Clozianus

Glagolitic

01a_01 ⱄⱆⰳⱁⰱⰹⱅⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱐ ⰸⰰⱀⰵ ⱅⰰⰽⱁⰲⱁⰿⱏ ⱁⱅⱃⱁⰽⰿⱏ
01a_02 ⰴⱁⱄⱅⱁⰹⱀⰹ ⰱⱏⰹⱄⱅⰵ ⱁ҃ⱌⰹ ⰺⰶⰵ ⰺ ⱅⰰ ⰻⱈ⸱ⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑ
01a_03 ⱈⱘ ⱄⱅⰰⱃⱌⰹ • ⰱ҃ⰿⱐ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰹ ⰲⱏⱄⱂⱑⱎⱔ • ⱁⰱⱃⰰⱅⰹ
01a_04 ⱅⰵ ⱄⱃⱏⰴⱌⰰ ⰲⰰⱎⰰ ⰽⱏ ⱌⱔⰴⱁⰿⱏ • ⰺ ⱀⰵ ⱄⱏⰿⱑⰶⰺⱅⰵ ⱁ
01a_05 ⱍⱏⱓ ⰲⰰⱎⰵⱓ ⰽⱏ ⰺⱄⱅⰺⱀⱑ ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⱅⰹⰶⰴⰵ
01a_06 ⱄⰰⰿⰹ • ⰺ ⰰⱎⱓⱅⱏ ⰵⱄⱅⰵ ⰾⱆⱍⱏⱎⰵ ⰿⰾⰰⰴⱑⱀⰵⱌⱏ •
01a_07 ⱅⰹ ⰲⰰⰿⱏ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱘⰴⱐⱗ ⱂⱁ ⰳ҃ⱀⱆ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰹ
01a_08 ⰴⱁⰱⱃⱑ ⱆⰱⱁ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⰹ • ⱁ ⰲⰰⱄⱏ ⰹⱄⰰⰹ⸱
01a_09 ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ⰳ҃ⰾⱔ • ⱀⰵ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱂⱁⱄⱅⱏⰹⰴⰹⱅⱏ ⱄⱔ ⰹⱑ⸱⸱
01a_10 ⰲⱏ • ⱀⰹ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⰾⰹⱌⰰ ⱂⱃⱑⰾⱁⰶⰹⱅⱏ ⰺ҃ⰾⱏ • ⱀⱏ ⰵⰳⰴⰰ
01a_11 ⱆⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ⱍⱔⰴⰰ ⰻⱈⱏ ⰴⱑⰾⰵ ⰿⱁⱑ • ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰹ
01a_12 ⱄ҃ⰲⱔⱅⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ • ⰺ ⱁ҃ⱄⱅⱔⱅⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰻⱑⰽⱁⰲⰾⱐ •
01a_13 ⰺ ⰱ҃ⰰ ⰺ҃ⰾⰲⰰ ⱆⰱⱁⱗⱅⱏ ⱄⱔ • ⰺ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ ⰴ҃ⱈⱁ
01a_14 ⰿⱏ ⰱⰾⱘⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱏ • ⰰ ⱃⱏⱂⱏⱎⱅⱘⱎⱅⰵⰹ
01a_15 ⱀⰰⱆⱍⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱅⰻ • ⰺ ⱗⰸⱏⰹⱌⰹ ⰲⰾⱏ
01a_16 ⱄⱀⱘⱎⱅⰵⰹ • ⱀⰰⱆⱍⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰿⰹⱃⱏ • ⱄⰾⱏⰹ
01a_17 ⱎⰹⱎⰻ ⰾⰹ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ • ⱉ ⱀⰵⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱐⱀⰹ ⱄⱃⱏ
01a_18 ⰴⱐⱌⰵⰿⱐ ⰶⰹⰴⱁⰲⰹⱀⰵ • ⰽⰰⰽⱁ ⰺⱄⱂⱃⱏⰲⰰ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⱂⱃⱁⱅⰻ
01a_19 ⰲⰾⰵⱀⱐⰵ ⰲⰰⱎⰵ ⱀⰰⱆⱍⰹ ⱄⱔ • ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ • ⰽⰰⰽⱁ ⰱⱁⱁⱍⰵⱀⱘ
01a_20 ⱂⱑⱄⱀⱐ ⱍⱔⰴⱏ ⰲⰰⱎⰹⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⰹ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏⰹ ⰴ҃ⰰⰴⱏ
01a_21 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⱑ • ⰺⰸ ⱆⱄⱅⱏ ⰿⰾⰰⰴⰵⱀⰵⱍⱏ ⰹ ⱄⱏⱄⱘⱎⱅⰻ
01a_22 ⱈⱏ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰹⰾⱏ ⰵⱄⰹ ⱈⰲⰰⰾⱘ • ⱑⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰺ ⱄⰲⱁⱑ ⱍⱔ
01a_23 ⰴⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⰺ ⱂⱃⰹⰾⱁⰶⰹⱅⰵ ⱄⱔ ⱄⰲⱔⱅⱏⰹⱀⰹ
01a_24 ⰻⱈⱏ ⰺ ⰱ҃ⰶⰹ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰹ ⰶⰵ ⰽⱏ ⰶⰹⰲⱁⱅⱁ
01a_25 ⰾⱓⰱⱐⱌⰹ • ⰺ ⱀⰵⱀⰰ⸱⸱ⰴⱔⱎⱅ⸱ⰹ ⰴⱁⰱⱃⰰ • ⱄⱏ ⱍⰵⱄⱅⱐ
01a_26 ⱙ ⰺ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏⰹ ⱀⰰⰿⱏ ⰴ⸱⸱ⰹⱅⰵ ⰺ ⰿⱏⰹ ⱄⱏ ⱀⰹ
01a_27 ⰿⰻ ⰲⱏⱄⱂⱁⰵⰿⱏ ⱀⱁⰲⱏⰹⰿⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱐ ⱂⱑⱄⱀⱏ
01a_28 ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⱄⰽⱘⱙ ⸱⸱⸱⸱ⱆⱍⰵⱀⱆⱙ ⰱ҃ⱁⱆⰳⱁⰴ⸱ⱀⱘ
01a_29 ⰺ ⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⰸⰰⱍⱏⱀⱘⱅⱏ ⰺ ⱅⰻ ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱔⱅⱏ ⱀⱁ
01a_30 ⰲⱁⱙ ⱂⱑⱄⱀⱐ • ⰵⰻⰶⰵ % ⱗ ⰳ҃ⱐ ⱀⰰⱆⱍⰹⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰹ ⰱⱁ
01a_31 ⰵⱄⱅⱏ ⰴⱐⱀⰹ ⱄⰵⰿⱆ ⱍⰵⱄⱅ⸱ • ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⰱⱁ ⱄⱛⰿⰵⱁⱀⱏ
01a_32 ⱄⱏⱃⱑⱅⰵ ⱈ҃ⰰ • ⰺ ⱀⰰ ⱃ⸱ⰽⱆ ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ ⱂⱃⱑⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰳⱁ ⰱ҃ⰰ •
01a_33 ⱑⰽⱁ ⰿⰾⰰⰴⱑⱀⱐⱌ⸱ • ⰺ ⰱ҃ⰰ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻ ⱄⱅⰰⱃⱌⱐ •
01a_34 ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱄⱅⰰⱃⱏⰹⱈⱏ ⰿⱑⱄⱅⱁ • ⱀⰵⱄⱏⰿⱏⰹ
01a_35 ⱄⰾⱏⱀⱏⰹⱈⱏ ⱁⱅⱃⱁⱌⰹ ⱄⱏⱃⱑⱅⱘ ⱄ҃ⱂⱄⰹⱅⰵⰾⱑ • ⱑⰽⱁ ⱄⱛ
01a_36 ⰿⰵⱁⱀⱏ • ⰺ ⰲⱑⱅⰲⱐⰵ ⱂⱁⱄⱅⰹⰾⰰⱎⱔ • ⰺ ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⰰ ⰱ҃ⰾⰳⱄⰲⰻ
01a_37 ⱎⱔ ⱄⱔⰴⱔⱎⱅⰰⰳⱁ ⱀⰰ ⰶⱃⱑⰱⱔⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰹ ⱀⰰ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱑ ⱈⰵ
01a_38 ⱃⱆⰲⰹⰿⱐⱄⱌⱑⰿⱐ • ⱉⱄⰰⱀⰰ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰲⱏ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ •
01a_39 ⰱ҃ⰾⰳⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰹ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ • ⰱ҃ⰾⰳⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰹ ⰱ҃ⱏ ⱁⱅⱏ
01a_40 ⰱ҃ⰰ • ⱂⱃⱑⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰹ ⱌ҃ⱃⱏ ⱄⰾⰰⰲⱏⱀⱏⰹ • ⱁⱆⰱⱁⰶⰰⰲⱏⰹ
01b_01 ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰹⱈⱏ ⱀⰵⱆⰱⱁⰶⱏⱀⱁ ⱀⰰⱄⱏ ⱃⰰⰴⰹ • ⰴⰰ ⱀⱏⰹ ⱁⰱⱁⰳⰰⱅⰹ
01b_02 ⱅⱏ • ⰱ҃ⰾⱀⱏ ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏⰹ ⰲⱏ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⰻⰹ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰳⱃⱔⰴⱔ
01b_03 ⰹ ⰲⱏ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⱀⰰ ⰶⱃⱑⰱⱐⱌⰹ • ⱁⱅⱏ ⰲⰹⰴⱏⱇⰰⰳⰹⱗ •
01b_04 ⰲⱏⱅⱁⱃⰹⱌⰵⱙ ⱀⰰ ⱁⰱⰾⰰⱌⱑⱈⱏ ⰲⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰵ • ⱂⱃⱏⰲⱁⰵ ⰽⱃⱁⱅⱏⰽⱁ
01b_05 ⰿⰾⰰⰴⱑⱀⱌⰹ ⱈⰲⰰⰾⰻⰿⱏ • ⰲⱏⱅⱁⱃⱁⰵ ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⱄⰽⱏⰹⰿⰹ ⱄⰹ
01b_06 ⰾⰰⰿⰹ ⰱ҃ⰳⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰹ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ • ⰽⱏⱅⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱐ
01b_07 ⱉ ⰱⱁⱆⱍⱏⱀⱑⰹ ⱅⱃⱁⰹⱌⰹ • ⰺⰱⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰵⱄⱅⱏ ⱓⰶⰵ ⰺ
01b_08 ⰸⰴⱃⰵⱎⱅⰹ • ⰺ ⱂⱃⰹⱁⰱⱏⱎⱅⰻⱅⰹ ⱀⱏⰹ ⱅⰰⰹⱀⰰⱈⱏ • ⱑⰽⱁ
01b_09 ⰶⰵ ⰹ ⰿⱏⰹ ⰲⰰⱄⱏ ⰾⰹⰽⰰ ⰴ҃ⰰⰲⰰ ⱄⱔⱅⱏ • ⱄⱘ⸱ⱏ ⱅⱁⰳⰴⰰ
01b_10 ⰳ҃ⰾⰰⰾⰹ ⱄⰹ ⰲⱑⱃⱀⰰⰳⱁ ⱌ҃ⱄⱃⱑ ⰹ҃ⰾⰲⰰ • ⰴ҃ⱈⰲⱏⱀⱏⱈⱏ ⰳⱘ
01b_11 ⱄⰾⰹ ⰱⱃⱔⱌⰰⱀⱐⱑ ⱄⱘⱎⱅⰰⰳⱁ ⰹⰶ ⱀⰵⰳⱁ ⱌ҃ⱃⱑ ⰹ ⰳ҃ⱑ •
01b_12 ⱂⱁⱈⰲⰰⰾⱑⱙⱎⱅⰰ • ⰴ҃ⱈⱁⰲⱏⱀⱏⰹⰿⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏⰹ • ⰹ
01b_13 ⱃⰰⰸⱆⰿⱁⰿⱏ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰻ ⰿⱏⰹ ⱂⱁⰵⰿⱏ • ⰿⰵⰴⱁ
01b_14 ⱅⱁⱍⱏⱀⱏⰹⱗ ⱂⱑⱄⱀⰹ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ • ⱉⱄⰰⱀⰰ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰰⰲⱏ •
01b_15 ⱁ ⰱ҃ⰳⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰹ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ • ⱁⱀⱏ ⱂⱄⰰⱀⱏⰹⰿⱐ ⱄⱏ
01b_16 ⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰵ ⱂⱁⰽⱃⰹⰲⰰⱎⰵ ⰳ҃ⰾⱔ • ⱁ ⰳ҃ⰹ ⱄ҃ⱂⱄⰹ • ⱁ ⰳ҃ⰹ ⱂⱁⱄⱂⱑ
01b_17 ⱎⰹ • ⰱ҃ⰾⰳⱁⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰹ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ • ⰱ҃ⱏ ⰳ҃ⱏ ⰹ
01b_18 ⱂⱃⱁⱄⰲⱐⱅⱑ ⱄⱔ ⱀⰰⰿⱏ • ⱀⰹ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰹⱎⱅⰵ ⱃⰰⱄⰽⱁⱂⰰⰲⰰ
01b_19 ⰵⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱀⰵ ⰹⱄⰽⱆⱎⰰⱙⱎⱅⰹⰿⱏ
01b_20 ⰵⰳⱁ ⱑⰲⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⰺⰿⱘⱎⱅⰹⰿⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰵⰿⱆ •
01b_21 ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰾⱓⰱⰹⱅⰻ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱘ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⰽⰰⰿⱏ
01b_22 ⰸⰵⰿⰾⱔ • ⰱ҃ⰶⰻⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰲⰵⰾⰺⱅⱏ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱁⱀ` % ⱂⱘ
01b_23 ⱅⱆ ⰱⰾⰰⰳⱆ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻⱅⰹ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⰰⰰ • ⰺⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⱂⱃⰰ
01b_24 ⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹⱈⱏ ⰴⱑⰰⱀⰹⰻ ⰸⰰⱍⰹⱀⰰⰵⰿⱏ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱁⰵ ⰶⰻ
01b_25 ⱅⱐⰵ • ⰴⰰ ⰲⰹⰴⰹⰿⱏ ⱄⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⱁⰿⱐ • ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰵⰿⱆ
01b_26 ⰹⱄⱅⱐⰾⱑⱀⱐⰵ • ⰱ҃ⰶⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰵⱅⱏ • ⰺ ⱄⰵ ⱑ
01b_27 ⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰳⱁ ⱂⰾⰰⰿⰵⱀⰵ ⱂⰾⰰⰿⰵⱀ`ⱀⱑⰵ % • ⰺ ⱑⰴⱁⰲⰻⱅⱆ
01b_28 ⱆⱑⰴⰵⱀⱐⱓ ⱑⰴⱁⰲⰻⱅⱑⰵ ⰴⰰ ⱁⱅⱏⰱⱑⰶⰹⰿⱏ • ⱂⱃⰹⰴⰵ
01b_29 ⱅⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ⰿⱁⱄⰹ • ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⱏ ⱄⱏⰹ • ⰺ
01b_30 ⰽⱏ ⰲⰾⰰⰾⰴⱏⰹⰽⰰⰿⱏ ⱂⱃⱏⰲⱏⰹ ⰳ҃ⰾⱔ • ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⱆⰵ
01b_31 ⱅⱐⱀⱏ ⱄⱔⱅⱏ • ⱀⰵ ⱂⱃⰹⰿⰵⱎⰹ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱔ ⱄⰾⱆ
01b_32 ⱈⱏ ⱄⱆⰵⱅⱐⱀⱏ ⱄⱘⱎⱅⱏ • ⰺ ⱄⱆⰵⱅⱏⱀⱏ ⰹ ⰱⰵⱄⱏⰲⱑ
01b_33 ⰴⱑⱅⰵⰾⱐ • ⰺ ⰽⱃⱁⰿⱑ ⱄⱏⱂⰰⱄⱏⱀⱏⰹⰿⱏ ⰺⰸⰲⱑⱄⱅⱏ
01b_34 ⱀⱏⰹⰿⱐ ⰺⱄⱂⱏⰹⱅⰰⱀⱐⰵⰿⱐ ⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⱏⰹⰿⱐ % • ⱂⱃⰹⰵ
01b_35 ⰿⰾⱘ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⱂⱃⰹⰵⰿⱏⱎⰵ •
01b_36 ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰹⰸⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰵⰹ • ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙⱎⱅⰻⱈⱏ ⱄⱔ •
01b_37 ⰲⱏ ⱄⰲⱁⱗ ⰹⰿⱏ ⰾⱓⰴⰹ • ⱅⱔⰶⰵ ⱄⱏ ⱅⱃⱐⱂⱑⰾⱐⱄⰲⱁ
01b_38 ⰿⱏ • ⰺⱄⱂⱏⰹⱅⰰⱀⱐⰵⰿⱐ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑ
01b_39 ⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ⰴⰾⱏⰶⱏⱀⰹ ⱄⱘⱅⱏ ⱀⰹ ⰵⰴⰹⱀⱁⰳⱁ ⱍ҃ⰽⰰ ⱂⱁ
01b_40 ⰴⱐ ⱀⰹⰿⰹ ⱄⱘⱎⱅⰰⰳⱁ ⱄⱆⰾⱑⰵ ⰹⰿⱑⱅⰻ ⰱ҃ⰶⰹⱓ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ
02a_01 ⱀⰹ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ • ⱀⰹ ⱍⱔⰴⱁ • ⱀⰹ ⰴⱃⱆⰳⰰ • ⱀⰹ ⰻⱀⱁⰳⱁ ⱀⰹⰽⱁⰵⰳⱁⰶⰵ •
02a_02 ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰵ • ⰺ ⱂⱁⰿⱏⰹⱎⰾⱑⱙⱎⱅⰵ • ⰵⰶⰵ ⰵ ⰲⱏ
02a_03 ⰱ҃ⰶⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ • ⰲⱏⱂⱄⰰⱀⱁ ⰳ҃ⰾⱔⰹ ⱁ҃ⱌⱓ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ • ⰺ ⰿⱅⰵ
02a_04 ⱃⰹ ⱄⰲⱁⰵⰹ • ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⱈⱏ ⱅⱔ • ⰺ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱗ ⱄⰲⱁⰵⱗ ⱀⰵ ⱂⱁ
02a_05 ⰸⱀⰰⱈⱏ • ⰺ ⱄ҃ⱀⱏⰹ ⱄⰲⱁⱗ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱈⱏ • ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱅⰲⱁⰵ
02a_06 ⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰹⱈⱏ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⱅⰲⱁⱗ • ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ
02a_07 ⰵⰶⰵ ⰵ ⰲⱏⱂⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⱄ҃ⱅⰰ ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⱐⱑ • ⰾⱓⰱⱔⰹ ⱁ҃ⱌⰰ ⰾⰻ
02a_08 ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ⱂⰰⱍⰵ ⰿⰵⱀⰵ • ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⰻ ⱀⰰ ⱂⱁⰴⱁⰱⱘ • ⰸⰰ ⱄⰵ
02a_09 ⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰽⱀⱔⰸⱏ ⱀⰵ ⱁⰱⰹⱀⱆ
02a_10 ⱗ ⰲⱐⱄⱑⱈⱐ • ⰺⰶⰵ ⱂⱁⰴⱏ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐⱙ ⰵⰿⱆ ⰱ҃ⰶⰻ
02a_11 ⱄ҃ⱅⱏⰹ ⱈ҃ⱆ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ • ⰺ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱁⰿⱏ ⰹ ⰰ҃ⱂⱁⰿⱏ % • ⰺ ⰱⰾⰰ
02a_12 ⰶⰵⱀⱏⰹⰿⱏ ⱁ҃ⱌⰵⰿⱐ ⱂⱃⱁⱆⱍⰰⱅⰻ • ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⱀⰰ ⰲⱐ
02a_13 ⱄⱑⰽⱏ ⰴⰵⱀⱐ • ⰸⰰⱂⱃⱑⱎⱅⰰⱅⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⰹⰴⰵⱑⱅⰹ • ⰽⱁⰳⱁ ⱀⰵ
02a_14 ⰿⱁⱎⱅⱐⱀⱑⰹⱎⰹⱈⱏ • ⱀⰹ ⱂⱁⰳⰰⱀⱏⱄⰽⱏ ⰵⱅⰵⱃⱏ ⱁⰱⱏⰹⱍⰰ
02a_15 ⰹ ⱄⱏⰴⱑⰰⱅⰻ • ⱀⰹ ⱂⱁⰳⰰⱀⱏⱄⰽⱏⰹⱗ ⱂⱃⰹⱄⱔⰳⱏⰹ • ⰺ
02a_16 ⰾⰹ ⰻⱀⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⰱⰾⱘⰴⱔⱎⱅⰵ • ⱀⰹ ⰵⰴⰹⱀⱁ ⰱⱁ ⱂⱃⰹⱍⱔ
02a_17 ⱄⱅⱐⰵ • ⱄⰲⱔⱅⱆ ⰽⱏ ⱅⱏⰿⱑ • ⰺ ⱄ҃ⱀⱁⰿⱏ ⱄⰲⱑⱅⱆ
02a_18 ⰽⱃⱏⱄⱅⱐⱑⱀⱁⰿⱏ • ⰺ ⱂⱁⰳⰰⱀⱁⰿⱏ ⱄ҃ⱅⱁⰵ ⰽⱃⱏⱄⱅⰵⱀⱐⰵ
02a_19 ⰲⱏ ⱍⱏⱄⱅⱐ ⰲⰵⰾⱐⱙ ⰻⰿⱑⱅⰹ • ⰰ ⱀⰵ ⱆⰽⱁⱃⰹⰸⱀⱑ
02a_20 ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱐⰵ • ⰺ ⰽⱏⰿⱁⱅⱃⰰⰿⰻ ⱄⰲⱁⰹⰿⰹ • ⰺ ⰴⱏ
02a_21 ⱎⱅⰵⱃⱐⰿⰻ • ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱄ҃ⱅⰰⰳⱁ ⰽⱃⱏⱎⱅⰵⱀⱐⱑ ⱀⰵ ⱄⱏ
02a_22 ⰿⱑⱎⰰⱅⰻ ⱄⱔ • ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⰵ ⱄ҃ⱅⰹ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻ
02a_23 ⱃⱆ ⱁⰱⱐⱎⱅⰻ ⱄⱏⱀⱏⰿⰹ ⱂⱃⱁⰽⰾⱔⰾⰹ ⱄⱘⱅⱏ • ⱀⱏ ⰹ
02a_24 ⱂⱁⰸⱐⱃⱔⱎⱅⱔⱗ ⰻⱈⱏ ⰽⱏⱀⱔⰸⱔ ⱅⰰⰽⱁⰲⱐⱄⱔⱗ ⰱⰵ
02a_25 ⱎⱅⰹⱀⰹⱌⱔ • ⰺ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱏ ⱂⱁⰽⱁⰸⰰⱙ
02a_26 ⱎⱅⰹⱈⱏ • ⱄⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⱀⱆ ⰵⰿⱆ ⱂⱁⱄⱅⱆ • ⰲⱏ ⱃⰰ
02a_27 ⰸⰾⰹⱍⰵⱀⱐⰵ ⱂⱃⱁⰽⰾⰵⱀⱐⱎⰵ ⰲⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰹ ⱁⰼⱀⱐ % •
02a_28 ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰳⱘ ⱄⱔ ⰱⱃⰰⱅⱐⱑ • ⰲⱏ ⱄ҃ⱅⱁⰵ ⰹ ⱄ҃ⱂⱄⰰⱙ
02a_29 ⱎⱅⰵⰵ ⰽⱃⱏⱎⱅⰵⱀⱐⰵ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ • ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰽⱃⱏ
02a_30 ⱎⱅⰵⱀⱏ ⱄⱏ ⱄⱅⱃⱈⱁⰿⱏ • ⰺ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱁⰿⱐ ⱈⱃⰰⱀⰹⱅⰻ •
02a_31 ⱅⱁ ⰶⰵ ⱄ҃ⱅⱆⰿⱆ ⰹ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⰿⱆ ⱂⰰⰲⱏⰾⱆ ⰰ҃ⱂⱄⰾⱆ %
02a_32 ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱓ ⰽⱏ ⰲⱑⱃⱏⱀⱏⰿⱏ • ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⱐⰵ ⰶⰵ
02a_33 ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱀⰵⱍⰹⱄⱅⱁⱅⰰ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰹⰿⰵⱀⱆ
02a_34 ⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰹⰿⱏ • ⰺ ⱀⰹⰽⱏ
02a_35 ⱅⱁⰶⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰹⱅⱏ ⱅⱏⱎⱅⰹⰿⰻ ⱄⰾⱁ
02a_36 ⰲⰵⱄⱏⰹ • ⱀⰵ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰹ ⰱⱁ ⱀⰹ ⰽⰾⰵⰲⰵⱅⱐⱀⰹⱌⰹ •
02a_37 ⱀⰺ ⱁⰱⰹⰴⱐⰾⰹⰲⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰹⰵ ⰱ҃ⰶⰹⰵ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱏⱄⱅⰲⱆ
02a_38 ⱙⱅⱏ • ⱄⰹⱈⱏ ⰱⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ ⰱ҃ⰶⰹ • ⱀⰰ
02a_39 ⱄ҃ⱀⱏⰹ ⱂⱃⱁⱅⰹⰲⱏⱀⱏⰹⱗ • ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑ
02a_40 ⰽⱏ ⰽⱃⱏⱎⱅⰵⱀⱏⰹ • ⱄⰰⰿⱏ ⱄⰵⰱⰵ ⱍⰹⱄⱅⰰ ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⰻ •
02b_01 ⱑⰽⱁ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⰱ҃ⱆ ⱄ҃ⱅⱘⱙ • ⰺ ⱁ ⱄⰲⱁⰵⰺ ⰶⰵⱀⱑ ⰴⱁⰲⱏⰾⱑ
02b_02 ⱅⰻ ⱄⱔ • ⱀⰹⱍⱏⰶⰵ ⰹⱀⱁ ⰴⰰⰾⱐⱀⰵⰵ ⱄⱏⰿⱏⰹⱎⰾⱑⱅⰹ •
02b_03 ⱀⰹ ⰲⱏ ⱄⰽⱁⱅⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⱀⰵⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱏ
02b_04 ⱀⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻⰺⰿⱏ ⱈⱁⰴⰹⱅⰹ • ⰺⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ
02b_05 ⰽⱃⱏⱎⱅⰵⱀⱏ ⱄⱏⰹ • ⱅⰲⱁⱃⱔ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⱁ ⰱ҃ⰶⰹⱓ
02b_06 ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ • ⰴⰰ ⱁⱄⱘⰴⰹⱅⱏ ⱄⱔ ⱅⱁ ⰶⰵ ⰱ҃ⱆ ⰹ ⱄ҃ⱂⱄⱆ
02b_07 ⱀⰰⱎⰵⰿⱆ ⰹ҃ⱄⱈⱆ ⰲⱏⱂⱃⱁⱎⰵⱀⱆ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⱓ • ⰰⱎⱅⰵ
02b_08 ⰵ ⰾⱐⰸⱑ ⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ • ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰲⱃⱑ
02b_09 ⰿⱔ • ⰺ ⱁⱅⱏⱃⰵⰽⱏⱎⱓ • ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱆⱎⱅⰰⱗⰹ ⰶⰵⱀⱘ
02b_10 ⱄⰲⱁⱙ ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀ`ⱀⰰⰳⱁ % • ⱅⰲⱁⱃⰻ
02b_11 ⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰹ • ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱃⰹⰾⱑ
02b_12 ⱂⰾⱑⱗⰹ ⱄⱔ ⱂⱁⱅⱐⱂⱑⰸⱑ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⰴⱑⰵⱅⱏ • ⱑⰶⰵ
02b_13 ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⱄⱏⰲⰵⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰽⰰ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⰾⱓⱍⰰⰵⱅⰵ ⱄⱔ •
02b_14 ⱇⱃⱁⱂⰹⱅⱆ ⰶⰵ ⰿⰰⰾⰰⱈⰵⱆ ⱄⱏⰹⰸⰲⱑⱄⱅⱆⱙⱎⱅⱓ
02b_15 ⰱ҃ⰲⰹ • ⰺ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⱓ • ⰺ ⰶⰵⱀⱘ ⱓⱀⱁⱄⱅⰹ ⱅⰲⱁⰵⱗ •
02b_16 ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱎⰹ • ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ • ⸱ⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑⰲⱐ
02b_17 ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰹⱎⰹ • ⰺ ⱂⱁⰽⱃⰹⰵⱅⱏ ⱀⰵⱍⱏⱄⱅⱐⰵ ⱀⰰ ⱅⱔ •
02b_18 ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱏ • ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⱄ҃ⱅⰹ ⰰ҃ⱂⱁⰾⰹ % • ⰺ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰹ ⱁ҃ⱌⰻ
02b_19 ⱄⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰹⰿⱐ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⰿⱐ ⱁⱅⱏⱀⱘⰴⱐ • ⰲⰵⰾⱐⰵ ⰺ
02b_20 ⰷⱑⰾⱆⱅⱁ • ⱅⰰⰽⱁⰲⱁⰵ ⱂⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⱃⰵⰽⱏⱎⰵ ⰲⰵⰾⱐⱓ
02b_21 ⰹⱄⱂⱏⰹⱅⰰⱀⱐⱓ • ⰺ ⱂⱁⱎⱅⰵⱀⱐⱓ ⱄⰵ ⱄⱏⱂⱁⰴⱁⰱⰹⱎⱔ •
02b_22 ⰺ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰽⱃⰵⱄⱅⱐⱑⱀⱐ • ⱄⱏ ⰳⱁⰲⱑ
02b_23 ⱀⱐⰵⰿⱐ ⰺ ⱄⱅⱃⰰⱈⱁⰿⱐ • ⱃⰰⱍⱏⱎⱘⱙ ⰹⰿⱑⱅⰻ ⱂⱁ
02b_24 ⰱ҃ⰶⰹⱓ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ ⱄ҃ⱅⱆⰿⱆ ⱄⱐⱙ ⱄⱘⰴⰹⱅⰻ • ⱄⱏ ⰲⱐ
02b_25 ⱄⱑⰽⱁⱙ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙⱎⱅⱙ ⱄⱔ ⱅⱔⰶⱓ • ⱑⰽⱁⰽⱁⰶⰵ ⰸⰰ
02b_26 ⰽⱁⱀⱏ ⱂⰹⱎⰵⱅⱏ • ⰴⰰ ⱀⰹⰽⱏⰹⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹ
02b_27 ⰽⱏ • ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰹⱑⰸⱀⰹ • ⱁⰱⰾⰰⰴⰰⱀⱏ ⱄⱏ ⱆⱄⱅⱏⱀⰰ
02b_28 ⰿⰰ ⱄⰲⱁⰺⰿⰰ • ⰺⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⱄⰵⰱⰵ ⰲⱑⱃⱀⰰ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ
02b_29 ⰿⱐ • ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⱁⱅⱏⱄⱅⱁⰹⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰵⱅⰵⱃⱁ ⱂⱄⰰⱀⱏⰹⰿⱐ
02b_30 ⱄⰹⰿⱐ • ⱁⱅⱏ ⱅⱏⰿⱏⰹ ⰿⱏⰴⰾⱁⱄⱅⰹ • ⰺⰾⰹ ⰵⱅⰵⱃⱆ
02b_31 ⰺⱀⱁⰿⱆ ⱀⰵⰲⱑⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱐⱓ • ⰾⰺ ⰾⱓⰱⱏⰲⰹ ⱂⰾⱏ
02b_32 ⱅⱏⱄⱌⱑⰹ ⱀⰵ ⱈⱃⰰⱀⰹⱅⰹ ⱂⱁⰽⱆⱎⰰⱗ ⱄⱔ • ⱀⰵ ⱂⱁⰲⰹⱀⱀⰰ
02b_33 ⱄⰵⰱⰵ ⰲⱑⱍⱏⱀⱆⰿⱆ ⱁⰳⱀⱓ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱐⱓ • ⱀⰵⱂⱐ
02b_34 ⱎⱅⱓⰵⱅⱏ ⰹ ⱀⰰ ⱄⰵⰿⱐ ⱄⰲⱑⱅⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱓ ⰳⱀⱑⰲⱆ • ⰽⱃⱑ
02b_35 ⱂⱏⰽⱁ ⱂⱁⰿⱏⰹⱎⰾⱑⱗ • ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰵ ⱂⱃⱏⰲⱆⰿⱆ
02b_36 ⱌ҃ⱃⰵⰲⰹ ⰺ҃ⰾⰲⱆ • ⱄⰰⱆⰾⱆ • ⰺ ⱀⰵ ⰸⰰ ⰲⰵⰾⱐⰵ ⱂⱃⱑ
02b_37 ⰸⱐⱃⱐⱃⱑⱀⱐⰵ • ⱁⱅⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ⱄⰰⱆⰾⰰ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ
02b_38 ⱅⱃⱔⱄⱏⰹ ⱄⱔ ⰺ ⱅⱃⰵⱂⰵⱎⱅⱔ • ⰴⰰ ⰱ҃ⰶⰻ ⱈⱃⰰⱀⰹⱅⱏ
02b_39 ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ • ⱃⰵⱍⰵ ⰱⱁ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰱ҃ⱏ ⰳⰾⰰⱄⱆⱗ • ⰰⱎⱅⰵ
02b_40 ⱄⰵ ⱅⱃⱑⰱⱑ ⰳ҃ⰹ ⱁⰾⱁⰽⰰⰲⱏⱅⱁⰿⰰⱅⰰ ⰹ ⰴⰰⱃⱏⰹ • ⱑⰽⱁ ⱆ
03a_01 ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⰹ ⰳ҃ⱐⱀⱓ • ⰺ ⰴⱁ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱀⱐⱑ ⱆⱀⱑⰵ ⰴⰰⱃⰰ
03a_02 ⰱⰾⰰⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⰸⱐⱃⱑ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰳ҃ⱀⰵ • ⰺ ⱆⰽⱁⱃⰹⱅⱏ ⱅⱔ
03a_03 ⰳ҃ⱏ ⱆⱀⰵⰱⱏⰹⱅⰹⰲⱏ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⰽⱘ ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱃⰰⰲⱏ
03a_04 ⰴⰰ ⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰹⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏ • ⱁⰱⱀⰹⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⰶⰵ
03a_05 ⰳⱃⱑⱈⱏⰿⰹ ⰻ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰰⰿⰻ ⰾⱓⰴⱐⰵ • ⰺ ⰻⱀⱁ ⰿⱀⱁ
03a_06 ⰳⱁ • ⰵⰾⰹⰽⱁ ⱄ҃ⱅⱏⰹⱗ ⰽⱀⰹⰳⱏⰹ ⰳ҃ⰾⱘⱅⱏ • ⰳⱃⱁⰸⱘ
03a_07 ⰹ ⱄⱅⱃⰰⱈⱏ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰵ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⰽⰰⰿⱏ • ⱀⱏ ⱃⰰⰸⱆ
03a_08 ⰿⱑⰲⱏⱎⰵ ⰿⰹⰿⱁ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱄⰵⰹ • ⰲⱏ ⱄⱏ
03a_09 ⱀⱆ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰴⰰ ⰲⱏⰸⱏⱂⱐⱙⱅⱏ • ⰲⱏ ⰿⱏⰹⱄⰾⱐ
03a_10 ⱄⰲⱁⱙ ⱄ҃ⱅⱆⰿⱆ ⰰ҃ⱂⱁⰾⱆ % ⱂⰰⰲⱏⰾⱆ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⱓ •
03a_11 ⰽⱏⱅⱁ ⱀⰰⱄⱏ ⱃⰰⰸⰾⱙⱍⰹⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰾⱓⰱⱐⰲⰵ ⰱ҃ⰶⰺ⸱ •
03a_12 ⰺ ⱄ҃ⱅⱆⰿⱆ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ • ⱀⰻ ⱁⰳⱀⱐ ⱀⰹ ⰶⰵⰾⱑⰸⱁ ⸱⸱
03a_13 ⰺⱀⱁ ⱀⰻⰽⱁⰵⰶⰵ • ⰺ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱆⱅⰲⱃⱏⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⸱⸱
03a_14 ⱃⱑ • ⰺ ⱀⰵⱂⱃⱑⱄⱅⱘⱂⱀⱁⰵ ⰱ҃ⰶⰹⱓ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ • ⰺ ⰲⰾⰰ
03a_15 ⰴⱏⰹⱍⱏⱄⱅⰲⰹⰵ ⰵⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ • ⰺⰸⰲⱑⱄⱅⱏⱀⱁ
03a_16 ⰺ ⱄ҃ⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰵ • ⰴⰰ ⰲⰵⱄⰵⰾⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰳⱃⱔ
03a_17 ⰴⱘⱎⱅⰵⰵ ⰶⰹⱅⱐⰵ • ⱄⱏ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏⰹⰿⱐ ⰳⰾⰰ
03a_18 ⱄⱁⰿⱐ ⰳ҃ⰰ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⰻ • ⰴⰰ ⱆⱂⱏⰲⰰⱙⱅⱏ
03a_19 ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ ⱃⰰⰱⰵ ⰺ ⰲⱑⱃⱀⰵ • ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ
03a_20 ⰲⱑⱃⰵⱀⱏ • ⱀⰰⰴⱏ ⰿⱀⱁⰸⱑⰿⰺ ⱅⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱘ •
03a_21 ⰲⱏⱀⰹⰴⰺ ⰲⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰳ҃ⱑ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ • ⸱ⰻ
03a_22 ⰶⰵⰾ⸱ⰸⱆ ⱀⰹ ⱁ⸱⸱⸱⸱ ⰲⰵⱄⰵⰾⱔⱎⱅⰵ ⱄⱔ • ⱁ ⱃⱑⰽ⸱ⰹ
03a_23 ⸱⸱ ⸱⸱⸱⸱ ⰲⱑ⸱⸱ⰿⱏ • ⰰ҃ⰿⱀ
03a_24 ⱄ҃ⱅⰳⱁ ⰺⱁⰰⱀⰰ ⱈⱃⱏⱄⱁⱄⱅⱁⰿⰰ ⰰⱃⱈⰹⰵⱂⰹⱄⰽⱆⱂⰰ • ⰽⱁⱀ
03a_25 ⱄⱅⱔⱅⰹⱀⱑ ⰳⱃⰰⰴⰰ • ⱍ҃ⱏⱅ ⰲⱏ ⰲⰵⰾⰹⰽⱏⰹ ⱍⰵ
03a_26 ⱅⰲⱃⱏⱅⱁⰽⱏ •
03a_27 ⱈⱁⱅⱑⱈⱏ ⱂⰰⱅⱃⰹⰰⱃⱈⱁⰲⱘ ⰱⰵⱄⱑⰴⱘ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ •
03a_28 ⱂⱃⱁⱄⱅⱏⱃⱑⱅⰹ • ⰺ ⱁⱅⱏ ⱅ⸱⸱⸱ ⰴ҃ⱈⱁⰲⱏⱀⱁⱙ ⱂⰹ
03a_29 ⸱⸱⸱ ⸱⸱ⰿⱏ ⰲⱏⰴⰰⱅⰻ • ⱀⱏ ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⰵ
03a_30 ⸱⸱⸱⸱ⰰⰴⰻⱅⰵⰾⰵⰲⱁ ⱀⰰ ⱄⰲⱁⱙ ⰱⰵⱄⱑⰴⱘ
03a_31 ⸱⸱⸱ⱏⰹⰽⱏ • ⸱⸱ⱎ⸱ ⰲ⸱ⱑⱍⰵⱅⱏ • ⰺ ⰲⱃⱑ⸱⸱
03a_32 ⰴⱐⱀ⸱ ⸱ⰵ⸱⸱ ⰱⱑⰴⰹⱅⱏ ⱀⱏⰹ ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⰵ ⰵⰳ⸱ ⸱
03a_33 ⰸⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰⱅⰻ • ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰱⱁ ⰳ҃ⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⰹ҃ⱄ ⱈ҃ⱏ • ⱂⱃⱑ
03a_34 ⰴⰰⱀⱏ ⰱ⸱⸱ⱅⱏ ⰲⱏ ⸱⸱⸱ⱏⰹ ⰻⱓⰴⱑⰹⱄⰽⱏⰹⱗ
03a_35 ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰹⰿⱏ • ⱀⱏ ⱄⰵ ⱄⰾⰻ
03a_36 ⱎⱔ ⱅⱏ ⱂⰵⱍⰰⰾⱐⱀⱏ • ⰸⰰⱀⰵ
03a_37 ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱏⰹ⸱⸱⸱ ⱀⱏ ⱂⰰⱍⰵ ⱂⱃⱁⱄⰾⱐⰸⰹ ⱄⱔ •
03b_01 ⰹ ⰲⱏⰸⰴⱏⱈⱀⰹ • ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰰⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ • ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰ
03b_02 ⰲⱏⱎⰰⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ • ⰸⰰⱀⰵ ⰹ ⱈ҃⸱⸱⸱⸱ⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰲⰹⰴⱑⰲⱏ ⰺⱓⰴⱘ
03b_03 ⱄⱏⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ • ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱄⱏⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ • ⱂⱁⰿⱏⰹⱎⰾⱑ
03b_04 ⱗ ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⱅⱁⰾⰹⱌⱑ ⱆⱍⰵⱀⰹⰻ ⰲⱏ ⰽⰰⰽⱏ ⰱⱃⱑⰳⱏ ⱄⰵⰱⰵ
03b_05 ⰲⱏⰲⱃⱏⰳⱏ ⱀⰵ ⱍⱓⱑⱎⰵ • ⰿⰹⰾⱆⱗ ⱆⰱⱁ ⱆⱍⰵⱀⰹⰽⰰ ⱄⱏ
03b_06 ⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰲⱐⱄⱐⰴⰵ • ⰳⰾⱘⱅⱏ •
03b_07 ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⰻⱄⱅⰹ ⰻⱄⱅⰹⱀⱘ ⱄⱏⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰸⱐⱃⱔ
03b_08 ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⱑ ⱆⱍⰵⱀⰹⱍⰰ • ⰰ ⱀⱏⰹ ⱆⱍⱗ ⱅⱑⱈⱏ ⱂⰰⱍⰵ
03b_09 ⱂⰾⰰⰽⰰⱅⰹ ⱄⱔ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰻⱈⱏ ⰸⱏⰾⱁ • ⰰ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰻ
03b_10 ⰹ ⰸⱏⰾⱁ • ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰵⰹ ⰱⱁ ⰸⱏⰾⱁ • ⱅⰹ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰ
03b_11 ⰶⰴⱘⱎⱅⰵⰹ ⰸⱐⰾⱑ • ⰺ ⱄⰵ ⱑⰲⱑ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⱈ҃ⱏ • ⰱⰾⰰ
03b_12 ⰶⰵⱀⰹ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⰹⰻ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⱃⰰⰴⰹ ⱑⰽⱁ ⱅⱑⱈⱏ
03b_13 ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱑⱄⱃⱄⱅⰲⰹⰵ ⱀ҃ⰵⰱⰵⱄⰽⱁⰵ • ⰲⰺⰴⱑ ⰾⰹ ⰽⱁⰾⰻ
03b_14 ⰽⱏ ⱂⱃⰹⰱⱏⰹⱅⱏⰽⱏ • ⱑⰲⰹ ⱄⱅⱃⰰⰶⰴⱘⱎⱅⰹⰿⱏ ⰸⱐ
03b_15 ⰾⱑ • ⰲⰹⰶⰴⱏ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰻⱀⱏⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰻⰿⱏ ⰸⱏ
03b_16 ⰾⱁ ⱀⰵⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰹⰲⱏⰹⱗ ⰿⱆⰽⱏⰹ • ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰻ
03b_17 ⱆⰱⱁ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ ⱂⰰⰲⱏⰾⰰ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰰ • ⰲⱏⰹ ⰶⰵ
03b_18 ⰱⱃⰰⱅⱐⱑ ⱂ҃ⱁⰴⱁⰱⱀⰹ ⰱⱏⰹⱄⱅⰵ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰶⰹⱑ
03b_19 ⰿⱏ ⱄⱘⱎⱅⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⱑⰹ ⱁ ⱈ҃ⱑ ⰺ҃ⱄⱑ • ⱑⰽⱁ ⱅⰰ
03b_20 ⰶⰴⰵ ⱂⱃⰹⱗⱄⱅⰵ ⰺ ⰲⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⱄⱏⱂⰾⰵ
03b_21 ⰿⰵⱀ`ⱀⰹⰽⱏ % ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰹ ⱅⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⰺⱓⰴⱑⰺ ⱆⰱⰹ
03b_22 ⰲⱏⱎⰹⱈⱏ ⰺ ⰳ҃ⱑ ⰺ҃ⱄⰰ ⰺ ⱄⰲⱁⱗ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏⰹ • ⰺ ⱀⰰ
03b_23 ⱄⱏ ⰹⰸⰳⱏⱀⰰⰲⱏⱎⰹⱈⱏ • ⰲⱏⰸⰱⱃⰰⱀⱑⱙⱎⱅⰹⱈⱏ
03b_24 ⱃⰵⱍⰵ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰴⰰ ⱄⱏⱂⰰⱄⱘⱅⱏ ⱄⱔ
03b_25 ⰲⱏⰹⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰹⱅⰻ ⰺⰿⱏ ⰳⱃⱑⱈⱏⰹ • ⱂⱁⱄⱅⰹ
03b_26 ⰶⰵ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱀⰹⱈⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ ⰴⱁ ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ • ⰲⰹⰴⱑ ⰾⰻ
03b_27 ⱑⰽⱁ ⱅⱑⱈⱏ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱏ ⱂⰰⱍⰵ ⱃⱏⰹ⸱ⰰⱅⰻ • ⰺ
03b_28 ⱂⰾⰰⰽⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰻⱈⱏ ⰸⱏⰾⱁ • ⰰ ⱄⱅⱃⰰ
03b_29 ⰶⰴⱘⱎⱅⰻⱈⱏ ⰸⱐⰾⱑ ⰱⰾⰰⰶⰹⱅⰻ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ
03b_30 ⰻ ⱍ҃ⰽⱁⰾⱓⰱⰵⱌⱐ ⰳ҃ⱏ ⰸⱐⱃⱔ ⰴⱃⱏⰸⱁⱄⱅⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻ
03b_31 ⱍⱔ ⱄⱏⰿⱘⱎⱅⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ • ⰾⱓⰱⱁⰲⱐ ⱑⰲⰾⱑⱗ ⱙ
03b_32 ⰶⰵ ⰹⰿⱑⰰⱎⰵ • ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ⰺ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱗ ⱍ҃ⰽⱁⰾⱓ
03b_33 ⰱⱐⱑ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ • ⰲⰵⰾⰻⰽⱁⱅⱘ ⰴⱁ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱂⱃⱑ
03b_34 ⸱⸱⸱ⱐⱑ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⱂⱁⰾⱐⰸⱘ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰⱎⰵ ⰵⰿⱆ •
03b_35 ⸱⸱⸱⸱ⱘⰴⰹ ⱆⰱⱁ ⱂⰵⱍⰰⰾⱐⱀⱐ ⰱⱃⰰⱅⰵ • ⱄⰾⱏⰹⱎⰰ
03b_36 ⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⰹ҃ⱄ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % • ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵ
03b_37 ⱎⰹ ⱂⰾⰰⱍⰹ ⱄⱔ ⰳⱁⱃⱏⰽⱁ ⰺ ⰲⱏⰸⰴⱏⱈⱀⰹ ⰲⰵⰾⱐⰿⰻ
03b_38 ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰰⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰻ҃ⱄⰰ • ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏⱎⰰⰳⱁ ⱃⰰ
03b_39 ⰴⰹ ⰻⱓⰴⱏⰹ • ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱁ ⰹ҃ⱄⱏ • ⰺ ⰲⱐⱄⰵⰾⰵⱀⱘ
03b_40 ⱙ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱏⱂⰰⱄⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ • ⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏⰹ ⰻⱓ
04a_01 ⰴⰰⱀⱐⱓ • ⰺⱄⰽⱃⱏⱀⰹⰿⱐ ⱄⰲⱁⰹⰿⱏ ⰸⱏⰾⱁ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ •
04a_02 ⰺ ⰿⱀⱁⰶⰹⱌⰵⱙ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⱄⰲⱁⱗ • ⱀⰵ ⱅⱏⰽⱁⰿⱁ ⱄⱏ
04a_03 ⰴⱁⱄⰰⰶⰴⰵⱀⱐⰵⰿⱐ ⱂⱁⰿⱀⱔⱎⱅⰵ ⱀⱏ ⰹ ⰴⱃⱆⰳⱏⰹ ⱄⰲⱁ
04a_04 ⱗ • ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⰿⱁⰾⱘ ⱄⱔ ⰲⰵⰾⱐⰿⰻ ⰴⰰ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰹ
04a_05 ⰿⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵⱈⱏ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰱⱁ ⰹ ⱂⰰⰲⰵⰾⱏ
04a_06 ⱆⱍⰹⱅⱏ ⰳ҃ⰾⱔ • ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰿⱃⱐⰴⱔ • ⰺⰸ ⱆ
04a_07 ⱄⱅⱏ ⰲⰰⱎⰹⱈⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰹⱄⱈⱁⰴⰹⱅⱏ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱑ
04a_08 ⰽⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ • ⰺ ⱑⱃⱁⱄⱅⱐ • ⰺ ⰽⰾⰺⱍⱏ • ⰺ ⱈⱆⰾⰰ • ⰴⰰ
04a_09 ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱆⱄⱅⱏ ⰲⰰⱎⰹⱈⱏ ⱄⱏ ⰲⱐⱄⱑ
04a_10 ⰽⱁⱙ ⰸⱏⰾⱁⰱⱁⱙ • ⰲⰹⰴⱑ ⰾⰹ ⰻⱄⱂⱏⰹⱅⰰⱀⱐⰵ ⱆ
04a_11 ⱍⰹⱅⰵⰾⰵⰲⱁ • ⰲⱏ ⰽⱁⰾⰻⱌⱑ ⰽⱃⱁⱅⱁⱄⱅⰹ ⰲⰵⰾⰹⱅⱏ
04a_12 ⰴⰰ ⱂⱃⱑⰱⱏⰹⰲⰰⰵⰿⱏ • ⰺ ⱀⰰⱎⱘ ⰴ҃ⱎⱘ ⰽⰰⰽⱁ ⱆⱍⰹⱎⱅⰰ
04a_13 ⰵⱅⱏ • ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰳⱁ ⰳⱀⱑⰲⰰ ⰹ ⱑⱃⱁⱄⱅⰻ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰ
04a_14 ⰴⰻ ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ⱅⱁⰳⱁ ⰸⰾⰰ ⱍⰹⱄⱅⱏ ⱄⱏⰹ • ⰱⰾⰰⰶⰵ
04a_15 ⱀⱏⰹ ⰿⰰⱅⱅⱑⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ • ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱎⰵⰴⱏ ⰵⰴⰹⱀⱏ ⱁ
04a_16 ⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰ ⰴⰵⰴⰵⱄⱔⱅⰵ • ⱀⰰⱃⰹⱌⰰⰵⰿⱏⰹ ⰹⱓⰴⰰ ⰺ
04a_17 ⱄⰽⰰⱃⰹⱁⱅⱏ • ⰽⱏ ⰰⱃⱈⰹⰵⱃⱑⱁⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵ • ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁ
04a_18 ⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰻ ⰴⰰⱅⰺ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ •
04a_19 ⱉ ⱄ҃ⰽⰲⱃⱏⱀⱀⱏⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱄ % • ⱉ ⰴⱃⱏⰸⱁⱄⱅⱐ ⰱⰵⱄⱅⱆⰴⱏⱀⰰ •
04a_20 ⰽⰰⰽⱁ ⰹⰸ ⱆⱄⱅⱏ ⰹⱄⱂⱆⱄⱅⰻ ⰳⰾⰰⱄⱏ • ⰽⰰⰽⱁ ⱗⰸⱏⰹ
04a_21 ⰽⱏ ⱂⱁⰴⰲⰹⰶⰰ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⰻⱄⰽⱁⱍⰹ ⰴ҃ⱎⰰ ⰺⱄ ⱅⱑⰾⰵ
04a_22 ⱄⰵ ⱅⱁⰳⱁ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⱁⱌⱑⱂⱑⱀⱑ ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⱆⰶⰰⱄⰵ ⱄⱔ
04a_23 ⱆⰿⱏ ⰵⰳⱁ • ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰻ ⰴⰰⱅⰹ ⱄⱔⱅⱏ
04a_24 ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ • ⱃⱏⱌⰹ ⰿⰹ ⱄⰵ
04a_25 ⰿⱆ ⰾⰹ ⱅⱔ ⱀⰰⱆⱍⰹ ⱆⱍⰹⱅⰵⰾⱐ •
04a_26 ⰲⱏ ⱅ⸱ⰾⰹⰽⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱅⰰⰽⱁ ⰾⰹ ⱄⰽⱁ
04a_27 ⱃⱁ ⰸⰰⰱⱏⰹ • ⱍⱔⱄⱅⱁⰵ ⱆⱍⰵⱀⱐⰵ
04a_28 ⱀⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⰾⰹ ⱃⰰⰴⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ • ⱀⰵ ⱄⱏ
04a_29 ⱅⱔⰶⰹⱅⰵ ⰸⰾⰰⱅⰰ ⱀⰹ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⰰ •
04a_30 ⰱⱃⰰⱀⱔ ⰴⱃⰵⰲⰾⰵ ⱅⰲⱁⰹ ⰲⱁⰾⰹ •
04a_31 ⱙⰶⰵ ⰹⰿⰰⱎⰹ ⰲⱏ ⰹⰿⱑⱀⰹⰻ
04a_32 ⱀⰵ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ⰾⰹ ⰳ҃ⰾⱔ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱅⱔ
04a_33 ⱆⰴⰰⱃⰹⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰾⰰⱀⰹⱅⱘ •
04a_34 ⱁⰱⱃⰰⱅⰹ ⰵⰿⱆ ⰹ ⰴⱃⱆⰳⱆⱙ • ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰻ
04a_35 ⰴⰰⱅⰹ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ • ⱉ ⱀⰵⰲⱑⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱐⰵ •
04a_36 ⱉ ⱀⰵⱍⱓⰲⱐⱄⱅⰲⱐⰵ ⰿⱀⱁⰳⱁⰵ • ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱄⱔⱅⱏ
04a_37 ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ • ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱃⱏⱌⰹ ⰿⰻ • ⰽⱁⱙ ⰲⰹ
04a_38 ⱀⱏⰹ ⰻⰿⱏⰹ • ⰾⰻ ⰿⰰⰾⱘ • ⰾⰹ ⰲⰵⰾⰹⰽⱘ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⰵ
04a_39 ⱆⱍⰹⱅⰵⰾⱑ • ⰺⰿⱐⰶⰵ ⰾⰻ ⱅⰻ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ ⰴⰰⰾⱏ ⰵ
04a_40 ⱄⱅⱏ • ⱀⰰ ⱀⰵⱍⰹⱄⱅⱏⰹⱈⱏ ⰱⱑⱄⱑⱈⱏ • ⰹ ⱅⱁⰾⰹⰽⱘ
04b_01 ⱄⰹⰾⱘ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰹ ⰴⰰ ⱀⰵⰴⱘⰶⱏⱀⱏⰹⱗ ⱆⰱⰰⰾⱆ
04b_02 ⰵⱎⰹ • ⰺ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏⰹⱗ ⱁⱍⰹⱎⱅⰰⰵⱎⰹ • ⰺ ⱄⰾⱑ
04b_03 ⱂⱏⰹⱗ ⱅⰲⱁⱃⰹⱎⰹ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑⱅⰹ • ⰺ ⰻⱀⰰ ⰿⱀⱁⰳⰰ ⱍⱓ
04b_04 ⰴⰵⱄⰰ ⱅⰰⰽⱁⰲⰰ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻ • ⰸⰰ ⱅⱏⰹ ⰾⰹ ⰴⱁⰱⱃⱏⰹⱗ
04b_05 ⰴⱑⱅⱑⰾⰹ ⱄⱐⱗ ⰿⱏⰸⰴⱏⰹ ⰲⱏⰸⰴⰰⰵⱎⰹ ⰵⰿⱆ •
04b_06 ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰹ ⰴⰰⱅⰻ ⱄⱔⱅⱏ ⰹ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑ
04b_07 ⰴⰰⰿⱐ ⰹ • ⱉ ⱀⰵⰹⱄⱅⱁⰲⱏⱄⱅⰲⱁ ⰲⰵⰾⰻⰽⱁⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰶⰵ
04b_08 ⱉ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁⰾⱓⰱⱐⱄⱅⰲⱐⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱄⰵ ⰸⱏⰾⱁⰵ ⱅⱁ ⱄⱏ
04b_09 ⱅⰲⱁⱃⰹⰾⱁ ⰵⱄⱅⱏ • ⱅⱁ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⱐ ⱄⱐ ⱆⱍⰹⱅⰵⰾⱑ •
04b_10 ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ • ⱅⰰⰽⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⱅⱏ
04b_11 ⰽⱁⱃⰵⱀⱐ • ⰱⱑⱄⰰ ⰳⱁⱃⱐⰹ ⰴ҃ⱎⱘ ⱀⰰⱎⱘ ⰱⱆⱙ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ •
04b_12 ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⰲⱐⱄⱔ • ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⱅⰺ ⰻ ⱄⰵⰱⰵ ⰹⱄⰽⱃⱏⱀⰻⱈⱏ
04b_13 ⰺ ⱅⱑⰾⰵⱄⱏⱀⰰⰳⱁ ⱁⰱⱏⰹⱍⰰⱑ • ⰺ ⱁⱅⱏ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱄⱏ
04b_14 ⰿⱏⰹⱄⰾⰰ ⰺⰸⰳⱏⱀⰰ ⱀⱏⰹ • ⰺ ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱀⰹⱅⱏ ⱀⰹ
04b_15 ⰴⱃⱆⰶⱏⰱⱏⰹ • ⱀⰹ ⱁⰱⱏⰹⱍⰰⱑ • ⱀⰺ ⱃⱁⰴⰰ ⱀⰹ ⰻⱀⱁ
04b_16 ⰳⱁ ⱀⰺⰽⱁⰳⱁⰶⰵ • ⱀⱏ ⱁⱄⰾⱑⱂⰹ ⱁⱍⰹ ⱆⰿⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ •
04b_17 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⱀⱏⰹ ⱈⱁⰴⰹ⸱⸱
04b_18 ⰺ ⰲⱏ ⰱⱃⱑⰳⱏⰹ ⰿⰵⱅⰰⰵⱅⱏ • ⰺ ⰴⰰ ⱆⰲⱑⱄⰹ ⱄⰵ ⰲⱏ ⰹ
04b_19 ⱄⱅⰹⱀⱘ • ⰺ ⰲⰺⰶⰴⱏ ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱅⱁ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ
04b_20 ⰽⱁⰾⰹⰽⱁ ⰲⱏⰹⱀⰵⱄⰵ • ⱁⱅⱏ ⰴ҃ⱎⱔ ⰹⱓⰴⱁⰲ⸱ⰹ
04b_21 ⰱⰵⱄⱑⰴⱘ ⱁⰱⱏⰹⱍⰰⰹ • ⱁⰱⱐⱎⱅⰵⱀⱐⰵ ⰵⰶⰵ ⱀⰰ
04b_22 ⱅⱃⰰⱂⱑⰸⰰⱈⱏ • ⰺ ⰴⰹⰲⱏⱀⱁⰵ ⱆⱍⰵⱀⱐⰵ ⰺ • ⱀⰰⰽⰰ
04b_23 ⰸⰰⱀⱐⰵ • ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱁ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁⰾⱓⰱⱐⱄⱅⰲⱐⰵ ⱄⱏ
04b_24 ⱅⰲⱁⱃⰹⰾⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⰰⰱⱏⰹⱅⰻ • ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ •
04b_25 ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏⰹ ⱂⰰⰲⰵⰾⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⱑⰽⱁ
04b_26 ⰽⱁⱃⰵⱀⱐ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⰸⱏⰾⱁⰿⱏ ⸱
04b_27 ⱄⱅⱏ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱐⰵ
04b_28 ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰹ ⱄⱔⱅⱏ
04b_29 ⰴⰰⱅⰹ ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰ
04b_30 ⰿⱐ ⰹ • ⰲⰵⰾⱐⱑ ⰴⱃⱏⰸⱁⱄⱅⱐ
04b_31 ⰲⰵⰾⱐⰵ ⰱⰵⱄⱅⱆⰴⱐⰵ • ⱃⱏⱌⰹ
04b_32 ⰿⰻ ⱅⱁⰳⱁ ⰾⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰵⱎⰺ ⰻⰶⰵ ⰲⱐ
04b_33 ⱄⱑⱍⱏⱄⰽⰰⰰ ⱁⰴⱃⱏⰶⰹⱅⱏ • ⰲⰾⰰⰴⱘⱎⱅⰰⰳⱁ ⰱⱑ
04b_34 ⱄⱏⰹ • ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⰲⰰⱙⱎⱅⰰⰳⱁ ⰿⰹⱃⱆ • ⰲⰾⰰⰴⱏⰹ
04b_35 ⰽⱘ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰺ ⱅⰲⰰⱃⰹ • ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ
04b_36 ⰿⱐ • ⰺ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⱐⰿⱐ ⰲⱐⱄⰵ • ⱀⱏ ⱈⱁⱅⱔ ⱆ
04b_37 ⱍⰹⱅⰹ • ⰺ ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⰵ⸱ⰳⱁ % ⱆⱅⱁⰾⰹⱅⰻ • ⰲⱁ
04b_38 ⰾⰵⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % • ⰺ ⱂⱁⱄⰾⱆ
04b_39 ⱎⰰⰹ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰲⱏ ⱅⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰ
04b_40 ⱀⱐⱓ • ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⰴⱘ ⱀⰰ ⱀⱐ • ⱄⱏ ⱁⱃⱘⰶⰹ ⰻ ⰴⱃⱏ
05a_01 ⰽⱁⰾⱐⰿⰹ • ⱄⰲⱑⱎⱅⱔ ⰹ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰹⰽⱏⰹ ⰻ
05a_02 ⰿⱘⱎⱅⰵ • ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱁⰳⱁ ⰹⱎⱅⰵⱅⰵ • ⰺ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱈⱘ ⰵ
05a_03 ⰳⱁⰶⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⱗⱅⰹ • ⱅⱁⰾⱐⰿⰻ ⰺⱓⰴⰰ % ⱀⰵ ⰿⱁ
05a_04 ⰶⰰⱎⰵ ⰵⰳⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱅⰻ • ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⰹ ⱄⰰⰿⱏ ⱈⱁⱅⱑⰾⱏ •
05a_05 ⰺ ⱅⱁⰳⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰⱎⰵ ⰸⱐⱃⱑⱅⰹ • ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⱂⱃⱑ
05a_06 ⰴⰰⱅⰹ • ⰺⰱⱁ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰹⰽⱁⰿⱐ ⱄⱘⱎⱅⰵⰿⱏ •
05a_07 ⰺ ⱄⰲⱑⱎⱅⰰⰿⱏ ⱅⱁⰾⰻⰽⰰⰿⱏ • ⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱗ
05a_08 ⰵⰲⰰⱀⰼⰾⰹⱄⱅⱏ ⱃⰵⱍⰵ • ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱑⱅⰹⰾⱐⱀⰹⰽⱏⰹ
05a_09 ⱄⰲⱑⱎⱅⱔ ⱀⱁⱎⰰⱈⱘ • ⰺ ⱅⰰⰽⱁ ⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰰⱈⱘ
05a_10 ⱄⱔⱅⱏ • ⰺ ⰻⱓⰴⰰ ⱄⱅⱁⱑⱎⰵ ⱄⱏ ⱀⰹⰿⰻ • ⱅⱏ ⱃⰵⰽⱏⰹ •
05a_11 ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰹ ⰴⰰⱅⰻ ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰ
05a_12 ⰿⰹ ⰻ • ⱁⱄⰾⱑⱂⰹ ⰱⱁ ⰹⰿⱏ ⱆⰿⱏ • ⱈⱁⱅⱔ ⱑⰲⰹⱅⰹ
05a_13 ⱄⰲⱁⱙ ⱄⰹⰾⱘ • ⰺ ⱈⱁⱅⱔ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰹ • ⰴⰰ ⰱⱘ
05a_14 ⱂⱃⱑⱄⱅⰰⰾⰹ • ⱁⱅⱏ ⰸⱏⰾⱁⰱⱏⰹ ⱄⰲⱁⰵⱗ • ⰺ ⰴⰰ
05a_15 ⰱⱘ ⱆⰲⱑⰴⱑⰾⰹ • ⱑⰽⱁ ⱀⰵⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⰰⱑ ⱀⰰⱍⰹ
05a_16 ⱀⰰⱙⱅⱏ • ⰺ ⱂⱁⱅⱁⰿⱐ ⰴⰰ ⱆⰲⱑⰿⱏ • ⰱⰵⱎⱅⰹⱄⰾⱏ
05a_17 ⱀⱘⱙ ⰵⰳⱁ ⱄⰹⰾⱘ • ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰹ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱔⱅⱏ
05a_18 ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⰹⱄⱅⱏ • ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱄⱔⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏ •
05a_19 ⰺⰴⱘ ⰲⱐⱄⱂⱔⱅⱐ • ⰺ ⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ ⱀⰹⱌⰹ •
05a_20 ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱁⱎⱅⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⰹ • ⱀⱏ ⱂⰰⰴⰰⱀⱐⰵⰿⱐ
05a_21 ⱄⰲⱁⱙ ⱀⰵⰿⱁⱎⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱎⱔ ⰺ ⱄⰹⰾⱘ
05a_22 ⰹⱄⱂⱆⱎⱅⱏⱎⰰⰳⱁ ⰳⰾⰰⱄⱏ • ⰸⱐⱃⰹ ⱆⰶⰵ ⱍ҃ⰽⰾⱓ
05a_23 ⰱⱐⱄⱅⰲⱐⱑ ⰳ҃ⱀⱑ • ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⱄⱅⰰ ⰺⱓⰴⰰ • ⱁ
05a_24 ⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ ⱄⱅⱆⰴⰰ • ⱀⰹ ⰻⱓⰴⱑⰹ ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ ⰱⰵⰸⱆ
05a_25 ⰿⱐⱑ • ⱄⰵⰱⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ • ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱔⱅⱏ ⱄⰲⱁⰵ ⱄⱏ
05a_26 ⱅⰲⱁⱃⰹⱈⱏ • ⱄⰹⰾⱘ ⱑⰲⰹⱈⱏ • ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ
05a_27 ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⱁ ⱀⰰⱍⰹⱀⰰⱙⱅⱏ • ⱈⱁⱅⱑⱈⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ
05a_28 ⰹⱈⱏ ⱆⱅⱁⰾⰻⱅⰹ • ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔⱅⱏ ⱀⱏ ⰵⱎⱅⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰹ
05a_29 ⰲⰰⱙⱅⱏ • ⰲⱏ ⰸⱏⰾⱁⰱⱑ ⱄⰲⱁⰵⰹ • ⱄⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⱄⱔ
05a_30 ⱂⱃⱑⰴⰰⱙ • ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱘ ⰰⰸⱏ ⱀⱏⰹⱀⱑ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⰽⰾⰵⰲⰵ
05a_31 ⱅⰰⱙⱅⱏ ⰵⱅⰵⱃⰹ ⰻ҃ⱈⰰ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⰰ
05a_32 ⱅⰹ • ⰺⱓⰴⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⱅⱁⱗ ⰸⱏⰾⱁⰱⱏⰹ • ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ
05a_33 ⱀⰵ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ ⰵⰳⱁ ⰾⱆⱍⱏⱎⰰ • ⱃⱐⱌⰹ ⰿⰻ • ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱁ
05a_34 ⰴⱁⰱⰰⱎⰵ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰹ ⰾⱆⱍⱏⱎⱏ • ⱀⱘⰶⰴⰵⱙ
05a_35 ⰹⰾⰹ ⰲⱁⰾⰵⱙ • ⰰⱎⱅⰵ ⱀⱘⰶⰴⰵⱙ • ⰺ ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⰱⰹ
05a_36 ⰾⱆⱍⰹⰻ ⰱⱏⰹⰾⱏ • ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱀⱘⰶⰴⰵⱙ
05a_37 ⰾⱆⱍⰹⰻ ⰱⱏⰹⰲⰰⰵⱅⱏ • ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱁⰾⰵⱙ • ⰺ ⱈⱁ
05a_38 ⱅⱑⱀⰹⰻⰿⱐ • ⰲⱐⱄⰰ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰ ⰵⰿⱆ • ⰿⱁⰳⱘⱎⱅⰰ
05a_39 ⰵⰳⱁ • ⰾⱆⱍⱏⱎⰰ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻ • ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰹ ⱁⱀⱏ
05a_40 ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑ • ⱂⱃⰹⱗⱅⰹ ⰱⰰⰾⱏⱄⱅⰲⰰ • ⰱⰰⰾⰹ
05b_01 ⱀⰵⱂⱁⰲⰹⱀⱏⱀⱐ • ⰺⰶⰵ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱅⰻ • ⱈⱁ
05b_02 ⱎⱅⰵⱎⰹ ⰾⰹ ⱆⰲⱑⰴⱑⱅⰹ • ⰽⱁⰾⰹⰽⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰴⰰ
05b_03 ⰱⰹ ⰾⱆⱍⰹ ⰱⱏⰹⰾⱏ • ⰲⱐⱄⰵⰹ ⱇⰻⰾⱁⱄⱁⱇⰹⰻ •
05b_04 ⰲⰵⱎⱅⱏⰿⰻ • ⰺ ⰳ҃ⱏⰹ ⱀⰰⱆⱍⰻ ⰹ • ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ
05b_05 ⰵⰿⱆ ⱀⰰⰴⱏ ⰱⱑⱄⱏⰹ • ⰺ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ ⰿⱀⱁⰳⰰ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ
05b_06 ⱅⰹ • ⱀⰹⱍⱏⱅⱁⰶⰵ ⰱⱑ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰾⱁ • ⰺⱈⱏⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁ
05b_07 ⰱⰰⰵⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰹⰽⱆ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱅⰺ • ⰺ ⰴⰰ ⱆⰲⱑⱄⰹ •
05b_08 ⱑⰽⱁ ⱄⰹⰾⱏⱀⱏ ⱄⱏⰹ • ⰾⱆⱍⰹ ⰱⱏⰹⱅⰻ • ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁ
05b_09 ⱅⱑ • ⱀⱏ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⰿⱏⰴⰾⱁⱄⱅⱐⱙ • ⰲⱐⱄⰵ ⱄⱅⰲⱁ
05b_10 ⱃⰹ • ⰺ ⱀⰵⰹⱄⱅⱁⰲⱏⱄⱅⰲⱁ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ • ⰸⰰⱀⰵ ⱂⱃⱑ
05b_11 ⰴⰰⱄⱅⱏ • ⰺ ⱂⱁⰲⱃⱏⰶⰵ ⰼ % ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹⰽⱏ • ⰳ҃ⰾⱔ •
05b_12 ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰹⱈⱏ • ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏ ⰽⱃⱏⰲⱐ ⱀⰵⱂⱁⰲⰹⱀ`ⱀⱘ % •
05b_13 ⱍⱏⱅⱁ ⱅⰹ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰹⱓⰴⱁ • ⰵⰳⰴⰰ ⰲⰹⰴⱑ ⱍⱓ
05b_14 ⰴⱁⱅⰲⱁⱃⱐⱌⰰ • ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱀⰵ ⱃⰵⱍⰵ • ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰹⱈⱏ
05b_15 ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏ ⰽⱃⱏⰲⱐ ⱀⰵⱂⱁⰲⰹⱀ`ⱀⱘ % • ⱀⱏ ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁ
05b_16 ⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰹ ⰴⰰⱅⰹ • ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱐ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ •
05b_17 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⰱⰵⱄⱅⱆⰴⱏⱀⰰⱑ ⰴⱃⱏⰸⱁⱄⱅⱏ ⱄⱏ
05b_18 ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⱄⱔ • ⰺ ⰴⱑⱅⱑⰾⱐ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⱄⱔ • ⱅⱁ
05b_19 ⰳⰴⰰ ⰾⰹ ⱆⰲⱑⰴⱑ ⰳⱃⱑⱈⱏ • ⱅⱑⰿⱐ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⰿⱏ
05b_20 ⱑⰽⱁ ⰵⰳⰴⰰ ⱆⱀⱏⰹⰵⰿⱏ • ⱀⰹ ⱆⱍⰵⱀⱐⰵ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱁ
05b_21 ⰾⱐⰸⱔ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ • ⱀⰹ ⰽⰰⰸⰰⱀⱐⰵ • ⰵⰳⰴⰰⰶⰵ ⰾⰹ
05b_22 ⱂⱁⰿⱐⱀⰹⰿⱏ ⱄⱔ • ⰺ ⱄⰰⰿⰹ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ • ⰿⱁⰶⰵ
05b_23 ⰿⱏ ⰲⱏⱄⱂⱃⱔⱀⱘⱅⰻ • ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰹ ⱆⰱⱁ • ⰵⰳⰴⰰ
05b_24 ⱆⱍⰰⱎⰵ ⰹ • ⱁⱄⱅⰰⱅⰹ ⰸⱏⰾⰰⰳⱁ ⱀⰰⱍⱔⱅⰽⰰ ⱅⱁ
05b_25 ⰳⱁ • ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰ • ⱀⰹ ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⱐⱑ •
05b_26 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱀⰵ ⰱⱑ ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱆⱍⱔ ⰵⰳⱁ • ⱅⱁⰳⰴⰰ
05b_27 ⰾⱆⱍⱏⰹ % ⰱⱏⰹⰲⰰⰰⱎⰵ % • ⰺ ⱂⱁⰲⱃⱏⰶⰵ ⱅⱃⰹ ⰴⰵⱄⱔ
05b_28 ⱅⰹ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹⰽⱏ • ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰻ ⰴⰰ
05b_29 ⱅⰹ • ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⱐ ⰹ • ⰺ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻ
05b_30 ⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰴⰰⱅⰹ • ⰼ % • ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹⰽⱏ • ⱌⱑⱀⱘ
05b_31 ⱄⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰽⱃⱏⰲⰹ • ⱀⰵ ⰹⰿⱘⱎⱅⰹⰻ ⱌⱑⱀⱏⰹ •
05b_32 ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⰲⱐⰸⰹⰿⰰⰵⱎⰹ ⰼ % ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹⰽⱏ •
05b_33 ⰺⰻⱓⰴⱁ • ⱅⱆⱀ`ⰵ % ⱂⱃⰹⰴⰵ ⱈ҃ⰵ • ⱂⱃⱁⰾⰹⱅⱏ ⰽⱃⱏ
05b_34 ⰲⰵ ⱄⰲⱁⰵⱗ • ⰸⰰ ⰲⱏⱄⱘ ⰲⱐⱄⰵⰾⰵⱀⱘⱙ • ⱁ ⱀ`ⰵⰹ- %
05b_35 ⰶⰵ ⱅⱏⰹ ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⰹⱎⰹ • ⰺ ⰱⰵⱄⱅⱆⰴⱏⱀⱘ
05b_36 ⱙ ⰽⱆⱂⰾⱘ • ⰽⱏⱅⱁ ⰲⰹⰴⱑ ⰹⰾⰹ ⰽⱏⱅⱁ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰ •
05b_37 ⱁ ⰽⱃⱏⰲⰹ ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⰹⰿⱏ ⰽⱁⰾⰻ • ⱀⱏ ⰴⰰ ⱀⰰ
05b_38 ⰲⱏⰹⰽⱀⰵⰿⱐ ⱃⰰⰸⱀⱐⱄⱅⰲⱐⰵ • ⱂⱃⱑⰴⰰⰴⰹⱅⰵⰾⰵ
05b_39 ⰲⱁ • ⰺ ⱆⱍⰵⱀⰹⰽⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰵⰿⱏ • ⰺ ⱂⱃⱁⱍⰻ
05b_40 ⰹⱈⱏ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⱏ ⰹⱄⱂⱏⰹⱅⰰⱀⰹⰿⱐ • ⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰵ
06a_01 ⱅⱏ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏⰹ ⱄⱐ ⰵⰲⰰⱀⰼⰵⰾⰹⱄⱅⱏ % • ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱔⱅⱏ
06a_02 ⱄⰹ ⰱⱏⰹⱎⱔ • ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱐⰵ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⱄⱔ ⰵ
06a_03 ⰳⰴⰰ ⱂⱁⰳⱆⰱⰹ ⱄⰵⰱⰵ ⰹⱓⰴⰰ • ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰲⱑⱅⱏⰹ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁ
06a_04 ⱀⱀⱏⰹⱗ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰺ ⰻⱄⰽⰰⱎⰵ ⱄⱔⱅⱏ • ⱂⱁⰴⱁⰱⱀⰰ ⰲⱃⱑ
06a_05 ⰿⰵⱀⰵ • ⰴⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⰰⱄⱅⱏ ⰹ • ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘ⸱ⰹⱎⱔ
06a_06 ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰹⱌⰹ ⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ • ⰽⱏⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ •
06a_07 ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ % • ⰲⰹⰴⱑ ⰾⰹ ⱆ
06a_08 ⱍⰵⱀⰹⰽⱏⰹ • ⰲⰹⰴⱑ ⰾⰹ ⱆⱍⰵⱀⰹⰽⰰ • ⱁⱀⱏ ⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱐⰹ % •
06a_09 ⱅⱏⱎⱅⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ • ⰰ ⱄⰹⰻ ⱁ ⱄⰾⱆⰶⱏⰱⱑ • ⱁⱀⱏ ⱄⱏⰲⱑ
06a_10 ⱅⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰⱎⰵ • ⰺ ⱀⰰ ⰽⱃⱏⰲⰹ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⱍⱏⱀⰹ • ⱌⱑ
06a_11 ⱀⱘ ⰲⱏⰸⰹⰿⰰⰰⱎⰵ • ⰰ ⱄⰹⰻ ⱀⰰ ⱄⰾⱆⰶⱏⰱⱘ ⰳⱁⱅⱁ
06a_12 ⰲⰾⱑⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⱅⱑⱈⱏⰶⰴⰵ ⰲⰵⱎⱅⰹⰻ % ⱀⰰⱄⰾⰰⰴⰹⱎⱔ
06a_13 ⱄⱔ ⰹ ⱄⰹⰻ • ⰺ ⱄⱐ • ⱅⱑⱈⱏⰶⰴⰵ ⱍⱓⰴⰵⱄⱏ • ⱅⱑⱈⱏ
06a_14 ⰶⰴⰵ ⱆⱍⰵⱀⰹⰻ • ⱅⱁⰳⱁⰶⰴⰵ ⱀⰰⰽⰰⰸⰰⱀⱐⱑ • ⰽⱘ
06a_15 ⰴⱆ ⰶⰵ ⰾⰹ ⱃⰰⰸⰾⰹⱍⱏⰵ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ • ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰾⱔ
06a_16 ⱅⰰ ⰱⱁ ⰲⱐⱄⱐⰴⰵ ⱀⰰⰿⱏ ⰲⰹⱀⰰ ⰱⱏⰹⰲⰰⰵⱅⱏ • ⰴⱁ
06a_17 ⰱⱃⱏⰹⰿⱏ ⰹ ⰸⱏⰾⱏⰹⰿⱏ • ⰽⱏⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰹ ⱆⰳⱁ
06a_18 ⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰹ ⱄⱔⱅⱏ • ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱅ⸱ⰱⱑ %
06a_19 ⰲⰵⱍⰵⱃⱏ • ⰲⱏ ⱀⱐⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰹⱌⰹ ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱁⰰⱈⱘ •
06a_20 ⱍⱏⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ • ⰽⱏⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰹ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰻ
06a_21 ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ % • ⱆⱍⰹⰿⰹ ⰱⱏⰹⰲⰰⰵⰿⱏ ⱁⱅⱏ
06a_22 ⱄⱘⰴⱘ • ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰹⰿⱑⰰⱎⰵ ⰴⱁⰿⱆ ⱁⱅⱏⰾⱘⱍⰵ
06a_23 ⱀⰰ ⱈ҃ⱏ • ⱄ҃ⱀⱏ ⰱⱁ ⱄⱔⱅⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰹ • ⱀⰵ ⰹⰿⰰⱅⱏ ⰽⱏ
06a_24 ⰴⰵ ⰳⰾⰰⰲⱏⰹ ⱂⱁⰴⱏⰽⰾⱁⱀⰹⱅⰹ • ⰳⱃⰰⰴⰰ ⱀⰵ ⰹ
06a_25 ⰿⱏⰹ • ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⰰ ⱀⰵ ⰹⰿⱏⰹ ⰲⰾⰰⰴⱏⰽⰰ % • ⰲⱐⱄⰵⱗ
06a_26 ⱅⰲⰰⱃⰹ • ⰰ҃ⰼⰾⰿⱏ ⰺ ⰰ҃ⱃⱈⱀⰼⰾⱁⰿⱏ • ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ •
06a_27 ⰲⱏⰹⱎⱏⱀⰹⰿⱐ ⱄⰹⰾⰰⰿⱏ ⱅⰲⱁⱃⱌⱐ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ
06a_28 ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ • ⰽⱏⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰹ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵ
06a_29 ⰿⱏ ⱅⰹ ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱈⱄⱈⱘ ⰽⱘⱙ ⱂⰰⱄⱈⱘ • ⰺⱓⰴⱑ
06a_30 ⰺⱄⰽⱘⱙ • ⰺⰿⱘⱎⱅⱘⱙ ⱀⰰⱍⱔⱅⰽⱏ % • ⱁⱅⱏ ⰵⰼⱓ
06a_31 ⱂⱅⰰ • ⱅⱆ ⰱⱁ ⱀⰰⱍⱔⱅⰽⱏ ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ • ⰺ ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ
06a_32 ⱙ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⱈ҃ⱏ • ⱑⰽⱁ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰲⱐⱄⰰ ⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⰰⱑ %
06a_33 ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰹ • ⱅⰰⰽⱁ ⰹ ⱄⱐⱙ ⱄⱏ ⰹⱀⱑⰿⰹ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ
06a_34 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰻ ⰽⱏ ⰹⱁⰰⱀⱁⰲⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ • ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ
06a_35 ⱀⰰⰿⱏ ⰾⱑⱂⱁ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱅⰹ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱘ •
06a_36 ⱀⰵ ⱀⰰⱎⱘ ⱆⰱⱁ ⱂⰰⱄⱈⱘ • ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰹⱌⰹ
06a_37 ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱅⰹ • ⱀⱏ ⰹⱓⰴⱑⰹⱄⰽⱘ • ⱅⱘ ⰱⱁ ⱅⰹ
06a_38 ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱎⱔ • ⰰ ⱀⰰⱎⱘ ⱄⰰⰿⱏ ⱈ҃ⱏ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰ
06a_39 ⱀⱏ ⰹ ⱄⰰⰿⱏ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰿⱘⰽⱁⱙ ⸱⸱⸱ ⰰ ⸱⸱⸱
06a_40 ⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ ⰽⱏ⸱ⰵ ⱈⱁ⸱⸱⸱⸱ⰹ
06b_01 ⱄⱔⱅⰹ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰹ ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ • ⱍⰵ
06b_02 ⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱙ ⱑⱄⱅⱏ • ⱂⱃⰹⰴⱏ ⰱⱁ ⱄⱔⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰽⰾⱔ
06b_03 ⱅⰲⱏⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⱏⰹⱗ % ⱁⱅⱔⱅⰹ ⸱ⱁⰴⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰹ •
06b_04 ⰵⰶⰵ ⰹ ⱂⰰⰲⰵⰾⱏ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ • ⰱ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ
06b_05 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱃⰰⰶⰴⰰⰵⰿⰰ ⱁⱅⱏ ⰶⰵⱀⱏⰹ • ⱄⱘⱎⱅⱔ
06b_06 ⱗ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⰿⱏ ⰹⱄⰽⱆⱂⰹⱅⱏ • ⱅⱑⰿⱐ
06b_07 ⱈⱁⱅⱔ ⱂⱃⱑⱄⱅⰰⰲⰹⱅⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⰽⱅⱁ ⱃⰵ
06b_08 ⱍⰵⱅⱏ • ⱑⰽⱁ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱂⱃⱑⱄⱅⰰⰲⰹ ⰻ • ⱄⰵⰳⱁ
06b_09 ⱃⰰⰴⰹ ⰻⱄⱂⱃⰰⰸⱀⰹ ⰻ • ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⱄⱏ
06b_10 ⰲⱃⱏⱎⰹⱅⰹ • ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⰹⱄⱂⱃⰰⰲⰹⱅⰻ •
06b_11 ⱑⰽⱁ ⱅⱔⰶⱏⰽⰰ ⱄⱘⱎⱅⰰ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ
06b_12 ⰲⱏ ⰹ • ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱃⰰⰸⱁⱃⰹ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰻ
06b_13 ⱂⰰⱄⱈⱘ ⰹⱓⰴⱑⰹⱄⰽⱘ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⱁ %
06b_14 ⰱⱁ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⱐⰵ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱑⱄⱅⰹ • ⰴⱁⱄⱅⱁⰹ
06b_15 ⱅⱏ ⱆⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ • ⰴⱐⱀⱐⱄⱐ ⱆⰲⱑⰴⱑⱅⰻ • ⱍⰵ
06b_16 ⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⱁ % ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⰹⰵ % ⰺⰿⱏ % ⰱⱑ •
06b_17 ⰲⱏⰴⰰⱀⱁ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱑⱄⱅⰹ • ⱀⰵ ⰹⰿⱑⰰⱈⱘ ⱈⰲⰰ
06b_18 ⰾⱏⰹ ⰱ҃ⱆ ⰺⱓⰴⱑⰹ • ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⰹⰿⰰⱈⱘ % ⰴⱁⰱⱃⱁ
06b_19 ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ • ⱄⰽⱁⱃⱁ ⰸⰰⰱⱏⰹⰲⰰⱈⱘ • ⰺ ⰴⰰ ⱆⰲⱑⱄⰹ
06b_20 ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱘ • ⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱⸱ ⰹⰸⰹⰴⰵ ⰹⰸ ⰵⰼⱓⱂⱅⰰ
06b_21 ⱂⱃⱁⰹⰴⱘ ⰹ ⱍⱃⱏⰿⱀⱁⰵ ⰿⱁⱃⰵ • ⰲⰹⰴⱑⱎⱔ ⰵ ⱃⰰⰸⰴⱑ
06b_22 ⰾⱐⱎⰵ ⱄⱔ • ⰺ ⸱⸱ ⱂⱁ ⰿⱀⱁⰸⱑ ⰳ҃ⰾⱘⱅⱏ • ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ
06b_23 ⱀⰰⰿⱏ ⰱ҃ⱏ⸱⸱ⰹ % ⰺⰶⰵ ⱂⱁⰹⰴⱘⱅⱏ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰰ
06b_24 ⰿⰹ • ⸱ⱏⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰹ • ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ ⰲⰹⰴⱑ
06b_25 ⰾⱏ ⰵⱄⰹ ⱅⱁⰾⰹⰽⰰ • ⰺ ⱅⰰⰽⱁⰲⰰⰰ ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⰾⰹ
06b_26 ⰸⰰⰱⱏⰹ ⱄⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰰⰳⱁ ⱑ ⱂⱁ⸱ⰵⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰸⰰⰱⱏⰹ
06b_27 ⱎⱔ ⰴⱁⰱⱏⰹⱗ ⰵⰳⱁ ⰴⱑⱅⱑⰾⰹ • ⰲⱏⰿⱑⱄⱅⰹ ⰱ҃ⱏ
06b_28 ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰹⰽⱏⰹ ⰻⱈⱏ ⰴⱑⱅⱑⰾⰹ • ⰴⰰ ⰹ ⱈⱁⱅⱔ
06b_29 ⱎⱅⰵ ⰹ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰵ • ⰺⰿⱘⱅⱏ ⱂⰰⰿⱔⱅⱐ •
06b_30 ⰺ ⱀⰵ ⰸⰰⰱⱘⰴⱘⱅⱏ • ⰴⱁⰱⱃⰰⰰⰳⱁ ⱄⱏⰴⱑⱅⰵⰾⱑ •
06b_31 ⱂⱁⰶⱐⱃⰹ ⱄⱔⱅⱏ ⱂⰰⱄⱈⱘ • ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ • ⰴⰰ ⰵⰳⰴⰰ
06b_32 ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰹⱅⱏ ⱅⱔ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰲⱁⰹ • ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ %
06b_33 ⱃⰵⱍⰵⱎⰹ ⰵⰿⱆ • ⱑⰽⱁ ⰽⱃⱁⰲⱐⱙ ⱄⰵⰳⱁ ⱁⰲⱐⱍ⸱
06b_34 ⱅⰵ • ⱂⱁⰿⰰⰸⰰⱈⱏ ⱂⱃⰰⰳⱏⰹ ⰴⰲⱐⱃⰹⰻ • ⰺ ⰻⰸⰱⱑ
06b_35 ⰳⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰹ • ⱙⰶⰵ ⰳⱆⰱⰹⱅⰵⰾⱐ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ
06b_36 ⱀⰰ ⰵⰼⱓⱂⱅⱑⱀⰹ ⰲⱐⱄⱔ • ⰺ ⱄⰵⱙ ⰽⱃⱁⰲⱐⱙ ⱀⰵ
06b_37 ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵ ⰲⱏⱄⰽⱁⱍⰺⱅⰹ • ⰺ ⱑⰸⰲⱘ ⱀⰰⰲⰵ
06b_38 ⱄⱅⰹ • ⰱⱑ ⰶⰵ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰹⰽⱏ ⱂⰰⰿⱔⱅⰹ ⰻⰿⱏ •
06b_39 ⰲⱏⰹⱀ`ⱀⰰⱑ % • ⰺ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰸⰰⰱⱏⰹⰲⰰⱙⱅⱏ • ⱀⰹⰽⱁ
06b_40 ⰾⰹⰶⰵ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ • ⰺ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ
07a_01 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⱐⰵ ⱅⱁ • ⰽⱏⰴ`ⰵ % ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰹ ⱄⱔⱅⱏ • ⱆⰳⱁⱅⱁ
07a_02 ⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰹ ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ % • ⱁⰱⱃⰰ⸱ⱏ ⰱⱑ ⱅⰰ • ⱄⰵⰹ
07a_03 ⰴ҃ⱈⱁⰲⱐⱀⱑⰹ ⱂⰰⱄⱌⱑ • ⰺ ⰴⰰ ⱀⰰⰲⱏⰹⰽⱀⰵⱎⰹ ⰽⱁⰾⰹ
07a_04 ⰽⱁ ⱁⰱⱏⱎⱅⰵⱀⱐⰵ ⱁⰱⱃⰰⰸⱆ ⰽⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱑ • ⱑⰳⱀⱐⱌⱐ •
07a_05 ⰺ ⱑⰳⱀⱐⱌⱐ • ⱀⱏ ⱁⰲⱏ ⰱⱑ ⱀⰵⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⰵⱀⱏ • ⱁⰲⱏ
07a_06 ⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱐⱀⱏ • ⱁⰲⱐⱍⱔ ⰹ ⱁⰲⱐⱍⱔ • ⱀⱏ ⱁⰲⱏ ⰱⱑ
07a_07 ⱃⰰⰱⱐⰵ ⱄⰵ ⰶⰵ ⰳ҃ⱀⰵ • ⱄⱅⱑⱀⱐ • ⰺ ⰻⱄⱅⰹⱀⰰ • ⱑⰲⰹ ⱄⱔ
07a_08 ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⰵ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱁⰵ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱄⱅⱑⱀⱐ ⱂⱃⱑ
07a_09 ⱄⱅⰰ • ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⱓ ⰱⱁ ⱄⱘⱎⱅⱓ • ⱄⱅⱑⱀⱐ ⱅⰰⰹ
07a_10 ⱅⱏ ⱄⱔ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱀⰰ ⱄⰵⰹ ⱅⱃⰰⱂⱑⰸⱑ • ⰱⱏⰹⰲⰰⰵ
07a_11 ⱅⱏ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰺ ⱁⰱⱃⰰⰸⱏⱀⰰⱑ ⰺ ⰻⱄⱅⰹⱀⱀⰰⱑ • ⰽⱏ
07a_12 ⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰹ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱏ ⱅⰻ ⱑⱄⱅⰹ ⱂⰰⱄⱈⱘ •
07a_13 ⰱⱑ ⰺⱓⰴⱑⰹⱄⰽⰰ ⱂⰰⱄⱈⰰ • ⱀⱏ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⱓ ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏ
07a_14 ⱎⱓ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱐⱑⰵⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰹⰾⱐⱀⰹⰽⱏ • ⰹⱄⱅⰹⱀⱑ
07a_15 ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏⱎⰹ • ⱓⰶⰵ ⰴⰰ ⱂⱃⰰⰸⰴⱏⱀⱆⰵⱅⱏ ⱄⱅⱑ
07a_16 ⱀⱏ ⱄⰹ ⰽⱏ ⰹⱓⰴⱑⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱘ • ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⰾⱐⱄⱅⱔ
07a_17 ⱎⱅⰵ ⱄⱔ ⰿⱀⱔⱅⱏ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻ • ⰺⰱⱁ
07a_18 ⱄⱅⱆⰴⱏⱀⱁⱙ ⰲⱁⰾⰵⱙ • ⱁⱂⱃⱑⱄⱀⱏⰽⱏⰹ ⱑⰴⱔ
07a_19 ⱅⱏ ⱀⰹ ⱁⰱⱃⱑⰸⰰⱀⰹ ⱄⱃⱐⰴⱐⱌⰹ • ⱀⰹ ⱆⱎⰵⱄⱏⰹ
07a_20 ⱄⰲⱁⰹⰿⰹ • ⱃⱏⱌⰹ ⰿⰹ • ⱉ ⱓⰴⱑⰵ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⰰⱄⱈⱘ
07a_21 ⱑⱄⰹ • ⱌ҃ⱃⰽⱏⰹ ⱃⰰⰸⱁⱃⰵⱀⰰ ⰵⱄⱅⱏ • ⱅⱃⱑⰱⰹⱎⱅⰵ ⱁ
07a_22 ⸱⸱ⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ • ⱄ҃ⱅⰰⰰ ⱄ⸱⸱⸱ⱅⱏⰹⱈⱏ ⱂⱁⱂⱐⱃⰰⱀⰰ ⱄⱘⱅⱏ •
07a_23 ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⱗ ⰶⱃⱏⱅⰲⱏⰹ ⱁⰱ⸱⸱⸱⸱ ⱃⰰⰸⱁⱃⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ •
07a_24 ⱍ⸱⸱⸱ ⱃⰰⰴⰹ ⱆⰱⱁ ⱅⰰⰽⱁⰲⱏⰹⱗ ⸱⸱ⱎⱅⰹ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁ
07a_25 ⱀ`ⱀⱏⰹ % ⱄⱏⰿⱑⰵⱎⰹ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰹ • ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⱎⰵ
07a_26 ⰾⱏ ⰵⱄⰹ ⰲⱏ ⰲⰰⰲⰹ⸱⸱⸱⸱ ⰺ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵⰿⱏ ⰽⱏ
07a_27 ⰲⰰⰿⱏ ⱂⰾⱑⱀⱐⱎⰹⰿⱏ ⸱⸱ⰺ • ⱂⱁⰹⱅⰵ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱑ
07a_28 ⱄⱀⱐ ⰳ҃ⱀⱘ • ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⰾⱏ ⰵⱄⰹ • ⱀⱏ ⱂⱃⱁⱅⰹⰲⰹⰾⱏ
07a_29 ⱄⱔ ⰵⱄⰹ • ⰺ ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱔ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏⰹ ⰴ҃ⰰⰴⱏ ⰲⱏⱂⱐⰵ
07a_30 ⱅⱏ • ⱀⰰ ⱃⱑⱌⱑ ⰲⰰⰲⰹⰾⱁⱀⱐⱄⱌⱑ • ⱅⱆ ⱄⱑⰴⱁ
07a_31 ⰿⱏ ⰹ ⱂⰾⰰⰽⰰⱈⱁⰿⱏ ⱄⱔ • ⱀⰰ ⰲⱃⱐⰱⰹⰻ ⱂⱁ ⱄⱃⱑ
07a_32 ⰴⱑ ⰵⱗ ⱁⰱⱑⱄⰹⱈⱁⰿⱏ ⱁⱃⰳⰰⱀⱏⰹ ⱀⰰⱎⱔ • ⱄⰹⱃⱑ
07a_33 ⱍⱏ ⱂⱄⰰⰾⱅⱏⰹⱃⱏ • ⰺ ⰳⱘⱄⰾⰹ • ⱄⰹⰿⰹ ⰱⱁ
07a_34 ⱂⱄⰰⰾⱏⰿⰻ ⱂⱁⱑⱈⱘ • ⰲⱏ ⰲⰵⱅⱏⱄⱑⰿⱐ ⰸⰰⰽⱁ
07a_35 ⱀⱑ • ⰺ ⱄⰻ ⱁⱃⰳⰰⱀⱏⰹ % ⰲⱐⰸⱔⱎⱔ • ⰵⰳⰴⰰ ⱗ ⱂⰾⱑ
07a_36 ⱀⰹⱎⱔ ⰴⰰ ⰹⰿⱘⱅⱏ ⱂⰰⰿⱔⱅⱐ ⰴⱁⰿⰰⱎⱏ
07a_37 ⱀⱑⰳⱁ ⰶⰹⱅⱐⱑ • ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰵ • ⱅⱆ ⱂⱑⱅⰻ •
07a_38 ⱅⱆ ⰱⱁ ⱄⱔⱅⱏ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰹⱎⱔ ⱀⰰⱄⱏ % ⱂⰾⱑⱀⱐⱎⰵ
07a_39 ⰹ ⱀⱏⰹ • ⱂⱁⰹⱅⰵ % ⱀⰰⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⱂⱑⱄⱀⱐ
07a_40 ⱀⱏⰹⱈⱏ • ⰺ ⱃⱑⱈⱁⰿⱏ • ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱁⰵⰿⱏ ⱂⱑⱄⱀⱐ
07b_01 ⰳ҃ⱀⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ ⱅⱆⰶⰴⰵⰹ • ⱍⱏⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰹ ⱃⱏ
07b_02 ⱌⰹ ⰿⰹ • ⱂⱑⱄⱀⰹ ⰳ҃ⱀⱔ ⱀⰵ ⱂⱁⰵⱎⰹ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ ⱅⱆ
07b_03 ⰶⰴⰵⰹ • ⰺ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⰾⰹ ⰳ҃ⱀⱘ ⱅⰲⱁⱃⰹⱎⰹ • ⱀⰰ ⰸⰵ
07b_04 ⰿⰹ ⱅⱆⰶⰴⰵⰹ • ⰲⰹⰴⱑ ⰾⰹ ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⰵ ⰺⱈⱏ • ⰲⰹ
07b_05 ⰴⱑ ⰾⰹ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱐⰵ ⰹⱈⱏ • ⰵⰳⰴⰰ ⰱⱃⰰⱀⰹ ⰱⱑⱎⱔ
07b_06 ⱀⱘⰴⱔⱎⱅⱔⱗ ⰹⱈⱏ • ⱀⰹ ⱂⱄⰰⰾⰿⱏ ⱄⱏⰿⱑⱎⱔ ⱃⰵ
07b_07 ⱎⱅⰹ % ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ ⱅⱆⰶⰴⰵⰹ • ⰺ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ
07b_08 ⱀⰹ ⰵⰴⰹⱀⱁⰿⱆ ⰱⱑⰴⱔⱎⱅⱓ • ⱀⰹ ⰵⰴⰹⱀⱁⰿⱆ •
07b_09 ⱀⱘⰴⱔⱎⱅⱓ • ⰱⱃⰰⱀⱐ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ • ⰺ ⰱⰾⰰ
07b_10 ⰶⰵⱀⱏⰹ ⱄⱅ⸱⸱ⰰⱀⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⰽⱏ ⱀⰹⰿⱏ • ⰲⱏⰹ
07b_11 ⱂⱃⰹ⸱⸱⸱ ⸱⸱ⱈⱆ ⱄ⸱⸱⸱⸱ⰿⱆ ⱂⱃⱁⱅⰹⰲⰹⱅⰵ ⱄⱔ • ⰲⰹ
07b_12 ⰴⰹⱎⰹ ⰾⰹ ⸱⸱ⰽ⸱ ⱄⱘⱅⱏ ⱀⰵⱍⰹⱄⱅⰹⰻ • ⱁⱂⱃⱑⱄⱀⱐ
07b_13 ⱌⰹ • ⰽⰰⰽⱁ ⰱ҃ⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱀⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰹⰽⱏ •
07b_14 ⰺⱓⰴⱑⰺⱄⰽⱏ • ⱓⰶⰵ ⰱⱁ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱂⰰⱄⱈⱏⰹ ⰻⱓⰴⱑⰹ
07b_15 ⱄⰽⱏⰹ • ⰱⱑ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰹⱓⰴⱑⰹⱄⰽⰰ ⰹⱀⱁⰳⰴⰰ • ⱀⱏ
07b_16 ⱃⰰⰸⱁⱃⰵⱀⰰ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ • ⱀⰰⰹⰴⰵ ⰱⱁ ⰴ҃ⱈⱁⰲⱏⱀⰰⱑ •
07b_17 ⱙⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱑⱎⰵ ⰹ҃ⱄ • ⱑⰴⱘⱎⱅⰵⰿⱏ ⰱⱁ ⰹⰿⱏ
07b_18 ⱄⱔⱅⱏ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱂⱃⱑⰾⱁⰿⱐ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ
07b_19 ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰿⱁⰵ ⰾⱁⰿⰹⰿⱁⰵ ⰸⰰ ⰿ`ⱀⱁⰳⱏⰹ % •
07b_20 ⰺ ⰲⱑⰴⱔⱅⱏ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰹⰻ ⰳ҃ⰾⰵⰿⱁⰵ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ •
07b_21 ⱍⰰⱎⱘ ⱄ⸱ⱅⱏ ⰴⰰⱑⱎⰵ ⰹⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ • ⱄⰵⰶⰴⰵ ⰹ
07b_22 ⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ • ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⱃⱏⰲ⸱ ⰿⱁⱑ • ⰺⰸⰾⰹⰲⰰ
07b_23 ⰵⰿⰰ ⰸⰰ ⰲⱏⰹ • ⰲⱏ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⰵⱀⱐⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁⰿⱏ •
07b_24 ⰱⱑ⸱⸱ ⱅⱆ ⰺⱓⰴⰰ • ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⱓ ⱈ҃ⱆ • ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ
07b_25 ⰽⱃⱏⰲⱐ ⰿⱁⱑ • ⱉ ⰺⱓⰴⱁ ⱙⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰹ
07b_26 ⱀⰰ ⰼⱈⱏ % • ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹⱌⱑⱈⱏ • ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⱃⱏⰲⱐ
07b_27 ⰿⱁⱑ ⱁ ⱀⰵⰹⰶⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⰵⰳⱁ • ⰱⰵⱄⱅⱆⰴⱏⱀⱏⰹ
07b_28 ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰⱎⰵ • ⱄⱏ ⰱⰵⰸⱆⰿⱀⱏⰹⰿⰹ
07b_29 ⱇⰰⱃⱏⰹⱄⱑⰹ • ⱁ ⱍ҃ⰽⱁⰾⱓⱐⱄⱅⰲⱐⰵ ⱈ҃ⰲⱁ • ⱉ ⰱⰵ
07b_30 ⰸⱆⰿⱐⰵ ⰹⱓⰴⱁⰲⱁ • ⰺ ⱀⰵⰺⱄⱅⱁⰲⱏⱄⱅⰲⱁ • ⱁⰲⱏ
07b_31 ⰱⱁ ⱂⱃⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⱙ • ⰲⱏⰸⱏⰿⱏ ⰼ % ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰹ
07b_32 ⰽⱏ • ⰰ ⱈ҃ⱏ ⱂⱁⱅⱁⰿⱐ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱃⰵⱍⰵ ⱄⱔ • ⱅⱘⰶⰴⰵ ⰽⱃⱏ
07b_33 ⰲⱐ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱘⱙ • ⰲⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰵⱀⱐⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁ
07b_34 ⰿⱏ ⰲⱏⰴⰰⱅⰹ ⱄⰰⰿⱁⰿⱆ ⱂⱃⱁⰴⰰⰲⱏⱎⱓ ⱙ •
07b_35 ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰹ ⱈⱁⱅⱑⰾⱏ ⱅⱆ ⰱⱁ ⰱⱑ ⰺⱓⰴⰰ • ⰺ ⱂⱃⰹ
07b_36 ⱍⱔⱄⱅⱐⱀⰹⰽⱏ ⰱⱏⰹⰲⰰⱎⰵ ⱄ҃ⱅⱑⰺ ⱅⱃⱑⱂ`ⱑⰸⱑ % •
07b_37 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱀⱁⰸⱑ ⰵⰿⱆ ⱆⰿⱏⰹ • ⰵⰳⰴⰰ ⰹ ⰴⱃⱆⰳⱏⰹ
07b_38 ⰿⱏ ⱆⱍⰵⱀⰹⰽⱁⰿⱏ • ⱅⰰⰽⱁ ⰺ ⱄ҃ⱅⱑⰺ ⱅⱃⰰⱂⰵⰸⱑ •
07b_39 ⱂⱃⰹⱍⱔⱄⱅⱐⱀⰻⰽⰰ ⰹ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰴⰰ ⱀⰹ ⰵⰴⰹⱀⱁⱗ
07b_40 ⰶⰵ ⰲⰹⱀⱏⰹ ⰻⰿⱑⱅⰹ ⰲⱏⱍⱏⱀⰵⱅⱏ • ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱃⱑ
08a_01 ⰱⱏⰹⰲⰰⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰸⱏⰾⱁⰱⱑ • ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⰲⱁⰵ ⱂⱁⰽⰰ
08a_02 ⰸⰰ ⰵⰿⱆ • ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰹⰲⰰⱎⰵ ⰸⱏⰾⱘ ⰲⱁⰾⱘ
08a_03 ⰺⰿⱏⰹ • ⱀⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰵⱄⱅⱏ ⱓⰶⰵ • ⰽⱏ ⱄ҃ⱅⱑⰹ • ⰺ ⱄⱅⱃⰰ
08a_04 ⱎⱏⱀⱑⰹ ⱅⱃⰰⱂⰵⰸⱑ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰹⱅⰹ • ⰲⱐⱄⰹ ⱆⰱⱁ
08a_05 ⰴⰰ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰹⰿⱏ • ⱄⱏ ⱁⱍⰹⱎⱅⰵⱀⱐⰵⰿⱐ • ⰺ ⱄⱏ
08a_06 ⱌⱑⰾⱁⰿⱘⰴⱃⱏⱄⱅⰲⰹⰵⰿⱐ ⱂⱁⰴⱁⰱⱀⱁⰿⱐ • ⰺ ⱄⱏ
08a_07 ⰿⱀⱁⰳⱁⰿⱐ ⱆⰿⰺⰾⰵⱀⱐⰵⰿⱐ • ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰹ ⱀⰹⰽⱏ
08a_08 ⱅⱁⰶⰵ ⱄⱐⰴⰵ ⰺⱓⰴⰰ ⱄⱏⰹ • ⱀⰺⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⰵ
08a_09 ⱀⱏ • ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⰾⰹⱌⰵⰿⱑⱃⱏ • ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱑⰴⰰ
08a_10 ⰺⰿⱏⰹ • ⰲⱐ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰹ ⱄⱏⰽⱃⱏⰲⰵⱀⰰ • ⱀⰵ ⰺⱀⱁ ⰲⱏ
08a_11 ⱆⱄⱅⱑⱈⱏ ⱀⱁⱄⱔ • ⰺⱀⱁ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱆⰿⱑ • ⰺ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱂⱃⱑ
08a_12 ⱄⱅⱁⰹⱅⱏ ⱈ҃ⱏ • ⰺ ⱀⱏⰹⱀ`ⱑ % ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰹⱅⱏ • ⱆⰽⱃⰰⱎⰵ
08a_13 ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱅⱘ ⱅⱃⰰⱂⰵⰸⱘ ⱅⱏ ⰺ ⱄⱐⱙ ⱀⱏⰹⱀⱑ
08a_14 ⰽⱃⰰⱄⰹⱅⱏ • ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱍ҃ⰽⱏ ⱅⰲⱁⱃⱔⰹ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⰵ
08a_15 ⰶⱔⱎⱅⰰⰰ • ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰺ ⰽⱃⱏⰲⱐ ⱈ҃ⰲⰰ •
08a_16 ⱀⱏ ⱃⰰⱄⱂⱔⱅⱏⰹ ⰸⰰ ⱀⱏⰹ ⱈ҃ⱏ • ⱁⰱⱃⰰⰸⱏ `ⱅ⸱ⰽⰿⱁ % ⰹ
08a_17 ⰿⰰⱅⱏ ⱄⱅⱁⱗⰺ ⰻⰵⱃⱑⰺ • ⰺ ⱅⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ •
08a_18 ⰱ҃ⰶⰹⱑ ⰶⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱏ ⰺ ⱄⰹⰾⰰ ⰵⱄⱅⱏ • ⱑⰶⰵ
08a_19 ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵ • ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰿⱁⰵ ⱄⱔⱅⱏ •
08a_20 ⱄⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰰⰰ ⱄⰲⱔⱅⰹⱅⱏ •
08a_21 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰻⰹ • ⱃⰰⱄⱅⰹⱅⰵ ⱄⱔ
08a_22 ⰺ ⰿⱀⱁⰶⰹⱅⰵ ⱄⱔ • ⰺ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰹⱅⰵ ⰸⰵⰿⰾⱘ •
08a_23 ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % ⰵⰴⰹⱀⱁⱙ • ⰲⱏⰹⱀⱘ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑ ⰾⱑⱅⰰ •
08a_24 ⱄⰹⰾⱘ ⰴⰰⰵⱅⱏ ⱃⱁⰴⱆ ⱍ҃ⱄⰽⱆ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱅⰲⱁⱃⰹ
08a_25 ⱅⰹ • ⱅⰰⰽⱁ ⰹ ⱄⱐ ⰳⰾⰰⱄⱐ ⰵⰴⰹⱀⱁⱙ ⱃⰵⱍⰵⱀⱏ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % •
08a_26 ⰺ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⱅⱃⰰⱂ`ⱑⰸⱘ % • ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱌⱃⱏ
08a_27 ⰽ҃ⰲⰰⱈⱏ • ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰾⱑ ⰴⱁ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐⱀ`ⱑⰳⱁ % ⰴⱐⱀⰵ • ⰺ
08a_28 ⰴⱁ ⱂⱃⰹⱎⰵⱄⱅⰲⰹⱑ ⰵⰳⱁ • ⱄⰲⱔⱅⱘⱙ ⰶⱃⱏ
08a_29 ⱅⰲⱘ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱘ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ • ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ
08a_30 ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰹ ⰾⰹⱌⰵⰿⱑⱃⱏ • ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰺⰿⱏⰹ
08a_31 ⰸⱏⰾⱁⰱⱏⰹ ⰲⱏ ⱆⰿⱑ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⱂⱃⰻ
08a_32 ⰺⰿⰵⱅⱏ • ⰺⰱⱁ ⱅⱁⰳⰴⰰ • ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ ⱅⱑ
08a_33 ⰾⱁ ⰹⱓⰴⰰ • ⰲⱏⱄⰽⱁⱍⰹ % ⰲⱏ ⱀⱐ ⰴⱐⱑⰲⱁⰾⱏ • ⱀⰵ ⱁ
08a_34 ⱅⱑⰾⰵⱄⰹ ⰳ҃ⱀⰹ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⱔ • ⱀⱏ ⱁ ⰺⱓⰴⱑ ⱀⰵ ⱃⱁ⸱ⱔ • ⰸⰰ
08a_35 ⰱⰵⰸⱁⱍⱏⱄⱅⰲⱁ • ⰺ ⰴⰰ ⰲⱑⱄⰹ • ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱘ
08a_36 ⱎⱅⰵⰹ ⱄ҃ⱅⱏⰹⱈⱏ ⱅⰰⰹⱀⱏ • ⱀⰵⰴⱁⱄⱅⱁⰹⱀⱁ • ⰲⱏ
08a_37 ⱅⱏⰹ ⱀⰰⰹⱄⰽⱁⱃⱑⰵ ⰲⱏⱈⱁⰴⰹⱅⱏ ⰴⱐⱑⰲⱁⰾⱏ • ⱑⰽⱁ
08a_38 ⰶⰵ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⱘ • ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱘⱎⱅⰵⰹ ⰱⱁ
08a_39 ⰴⱁⱄⱅⱁⰹⱀⱁ ⱍⱐⱄⱅⱐ ⱂⱁⰾⱐⰸⱘ ⰹⰿⱘⱅⱏ • ⰰ ⱀⰰ
08a_40 ⱄⰾⰰⰶⰴⰰⱙⱎⱅⰵⰹ ⱄⱔ ⱀⰵⰴⱁⱄⱅⱁⰹⱀⱁ • ⰱⱁⰾⱐⱎⱘ
08b_01 ⰿⱘⰽⱘ ⱄⰵⰱⱑ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱘⱅⱏ % • ⱄⰹ ⰳ҃ⰾⱘ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔ
08b_02 ⱆⱄⱅⱃⰰⱎⰺⱅⰹ • ⱀⱏ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰹⱅⰹ • ⱂⰹⱎⱅⰰ ⰱⱁ
08b_03 ⰵⱄⱅⱏ ⰴ҃ⱈⱁⰲⱏⱀⰰⱑ • ⱄ҃ⱅⰰⱑ ⰶⱃⱏⱅⰲⰰ • ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰹ ⱅⱑ
08b_04 ⰾⰵⱄⱏⱀⰰⱑ ⱂⰹⱎⱅⰰ • ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱁ ⰲⱏⱀⰹⰴⰵ
08b_05 ⱅⱏ • ⰺⰿⱘⱎⱅⰵⰵ ⰸⱏⰾⱘ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⱐ • ⰱⱁⰾⰹⰻ
08b_06 ⱀⰵⰴⱘⰳⱐ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ • ⱀⰵ ⱄⰲⱁⰵⱙ • ⱄⰹⰾⱁⱙ • ⱀⱏ
08b_07 ⱀⰵⰴⱘⰳⱁⰿⱐ • ⱄⱘⱎⱅⰹⰿⱐ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱑ • ⱅⰰⰽⱁ
08b_08 ⰺ ⱄ҃ⱅⱏⰹⱗ ⱅⰰⰹⱀⱏⰹ • ⰵⰳⰴⰰ ⰴ҃ⱈⱁⰲⱏⱀⰰⱑ ⱂⰹⱎⱅⰰ
08b_09 ⰲⱏⱀⰹⰴⰵⱅⱏ • ⰲⱏ ⱆⰿⱏ ⱂⰾⱏⱀⱏ ⰸⱏⰾⱁⰱⱏⰹ •
08b_10 ⱂⰰⱍⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰹⱅⱏ • ⰺ ⰻⱄⱅⱐⰾⰹⱅⱏ • ⱀⱏ ⱄⰲⱁ
08b_11 ⰵⱙ ⱄⰹⰾⱁⱙ • ⱀⱏ ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵⰿⱁⱎⱅⱏⱀⰰ ⰵⱄⱅⱏ
08b_12 ⰴ҃ⱎⰰ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱘⱎⱅⰻⱑ • ⰿⱁⰾⱘ ⱄⱔ • ⱀⰵ ⰹ
08b_13 ⰿⱑⰹ ⱀⰹⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⰿⱏⰹ
08b_14 ⱄⰾⰹ • ⱀⱏ ⰴⰰ ⱁⱍⰺⱄⱅⰻⰿⱏ ⱄⰲⱁⰹ ⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱏ •
08b_15 ⰽⱏ ⱍⰹⱄⱅⱑ ⰱⱁ • ⰶⱃⱐⱅⰲⱑ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰰⰵⰿⱏ •
08b_16 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱄ҃ⱅⱘ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹⰿⱏ ⱄⰲⱁⱙ ⰴ҃ⱎⱘ •
08b_17 ⰿⱁⰶⰵⰿⱏ ⰱⱁ ⱄⰵ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻ • ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵ
08b_18 ⰿⱏ • ⰵⰴⰹⱀⱑⰿⱐ ⰴⱐⱀⰵⰿⱐ • ⰽⰰⰽⱁ ⰹ ⰽⱏⰹⰿⱐ
08b_19 ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⰿⱐ • ⰰⱎⱅⰵ ⰹⰿⰰⱎⰹ ⱍⱏⱅⱁ ⱀⰰ ⰲⱃⰰⰳⰰ •
08b_20 ⰺⰶⰴⰵⱀⰹ ⰳⱀⱑⰲⱏ • ⰺⱄⱌⱑⰾⰹ ⱑⰸⰲⱘ • ⱃⰰ
08b_21 ⰸⰴⱃⱑⱎⰹ ⰲⱃⰰⰶⱏⰴⱘ • ⰴⰰ ⱂⱃⱑⰹⰿⰵⱎⰹ ⰻⱄⱌⱑ
08b_22 ⰾⰵⱀⱐⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱃⰰⱂⰵⰸⱏⰹ • ⰽⱏ ⱄ҃ⱅⱑⰹ ⰱⱁ % ⱄⱅⱃⰰⱎⱏ
08b_23 ⱀⱑⰹ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ • ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰰⰵⱎⰹ • ⱂⱁⱄⱃⰰ
08b_24 ⰿⰹ ⱄⱔ ⱁⰱⱃⰰⰸⰰ • ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱂⱃⰹⱀⱁⱎⰵⱀⱐⱑ • ⱆⰱⱐ
08b_25 ⰵⱀⱏ ⰾⰵⰶⰹⱅⱏ ⱈ҃ⱏ • ⱀⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰹ ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ
08b_26 ⰻ ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ • ⰴⰰ ⱄⱏⰿⰹⱃⰹⱅⱏ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⰰⱑ ⰹ ⰸⰵⰿⱐ
08b_27 ⱄⰽⰰⱑ • ⰺ ⰴⰰ ⱅⱔ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⰰ҃ⰼⰾⰿⱏ •
08b_28 ⰺ ⰴⰰ ⱅⱔ ⱂⱃⰹⰲⰵⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ • ⰲⱐⱄⱑⱍⱏ
08b_29 ⱄⰽⱏⰹⰿⱏ • ⱈ҃ⱏ ⰶⰵ ⰰ⸱ⰼ⸱ⰾⱁⰿⱏ • ⰺ ⰰ҃ⱃⰰⱈⰰⱀⰼⰾⰿⱏ
08b_30 ⱄⱏⰹ ⰳ҃ⱏ • ⱅⰵⰱⰵ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱄⱘⱎⱅⰰ • ⰺ ⱂⱃⱁⱅⰹ
08b_31 ⰲⱀⰰ • ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰰ ⰳⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹⱅⰻ •
08b_32 ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⰲⱏⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱃⰰⰴⰹ • ⱅⱏⰹ
08b_33 ⰶⰵ ⰹⰿⱏⰹ ⰲⱃⰰⰶⱏⰴⱘ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⱅⱏ ⱄⰲⱁⰹ •
08b_34 ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱎⰹ ⱈⱁⰴⰹⱅⰹ ⰽⱏ ⰿⰹⱃⱀⱑⰹ ⱅⱃⰰⱂⰵ
08b_35 ⰸⱑ • ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱅⰵⰱⰵ ⱃⰰⰴⰹ • ⱀⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰹⰾⱏ ⰵ
08b_36 ⱄⱅⱏ ⰺ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ • ⰰ ⱅⱏⰹ ⰳⱀⱑⰲⰰ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ
08b_37 ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ • ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰹ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰹ •
08b_38 ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰹ • ⰺ ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ • ⱃⱏⱌⰹ ⰿⰹ • ⱀⰰⱂⰰ
08b_39 ⱄⱅⱐ ⰱⱁ ⰿⰹ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ ⰲⰵⰾⱐⱙ • ⱅⱏⱎⱅⰵⱅⱘ
08b_40 ⰿⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰿⰻ ⰹⰸⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰ % •
09a_01 ⰴⱁ ⰳⰾⰰⰲⱏⰹ ⰿⰹ ⰸⱏⰾⱁ ⱄⱏⰴⱑⰰ • ⰴⰰ ⱍⱏⱅⱁ
09a_02 ⱅⱑⰿⱏ • ⱀⱏ ⱀⰵ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⱃⰰⱄⱂⱔⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ • ⱑⰽⱁⰶⰵ
09a_03 ⱈ҃ⰰ ⰶⰹⰴⱁⰲⰵ • ⱀⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⱄⰲⱁⱙ ⰽⱃⱏⰲⱐ ⱄⰰⰿⱏ
09a_04 ⱙⰶⰵ ⱁⱀⰹ ⱂⱃⱁⰾⰹⱎⱔ • ⱀⰰ ⱄ҃ⱂⱄⱀⱐⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ
09a_05 ⱂⱃⱁⰾⰹⰲⱏⱎⰹⰿⱏ ⱙ • ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰵⰿⱆ ⱃⰰⰲⱏ
09a_06 ⱀⱁ ⰿⱁⰶⰵⱎⰹ ⰻⰸⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰⱅⰺ • ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱁⱅⱏ
09a_07 ⱂⱆⱄⱅⰻⱎⰹ ⰲⱃⰰⰳⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ • ⱀⰵ ⱅⱁⰳⱁ ⰵ
09a_08 ⱄⰹ ⱁⰱⰹⰴⱑⰾⱏ • ⱀⱏ ⱄⰰⰿⱏ ⱄⰵ⸱ⰵ • ⱁⱀⱁⰿⱆ ⰱ⸱
09a_09 ⰿⱏⱀⱁⰳⰰⱎⱅⰻ ⱀⰰ ⱄⰵⰿⱐ ⰶⰹⱅⰹⰻ ⱂⰰⰽⱁⱄⱅⱐ
09a_10 ⱅⰲⱁⱃⰹⰾⱏ ⰵⱄⰹ • ⱄⰰⰿⱏ ⰶⰵ ⱄⰵⰱⰵ ⰵⱄⰹ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ
09a_11 ⰾⱏ ⰱⰵⰸ ⱁⱅⱏⰲⱑⱅⰰ • ⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏⱀⱏⰹ ⰴⰵⱀⱐ •
09a_12 ⱀⰹⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ⰹⱀⱁⰳⱁ ⱀⰵⱀⰰⰲⰹⰴⰹⱅⱏ ⰱ҃ⱏ ⱑⰽⱁ
09a_13 ⰶⰵ ⱅⱁⰳⱁ ⰹⰶⰵ ⰴⱃⱏⰶⰹⱅⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ • ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⰵ
09a_14 ⱄⱅⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱀⰰⰴⱏⰹⰿⰰⱗ ⱄⱔ ⱄⱃⱐⰴⱌⰵ •
09a_15 ⰺ ⱁⰱⱔⱅⱃⱑⱙⱎⱅⰻ ⱄⱔ ⰴ҃ⱎⰰ % ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰹ
09a_16 ⰱⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱔⱅⱏ • ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰹⱀⱁⱄⰹⱎⰹ ⰴⰰⱃⱏ
09a_17 ⱅⰲⱁⰺ % • ⰺ ⱅⱆ • ⱂⱁⰿⱑⱀⰵⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱅⰲⱁⰹ
09a_18 ⰺⰿⰰⱅⱏ ⱀⱑⱍⱏⱅⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ • ⱁⱄⱅⰰⰲⰹ
09a_19 ⱅⱆ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰺ • ⰺⰴⰹ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⱄⱏⰿⰻⱃⰹⱅⱏ
09a_20 ⱄⱔ • ⱄⱏ ⰱⱃⰰⱅⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰹⰿⱐ • ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱎⰵⰴⱏ
09a_21 ⱂⱃⰹⱀⰵⱄⰹ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰹ • ⱍⱏⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰹ • ⰶⱃⱏ
09a_22 ⱅⰲⱘ ⰾⰹ ⰿⰹ ⰲⰵⰾⰹⱎⰹ ⱁⱄⱅⰰⰲⰹⱅⰹ • ⰵ`ⰻ % • ⱄⱔⱅⱏ
09a_23 ⰿⰻⱃⰰ ⰱⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱀⱑ • ⰺ ⱄⰹ ⰶⱃⱏⱅⰲⰰ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % ⰰ⸱⸱⸱ ⱆⰱⱁ ⰿⰻⱃⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰺ ⰺ ⱄⰻ ⰶⱃⱏⱅⰲⰰ ⰱⱏⰹⱄ⸱⸱ %
09a_24 ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰹⱄⱂⱃⰰⰲⰾⱑⰵⱎⰹ ⰿⰹⱃⰰ ⰱⰵⰸ ⱆⰿⰰ
09a_25 ⱄⱔ ⱂⱃⰹⱍⱔⱎⱅⰰⰵⱎⰹ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ • ⰹ ⰻⱄⱂⱃⰰ
09a_26 ⰲⰾⰵⱀⱐⰵ ⱀⰵⱂⱁⰾⱐⰸⱏⱀⱁ ⱅⰹ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % • ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ ⱆⰱⱁ
09a_27 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ • ⱁ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰶⱃⱏⱅⰲⰰ ⱂⱃⰹⱀⰵⱄⰵⱀⰰ ⰱ҃ⱏⰹⱄ •
09a_28 ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱀⰰⱄⰾⰰⰴⰹⱎⰹ ⱄⱔ ⰵⱗ ⰴⱁⰱⱃⱑ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰ
09a_29 ⰴⰹ ⱂⱃⰹⰴⰹ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰹ • ⰴⰰ ⱂⱃⰹⰿⰻⱃⰹⱅⱏ ⱃⱁ
09a_30 ⰴⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⱀⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⱅⱏⰽⰿⱁ
09a_31 ⱂⱃⰹⰴⰵ • ⱀⱏ ⰹ ⰻⱀⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱔ ⱅⰰⰽⱁⰲⰰⰰ •
09a_32 ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ⰺⰿⰵⱀⰹ ⱁⰱⰵⱎⱅⱏⱀⰹⰽⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ •
09a_33 ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰹ ⱄⱔⱅⱏ • ⱄⱏⰿⰹⱃⱑⱙⱎⱅⰵⰹ • ⱑⰽⱁ ⱅⰹ
09a_34 ⱄ⸱ⱀⱁⰲⰵ ⰱ⸱ⰶⰹ ⱀⰰⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⱄⱔ • ⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹⰾⱏ
09a_35 ⰵⱄⱅⱏ • ⰺⱀⱁⱍⱔⰴⱏⰹ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹ • ⱅⱁⰶⰴⰵ ⰹ ⱅⱏⰹ
09a_36 ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰵⰾⰹⰽⰰ ⱄⰹⰾⰰ ⱍ҃ⱄⰽⰰ ⰵⱄⱅⱏ • ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵ
09a_37 ⱎⰹ ⰿⰹⱃⱆ ⱈⱁⰴⰰⱅⰰⰹ • ⰺ ⱄⰵⰱⱑ • ⰻ ⰹⱀⱑⰿⱏ • ⱄⰵⰳⱁ
09a_38 ⰱⱁ ⱃⰰⰴⰹ • ⰹ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰹⱑ % ⱀⰰⱃⰹⱌⰰⰵⱅⱏ • ⰿⰹⱃⱁⱅⰲⱁⱃⱐ
09a_39 ⱌⰰ • ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ⰻ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ • ⰺⱀⱁⱗ ⱂⱃⰰ
09a_40 ⰲⱏⰴⱏⰹ ⰽⱁⰵⱗ ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱑⱀⱘ • ⱀⱏ ⱄⱏⰿⰹⱃⰵⱀⱐⰵ
09a_41 ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱀⰵ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱗ ⱑⰽⱁ ⰱⱁⰾⰵ
09b_01 ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ⰵⱄⱅⱏ • ⱈⱁⱅⱑⱈⱏ ⰱⱁⰾⱐⱎⱏⰿⰹ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐ
09b_02 ⱃⱑⱅⰹ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ • ⱀⱏ ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ • % ⱂⱁ
09b_03 ⱄⰾⱆⱎⰰⱙⱎⱅⰹⰿⱏ • ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱅⱔⱅⱏ • ⰿⱁⰾⱘ ⱄⱔ
09b_04 ⱆⰱⱁ ⰴⰰ ⱂⱁⰿⱀⰹⰿⱏ ⱂⱃⰺⱄⱀⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰹ • ⱄ҃ⱅⰰⱑ ⰾⱁ
09b_05 ⰱⱏⰸⰰⱀⱐⱑ • ⱄⱅⱃⰰⱎⱏⱀⰰⱑ ⱌⱑⰾⱁⰲⰰⱀⱐⱑ • ⱑⰶⰵ ⰿⰵ
09b_06 ⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰺⰿⰰⰿⱏ • ⱄⰹⱌⰵ ⰱⱁ ⱄⱏⱂⰾⱑⱅⰰⰵⱅⱏ •
09b_07 ⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱏⰹ ⱀⰰⱎⱔ • ⰺ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⰲⱐⱄⱔ ⱀⱏⰹ •
09b_08 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵ`ⰿⱏ % ⱅⱑⰾⱁ ⰵⰴⰹⱀⱁ • ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⰲⱐⱄⰹ •
09b_09 ⱁⱅⱏ ⰵⰴⰹⱀⱁⰳⱁ ⱅⱑⰾⰰ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⰵⰿⱏ • ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵ
09b_10 ⰿⱏ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱅⱑⰾⱁ ⰵⰴⰹⱀⱁ • ⱀⰵ ⱅⱑⰾⰵⱄⰰ ⰽⱏ
09b_11 ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰿⱑⱎⰰⱙⱎⱅⰵ • ⱀⱏ ⰴ҃ⱎⱘ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ • ⱄⱏⰲⱘ
09b_12 ⰸⱁⰿⱐ ⰾⱓⰱⱁⰲⱏⱀⱏⰹⰿⱐ ⱄⱁⰲⱏⰽⱆⱂⰾⱑⱙⱎⱅⰵ •
09b_13 ⰺ ⱅⰰⰽⱁ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵⰿⱏ ⱄⱏ ⰴⱃⱏⰸⱀⱁⰲⰵⱀⱐⰵⰿⱐ •
09b_14 ⱀⰰⱄⰾⰰⰴⰹⱅⰻ ⱄⱔ • ⱂⱃⱑⰴⱏⱄⱅⱁⱗⱎⱅⱔⱗ ⱅⱃⰰ
09b_15 ⱂⰵⰸⱏⰹ • ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ ⰹ ⱅⱏⰿⱘ ⰺⰿⰰⰿⱏ ⰴⱁⰱⱃⱏⰹ
09b_16 ⱈⱏ ⰴⱑⰾⱏ • ⰳⱀⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰴⱃⱏⰶⰹⰿⱏ • ⰲⱐⱄⰵ ⰲⱏ
09b_17 ⱄⱆⰵ ⰹ ⰰⱎⱓⱅⱏ • ⰺ ⱀⰹⰽⱁⰵⰳⱁⰶⰵ ⱄ҃ⱂⱄⰵⱀⱐⱑ • ⱄⰹ
09b_18 ⰿⰹ ⰿⱁⰶⰵⰿⱏ ⱁⰱⱃⱑⱄⱅⰹ • ⱄⰹ ⱆⰱⱁ ⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰵ
09b_19 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⰰⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⰵ • ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ
09b_20 ⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⰿⱏ • ⱁⱍⰹⱎⱅⱏⱎⰵ ⱀⰰⱎⱏ ⱆⰿⱏ •
09b_21 ⰺ ⱄⱏ ⰽⱃⱁⱅⱁⱄⱅⱐⱙ • ⰺ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱀⱐⰵⰿⱐ •
09b_22 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁⰿⱐ ⰳⱁⰲⱑⱀⱐⰵⰿⱐ • ⰴⰰ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰹ
09b_23 ⰿⱏ ⱂⱃⰹⱍⱔⱄⱅⰹⱅⰹ ⱄⱔ • ⱄ҃ⱅⱏⰹⱈⱏ ⰹ ⱄⱅⱃⰰⱎⱏ
09b_24 ⱀⱏⰹⱈⱏ ⱅⰰⰹⱀⱏ • ⰴⰰ ⰹ ⱍ҃ⰽⱁⰾⱓⰱⰵⱌⱐ ⰱ҃ⱏ •
09b_25 ⱄⱏ ⰲⱏⰹⱎⰵ ⰲⰹⰴⱑⰲⱏ • ⱀⰵⰾⰹⱌⰵⰿⱑⱃⱏⱀⱁ ⱁⰱⱏⱎⱅⰵ- %
09b_26 ⱀⱐⰵ ⱀⰰⱎⰵ • ⰺ ⱄⰹⰿⱏ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹⰻⰿⱏ ⱀⱏⰹ ⱄⱏⱂⱁ
09b_27 ⰴⱁⰱⰹⱅⱏ ⸱⸱ ⰺ ⱁⰱⱑⱎⱅⰰⱀⱏⰹⰿⱏ • ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ
09b_28 ⱅⱐⱙ • ⰺ ⱍ҃ⰽⱁⰾⱓⰱⱐⱄⱅⰲⱐⰵⰿⱐ • ⰳ҃ⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰹ҃ⱄ
09b_29 ⱈ҃ⰰ • ⱄⱏ ⱁ҃ⱌⰿⱐ ⰽⱆⱂⱀⱁ • ⱄⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰹⰿⱐ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ •
09b_30 ⱄ҃ⰾⰰⰲ % • ⰴⱃⱏⰶⰰⰲⰰ • ⱍⱏⱄⱅⱐ • ⱀⱏⰹⱀⱑ % • ⰺ ⱂ҃ⱃⰺⱄ % • ⰺ ⰲⱏ
09b_31 ⰲ҃ⱑⰽ % ⰲ҃ⱑⰽ % ⰰ҃ⰿⱀⱐ %
09b_32 ⱄⰲⱔⱅⰰⰳⱁ ⱁ҃ⱌⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ • ⰹ҃ⱁⰰⱀ % • ⱍⱐⱅⰵⱀⱐⰵ • ⰲⱏ ⰲⰵⰾⰹ
09b_33 ⰽⱘⱙ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰹⱙ • %
09b_34 ⰲⰵⰾⰹⰽⰰ ⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⰲⰰⱃⱏ ⱀ҃ⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰱⱏⰹ
09b_35 ⱅⱏⱑ ⰲⱏ ⰱⱏⰹⱅⱐⰵ ⰱ҃ⰿⱐ ⱂⱃⰹⰸⱏⰲⰰⱀⰰ •
09b_36 ⰲⰵⰾⰹⰽⱏⰹ ⰶⰵ ⱄⱘⱅⱏ • ⰺ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏⱄⰽⱏⰹ
09b_37 ⱗ ⱄⰹⰾⱏⰹ • ⱀⰵⰲⰹⰴⰹⰿⱏⰹⰻ
09b_38 ⰿⰹ ⰴⱁⰱⱃⱁⱅⰰⰿⰹ • ⰲⱑⱀⱐⱍⰰ
10a_01 ⰵⰿⱏⰹ • ⱂⱁⰴⱁⰱⰹⱅⱏ ⱄⱔ ⰹ ⱄⰹⰿⱏ ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⰵ • ⰴⱏⱀⰵ
10a_02 ⰲⱏⱀⱏⰹⰿⱏ ⱄⱔ ⱄⰲⱑⱅⱁⰿⱐ ⱁⰱⰾⰰⰳⰰⱗ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ⱅⰵ
10a_03 ⱍⰵⱀⱐⰵ ⰳⱁⱀⱔ • ⰴⰹⰲⱏ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⱆⰿⱆ • ⰸⰵⰿⰾⱑ
10a_04 ⰲⰹⱄⱔⱎⱅⰹ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⱐⰵⰿⱐ ⱀⰰ ⰲⱁⰴⰰⱈⱏ • ⰰ ⱅⱔⰶⱏ
10a_05 ⰽⰰ ⰲⰵⱎⱅⱏ ⱄⱘⱎⱅⰹ • ⱍⱏⱅⱁ ⰶⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ • ⰿⱁ
10a_06 ⱃⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱃⱏⱅⱁ ⰲⰹⰴⱔ • ⰺ ⱂⱑⱄⱏⰽⱁⰿⱐ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱀⱁ •
10a_07 ⱀⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⱆⰱⱁ ⰴⱁⰱⱃⰰ ⱄⱘⱅⱏ • ⰺ ⰸⱑⰾⱁ ⰴ⸱ⰱⱃⰰ % • ⰺ ⱅⰲⱁ
10a_08 ⱃⱐⱍⱔ ⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⰹ ⱈⱘⰴⱁⰶⱏⱄⱅⰲⰹⱑ • ⱂⱃⱑⱄⱂⱑ ⰶⰵ
10a_09 ⱄⱐⱙ ⰴⱁⰱⱃⱁⱅⱘ • ⱍ҃ⰽⱏ ⱂⱁⱍⱏⱅⰵⱀⱐⰵⰿⱐ • ⰴⱁⱄⰰ
10a_10 ⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⱂⱁⱍⱏⱅⰵⱀⱐⰵⰿⱐ ⱄⱅⰲⱁⱃⱐ • ⰴⰹⰲⱏ ⰱⱁ ⱅⰲⰰ
10a_11 ⱃⰹ ⱂⱃⰹⱀⰵⱄⱏ ⱂⱃⱑⱄⱂⱑⱙⱎⱅⱏ • ⰿⱑⱃⱘ ⱅⰲⰰⱃⰹ • ⱀⰵ
10a_12 ⱄⰾⰰⰲⱘ ⱍⱏⱅⱁⰿⱏⰹⰿⱏ ⰹⰸⰾⱐⱑ • ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱏⰹⱄ %
10a_13 ⱅⰲⰰⱃⱐ ⰾⱐⱄⱅⰹ ⰿⰰⱅⰻ ⱀⰵⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰻ • ⰺ ⱂⱁⰿⰻ •
10a_14 ⰾⱁⰲⰰ ⱙ ⰱ҃ⱏ • ⰺ ⱀⱁⱄⰹⱅⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ • ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⱃⰰ
10a_15 ⰸⱆⰿⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ • ⱍ҃ⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏ • ⱅⰲⰰⱃⰹ
10a_16 ⰲⱐⱄⰵⱗ ⱄⰹⰾⱀⱑⰻ • ⰱⰵⰸ ⰴⱑⰾⰰ ⱆⰱⱁ ⰱⱏⰹⱄ % ⱀⰵⰱⱁ •
10a_17 ⰽⱏⰹⰻⱄⱂⱃⰰⰲⰾⰵⱀⱐⱓ ⱀⰵⱍⱏⱄⱅⰻ • ⰺ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ
10a_18 ⱄⱅⱏⰹⰴⱑⰰⱎⰵ ⱄⱔ • ⱂⱁⰽⰾⰰⱀⱑⱀⱐⰵ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱔ •
10a_19 ⰲⱏⰸⰱⱃⰰⱀⱑⱅⰻ ⱄⱔ ⱂⱁⰽⰾⰰⱀⱑⱙⱎⱅⰻⰿⱏ ⱄⱔ ⱀⰵ
10a_20 ⰲⱏ⸱ⰿⱁⰶⰵ • ⰿⱁⱃⰵ ⱁⰱⰾⰹⱍⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ • ⰾⰹⱈⱁ
10a_21 ⱄⱏⰹ ⰽⱏ ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⰵⰿⱏ • ⰺ ⱍ҃ⰽⱏ ⱄⰾⱑⱂⱏ • ⱂⱃⱑⱈⱁⰶⰴⰰ
10a_22 ⰰⱎⰵ ⱅⰲⰰⱃⱐ • ⰵⰿⱐⰶⰵ ⱄⱔ ⱆⱅⱏⰽⱀⱑⰰⱎⰵ • ⰽⰾⰰⱀⱑ
10a_23 ⰰⱎⰵ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰱ҃ⰰ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱏⰹ ⱁⰱⱃⱑⱄⱅⰹ • ⰵⰳⱁ
10a_24 ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵⱗ ⱅⰲⰰⱃⰹ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰵⱅⱏ • ⱀⰵ
10a_25 ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰴⱁⰲⱐⰾⱐⱀⱏ % • % ⱂⱃⰹⱀⱁⱄⰹⱅⰻ % ⱆⱍⰵⱀⱐⱑ
10a_26 ⱁ ⰵⰴⰹⱀⱁⰿⱐ ⰱ҃ⰸⱑ • ⱀⱏ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱅⰲⱁⱃⰹ ⱀ҃ⰱⱁ •
10a_27 ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵ • ⰺ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⱀⰵ ⰿⱁ
10a_28 ⰶⰰⱎⰵ ⱆⰾⱆⱍⰹⱅⰻ • ⰽⱃⱄⱅⱏ ⰲⱏⱄⱐⱑⰲⱏ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰻ •
10a_29 ⰺ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱁⱄⱘⰴⱏⱀⱏⰹ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏ • ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱄⱅⰲⱁ
10a_30 ⱃⰹ • ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏⰹⰿⱏ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱘ • ⱅⱃⱆⰴⰹ
10a_31 ⱄⱔ ⰲⱏ ⱄⱂⱄⱀⱐⰵ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ⱅⰲⰰⱃⱐ • ⰺ ⰽⱃⱄⱅⱏ ⱂⱃⰹ
10a_32 ⱎⰵⰴⱏ ⰱⰰⰾⰹ ⱄⱔ ⱑⰲⰻ • ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ ⰴⱃⰵ
10a_33 ⰲⰾⰵ • ⰴⱃⱑⰲⱑⱀⱏ ⰶⰵⰸⰾⱏ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏⱎⰹ ⱍ҃ⱄⰽⰰ ⱃⱁ
10a_34 ⰴⰰ • ⰽⱁⱃⰵⱀⱐ ⰲⱃⱑⰴⰹ • ⱂⱘⱅⱐ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱎⰹ ⱀⰰ
10a_35 ⱄⱏⱀⱑⰴⱐ ⱂⱃⱑⱄⱅⱘⱂⱐⱀⱘⱙ • ⰵⰳⰴⰰ ⱁⱅⰲⱃⱏ
10a_36 ⰸⱏⱎⱓ ⱄⱔ ⱂⱘⱅⰻ • ⱅⰰⰽⱁ ⰲⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ ⱃⱁⰴⱏ
10a_37 ⱍ҃ⱄⰽⱏ ⰲⱏⱂⰰⰴⰵ • ⰺ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰹⱌⰹ ⰱⱏⰹⱎⱔ
10a_38 ⰿⱘⱌⱑ • ⱂⱁⰿⰹⰾⱁⰲⰰⰲⱏ ⱂⱃⱑⰾⱐⱎⱅⰵⱀⱏⰹⱗ
10a_39 ⱅⰲⱁⱃⱌⱐ • ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱁⱅⱏⱑⰴⱏ • ⰴⱃⱑⰲⱏⱀⱆⰿⱆ
10a_40 ⱃⱁⰴⱆ ⰴⰰⰵⱅⱏ • ⰺ ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⱐ ⰲⱏⰲⰵⰴⰵ ⰹⱄⱌⱑⰾⰵⱀⱐⰵ •
10b_01 ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱁⰲⰰⱀⱐⰵ ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⰹ • ⰺ ⱀⰰ ⰴⱃⱐⰶⱔⱎⱅⰰⰳⱁ
10b_02 ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ • ⱆⱁⱃⱘⰶⰺ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ • ⱂⱁⰱⱑ
10b_03 ⰶⰴⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⱅⱃⱆⰴⰻ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱐ
10b_04 ⰱ҃ⱏⰹⱄ % ⱍ҃ⰽⱏ • ⰺⰿⱐⰶⰵ ⰺ ⰱⱑ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰾⰰ ⱄⱏⰿⱃⱐ
10b_05 ⱅⱐ ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⰱⰵⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ • ⰺ
10b_06 ⰿⱐⰶⰵ ⰱⱁ ⰱⱑ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ • ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱁⱅⱃⱑ
10b_07 ⱎⰰⰰⱎⰵ • ⱉ ⰱⰶⰹⱑ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱘ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱁ
10b_08 ⱄⱅⱐ • ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱏⰹ ⰽⱃⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏⰴⱃⱘⰶⰰⱎⰵ ⱄⱔ •
10b_09 ⰰ ⰹⰴⱁⰾⱐⱄⰽⰰⱑ ⱄⰾⱆⰶⱏⰱⰰ ⱃⰰⰸⱁⱃⰵⱀⰰ ⰱⱏⰹⰲⰰⱎⰵ •
10b_10 ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰⰰⱎⰵ • ⰺ ⰴⱐⱑⰲⱁⰾⱑ ⱄⰹⰾⰰ ⱃⰰ
10b_11 ⰸⱁⱃⰵⱀⰰ % ⰱⱏⰹⰲⰰⱎⰵ • ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ ⰲⱏⰴⱃⱘⰶⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹ
10b_12 ⰲⰰⰰⱎⰵ • ⰺ ⱓⰴⱑⰹⱄⰽⰰ ⰳⱃⱏⰴⱏⰹⱀⰹ ⱂⰰⰴⰰⰰⱎⰵ •
10b_13 ⰴⰰ ⱀⰰⰲⱏⰹⰽⱀⰵⱎⰹ • ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⱅⱁ
10b_14 ⰾⰹⰽⱆ ⱍⱓⰴⰵⱄⱏ ⰱⱑ ⰲⰹⱀⰰ • ⱀⱏ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏⰹ ⰴⱃⱑ
10b_15 ⰲⱁ ⱀⰰ ⱂⱁⰱⱑⰴⱘ • ⱀⰵ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰱⱁ ⰱⱏⰹⱄ⸱⸱ % ⱄ҃ⱂⱄⰵⱀⰰⱑ
10b_16 ⰿⱘⰽⰰ • ⱀⱏ ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⱑⱙⱎⱅⰻⰹⰿⱏ ⱄ҃ⱂⱄⱐ
10b_17 ⱀⱘⱙ ⰿⱘⰽⱆ • ⱀⰵ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⰻ
10b_18 ⱃⰰⰸⰴⱃⱆⱎⰵⱀⱐⰵ ⱄⱐⰿⱃⱐⱅⱐ • ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰿⱑⱀⰹ
10b_19 ⰾⱏ ⰵⱄⰹ ⰲⰵⱎⱅⰻ • ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱏ ⱂⱁⰾⱁⰶⱏ •
10b_20 ⰽⱃ`ⱄⱅⱏ % ⰺ ⰿⱆⰽⰰ ⰻ ⰳⰲⱁⰸⰴⰻⰵ • ⰺ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ
10b_21 ⱄⰹ ⰶⰹⰲⱁⱅⱆ • ⰱⰵⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱏⱀⱆⰿⱆ ⰱⱏⰹ
10b_22 ⰲⰰⱙⱅⱏ ⱂⰵⰾⰵⱀⱏⰹ • ⱄⰹⰿⱏ ⰲⱏⱅⱁⱃⱏⰹ
10b_23 ⱍ҃ⰽⱏ ⱀⰰ ⰶⰹⰲⱁⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⱁⰴⰻ • ⰺⰿⰹⰶⰵ ⱂⱃⱏ
10b_24 ⰲⱏⰹ ⰰⰴⰰⰿⱏ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰹ ⱄⱔ • ⰺⰿⰹⰶⰵ ⱀⰰ
10b_25 ⱍⱔⱅⱁⰽⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰹ ⰲⱏⰸⱀⱁⱄⰹⱅⱏ ⱄⱔ • ⰴⱐⱀⱐ
10b_26 ⱄⱐ ⰳ҃ⱏ ⱈ҃ⱏ ⰲⱁⰴⱔⱅⱏ • ⰺ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⰰ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏ
10b_27 ⰺ ⱄⱏⰾⱘⱅⱏ • ⰺ ⰽⰰⰹⱑⱇⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰ
10b_28 ⰵⱅⱏ • ⰺ ⱂⰹⰾⰰⱅⱏ ⱂⱃⰹⱍⰹⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⰺ ⱀⰵ
10b_29 ⱁⱅⱏⰿⱑⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱘⰴⰰ ⱈ҃ⱏ • ⰴⰰ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰹ
10b_30 ⱅⱏ ⰲⱏⱄⰵⰳⱁ ⰿⰹⱃⰰ ⰽⰾⱔⱅⰲⱘ • ⱉ ⰴⰹⰲⱏⱀⰰ
10b_31 ⱑ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ • ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱐⰵ
10b_32 ⱄⰰⰿⱏ • ⰺ ⰰⰱⱐⰵ • ⰲⰰⱃⰲⰰⱃⰰ ⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ •
10b_33 ⰺⱄⱂⱃⱏⰲⰰ ⰽⱃⰵⱄⱅⱏ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏⰹⰿⱏ ⱀⰰ
10b_34 ⱍⱔⱅⱏ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱘ ⰴⰰⱑⱅⰻ • ⱀⰵ ⰲⱐⰸⱐⱃⰹ
10b_35 ⰶⰵ ⱀⰰ ⰶⰹⰴⱁⰲⱏⱄⰽⱘⱙ ⰸⱏⰾⱁⰱⱘ • ⱀⰹ ⱑ
10b_36 ⰽⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⰵⰾⱑ ⱁⱄⱘⰶⰴⰰⱙⱎⱅⰵ •
10b_37 ⰺⰸⰱⰰⰲⰾⱑⱙⱅⱏ ⱆⰱⰹⱌⱘ • ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱍⱔ
10b_38 ⱅⱏⰽⱏ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱐⱓ • ⱀⰰⱍⱔⱅⱏⰽⱏ ⱁⱄⱘ
10b_39 ⰶⰴⰵⱀⱏⰹⰿⱏ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰰ • ⱀⰰⱍⱔ
10b_40 ⱅⱏⰽⱏ ⱑⰽⱁ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏⰹⱈⱏ ⱄⱘⰴⱏ • ⰱⰵⱄ ⱂⱃⰰ
11a_01 ⰲⱏⰴⱏⰹ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱁ • ⰺ ⰶⰻⰲⱏⰹ
11a_02 ⰿⱏ ⰹ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⰿⱏ ⱄⱘⰴⰹⱅⰵⰾⱐ ⱑⰲⰾⱑ
11a_03 ⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰹⰾⱏ ⰴⰵⱀⱐ •
11a_04 ⰲⱐ ⱀⱐⰶⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⱄⱘⰴⰹⱅⰻ ⰱ҃ⱏ ⰲⱐⱄⰵⰹ ⰸⰵ
11a_05 ⰿⰹ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱁⱙ • ⰿⱘⰶⰵⰿⱏ • ⰺⰿⱏⰶⰵ ⱀⰰ
11a_06 ⱃⰵⱍⰵ ⰲⱑⱃⱘ ⰴⰰⱅⰹ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ • ⰲⱏⱄⰽⱃⱑⱎⱏ ⰺ
11a_07 ⰸ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⱈⱏ • ⰺⱓⰴⱑⰹ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰹⱀⱏⰹ ⰲⰻ
11a_08 ⱀⱏⰹ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐⱎⰵ • ⱀⰰ ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⱆⱄⱅⱃⱏ
11a_09 ⰿⰹⱎⱔ • ⱄⱅⱃⰰⱎⱏⱀⱏⰹ ⰻ ⱆⰽⱁⱃⰹⰸⱀⱏⰹ • ⱂⱃⰹ
11a_10 ⰿⱏⰹⱎⰾⱏⱎⰵ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏ • ⰺ ⰸⰰⰽⱁⱀⱀⱘⱙ
11a_11 ⰽⰾⱔⱅⰲⱘ • ⰴⱃⱑⰲⱏⱀⱁⰵ ⰲⱏ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ ⱙ ⱂⱃⱑ
11a_12 ⰾⰰⰳⰰⱙⱅⱏ • ⱀⰰ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⱐ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰵ ⰲⱏⰸⰲⱔ
11a_13 ⰸⰰⱅⰻ ⱅⱔⰳⱁⱅⱘ • ⱀⰵ ⰴⱁⰿⱏⰹⱎⰾⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ
11a_14 ⱄⱔ ⰽⱃⱄⱅⰰ • ⱂⱁⰱⱑⰴⱏⱀⱏⰹⱗ ⱆⱄⱆⰶⰴⰰⱙⱎⱅⰵ
11a_15 ⱂⱃⰹⰽⰾⰰⰴⱏ • ⰺ ⱀⰵ ⰴⱁ ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⰴⱁⰲⱁⰾⱏ ⰹⰿⱘ
11a_16 ⱎⱅⰵ • ⱀⱏ ⰹ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⰽⱏⰹ ⱀⱘⰴⱔⱅⱏ • ⱂⱃⰻ
11a_17 ⱍⰹⱅⰰⱙⱎⱅⰵ ⱄⱏⰿⱃⱐⱅⰻ ⰵⰳⱁ • ⰴⰰ ⰱⰹ ⱄⱏ
11a_18 ⰿⱃⱏⱅⱏⱀⱁⰵ ⱂⱃⰹⱍⱔⱎⱅⰵⱀⱐⰵ • ⱀⰵⱍⱏⱄⱅⱏ
11a_19 ⰱⱏⰹⰾⰰ ⰽⱁⱀⱐⱍⰹⱀⱏⰹ ⰵⰳⱁ • ⱀⰵ ⰴⱁⰿⱏⰹⱎⰾⱑ
11a_20 ⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⰽⱏ ⱄⱏ ⱈ҃ⰿⱐ ⱃⰰⱄⱂⰹⱀⰰ
11a_21 ⱙⱎⱅⰵ • ⰺ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰵ ⰹ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰵ
11a_22 ⰾⱐ ⱌ҃ⱑⱄⱃⱄⱅⰲⰹⱓ • ⱃⰰⱄⱂⱔⱅⰰⰳⱁ ⱂⱁⰿⱑⱀⰹ
11a_23 ⰱⱁ ⰿⱔ ⱄⱔⱅⱏ ⰳ҃ⰹ • ⰲⱏ ⱌⱑⱄⰰⱃⱄⱅⰲⰻ ⱅⰲⱁⰵ
11a_24 ⰿⱐ • ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⰽⱏ ⰵⱄⰻ •
11a_25 ⱃⰰⱄⱂⱔⱅⱏ • ⰺ ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⰻⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⱄⰹ ⱑⰲⰹⰾⱏ •
11a_26 ⱂⱁⰿⱑⱀⰹ ⰿⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱑⱄⰰⱃⱄⱅⰲⰻ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ • ⱍⱏ
11a_27 ⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰱⱁ • ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ • ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱎⰹ
11a_28 ⰾⰺ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱅⱃⰰⰶⰴⰵⱎⰹ • ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱀⰹⱎⰹ ⰾⰻ
11a_29 ⰳⰲⱁⰸⰴⰹⰻ • ⰸⰰⰱⱏⰹⰾⱏ ⰾⰻ ⰵⱄⰹ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⱐ •
11a_30 ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⱌⱃⰽⰲⰹ ⱄⱔ ⰿⱁⰾⱔ • ⱀⰵ ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⱑ ⰾⰹ
11a_31 ⰲⰹⱄⱔ ⰿⱁⰾⰹⱎⰹ • ⰲⰹⰴⱑⱈⱏ ⱄⱔⱅⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱐ
11a_32 ⰱ҃ⰶⰻⱙ • ⰺ ⰿⱁⰾⰻⱅⰹ ⰲⱏⰶⰴⰵⰾⱑⱈⱏ • ⱂⱁⰸⱀⰰ
11a_33 ⱈⱏ ⱁⱅⱏ ⱂⱄⰰⱀⱐⱑ ⰲⰻⱀⱘ • ⰲⰹⰴⱑⱈⱏ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵ
11a_34 ⱀⱐⰵ ⰵⱅⰵⱃⱁ • ⱌⱑⱄⰰⱃⱄⱅⰲⰹⰵ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ
11a_35 ⱎⱅⰵ • ⰲⰹⰴⱑⱈⱏ ⱆⰽⱁⱃⰹⰸⱀⱏⱀⱏⰹⰿⱐ ⰲⱑⱀⱐ
11a_36 ⱌⰵⰿⱐ • ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱐ ⱄⰲⱐⱅⱔⱎⱅⱙ ⱄⱔ • ⰵ
11a_37 ⰾⰹ ⰱⱁ ⱃⰰⱄⱂⰹⱀⰰⰵⰿⱏ ⱌⱑⱄⰰⱃⱓⰵⱅⱏ % • ⰽⰰⰽⱁ ⰱⱘ
11a_38 ⰴⰵⱅⱏ ⰲⱑⱀⱏⱍⰰⰵⰿⱏ • ⰸⱀⰰⰵⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰵⰳⱁ
11a_39 ⱅⰲⰰⱃⱐ • ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⱃⰰⱄⱂⰹⱀⰰⰵⰿⱏ ⰲⰻⰴⰹⱅⱏ •
11a_40 ⰺ ⱄⱐⱑⱅⰻ ⱀⰵ ⱄⱏⰿⱑⰵⱅⱏ • ⰲⱐⰸⰵⰿⰾⱔ ⱄⰲⱑⱅⱏ
11b_01 ⱁⱅⱏ ⱃⰰⱄⱂⰹⱀⰰⱙⱎⱅⰻⱈⱏ • ⱂⱁ ⰳ҃ⰻ ⰱⱁⱃⱔ ⱀⱁⱎⱅⱐ
11b_02 ⱙ • ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀ`ⱀⱘⱙ % • ⰽⱁⱅⱁⱃⰰⰵⱅⱏ ⰴⱃⱏⰸⱁⱄⱅⱐ •
11b_03 ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱐⱑ ⰹⱓⰴⱑⰹⱄⰽⰰ • ⰸⰵⰿⰾⱑ % ⰸⱏⰹⰱⰾⱘ
11b_04 ⱎⱅⰹ ⱄⱔ ⰿⱔⱅⰵⱅⱏ • ⰺ ⱁⰱⱑⱎⰰⰵⱅⱏ ⱅⱃⱘⱄⱁⰿⱐ •
11b_05 ⱁⰱⱑⱎⱏⱎⱔⱗ ⱀⰰ ⰽⱃⱄⱅⱑ ⰳ҃ⱐ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⰹⰿⱘⱅⱏ
11b_06 ⰲⱑⱃⱏⰹ • ⱑⰽⱁ ⱌ҃ⱃⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰽⰰⱃⱑⰵⰿⱏⰹ • ⱅⰹⱅⱐ
11b_07 ⰾⱏ ⰲⱏⱂⱐⰵⱅⱏ • ⱅⰲⰰⱃⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆ
11b_08 ⰵⱅⱏ • ⱑⰶⰵ ⱍⱏⱅⱘ ⱀⰰⱂⱄⰰⱀⰰ • ⰸⱀⰰⱙ ⰲⰵⱎⱅⱏ
11b_09 ⰿⰹ • ⰳ҃ⰹ ⱂⱁⰿⱑⱀⰹ ⰿⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱑⱄⱃⱄⱅⰲⰹ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ •
11b_10 ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ ⱂⰵⱅⱃⱆ ⱂⱁⰿⱁⱎⱅⱏⱀⰹⱍⰵ • ⰺⱓ
11b_11 ⰴⱑⱁⰿⱏ ⱁⰱⰾⰹⱍⰹⱅⰵⰾⱓ • ⱄⱏⱄⱅⰰⰲⱐⱀⰹⱍⰵ
11b_12 ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱑ • ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ ⰽⱆⱂⱐⱍⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱓ •
11b_13 ⱈⱃⰰⱀⰹⱅⰵⰾⱓ ⱃⰰⱓ • ⰰⰴⰰⰿⰰ ⰹⰸⰲⱑⱄⱅⱐⱀⱑⰹ •
11b_14 ⱁ ⱅⰲⰰⱃⰹ ⱂⱃⱏⰲⱁⱄⱅⰲⱁⱃⰵⱀⰰⰳⱁ ⱁⱅⰲⱃⱐⰸⱏⰹ • ⱁⱀⱏ
11b_15 ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⰵⱃⱐ ⱃⱘⰽⱘ ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰱⰵⰸ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰵ •
11b_16 ⱆⰽⱃⰰⰴⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ • ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰽⱃⱏⱄⱅⱑ ⱂⱃⱁ
11b_17 ⱄⱅⰵⱃⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ • ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⱏⱎⰹⰹ
11b_18 ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱃⰰⰹ • ⰺ ⱃⱁⰴⰹⱅⰵⰾⰵⰲⱏ ⰶⱃⱑⰱⰹ ⱂⱁⰳⱏⰹ
11b_19 ⰱⱏⱎⱏ • ⰱⰵⱄⱑⰴⱁⱙ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⰵ • ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ
11b_20 ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰹⰵ ⰹⱄⱂⱁⰲⱑⰴⱑⰲⱏ • ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ
11b_21 ⱌ҃ⱑⱄⱃⱄⱅⰲⰹⱓ ⰹⱄⱂⱁⰲⱑⰴⱐⱀⰹⱍⰵ • ⱆⱍⰹⱅⰵ
11b_22 ⱅⰵⰾⱓ ⰿⱍⰽⰿⱏ % • ⰺⰶⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁⰿⱐ ⰿⰰⰾⱁⰿⱐ • ⱀ҃ⰵⰱⱄⰰ
11b_23 ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ • ⰺ ⰴⰺⰲⱏⱀⱁⱙ ⱂⱑⱄⱀⱐⱙ • ⰴⰹⰲⱏ
11b_24 ⱀⱁ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰹⱎⱅⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ • ⰺ ⱂⱁⰴⱑⰾⱐⰵ ⰽⱃⱐ
11b_25 ⱄⱅⱏⱀⱁⰵ ⱀ҃ⰱⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⱐ • ⱉ ⱆⱍⰹⱅⰵⰾⱓ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ •
11b_26 ⱂⱁⰸⰰⰽⱁⱀⱀⱆⰿⱆ • ⰺ ⱂⱁⱈⰲⰰⰾⱐⱀⱆⰿⱆ ⱃⰰ
11b_27 ⰸⰱⱁⰹⱄⱅⰲⱆ • ⰺ ⱀⰰⱆⱍⱏ ⱍ҃ⰽⱏⰹ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ
11b_28 ⰹⱄⰽⱃⰰⱄⱅⰹ • ⱉ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⱍⰵ • ⰶⰵⰾⱑⰵⰿⱘ
11b_29 ⱙ ⱅⰰⱅⱐⰱⱘ • ⰽⱃⰰⰴⱁⰿⱆⰿⱆ ⰹⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰ
11b_30 ⱗ • ⰺ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏⰹ ⰿⱏⰸⰴⱏⰹ ⱃⰰⰱⰸⰱⱁⰹⱄⰽⱏⰹⱗ
11b_31 ⱄⱏⱂⱄⰰⰲⱏ • ⰺ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏⰹ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱗ •
11b_32 ⰺⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱀⱐⱑ • ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⰲⱏ • ⰰ ⱄⰽⱁⱃⱁ
11b_33 ⰹⱄⱂⱁⰲⱑⰴⱑⰲⱏ • ⱂⱁⱄⰾⱑⰶⰴⰵ ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏ • ⰺ ⱂⱃⱐ
11b_34 ⰲⱑⰵ ⱄⱔ ⰲⱑⱀⱐⱍⰰⰲⱏ • ⰺ ⱑⰲⰾⱐ ⰲⱑⱃⱏⱀⱘⱙ ⱑ
11b_35 ⰲⱑ ⰴⱑⱅⱑⰾⱐ • ⱉ ⰳⱁⱃⱐⰽⱏⰹ ⰺⱓⰴⰻⱀⱏ ⱁⰱⰾⰹⱍⰹ
11b_36 ⱅⰵⰾⱓ ⱑⰲⰾⱐ ⱄⱔ ⱅⱔⰶⱐⰹ % ⱁⱄⰹⰾⰰ • ⰺ ⱄⱏ ⰹⱓⰴⱁ
11b_37 ⱙ ⱂⱃⱑⰿⱑⱀⱐ ⱄⱔ • ⱁⱅⱏ ⰴⱐⱑⰲⱁⰾⰰ ⰽⱏ ⱈ҃ⱆ • ⰺ ⱄⱏ
11b_38 ⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐ ⰹⰿⱑⱗ ⰽⱃⱄⱅⰰ • ⰺⰸⰿⱑⱀⰹ ⰶⰵ ⰽⱃⱏ
11b_39 ⱄⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⱀⰵⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐⱀⰰⱑ ⰲⱐⱄⱐ • ⰳⱃⱁⰱⱏ
11b_40 ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱄⱐⱀⱁⰵ ⱄⰵⰾⱁ • ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⰳⱃⱁⰱⱁⰿⱏ ⱃⰰ
12a_01 ⰸⰴⱃⱆⱎⰵⱀⱐⰵ • ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ • ⰿⱐⱀⰻ
12a_02 ⱅⱏ ⱄⱔ ⰱⱏⰹⱅⰹ • ⰰ ⰶⰹⰲⱁⱅⱏ ⱀⰹⱍⰵⱅⱏ • ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ ⱀⰵ
12a_03 ⰺⰿⱑⱗ • ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰵⱄⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⱅⱏⱎⱅⱏ • ⱂⱁ ⰱ҃ⰶⰻⱓ
12a_04 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⱀⱐⱓ • ⰴⰰ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⱈⱏ ⰿⱀⱁⰶⱏⱄⱅⰲⱁ •
12a_05 ⱁⱅⱏⰲⱑⱅⰰ ⰲⱏⱍⱏⱀⰵⱅⱏ ⱀⰵ ⰹⰿⱑⱅⰺ • ⱁ ⰲⱏⱄⰽⱃⱐⱄⱏ •
12a_06 ⱎⰹⰻⰿⱐ • ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰺⱓⰴⱑⰹ • ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⰹⰻⰿⰵⱅⱏ
12a_07 ⰽⰾⰵⰲⰵⱅⱏⱀⱏⰹⱗ ⰲⰹⱀⱏⰹ • ⱅⱏⱎⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰻⰴⱑ
12a_08 ⱅⰻ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⱈⱏ • ⰶⰹⰴⱁⰲⱐⱄⰽⱏ ⱗⰸⱏⰹ
12a_09 ⰽⱏ ⰸⰰⱅⰲⰰⱃⱑⱙⱎⱅⱏ • ⰺⱓⰴⱘ ⱁⰱⰾⰹⱍⰰⱙⱎⱅⱏ •
12a_10 ⱍⱏⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ • ⱉ ⰽⰾⰵⰲⰵⱅⱐⱀⰻⱍⰵ • ⰿⱃⱐⱅⰲⱐⱌⰰ ⰹ
12a_11 ⱀⱁⰳⱁ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱎⰹ • ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰹ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⱄⰽⱃⱏⱄⱏ
12a_12 ⱎⱓⰿⱆ • ⰲⰹⰶⰴⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ • ⰺ ⰳ҃ⱑ ⱂⱁ
12a_13 ⰸⱀⰰⰹ • ⰿⱃⱏⱅⰲⱐⱌⱐ ⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ • ⰶⰹ⸱ⱏ
12a_14 ⱅⰻ ⰹ ⰲⱏⰸⰴⰰⰵⰿⱏ • ⱀⱏ ⱀⰵ ⰴⱁⰲⱏⰾⱑ ⱄⰻⰹ ⱓ⸱⸱ⱁⰿⱏ •
12a_15 ⱀⱏ ⰹ ⱂⰵⱍⰰⱅⰻ ⱀⰰⰾⰰⰳⰰⱙⱅⱏ ⱀⰰ ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⱉ ⱁ⸱⸱⸱⸱ⱀⱏⰹ
12a_16 ⰱⰵⰸⱆⰿⱐⱀⰹⱍⰵ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰰⱗⰻ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⰹ ⱄⱐ
12a_17 ⰿⱃⱐⱅⱐⱀⱏⰹⱗ • ⱂⰵⱍⰰⱅⰻ ⰾⰹ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰹⱅⱏ •
12a_18 ⰺ ⱂⱃⱁⰳⱏⱀⰰⰲⱏⰹ ⰰⰴⰰ • ⱂⰵⱍⰰⱅⰻ ⰾⰹ ⱄⱔ ⰱⱁⰻ
12a_19 ⱅⱏ • ⰸⰰⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰰⰹ ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⰲⱁⰻⱀⱏⰹ • ⱂⱁⱄⱅⰰ
12a_20 ⰲⰹ • ⱁⱄⱅⱘⱂⰹ ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⰱⱁⰾⱐⱎⱏⰿⰻ ⱅⰲⱁⱃⰹⱎⰹ
12a_21 ⰺⱄⱂⱃⰰⰲⰾⰵⱀⱐⰵ • ⱂⱁⰸⱁⱃⱐⱀⰹⰽⱏⰹ ⰲⱏⱄⰽⱃⱏⱄⰵⱀⱐⱓ
12a_22 ⰵⰳⱁ • ⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⱎⰻ • ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱑ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱐⱓ
12a_23 ⱂⱃⰹⰲⱁⰴⰻⱎⰹ • ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰵⰾⱑ ⰿⱁⰻⰿⱏ ⱍⱓ
12a_24 ⰴⰵⱄⰵⰿⱏ • ⱅⰲⱁⱗ ⱄⰾⱆⰳⱏⰹ ⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⱎⰹ • ⱂⱃⰻ
12a_25 ⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ • ⰲⰹⰴⰻⰿⱏ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⰹ ⰳⱃⱁ
12a_26 ⰱⱏⱀⱏⰹⱗ • ⰲⰹⰴⰹⰿⱏ ⱘⱅⱃⱁⰱⱆ ⰳⱃⱁⰱⱆ • ⰿⰰ
12a_27 ⱅⰵⱃⱐ ⰱⰵⱄⱐⰿⱃⱏⱅⱐⱓ • ⱂⱁⰶⰹⰴⱑⰿⱏ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ
12a_28 ⱈ҃ⰰ • ⱂⱁⰱⱑⰶⰴⱏⱎⰰ • ⰲⱏⱄⱅⰰⱙⱎⱅⰰ ⰻⰸ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹ
12a_29 ⱈⱏ • ⱀⱏⰹⱀⱑ ⰲⰵⱄⰵⰾⰻ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰹⰿⱏ • ⰽⱏ
12a_30 ⰲⱏⱄⰽⱃⰵⱄⱏⱎⱓⰿⱆ ⰲⰵⱄⰵⰾⱁ • ⱅⱁⰿⱆ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ
12a_31 ⱄⰾⰰⰲⰰ • ⰲⱏ ⰲ҃ⱑⰽ % ⰰⰿⰻⱀⱐ
12a_32 ⱄ҃ⱅⰰⰰⰳⱁ ⰵⱂⰻⱇⰰⱀⰹⱑ • ⰰⱃⱈⰻⰵⱂⰹⱄⰽⱆⱂⰰ ⰽⱛⱂⱃⱐⱄⰽⰰ
12a_33 ⰰⰳⱁ • ⱁ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⰻ ⱅⱑⰾⰰ ⰳ҃ⱀⱑ • ⰹ ⰱ҃ⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰹ҃ⱛ ⱈ҃ⰰ • ⰹ ⱁ ⰹ
12a_34 ⱁⱄⰻⱇⱑ • ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰰⱃⰹⰿⰰⱅⱑⱗ • ⰺ ⱀⰻⰽⱁⰴⰹⰿⱑ ⰺ ⱁ ⱄⱐ
12a_35 ⱀⰹⰻ ⰳ҃ⰹ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰳⱃⱁⰱⱐⱀⱑⰿⱐ • ⱂⱁ ⱄⱏⱂⰰⱄⱀⱑⰻ ⰿⱛⱌⱑ ⰴⰹⰲⱏ
12a_36 ⱀⱁ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⱓ %
12b_01 • ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰵ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰱⰵⰸⰿⰾⱏⰲⱐⰵ % ⰿⱀⱁⰳⱁ
12b_02 ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ • ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰵ ⰱⰵⰸⰿⰾⱏⰲⱐ
12b_03 ⰵ ⰿⱀⱁⰳⱁ • ⰺ ⰿⰾⱏⱍⰰⱀⱐⰵ % ⰿⱀⱁⰳⱁ % • ⰱⰵ
12b_04 ⰸⰿⰾⱐⰲⱐⰵ ⰿⱀⱁⰳⱁ • ⱑⰽⱁ ⱌⱑⱄⰰⱃⱐ ⱄⱏⱂⰹⱅⱏ •
12b_05 ⰸⰵⰿⰾⱑ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱔ ⰺ ⱆⰿⰾⱏⱍⰰ • ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⱂⰾⱏ
12b_06 ⱅⱐⱙ ⱆ⸱ⱄⱏⱂⰵ % • ⰱ҃ⱏ ⱂⰾⱏⱅⱐⱙ ⱆⰿⱃⱑⱅⱏ • ⰺ ⰰ
12b_07 ⰴⱏ ⰲⱏⱄⱅⱃⰵⱂⰵⱅⰰ • ⰱ҃ⱏ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⱆⱄⱏⱂⰵ •
12b_08 ⰺ ⱄⱏⱂⱔⱎⱅⱔⱗ ⱁⱅⱏ ⰲⱑⰽⰰ • ⱁⱅⱏ ⰰⰴⰰⰿⰰ ⰲⱏ
12b_09 ⱄⰽⱃⱑⱄⰹ • ⰽⱏⰴⰵ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱄⱘⱅⱏ • ⰲⱏⱍⰵⱃⰰⱎⱏ
12b_10 ⱀⱔⱗ ⰿⰾⱏⰲⱏⰹ ⰻ ⰳⰾⰰⱄⰹ • ⰹ ⰳⱁⰲⱁⱃⰹ • ⰱⱏⰹ
12b_11 ⰲⰰⱙⱎⱅⰵⰹ ⱀⰰ ⱈ҃ⰰ • ⱁⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⱂⱃⱑⱄⱅⱘ
12b_12 ⱂⱐⱀⰹⰽⱏ • ⰽⱏⰴⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ • ⰺ ⰽⱁⰲⰻ • ⰺ ⱍⰹⱀⰹ •
12b_13 ⰺ ⱁⱃⱘⰶⱐⱑ ⰺ ⰴⱃⱏⰽⱁⰾⰻ • ⰽⱏⰴⰵ ⱌⱑⱄⰰⱃⰵ • ⰹ ⰻ
12b_14 ⰵⱃⱑⰹ ⰺ ⱄⱘⰴⱐⱗ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏⰹⱗ • ⰽⱏ
12b_15 ⰴⰵ ⱄⰲⱑⱎⱅⱔ ⰹ ⰿⰵⱍⰹ • ⰺ ⰳⱁⰲⱁⱃⰹ ⰱⰵⱎⱅⰻ
12b_16 ⱄⰾⱏⱀⰺ • ⰽⱏⰴⰵ ⰾⱓⰴⱐⰵ ⰺ ⱎⱔⱅⰰⱀⱐⱑ • ⰺ
12b_17 ⱅⱃⱘⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⱏⰹⰻ • ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ
12b_18 ⱆⰱⱁ ⰸⱑⰾⱁ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱘ ⰾⱓⰴⱐⰵ ⱂⱁ
12b_19 ⱆⱍⰹⱎⱔ ⱄⱔ ⱅⱏⱎⱅⰵⱅⱏⱀⱏⰹⰿⱏ • ⰺ ⱄⱆⰵ
12b_20 ⱅⱏⱀⱏⰹⰿⱏ • ⱂⱁⱅⱏⰽⱘ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰰⰽⱃⱁⰳⱁⱀⰻⰵ •
12b_21 ⰹ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱈ҃ⱏ • ⰺ ⱄⰰⰿⰻ ⱄⱏⰽⱃⱆⱎⰹⱎⱔ ⱄⱔ •
12b_22 ⱂⱃⰹⰲⱃⱏⰳⱘ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱅⰲⱃⱏⰴⱏⰹ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ •
12b_23 ⱀⱏ ⰲⱏ ⱂⱑⱀⱏⰹ ⰲⰾⱏⱀⱏⰹ ⰻⱈⱏ ⱃⰰⰸⰹⰴⱘ ⱄⱔ % • ⱂⱁ
12b_24 ⱅⱏⰽⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰰⰽⱁⰲⰰⰾⱑ ⱀⰵⱂⱁⰱⱑⰴⰹⰿⱑⰵⰿⱏ •
12b_25 ⱀⱏ ⱄⰰⰿⰻ ⱄⱏⱅⱐ⸱⸱ⱀⰹ ⰱⱏⰹⱎⱔ • ⰲⱏⰸⱀⱑⱄⱔ
12b_26 ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ • ⰺ ⱄⱏⱎⰵⰴⱏ ⱆⰿⱃⱏⱅⰲⰻ
12b_27 ⱗ • ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱎⱔ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⱄ⸱⸱ⱂⱄ⸱ⱄⰰ • ⱄⰾⱏ
12b_28 ⱀⱐⱌⰰ ⱈ҃ⰰ • ⱀⱏ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰹⱗ ⱘ
12b_29 ⰸⱏⰹ • ⰺⱀⱁⱂⰾⰵⰿⰵⱀ`ⱀⰻⰽⱏⰹ % • ⰺ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⱂⱃⱑ
12b_30 ⱄⱅⱘⱂⱐⱀⰹⰽⱏⰹ • ⱂⱁⰳⱆⰱⰹ • ⰸⰰⰹⰴⰵ ⰱ҃ⱏ
12b_31 ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⰵ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰵⰿⰾⱘ • ⰺ ⱅⱏⰿⱘ ⱂⱃⱑ
12b_32 ⰿⱃⰰⱍⱏⱀⱘⱙ ⰺⱓⰴⰵⱁⰿⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹ • ⰴⱐ
12b_33 ⱀⰵⱄⱐ ⱄ҃ⱂⱄⱀⱐⰵ • ⱄⱘⱎⱅⰻ⸱ⱏ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ • ⰺ
12b_34 ⱁⱅⱏ ⰲⱑⰽⰰ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰵⰿⰾⰵⱙ ⱄⱏⱂⱔⱎⱅⰻ
12b_35 ⰿⱏ • ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⱄ҃ⱂⱄⰵⱀⱐⰵ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻⱃⱆ •
12b_36 ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ • ⰺ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱀⰵⰲⰻⰴⰹⰿⱏ •
12b_37 ⱄⱆⰳⱆⰱⱁ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⱂⱃⰹⱎⰵⱄⱅⰹⰵ ⰳ҃ⱀⰵ • ⱄⱆ
12b_38 ⰳⱆⰱⱁ ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⰵⱀⱐⰵ • ⱄⱆⰳⱁⰱⱁ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁ
12b_39 ⰾⱓⰱⱐⱄⱅⰲⰹⰵ ⱄⱆⰳⱆⰱⱁ ⱄⱏⱀⰹⱅⱐⰵⰵ
12b_40 ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ ⰶⰵ ⰹ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⱐⰵ • ⱄⱆⰳⱆⰱⱁ • ⰽⱏ
13a_01 ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ⱂⱁⱄⱑⱎⱅⰵⱀⱐⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ •
13a_02 ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰵⰿⰾⱘ • ⰱ҃ⱏ ⱂⱃⰹⱈⱁⰴⰻ
13a_03 ⱅⱏ • ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰰⰴⱁⰲⰰ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ • ⱄⱏ
13a_04 ⱂⱔⱎⱅⰵⰻ ⱁⱅⱏ ⰲⱑⰽⰰ ⸱⸱⸱ⱆⰹⱅⰵ ⱄⱔ • ⱄⱑⰴⱔ
13a_05 ⱎⱅⰵⰹ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ • ⰺ ⰲⱏ ⱄⱑⱀⰹ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐⱀⱑ •
13a_06 ⰲⰵⰾⰹⰽⱏⰹ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⱂⱃⰻⰹⰿⱑⱅⰵ • ⱄⱏ ⱃⰰⰱⱏⰹ ⰳ҃ⱏ •
13a_07 ⱄⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⰿⰻ ⰱ҃ⱏ • ⱄⱏ ⱆⰿⰵⱃⱏⱎⰹⰿⰻ
13a_08 ⰶⰹⰲⱁⱅⱏ • ⱄⱏ ⱂⱁⰲⰻⱀ`ⱀⱏⰹⰿⰻ % • ⱀⰵⱂⱁⰲⰻⱀ`ⱀⱏⰹ %
13a_09 ⱄⱏ ⱄⱘⱎⱅⰻⰿⰻ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ • ⱀⰵ ⰿⱃⱏⱍⱔⰹ
13a_10 ⱄⰲⱑⱅⱏ • ⱄⱏ ⱂⰾⱑⱀ`ⱀⰹⰽⱏⰹ % ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱐ •
13a_11 ⱄⱏ ⱂⱃⱑⰺⱄⱂⱁⰴⱐⱀⰻⰿⰻ • ⱂⱃⱑⰲⱏⰹⱎⱏⱀⰹⰻ
13a_12 ⱀ҃ⰱⱄⱏ • ⱈ҃ⱏ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ • ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱈⱁⰿⱏ • ⱈ҃ⱏ ⰲⱏ
13a_13 ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⱈⱐ ⱄⱏ ⱀⰹⰿⱐ ⱄⱏⱀⰹⰴⱑⰿⱏ ⰴⰰ
13a_14 ⱆⰲⱑⰿⱏ ⰹ ⱅⰰⰹⱀⱏⰹ • ⱗⰶⰵ ⱅⱆ • ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ
13a_15 ⰵⰿⱏ ⰱ҃ⰶⰻⱙ % • ⱅⰰⰹⱀⰰ ⱂⱁⰴⱏ ⰸⰵⰿⰾⰵⱙ ⱍⱓⰴⰵ
13a_16 ⱄⰰ • ⰴⰰ ⱆⰲⱑⰿⱏ ⰽⰰⰽⱁ ⰹ ⱄⱘⱎⱅⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰰⰴⱑ •
13a_17 ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⱐ • ⱍⱏⱅⱁ ⱆ
13a_18 ⰱⱁ ⰲⱐⱄⱔ ⰾⰻ ⱂⱃⱑⱂⱃⱁⱄⱅⱐ ⱄ҃ⱂⱄⰰⰵⱅⱏ • ⱑⰲⰾⱐ ⱄⱔ
13a_19 ⰲⱏ ⰰⰴⱑ ⰱ҃ⱏ • ⱀⰻ % • ⱀⱏ ⰹ ⱅⱆ ⰲⱑⱃⱆⱙⱎⱅⱔⱗ •
13a_20 ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⰶⰵ • ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⱐⰾⰻⰲⱏⱀⰰⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔ •
13a_21 ⰰ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰲⰾⰰⰴⱏⰹⱍⱏⱀⱑⰰ ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⸱ⰾⱏⱅⱐ
13a_22 ⱄⰽⰰⰰ • ⰰ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐⱄⰽⰰⰰ ⰴⱑⱗ • ⸱ⱏⱍⰵ
13a_23 ⱃⰰ ⱍ҃ⱄⰽⰰⰰ • ⰰ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰱ҃ⰶⱄⱅⰲⱐⱀⰰⰰ ⰴⱑⰵⱅⱏ •
13a_24 ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⰸⰰ ⱆⱈⱁ ⱆⰴⰰⱃⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹⰲⰰⰰⱎⰵ • ⰴⱐ
13a_25 ⱀⰵⱄⱐ ⰱⰾⰻⱄⱌⰰⱀⰻⰿⱐ ⰱ҃ⰶⰹⰵⰿⱐ ⰰⰴⱁⰲⱏⱄⰽⱁⰵ
13a_26 ⰶⰹⰾⰻⱎⱅⰵ ⰱⱐⰵⱅⱐ • ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱀⱏ
13a_27 ⰱⱏⰹⰲⰰⰰⱎⰵ • ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⱀⰵⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰵⱀⱏⰹⰿⰻ
13a_28 ⱘⰸⰰⰿⰹ • ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰵⱅⱏ ⰳⱆⰱⰹⱅⰵⰾⱔ •
13a_29 ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹⰲⰰⰰⱎⰵ • ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ
13a_30 ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏⰹⰿⱏ • ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱘ ⰴⰰⱃⱏⱄⱅⰲⱆ
13a_31 ⰵⱅⱏ • ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⱄⰾⱆⰳⱏⰹ ⱂⰹⰾⰰⱅⱁⰲⱏⰹ ⱃⱘ
13a_32 ⰳⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ • ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰲⱃⰰⱅⱐⱀⰹⱌⰻ ⰰⰴⱁ
13a_33 ⰲⱐⱀⰹⰻ • ⰲⰹⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰵⰳⱁ ⰹⱎⱅⰵⰸⱘ • ⱀⱏ ⱆ
13a_34 ⰱⱁ ⱄⰾⱏⰹⱎⰹ ⱈ҃ⰲⱀⱑⰻ ⰿⱘⱌⱑ • ⰲⱏⰹⱎⱏⱀⰵⰵ
13a_35 ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰾⱏⰹⱎⰹ • ⰺ ⰲⱏⱄⱂⱁⰹ • ⱄⰾⱏⰹⱎⰹ ⰻ
13a_36 ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰹ • ⱄⰾⱏⰹⱎⰹ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰶⰴⱐ •
13a_37 ⰱ҃ⰶⰹⱑ ⰲⰵⰾⱐⱑ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ • ⰽⰰⰽⱁ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⱁⱄⱅⱘ
13a_38 ⱂⰰⰵⱅⱏ • ⰽⰰⰽⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑⱅⱐ ⱂⱃⱁⱌⰲⰻⱅⰰⰵⱅ⸱ •
13a_39 ⰽⰰⰽⱁ ⱁⰱⱃⰰⰸⰻ ⰿⰻⰿⱁ ⱈⱁⰴⱔⱅⱏ • ⰽⰰⰽⱁ ⰹⱄⱅⰻ
13a_40 ⱀⰰ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⰽⰰⰽⱁ ⱄⱑⱀⱐ ⰿⰻⰿⱁ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ •
13b_01 ⰽⰰⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⰲⱐⱄⰵⰾⰵⱀⱘⱙ ⰺⱄⱂⰾⱏⱀⱑⰵⱅⱏ •
13b_02 ⰽⰰⰽⱁ ⰲⰵⱅⱏⱈⱏⰹ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⱁⰱⰵⱅⱏⱎⰰ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⱁ
13b_03 ⰲⱏⰹ ⰻⰸⰲⱑⱎⱅⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⰽⰰⰽⱁ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀⱑⰰ
13b_04 ⱂⱃⱑⰹⰴⱘ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⱁⰲⰰⰰ ⱂⱃⱁⱌⰲⰹⱄⱔ • ⰴⱏⰲⱁ
13b_05 ⰺ ⰾⱓⰴⱐⰵ ⰲⱐ ⱄⰹⱁⱀⱑ • ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱈ҃ⰲⱐⱀⱑⰻ
13b_06 ⰿⱘⱌⱑ ⱂⱃⰹⰴⱘ • ⰵⰲⱃⱑⰻⱄⱌⰻⰹ • ⰽⱆⱂⱏⱀⱁ ⰶⰵ
13b_07 ⰺ ⱂⱁⰳⰰⱀⱐⱄⱌⰻⰹ • ⰴⱏⰲⰰ ⱌ҃ⱄⱃⱑ • ⱂⰹⰾⰰⱅⱏ •
13b_08 ⰺ ⰻⱃⱁⰴⱏ • ⰴⰲⰰ ⰰⱃⱈⰵⱃⱑⰰⰰ • ⰺ ⰰⱀ`ⱀⰰ % ⰺ ⰽⰰⰻⰰⱇⰰ •
13b_09 ⰴⰰ ⱁⰱⱑ ⱂⰰⱄⱌⱑ • ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱁⰲⰰ
13b_10 ⱂⱃⱑⱄⱅⰰⱙⱎⱅⰻ • ⰰ ⱈ҃ⰲⱏⱀⰰ ⱀⰰⱍⰻⱀⰰⱙⱎⱅⰻ •
13b_11 ⰴⱏⰲⱑ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ • ⰲⱏ ⱅⱏ ⰲⰵⱍⰵⱃⱏ ⰴⱑⰰⱎⰵⱅⰵ ⱄⱔ •
13b_12 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⰹ ⱄ҃ⱂⱄⰵⱀⱐⰵ ⰳ҃ⰾⱘ • ⰶⰹⰲⱏⰹⰿⱏ ⰹ ⰿⱃⱏ
13b_13 ⱅⰲⱏⰹⰿⱏ ⰱⱏⰹⰲⰰⱎⰵ • ⰺⱓⰴⱑⰹ ⰶⰵ ⱄⱏⰲⱔ
13b_14 ⰸⰰⱙⱎⱅⰵ ⰰⰳⱀⰵⱌⱐ ⰸⰰⰽⰰⰾⰰⱈⱘ • ⰰ ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱂⱁ
13b_15 ⰳⰰⱀⱏ • ⰲⱏ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰱ҃ⰰ • ⰺ ⱁⰲⰻ ⰲⱐ ⱄⱑⱀⱐ ⰲⱐⰸⰻ
13b_16 ⱃⰰⱈⱘ • ⱁⰲⰹ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⱓ • ⰺ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ ⱂⱃⰹ
13b_17 ⱅⱑⰽⰰⰰⱈⱘ • ⰺ ⱁⰲⰹ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰲⱏⱎⰵ ⱈ҃ⰰ • ⱁⱅⱏ
13b_18 ⱄⱏⰹⰾⰰⱈⱘ • ⰰ ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱂⱁⰳⰰⱀⱐ • ⰺ҃ⱀⱁⰴⱎⱏⱀⱁ
13b_19 ⰵⰳⱁ ⱂⱃⰹⰻⰿⰰⱈⱘ • ⰺ ⱁⰲⰹ ⱄⰽⱁⱅⱏⱀⱘⱙ ⰶⱃⱏ
13b_20 ⱅⰲⱘ • ⱁⰲⰹ ⰶⰵ ⰱ҃ⰶⰹⱓ ⱅⱑⰾⱆ ⰶⱃⱏⱅⰲⱘ ⱂⱃⰻ
13b_21 ⱀⱁⱎⰰⱈⱘ • ⱀⱏ ⰹⱓⰴⱑⰹⱄⱈⱁⰶⰴⰵⱀⱐⰵ • ⰵⰶⰵ ⱁ
13b_22 ⱅⱏ ⰵⰼⱛⱂⱅⰰ ⱂⱁⰿⱀⱑⰰⱈⱘ • ⰰ ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱂⱁⰳⰰ
13b_23 ⱀⱏ • ⰺⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⱐⰵ • ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰾⱏⱄⱅⰹ ⱂⱃⱁ
13b_24 ⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱈⱘ • ⰺ ⱄⰵ ⰽⱏⰴⰵ ⰲⱐ ⱄⰹⱁⱀⱁⰲⱑ ⰳⱃⰰⰴⱑ •
13b_25 ⱌ҃ⱄⱃⱑ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰳⱁ • ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ % ⱄ҃ⱂⱄⰵⱀⱐⰵ ⱂⱁ
13b_26 ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰸⰵⰿⰾⱔ • ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰴⰲⱑⰿⰰ ⰶⰻⰲⱁ
13b_27 ⱅⱁⰿⰰ ⱂⱁⰸⱀⰰⱀⱏ ⰱⱏⰹⰲⱏ • ⰺ҃ⱛ % ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻ • ⱂⱁ
13b_28 ⱄⱃⱑⰴⱑ ⱁ҃ⱌⱓ ⰹ ⰴ҃ⱈⰰ • ⱁⰱⱑⰿⰰ ⰶⰻⰲⱁⱅⱁⰿⰰ • ⰶⰹ
13b_29 ⰲⱁⱅⱏ • ⱁⱅⱏ ⰶⰹⰲⱁⱅⰰ • ⰺⱄⱅⰻⱀⱀⱐ ⰶⰹⰲⱁ
13b_30 ⱅⱏ ⱑⰲⰾⱑⱗ ⱄⱔ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰹ ⱍⰾⱁ
13b_31 ⰲⱑⰽⱏ • ⰲⱏ ⱑⱄⰾⰵⱈⱏ ⱃⰰⰶⰴⰰⱗ ⱄⱔ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ
13b_32 ⰴⱏⰲⱁⰹⱈⱏ ⰾⱓⰴⰻ • ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱘⰳⱏⰾⰵⱀⱏ ⰾⰵⰶⱔ •
13b_33 ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰺ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ • ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ ⱂⱃⱁ
13b_34 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰵⰿⱏ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰿⱁⱄⱑⰰ • ⰺ ⰻ
13b_35 ⰾⰹⱗ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱑ ⱑⰲⰾⱑⱗ ⱄⱔ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⱁⰱⱑ
13b_36 ⰿⰰ ⱃⰰⰸⰱⱁⰹⱀⰹⰽⱁⰿⰰ ⰱ҃ⱏ • ⱃⰰⰸⱆⰿⱏⱀⱆⰿⱆ ⱃⰰ
13b_37 ⰸⰱⱁⰹⱀⰹⰽⱆ ⱑⰲⰾⱑⱗ ⱄⱔ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⱀⰰⱄⱅⱁⱗ
13b_38 ⱎⱅⰻⰹ ⰶⰹⰸⱀⰹ • ⰺ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰻⰹ • ⱄⱘⰴⰹ ⰲⱑ
13b_39 ⱍⱏⱀⱏ ⱄⱑⰴⱔ • ⰺ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰴⱐⱀⱏⱄⱏ ⰶⰹⰲⱏⰹⰿⱏ
13b_40 ⰺ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⰿⱏ ⱑⰲⰾⱑⱗ ⱄⱔ • ⱄⱆⰳⱆⰱⱘ
14a_01 ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰳ҃ⰾⱔ ⰶⰹⰸⱀⱐ • ⱄⱆⰳⱆⰱⱁ ⱃⱁⰸⱐⰶⰴ`ⱄⱅⰲⱁ % • ⰲⱏ
14a_02 ⰽⱆⱂⱑ ⰹ ⱂⱁⱃⱁⰸⱐⱄⱅⰲⱆ • ⰺ ⱄⰾⱏⰹⱎⰹ ⰲⱏ ⱃⱑⱍⰹ •
14a_03 ⱄⱆⰳⱆⰱⱁ ⱃⱁⰸⱐⱄⱅⰲⱆ ⰲⰵⱎⱅⰻ • ⰺ ⰲⱐⱄⱂⰾⰵ
14a_04 ⱎⱅⰻ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ % • ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰿⰰⱃⰻⰹ • ⰿⰰⱅⰵⱃⰹ ⱈ҃ⰲⱑ •
14a_05 ⱃⱁⰶⱏⱄⱅⰲⱁ ⰵⰳⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑⱄⱅⰲⱁⰲⰰ • ⰺ ⰰ҃ⰼⰾⱏ •
14a_06 ⰿⰰⱃⰹ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰹⱀⰻ • ⱂⱁⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⰵⰳⱁ • ⰵⰶⰵ ⱁ
14a_07 ⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ • ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑⱄⱅⱏⱄⱅⰲⱁⰲⰰ • ⱀⱁⱎⱅⱏⱙ
14a_08 ⱈ҃ⱏ ⰲⱏ ⰲⰹⱅⱐⰾⱑⱁⰿⱏ ⱃⰰⰶⰴⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱀⱁⱎⱅⱏⱙ
14a_09 ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰲⱐ ⱄⰹⱁⱀⱑ • ⰺⰸ ⰿⱃⱏ⸱ⰲⱏⰹⱈⱏ ⱂⱁⱃⰰⰶⰴⰰⰵ
14a_10 ⱅⱏ ⱄⱔ • ⰲⱃⱏⱅⱏⱂⱏ ⰺⱄ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ • ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱈ҃ⱏ ⱂⱁⱃⰰ
14a_11 ⰶⰴⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱂⰵⰾⰵⱀⱏⰹ ⰲⱏ ⱃⱁⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱁ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⰵ
14a_12 ⱅⱏ • ⱂⰵⰾⰵⱀⰰⰿⰹ • ⰺ ⱄⱐⰴⰵ ⱂⱁⰲⱐⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⰸⰿⱃⱏ
14a_13 ⱀⱘ ⱃⱁⰶⰴⱏ ⱄⱔ ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ • ⰸⱃⰿⱏⱀⱘ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱁⰳⱃⰵ
14a_14 ⰱⰵⱀⱐⰵ • ⰺ ⰰⰾⱏⰳⱆⰻ ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⰵⱅⱏ • ⱅⱆ ⰺⱁⱄⰺⱇⱏ •
14a_15 ⰱⰵⰸⰿⱘⰶⱏⱀⱏⰹ ⰿⱘⰶⱏ ⰿⰰⱃⰹⰻⱀⱏ • ⱄⱐⰴⰵ ⰺⱁ
14a_16 ⱄⰹⱇⱏ • ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰰⱃⰹⰿⰰⱅⰻⰹ • ⰲⱏ ⰲⰻⱅⱐⰾⱑⰿⰻ •
14a_17 ⰲⱏ ⱑⱄⰾⰹ ⱃⱁⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱁ ⱀⱏ ⰹ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ • ⱑⰽⱁ ⰲⱏ
14a_18 ⱑⱄⰾⰹ ⰿⱑⱄⱅⱁ • ⱂⱃⱐⰲⰹⰻ ⱂⰰⱄⱅⱏⰹⱃⰹ ⱈ҃ⰲⱁⰵ ⰱⰾⰰ
14a_19 ⰳⱁⰲⱑⱄⱅⱏⱄⱅⰲⱆⱙⱅⱏ ⱃⱁⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱁ • ⱀⱏ ⰹ ⱂⱃⱐⰲⰻⰺ
14a_20 ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⱂⰰⱄⱅⱏⰹⱃⰹ • ⱈ҃ⰲⰻ ⱆⱍⰵⱀⰹⱌⰹ • ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑ
14a_21 ⱄⱅⰹⱎⱔ ⱈ҃ⱁⰲⱁⰵ ⰺⰸ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⱈⱏ ⱂⱁⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱐⰵ • ⱅⱆ
14a_22 ⱃⰰⰴⱆⰻ ⱄⱔ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰴⱑⰲⱑⰻ ⰲⱏⰸⱏⱂⰹ • ⱄⱐⰴⰵ ⱃⰰⰴⱆ
14a_23 ⰹⱅⰵ ⱄⱔ ⰲⰵⰾⰹⰽⰰ ⱄⱏⰲⱑⱅⰰ ⰼⰾⱏ • ⱈ҃ⱏ ⰶⰵⱀⰰⰿⱏ ⰲⱏ
14a_24 ⰸⱏⱂⱐⱑⱎⰵ • ⰲⱏ ⱂⱃⱏⰲⱁⰵ ⱃⱁⰶⰴⱏⱄⱅⰲⱁ ⱈ҃ⱏ • ⱂⱁ ⱍⰵ
14a_25 ⱅⱏⰹⱃⰵⱈⱏ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵⱈⱐ ⰴⱐⱀⱐ • ⰲⱏⱀⰹⰴⰵ ⰸⰵⰿⱏⱀⱏⰹ
14a_26 ⰺ҃ⰵⰿⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱐ • ⰺ ⱂⱃⰹⱀⰵⱄⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱐⰲⱑⱀⰵⱌⱐ •
14a_27 ⰴⱏⰲⰰ ⰳⱃⱏⰾⰹⱍⰹⱎⱅⰰ ⰱ҃ⱆ • ⱀⱏ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⱐⰵ
14a_28 ⰵⰳⱁ ⰵⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹⱈⱏ • ⱈ҃ⱏ ⱂⱁ ⰽ % • ⰴⱐⱀⱏ • ⰲⱐⰸⰻ
14a_29 ⰴⰵ ⰲⱏ ⰲⱏⰹⱄⱂⱃⱐⱀⰻ ⰹ҃ⰿⱏ • ⱙⰴⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⰾⱘ
14a_30 ⱍⰻ ⱄⱔ • ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱀⰰⱑ ⱄ҃ⱅⰰ ⱄⰲⱔⱅⱏⰹⰿⱏ • ⱑⰽⱁ
14a_31 ⱂⱃⱏⰲⱑⱀⰵⱌⱐ ⱀⰵⰹⱄⱅⱐⰾⱑⱀⰵⱀⱐ • ⰺⰸ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰹ
14a_32 ⱈⱏ • ⰺ ⱂⱃⰹⰲⰵⰴⰵ ⰱ҃ⰲⰹ • ⰺ ⱁ҃ⱌⱓ ⰴⱏⰲⰰ ⰳⱃⱏⰾⰻⱍⰹ
14a_33 ⱎⱅⰰ • ⰴ҃ⱎⱘ ⰺ ⱂⰾⱏⱅⱏ ⱀⰰⱎⱘ • ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰹ ⱂⱃⰹⱗ
14a_34 ⱅⱏ • ⱑⰽⱁ ⱄⰵⰿⱐⱁⱀⱏ ⰵⱅⰵⱃⱐ • ⰲⰵⱅⱏⱈⱏⰹ ⰴⱐⱀⰵⰿⱏ
14a_35 ⰱ҃ⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⱄⰲⱁⰹ • ⰲⱏ ⱄⰲⱁⱑ ⱑⰴⱃⰰ • ⰰⱎⱅⰵ
14a_36 ⰾⰻ ⰲⱑⱅⱏⱄⰽⱏⰹ ⱄⰵ • ⰰ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱏⱀⱁ ⱄⰾⱏⰹⱎⰹⱎⰹ •
14a_37 ⱁⰱⰾⰹⱍⰰⱙⱅⱏ ⱅⱔ • ⱀⰵⰴⰲⰻⰶⰹⰿⰻ ⱂⰵⱍⰰⱅⰹ •
14a_38 ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐⱄⰽⱆⰿⱆ ⱂⱁⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱐⱓ ⱈ҃ⰲⱆ ⰳⱃⱁⰱⱆ •
14a_39 ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰰⱀⱁⰿⱏ ⱂⰵⱍⰰⱅⱁⰿⱐ • ⰴⱑⰲⱏⱄⱅⰲⱏ
14a_40 ⱀⱏⰹⰿⱏ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰵⱀⱁⰿⱏ • ⱈ҃ⱏ ⱁⱅⱏ ⰴⱑⰲⱏⰹ ⱃⱁⰴⰻ ⱄⱔ •
14b_01 ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⱁⱅⰲⱃⱏⱄⱅⱁⰿⱏ ⱄⱘⱎⱅⰵⰿⱏ • ⰳⱃⱁⰱⱏ
14b_02 ⱀⱏⰹⰿⱏ ⱂⰵⱍⰰⱅⱁⰿⱏ • ⱈ҃ⰲⱁ ⱂⱁⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱐⰵ ⰱ҃ⱏⰹⱄ % •
14b_03 ⰽⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⰺ ⰽⱁⰳⰴⰰ • ⰺ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⰹⱈⱏ • ⱈ҃ⱏ
14b_04 ⰶⰹⰸⱀⱐ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ • ⱄⰲⱔⱅⱏⰹⱈⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ
14b_05 ⰴⰰ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰵⰿⱏ • ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰹ ⱄⱔ
14b_06 ⱅⱏ • ⱂⱃⰹⰴⰵ ⱍ҃ⰽⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰹⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰹⱁⱄⰻⱇⱏ •
14b_07 ⱄⱏ ⰴⱃⱏⰸⱀⱘⰲⱏ • ⰲⱐⱀⰹⰴⰵ ⰽⱏ ⱂⰹⰾⰰⱅⱆ ⰺ ⱂⱃⱁ
14b_08 ⱄⰹ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱅⱑⰾⰰ ⰹ҃ⱛⱄⱁⰲⰰ % • ⰲⱏⱀⰹⰴⰵ ⱍ҃ⰽⱏ ⰽⱏ
14b_09 ⱍ҃ⰽⱆ ⱂⱃⱁⱄⱔ ⱂⱃⰹⱗⱅⰻ ⰱ҃ⰰ • ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱁⰿⱏ • ⱂⱃⱁⱎⰰ
14b_10 ⰰⱎⰵ ⰱⱃⱐⱀⱐⰵ ⱆ ⰱⱃⱏⱀⱐⱑ • ⱂⱃⰹⱗⱅⰹ ⰸⰹⰶⰴⰹⱅⰵ
14b_11 ⰾⱑ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ • ⱄⱑⱀⱁ ⱁⱅⱏ ⱄⱑⱀⰰ ⱂⱃⰹⱗⱅⰻ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱏⰹ
14b_12 ⱁⰳⱀⱏ • ⰽⰰⱂⰾⱑ ⰿⰰⰾⰰⰰ ⱁⱅⱏ ⰽⰰⱂⰾⱔ ⱂⱃⰹⱗⱅⰻ ⰱⰵ
14b_13 ⰸⰴⱏⱀⱘ • ⰽⱏⱅⱁ ⰲⰹⰴⱑ • ⰾⰹ ⰽⱏⱅⱁ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰ
14b_14 ⰽⱏⰴⰵ • ⱍ҃ⰽⱏ ⱍ҃ⰽⱆ • ⱅⰲⱁⱃⱐⱌⰰ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ⰴⰰⱃⱏ
14b_15 ⱄⱅⰲⱆⱙⱎⱅⰰ • ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱀⰻⰽⱏ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻ
14b_16 ⰽⰰ • ⰺ ⱅⰲⱁⱃⱐⱌⰰ ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⰿⱏ • ⱁⰱⱑⱎⱅⰰⰲⰰⰵ
14b_17 ⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⰰⱃⱏⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ • ⱄⱘⰴⰹ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ
14b_18 ⱑⰽⱁ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⰰ ⱄⱘⰴⱐⱙ ⱄⱘⰴⱐⱑⰿⱐ • ⰲⱏ
14b_19 ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⱏⰵ ⰴⰰⰵⱅⱏ • ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⱓ •
14b_20 ⱂⱃⰹⰴⰵ ⱍ҃ⰽⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰺⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰺⱁⱄⰹⱇⱏ •
14b_21 ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ • ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⰵ ⱄⱏⰾⱁⰶⰵⱀⱁⰵ •
14b_22 ⱅⱑⰾⱁ ⰳ҃ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰿⱏ • ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱘ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ •
14b_23 ⱑⰽⱁ ⱄⱆⰳⱆⰱⱘⱙ ⱆⱄⰹⱙ ⱈ҃ⰲⱘ ⱁⱅⱏ ⱂⰹⰾⰰⱅⰰ •
14b_24 ⱂⱃⰹⱗⱅⱏ % ⰺ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ • ⱑⰽⱁ ⰱⰵⱄⱌⱑⱀⱀⰰⰳⱁ ⰱⰹ
14b_25 ⱄⱏⱃⰰ • ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ⸱⸱ ⸱⸱ⰹⱄⱅⱏ % ⱂⱃⰹⱗⱅⰻ •
14b_26 ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰹⱀⱘ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰲⱏⰾⰰⰳⰰⰾⰹⱎⱅⰵ ⰱⱁ
14b_27 ⱂⱁⱀⰵⱄⰵ • ⱂⰾⱏⱀⱁ ⰱ҃ⰶⱄⱅⰲⱏⱀⰰⰳⱁ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏⱄⱅⰲⰰ
14b_28 ⰽⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⱀⰵ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻⱃⱆ ⰶⰹ
14b_29 ⰸⱀⱐ • ⰺ ⱄ҃ⱏⱂⱄⰵⱀⱐⰵ ⱄⱏⱅⱔⰶⰰⰲⱏ • ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⰱⱁ
14b_30 ⰳⰰⱅⱏⰹ ⰻⱁⱄⰹⱇⱏ ⰴⰰⱃⱏ ⱂⱃⰻⰹⰿⱏ • ⱂⰹⱅⱑⱙ
14b_31 ⱎⱅⰰⰳⱁ ⰹ ⰲⱐⱄⱔ • ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰿⰹ ⱁⰱⰾⰰⰴⰰⱙⱎⱅⰰ •
14b_32 ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⱓ • ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⰱⱁ ⰸⰰⱎⱏⰾⱁ ⰲⱐ
14b_33 ⰰⰴⱏ • ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱁⰵ ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⰵ • ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ
14b_34 ⱂⱃⰹⰴⰵ ⱍ҃ⰽⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰺⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰹⱁⱄⰹⱇⱏ
14b_35 ⱁⱅⱏ ⰰⱃⰹⰿⰰⱅⰻⰹ • ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⰽⱃⰹⱗ ⱄⱔ ⱄⱅⱃⰰ
14b_36 ⱈⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰺⱓⰴⱑⰹⱄⰽⰰ • ⱂⱃⰹⰴⰵ ⰶⰵ ⰹ ⱀⰹⰽⱁⰴⰻ
14b_37 ⰿⱏ • ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏ ⰽⱏ ⰹ҃ⱄⰲⰻ ⱀⱁⱎⱅⱏⱙ ⱅⰰⰹⱀⱏⰹ •
14b_38 ⱅⰰⰹⱀⰰⰿⱏ ⱂⱁⱅⰰⰵⱀⱏⰹ • ⰴⰲⰰ ⱂⱁⱅⰰⰵⱀⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻ
14b_39 ⰽⰰ • ⱄⱏⰽⱃⰹⱅⰻ ⰹ҃ⱄⰰ • ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱑ • ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⰵ
14b_40 ⱄⱏⰽⱃⱏⰲⰵⱀⱘⱙ ⰲⱏ ⰰⰴⱑ ⱅⰰⰹⱀⱘⱙ • ⱂⱁⱅⰰⰵⱀⱆ •

Download
Back