Clozianus

Cyrillic

01a_01 сѹгобіте благодѣть зане таковомъ отрокмъ
01a_02 достоіні бꙑсте о҃ці ꙇже ꙇ та их⸱же не вѣдѣ
01a_03 хѫ старці • б҃мь наѹчені въспѣшѧ • обраті
01a_04 те сръдца ваша къ цѧдомъ • ꙇ не съмѣжꙇте о
01a_05 чъю вашею къ ꙇстꙇнѣ аште ли есте тіжде
01a_06 самі • ꙇ ашютъ есте лѹчъше младѣнецъ •
01a_07 ті вамъ бѫдѫтъ сѫдьѩ по г҃нѹ словесі
01a_08 добрѣ ѹбо сего раді прогласі • о васъ ісаі⸱
01a_09 пророкъ г҃лѧ • не нꙑнѣ постꙑдітъ сѧ іѣ⸱⸱
01a_10 въ • ні нꙑнѣ ліца прѣложітъ ꙇ҃лъ • нъ егда
01a_11 ѹзьрѧтъ чѧда ихъ дѣле моѣ • мене раді
01a_12 с҃вѧтъ імѧ мое • ꙇ о҃стѧтъ домъ иѣковль •
01a_13 ꙇ б҃а ꙇ҃лва ѹбоѩтъ сѧ • ꙇ разѹмѣѭтъ д҃хо
01a_14 мъ блѫдѧштеи разѹмъ • а ръпъштѫштеі
01a_15 наѹчѧтъ сѧ послѹшати • ꙇ ѩзꙑці влъ
01a_16 снѫштеі • наѹчѧтъ сѧ г҃лати міръ • слꙑ
01a_17 шіши лі пророка • ѡ несъмꙑсльні сръ
01a_18 дьцемь жідовіне • како ꙇспръва г҃летъ проти
01a_19 вленье ваше наѹчі сѧ • отъ него • како бооченѫ
01a_20 пѣснь чѧдъ вашіхъ ѣко і блаженꙑ д҃адъ
01a_21 проповѣдѣ • ꙇз ѹстъ младенечъ і съсѫшти
01a_22 хъ съвръшілъ есі хвалѫ • ѣко ѹбо ꙇ своѣ чѧ
01a_23 да творѧште тако ꙇ пріложіте сѧ свѧтꙑні
01a_24 ихъ ꙇ б҃жі разѹмѣ аште лі же къ жівото
01a_25 любьці • ꙇ нена⸱⸱дѧшт⸱і добра • съ честь
01a_26 ѭ ꙇ отрокꙑ намъ д⸱⸱іте ꙇ мꙑ съ ні
01a_27 ми въспоемъ новꙑмъ ѩзꙑкомь пѣснъ
01a_28 е҃ванћлскѫѭ ⸱⸱⸱⸱ѹченѹѭ б҃оѹгод⸱нѫ
01a_29 ꙇ ти намъ зачънѫтъ ꙇ ти прогласѧтъ но
01a_30 воѭ пѣснь • еиже % ѩ г҃ь наѹчілъ естъ сі бо
01a_31 естъ дьні семѹ чест⸱ • ꙇногда бо сѵмеонъ
01a_32 сърѣте х҃а • ꙇ на р⸱кѹ пріѩтъ прѣвѣчънаго б҃а •
01a_33 ѣко младѣньц⸱ • ꙇ б҃а благослови старць •
01a_34 дьнесь же въ старꙑхъ мѣсто • несъмꙑ
01a_35 слънꙑхъ отроці сърѣтѫ с҃псітелѣ • ѣко сѵ
01a_36 меонъ • ꙇ вѣтвье постілашѧ • ꙇ ѣко б҃а б҃лгсви
01a_37 шѧ сѧдѧштаго на жрѣбѧте ѣко і на прѣстолѣ хе
01a_38 рѹвімьсцѣмь • ѡсана с҃нѹ д҃въ г҃лѫште •
01a_39 б҃лгнъ грѧдѧі въ імѧ г҃не • б҃лгнъ грѧдѧі б҃ъ отъ
01a_40 б҃а • прѣвѣчънꙑ ц҃ръ славънꙑ • оѹбожавꙑ
01b_01 въ своіхъ неѹбожъно насъ раді • да нꙑ обогаті
01b_02 тъ • б҃лнъ прішедꙑ въ съмѣрениі • ꙇ пакꙑ грѧдѧ
01b_03 і въ славѣ пръвѣе на жрѣбьці • отъ відъфагіѩ •
01b_04 въторіцеѭ на облацѣхъ въ н҃бсе • пръвое кротъко
01b_05 младѣнці хвалимъ • въторое е҃ванћскꙑмі сі
01b_06 ламі б҃гнъ грѧдѧі въ імѧ г҃не • къто сь есть
01b_07 ѡ боѹчънѣі троіці • ꙇбо врѣмѧ естъ юже ꙇ
01b_08 здрешті • ꙇ пріобъштиті нꙑ таінахъ • ѣко
01b_09 же і мꙑ васъ ліка д҃ава сѧтъ • сѫ⸱ъ тогда
01b_10 г҃лалі сі вѣрнаго ц҃срѣ і҃лва • д҃хвънъхъ гѫ
01b_11 слі брѧцаньѣ сѫштаго іж него ц҃рѣ і г҃ѣ •
01b_12 похвалѣѭшта • д҃ховънꙑми словесꙑ • і
01b_13 разѹмомъ • сего раді и мꙑ поемъ • медо
01b_14 точънꙑѩ пѣсні г҃лѫште • ѡсана с҃нѹ д҃авъ •
01b_15 о б҃гнъ грѧдѧі въ імѧ г҃не • онъ псанꙑмь съ
01b_16 кровиште покріваше г҃лѧ • о г҃і с҃псі • о г҃і поспѣ
01b_17 ші • б҃лгонъ грѧдѧі въ імѧ г҃не • б҃ъ г҃ъ і
01b_18 просвьтѣ сѧ намъ • ні съкровіште раскопава
01b_19 емъ ѣко обрѣтаетъ сѧ • не іскѹшаѭштімъ
01b_20 его ѣвлѣетъ сѧ • ꙇмѫштімъ вѣрѫ емѹ •
01b_21 аште ѹбо любіти правъдѫ владꙑкамъ
01b_22 землѧ • б҃жие слово велꙇтъ • ꙇ пакꙑ пон` % пѫ
01b_23 тѹ благѹ творітиті праведънаа • ꙇбо отъ пра
01b_24 ведънꙑхъ дѣаніи зачінаемъ блаженое жи
01b_25 тье • да відімъ съ страхомь • чъто семѹ
01b_26 істьлѣнье • б҃жі законъ съказаетъ • ꙇ се ѣ
01b_27 ко вьсѣкого пламене пламен`нѣе % • ꙇ ѣдовитѹ
01b_28 ѹѣденью ѣдовитѣе да отъбѣжімъ • пріде
01b_29 тъ бо пророкъ мосі • отъ б҃а наѹченъ сꙑ • ꙇ
01b_30 къ влалдꙑкамъ пръвꙑ г҃лѧ • слѹхъ бо сѹе
01b_31 тьнъ сѧтъ • не прімеші чъто сѧ г҃лѧ слѹ
01b_32 хъ сѹетьнъ сѫштъ • ꙇ сѹетънъ і бесъвѣ
01b_33 дѣтель • ꙇ кромѣ съпасънꙑмъ ꙇзвѣстъ
01b_34 нꙑмь ꙇспꙑтаньемь закон`нꙑмь % • пріе
01b_35 млѫ прѣжде елико отъ б҃а власть пріемъше •
01b_36 добрѣ ізвѣдѫштеі • обрѣтаѭштихъ сѧ •
01b_37 въ своѩ імъ люді • тѧже съ трьпѣльсво
01b_38 мъ • ꙇспꙑтаньемь на вьсѣкъ день раздрѣ
01b_39 шаѭште длъжъні сѫтъ ні едіного ч҃ка по
01b_40 дь німі сѫштаго сѹлѣе імѣти б҃жію законѹ
02a_01 ні братра • ні чѧдо • ні дрѹга • ні иного нікоегоже •
02a_02 добрѣ вѣдѫште • ꙇ помꙑшлѣѭште • еже е въ
02a_03 б҃жі законъ • въпсано г҃лѧі о҃цю своемѹ • ꙇ мте
02a_04 рі своеі • не вѣдѣхъ тѧ • ꙇ братрьѩ своеѩ не по
02a_05 знахъ • ꙇ с҃нꙑ своѩ не разѹмѣхъ • закона твое
02a_06 го раді съхраніхъ правъдꙑ твоѩ • по томь же
02a_07 еже е въпсано въ с҃та е҃ванћльѣ • любѧі о҃ца ли
02a_08 матерь паче мене • нѣстъ ми на подобѫ • за се
02a_09 го раді длъженъ естъ вьсѣкъ кнѧзъ не обінѹ
02a_10 ѩ вьсѣхь • ꙇже подъ властьѭ емѹ б҃жи
02a_11 с҃тꙑ х҃ѹ законъ • ꙇ пророкомъ і а҃помъ % • ꙇ бла
02a_12 женꙑмъ о҃цемь проѹчати • ꙇ вьсѣмъ на вь
02a_13 сѣкъ день • запрѣштати не обідеѣті • кого не
02a_14 моштьнѣішіхъ • ні поганъскъ етеръ обꙑча
02a_15 і съдѣати • ні поганъскꙑѩ прісѧгꙑ • ꙇ
02a_16 лі ино чъто блѫдѧште • ні едіно бо прічѧ
02a_17 стье • свѧтѹ къ тъмѣ • ꙇ с҃номъ свѣтѹ
02a_18 кръстьѣномъ • ꙇ поганомъ с҃тое кръстенье
02a_19 въ чъсть вельѭ имѣті • а не ѹкорізнѣ
02a_20 творітье • ꙇ къмотрами своімі • ꙇ дъ
02a_21 штерьми • ꙇже отъ с҃таго кръштеньѣ не съ
02a_22 мѣшати сѧ • вьсе бо се с҃ті вьсемѹ ми
02a_23 рѹ обьшти сънъмі проклѧлі сѫтъ • нъ і
02a_24 позьрѧштѧѩ ихъ кънѧзѧ таковьсѧѩ бе
02a_25 штініцѧ • ꙇ не ѣко подобаетъ покозаѭ
02a_26 штіхъ • съ достоѣнѹ емѹ постѹ • въ ра
02a_27 зліченье прокленьше въ вѣчънꙑ оћнь % •
02a_28 отъвръгѫ сѧ братьѣ • въ с҃тое і с҃псаѭ
02a_29 штее кръштенье длъженъ естъ • вьсѣкъ кръ
02a_30 штенъ съ стрхомъ • ꙇ трепетомь храніти •
02a_31 то же с҃тѹмѹ і блаженѹмѹ павълѹ а҃пслѹ %
02a_32 г҃лѭштю къ вѣрънъмъ • любодѣанье же
02a_33 ꙇ вьсѣка нечістота въ васъ да не іменѹ
02a_34 етъ сѧ • ѣкоже подобаетъ с҃тꙑмъ • ꙇ нікъ
02a_35 тоже васъ да не слꙑшітъ тъштіми сло
02a_36 весꙑ • не любодѣі бо ні клеветьніці •
02a_37 нꙇ обідьліви ц҃срствіе б҃жіе наслѣдъствѹ
02a_38 ѭтъ • сіхъ бо раді грѧдетъ гнѣвъ б҃жі • на
02a_39 с҃нꙑ протівънꙑѩ • длъженъ естъ вьсѣ
02a_40 къ кръштенꙑ • самъ себе чіста хранити •
02b_01 ѣко ц҃ркве б҃ѹ с҃тѫѭ • ꙇ о своеꙇ женѣ довълѣ
02b_02 ти сѧ • нічъже іно дальнее съмꙑшлѣті •
02b_03 ні въ скота мѣсто въ слѣдъ несъмꙑслъ
02b_04 нъ похотиꙇмъ ходіті • ꙇже ѹбо отъ селѣ
02b_05 кръштенъ сꙑ • творѧ обрѣтаетъ сѧ по б҃жію
02b_06 законѹ • да осѫдітъ сѧ то же б҃ѹ і с҃псѹ
02b_07 нашемѹ і҃схѹ въпрошенѹ бꙑвъшю • аште
02b_08 е льзѣ пѹштати женѫ своѭ • на вьсѣко врѣ
02b_09 мѧ • ꙇ отърекъшю • вьсѣкъ пѹштаѩі женѫ
02b_10 своѭ развѣ словесе любодѣан`наго % • твори
02b_11 тъ ѭ прѣлюбꙑ творіті • ꙇ вьсѣкъ прілѣ
02b_12 плѣѩі сѧ потьпѣзѣ прѣлюбꙑ дѣетъ • ѣже
02b_13 бо б҃ъ съвелъ естъ ч҃ка • да не разлючаете сѧ •
02b_14 фропітѹ же малахеѹ сꙑзвѣстѹѭштю
02b_15 б҃ві • ꙇ г҃лѫштю • ꙇ женѫ юності твоеѩ •
02b_16 да не оставиші • нъ аште • ⸱ъзненавидѣвь
02b_17 отъпѹстіші • ꙇ покріетъ нечъстье на тѧ •
02b_18 г҃летъ г҃ъ • такожде с҃ті а҃полі % • ꙇ блажені о҃ци
02b_19 съ с҃тꙑмь закономь отънѫдь • велье ꙇ
02b_20 ѕѣлѹто • таковое посѫжденье рекъше велью
02b_21 іспꙑтанью • ꙇ поштенью се съподобішѧ •
02b_22 ꙇ длъженъ естъ вьсѣкъ крестьѣнь • съ говѣ
02b_23 ньемь ꙇ страхомь • рачъшѫѭ імѣти по
02b_24 б҃жію законѹ с҃тѹмѹ сьѭ сѫдіти • съ вь
02b_25 сѣкоѭ обрѣтаѭштѭ сѧ тѧжю • ѣкокоже за
02b_26 конъ пішетъ • да нікꙑже ѹбо отъ владꙑ
02b_27 къ • отъ непріѣзні • обладанъ съ ѹстъна
02b_28 ма своꙇма • ꙇсповѣдаѩ себе вѣрна с҃рдце
02b_29 мь • далече отъстоітъ б҃а етеро псанꙑмь
02b_30 сімь • отъ тъмꙑ мъдлості • ꙇлі етерѹ
02b_31 ꙇномѹ невѣждъствью • лꙇ любъві плъ
02b_32 тъсцѣі не храніті покѹшаѩ сѧ • не повінна
02b_33 себе вѣчънѹмѹ огню осѫжденью • непь
02b_34 штюетъ і на семь свѣтѣ б҃жию гнѣвѹ • крѣ
02b_35 пъко помꙑшлѣѩ • бꙑвъше пръвѹмѹ
02b_36 ц҃реві ꙇ҃лвѹ • саѹлѹ • ꙇ не за велье прѣ
02b_37 зьрьрѣнье • отъ пророка саѹла • сего ради
02b_38 трѧсꙑ сѧ ꙇ трепештѧ • да б҃жи хранітъ
02b_39 законъ • рече бо къ немѹ б҃ъ гласѹѩ • аште
02b_40 се трѣбѣ г҃і олокавътомата і дарꙑ • ѣко ѹ
03a_01 слꙑшаті г҃ьню • ꙇ до послѹшаньѣ ѹнѣе дара
03a_02 благо ѣко прѣзьрѣ слово г҃не • ꙇ ѹкорітъ тѧ
03a_03 г҃ъ ѹнебꙑтівъ владꙑкѫ ꙇ пакꙑ правъ
03a_04 да възносітъ ѩзꙑкъ • обніштаѭтъ же
03a_05 грѣхъмі и неправъдами людье • ꙇ ино мно
03a_06 го • еліко с҃тꙑѩ кнігꙑ г҃лѫтъ • грозѫ
03a_07 і страхъ творѧште владꙑкамъ • нъ разѹ
03a_08 мѣвъше мімо ходѧште славѣ сеі • въ съ
03a_09 нѹ мѣсто да възъпьѭтъ • въ мꙑсль
03a_10 своѭ с҃тѹмѹ а҃полѹ % павълѹ г҃лѫштю •
03a_11 къто насъ разлѭчітъ отъ любьве б҃жꙇ⸱ •
03a_12 ꙇ с҃тѹмѹ законѹ • ни огнь ні желѣзо ⸱⸱
03a_13 ꙇно никоеже • ꙇ сего раді ѹтвръжденье ⸱⸱
03a_14 рѣ • ꙇ непрѣстѫпное б҃жію законѹ • ꙇ вла
03a_15 дꙑчъствіе еже отъ него • ꙇзвѣстъно
03a_16 ꙇ с҃то творѧште • да веселѧтъ сѧ въ грѧ
03a_17 дѫштее жітье • съ блаженꙑмь гла
03a_18 сомь г҃а слꙑшати • да ѹпъваѭтъ
03a_19 благꙑ рабе ꙇ вѣрне • въ малѣ бꙑстъ
03a_20 вѣренъ • надъ мнозѣмꙇ тѧ поставлѫ •
03a_21 вънідꙇ въ радость г҃ѣ своего • ⸱и
03a_22 жел⸱зѹ ні о⸱⸱⸱⸱ веселѧште сѧ • о рѣк⸱і
03a_23 ⸱⸱ ⸱⸱⸱⸱ вѣ⸱⸱мъ • а҃мн
03a_24 с҃тго ꙇоана хръсостома архіепіскѹпа • кон
03a_25 стѧтінѣ града • ч҃ът въ велікꙑ че
03a_26 тврътокъ •
03a_27 хотѣхъ патріарховѫ бесѣдѫ къ вамъ •
03a_28 простърѣті • ꙇ отъ т⸱⸱⸱ д҃ховъноѭ пі
03a_29 ⸱⸱⸱ ⸱⸱мъ въдати • нъ безѹмье
03a_30 ⸱⸱⸱⸱адителево на своѭ бесѣдѫ
03a_31 ⸱⸱⸱ꙑкъ • ⸱⸱ш⸱ в⸱ѣчетъ • ꙇ врѣ⸱⸱
03a_32 дьн⸱ ⸱е⸱⸱ бѣдітъ нꙑ безѹмье ег⸱ ⸱
03a_33 зглаголати • дьнесь бо г҃ъ нашъ і҃с х҃ъ • прѣ
03a_34 данъ б⸱⸱тъ въ ⸱⸱⸱ꙑ июдѣіскꙑѩ
03a_35 ѹченикомь своімъ • нъ се сли
03a_36 шѧ тъ печальнъ • зане
03a_37 прѣданъ бꙑ⸱⸱⸱ нъ паче просльзі сѧ •
03b_01 і въздъхні • не прѣданаего раді • нъ прѣда
03b_02 въшаго раді • зане і х҃⸱⸱⸱⸱ъ рече відѣвъ ꙇюдѫ
03b_03 съмѧте сѧ • чесо раді съмѧте сѧ • помꙑшлѣ
03b_04 ѩ ѣко по толіцѣ ѹченіи въ какъ брѣгъ себе
03b_05 въвръгъ не чюѣше • мілѹѩ ѹбо ѹченіка съ
03b_06 мѧте сѧ • сего раді вьсьде • глѫтъ •
03b_07 е҃ванћлисті истінѫ съмѧте сѧ ѹбо зьрѧ
03b_08 безѹмьѣ ѹченіча • а нꙑ ѹчѩ тѣхъ паче
03b_09 плакаті сѧ творѧштихъ зъло • а не творѧшти
03b_10 і зъло • творѧштеі бо зъло • ті сѫтъ стра
03b_11 ждѫштеі зьлѣ • ꙇ се ѣвѣ г҃лааше х҃ъ • бла
03b_12 жені изгънаніи правъдꙑ раді ѣко тѣхъ
03b_13 естъ ц҃ѣсрствіе н҃ебеское • вꙇдѣ лі коли
03b_14 къ прібꙑтъкъ • ѣві страждѫштімъ зь
03b_15 лѣ • віждъ пакꙑ инъде творѧштимъ зъ
03b_16 ло немилостівꙑѩ мѹкꙑ • послѹшаи
03b_17 ѹбо блаженаго павъла г҃лѫшта • вꙑ же
03b_18 братьѣ п҃одобні бꙑсте ц҃рквамъ б҃жіѣ
03b_19 мъ сѫштимъ въ іюдѣі о х҃ѣ ꙇ҃сѣ • ѣко та
03b_20 жде пріѩсте ꙇ вꙑ отъ своихъ съпле
03b_21 мен`нікъ % ѣкоже і тꙑ отъ ꙇюдѣꙇ ѹбі
03b_22 въшіхъ ꙇ г҃ѣ ꙇ҃са ꙇ своѩ пророкꙑ • ꙇ на
03b_23 съ ізгънавъшіхъ • възбранѣѭштіхъ
03b_24 рече ѩзꙑкомъ г҃лати да съпасѫтъ сѧ
03b_25 вꙑисплъніти ꙇмъ грѣхꙑ • пості
03b_26 же же въ ніхъ гнѣвъ до коньца • відѣ ли
03b_27 ѣко тѣхъ подобаетъ паче рꙑ⸱ати • ꙇ
03b_28 плакати сѧ творѧштихъ зъло • а стра
03b_29 ждѫштихъ зьлѣ блажіти • сего раді
03b_30 и ч҃колюбець г҃ъ зьрѧ дръзости ѹчени
03b_31 чѧ съмѫштааше сѧ • любовь ѣвлѣѩ ѭ
03b_32 же імѣаше • на немь ꙇ показаѩ ч҃колю
03b_33 бьѣ своего • великотѫ до самого прѣ
03b_34 ⸱⸱⸱ьѣ вьсѣкѫ пользѫ творѣаше емѹ •
03b_35 ⸱⸱⸱⸱ѫді ѹбо печальнь брате • слꙑша
03b_36 въ ѣко і҃с прѣданъ б҃ꙑс % • нъ аште хоште
03b_37 ші плачі сѧ горъко ꙇ въздъхні вельми
03b_38 не прѣданаго раді и҃са • нъ прѣдавъшаго ра
03b_39 ді июдꙑ • прѣданъ бо і҃съ • ꙇ вьселенѫ
03b_40 ѭ вьсѫ съпаслъ естъ • а прѣдавꙑ ию
04a_01 данью • ꙇскрънімь своімъ зъло г҃лѫште •
04a_02 ꙇ множіцеѭ врагꙑ своѩ • не тъкомо съ
04a_03 досажденьемь помнѧште нъ і дрѹгꙑ сво
04a_04 ѩ • тѣмь же молѫ сѧ вельми да ѹтвръді
04a_05 мъ сѧ въ словесехъ • сего ради бо і павелъ
04a_06 ѹчітъ г҃лѧ • вьсѣко слово смрьдѧ • ꙇз ѹ
04a_07 стъ вашіхъ да не ісходітъ • ꙇ пакꙑ вьсѣ
04a_08 къ гнѣвъ • ꙇ ѣрость • ꙇ клꙇчъ • ꙇ хѹла • да
04a_09 възъметъ сѧ отъ ѹстъ вашіхъ съ вьсѣ
04a_10 коѭ зълобоѭ • відѣ лі испꙑтанье ѹ
04a_11 чітелево • въ колицѣ кротості велітъ
04a_12 да прѣбꙑваемъ • ꙇ нашѫ д҃шѫ како ѹчішта
04a_13 етъ • отъ вьсѣкого гнѣва і ѣрости • сего ра
04a_14 ди отъ вьсего того зла чістъ сꙑ • блаже
04a_15 нꙑ маттѣі г҃лаше • тогда шедъ едінъ о
04a_16 тъ обою на дедесѧте • наріцаемꙑ іюда ꙇ
04a_17 скаріотъ • къ архіерѣомъ рече • чъто хо
04a_18 штете ми датꙇ и азъ вамъ прѣдамь і •
04a_19 ѡ с҃квръннꙑ г҃лас % • ѡ дръзость бестѹдъна •
04a_20 како із ѹстъ іспѹсти гласъ • како ѩзꙑ
04a_21 къ подвіжа • како не искочі д҃ша ꙇс тѣле
04a_22 се того • како не оцѣпѣнѣ како не ѹжасе сѧ
04a_23 ѹмъ его • чъто хоштете ми даті сѧтъ
04a_24 ꙇ азъ вамъ прѣдамь і • ръці мі се
04a_25 мѹ лі тѧ наѹчі ѹчітель •
04a_26 въ т⸱ліко врѣмѧ тако лі ско
04a_27 ро забꙑ • чѧстое ѹченье
04a_28 не сего лі раді г҃лаше • не съ
04a_29 тѧжіте злата ні съребра •
04a_30 бранѧ древле твоі волі •
04a_31 ѭже імаші въ імѣніи
04a_32 не ѹчааше лі г҃лѧ аште кто тѧ
04a_33 ѹдарітъ въ деснѫѭ ланітѫ •
04a_34 обраті емѹ і дрѹгѹѭ • чъто хоштете ми
04a_35 даті и азъ вамъ прѣдамь і • ѡ невѣждъствье •
04a_36 ѡ нечювьствье многое • ꙇ азъ вамъ сѧтъ
04a_37 прѣдамь і • чесо раді ръці ми • коѭ ві
04a_38 нꙑ имꙑ • ли малѫ • лі велікѫ прѣдаше
04a_39 ѹчітелѣ • ꙇмьже ли ти область далъ е
04a_40 стъ • на нечістꙑхъ бѣсѣхъ • і толікѫ
04b_01 сілѫ дастъ ті да недѫжънꙑѩ ѹбалѹ
04b_02 еші • ꙇ прокаженꙑѩ очіштаеші • ꙇ слѣ
04b_03 пꙑѩ творіші прозьрѣті • ꙇ ина многа чю
04b_04 деса такова творіти • за тꙑ лі добрꙑѩ
04b_05 дѣтѣлі сьѩ мъздꙑ въздаеші емѹ •
04b_06 чъто хоштете мі дати сѧтъ і азъ вамъ прѣ
04b_07 дамь і • ѡ неістовъство великое паче же
04b_08 ѡ съребролюбьствье вьсе се зълое то съ
04b_09 творіло естъ • то възлюбь сь ѹчітелѣ •
04b_10 своего прѣдастъ • такъ бо естъ зълꙑ тъ
04b_11 корень • бѣса горьі д҃шѫ нашѫ бѹѭ творітъ •
04b_12 творітъ вьсѧ • не вѣдѣтꙇ и себе іскрънихъ
04b_13 ꙇ тѣлесънаго обꙑчаѣ • ꙇ отъ самого съ
04b_14 мꙑсла ꙇзгъна нꙑ • ꙇ не помнітъ ні
04b_15 дрѹжъбꙑ • ні обꙑчаѣ • нꙇ рода ні ино
04b_16 го нꙇкогоже • нъ ослѣпі очі ѹма нашего •
04b_17 ѣкоже въ тъмѣ тако творітъ нꙑ ході⸱⸱
04b_18 ꙇ въ брѣгꙑ метаетъ • ꙇ да ѹвѣсі се въ і
04b_19 стінѫ • ꙇ вꙇждъ ꙇ тогда то въшедъ
04b_20 коліко вꙑнесе • отъ д҃шѧ іюдов⸱і
04b_21 бесѣдѫ обꙑчаі • обьштенье еже на
04b_22 трапѣзахъ • ꙇ дівъное ѹченье ꙇ • нака
04b_23 занье • вьсе то съребролюбьствье съ
04b_24 творіло естъ забꙑти • правꙑ •
04b_25 блаженꙑ павелъ г҃лаше ѣко
04b_26 корень вьсѣмъ зъломъ ⸱
04b_27 стъ съребролюбленье
04b_28 чъто хоштете мі сѧтъ
04b_29 даті ꙇ азъ вамъ прѣда
04b_30 мь і • вельѣ дръзость
04b_31 велье бестѹдье • ръці
04b_32 ми того ли прѣдаешꙇ иже вь
04b_33 сѣчъскаа одръжітъ • владѫштаго бѣ
04b_34 сꙑ • повелѣваѭштаго мірѹ • владꙑ
04b_35 кѫ вьсѣкоꙇ тварі • творѧшта слово
04b_36 мь • ꙇ повелѣньмь вьсе • нъ хотѧ ѹ
04b_37 чіті • ꙇ безѹмье⸱го % ѹтоліти • во
04b_38 леѭ своеѭ прѣданъ б҃ꙑс % • ꙇ послѹ
04b_39 шаі чъто створі • въ то врѣмѧ прѣда
04b_40 нью • егда прідѫ на нь • съ орѫжі и дръ
05a_01 кольмі • свѣштѧ і свѣтильнікꙑ и
05a_02 мѫште • г҃ла кого іштете • ꙇ не знахѫ е
05a_03 гоже хотѣахѫ ѩті • тольми ꙇюда % не мо
05a_04 жаше его прѣдати • аште не бі самъ хотѣлъ •
05a_05 ꙇ того не можааше зьрѣті • егоже хотѣаше прѣ
05a_06 даті • ꙇбо свѣтильнікомь сѫштемъ •
05a_07 ꙇ свѣштамъ толикамъ • се бо съказаѩ
05a_08 еванћлістъ рече • ѣко свѣтільнікꙑ
05a_09 свѣштѧ ношахѫ • ꙇ тако его не обрѣтаахѫ
05a_10 сѧтъ • ꙇ июда стоѣше съ німи • тъ рекꙑ •
05a_11 чъто хоштете мі дати ꙇ азъ вамъ прѣда
05a_12 мі и • ослѣпі бо імъ ѹмъ • хотѧ ѣвіті
05a_13 своѭ сілѫ • ꙇ хотѧ сътворіті • да бѫ
05a_14 прѣсталі • отъ зълобꙑ своеѩ • ꙇ да
05a_15 бѫ ѹвѣдѣлі • ѣко невъзможънаѣ начі
05a_16 наѭтъ • ꙇ потомь да ѹвѣмъ • бештіслъ
05a_17 нѫѭ его сілѫ • послѹшаі чъто сѧтъ
05a_18 е҃ванћлістъ • слꙑшавъше сѧтъ гласъ •
05a_19 ꙇдѫ вьспѧть • ꙇ падѫ на земі ніці •
05a_20 не могоште слꙑшаті • нъ паданьемь
05a_21 своѭ немоштъ намъ показашѧ ꙇ сілѫ
05a_22 іспѹштъшаго гласъ • зьрі ѹже ч҃клю
05a_23 бьствьѣ г҃нѣ • понеже не прѣста ꙇюда • о
05a_24 тъ того стѹда • ні июдѣі отъ того безѹ
05a_25 мьѣ • себе прѣдастъ • егда сѧтъ свое съ
05a_26 творіхъ • сілѫ ѣвіхъ • показахъ ѣко не
05a_27 възможъно начінаѭтъ • хотѣхъ гнѣвъ
05a_28 іхъ ѹтолиті • не хотѧтъ нъ еште прѣбꙑ
05a_29 ваѭтъ • въ зълобѣ своеі • се самъ сѧ
05a_30 прѣдаѭ • се г҃лѫ азъ нꙑнѣ • да не оклеве
05a_31 таѭтъ етері и҃ха г҃лѫште по чъто не обра
05a_32 ті • ꙇюдꙑ отъ тоѩ зълобꙑ • по чъто
05a_33 не створі его лѹчъша • рьці ми • како по
05a_34 добаше створіті лѹчъшъ • нѫждеѭ
05a_35 ілі волеѭ • аште нѫждеѭ • ꙇ тако не бі
05a_36 лѹчіи бꙑлъ • нікътоже бо нѫждеѭ
05a_37 лѹчіи бꙑваетъ • аште волеѭ • ꙇ хо
05a_38 тѣніимь • вьса показа емѹ • могѫшта
05a_39 его • лѹчъша створіти • аште лі онъ
05a_40 не въсхотѣ • пріѩті балъства • балі
05b_01 неповінънь • ꙇже не хотѣ послѹшати • хо
05b_02 штеші лі ѹвѣдѣті • коліко створі • да
05b_03 бі лѹчі бꙑлъ • вьсеі философіи •
05b_04 вештъми • ꙇ г҃ꙑ наѹчи і • областъ дастъ
05b_05 емѹ надъ бѣсꙑ • ꙇ чюдеса многа створі
05b_06 ті • нічътоже бѣ не остало • ꙇхъже не подо
05b_07 баетъ ѹченікѹ показатꙇ • ꙇ да ѹвѣсі •
05b_08 ѣко сілънъ сꙑ • лѹчі бꙑти • не въсхо
05b_09 тѣ • нъ своеѭ мъдлостьѭ • вьсе ство
05b_10 рі • ꙇ неістовъство съконьча • зане прѣ
05b_11 дастъ • ꙇ повръже ћ % съребрьнікъ • г҃лѧ •
05b_12 съгрѣшіхъ • прѣдавъ кръвь неповін`нѫ % •
05b_13 чъто ті бꙑстъ іюдо • егда відѣ чю
05b_14 дотворьца • тогда не рече • съгрѣшіхъ
05b_15 прѣдавъ кръвь неповін`нѫ % • нъ чъто хо
05b_16 штете мі даті • ꙇ азъ вамь прѣдамь і •
05b_17 понеже бестѹдънаѣ дръзостъ съ
05b_18 бꙑстъ сѧ • ꙇ дѣтѣль съконьча сѧ • то
05b_19 гда лі ѹвѣдѣ грѣхъ • тѣмь разѹмѣемъ
05b_20 ѣко егда ѹнꙑемъ • ні ѹченье намъ по
05b_21 льзѧ творітъ • ні казанье • егдаже лі
05b_22 помьнімъ сѧ • ꙇ самі о себѣ • може
05b_23 мъ въспрѧнѫти • разѹмѣі ѹбо • егда
05b_24 ѹчаше і • остаті зълаго начѧтка то
05b_25 го • не послѹша • ні пріѩтъ ѹченьѣ •
05b_26 ꙇ егда не бѣ нікътоже ѹчѧ его • тогда
05b_27 лѹчъі % бꙑвааше % • ꙇ повръже трі десѧ
05b_28 ті съребрьнікъ • чъто хоштете ми да
05b_29 ті • ꙇ азъ вамъ прѣдамь і • ꙇ постави
05b_30 шѧ емѹ даті • ћ % • съребрьнікъ • цѣнѫ
05b_31 съвѣшташѧ кръві • не імѫштіи цѣнꙑ •
05b_32 по чъто вьзімаеші ћ % съребрьнікъ •
05b_33 ꙇиюдо • тѹн`е % пріде х҃е • пролітъ кръ
05b_34 ве своеѩ • за въсѫ вьселенѫѭ • о н`еі- %
05b_35 же тꙑ съвѣтъ творіші • ꙇ бестѹдънѫ
05b_36 ѭ кѹплѫ • къто відѣ ілі къто слꙑша •
05b_37 о кръві съвѣтъ творімъ коли • нъ да на
05b_38 вꙑкнемь разньствье • прѣдадітеле
05b_39 во • ꙇ ѹченікъ да послѹшаемъ • ꙇ прочи
05b_40 іхъ вьсе бо съ іспꙑтанімь • повѣдае
06a_01 тъ блаженꙑ сь еванћелістъ % • егда сѧтъ
06a_02 сі бꙑшѧ • егда прѣданье съконьча сѧ е
06a_03 гда погѹбі себе іюда • егда съвѣтꙑ безако
06a_04 ннꙑѩ сътворі • ꙇ искаше сѧтъ • подобна врѣ
06a_05 мене • да прѣдаастъ і • тогда прістѫ⸱ішѧ
06a_06 къ немѹ ѹченіці его г҃лѫште • къде хоштеши •
06a_07 ѹготоваемъ тебѣ ѣсті пасхѫ % • відѣ лі ѹ
06a_08 ченікꙑ • відѣ лі ѹченіка • онъ о прѣданьі % •
06a_09 тъштааше сѧ • а сіи о слѹжъбѣ • онъ съвѣ
06a_10 тꙑ творѣаше • ꙇ на кръві владꙑчъні • цѣ
06a_11 нѫ възімааше • а сіи на слѹжъбѫ гото
06a_12 влѣахѫ сѧ тѣхъжде вештіи % насладішѧ
06a_13 сѧ і сіи • ꙇ сь • тѣхъжде чюдесъ • тѣхъ
06a_14 жде ѹченіи • тогожде наказаньѣ • кѫ
06a_15 дѹ же лі разлічъе бꙑстъ • отъ волѧ
06a_16 та бо вьсьде намъ віна бꙑваетъ • до
06a_17 брꙑмъ і зълꙑмъ • къде хоштеші ѹго
06a_18 товаемъ ті сѧтъ • ѣсті пасхѫ т⸱бѣ %
06a_19 вечеръ • въ ньже ѹченіці се г҃лоахѫ •
06a_20 чъто естъ • къде хоштеші ѹготоваемъ ти
06a_21 ѣсті пасхѫ % • ѹчімі бꙑваемъ отъ
06a_22 сѫдѫ • ѣко не імѣаше домѹ отълѫче
06a_23 на х҃ъ • с҃нъ бо сѧтъ ч҃скꙑ • не іматъ къ
06a_24 де главꙑ подъклоніті • града не і
06a_25 мꙑ • брашъна не імꙑ владъка % • вьсеѩ
06a_26 тварі • а҃ћлмъ ꙇ а҃рхнћломъ • ꙇ вьсѣмъ •
06a_27 вꙑшънімь сіламъ творць • сего раді
06a_28 г҃лахѫ емѹ • къде хоштеші ѹготовае
06a_29 мъ ті ѣсті пахсхѫ кѫѭ пасхѫ • ꙇюдѣ
06a_30 ꙇскѫѭ • ꙇмѫштѫѭ начѧткъ % • отъ ећю
06a_31 пта • тѹ бо начѧткъ пріѩтъ • ꙇ чесо раді
06a_32 ѭ творітъ х҃ъ • ѣко дрѹгаѣ вьса закон`наѣ %
06a_33 съвръші • тако і сьѭ съ інѣмі съконьча
06a_34 сего раді и къ іоанові г҃лаше • тако бо естъ
06a_35 намъ лѣпо съконьчаті вьсѣко правъдѫ •
06a_36 не нашѫ ѹбо пасхѫ • хотѣахѫ ѹченіці
06a_37 ѹготоваті • нъ іюдѣіскѫ • тѫ бо ті
06a_38 ѹготовашѧ • а нашѫ самъ х҃ъ ѹготова
06a_39 нъ і самъ пасха бꙑстъ мѫкоѭ ⸱⸱⸱ а ⸱⸱⸱
06a_40 ⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ къ⸱е хо⸱⸱⸱⸱і
06b_01 сѧті ѹготоваемъ ті ѣсті пасхѫ • че
06b_02 со раді ѭ ѣстъ • прідъ бо сѧтъ отъ клѧ
06b_03 твꙑ закон`нꙑѩ % отѧті ⸱одъ ч҃скꙑ •
06b_04 еже і павелъ г҃летъ • б҃ъ с҃на своего
06b_05 посъла раждаема отъ женꙑ • сѫштѧ
06b_06 ѩ подъ закономъ іскѹпітъ • тѣмь
06b_07 хотѧ прѣставіті законъ • да не кто ре
06b_08 четъ • ѣко сего раді прѣставі и • сего
06b_09 раді испразні и • зане не може его съ
06b_10 връшіті • зане не може его ісправіти •
06b_11 ѣко тѧжъка сѫшта • сего раді съконьча
06b_12 въ і • вьсе тогда разорі • сего раді и
06b_13 пасхѫ іюдѣіскѫ створі • закон`но %
06b_14 бо повелѣнье пасхѫ ѣсті • достоі
06b_15 тъ ѹбо вамъ • дьньсь ѹвѣдѣти • че
06b_16 со раді закон`но % повелѣніе % ꙇмъ % бѣ •
06b_17 въдано пасхѫ ѣсті • не імѣахѫ хва
06b_18 лꙑ б҃ѹ ꙇюдѣі • ꙇ егда пріімахѫ % добро
06b_19 отъ него • скоро забꙑвахѫ • ꙇ да ѹвѣсі
06b_20 въ істінѫ • ⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ ізіде із ећюпта
06b_21 проідѫ і чръмное море • відѣшѧ е раздѣ
06b_22 льше сѧ • ꙇ ⸱⸱ по мнозѣ г҃лѫтъ • створі
06b_23 намъ б҃ъ⸱⸱і % ꙇже поідѫтъ прѣдъ на
06b_24 мі • ⸱ъто г҃леші • чюдеса відѣ
06b_25 лъ есі толіка • ꙇ таковаа ꙇ абье лі
06b_26 забꙑ створьшаго ѣ по⸱еже ѹбо забꙑ
06b_27 шѧ добꙑѩ его дѣтѣлі • въмѣсті б҃ъ
06b_28 въ праздьнікꙑ ихъ дѣтѣлі • да і хотѧ
06b_29 ште і не хотѧште • ꙇмѫтъ памѧть •
06b_30 ꙇ не забѫдѫтъ • добрааго съдѣтелѣ •
06b_31 пожьрі сѧтъ пасхѫ • по чъто • да егда
06b_32 въпросітъ тѧ с҃нъ твоі • чъто се естъ %
06b_33 речеші емѹ • ѣко кровьѭ сего овьч⸱
06b_34 те • помазахъ прагꙑ двьріи • ꙇ избѣ
06b_35 гъ съмръті • ѭже гѹбітель наведе
06b_36 на ећюптѣні вьсѧ • ꙇ сеѭ кровьѭ не
06b_37 възможе въскочꙇті • ꙇ ѣзвѫ наве
06b_38 сті • бѣ же праздьнікъ памѧті имъ •
06b_39 вꙑн`наѣ % • ꙇ да не забꙑваѭтъ • ніко
06b_40 ліже бꙑвъшааго • ꙇ законъ створі
07a_01 повелѣнье то • къд`е % хоштеші сѧтъ • ѹгото
07a_02 ваемъ ті ѣсті пасхѫ % • обра⸱ъ бѣ та • сеі
07a_03 д҃ховьнѣі пасцѣ • ꙇ да навꙑкнеші колі
07a_04 ко объштенье образѹ къ істінѣ • ѣгньць •
07a_05 ꙇ ѣгньць • нъ овъ бѣ несъмꙑсленъ • овъ
07a_06 съмꙑсльнъ • овьчѧ і овьчѧ • нъ овъ бѣ
07a_07 рабье се же г҃не • стѣнь • ꙇ истіна • ѣві сѧ
07a_08 слънъце праведъное • сего раді стѣнь прѣ
07a_09 ста • слънъцю бо сѫштю • стѣнь таі
07a_10 тъ сѧ • сего раді на сеі трапѣзѣ • бꙑвае
07a_11 тъ пасха ꙇ образънаѣ ꙇ истіннаѣ • къ
07a_12 де хоштеші ѹготоваемъ ти ѣсті пасхѫ •
07a_13 бѣ ꙇюдѣіска пасха • нъ слъньцю прішедъ
07a_14 шю • да не сьѣетъ свѣтільнікъ • істінѣ
07a_15 прішедъші • юже да праздънѹетъ стѣ
07a_16 нъ сі къ іюдѣомъ г҃лѫ • понеже льстѧ
07a_17 ште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіти • ꙇбо
07a_18 стѹдъноѭ волеѭ • опрѣснъкꙑ ѣдѧ
07a_19 тъ ні обрѣзані срьдьці • ні ѹшесꙑ
07a_20 своімі • ръці мі • ѡ юдѣе како пасхѫ
07a_21 ѣсі • ц҃ркꙑ разорена естъ • трѣбіште о
07a_22 ⸱⸱то естъ • с҃таа с⸱⸱⸱тꙑхъ попьрана сѫтъ •
07a_23 вьсѣкоѩ жрътвꙑ об⸱⸱⸱⸱ разоренъ естъ •
07a_24 ч⸱⸱⸱ раді ѹбо таковꙑѩ ⸱⸱шті безако
07a_25 н`нꙑ % съмѣеші тако творіті • ꙇногда ше
07a_26 лъ есі въ ваві⸱⸱⸱⸱ ꙇ г҃лѫштемъ къ
07a_27 вамъ плѣньшімъ ⸱⸱ꙇ • поіте намъ пѣ
07a_28 снь г҃нѫ • не хотѣлъ есі • нъ протівілъ
07a_29 сѧ есі • ꙇ се г҃лѧ блаженꙑ д҃адъ въпье
07a_30 тъ • на рѣцѣ вавілоньсцѣ • тѹ сѣдо
07a_31 мъ і плакахомъ сѧ • на врьбіи по срѣ
07a_32 дѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ • сірѣ
07a_33 чъ псалтꙑръ • ꙇ гѫслі • сімі бо
07a_34 псалъми поѣхѫ • въ ветъсѣмь зако
07a_35 нѣ • ꙇ си органꙑ % вьзѧшѧ • егда ѩ плѣ
07a_36 нішѧ да імѫтъ памѧть домашъ
07a_37 нѣго жітьѣ • не хотѧште • тѹ пѣти •
07a_38 тѹ бо сѧтъ въпросішѧ насъ % плѣньше
07a_39 і нꙑ • поіте % намъ отъ словесъ пѣснь
07a_40 нꙑхъ • ꙇ рѣхомъ • како поемъ пѣснь
07b_01 г҃нѫ на земі тѹждеі • чъто г҃леші ръ
07b_02 ці мі • пѣсні г҃нѧ не поеші на земі тѹ
07b_03 ждеі • ꙇ пасхѫ лі г҃нѫ творіші • на зе
07b_04 мі тѹждеі • відѣ лі безѹмье ꙇхъ • ві
07b_05 дѣ лі безаконье іхъ • егда брані бѣшѧ
07b_06 нѫдѧштѧѩ іхъ • ні псалмъ съмѣшѧ ре
07b_07 шті % на земі тѹждеі • ꙇ нꙑнѣ о себѣ
07b_08 ні едіномѹ бѣдѧштю • ні едіномѹ •
07b_09 нѫдѧштю • брань творѧтъ къ б҃ѹ • ꙇ бла
07b_10 женꙑ ст⸱⸱анъ г҃лаше къ німъ • вꙑ
07b_11 прі⸱⸱⸱ ⸱⸱хѹ с⸱⸱⸱⸱мѹ протівіте сѧ • ві
07b_12 діші лі ⸱⸱к⸱ сѫтъ нечістіи • опрѣснь
07b_13 ці • како б҃езаконнь естъ праздьнікъ •
07b_14 ꙇюдѣꙇскъ • юже бо нѣстъ пасхꙑ июдѣі
07b_15 скꙑ • бѣ пасха іюдѣіска іногда • нъ
07b_16 разорена бꙑстъ • наіде бо д҃ховънаѣ •
07b_17 ѭже прѣдаѣше і҃с • ѣдѫштемъ бо імъ
07b_18 сѧтъ пріимъ хлѣбъ прѣломь и рече
07b_19 се естъ тѣло мое ломімое за м`ногꙑ % •
07b_20 ꙇ вѣдѧтъ наѹченіи г҃лемое • ꙇ пакꙑ •
07b_21 чашѫ с⸱тъ даѣше імъ г҃лѧ • сежде і
07b_22 мъ г҃лѧ • се естъ кръв⸱ моѣ • ꙇзліва
07b_23 ема за вꙑ • въ оставленье грѣхомъ •
07b_24 бѣ⸱⸱ тѹ ꙇюда • се г҃лѫштю х҃ѹ • се естъ
07b_25 кръвь моѣ • ѡ ꙇюдо ѭже прѣдалъ есі
07b_26 на ћхъ % • съребрьніцѣхъ • се естъ кръвь
07b_27 моѣ о неіже прѣжде сего • бестѹдънꙑ
07b_28 съвѣтъ творѣаше • съ безѹмнꙑмі
07b_29 фарꙑсѣі • о ч҃колюьствье х҃во • ѡ бе
07b_30 зѹмье іюдово • ꙇ неꙇстовъство • овъ
07b_31 бо продастъ ѭ • възъмъ ћ % съребрьні
07b_32 къ • а х҃ъ потомь не отърече сѧ • тѫжде кръ
07b_33 вь прѣданѫѭ • въ отъпѹштенье грѣхо
07b_34 мъ въдаті самомѹ продавъшю ѭ •
07b_35 аште бі хотѣлъ тѹ бо бѣ ꙇюда • ꙇ прі
07b_36 чѧстьнікъ бꙑваше с҃тѣꙇ трѣп`ѣзѣ % •
07b_37 ѣкоже нозѣ емѹ ѹмꙑ • егда і дрѹгꙑ
07b_38 мъ ѹченікомъ • тако ꙇ с҃тѣꙇ трапезѣ •
07b_39 прічѧстьника і створі • да ні едіноѩ
07b_40 же вінꙑ имѣті въчънетъ • аште прѣ
08a_01 бꙑваетъ въ зълобѣ • вьсе бо свое пока
08a_02 за емѹ • онъ же прѣбꙑваше зълѫ волѫ
08a_03 ꙇмꙑ • нъ врѣмѧ естъ юже • къ с҃тѣі • ꙇ стра
08a_04 шънѣі трапезѣ прістѫпіті • вьсі ѹбо
08a_05 да прістѫпімъ • съ очіштеньемь • ꙇ съ
08a_06 цѣломѫдръствіемь подобномь • ꙇ съ
08a_07 многомь ѹмꙇленьемь • не бѫді нікъ
08a_08 тоже сьде ꙇюда сꙑ • нꙇкътоже лѫкаве
08a_09 нъ • нікътоже ліцемѣръ • нікътоже ѣда
08a_10 ꙇмꙑ • вь сръдьці съкръвена • не ꙇно въ
08a_11 ѹстѣхъ носѧ • ꙇно же въ ѹмѣ • ꙇ нꙑнѣ прѣ
08a_12 стоітъ х҃ъ • ꙇ нꙑн`ѣ % прѣстоітъ • ѹкраше
08a_13 ꙇ тогда тѫ трапезѫ тъ ꙇ сьѭ нꙑнѣ
08a_14 красітъ • нѣстъ бо ч҃къ творѧі прѣдъле
08a_15 жѧштаа • да бѫдѫтъ тѣло ꙇ кръвь х҃ва •
08a_16 нъ распѧтꙑ за нꙑ х҃ъ • образъ `т⸱кмо % і
08a_17 матъ стоѩꙇ иерѣꙇ • ꙇ та словеса г҃летъ •
08a_18 б҃жіѣ же благодѣтъ ꙇ сіла естъ • ѣже
08a_19 творітъ вьсе • се естъ тѣло мое сѧтъ •
08a_20 се слово прѣдълежѧштаа свѧтітъ •
08a_21 ѣкоже тогда съ г҃лѫштиі • растіте сѧ
08a_22 ꙇ множіте сѧ • ꙇ исплъніте землѫ •
08a_23 речено б҃ꙑс % едіноѭ • вꙑнѫ на вьсѣ лѣта •
08a_24 сілѫ даетъ родѹ ч҃скѹ плодъ творі
08a_25 ті • тако і сь глась едіноѭ реченъ б҃ꙑс % •
08a_26 ꙇ на вьсѣкѫ трап`ѣзѫ % • въ вьсѣхъ цръ
08a_27 к҃вахъ • отъ толѣ до дьнесьн`ѣго % дьне • ꙇ
08a_28 до прішествіѣ его • свѧтѫѭ жръ
08a_29 твѫ съвръшенѫ творітъ • нікътоже
08a_30 ѹбо бѫді ліцемѣръ • нікътоже не ꙇмꙑ
08a_31 зълобꙑ въ ѹмѣ • да не осѫжденье при
08a_32 ꙇметъ • ꙇбо тогда • егда пріѩтъ тѣ
08a_33 ло іюда • въскочі % въ нь дьѣволъ • не о
08a_34 тѣлесі г҃ні не родѧ • нъ о ꙇюдѣ не ро⸱ѧ • за
08a_35 безочъство • ꙇ да вѣсі • ѣко пріемлѫ
08a_36 штеі с҃тꙑхъ таінъ • недостоіно • въ
08a_37 тꙑ наіскорѣе въходітъ дьѣволъ • ѣко
08a_38 же тогда въ іюдѫ • пріемлѫштеі бо
08a_39 достоіно чьсть пользѫ імѫтъ • а на
08a_40 слаждаѭштеі сѧ недостоіно • большѫ
08b_01 мѫкѫ себѣ пріемлѫтъ % • сі г҃лѫ не хотѧ
08b_02 ѹстрашꙇті • нъ ѹтвръдіті • пішта бо
08b_03 естъ д҃ховънаѣ • с҃таѣ жрътва • ѣкоже і тѣ
08b_04 лесънаѣ пішта • егда въ чрѣво въніде
08b_05 тъ • ꙇмѫштее зълѫ болѣзнь • боліи
08b_06 недѫгь творітъ • не своеѭ • сілоѭ • нъ
08b_07 недѫгомь • сѫштімь въ чрѣвѣ • тако
08b_08 ꙇ с҃тꙑѩ таінꙑ • егда д҃ховънаѣ пішта
08b_09 вънідетъ • въ ѹмъ плънъ зълобꙑ •
08b_10 паче погѹбітъ • ꙇ истьлітъ • нъ сво
08b_11 еѭ сілоѭ • нъ зане немоштъна естъ
08b_12 д҃ша пріемлѫштиѣ • молѫ сѧ • не і
08b_13 мѣі нікътоже вънѫтрь зълꙑ мꙑ
08b_14 слі • нъ да очꙇстимъ своі съмꙑслъ •
08b_15 къ чістѣ бо • жрьтвѣ прістѫпаемъ •
08b_16 нъ да с҃тѫ створімъ своѭ д҃шѫ •
08b_17 можемъ бо се створіти • аште хоште
08b_18 мъ • едінѣмь дьнемь • како і кꙑмь
08b_19 образомь • аште імаші чъто на врага •
08b_20 ꙇждені гнѣвъ • ꙇсцѣлі ѣзвѫ • ра
08b_21 здрѣші вражъдѫ • да прѣімеші исцѣ
08b_22 ленье отъ трапезꙑ • къ с҃тѣі бо % страшъ
08b_23 нѣі жрътвѣ • прістѫпаеші • посра
08b_24 мі сѧ образа • самого пріношеньѣ • ѹбь
08b_25 енъ лежітъ х҃ъ • нъ разѹмѣі чесо раді
08b_26 и по чъто • да съмірітъ н҃ебскаѣ і земь
08b_27 скаѣ • ꙇ да тѧ дрѹга створітъ а҃ћлмъ •
08b_28 ꙇ да тѧ пріведетъ къ б҃ѹ • вьсѣчъ
08b_29 скꙑмъ • х҃ъ же а⸱ћ⸱ломъ • ꙇ а҃раханћлмъ
08b_30 сꙑ г҃ъ • тебе врага сѫшта • ꙇ проті
08b_31 вна • ꙇ хотѧшта гдрѹга сътворіти •
08b_32 д҃шѫ своѭ въдастъ тебе раді • тꙑ
08b_33 же імꙑ вражъдѫ на братъ своі •
08b_34 како можеші ходіті къ мірнѣі трапе
08b_35 зѣ • онъ же тебе раді • не ослабілъ е
08b_36 стъ ꙇ ѹмьрѣти • а тꙑ гнѣва своемѹ
08b_37 братрѹ • не можеші отъпѹститі •
08b_38 чесо раді • ꙇ по чъто • ръці мі • напа
08b_39 сть бо мі створі вельѭ • тъштетѫ
08b_40 мі сътворі • много ми ізглагола % •
09a_01 до главꙑ мі зъло съдѣа • да чъто
09a_02 тѣмъ • нъ не ѹ тебе распѧлъ естъ • ѣкоже
09a_03 х҃а жідове • нъ вьсѣко своѭ кръвь самъ
09a_04 ѭже оні пролішѧ • на с҃пснье дастъ
09a_05 пролівъшімъ ѭ • чъто семѹ равъ
09a_06 но можеші изглаголатꙇ • аште не отъ
09a_07 пѹстиші врагѹ твоемѹ • не того е
09a_08 сі обідѣлъ • нъ самъ се⸱е • ономѹ б⸱
09a_09 мъногашти на семь жітіи пакость
09a_10 творілъ есі • самъ же себе есі створі
09a_11 лъ без отъвѣта • на сѫдънꙑ день •
09a_12 нічесоже іного ненавідітъ б҃ъ ѣко
09a_13 же того іже дръжітъ гнѣвъ • тако бо е
09a_14 стъ ѣкоже надꙑмаѩ сѧ срьдце •
09a_15 ꙇ обѧтрѣѭшти сѧ д҃ша % послѹшаі
09a_16 бо чъто сѧтъ • егда пріносіші даръ
09a_17 твоꙇ % • ꙇ тѹ • помѣнеши ѣко братръ твоі
09a_18 ꙇматъ нѣчъто на тѧ • оставі
09a_19 тѹ даръ твоꙇ • ꙇді пръвѣе съмирітъ
09a_20 сѧ • съ братомь своімь • ꙇ тогда шедъ
09a_21 прінесі даръ твоі • чъто г҃леші • жръ
09a_22 твѫ лі мі веліші оставіті • е`и % • сѧтъ
09a_23 мира бо раді братрьнѣ • ꙇ сі жрътва б҃ꙑс % а⸱⸱⸱ ѹбо мира ради ꙇ ꙇ си жрътва бꙑс⸱⸱ %
09a_24 тꙑ же не ісправлѣеші міра без ѹма
09a_25 сѧ прічѧштаеші жрътвѣ • і испра
09a_26 вленье непользъно ті б҃ꙑс % • створі ѹбо
09a_27 прѣжде • о немьже жрътва прінесена б҃ꙑс •
09a_28 ꙇ тогда насладіші сѧ еѩ добрѣ • сего ра
09a_29 ді пріді с҃нъ ч҃скꙑ • да прімирітъ ро
09a_30 дъ нашъ къ б҃ѹ • сего раді не самъ тъкмо
09a_31 пріде • нъ і инꙑ творѧштѧ таковаа •
09a_32 своемѹ ꙇмені обештънікꙑ творітъ •
09a_33 блажені сѧтъ • съмірѣѭштеі • ѣко ті
09a_34 с⸱нове б⸱жі нарекѫтъ сѧ • еже сътворілъ
09a_35 естъ • ꙇночѧдꙑ с҃нъ б҃жі • тожде і тꙑ
09a_36 створі • еліка сіла ч҃ска естъ • да бѫде
09a_37 ші мірѹ ходатаі • ꙇ себѣ • и інѣмъ • сего
09a_38 бо раді • і с҃на б҃жіѣ % наріцаетъ • міротворь
09a_39 ца • сего раді и въ врѣмѧ жрътвѣ • ꙇноѩ пра
09a_40 въдꙑ коеѩ не помѣнѫ • нъ съміренье
09a_41 братрьне показаѩ ѣко боле
09b_01 вьсего естъ • хотѣхъ большъмі прость
09b_02 рѣті слово се • нъ довьлетъ реченое • % по
09b_03 слѹшаѭштімъ • аште хотѧтъ • молѫ сѧ
09b_04 ѹбо да помнімъ прꙇсно словеса сі • с҃таѣ ло
09b_05 бъзаньѣ • страшънаѣ цѣлованьѣ • ѣже ме
09b_06 ждю собоѭ ꙇмамъ • сіце бо съплѣтаетъ •
09b_07 съмꙑслꙑ нашѧ • ꙇ творітъ вьсѧ нꙑ •
09b_08 да бѫде`мъ % тѣло едіно • понеже вьсі •
09b_09 отъ едіного тѣла пріемлемъ • да бѫде
09b_10 мъ въ істинѫ тѣло едіно • не тѣлеса къ
09b_11 себѣ съмѣшаѭште • нъ д҃шѫ къ себѣ • съвѫ
09b_12 зомь любовънꙑмь совъкѹплѣѭште •
09b_13 ꙇ тако възможемъ съ дръзновеньемь •
09b_14 насладіти сѧ • прѣдъстоѩштѧѩ тра
09b_15 пезꙑ • аште бо і тъмѫ ꙇмамъ добрꙑ
09b_16 хъ дѣлъ • гнѣвъ же дръжімъ • вьсе въ
09b_17 сѹе і ашютъ • ꙇ нікоегоже с҃псеньѣ • сі
09b_18 мі можемъ обрѣсті • сі ѹбо вѣдѫште
09b_19 възлюбленаа братрье • вьсѣкъ гнѣвъ
09b_20 да отъвръжемъ • очіштъше нашъ ѹмъ •
09b_21 ꙇ съ кротостьѭ • ꙇ послѹшаньемь •
09b_22 ꙇ мъногомь говѣньемь • да прістѫпі
09b_23 мъ прічѧстіті сѧ • с҃тꙑхъ і страшъ
09b_24 нꙑхъ таінъ • да і ч҃колюбець б҃ъ •
09b_25 съ вꙑше відѣвъ • неліцемѣръно объште- %
09b_26 нье наше • ꙇ сімъ благꙑимъ нꙑ съпо
09b_27 добітъ ⸱⸱ ꙇ обѣштанꙑмъ • благодѣ
09b_28 тьѭ • ꙇ ч҃колюбьствьемь • г҃а нашего і҃с
09b_29 х҃а • съ о҃цмь кѹпно • съ с҃тꙑмь д҃хомь •
09b_30 с҃лав % • дръжава • чъсть • нꙑнѣ % • ꙇ п҃рꙇс % • ꙇ въ
09b_31 в҃ѣк % в҃ѣк % а҃мнь %
09b_32 свѧтаго о҃ца нашего • і҃оан % • чьтенье • въ велі
09b_33 кѫѭ параскевьћіѭ • %
09b_34 веліка ѹбо естъ тваръ н҃бо отъ небꙑ
09b_35 тъѣ въ бꙑтье б҃мь прізъвана •
09b_36 велікꙑ же сѫтъ • ꙇ а҃нћлъскꙑ
09b_37 ѩ сілꙑ • невідімꙑи
09b_38 мі добротамі • вѣньча
10a_01 емꙑ • подобітъ сѧ і сімъ слънъце • дъне
10a_02 вънꙑмъ сѧ свѣтомь облагаѩ н҃ебское те
10a_03 ченье гонѧ • дівъ творітъ ѹмѹ • землѣ
10a_04 вісѧшті повелѣньемь на водахъ • а тѧжъ
10a_05 ка вештъ сѫшті • чъто же къто речетъ • мо
10a_06 ре простръто відѧ • ꙇ пѣсъкомь съвѧзано •
10a_07 нъ вьсѣ ѹбо добра сѫтъ • ꙇ зѣло д⸱бра % • ꙇ тво
10a_08 рьчѧ мѫдрості хѫдожъствіѣ • прѣспѣ же
10a_09 сьѭ добротѫ • ч҃къ почътеньемь • доса
10a_10 жденье почътеньемь створь • дівъ бо тва
10a_11 рі прінесъ прѣспѣѭштъ • мѣрѫ тварі • не
10a_12 славѫ чътомꙑмъ ізльѣ • тако бꙑс %
10a_13 тварь льсті мати невѣдѫшти • ꙇ поми •
10a_14 лова ѭ б҃ъ • ꙇ носітъ кръстъ • по срѣдѣ ра
10a_15 зѹма б҃жиѣ • ч҃къ естъ съсѫдъ • тварі
10a_16 вьсеѩ сілнѣи • без дѣла ѹбо бꙑс % небо •
10a_17 кꙑисправленью нечъсти • ꙇ слъньце
10a_18 стꙑдѣаше сѧ • покланѣнье пріемлѧ •
10a_19 възбранѣти сѧ покланѣѭштимъ сѧ не
10a_20 въ⸱може • море облічааше сѧ • ліхо
10a_21 сꙑ къ страстемъ • ꙇ ч҃къ слѣпъ • прѣхожда
10a_22 аше тварь • емьже сѧ ѹтъкнѣаше • кланѣ
10a_23 аше сѧ емѹ б҃а не могꙑ обрѣсті • его
10a_24 же вьсеѩ тварі народъ проповѣдаетъ • не
10a_25 бꙑстъ довьльнъ % • % пріносіти % ѹченьѣ
10a_26 о едіномь б҃зѣ • нъ егоже не створі н҃бо •
10a_27 кръстъ възможе • ꙇ егоже слъньце не мо
10a_28 жаше ѹлѹчіти • крстъ въсьѣвъ просвѣти •
10a_29 ꙇ дрѣво осѫдънꙑ съсѫдъ • плодъ ство
10a_30 рі • осѫжденꙑмъ свободѫ • трѹді
10a_31 сѧ въ спснье ч҃комъ тварь • ꙇ крстъ прі
10a_32 шедъ балі сѧ ѣви • понеже съмръть дре
10a_33 вле • дрѣвѣнъ жезлъ пріимъші ч҃ска ро
10a_34 да • корень врѣді • пѫть обрѣтъші на
10a_35 сънѣдь прѣстѫпьнѫѭ • егда отвръ
10a_36 зъшю сѧ пѫти • тако въ съмръть родъ
10a_37 ч҃скъ въпаде • ꙇ наслѣдьніці бꙑшѧ
10a_38 мѫцѣ • поміловавъ прѣльштенꙑѩ
10a_39 творць • дрѣво отъѣдъ • дрѣвънѹмѹ
10a_40 родѹ даетъ • ꙇ страсть въведе ісцѣленье •
10b_01 наслѣдованье страсті • ꙇ на дрьжѧштаго
10b_02 съмрьть • ѹорѫжꙇ съмрьть • побѣ
10b_03 ждъшааго трѹди • ꙇ пакꙑ свободь
10b_04 б҃ꙑс % ч҃къ • ꙇмьже ꙇ бѣ съвѧзала съмрь
10b_05 ть тѣмь же бесъмрьтье обрѣте • ꙇ
10b_06 мьже бо бѣ осѫжденъ • тѣмь же сѧ отрѣ
10b_07 шааше • ѡ бжіѣ въ істінѫ прѣмѫдро
10b_08 сть • н҃ебскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ •
10b_09 а ідольскаѣ слѹжъба разорена бꙑваше •
10b_10 кръстъ въстааше • ꙇ дьѣволѣ сіла ра
10b_11 зорена % бꙑваше • кръстъ въдрѫженъ бꙑ
10b_12 вааше • ꙇ юдѣіска гръдꙑні падааше •
10b_13 да навꙑкнеші • ѣко на дрѣво просто то
10b_14 лікѹ чюдесъ бѣ віна • нъ пріимꙑ дрѣ
10b_15 во на побѣдѫ • не о себѣ бо бꙑс⸱⸱ % с҃псенаѣ
10b_16 мѫка • нъ съмотрѣѭштиімъ с҃псь
10b_17 нѫѭ мѫкѹ • не бꙑстъ бо съмрьти
10b_18 раздрѹшенье сьмрьть • нъ прѣмѣні
10b_19 лъ есі вешти • прѣдѣлъ положъ •
10b_20 кр`стъ % ꙇ мѹка и гвоздие • ꙇ съмрьть
10b_21 сі жівотѹ • бесъмрътънѹмѹ бꙑ
10b_22 ваѭтъ пеленꙑ • сімъ въторꙑ
10b_23 ч҃къ на жівотъ сѧ роди • ꙇміже пръ
10b_24 вꙑ адамъ свободі сѧ • ꙇміже на
10b_25 чѧтокъ ч҃скꙑ възносітъ сѧ • дьнь
10b_26 сь г҃ъ х҃ъ водѧтъ • ꙇ отъ сѫда на сѫдъ
10b_27 ꙇ сълѫтъ • ꙇ каіѣфа отъвѣштава
10b_28 етъ • ꙇ пілатъ прічітаетъ сѧ • ꙇ не
10b_29 отъмѣтаетъ сѫда х҃ъ • да раздрѣші
10b_30 тъ въсего міра клѧтвѫ • ѡ дівъна
10b_31 ѣ чюдеса • пріемлетъ осѫжденье
10b_32 самъ • ꙇ абье • варвара пѹштаѭтъ •
10b_33 ꙇспръва крестъ осѫжденꙑмъ на
10b_34 чѧтъ свободѫ даѣти • не вьзьрі
10b_35 же на жідовъскѫѭ зълобѫ • ні ѣ
10b_36 ко благодѣтелѣ осѫждаѭште •
10b_37 ꙇзбавлѣѭтъ ѹбіцѫ • нъ ѣко начѧ
10b_38 тъкъ осѫжденью • начѧтъкъ осѫ
10b_39 жденꙑмъ бꙑстъ свобода • начѧ
10b_40 тъкъ ѣко осѫжденꙑхъ сѫдъ • бес пра
11a_01 въдꙑ пріимъ праведъно • ꙇ живꙑ
11a_02 мъ і мрътвꙑмъ сѫдітель ѣвлѣ
11a_03 етъ сѧ • ѣкоже естъ поставілъ день •
11a_04 вь ньже хоштетъ сѫдіти б҃ъ вьсеі зе
11a_05 мі правъдоѭ • мѫжемъ • ꙇмъже на
11a_06 рече вѣрѫ даті вьсѣмъ • въскрѣшъ ꙇ
11a_07 з мрътвꙑхъ • ꙇюдѣі же ѹбо інꙑ ви
11a_08 нꙑ оставльше • на кръстъ сѧ ѹстръ
11a_09 мішѧ • страшънꙑ и ѹкорізнꙑ • прі
11a_10 мꙑшлъше съсѫдъ • ꙇ законнѫѭ
11a_11 клѧтвѫ • дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣ
11a_12 лагаѭтъ • на съмрьть хотѧште възвѧ
11a_13 зати тѧготѫ • не домꙑшлѣахѫ же
11a_14 сѧ крста • побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште
11a_15 прікладъ • ꙇ не до сего же доволъ імѫ
11a_16 ште • нъ і разбоінікꙑ нѫдѧтъ • при
11a_17 чітаѭште съмрьти его • да бі съ
11a_18 мрътъное прічѧштенье • нечъстъ
11a_19 бꙑла коньчінꙑ его • не домꙑшлѣ
11a_20 ахѫ же сѧ разбоінікъ съ х҃мь распіна
11a_21 ѭште • ꙇ творѧште і проповѣдате
11a_22 ль ц҃ѣсрствію • распѧтаго помѣні
11a_23 бо мѧ сѧтъ г҃і • въ цѣсарстви твое
11a_24 мь • ѡ разбоініче ѣко разбоінікъ еси •
11a_25 распѧтъ • ꙇ е҃ванћлистъ сѧ есі ѣвілъ •
11a_26 помѣні мѧ въ ц҃ѣсарстви твоемь • чъ
11a_27 то естъ ѹбо • ѡ разбоініче • не чюеші
11a_28 лꙇ чъто страждеші • не помніші ли
11a_29 гвоздіи • забꙑлъ ли есі болѣзнь •
11a_30 ѣко въ цркві сѧ молѧ • не на дрѣвѣ лі
11a_31 вісѧ моліші • відѣхъ сѧтъ ц҃рквь
11a_32 б҃жиѭ • ꙇ молиті въжделѣхъ • позна
11a_33 хъ отъ псаньѣ винѫ • відѣхъ осѫжде
11a_34 нье етеро • цѣсарствіе проповѣдаѭ
11a_35 ште • відѣхъ ѹкорізнънꙑмь вѣнь
11a_36 цемь • благодѣть свьтѧштѭ сѧ • е
11a_37 лі бо распінаемъ цѣсарюетъ % • како бѫ
11a_38 детъ вѣнъчаемъ • знаетъ ц҃срствие его
11a_39 тварь • слъньце распінаемъ видітъ •
11a_40 ꙇ сьѣти не съмѣетъ • вьземлѧ свѣтъ
11b_01 отъ распінаѭштихъ • по г҃и борѧ ношть
11b_02 ѭ • безакон`нѫѭ % • котораетъ дръзость •
11b_03 безаконьѣ іюдѣіска • землѣ % зꙑблѫ
11b_04 шті сѧ мѧтетъ • ꙇ обѣшаетъ трѫсомь •
11b_05 обѣшъшѧѩ на крстѣ г҃ь • како не імѫтъ
11b_06 вѣрꙑ • ѣко ц҃рь естъ ѹкарѣемꙑ • тіть
11b_07 лъ въпьетъ • тварь съвѣдѣтельствѹ
11b_08 етъ • ѣже чътѫ напсана • знаѭ вештъ
11b_09 мі • г҃і помѣні мѧ въ ц҃ѣсрстві твоемь •
11b_10 ѡ разбоініче петрѹ помоштъніче • ꙇю
11b_11 дѣомъ облічітелю • съставьніче
11b_12 правъдѣ • ѡ разбоініче кѹпьче ц҃срствию •
11b_13 хранітелю раю • адама ізвѣстьнѣі •
11b_14 о тварі пръвостворенаго отврьзꙑ • онъ
11b_15 бо простерь рѫкѫ на дрѣво без врѣмене •
11b_16 ѹкраденъ бꙑстъ • тꙑ же на кръстѣ про
11b_17 стеръ рѫцѣ въ врѣмѧ • погꙑбъшіі
11b_18 обрѣте раі • ꙇ родітелевъ жрѣбі погꙑ
11b_19 бъшъ • бесѣдоѭ приобрѣте • ѣко пръвѣе
11b_20 ц҃срствіе ісповѣдѣвъ • ѡ разбоініче
11b_21 ц҃ѣсрствію ісповѣдьніче • ѹчіте
11b_22 телю мчкмъ % • ꙇже словомь маломь • н҃ебса
11b_23 отвръзе • ꙇ дꙇвъноѭ пѣсньѭ • дівъ
11b_24 но съкровіште обрѣтъ • ꙇ подѣлье крь
11b_25 стъное н҃бо створь • ѡ ѹчітелю ч҃комъ •
11b_26 позаконнѹмѹ • ꙇ похвальнѹмѹ ра
11b_27 збоіствѹ • ꙇ наѹчъ ч҃кꙑ ц҃срствие
11b_28 іскрасті • ѡ разбоініче • желѣемѫ
11b_29 ѭ татьбѫ • крадомѹмѹ ісповѣда
11b_30 ѩ • ꙇ великꙑ мъздꙑ рабзбоіскꙑѩ
11b_31 съпсавъ • ꙇ великꙑ плодъ показаѩ •
11b_32 ꙇсповѣданьѣ • поздѣ вѣровавъ • а скоро
11b_33 ісповѣдѣвъ • послѣжде прішедъ • ꙇ прь
11b_34 вѣе сѧ вѣньчавъ • ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣ
11b_35 вѣ дѣтѣль • ѡ горькꙑ ꙇюдинъ облічі
11b_36 телю ѣвль сѧ тѧжьі % осіла • ꙇ съ іюдо
11b_37 ѭ прѣмѣнь сѧ • отъ дьѣвола къ х҃ѹ • ꙇ съ
11b_38 вѣдѣтель імѣѩ крста • ꙇзмѣні же кръ
11b_39 стъ гробъ • несъмрътьнаѣ вьсь • гробъ
11b_40 вьскрѣсьное село • гробъ • гробомъ ра
12a_01 здрѹшенье • вь немьже съмръть • мьни
12a_02 тъ сѧ бꙑті • а жівотъ нічетъ • коньца не
12a_03 ꙇмѣѩ • добрѣ естъ гробъ тъштъ • по б҃жию
12a_04 повелѣнью • да мрътвꙑхъ множъство •
12a_05 отъвѣта въчънетъ не імѣтꙇ • о въскрьсъ •
12a_06 шіимь • ꙇ пакꙑ ꙇюдѣі • да не пріиметъ
12a_07 клеветънꙑѩ вінꙑ • тъштъ естъ видѣ
12a_08 ти гробъ лежѧштихъ • жідовьскъ ѩзꙑ
12a_09 къ затварѣѭштъ • ꙇюдѫ облічаѭштъ •
12a_10 чъто г҃леши • ѡ клеветьниче • мрьтвьца і
12a_11 ного не видиші • поклоні сѧ ѹбо въскръсъ
12a_12 шюмѹ • віждъ въставъшааго • ꙇ г҃ѣ по
12a_13 знаі • мрътвьць нъ еси прѣдалъ • жі⸱ъ
12a_14 ти і въздаемъ • нъ не довълѣ сиі ю⸱⸱омъ •
12a_15 нъ і печати налагаѭтъ на гробъ • ѡ о⸱⸱⸱⸱нꙑ
12a_16 безѹмьніче раздрѣшаѩи болѣзні сь
12a_17 мрьтьнꙑѩ • печати лі не раздрѣшітъ •
12a_18 ꙇ прогънавꙑ ада • печати лі сѧ бои
12a_19 тъ • зазнаменаі гробъ • воинꙑ • поста
12a_20 ві • остѫпі гробъ • большъми творіші
12a_21 ꙇсправленье • позорьнікꙑ въскръсенью
12a_22 его • готоваеши • съвѣдѣтелѣ въстанью
12a_23 пріводиші • проповѣдателѣ моимъ чю
12a_24 десемъ • твоѩ слѹгꙑ готоваеші • при
12a_25 дѣте ѹбо братрьѣ • відимъ болѣзні гро
12a_26 бънꙑѩ • відімъ ѫтробѹ гробѹ • ма
12a_27 терь бесьмрътью • пожідѣмъ видѣти
12a_28 х҃а • побѣждъша • въстаѭшта из мрътвꙑ
12a_29 хъ • нꙑнѣ весели прістѫпімъ • къ
12a_30 въскресъшюмѹ весело • томѹ бо естъ
12a_31 слава • въ в҃ѣк % аминь
12a_32 с҃тааго епифаніѣ • архиепіскѹпа кѵпрьска
12a_33 аго • о погребени тѣла г҃нѣ • і б҃а нашего і҃ѵ х҃а • і о і
12a_34 осифѣ • ꙇже отъ аріматѣѩ • ꙇ никодімѣ ꙇ о сь
12a_35 ніи г҃і нашего гробьнѣмь • по съпаснѣи мѵцѣ дівъ
12a_36 но бꙑвъшю %
12b_01 • чъто се дьнесь безмлъвье % много
12b_02 на земі • чъто се безмлъвь
12b_03 е много • ꙇ млъчанье % много % • бе
12b_04 змльвье много • ѣко цѣсарь съпітъ •
12b_05 землѣ ѹбоѣ сѧ ꙇ ѹмлъча • ѣко б҃ъ плъ
12b_06 тьѭ ѹ⸱съпе % • б҃ъ плътьѭ ѹмрѣтъ • ꙇ а
12b_07 дъ въстрепета • б҃ъ въ малѣ ѹсъпе •
12b_08 ꙇ съпѧштѧѩ отъ вѣка • отъ адама въ
12b_09 скрѣсі • къде нꙑнѣ сѫтъ • въчерашъ
12b_10 нѧѩ млъвꙑ и гласі • і говорі • бꙑ
12b_11 ваѭштеі на х҃а • отъ законопрѣстѫ
12b_12 пьнікъ • къде народи • ꙇ кови • ꙇ чіні •
12b_13 ꙇ орѫжьѣ ꙇ дръколи • къде цѣсаре • і и
12b_14 ерѣі ꙇ сѫдьѩ осѫжденꙑѩ • къ
12b_15 де свѣштѧ і мечі • ꙇ говорі бешти
12b_16 слънꙇ • къде людье ꙇ шѧтаньѣ • ꙇ
12b_17 трѫтъ неправедьнꙑи • въ істинѫ
12b_18 ѹбо зѣло въ істінѫ людье по
12b_19 ѹчішѧ сѧ тъштетънꙑмъ • ꙇ сѹе
12b_20 тънꙑмъ • потъкѫ сѧ въ акрогоние •
12b_21 і камень х҃ъ • ꙇ сами съкрѹшішѧ сѧ •
12b_22 прівръгѫ сѧ въ твръдꙑ камень •
12b_23 нъ въ пѣнꙑ влънꙑ ихъ разідѫ сѧ % • по
12b_24 тъкѫ сѧ о наковалѣ непобѣдімѣемъ •
12b_25 нъ сами съть⸱⸱ні бꙑшѧ • възнѣсѧ
12b_26 на дрѣво камень • ꙇ съшедъ ѹмрътви
12b_27 ѩ • съвѧзашѧ великааго с⸱⸱пс⸱са • слъ
12b_28 ньца х҃а • нъ раздрѣшъ вѣчънꙑѩ ѫ
12b_29 зꙑ • ꙇноплемен`никꙑ % • ꙇ законопрѣ
12b_30 стѫпьнікꙑ • погѹбі • заіде б҃ъ
12b_31 слънъце подъ землѫ • ꙇ тъмѫ прѣ
12b_32 мрачънѫѭ ꙇюдеомъ сътворі • дь
12b_33 несь с҃пснье • сѫшти⸱ъ на земі • ꙇ
12b_34 отъ вѣка подъ землеѭ съпѧшти
12b_35 мъ • дьнесь с҃псенье вьсемѹ мирѹ •
12b_36 елико видимъ • ꙇ елико невидімъ •
12b_37 сѹгѹбо дьнесь прішестіе г҃не • сѹ
12b_38 гѹбо съмотренье • сѹгобо ч҃лвко
12b_39 любьствіе сѹгѹбо сънітьее
12b_40 въ кѹпѣ же і съмѣренье • сѹгѹбо • къ
13a_01 ч҃комъ посѣштенье отъ небесе на земи •
13a_02 отъ землѧ подъ землѫ • б҃ъ пріходи
13a_03 тъ • врата адова отвръзаѭтъ сѧ • съ
13a_04 пѧштеи отъ вѣка ⸱⸱⸱ѹіте сѧ • сѣдѧ
13a_05 штеі въ тъмѣ • ꙇ въ сѣні съмрътьнѣ •
13a_06 велікꙑ свѣтъ приімѣте • съ рабꙑ г҃ъ •
13a_07 съ мрътвꙑми б҃ъ • съ ѹмеръшіми
13a_08 жівотъ • съ повин`нꙑми % • неповин`нꙑ %
13a_09 съ сѫштими въ тъмѣ • не мръчѧі
13a_10 свѣтъ • съ плѣн`нікꙑ % свободитель •
13a_11 съ прѣꙇсподьними • прѣвꙑшъніи
13a_12 н҃бсъ • х҃ъ на земі • вѣровахомъ • х҃ъ въ
13a_13 мрътвꙑхь съ німь сънідѣмъ да
13a_14 ѹвѣмъ і таінꙑ • ѩже тѹ • да разѹмѣ
13a_15 емъ б҃жиѭ % • таіна подъ землеѭ чюде
13a_16 са • да ѹвѣмъ како і сѫштимъ въ адѣ •
13a_17 просвѣтилъ естъ проповѣдь • чъто ѹ
13a_18 бо вьсѧ ли прѣпрость с҃псаетъ • ѣвль сѧ
13a_19 въ адѣ б҃ъ • ни % • нъ і тѹ вѣрѹѭштѧѩ •
13a_20 въчера же • съмотрьливънаа творѧ •
13a_21 а дьнесь владꙑчънѣа въчера ⸱лъть
13a_22 скаа • а дьнесь господьскаа дѣѩ • ⸱ъче
13a_23 ра ч҃скаа • а дьнесь б҃жствьнаа дѣетъ •
13a_24 въчера за ѹхо ѹдаренъ бꙑвааше • дь
13a_25 несь блисцанимь б҃жіемь адовъское
13a_26 жілиште бьеть • въчера съвѧзанъ
13a_27 бꙑвааше • дьнесь нераздрѣшенꙑми
13a_28 ѫзамі • съвѧзаетъ гѹбітелѧ •
13a_29 въчера осѫжденъ бꙑвааше • дьнесь
13a_30 осѫжденꙑмъ • свободѫ даръствѹ
13a_31 етъ • въчера слѹгꙑ пілатовꙑ рѫ
13a_32 гаахѫ сѧ емѹ • дьнесь вратьніци адо
13a_33 вьніи • відѣвъше его іштезѫ • нъ ѹ
13a_34 бо слꙑші х҃внѣи мѫцѣ • вꙑшънее
13a_35 слово слꙑші • ꙇ въспоі • слꙑші и
13a_36 прославі • слꙑші и проповѣждь •
13a_37 б҃жіѣ вельѣ чюдеса • како законъ остѫ
13a_38 паетъ • како благодѣть процвитает⸱ •
13a_39 како образи мимо ходѧтъ • како істи
13a_40 на проповѣдаетъ сѧ • како сѣнь мимо ходитъ •
13b_01 како слъньце вьселенѫѭ ꙇсплънѣетъ •
13b_02 како ветъхꙑ законъ обетъша • како но
13b_03 вꙑ извѣштаетъ сѧ • како древьнѣа
13b_04 прѣідѫ • како новаа процвісѧ • дъво
13b_05 ꙇ людье вь сіонѣ • въ врѣмѧ х҃вьнѣи
13b_06 мѫцѣ прідѫ • еврѣисциі • кѹпъно же
13b_07 ꙇ поганьсциі • дъва ц҃срѣ • пілатъ •
13b_08 ꙇ иродъ • два архерѣаа • ꙇ ан`на % ꙇ каиафа •
13b_09 да обѣ пасцѣ • въ кѹпѣ бѫдете ова
13b_10 прѣстаѭшти • а х҃въна начинаѭшти •
13b_11 дъвѣ жрътвѣ • въ тъ вечеръ дѣашете сѧ •
13b_12 понеже і с҃псенье г҃лѫ • жівꙑмъ і мръ
13b_13 твꙑмъ бꙑваше • ꙇюдѣі же съвѧ
13b_14 заѭште агнець закалахѫ • а ꙇже отъ по
13b_15 ганъ • въ плъть б҃а • ꙇ ови вь сѣнь вьзи
13b_16 рахѫ • ові же къ слънъцю • ꙇ къ б҃ѹ прі
13b_17 тѣкаахѫ • ꙇ ові съвѧзавъше х҃а • отъ
13b_18 сꙑлахѫ • а ꙇже отъ погань • ꙇ҃нодшъно
13b_19 его пріимахѫ • ꙇ ові скотънѫѭ жръ
13b_20 твѫ • ові же б҃жію тѣлѹ жрътвѫ при
13b_21 ношахѫ • нъ іюдѣісхожденье • еже о
13b_22 тъ ећѵпта помнѣахѫ • а ꙇже отъ пога
13b_23 нъ • ꙇзбавленье • ꙇже отъ лъсті про
13b_24 повѣдахѫ • ꙇ се къде вь сіоновѣ градѣ •
13b_25 ц҃срѣ великаго • вь немьже сътвори % с҃псенье по
13b_26 срѣдѣ землѧ • по срѣдѣ двѣма живо
13b_27 тома познанъ бꙑвъ • ꙇ҃ѵ % с҃нъ б҃жи • по
13b_28 срѣдѣ о҃цю і д҃ха • обѣма животома • жі
13b_29 вотъ • отъ жівота • ꙇстиннь жіво
13b_30 тъ ѣвлѣѩ сѧ • ꙇ по срѣдѣ а҃нћлъ і чло
13b_31 вѣкъ • въ ѣслехъ раждаѩ сѧ • ꙇ по срѣдѣ
13b_32 дъвоіхъ люди • камень ѫгъленъ лежѧ •
13b_33 ꙇ по срѣдѣ закона ꙇ пророкъ • въ кѹпѣ про
13b_34 проповѣдаемъ • ꙇ по срѣдѣ мосѣа • ꙇ и
13b_35 ліѩ въ горѣ ѣвлѣѩ сѧ • ꙇ по срѣдѣ обѣ
13b_36 ма разбоінікома б҃ъ • разѹмънѹмѹ ра
13b_37 збоінікѹ ѣвлѣѩ сѧ • ꙇ по срѣдѣ настоѩ
13b_38 штиі жізні • ꙇ грѧдѫштиі • сѫді вѣ
13b_39 чънъ сѣдѧ • ꙇ по срѣдѣ дьнъсъ жівꙑмъ
13b_40 ꙇ мрътвꙑмъ ѣвлѣѩ сѧ • сѹгѹбѫ
14a_01 пакꙑ г҃лѧ жізнь • сѹгѹбо розьжд`ство % • въ
14a_02 кѹпѣ і порозьствѹ • ꙇ слꙑші въ рѣчі •
14a_03 сѹгѹбо розьствѹ вешти • ꙇ вьспле
14a_04 шти чюдеса % • а҃нћлъ мариі • матері х҃вѣ •
14a_05 рожъство его благовѣствова • ꙇ а҃ћлъ •
14a_06 марі магдалꙑни • порожденье его • еже о
14a_07 тъ гроба • благовѣстъствова • ноштъѭ
14a_08 х҃ъ въ вітьлѣомъ раждаетъ сѧ • ноштъѭ
14a_09 пакꙑ вь сіонѣ • ꙇз мръ⸱вꙑхъ пораждае
14a_10 тъ сѧ • врътъпъ ꙇс камене • ꙇдеже х҃ъ пора
14a_11 ждаетъ сѧ • пеленꙑ въ рождъство пріемле
14a_12 тъ • пеленамі • ꙇ сьде повьѣетъ сѧ • змръ
14a_13 нѫ рождъ сѧ пріѩтъ • зрмънѫ і въ погре
14a_14 бенье • ꙇ алъгѹи пріемлетъ • тѹ ꙇосꙇфъ •
14a_15 безмѫжънꙑ мѫжъ маріинъ • сьде ꙇо
14a_16 сіфъ • ꙇже отъ аріматиі • въ витьлѣми •
14a_17 въ ѣслі рождъство нъ і въ гробъ • ѣко въ
14a_18 ѣслі мѣсто • прьвіи пастꙑрі х҃вое бла
14a_19 говѣстъствѹѭтъ рождъство • нъ і прьвиꙇ
14a_20 вьсѣмъ пастꙑрі • х҃ви ѹченіці • благовѣ
14a_21 стішѧ х҃овое ꙇз мрътвꙑхъ порожденье • тѹ
14a_22 радѹи сѧ а҃нћлъ дѣвѣи възъпі • сьде радѹ
14a_23 іте сѧ веліка съвѣта ћлъ • х҃ъ женамъ въ
14a_24 зъпьѣше • въ пръвое рождъство х҃ъ • по че
14a_25 тꙑрехъ десѧтехь дьнь • въніде земънꙑ
14a_26 ꙇ҃емъ въ ц҃рквь • ꙇ прінесе ѣко прьвѣнець •
14a_27 дъва грълічішта б҃ѹ • нъ і въ погребенье
14a_28 его еже отъ мрътвꙑхъ • х҃ъ по к % • дьнъ • вьзи
14a_29 де въ вꙑспрьни і҃мъ • ѭдѹже не разлѫ
14a_30 чи сѧ • въ істиннаѣ с҃та свѧтꙑмъ • ѣко
14a_31 пръвѣнець неістьлѣнень • ꙇз мрътвꙑ
14a_32 хъ • ꙇ пріведе б҃ві • ꙇ о҃цю дъва гръличі
14a_33 шта • д҃шѫ ꙇ плътъ нашѫ • егоже і пріѩ
14a_34 тъ • ѣко семьонъ етерь • ветъхꙑ дьнемъ
14a_35 б҃ъ ѣко въ рѫцѣ своі • въ своѣ ѣдра • аште
14a_36 ли вѣтъскꙑ се • а не вѣръно слꙑшіші •
14a_37 облічаѭтъ тѧ • недвижіми печаті •
14a_38 господьскѹмѹ порожденью х҃вѹ гробѹ •
14a_39 ѣко бо знаменаномъ печатомь • дѣвъствъ
14a_40 нꙑмъ затвореномъ • х҃ъ отъ дѣвꙑ роди сѧ •
14b_01 тако не отвръстомъ сѫштемъ • гробъ
14b_02 нꙑмъ печатомъ • х҃во порожденье б҃ꙑс % •
14b_03 како же въ гробъ ꙇ когда • ꙇ отъ кꙑхъ • х҃ъ
14b_04 жізнь полагаетъ сѧ • свѧтꙑхъ словесъ
14b_05 да послѹшаемъ • поздѣ же бꙑвъші сѧ
14b_06 тъ • пріде ч҃къ богатъ іменемь іосифъ •
14b_07 съ дръзнѫвъ • вьніде къ пілатѹ ꙇ про
14b_08 сі отъ него тѣла і҃ѵсова % • въніде ч҃къ къ
14b_09 ч҃кѹ просѧ пріѩти б҃а • чловѣкомъ • проша
14b_10 аше брьнье ѹ бръньѣ • пріѩті зіждіте
14b_11 лѣ вьсѣмъ • сѣно отъ сѣна пріѩти н҃ебскꙑ
14b_12 огнъ • каплѣ малаа отъ каплѧ пріѩти бе
14b_13 здънѫ • къто відѣ • лі къто слꙑша
14b_14 къде • ч҃къ ч҃кѹ • творьца ч҃комъ даръ
14b_15 ствѹѭшта • безаконникъ праведьни
14b_16 ка • ꙇ творьца закономъ • обѣштавае
14b_17 тъ сѧ даръствовати • сѫді осѫжденъ
14b_18 ѣко осѫждена сѫдьѭ сѫдьѣмь • въ
14b_19 погребенъе даетъ • поздѣ бꙑвъшю •
14b_20 пріде ч҃къ богатъ ꙇменемь ꙇосіфъ •
14b_21 въ істинѫ богатъ • ѣко вьсе съложеное •
14b_22 тѣло г҃не примъ • въ істінѫ богатъ •
14b_23 ѣко сѹгѹбѫѭ ѹсіѭ х҃вѫ отъ пілата •
14b_24 пріѩтъ % ꙇ богатъ • ѣко бесцѣннаго бі
14b_25 съра • достои⸱⸱ ⸱⸱істъ % пріѩти •
14b_26 въ істінѫ богатъ вълагаліште бо
14b_27 понесе • плъно б҃жствънаго богатъства
14b_28 како бо не богатъ вьсемѹ мирѹ жі
14b_29 знь • ꙇ с҃ъпсенье сътѧжавъ • како не бо
14b_30 гатꙑ иосіфъ даръ приімъ • пітѣѭ
14b_31 штаго і вьсѧ • ꙇ вьсѣмі обладаѭшта •
14b_32 поздѣ бꙑвъшю • бѣ бо ѹбо зашъло вь
14b_33 адъ • праведъное слънъце • тѣмь же
14b_34 пріде ч҃къ богатъ ꙇменемь іосіфъ
14b_35 отъ аріматиі • ꙇже бѣ кріѩ сѧ стра
14b_36 ха ради ꙇюдѣіска • пріде же і нікоди
14b_37 мъ • прішедъ къ і҃сви ноштъѭ таінꙑ •
14b_38 таінамъ потаенꙑ • два потаена ѹчени
14b_39 ка • съкріти і҃са • въ гробѣ • грѧдете
14b_40 съкръвенѫѭ въ адѣ таінѫѭ • потаенѹ •

Download
Back