A tergo

Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Opracował zespół pod kierunkiem Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973. Wersję elektroniczną przygotował Robert Wołosz, Pécs 1995.

Tekst indeksu zapisany jest w standardzie UTF-8.

Plik nie jest wierną kopią książki. Starałem się go ulepszyć poprawiając, tam gdzie było to konieczne, kolejność alfabetyczną haseł (np. 'przesychać'), poprawiając błędy literowe ('hanhof' > 'banhof'), błędnie zapisane kwalifikatory (np. przy 'fantastycki'), nanosząc poprawki z errat umieszczanych w kolejnych tomach Słownika ('mieńszewik' zamiast 'mienszewik') oraz uzupełniając go o hasła, które do indeksu nie trafiły, choć powinny były trafić (np. 'słychać'). Oczywiście nie uzupełniałem tej listy wyrazami, które nie pojawiły się w SJPDor., choć ich brak w Słowniku, jest prawdopodobnie przypadkowy ('osiemsetny'). Listę znanych mi poprawek i uzupełnień zawiera artykuł, Saloni, Z.; Wołosz, R.: Nowa errata do Indeksu a tergo do Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. [In:] Prace Filologiczne XLVI, 2001, 503-534.

Zgodę na rozpowszechnianie indeksu bez ograniczeń w formie elektronicznej wyraziły obie redaktorki.

Byłbym wdzięczny wszystkim korzystającym z tego pliku za uwagi i ewentualne uzupełnienia.

Istnieje również rozszerzona wersja indeksu stanowiąca wynik zakończonego w 1995 r. grantu KBN pt. "Słownik gramatyczny języka polskiego" zrealizowanego pod kierunkiem prof. Zygmunta Saloniego; ta wersja indeksu zawiera dodatkowo pewne kody gramatyczne. Osoby zainteresowane wersją rozszerzoną mogą się kontaktować ze mną lub z prof. Zygmuntem Salonim.

Robert Wołosz
wolosz.robert[małpa]pte.hu

Download
View (2.3 Mb)