ISZAAK BABEL1
1Исаак Бабель
LOVASHADSEREG és más elbeszélések2
2КОНАРМИЯ
Fordította Elbert János és Wessely László3
3#
A ZBRUCSI ÁTKELÉS4
4Переход через Збруч
A 6. hadosztály parancsnoka bejelentette, hogy ma hajnalban elfoglaltuk Novograd-Volinszkot. A törzs kivonult Krapinovóból, és fogatolt vonatunk zajongó utóvédként húzódott végeláthatatlanul a brest-varsói országúton, amelyet I. Miklós cár épített az orosz muzsikok csontjain.5
5Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.
Bíborvörös pipacsmezők körös-körül, a szél játékosan borzolgatja a sárgálló rozsvetést, s a szemhatár peremén mint távoli kolostorfal emelkedik a szűzies hajdina. Kanyarog a csendes Volhin, elfordul a nyírfaligetek gyöngyházszínű ködébe, ott kúszik a virágos halmok között, és gyengülő karjai belevesznek a komló sűrűjébe. A narancsszínű nap mint valami levágott fej gördül alá a mennybolton, gyengéd fények ragyognak a fellegek rései között, az alkonyat zászlai lengenek a fejünk felett. Másnapos vér- és lóhullaszag csöpög az estbe hajló hűvösségbe. Sötéten zajong a Zbrucs, és örvénylik zuhogói tajtékos sarkai körül. A hidakat lerombolták, és gázlón keltünk át a folyón. A fenséges hold ott ringott a hullámokon. A lovak szügyön felül merülnek a vízbe, a zengzetes áradat ott folyik a sok száz pár lóláb között. Valaki elmerült, és ércesen káromolja a Szűzanyát. A folyót ellepi a szekerek négyszögű feketesége. A holdkígyókkal és ragyogó gödrökkel behintett folyó tele zajjal, füttyel, dallal.6
6Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.
Késő éjszaka vonulunk be Novogradba. A kiutalt szállásomon egy állapotos asszony és két vékony nyakú veres zsidó fogad; a harmadik ott alszik a földön a falhoz simulva, betakarva a feje búbjáig. A kiutalt szobában feldúlt szekrények, a padlón női bunda kacatjai, emberi ürülék és a szent edények cserepei hevernek, amelyeket a zsidók évente csak egyszer – húsvétkor – használnak.7
7Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.
– Takarítson ki – szólok az asszonynak. – Hogy élhetnek ilyen piszokban, asszonyság…8
8— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева…
A két zsidó felemelkedik. Nemeztalpú papucsban ugrándozva összesöprik a cseréptörmeléket,némán, majomszerűen ugrándoznak, akár a japán artisták, nyakuk kidagad, jobbra-balra forog.Szakadozott derékaljat terítenek a földre, és lefekszem a fal mellé, a harmadik, az alvó zsidó szomszédságába. A megszeppent nyomorúság bezárult fekhelyem fölött.9
9Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.
A csend mindent megölt, csak a hold átölelve két karjával kerek, csillogó, léha fejét, csak a hold kószál ott az ablak alatt.10
10Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.
Kinyújtom megdagadt, elgémberedett tagjaimat, s ott heverészek a szakadozott derékaljon, és már el is ragad az álom. A 6. hadosztály parancsnokáról álmodom. Ott száguld nehéz ménjén a dandárparancsnok nyomában, és két golyót röpít a szemébe. A golyók átütik a dandárparancsnok fejét, mindkét szeme a földre pottyan. „Miért fordítottad vissza a dandárt?” ­ ordít Szavickij, a 6. hadosztály parancsnoka a sebesültre. ­ S ekkor arra ébredek, hogy az állapotos asszony az arcomon motoszkál.11
11Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.
– Pane ­ szólongat -, nagyon kiabál álmában, meg hánykolódik. A másik sarokban ágyazok meg magának, mert itt lökdösi az apámat.12
12— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу…
A padlóról felemeli sovány lábát, nehéz hasát, és lehúzza a takarót az alvó emberről. Halott aggastyánt pillantok meg hanyatt fekve, a torkát kiszakították, arcát szablya hasította ketté, a kékes vér mint valami ólomdarab tapadt oda a szakállához.13
13Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежите его бороде, как кусок свинца.
– Pane ­ kezdte a zsidóasszony, és felrázta a derékaljam -, a lengyelek lekaszabolták, pedig úgy könyörgött: a hátsó udvaron öljetek meg, ne itt a lányom szeme láttára kelljen meghalnom. De azt tették, amit jónak láttak, s apám itt halt meg a szobában. Utolsó gondolata is az enyém volt… S most azt szeretném tudni ­ folytatta az asszony hirtelen, szörnyű erővel -, most azt szeretném tudni, hol találok kerek e világban még egy ilyen apát, mint az én apám…14
14— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…
Novograd-Volinszk, 1920. július15
15#
A NOVOGRADI TEMPLOM16
16Костел в Новограде
Tegnap elmentem jelentéstételre a politikai biztoshoz, aki ott volt beszállásolva a megszökött plébános lakásán. A konyhában pani Eliza fogadott, a jezsuita páter gazdasszonya. Borostyánkőszínű teával és piskótával kínált. A piskótának szenteltvíz szaga volt. Gonosz nedűket meg a Vatikán áhítatos dühét rejtette magában.17
17Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.
A plébánia melletti templom harangja bömbölt, húzta a megháborodott sekrestyés. Júliusi csillagokkal tele este volt. A figyelmes pani Eliza ősz fürtjeit libegtetve teasüteményt szórt elém, és én élveztem a jezsuiták elemózsiáját.18
18Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.
Az idős lengyel nő „pan”-nak titulált, a küszöbön feszes tartású, megcsontosodott fülű, ősz öregek álltak, és valahol az álnok homályban meglibbent egy reverenda. A plébános megszökött, de hátrahagyta káplánját, pan Romualdot.19
19Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.
Az orrhangon éneklő óriás testű, herélt Romuald „elvtárs”-nak szólított. Sárga ujja a térképet járva mutogatta a lengyel vereséget körös-körül. Szinte magával ragadta a rekedtes ujjongás, míg felsorolta a hazája testén esett sebeket. Hadd borítsa a szelíd feledés Romuald páter emlékét, aki minden megbánás nélkül árulónk lett, és akit csak úgy mellékesen agyonlövettünk. De azon az estén szűk reverendája ellibegett valamennyi ajtó előtt, dühödten söpörte valamennyi utat, és mindenkihez, aki vodkát akart inni, volt egy kedves mosolya. Azon az estén a páter árnyéka hajthatatlanul mögém lopakodott. Ha nem lett volna kém, pan Romuald biztosan felvitte volna a püspökségig.20
20Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.
Elrumozgattam vele. Egy sose látott életforma levegője lüktetett a plébánia romjai között, apap behízelgő kísértése levett a lábamról. Ó, ti apró feszületek, pirinyók, mint a kurtizánok talizmánjai, ó, ti pápai bullák pergamenjei és atlaszra írott női levelek, amelyek ott enyésznek a mellények kék selymében!21
21Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..
Mintha csak látnálak lila reverendádban, te hűtlen szerzetes, kezed püffedtségét, s lelkedet, a gyengéd és irgalmatlan macskalelkedet, s látom a te istened sebeit, amelyből csorog a mag meg a szüzeket elkábító áhítat mérge.22
22Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.
Szopogattuk a rumot, és vártuk a politikai biztost, de az sehogy sem akart megjönni a törzstől. Romuald leheveredett a sarokba, és elaludt. Ott aludt, teste meg-megremegett. Künt a kertben a fasorok összefolytak az ég feketeségében. Zöld villámok lángoltak a templomkupolákon. Mezítelen holttest hevert a vasúti töltés alján, s a holdfény ott folydogált szétterpesztett lába között.23
23Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.
Íme, Lengyelország, íme, a Rzeczpospolita kevély gyásza! Én, az erőszakos jövevény, leterítem a tetves szalmazsákot a papjaitól elhagyott templomban, fejem alá fóliánsokat rakok, amelyekben hozsannák zengenek a nagyméltóságú és fenséges Josef Pilsudskihoz, a lengyel pánok vezéréhez.24
24Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.
Koldushordák özönlenek ősi városaid felé, ó, Lengyelország, valamennyi zsellér egyesülését hirdető dal zeng felettük, jaj neked, Rzeczpospolita, jaj neked, Radziwill herceg, és neked is, Sapega herceg, aki az őrséget átvetted…25
25Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе. Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..
A politikai biztosom csak nem jön elő. Keresem a törzsnél, a kertben, a templomban. A templom kapuja tárva-nyitva, belépek, szemben velem két ezüst koponya gyullad ki egy törött koporsó fedelén. Rémülten rohanok le a pincébe. Tölgyfa lépcső vezet fel innen az oltárhoz. Fenn a kupolánál sok-sok tüzet látok, ott futkároznak a magasban. Látom a politikai biztost, a különleges osztály parancsnokát és a kozákokat, valamennyiüknek gyertya a kezében. Gyenge kiáltozásomat meghallva értem jönnek, és kivezetnek a pincéből.26
26Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.
A koponyák ­ a templomi katafalk díszes faragványai ­ már nem rémítenek meg, s a többiekhez csatlakozva együttesen folytatjuk a házkutatást, mert hát házkutatás folyt itt, miután a volt plébános lakásán rengeteg katonai egyenruhát találtak.27
27Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.
Csillog a kabátujjakon felvarrt ezüstös lófej, suttogva, sarkantyút pengetve ténfergünk a kongó épületben, kezünkben a viasztól csöpögő gyertya. Drágakövekkel ékesített Szűzanyák rózsaszín egérpupillákkal követik lépteinket, a láng ujjunkat nyaldossa, és négyszögletes árnyak vetődnek Szent Péter, Szent Ferenc, Szent Vince szobrára, karminnal pirosított rózsás orcájára, göndör szakállára.28
28Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.
Járunk körbe, és keresünk. Ujjnyomásunkra felkattannak a csontbillentyűk, a szentképek kettéválnak, és feltárják a penészvirágos föld alatti barlang bejáratát. Az ősi templom tele van rejtéllyel. A fényes falak titokzatos járatokat, bemélyedéseket, rejtekhelyeket lepleznek, amelyek nesztelenül tárulnak-nyílnak.29
29Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.
Ó, együgyű pap, aki asszony híveid melltartóját a megváltó keresztjére aggattad! Az oltár mögött aranypénzzel teli bőröndöt találtunk, egy szattyánbőr tárcát bankjegyekkel és párizsi ékszerészek címét viselő tokokat smaragd gyűrűkkel.30
30О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.
Később a politikai biztos szobájában megolvastuk a pénzt. Aranyoszlopok, bankjegykötegek, a gyertya lángját csapkodó betörő szél, pani Eliza tébolyult hollószeme, pan Romuald harsogó kacagása és pan Robacki, a megháborodott sekrestyés húzta harangok véget nem érő zúgása.31
31А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.
„El innen – mondtam magamnak -, el ezektől a hunyorgó, katonákat bolondító madonnáktól.”32
32— Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами…
A LEVÉL33
33Письмо
Íme egy hazaírt levél, amelyet expedíciónk küldönce, a fiatal Kurgyukov diktált nekem. Megérdemli, hogy ne menjen feledésbe. Leírtam minden szépítés nélkül, s az igazsághoz híven, szó szerint adom tovább:34
34Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.
„Szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna. Levelem elején sietek tudatni, hogy Istennek hála élek, és egészséges vagyok. Ugyanezt szeretném hallani magukról is. Mélyen a nyirkos földig hajolva tiszteltetem magát, meg…35
35«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли…»
(Itt a rokonok, keresztanyák, keresztapák felsorolása következik. Ezt elhagyjuk, s rátérünk a második bekezdésre.)36
36(Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)
Szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna Kurgyukova. Sietek tudatni, hogy Bugyonnij elvtárs vörös lovashadseregében vagyok. Itt van a maga komája is, Nyikon Vasziljics, aki most igazánvörös hős. Ide vettek engem a politikai osztály expedíciójához, mi visszük szét az arcvonalba az irodalmat meg az újságokat, a moszkvai »Izvesztyijá«-t, a »Pravdá«-t meg a mi szívünkhöz nőtt, kérlelhetetlen »Vörös Lovas«-t, mert az arcvonalban minden egyes harcos ezt akarja olvasni, és olvasása után hős lélekkel szabdalja a lengyel slachtát, így nagyszerűen élek Nyikon Vasziljics mellett.37
37«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.
Szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna, küldjön mindent, amit csak lehet, ami csak erejéből telik. Kérem, ölesse le a tarka hízót, s küldjön nekem csomagot Bugyonnij elvtárs politikai osztályára, Vaszilij Kurgyukov címére. Nap nap után üres gyomorral fekszem le aludni, sruhám sincs, úgyhogy szörnyen fázom. Írja meg, mi van Sztyopa lovammal, él-e még, vagy sem, arra kérem, gondozza, és írjon róla, biceg még, vagy abbahagyta? No meg rühes-e még a mellső lába, megpatkolták-e, vagy sem? Szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna, arra kérem, mindenképpen mossa meg gyakran a mellső lábát azzal a szappannal, amit otthagytam a szentképek mögött, s ha apám elhasználta volna a szappant, úgy Krasznodarban vegyen belőle, és Isten nem hagyja el. Azt is elmondhatom, hogy errefelé nagy a szegénység, a parasztok lovastól elbujdostak az erdőkbe a mi vörös vitézeink elől, s látszik, a búza kevés itt errefelé, ami van, az is apróra nő, úgyhogy nevetünk is rajta. A gazdák itt rozsot meg zabot vetnek. A komló itt karókon nő, úgyhogy igen rendes, s ebből itt házisert főznek.38
38Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.
Másodsorban sietek levelemben megírni, mi lett apámmal, s hogy már épp egy éve, hogy halálra kaszabolta édes öcsémet, Fjodor Tyimofejics Kurgyukovot. Pavlicsenko elvtárs vörös dandárja Rosztov ellen támadott, amikor sorainkban árulás ütött ki. Apám ebben az időben Gyenyikinnél volt századparancsnok. Azok, akik látták, azt mondták, hogy épp úgy viselte mellén az érmeket, mint a régi világban. Hát abból az árulásból kifolyólag valamennyiünket elfogtak, és Fjodor Tyimofejics bátyám apám szeme elé került. Apám erre karddal nekirontott, és kiabálva, te aljas vörös kutyája, kurafi és mindennek lehordva kaszabolta mindaddig, amíg Fjodor Tyimofejics bátyám el nem pusztult. Akkor írtam is magának, hogy Fegyát eltemették, de ott fekszik kereszt nélkül. De apám elkapott a levéllel, és rám mordult: Ti az anyátok fiai vagytok, rája ütöttetek, kurafik, éntőlem járt hasasan anyátok, és még meg is hasasítom, az életem úgyis tönkrement, de az igazságért kiirtom a családot is, ha kell, és még sok ilyet mondott. Annyit szenvedtem tőle, mint Jézus Krisztus, a Megváltó. Csakhogy hamarosan megszöktem apámtól, és elvergődtem a csapatomhoz, Pavlicsenko elvtárshoz. A dandárunk parancsot kapott, hogy vonuljon Voronyezsbe, ott majd kiegészítik. Kaptunk is ott utánpótlást, meg lovakat, tarisznyát, pisztolyt és mindazt, ami jár. Voronyezsről megírhatom, szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna, hogy ez nagyon szép város, nagyobb, mint Krasznodar, igen szép emberek lakják, és a folyóban lehet fürdeni. Naponta két font kenyeret kaptunk, fél font húst és elegendő cukrot, úgyhogy reggelenként édesen ittuk a teát, vacsoránál is, és elfeledkeztünk az éhségről, délben pedig Szemjon Tyimofejics bátyjához mentünk palacsintát vagy sült libát enni, utána meg lefeküdtem pihenni. Abban az időben valamennyi ezred SzemjonTyimofejicset akarta parancsnoknak, mert olyan elszánt ember volt. És Bugyonnij elvtárstól is megjött a parancs, adtak neki két lovat, jó ruhát, egy külön szekeret a holmijának, aztán a Vörös Zászló-rendjelet, engem meg úgy tekintettek, mint az öccsét. Mostanság, ha valamelyik szomszéd bántaná, hát Szemjon Tyimofejics könnyen lekaszabolhatja. Aztán elkezdtük hajkurászni Gyenyikin tábornokot, sok ezret lekaszaboltunk belőlük, bekergettük a Fekete-tengerbe, de apámat sehol sem láttam, pedig Szemjon Tyimofejics keresett, kutatott utána minden állásban, mert hát nagyon sajnálta Fegya bátyámat. De hát, szeretett anyám, jól ismeri apámat meg annak makacs természetét, s tudja, mit csinált – szemtelenül vörös szakállát hollófeketére festette, s ott járt-kelt Majkop városában civil ruhában, úgyhogy a lakosok közül senki sem tudta, hogy ő börtönőr volt a régi rendszer idején. De hát az igazság csak kibújik a zsákból, s a maga komája, Nyikon Vasziljics véletlenül meglátta egyik lakos házában, és mindjárt levelet írt Szemjon Tyimofejicsnek. Lóra kaptunk, s megtettünk vagy kétszáz versztát, én, Szenyka bátyám meg a falunkbéli önkéntes fiúk.39
39Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и апосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича, за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.
S hát mit láttunk Majkop városában. Azt láttuk, hogy a hátország nem érez együtt a fronttal, körös-körül árulás, tele zsidókkal, akár a régi rendszer idején. Szemjon Tyimofejics Majkop városában jól hajba kapott a zsidókkal, akik nem akarták kiadni apámat, és börtönbe csukták, lakat alá, mondván, hogy parancs jött arra, hogy a foglyokat nem szabad lekaszabolni, majd mi magunk elítéljük, ne féljetek, megkapja a magáét. De hát Szemjon Tyimofejics nem hagyta a dolgot, megmutatta, hogy ezredparancsnok, és Bugyonnij elvtárstól kapta a Vörös Zászlórendjeleket, fenyegetőzött, hogy mindenkit lekaszabol, aki elvitatja tőle apámat, és nem adja ki neki, s épp így fenyegetőztek a falumbéli fiúk is. Alighogy Szemjon Tyimofejics megkapta apát, nekiestek a korbáccsal, aztán felállították a harcosokat az udvaron hadirendbe, ahogy illik. Ekkor Szenyka apámnak, Tyimofej Rogyionicsnak vizet löttyentett a szakállára, s a szakállról lecsurgott a festék. Szenyka megkérdezte apámat:40
40И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:
– Jól érzi magát a kezeim között, apám?41
41— Хорошо вам, папаша, в моих руках?
– Nem – mondta apa -, biz ez keserves.42
42— Нет, — сказал папаша, — худо мне.
Ekkor Szenyka megkérdezte:43
43Тогда Сенька спросил:
– Hát Fegyának, amikor lekaszabolta, jó volt a maga kezei között?44
44— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?
– Nem – mondta apám -, keserves volt Fegyának.45
45— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.
Akkor Szenyka megkérdezte:46
46Тогда Сенька спросил:
– Arra gondolt-e, apám, hogy magának is keserves lehet?47
47— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?
– Nem – felelte apám -, arra én nem gondoltam, hogy nekem is keserves lehet.48
48— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.
Ekkor Szenyka az emberek felé fordult, és így szólt:49
49Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:
– Azt hiszem, ha én az övéik kezébe kerülök, nem lesz irgalom számomra. Most pedig, apám, végzünk magával.50
50— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать…
Apám, Tyimofej Rogyionics utolsó szavakkal lehordta Szenykát, nem átallotta anyánkat meg a Szűzanyát trágár szavakkal emlegetni, Szenykát képen vágta, Szenyka pedig kiküldött az udvarról, úgyhogy szeretett anyám, Jevdokija Fjodorovna, nem írhatom le azt, hogyan végeztek apánkkal, mert hát kiküldtek az udvarról.51
51И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.
Ezután Novorosszijszk városába küldtek állomásozni. Erről a városról elmondhatom, hogy emögött nincs már semmilyen szárazföld, csak víz, a Fekete-tenger, és ott maradtunk egészen májusig, amikor elindultunk a lengyel frontra, és csépeljük a slachtát, ahol érjük…52
52Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря…
Maradok szeretett fia, Vaszilij Tyimofejics Kurgyukov. Anyám, gondozza jól Sztyopkát, az Isten majd megfizeti.”53
53Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».
#54
54Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.
– Kurgyukov – kérdeztem a fiút -, dühös természetű apád volt?55
55— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?
– Nagy kan volt az apám – válaszolt komoran.56
56— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.
– S anyád jobb?57
57— А мать лучше?
– Anyám, az megjárja. Ha akarod, nézd, itt a családunk…58
58— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия…
Egy töredezett fényképet nyújtott elém. Ott volt rajta Tyimofej Kurgyukov, vállas, egyensapkás börtönőr, fésült szakállal, merev, kiálló pofacsontokkal, színtelen és értelmetlen, szikrázó tekintettel. Mellette egy bambusznád székben ült egy apró parasztasszony ingvállban, betegesen átszellemült és félszeg arcvonásokkal. S a szánalmas vidéki fénykép virágokkal és galambokkal díszített hátterében, a fal mellett ágaskodott két fiatal, szörnyű nagy testű, bamba, széles arcú, meredt szemű legény, ott álltak megkövesedve, mint a hadgyakorlaton, a két Kurgyukov-testvér, Fjodor és Szemjon.59
59Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.
A TARTALÉK LÓÁLLOMÁNY PARANCSNOKA60
60Начальник конзапаса
Jajveszékel az egész falu. A lovasság letapossa a gabonát, és lovakat cserél. A kozákok elcsigázott gebéi helyébe elszedik az igásállatot. De nincs kire haragudni. Ló nélkül nem lehet el a hadsereg.61
61На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.
Hiába tudja ezt a paraszt, ettől azért még nem könnyebb. Az emberek ott tolonganak a törzs épülete előtt.62
62Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.
Kötőféken vonszolják a gyengeségtől botladozó, vánszorgó, kimustrált méneket. A kenyéradó állatuktól megfosztott parasztok érzik, hogyan gyülemlik bennük a keserű bátorság, de tudják, hogy ez a bátorság rövid lélegzetű, s bár a beszéd is hasztalan, sietnek mégis, hogy odamondjanak a parancsnokoknak, az Istennek, no meg a nyomorúságos sorsnak.63
63Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.
Zs., a törzsparancsnok, ott áll teljes díszben a tornácon. Kezével elfedi gyulladt szemhéját, és látható figyelemmel hallgatja a parasztok panaszát. De ez a figyelem nem egyéb ügyes fogásnál. Mint minden fáradt vezetőember, aki kijárta a tapasztalat iskoláját, Zs.-ben is megvan az a képesség, hogy üres percekben teljesen kikapcsolja agyműködését. A gondolatmentes boldogság e röpke pillanataiban rázza fel elhasznált agymasináját.64
64Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.
Most is ezt teszi a parasztokkal.65
65Так и на этот раз с мужиками.
Az összefüggéstelen és elkeseredett zajongás csillapító muzsikájának kíséretére Zs. mintegy kívülről figyeli agya csendes mocorgását, a tiszta és erélyes gondolatok előhírnökét. A két zajhullám közti szélcsend alkalmas pillanatát megragadva még elkapja az utolsó parasztkönnycseppet, parancsnoki fölénnyel hárít el mindent, aztán visszavonul a törzs helyiségébe, hogy folytassa munkáját.66
66Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.
De ez alkalommal az elhárításra nem került sor. Lángszínű angol-arab ménen Gyakov – valaha cirkuszi atléta, jelenleg pedig a tartalék lóállomány parancsnoka ­ ügetett a tornác elé. Pirospozsgás, deres bajuszú férfi, vállán fekete köpeny, lábán ezüstsávos, piros lovaglónadrág.67
67На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.
– Főpapi áldásom a tisztességes szajhákra! ­ kiáltotta, és lovát futtában lefékezte. Ebben a pillanatban egy vedlett lovacska ­ a kozákok által cserébe adott lovak egyike ­ ott rogyott össze a lába előtt.68
68— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.
– Itt van, la! parancsnok elvtárs! ­ visított a paraszt, és sopánkodva csapkodta a nadrágszárát. Itt van, la! Milyen lovakat ad a magukfajta a mi fajtánknak! Látod, mit adnak? Hát aztán hogyan gazdálkodjunk egy ilyen lóval?69
69— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату… Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей…
– Pedig ezért a lóért ­ szólt oda erre tagoltan, nyomatékkal Gyakov -, kedves komám, ezért a lóért megkaphatod a tizenötezer rubelt is a lótartalék csoportnál, de ha ez a ló egy kissé fürgébben szedné a lábát, ebben az esetben, édes komám, a húszezret is megkapnád. Az nem számít semmit, hogy a ló elesett. Ha egy ló elesik és feláll, az még mindig ló; de ha netalán nem állna fel, akkor már nem ló. De mellékesen megjegyzem, hogy ez a jóvágású kanca szépen talpra áll!70
70— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется…
– Ó, uram isten, mindenható Szűzanyám! – hadonászott a paraszt. -Már hogy állana fel ez a szegény jószág? Itt adja ki a páráját…71
71— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться… Она, сирота, подохнет…
– Ne sértegesd a lovat, komám ­ szólt rá Gyakov mélységes meggyőződéssel -, hiszen ez már egyenesen istenkáromlás, amit művelsz, egykomám! -Sudár atlétatermetét kiemelte a nyereg-ből, remekbe szabott lábát kiszabadította a kengyelből, kecses, fürge mozdulatokkal, mintha csak a cirkusz porondján libegne, körüllépdelte a páráját kiadni készülő állatot. A ló csüggedten emelte rá mélyen ülő, kerek szemét: Gyakov vörös tenyeréből mintegy titokzatos jeladás sugárzott; az ernyedt állat friss erőt érzett ömleni tagjaiba, amely ebből az egészségtől kicsattanó, deresedő, hetyke Rómeóból áradt. Fejét jobbra-balra ingatta, rogyadozó lábával ide-oda kaszált, de hasa alatt érezte az ostor parancsoló és elviselhetetlen csiklandozását, mire a gebe végül is lassan, óvatosan lábra állt. Valamennyien szemtanúi voltunk, hogyan simogatja végig a kabát bő ujjából előnyúló finom csukló a ló mocskos sörényét, hogyan simul nyögve a korbács vérző szügyéhez. Ott állt a saját lábán az egész testében remegő gebe, s le nem vette Gyakovról félénk, szerető, kutyahű szemét.72
72— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.
– Így hát, ló ez ­ szólt Gyakov a paraszthoz, és lágyabb hangon még hozzátette: -, te meg panaszkodsz itt, édes komám…73
73— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — а ты жалился, желанный друг…
A tartalék lóállomány parancsnoka a kantárszárat odadobta a lovásznak, egy ugrással fenn termett a négy lépcsőfokon, és palástszerű köpenyét meglibbentve, eltűnt a törzs helyiségében.74
74Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.
Belev, 1920. július75
75#
PAN APOLEK76
76Пан Аполек
Pan Apolek gyönyörűséges és bölcs élete úgy a fejembe szállt, mint valami tüzes óbor. A sebtében lehengerelt Novograd-Volinszk városában, az összevissza torzult romok között, a sors lábam elé dobta a világ szeme elől elrejtett evangéliumot. A szentek glóriájának együgyű ragyogása közepette fogadalmat tettem akkor, hogy pan Apolek nyomdokában fogok járni. S mindent áldozatul dobtam új fogadalmamnak ­ az álmaimban dédelgetett düh édes érzését, az emberképű ebek és disznók iránt érzett keserű megvetést, a bosszú néma és mámorító tüzét.77
77Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.
Az elmenekült novogradi plébános lakásán egy szentkép függött a falon, magasan fent. Alatta felírás: „A Keresztelő halála”. A Szent Jánost ábrázoló alakra pillantva habozás nélkül megesküdtem volna, hogy ezt az arcot már láttam valahol.78
78В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.
Úgy emlékszem, mintha ma történt volna: az egyenes, világos falak között a nyári reggel pókhálószerű csendje terült el. A nap a kép alsó peremére lövellte aranyos sugarát. A fénysugárban csillogó porszemek rajzoltak. A fülke sötét üregéből Szent János hosszú alakja egyenesen felém tartott. A visszataszítóan sovány, megtörhetetlen testet ünnepélyesen fedte be a fekete palást, melynek kerek kapcsain vércseppek csillogtak. János feje hiányzott a ferdén lenyisszantott nyakról. A fej ott feküdt egy cseréptálon, amelyet egy harcos tartott keményen, hosszú, sárga ujjai között. A halott arc ismerős volt. Titkok előszelét éreztem. A cseréptálon fekvő halott fejet pan Romualdról, a megszökött plébános káplánjáról mintázták. Vicsorító szájából egy pirinyó kígyó teste nyúlt ki, színes pikkelyeit csillogtatva. Gyengéd rózsaszín fejecskéjének lüktető élénksége erősen tompította a palást adta komor hátteret.79
79Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.
Csodálva bámultam a festő művészetét, komor ötletét. Annál jobban meglepődtem másnap annak a pirospozsgás Szűzanyának láttán, mely ott függött az öreg plébános gazdasszonyának, pani Elizának hitvesi nyoszolyája felett. Mindkét vászon egyazon kéztől származott. A Szűzanya húsos arca pani Eliza hasonmása volt. S csak ekkor jutottam közel a novogradi szentképek talányának megfejtéséhez. A megfejtés pani Eliza konyhájába vezetett, ahol az illatozó estidőben a régi jobbágyi Lengyelország árnyai gyülekeztek össze, élükön a megszállott szentképfestővel. De valóban megszállott volt-e pan Apolek, aki a környező falvakat angyalokkal népesítette be, sőt a sánta, kikeresztelkedett Janeket is szentté avatta?80
80Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?
Harminc esztendeje annak, hogy egy páratlanul szép nyári napon a városba érkezett a világtalan Gottfried társaságában. A két jó barát, Apolek meg Gottfried, a rovnói országútról jövet értek Smerel kocsmájához, ami két versztányira fekszik a város határától. Apolek jobbjában egy kis festékesdobozt tartott, bal kezével pedig a vak harmonikást vezette. Szöges talpú német bakancsuknak daloló üteme nyugalmat és reményt kopogott. Apolek vékony nyakát kanárisárga sál fedte, a világtalan tiroli kalapján három szál csokoládébarna tollacska lebegett.81
81Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.
A jövevények a kocsma ablakpárkányára rakták a festékeket meg a harmonikát. A festő letekerte sálját, ami vég nélkülinek látszott, akár a vásári csepűrágók bűvös szalagja. Aztán kiment az udvarra, anyaszült meztelenre vetkőzött, és rózsaszín, keskeny, vézna testét jéghideg kútvízzel öblítette le. Smerelné mazsolás pálinkát meg egy tál húsgombócot tett a vendégek elé. Gottfried, miután jóllakott, szögletes térdére fektette harmonikáját. Mélyet sóhajtott, hátravetette fejét, és sovány ujjai játékosan megmozdultak. Heidelbergi dalok hangja töltötte be a zsidó kocsma falait, Apolek reszkető hangon kísérte énekével a világtalanjátékát. Úgy festett ez, mintha szent Indehilda templomából ide, Smerelhez hozták volna ki az orgonát, amely köré vattás, tarka sálas, szöges, német bakancsos múzsák telepedtek le.82
82В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.
A vendégek így énekelgettek napnyugtáig, ekkor a harmonikát berakták vászonhuzatába, eltették a festékeket, és pan Apolek mély meghajlások közepette egy papírlapot nyújtott át Brajnának, a kocsmáros feleségének:83
83Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.
– Kedves pani Brajna – kezdte -, fogadja el a keresztségben Apollináriusz nevet nyert vándor festőművésztől a saját arcképét, legyen ez alázatos, szolgai hálánk jele a maga fényűző vendéglátásának emlékére. Ha az Úr Jézus meghosszabbítja életem napjait, és gyarapítja művészetemet, egy szép napon ismét eljövök, és kiszínezem ezt a képet. A maga hajához jól illik majd a gyöngy, keblére pedig smaragd nyakéket festünk…84
84— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье…
Az apró papírlapon agyagpuha piros ceruzával odavetett rajz ékeskedett, pani Brajna bronzvörös fürtökkel koszorúzott nevető arcát ábrázolta.85
85На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.
– Ezt adta pénz helyett? ­ ordított Smerel a felesége arcképe láttán. Husángot ragadott, és szaladt a vendégek nyomában. De útközben felbukkant emlékezetében Apolek csuromvizes rózsaszínű teste ott a napfényes udvaron, meg a harmonika lágy hangja. Valami felbolydult a kocsmáros lelkében, eldobta a husángot, és hazakocogott.86
86— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.
Másnap reggel Apolek ott állt a novogradi plébános előtt, megmutatta a müncheni festőakadémián szerzett diplomáját, és a szentek életét ábrázoló tizenkét képet teregetett ki eléje. Vékony, ciprusfa lemezre festett olajfestmények voltak. A páter izzó, bíbor palástokat, smaragd csillogású réteket és Palesztina síkságaira terülő virágtakarókat pillantott meg az asztalán.87
87На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.
Pan Apolek szentjei – az ujjongó és egyszerű, ezüst szakállas, pirospozsgás vének gyülekezete ­ selymek zuhatagába és fenséges estébe voltak burkolva.88
88Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.
Pan Apolek még aznap megbízást kapott az új templom freskóinak megfestésére, s csendes likőrözgetés közben a páter így szólt a művészhez:89
89В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.
– Santa Maria, szeretett pan Apollináriusz ­ kezdte -, mily csodálatos vidékekről méltóztatott leereszkedni hozzánk áldásos tehetségével?90
90— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..
Apolek buzgón munkához látott, és alig egy hónap leforgása alatt az új templom telve volt bégető nyájakkal, aranyban lángoló alkonyatokkal és szalmasárga tehéntőgyekkel. Vedlett bőrű bivalyok feszültek a hámban, rózsaszín pofájú ebek futkároztak a juhnyájak előtt, és a pálmafák sudár törzsére függesztett bölcsőkben pufók csecsemők ringatóztak. A bölcsőt ferencrendi barátok barna csuhája vette körül. Csillogó kopaszságú és vérvörös, mély sebre emlékeztető ráncokkal barázdált arcú bölcsek tömegéből felvillant XIII. Leó pápa ravaszkásan mosolygó, öregedő arca, meg a novogradi plébános, aki egyik kezével rózsafüzért morzsolt, a másik kezével az újszülött Jézust áldotta meg.91
91Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.
Pan Apolek öt álló hónapon át csúszkált hintaszerű faülőkéjéhez láncolva a falak és a kupola mentén meg a kórus karzatán.92
92Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.
– Úgy látom, különösen kedve telik abban, hogy az ismerősök arcát festegesse, kedves pan Apolek ­ jegyezte meg egy ízben a plébános, amikor az egyik bölcsben ráismert saját magára, Szent János levágott fejében pedig pan Romualdra. Az öreg páter elmosolyodott, s egy pohár konyakot küldött fel a művésznek, aki ott dolgozott a kupola alatt.93
93— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.
Röviddel ezután Apolek befejezte az „Utolsó vacsorá”-t meg a „Mária Magdolna megkövezésé”-t ábrázoló jelenetet, és egy szép vasárnap reggelen leleplezte a freskókat. A plébános által meghívott tekintélyes polgárok megrökönyödve ismerték fel Pál apostolban Janeket, a megtért sánta zsidót, és Mária Magdolnában Elkát, az ismeretlen szülőktől származó zsidólányt és ismeretlen apáktól származó többrendbéli fattyú gyerek anyját. A tekintélyes polgárok megparancsolták, hogy eme szentségtörő falfestményeket haladéktalanul rejtsék el a világ szeme elől. A plébános fenyegetőzött, s mindennek lehordta az istenkáromlót. De Apoleknek esze ágában sem volt, hogy elfedje festményeit.94
94Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.
Így kezdődött a hallatlan háborúskodás a hatalmas katolikus egyház és a gondtalan szentképfestő között. Három évtizeden át húzódott. Csupán a véletlenen múlt, hogy ez az eset a szelíd, bohém lelkületű festőt nem taszította egy új, eretnek vallás alapításába. Ez a festő volt a legfurfangosabb és a legmulatságosabb harcos mindazok közt, akiket a római szentegyház simulékony és lázongó történelme valaha is ismert, ez a harcos boldog mámorban élt a földön a keblén két fehéregérrel és egy köteg finom ecsettel a zsebében.95
95Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.
– Tizenöt zloty a „Szűzanya”, huszonöt zloty a „Szent Család”, ötven zloty az „Utolsó vacsora”, melyen a megrendelő valamennyi családtagja ábrázolva van. A megrendelő ellenségét iskarióti Júdás képében ábrázolhatom, s ezért csupán csak tíz zlotyval számítok többet – jelentette ki pan Apolek a környékbeli parasztoknak, miután kitették a szűrét az épülő templomból.96
96— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.
Megrendelésben nem is volt hiány. S mikor egy évvel később a novogradi plébános őrjöngő beadványaira megérkezett a városba a zsitomiri püspök által kiküldött bizottság, még a legrozogább és legbűzösebb parasztviskókban is ott találta e szörnyű szentségtörő, naiv, de festői családi képeket. Középen elválasztott, acélkéken csillogó hajú Józsefek, kipomádézott Jézusok, szétterpesztett térdű, sokgyermekes, falusi Máriák ­ ezek a szentképek függtek a papír-virágkoszorúval övezett házioltárok fölött.97
97В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.
– Hiszen ez az ember még életetekben szentté avatott benneteket! – kiáltott a dubeni és novokonsztantyinovi vikárius a tömegnek, amely védelmébe vette Apoleket. – A szentség kimondhatatlan jeleivel vett körül benneteket, titeket, akik háromszor is beleestetek az engedetlenség bűnébe, titeket, titkos pálinkafőzőket, titeket, irgalmatlan nyavalyásokat, titeket, hamis mértékkel mérőket, titeket, akik saját lányotok ártatlanságát is áruba bocsátjátok.98
98— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!
– Tisztelendő atyám ­ vágott a vikárius szavába a csámpás Witold, sírásó és orgazda egy személyben -, hogyan látja az igazságot a mindenható Úristen, ki tudná ezt megmondani a tudatlan népnek? Vajon nincs-e több igazság Apolek képeiben, amelyek hízelegnek büszkeségünknek, mint tisztelendő atyánk káromlással és úri dölyffel teli szavaiban?99
99— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?
A zúgolódó tömeg megfutamította a vikáriust. A kültelki közhangulat fenyegette az egyház szolgáinak biztonságát. Az Apolek helyébe meghívott festőművész sehogy se szánta rá magát, hogy átfesse Janek meg Elka képét. Ma is ott láthatók a novogradi templom oldalhajójában: Janek – Pál apostol, félénk, sánta, fekete, gyapjas szakállú falusi hitehagyott, meg a másik: a magdalai törékeny testű örömlány, tébolyultan, vonagló testtel, beesett arccal.100
100Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.
Három álló évtizeden át húzódott a háború a plébánossal. S jött a kozák áradat, az öreg papot kiverte illatos kőfészkéből, és Apolek ­ ó, szeszélyes sors! -Apolek pedig immár ott ütött tanyát Eliza konyhájában. És én, a jöttment vendég, esténként ott szürcsölöm Apolek szavának borát.101
101Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.
Ugyan miről is beszél? A lengyel nemesség romantikus korszakáról, az elszánt asszonyi fanatizmusról. Luca della Robbia festőművészről meg a betlehemi ács családjáról.102
102Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.
– Volna egypár szavam az írnok úrhoz – súgja oda nekem titokzatosan Apolek vacsora előtt.103
103— Имею сказать пану писарю… — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.
– Jól van – felelem -, jól van, Apolek, csupa fül vagyok…104
104— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас…
De pan Robaczki, a sekrestyés, ez a szigorú, száraz, csontos, éles fülű ember túl közel ül hozzánk. Szinte tüntetően teríti elénk a hallgatás és a megvetés fakó vásznát.105
105Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.
– Azt akarom mondani az úrnak ­ suttogja Apolek, és odább vezet -, hogy Jézus, Mária fia, feleségül vette Deborah-t, egy egyszerű családból származó jeruzsálemi leányzót…106
106— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода…
– Ó, ez az ember ­ kiáltja felénk elkeseredetten pan Robaczki -, ó, ez az ember nem hal meg a saját ágyában! Ezt az embert agyonverik!107
107— О, тен чловек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чловек не умрет на своей постели… Тего чловека забиют людове…
– Majd vacsora után ­ zizeg Apolek fakuló hangja. -Vacsora után, ha az írnok úrnak kedve tartja…108
108— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно…
Hogyne lenne kedvem! Apolek történetének már az eleje annyira felajzott, hogy a konyhában fel és alá járva várom a hőn óhajtott percet. Künt fekete oszlopként áll az éjszaka. Megdermedt az élénk, sötét kert. A holdfényben tejszerű csillogással ömlik az út a templom felé. A földet tompa ragyogása ötvözi, fénylő gyümölcsök kösöntyűje csüng a bokrokon. A liliom illata tiszta és erős, akár a szeszé. Ez az üde méreg beszívódik a tűzhelylap zsíros, bugyborékoló szuszogásába, és elkergeti a konyhában szanaszét heverő fenyőhasábok gyantás, fülledt illatát.109
109Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сияньем, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.
Apolek ­ mint valamilyen kecses és jóságos állat ­ rózsás nyakkendővel és rózsaszín, kopott nadrágban serénykedik az egyik sarokban. Asztala csupa csiriz, csupa festék. Az öreg apró és gyors mozdulatokkal dolgozik. A vén Gottfried reszkető ujjai dobolnak. A világtalan mozdulatlanul üldögél a lámpa olajsárga fényében. Kopasz homlokát félrebillentve hallgatja vaksága végtelen muzsikáját meg örök barátja, Apolek dünnyögését:110
110Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.
– …Amit a papok meg Márk és Máté evangélisták mondanak az úrnak, abból egy szó sem igaz… De az igazságot feltárhatom én az írnok úrnak, sőt ötven zlotyért megfestem Szent Ferencnek, zöld mezővel és kék éggel a háttérben… Pan Ferenc igen egyszerű szent volt. S ha az írnok úrnak van menyasszonya Oroszországban… Mert hát az asszonyok szeretik Szent Ferencet, bár nem mindegyik asszony, uram…111
111— …И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда… Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста… Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан…
A fenyőfaillatú sarokban így kezdődött Jézus és Deborah házasságának története. Apolek szavai szerint Deborah menyasszony volt, vőlegénye, egy fiatal izraelita, elefántcsonttal kereskedett. Deborah nászéjszakája kimagyarázhatatlan félreértésekkel és könnyek áradatával végződött. Mikor a férjét közeledni látta a nyoszolyájához, az asszonyt elfogta a félelem. Torkát csuklás fojtogatta, és kihányta az egész lakodalmas vacsorát. Szégyen szállott Deborah-ra, apjára, anyjára és egész nemzetségére. Az újdonsült férj hozzá sem nyúlt, csak csúfolta, aztán behívta valamennyi vendégét. Ekkor Jézus meglátta az asszony szenvedését, merthogy epekedett a férje után, meg félt is tőle. Fogta, s magára vette a vőlegény menyegzői köntösét, és kegyes szánalomtól hajtva egyesült a hányadékában fetrengő Deborah-val. Miután ez megtörtént, az asszony kiment vendégeihez, zajos győzelmi mámorban, mint aki büszkén ünnepli bukását. Jézus ott állt félrehúzódva. Testén halálos verejték gyöngyözött végig, a fájdalom méhének fullánkja szívébe hatolt. Sietve hagyta el a lakodalmas termet, anélkül, hogy bárki is észrevette volna, és megindult a sivatagok földjére, amely ott fekszik Júdeától keletre, és aholJános már várt rá. És Deborah fiút szült…112
112Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец…
– S hol ez a fiú? – kiáltottam fel.113
113— Где же он? — вскричал я.
– A papok eldugták – jelentette ki Apolek fontoskodva, s könnyed, törékeny ujját borvirágos orrához emelte.114
114— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.
– Művész úr – kiáltott fel váratlanul Robaczki, előbukkanva a homályból, szürke füle csak úgy mozgott -, mit beszél itt összevissza? Hisz ez képtelenség!115
115— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немыслимо…
– Pedig így van ez, uraim ­ berzenkedett Apolek, és vállon ragadta Gottfriedet. -Így van, ahogy mondom…116
116— Так, так, — съежился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане…
A vakot a kijárat felé vonszolta, de a küszöbnél lelassította lépteit, és odaintett magához.117
117Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.
– Szent Ferenc ­ suttogta hunyorogva ­ madárral, galambbal vagy tengelicével a karján, ahogy az írnok úr óhajtja…118
118— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно…
S világtalan örök barátjával eltűnt a homályban.119
119И он исчез со слепым и вечным своим другом.
– Őrület! – szólalt meg ekkor pan Robaczki, a sekrestyés ­ ez az ember nem hal meg a saját ágyában!120
120— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка. — Тен чловек не умрет на своей постели…
Pan Robaczki szélesre nyitotta a száját, nagyot ásított, mint egy macska. Búcsút vettem, és hazamentem aludni toprongyos zsidóim közé.121
121Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.
A városban ott kószált a hajléktalan hold, és én együtt ballagtam vele, valóra nem vált álmok és suta dalok melengettek.122
122По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.
ITÁLIA NAPJA123
123Солнце Италии
Tegnap megint ott üldögéltem pani Eliza nappali szobájában a zöld fenyőágakból font meleg koszorúk alatt. Ott üldögéltem a meleg, élénk, dörömbölő kályha mellett, és késő éjszaka lett, mire hazamentem. Lent a mélyben a nesztelen Zbrucs hömpölygette üveges, sötét hullámait.124
124Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.
Úgy rémlett, hogy a felperzselt város – a derékba tört oszlopok és a földbe vájt gonosz vénasszonykarmok – a levegőbe libeg kényelmesen, hihetetlenül, akár egy álomban. A hold pucér fénye kiapadhatatlan erővel ömlött a városra. A romok nyirkos penésze virágzott, akár egy operai díszletpad márványa. Felzaklatott szívvel vártam, mikor lép a színre Rómeó a fellegek mögül, egy csupa atlasz Rómeó, aki a szerelemről énekel, mialatt a kulisszák mögött az elszontyolodott világosító ujja ott babrál a hold villanykapcsolóján.125
125Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.
Égszínkék utak folydogáltak el mellettem, mint sok-sok emlőből kicsurranó tejsugár. Hazafelé menet már előre féltem a szobatársammal, Szidorovval való találkozástól, aki éjjelenként rám nehezíti bánatának szőrös mancsát. Szerencsére ezen a tejtől megtépázott holdas éjszakán Szidorov egy szót sem szólt, könyveibe merülve írdogált. Az asztalon lekókadt gyertya ­ az álmodozók baljóslatú máglyája ­ füstölgött. Félrehúzódtam egy sarokba, elbóbiskoltam, az álmok úgy ugrándoztak körül, mint a macskakölykök. Már késő éjjelre járt, mikor felébresztett a törzs küldönce. Szidorovért jött. Együtt el is távoztak. Az asztalhoz ugrottam, ahol Szidorov írdogált, és lapozgatni kezdtem a könyvben. Magántanulásra való olasz nyelvkönyv volt a római Fórummal meg Róma város térképével díszítve. A térkép tömve volt keresztekkel meg pontokkal. A teleírt lap fölé hajoltam, és ujjaimat tördelve elhaló szívvel olvastam az idegen levelet. Szidorov, ez az unatkozó gyilkos, foszlányokra tépte képzeletem rózsaszín vattáját, és magával ragadott józan eszű szertelenségének útjába. A levél a második oldalnál volt nyitva, ahhoz már nem volt merszem, hogy az eleje után is kutassak.126
126Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:
„…átlőtték a tüdőm, és egy kissé megzavarodtam, vagy ahogy Szergej mondja, elvesztettem az eszem. Hát már hogyne veszítené el az ember azt az ostoba eszét. De félre a tréfával, és húzzuk be a farkunk… Térjünk vissza a napirendre, Viktória barátnőm…127
127«…пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону… Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория…
Végigcsináltam a Mahno-féle háromhónapos hadjáratot ­ fárasztó, kimerítő szemfényvesztés, semmi egyéb… S csak Volin maradt meg náluk. Volin apostoli köntösben tetszeleg, és szeretne felkapaszkodni az anarchizmus Leninjévé. Szörnyű. Mahno meg hallgat rá, simogatja porlepte, drótszerű üstökét, és korhadt foga közül kivigyorogtatja paraszti mosolyát. Még ma sem tudnám megmondani, hogy ez valóban nem egyéb-e az anarchizmus zsizsikes magjánál, és nem töröljük-e még a maguk nemes kis tősgyökeres fővárosában a made in Harkov tősgyökeres bolsevikközponti bizottság tősgyökeres bolsevik orrát. Mert hát azok a fickók, akik most kezes báránnyá vedlettek ott maguknál, nem szívesen emlékednek vissza anarchista ifjúságuk bűneire, és bölcs államférfiúi magaslatokról nevetgélnek rajtuk – de hát fenébe velük…128
128Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более… И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, — черт с ними…
Azután Moszkvába kerültem. Hogyan kerültem oda? Hát az úgy volt, a fiúk a rekvirálásoknálmeg egyebeknél egy kis túlkapásra ragadtatták magukat egyesekkel szemben. Én pedig kiálltam ez ellen. Jól el is látták a bajom – mondhatom, meg is érdemeltem. A sebem jelentéktelen volt, de Moszkvában, ó, Viktória, ott Moszkvában elakadt a szavam is a szenvedéstől. A kórházi ápolónők mindennap behoztak egy kis adag extra kását nekem. Nagy tálcán pöffeszkedő áhítattal hozták elém, és én meggyűlöltem ezt az élmunkás kását, ezt a terven felüli kosztot, és meggyűlöltem a tervgazdálkodásba begyömöszölt Moszkvát. A tanácsnál később találkoztam egy maroknyi anarchistával. Ezek vagy jampecek vagy pedig félbolond vénemberek. Valahogy bejutottam a Kremlbe egy igazi munkatervvel. Meg is simogatták a fejem búbját, és megígérték, ha megjavulok, kineveznek helyettes népbiztosnak. Nem javultam meg. Hogy azután mi történt? Azután újra jött a harctér. A Lovashadsereg és a friss vértől meg emberi hulláktól bűzös bakavilág.129
129А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах. Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны, или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.
Mentsen meg, Viktória. Az államférfiúi bölcsesség elveszi az eszem, az unalom elbódít. Ha nem segít, itt döglöm meg minden tervszerűség nélkül. Vajon ki óhajtaná, hogy egy politikai munkás csak úgy tervszerűtlenül megdögöljön. Maga semmi esetre se, Viktória, hisz maga a menyasszonyom, bár sose lesz a feleségem. No de hát az anyja micsodájába ezzel az érzel-gősséggel…130
130Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери…
Most már beszéljünk komolyan. A hadsereget unom: sebeim miatt nem ülhetek lóra, így hát nem is verekedhetem. Vesse latba a befolyását, Viktória ­ küldessen ki Olaszországba. Már tanulom a nyelvet, és két hónap múlva jól beszélek olaszul. Olaszországban már izzik a talaj. Már sok minden készen áll. Még egynéhány pisztolylövés hiányzik. Az egyiket én adom le. A királyt el kell küldeni ősapáihoz. Ez rém fontos. Az olasz király kedélyes bácsika, népszerűségre törekszik, és együtt fényképezteti le magát a szelídített szocialistákkal a képes családi hetilapok számára.131
131Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.
A Központi Bizottságnál meg a Külügyi Népbiztosságnál nehogy említést tegyen a pisztolylövésről meg a királyokról. Erre megsimogatnák, rebesgetvén: „romantikus lélek”. Egyszerűen jelentse ki: beteg, megveszekedett, eleped a vágytól. Itália kék egére és banánra van szüksége. Azt hiszem, ennyit megérdemlek, vagy nem? Gyógyulás kell – és kész. Ha ez nem megy, akkor vezényeljenek el az odesszai Csekához… Ott ismerik a dörgést és…132
132В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека… Оно очень толковое и…
Mily ostobán, mily méltánytalanul és ostobán írok, kedves Viktória.133
133Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория…
Itália, mint valami bűvös igézet belopakodott a szívembe. Ennek a sose látott országnak a gondolata is oly kedves nekem, mint egy női név, mint a maga neve, Viktória…”134
134Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория…»
Végigolvastam a levelet, lefeküdtem piszkos, összegyűrt fekhelyemre, de az álom elkerült. A másik szobában szívből jövően sírdogált a terhes zsidóasszony, nyakigláb férje nyögdécselő dünnyögéssel csitítgatta. Az elrabolt holmijaikat emlegették, és egymást okolták a rájuk szakadt bajért. Aztán, még hajnal előtt, megjött Szidorov. Az asztalon fuldokolva kapkodott levegő után az elhamvadó gyertya. Szidorov egy másik gyertyacsonkot húzott elő a csizmaszárából, és szokatlan töprengő képpel nyomta rá az olvadó gyertya belére. Sötét, komor szobánkat éjjeli nyirkosság töltötte be, csak a holdfényben fürdő ablak ragyogott üdvözítően.135
135Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.
A fárasztó szomszédom elrejtette a levelet, meggörnyedve az asztalhoz ült, és kinyitotta Róma albumát. A pompás, füstarannyal befuttatott könyv ott feküdt olajbarna, kifejezéstelen arca előtt. A királyi család fényképe oda volt bedugva a nagy, fényes lapok közé. Egy naptárból kitépett papírlapon ott díszelgett a nyájas, vézna Viktor Emánuel király, a fekete hajú felesége meg Umberto trónörökös egy csapat főhercegi poronty társaságában.136
136Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.
…S így dereng előttem a távoli és nyomasztó zajokkal teli éjjel, a fénynégyszög a nyirkos homályban s benne Szidorov élettelen arca, dermedt maszkja a gyertya sárga lángja felett.137
137…И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.
GEDALI138
138Гедали
Szombat előestéjén az emlékek sűrű bánata kínoz. Valaha ezeken az estéken öregapám Ibn-Ezra kötetei felett simogatta sárgás szakállát. A csipkefőkötős öreganyám csomós ujjaival bűbájoskodott a szombati gyertyák felett, és édesen sírdogált. Ezeken az estéken gyermeki szívem úgy ringatózott, akár egy pirinyó hajó az elvarázsolt vizeken. Oh, gyermekkorom enyésző Talmudjai! Oh, emlékek sűrű bánata!139
139В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах…
Ott bolyongok Zsitomir utcáin, és egy félénk csillagot keresek. Az ősi zsinagóga megsárgult, közömbös falai előtt öreg zsidók meszet, kékítőt meg lámpabelet árusítanak – prófétaszakállú zsidók, a szenvedély koptatta rongyokkal horpadt mellükön…140
140Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди…
Íme, itt van előttem a piac, itt van előttem a piac halála. A bőség zsíros szellemét megölték. Néma lakatok lógnak a bódékon, s a kocsiút gránitkockája ragyog, akár a halott tar koponyája. A félénk csillag pislog és kihuny…141
141Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда…
A szerencse később látogatott meg, később, közvetlenül napnyugta előtt. Gedali boltja ott bújt meg a bezárt kereskedősorban. Hol járt az árnyékod, Dickens, azon az estén? Ebben az ócskásboltban aranyozott papucsokat meg hajókötelet, ódon iránytűket meg kitömött sast, „1810”-es évszámmal vésett winchester vadászpuskát és törött fazekakat pillanthattál volna meg.142
142Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.
Az öreg Gedali ott jár-kel kincsei között az este rózsaszín pusztaságában. Füstös szemüvegű, apró kis boltos, földig érő zöld kabátban. Dörzsölgeti fehér kezét. Meg-megcibálja gyér szakállát, és fejét féloldalt billentve hallgatja a feléje szálló láthatatlan hangokat.143
143Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.
A bolt olyan, akár egy nyílt eszű, érdeklődő kisfiú doboza, akiből botanikustanár válik. Ebben a boltban találhatók gombok és halott pillangók. A bolt apró gazdáját Gedalinak hívják. A piacot mindenki elhagyta, Gedali maradt. Ott tekereg a földgömbök, koponyák és a halott virágok labirintusában. Tarka kis tollseprőjét lebegtetve takarítja le a port a halott virágokról.144
144Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.
Ott ülünk a söröshordókon. Gedali felgöngyöli, majd kisimítja keskeny szakállát. Cilindere fekete bástya gyanánt bólongat felettünk. Meleg levegő áramlik mellettünk. Az ég színt változtat. Gyengéd vér ömlik szét odafent a kiborult üvegből, engem elringat az enyészet könnyed illata.145
145Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.
– A forradalom… hát „igen”-t mondunk neki, de vajon a szombatnak „nem”-et mondjunk-e? így kezdi Gedali, és körülfon ködös szemének selyem szíjaival. – Igen, kiáltom én a forradalomnak, igen, kiáltom én neki, de ő elbújik Gedali elől, és csupán a puskaropogást küldi feléje…146
146— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу…
– A lehunyt szembe nem jut el a nap ­ válaszolom az öregnek -, de mi felhasítjuk a lezárt szemeket…147
147— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза…
– A lengyel zárta be a szemem ­ suttogta az öreg alig hallhatóan. – A lengyel: veszett kutya, megragadja a zsidót, és kicibálja a szakállát, eh, a kutya! S most őt verik, a veszett kutyát. Ez nagyszerű, ez a forradalom! De jön az, aki a lengyelen elverte a port, és így szólt hozzám: „Add csak ide a gramofonodat, Gedali.” -Én is szeretem a muzsikát, pan – válaszolom a forradalomnak. -„Nem tudod te, hogy mit szeretsz, Gedali, de majd ha beléd lövök, akkor megtudod, és nekem lőnöm kell, mert én a forradalom vagyok…”148
148— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали…» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. — «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция…»
– Neki lőnie kell, Gedali – mondom az öregnek -, mert ő a forradalom.149
149— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция…
– De a lengyel is lőtt, szerelmetes uram, mert ő az ellenforradalom. Maguk meg lőnek, mert maguk a forradalom. A forradalom pedig kellemes dolog. De a kellemesség nem szereti az árvákat a háznál. A jó dolgokat jó emberek csinálják. A forradalom a jó emberek jó dolga. De jó emberek nem ölnek, így hát a forradalmat gonosz emberek csinálják. De a lengyelek szintén gonosz emberek. Vajon ki mondja meg Gedalinak, hogy hol a forradalom és hol az ellenforradalom? Valaha tanultam a Talmudot, szerettem Rasi magyarázatait és Majmonides könyveit. De Zsitomirban van még sok értelmes ember, és íme, mi valamennyien tudós férfiak arcra borulunk, és egy hangon kiáltjuk: Jaj nekünk, hol van a gyengéd forradalom?150
150— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..
Az öreg elhallgatott. És megpillantottuk az első csillagot, amely most tört ki a tejút peremén.151
151Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.
– Beköszöntött a szombat ­ jelentette ki méltósággal Gedali -, a zsidóknak a zsinagógában van a helyük… Elvtárs úr ­ mondotta, felállt, s cilindere fekete bástya gyanánt bólogatott a fején -, hozzanak ide Zsitomirba egy kevés jó embert. Jaj, mennyire hiányzik ez a városunkból, jaj, de mennyire hiányzik! Hozzanak ide jó embereket, és valamennyi gramofont odaadjuk nekik. Nem vagyunk mi műveletlenek. Az Internacionálé? Jól tudjuk, hogy mi az Internacionálé, én a jó emberek Internacionáléját akarom, azt akarom, hogy minden lelket számba vegyenek, és első osztályú ellátásban részesítsenek. Na, lelkem, nesze: az élet nevében egyél annyit, amennyi csak beléd fér. Meg tudná-e mondani, elvtárs úr, mivel is eszik az Internacionálét?152
152— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу… Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал… мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…
– Puskaporral – válaszoltam az öregnek -, és a legjobb vérrel fűszerezik…153
153— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью…
S a sötétkék homályból a fiatal szombat bevonult a karosszékébe.154
154И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.
– Gedali ­ mondtam -, ma péntek van, már beállt az este. Hol lelhetek zsidó mézeskalácsot, egy csésze zsidó teát és egy keveset abból, a nyugalmazott istenből a csésze tea mellé?155
155— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..
– Nincs ­ válaszolja Gedali, és lelakatolja kis dobozát -, nincs. Itt volt egy vendéglő mellettünk. Jó emberek kereskedtek benne, de ott már nem esznek többé, ott sírnak…156
156— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…
Begombolja zöld kabátjának három csontgombját. Tollseprűjével leporolta magát, puha tenyerébe vizet csöppentett, és aprón, magányosan, ábrándozva, fekete cilinderben, nagy imakönyvvel a hóna alatt eltávozott.157
157Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.
Beköszönt a szombat. Gedali – a mesebeli Internacionálé megalapítója ­ elment a zsinagógába imádkozni.158
158Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.
AZ ELSŐ LIBÁM159
159Мой первый гусь
Szavickij, a 6. hadosztály parancsnoka felállt, amikor megpillantott, és én bámulva néztem hatalmas, szép alakját. Felállt, s bíborvörös lovaglónadrágjában, félrecsapott, bordó kozák sapkájával, mellét borító érdemrendekkel úgy szelte ketté a szobát, mint a lobogó a mennyboltot. Kölnivíz és szappan édeskés, hűs illata áradt felőle. Hosszú lába olyan volt, mint a vállig ragyogó lovaglócsizmába bújtatott gyermeklány.160
160Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.
Rám mosolygott, lovaglóostorával az asztalra csapott, és magához húzta a hadparancsot, amelyet a törzsparancsnok az imént diktált le. A parancs utasította Csesznokovot, hogy ezredével azonnal induljon el Csugunov-Dobrivodka irányába, ütközzön meg az ellenséggel, és semmisítse meg…161
161Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить…
„…Az ellenség megsemmisítéséért ­ írta tovább a hadosztályparancsnok, összekenve a papírlapot – a felelősséget Csesznokovra hárítom, halálbüntetés terhe mellett, amelyet helyben végre is hajtok, amiben Csesznokov elvtárs semmiképpen sem kételkedhet, hiszen nem az első hónapja működik velem együtt a harctéren…”162
162«…Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться…»
Szavickij a parancs alá kanyarította kacskaringós aláírását, a kész parancsot odadobta a segédtisztnek, és rám emelte szürke szemét, amelyben pajzán jókedv táncolt.163
163Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.
Átnyújtottam neki a hadosztály törzshöz való kinevezésemről szóló írást.164
164Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.
– Parancsba venni! ­ szólt a hadosztályparancsnok. -Parancsba venni, és vegyék fel teljes ellátmányba, lássák el mindennel, nőket kivéve. Iskolázott ember vagy?165
165— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?
– Igen – feleltem, s irigyeltem acélos, virágzó ifjúságát -, a pétervári egyetem jogszigorlója…166
166— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета…
– Látom, a kinderbalzsamok fajtájából vagy ­ kiáltott nevetve -, s méghozzá pápaszemmel az orrodon. Nyamvadt fickó lehetsz! Ide küldenek anélkül, hogy tudnák, mi vár a magad fajtájára, a pápaszemeseket itt kardélre hányják. Megszoksz itt nálunk, vagy megszöksz?167
167— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?
– Megszokok ­ feleltem, s megindultam a szállásmesterrel, hogy éjjeli szállás után nézzek a faluban.168
168— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.
Ládámat a szállásmester cipelte a vállán. A falusi utca sárgán, gömbölydeden terült el előttünk, mint a sütőtök, az elszunnyadó nap rózsaszín sugarakat fröccsentett az égre.169
169Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.
Odaértünk egy festett virágfüzérekkel díszített házhoz, a szállásmester megállt, s bűntudatos mosollyal az arcán váratlanul így szólt:170
170Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:
– Sok kalamajka akadt nálunk a pápaszem miatt, s ez ellen semmit sem lehet tenni. A tudálékosabb embereknek itt kiszekírozzák a lelkét is. De ha egy ilyen megerőszakol egy nőt, lehetőleg minél szemrevalóbbat, akkor aztán lesz becsülete a harcosok között.171
171— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка…
Ott topogott ládámmal a vállán, egész közel lépett hozzám, aztán elkeseredetten félreugrott, és befutott az első udvarba.172
172Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор.
Kozákok üldögéltek szanaszét a szénán, és borotválták egymást.173
173Казаки сидели там на сене и брили друг друга.
– Hát fiúk ­ kezdte a szállásmester, és ládámat letette a földre. -Szavickij elvtárs parancsára ezt az embert be kell fogadnunk a szállásunkra, de minden ostobáskodás nélkül, mert ez az ember megszenvedett a tudománya miatt…174
174— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части…
A szállásmester elvörösödött, sarkon fordult, és elment. Sapkaellenzőmhöz emeltem kezem, és tisztelegtem a kozákoknak. Egy lenszőke, hosszú fürtű, remek fiatal kozák odalépett a ládához, fogta és kihajította az utcára, aztán hátat fordított, s figyelemre méltó ügyességgel illetlen hangokat eregetett felém.175
175Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.
– 0-0 számú löveg – kiáltott rá egy idősebb kozák nevetve -, tüzelj a menekülőkre…176
176— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым…
A legény együgyű tudománya kimerült, és odábbállt. Ekkor ide-oda kúszva kezdtem összeszedni a ládából kihullott kéziratokat meg rongyos cókmókomat. Összeszedtem, és oda vittem az udvar legtávolabbi sarkába.177
177Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора.
A ház előtt téglatűzhelyen egy üst rotyogott, disznóhús főtt benne, a szabad tűzhely úgy füstölgött, ahogy a távolban füstölög a szülői ház a faluban, s felkavarta bennem az éhséggel párosult szörnyű magányosságot. Az összetört ládát letakartam szénával, hogy legyen mit a fejem alá tenni, lefeküdtem a földre, s belefogtam Leninnek a Komintern II. kongresszusán elmondott beszéde olvasásába. A csipkézett dombvonulat mögül rám tűzött a nap, a kozákok ott ténferegtek lábamat taposva, s a legény fáradhatatlanul gúnyolódott rajtam, a betűsorok tüskével kirakott úton jöttek felém, és nem értek el hozzám. Félretettem hát az újságot, és odamentem a háziasszonyhoz, aki a hámistrángot szárítgatta a tornácon.178
178У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.
– Gazdasszony – szóltam -, enni kéne…179
179— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо…
Az öregasszony rám emelte vaksi szemének szétfolyó fehérjét, majd újra a földre nézett.180
180Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.
– Elvtárs – szólalt meg rövid hallgatás után -, ezek a dolgok már annyira a begyemben vannak, hogy legszívesebben felkötném magam…181
181— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.
– Hej, az anyja keserves istenit a lelkének ­ morogtam bosszúsan, s mellbe löktem a vénasszonyt -, tán azt hiszi, hogy vesztegetem itt a szót…182
182— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами…
Megfordultam, s nem messze megpillantottam egy gazdátlanul heverő kardot. Egy jól megtermett liba ténfergett békésen az udvaron tollát tisztogatva. Elkaptam, a földhöz nyomtam; a liba feje megreccsent a csizmám sarka alatt, megreccsent és szétloccsant. Fehér nyaka elnyúlt a trágyalében, és szárnya odaszorult holt teste alá.183
183И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.
– Hej, az anyja keserves istenit a lelkének! – mondtam, s a kardot a libába szúrtam. -Süsd meg ezt nekem, asszonyság!184
184— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.
Az öregasszony vaksi szeme felém villogott a szemüveg mögül, felemelte a libát, kötényébe csavarta, és bevitte a konyhába.185
185Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.
– Elvtárs ­ szólalt meg rövid hallgatás után -, legszívesebben felkötném magam ­ s magára zárta az ajtót.186
186— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.
Kint az udvaron a kozákok letelepedtek az üst köré. Ott ültek mozdulatlanul, mint valami ősi szertartás papjai, s rá se hederítettek a libára.187
187А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.
– Úgy látszik, közébünk való ez a legény ­ mondta az egyikük rólam beszélve, s kanalazni kezdte a levest.188
188— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.
A kozákok az egymást megbecsülő emberek, a parasztok méltóságos tartózkodásával hozzáláttak a vacsorához, én pedig megtöröltem homokkal a kardot, kimentem az utcára, majd sóváran újra befordultam az udvarra. A hold mint valami silány vásári fülbevaló lógott felettünk.189
189Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.
– Hé, öcskös ­ szólt hozzám váratlanul Szurovkov, a legidősebb kozák -, ülj csak le, egyél velünk, amíg a libád elkészül.190
190— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет…
A csizmaszárból előhúzta tartalék kanalát, és a kezembe nyomta. Kanalaztuk a maguk főzte levest, és disznóhúst ettünk hozzá.191
191Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.
– Mit írnak az újságok? – kérdezte a lenhajú legény, és helyet szorított nekem.192
192— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.
– Az újságban Lenin azt írja ­ mondtam, és előhúztam a Pravdá-t -, Lenin azt írja, hogy mindenben szükséget szenvedünk…193
193— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача…
Hangosan, mint egy győzedelmeskedő süket ember felolvastam Lenin beszédét a kozákoknak.194
194И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.
Az éjjel bebugyolált alkonyati leplének éltető nedvébe, az est tüzes homlokomhoz nyomta anyás tenyerét.195
195Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.
Olvastam és ujjongtam, s ujjongva követtem az egyenes lenini vonal titokzatos görbéjét.196
196Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.
– Az igazság mindig kibújik a zsákból ­ szólalt meg Szurovkov, mikor befejeztem -, ahogy kibújik onnan, azonnal le is csap, akár a tyúk a magra…197
197— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.
Szurovkov, a törzsszázad szakaszvezetője ezt Leninről mondta, aztán aludni tértünk a szénapadlásra. Hatan aludtunk ott, a rongyos, csillagokat láttató tető alatt, egymásba gubancolódott lábbal, egymást melengetve.198
198Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.
Álmokat láttam, álmomban nőket, és csak a gyilkosságtól bíborvörös szívem, csak a szívem mállott szét csikorogva.199
199Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.
RABBI200
200Рабби
– Minden halandó. Az öröklét csak az anyáknak adatott meg. S mikor az anyák már nincsenek az élők sorában, olyan emléket hagynak maguk után, amelyet még senki sem mert meggyalázni. Az anya emléke táplálja bennük a részvétet, akár az óceán, a véghetetlen óceán táplálja a világmindenséget átszelő folyókat.201
201— …Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную…
Gedali szavai voltak ezek. Méltósággal ejtette ki őket. A kihunyó est bánata rózsás párával vette körül. Az öreg így beszélt:202
202Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:
– A hasszidizmus szenvedélyes épületének kitörték ajtait, ablakait, de halhatatlan, akár az anyák lelke… A hasszidizmus kifolyt szemüregével még mindig ott emelkedett a történelem szélviharos keresztútján.203
203— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.
Így beszélt Gedali, s miután kiájtatoskodta magát a zsinagógában, elvitt Motale rabbihoz, a Csernobili-dinasztia utolsó rabbijához.204
204Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.
Kettesben Gedalival felkapaszkodtunk a főutcán. A távolban katolikus templomok csillogtak fehéren, akár a hajdinamezők. A sarkon túl megcsikordult egy ágyúkerék. Két állapotos ukrán menyecske totyogott ki az egyik kapuból, nyakukban megcsörrent az aranypénzfüzér, s leültek a ház előtti lócára. Egy félénk csillag gyulladt ki az alkonyat narancsszínű vergődésében, s a nyugalom, a szombati nyugalom rátelepedett a zsitomiri gettó görbe háztetőire.205
205Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.
– Itt – suttogta Gedali, és hosszú, romos homlokzatú házra mutatott.206
206— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.
Beléptünk a köves és sivár, hullaházra emlékeztető szobába. Rabbi Motale ott ült az asztalnál, ördöngös és hazudozó emberektől körülvéve. Cobolyprém sapka és zsineggel övezett, fehér köntös volt rajta. A rabbi lehunyt szemmel üldögélt, és sovány ujja szakálla sárga pihéjében turkált.207
207Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.
– Honnan érkeztél, zsidó? – kérdezte, és felemelte szemhéját.208
208— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.
– Odesszából – feleltem én.209
209— Из Одессы, — ответил я.
– Jámbor, ájtatos város ­ szólalt meg a rabbi -, száműzetésünk csillaga, megpróbáltatásaink akaratlan kútja! Mivel foglalkozol, zsidó?210
210— Благочестивый город, — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?
– Versbe szedem az osztropoli Gers kalandos viszontagságait.211
211— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.
– Nagy munka ­ suttogta a rabbi, és szemhéja lezárult. -A sakál felvonyít, ha éhes, minden ostobának elég sok ostoba oka van a csüggedésre, de csak a bölcs nevetése libbenti fel a lét függönyét… Mit tanultál, zsidó?212
212— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия… Чему учился еврей?
– A bibliát.213
213— Библии.
– Mit keresel, zsidó?214
214— Чего ищет еврей?
– Vidámságot.215
215— Веселья.
– Reb Mordhe ­ mondta a csodarabbi, és megrázta szakállát -, a fiatalember hadd foglaljon helyet az asztal mellett, hadd egyen ezen a szombati estén együtt a többi zsidóval, hadd örüljön annak, hogy él és nem halott, hadd tapsoljon, mikor szomszédai táncolnak, hadd igyon bort, ha adnak neki…216
216— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина…
És Reb Mordhe, az örök bohóc, aki termetre nem volt nagyobb egy tízéves fiúcskánál, odaugrott hozzám kifordult szemhéjával, öregen, púposan.217
217И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.
– Ó, kedves, ó, milyen fiatal ember – mondta a toprongyos Reb Mordhe, és rám kacsintott. Mily sok gazdag ostobát ismertem Odesszában, mily sok bölcs koldust ismertem Odesszában!Üljön az asztalhoz, fiatalember, és igyon bort, amit senki sem ad magának…218
218— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут…
Helyet foglaltunk mind egymás mellett – az ördöngösök, a hazudozók és a széltolók. A sarokban öles vállú, halászokra meg az apostolokra emlékeztető zsidók nyögdécseltek az imakönyv felett. Gedali zöld kabátjában ott bóbiskolt a fal mellett, mint egy tarka kis madár. S ekkor egy ifjút pillantottam meg Gedali mögött, Spinoza hatalmas homlokával megáldott ifjút, fonnyadt szerzetesarccal. Dohányzott, és úgy rángatózott, mint a szökevény, akit hosszú hajsza után a börtönbe kísérnek vissza. A toprongyos Mordhe a háta mögé somfordált, kirántotta szájából a cigarettát, és odafutott hozzám.219
219Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.
– Ez a rabbi fia, Ilja ­ hörögte Mordhe, és felém tolta véraláfutásos, nyers húshoz hasonló,kifordult szemhéját. – Átkozott fiú, az utolsó fiú, az engedetlen fiú…220
220— Это — сын равви, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын…
Mordhe öklével megfenyegette a fiatalembert, és arcába köpött.221
221И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.
– Áldott legyen az úr ­ hallatszott ekkor a rabbi, Motale Braclavszkij hangja, és szerzetesujjaival megtörte a kenyeret. -Áldott legyen Izrael istene, amiért valamennyi nép közül minket választott ki…222
222— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли…
A rabbi megáldotta az ételt, és asztalhoz ültünk. Kint az utcán lovak nyerítettek, kozákok kiáltoztak. A háború pusztasága ott ásított az ablak előtt. A csend és ájtatoskodás közepette a rabbi fia egyik cigarettát a másik után szívta. A vacsora véget ért, s elsőnek én álltam fel.223
223Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.
– Kedves és milyen fiatal ember ­ dünnyögött Mordhe a hátam mögött, és megrántotta a derékszíjamat. -Ha a földön gonosz gazdagokon és csavargó koldusokon kívül senki sem lenne, miből élnének akkor a szent emberek?224
224— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?
Pénzt nyomtam az öreg markába, és kimentem. Elváltunk Gedalitól, én a pályaudvarra mentem, a szállásomra. Ott az Első Lovashadsereg agitációs szerelvényén már várt rám száz meg száz tűz ragyogása, a rádióállomás varázslatos fénye, a nyomdagépek makacs rohanása és a Vörös lovas című újság félig megírt cikke.225
225Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».
ÚTBAN BRODI FELÉ226
226Путь в Броды
Bánkódom a méhek miatt. Az ellenséges hadseregek kiirtották őket. Volhíniában nincs többé méh.227
227Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.
Meggyaláztuk a kaptárakat. Kénnel kifüstöltük, és puskaporral felrobbantottuk őket. A füstölgő rongyok szörnyű bűzt árasztottak a méhek szent köztársaságában. Haldoklás közben lassan repdestek, és alig hallhatóan zsongtak. Kenyér híján karddal vetettük magunkat a mézre. Volhíniában nincs többé méh.228
228Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.
A hétköznapi gaztettek sorozata úgy szorongat szakadatlanul, mint egy súlyos szívbaj. Tegnap volt az első nagy mészárlás napja Brodi alatt. Nekem meg barátomnak, Afonyka Bidának, sejtelmünk se volt róla, eltévedtünk a kék földön. A lovak már kora reggel megkapták az abrakot. A rozs magasan állt, a nap pompázott, és a lélek, amely nem érdemelte meg ezt a ragyogó, tovaszálló égboltot, lassú fájdalmakra szomjúhozott.229
229Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.
– Otthon a falvakban a kozákasszonyok sok mindenfélét tudnak a méhekről meg a méhek lelkéről – kezdte barátom, a szakaszvezető. – Azt mesélik: megbántották-e az emberek Krisztust avagy sem, ez majd kiderül az idők leteltével. De – mondogatják a kozákasszonyok – elszontyolodott Krisztus a keresztfán. S odarepült hozzá sokféle szúnyog, hogy kínozza. Krisztus rájuk emeli szemét, és szíve elcsügged. Oly tenger sok a szúnyog, Krisztus szeme sem látszik tőlük. S egy méhecske is ott röpdös Krisztus körül. „Csípd meg ­ kiáltja a szúnyog a méhnek , csípd meg a mi felelősségünkre!” „Nem tehetem ­ mondja a méh, s szárnyát Krisztus felé emeli -, nem tehetem, hiszen ő is ácsnemzetségből való…” A méhet meg kell ám érteni fejezte be Afonyka, a szakaszvezető. -A méh is csak elviseli valahogy… Hiszen érte is kínlódunk…230
230— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу…» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся…
Afonyka legyintett, és nótára gyújtott. A szürke pej lóról szólt a dal. S a nyolc kozák -Afonyka szakasza – rákontrázott.231
231И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.
– Dzsigit névre hallgatott a kozákhadnagy szürke pej lova, s gazdája jól leitta magát aznap, amikor lenyisszantották a fejét. -Így dalolt Afonyka, hangját megfeszítve, mint a húrt, de szeme majd leragadt. -Hűséges ló volt a Dzsigit, de ünnepnapokon a hadnagy zabolátlanul szabadjára engedte vágyait. Aznap, mikor lenyisszantották a fejét, öt palack vodkája volt. A negyedik palack után a hadnagy lóra pattant, és megindult a mennyországba. Sokáig tartott az út, de a Dzsigit hűséges ló volt. Meg is érkeztek a mennyek országába, s ott a hadnagy nyúlt is már az ötödik palack után. Az ám, de ez az utolsó palack ­ lent maradt a Földön. Tehetetlenségében a hadnagy sírva fakadt. Folytak a könnyei, és a Dzsigit fülét hegyezve nézte a gazdáját…232
232— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина…
Így dalolt Afonyka ásítozva, leragadó szemmel. A dal bodrozva kanyargott, mint a füst. S mi szembe kocogtunk az alkonyattal. Az esthajnal forró patakjai szétömlöttek a parasztföldek hímzett keszkenőjén. A csend rózsaszínbe olvadt. A föld úgy terült el ott, minta gabonakalászok sillogó prémjével benőtt macska háta. A szemben levő dombon ott lapult a festői Klekotov falucska. Túl a hágón már várt ránk a halott és csipkés Brodi látomása. De Klekotovnál lövés dördült az arcunkba. Az egyik viskó mögött két lengyel katona állt lesben. Lovuk az oszlophoz volt kötve. A dombtetőt az ellenség könnyű tüzérsége szállta meg. A golyók cérnaszálként húzódtak végig az úton.233
233Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.
– Vágtába! – mordult fel Afonyka.234
234— Ходу! — сказал Афонька.
S megfutamodtunk.235
235И мы бежали.
Ó, Brodi! Legyűrhetetlen méregként lüktettek felém agyonnyomorított szenvedélyed múmiái. Szinte éreztem a megjegesedett könnyekkel teli szemüregek halálos hidegét. S lám, a testet rázó ügetés egyre távolabb ragad zsinagógáid csorba köveitől.236
236О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог…
Brodi, 1920. augusztus237
237#
EGYNÉHÁNY SZÓ A TACSANKÁRÓL238
238Учение о тачанке
A törzstől kocsist, vagy ahogy nálunk mondják, szekerest küldtek ki hozzám. Griscsuk a neve. Harminckilenc éves.239
239Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.
Öt évig volt német fogságban, néhány hónappal ezelőtt megszökött, bejárta Litvániát, Oroszország északnyugati részét, eljutott Volhíniáig, s Belevben elkapta a világ legügyefogyottabb sorozóbizottsága, és tüstént bevonultatta katonai szolgálatra. Szülőföldjétől, a kremenyeci járástól ötven verszta választotta csak el. A kremenyeci járásban van a felesége, ott vannak agyerekei. Öt esztendeje meg két hónapja annak, hogy utoljára otthon járt. S most a sorozóbizottság jóvoltából hozzám került szekeresnek, s ezzel megszűntem pária lenni a kozákok között.240
240Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков.
Van tacsankám és saját kocsisom. Tacsanka! Ez a szó lett annak a háromszögnek az alapja, melyen egész életünk nyugszik: Kaszabolás – tacsanka – vér…241
241Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь…
A testvérháború szeszélye folytán a pópai meg hivatalnoki közönséges bricska fenyegető és mozgékony harceszközzé lépett elő, új hadászatot és harcászatot teremtett, eltorzította a háború megszokott ábrázatát, megszülte a tacsanka hőseit és a tacsanka lángelméit, olyanokat, mint Mahno, aki a tacsankát tette meg titokzatos és furfangos stratégiája tengelyének, megszüntetvén a gyalogságot, a tüzérséget, sőt a lovasságot is, és ezek helyett az ormótlan és nehézkes fegyvernemek helyett háromszáz géppuskát erősített a bricskákra. Ilyen fickó ez a Mahno, sokoldalú, akár a természet. Csatarendbe felfejlődő szénásszekerek városokat vesznek be. A járási végrehajtó bizottsághoz tartó lakodalmas szekérmenet hirtelen összpontosított tüzet nyit, s az anarchizmus fekete zászlaját lengető nyápic pópa követeli, hogy a helyi hatalom adja ki a burzsujokat, adja ki a proletárokat, adjon bort, és szolgáltasson muzsikát.242
242Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.
A tacsankából álló hadsereg hallatlanul mozgékony.243
243Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.
Bugyonnij ezt éppoly jól bebizonyította, akár Mahno. Egy ilyen hadsereget nehéz lekaszabolni, elfogni pedig képtelenség. A szénaboglyába eldugott géppuska, a paraszti szérűre beállított tacsanka ­ megszűnik mint harci egység. Ezek csupán meglapuló harci pontok, amelyek együttes csatarendbe összesítve feltételezhető, de pontosan fel nem becsülhető, nekidühödt, lázongó és mohó erőt képviselnek, mint nemrégiben az a bizonyos ukrán falu. A szétszórt zugokban elrejtett lőszerekkel Mahno egy órán belül csatasorba állítja hadseregét, de ennek leszereléséhez még ennyi idő sem kell.244
244Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.
Nálunk, Bugyonnij reguláris lovasságánál, a tacsanka nem foglal el ilyen kizárólagos uralkodó helyet. De valamennyi géppuskás osztagunk tacsankán száguldoz. A kozák elképzelés a tacsanka két fajtáját különbözteti meg: a telepes szekeret és a hivatalnoki bricskát. De ez nem pusztán elképzelés, hanem a valóban meglevő állapot szerinti megkülönböztetés.245
245У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.
A hivatalnoki bricskán, ezen a rozoga, minden lélek és leleményesség nélkül összeeszkábált kocsin döcögtek a kubáni búzatermő sztyeppéken át a vörös orrú, cifra nyomorú állami hivatalnok urak, ezek a soha ki nem aludt emberek, akik vagy boncolásra, vagy árverésre siettek. A telepes szekerek viszont a szamarai és uráli dús termésű Volga-vidékről kerültek hozzánk, a német telepesek bővérű vidékéről. A telepes tacsanka széles tölgyfa támlája telehintve házi festménnyel ­ a rózsás, német virágok pufók füzéreivel. A szilárd szekéralja vaspántos. A tengelyek felejthetetlen rugókon nyugszanak. Sok nemzedék tüzét érzem ezekben a rugókban, melyek most itt vergődnek Volhínia feltúrt országútjain.246
246На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских, приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.
Szinte feszít az újdonsült birtoklás öröme. Minden áldott nap befogunk ebéd után. Griscsuk elővezeti a lovakat az istállóból. Az állatok napról napra gyarapodnak. Büszke örömmel fedezem fel a homályos csillogást csutakolt szügyükön. Megdörzsöljük a lovak püffedt lábát, megnyírjuk sörényét, hátukra dobjuk a kozák hámistrángot ­ vékony szíjakból font, összegabalyodott, kiszáradt hálót -, és ügetve gördülünk ki az udvarból. Griscsuk féloldalt ül a bakon; az ülésem illatot és nyugalmat árasztó szénával, a széna színes szőttesével van beborítva. A magas kerekek megcsikordulnak a szemcsés, fehér homokban. Négyszögletes pipacstáblák díszítik a mezőt, a dombokon lerombolt templomok fénylenek. Magasan az országút felett ágyúgolyóktól roncsolt fülkében emelkedik Szent Orsolya szobra, gömbölyű, meztelen karjával. Keskeny, ósdi betűk egyenetlen lánca húzódik a megfeketedett aranyfüst-homlokzaton Jézus és az Istenanya dicsőségére…247
247Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона… «Во славу Иисуса и его божественной матери…»
Egy élettelen, kis zsidó falu tapad a lengyel főúri vár lábához. A kőkerítésen felvillan egy páva, szenvtelen látomás az égszínkék távlatokban. Szétszórt viskók fedik el az ínséges földre telepedett, világtalan, ütött-kopott zsinagógát, amely kerek, mint a galíciai fejfedő. Az utcakereszteződéseknél bánatos, keskeny vállú zsidók lézengenek. Az emlékekben felparázslik a délvidéki zsidók alakja: kedélyesek, pocakosak, pezsdülők, akár az olcsó bor. Szinte lehetetlen összehasonlítanom őket a csontos, hosszú hátak keserű gőgjével, ezekkel a sárga, szomorú szakállakkal. Ezeken a gyötrődés mintázta, szenvedélyes arcokon nyoma sincs a zsírnak, sem a vér meleg lüktetésének. A galíciai és volhíniai zsidók mozdulata szertelen, fesztelen, sérti a jó ízlést, de mélységes bánatuk ereje telve van komor nagysággal, és a lengyel nemesurak iránti titkolt megvetésük nem ismer határt. Ahogy elnéztem őket, megértettem eme vidék maró történetét. Megértettem a kocsmát bérlő talmudistákról meg az uzsorával foglalkozó rabbikról szóló történeteket, meg mindazokét a zsidó lányokét, akiket a lengyel zsoldosok megerőszakoltak, vagy akikért a lengyel nemesurak keltek párbajra.248
248Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и Волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.
DOLGUSOV HALÁLA249
249Смерть Долгушова
Az ütközet fátyla tovahúzódott a város felé. Déltájt fekete kozákszűrben Korocsajev, a magányos és halált kereső harcos, a 4. hadtest parancsnoka vágtatott el mellettünk. Futtában még odakiáltott felénk:250
250Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:
– A közlekedésünket elvágták, Radzivillov és Brodi lángban áll!251
251— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..
– S repült tovább libegő szűrrel, feketén, parázsló szemgolyókkal.252
252И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.
A deszkasima síkságon átcsoportosították a dandárokat. A nap bíborvörös porban bukott alá. Az árkokban sebesültek falatoztak, egészségügyi nővérek heverésztek a fűben dúdolgatva. Afonyka felderítői poroszkáltak a mezőn, halottakat és felszerelést kerestek. Afonyka alig két lépésnyire tőlem lovagolt el, és odaszólt anélkül, hogy fejét megfordította volna:253
253На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:
– Jól beverték a pofánkat. Ez már szent igaz. Azt rebesgetik a hadosztályparancsnokról: leváltják. A fiúk nem nagyon bíznak…254
254— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы…
A lengyelek elérték az erdőt, három versztányira tőlünk, és valahol egész közel felállították a géppuskákat. A golyók vinnyognak, szűkölnek. Jajpanaszuk elviselhetetlenné válik. A golyók átütik a földet, és türelmetlen remegéssel turkálnak benne. Vityagajcsenko, az ezredparancsnok, ott horkolt a napon, álmában kiabált, s ettől felébredt. Lóra ült, és az első századhoz ügetett. A kényelmetlen alvás vörös rovátkákat gyűrt arcára, zsebe szilvától duzzadt.255
255Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.
– A kutyafáját ­ szólalt meg haragosan, és kiköpte a szilvamagokat. -Micsoda ocsmány kalamajka, Tyimoska, húzd elő a zászlót!256
256— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!
– Indulunk talán? ­ kérdezte Tyimoska, és a kengyel mellől előhúzta a kurta rudat, kibontotta a zászlót, amelyre ötágú csillag volt festve, meg valami a III. Internacionáléról.257
257— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.
– Majd meglátjuk – vetette oda Vityagajcsenko, aztán hirtelen vadul felordított: -Hé, lányok, lóra! Századparancsnokok, sorakozót!258
258— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..
A kürtösök riadót fújtak. A századok felsorakoztak. Az árokból kimászott az egyik sebesült, és arcát eltakarva Vityagajcsenkóhoz fordult:259
259Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:
– Tarasz Grigorjevics, én olyan bizalmiféle vagyok. Úgy látszik, mi már itt maradunk…260
260— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы…
– Kivágjátok magatokat – dünnyögött Vityagajcsenko, és felágaskodott lovával.261
261— Отобьетесь… — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.
– Mi meg úgy véljük, hogy nem vágjuk át magunkat – szólt utána a sebesült.262
262— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.
– Ha el nem pusztulok ­ fordult vissza Vityagajcsenko -, majd meglátod, nem hagylak itt benneteket – s indulást parancsolt.263
263— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, и скомандовал повод.
S tüstént felharsant Afonyka Bida barátom sírós, női hangja:264
264И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:
– Ne fogj mindjárt vágtába az induláskor, Tarasz Grigorjevics, hiszen öt verszta áll előttünk. Hogy fogsz kaszabolni majd elcsigázott lovakkal… Ne kapkodj, ráérsz még a Szűzanya kertjében ténferegni…265
265— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные… Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать…
– Lépésbe! – adta ki a parancsot Vityagajcsenko, anélkül, hogy felnézett volna.266
266— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.
Az ezred megindult.267
267Полк ушел.
– Ha igaz, amit a hadosztályparancsnokról rebesgetnek ­ suttogta Afonyka hátramaradva -, ha leváltják, akkor szedhetjük a sátorfánkat. Befellegzett.268
268— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.
Szeméből csorogtak a könnyek. Meghökkenve néztem Afonykára. Barátom megperdült, mint egy motolla, sapkájához kapott, felhördült, és nagyot kurjantva elvágtatott.269
269Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.
S ottmaradtunk magunkban, Griscsuk, az ostoba tacsankájával, meg én, és késő estig ténferegtünk a fegyvertüzet okádó falak között. A hadosztálytörzs eltűnt. Az idegen csapategységek nem fogadtak be. Az ezredek benyomultak Brodiba, de az ellentámadás kiverte őket onnan. Odaértünk a városi temetőhöz. A sírok mögül egy lengyel járőr bukkant elő, a puskát lekapva tüzet nyitott ránk. Griscsuk megfordult, a tacsanka négy kereke felvisított.270
270Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.
– Griscsuk – ordítottam a fütyülő szélben.271
271— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.
– Jó kis móka – jegyezte meg szomorúan.272
272— Баловство, — ответил он печально.
– Elvesztünk – kiáltottam, s a pusztulás ujjongása magával ragadott – elvesztünk, öreg!273
273— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!
– Miért is vajúdnak a szülő asszonyok – felelte mélabúsan -, mi a fenének ülnek eljegyzést meg menyegzőt, mi a fenének is mulatozik a násznép a lagzin…274
274— Зачем бабы трудаются, — ответил он еще печальнее, — зачем сватання, венчания, зачем кумы на свадьбах гуляют…
Az égen felragyogott egy rózsás csík, és kihunyt. A csillagok között elővillant a tejút.275
275В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.
– Nevethetnékem van – mondta Griscsuk keserűen, és ostorával egy emberre mutatott, aki ott ült az út szélén. – Nevethetnékem van, ha arra gondolok, miért is vajúdnak az anyák…276
276— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудаются…
Az út szélén ülő ember Dolgusov volt, a híradós. Lábát szétvetve nézett ránk, mereven.277
277Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.
– Aszondom – szólalt meg Dolgusov, mikor odaértünk hozzá -, végem van… Érted?278
278— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь… Понятно?
– Értem – válaszolt Griscsuk, és megállította a lovakat.279
279— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.
– Ne sajnáljatok tőlem egy golyót – mondta Dolgusov.280
280— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.
Ott ült, hátát egy fának vetve. Két, csizmába bújtatott lába szétterpesztve, szemét le nem vette rólam, s óvatosan felhúzta az ingét. A hasa kiszakítva, a belei egész a térdéig kúsztak, látszott szíve lüktetése.281
281Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.
– Ha itt talál a lengyel, meggyaláz. Fogd az irataim, küldd el anyámnak, írd meg neki, hogy s mint…282
282— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что…
– Nem ­ feleltem, s megsarkantyúztam a lovam.283
283— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.
Dolgusov szétterpesztette a földön szederjes tenyerét, és kétkedve bámulgatta.284
284Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.
– Megszöksz – motyogta kúszva -, hát csak fuss, te nyomorult…285
285— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад…
Verejték öntötte el a testem. A géppuskák egyre szaporábban, hisztérikus makacssággal kattogtak. Az alkonyat dicsfényétől övezve Afonyka Bida lovagolt felém.286
286Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.
– Lassacskán mégiscsak megadjuk a lengyeleknek ­ kiáltott felém vidáman. -Hát itt meg mi van, zsibvásár?287
287— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?
Oda mutattam Dolgusovra, és továbblovagoltam.288
288Я показал ему на Долгушова и отъехал.
A beszélgetésük kurta lehetett, a szavakat nem is hallottam. Dolgusov átnyújtotta iratait a szakaszvezetőnek. Afonyka csizmaszárába dugta, és aztán szájba lőtte Dolgusovot.289
289Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.
– Afonyka ­ szóltam szánalmas mosollyal, s a kozákhoz lovagoltam. -Látod, én képtelen voltam.290
290— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.
– Pusztulj innét ­ sziszegte sápadozva -, megöllek! A pápaszemesek! Úgy sajnáltok ti bennünket, mint macska az egeret…291
291— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…
S felhúzta a kakast.292
292И взвел курок.
Megindultam lépésben, hátra sem fordultam. Hátamon éreztem a fagyos halált.293
293Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.
– Eriggy – kiáltott fel mögötte Griscsuk -, elment az eszed? – s megragadta Afonyka kezét.294
294— Бона, — закричал сзади Грищук, — ан дури! — и схватил Афоньку за руку.
– Szolgalélek! – förmedt rá Afonyka. – A kezemtől az úgysem menekül…295
295— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет…
Griscsuk a kanyarban ért utol. Afonyka eltűnt. Másfelé vette útját.296
296Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.
– Látod, Griscsuk – mondtam -, most elvesztettem Afonykát, a legjobb barátomat…297
297— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга…
Griscsuk egy fonnyadt almát húzott elő a bak alól.298
298Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.
– Egyél – szólt rám -, edd csak meg…299
299— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста…
Brodi, 1920. augusztus300
300#
A 2. DANDÁR PARANCSNOKA301
301Комбриг два
Bugyonnij ezüstsávos vörös nadrágban ott állt a fánál. A 2. dandár parancsnoka az imént esett el. A hadseregparancsnok Kolesznyikovot nevezte ki helyébe.302
302Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.
Egy órával azelőtt Kolesznyikov ezredparancsnok volt.303
303Час тому назад Колесников был командиром полка.
#304
304Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.
Az újdonsült dandárparancsnokot odarendelték Bugyonnijhoz. A hadseregparancsnok ott várta állva a fa mellett. Kolesznyikov Almazovval, a politikai biztosával érkezett.305
305Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.
– Szorongat bennünket a nyomorult – mondta a hadseregparancsnok vakító mosolyával. – Vagy győzünk, vagy megdöglünk. Másképpen nem lehet. Megértetted?306
306— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?
– Megértettem – válaszolt Kolesznyikov, és szeme kidülledt.307
307— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.
– Ha pedig megfutamodsz, golyót kapsz ­ szólt a hadseregparancsnok, és mosolyogva fordította tekintetét a különleges osztály parancsnoka felé.308
308— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.
– Igenis – szólalt meg a különleges osztály parancsnoka.309
309— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.
– Gördülj, Kerék!1 – kiáltott fel élénken az egyik kozák a sorból.310
310— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.
Bugyonnij gyorsan megperdült a sarkán, és tisztelgett az új dandárparancsnoknak. Az pedig ellenzőjéhez emelte ifjasan rózsaszín öt szétterpesztett ujját, s verejtékezve megindult a felszántott mezsgyén. A lovak ott vártak rá, alig száz ölnyire. Lehorgasztott fővel haladt, kínos lassúsággal emelgette hosszú, gacsos lábát. A bíborvörös, természetfeletti esthajnalpír úgy ömlött végig alakján, mint a közeledő halál.311
311Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.
S a szétterülő földön, a pucéron sárgálló, feltúrt mezőkön hirtelen nem láttunk egyebet, mint Kolesznyikov keskeny hátát, himbálódzó karját és szürke sisakos, lehorgasztott fejét.312
312И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.
A küldönc elővezette lovát.313
313Ординарец подвел ему коня.
Nyeregbe pattant, és dandárjához ügetett, anélkül, hogy hátrafordult volna. A lovasszázadok ott vártak a Brodiba vezető országútnál.314
314Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.
A szélben sóhajszerű hurrá!-k foszlányai jutottak el hozzánk.315
315Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.
Szememhez emeltem a távcsövem, és megpillantottam a dandárparancsnokot, sűrű por felhőben forgolódott a lován.316
316Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.
– Kolesznyikov támadásba vitte a dandárt ­ jelentette a megfigyelő a fa tetejéről, a fejünk felett.317
317— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.
– Jól van – válaszolta Bugyonnij, rágyújtott, és lehunyta szemét.318
318— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.
A hurrá! elhalt. Az ágyúzás elfulladt. Egy eltévedt srapnel pukkadt szét az erdő felett. S meghallottuk a néma, nagy kaszabolást.319
319«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.
– Lelkemre való legény ­ szólalt meg a hadseregparancsnok, és felállt. -Keresi a dicsőséget.320
320— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.
Feltehető, kiránt bennünket. Bugyonnij kérte a lovát, és megindult az ütközet színhelyére. A törzs nyomába eredt. Kolesznyikovot még aznap este sikerült meglátnom, egy órával azután, hogy megsemmisítette a lengyeleket. Ott lovagolt a dandárja élén, magányosan, fakó ménjén bóbiskolva. Jobb keze felkötve csüngött. Mögötte tíz lépéssel egy lovas kozák vitte a lobogó zászlót. Az I. század lomha vontatottsággal énekelt egy trágár nótát. A porlepte dandár ott húzódott végeláthatatlanul, mint a vásárra induló parasztszekerek sora. Valahol az oszlop végén pihegtek a fáradt rezesbandák.321
321И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.
Azon az estén Kolesznyikov tartásából értettem meg a tatár kánok uralkodó közönyét, ráismertem benne a híres Knyiga, az önfejű Pavlicsenko és a lebilincselő Szavickij tanítványára.322
322В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.
Brodi, 1920. augusztus323
323#
KRISZTUS-SZASKA324
324Сашка Христос
Szaskának hívták, de szelídségeért ráragadt a Krisztus név. Községi pásztor volt, s tizennégy éves kora óta nem végzett nehéz munkát, azóta, amióta megkapta a csúnya betegséget. Ez pedig így történt:325
325Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:
Egy télen Szaska mostohaapja, Tarakanics, a városba ment, Groznijba, és bandában munkát vállalt. A banda ügyes rjazanyi emberekből tevődött össze, Tarakanics végezte az ácsmunkát, és lassacskán gyarapította a pénzt. Egyedül nehezen győzte a dolgot, és magához hívta a fiút, hadd inaskodjék mellette: télvíz idején a falu meglesz nélküle is. Szaska egy hete dolgozott mostohaapjával, aztán eljött a szombat, jócskán belaktak, s leültek teázni. Október volt, de enyhe idők jártak. Kinyitották hát az ablakot, és másodszor is alágyújtották a szamovárt. Az ablak előtt egy koldusasszony ácsorgott. Megkocogtatta az ablakrámát, és beszólt:326
326Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:
– Adj isten, látom, nem idevalósiak vagytok, legyetek rám tekintettel…327
327— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.
– Mit tekingessünk? – felelte Tarakanics – térülj csak beljebb, te szegény nyomorult.328
328— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.
A kéregető asszony ott mocorgott egy darabig a fal mellett, aztán betoppant a szobába. Odalépett az asztalhoz, és mélyen meghajolt. Tarakanics lekapta a fejkendőjét, és ujját az asszony hajába túrta. A kéregető asszony szürke, ősz haja borzas volt, tele porral.329
329Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.
– Tyűh, de hepciáskodó vagy, te szép szál ember ­ szólalt meg az asszony -, cirkuszt csinálsz az ember lányából… Kérlek, ne vess meg, amiért öreg vagyok – suttogta sebesen, és felkapaszkodott a hálópolcra…330
330— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой… Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.
Tarakanics lefeküdt melléje. Az asszony ide-oda dobálta a fejét, és vihogott.331
331Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.
– Permetezd csak meg öreg húsomat – nevetett -, kétszáz pud termést adok egy hektárról…332
332— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам…
Alighogy kimondta, észrevette Szaskát, aki ott ült az asztalnál, teáját szürcsölve, és a világért se emelte volna fel a szemét.333
333И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.
– A te fiad? – kérdezte Tarakanicstól.334
334— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.
– Ahogy vesszük – felelte -, a feleségemé.335
335— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.
– Egyem a kis kölykét, majd kiugrik a szeme – mondta az asszony. – Na, gyere te is ide.336
336— Вот, деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.
Szaska is melléfeküdt, és megkapta a csúnya betegséget. De abban az órában még egyikük sem gondolt a betegségre. Tarakanics odaadta az asszonynak az ebédmaradékot meg egy fényes, ezüst ötrubelest nyomott a markába.337
337Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.
– Homokkal dörzsölgesd, ájtatos lelkem ­ mondta Tarakanics -, akkor még mutatósabb lesz.Ha sötét az éjszaka, add kölcsön az Úristennek, világít majd ez a hold helyett is…338
338— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет…
A koldusasszony bekötötte a fejét, összeszedte az ételmaradékot, és továbbállt. Eltelt két hét, sa két férfi előtt minden világos lett. Sokat szenvedtek a csúnya betegségtől. Átkínlódták a telet, és füvekkel gyógyították magukat. Tavasszal visszamentek a faluba paraszti munkájukhoz.339
339Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.
A falu kilenc versztányira feküdt a vasútállomástól. Tarakanics meg Szaska a mezőkön át mentek. A föld ott feküdt áprilisi nyirkosságában, fekete gödrökben smaragdok csillogtak, a zöld sarjak furfangos öltésekkel hímezték ki a mezőt, a földből savanykás, áporodott szag áradt, akár a hadiasszonyokból hajnal felé. A kunhalomról nyájak ereszkedtek alá, csikók játszadoztak a szemhatár kék messzeségében.340
340Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.
Tarakanics meg Szaska alig látható ösvényeken lépdelt.341
341Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.
– Tarakanics, engedj el, elszegődöm községi pásztornak – szólalt meg Szaska.342
342— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.
– Mi jut eszedbe?343
343— Что так?
– Nem bírom ki másképp, a pásztornak arany élete van.344
344— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.
– Ebbe nem megyek bele.345
345— Я не согласен, — сказал Тараканыч.
– Engedj el, az isten szerelmére, Tarakanics ­ hajtogatta Szaska -, hiszen a szentek is mind pásztorokból lettek.346
346— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.
– Szent Szaska – kacagott fel mostohaapja -, a szent szűztől bekapta a szifiliszt.347
347— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.
Már túljártak a Vörös hídi kanyarnál, a kiserdő meg a községi legelő is mögöttük maradt, és megpillantották a keresztet a falu templomtornyán.348
348Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.
A veteményeskertekben még sürgölődtek az asszonyok, a kozákok meg az orgonabokrok hűsében üldögéltek nótázva, poharazgatva. Tarakanics portájáig már csak egy fél verszta maradt hátra.349
349Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.
– Adja isten, hogy baj ne várjon – szólalt meg az ember, s keresztet vetett.350
350— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.
Odaértek a házhoz, bekukkantottak az ablakon. A házban sehol egy teremtett lélek. Szaska anyja kint volt az istállóban, a tehenet fejte. A két ember nesztelenül egész közel sompolygott hozzá, Tarakanics felnevetett, és elkiáltotta magát a felesége háta mögött:351
351Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:
– Motya, nemzetes asszony, készíts vacsorát a vendégeknek…352
352— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать…
Az asszony megfordult, egész testében megremegett, kirohant az istállóból, azt sem tudta, hová legyen, majd visszatért a helyére, Tarakanics keblére omlott, szinte belebújt.353
353Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.
– Ej, de lefogytál, de rossz bőrben vagy ­ szólt rá Tarakanics, és gyengéden lefejtette magáról. -Mutasd a gyermeket.354
354— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей…
– Nincs többé gyerek a háznál ­ mondta az asszony elfehéredve, ismét kifutott az udvarra, és lerogyott a földre. – Jaj, Aljosa – kiáltott fel vadul -, koporsóban vitték el mindkét gyermekünk…355
355— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед…
Tarakanics legyintett, s ment a szomszédokhoz. Azok elmondták, hogy a múlt héten a jó Isten magához vette a kisfiút meg a kislányt, tífuszuk volt. Motya megírta, de úgy látszik, a levél már nem érte ott. Mire Tarakanics hazavetődött, az asszony már befűtötte a kemencét.356
356Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.
– Odalett mindenünk, Motya – sóhajtott fel Tarakanics -, szíjat kellene hasítanom a hátadból.357
357— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.
Asztalhoz ült, és búnak eresztette a fejét, ott kesergett, míg el nem nyomta az álom. Evett, itta a vodkát, még a gazdaságát sem járta be. Ott horkolt az asztal mellett. Fel-felriadt, majd ismét horkolásba kezdett. Motya megvetette az ágyat az urának meg magának, Szaskának pedig a sarokban ágyazott meg. Elfújta a lámpát, és lefeküdt az ura mellé. Szaska meg csak forgolódott a szénán. Szeme tárva-nyitva, nem alszik, de mintha álmában látná a házat, a csillagokat az ablakban, az asztal csücskét meg a hámot az anyja ágya alatt. Legyőzték az erőszakoltlátomások, átengedte magát az álmodozásának, örült éber álmainak. Úgy rémlett, hogy az égből két ezüstfonal lóg alá vastag zsineggé sodorva, rózsafából készült kipingált hinta van a zsinegre kötve. Magasan himbálódzik a föld felett, messze az égtől, és az ezüst zsineg pereg és csillog. Szaska a hintába fekszik, lágy szellő simogatja. Muzsikásan zengő levegő száll a végtelen mezők felől, szivárvány tündöklik a zöld gabonatáblákon.358
358Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.
Szaska örült az éber álmának, és lehunyta szemét, hogy ne zavarja a hám látása az anyja ágya alatt. Szuszogást hallott az ágy felől, és azt hitte, Tarakanics gyömöszöli az anyját.359
359Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.
– Tarakanics – szólt oda jó hangosan -, fontos dolgom van veled…360
360— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.
– Miféle dolgod lehet éjnek idején? ­ hallatszott Tarakanics bosszús hangja. -Aludj, te nyavalyás…361
361— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга…
– A keresztre esküszöm, fontos dolog – felelte Szaska -, gyere ki…362
362— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.
Kint az udvaron, a hunyorgó csillagok alatt, Szaska így szólt mostohaapjához:363
363И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:
– Ne nyúlj anyámhoz, Tarakanics, hisz beteg vagy.364
364— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.
– Úgy látszik, nem ismered a természetem – mordult fel Tarakanics.365
365— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.
– Jól ismerem a természeted, de hát láttad az anyámat, láttad a testét. Tiszta a lába, tiszta a melle. Ne bántsd, Tarakanics, ne nyúlj hozzá. Mi betegek vagyunk.366
366— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.
– Kedves öcsém ­ válaszolt a mostohaapa -, állj odább innét meg a természetemtől. Fogd, itt van húsz kopejka, aludj egyet, és józanodj ki.367
367— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись…
– Mi hasznom a pénzből – dünnyögte Szaska -, engedj elszegődnöm pásztornak.368
368— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи…
– Ebbe én nem megyek bele – szólt Tarakanics.369
369— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.
– Engedj elszegődnöm ­ mormolta Szaska -, mert ha nem, elmondom anyámnak, hogy miféle nyavalyánk van. Miért szenvedjen ő is ilyen testtel…370
370— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле…
Tarakanics elfordult, bement a fészerbe, és egy fejszével tért vissza.371
371Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.
– Te szent ember – suttogta -, egykettőre az lehetsz. Agyonváglak, Szaska…372
372— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга… я порубаю тебя, Сашка…
– Egy asszony miatt nem vágsz agyon ­ szólt a fiú alig hallhatóan, és mostohaapjához hajolt. Hiszen sajnálsz, engedj el pásztornak…373
373— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи…
– Vigyen a fene – szólalt meg Tarakanics, és elhajította a fejszét -, szegődj el pásztornak.374
374— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.
Bement a házba, és a feleségéhez feküdt.375
375И он вернулся в хату и переспал со своей женой.
Szaska még aznap reggel elment a kozákokhoz, és elszegődött, azóta is községi pásztor. Jámbor természetének híre hamarosan bejárta az egész környéket, s a falubéliek ráaggatták a Krisztus-Szaska nevet; és egyfolytában pásztorkodott, mindaddig, amíg be nem hívták katonának. Az öregek, főleg az egyszerűbbek, eljártak hozzá a legelőre egy kis tereferére, az asszonyok meg hozzá futottak, hogy elfelejtsék mellette az uruk féktelen bánásmódját, és szívesen vették Szaska szeretetét, még a betegségét sem bánták. Szaska a háború első évében vonult be. Négy esztendőt töltött el a háborúskodással, és akkor érkezett haza a faluba, amikor ott a fehérek önkényeskedtek. Szaskának valaki megsúgta, hogy Platovszkoje faluban csapatot szerveznek a fehérek ellen, oda menjen. Egy kiszolgált őrmester, Szemjon Mihajlovics Bugyonnij a csapat szíve-lelke, s vele van még három öccse is, Jemeljan, Lukjan és Gyenisz. Szaska el is ment Platovszkojéba, és ezzel eldőlt a sorsa. Bugyonnij ezredes lett, majd dandár-, hadosztályparancsnok, végül pedig az Első Lovashadsereg parancsnoka. Szaska végig vele volt. Ott járt a hősies Caricin felszabadításánál, ott volt, amikor egyesültek Vorosilov 10. hadseregével, verekedett Voronyezsnél, Kasztornajánál meg a Generális hídnál, a Donyecnél. A lengyel hadjárat alatt Szaska megsebesült, és mint rokkant a fogatolt vonathoz került.376
376В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.
Hát így esett mindeme dolog. Nemrégiben ismerkedtem meg Krisztus-Szaskával, és katonaládám átraktam a szekerére. A hajnalpír gyakorta lepett meg ébren bennünket, gyakorta kísértük együtt nyugovóra a napot. S mikor a harc önkényes szeszélye összesodort bennünket, leültünk valamelyik fehérre meszelt ház tövében, vagy az egyik erdei tisztáson, és teát főztünk a kormos csajkában, s ott aludtunk egymás mellett a letarolt mezőn, éhes lovainkat a bokánkhoz pányvázva.377
377Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.
PAVLICSENKO MATVEJ ROGYIONICS ÉLETE378
378Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча
Földieim, elvtársak, édes kenyerespajtások! Az egész emberiség nevében ismerjétek meg Matvej Pavlicsenko vörösgenerális életét. Kanász volt ez a generális, kanász a Nyikityinszkij uraság ligyinói birtokán, az uraság disznait legeltette, mindaddig, míg az Isten egy ranggal feljebb nem vitte a dolgát, és ez a Matvej szarvasmarhát kezdett legeltetni. S ki tudja, ha a mi Matvej Rogyionicsunk netalán Ausztráliában születik, ki tudja, barátaim, talán az elefántig is felvitte volna, és Matvej elefántot legeltetett volna, de hát nem az én bajom, hogy a mi sztavropoli vidékünkön nem tenyészik az elefánt. Mert hát az igazat megvallva, ezen a mi fene nagy sztavropoli vidékünkön a bivalynál nagyobb állatot keresve sem talál az ember. De a földhözragadt szegény árváknak ló kell, lovat adj, örök kárhozatra, hogy agyongyötörhessük a mezsgyén, az igában…379
379Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила…
Így hát legeltetem én a szarvasmarháimat, ki sem látszom a sok tehén közül, szinte elsodor a tejáradat, bűzlök, akár egy felhasított tehéntőgy, borjak is jócskán baktatnak körülöttem, bégetnek a szürke kis bikaborjak. Szabadon nyúlik el körülöttem a széles határ, csak úgy ropog a zamatos fű, az Isten kék ege széttárul felettem, mint a sok billentyűs harmonika, pedig hát, fiúk, a sztavropoli kormányzóságban nagyon kék ám az ég. Legeltetek, legeltetek, legeltetek, és unalmamban a széllel versenyezve fújom a tilinkóm, míg csak el nem jön a falu egyik véne, és így nem szól hozzám:380
380И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:
– Matvej, járulj csak Nasztya elé – mondja.381
381— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.
– Minek? – kérdezem. – Avagy tán gúnyt űzöl itt belőlem, öregapám?382
382— Зачем, — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..
– Járulj csak eléje – hajtogatja -, a lány ezt kívánja.383
383— Явись, — говорит, — она желает.
Eléje járultam hát.384
384И вот я являюсь.
– Nasztya ­ mondom, és úgy fejembe tódul a vér, hogy szinte belefeketedem. -Nasztya mondom -, avagy tán gúnyt űz belőlem?385
385— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?
De Nasztya meg sem hallgat, elszalad tőlem, fut inaszakadtából, én meg utána, mígnem halálos fáradtan, kipirulva, fuldokolva kiérünk a legelőre.386
386Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.
– Matvej ­ szólal meg ottan Nasztya -, harmadik vasárnapja, mikoron a tavaszi olvadás megindult, és a halászok a folyóparthoz mentek, maga is velük ballagott, és lelógatta a fejét. Miért lógatta a fejét, Matvej, csak tán nem kínozza, valami a szívét, erre válaszoljon nekem.387
387— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне…
Én pedig felelem neki:388
388И я отвечаю ей:
– Nasztya, nincs mit válaszoljak, nem puska az én fejem, nincs azon célgömb, se irányzék, a szívemet pedig már ismeri. Üres az én szívem, Nasztya, csak tej van benne. Rémes dolog ez, bűzlök a tejtől.389
389— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю…
S látom, Nasztya valahogy összeszedi magát a szavaimtól.390
390И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.
– Megesküdnék a szent keresztre ­ kezdte, és hosszasan nevet torka szakadtából, dobpergésszerű nevetése betölti a sztyeppét -, megesküdnék a szent keresztre, hogy maga kisasszonykákkal incselkedik.391
391— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь…
Egy darabig mindenféle butaságokat mondtunk egymásnak, aztán hamarosan összeházasodtunk. Utána meg éltünk együtt, ahogy tudtunk, tudni pedig tudtunk. Egész álló éjjel melegünk volt, még télen is, az egész hosszú éjszakán át pucérok voltunk, és majd lenyúztuk egymásbőrét. Így éldegéltünk szépen mindaddig, míg a falu véne másodszor be nem toppant hozzám:392
392И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.
– Matvej ­ mondja -, a minap a földesúr megfogdosta a feleséged minden porcikáját, meg is kapja majd a földesúr.393
393— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин…
Én pedig:394
394А я:
– Nem – mondom -, ezt már nem, és megkövetem öregapám, de hát agyonverem ezen a helyen.395
395— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.
S a falu véne úgy elillant, mintha ott sem lett volna, én meg nyakamba szedtem a lábam, és még aznap lekutyagoltam húsz versztát, jó darab földet bejártam aznap, és estére ott álltam a ligyinói udvarházban, az én pajkos kedvű Nyikityinszkij földesuramnál. A vénséges vén ember ott ült a szobában, és három nyerget: egy angolt, egy dragonyost meg egy kozák nyerget szedett széjjel, én meg ott álltam a küszöbén, olyan voltam ott, mint a lapu, ott ágaskodtam egy álló óra hosszát anélkül, hogy rám hederített volna. De aztán mégis rám emelte szemét:396
396И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.
– Mit kívánsz? – veti oda.397
397— Чего ты желаешь? — говорит.
– Kívánom a béremet.398
398— Желаю расчета.
– Bajod van velem?399
399— Умысел на меня имеешь?
– Nincs bajom, de hát ez a kívánságom.400
400— Умысла не имею, но желаю.
Elfordította erre a szemét, forgatta ide-oda, a padlóra terítette a nyeregtakarókat, rájuk állt a kisöreg, és kakaskodva rikácsolta:401
401Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.
– Szabad vagy, mehetsz ­ mondotta berzenkedve -, az anyátokat, valamennyiőtökét én gyömöszöltem meg. Ti jó keresztények, pravoszlávok, a béredet kiadhatom, de ha jól emlékszem, barátocskám: valami kis tartozásod is van nálam, ugyebár?402
402— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?
– Hahaha ­ nevetek -, mókás ember az úr, isten igazában mókás egy ember! A vérrel-verejtékkel szerzett bérem jár nekem.403
403— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует…
– A béred – rikácsolta a gazdám, térdre kényszerített, aztán rúgott, ütött, ahol ért, a fülem tövén táncoltatta el a hétszentséget. -A verejtékkel szerzett béred kell, hát a jármot már elfelejtetted, a múlt esztendőben eltörtél egy jármot az ökörfogatból. Hol van az a járom?404
404— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?
– A jármot megkapod ­ mondom a földesúrnak, s ráemelem szemem, ott térdelek előtte, mélyebben megalázva, mint a földi féreg -, a jármot megkapod, de ne szorongass az adóssággal, adj haladékot.405
405— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость…
És ezután, tudjátok meg, ti sztavropoli fiúk, földieim, elvtársak, édes egy testvérek, ezután ötévig várt a földesúr az adóssággal. Öt elveszett esztendőn át elvesztem én, míg végre hozzám, az elveszetthez, meg nem érkezett az 1918-as esztendő. Vidám ménen jött meg kabardini lován. Ej, te szeretett 1918-as esztendő! Vajon mulatozunk-e még egyszer veled, te 18-as esztendő… Eltékozoltuk dalaidat, elittuk borodat, kihirdettük az igazságodat, és nem marad meg egyéb belőled, csak az aktatologató firkászok. Ej, én szerelmes 18-as esztendőm! Pedig azokban a napokban nem a firkászok vágtattak végig a kubáni földön, hogy a tábornokok lelkét egy lépés távolságból megszabadítsák porhüvelyüktől; ezekben a napokban Matvej Rogyionics ott feküdt vérben Prikumszk előtt, és a ligyinói udvarháztól alig öt verszta választotta el, az utolsó öt verszta. Egyedül, a csapat nélkül lovagoltam oda, és csendben léptem be a szobába.Éppen a földosztó bizottság üldögélt ott, Nyikityinszkij teával kínálgatott mindenkit, kedveskedett az embereknek, de ahogy meglátott, arca színt váltott, én pedig levettem előtte a sipkám.406
406И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные мои братья, пять годов барин на мне долги жал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок… Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.
– Jó napot ­ köszöntem az egybegyűlteknek -, jó napot kívánok. Vendégségbe jöttem az úrhoz, remélem, szívesen fogad; avagy tán nem?407
407— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?
– Szívesen, hogyne, mert mi rendet, békét akarunk ­ jegyzi meg felém az egyik földmérő, szavából érzem a feddést. – Rendet, békét akarunk, de te, Pavlicsenko elvtárs, látszik, nagyon messziről vágtattál. A képedet eltorzítja a piszok. Mi, a földosztó hatóság, irtózunk az ilyen képektől, hát ez meg mitől van?408
408— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?
– Hát ez attól van ­ felelem -, hidegvérű földosztó bizottság, attól van, hogy orcám képében ott tüzel öt teljes esztendő, ott tüzel a lövészárok, ott tüzel a hadjárat, no meg az asszony is tüzel, és tüzelni fog az utolsó ítélet napján is. Az utolsó ítélet napján – mondom, és Nyikityinszkijre tekintek, mintha jó kedvemben tenném, annak pedig már majdnem fennakad a szeme, csak a két szemgolyó mered ki arcából, mint két kigurult gömb a homloka alatt, s a két üveges golyó mintha nem is pislogna olyan vidáman, inkább retteg.409
409— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.
– Matvejkám – mondja nekem -, valaha jó ismerősök voltunk, a feleségem Nagyezsda Vasziljevna a mostani idők miatt eszét vesztette, pedig milyen jó volt hozzád, te pedig, Matvejkám, mindenkinél jobban tiszteled őt, hát valóban nem óhajtod látni most, hogy eszét vesztette?410
410— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?
– Lehet – mondom, s kettesben átmegyünk a másik szobába, ott megragadja a kezem, előbb a jobbat, aztán a balt.411
411— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.
– Matvejkám – mondja -, csak tán nem azért jöttél, hogy a végzetem legyél?412
412— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?
– Nem – mondom -, hagyd ezeket a szavakat. Az Isten hátat fordított nekünk, kódisoknak; a sorsunk állati, életünk garast sem ér, hagyd ezeket a szavakat, de ha már úgy tetszik, hallgasd meg Lenin levelét…413
413— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился: судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова, и послушай, коли хочешь, письмо Ленина.
– Nekem küldött levelet, nekem, Nyikityinszkijnek?414
414— Мне письмо, Никитинскому?
– Neked ­ s kihúzom a parancskönyvet, felütöm, és olvasom, habár a lelkem mélyéig írástudatlan vagyok. „A nép nevében ­ olvasom ­ meg a fényes jövendő élet megalapozásáért ezennel megparancsolom Pavlicsenko Matvej Rogyionicsnak, hogy különféle embereketfosszon meg életüktől a legjobb belátása szerint…” Íme – mondom -, ez Lenin levele hozzád…415
415— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению…» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо…
Ő pedig nemet mond.416
416А он мне: нет!
– Nem – mondja. – Matvejkám, bár életünk rosszabb, mint a pokolban, és a vér is olcsó portéka lett az apostoli, nagy orosz birodalomban, de te úgyis szerezhetsz annyi vért, amennyi beléd fér, és elfelejted halálos tekintetemet, azt hiszem, jobb lenne, ha megmutatnám neked a pincémet.417
417— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?
– Mutasd – mondom -, lehet, hogy jobb lesz.418
418— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.
Végigmentünk vele a szobákon, míg végül leértünk a borospincébe. Ott elmozdított egy téglát a falból, és egy szelencét vett elő a tégla mögül. A szelencében gyűrűk, nyakékek, érdemrendek meg gyönggyel kirakott szentségek voltak. Mindezt odadobta nekem, és megdermedt.419
419И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.
– Fogd ­ mondja -, a tied a Nyikityinszkijek szentséges vagyona, és ezzel menj utadra Matvej, térj vissza a prikumszki odúba…420
420— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово…
Erre elkaptam a derekát, a torkát, üstökön ragadtam.421
421И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.
– Az orcámmal mitévő legyek – mondom -, az orcámmal hová legyek, hé, emberek-testvérek?422
422— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?
Erre túl hangosan elnevette magát, csak úgy magától, de meg sem próbált kiszabadulni a kezemből.423
423И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.
– Sakálbecsületed van ­ mondja, s nem mozdul -, úgy beszélek veled, mint az orosz birodalom tisztjével, pedig hát ti, büdös parasztok, úgy látszik, farkastejen nevelkedtetek… Lőj le, te kurafi.424
424— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали… Стреляй в меня, сукин сын…
De nem lőttem le, az agyonlövéshez sehogyan sem volt jussa, így hát felvonszoltam a nagy szobába. A teljesen eszét vesztett Nagyezsda Vasziljevnát ott találtuk. Egy mezítelen szablyát tartott a kezében, fel s alá járkált, s nézegette magát a tükörben. Mikor Nyikityinszkijt bevonszoltam a terembe, a megháborodott asszony a karosszékhez futott, beleült, fején bársonykorona tollakkal, fürgén helyet foglalt, és a szablyával tisztelgett felém. Ekkor tiporni kezdtem Nyikityinszkij földesurat, a volt gazdámat. Tapostam, rúgtam egy óra hosszat, vagy tán még annál is tovább, és ezalatt volt elég ideje, hogy megismerje az életet a maga teljességében. Kereken megmondom, az agyonlövéssel csak egyszerűen lerázunk magunkról egy embert – az agyonlövés neki kegyelem, nekünk meg aljas könnyebbség, az agyonlövéssel nem hatolsz be oda a mélyre, ahol az ember lelke fészkel, és így meg sem mutatkozhatik igaz mivoltában. De hát bizony megesik, hogy én magamat sem kímélem, megesik, hogy egy álló óra hosszán át vagy még tovább tiprom-taposom az ellenséget, mert hát szeretném megtudni, vajon milyen is az élet itt minálunk…425
425Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо, по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…
PRISCSEPA426
426Прищепа
Lesnyuvba igyekszem a hadosztálytörzshöz. Útitársam most is Priscsepa, ez a fáradhatatlan kópé, volt párttag, jövendő rongyszedő, huncutkodó vérbajos, lomhán füllentgető, fiatal kubáni kozák. Sötétvörös, finom gyapjú cserkeszzubbonyt visel, pehelycsuklyája a hátáravetve. Útközben magáról beszél…427
427Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе…
Éppen egy esztendeje annak, hogy Priscsepa megszökött a fehérektől. A fehérek bosszúból elhurcolták szüleit, és a kémelhárítóknál halálra kínozták őket. A holmijaikat pedig szétlopkodták a falubeliek. Mikor a fehéreket kiverték Kubánból, Priscsepa hazament a szülőfalujába.428
428Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.
Kora reggel volt, a paraszti álom még ott szuszogott az áporodott fülledtségben. Priscsepa befogott egy kincstári szekérbe, és járta a falut, hogy összeszedje a gramofonját, káposztáshordóját és anyja hímzett törülközőit. Fekete kozák szűrben lépett ki az utcára, övében görbe tőr, a szekér ott döcögött mögötte. Priscsepa egyik szomszédtól a másikig ment, útját csizmájának véres nyoma mutatta. Amelyik portán anyja holmiját vagy apja csibukját megtalálta, ott lekaszabolt öregasszonyok, kútágasra felakasztott kutyák, trágyával berondított szentképek maradtak utána. A falusiak komor ábrázattal pöfékelve követték útját. A kozákok fiatalabbjai szétszéledtek a sztyeppén, és számadást csináltak. A számadásnak nem volt se vége, se hossza, a falu pedig hallgatott. Mikor Priscsepa befejezte, visszament az elárvult atyai házba, a visszaszerzett bútort szép sorjában elrendezte, helyére tette úgy, ahogy az gyermekkora óta emlékezetébe vésődött, és vodkát hozatott. Bezárkózott a házba, és két álló nap szünet nélkül ivott, énekelt, sírt és vágta-szabdalta kardjával az asztalokat.429
429Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел «на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.
Harmadnap éjszaka a falubeliek meglátták a füstöt Priscsepa háza felett. Megpörkölt, szakadozott gúnyában, tántorgó, botladozó lábbal vezette ki Priscsepa a tehenet az istállóból, szájába dugta pisztolyát, és elsütötte. A föld füstölgött körülötte, kékes lángkarikák csaptak ki a kéményből, és foszlottak szét, az istállóban felbőgött az árván maradt borjú. A tűz ünnepi fényben ragyogott. Priscsepa elkötötte lovát, a nyeregbe ugrott, egy hajfürtjét bedobta a lángokba, és elvágtatott.430
430На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.
EGY LÓ TÖRTÉNETE431
431История одной лошади
Annak idején Szavickij, a hadosztályparancsnok elvett egy fehér mént Hlebnyikovtól, az első század parancsnokától. Pompás külsejű ló volt ez, de egy kissé darabos idomokkal, úgyhogy én nehézkesnek láttam. Hlebnyikov cserébe egy hollófekete, telivér, sima járású kancát kapott, de rosszul bánt a kancával, bosszúra szomjazott, várta, hogy üssön az ő órája, és ki is várta.432
432Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.
A kudarcba fulladt júliusi ütközetek után, mikor Szavickijt leváltották, és elvezényelték a hadtápkiegészítő parancsnoksághoz, Hlebnyikov kérvénnyel fordult a hadseregtörzshöz, hogy adják vissza a lovát. A törzsparancsnok a kérvényre rá is írta a határozatot: „A szóban forgó mént visszajuttatni eredeti tulajdonosához.” Hlebnyikov ujjongva vágtatott száz versztát, hogy megtalálja Szavickijt, aki akkoriban Radzivillovban, ebben a feldúlt, toprongyos koldusasszonyhoz hasonló kis városkában állomásozott. A leváltott hadosztályparancsnok magányosan élt, a törzs talpnyalói nem ismerték többé. A törzs talpnyalói a hadseregparancsnok mosolyánál sütögették a maguk pecsenyéjét, és szolgalelkűen hátat fordítottak a sok dicsőséget szerzett hadosztályparancsnoknak.433
433После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном Городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.
Illatszerrel mosdottan, a Nagy Péterhez hasonló termetű, kegyvesztett Szavickij ott élt egy Paula nevű kozáklánnyal, akit egy zsidó géhás kezéről ütött le; ott volt vele még vagy húsz telivér ló, s ezeket mindenki az ő jogos tulajdonának tekintette. A nap megfeszülve és epekedve vakított sugaraival az udvarban, ahol a kis csikók nagy hevesen szívták az anyjuk emlőjét, ahol a verejtékező hátú lovászok tisztogatták a zabot a napszítta szelelőrostákon. Az igazság sebeitől vérző és a bosszútól vezérelt Hlebnyikov egyenesen berontott az elbarikádozott udvarba.434
434Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.
– Azt hiszem, jól ismer engem? – kérdezte Szavickijtól, aki ott hevert a szénán.435
435— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.
– Mintha már láttalak volna – vetette oda Szavickij ásítva.436
436— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.
– Akkor fogja, itt a törzsparancsnok határozata ­ mondta Hlebnyikov -, s arra kérem a tartalékos elvtársat, szíveskedjék hivatalos formában beszélni velem…437
437— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом…
– Ezt lehet ­ motyogta békéltető hangon Szavickij, felállt, elvette az írást, szokatlan hosszú ideig olvasta. Aztán magához intette a kozáklányt, aki ott sűrűzte a haját az árnyékban, a fészer alatt.438
438— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.
– Paula – szólt rá -, hála az Istennek, már reggel óta fésülködsz… Jobban tennéd, ha alágyújtanál a szamovárnak.439
439— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, господи, чешемся… Направила бы самоварчик…
A kozáklány félretette a fésűt, marokra fogta a haját, és a hátára vetette.440
440Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.
– Ejnye, Konsztantyin Vasziljevics, ma egész nap belém akaszkodsz ­ mondta lomhán, egy uralkodó nő mosolyával -, hol ez kell, hol az…441
441— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого…
S megindult Szavickij felé magas sarkú cipőjében, mellét emelve, amely úgy mozgott, mint egy zsákba szorult állat.442
442И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.
– Egész nap belém akaszkodsz – ismételte a lány, arca ragyogott, odament, és begombolta az inget Szavickij mellén.443
443— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.
– Hol ezt add nekem, hol azt add nekem – nevetett fel a volt hadosztályparancsnok, s átölelte Paula hozzá simuló vállát, majd hirtelen Hlebnyikovhoz fordult, akinek szinte holttá vált az arca:444
444— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.
– Még élek, Hlebnyikov ­ dörögte, és magához szorította a kozáklányt -, lábam még mozog, a lovam még ugrik, a kezem még elér, és a pisztolyom is itt melengetem a testemen.445
445— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела…
Meztelen hasáról előhúzta a pisztolyt, és odalépett az első század parancsnokához.446
446Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.
Hlebnyikov sarkon fordult, sarkantyúja szinte feljajdult, úgy hagyta el az udvart, mint egy sürgős üzenettel megbízott küldönc, és ismét lóhalálban megtett száz versztát, hogy egyenesen a törzsparancsnokhoz menjen, de az elhessegette magától:447
447Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.
– Az ügyedet elintéztem – jelentette ki. – Én visszaítéltem a méned, eriggy, nélküled is épp elég a gondom…448
448— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает…
Meg sem hallgatta Hlebnyikovot, s visszaadta az első századnak elszökött parancsnokát. Hlebnyikov egy egész hetet volt távol. Ezalatt századát átdobták a dubnói erdőbe, és ott állomásozott. Felütöttük a sátrakat, és kellemesen éldegéltünk. Jól emlékszem, Hlebnyikov tizenkettedikén, egy vasárnap reggel érkezett vissza. Tíz ív papírt és tintát kért tőlem. A kozákokkal simára gyalultatott magának egy fatönköt, aztán rárakta a pisztolyát meg a papirost, és addig írt, míg be nem esteledett, egyik lapot a másik után firkálta tele.449
449Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.
– Kiköpött Karl Marx ­ mondta neki este a század politikai megbízottja. -Mi a csudát írdogálsz, a fene vinne el?450
450— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером воевком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?
– Különböző gondolatokat vetek papírra, a katonai eskühöz híven ­ válaszolt Hlebnyikov, és a politikai biztosnak egy beadványt nyújtott át, amelyben az állt, hogy kilép a bolsevikok kommunista pártjából:451
451— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.
„A kommunista pártot ­ állt ebben a beadványban ­ úgy hiszem, az emberek örömére és a határtalan kemény igazság érdekében alapították, s éppen ezért a pártnak tekintettel kell lennie a kisemberekre is. Most pedig rátérek a fehér ménre, amelyet az egyik legkonokabb ellenforradalmár paraszttól szedtem el, a ló csont és bőr volt, és a bajtársak közül sokan egész fesztelenül mulattak is rajtam, de bennem volt erő, s álltam a csipkedő nevetésüket, és a közös ügy érdekében, összeszorított foggal, addig ápoltam a mént, amíg a kívánt változást el nem értem, mert hát, elvtársak, nagy kedvelője vagyok a szürke lovaknak, s nem is kíméltem azt a kevés erőmet, amit az imperialista meg a polgárháború még meghagyott, de az ilyen lovak megérzik a kezem, és én is megérzem szavak nélkül is, hogy mi a baja és mi kell a lónak, de ennek az undok, hollófekete kancának semmi haszna számomra, nem értem meg, ki nem állhatom, amit bizonyíthatnak a barátaim is valamennyien, s végül még bajt hoz a fejemre. S minthogy a párt nem tud érvényt szerezni a határozatnak, nem képes visszajuttatni nekem az én jogos jussom, nincs egyéb választásom, mint hogy könnyes szemmel megírjam ezt a beadványt, pedig ez katonához nem is illik, de hát a könnyem szakadatlanul ömlik, a szívem is majd megszakad, véresre szakad a szívem…”452
452«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, полагаю для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь…»
Ez állt Hlebnyikov beadványában, meg sok egyéb ehhez hasonló. Egész nap ezt írta, és jó hosszúra nyúlt. Több mint egy óra hosszát böngésztük a politikai biztossal, míg a végére jártunk.453
453Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.
– Nagy marha vagy – mordult rá a politikai biztos, és darabokra tépte a papirost -, vacsora után gyere el hozzám, beszédem lesz veled.454
454— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.
– Nem kell nekem a beszéded ­ berzenkedett Hlebnyikov -, elvesztettél engem, politikai biztos.455
455— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.
Ott állt egy helyben, kezét a nadrágvarráson tartva, egész testében remegett, körös-körül nézett, mintha azt méregetné, merre meneküljön. A politikai biztos egész közel lépett hozzá, de elvétette a lépést, Hlebnyikov ugrott egyet, és teljes erőből futásnak eredt.456
456Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.
– Eljátszottál! ­ ordított fel vadul, felugrott a fatönkre, leszaggatta magáról a zubbonyt, és körmével a mellébe vájt.457
457— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.
– Üss, Szavickij! – kiáltotta földre rogyva. – Üss, ahol érsz!458
458— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!
Becipeltük a sátrába, a kozákok segítettek. Teát főztünk neki, cigarettát sodortunk. Egyiket a másik után szívta, és egyre csak reszketett. Csak estefelé csillapodott le a parancsnokunk. Többé szóba se hozta hóbortos beadványát, de egy hét múlva elutazott Rovnóba, orvosi felülvizsgálatra jelentkezett, és mint hatszor sebesült rokkantat leszerelték.459
459Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.
Így vesztettük el Hlebnyikovot. Az eset nagyon elszomorított, mert Hlebnyikov csendes ember volt, természete hasonlított az enyémre. Az egész században egyedül neki volt szamovárja. A nyugodt napokban forró teát iszogattunk kettesben. Azonos szenvedélyek háborgattak mindkettőnket. A világot mindketten egy nagy májusi rétnek tekintettük, egy rétnek, ahol csak asszonyok meg lovak járnak.460
460Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.
KONKIN461
461Конкин
Aprítottuk a lengyelt Belaja-Cerkov környékén. Úgy aprítottuk, hogy azt jobban nem is lehet, még az útszéli fák is belegörnyedtek. Reggel új lovat kaptam, de sikerült egy jó fajtát szereznem. Emlékszem: a nap már az estbe hajolt, rég elszakadtam a dandárparancsnoktól, én meg a hozzám csatlakozott öt kozák képviselte a proletariátust. Körös-körül kaszabolták-vagdalták egymást, úgy estek egymásnak, mint pópa meg a pópáné, a virtus lassan elszállingózott belőlem, a lovamból is dőlt a vér… Egyszóval…462
462Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится… Одним словом — два слова.
Szpirka Zabutij meg én valahogy elsodródtunk a kis erdőtől, és látjuk, egész jó helyre jutottunk. Tőlünk vagy ötszáz méternyire ­ több nem lehetett ­ füstölgött a törzs vagy a fogatolt vonat. A törzs jó, de a fogatolt vonat még jobb. A fiúkról már rég leszakadt a gúnya, az ingük olyan, hogy még a férfiasságukat sem takarja többé.463
463Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика… Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.
– Zabutij – szólok oda Szpirkának -, az anyád erre meg arra, átadom neked a szót, most rajtad a sor, most vonul el a lengyelek törzse…464
464— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит…
– A törzs az jó préda – mondja Szpirka -, csakhogy azok ott nyolcan vannak, mi meg ketten.465
465— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь…
– Rajta, Szpirka ­ mondom -, akárhogy is, de ma még összekenem a reverendájukat… meghalunk egy fabatkáért meg a világforradalomért.466
466— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю… Помрем за кислый огурец и мировую революцию…
És nekik estünk. Nyolcan voltak, lovasok. Kettőt puskával szedünk le. A harmadikat, látom,Szpirka már vezeti is a mi törzsünkhöz, hadd vizsgálják meg ott az iratait. Én meg a főemberüket veszem üldözőbe. Olyan volt az, fiúk, akár a vörös király. Lánca meg aranyórája is volt. Beszorítottam egy tanyára. A tanya csupa alma-meg cseresznyefa. Az én főemberem alatt pompás lovacska, olyan, akár egy kupeclány, de elcsigázott. A tábornok úr eldobja ám a kantárt, rám emeli a pisztolyát, és lyukat fúr a lábamba.467
467И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.
„Jól van – gondolom -, úgyis az enyém leszel, úgyis kinyújtod a lábad.”468
468«Ладно, — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги…»
Megnyomom a ravaszt, és két golyót eresztek a ménbe. Kár volt a lóért. Bolsevik mén volt, telivér bolsevik. Vörös szőrű, csillogott, mint a rézpénz, a farka ívelt, a lába, mint a húr.Gondoltam, ha élve elkapom, elviszem Leninnek, de hát nem sikerült. Megöltem a lovat. Úgy rogyott le, mint egy menyasszony, az én főemberem pedig kikecmergett a nyeregből. Félreugrott, még egyszer célzott, és még egyszer átlyukasztott, de ez alkalommal az arcomat lőtte keresztül, így hát már három dicső lyukat szereztem a harc mezején.469
469Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичек был жеребец, чистый большевичек. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.
„A Jézusát – gondoltam -, ha így megy, hát a végén még úgy véletlenül meg is öl.”470
470«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком…»
Odavágtattam hozzá, ekkorára már kihúzta a szablyát, de arcán csorogtak a könnyek, kövér, fehér könnyek, hitvány emberi tejcseppek.471
471Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.
– Rajta, Vörös Zászló-rend! – ordítottam. – Add meg magad, fenséges úr, amíg életben látsz!472
472— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..
– Nem tehetem, pan – mondja -, úgyis felkoncolsz!473
473— Не могу, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня…
Ekkor Szpirka toppant elém, mint levél a fűszál elé. Csupa tajték, szeme szinte kiugrik, alig egy hajszál tartja a pofájához.474
474А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.
– Vaszja ­ kiáltja -, szörnyű, mennyi emberrel végeztem! De nini, hiszen ez egy tábornok itt, még a sávok is rajta vannak, szeretnék végezni vele.475
475— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.
– Menj, amíg jó dolgod van – szólok rá Zabutijra dühösen. – Ezek a sávok a vérembe kerültek.476
476— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.
Kancámmal beszorítom a tábornokot egy pajtába, széna volt ott, vagy mifene. Csönd, homály és hűvösség.477
477И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.
– Pan ­ mondom neki -, ha békés öregséget akarsz megélni, az isten szerelmére, add meg magad, hadd pihenjük ki magunkat, pan.478
478— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан…
A melle nehezen fújtatott a fal mellett, s vörös ujjaival törli homloka verejtékét.479
479А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.
– Nem tehetem – mondja -, te felkoncolsz, egyedül Bugyonnijnak adom át a kardot.480
480— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю…
Honnan szedjem elő neki Bugyonnijt?! Tyűh, a keservit! Látom már – vége az öregnek.481
481Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.
– Pan – kiáltom sírva, s fogam csikorog -, proletár becsületszóra, én vagyok itt a legnagyobb parancsnok. Az aranysávokat ne keresd rajtam, de a titulusom az megvan. Hogy mi a titulusom: excentrikus zenész és szalon hasbeszélő Nyizsnyijből… Nyizsnyij városából, a Volga partján…482
482— Пан, — кричу я и плачу и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего… Нижний город на Волге-реке…
Megszállott az ördög. A tábornok szeme úgy pislákolt előttem, mint valami lampion. Kitárult előttem a Vörös-tenger. Látom, nem hisz nekem az apó, s ez a sértés úgy marta a sebeim, mint a só. Befogtam hát a számat, fiúk, behúztam a hasam, teleszívtam magam levegővel, és rákezdtem úgy a régi módin, úgy a mi nyelvünkön, úgy bakásan, úgy nyizsnyij-novgorodiasan, hadd hallja a lengyel a hasbeszélő tudományomat.483
483И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.
Az öreg belesápadt, a szívéhez kapott, és leült a földre.484
484Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.
– Hiszel most már Vaszkának, az artistának, a verhetetlen harmadik dandár politikai biztosának?485
485— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..
– Politikai biztos? – kiáltja ő.486
486— Комиссар? — кричит он.
– Az, biztos! – mondom én.487
487— Комиссар, — говорю я.
– Kommunista? – kiáltja ő.488
488— Коммунист? — кричит он.
– Az, kommunista – mondom én.489
489— Коммунист, — говорю я.
– Halálos órámon ­ kiáltja ő -, most, mikor kiadom utolsó leheletem, mondd meg, barátom, te kozák, valóban kommunista vagy te, vagy csak hazudtad?490
490— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?
– Kommunista – mondom én.491
491— Коммунист, — говорю.
Elterül a földön az apó, valamilyen amulettet vesz elő, azt csókolgatja, kettétöri a kardját, és szemében kigyullad két mécses, mint két lámpás a sötét sztyeppe felett.492
492Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.
– Bocsáss meg – mondja -, kommunistának nem adhatom meg magam ­ és kezet fog velem. Bocsáss meg – mondja -, kaszabolj le amúgy katonásan…493
493— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски…
Ezt a történetet Konkin, az N…i lovasdandár Vörös Zászló-rendjellel háromszorosan kitüntetett politikai biztosa mesélte el egy ízben két ütközet közti pihenő idején, a maga szokott, tréfás modorában.494
494Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N…ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.
– Nos, Vaszka, aztán mégis miben egyeztek meg a pannal?495
495— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?
– Lehetett is azzal megegyezni? Túl sok volt benne az önérzet. Pedig ismételten könyörögtem neki, de az csak megmakacsolta magát. Elszedtük az okmányait, a pisztolyát meg nyergét a vén bolondjának, még most is az van alattam. Látom ám, hogy a vérem egyre szaporábban csurog belőlem, szörnyű látomás környékez, a csizmám már tele lett vérrel, már nem az öregre volt gondom.496
496— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него…
– Mégis, könnyítettél rajta?497
497— Облегчили, значит, старика?
– Igen, ez már az én lelkemen szárad.498
498— Был грех.
BERESZTECSKO499
499Берестечко
Hotintól Beresztecskóig le se szálltunk a lóról. A lovasok bóbiskolva ültek a magas nyeregben. A dal csurdogált, mint egy sekély patak. Megcsonkított hullák hevertek az évezredes kunhalmokon. Fehér inges parasztok morzsolták a süvegüket előttünk. Pavlicsenko hadosztályparancsnok kozák szűre úgy lebegett a törzs felett, mint egy gyászlobogó, pehelycsuklyája a hátára vetve, görbe szablyája az oldalán lógott.500
500Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.
Ős kozák sírhalmok meg Bogdan Hmelnyickij emlékműve mellett húztunk el. A síremlék mögül egy bandurás csoszogott elő, és a kozák múlt dicsőségéről énekelt gyermeki hangon. Némán hallgattuk a dalt, aztán kibontottuk a lobogókat, és harsonázó induló hangjai mellett bevonultunk Beresztecskóba. A lakosság vasrudakkal lezárt ablakredőnyökkel fogadott, és a csend, a mindenható csend, elfoglalta kisvárosi trónját.501
501Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.
Egy vörös hajú özvegyasszonyhoz szállásoltak be, akiből csak úgy áradt az özvegyi bánat. Lemostam magamról az út porát, és kimentem az utcára. Az oszlopokon plakátok hirdették, hogy Vinogradov hadosztálybiztos ma este előadást tart a Komintern második kongresszusáról. Az ablakom előtt egy kozákosztag éppen kivégzésre készült: egy ezüstös szakállú, öreg zsidót készültek agyonlőni kémkedésért. Az öreg sikoltozva tépte ki magát. Ekkor Kudrja a géppuskás osztagból elcsípte, fejét a hóna alá szorította. A zsidó elcsitult, és szétterpesztette lábát. Kudrja jobb kezével kihúzta tőrét, és óvatosan, nehogy lefröccsentse a vér, leszúrta az öreget. Aztán bekopogott a lezárt ablakon:502
502Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.
– Akinek kedve van hozzá – kiáltotta -, elviheti innen. Ez meg van engedve.503
503— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…
S a kozákok befordultak a sarkon. Nyomukba eredtem, és tovább csellengtem Beresztecsko utcáin. A lakosság többsége zsidó, de a külvárosokban orosz iparosok, főleg tímárok laknak. Fehér, takaros házaik vannak, zöldre festett ablakokkal. A tímárok vodka helyett árpa- meg méhsert isznak, házi kertjükben dohányt termelnek, amit hosszú szárú csibukokból szívnak, akárcsak a galíciai parasztok.504
504И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.
Három fürge és szorgos nép szomszédsága felébresztette bennük a makacs munkaszeretetet, amely az orosz emberben ott szunnyadt azokból az időkből, amikor még nem tetvesedett el, nem keseredett neki, és nem süllyedt az iszákosságba.505
505Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.
A hagyományok akárhogyan szellőztek is Beresztecskóban, mégis mély gyökereket eresztettek. A sarjak, amelyek három évszázadot is megéltek, még mindig zölden pompáztak Volhíniában az ódonság áporodott melegében. A zsidók haszonlesése volt az a szál, amely itt összefűzte a lengyel földesurakat az orosz paraszttal, a cseh telepeseket meg a łodzi gyárakkal. Az itteni zsidók voltak a határvidék legügyesebb csempészei meg a hitük legbuzgóbb harcosai. Ezt a kocsmárosokból, házalókból és ügynökökből összeverődött fürge népséget a hasszidizmus tartotta fojtogató rabságában. A kerek sapkás, pajeszos fiúcskák továbbra is az ortodox héberhez vezető évszázados ösvényt taposták, s a vénasszonyok is éppúgy vitték a menyasszonyokat a csodarabbihoz, mint annak előtte, s hevesen imádkoztak fajuk termékenységéért.506
506Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогую хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.
A zsidók itt tágas, fehérre meg vizenyős kékre meszelt házakban laknak. Ennek az építkezési módnak hagyományos silánysága sok száz évre tekint vissza. A ház mögött egy-kétemeletes pajta húzódik, ahová a nap sose hatol be. Ezek a véghetetlen komor épületek helyettesítik náluk az udvart. Titokzatos utak vezetnek a pincékbe meg az istállókba. Háborúk idején ezekben a katakombákban húzódnak meg a golyók és a fosztogatók elől. Napokon át gyülemlik fel itt az emberi ürülék meg az állati trágya. A csüggesztő rémület maró bűzzel meg a trágya zápos savanyúságával tölti be ezeket a katakombákat.507
507Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.
Beresztecsko rendületlenül bűzlik mind a mai napig, s valamennyi lakosa rothadt heringszagot áraszt. A kisváros bűzlik az új korszakra várva, s emberek helyett a határvidék borzalmainak fakó árnyai járnak az utcán. Estefelé mindebből túlságosan elegem lett, kimentem a városka határába, felkapaszkodtam a dombra, és betértem a Raciborski grófok, Beresztecsko tegnapi urainak elhagyott kastélyába.508
508Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.
A nyugodt naplemente égkékre festette a kastély körüli pázsitot. A tó felett felkúszott a hold, zölden, akár a gyík. Az ablakból jól látom Raciborskiék birtokát – az alkonyat selyem fátylával leplezett réteket, a komlóföldeket.509
509Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.
A kastélyt nemrégiben még a kilencvenesztendős, megháborodott grófnő lakta a fiával. Haragudott a fiára, mivel nem gondoskodott utódokról a kihaló nemzetségüknek, és ­ a parasztok azt beszélték nekem – a grófnő korbáccsal verte a fiát.510
510В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.
Lent a téren már összeverődött a népgyűlés. Eljöttek a parasztok, a zsidók meg a külvárosi orosz tímárok. A tömeg felett felharsant Vinogradov ujjongó hangja sarkantyúpengetéstől kísérve. A Komintern második kongresszusáról beszélt, én meg ott kószáltam a kastély falai között, s elnéztem a freskókon a kiszúrt szemű nimfák különös körtáncát. Az egyik zugban, az összetaposott padlón megsárgult levélfoszlányt találtam. Színehagyott tintával ez állt rajta:511
511Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:
„Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit pue l’empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont té faciles, notre petit heros acheve sept semaines…”512
512«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont ete faciles, notre petit heros acheve sept semaines…».
Lent a téren fáradhatatlanul zeng a politikai biztos hangja. A gondterhes kispolgároknak meg a kifosztott zsidóknak szenvedélyesen magyarázza:513
513Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:
– A hatalom: ti vagytok. Minden, ami itt van, a tietek. Nincsenek többé földesurak. Hozzáfogunk a Forradalmi Bizottság megválasztásához…514
514— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома…
A SÓ515
515Соль
„Kedves Szerkesztő elvtárs! Azokról az öntudat híján való asszonyokról akarok írni, akik ártalmunkra vannak. Abban reménykedünk, hogy a polgárháború frontját járva, amelyekről olyan szépen írt, nem kerülte el a tősgyökeres Fasztov vasútállomást, amely innen hetedhét országon túlra, a sose látott birodalomban, az ismeretlen messzeségben fekszik, én ott persze jártam, ettem-ittam, lakomáztam, sose meg nem bántam. Hát erről a fent említett vasútállomásról volna egy-két szó mondanivalóm, de ahogy az egyszerű nép között mondani szokás: azÚristen minden szemetét úgysem lehet elhordani. Éppen ezért csak azt írom le, amit a szemeim saját kezűleg láttak.516
516«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты; которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.
Hét nappal ezelőtt, csendes, fájintos éjszaka volt, amikor a Lovashadsereg sok érdemet szerzett, harcosokkal teli szerelvénye befutott arra az állomásra. Valamennyiünket fűtött a vágy, hogy hasznára legyünk a közös ügynek, és Berdicsev volt az irány. Egyszer csak azon vesszük magunkat észre, hogy a szerelvény sehogy se mozdul a helyéből. Nem forog a kerék. A harcosokat kétkedés fogta el, és hangosan találgatták is, mi okból rostokolunk itt. Amint aztán kiderült, volt is oka annak, mégpedig nem is kicsi, mert hát a batyuzók, ezek a dühödt ellenségek, akik között a női nemnek se szeri se száma, a legpimaszabbul kitoltak a vasúti hatósággal. Semmitől sem félve kapaszkodtak fel a kocsikra, nyargalásztak tetőkön, sürögtek-forogtak és mindegyikőjük kezében ott leledzett a már híressé vált só, olyik-másik zsák öt pudot is nyomhatott. De hát a batyuzó tőke diadala nem volt hosszú életű. A kocsikból előjött katonák hamarosan könnyed lélegzethez juttatták a meggyalázott vasúti hatóságot. A szerelvény környékén csak a női nem maradt a batyuival, mert hát sajnos akadnak még vöröskatonák, akik az asszonyokat beengedik a kocsijukba, így hát a mi vagonunkban, a második szakaszhoz is bekerült két fehércseléd, és az első csengetés után odajött még hozzánk egy szemrevaló, csinos asszony, gyerekkel a karján, és rákezdi:517
517Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:
– Kedves kozákok, engedjenek fel, már hetek óta a pályaudvarokat járom ezzel a szopós gyerekkel a karomon, ni. Az uramhoz mennék, látni szeretném, de hát a vasút miatt ez szinte lehetetlen, legalább maguk, kozákok szánjanak meg.518
518— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?
– Ide figyeljen, asszonyság ­ mondom neki -, a sorsa a szakasz akaratától függ. -Aztán a szakaszomhoz fordultam, és elmondtam, hogy egy olyan rendes képű asszony kéredzkedik felhozzánk, az urához szeretne utazni, a gyereke is vele van. Így hát azt kérdem, mit határoztok. Engedjük-e be, vagy sem.519
519— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?
– Hadd gyüjjön – kiáltják a fiúk -, miutánunk úgyse kell neki már az ura!520
520— Пускай ее, — кричат ребята, — опосля нас она и мужа не захочет!..
– Azt már nem – mondom csendesen a fiúknak -, erre esküszöm; de mégis meglep, fiúk, hogy ilyen kanoskodást hallok tőletek. Gondoljatok a saját életetekre, gondoljatok arra, hogy ti is voltatok szopós gyerekek az anyátok karján, így hát nem nagyon illendő a beszéd, amit mondtok:521
521— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить…
A kozákok meghányták-vetették egymás közt, hogy milyen ember is lett ez a Balmasov, mármint én, de a végén betessékelték az asszonyt a kocsiba, aki nagy hálálkodva fel ismászott. Úgy látszik, a szavaim az elevenükre tapintottak, mert ahányan csak voltak, mind helyet kínáltak az asszonynak, és egymás szavába vágva biztatgatták:522
522И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:
– Üljön csak ide, asszonyság, ide a sarokba, ringassa a gyerekét, úgy érkezik az urához, hogy egy ujjal sem bántjuk, aztán reméljük, hogy jó sok gyereket nevel még fel, akik a helyünkbe lépnek, mert hát az öregek kiöregednek, gyereket meg alig-alig látunk. Sok viszontagságot megéltünk mi már, asszonyság, a nagy háborúban, meg ebben is itt, fojtogatott az éhség, mart a hideg, üljön csak le, asszonyság, ne féljen…523
523— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения…
A harmadik csöngetés után a szerelvény megindult. A fájintos éjszaka szétterítette sátrát, és ebben a sátorban ragyogtak a csillagmécsesek. A kozákok meg a kubáni éjszakákra, a zöldes fényű kubáni csillagokra emlékeztek. A gondolat tovaszállt, mint a madár. A kerekek meg kattogtak, kattogtak…524
524И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят…
S az idő haladtával, mikor eljött az éjszaka őrségváltása, s a vörösdobosok hajnalt peregtettek vörös dobjaikon, akkor a kozákok látva, hogy engem kerül az álom, és megvesz az unalom, odasündörögtek hozzám:525
525По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.
– Balmasov – mondják a kozákok -, miért vagy ilyen komor, és miért ülsz itt álmatlanul?526
526— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?
– Mély tiszteletem nektek, katonák, megkövetlek benneteket, de engedjétek, hadd mondjak egypár szót ennek a polgártársnőnek.527
527— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов…
Egész testemben reszketve felemelkedtem fekhelyemről, amelytől úgy menekült az álom, mint farkas a vérebek falkájától, odamegyek az asszonyhoz, kiveszem kezéből a gyereket, lerántom a pólyát, és mit látok? A pólya alatt egy jó pudnyi só van…528
528И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.
– Emmár döfi, egy ilyen gyerek cicit se kér, pelenkába se piszkít, még az emberfia éjjeli álmát se zavarja.529
529— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит…
– Már bocsássanak meg, kedves kozákok ­ vág a szavamba az asszonyság a legnagyobb nyugalommal -, nem én szedtem rá magukat, a sors szedett rá engem.530
530— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло…
– Balmasov megbocsát a sorsodnak ­ válaszolok az asszonynak -, Balmasovnak mi sem könnyebb ennél. Balmasov annyiért adja, amennyiért vette, a kozákoktól kérdezd, azoktól, akik úgy becsültek meg, mint dolgozó anyát, no meg ettől a két lánytól kérdezd, akik most itt sírnak mindattól, amit az éjjel átszenvedtek, a búzatermő Kubánban maradt asszonyainktól kérdezd, akik ember nélkül morzsolják asszonyi erejüket, és ott magányosan a gonosz kényszer alatt minden jöttment megtiprója lehet ifjú lányságuknak. Téged egy ujjal sem bántottak, bár az ilyen magadfajta egyebet sem érdemelne. Ne tőlem, hanem az ezer sebből vérző, lesújtott Oroszországtól kérdezd.531
531— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, тоже самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек… А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью…
Az asszony meg nekem ront.532
532А она мне:
– A sóm már odavan, de az igazat nem félek kimondani: nem Oroszországra van nektek gondotok, a zsidókat véditek.533
533— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете…
– Nem a zsidókról van most szó, kártékony asszonyság. Semmi köze ennek a zsidókhoz, de maga alattomos perszóna, maga nagyobb ellenforradalmár annál a fehérgenerálisnál is, aki éles karddal fenyeget bennünket a magas ló hátáról. Az ilyen generális már messziről látszik, s a dolgozóknak csak az a gondja, álma, hogy lekaszabolják, de magát, beste perszóna, a maga kacifántos magzatjával, amelyik enni se kér, s akit a szellőtől se kell óvni, magát éppoly nehéz észrevenni, akár a bolhát, pedig csíp, csíp, csíp…534
534— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне… Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите…
Bevallom, ezt a polgártársnőt valóban kipenderítettem a mozgó vonatból, de a goromba némberje csak a fenekére huppant, aztán felállt, megrázta a szoknyáját, megindult, és ment tovább a becstelen útján. Ahogy elnéztem ezt a sérthetetlen asszonyt, meg ezt a kimondhatatlan nagy Oroszországot körülötte, ahogy elnéztem a kalásztalan paraszti földeket, a meggyalázott szüzeket meg a bajtársakat, akik tömegével vonulnak a harctérre, de csak egyesével térnek onnan vissza, hát ahogy mindezt elnéztem, bizony kedvem kerekedett, hogy magam is kiugorjak a kocsiból, hogy végezzek magammal, vagy végezzek vele. De a kozákok megsajnáltak, és így szóltak:535
535И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:
– Puffantsd le!536
536— Ударь ее из винта.
A hűséges puskámat le is akasztottam, s ezt a szégyenfoltot le is mostam a dolgozó föld és a köztársaság arcáról.537
537И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.
S mi, a második szakasz katonái esküszünk magának, kedves Szerkesztő elvtárs, és maguknak is, kedves szerkesztőségi elvtársak, hogy kíméletlenül elbánunk mindazokkal az árulókkal, mindazokkal, akik verembe taszítanak minket, akik vissza akarják fordítani a víz folyását, és Oroszországot holttestekkel meg döglött fűvel akarják befedni.538
538И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой…
A második szakasz valamennyi harcosa nevében – Nyikita Balmasov, a forradalom katonája.”539
539За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».
ESTE540
540Вечер
Ó, te Orosz Kommunista Párt Szervezeti Szabályzata! Messze törő vágányokat fektettél le az orosz sorsok kovászos tésztáján keresztül. A rjazanyi Jézusok szenvedélyével teli három sóvár, orosz szívet a Vörös lovasság íródiákjává változtattad, elvarázsoltad őket, csak hogy nap mint nap megírhassák a bátorsággal és nyers jó kedvvel teli hetyke-harcos újságot.541
541О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.
A hályogos szemű Galin, a heptikás Szlinkin és a beteg, kimart belű Szicsov mintegy lázálomban járnak a hadtáp meddő porában, és lapjukkal viszik szét a lázadás tüzét a pihenő szilaj kozákok meg a lengyel tolmácsként szereplő hétpróbás csirkefogók soraiban, meg azok közt a lányok közt, akiket Moszkvából küldtek ide a politikai osztályhoz, hogy átneveljék őket.542
542Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.
Az újság ­ ez a hadsereg alá helyezett dinamitos gyújtózsinór ­ éjnek idején készül. Az égen kihunyt a vidéki nap bandzsa lámpása, de a nyomda fényei szikrázva repdesnek, zabolátlanul, akár a gépek szenvedélye. S ilyenkor éjféltájt Galin kilép a kocsiból, hogy megborzongassák Irina, a mosónőnk iránt táplált viszonzatlan szerelmének marásai.543
543Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходил Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.
– Legutóbb ­ kezdi a keskeny vállú, sápadt, vaksi Galin -, legutóbb a Véreskezű Miklós cár kivégzéséről beszéltünk, Irina, arról, akit a jekatyerinburgi proletariátus agyonlövetett. Most térjünk rá a többi döghalállal kimúlt zsarnokra. Harmadik Pétert a felesége szeretője, Orlov fojtotta meg. Pált az udvaroncok meg saját fia koncolták fel. Miklós, a Vascár, öngyilkos lett, a fia március elsején pusztult el, unokáját meg az iszákosság vitte sírba… Ezt magának tudnia kell, Irina.544
544— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства… Об этом вам надо знать, Ирина…
Galin a mosónőnkre emeli imádattal teli, hályogos szemét, és az elhalt cárok kriptáit háborgatja fáradhatatlanul. Görnyedt alakját elönti a hold, amely mint valami kihívó tüske ágaskodik ott fenn az égen, nem messze csattognak a nyomdagépek, és tiszta fényben fürdik a rádióállomás. Irina odasimul Vaszilij, a szakács vállához, és úgy hallgatja a szerelem tompa, gügye suttogását, felette az ég fekete sűrűjében csillagok botorkálnak. Irina elbóbiskol, összeszorítja duzzadt ajkát, és tágult szemmel nézi-nézi Galint.545
545И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза…
Irina mellett ásítozik a széles képű Vaszilij, aki, mint minden szakács, lenézi az emberiséget. A szakácsoknak többnyire halott állatok húsával meg az élő emberek mohóságával van dolguk, és éppen ezért a szakácsok a politikában mindig azt keresik, amihez semmi közük. Vaszilij is így van ezzel. Nadrágját felhúzza egész a mellbimbójáig, és Galintól az iránt érdeklődik, mennyire rúg a különféle királyok civillistája meg a királylányok hozománya, aztán ásítva így szól:546
546Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.
– Éjjel van már, Irina, holnap is van egy nap. Gyerünk, etessük a bolhákat.547
547— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить…
S magukra csukják a konyhaajtót, otthagyva Galint a holddal, amely mint valami kihívó tüske ágaskodik ott fenn az égen. A töltésen, a szendergő tó partján, szemben a holddal üldögéltem én, szemüvegesen, kelésekkel a nyakamon és sebesült, bepólyált lábbal. Zavaros, poétikus agyam az osztályharc emésztésével foglalkozott, amikor Galin odalépett hozzám fénylő hályogával.548
548И они закрыли дверь, кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза… Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.
– Galin ­ mondtam a szánalomtól és a magánytól legyűrten. – Beteg vagyok, érzem, itt a vég, már nem bírom tovább itt az életet a Lovashadseregnél.549
549— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии…
– Nyálasok vagytok ­ mordult fel Galin, sovány csuklóján a karóra éjjel egy órát mutatott. Nyálasok vagytok, de nekünk rendeltetett, hogy tűrjünk benneteket, nyálasokat. Hogy mi szedjük ki a tűzből nektek a forró gesztenyét. Eltelik egy rövid idő, s megpillantjátok ezt a megtisztított ropogós gesztenyét, erre aztán kihúzzátok az orrotokból az ujjatok, és csodálatos prózában megénekelitek majd az új életet, de addig, addig üljetek veszteg, ti nyálasok, és ne nyavalyogjatok itt a lábunk alatt.550
550— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.
Odaült közel mellém, megigazította a kötést, amely félrecsúszott rühmarta fekélyeimről, s azután horpadt csirkemellére horgasztotta fejét. Bánatunkat az éjszaka vigasztalta, a szél körüllebegett, mint anyánk szoknyája, és lábunk előtt üdén, nedvdúsan csillogott a fű.551
551Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.
A vonatnyomdában zakatoló gépek csikorogva elcsendesültek, a föld peremén a hajnalpír meghúzta a vonalat, a konyhaajtó megreccsent, és kinyílt. Négy, megszarusodott sarkú láb bukkant ki a friss levegőre, s megláttuk Irina vádliját meg Vaszilij fekete, görbe körömmel fedett lába nagyujját.552
552Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.
– Vaszilek – suttogta a lány visszafojtott, elhaló hangon. – Menjen már az ágyamról, ne dévajkodjon.553
553— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут…
Vaszilijnak csak a sarka rándult egyet, s közelebb csúszott Irinához.554
554Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.
– A Lovashadsereg – mondta ekkor hozzám fordulva Galin -, a Lovashadsereg pártunk Központi Bizottsága által megteremtett társadalmi gócpont. A forradalom görbéje az előítéletek tömegével átitatott kozák szabadcsapatokat vette be az első sorba, de a Központi Bizottság ügyes taktikával fogja őket vaskefével megtépázni.555
555— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой…
És Galin az Első Lovashadsereg politikai neveléséről kezdett beszélni. Sokáig beszélt, tompán, világos érthetőséggel. Szemhéja meg-megrándult a hályogos szemén.556
556И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.
Kovel, 1920557
557#
AFONYKA BIDA558
558Афонька Бида
Lesnyuv környékén csatáztunk. Az ellenséges lovasság minden oldalról falként vett körül bennünket. A megerősödött lengyel hadászat rugója baljóslatú sziszegéssel feszült meg. Szorongattak bennünket. A hadjárat kezdete óta most először éreztük a saját hátunkon a szárnyakról meg a hátulról jövő csapások pokoli élét, ugyanannak a taktikának a marásait, amely oly szerencsével szolgált nekünk.559
559Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.
Lesnyuv előtt az arcvonalat a gyalogság tartotta. A girbe-görbén kiásott lövészárkokban véges-végig lenhajú, mezítlábas volhíniai parasztok húzódtak meg. Ezt a gyalogságot tegnap emelték el az eke szarvától, hogy megteremtsük a Lovashadsereg gyalogos tartalékát. A parasztok szíves-örömest álltak be katonának, és nagy igyekezettel verekedtek. Alamuszi, elszánt paraszti kegyetlenségük még Bugyonnij kozákjait is meghökkentette. A lengyel földesurak iránt táplált gyűlöletük láthatatlan, de jófajta anyagból volt gyúrva.560
560Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.
A háború második szakaszában, amikor a csatakiáltás már nem hatott annyira elrémítően az ellenségre, és a lovas támadások lehetetlenekké váltak a jól beásott ellenséggel szemben, ez a magunk teremtette gyalogság hatalmas hasznot hozhatott volna a Lovashadseregnek, de nyomorúságunk felülmúlt mindent. Három emberre jutott egy puska, de a meglevő lőszer többnyire nem illett bele. A tervünkről hát le kellett mondanunk, és ezt az igazi népi felkelést szélnek kellett eresztenünk.561
561Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.
De hát térjünk vissza a lesnyuvi csatákhoz. A gyalogság három versztányira ásta be magát. Az árkok előtt egy hajlott hátú, szemüveges fiatalember járt fel s alá, balján hosszú kard fityegett. Ugrándozva ment egyik helyről a másikra, elégedetlen arckifejezéssel, mint akit szorít a csizma. Ez a parasztvezér, akit katonái maguk választottak, és akit szerettek, vaksi zsidófiú volt, fonnyadt és eltöprengő talmudista arccal. Az ütközetben óvatos bátorságot mutatott és olyan hidegvért, amely velejárója az ilyen szórakozott, álmodozó természetnek.562
562Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.
Úgy három óra tájt járhatott az idő, ezen a hosszú, júliusi napon. A levegőben a hőség szivárványszerű pókhálója csillogott. A domb mögül színes egyenruhák sora, szalagokba font lósörények villantak elő. Az ifjú jelt adott a készülődésre. A parasztok csattogó bocskorban futottak helyükre, és lövésre emelték puskájukat. Kiderült, hogy csak vaklárma. Maszlakov színpompás ezrede fordult ki a lesnyuvi országútra. Lesoványodott, de élénk lovaik a lépést szaporázva ügettek. Aranyozott rúdon, bársonybojtokkal teleaggatott, pompás zászló lobogott a por izzó oszlopai között. A lovasok fenségesen és kihívó hidegvérrel kocogtak. A toprongyos gyalogság előbújt az árkokból, és szájtátva bámulta a lassú áradat rugalmas pompáját.563
563Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.
Az ezred élén, széles sztyeppi lovacskáján, Maszlakov dandárparancsnok ügetett, mámoros bővérűséggel és zsíros nedvektől ernyedten. Hasa mint valami nagy macska feküdt az ezüstveretes nyeregkápán. A gyalogság láttán Maszlakov olyan jókedvre derült, hogy belevörösödött, és magához intette Afonyka Bida szakaszvezetőt, akit magunk között „Mahnó”-nak hívtunk az anarchista vezérrel való hasonlatossága miatt. A parancsnok meg Afonyka egy-két percig súgtak-búgtak, aztán a szakaszvezető az első századhoz fordult, lehajolt, és halkan kiadta a parancsot: „Engedd el a kantárszárat!” A kozákok meg a szakaszvezető vágtába kezdtek, lovukat nógatva repültek a lövészárkok felé, ahonnan a látványban gyönyörködő gyalogság bámulta őket.564
564Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.
– Ütközetre készülj! – hallatszott Afonyka mélabús, távolról daloló hangja.565
565— К бою готовьсь! — продел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.
Maszlakov rekedt krákogással gyönyörködött félrevonulva, míg a kozákok rohamra lendültek. A szegény gyalogság futásnak eredt, de már későn kapott észbe. A kozák korbácsok végigszántották silány gúnyájukat. A lovasok ott keringtek a mezőn, és a korbács hihetetlen ügyességgel járt a kezükben.566
566Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.
– Mit rakoncátlankodtok? – kiáltottam Afonykának.567
567— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.
– Csak úgy mulatságból ­ felelte a nyeregben fészkelődve, és előkergetett egy legényt, aki megbújt a bokorban.568
568— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.
– Csak úgy mulatságból! – kiáltotta, miközben kipiszkálta a se eleven se holt legényt.569
569— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.
A mulatság akkor ért véget, amikor az elpuhult, és fenséges Maszlakov pufók kezével jelt adott.570
570Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.
– Gyalogság, ne hagyd magad! ­ kiáltott Afonyka, és kevélyen kihúzta törékeny testét. Meglépett a gyalogság, elment bolházkodni.571
571— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла блох ловить, пешка…
A kozákok nevetgélve lovagoltak vissza a sorba. A gyalogságnak nyoma veszett. A lövészárkok elnéptelenedtek. Csak a görnyedt zsidó fiú állt továbbra is a helyén, és szemüvegén keresztül mereven és lenézően nézte a kozákokat.572
572Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.
A Lesnyuv felől jövő lövöldözés zaja nem csillapult. A lengyelek bekerítettek bennünket. Látcsővel lovas felderítőik már egyenként is jól látszottak. A helységből zúdultak ki, és úgy eltűntek, mint a keljfeljancsik. Maszlakov csatarendbe állította a csapatát az országút két oldalán. A Lesnyuv felett ragyogó égbolt üresnek látszott, mint mindig a veszély órájában. A zsidó fiú egy sípot vett elő, hátraszegte fejét, és fájdalmasan, erősen belefújt. S a gyalogság, az elnáspángolt gyalogság visszatért a helyére.573
573Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.
A golyók sűrűn repdestek felénk. A dandártörzs géppuskatűz alá került. Az erdőbe rohantunk, és áttörtünk az út jobb oldalán húzódó cserjésen. A golyóérte ágak recsegtek felettünk. Mire kikecmeregtünk a cserjésből, a kozákok már eltűntek előbbi helyükről. A hadosztályparancsnok parancsára Brodi irányába indultak. Csak a lövészárokban maradt parasztok gyér lövései nyugtalanították az ellenséget, no meg a lemaradt Afonyka ügetett szakasza után.574
574Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам, Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод.
Az út legszélén lovagolt, pislogva nézett jobbra-balra, és szimatolt. A lövöldözés egy percre alábbhagyott, a kozák csak erre a lélegzetvételre várt, szabadjára engedte a kantárszárat, és előrevágtatott. Még megtett vagy száz lépést, és sorainkba érve a ló mellső lába összecsuklott, és az állat lerogyott a földre.575
575Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.
Afonyka lassan kihúzta lábát a kengyelből. Leguggolt, s rézbarna ujjával turkálni kezdett a sebben. Aztán kiegyenesedett, bánatos tekintete végigjárta a ragyogó szemhatárt.576
576Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.
– Isten veled, Sztyepan ­ kezdte fakó hangon, egy lépést hátrált a páráját kiadó állattól, és mélyen meghajolt előtte. -Hogy térjek meg tenélküled a csendes falumba? Mitévő legyek a hímzett nyereggel? Isten veled, Sztyepan ­ ismételte meg most már hangosabban, fulladozva sipogott, mint a csapdába esett egér, majd felüvöltött. Szúrós jajszava fülünkig jutott, s megpillantottuk Afonykát, aki úgy hajlongott, és úgy verte a mellét, mint egy templomos vénasszony. -De nem hajtok ám fejet a nyomorult sors előtt ­ kiáltott fel, s kezét elkapta halálra vált arcáról -, nem én, irgalmatlanul kaszabolom ezentúl a förtelmes lengyelt. A szívük utolsó dobbanásáig, anyjuk istenének utolsó csepp véréig nem nyugszom. Itt a falumbéli kedves komáim előtt fogadom meg neked, Sztyepan.577
577— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови… При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан…
Afonyka arcát a ló sebére fektette és elhallgatott. A ló gazdájára emelte mélyen ülő, ragyogó lilás szemét, és hallgatta Afonyka feltörő hörgését. Bágyadt ernyedtséggel végighúzta a földön lekonyult fejét, és a vérsugár mint két rubintos istráng csorgott végig fehér, izmoktól domborodó mellén.578
578Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.
Afonyka ott feküdt mozdulatlanul. Maszlakov vastag lábán rövidet lépdelve odament a lóhoz, fülébe dugta pisztolyát, és elsütötte. Afonyka felpattant, és Maszlakov felé fordította ragyás arcát.579
579Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.
– Szedd össze a lószerszámot – szólt rá Maszlakov gyengéden -, és eriggy a csapathoz…580
580— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части…
A dombról láttuk a nyereg súlya alatt görnyedő Afonykát, nyirkos, nyershússzínű arcát, ahogy a századhoz kecmergett, végtelenül elhagyottan a poros földek lángoló kiességében.581
581И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.
Késő este a fogatolt vonatoknál találtam rá, ott aludt a szekéren, amelyen vagyonát – kardokat, zubbonyokat, átfúrt aranyérméket ­ őrizte. A szakaszvezető cserzett bőrű feje ferdére húzott szájával úgy hevert a nyereg ölében, mint a keresztrefeszített. Mellette feküdt a megölt ló szerszáma, a kozákparipa kacifántos és cifra ruhája, a fekete bojtos mellvédő, a hajlékony, rugalmas, színes kövekkel kirakott farszíjak és az ezüst ötvözetű zabla.582
582Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.
A homály egyre sűrűbb lett. Fogatolt vonatunk ott tekergett a brodi országúton; a tejúton hitvány csillagocskák pottyantak le az égről, a távolban falvak égtek az éjszaka hűs mélyében. Orlov, a századparancsnok-helyettes meg a nagy bajuszú Bicenko ott ültek Afonyka szekerén, és keserű bánatát tárgyalták.583
583Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.
– Még otthonról hozta a lovat – mondta a nagy bajuszú Bicenko. -Hol találni most egy ilyen lovat?584
584— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня, где его найдешь?
– A ló a legjobb barát – felelte Orlov.585
585— Конь — он друг, — ответил Орлов.
– A ló, akár az apa ­ sóhajtott fel Bicenko -, számtalanszor megmenti az ember életét. Ló nélkül Bida elveszett ember…586
586— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня…
Reggelre kelve Afonyka eltűnt. Megkezdődtek a Brodi melletti csaták, véget is értek. A kudarcot ideiglenesen győzelmek váltották fel, de Afonyka még mindig sehol. Csak a falvak fenyegető zúgolódása, Afonyka garázdálkodásainak dühödt és ragadozó nyoma jelezte nekünk nehéz útját.587
587А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.
– Lovat szerez ­ mondták a században, ha a szakaszvezető szóba került, és hányódásaink áthatolhatatlan sötét éjszakáin sok történetet hallottam erről a konok, nekiveszekedett lószerzésről.588
588— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.
Vagy tíz versztányira tőlünk egy szomszédos csapat harcosai Afonykába botlottak. Lesben ült, és várta, hogy lecsaphasson valamelyik lemaradt lengyel lovas járőrre, vagy pedig az erdőt járta, és a parasztok elrejtett ménesét kereste. Falvakat gyújtott fel, lelőtt több falusi bírát az ellenség rejtegetéséért. Hozzánk is eljutott a híre ennek az eszeveszett párviadalnak, a magányos farkas rabló rajtaütéseinek a tömegen.589
589Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.
Eltelt még egy hét. A napi gondok keserű dühe kiperzselte Afonyka komor fenegyerekeskedéseiről szóló történeteket, és lassan felejteni kezdtük. Aztán híre járta, hogy valahol a rengetegben felkoncolták a galíciai parasztok. S aznap, amikor bevonultunk Beresztecskóba, Jemeljan Bugyak az első századból már ott járt a hadosztályparancsnoknál, hogy elkérje magának Bida nyergét és sárga nyeregtakaróját. Jemeljan új nyeregben akart a díszszemlén megjelenni, de hát nem sikerült neki.590
590Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.
Augusztus hatodikán vonultunk be Beresztecskóba. A hadosztály élén az új hadosztályparancsnok ázsiai bekecse és vörös kozákszűrje díszelgett. Ljovka, ez a mindenre kész talpnyaló kantárszáron egy tenyészcsődört vezetett a parancsnok után. Fenyegetésekkel teli harci induló elnyújtott hangjai szálltak a kacskaringós és nyomorúságos utcák felett. Omladozó sikátorok, kipingált, szuvas fajú, görcsös mestergerendák nyomták rá bélyegüket a városkára, melynek időmarta főtere borongós enyészetet lehelt felénk. A csempészek és a szenteskedő képmutatók komor, tágas házaikban bújtak meg. Egyes-egyedül pan Ludomirski, a zöld kabátos sekrestyés fogadott bennünket a katolikus templom bejárata előtt.591
591Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.
Átkeltünk a folyón, és már mélyen bent jártunk az iparostelepen. Közeledtünk a paplakhoz, amikor annak kapujából Afonyka lovagolt elénk egy szürke, jól megtermett ménen.592
592Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.
– Tiszteletem – üvöltötte a harcosokat félrelökdösve, és elfoglalta helyét a sorban.593
593— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.
Maszlakov a színtelen semmiségbe fúrta tekintetét, és rekedtesen, anélkül, hogy megfordult volna, megkérdezte:594
594Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:
– Hol szerezted a lovat?595
595— Откуда коня взял?
– Sajátom – felelte Afonyka, cigarettát sodort, és rövid nyelvöltéssel megnyálazta.596
596— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.
A kozákok sorjába odalovagoltak hozzá, hogy köszöntsék. Szögletes arcában bal szeme helyén visszataszító rózsaszín üreg tátongott.597
597Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.
Másnap reggel Bida mulatott. A templomban összetörte a Szent Valent csontját tartalmazó urnát, és az orgonán is megpróbált játszani. Kék szőnyegből szabott zubbonyt viselt, hátán hímzett liliommal, nyirkos hajtincsét kifolyt szemére fésülte homlokáról.598
598А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.
Ebéd után felnyergelte lovát, és puskából lövöldözött a Raciborski grófok kastélyának betört ablakaiba. A kozákok félkörben körülvették. Megrángatták a ló farkát, megtapogatták a lábát, megszámolták a fogát.599
599После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него… Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.
– Mutatós ló – mondta Orlov, a századparancsnok-helyettes.600
600— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.
– Jó vágású mén – hagyta rá a hosszú bajuszú Bicenko.601
601— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.
SZENT VALENTNÁL602
602У святого Валента
Hadosztályunk tegnap este foglalta el Beresztecskót. Törzsünk Tuzinkevics plébános házában szállt meg. A plébános asszonynak átöltözve menekült el Beresztecskóból, még mielőtt csapataink bevonultak volna. Róla csak annyit tudok, hogy negyvenöt évig bajlódott az Istennel Beresztecskóban, és jó plébános volt. Amikor a helyi lakosok azt akarják, hogy ezt megértsük, azt mondják: szerették a zsidók is. Tuzinkevics idejében restaurálták az ősi templomot. A munkálatokat a templom fennállásának háromszázadik évfordulóján fejezték be. Erre az alkalomra Zsitomirból eljött a püspök. Selyemreverendás prelátusok szolgáltatták a misét a templom előtti téren. Pocakosan, ájtatosan álltak ott, akár harangláb a harmatos fűben. A szomszédos falvakból ömlött az alázatos áradat. A paraszt térdet hajtott, csókolta a papok kezét, és azon a napon az égben eddig soha nem látott felhők lángoltak. Mennybéli lobogók lebegtek az ősi templom tiszteletére. A püspök homlokon csókolta Tuzinkevicset, és Beresztecsko atyjának, Beresztecsko páterének nevezte.603
603Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.
Ezt a történetet reggel hallottam a törzsnél, ahol az átkaroló mozdulatokat végző csapataink jelentéseit tanulmányoztam, amelyek Radzibor környékén, Lvov irányában végeztek felderítést. Olvasgattam a jelentéseket, a küldöncök horkolása a hátam mögött a véghetetlen hajléktalanságunkról beszélt. Az álmatlanságtól elkámpicsorodott írnokok a hadosztályparancsot írták, uborkát harapdáltak, és tüsszentgettek. Dél lett, mire végeztem, az ablakhoz léptem, és megpillantottam a hatalmas és fehér beresztecskói templomot. Úgy ragyogott a langyos napsütésben, mint egy porcelántorony. A déli nap villámai meg-megcsillantak fényes falain, melyeknek domborodó vonala fent az ősi, zöld kupolánál kezdődött, és gyengéden futott alá. Szemben velem a fehér homlokzaton rózsaszín erecskék parázslottak, és feljebb gyertya-vékony oszlopok sora húzódott.604
604Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.
Ekkor fülemet orgonabúgás hangja csapta meg, s ebben a pillanatban a törzs ajtajában egyzilált, sárga hajú öregasszony jelent meg. Úgy mozgott, akár egy kutya, amelynek eltörték a lábát, forgott, és le-lehuppant a földre. Szemgolyóját elöntötte a vakság fehér nedve, s ömlöttek belőle a könnyek. Az orgona hangja hol vontatottan, hol szaporábban kúszott felénk. Nehézkesen szálltak a hangok, bánatos és hosszas csengésű nyomot hagytak. Az öregasszony hajával letörölte könnyeit, leült a földre, és csizmámat kezdte csókolgatni a térdem körül. Az orgona elhallgatott, majd mély basszus hangon újra felkacagott. Megragadtam az öregasszony kezét, és körülnéztem. Az írnokok kopogtatták az írógépet, a küldöncök egyre dallamosabban horkoltak, sarkantyújuk belevágott a bársonyhuzatú dívány lószőr bélésébe. Az öregasszony csókolgatta csizmám, és oly gyengéden ölelte át, akár egy csecsemőt. Az asszonyt nagy nehezen kivonszoltam, és becsuktam magam után az ajtót. A templom ott emelkedett előttünk, vakítóan, akár egy színpadi díszlet. Az oldalajtók nyitva voltak, és a lengyel tisztek sírjain lókoponyák hevertek.605
605Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.
Befutottunk az udvarba, végighaladtunk egy homályos folyosón, s az oltár mögé épített négyszögletes szobában találtuk magunkat. Szaska, a harmincegyedik ezred ápolónője gazdálkodott ott. Selymek között turkált, amelyeket valaki szétszórt ott a padlón. Brokátok, széthintett virágok, illatos enyészet halott aromája tódult be a lány remegő orrcimpájába, csiklandozva és mérgezve. Majd kozákok jöttek be a szobába. Kacagva ragadták meg Szaskát, s egy lendülettel a szövetek és könyvek halmazára lökték. Szaska virágzó és a frissen vágott tehénhús szagát árasztó teste ott feküdt elmeztelenedve, felcsúszott szoknyája feltárta a katonalány kemény, vasból öntött, formás lábát, és Kurgyukov, a kissé félkegyelmű legény, Szaskára telepedett, s mintha nyeregben zötyögne, úgy tett, mint akit ráz a szenvedély heve. A lány ledobta magáról, felugrott, és az ajtóhoz futott. Csak ezután, az oltárt megkerülve hatoltunk be a templomba.606
606Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.
Telítve volt fénnyel ez a templom, telítve táncoló sugarakkal, légoszlopokkal, valamilyen hűvös vidámsággal. Elfelejthetem-e valaha is az Apolek festette képet, amely ott függött a jobb hajóban? Ezen a képen tizenkét rózsás páter szalagokkal feldíszített bölcsőben ringatta a pufók csecsemő Jézust. A gyermek lábujjai szétterpesztve, teste a reggeli forró izzadtságtól ragyogott. A gyermek zsírpárnás hátán hempergett, és bölcsője fölé tizenkét bíboros, föveges apostol hajolt. Borotvált arcuk kéklett, lángszínű köntösük széttárult hasukon. Az apostolok szeméből bölcsesség, határozottság, vidámság sugárzott, szájuk szegletében finom mosoly játszadozott, és dupla tokájukon bíborszínű szemölcsök, lángvörös szemölcsök virítottak, akár a májusi hónaposretek.607
607Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.
Ebben a beresztecskói templomban sajátos, hízelgő vélemény uralkodott az ember fiainak halálos szenvedéseiről. Ebben a templomban a szentek az olasz operaénekesek festői pózában mentek a vesztőhelyre, és a hóhérok fekete haja olajosan csillogott, akár Holofernes szakálla. Ott az oltár felett megpillantottam Szent János istenkáromló ábrázolását, amely Apolek eretnek és varázslatos ecsetének műve. Ezen a képen a Keresztelő olyan kétértelmű, olyan kimondhatatlanul szép volt, hogy kedvéért a királyok ágyasai készek elveszteni a már félig elvesztett becsületüket és virágzó életüket.608
608В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.
Első pillantásra nem vettem észre a rombolás nyomait a templomban, helyesebben nem láttam ezeket túlságosan jelentősnek, hisz csupán a Szent Valent csontjait tartalmazó urna tört el. Alatta foszladozó vattadarabok hevertek, meg a szent mulatságos, apró kis csontjai, melyek inkább csirkecsontokra hasonlítottak. Afonyka Bida még mindig az orgonán játszott. Részeg volt Afonyka, részeg, nekivadult és összekaszabolt. Csak tegnap tért vissza hozzánk a portyázásból a parasztoktól elrabolt lóval. Afonyka makacsul próbált eljátszani az orgonán egy indulót, ott mellette valaki álmos hangon beszélt a lelkére: „Hagyd, Afonyka, gyerünk inkább falni.” De a kozák nem hagyta abba: hiszen sok dala volt Afonykának. Minden egyes hang dal volt, és valamennyi hang külön életet élt. A dal mély hangja felharsant egy pillanatig, aztán átcsapott egy másikba… Hallgattam szemlélődve, a rombolás jelei jelentéktelennek látszottak. De nem így gondolkozott pan Ludomirski, a Szent Valent-templom sekrestyése és a vak öregasszony férje.609
609Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую… Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.
Ludomirski nem lehet tudni, honnan bukkant elő. Egyenletes léptekkel, lehorgasztott fővel lépett a templomba. Az öreg nem merte letakarni a szétszórt ereklyéket, mert hát egy világi embernek nem engedtetett meg a szentségek érintése. A sekrestyés lerogyott a padló kék kőkockájára, fölemelte fejét, és szederjes orra úgy meredt felfelé, mint egy lobogó a halott fölött. A szederjes orr reszketett, s ebben a pillanatban az oltárnál meglibbent a bársonyfüggöny, és remegve félrekúszott. A feltárult oltárfülke mélyében, a felleges mennyet ábrázoló háttérben egy szakállas, mezítlábas, megszaggatott és vérző ajkú alak futott narancsszínű köntösben. Rekedtes kiáltás hasított fülünkbe. A narancssárga köntösű ember nyomában rohant a gyűlölet, és már-már utolérte. A menekülő kinyújtotta karját, hogy elhárítsa a ráirányuló csapást, s kezéből bíborsugárban ömlött a vér. A mellettem álló kozákfiú felkiáltott, és leszegzett fővel futásnak eredt, bár nem volt miért elfutnia, hiszen az oltárfülkében föltűnt alak csupán Jézus Krisztus volt ­ az isten legszokatlanabb ábrázolása mindazok közül, amilyet valaha is láttam.610
610Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.
Pan Ludomirski Megváltója göndör hajú, kócos szakállú zsidó volt, alacsony, ráncos homlokkal. Beesett orcáját karminpiros festék fedte, a fájdalomtól lehunyt szemét finom, vörhenyes szemöldök ívelte.611
611Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.
Szája szétszaggatva, akár a ló ajka, lengyel köntösét drágakövekkel kirakott öv fogta össze, kaftánja alól kifestett, meztelen porcelán lábacskák kandikáltak ki, ezüst szögekkel kiverve.612
612Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.
Pan Ludomirski zöld kabátjában ott állt a szobor alatt. Felénk emelte szikár kezét, és megátkozott bennünket. A kozákok szeme kimeredt, szalmaszínű ajkuk lefittyedt. Mennydörgésszerű hangon, tiszta latinsággal szórta ránk az átkot a Szent Valent-templom sekrestyése, aztán sarkon fordult, térdre esett, és átölelte a Megváltó lábát.613
613Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.
Visszatérve a törzshöz, jelentést írtam a hadosztályparancsnoknak arról, hogy megsértették a helyi lakosság vallásos érzelmét. Parancsba adták: a templomot be kell zárni, a bűnösöket pedig fegyelmi úton átadni a haditörvényszéknek.614
614Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.
Beresztecsko, 1920. augusztus615
615#
TRUNOV SZÁZADPARANCSNOK616
616Эскадронный Трунов
Déltájt hoztuk Szokalba Trunov századparancsnokunk golyólyuggatta testét. Reggel esett el az ellenséges repülőgépekkel folytatott harcban. Valamennyi találat az arcát érte, orcái tele voltak sebbel, nyelve kitépve. A halott arcát lemostuk, amennyire tudtuk, hogy kevésbé szörnyű képet nyújtson, kaukázusi nyergét a koporsó fejéhez fektettük, és sírt ástunk díszhelyen, a város közepén, a templom melletti közkertben. Ott sorakozott fel századunk, az ezredtörzs és a hadosztály politikai biztosa lovastól. A toronyóra kettőt mutatott, amikor rozoga kis ágyúnk leadta az első lövést. Tisztelgett a halott parancsnoknak az egész hét és feles öreg csövével, megadta a teljes tisztességet, mi pedig a nyitott sírhoz vittük a koporsót. A koporsón nem volt fedél, a déli verőfényes nap beragyogta a hosszú holttestet, az összemorzsolt fogakkal teli szájat, a két fényes csizmát, amely sarkával úgy volt összeillesztve, mint a katonai díszszemlén.617
617В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.
– Harcosok! ­ szólalt meg ekkor Pugacsov ezredparancsnok a megboldogultra tekintve, és odalépett a sírgödör széléhez. -Harcosok! ­ mondotta reszketve, és katonásan kihúzta magát. -Trunov Pasát, ezt a világhírű hőst temetjük, az utolsó tisztességét adjuk meg Pasának.618
618— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь…
És az álmatlanságtól gyulladt szemét az égre emelve, Pugacsov kiabálva szónokolt az Első Lovashadsereg elesett harcosairól, erről a büszke hadoszlopról, amely a jövendő századok üllőjén veri a történelem kalapácsát. Pugacsov hangosan kiáltozva mondta el beszédét, csecsenc jatagánja markolatát szorongatva, és ezüst sarkantyús, rongyos csizmájával túrta a földet. Beszéde után a zenekar eljátszotta az Internacionálét, és a kozákok elbúcsúztak Trunovtól. Az egész század lóra pattant, sortüzet adott le a levegőbe, és a mi hét és felesünk másodszor is elköhintette magát, aztán három kozákot elszalajtottunk koszorúért. Lövöldözve száguldottak el, a kozák lovasjátékok legkacifántosabb figuráit játszva a nyeregben, és egy egész ölnyi piros virággal tértek vissza. Pugacsov széthintette a virágokat a sírnál, mi pedig Trunovhoz léptünk egy utolsó csókra. Ajkammal megérintettem a nyergen pihenő ragyogó homlokot, aztán bementem a városba, a kék porban, a galíciai unalomban tespedő gótikus Szokalba.619
619И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой. Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли краевых цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.
A közkerttől bal kézre húzódott a nagy tér ősi zsinagógákkal körülvéve. Rongyos kaftánú zsidók civakodtak ezen a téren, és rángatták egymást. Egy részük, az ortodoxok, Adaszijának, a belzai rabbinak tanítását magasztalták az égig, a mérsékeltebb hasszidák a guszjatyini rabbi, Juda tanítványai, ezért az ortodoxoknak támadtak. A zsidók a kabaláról folytattak vég nélküli vitát, és civódásukban Iljának, a vilnai főrabbinak, a hasszidák üldözőjének a nevét emlegették.620
620Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов…
A hasszidák felejtve a háborút és a sortüzeket, Iljának, a vilnai főrabbinak a nevét hurcolták a sárba, én pedig Trunov halálán érzett bánatomtól kínozva közéjük vegyültem, és hogy megkönnyebbüljek, együtt üvöltöttem velük, míg meg nem pillantottam egy hullaszerű, magas galíciait, aki olyan volt, akár Don Quijote.621
621Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.
A galíciai sarkig érő, hosszú, fehér gyolcsinget viselt. Úgy volt öltözve, mint akit temetni készülnek, vagy aki áldozni készül, és egy nyamvadt kis tehenet vezetett maga után kötőféken. Hatalmas testén mozgékony, apró, előreugró kígyófej nyugodott, melyet széles karimájú paraszt szalmakalap fedett. Botladozva ment, a szánalmas kis tehén pedig nyomában lépdelt. Fontoskodva vezette, és bitófamagas, csontos alakja szinte kettészelte az égbolt izzó csillogását.622
622Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребений или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.
Ünnepélyes léptekkel haladt át a téren, és befordult egy émelyítő, sűrű füsttel teli girbegurba utcába. A kormos viskókban, a nyomorúságos konyhákban öreg néger asszonyokra emlékeztető zsidó nők sürögtek, zsidó nők mérhetetlen nagy emlőkkel. A galíciai elhaladt előttük, és az utca végén egy lerombolt ház homlokzata előtt megállt.623
623Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.
Ott a homlokzatnál, egy meggörbült, fehér oszlop előtt egy cigány kovács üldögélt, s lovakat patkolt. A cigány kalapáccsal verte a patákat, zsíros haja meg-meglibbent, s mosolyogva fütyörészett. Egynéhány kozák állt körülötte lovával. Az én galíciaim odalépett a kovácshoz, szó nélkül egy tucatnyi sült krumplit adott oda neki, és megfordult, anélkül, hogy valakire egy pillantást is vetett volna. Már készültem, hogy nyomába eredjek, amikor az egyik kozák, aki egy patkolatlan lovat tartott, megállított. A kozákot Szeliversztovnak hívták. Nemrégiben szökött át hozzánk Mahnótól, és a harmincharmadik lovasezredben szolgál.624
624Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.
– Ljutov ­ kezdte, miután kezet fogott velem -, te mindenkivel kikezdel, az ördög mocorog benned. Ide hallgass, Ljutov, miért verted össze Trunovot ma reggel?625
625— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?
S másoktól hallott mendemondák alapján Szeliversztov egy csomó badarságot vágott a szemembe arról, mintha én ma reggel elvertem volna Trunovot, a századparancsnokomat. Szeliversztov ott a kozákok füle hallatára mindennek lehordott, egy csomó szemrehányást tett, de egy szó se volt igaz mindabból, amit mondott. Igaz, ezen a reggelen szóváltásom támadt Trunovval; Trunov mindig végeláthatatlan huzavonával lajstromozta a foglyokat; erősen összekülönböztünk, de hát Paska meghalt, és nincs többé bírája. A vita közöttünk így keletkezett:626
626И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.
Ma hajnalban Zavada vasútállomáson foglyokat ejtettünk. Tízen voltak. Ingen, gatyán kívül semmi se volt rajtuk, amikor elfogtuk őket. A lengyelek mellett egy halom egyenruha feküdt, ezzel a furfanggal éltek, nehogy az egyenruháról megkülönböztessük a tiszteket a közlegényektől. Saját maguk dobták le a ruhájukat, de ez alkalommal Trunov eltökélte, hogy végére jár az igazságnak.627
627Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды — валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.
– Tisztek, lépjetek elő! – adta ki a parancsot, a foglyokhoz lépett, és előhúzta pisztolyát.628
628— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.
Trunov még aznap reggel fejsebet kapott, homlokát egy rongy csavarta körül, vére úgy csöpögött, mint szénaboglyából az eső.629
629Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.
– Ismerjétek be, ki a tiszt közületek! ­ ismételte, és pisztolya agyával bökdösni kezdte a lengyeleket.630
630— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.
Ekkor a foglyok közül egy idősebb, sovány ember lépett elő, hátán kiálltak a meztelen csontok, sárga pofacsontja, hosszú bajsza lelógott.631
631Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.
– Vége a háborúnak – kezdte az öreg érthetetlen ujjongással -, a tisztek mind kereket oldtak, vége a háborúnak!632
632— …Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне…
A lengyel a századparancsnokunk szeme elé dugta szederjes kék kezét.633
633И поляк протянул эскадронному синие руки.
– Ezzel az öt ujjal ­ folytatta zokogva, és forgatta ernyedt, nagy kezét -, ezzel az öt ujjal neveltem fel családomat.634
634— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству…
Az öreg hangja elfulladt, megtántorodott, könnyei patakokban ömlöttek, aztán térdre esett Trunov előtt, de Trunov kardjával félretolta.635
635Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.
– A tisztjeitek aljas gazemberek ­ folytatta a századparancsnok -, a tisztjeitek ledobták itt magukról a ruhát. De akinek ez passzol, annak befellegzett, mindjárt megpróbálom.636
636— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду… На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю…
A századparancsnok a tömeg holmiból egy tiszti sapkát húzott elő, s az öreg fejére tette.637
637И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.
– Éppen rápasszol ­ motyogta Trunov, közelebb lépett, suttogva megismételte -, éppen rápasszol… – s a fogoly torkába döfte a kardját. Az öreg összeesett, lába megvonaglott, torkából tajtékos, korállszínű patakocska ömlött. Ekkor csillogó fülbevalóval és még csillogóbb falusi tarkóval Andrjuska Voszmiletov sündörgött oda hozzá. Andrjuska egy kissé megrázta a lengyelt, kigombolta a haldokló nadrágját, lehúzta róla, fogta, feldobta nyergébe, a halomból kihúzott még két zubbonyt, aztán korbácsával játszadozva tovalovagolt. A nap ebben a pillanatban bukkant ki a fellegek mögül. Makacsul ragyogta be Andrjuska lovát, vidám ügetését, a gondtalan, kurta lófark himbálódzását. Andrjuska az erdő felé vezető ösvényen lovagolt, az erdőben állt fogatolt vonatunk, a fogatok kocsisai fütyültek, integettek Voszmiletovnak, mint valami némának, alig fértek a bőrükbe.638
638— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая, — впору… — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.
A kozák már megtette a fél utat, ekkor Trunov, aki váratlanul térdre esett, rekedten utánakiáltott:639
639Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:
– Andrej – mondta a századparancsnok, szemét a földre szegezve -, Andrej ­ ismételte, anélkül, hogy felnézett volna -, a mi Szovjet Köztársaságunk még él, korai lesz még az osztozkodás, dobd el ezt a holmit, Andrej.640
640— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.
De Voszmiletov rá se hederített. Ott lovagolt bámulatos kozák lovaglással, lovacskája élénken rázta a farkát, mintha el akarna bennünket hessegetni magától.641
641Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.
– Árulás! ­ dünnyögte ekkor Trunov meglepődve. -Árulás! ­ mondotta, és kapkodva emelte karabélyát a vállához, elsütötte, de a nagy sietségben elvétette. Erre azonban Andrej is megállt. Felénk fordította a lovát, asszonyosan ugrándozott a nyergében, arca elvörösödött a haragtól, és lába megrándult.642
642— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.
– Ide figyelj, földi ­ kiáltotta, mikor odaért hozzánk, de mély, erős hangjának csengése mindjárt le is csillapította. -Vigyázz, nehogy lepuffantsalak, földi, az anyád erre meg arra! Egy tucatnyi lengyelt kell itt összefogdosnod, s ekkora kalamajkát csinálsz belőle. Mi százával ejtettük a foglyokat, nem hívtunk oda segítségül. Ha munkás vagy, hát csináld a dolgod.643
643— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери… Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали… Рабочий ты если — так сполняй свое дело…
S miután kidobta nyergéből a nadrágot meg a két egyenruhát, Andrjuska szipákolva hátat fordított a századparancsnoknak, odajött hozzám, és segített összeállítani a megmaradt foglyok lajstromát. A foglyok jajveszékelve szaladtak el Andrjuskától, de ő utánuk rohant, és úgy nyalábolta át őket, mint a vadász nyalábolja át a nádat, hogy jobban lássa a hajnali folyón tovaúszó madárfalkát.644
644И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.
Így bajlódtam a foglyokkal, már kimerítettem minden átkozódásomat, és nagy nehezen jegyzékbe vettem nyolc embert, a csapattestük számát, és épp a kilencediknél tartottam. Ez a kilencedik egész fiatal ember volt, egy jobbfajta cirkusz német atlétájára hasonlított, fehér, német mellel, pofaszakállal, atlétatrikóban és jéger alsónadrágban. Felém fordította két kiugró mellbimbóját, hátravetette verejtékes, lenszőke haját, és megnevezte a csapattestét. Ekkor Andrjuska megragadta az alsónadrágját, és szigorú hangon kérdezte:645
645Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:
– Hol szedted ezt a gatyát?646
646— Откуда сподники достал?
– Anyám kötötte – válaszolta a fogoly, s hátrahőkölt.647
647— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.
– Gyári jó anyád van ­ mondotta Andrjuska, s le nem vette szemét a fogolyról. Pufók ujjaival megérintette a lengyel ápolt körmét. – Gyári jó anyád van, a mi fajtánknak ilyet nem varrnak.648
648— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал…
Még egyszer megtapogatta a jéger alsónadrágot, aztán karon ragadta a kilencedik foglyot, s vezette már lajstromba vett társaihoz. Ebben a pillanatban megpillantottam Trunovot, aki egy kis emelkedés mögül bukkant elő. A századparancsnok fejéből a vér csöpögött, mint széna boglyából az eső, a piszkos rongy meglazult, és lefelé lógott. Trunov hason csúszva jött felénk, karabéllyal a kezében. Lakkozott, erős japán karabély volt. Paska húsz lépés távolságból szétlőtte a fiatal fogoly koponyáját, és a lengyel agyveleje a kezemre fröccsent. Ezután Trunov kidobta a hüvelyt a puskájából, s odalépett hozzám.649
649Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.
– Húzzál ki egyet – mondotta, s a listára mutatott.650
650— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.
– Nem fogom kihúzni ­ válaszoltam -, úgy látszik, Pavel, a parancsokat nem a te számodra írják…651
651— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь, — Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел…
– Húzzál ki egyet! – ismételte Trunov, és fekete ujjával a papírra bökött.652
652— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.
– Egyet se húzok ki! ­ kiáltottam torkom szakadtából. -Tíz fogoly volt, nyolc maradt, a törzsnél nem nézik majd azt, Paska…653
653— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка…
– A törzsnél majd a mi szerencsétlen életünket nézik ­ válaszolt Trunov, és toprongyosan, rekedten, füstösen egyre közelebb lépett hozzám, meg-megállt, az ég felé emelte vérző fejét, aztán keserű, szemrehányó hangon így szólt: -Búgj, csak búgj ­ mondotta -, s még egy búg ott, nini…654
654— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит…
S a századparancsnok az égre mutatott, ahol négy kis pontocska, négy bombázó úszott elő a ragyogó hattyúfehér fellegek mögül. Fount Le Raw őrnagy légi századának gépei, tágas, páncélos gépek voltak.655
655И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.
– Lóra! – kiáltották a szakaszparancsnokok, amikor megpillantották a repülőgépeket, és ügetve vezették a századot az erdő felé, de Trunov nem ment a századával. Ott maradt az állomásépületnél, hátát a falnak vetette, s elcsendesedett. Andrjuska Voszmiletov és két mezítlábas, piros nadrágos géppuskás állt mellette nyugtalankodva.656
656— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.
– A légcsavart lőjétek át, fiúk – mondotta Trunov, és a vér kezdte elhagyni arcát. – Fogd ezt a jelentést Pugacsovnak tőlem.657
657— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачеву от меня…
S óriás paraszti ákombákomos betűkkel egy ferdén kiszakított papírlapra Trunov ezt írta:658
658И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:
„A mai napon elpusztulok – írta -, kötelességemnek tartom, hogy lehetőleg kettővel növeljem a lelőtt ellenség számát, s egyben a parancsnokságot Szemjon Golov szakaszparancsnoknak adom át…”659
659«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному…»
A levelet lepecsételte, letelepedett a földre, és erőlködve lehúzta csizmáját.660
660Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.
– Használjátok – mondotta, s átadta a géppuskásoknak a jelentést és a csizmát -, használjátok, vadonatúj csizmák.661
661— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые…
– Sok szerencsét, parancsnok ­ dünnyögték válaszként a géppuskások, akik ott topogtak egy helyben, és látszott, hogy nem akaródzik továbbállniok.662
662— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.
– Nektek is sok szerencsét ­ mondotta Trunov -, valahogy csak lesz, fiúk…- s odalépett az állomásbódé dombján álló géppuskához. Ott várta már Andrjuska Voszmiletov, az ócska holmik kedvelője.663
663— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята… — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.
– Valahogy csak lesz ­ mondotta neki Trunov, és beirányította a géppuskát. -Velem akarsz maradni, Andrej?664
664— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..
– Uram Jézus – válaszolt ijedten Andrjuska, hápogott, elsápadt, majd felnevetett -, Uram Jézus, szentséges anya!665
665— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..
S a második géppuskát a repülőgépekre irányította.666
666И стал наводить на аэроплан второй пулемет.
A repülőgépek egyre meredekebben szálltak az állomásépület felé, buzgón zakatoltak a magasban, lejjebb ereszkedtek, nagy kört írtak le, és a nap rózsás sugarai elöntötték szárnyuk csillogását.667
667Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.
Ezalatt mi, a negyedik század ott tanyáztunk az erdőben. Ott az erdőben vártuk Paska Trunov és Reginald Le Raw, az amerikai hadsereg őrnagya közötti egyenlőtlen harc kimenetelét. Az őrnagy és három bombavetője ügyesnek mutatkoztak ebben a harcban. Háromszáz méternyire ereszkedtek alá, és először Andrjuskát, majd meg Trunovot lőtték szitává géppuskájukból. A mieink által kilőtt hevederek semmi kárt nem okoztak az amerikaiaknak. A repülőgépekeltávoztak, anélkül, hogy észre vették volna az erdőben megbúvó századot. Úgyhogy egy félórai várakozás után kimehettünk a holttestekért. Andrjuska Voszmiletov testét a századunkban szolgáló két földije vitte magával, Trunovot pedig, a mi boldogult parancsnokunkat, elszállítottuk a gótikus Szokalba, és a díszhelyen, a közkertben, virágágyak között, a város középpontjában temettük el.668
668В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.
A KÉT IVÁN669
669Иваны
Aggejev diakónus két ízben is megszökött a harctérről. Ezért aztán bekerült a moszkvai megbélyegzettek ezredébe. Kamenyev Szergej Szergejevics főparancsnok Mozsajszkban szemlét tartott ennél az ezrednél, mielőtt az állásokba vezényelték volna.670
670Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.
– Nem kellenek ezek nekem ­ jelentette ki a főparancsnok -, vissza velük Moszkvába, tisztítsák ott a reterátot.671
671— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить…
A megbélyegzettekből Moszkvában nagy nehezen összetákoltak egy menetszázadot, s többek között a diakónus is ide került. Megérkezett a lengyel harctérre, de itt mindjárt süketnek mondta magát. Barszuckij, a kötözőhely segédorvosa, egy egész hetet bajlódott vele, de konokságát nem törte meg.672
672В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.
– Fene a hallókájának ­ mondotta Barszuckij Szojcsenko egészségügyinek -, keress egy szekeret, elküldjük a diakónust Rovnóba, hadd tapogassák ott ki.673
673— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченко, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание…
Szojcsenko elment a fogatolt vonathoz, szerzett három szekeret, az elsőnek Akinfijev volt a kocsisa.674
674Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.
– Iván – szólt oda neki Szojcsenko -, a siketet elviszed Rovnóba.675
675— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.
– Elvinni elvihetem – válaszolta Akinfijev.676
676— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.
– És nyugtát hozol arról, hogy átadtad.677
677— И расписку мне доставишь в получении…
– Világos – mondta Akinfijev -, de hát mitől dugult be a füle?678
678— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..
– Attól, hogy félti a bőrét ­ mondotta Szojcsenko, az egészségügyi. -Semmi más oka nincs. Közönséges szélhámos, nem süket az.679
679— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь…
– Elvinni elvihetem – ismételte meg Akinfijev, és a többi szekér nyomában ő is elindult.680
680— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.
Három szekér sorakozott a kötözőhely előtt. Az elsőre felültették az ápolónővért, akit a hátországba irányítottak, a másikba egy vesegyulladásos kozákot fektettek, a harmadikban pedig Iván Aggejev, a diakónus foglalt helyet.681
681Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.
Szojcsenko dolga végeztével beszólt a segédorvosnak:682
682Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.
– Utazik már a mi szélhámosunk – mondotta -, fölültettem a forradalmi törvényszék szekerére, nyugta ellenében. Mindjárt indulnak.683
683— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальных под расписку. Сейчас трогают…
Barszuckij kinézett az ablakon, s mikor megpillantotta a szekeret, nekivörösödve, sapka nélkül kirohant a házból.684
684Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.
– Jaj, hiszen te leszúrod! – kiáltotta oda Akinfijevnek -, másik szekérre kell ültetni a diakónust.685
685— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.
– Hova ülteted át ­ válaszoltak a közelben ácsorgó kozákok, és felnevettek. -Helybe viszi a mi Ivánunk, bárhová is.686
686— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет…
Akinfijev is ott állt a lovai mellett, ostorral a kezében. Levetette sapkáját, és udvariasan köszönt:687
687Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:
– Jó napot, segédorvos elvtárs.688
688— Здравствуйте, товарищ лекпом.
– Jó napot, barátocskám ­ válaszolt Barszuckij. -Hiszen te olyan vagy, mint egy vadállat, más szekérre kell ültetni a diakónust.689
689— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона…
– Megkövetem, de szeretném tudni ­ kezdte ekkor sipító hangon a kozák, és felső ajka megremegett, felcsúszott, és feltárta vakító fogait -, megkövetem, de szeretném tudni, illendő dolog-e, avagy nem illendő dolog, hogy amikor az ellenség kimondhatatlanul kínoz bennünket, hogy amikor az ellenség az utolsó szuszt is kinyomja belőlünk, hogy amikor ólomsúlyként húzza le lábunk, és kígyózva tekereg kezünkre, hogy ebben a halálos órában illendő dolog-e fülünket bedugni?690
690— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам, или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам — законопачивать уши в смертельный этот час?
– Iván lepipálja még a komisszárokat is ­ kiáltott fel Korotkov, az első szekér kocsisa -, többet ér azoknál.691
691— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит…
– Mi az hogy „többet”! ­ dünnyögte Barszuckij, és elfordult. -Mi mindnyájan sokat érünk. Csakhogy mindennek megvan a maga módja.692
692— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо делать форменно…
– De hisz jól hall a mi siketünk – vágott hirtelen szavába Akinfijev, tömpe ujjai között megpörgette az ostort, és a diakónusra kacsintott. Az csak ott ült a szekéren, lelógatva hatalmas vállát, és bólogatott.693
693— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.
– Na, eredj isten hírével! ­ kiáltott fel a segédorvos elkeseredetten. -Mindenért te leszel felelős, Iván.694
694— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван…
– Vállalom is a felelősséget – dünnyögte eltöprengve Akinfijev, s félrehajtotta fejét. – Ülj csak komótosabban – szólt rá a diakónusra, anélkül, hogy megfordult volna. – Még komótosabban ülj – ismételte meg a kozák, és kezébe fogta a gyeplőt.695
695— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобней, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобней седай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.
A szekerek felsorakoztak, és egyik a másik után megindult száguldva az országúton. Legelöl Korotkov hajtott, a sort Akinfijev zárta be. Valami nótát fütyörészett, és rázta az ostort. Megtettek vagy tizenöt versztát, és estefelé az ellenség váratlan áradatába ütköztek.696
696Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.
Ezen a napon, július 22-én, a lengyelek egy gyors manőverrel szétszaggatták hadseregünk utóvédét, rajtaütésszerűen bevonultak Kozin városkába, és a tizenegyedik hadosztály sok harcosát foglyul ejtették. A hatodik hadosztály századait dobták át Kozin körzetébe, hogy feltartóztassa az ellenséget. A csapatok villámszerű mozdulatai megbénították a szekerek mozgását, és a forradalmi törvényszék szekerei két napon át kóboroltak a harcok izzó peremsávján, és csak harmadik nap éjjel kerültek vissza az útra, amely a hadtáphoz vezetett. Ezen az úton találkoztam velük éjféltájt.697
697В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальскне телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.
Az elkeseredettségtől dermedten találkoztam velük a hotini ütközet után. A hotini ütközetben kilőtték alólam a lovamat, utána kénytelen voltam felülni egy egészségügyi kocsira, és késő estig szedtem a sebesülteket. Azután az egészségeseket letessékelték a kocsiról, és én ottmaradtam magányosan egy düledező viskó mellett. Az éjszaka friss lovakon vágtatott felém. A fogatolt vonatok bőgése töltötte be a világmindenséget. Az üvöltéssel övezett földön kihunytak az utak. A csillagok előbújtak az éjszaka hűvös bendőjéből, és az elhagyott falvak lángra lobbantak a láthatáron. Vállamra vettem a nyergem, s megindultam a felszántott mezsgyén, s egy fordulónál megálltam, hogy elvégezzem szükségletemet. Megkönnyebbülten begombolkoztam, s ekkor csöppeket éreztem kezemen. Meggyújtottam a lámpásom, megfordultam, s a földön egy lengyel holttestet pillantottam meg, ott fürdött a vizeletemben, a lé a szájából csorgott ki, a fogak között csöpögve, s ott ülepedett meg a puszta szemüregben. A holttest mellett egy jegyzetfüzet meg Pilsudski kiáltványának foszlányai hevertek. A lengyel füzetében napi kiadásai, a krakkói drámai színház előadásainak műsora meg egy Mária Lujza nevű nő születésnapja volt feljegyezve. Pilsudski marsall hadseregfőparancsnok kiáltványával letöröltem a bűzlő folyadékot az eddig sosem látott testvérem koponyájáról, s a nyereg súlya alatt görnyedve megindultam tovább.698
698Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.
Ekkor valahol a közelben feljajdult egy kerék.699
699В это время где-то близко простонали колеса.
– Állj! – kiáltottam – ki jár itt?700
700— Стой! — закричал я. — Кто идет?
Az éjszaka friss lovakon vágtatott felém, a tűzvészek ott kacskaringóztak a láthatáron.701
701Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.
– A forradalmi törvényszék kocsijai – hallatszott egy hang az elfojtott sötétségből.702
702— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.
Előrefutottam, s egy szekérbe ütköztem.703
703Я побежал вперед и наткнулся на телегу.
– Kilőtték alólam a lovam – hadartam hangosan -, Lavriknak hívták a lovam.704
704— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали…
Senki sem méltatott válaszra. Fölkapaszkodtam a szekérre, fejem alá tettem a nyergem, elaludtam, s hajnalig szenderegtem az áporodott széna meg Iván Akinfijev, véletlen szomszédom testének melegétől babusgatva. A kozák még később ébredt fel nálam.705
705Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.
– Már dereng, hála istennek ­ mondotta, s ládája alól előhúzta pisztolyát, és elsütötte a diakónus füle mellett. Az ott ült egyenesen előtte, s a lovakat hajtotta. Hatalmas, kopaszodó koponyáján lebegett a gyér, deresedő haj. Akinfijev még egy lövést adott le füle mellett, aztán fegyverét a tokba dugta.706
706— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.
– Jó reggelt, Ványa! – szólt oda krákogva a diakónusnak, s felhúzta csizmáját. – Falunk, vagy mi?707
707— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?
– Hé, komám – kiáltottam rá -, mit művelsz te itt?708
708— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?
– Akármit művelek, mind kevés ­ válaszolt Akinfijev, és előhúzta az elemózsiát. -Már harmadik napja szimulál nekem.709
709— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мной третьи сутки…
Ekkor az első szekérről odaszólt Korotkov, akit még a harmincegyedik ezredből ismertem, s elejétől végig elmondta a diakónus történetét. Akinfijev figyelmesen hallgatta, hegyezte fülét, aztán az ülés alól előhúzott egy sült marhacombot. Kiverte a penész, és szalmaszálak tapadtak hozzá.710
710Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.
A diakónus átült hozzánk a bakról, s zsebkésével levágott egynéhány szeletet a penészes húsból, és szétosztotta közöttünk a falatokat. A reggeli befejeztével Akinfijev tarisznyába dugta a marhacombot, és a széna alá tette.711
711Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.
– Ványa – szólt oda Aggejevnek -, gyerünk, űzzük ki az ördögöt. Úgyis állunk itt egy darabig, amíg megitatják a lovakat.712
712— Ваня, — сказал он Аггееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают…
Zsebéből orvosságosüveget meg fecskendőt húzott elő, és átnyújtotta a diakónusnak. Leszálltak a szekérről, s vagy húsz lépést tettek a mező felé.713
713Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.
– Hé, nővérke – kiáltott Korotkov az első szekérről -, fordítsd csak szemed jó messzire, nehogy megvakulj Akinfijev jókora darabjától.714
714— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от акинфиевых достатков.
– Teszek rátok – dünnyögte a nő, és elfordult.715
715— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.
Akinfijev feltűrte az ingét. A diakónus letérdelt előtte, és elvégezte a fecskendezést. A fecskendőt megtörölte egy ronggyal, és a fény felé fordítva megnézte. Akinfijev felhúzta a nadrágját; a pillanatot felhasználva, a diakónus háta mögé került, és újra elsütötte pisztolyát a füle mellett.716
716Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.
– Tiszteletünk, Ványa – mondotta begombolkozva.717
717— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.
A diakónus az orvosságosüveget letette a fűbe, és felállt. Gyér haja az égnek ágaskodott.718
718Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.
– Felettem a legfelső bíróság fog ítéletet mondani ­ mondotta tompán -, nem te vagy az én bírám, Iván.719
719— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен…
– Mostanság mindenki mindenkinek a bírája ­ vágott a szavába a második szekér kocsisa, aki egy fürge púposra hasonlított. – Még a halálos ítéletet is egykettőre kimondják.720
720— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто…
– Sokkal jobb lenne – folytatta Aggejev, és kihúzta magát -, ha megölnél, Iván.721
721— Или того лучшее, — произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван…
– Ne dévajkodj, diakónus ­ lépett oda hozzá Korotkov, akit már régebbről ismertem. – Értsd meg végre, milyen emberrel utazol. Más az ő helyében már rég lepuffantott volna, mint egy kacsát, még csak nem is köhintett volna, ő pedig az igazságot akarja kihámozni belőled, és oktat, te kiugrott csuhás.722
722— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу…
– Jobb lenne – ismételte meg makacsul a diakónus, és egy lépést tett előre -, ha megölnél, Iván.723
723— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.
– Megölöd te saját magadat, te nyavalyás ­ válaszolt Akinfijev sápadozva és selypítve. Magad ásod meg majd a sírodat, és magad hántolod el magad.724
724— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь…
Legyintett, leszakította gallérját, és a földre rogyott. Rájött a roham.725
725Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.
– Ó, én egy vérem! ­ kiáltott fel vadul, és arcába homokot szórt. – Ej, én keserű vérem, én szovjet hatalmam.726
726— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая…
– Ványa – lépett oda hozzá Korotkov, és gyengéden vállára tette a kezét. – Ne vergődj, kedves barátom, ne bánkódj. Indulni kell, Ványa.727
727— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань…
Korotkov vizet vett szájába, Akinfijevre fröccsentette, aztán odavezette a szekérhez. A diakónus ismét elfoglalta helyét a bakon, és megindultunk.728
728Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.
Verbáig alig két verszta maradt hátra. Aznap reggel tengersok szekér verődött össze a kis városkában. Itt volt a tizennegyedik meg a negyedik hadosztály. Felhúzott vállú, mellényes zsidók, mint a megtépázott madarak ácsorogtak házuk küszöbén. A kozákok házról házra jártak, törülközőket szedegettek össze, és zöld szilvát ettek. Alighogy megérkeztünk, Akinfijev befúrta magát a szénába, és elaludt, én levettem a takarót a szekérről, s megindultam, hogy helyet keressek magamnak az árnyékban. A mező az út mindkét oldalán tele volt emberi ürülékkel. Egy szemüveges, tiroli kalapot viselő szakállas ember, aki félrevonulva újságot olvasott, elkapta pillantásomat, és így szólt:729
729До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:
– Embernek neveznek bennünket, de nincs az a sakál, amelyik úgy összerondítana mindent, mint mi. A Föld is szégyelli magát.730
730— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно…
Félrefordult, s ismét elmerült az újságolvasásba.731
731И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.
Ekkor balra fordultam, az erdő felé, s a diakónust pillantottam meg, aki odajött hozzám.732
732Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.
– Hé, földi, hová somfordálsz? – kiáltott feléje Korotkov az első szekérről.733
733— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.
– Szükségletemet megyek elvégezni ­ dünnyögte a diakónus, aztán megragadta a kezemet, és csókolgatni kezdte. – Maga rendes ember, uram – suttogta, arca fintorba torzult, remegett, és levegő után kapkodott. -Arra kérem, hogy szabad percében írjon Kaszimov városába, hadd sirasson el a feleségem.734
734— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне…
– Süket maga, diakónus atya, vagy sem? – kiáltottam a szemébe.735
735— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?
– Bocsánat – mondotta -, bocsánat – és füléhez emelte kezét.736
736— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.
– Süket maga vagy sem, Aggajev?737
737— Вы глухи, Аггеев, или нет?
– Igenis, kérem, süket vagyok – mondotta sietve. – Harmadnapja még tökéletes volt a hallásom, de Akinfijev elvtárs a lövöldözésével tönkretette a fülemet. Akinfijev elvtársnak az lett volna a kötelessége, hogy elszállítson Rovnóba, de úgy hiszem, aligha érek oda.738
738— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят…
A diakónus térdre esett, és fejét előreszegezve mászni kezdett a szekerek között, kócos, pópás haja egészen elfedte, majd felállt, kikecmergett a szekerek közül, és odament Korotkovhoz. Az adott neki egy kevés dohányt, cigarettát sodortak, és rágyújtottak.739
739И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.
– Így valahogy jobb lesz – mondotta Korotkov, és helyet szorított neki maga mellett.740
740— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.
A diakónus felült melléje, és mindketten hallgattak.741
741Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.
Nemsokára felébredt Akinfijev. A tarisznyából kirázta a marhacombot, a penészes húsból levágott egynéhány szeletet, és szétosztotta közöttünk. A rothadó hús láttára elfogott a gyengeség meg az elkeseredés, és visszaadtam részemet a húsból.742
742Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.
– Viszontlátásra, fiúk – mondottam -, szerencsés utat kívánok…743
743— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам…
– Viszontlátásra ­ válaszolt Korotkov.744
744— Прощай, — ответил Коротков.
Levettem a nyerget a szekérről, és megindultam, távozás közben még hallottam Iván Akinfijev véget nem érő dünnyögését.745
745Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.
– Ványa ­ szólt oda a diakónushoz -, nagyon félrefogtál te, Ványa, neked legjobban tőlem kellett volna félned, s éppen az én szekeremre ültél. De amíg velem nem találkoztál, még ugrálhattál, most ennek vége, most majd elintézlek, Ványa. Megitatom a lovakat, aztán elintézlek.746
746— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь…
EGY LÓ TÖRTÉNETÉNEK FOLYTATÁSA747
747Продолжение истории одной лошади
Szavickij volt hadosztályparancsnokunk négy hónappal ezelőtt elvett egy fehér mént Hlebnyikovtól, az első század parancsnokától. Hlebnyikov erre otthagyta a hadsereget, ma pedig Szavickij levelet kapott tőle.748
748Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш Начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.
„HLEBNYIKOV SZAVICKIJNAK749
749Хлебников — Савицкому
Bugyonnij hadserege iránt semmilyen dühöt többé nem érezhetek, már értem a seregben eltöltött szenvedéseimet, és szívembe zárom őket, mint a legnagyobb szentségeket. A Vityebszk környéki dolgozó tömegek ­ ahol most a járási forradalmi bizottság elnöke vagyok ­ küldik magának, Szavickij elvtárs, a világhírű hősnek a proletár csatakiáltást: »Előre a világforradalomért!« – és kívánják, hogy ez, a fehér mén még hosszú ideig repítse magát puha ösvényeken a mindnyájunk által hőn szeretett szabadság és a testvéri köztársaságok javára, mert ezekben különösen nyitva kell tartani a szemünk, és ügyelnünk a helyi hatóságokra meg a járásiakra adminisztratív vonalon…750
750«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — „Даешь мировую революцию!” — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении…»
SZAVICKIJ HLEBNYIKOVNAK751
751Савицкий — Хлебникову
Hűséges Hlebnyikov elvtárs! A levél, amelyet küldtél, igen üdvös a közös ügy számára, különösen a te butaságod után, amikor a saját kapzsiságod annyira elhomályosította a szemed, és kiléptél a mi kommunista bolsevik pártunkból. Hlebnyikov elvtárs, a mi kommunista pártunk, a harcosok vasból kovácsolt csapata, akik elsősorban adják oda a vérüket, s amikor a vasból vér csorog, akkor, elvtársak, az nem tréfadolog, hanem győzelem, vagy halál. Ugyanezt mondhatom a közös ügyet illetően, amelynek felvirágzását nem érem meg, mivel nehéz harcok folynak, s a parancsnoki állományt kéthetenként váltogatom. Már harmincadik napja verekszem utóvédként, biztosítom a legyőzhetetlen Első Lovashadsereget, és az ellenség állandó tüzérségi, géppuska- és légi tüze alatt állok. Elesett Tardij, elesett Luhmannyikov, elesett Likosenko, elesett Gulejev, elesett Trunov, és a fehér mén nincs többé alattam, úgyhogy a váltakozó hadiszerencse szeszélyének megfelelően ne várd azt, hogy viszontlátod a szeretett hadosztályparancsnokot, Szavickijt, mert, hogy úgy mondjam, Hlebnyikov elvtárs, azt hiszem, a mennyei birodalomban látjuk viszont egymást, de mivel hír szerint az öregnél ott a mennyekben nem birodalom van, hanem a legközönségesebb bordélyház, s mivel tripperből elég van ezen a földön is, így hát meglehet, hogy nem látjuk viszont egymást. Ezzel búcsúzom is tőled, Hlebnyikov elvtárs.”752
752«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Рулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».
Galícia, 1920. augusztus753
753#
AZ ÖZVEGY754
754Вдова
Seveljov ezredparancsnok haldoklik egy sebesültszállító kocsin. Egy asszony ül a lábánál. Az ágyúzás visszfényétől átitatott éjszaka elterpeszkedik a haldokló felett. A hadosztályparancsnok kocsisa, Ljovka, egy csajkában ételt melegít. Ljovka hosszú fürtjei a tábortűz felett lebegnek, a béklyóba kötött lovak füvet ropogtatnak a bokrok között. Ljovka egy letört faággal kavarta az ételt a csajkában, és odaszól a sebesültszállító kocsin elnyújtózkodó Seveljovhoz:755
755На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:
– Tudod, kedves elvtársam, Tyumrek városában dolgoztam versenylovakkal, no meg könnyűsúlyú atléta is voltam. Persze az ilyen kisváros merő unalom a nőknek, és ahogy a hölgyecskék megláttak, szinte törték magukat utánam. Lev Gavrilics, fogadja el meghívásom egy jó vacsorára, ne sajnálja a soha vissza nem térő, elveszett időt. El is mentem az egyikkel egy vendéglőbe, rendeltünk két adag borjúsültet, rendeltünk egy palack vodkát, ott üldögéltünk kettesben, csendben, és iszogattunk. Egyszer csak látom, odasomfordál hozzám egy bizonyos jól öltözött úriember, de észrevettem azt is, hogy túlságosan beképzelt lehet, no meg jócskán be is volt csípve.756
756— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат… Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени… Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем… Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой…
„Bocsánatot kérek – szól hozzám -, milyen nemzetiségű ön többek között?”757
757«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»
„Mi az oka annak ­ kérdezem -, hogy ön itt, uram, a nemzetiségem miatt faggat, különösen most, amikor hölgy társaságában vagyok?”758
758«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»
…Ő pedig:759
759…А он:
„Milyen atléta ön ­ folytatja. -Francia birkózásban az ilyenekből egykettőre palacsintát csinálnak. Azt mondja meg, milyen nemzetiségű…”760
760«Какой вы, — говорит, — есть атлет… Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию…»
…De még mindig nyugodtan ülök.761
761…Ну, однако, еще не рубаю.
„Nem tudom a becses nevét ­ mondom neki -, de szeretném tudni, miért provokál ilyen kalamajkát, mert itt valakinek el kell pusztulnia, más szóval, ki kell adni az utolsó leheletét.” Az utolsó leheletét… ­ ismétli meg Ljovka ujjongva, és az éjszaka dicsfényétől körülvett ég felé emeli kezét. A tiszta szél, a fáradhatatlan éjszakai szellő dalolva, zengve ömlik, és meglebegteti a lelket. Csillagok izzanak a homályban, mint a jegygyűrűk, Ljovkára hullanak, összekeverednek hajában, és kihunynak bozontos üstökében.762
762«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь… — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.
– Lev – suttogta hirtelen Seveljov szederjes ajakkal -, gyere ide. Ami aranyam van, Szaskáé mondja a sebesült -, a gyűrű, a lószerszám, mind az övé. Éltünk együtt, ahogy tudtunk… megjutalmazom érte. A ruha, a fehérnemű meg az önzetlen hősiességemért kapott érdemrend az anyámé, a Tyereken. Küldd el levél kíséretében, a levélben meg írd meg: „A parancsnok üdvözöl, és ne sírj, a ház a tied, öreganyó, élj soká benne. Ha valaki bánt, szaladj Bugyonnijhoz: én vagyok Seveljov anyja…” Abramka lovamat az ezredre hagyom, a lovamat a lelkem üdvösségéért áldozom fel.763
763— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели… вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка…» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души…
– Megértettem a lovat illetően ­ motyogja Ljovka, és int a kezével. – Szása – kiált az asszonyra -, hallottad, mit mond? Itt előtte fogadd meg, odaadod-e az öregasszonynak az övét, avagy nem adod?764
764— Понял про коня, — бормочет Левка и замахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..
– A kacifántos anyátokat ­ válaszol Szaska, s a világtalanok egyenes tartásával elindul a bokrok felé.765
765— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.
– Odaadod az árva jussát? – szalad utána Ljovka, és torkon ragadja. – Itt előre fogadd meg!766
766— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори…
– Odaadom. Eressz!767
767— Отдам. Пусти!
Az ígéret kicsikarása után Ljovka levette a tűzről a csajkát, s a haldokló merevedő szájába kezdte öntögetni a főztjét. A leves végigcsorgott Seveljovon. A kanál megcsörrent halott, csillogó fogán, s a golyók egyre bánatosabban, egyre erősebben fütyörésztek az éjszaka feneketlen sűrűségében.768
768И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.
– Puskából lőnek a disznók – mondotta Ljovka.769
769— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.
– Eh, a szolgalelkű urak ­ válaszolta Seveljov ­ géppuskával vágnak a húsunkba a jobbszárnyon.770
770— Вот холуйское знатье, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге…
S szemét behunyva, ünnepélyesen, mint egy kiterített halott, hosszú, viaszszerű fülét hegyezve figyelte Seveljov az ütközet zaját. Mellette Ljovka rágta a húst.771
771И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.
#772
772— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях… Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью… Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло…
A hold vonakodva kúszott elő a fellegek mögül, és megállt Szaska térde felett.773
773Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.
– Melegesztek – dünnyögte Seveljov -, ő pedig a tizennegyedik hadosztályt szétkergette…774
774— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал…
A ködös hold úgy kószált az égen, mint valami koldusasszony. Távoli ágyútűz szállt a légben, az árvalányhaj zizegett a megbolygatott földön, s a fűbe augusztusi csillagok hulltak.775
775Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.
Szaska hozzáfogott, hogy kicserélje a sebesült kötését, magasra emelte a lámpást az elgennyesedett seb fölé.776
776Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.
– Holnapra elmész ­ mondotta Szaska, s letörölte Seveljovról a hideg verejtéket. -Holnapra elmész, a halál itt ül a beleidben.777
777— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть…
Ebben a szempillantásban sokhangú, erős csapás zúdult a földre. Az ellenség egyesült parancsnoksága által bevetett négy friss dandár Buszkra irányította az első lövedékeket, és elvágván a közlekedésünket, tűzbe borította a bugi vízválasztót. Engedelmes tűzoszlopok csaptak fel a szemhatáron, az ágyúzás nehéz madarai repdestek ki a tűzből. Buszk lángban állt, Ljovka, a hatodik hadosztályparancsnok imbolygó fogatán nekiiramodott az erdőbe. Erősen húzta a piros gyeplőt, s a fényezett kocsikerekek oda-odaütődtek a fatönkökhöz. Seveljov kocsija mögötte száguldott, a gondos Szaska hajtotta a hámban ficánkoló lovakat.778
778И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буек горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.
Így érkeztek meg az erdő szélére, ahol a kötözőhely ütött tanyát. Ljovka kifogta a lovakat, elment a kötözőhely parancsnokához pokrócokért. Bement a szekerekkel teli erdőbe. A szekerek alatt az egészségügyiek feküdtek, a hajnal bátortalanul lebegett a katonabundák felett. Az alvók csizmái ott hevertek szanaszét dobálva, a szemgolyók az ég felé fordulva, s a fekete szájüregek elferdülve.779
779Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.
A parancsnoknál akadt pokróc; Ljovka visszament Seveljovhoz, homlokon csókolta, és betakarta tetőtől talpig. Ekkor Szaska lépett oda a kocsihoz. Megkötötte fejkendőjét az álla alatt, s ruhájáról lerázta a szalmát.780
780Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.
– Pavlik ­ szólalt meg. -Jézus Krisztusom ­ oldalt rádűlt a halottra, és eltakarta mérhetetlen nagy testével.781
781— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.
– Kesereghet ­ mondta ekkor Ljovka. -Nem panaszkodhat, jól élt vele. Most aztán újra gondjába veheti az egész századot. Nem lesz édes az élete.782
782— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко…
S továbbhajtott Buszk felé, ahol a hatodik lovashadosztály törzse állomásozott.783
783И он проехал дальше в Буек, где расположился штаб шестой кавдивизии.
Ott a várostól tíz versztányira folytak a harcok Szavinkov kozákjaival. Az árulók Jakovlev kozákszázados parancsnoksága alatt harcoltak, aki eladta magát a lengyeleknek. Bátran küzdöttek. A hadosztályparancsnok már második napja ott volt a seregben, s Ljovka nem találta meg a törzsnél, visszatért hát a faluba, megtisztította a lovakat, lemosta a kocsikerekeket, és lefeküdt aludni a pajtába. A pajta tele volt friss szénával, amely úgy felbizsergeti az embert, akár az illatszer. Ljovka kialudta magát, s leült ebédelni. A gazdasszony aludttejjel leöntött főtt krumplit tett eléje. Szaska még ott ült az asztalnál, amikor az utcán felharsant a kürtök gyászsiráma és sok-sok pata topogása. A század a kürtösökkel meg a lobogókkal ott vonult a galíciai tekervényes utcán. Seveljov ágyútalpra helyezett testét zászlók borították. A koporsó mögött Szaska lovagolt Seveljov ménjén, a hátsó sorokból kozák dalok szivárogtak elő.784
784Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.
A század végighaladt a főutcán, és lekanyarodott a folyó felé. Ekkor Ljovka mezítláb, hajadonfőtt a távolodó csapat után szaladt, s megragadta a századparancsnok lovának kantárszárát.785
785Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.
A hadosztályparancsnok meg a törzs ott állt az útkereszteződésnél, hogy megadja a halott parancsnoknak az utolsó tisztességet, de egyikük sem hallotta, mit mondott Ljovka a századparancsnoknak.786
786Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.
…A fehérneműt… – hozta felénk a szél a szófoszlányokat. -A Tyerekre, anyjának…- hallottuk Ljovka összefüggéstelen kiabálását. A századparancsnok végig se hallgatta, kiszabadította a kantárszárat, és kezével Szaskára mutatott. Az asszony bólogatott, és továbbment. Ekkor Ljovka felugrott a lány nyergébe, megragadta a haját, hátrarántotta fejét, és öklével arcába vágott. Szaska szoknyájával letörölte a vért, és továbblovagolt. Ljovka leugrott a nyergéből, hátravetette fürtjeit, derekán meghúzta a piros övet. A harsogó kürtösök továbbvezették a századot a Bug csillogó vonala felé.787
787— Сподники… — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке… — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.
Ljovka hamarosan ott termett közöttünk, és ragyogó szemmel felkiáltott:788
788Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:
– Tisztára szétvertem a pofáját… Azt mondta, elküldöm az anyjának, ahogy illik. Az emléket, azt mondja, magam is őrzöm. Ha pedig őrzöd, akkor ne felejtsd el, te gonosz csont. Ha pedig elfelejtenéd, újra eszedbe juttatjuk. Ha pedig másodszor is elfelejtenéd, másodszor is eszedbe juttatjuk.789
789— Распатронил ее вчистую… Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость… А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.
Galícia, 1920. augusztus790
790#
ZAMOSZTYE791
791Замостье
A hadosztályparancsnok meg a hadosztálytörzs ott feküdt három versztányira Zamosztyétől a letarolt mezőn. A sereg éjszakai támadásra készült a város ellen. A hadseregparancs megkövetelte, hogy az éjszakát már Zamosztyében töltsük, és a hadosztályparancsnok várta a győzelmi jelentést.792
792Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.
Esett az eső. Az elöntött földön szél és sötétség szálldogált. A csillagokat kioltotta a felduzzadt fellegek tintája. Az elcsigázott lovak sóhajtozva váltogatták a lábukat a sötétségben. Nem volt mivel etetni őket. A lovamat a bokámhoz kötöttem, betekertem magam az esőköpenyembe, és lefeküdtem egy vízzel teli gödörbe. A szétázott föld a sírhantok megnyugtató ölelését tárta felém. A ló megfeszítette a kötőféket, és lábamnál fogva tovavonszolt. Valahol egy maroknyi füvet talált, azt kezdte csipegetni. Ekkor elaludtam, s álmomban egy szénával teli fészert láttam. A fészer felett, aranyos porban búgott a cséplés zaja. Búzakévék repdestek az ég felé, a júliusi nap estébe hajolt, az alkonyat serpenyője a falu fölé borult.793
793Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.
Beolvadtam néma nyoszolyámba, s a tarkóm alatt levő széna simogatása szinte eszem vette. A fészer ajtaja csikorogva kicsapódott. Báli ruhás nő közeledett felém. Ingválla fekete csipkéi közül kivette mellét, s óvatosan, mint egy dajka az ételt, felém tolta. Mellét a mellemre fektette. Kínzó melegség remegtette meg lényem, és az eleven, mozgékony verejtékcseppek bugyborékolva forrtak mellbimbóink között.794
794Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.
„Margó – fojtogatta a kiáltás a torkom. – A föld kínjainak kötelén úgy húz maga után, mint egy megmakacsodott ebet, de mégis megláttam magát, Margó…”795
795«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго…»
Ezt akartam kiabálni, de váratlan dermedt hidegség bénította meg az állkapcsomat.796
796Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.
A nő ekkor elhúzódott tőlem, és térdre rogyott.797
797Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.
„Jézusom – mondotta -, vedd magadhoz elhunyt szolgád lelkét…”798
798— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего…
Egy-egy kopott ötkopejkást tett a szemhéjamra, és illatos szénával tömte be szám üregét. Bilincsbe vert állkapcsom körül hasztalan ficánkolt a jajkiáltás, a kihunyó szemgolyók lassan megfordultak a rézpénz alatt, képtelen voltam kinyújtani a kezem, és… felébredtem.799
799Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и… проснулся.
Lengő szakállú paraszt feküdt előttem. Kezében puskát tartott. A lovam gerince fekete rúdként hasított az égbe. A kötőfék szoros hurokként feszült felfelé ágaskodó lábamra.800
800Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.
– Elaludtál, földi ­ szólt a paraszt, és éjszakai, álmatlan szemében mosoly csillant -, a lovad vagy egy fél versztát vonszolt…801
801— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила…
Szétbogoztam a kötőféket, és felálltam. A csalán sebzette arcomból ömlött a vér.802
802Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.
Alig két lépésnyire tőlünk feküdt az első vonalbeli csatárlánc. Jól kivehetően láttam Zamosztye kéményeit, a szűk gettójában lopakodó tüzeket meg az összetört lámpású tűzoltó tornyot. A nyirkos hajnal úgy ömlött felénk, mint a kloroform-hullámok. Zöld rakéták kacskaringóztak a lengyel tábor felett, megremegtek a levegőben, széthulltak, mint holdfényben a rózsák, és kihunytak.803
803Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.
A csendben távoli jajveszékelés zaja ütötte meg fülem. A titkos gyilkosság füstje kóborgott köröttünk.804
804И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.
– Öldösnek valakit – mondottam. – Kit ölnek?805
805— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..
– A lengyel nyugtalankodik – válaszolt a paraszt -, a lengyel öli a zsidókat.806
806— Поляк, тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет…
A paraszt a puskát jobbjából a baljába vette át. Szakálla oldalra ferdült, szeretettel nézett rám, és így szólt:807
807Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:
– Hosszúak itt az éjszakák a csatárláncban. Se vége, se hossza az ilyen éjszakáknak. Ha pedig az embernek kedve kerekedik szót váltania egy másik emberrel, hát honnan vegye ezt a másik embert?808
808— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..
A paraszt tukmálva nógatott, hogy gyújtsak rá a cigarettája tüzénél.809
809Мужик заставил меня прикурить от его огонька.
– Mindennek a zsidó az oka: a mi bajunknak meg a tiéteknek. A háború után alig marad belőlük. Hány zsidó van a világon?810
810— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?
– Lehet vagy tízmillió – válaszoltam, és felszerszámoztam a lovam.811
811— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.
– Marad majd kétszázezer belőlük – kiáltott fel a paraszt, megragadta a karom, attól félt, hogy elmegyek. De már fenn voltam a nyeregben, és megindultam arrafelé, ahol a törzs volt.812
812— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.
A hadosztályparancsnok éppen indulni készült. A küldöncök ott álltak előtte vigyázzban, és lábon aludtak. A gyalogosított századok ott kúsztak a nyirkos göröngyökön.813
813Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.
– Szorít a kapca – suttogta a hadosztályparancsnok, és ellovagolt.814
814— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.
Nyomába eredtünk a Szitanyec felé vezető úton.815
815Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.
Újból megeredt az eső. Döglött egerek úszkáltak az úton. Az ősz lesből rontott a szívünkre, s a fák, ezek a két lábra állított pucér hullák, ott bólogattak az útkereszteződéseknél.816
816Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.
Reggelre érkeztünk Szitanyecbe. Volkovval, a törzs szállásmesterével voltam együtt. Talált is kettőnk számára egy szabad házat a falu végén.817
817Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.
– Bort – szóltam oda a gazdasszonynak. – Bort, húst és kenyeret.818
818— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!
Az öregasszony ott ült a padlón, és kezéből etette az ágy alá eldugott borját.819
819Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.
– Semmi sincs – válaszolta egykedvűen. – Már az idejére sem emlékszem, mikor volt.820
820— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было…
Az asztalhoz ültem, lecsatoltam a pisztolyom, és elaludtam. Egy negyedóra múlva kinyitottam a szemem, és megpillantottam Volkovot, aki ott görnyedt az ablakpárkány felett. Levelet írt a menyasszonyának.821
821Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.
„Mélyen tisztelt Valja – írta -, emlékszik-e még rám?”822
822«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»
Elolvastam az első sort, a zsebemből gyufát húztam elő, s a padló közepén meggyújtottam egy nyaláb szalmát. A felszabadult lángok vakítóan nyaldostak felém. Az öregasszony ráfeküdt a tűzre, és úgy oltotta el.823
823Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.
– Mit művelsz, pan? – kiáltott fel az öregasszony, s rémülten visszahőkölt.824
824— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.
Volkov megfordult, kifejezéstelen, üres szemét az öregasszonyra emelte, majd folytatta az írást.825
825Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.
– Rád gyújtom a házat, te vénség ­ dünnyögtem bóbiskolva -, ideégsz te is meg a rücskös borjad.826
826— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.
– Hát még mit nem! ­ kiáltott fel a gazdasszony magas hangon, kiszaladt a pitvarba, s egy korsó tejjel meg kenyérrel tért vissza.827
827— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.
Még a felét se ettük meg, amikor kívülről lövések zaja koppant, egyre sűrűbben. A lövések sokáig kopogtak, s már kezdtük megelégelni a dolgot. Kiittuk a tejet, Volkov meg kiment az udvarra, hogy szétnézzen, mi történt.828
828Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.
– Felnyergeltem a lovad – szólt be hozzám az ablakon -, az enyémet úgy átlyukasztgatták, hogy jobban se kell. A lengyelek innen száz méternyire állították fel a géppuskájukat.829
829— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.
S kettőnknek egy lovunk maradt. Alig-alig vitt ki bennünket Szitanyecből. Én ültem a nyeregben, Volkov meg mögém telepedett.830
830И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.
A fogatolt vonatok vijjogva menekültek, elsüllyedtek a sárban. A reggel úgy csöpögött ránk, mint a kloroform a műtőasztalra.831
831Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стал.
– Te nős vagy, Ljutov? – kérdezte váratlanul Volkov a hátam mögül.832
832— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.
– Elhagyott a feleségem ­ válaszoltam, s egynéhány pillanatra elbóbiskoltam. Azt álmodtam, hogy ágyban alszom.833
833— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.
Néma hallgatás.834
834Молчание.
A lovunk botladozik.835
835Лошадь наша шатается.
– Ez a kanca megtesz még két versztát, utána meg összerogyik ­ mondotta Volkov a hátam mögül.836
836— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.
Néma hallgatás.837
837Молчание.
– A hadjáratot elvesztettük – dünnyögte Volkov, és felhorkant.838
838— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.
– Igen – mondottam én.839
839— Да, — говорю я.
Szokol, 1920. szeptember840
840#
AZ ÁRULÁS841
841Измена
„Burgyenko nyomozó elvtárs. Kérdésére válaszolva közlöm, hogy párttagsági könyvem száma huszonnégy két nulla, a krasznodari pártbizottság adta ki Nyikita Balmasov névre. 1914-ig életem folyását, hogy úgy mondjam, háziasnak nevezhetem, a szüleimnél szántóvető munkával foglalkoztam, aztán a szántásvetéstől beléptem az imperialisták soraiba, hogy megvédjem Poincaré polgártársat meg a német forradalom hóhérát, Ebert-Noskét, akik feltehetően aludtak, és azt álmodták, hogyan adhatnak segítséget Kubán vidéki falumnak, Iván Szvjatojnak, s így tekergett ez a kötél mindaddig, amíg Lenin elvtárs jó útra nem terelte megvadult szuronyomat, és nem mutatta meg a sokkal megfelelőbb bendőt, és ki nem jelölt egy újabb pocakot. Ettől az időtől kezdve viselem a kinyílt szemű szuronyom hegyén a huszonnégy kettő nullás számot, és eléggé szégyellem, és egy kissé nevetségesnek is találom, hogy magától, Burgyenko nyomozó elvtárs, ezt a hihetetlen badarságot hallom az N.-i kórházzal kapcsolatban. Ebben a kórházban én nem lövöldöztem, senkit nem támadtam meg, erről szó sem lehetett. Hárman, sebesültek: Golovicin harcos, Kusztov harcos meg én, ott feküdtünk lázzal a csontunkban, dehogy támadtunk valakire, csak sírtunk, ahogy ott álltunk kórházi köpenyben a téren, a zsidó nemzetiségű civil lakosság között. Ami pedig annak a három ablaküvegnek a betörését illeti, amelyeket tiszti pisztolyból rongáltunk meg, tiszta szívemből mondhatom, hogy ezek az ablaküvegek nem feleltek meg a rendeltetésüknek, ott a raktárban ezekre nem volt semmi szükség. S amikor Javejn doktor látta a mi elkeseredett lövöldözésünket, csak nevetett, ott állt a kórház ablakában, és sértően mosolygott, amit igazolhatnak a Kozin városbeli fent említett civil zsidók. Javejn doktorral kapcsolatban még a következő adatokat szolgáltathatom, nyomozó elvtárs, mégpedig, hogy akkor, amikor mi hárman sebesültek, nevezetesen: Golovicin harcos, Kusztov harcos meg én, először kerültünk a kórházba kezelésre, már az első szavában gúnyolódva kijelentette, méghozzá elég durván: ti pedig, katonák, most egyenként megfürödtök, a fegyvert és ruhátokat azonnal leadjátok, félek, hogy fertőzést hoztok be vele, úgyhogy azonnal elküldjük őket a raktárba. S Kusztov harcos látván, hogy előtte nem ember, hanem egy vadállat áll, előrelépett átlőtt lábával, és kijelentette, hogy milyen fertőzés lehet az ő éles kubáni kardjában a forradalom ellenségeire veszélyes fertőzésen kívül, no meg a raktárral kapcsolatban azt is meg akarta tudni, hogy valóban kommunista őr vigyáz-e a holmikra, vagy ellenkezőleg, valaki a pártonkívüliek tömegéből. S ekkor, úgy látszik, Javejn doktor észrevette, hogy mi is jól meg tudjuk különböztetni az árulást. Egyetlen szó nélkül hátat fordított nekünk, és sok értelmű mosolygástól kísérve beküldött a kórterembe, ahová sebesült lábunkon bicegve, elnyomorodott karunkat lóbálva és egymást támogatva be is mentünk, mivelhogy mindhárman földiek vagyunk, Iván Szvjatoj falubéliek, nevezetesen: Golovicin elvtárs, Kusztov elvtárs meg én egysorsú földiek vagyunk, s amelyiknek a lába nyomorék; azt a barátja a kezénél vezeti, akinek pedig a karja hiányzik, az a barátja vállára támaszkodik. A parancs értelmében bevonultunk a kórterembe, ahol azt vártuk, hogy majd kultúrmunkát meg az ügy iránti odaadást találunk, de érdekes ám, ha megtudják, mit is pillantottunk meg ebbe a kórterembe lépve. Vöröskatonákat láttunk, gyalogos bakákat egytől egyig, akik ott ültek a megvetett ágyakon, malmoztak, s körülöttük magas, kifent ápolónővérek álldogáltak az ablakoknál, s kifelé kacsingattak. Ahogy ezt megpillantottuk, megálltunk, mint akinek földbe gyökerezett a lába.842
842«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N…ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Язейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз… И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.
– Mi az, fiúk, már eleget harcoltatok? – kiáltottam a sebesültek felé.843
843— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.
– Már eleget – válaszoltak a sebesültek, és tovább tologatták a kenyérbélből készült figurákat.844
844— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.
– Korai – mondom a sebesülteknek -, korai még abbahagyni a harcot, gyalogosok, amikor az ellenség itt lépdel puha mancsain, alig tizenöt versztányira a várostól, s amikor a Vörös lovas újságban olvashatunk a borzasztó nemzetközi helyzetről, és amikor a láthatár tele van fellegekkel. -De a szavaim úgy peregtek le erről a hősies gyalogságról, akár a kecskebogyó az ezred dobjáról, és beszélgetés helyett az történt, hogy az ápolónővérek odavezettek az ágyainkhoz, s újra rágták a fülünket, hogy adjuk le a fegyvert, mintha minket már legyőztek volna. Ezzel annyira felpaprikázták Kusztovot, hogy ki sem mondhatom, úgyhogy a bal vállán levő sebét kezdte feltépni, a harcos és proletár szíve fölötti sebet. Ennek az erőlködésnek a láttán az ápolónők elhallgattak, csakhogy éppen a legrosszabbkor hallgattak el, mert a párton kívüli tömegek újra sanyargatni kezdtek bennünket, és ránk csődítettek egy csomó önkéntest, akik rólunk, akiknek már jóformán leragadt az álomtól a szemünk, kezdték leráncigálni a ruhát, meg arra akartak kényszeríteni, hogy vállaljunk női ruhában szerepet valamilyen kultúrmunkában, ami viszont nem illik.845
845— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.
Irgalmatlan nővérek… A ruhák miatt nemegyszer támadtak ránk álomporral, úgyhogy felváltva pihentünk, egyik szemünk mindig nyitva, még az árnyékszékre is teljes díszben, pisztollyalmentünk a kisdolgunkra. Így szenvedtünk már egy hete, amikor egy szép napon kezdtünk félrebeszélni, furcsa látomások környékeztek, s végül is azon a vádirat szerinti augusztus negyediki reggelen felébredvén, észrevettük magunkon a változást, ott feküdtünk a kórteremben, számozott köpenyben, mint a fegyencek, ruha és fegyver nélkül, még a kubáni gyenge, öreg édesanyánk szőtte ing se volt rajtunk… S látjuk, ragyogóan süt a nap, a lövészárokbeli bakák pedig, akik között ott szenvedett három vörös lovas, röhögnek rajtunk, s velük együtt az irgalmatlan nővérek, akik előtte való nap álomport hintettek a poharunkba, most pedig ringó, kemény mellel egy tálcán kakaót hoznak s annyi tejet benne, hogy belefulladhat az ember! Ettől a vidám körforgástól a bakák hangosan kopognak a mankójukkal, de szörnyű hangosan, és csipdesik az oldalunkat, mintha utcai lányok lennénk, mondván: már Bugyonnij Első Lovashadserege is eleget harcolt. De hát nem. A keservét nektek, elvtársak, akik már degeszre ettétek magatokat, és egész éjjel úgy kopogtok a sakktáblán, mintha géppuskával kopognátok: nem, nem harcolt még eleget. Aztán kikéredzkedtünk, mintha a szükségletünkre kellene, és lementünk mindhárman az udvarba, aztán az udvarról lázasan, kék fekélyekkel borítva, elmentünk Bojderman polgártárshoz, a forradalmi bizottság elnökéhez, aki nélkül, Burgyenko nyomozó elvtárs, ez a félreértés a lövöldözéssel esetleg tán meg se történt volna, vagyis enélkül a forradalmi bizottság elnöke nélkül, aki miatt mi teljesen elvesztünk, bár nem adhatunk megfelelő anyagot Bojderman polgártársra vonatkozóan, de alighogy beléptünk a forradalmi bizottság elnökéhez, figyelmünket megragadta egy korosabb zsidó nemzetiségű polgártárs, aki ott ült bundában az asztal mellett, az asztal telezsúfolva papírokkal, hogy szinte rossz volt nézni. Bojderman polgártárs szeme ide-oda forog, látszik, mit sem hámoz ki ezekből a papírokból, kínszenvedés számára az a sok papír, amikben ismeretlen, de érdemes harcosok fenyegetően követelnek Bojderman polgártárstól élelmiszert, egy másikban a helyi dolgozók felhívják figyelmét a közeli falvakban garázdálkodó ellenforradalomra, ott meg a központból egyszerű munkatársak jelennek meg, akik házasságot akarnak kötni a forradalmibizottság előtt a lehető leggyorsabban és minden huzavona nélkül… Így hát magas hangon mi is előadtuk a kórházban történt árulást, de Bojderman polgártárs csak ránk meresztette szemét, aztán újból ide-oda forgatta őket, aztán vállunkat simogatta, ami teljesen méltatlan a forradalmi hatósághoz, és nem is adott semmilyen írást, de a végén kijelentette: harcos elvtársak, ha egy kis szánalmat éreznek a szovjet hatalom iránt, akkor azonnal elhagyják ezt a helyiséget, amivel persze nem érthettünk egyet, mármint a helyiség elhagyásával, hanem követeltük, hogy adja ki a személyi igazolványt a teljes létszámnak, s mivel ilyet nem kaptunk, elvesztettük az eszméletünket. És így eszméletlenül mentünk ki a térre, a kórház elé, ahol lefegyvereztük az egy fő létszámú lovas rendőrséget, és könnyes szemmel rongáltunk meg három nyomorúságos ablakot a már fent nevezett raktárban. Javejn doktor e megengedhetetlen lénynél különböző pofákat vágott, mégpedig abban a pillanatban, amikor Kusztov elvtárs négy nap múlva kiszenvedett a sebesüléseibe!846
846Немилосердные сиделки… Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани… И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть… Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты… Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!
Kusztov elvtársat rövid, ragyogó élete folyamán végtelenül nyugtalanította az árulás, amely itt pislákol felénk az ablakból, gúnyolódik a durva proletárok felett, a proletariátus jómaga is tudja, hogy durva, fáj is nekünk, elvtárs, háborog tőle a lelkünk, és tűzzel rázza a test börtönét…847
847В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела…
Burgyenko nyomozó elvtárs, mondom magának, az árulás röhög rajtunk az ablakból, az árulás itt jár mezítláb a házunkban, az árulás a vállára vetette a csizmát, nehogy megcsikorduljon a padló a kirabolandó házban.”848
848Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому…»
CSESZNYIKI849
849Чесники
A hatodik hadosztály ott szorongott az erdőben, Csesznyiki falu közelében, s várta a jeladást a támadásra. Pavlicsenko, a hatodik hadosztály parancsnoka, be akarta várni a kettes dandárt, és nem adott jelt. Ekkor Vorosilov lovagolt oda a hadosztályparancsnokhoz. Lova fejével mellbe lökte Pavlicsenkót, és így szólt:850
850Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:
– Húzzuk-halogatjuk, parancsnok, halogatjuk.851
851— Волыним, начдив шесть, волыним.
– A kettes dandár, parancsa szerint, már vágtatva közeledik az ütközet színhelyére ­ felelte tompán Pavlicsenko.852
852— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.
– Halogatjuk, parancsnok, halogatjuk – ismételte Vorosilov, s rántott egyet a derékszíján.853
853— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.
Pavlicsenko egy lépést hátrált.854
854Павличенко отступил от него на шаг.
– A becsületemre hivatkozva ­ kiáltott fel nyirkos ujjait tördelve -, a becsületemre hivatkozva ne siettessen engem, Vorosilov elvtárs.855
855— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов…
– Ne siettessem ­ suttogta Klim Vorosilov, a Forradalmi Katonatanács tagja, és lehunyta szemét. Ott ült a lován csukott szemmel, némán, csak ajka mozgott. Egy bocskoros kozák értetlenül bámult rá. A lovas századok zajongva, szélvészként, ágakat törve vágtattak keresztül az erdőn. Vorosilov lova sörényét vakargatta pisztolyával.856
856— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.
– Hadseregparancsnok ­ kiáltott Bugyonnij felé fordulva -, mondj egypár útra való szót a katonáknak.857
857— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой…
A lengyel ott áll a dombon kikenve-kifenve, és csak röhög rajtunk. Valóban, távcsővel jól lehetett a lengyeleket látni. A hadseregtörzs lóra kapott, s a kozákok köréje sereglettek.858
858Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.
Iván Akinfijev, a Forradalmi Törvényszék volt kocsisa lovagolt el mellettem, és megérintett a kengyellel.859
859Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.
– Iván, te itt vagy a sorban? – szóltam rá. – Hiszen hiányzik a bordád.860
860— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету…
– Teszek arra a bordára… – felelte Akinfijev, féloldalt ülve a lovon. – Hallgassuk meg inkább, mit mond.861
861— Положил я на эти ребра… — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.
Előrelovagolt, egész odafurakodott szembe Bugyonnijjal. Bugyonnij megrázkódott, és halkan elkezdte:862
862Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:
– Fiúk – mondta -, komisz helyzetben vagyunk, annál vidámabban kell nekivágni, fiúk…863
863— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята…
– Előre, Varsóig! ­ kiáltott fel közben a bocskoros kozák, szeme kidülledt, kardjával a levegőbe hasított.864
864— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.
– Előre, Varsóig! – kiáltotta Vorosilov, lovával felágaskodott, és szinte repült a csapatok sűrűjébe.865
865— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.
– Harcosok, parancsnokok! ­ szólalt meg szenvedéllyel. – Moszkvában, az ősi fővárosban egy eddig soha nem ismert hatalom küzd. A világ első munkás-paraszt kormánya adja ki nektek parancsba, harcosok és parancsnokok, támadjátok meg az ellenséget, és arassatok győzelmet!866
866— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней, столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.
– Kardot ki! ­ hallatszott a hadseregparancsnok mögül Pavlicsenko távoli, vontatott hangja, és előrebiggyesztett bíborvörös, habzó ajka felvillant az első sorban. A hadosztályparancsnok kozák mundérja felhasadt a hátán, húsos, csúf arca eltorzult. Páratlan értékű kardjával tisztelgett Vorosilov előtt.867
867— Сабли к бою… — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.
– Forradalmi esküvel fogadott kötelességemhez híven ­ kezdte a hadosztályparancsnok rekedtes hangon, és körülnézett – jelentem az Első Lovashadsereg Forradalmi Katonatanácsának, a legyőzhetetlen kettes lovasdandár már vágtatva közeledik az ütközet helyére.868
868— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.
– Tedd, amit jónak látsz ­ válaszolt Vorosilov, és legyintett. Megrántotta a kantárszárat, Bugyonnij mellé ugratott. Hosszú, vörös szőrű kancákon ügettek egymás mellett, s egyforma zubbony és fényesre dörzsölt ezüstsujtásos nadrág feszült rajtuk. A harcosok sora kígyózva vonult mögöttük, a sápadt acél meg-megcsillant az őszi nap vérsavó színű fényében. De a kozákok harci rivalgása nem volt egyöntetű. A támadás idejét várva bementem az erdő mélyébe, ahol a hadtáp állomásozott.869
869— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.
Egy seblázban félrebeszélő vöröskatona volt csak ott, meg a szemfüles fiatal kozáklegény, Sztyopka Dupliscsev. Uragant, a hadosztályparancsnok telivér csődörét, a sok díjat nyert rosztovi versenyparipa, Ljuljusa leszármazottját csutakolta. A sebesült hadarva emlegette Suja városát, valamilyen üszőt meg a lentilolást, Dupliscsev túlharsogva szánalmas motyogását, teli torokkal énekelte a csicskás és a kövér tábornokné pajzán históriáját, dala egyre hangosabban szólt, nagyokat lendített a lókaparóval, és simogatta a lovat. Szaska, a dagadt Szaska, a lovas századok kedvenc ápolónője szakította félbe. Odalovagolt a legényhez, és kiugrott a nyeregből.870
870Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.
– Nos, nyélbe ütjük? – kezdte Szaska.871
871— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.
– Lódulj innét ­ morgott Dupliscsev, hátat fordított a lánynak, és elkezdte befonni a szalagokat Uragan sörényébe.872
872— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.
– Szavad ura vagy, Sztyopka, vagy amolyan rongyember? – szólt oda neki Szaska.873
873— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?
– Lódulj innét – válaszolt Sztyopka -, a szavam ura vagyok.874
874— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.
De csak tovább fonta a szalagokat a ló sörényébe, majd elkeseredetten kiabálva fordult felém:875
875Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:
– Látja, Kirill Vasziljics, hogy becsmérel ez engem, el sem mondhatom, mit szenvedek miatta egy álló hónapja, akárhova bújok, ott terem, akármerre ugrom, utamat állja: hágassam meg a kancáját, hágassam meg a csikómmal. A hadosztályparancsnok pedig minden áldott nap a lelkemre köti: „Sztyopka ­ mondja -, egy ilyen ménért jócskán járnak majd a nyakadra, de nehogy megugrasd, hisz a csikó alig négyéves.”876
876— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, — говорит, — Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году…»
– Titeket már tizenöt éves korotokban megugratnak – mormolta Szaska, és elfordult. -Tizenöt éves korotokban, és kutya bajotok tőle, legfeljebb a porontyokat szaporítjátok.877
877— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь…
Odalépett a kancájához, megigazította a nyereghevedert, és menni készült.878
878Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.
Cipőjén pengett a sarkantyú, áttört harisnyájához sár és széna tapadt, szörnyű nagy mellét szinte átvethette volna a vállán.879
879Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.
– Pedig hoztam egy rubelt is ­ mondta mintegy magában beszélve, s sarkantyús cipőjét a kengyelbe dugta. – Elhoztam, és most vihetem vissza.880
880— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.
A lány előhúzott két darab vadonatúj félrubelest, megtáncoltatta a tenyerén, és visszadugta a keblébe.881
881Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.
– Talán mégis nyélbe üssük? ­ szólalt meg erre Dupliscsev, szeme szinte odatapadt az ezüstpénzhez, és már vezette is a csikót.882
882— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.
Szaska egy lejtős helyet választott ki a tisztáson, és odaállította a kancát.883
883Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.
– Úgy látszik, a csikódon kívül más se érdekel a világon ­ szólt oda Sztyopkának, és előkészítette Uragant az ugratásra. -A kancám éppen felgerjedt, már két éve nem hágattam, na, gondolom, szerzek neki egy telivért.884
884— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду…
Szaska hamarosan elintézte a dolgot a csikóval, s aztán odábbvezette a lovát.885
885Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.
– Na kislány, megvan már a töltelék ­ suttogta, s megcsókolta kancája tarka, nyirkos, nyáltól csorgó ajkát, arcát a ló pofájához dörzsölte, majd figyelni kezdett az erdőből jövő topogó zajra.886
886— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.
– Száguld már a kettes dandár – szólt komoran Szaska, és felém fordult. – Indulni kell, Ljutics.887
887— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч…
– Száguld vagy sem – kiáltott Dupliscsev szinte fulladozva -, ide a pénzt a csikóért.888
888— Бежит, не бежит, — закричал Дуплищев, а у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон…
– Jó helye van annak nálam is – dünnyögte Szaska, és nyeregbe pattant.889
889— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.
Utánaugrattam, s vágtába fogtunk. Mögöttünk felharsant Dupliscsev üvöltése, majd egy lövés tompa csattanása.890
890Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.
– Jó lesz vigyázni! ­ kiáltott utánunk a kozáklegény, és inaszakadtából futásnak eredt az erdőben.891
891— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.
A szél mint eszét vesztett nyúl ugrándozott a lombok között, a kettes dandár repült a galíciai tölgyerdőben, az ágyúzás zavartalan moraja úgy szállt a föld felé, mint valami békés viskó fölé, s a hadosztályparancsnok jeladására támadásba lendültünk a feledhetetlen csesznyiki ütközetbe.892
892Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.
ÜTKÖZET UTÁN893
893После боя
Akinfijevvel történt végleges szakításom története a következő.894
894История распри моей с Акинфиевым такова.
Harmincegyedikén folyt le a csesznyiki ütközet. A századok ott sorakoztak az erdőben, nem messze a falutól, és este hat óra felé rávetették magukat az ellenségre. Ez egy magaslaton, három versztányira az erdőtől várt ránk. Végtelenül elcsigázott lovakon tettük meg a három versztát, s ahogy a dombra ugrattunk, fekete egyenruhák, fehér arcok merev falába ütköztünk. Ezek voltak azok a kozákok, akik a lengyel hadjárat kezdetén árulókká váltak, s akiket Jakovlev kozák százados egy dandárba tömörített. A százados a lovasokat négyszögbe állította, s úgy várt ránk, kivont karddal, szájában arany fog csillogott, fekete szakálla úgy simult melléhez, mint szentkép a felravatalozott halotthoz. Az ellenséges géppuskák húsz lépésnyi távolságból tüzet nyitottak, sorainkban sebesültek estek el. Agyontapostuk őket, míg az ellenségre rontottunk, de a négyszög meg sem mozdult, erre megfutamodtunk.895
895Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.
Így aratott rövid lélegzetű győzelmet a hatodik hadosztály felett az áruló Szavinkov csapata. S csak azért arathatta, mert a megtámadottak nem fordítottak hátat a rájuk özönlő lovas századok lavinájának. A kozák százados ez alkalommal nem mozdult, mi pedig megfutamodtunk anélkül, hogy vörösre festettük volna kardunk az árulók nyomorúságos vérében.896
896Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.
Az egész hadosztályunk, ötezer ember száguldott le a lejtőn, anélkül, hogy üldözték volna. Az ellenség ottmaradt a dombon, nem hitt a hihetetlen győzelmében, és nem szánta rá magát az üldözésre. Ezért maradtunk életben, és ezért zúdultunk le épségben a völgybe, ahol Vinogradov, a hatodik hadosztály politikai főnöke várt bennünket. Vinogradov ott száguldott megvadult paripáján, és visszafordította a harcba a menekülő kozákokat.897
897Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начоодив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.
– Ljutov ­ kiáltott felém, amint megpillantott -, fordítsd vissza a harcosokat, még ha kiteszed a lelked, akkor is!898
898— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..
Vinogradov pisztolya agyával nógatta tántorgó ménjét, üvöltözött, és hívta az embereket. Elszakadtam tőle, s odalovagoltam a kirgiz Gulimovhoz, aki nem messze onnan ügetett:899
899Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.
– Vissza, Gulimov – mondottam -, fel-fel, fordítsd vissza a lovat.900
900— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коня…
– Fordítsd vissza a kancád farkát ­ vetette oda Gulimov, és szétnézett. Sunyin nézett körül, elsütötte a pisztolyát, és megpörkölte a fülem mellett a hajam.901
901— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.
– A magadét fordítsd vissza ­ suttogta Gulimov, vállon ragadott, és szabadon levő kezével kezdte előráncigálni kardját. A kardja beszorult a hüvelybe, a kirgiz remegett, és körülnézett.Átfogta a vállam, s egyre közelebb hajolt hozzám.902
902— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.
– A tied fordítsd vissza – ismételte meg alig hallhatóan -, az enyém majd a tied nyomába megy. -Gyengén mellbe lökött a kardja pengéjével, amit végre sikerült kihúznia. A halál közelségétől és szorongatásától a hányinger környékezett, tenyeremmel félretoltam a kirgiz arcát, amely izzott, mint a nap hevítette kő, s oly mélyen vágtam arcába a körmöm, ahogy csak tudtam. A meleg vér csiklandozva bizsergett a körmöm alatt, odábbugrattam Gulimovtól, lihegve, mint valami hosszú út után. Elcsigázott barátom, a lovam, lépésben haladt. Mentem, anélkül, hogy láttam volna az utat, mindaddig, míg bele nem ütköztem az első század parancsnokába, Vorobjovba. Vorobjov a szállásmestereit kereste, de nem találta őket. Kettesben elporoszkáltunk Csesznyiki faluig, ott aztán leültünk a padkára Akinfijevvel, a forradalmi törvényszék volt kocsisával. Mellettünk haladt el Szaska, a harmincegyedik lovas ezred egészségügyije, majd két parancsnok ült le mellénk a padkára. A parancsnokok szunyókálva hallgattak. Az egyiknek, akit légnyomás ért, állandóan reszketett a feje, és pislogott kidülledt szemével. Szaska a segélyhelyre ment, hogy felvetesse, és hamarosan vissza is tért egy lóval, amit kötőféken vezetett. A kanca patája meg-megcsúszott a nyirkos agyagon, és szinte vonszolni kellett.903
903— Твоя вперед, — повторял он чуть слышно, — моя за тобой следом… — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом, Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.
– Merre fordítod a vitorlát? – szólt oda Vorobjov Szaskának. – Gyere, ülj ide mellénk.904
904— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш…
– Nem ülök le veletek – válaszolta Szaska, és belevágott a kanca hasába. – Nem ülök le…905
905— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду…
– Hát ez meg mi? ­ kiáltott fel nevetve Vorobjov. – Vagy talán letettél arról, hogy a férfiakkal teázgass?906
906— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..
– Arról tettem le, hogy veled teázzam ­ fordult vissza Szaska a parancsnok felé, és messzire dobta a kantárszárat magától. – Arról tettem le, Vorobjov, hogy veled teázzam, mert láttalak ma, hogy milyen hős vagy, és láttam ocsmányságodat, parancsnok.907
907— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир…
– Ha láttad – dünnyögte Vorobjov -, akkor miért nem lőttél le.908
908— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору…
– Lőni? – mondotta Szása elkeseredve, s letépte karjáról a vöröskeresztes szalagot. -Tán evvel lőjek, ni?909
909— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?
Ekkor Akinfijev, a forradalmi törvényszék volt kocsisa, akivel már réges-régen számadásom volt, közelebb húzódott hozzánk.910
910И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.
– Neked nincs mivel lőnöd, Szaska ­ mondotta csillapítóan -, ezért téged senki sem hibáztat, de hibáztatni szeretném azokat, akik ütközetbe mennek, csak éppen a pisztolyukat nem töltik meg. Te ütközetbe mentél ­ kiáltott hirtelen rám Akinfijev, és arca görcsösen megrándult -, támadásba mentél, de golyót nem tettél a pisztolyodba, hát ennek mi az oka?911
911— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает… Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал… где тому причина?
– Ne köss belém, Iván ­ mondottam Akinfijevnek, de nem nyugodott, egyre közelebb jött hozzám, ferdén, mint a nyavalyatörősök, bordája is hiányzott.912
912— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.
– A lengyel téged igen, te meg őt nem ­ morogta a kozák, s izgett-mozgott összetört medencéjével -, hát ennek mi az oka?913
913— Поляк тебя да, а ты его нет… — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..
– A lengyel engem igen – válaszoltam kihívóan -, a lengyelt én pedig nem.914
914— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет…
– Tán hívő vagy? – suttogta Akinfijev, s hátralépett.915
915— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.
– Igen, hívő – mondottam még hangosabban. – Mit akarsz tőlem?916
916— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?
– Csak azt, hogy beismered ­ kiáltotta Iván vad ujjongással -, azt, hogy beismered, a hívők számára nekem pedig egy törvényem van, az ilyeneket elküldhetem a másvilágra, az ilyeneket, az istenhívőket.917
917— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством. — Ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают…
A kozák kiabálása egész tömeget csődített oda, de erre se hagyta abba. Már mentem el tőle, de utolért, s öklével hátba vágott.918
918Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.
– Nem töltötted meg a pisztolyod ­ suttogta elhaló hangon Akinfijev közvetlenül a fülem mellett, belém kapott, és nagy ujjával próbálta szétszakítani a szám -, istenhívő vagy, te áruló.919
919— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник…
Rángatózva tépte a szám, próbáltam eltaszítani a nyavalyatörőst, és vertem az arcát. Akinfijev oldalvást a földre esett, estében megütötte magát, és elöntötte a vér.920
920Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.
Ekkor a lelógó mellű Szaska lépett oda hozzá. Ivánt leöntötte vízzel, szájából kihúzott egy hosszú, lógós fogat, amely úgy himbálózott a sötét szájüregben, mint nyírfa a kietlen országút mentén.921
921Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.
– Az ilyen kakasoknak egyébre sincs gondjuk – mondotta Szaska -, mint hogy egymás pofájába másszanak, ma már azt se tudom, hová fordítsam a szemem ezektől a dolgoktól.922
922— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется…
Keserű hangsúllyal mondta ezt, és elvezette a megsérült Akinfijevet, én pedig ott kószáltam Csesznyiki faluban, meg-megcsúszva a fáradhatatlan galíciai esőben.923
923Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.
A falu szinte úszott és megdagadt, vérvörös agyag csorgott szomorú sebeiből. Az első csillag felragyogott a fejem felett, és elmerült a fellegekben. Az eső csapdosta a lombokat, és elernyedt. Az este úgy repült az ég felé, mint egy csapat madár, és a sötétség rám borította nyirkos koszorúját. Alig vonszoltam a lábam, és meggörnyedve a gyászkoszorú súlya alatt mentem előre, s a sorstól könyörögve kértem a legegyszerűbb dolgot, azt, hogy végre tudjak embert ölni.924
924Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.
Galícia, 1920. augusztus925
925#
NÓTASZÓ926
926Песня
Bugyatyicsi kis falubeli állomáshelyünkön dühös háziasszonnyal vert meg a sors. Özvegy volt, szegény volt; kamrájáról letörtem valamennyi lakatot, de elemózsiát nem találtam benne.927
927На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.
Nem maradt más hátra, mint a ravaszkodás; egy ízben jóval alkonyat előtt toppantam be, s észrevettem, hogy a gazdasszony gyorsan eltakarja a még meleg kemence száját. A szobában káposztaleves szaga terjengett, s úgy rémlett, hogy a levesben hús is van. A leveséből hús szagát éreztem áradni felém, s pisztolyomat kiraktam az asztalra, de az öregasszony tagadott, görcs rángatta arcát és fekete ujjait, elborult, és megrémültem, meglepő gyűlölettel nézett rám. De semmi sem mentette volna meg, kivertem volna belőle a lelket a pisztollyal, ha meg nem zavar Szaska Konyajev, vagy más néven Krisztus-Szaska.928
928Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.
Harmonikával a hóna alatt lépett be a házba, gyönyörű lába lötyögött a csámpásra taposott csizmában.929
929Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.
– Játsszunk el egy nótát ­ mondotta, s rám emelte sötétkék, szendergő jégdarabokkal zsúfolt szemét, -, játsszunk el egy nótát ­ mondotta Szaska, a lócára ült, és játszani kezdett mintegy bevezetésként.930
930— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.
Ez a cifrás előjáték mintha valahonnan messziről szállt volna, a kozák félbeszakította, és kékes tekintete unalmat sugárzott. Megfordult, és jól tudván, mivel járhat kedvembe, rázendített egy kubáni dalra.931
931Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.
„Mezők csillaga ­ szólt a nóta -, mezők csillaga szülőházam felett, meg anyám bánatos keze…”932
932«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…»
Szerettem ezt a dalt. Szaska ezt jól tudta, mivel mindketten ­ ő is, akárcsak én -1919-ben hallottuk első ízben a Don torkolatánál Kagalnyickaja faluban.933
933Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.
Egy vadász tanított meg bennünket erre a nótára, aki a védett terület vizein űzte vadorzó mesterségét. Ott a védett terület vizeiben rakja le ikráit a hal, ott tanyázik a madarak tenger sokasága. A folyó torkolatánál elképzelhetetlen bőségben szaporodik a hal, szinte merítőkanállal vagy csupasz kézzel is lehet fogni, és ha az evezőt a vízbe állítja az ember, akkor úgy marad állva, a halak tömkelege tartja az evezőt, és sodorja magával tovább. Ezt saját szemünkkel láttuk, és sohasem felejtjük el a kagalnyickajai védett terület vizeit. Eddig minden rendszer megtiltotta itt a vadászatot, s ez a tilalom igen helyes, de 19-ben a Don torkolatánál elkeseredett háború folyt, és Jakov, a vadász, aki ott a szemünk láttára űzte tiltott mesterségét, hogy figyelmünket elterelje, egy harmonikát ajándékozott századunk előénekesének, Krisztus-Szaskának. Szaskát megtanította a saját dalaira, ezek között igen sok szívbe markoló, régi dallamú nóta volt. Ezért aztán mindent megbocsátottunk a sanda orvvadásznak, mert hát szükségünk volt ezekre a dalokra: akkor még senki se látta a háború végét, és egyedül Szaska tette dallal és könnyel lágyabbá fárasztó útjainkat. Véres nyomok jelezték ezeket az utakat. Nyomunk felett nótaszó szállt, így volt ez a Kubánban meg a zöldhadjáratokban, így volt ez az uráli meg a kaukázusi hegylábaknál, így van ez mind a mai napig. Szükségünk van a dalra, senki se látja a háború végét, és Krisztus-Szaska, a század dalosa, még nem érett meg a halálra…934
934Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням: из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть…
S ezen az estén, amikor így becsapódtam a gazdasszony káposztalevesén, Szaska félig elfojtott és tántorgó hangjával megbékéltette velem a világot.935
935Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.
„Mezők csillaga – dalolta -, mezők csillaga szülőhazám felett, meg anyám bánatos keze…”936
936«Звезда полей, — пел он, — звезда полей» над отчим домом, и матери моей печальная рука…»
Én pedig a szoba egyik zugában, elnyúlva az áporodott szénán, hallgattam nótáját. Az ábrándok hasogatták a csontom, az ábrándok dobálták alattam a rothadó szénát, az ábrándok forró áradatán keresztül alig láttam az öregasszony körvonalait, aki tenyerébe támasztotta fonnyadt arcát. Lehorgasztott fővel állt ott a fal mellett, néma dermedtségben, még akkor sem mozdult meg, amikor Szaska befejezte a játékát. Szaska befejezte, félretette a harmonikát, ásított egyet, és mint valami hosszú álom után, felnevetett, s látván az özvegyi ház elhanyagolt állapotát, kezével letörölte a port a lócáról, és kiment egy vödör vízért.937
937И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.
– Látod, lelkem – mondta neki a gazdasszony, hátát az ajtófélfához dörzsölte, és rám mutatott -, a te fellebbvalód hazajött az imént, és rám förmedt, toporzékolt, leverte mindenünnen a lakatokat, s rám fogta a pisztolyt. Isten elleni vétek ez – fegyvert emelni rám: hiszen asszony vagyok!938
938— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил… Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина…
Ismét megdörzsölte hátát az ajtófélfánál, aztán fiára dobott egy irhabekecset. Fia ott horkolt a rongyokkal leterített széles ágyon, a szentkép alatt. A gyerek néma volt, szétfolyó, nagy fehér vízfejjel, lába akkora volt, mint egy felnőtt férfié. Az anyja megtörölte a fiú mocskos orrát, s visszajött az asztalhoz.939
939Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.
– Gazdasszony ­ szólt ekkor oda hozzá Szaska, és megérintette a vállát. -Ha kedve van, szívesen megvigasztalom.940
940— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу…
De az asszony úgy tett, mintha nem is hallaná.941
941Но бабка как будто не слыхала его слов.
– Nem láttam én semmiféle káposztalevest – mondotta, s orcája megrándult -, elmentek már az én káposztaleveseim, rám most már csak pisztolyt fognak, persze, ha akadna egy jó ember, szívesen elenyelegnék vele, de annyira lefogytam, hogy még a vétekben se lelném örömömet.942
942— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним в пору, да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь…
Egyre hajtogatta bánatos panaszát, s motyogva a fal felé tolta a néma kisfiút. Szaska odafeküdt melléje a rongy-fekvőhelyre, én pedig igyekeztem elaludni, álmokat kezdtem szőni, hogy kellemes gondolatokkal aludjak el.943
943Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.
A RABBI FIA944
944Сын рабби
Emlékszel-e Zsitomirra, Vaszilij? Emlékezel Tyetyerevre, Vaszilij, és arra az éjszakára, amikor a szombat, a fiatal szombat besomfordált az alkonyat nyomában, s piros sarkával nyomogatta szét a csillagokat?945
945…Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?
A hold karcsú szarva a Tyetyerev fekete vizében fürdette nyilait. A mulatságos Gedali, a IV. Internacionálé megalapítója elvezetett bennünket Motale Braclavszkij rabbihoz az esti ájtatosságra. A mulatságos Gedali cilinderének kakastollai ott bólongattak az este piros ködében. A gyertyák ragadozó pupillái pislákoltak a rabbi szobájában. Imakönyvükre hajolva tompán nyögdécseltek az öles vállú zsidók, és a csernobili csodarabbik öreg bohóca rézpénzeket csörgetett rongyos nadrágzsebében.946
946Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и Старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане…
Emlékszel-e erre az éjszakára, Vaszilij? Kint az utcán lovak nyerítettek, és kozákok kiáltoztak. A háború pusztasága ott ásított az ablak előtt és Motale Braclavszkij rabbi oszladozó ujjaival a taleszába kapaszkodva ott imádkozott a keleti falnál. Aztán meglibbent a frigyszekrény függönye, s a gyertyák temetői csillogásában megpillantottuk a bíborbársony és világoskék selyemruhába öltöztetett tóratekercseket, és a tóra felett a rabbi fiának, Iljának, a dinasztia utolsó hercegének élettelen, alázatos, átszellemült arcát.947
947…Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии…
És most, Vaszilij, harmadik napja annak, hogy a tizenkettedik hadsereg ezredei megnyitották a frontot Kovelnél. A városban felmordult a győztesek hányaveti ágyúzása, seregeink meginogtak, és összekeveredtek. A politikai osztály szerelvénye ott vánszorgott tova a mezők halotthátán. És a páratlan szörnyű Oroszország, mint a ruhatetűk falkái, ott taposott háncsbocskorában a vasúti kocsik két oldalán. Tífuszos paraszttömegek görgették maguk előtt a katonahalál megszokott terhét. Fel-felugrándozott vonatunk lépcsőjére, de a puskatusütések leseperték onnan. Szipogott, csikorgott, rohant előre, és hallgatott. A tizenkettedik versztánál, amikor már kifogyott a burgonyám, egy halom röplapot dobtam ki közéjük. De csak egyetlenegyakadt, aki a röplap után nyújtotta mocskos, halott kezét. És ráismertem. Ilja volt, a zsitomiri rabbi fia. Azonnal ráismertem, Vaszilij. Mily nyomasztó volt látni a herceget, nadrág nélkül, hétrét görnyedve a katonateher súlya alatt, úgyhogy a szabályokat megsértve, beemeltük akocsinkba. Öregasszonyos, idétlen pucér térde beleütődött a lépcsőfokok rozsdás vasába: két nagy mellű, matrózruhás gépírólány ott vonszolta a padlón a haldokló hosszú, félszeg testét. Odafektettük a padlóra, a szerkesztőség egyik zugába. Piros bugyogós kozákok megigazították zilált öltözékét. A lányok megvetették a padlón minden kacérság nélküli, görbe, nőstény lábukat, szenvtelenül szemlélték ennek a lelkét kiadni készülő szemitának a nemi szervét, ezt a fonnyadt, göndör férfiasságot. És én, aki láttam őt egyik hányatott éjjelemen, szép sorjában beraktam a katonaládába Braclavszkij vöröskatona szerteszét heverő holmiját.948
948И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.
Volt itt minden egy rakáson: agitátori megbízólevél és a zsidó költő emlékirata. Lenin és Majmonides arcképe feküdt egymás mellett. Lenin koponyája göcsörtös vasból és Majmonides arcképe selyemre festve. Egy női hajfürt lapult a párt VI. kongresszusának határozatait tartalmazó kis könyvecskében, és a kommunista röplapok margóján óhéber versek kacskaringós sorai szorongtak. Bánatos és gyér esővel ömlöttek rám az Énekek éneke lapjai meg a pisztolytöltények. Az alkonyat szomorú esője lemosta a port a hajamról, és így szóltam a sarokban egy rongyos matracon haldokló ifjúhoz:949
949Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятники еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:
– Négy hónappal ezelőtt, egy péntek estén, Gedali, a régiségkereskedő elvezetett atyjához, Motale rabbihoz, de maga, Braclavszkij, akkor még nem volt párttag.950
950— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.
– Már akkor is párttag voltam – válaszolt a lázban vergődő fiú mellét kaparva -, de nem hagyhattam ott anyámat.951
951— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать…
– És most, Ilja?952
952— А теперь, Илья?
– A forradalomban az anya csak epizód ­ suttogta lecsillapulva. – Sor került az én betűmre, a B betűre, és a pártszervezet kiküldött a frontra.953
953— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт…
– És Kovelba került, Ilja?954
954— И вы попали в Ковель, Илья?
– Kovelba kerültem! ­ kiáltott fel elkeseredetten. -A kulákok megnyitották a frontot. Én vettem át a vegyes ezred parancsnokságát, de már késő volt. Nem volt tüzérségem.955
955— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии…
Meghalt, még mielőtt Rovnóba érkeztünk volna. Meghalt az utolsó herceg versek, imaszíjakés kapcák közepette. Egy isten háta mögötti kis állomáson temettük el. És én, aki ősi testembe alig bírom begyömöszölni képzeletem viharait, én fogtam fel testvérem utolsó leheletét.956
956Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.
ARGAMAK957
957Аргамак
Elhatároztam, hogy az első vonalba megyek. A hadosztályparancsnok összeráncolta homlokát, mikor ezt meghallotta.958
958Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.
– Hova a fenébe mész? Ha lebiggyeszted az ajkad, egykettőre kikészítenek.959
959— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят…
De én ragaszkodtam a magaméhoz. Sőt mi több, választásom a legharciasabb hadosztályra, a hatodikra esett. Be is osztottak a huszonharmadik lovasezred negyedik századába. A század parancsnoka a Brjanszki gyár lakatosa, Baulin volt, még egész gyerekember. Hogy idősebbnek lássék, megnövesztette szakállát. Hamvas, gyér szőrcsomók kunkorodtak az állán. Huszonkét éves korában Baulin nem ismert semmilyen kételyt. A sok-sok ezer Baulinnak ez a tulajdonsága adta a forradalom győzelmének egyik fontos tényezőjét. Baulin szilárd volt, szófukar,makacs. Életútja egyszer s mindenkorra eldőlt. Semmilyen kétely nem kínozta ezen út helyességét illetően. A nélkülözéseket fel se vette. Képes volt ülve aludni. Két kezét összekulcsolva aludt, s úgy ébredt fel, hogy az álomból az ébrenlétbe való átmenetet észre sem lehetett venni.960
960Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.
Baulin parancsnoksága alatt senki sem számíthatott kegyelemre. Szolgálatom egy rendkívül ritka jószerencsével kezdődött: lovat adtak alám. Ekkoriban ló nemigen akadt sem a tartalékban, sem a parasztoknál. Egy véletlen segített. Egy Tyihomolov nevű kozák megölt két fogoly tisztet még mielőtt kihallgatta volna őket. Megbízták, hogy kísérje őket a dandártörzsig, a tisztek igen fontos adatokat szolgáltathattak volna. Tyihomolov nem vezette őket odáig. A kozákot ezért forradalmi törvényszék elé akarták állítani, de aztán meggondolták. Baulin századparancsnok a törvényszéknél is szörnyűbb büntetést szabott ki rá: elvette Tyihomolov Argamak nevű ménjét, őt pedig áthelyezte a fogatolt vonathoz.961
961Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.
Az a kínlódás, amit Argamakkal átszenvedtem, szinte meghaladja az emberi erő határát. Tyihomolov hazulról, a Tyerek-vidékről hozta magával a lovat. Kozák ügetésre volt betanítva, erre a különleges kozákos, izmos, vad, hirtelen vágtatásra. Argamak lépése hosszú, elnyújtott, makacs volt. Ezzel az ördögi lépésével kiragadott a sorból, elszakadtam a századtól, és tájékozódási képesség híján napokon át kóboroltam keresve a csapatomat, néha elsodródtam az ellenséges állásokhoz, az éjjeleket vízmosásokban töltöttem, idegen ezredekhez csatlakoztam, amelyek elkergettek maguktól. Egész lovastudományom abban állt, hogy az első világháborúban a tizenötödik gyalogos hadosztály tüzérségi osztagánál szolgáltam. Legtöbbnyire a lőszeresládákon utaztunk, nagy ritkán megesett, hogy a löveget vontató lóra ültünk. Nem volt alkalmam hozzászokni Argamak kemény, rázós vágtatásához. Tyihomolov lovára hagyta örökségül bukásának valamennyi ördögét. A mén izmos, hosszú hátán zsák gyanánt zötyögtem. Fel is törtem a hátát. Fekélyek lepték el. Fémszínű legyek marták ezeket a fekélyeket. Megalvadt fekete vérabroncs sávolta a ló hasát. A rossz patkolástól Argamak bicegni kezdett, hátsó lába bokában megdagadt, és elefántláb nagyságúra nőtt. Argamak lefogyott. Szemét elöntötte az agyongyötört lovak különös tüze, a hisztéria és a makacsság tüze. Nem hagyta magát felnyergelni.962
962Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.
– Tropára csináltad a lovat, te négyszemű – mondotta a szakaszparancsnokom.963
963— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.
Előttem a kozákok hallgattak, de hátam mögött alamuszi hitszegő mozdulatlanságban úgy készültek valamire, akárcsak a ragadozók. Már arra se kértek többé, hogy megírjam a leveleiket.964
964При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать…
A lovashadsereg bevette Novograd-Volinszkot. Naponként hatvan-nyolcvan kilométert kellett megtennünk, közeledtünk Rovnóhoz. Nyomorúságos napok voltak. Minden egyes éjjel ugyanazt az álmot láttam. Kínlódva vágtatok Argamakon, az út mentén tábortüzek égnek. A kozákok főzik az ételt. Ott rohanok el mellettük, de rám sem emelik szemüket. Egyesek visszaköszönnek, de mások rám se hederítenek, egyéb a gondjuk. Mit jelent ez? Közömbösségük azt jelentette, hogy semmi különös nincs a lovaglásomban, úgy ülöm meg a lovat, mint bárki más, nincs mit nézni rajtam. Vágtatok utamon, és boldog vagyok. A nyugodtság-és boldogságszomjamat nem tudtam eloltani éber állapotban, ezért álmodtam ilyen álmokat.965
965Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.
Tyihomolov nem mutatkozott. De lesett rám valahol a sereg végén a cókmókkal teli szekerek nehézkes sorában.966
966Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.
A szakaszparancsnokom egyszer így szólt hozzám:967
967Взводный как-то сказал мне:
– Paska egyre azt firtatja, milyen lehetsz te.968
968— Пашка все домогается, каков ты есть…
– Mire kellek neki?969
969— А зачем я ему нужен?
– Úgy látszik, kellesz.970
970— Видно, нужен…
– Tán csak nem hiszi, hogy megbántottam?971
971— Он небось думает, что я его обидел?
– Miért, talán nem bántottad.972
972— А неужели ж нет, не обидел…
Tyihomolov gyűlölete erdőkön, folyókon keresztül eljutott hozzám. Éreztem bőrömön, és berzenkedve védekeztem. Vérbe borult szeme odatapadt utamhoz.973
973Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.
– Miért szereztél nekem ellenséget? – kérdeztem Baulintól.974
974— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.
A századparancsnok ellovagolt mellettem, és ásított.975
975Эскадронный проехал мимо и зевнул.
– Ez nem az én bajom – válaszolt, anélkül, hogy visszafordult volna -, ez a te bajod.976
976— Это не моя печаль, — ответил он не оборачиваясь, — это твоя печаль…
Argamak háta begyógyult, majd újra kisebesedett. A nyereg alá három nyeregtakarót is raktam, de továbbra se tudtam megülni, ahogy kellett, s a sebek nem hegedtek be. Leginkább az bántott, hogy nyílt sebeken lovagolok.977
977Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.
Az egyik szakaszunkbéli kozák, Bizjukov, Tyihomolov földije, jól ismerte Paska apját még ott a Tyerek-vidéken.978
978Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.
– Paska apja ­ közölte velem egy ízben Bizjukov ­ nagy lótenyésztő. Nekiveszekedett lovas. Ha kimegy a ménesbe, mindjárt választ is magának lovat. Vezetik is elé. Szembe áll a lóval, lábát szétterpeszti, és nézi. Mi kell neked? Hogy neki mi kell: meglendíti az öklét, s lecsap a ló szeme közé, s a ló nincs többé. Hé, Kalisztrat, miért verted agyon ezt a lovat? Mert nagy kedvem szottyant, mondja, hogy erre a lóra sose üljek rá. Ez a ló nem volt kedvemre. Halálos kedvem van, mondja. Mondhatom, nekiveszekedett lovas.979
979— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит… Боевитый ездок, дебелый… В табун приедет — ему сейчас коня выбирать… Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит… Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить… Меня этот конь не заохотил… У меня, говорит, охота, смертельная… Боевитый ездок, это нечего сказать.
S ez az Argamak, amelyet Paska apja életben hagyott, amelyet ő maga választott ki, ez a ló került hozzám. Mitévő legyek? Agyamban számos tervet megforgattam. De a háború megkímélt minden gondtól.980
980И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.
A lovashadsereg Rovnót ostromolta. A várost bevettük. Két napig tartottuk is. Harmadnap éjjel a lengyelek kiszorítottak bennünket. Csak azért támadtak, hogy könnyebben elvonhassák visszavonuló csapataikat. A manőverük sikerült. A lengyeleknek utóvédként nagy segítségére volt az orkán, a nyári nehéz zivatar, a korbácsoló eső, amely a világra zúdította fekete vizének áradatát. Egy nap alatt megtisztítottuk a várost, ebben az éjjeli harcban esett el az egyik legbátrabb ember, a szerb Dundics. Ebben az ütközetben Paska Tyihomolov is derekasan verekedett. A lengyelek megtámadták a fogatolt vonatot egy sík, fedezék nélküli terepen. Paska a szekereket csak általa ismert hadirendbe állította. Bizonyára így állították fel a rómaiak is szekértáborukat. Paskánál akadt egy géppuska is, feltehető, hogy lopta valahol, és minden eshetőségre eldugta. Tyihomolov ezzel a géppuskával verte vissza a támadást, megmentette afelszerelést, és biztonságba helyezte az egész fogatolt vonatot, két szekeret kivéve, amelyikből kilőtték a lovat.981
981Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.
– Mi a fenének rakod a sutra a jó harcosokat ­ jegyezték meg Baulinnak a dandártörzsnél, néhány nappal ez után az ütközet után.982
982— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.
– Bizonyára úgy kell, hogyha sutra rakom őket.983
983— Верно, надо, если мариную…
– Vigyázz, még beletörik á bicskád.984
984— Смотри, нарвешься…
Paska ugyan nem kapott nyilvános bűnbocsánatot, de jól tudtuk, hogy visszajön. El is jött kalucsnival a pucér lábán. Egynéhány ujját levágták, s lógott róluk a fekete pólya. A kötés fekete uszály gyanánt lebegett utána. Paska odajött Bugyatyicsi falu főterére, a templom elé, ahol a lovaink ki voltak kötve. Baulin ott ült a templom lépcsőjén, és lábát áztatta egy dézsában. A lába ujja egészen kipállott. Rózsaszín volt, rózsaszín, akár a vas a felhevítés kezdetén. Szalmasárga, kamaszos haja csomókban tapadt a homlokára. A nap rátűzött a templom téglafalára és cseréptetejére. Bizjukov ott állt a századparancsnok mellett, egy cigarettát dugott a szájába, és meggyújtotta. Tyihomolov uszályát vonszolva odasomfordált a leálláshoz. Kalucsnija csoszogott. A gazdája láttán Argamak kinyújtotta hosszú nyakát, felnyerített, halkan és sivítva nyerített, akár a pusztában nyargalászó lovak. Hátán, a felszaggatott hús csíkjai között, csipkézett cirádákban folyt a gennyes vér. Paska a ló mellé állt. A mocskos pólya ott hevert a földön mozdulatlanul.985
985Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.
– Hát, tudod – ejtette ki alig hallhatóan. Odaléptem hozzá.986
986— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.
– Pasa, béküljünk ki. Örülök, hogy a ló visszakerül hozzád. Én úgysem bírok vele. Béküljünk ki, na gyere.987
987— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить… Помиримся, что ли?..
– Még nincs itt a húsvét, hogy béküldözzünk – a szakaszparancsnok cigarettát sodort a hátam mögött. Lovaglónadrágja lecsúszott, bronzszínű mellén szétnyílt az ing, ott ült pihenve a templom lépcsőjén.988
988— Еще пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.
– Csókolózz vele össze, Paska ­ dünnyögte Bizjukov, Tyihomolov földije, aki ismerte Kalisztratot, Paska apját -, szeretne veled összecsókolózni.989
989— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться…
Magányos voltam ezek között az emberek között, akiknek barátságát sehogy sem sikerült megnyernem.990
990Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.
Paska úgy állt a lova előtt, mint akinek földbe gyökerezett a lába. Argamak mélyen, szabadon lélegzett, és gazdája felé fordította pofáját.991
991Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.
– Hát, tudod – ismételte meg a kozák, s hirtelen felém fordult, s a szemembe sziszegte: -, nem fogok veled kibékülni.992
992— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.
Kalucsnijával csoszogva megindult a rekkenő hőségtől felperzselt meszes úton, a letekeredett pólya végigsöpörte a falusi tér porát. Argamak úgy követte, akár egy kis kutya. A kantárszára ott himbálózott a pofája alatt, hosszú nyaka mélyen lehajtva. Baulin egyre dörzsölte kipállott, vörös lábujjait benn a dézsában.993
993Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.
– Ellenséget szereztél nekem – mondtam neki. – Hát tehetek én róla?994
994— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?
A századparancsnok felemelte fejét.995
995Эскадронный поднял голову.
– Átlátok rajtad – mondta -, átlátok rajtad egészen. Ellenségek nélkül szeretnél élni. Egyre csak ezen töröd magad, ellenségek nélkül.996
996— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу… Ты без врагов жить норовишь… Ты к этому все ладишь — без врагов…
– Csókolózzék össze az ember egy ilyennel – dünnyögte Bizjukov félrefordulva.997
997— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.
Baulin homlokán tűzpiros foltok ütöttek ki. Arca megrándult.998
998На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.
– Tudod miért van ez? ­ mondta szinte fuldokolva. -Azért van, mert unatkozol itt. Szedd a sátorfád, és menj innét az anyádba.999
999— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием, — это скука получается… Пошел от нас к трепаной матери…
El kellett mennem. Áthelyeztettem magam a hatodik századhoz. Ott jobbra fordult a dolgom. Mert akárhogy is, Argamak mégis megtanított a Tyihomolov-féle lovaglásra. Teltek a hónapok, és álmom valóra vált. A kozákok nem kísértek többé tekintetükkel sem engem, sem a lovamat.1000
1000Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.