Mihail Bulgakov1
1Михаил Булгаков
A Mester és Margarita2
2Мастер и Маргарита
#3
3Москва 1984
#4
4Текст печатается в последней прижизненной редакции (рукописи хранятся в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина), а также с исправлениями и дополнениями, сделанными под диктовку писателя его женой, Е. С. Булгаковой.
Fordította: Szőllősy Klára5
5#
ELSŐ KÖNYV6
6ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
…Kicsoda vagy tehát?7
7…Так кто ж ты, наконец?
Az erő része, mely8
8– Я – часть той силы, что
Örökké rosszra tör, s örökké jót művel9
9вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Goethe: Faust10
10Гете. «Фауст»
(Jékely Zoltán fordítása)11
11#
ELSŐ FEJEZET12
12Глава 1
Ne álljunk szóba ismeretlenekkel13
13Никогда не разговаривайте с неизвестными
Egy meleg tavaszi estén, az alkonyat órájában, a Patriarsije Prudin két férfiú jelent meg. Az egyik negyvenéves forma, kövérkés, alacsony, kopasz fekete emberke, szürke nyári öltönyt viselt, elegáns kalapját kezében tartotta, gondosan borotvált arcát istentelen nagy méretű, fekete csontkeretes pápaszem ékesítette. Társa jóval fiatalabb s vállasabb volt nála, borzas haján tarkójáig hátratolt kockás sapka; öltözéke kockás sportingből, gyűrött fehér nadrágból, fekete szandálból állt.14
14Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.
Az első nem volt más, mint Mihail Alekszandrovics Berlioz, egy vaskos irodalmi folyóirat szerkesztője, és vezetőségi elnöke az egyik legnagyobb moszkvai irodalmi társaságnak, melyet rövidítve TÖMEGÍR-nek szoktak nevezni; társa pedig Ivan Nyikolajevics Ponirjov, a fiatal költő, aki Hontalan néven szokta publikálni verseit.15
15Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.
A zöldellő hársak árnyékába érve a két író legelsősorban a „Sör, ásványvíz” feliratú, tarkára mázolt bódéhoz sietett.16
16Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».
És itt mindjárt elöljáróban meg kell említenünk ama szörnyűséges májusi est első furcsaságát. Sem a bódé körül, sem a Malaja Bronnaja utcával párhuzamos hosszú fasorban nem volt egy lélek sem. A késő délutáni órán, a tikkasztó hőségben, mikor már lélegzeni is alig lehetett, mikor a nap, Moszkva köveit fölhevítvén, a száraz ködben már a Szadovoje Kolco fölé hajolt, senki sem andalgott a hársak alatt, senki sem ült a padokon, a fasor kihalt volt.17
17Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
– Ásványvizet kérek – mondta Berlioz.18
18– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
– Ásványvíz nincs – válaszolta az eladónő a bódéban, és miért, miért sem, megsértődött.19
19– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
– Sör van? – tudakolta Berlioz tikkadtan.20
20– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.
– Estére hozzák.21
21– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.
– Hát mi van? – kérdezte Berlioz.22
22– А что есть? – спросил Берлиоз.
– Kajszibarackszörp, de meleg.23
23– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.
– Mindegy, adjon kajszibarackszörpöt!24
24– Ну, давайте, давайте, давайте!..
A szörp dús, sárga habot vetett, és a levegőt fodrászműhely szaga töltötte be. A két író fel­hajtotta, s azon nyomban csuklani kezdett. Fizettek, majd leültek az egyik padra arccal a tónak s háttal a Bronnaja utcának.25
25Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
Ekkor jelentkezett a második furcsaság, mely egyedül csak Berliozra vonatkozott. Csuklása hirtelen abbamaradt, szíve nagyot dobbant, és egy pillanatra eltűnt valahová – aztán visszajött, de tompa tű volt belefúródva. Azonfelül pedig Berliozt merőben alaptalan, de szörnyű szorongás fogta el, olyan heves, hogy a legszívesebben nyomban elszaladt volna. Szorongva nézett körül, sehogy sem értette, mitől ijedt meg. Elsápadt, zsebkendőjével törölgette homlokát, és ezt gondolta: „Mi történt velem? Még sose éreztem effélét. Biztosan a szívem… Úgy látszik, kimerült vagyok, jó lenne mindent itt hagyni, ördög vigye… és elutazni kúrára Kiszlovodszkba…”26
26Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…»
A rekkenő levegő ekkor összesűrűsödött a szeme előtt, és a sűrű levegőből igen-igen különös, áttetsző úriember materializálódott. Apró fején zsokésapka, kurta-furcsa kockás zakó rajta, ugyancsak levegőből szabott… Öles termet, de valószínűtlenül sovány, válla keskeny, s arckifejezése – hadd hívjam föl erre külön a figyelmet – csúfondáros.27
27И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Berlioz élete folyása úgy alakult, hogy nem szokott hozzá a rendkívüli jelenségekhez. Még jobban elsápadt, szeme kiguvadt, lelke riadtan tiltakozott: „Nem, ez lehetetlen!”28
28Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Sajnos azonban mégis lehetséges volt: a hórihorgas idegen, akin keresztül lehetett látni, ott ringatózott előtte jobbra-balra, lába nem érte a földet.29
29Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Berliozon ekkor úgy elhatalmasodott a rémület, hogy becsukta a szemét. És amikor újra kinyitotta, mit lát: a délibáb eloszlott, a pepitazakós eltűnt, s ugyanakkor a tompa tű is kiugrott szívéből.30
30Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.
– Füh, az ördögit! – nyögött fel a szerkesztő. – Te, Ivan, majdhogy meg nem ütött a guta a hő­ség­től! Még hallucináltam is… – Mosolyogni próbált, de a szemében még ott bujkált a rémület, keze remegett. Lassacskán azonban megnyugodott, zsebkendőjével legyezgette magát. – No, szóval… – mondta már eléggé vidáman, és folytatta a beszélgetést, amely a kajszi­barack­szörppel szakadt félbe.31
31– Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, – он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак…» – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.
A beszélgetés, amint később kitudódott, Jézus Krisztusról folyt. A szerkesztő ugyanis folyó­irata következő számába nagy vallásellenes költeményt rendelt a költőnél. Ivan Nyikolajevics a poémát meg is írta, mégpedig igen rövid idő alatt, de a szerkesztőnek, sajnos, nem tetszett. Hontalan nagyon sötét színekkel ecsetelte ugyan főhősét, vagyis Jézust, a szerkesztő szerint mégis át kellett írni az egészet. Ezért most amolyan kiselőadást tartott a költőnek Jézus Krisztusról, hogy megmagyarázza műve alapvető hibáját. Nehéz eldönteni, hogy mi vitte tévútra Ivan Nyikolajevicset: tehetségének láttató ereje, vagy pedig az a körülmény, hogy fogalma sem volt a kérdésről, amelyről költeményét írta, de annyi bizonyos, hogy Jézusa, hogy is mondjam, hús-vér, eleven Jézussá sikeredett, aki azonban nem volt éppen megnyerő egyéniség. Berlioz pedig azt igyekezett bizonygatni a költőnek, hogy a probléma nem az, hogy milyen volt Jézus, jó-e, rossz-e, hanem azt kell kimutatni: Jézus mint személy sohasem élt, minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi más.32
32Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.
Megjegyzendő: a szerkesztő művelt, olvasott ember volt, s előadásában találóan hivatkozott az ókori történészekre, például a híres alexandriai historikusra, Filónra vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését. Átfogó tudásának hála, Mihail Alekszandrovics többek közt még azt is közölhette az ifjú költővel, hogy Tacitus híres Annales-ei tizenötödik könyvében, annak is a negyvennegyedik fejezetében, a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisítvány.33
33Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.
A költőnek mindez újdonság volt, figyelmesen hallgatta Mihail Alekszandrovicsot, reá függesztve csillogó zöld szemét, s csak nagy ritkán csuklott, halkan szidva a szörpöt.34
34Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.
– Nincsen egyetlen keleti vallás – folytatta Berlioz -, amelyben egy szűz ne szülne istent. A keresztények nem találtak föl semmi újat, ugyanígy alkották meg Jézusukat, aki valójában sosem élt, sose létezett. Ezt kell kidomborítani a költeményben…35
35– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор…
Berlioz magas tenorja ércesen szárnyalt a néptelen fasorban, és ahogy egyre mélyebben merészkedett a dzsungelbe, amelybe csak nagyon művelt ember hatolhat be nyaktörés kockázata nélkül, egyre több és több érdekes és hasznos adatot közölt az ifjú költővel az egyiptomi Oziriszről, Ég és Föld fiáról és istenéről, a föníciai Thammuzról, továbbá Mardukról, végül a kevésbé ismert, hatalmas Huitzilopochtliról, akit a mexikói aztékok haj­danában igen nagy tiszteletben részesítettek.36
36Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.
És amikor Mihail Alekszandrovics fejtegetései során odáig jutott, hogy az aztékok tésztából is kicsiny Huitzilopochtli-figurákat gyúrtak – a fasorban feltűnt az első ember.37
37И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.
Utóbb, amikor – mi tűrés-tagadás – már késő volt, több intézmény is benyújtotta jelentésében ennek az embernek a személyleírását. E leírások összehasonlítása mindenkit meg kell hogy döbbentsen. Az első például azt állítja, hogy a jövevény alacsony növésű volt, aranyfogai voltak, és a jobb lábára sántított. A második szerint óriási termetű volt, koronái platinából voltak, és bal lábára sántított. A harmadik jelentés szűkszavúan közli, hogy a jövevénynek semmiféle különös ismertetőjele nem volt.38
38Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.
A magunk részéről hozzá kell fűznünk, hogy egyik személyleírás sem ér egy hajítófát sem.39
39Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.
Mindenekelőtt: az idegen egyik lábára sem sántított, s termetére nézve nem volt sem törpe, sem óriás, hanem egyszerűen magas. Ami a fogát illeti: baloldalt platina koronái voltak, jobboldalt arany koronái. Finom szürke öltönyt viselt, s lábán ugyanolyan színű külföldi cipőt. Szürke sapkája hetykén félrevágva, hóna alatt nád sétapálca, melynek fekete fogantyúja pudlifejet formáz. Negyven-egynéhány évesnek látszik. Szája kissé ferde. Arca simára borotvált. Haja barna. Jobb szeme fekete, a bal – hogy, hogy nem – zöld. Szemöldöke fekete, de az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Egy szó, mint száz: külföldi.40
40Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.
A pad előtt elhaladva, amelyen a szerkesztő meg a költő ültek, az idegen rájuk sandított, majd megállt, és váratlanul leült a szomszédos padra, kétlépésnyire a beszélgetőktől.41
41Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.
„Német” – állapította meg magában Berlioz.42
42«Немец», – подумал Берлиоз.
„Angol – gondolta Hontalan. – Nini, hogy nincs melege abban a kesztyűben!”43
43«Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках».
Az idegen végigjártatta tekintetét a tó körül magasló házak négyszögén, és észrevehető volt, hogy mindezt először látja, és fölkelti érdeklődését.44
44А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.
Előbb a felső emeleteket vizsgálgatta, melyeknek ablakaiban vakítóan tündökölt az alkonyodó s Berlioz számára mindörökre leáldozó nap, azután lejjebb tekintett, ahol az ablakok már estiesen elsötétültek; hunyorogva, leereszkedően elmosolyodott, két kezét sétapálcája fogantyújára tette, állát pedig kezére támasztotta.45
45Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.
Berlioz folytatta fejtegetéseit: – Mulatságosan, szatirikusan írod le például Jézusnak, isten fiának a szüle­tését, de a dolog csattanója az, hogy Jézus előtt már egy egész sereg istenfia született, mint például a fríg Attisz, a perzsa Mitrasz. Azazhogy pontosabban szólva, egyik sem született meg, egyik sem létezett, Jézus sem, és ezért neked Jézus születése vagy a háromkirályok jövetele helyett azokat a képtelen mendemondákat kellene leírnod, amelyek ezeket az eseményeket beharan­gozták… Mert így a költeményedből az sül ki, hogy Jézus valóban megszületett!…46
46– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении… А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..
Hontalan visszatartotta a lélegzetét, hogy megpróbálja elfojtani csuklását, de csak annál kínosabban, hangosabban csuklott; Berlioz pedig abban a pillanatban elhallgatott, mert az idegen felállt, és odalépett hozzájuk.47
47Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.
Mind a ketten meglepetten néztek fel rá.48
48Те поглядели на него удивленно.
– Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket – kezdte a jövevény idegen­szerű kiejtéssel, de korrekt szóhasználattal -, tudós beszélge­tésük témája azonban annyira érdekel, hogy…49
49– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе… но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что…
Udvariasan lekapta sapkáját, s így a két jó barát is – mit volt mit tennie – felállt, s meghajolt.50
50Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.
„Nem, mégis inkább francia…” – gondolta Berlioz.51
51«Нет, скорее француз…» – подумал Берлиоз.
„Alighanem lengyel…” – gondolta Hontalan.52
52«Поляк?..» – подумал Бездомный.
Hozzá kell tennünk, hogy a költő a legelső pillanattól fogva utálta az idegent, Berlioznak ezzel szemben tetszett, azazhogy, ha nem is tetszett, de… hogy is mondjam… fölkeltette érdeklő­dését.53
53Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а… как бы выразиться… заинтересовал, что ли.
– Megengedik, hogy ide üljek? – kérdezte az idegen udvariasan, és a két jó barát önkéntelenül kissé félrehúzódott a padon, mire az idegen fürgén közéjük telepedett, és nyomban beszélni kezdett.54
54– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.
– Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sosem létezett? – fordult Berlioz­hoz, s rávillantotta zöld színű bal szemét.55
55– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.
– Jól hallotta, kérem – válaszolta udvariasan Berlioz. – Valóban azt mondtam.56
56– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.
– Milyen érdekes! – kiáltott fel az idegen.57
57– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.
„Mi az ördögöt akarhat ez tőlünk?” – gondolta Hontalan bosszúsan, de az idegen máris feléje fordult:58
58«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился.
– És ön egyetért ezzel az állítással? – érdeklődött az idegen, miközben jobbra fordult, Hon­talan­hoz intézve szavait.59
59– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.
– Száz százalékig! – válaszolta a költő, mert szerette a pontos és félreérthe­tetlen megállapí­tásokat.60
60– На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.
– Bámulatos! – kiáltott fel a hívatlan társ, majd lopva körülnézett, s mély hangját lehalkítva folytatta: – Bocsássanak meg a tolakodásomért, de ha jól értettem, önök ezenfelül istenben sem hisznek? – És riadtan kikerekedő szemmel hozzátette: – Esküszöm, nem árulom el senkinek!61
61– Изумительно! – воскликнул непрошеный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.
– Valóban nem hiszünk istenben – válaszolt Berlioz, a külföldi riadalmán mosolyogva. – De erről teljes nyíltsággal beszélhetünk.62
62– Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.
Az idegen hátradőlt a padon, és örömében szinte visítva kérdezte:63
63Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:
– Önök ateisták?64
64– Вы – атеисты?!
– Igen, ateisták vagyunk – felelte Berlioz, Hontalan pedig magában dohogott: „No, ez is jól ránk akaszkodott, ez a külföldi golyhó!”65
65– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»
– Ó, hát ez igazán elragadó! – lelkendezett a furcsa idegen, és fejét ide-oda forgatva nézett felváltva hol egyikükre, hol másikukra.66
66– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
– A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség – magya­rázta Berlioz diplo­matikus udvariassággal. – Minálunk a lakosság többsége már réges-régen tudatosan elvetette az istenről szóló meséket.67
67– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.
Az idegen ekkor különös dolgot művelt: felállt, és melegen megszorította a hüledező szerkesztő kezét, e szavakkal:68
68Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:
– Engedje meg, hogy szívből jövő köszönetemet fejezzem ki!69
69– Позвольте вас поблагодарить от всей души!
– Mit köszön meg neki? – tudakolta Hontalan pislogva.70
70– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.
– Ezt a rendkívül fontos információt, amely engem mint külföldi turistát módfelett érdekel – válaszolta az idegen csudabogár, jelentőségteljesen fölemelve mutatóujját.71
71– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.
A fontos információ láthatóan mély benyomást tett rá: riadtan tekintett körül, mintha azt várná, hogy minden háznak minden ablakából egy-egy ateista néz le reá.72
72Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.
„Nem, mégse lehet angol!” – gondolta Berlioz, Hontalan pedig ekképpen tűnődött: „Vajon hol tanult meg ilyen jól oroszul?” És még jobban elkomorult.73
73«Нет, он не англичанин…» – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» – и опять нахмурился.
– Engedjenek meg még egy kérdést – folytatta most az idegen vendég, némi izgatott töprengés után. – Mit kezdjünk isten létének bizonyítékaival, melyeknek száma köztudomásúan: öt?74
74– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
Berlioz elnézően, sajnálkozva mosolygott: – Ajjaj! Egyik bizonyíték sem ér semmit, az emberiség ezeket réges-rég a lomtárba tette. Elvégre önnek is el kell ismernie, hogy a józan ész határain belül isten létét semmivel sem lehet bizonyítani.75
75– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.
– Bravó! – kiáltott fel az idegen. – Bravó! Ön teljes egészében megismétli a nyughatatlan vén Immanuel véleményét erről a kérdésről. De most jön a legnagyobb kuriózum: az öreg előbb megdöntötte mind az öt bizonyítékot, és aztán, mintegy magamagából csúfot űzve, ő maga felállított egy hatodikat.76
76– Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
– Kant bizonyítéka sem meggyőző – válaszolta finom mosollyal a művelt szerkesztő. – Nem­hiába mondta Schiller, hogy Kant okoskodása erről a kérdésről csak rabszolgákat elégíthet ki, Strauss pedig egyenesen kinevette ezt a hatodik bizonyítékot.77
77– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.
Így beszélt Berlioz, s közben így tűnődött magában: „Mégis, ki lehet ez az illető? És miért beszél olyan jól oroszul?”78
78Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-таки, кто же он такой? И почему так хорошо говорит по-русски?»
– Legjobb volna, ha azt a Kantot vagy két-három esztendőre diliházba csuknák ezért az elmefuttatásáért! – rikkantotta váratlanul Ivan Nyikolajevics.79
79– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.
– De Ivan! – korholta Berlioz zavartan, halkan.80
80– Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз.
Az idegent azonban nem botránkoztatta meg a javaslat, hogy Kantot elmegyógyintézetbe kéne csukni, sőt ellenkezőleg, elragadtatottan helyeselt.81
81Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
– Úgy van, úgy van! – kiáltotta, és Berlioz felé fordított zöld bal szeme lelkesen csillant fel. – Ott volna a helye! Mondtam is neki akkor a villás­reggelinél: „Már engedje meg, professzor uram, de valami nagyon zavarosat tetszett kifundálni. Okosnak lehet, hogy okos, de roppantul érthetetlen. Ezért még ki fogják csúfolni.”82
82– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
Berlioz kimeresztette a szemét: „Villásreggelinél? Kantnak?… Mit zagyvál ez összevissza?” – hüledezett.83
83Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком… Канту?.. Что это он плетет?» – подумал он.
– Diliházba azonban nem lehet őt csukatni – folytatta a külhoni férfiú a költőhöz fordulva, s Berlioz hüledezésével mit sem törődve -, azon egyszerű oknál fogva, hogy már több mint száz esztendeje elköltözött egy igen távoli vidékre, és onnét semmi módon nem lehet őt előszedni.84
84– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!
– Elég baj! – jegyezte meg a kötekedő költő.85
85– А жаль! – отозвался задира-поэт.
– Bizony, én is sajnálom! – felelte az idegen szikrázó szemmel, majd így folytatta: – Engem azonban a következő kérdés foglalkoztat: ha isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét, és általában a földi eseményeket?86
86– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Maga az ember irányítja – sietett a válasszal Hontalan; kissé ingerült volt a hangja, mert nem egészen értette a kérdést.87
87– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
– Bocsánat – mondta az ismeretlen szelíden. – Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes nem túlságosan rövid időszakra. Engedje meg már­most, hogy megkérdezzem: hogyan irányíthatja az ember a földi dolgokat, ha még nevetsége­sen rövid időre, nos mondjuk, egy ezredévre sem készíthet tervet… de ez még semmi: hiszen a saját holnapjáért sem kezeskedhet! Képzelje el például – az ismeretlen Berliozhoz fordult -, hogy ön, mondjuk, elkezdi irányítani a dolgokat, dirigálja embertársai életét meg a sajátját, egyre jobban rájön az ízére, amint mondani szokás, és akkor egyszer csak… hm-hm… tüdő­szarkómája támad – itt az idegen bensőségesen elmosolyodott, mintha a szarkóma említése különös elégtétellel töltené el -, igen, tüdőszarkómája – ismételte a hangzatos szót, kandúr módra hunyorogva -, és ezzel befellegzett az irányításának! Senkinek a sorsa nem érdekli többé, csakis a sajátja. Családja hazudozni kezd. Ön rosszat sejtve egyik tudós orvostól a másik­hoz szalad, majd kuruzslókat keres fel, a végén tán jósnőket is. Mind a három egy­formán céltalan, amint ön is tudja. Hamarosan elérkezik a tragikus vég: az, aki nemrég még azt hitte, hogy irányít, mozdulatlan fekszik egy faládában, s a hátramaradók, belátván, hogy hasznát többé nem vehetik, elégetik a kemencében. De van még ennél is rosszabb: az ember például Kiszlovodszkba készül – az idegen ismét Berliozra sandított -, ez aztán igazán kicsiségnek látszik, de még ezt sem tudja megvalósítani, mert hogy, hogy nem, egyszer csak elbotlik, és a villamos alá esik! Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így? Nem helyesebb-e vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett? – És az ismeretlen furcsán, kajánul felnevetett.88
88– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.
Berlioz figyelmesen hallgatta a kellemetlen előadást a szarkómáról meg a villamosról, és homályos aggodalom kezdte gyötörni. „Ez nem külföldi… nem idegen – gondolta magában. – Rendkívül furcsa alak… de vajon mi fán terem?”89
89Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностранец! – думал он, – он престранный субъект… Но позвольте, кто же он такой?»
– Úgy látom, szeretne rágyújtani! – fordult az ismeretlen most váratlanul Hontalanhoz. – Milyen cigarettát akar?90
90– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, – вы какие предпочитаете?
– Mért, olyan sokféle van magánál? – kérdezte a költő barátságtalanul, mert valóban elfogyott a cigarettája.91
91– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.
– Milyent óhajt? – ismételte az idegen.92
92– Какие предпочитаете? – повторил неизвестный.
– Hát, Márkát – vetette oda Hontalan.93
93– Ну, «Нашу марку», – злобно ответил Бездомный.
Az ismeretlen fürgén elővette zsebéből cigarettatárcáját, és odakínálta a költőnek:94
94Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– Parancsoljon, Márka…95
95– «Наша марка».
A költőt meg a szerkesztőt nem is az körülmény döbbentette meg a legjobban, hogy a tárcában történetesen épp a kívánt cigaretta volt található, hanem maga a cigarettatárca. Óriási méretű, színarany tárca volt, s tetején – mikor gazdája kinyitotta – briliánsokból kirakott háromszög villant kék-fehér tűzzel.96
96И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.
A két irodalmár ekkor kétfélét gondolt: „Mégis külföldi!” – vélekedett Berlioz, Hontalan pedig ilyesformán hüledezett: „Ejha, mi az ördög!…”97
97Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми! А?»
A költő és a tárcatulajdonos rágyújtottak, a nem dohányos Berlioz visszautasította, ekképpen morfondírozott magában:98
98Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.
„Majd olyasformán válaszolok neki, hogy: igen, az ember halandó, ezt senki sem tagadja. Mindazonáltal…”99
99«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что…»
De még végiggondolni sem ért rá, amikor az idegen megszólalt:100
100Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
– Valóban, az ember halandó, de nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen-váratlan halandó, ez a bökkenő. Általában senki sem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.101
101– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
„Valahogy igen furán csűri-csavarja a dolgot” – gondolta Berlioz, és így válaszolt:102
102«Какая-то нелепая постановка вопроса…» – помыслил Берлиоз и возразил:
– No, ez azért mégiscsak túlzás. A mai estét azért több-kevesebb pontossággal meg tudom mondani előre. Kivéve persze, ha a Bronnaján a fejemre esik egy tégla…103
103– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич…
– A téglának ehhez semmi köze – vágott szavába nyomatékosan az ismeretlen. – A tégla magá­tól sose esik senkinek a fejére. Önt pedig semmiképpen sem fenyegeti, azt elhiheti nekem. Ön másféle halállal fog meghalni.104
104– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.
– Talán bizony még azt is tudja, hogy milyennel? – tudakolta Berlioz nagyon is természetes iróniával, egyre jobban belemelegedve a különös társalgásba. – Megmondaná?105
105– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и скажете мне?
– Szívesen – válaszolta az ismeretlen. Fürkésző pillantással végigmérte Berliozt, mintha öltönyt készülne varrni neki, aztán efféléket mormolt: „Egy, kettő… Mercurius a második házban… a hold eltűnt… hat, szerencsétlenség, este… hét…” – végül fennhangon, örvendezve kijelentette: – Levágják a fejét!106
106– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два… Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… вечер – семь…» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!
Hontalan mérgesen, hüledezve meredt az ismeretlenre, Berlioz pedig fancsali mosollyal kérdezte:107
107Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:
– Úgy, és ki vágja le a fejemet? Ellenségek? Intervenciósok?108
108– А кто именно? Враги? Интервенты?
– Nem, egy fiatal orosz nő. Komszomol-tag.109
109– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.
– Hm… – hördült fel Berlioz, akit mértéken felül bosszantott az ismeretlen idétlen tréfája. – Már bocsásson meg, de ez azért nem nagyon valószínű.110
110– Гм… – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это, извините, маловероятно.
– Én is kérem, bocsásson meg nekem – válaszolta az ismeretlen -, de ez a színtiszta igazság. Már az imént is szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este, amennyiben nem titok?111
111– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?
– Semmiféle titok nincs benne. Most hazamegyek a Szadovajára, este tízkor pedig ülést tartunk a TÖMEGÍR-ben, és én fogok elnökölni.112
112– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.
– Ez, sajnos, lehetetlen – jelentette ki az idegen határozottan.113
113– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.
– És miért, ha szabad kérdeznem?114
114– Это почему?
– Azért – felelte az idegen, és hunyorogva nézett fel az égre, ahol fekete madarak keringtek nesztelenül, az esti hűvösség előérzetében -, azért, mert Annuska már megvette a napraforgó­olajat, sőt nemcsak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem fogják meg­tartani.115
115– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится.
A hársak alatt síri csend támadt, ami nem is csoda.116
116Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.
– Már engedje meg… – kezdte Berlioz hosszú hallgatás után, és értetlenül meredt az idegenre, aki ennyi badarságot hord össze -, hogy kerül ide a napraforgóolaj… és miféle Annuskáról van szó?117
117– Простите, – после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, – при чем здесь подсолнечное масло… и какая Аннушка?
– Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj – szólt közbe Hontalan, aki nyilván eltökélte, hogy hadat üzen a tolakodó idegennek. – Nem fordult elő önnel életében, polgártárs, hogy elmegyógyintézetbe csukták?118
118– Подсолнечное масло здесь вот при чем, – вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незванному собеседнику войну, – вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?
– De Ivan! – korholta barátját Mihail Alekszandrovics.119
119– Иван!.. – тихо воскликнул Михаил Александрович.
Az idegen azonban egyáltalán nem sértődött meg, vígan kurjantotta:120
120Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.
– Dehogynem! Nem is egyszer! – mondta nevetve, de a szemét, amely nem nevetett, ezenköz­ben egy pillanatra sem vette le a költőről. – Hol nem jártam én már életemben! Csak azt sajnálom, hogy nem értem rá megtudakolni a professzortól, mi az a szkizofrénia. Ezt már önnek személyesen kell tőle megkérdeznie, Ivan Nyikolajevics!121
121– Бывал, бывал и не раз! – вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта, – где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!
– Honnét tudja a nevemet?122
122– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Már engedje meg, Ivan Nyikolajevics, ki ne ismerné magát? – Azzal az idegen előhúzta zsebéből a Lityeraturnaja Gazeta előző napi számát, s Ivan Nyikolajevics az első lapon megpillantotta saját fényképét, alatta pedig a verseit. Hírnév és népszerűség e tegnap még olyannyira örvendetes bizonyítéka azonban most egy cseppet sem tette boldoggá.123
123– Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? – здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.
– Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? – kérdezte elboruló arccal. – Szeretnék valamit mondani a barátomnak.124
124– Я извиняюсь, – сказал он, и лицо его потемнело, – вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.
– Hogyne, tessék csak! – mondta előzékenyen az ismeretlen. – Olyan kellemes itt a hársfák alatt, és igazán nem sietek sehová.125
125– О, с удовольствием! – воскликнул неизвестный, – здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.
A költő ezalatt félrehúzta Berliozt: – Ide hallgass, Misa! – suttogta. – Ez az alak nem turista, hanem kém. Orosz emigráns, aki idemerészkedett. Szólítsd fel, hogy igazolja magát, másképp meglóg…126
126– Вот что, Миша, – зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, – он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет…
– Azt hiszed? – kérdezte Berlioz idegesen, s magában hozzátette: „Ivannak alighanem igaza van…”127
127– Ты думаешь? – встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав!»
– Higgyél nekem – suttogta tovább a költő. – Hülyének tetteti magát, hogy kifaggasson. Hallod, milyen jól beszél oroszul! – Közben az idegen felé sandított, attól félt, hogy megszökik. – Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon…128
128– Уж ты мне верь, – засипел ему в ухо поэт, – он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, – поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, – идем, задержим его, а то уйдет…
És kézen fogva odarángatta Berliozt a padhoz.129
129И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.
Az idegen időközben felállt a lócáról, sötétszürke kötésű könyvecskét, erős papírból készült borítékot és névjegyet tartott a kezében.130
130Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.
– Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Tessék, itt a névjegyem, az útlevelem és a meghívólevelem, hogy jöjjek Moszkvába konzultánsnak – mondta nyomaté­kosan, és farkasszemet nézett a két irodalmárral.131
131– Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, – веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.
Barátaink zavarba estek. „Az ördögbe is, mindent hallott…” – gondolta Berlioz, és udvarias kézmozdulattal jelezte, hogy nem kíváncsi a bemutatott dokumentumokra. Mialatt az idegen odakínálta őket a szerkesztőnek, a költőnek sikerült meglátnia a névjegyen az idegenszerű betűkkel nyomott „professzor” szót, és családnevének kezdőbetűjét: „W…”132
132Те сконфузились. «Черт, все слышал,» – подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии – двойное «В».
– Örvendek a szerencsének – mormolta ezalatt a szerkesztő zavartan, és az idegen zsebre vágta iratait.133
133– Очень приятно, – тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.
A kapcsolat ilyesformán legalizálódott, s mind a hárman visszaültek a padra.134
134Отношения таким образом были восстановлены, и все трое снова сели на скамью.
– Önt tehát konzultánsi minőségben hívták meg hozzánk, professzor? – tudakolta Berlioz.135
135– Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? – спросил Берлиоз.
– Igen.136
136– Да, консультантом.
– Ön német? – kérdezte Hontalan.137
137– Вы – немец? – осведомился Бездомный.
– Márminthogy én? – A professzor gondolkodóba esett. – Igen, talán német vagyok…138
138– Я-то?.. – Переспросил профессор и вдруг задумался. – Да, пожалуй, немец… – сказал он.
– De kitűnően beszél oroszul – jegyezte meg Hontalan.139
139– Вы по-русски здорово говорите, – заметил Бездомный.
– Ó, általában poliglott vagyok, számos nyelven beszélek.140
140– О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, – ответил профессор.
– És mi a szakmája? – kérdezte Berlioz.141
141– А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз.
– A fekete mágia szakembere vagyok.142
142– Я – специалист по черной магии.
„Nesze neked!” – kattant valami Mihail Alekszandrovics fejében.143
143«На тебе!» – стукнуло в голове у Михаила Александровича.
– És… és ebben a minőségben hívták meg ide hozzánk? – hebegte.144
144– И… и вас по этой специальности пригласили к нам? – заикнувшись спросил он.
– Igen, ebben a minőségemben – erősítette meg a professzor, és magyarázóan hozzátette: – A moszkvai Állami Könyvtárban ugyanis eredeti kéziratokra bukkantak Aurillaci Herberttől, a tizedik századbeli fekete mágustól. Ezeket kell megfejtenem, mivel én vagyok ennek az egyetlen specialistája a világon.145
145– Да, по этой пригласили, – подтвердил профессор и пояснил: – Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист.
– Á, ön tehát történész? – kérdezte Berlioz tiszteletteljesen, óriási meg­könnyebbüléssel.146
146– А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
– Historikus is vagyok – bólintott a tudós, és aztán, látszólag minden összefüggés nélkül, hozzátette: – Ma este érdekes história színhelye lesz a Patriarsije Prudi…147
147– Я – историк, – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!
Majd a két irodalmár óriási megdöbbenésére, a professzor intett, hogy hajoljanak közelebb hozzá, és a fülükbe súgta:148
148И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:
– Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.149
149– Имейте в виду, что Иисус существовал.
Berlioz kényszeredetten elmosolyodott: – Nézze, professzor úr, mi tiszteljük az ön hatalmas tudását, de ebben a kérdésben más az álláspontunk.150
150– Видите ли, профессор, – принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, – мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.
– Nem kell ide semmiféle álláspont – mondta a különös professzor. – Jézus létezett, és punktum.151
151– А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего.
– Valamiféle bizonyítékra azért szükség volna… – kezdte Berlioz.152
152– Но требуется же какое-нибудь доказательство… – начал Берлиоз.
– Nem kell ide semmiféle bizonyíték – vágta el a professzor, és halkan folytatta, miközben idegenszerű kiejtése furcsa módon eltűnt: – Mi sem egysze­rűbb: a tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napja…153
153– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще…
MÁSODIK FEJEZET154
154Глава 2
Ponczius Pilátus155
155Понтий Пилат
A tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napján, kora reggel Judea prokurátora, Ponczius Pilá­tus, vérvörös bélésű fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely Nagy Heródes palotájának két szárnya közt húzódott.156
156В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца ирода великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát; a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj­szagot árasztanak, s az őrség bőr lószerszám- meg verejtékszagába is ez az átkozott rózsaillat vegyül. Az udvar mélyéről, a hátsó épületekből, ahol a prokurátort Jerusalaimba kísérő kato­naság, a 12-es Villám-légió első cohorsa volt bekvártélyozva, gyenge füstfelhő terjengett a kert felső részén át az oszlopcsarnokig, és a kesernyés füstbe – mely arról tanúskodott, hogy a hat centuria szakácsai már hozzáláttak az ebédfőzéshez – ugyanaz a zsíros rózsaillat keveredett.157
157Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта двенадцатого молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. О боги, боги, за что вы наказываете меня?
„Istenek, istenek, miért büntettek engem?… Igen, semmi kétség, ez megint az a leküzd­hetetlen, szörnyű betegség… a migrén, a hemicrania, a féloldalas főfájás… nincs ellene orvosszer, nincs tőle menekvés… a legjobb, ha meg sem mozdítom a fejem…”158
158«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой».
A szökőkút mellé, a mozaikpadlóra már odakészítették a karosszéket: a prokurátor nem nézett senkire, leült, és oldalvást kinyújtotta a kezét.159
159На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону.
Titkára tisztelettudóan egy pergamenlapot helyezett beléje. A prokurátor arca fájdalmasan eltorzult, átfutotta azt, ami a pergamenlapra írva volt, majd visszaadta titkárának, és megszólalt – még a beszéd is nehezére esett:160
160Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:
– A vádlott Galileába való? Továbbították az ügyet a tetrarchához?161
161– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?
– Igenis, prokurátor – válaszolta a titkár.162
162– Да, прокуратор, – ответил секретарь.
– És hogy döntött?163
163– Что же он?
– Nem volt hajlandó dönteni az ügyben, és a Szinhedrion halálos ítéletét önnek küldte le megerősítés végett.164
164– Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь.
A prokurátor arca megrándult.165
165Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:
– Vezessék elém a vádlottat – szólt halkan.166
166– Приведите обвиняемого.
És két legionárius a kert mélyéből abban a nyomban felvezetett az oszlop­csarnokba egy huszonhét éves forma férfit, és odaállította a prokurátor karosszéke elé. Ócska, szakadozott, világoskék chitont viselt a fiatal férfi. Feje be volt kötve, a fehér kötést bőrszíj fogta a homloka körül, s keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötétlett, szája sarkában seb, melyre rászáradt az alvadt vér. Riadt kíváncsisággal tekintett a prokurátorra.167
167И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.
Emez egy ideig hallgatott, majd arameus nyelven megkérdezte:168
168Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:
– Te uszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalaimi szentélyt?169
169– Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?
Miközben ezt kérdezte, úgy ült, mint a kőszobor, csak az ajka mozgott. Azért ült úgy, mint a kőszobor, mert félt megmozdítani pokoli fájdalommal lüktető fejét.170
170Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.
A megkötözött kezű fiatal férfi kissé előrehajolt, megszólalt:171
171Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:
– Hidd el, jó ember…172
172– Добрый человек! Поверь мне…
De a prokurátor, éppoly mozdulatlanul és éppoly halkan, de nyomban a szavába vágott:173
173Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:
– Engem szólítasz jó embernek? Tévedsz. Jerusalaimban mindenki azt terjeszti rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok… és ez igaz. – Majd éppoly monoton hangon hozzátette: – Hívják ide Patkányölő centuriót…174
174– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, – и так же монотонно прибавил: – Кентуриона Крысобоя ко мне.
Úgy rémlett, az oszlopcsarnok elsötétült, midőn Marcus, az első század centuriója, aki a Patkányölő gúnynevet viselte, megjelent a prokurátor előtt.175
175Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.
Egy fejjel volt magasabb a légió legmagasabb katonájánál, és olyan széles volt a válla, hogy eltakarta a még alacsonyan járó napot.176
176Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.
A prokurátor latin nyelven szólt hozzá:177
177Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:
– Ez a vádlott engem „jó ember”-nek szólít. Vigyétek ki egy percre, és magyarázzátok meg neki, hogyan kell velem beszélni. De kárt ne tegyetek benne.178
178– Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.
A mozdulatlan prokurátor kivételével mindenki tekintete Patkányölő Marcust kísérte, amint intett a fogolynak, jelezvén, hogy kövesse.179
179И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.
Patkányölőt általában mindenütt mindenki szemmel tartotta, ahol csak megjelent, az óriás termete miatt, és aki először látta, annak is feltűnt, hogy a centurio arca el van éktelenítve: orrát szétlapította egy germán buzogány.180
180Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.
Marcus nehéz csizmája súlyosan dobogott a mozaikpadlón, a fogoly nesztelen léptekkel követte; néma csend terült az oszlopcsarnokra, hallatszott, amint a kertben gerlék turbékolnak, és a szökőkút vize dallamos, bonyolult melódiáját csobogja.181
181Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.
A prokurátor szeretett volna felállni, halántékát a vízsugár alá tartani, és úgy maradni sokáig, mozdulatlanul. De tudta, hogy ez sem használna.182
182Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.
A megkötözött embert kivezették az oszlopcsarnokból a kertbe. A Patkányölő az egyik bronzszobor tövében rostokoló legionárius kezéből kivette a korbácsot, kissé meglendítette, és a fogoly vállára csapott. Mozdulata hanyag és könnyed volt, de a fogoly azon nyomban össze­esett, mintha levágták volna a lábát; lélegzete elakadt, arcából kiszaladt a vér, szeme elborult. Marcus bal kezével könnyedén felkapta a földön fekvő embert, mint az üres zsákot, talpra állította, és dünnyögve, hibás arameus kiejtéssel odavetette:183
183Выведя арестованного из-под колонн в сад. Крысобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица и глаза обессмыслились. Марк одною левою рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:
– Római prokurátort nevezni hégemónnak. Más szót nem szabad mondani. Vigyázzban állni. Érted, vagy megüsselek?184
184– Римского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?
A fogoly megtántorodott, de erőt vett magán, a szín lassan visszatért arcába, nagyot lélegzett, és fátyolos hangon megszólalt:185
185Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:
– Értlek. Ne üss meg.186
186– Я понял тебя. Не бей меня.
Csakhamar ismét a prokurátor előtt állt.187
187Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.
Bágyadt, beteg hang ütötte meg a fülét:188
188Прозвучал тусклый больной голос:
– A nevet.189
189– Имя?
– Az enyémet? – kérdezte készségesen a fogoly, egész valójával kifejezvén igyekezetét, hogy értelmesen válaszoljon, s ne gerjessze többé haragra a prokurátort.190
190– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.
– A magamét tudom – mondta a prokurátor halkan. – Ne tettesd magad butábbnak, mint amilyen vagy. Természetesen a te nevedet kérdem.191
191Прокуратор сказал негромко: – Мое – мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.
– Jesua – sietett válaszolni a rab.192
192– Иешуа, – поспешно ответил арестант.
– Gúnyneved van?193
193– Прозвище есть?
– Ha-Nocri.194
194– Га-Ноцри.
– Hol születtél?195
195– Откуда ты родом?
– Gamalában. – És a rab fejével mutatta, hogy ott valahol, jobbra tőle, északra van egy Gamala nevű város.196
196– Из города Гамалы, – ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.
– Vérség szerint hová tartozol?197
197– Кто ты по крови?
– Magam sem tudom pontosan – válaszolta a rab megélénkülve. – Szüleimre nem emlékszem. Azt mondták, atyám szíriai volt…198
198– Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец…
– Állandó lakhelyed?199
199– Где ты живешь постоянно?
– Állandó lakhelyem nincs – felelte a rab röstelkedve. – Városról városra járok.200
200– У меня нет постоянного жилища, – застенчиво ответил арестант, – я путешествую из города в город.
– Ezt rövidebben is ki lehet fejezni: egyszóval, csavargó vagy – állapította meg a prokurátor, majd megkérdezte: – Vannak hozzátartozóid?201
201– Это можно выразить короче, одним словом – бродяга, – сказал прокуратор и спросил: – Родные есть?
– Nincs senkim. Egyedül vagyok a világon.202
202– Нет никого. Я один в мире.
– Tudsz írni-olvasni?203
203– Знаешь ли грамоту?
– Tudok.204
204– Да.
– Beszélsz-e más nyelven az arameuson kívül?205
205– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?
– Beszélek görögül.206
206– Знаю. Греческий.
A prokurátor duzzadt szemhéja kissé fölemelkedett, szenvedéstől hályogos fél szeme a rabra tekintett. A másik zárva maradt.207
207Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.
Azután görögül szólalt meg a helytartó:208
208Пилат заговорил по-гречески:
– Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet?209
209– Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?
A rab ismét megélénkült, szeme már nem árulkodott félelemről; görögül válaszolt:210
210Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:
– Soha életemben, jó emb… – itt szemében ismét felvillant a rémület, amiért kis híján elszólta magát – soha, hégemón, nem akartam lerombolni a templomot, és senkit sem uszítottam erre az értelmetlen cselekedetre.211
211– Я, доб… – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.
A titkár, aki alacsony asztalka fölé görnyedve jegyezte a fogoly vallomását, meglepetten tekintett fel e szavakra, de nyomban ismét pergamenje fölé hajolt.212
212Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывающего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.
– Ünnepre sokféle fajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, asztrológus, jövendőmondó, gyilkos… hazudozó is akad – mormolta egykedvűen a prokurátor. – Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva: a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanúk.213
213– Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, – говорил монотонно прокуратор, – а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.
– Azok a jó emberek… – kezdte a rab, és sietve hozzátette: – …hégemón… – majd így folytatta: – …nem tanultak semmit, és mindent összezavartak, amit mondtam. Attól tartok, ez a zűrzavar még hosszú ideig el fog tartani. És mindennek az az oka, hogy ez az ember nem jegyzi fel híven a szavaimat.214
214– Эти добрые люди, – заговорил арестант и, торопливо прибавив: – игемон, – продолжал: – ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.
Csend lett. Most már két szenvedő szem tekintett a rabra súlyos szemhéja alól.215
215Наступило молчание. Теперь уже оба больных глаза тяжело глядели на арестанта.
– Utoljára mondom, ne játszd az őrültet, te lator – szólt Pilátus lágyan, monoton hangon. – Nem sok az, amit rólad följegyeztek, de ahhoz éppen elég, hogy felkössenek.216
216– Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, – произнес Пилат мягко и монотонно, – за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.
– Nem, nem, hégemón – tiltakozott a rab, és minden idegszála megfeszült abbeli igyekeze­té­ben, hogy meggyőzze a helytartót. – Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr perga­men­nel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémül­tem. Egy árva szót sem mondtam mindabból, ami ott fel van írva. Kérve kértem: „Légy szíves, égesd el a pergamenedet!” De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.217
217– Нет, нет, игемон, – весь напрягаясь в желании убедить, заговорил арестованный, – ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
– Kiről beszélsz? – kérdezte Pilátus kelletlenül, és megérintette halántékát kezével.218
218– Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.
– Lévi Mátéról – magyarázta a rab készségesen. – Vámszedő volt, a Béthfagéba vezető úton találkoztam vele először a fügéskert sarkánál, és szóba elegyedtünk. Eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, azazhogy azt hitte, megsért, ha kutyának nevez. Jómagam személy szerint – folytatta mosolyogva – semmi rosszat sem látok ebben az állatban, amiért megsértődnék, ha így szólítanak…219
219– Левий Матвей, – охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово…
A titkár abbahagyta az írást, és meglepetten pillantott – nem a rabra, hanem a helytartóra.220
220Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.
– …de mire végighallgatott, lassan megenyhült – folytatta Jesua. – A végén eldobta a pénzt, és azt mondta, velem jön…221
221– …однако, послушав меня, он стал смягчаться, – продолжал Иешуа, – наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать…
Pilátus elmosolyodott a fél arcával, hogy előtűntek megsárgult fogai, majd egész törzsével a titkárhoz fordult:222
222Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:
– Ó, Jerusalaim városa, mi minden nem történik benned! Halljátok ezt? A vámszedő eldobta a pénzét az országúton!223
223– О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!
A titkár nem tudván, mit válaszoljon, a legokosabbnak látta, hogy pontosan utánozza ura mosolyát.224
224Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.
– Igen, azt mondta, hogy megutálta a pénzt – magyarázta Jesua, hogy megindokolja Lévi Máté különös viselkedését, majd hozzáfűzte: – Azóta társamul szegődött.225
225– А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, – объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: – И с тех пор он стал моим спутником.
A prokurátor továbbra is fanyarul mosolyogva tekintett a rabra, majd a napra, mely kérlel­hetetlenül emelkedett egyre magasabbra a messze lenn, jobbra lévő hippodrom lószobrai fölé, s hirtelen fölémelyedő gyötrelemmel arra gondolt, a legjobb lenne elkergetni ezt a különös latrot, és csupán két szót szólni: „Akasszátok fel!” Igen, elkergetni a kísérő katonákat is, az oszlopcsarnokból bemenni a palotába, az elsötétített szobában végigheverni az ágyon, hideg vizet kérni, elhaló hangon odahívni a Banga kutyát, s elpanaszolni neki a hemicraniá-t. És egyszer csak eszébe jutott a méreg: ez a gondolat csábítóan suhant át fájó koponyáján.226
226Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.
Zavaros szemmel nézett a rabra, jó ideig hallgatott, és gyötrelmesen próbált rá visszaem­lékezni, miért is áll előtte ez az ütésektől eltorzult arcú fogoly a kérlelhetetlen jerusalaimi napsütésben, és még hány fölösleges kérdést kell neki föltennie.227
227Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.
– Lévi Máté? – ismételte fátyolos hangon, és behunyta a szemét.228
228– Левий Матвей? – хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.
– Igen, Lévi Máté – szólt a vékony, magas férfihang, amely bántotta a helytartó fülét.229
229– Да, Левий Матвей, – донесся до него высокий, мучающий его голос.
– De valamit mégis szóltál a templomról a népnek.230
230– А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
A válaszoló hangja Pilátus halántékát hasogatta, kimondhatatlanul fájt; és ez a hang azt mondta:231
231Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:
– Arról beszéltem, hégemón, hogy az óhit temploma összeomlik, és felépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.232
232– Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
– És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó, miért beszéltél neki az igazságról, amelyről fogalmad sincs? Mi az igazság?233
233– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?
„Istenek! – gondolta magában eközben a helytartó. – Olyasmit kérdezek, ami egyáltalán nem tartozik a dologhoz… az agyam cserbenhagy…” És újra megjelent előtte a sötét folyadékkal teli serleg: „Mérget, ide azt a mérget…”234
234И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»
És újra meghallotta azt a hangot:235
235И вновь он услышал голос:
– Az igazság mindenekelőtt az, hogy tenéked, hégemón, fáj a fejed, annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is hóhérod vagyok, és ezt módfelett sajnálom. Jóformán gondol­kodni sem tudsz, csak arról ábrándozol, hogy odajöjjön hozzád a kutyád, mert úgy látszik, ez az egyetlen élőlény, amelyhez a ragaszkodol. De kínjaid nemsokára véget érnek, a főfájás elmúlik.236
236– Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.
A titkár a rabra meresztette szemét, s nem jegyezte fel szavait.237
237Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.
Pilátus felnézett a rabra elkínzott szemével, és látta, hogy a nap már elég magasan jár a hippodr­om felett, egy sugárpászmája behatolt az oszlopcsarnokba, és Jesua foldozott szandálja felé kúszik, Jesua pedig félrehúzódik előle.238
238Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.
A helytartó ekkor felállt karosszékéből, két keze közé szorította fejét, és viaszsárga, borotvált arcára kiült a rémület. De erős akarattal nyomban elfojtotta, és visszaült a karosszékébe.239
239Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в кресло.
A fogoly eközben tovább beszélt, de a titkár már egyetlen szavát sem jegyezte föl, csupán kinyújtotta nyakát, mint a gúnár, úgy figyelt, hogy semmit el ne mulasszon.240
240Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.
– Most már mindennek vége, és én örülök ennek – folytatta a rab, és jóaka­ratúan tekintett Pilátusra. – Azt tanácsolnám neked, hégemón, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken, akár az Eleon-hegyi kertekbe. A zivatar… – a fogoly megfordult, és hunyorogva fölnézett a napba – a zivatar csak később, estére fog kitörni. A séta javadra válik majd, s én szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek, úgy hiszem, téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám őket veled, annál inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol.241
241– Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется, – арестант повернулся, прищурился на солнце, – позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.
A titkár halálosan elsápadt, és a földre ejtette a pergamentekercset.242
242Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.
– Csak az a baj – folytatta a megkötözött fogoly, akit senki se hallgattatott el -, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig hát, valld be, az mégsem lehet, hogy az ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja! Szegényes és szomorú az életed, hégemón! – És a beszélő mosolyogni merészelt.243
243– Беда в том, – продолжал никем не останавливаемый связанный, – что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, – и тут говорящий позволил себе улыбнуться.
A titkárnak most már csak az járt az eszében, higgyen-e a fülének, vagy ne higgyen. Hinnie kellett. Akkor megpróbálta elképzelni, hogy a lobbanékony helytartó milyen különös formá­ban torolja meg a rab példátlan vakmerőségét. Ez most nem sikerült, noha jól ismerte a helytartót.244
244Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.
Ekkor rekedten, elfúlón megszólalt a prokurátor latinul:245
245Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:
– Oldozzátok fel a kezét.246
246– Развяжите ему руки.
A kísérő legionáriusok egyike a földre dobbantotta kopjáját, átadta egyik társának, aztán odament, és leoldozta a kötelet a rab kezéről. A titkár fölvette a földről a tekercset, s elhatározta, hogy egyelőre nem ír fel semmit, és semmin sem lepődik meg.247
247Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.
– Valld meg – kérdezte Pilátus halkan, görögül -, ugye, te nagy gyógyító vagy, orvos?248
248– Сознайся, – тихо по-гречески спросил Пилат, – ты великий врач?
– Nem, prokurátor, nem vagyok orvos – válaszolta a rab, és élvezettel dörzsölgette fájó, dagadt, kivörösödött csuklóját.249
249– Нет, прокуратор, я не врач, – ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.
Pilátus sandán, gyanakodva fúrta bele tekintetét a fogolyéba, és szemében már nyoma sem volt a homálynak, felvillant benne a mindenki által jól ismert szikra.250
250Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.
– Meg sem kérdeztelek: talán bizony latinul is tudsz?251
251– Я не спросил тебя, – сказал Пилат, – ты, может быть, знаешь и латинский язык?
– Tudok – válaszolta a rab.252
252– Да, знаю, – ответил арестант.
Pilátus sárgás arca megpirosodott, s most latinra fordította a szót:253
253Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:
– Honnét tudtad, hogy a kutyát akartam hívni?254
254– Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?
– Mi sem egyszerűbb – felelte a rab, ugyancsak latinul. – Kezedet végighúztad a levegőn – s a rab megismételte Pilátus mozdulatát -, mintha meg akarnád simogatni, és az ajkad…255
255– Это очень просто, – ответил арестант по-латыни, – ты водил рукой по воздуху, – арестант повторил жест Пилата, – как будто хотел погладить, и губы…
– Értem – mondta Pilátus.256
256– Да, – сказал Пилат.
Egy ideig hallgattak, aztán Pilátus megismételte a kérdést, ezúttal görögül:257
257Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески:
– Tehát orvos vagy, ugye?258
258– Итак, ты врач?
– Nem, nem – tiltakozott a rab. – Hidd el, nem vagyok orvos.259
259– Нет, нет, – живо ответил арестант, – поверь мне, я не врач.
– Jó, ha mindenáron titkolni akarod, hát titkold. Az ügyhöz ennek nincsen közvetlen köze. Azt állítod tehát, hogy nem uszítottad a népet, hogy rombolják le… vagy égessék fel, vagy valamely más módon pusztítsák el a templomot?260
260– Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить… или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?
– Ismétlem, hégemón: senkit sem uszítottam semmi effélére. Talán gyenge­elméjűnek látszom?261
261– Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?
– Ó, nem, nem látszol gyengeelméjűnek – válaszolta halkan a prokurátor, és elmosolyodott, furcsa, ijesztő mosollyal. – Esküdj meg hát, hogy nem cselekedtél semmi effélét.262
262– О да, ты не похож на слабоумного, – тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, – так поклянись, что этого не было.
– Mire akarod, hogy esküdjem? – kérdezte most már nagyon megélénkülve a kötelékétől megszabadult fogoly.263
263– Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный.
– Mondjuk… az életedre – ajánlotta a prokurátor. – A pillanat éppen alkalmas, hogy meges­küdjél rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, tudd meg.264
264– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!
– Talán bizony azt hiszed, te függesztetted föl, hégemón? – kérdezte a rab. – Nos, ha ezt hiszed, erősen tévedsz.265
265– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.
Pilátus összerezzent, és fenyegetően dünnyögte:266
266Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
– Én elvághatom ezt a hajszálat!267
267– Я могу перерезать этот волосок.
– Ebben is tévedsz – mondta a rab, sugárzó mosollyal, kezével ernyőzve szemét a nap ellen. – Mert, ugyebár, elismered, hogy csak az vághatja el a hajszá­lat, aki felfüggesztette!268
268– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?
Pilátus elmosolyodott: – Igen, igen, most már nem kételkedem benne, hogy a jerusalaimi szájtátók csapatostul sze­gődtek a nyomodba. Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapun át vonultál be Jerusalaimba, szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, üdvrivalgásával úgy köszöntött, mint valami prófétát? – És a prokurátor a pergamentekercsre mutatott.269
269– Так, так, – улыбнувшись, сказал Пилат, – теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
A fogoly hüledezve nézett a prokurátorra.270
270Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– De hisz nincs is szamaram, hégemón! Igaz, valóban a susai kapun érkeztem Jerusalaimba, de gyalogszerrel, és csupán az egy Lévi Máté kíséretében, és senki semmit sem kiáltott felém, hiszen akkor senki sem ismert ebben a városban.271
271– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.
– Ismered-e a következő három személyt – kérdezte Pilátus, és le sem vette a szemét a fogolyról eközben: – egy bizonyos Dismast, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Bar-Rabbant?272
272– Не знаешь ли ты таких, – продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, – некоего Дисмаса, другого – Гестаса и третьего – Вар-раввана?
– Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.273
273– Этих добрых людей я не знаю, – ответил арестант.
– Igazán nem ismered?274
274– Правда?
– Igazán.275
275– Правда.
– Most pedig mondd meg nekem, miért használod állandóan ezt a kifejezést: „jó emberek”? Mindenkit így szólítasz?276
276– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
– Mindenkit – erősítette meg a rab. – Rossz ember nincs a világon.277
277– Всех, – ответил арестант, – злых людей нет на свете.
– Ezt először hallom – mosolygott Pilátus. – De meglehet, nem ismerem eléggé az életet… A továbbiakat nem kell jegyezned! – fordult titkárához, holott az amúgy sem írt fel semmit; majd folytatta a beszélgetést a rabbal: – Talán egy görög könyvben olvastál erről?278
278– Впервые слышу об этом, – сказал Пилат, усмехнувшись, – но, может быть, я мало знаю жизнь! Можете дальнейшее не записывать, – обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: – В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
– Nem, önállóan jutottam erre az eredményre.279
279– Нет, я своим умом дошел до этого.
– És ezt hirdeted?280
280– И ты проповедуешь это?
– Igen, ezt hirdetem.281
281– Да.
– Itt van például Marcus centurio, akit Patkányölőnek neveznek: szerinted ő is jó ember?282
282– А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, – он – добрый?
– Ó, igen, csak persze boldogtalan. Amióta a jó emberek elcsúfították az arcát, azóta durva lett és kegyetlen. Vajon ki tette ezt vele? Érdekes volna megtudni.283
283– Да, – ответил арестант, – он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил.
– Közölhetem veled – mondta Pilátus -, mivel szemtanúja voltam. A jó embe­rek úgy vetették rá magukat, mint a kopók a medvére. A germánok ráakaszkodtak a nyakára, karjára, lábára. A gyalogsági manipulus ugyanis csapdába került, és ha oldalról nem tör be egy lovas turma, amelyet én vezettem, akkor te, filozófus, ma nemigen beszélgethetnél a Patkányölővel. Ez az idistavisusi csatában történt, a Lidércek Völgyében.284
284– Охотно могу сообщить это, – отозвался Пилат, – ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, – тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в долине Дев.
– Ha beszélgethetnék vele, bizonyára erősen megváltozna – mondta ábrán­dosan a fogoly.285
285– Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я уверен, что он резко изменился бы.
– Azt hiszem, nem nagy örömet szereznél a légió parancsnokának, ha beszélgetést akarnál kezdeményezni a tisztjeivel vagy a katonáival. Erre egyébként szerencsére nem is lesz alkalmad, s erről legelsősorban jómagam fogok gondoskodni.286
286– Я полагаю, – отозвался Пилат, – что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.
Az oszlopcsarnokba ekkor berepült egy fecske. Kört írt le az aranyozott mennyezet alatt, majd leereszkedett, hegyes szárnyával meglegyintette az egyik fülkében álló bronzszobor arcát, aztán eltűnt az egyik oszlopfő mögött. Talán ott akart fészket rakni.287
287В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль, вить там гнездо.
Mialatt a fecske röptét figyelte, a prokurátor fejében, melyet immár tisztának, könnyűnek érzett, a következő formula alakult ki: a hégemón felülvizsgálta a Jesua nevű vándorfilozófus – gúnynevén Ha-Nocri – ügyét, és benne bűnt nem talált. Kiváltképpen nyomát sem lelte bármi­féle összefüggésnek nevezett egyéni tettei és a közelmúltban Jerusalaimban történt zavar­gások között. A vándorfilo­zófus elmebetegnek találtatott, minek következtében a hége­món nem hagyja jóvá a Kis Szinhedrion által hozott halálos ítéletet. Tekintettel azonban arra, hogy Ha-Nocri hóbortos, utópisztikus beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jerusalaimban, a helytartó kiutasítja őt a városból, és száműzi a Földközi-tenger partján lévő Caesarea Stratonisba, vagyis éppenséggel oda, ahol ő maga, a prokurátor székel.288
288В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные, утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.
Már csak az volt hátra, hogy ezt a határozatot tollba mondja titkárának.289
289Оставалось это продиктовать секретарю.
A fecske most éppen a hégemón feje fölött suhant el, majd a szökőkút medencéjét súrolta, és kiröppent az oszlopcsarnokból. A prokurátor felnézett a rabra, és észrevette, hogy mellette valósággal lángol a poroszlop.290
290Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.
– Ez is őróla szól? – kérdezte titkárától, aki másik pergament nyújtott át neki.291
291– Все о нем? – спросил Пилат у секретаря.
– Nem, sajnos nem – válaszolta a titkár meglepő módon.292
292– Нет, к сожалению, – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.
– Mi van még? – kérdezte Pilátus elkomorulva.293
293– Что еще там? – спросил Пилат и нахмурился.
Mikor elolvasta a pergament, arca még jobban elváltozott. Sötét vérhullám tolult fejébe, nyakába, vagy talán valami más történt – elég az hozzá, arca elveszítette sárgás színét, sötétvörösre pirult, és szeme mintegy visszahúzódott üregébe.294
294Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.
Talán ezt is a halántékába tóduló s ott lüktető vérhullám okozta: a prokurátor látása is elhomá­lyosult. Úgy rémlett neki, hogy a fogoly feje elúszott valahová, s helyette másik fej tűnt fel a vállain. Ezt a kopasz fejet ritka fogú aranydiadém koronázta; homlokán kerek, nyílt seb éktelenkedett, mely lemarta a bőrt, s be volt kenve írral. Beesett, fogatlan száj, zsarnoki jellem­re valló lecsüngő alsó ajak. És mintha eltűntek volna a csarnok rózsaszínű márvány­oszlopai, s a távolban Jerusalaim háztetői; minden elsüllyedt Capri kertjeinek sűrű zöldjében. Hallásával is történt valami: mintha távolból halk, fenyegető harsonaszó hangzanék, és dölyfös orrhang dünnyögné elnyújtva a szavakat: „A felségsértésről szóló törvény…”295
295Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризною губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени Капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества…»
Furcsa, összefüggéstelen, kusza gondolatfoszlányok suhantak át a helytartó elméjén. „Elves­zett!” Majd: „Elvesztünk!…” És valami badar ötlet – a halhatat­lanság; ez a halhatatlanság azonban, ki tudja, miért, elviselhetetlen bánatot keltett.296
296Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть – и с кем?! – бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску.
Pilátus összeszedte magát, elhessegette a látomást, visszatért az oszlopcsar­nokba, és ismét meglátta maga előtt a rab szemét.297
297Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.
– Válaszolj nekem, Ha-Nocri – szólalt meg, és furcsán nézett Jesuára: arcki­fejezése fenye­getett, de tekintete riadt volt. – Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj: mondtál, vagy… nem mondtál? – A „nem” szót valamivel erősebben megnyomta, mint ahogy a legfelső bíróhoz illik, s tekintetével mintha valamilyen gondolatot akart volna közölni a rabbal.298
298– Слушай, Га-Ноцри, – заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, – ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или… не… говорил? – Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.
– Igazat mondani könnyű és kellemes – szólt a rab.299
299– Правду говорить легко и приятно, – заметил арестант.
– Nem kell tudnom, kellemes-e neked az igazat megmondani vagy sem – válaszolta Pilátus fojtottan, ingerülten. – De neked mindenesetre igazat kell mondanod. Hanem alaposan mérlegelj minden szót, másképpen halálod nemcsak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz.300
300– Мне не нужно знать, – придушенным, злым голосом отозвался Пилат, – приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.
Ki tudja, mi történt Judea helytartójával, de arra vetemedett, hogy fölemelje kezét, mintha a napsütés ellen akarna védekezni, és tenyere védőpajzsa mögül intő, figyelmeztető pillantást küldjön a rab felé.301
301Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.
– Válaszolj tehát – folytatta: – Ismersz-é egy bizonyos Keriáth-béli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról vagy bármi egyébről?302
302– Итак, – говорил он, – отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?
A fogoly készségesen válaszolt: – A dolog úgy történt, hogy tegnapelőtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal­emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, s úgy mondta, Keriáth városából származik. Meghívott az Alsóvárosban lévő házába, megvendégelt…303
303– Дело было так, – охотно начал рассказывать арестант, – позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил…
– Jó ember? – kérdezte Pilátus, és szemében sátáni tűz villant meg.304
304– Добрый человек? – спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.
– Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó – erősítette meg a fogoly. – Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt, szívesen fogadott…305
305– Очень добрый и любознательный человек, – подтвердил арестант, – он высказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно…
– Lámpást gyújtott… – vetette közbe Pilátus halkan, a fogoly hanghordo­zásához alkal­mazkodva, és szeme ismét megvillant.306
306– Светильники зажег… – сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.
– Igen, lámpást is gyújtott – hagyta rá Jesua, kissé meglepődve a helytartó tájékozottságán. – Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról. Ez a kérdés roppantul érdekelte.307
307– Да, – немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, – попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.
– És mit mondtál neki? – kérdezte Pilátus. – Vagy most azt fogod válaszolni, hogy elfelej­tetted? – És hangjából már reménytelenség csendült ki.308
308– И что же ты сказал? – спросил Пилат, – или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? – но в тоне Пилата была уже безнадежность.
– Többek közt azt mondtam neki, hogy minden hatalom erőszakot tesz az embereken, és eljövend az idő, amikor nem lesz sem császár, sem semmiféle más központi hatalom. Az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.309
309– В числе прочего я говорил, – рассказывал арестант, – что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
– Tovább!310
310– Далее!
– Tovább nincs – mondta a fogoly. – Ekkor emberek szaladtak be, megkö­töztek, és a börtönbe vittek.311
311– Далее ничего не было, – сказал арестант, – тут вбежали люди, стали меня вязать и повели в тюрьму.
A titkár erősen figyelt, nehogy egyetlen szót is elszalasszon, s közben gyorsan jegyzett a pergamenre.312
312Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.
Pilátus fáradt, fátyolos hangja hirtelen megnőtt, megerősödött. – Nincs, nem volt, és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré!313
313– На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! – сорванный и больной голос Пилата разросся.
És a helytartó gyűlölködő tekintettel súrolta a titkárt meg a kísérő katonákat. Majd egyre emeltebb hangon folytatta: – Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző. – Rárivallt a kísérő katonákra: – Takarodjatok innét! – Majd titkárához fordult: – Hagyj magamra a vádlottal, itt államügyek forognak kockán.314
314Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой. – И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! – тут Пилат вскричал: – Вывести конвой с балкона! – и, повернувшись к секретарю, добавил: – Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.
A katonák vállukra tették lándzsájukat, és ütemesen dobogva megvasalt caligájukkal, elhagyták az oszlopcsarnokot. Utánuk a titkár is kiment.315
315Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.
A hallgatást egy ideig csak a szökőkút csobogása törte meg. Pilátus elnézte, ahogy a cső felett víztányérka keletkezett, megdagadt, szélei letöredeztek, és sugárban hullottak alá.316
316Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.
Elsőnek a fogoly szólalt meg:317
317Первым заговорил арестант:
– Úgy látom, valami baj lett abból, hogy én ezzel a keriáthi ifjúval elbe­szélgettem. Úgy sejtem, hégemón, hogy azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből sajnálom őt.318
318– Я вижу, что совершается какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
A helytartó sokatmondóan mosolygott. – Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban sajnálhatnál, mint azt a Keriáth-béli Júdást, s akinek sokkal rosszabbra fordul a sorsa… Nos, teszerinted tehát Marcus, a Patkányölő, a hidegvérű és lelketlen gyilkos, mindazok, akik, mint látom – s a prokurátor Jesua véraláfutásos arcára mutatott -, összevertek téged a beszédeidért, Dismas és Gestas, a latrok, akik cimbo­ráikkal négy katonát megöltek, végül Júdás, az aljas áruló… szerinted ezek mind jó emberek?319
319– Я думаю, – странно усмехнувшись, ответил прокуратор, – что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде! Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, – прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, – тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда – все они добрые люди?
– Igen – felelte a rab.320
320– Да, – ответил арестант.
– És eljő az igazság országa?321
321– И настанет царство истины?
– Eljő, hégemón – felelte határozottan Jesua.322
322– Настанет, игемон, – убежденно ответил Иешуа.
– Sose jön el! – üvöltött fel Pilátus olyan félelmetes erővel, hogy Jesua hátrahőkölt. Így üvöltötte sok évvel azelőtt a Lidércek Völgyében lovas katonáinak: „Üssétek! Vágjátok! Mentsétek meg a Patkányölőt!” Most még jobban fölemelte vezényléstől berekedt hangját, hogy odakinn a kertben is meghallják: – Bűnös vagy! Bűnös! Bűnös!323
323– Оно никогда не настанет! – вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в долине дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: – Преступник! Преступник! Преступник!
Majd halkan meg­kérdezte:324
324А затем, понизив голос, он спросил:
– Jesua Ha-Nocri, hiszel te valamiféle istenekben?325
325– Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?
– Egy az Isten – felelte Jesua. – Őbenne hiszek.326
326– Бог один, – ответил Иешуа, – в него я верю.
– Akkor imádkozzál hozzá! Imádkozzál! Különben – s hangja elfúlt -, amúgy sem segít… Van feleséged? – kérdezte hirtelen; maga sem értette, mi ütött belé.327
327– Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем, – тут голос Пилата сел, – это не поможет. Жены нет? – почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.
– Nem, nincsen. Magam vagyok.328
328– Нет, я один.
– Gyűlölöm ezt a várost… – mormolta magában a prokurátor, és válla megrándult, mintha a hideg rázná, kezét összedörzsölte, mintha mosná. – Jobb lett volna neked, ha előbb szúrnak le, mielőtt azzal a Keriáth-bélivel találkozol.329
329– Ненавистный город, – вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, – если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше.
– Bocsáss el engem, hégemón – kérte a rab váratlanul, és hangjából aggodalom csendült ki. – Látom, hogy meg akarnak ölni.330
330– А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу, что меня хотят убить.
#331
331Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:
– Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója szabadon bocsát valakit, aki azt mondotta, amit te mondtál? Ó, istenek, istenek! Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet! És jól vigyázz: ha mostantól fogva még egy szót is szólsz, ha bárkivel beszélsz, velem gyűlik meg a bajod! Úgy vigyázz magadra!332
332– Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись.
– Hégemón…333
333– Игемон…
– Hallgass! – rivallt rá Pilátus, és dühöngő tekintettel követte a fecskét, amely ismét ott cikázott az oszlopok között. – Ide hozzám! – szólította azután az őrséget.334
334– Молчать! – вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. – Ко мне! – крикнул Пилат.
És amikor a kísérő katonák meg a titkár visszatértek, Pilátus kijelentette, hogy helybenhagyja a halálos ítéletet, amelyet a Kis Szinhedrion hozott a Jesua Ha-Nocri nevű vádlott ügyében; a titkár pedig gondosan följegyezte a helytartó szavait.335
335И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.
A következő pillanatban már ott állt előtte Marcus, a Patkányölő. A prokurátor elrendelte, adja át az elítéltet a titkosszolgálat parancsnokának azzal a szigorú paranccsal, hogy Jesua Ha-Nocrit különítsék el a többi rabtól, továbbá, hogy a titkosszolgálat embereinek a legsúlyosabb büntetés terhe mellett meg van tiltva, hogy Jesuával bármiről is szót váltsanak, vagy kérdéseire válaszoljanak.336
336Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы.
Marcus intésére a kísérő katonák körülfogták Jesuát, és elvezették az oszlopcsarnokból.337
337По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.
Most egy szőke szakállas dalia állt a helytartó elé, sisakforgóján sastoll, mellén villogó arany oroszlánfejek, kardja markolatán ugyancsak aranylapocskák, háromszoros talpú saruja térdig fűzve, bíborpalástja bal vállára vetve. A légió parancsnoka volt, a legatus. A prokurátor megkérdezte tőle, hol tartózkodik a sebastei cohors. A legatus közölte, hogy a sebasteiek a hippodrom előtti teret vették körül kordonnal, mivel ott fogják kihirdetni a népnek az ítéletet a bűnösök felett.338
338Затем перед прокуратором предстал стройный, светлобородый красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат. Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастийская когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.
A prokurátor ekkor elrendelte, hogy a legatus válasszon ki két centuriát a római cohorsból. Az egyik a Patkányölő vezényletével a bűnösöket, a hóhérokat meg az ítélet végrehajtásához szükséges eszközöket kísérje a Koponyahegyre, s ha a szekerekkel odaérkeztek, ők is csatla­kozzanak a felső kordonhoz. A másik centuria pedig haladéktalanul induljon a Koponya­hegyre, s kezdje meg annak bekerítését. Ugyanebből a célból – vagyis a hegy védelmére – a prokurátor megkérte a legatust, küldje oda segédcsapatul az egyik lovasezredet, az úgyneve­zett szíriai alát.339
339Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них, под командою Крысобоя, должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк – сирийскую алу.
Mikor a legatus eltávozott, a prokurátor megkérte titkárát, hívja a palotába a Szinhedrion elnö­két és két tagját meg a jerusalaimi templom főpapját; hozzátette azonban, hogy kéri, in­téz­zék úgy, hogy mielőtt teljes számmal összeülnek, előbb négyszemközt beszélhessen az elnökkel.340
340Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима во дворец, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.
Parancsát gyorsan, pontosan teljesítették, s a nap, amely különösen kegyet­lenül perzselte a várost azokban a napokban, még nem ért delelőjére, mikor a kert legfelső teraszán, a lépcsőt őrző két fehér márványoroszlán előtt a helytartó találkozott József Kajafással, a Szinhedrion elnöki tisztét betöltő zsidó főpappal.341
341Приказания прокуратора были исполнены быстро и точно, и солнце, с какой-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.
A kert csendes volt. De mikor a prokurátor az oszlopcsarnokból kilépett a kert legfelső teraszára, az óriási elefántlábon magasló pálmák közé, és elébe terült az egész gyűlölt város, Jerusalaim, függőhídjaival, erődjeivel, és főként a semmiféle leírásba nem foglalható hatalmas márványtömbbel, amely arany sárkánybőrt viselt tető gyanánt: a jerusalaimi templommal, akkor éles hallásával odalenn, ahol kőfal választotta el a palotakert legalsó teraszát a város főterétől, halk, mély morajlást hallott, amelyből időnként vékony, gyenge kiáltások emel­kedtek ki.342
342В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и – самое главное – с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотою драконовой чешуею вместо крыши – храмом Ершалаимским, – острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики.
Ebből tudta, hogy lenn a téren már sok ezer főnyi tömeg gyűlt össze, Jerusalaimnak a legutóbbi zavargások által fölizgatott lakossága, és ez a tömeg türelmetlenül várja az ítélet kihirdetését; a kiáltások pedig a sürgő-forgó ivóvízárusoktól erednek.343
343Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Ершалаима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды.
A prokurátor azzal kezdte, hogy a főpapot meginvitálta az oszlopcsarnokba, hogy menedéket keressenek a tűző verőfénytől, de Kajafás ezt udvarias bocsánatkéréssel visszautasította, s megmagyarázta, hogy a másnapi ünnep miatt ezt semmiképp sem teheti. Pilátus csuklyát borított kissé kopaszodó fejére, és a beszélgetés megkezdődött. Görög nyelven beszélgettek.344
344Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески.
Pilátus közölte, hogy megvizsgálta Jesua Ha-Nocri ügyét, és helybenhagyta a halálos ítéletet.345
345Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор.
Az aznap végrehajtandó halálos ítélet ezek szerint három bűnözőt sújt: Dismast, Gestast és Bar-Rabbant, azonkívül pedig ezt a Jesua Ha-Nocrit. Az első kettőt, aki a császár ellen lázította a népet, a római hatóságok fogták el harc közben, a prokurátor ítélkezett felettük, következésképp az ő ítéletük megváltoz­tatásáról szó sem lehet. A másik kettőt viszont, Bar-Rabbant és Ha-Nocrit, a helyi hatóságok fogták el, és a Szinhedrion ítélkezett fölöttük. Törvény szerint és szokás szerint a kettő közül az egyiket szabadon kell bocsátani a ma kezdődő nagy ünnep, a Pászka tiszteletére. A helytartó tudni kívánja, hogy a Szinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani: Bar-Rabbant-e vagy Ha-Nocrit?346
346Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника пасхи. Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри?
Kajafás bólintott, jeléül annak, hogy a kérdés világos, majd ekképpen válaszolt:347
347Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил:
– A Szinhedrion Bar-Rabban szabadon bocsátását kéri.348
348– Синедрион просит отпустить Вар-раввана.
A prokurátor előre tudta, hogy a főpap így fog válaszolni, feladata azonban abban állt, hogy kimutassa: ez a válasz megdöbbenti.349
349Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.
Művészien megjátszotta a meglepetést. Szemöldöke felszaladt gőgös homlokára, álmélkodva nézett a főpap szeme közé:350
350Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением.
– Megvallom, ez a válasz meglep – szólt szelíden. – Nincs itt valami félre­értés?351
351– Признаюсь, этот ответ меня удивил, – мягко заговорил прокуратор, – боюсь, нет ли здесь недоразумения.
Pilátus közelebbről is megmagyarázta álláspontját. A római hatóság a világért sem akar bele­szólni a helyi egyházi hatóságok jogaiba, ezt a főpap is tudván tudja; ámde az adott esetben nyilvánvalóan hiba történt. Ennek a hibának az orvoslásában pedig természetesen a római hatóság is erősen érdekelt.352
352Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована.
Bar-Rabban és Ha-Nocri bűne valóban összemérhetetlen. Az utóbbit, aki egyébként nyilván­valóan elmeháborodott, azzal vádolják, hogy ostobaságokat fecsegett Jerusalaimban meg néhány más városban; az előbbinek bűne hasonlíthatatlanul súlyosabb. Nem elég, hogy több helyen nyíltan lázított, de még meg is ölt egy őrt, aki el akarta fogni. Bar-Rabban sokkalta veszélyesebb, mint Ha-Nocri.353
353В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван гораздо опаснее, нежели Га-Ноцри.
Az itt kifejtettek alapján a helytartó arra kéri a főpapot, revideálja határozatát, és adja vissza szabadságát a két bűnöző közül annak, aki kevésbé veszélyes; márpedig ez, minden kétségen felül, Ha-Nocri. Nos tehát?…354
354В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?
Kajafás halk, de szilárd hangon kijelentette, hogy a Szinhedrion behatóan megvizsgálta az ügyet, és másodszor is csak azt mondhatja, hogy Bar-Rabban kiszabadítását kérik.355
355Каифа прямо в глаза посмотрел Пилату и сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.
– Hogyan? Még az én közbenjárásom után is? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél! Főpap, ismételd meg harmadszor!356
356– Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.
– Harmadszor is közlöm, hogy Bar-Rabbant fogjuk szabadon bocsátani – jelentette ki Kajafás halk hangon.357
357– И в третий раз мы сообщаем, что освобождаем Вар-раввана, – тихо сказал Каифа.
Mindennek vége volt tehát, minden további szó fölösleges. Ha-Nocri mindörökre eltűnik, nincs többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyó­gyítsa, nincs ellene más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Ugyanaz a megmagyarázhatatlan szomorú­ság, amely már az oszlopcsarnokban is környékezte, most mélyen befészkelte magát lelkébe. Megpróbálta magának megmagyarázni, és különös dolog ötlött eszébe: homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg eléggé tüzetesen az elítélttel – vagy talán valamit nem hallgatott végig.358
358Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.
Elhessegette magától ezt a gondolatot, és egy pillanat alatt eltűnt, éppoly hirtelen, ahogy jött. A gondolat elröpült, de a szomorúság továbbra is ott maradt, megmagyarázhatatlanul, mert azt a fura, felvillanó s tovatűnő szót, amely most átsuhant a helytartó agyán, igazán nem lehetett magyarázatnak nevezni… „Halhatatlanság… elérkezett a halhatatlanság…” De kinek a halha­tatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor, de a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.359
359Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие… пришло бессмертие…» Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.
– Rendben van – szólt. – Úgy legyen.360
360– Хорошо, – сказал Пилат, – да будет так.
Körülnézett, pillantása átfogta a látható világot, és megdöbbentette a változás. Eltűnt a nehéz virágokkal megrakott rózsabokor, a felső teraszt szegélyező ciprusok, a gránátalmafa, eltűnt a lomb közt fehérlő márványszobor – de eltűnt maga a zöld lomb is. Ahelyett sűrű bíbor homály lett a világ, amelyben vízinövények ringatóztak, s elúsztak valamerre, és velük együtt úszott maga Pilátus is. És egyszer csak elragadta a düh, az égető, fojtogató düh, a legrosszabbik – a tehetetlenség dühe.361
361Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия.
– Megfulladok! – nyögte, és nyirkos, hideg kezével letépte palástja csatját; a palást a homokba hullott.362
362– Тесно мне, – вымолвил Пилат, – тесно мне! – Он холодною влажною рукою рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок.
– Igen, ma fülledt a levegő, valahol zivatar lehet – jegyezte meg Kajafás; nem vette le szemét a helytartó kivörösödött arcáról, s előre sejtette a további szenvedéseket. „Milyen szörnyű a Niszán hónap ebben az évben!”363
363– Сегодня душно, где-то идет гроза, – отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой страшный месяц нисан в этом году!»
– Nem – mondta Pilátus. – Nem azért fulladok, mert meleg van, hanem azért, mert kettőnknek itt szűk a hely, Kajafás! – Mosolyogva húzta össze szemét, és hozzátette: – Vigyázz magadra, főpap!364
364– Нет, – сказал Пилат, – это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа, – и, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: – Побереги себя, первосвященник.
A főpap sötét szeme felvillant, és most rajta volt a sor, hogy – semmivel sem rosszabbul, mint a helytartó – megjátssza a meglepetést.365
365Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление.
– Mit hallok, prokurátor? – válaszolta higgadtan, büszkén. – Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, amelyet magad is jóváhagytál? Hát lehetséges ez? Hozzászoktunk, hogy a római helytartó megválogatja szavait, mielőtt megszólal. Vajon nem hallott-e bennünket valaki, hégemón?366
366– Что слышу я, прокуратор? – гордо и спокойно ответил Каифа, – ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?
Pilátus fagyosan nézett a főpapra, de szája mosolyt formázott.367
367Пилат мертвыми глазами посмотрел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку.
– Hová gondolsz, főpap! Ugyan ki hallana bennünket most, itt? Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás? Talán bizony hasonlítok ahhoz a bolond fiatal csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Tudom én, hogy mit beszélek, hol beszélek. A kert, a palota körül van véve katonasággal, egy egér sem hatolhat be. Mit mondok, nemcsak egér, de még az a… hogy is hívják, az a Keriáth-béli, az sem tud behatolni. Ismered őt, főpap? Bizony, ha egy ilyesféle fráter ide beosonna, nagyon megbánná, ezt, ugye, elhiszed nekem, főpap? Nos, tudd meg hát, hogy ezután nem lesz tőlem nyugovásod, sem neked, sem népednek! – És Pilátus jobbra mutatott, a távolba, ahol a dombtetőn az aranytetős templom lángolt. – Ezt én mondom néked, Ponczius Pilátus, az Aranykopja-rend lovagja!368
368– Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что и мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его… из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да… если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, поверишь? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, – и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, – это я тебе говорю – Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!
– Tudom, tudom! – válaszolta a fekete szakállú Kajafás rettenthetetlenül, és szeme villámokat szórt; kezét az ég felé emelte: – Tudja a zsidó nép, hogy olthatatlan gyűlölettel gyűlölöd, és sok keserűséget fogsz neki okozni, de tönkre nem teheted! Megoltalmazza az Isten! Meg­hallgat bennünket, és meghallgat a mindenható császár is, megoltalmaz bennünket Pilátus pusztító haragjától.369
369– Знаю, знаю! – бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: – Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!
– Ó, nem! – kiáltott fel Pilátus, és minden szóval könnyebb lett a lelke: már nem kellett színlelnie, nem kellett óvatosan megválogatnia szavait. – Túlságosan sokat panaszkodtál már a császárnak énrólam, Kajafás, most elérkezett az én időm! Hírül adom a császárnak… és nem helyettesének Antiochiába, és nem is Rómába, hanem egyenesen az imperatornak Capri szigetére, hogy ti itt, Jerusalaimban, a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől. És akkor én Jerusalaimot nem a Salamon tavának vizével itatom, ahogyan a ti javatokra szándékoztam, ó, nem, nem vízzel itatom a várost! Emlékezzél csak rá, hogy a kedvetekért levétettem a falról a császár monogramját viselő címerpajzsokat, hadosztályokat helyeztettem át, végül, látod, személyesen kellett idejönnöm, hogy ellenőrizzem, mi folyik itt nálatok! Emlé­kezzél szavamra, főpap: egy napon majd nem egyetlen cohorsot fogsz látni Jerusalaim­ban, nem: az egész Fulminata-légió fog idejönni, meg az arabs lovasság, lesz itt keserves sírás és jajveszékelés! Akkor majd eszedbe jut Bar-Rabban megmentése, és megbánod, hogy a halálba küldted a békét hirdető filozófust!370
370– О нет! – воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось все легче и легче: не нужно было больше притворяться. Не нужно было подбирать слова. – Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты с вензелями императора, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания. Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!
A főpap arca foltokban kipirosodott, szeme égett. De ő is mosolyban villantotta ki fogsorát, akár a prokurátor, és így válaszolt:371
371Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:
– Vajon te magad hiszel-e abban, hégemón, amit most mondasz? Nem, nem hiszel! Nem a békét hirdette Jerusalaimban a nép felbujtója, ó, nem, és ezt te magad is tudod, hégemón! Azért akarod szabadon bocsátani azt a másikat, hogy feltüzelje a tömegeket, kicsúfolja vallá­sunkat, és az egész népet a római iga alá hajtsa. De tudd meg, Judea helytartója, hogy amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket! Hallod ezt, Pilátus? – És Kajafás fenyegetően fölemelte kezét. – Hallgasd csak, prokurátor!372
372– Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? – И тут Каифа грозно поднял руку: – Прислушайся, прокуратор!
Kajafás elhallgatott, és a prokurátor ismét meghallotta lentről a zúgást, mely mint tenger morajlása ütődött Nagy Heródes palotakertje falának, és odafent a helytartó lábának, arcának. Háta mögött pedig, a palota szárnyai mögött, riadó harsonák hangzottak, száz meg száz láb súlyos dobogása, fegyvercsörtetés. És ebből megértette, hogy a római gyalogság – parancsára – már kivonul, hogy utolsó, kivégzés előtti parádéval félemlítse meg a rablókat, lázadókat.373
373Каифа смолк, и прокуратор услыхал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиной у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание, – тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад.
– Hallod, prokurátor? – ismételte halkan a főpap. – Csak nem akarod azt állítani – a főpap égnek emelte két kezét, és a sötét csuklya lehullott fejéről -, hogy mindezt az a hitvány lator, Bar-Rabban váltotta ki?374
374– Ты слышишь, прокуратор? – тихо повторил первосвященник, – неужели ты скажешь мне, что все это, – тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с головы Каифы, – вызвал жалкий разбойник Вар-равван?
A prokurátor a keze fejével megtörölte hideg, verejtékező homlokát, tekintetét a földre szegezte, majd hunyorogva felnézett, és meglátta, hogy a napkorong már csaknem a fejük fölött jár, Kajafás árnyéka pedig egészen összezsugorodott az oroszlán farka mellett.375
375Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный лоб, поглядел на землю, потом, прищурившись, в небо, увидел, что раскаленный шар почти над самой его головою, а тень Каифы совсем съежилась у львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно:
– Délre jár – mondta halkan, közömbösen. – Elbeszélgettük az időt, holott cselekedni kell.376
376– Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать.
Választékos kifejezésekkel bocsánatot kért a főpaptól, felszólította, foglaljon helyet a lócán a magnóliafa árnyékában, és várja meg, amíg a helytartó odahívja a többieket is az utolsó rövid megbeszélésre, és kiadja végső utasításait a kivégzéssel kapcsolatban.377
377В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью.
Kajafás udvariasan meghajolt, kezét szívéhez szorítva, és ott maradt a kertben, míg Pilátus visszament az oszlopcsarnokba. Ott várakozó titkárának meghagyta, hívja ki a kertbe a légió legatusát, a cohors tribunusát, a Szinhedrion két tagját, meg a templomőrség parancsnokát, akik a kert alsó részében, a szökőkút közelé­ben lévő kerek lugasban várakoztak. Pilátus hozzátette: hamarosan ő maga is kimegy a kertbe, s azzal eltűnt a palota belsejében.378
378Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на следующей нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет и сам, и удалился внутрь дворца.
Mialatt a titkár összehívta a gyűlést, a prokurátor az elsötétített szobában megbeszélést folytatott egy férfival, akinek arcát félig eltakarta a csuklya, noha a sötét függönyös szobába egyetlen napsugár sem hatolhatott be. A megbeszélés rendkívül rövid ideig tartott. A prokurátor halkan néhány szót szólt látogatójához, minekutána emez eltávozott. Pilátus pedig az oszlopcsarnokon át kilépett a kertbe.379
379Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад.
Ott valamennyi behívott személy előtt ünnepélyesen és szárazon kijelentette, hogy helyben­hagyja Jesua Ha-Nocri halálos ítéletét, és hivatalos kérdést intézett a Szinhedrion tagjaihoz, melyik bűnöst óhajtják szabadon bocsátani. Mikor meghallotta, hogy Bar-Rabbant, csak ennyit szólt:380
380Там в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это – Вар-равван, прокуратор сказал:
– Helyes. – És meghagyta titkárának, nyomban vegye ezt jegyzőkönyvbe. Aztán kezébe fogta köpenye csatját, melyet a titkár fölvett a homokból, és ünnepélyesen kijelentette. – Ideje indulnunk!381
381– Очень хорошо, – и велел секретарю тут же занести это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: – Пора!
A jelenlévők ekkor megindultak lefelé a széles márványlépcsőn, a bódító illatot árasztó rózsák sorfala közt, egyre közeledve a palotakert falához, a kikövezett, hatalmas térre vezető kapuhoz; a tér túlsó feléről odalátszottak a bajvívó aréna szobrai és oszlopai.382
382Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выходящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи Ершалаимского ристалища.
Amikor a kis csoport kiért a kertből, és föllépett a téren uralkodó széles kőemelvényre, Pilátus összehúzta szemét, és körülnézett: csak akkor tájékozódott a helyzet felől. Azon a részen, amelyen éppen áthaladt, azaz a kertfaltól az emelvényig, néptelen volt a tér, az emelvény előtti rész azonban egyáltalában nem látszott – elözönlötte a tömeg. Elárasztotta volna az emelvényt meg az üresen hagyott részt is, ha nem veszi körül háromszoros kordonnal a sebastei katonaság Pilátus balja felől, jobb kéz felől pedig az itureai kisegítő cohors katonái.383
383Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, поднялась на обширный царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади уже не увидел – ее съела толпа. Она залила бы и самый помост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастийских солдат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую – не держал ее.
Pilátus tehát föllépett az emelvényre, a teljesen fölösleges csatot továbbra is markában szorongatva. Behunyta a szemét. Nem azért, mert a nap vakította, ó, nem! Azért hunyta be, mert nem akarta látni az elítélteket, akiket – mint pontosan tudta – most mindjárt őutána fölvezetnek az emelvényre.384
384Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.
Mihelyt a bíborbélésű fehér palást feltűnt az embertengerből felnyúló kőszirt magasán, a behunyt szemű helytartó fülét hangok morajlása ütötte meg: „Haaa…” Halkan kezdődött, valahol a tér legtávolibb részében, a hippodrom felől, majd egyre erősödve mennydörgő robajlássá fokozódott, s néhány másodperc múlva ismét elhalkult. „Megláttak” – állapította meg magában a prokurátor. De a hanghullám nem érte el leghalkabb pontját, amikor ismét erősödni kezdett, zúgva nőtt, még az elsőnél is hangosabbá fokozódva, és ezen a második hullá­mon, mint tenger hullámán a tajték, füttyögetés és zúgáson át is hallható női jajveszékelés úszott. „Most fölvezették az elítélteket az emelvényre – gondolta Pilátus -, és a nők azért jajgatnak, mert nyilván összenyomták őket, amikor a sokaság előretolongott.”385
385Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а…» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», – подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. «Это их ввели на помост… – подумал Пилат, – а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед».
Egy ideig várt; tudta, nincs az az erő, amely a tömeget hallgatásra kényszeríthetné, amíg ki nem ordította mindazt, ami lelkében felgyülemlett, s magától el nem hallgat.386
386Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.
Amikor ez a pillanat elérkezett, a helytartó föllendítette jobb karját, és ezzel az utolsó morajlás is elnémult a tömegben.387
387И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.
Ekkor Pilátus teleszívta tüdejét forró levegővel és torkaszakadtából elkiáltotta magát, hogy érdes hangja végigszántott az ezerfejű sokaság felett:388
388Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов:
– A császár nevében!…389
389– Именем кесаря императора!
A helytartó most többször megismételt vascsörgéssel aláfestett ordítást hallott: a cohorsok katonái a levegőbe hajigálták dárdájukat, jelvényeiket, és elkiáltották magukat:390
390Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик – в когортах, взбросив вверх копья и значки, страшно прокричали солдаты:
– Éljen a császár!391
391– Да здравствует кесарь!
Pilátus fölvetette a fejét, egyenesen a napnak fordította. Szemhéja alá zöld tűzláng hatolt be, a tűztől lángra lobbant az agyveleje, és a tömeg fölött arameus szavak szálltak rekedten:392
392Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова:
– Itt áll előttetek négy bűnös, akiket Jerusalaimban letartóztattak gyilkosságért, bujtogatásért, a vallás és a törvények megsértéséért, és csúfos halálra, keresztre feszítésre ítéltek. Az ítéletet most fogják végrehajtani a Koponyahegyen. A bűnösök neve: Dismas, Gestas, Bar-Rabban és Ha-Nocri. Itt állnak előttetek!393
393– Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни – повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников – Дисмас, Гестас, Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!
És Pilátus jobbra mutatott; látni nem látta ugyan az elítélteket, de tudta, hogy ott vannak, ahol lenniök kell.394
394Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.
A tömeg hosszan tartó zúgással válaszolt, nem tudni, meglepetés vagy meg­könnyebbülés szólt?e belőle. Amikor a zúgás elcsendesedett, Pilátus így folytatta:395
395Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:
– A négy elítélt közül azonban csak hármat fognak kivégezni, mert a törvény és szokás szerint a Pászka ünnepének tiszteletére a nagylelkű császár a Kis Szinhedrionnak a római hatóság által is megerősített választása szerint egyiküknek visszaadja nyomorúságos életét.396
396– Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!
Hangosan kiáltotta e szavakat, és ugyanakkor hallotta, ahogy a zúgást teljes csend váltja fel. Egy sóhajtás, egy moccanás nem sok, annyi sem hatolt füléhez, és volt egy pillanat, amikor úgy rémlett, minden eltűnt, ami addig körülötte volt. A gyűlölt város meghalt, csak ő egymaga áll ott, arccal az égnek fordulva, a merőlegesen perzselő napsugarak alatt. Egy ideig hallgatta a csöndet, aztán emelt hangon folytatta:397
397Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновение, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:
– A bűnös neve, akit most jelenlétetekben szabadon bocsátunk…398
398– Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу…
Ismét szünetet tartott, még nem ejtette ki a nevet, magában mérlegelte, mindent elmondott-e, amit kell, mert tudta, hogy a szerencsés rab nevének kiejtésére a halott város feltámad, és attól fogva már úgysem lehet hallani, amit mondana.399
399Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.
„Ennyi az egész? – suttogta hangtalanul. – Ennyi. A nevet!”400
400«Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все. Имя!»
És az „r” hangzót végiggörgette a hallgató városon, elordította magát:401
401И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:
– Bar-Rabban!402
402– Вар-равван!
Ekkor a nap – úgy rémlett – zengve megpattant a feje fölött, és tűzáradattal töltötte be fülét. És ebben a tűzben üvöltés, sivítás, nyögés, hahota, füttyögés keveredett.403
403Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист.
Pilátus megfordult, és az emelvényen át visszament a lépcsőhöz, nem nézett sehová, csak a lába elé terülő mozaikpadló színes kockáira, hogy el ne botoljék. Tudta, hogy most háta mögött az emelvényre bronz aprópénz, datolya, miegymás záporozik, hogy az ordítozó tö­megben az emberek egymáson átgázolva egymás nyakára hágnak, hogy a tulajdon szemükkel lássák a csodát: hogyan szabadul ki egy ember a halál markából! Hogyan veszik le róla a legionáriusok a kötelet, ezzel önkéntelenül is égető fájdalmat okozva vallatás közben kitekert csuklójának, s hogyan mosolyog hunyorogva, nyögve, tébolyult, értetlen mosollyal.404
404Пилат повернулся и пошел по мосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиною на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо – как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.
Tudta, hogy ezalatt a kísérő katonák már az emelvény oldalsó lépcsője felé vezetik a három összekötözött kezű elítéltet, hogy kivigyék őket a városból a nyugat felé kivezető úton a Koponyahegyre. És Pilátus csak az emelvény mögött nyitotta ki egészen a szemét, amikor már lement a lépcsőn, mert tudta, hogy most már biztonságban van, nem láthatja az elítélteket.405
405Он знал, что в это же время конвой ведет к боковым ступеням троих со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности – осужденных он видеть уже не мог.
A lassan elcsendesülő tömeg zúgásába a hírnökök harsány kiáltásai vegyültek: egy részük arameus, más részük görög nyelven ismételte el azt, amit a prokurátor az emelvényen elmondott. Ezenkívül a helytartó aprózó, közeledő, sietős lódobogást hallott, és kurta, vidám kürtjelet. Erre a hangra utcagyerekek harsány füttyögése meg „Vigyázzatok!” kiáltása válaszolt a háztetőkről az utca során, mely a főtérről a lovardatérhez vezetett.406
406К стону начинавшей утихать толпы примешивались теперь и были различимы пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Этим звукам ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящей с базара на гипподромскую площадь, и крики «берегись!».
Egy katona, aki egyedül állt csapatjelvényével a térnek addig elkerített, néptelen részén, most izgatottan meglendítette lándzsáját, és a helytartó – kíséretével, titkárával meg a légió legatusával – megállt.407
407Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились.
A térre egyre gyorsuló ügetéssel kirepült a lovassági ala, hogy a sokaságot megkerülve, oldalvást átszelje a teret, és a szőlővel befuttatott kőfal mentén, a sikátoron át, a legrövidebb úton érjen fel a Koponyahegyre.408
408Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой стлался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.
Az ala parancsnoka, egy gyermektermetű, mulatt bőrű, sötét kis szíriai, Pilátushoz érve, vékony hangon elkiáltotta magát, és kirántotta kardját hüvelyéből. Izzadságban fürdő, szilaj fekete lova megbokrosodott, felágaskodott. A parancsnok visszadobta a hüvelyébe kardját, korbácsával megcsapkodta a ló nyakát, s mikor megfékezte, vágtába ugratta, és elszáguldott a sikátoron át. Mögötte porfelhőbe burkolózva, hármas sorokban a lovasok, könnyű bambusz­nád pikájuk csúcsa ugrált; ahogy a prokurátor mellett elvágtattak, arcuk feltűnően barnának tetszett a fehér turbán alatt vidáman kivillanó fehér fogsorukkal.409
409Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы – сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко выкрикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особо смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.
Az ala égig érő porfelleget kavarva eltűnt az utcában; utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve.410
410Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубою за спиной.
Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolta homlokát, azután indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legatus, a titkár, a konvoj.411
411Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.
Délelőtt tíz órára járt az idő.412
412Было около десяти часов утра.
HARMADIK FEJEZET413
413Глава 3
A hetedik bizonyíték414
414Седьмое доказательство
– Igen, délelőtt tíz órára járt az idő, igen tisztelt Ivan Nyikolajevics – mondta a professzor.415
415– Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, – сказал профессор.
A költő végigsimította arcát, mint aki mély álomból ocsúdik, és akkor észrevette, hogy időközben rájuk esteledett.416
416Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.
A tó vize feketévé vált, könnyű ladik siklott rajta, hallatszott az evező csobbanása, és a csónakban ülő fiatal nő viháncolása. A fasorokban, a padokon most már többen voltak, de csupán a négyszög másik három oldalán, nem ott, ahol barátaink ültek.417
417Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.
Az égbolt Moszkva felett mintegy kifakult, a magasban tisztán kirajzolódott a telihold, de nem aranylóan, hanem fehéren. A lélegzés már sokkal könnyebben esett, mint napközben, és a hangok a hársfák alatt lágyabban, estiesen szóltak.418
418Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами звучали мягче, по-вечернему.
„Hogy lehet az, hogy észre sem vettem, milyen sokáig hablatyol? – hökkent meg Hontalan. – Hiszen már este van! Vagy talán nem is beszélt, hanem elaludtam, és álmodtam az egészet?”419
419«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. – подумал Бездомный в изумлении, – ведь вот уже и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?»
Mégis azt kell azonban hinnünk, hogy a professzor beszélte el a dolgot, másképp azt kellene feltételeznünk, hogy Berlioz szóról szóra ugyanazt álmodta; ő ugyanis a professzor arcát fürkészve a következőket mondta:420
420Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:
– Elbeszélése rendkívül érdekes, professzor, noha egyáltalában nem egyezik az evangéliumok szövegével.421
421– Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.
A professzor megvetően, gúnyosan elmosolyodott: – Már bocsásson meg, de önnek aztán igazán mindenkinél jobban kell tudnia, hogy mindabból, ami a négy evangéliumban meg van írva, semmi sem történt meg, és ha az Újtestamentumra mint történelmi forrásra kezdünk hivatkozni… – Ismét elvigyorodott, és Berlioznak elakadt a szava, hiszen szó szerint ugyanezt mondta Hontalannak a Bronnaja utcán, a Patriarsije Prudi felé bandukolva.422
422– Помилуйте, – снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, – уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелия как на исторический источник… – он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.
– Igaz, igaz – válaszolta tehát -, de attól tartok, senki sem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmondott nekünk, az valójában megtörtént.423
423– Это так, – заметил Берлиоз, – но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле.
– Ó, dehogynem! Van, aki megerősítheti! – jelentette ki rendkívül magabiztosan a professzor, aki most hirtelen ismét tört oroszsággal kezdett beszélni; elhallgatott, és titokzatosan közelebb intette magához a két jó barátot.424
424– О нет! Это может кто подтвердить! – начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе.
Berlioz és a költő kétfelől odahajoltak hozzá, és a professzor ekképpen folytatta – immár mindennemű idegenszerűség nélkül, mert furcsa akcentusa hogy, hogy nem, hol eltűnt, hol újra előtűnt:425
425Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него, черт знает почему, то пропадал, то появлялся:
– A dolog tudniillik úgy áll… – suttogta, és óvatosan körülnézett, nem hallja-e valaki -, hogy én magam is jelen voltam, amikor mindez történt. Ott voltam az oszlopcsarnokban Ponczius Pilátussal, később a kertben, amikor Kajafással tárgyalt, végül az emelvényen is, de titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban, ezért arra kérem önöket, el ne árulják senkinek, tartsák szigorúan titokban, csss…426
426– Дело в том… – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас – никому ни слова и полный секрет!.. Тсс!
Síri csend támadt; Berlioz elsápadt.427
427Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.
– Mi… mióta tartózkodik Moszkvában? – kérdezte elfúló hangon.428
428– Вы… вы сколько времени в Москве? – дрогнувшим голосом спросил он.
– Most érkeztem, ebben a minutában – válaszolta a professzor meglepetten. A két jó barát csak most nézett alaposabban a szeme közé, s mindketten észrevették, hogy zöld bal szemében őrület tanyázik, jobb szeme pedig üres, merev, élettelen.429
429– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.
„Püff neki. – hüledezett magában Berlioz. – Egy bolond német jött ide Moszkvába, vagy itt ment el az esze a Patriarsije Prudin. Szép kis história!”430
430«Вот тебе все и объяснилось! – подумал Берлиоз в смятении, – приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!»
Valóban, ez mindent megmagyaráz: a fura villásreggelit Kantnál, a régóta istenben boldogult német filozófusnál, a hóbortos beszédeket Annuskáról meg a napraforgóolajról, a szörnyű jós­latot, hogy levágják a fejét, meg minden egyebet: semmi kétség, a professzor elmeháborodott.431
431Да, действительно, объяснилось все: и страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что голова будет отрублена, и все прочее – профессор был сумасшедший.
Berlioz nyomban tudta, hogyan kell viselkednie. Hátradőlt a padon, és a professzor háta mögött a szemével intett Hontalannak: a világért se mondjon ellent a bolondnak. A költő azonban zavarában nem értette meg a jeladást.432
432Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному, – не противоречь, мол, ему, – но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.
– Igen, igen – bólogatott Berlioz. – Mindez persze lehetséges… sőt nagyon is valószínű… Ponczius Pilátus, az oszlopcsarnok meg a többi… És ide Moszkvába egyedül érkezett vagy a feleségével?433
433– Да, да, да, – возбужденно говорил Берлиоз, – впрочем, все это возможно! Даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное… А вы одни приехали или с супругой?
– Egyedül, egyedül, én mindig egyedül járok – válaszolta a professzor búsan.434
434– Один, один, я всегда один, – горько ответил профессор.
– És hol a poggyásza, kedves professzor? – tudakozódott szelíden Berlioz. – Talán a Metropolban? Hol szállt meg?435
435– А где же ваши вещи, профессор? – вкрадчиво спрашивал Берлиоз, – в «Метрополе»? Вы где остановились?
– Én? Sehol! – Válaszolta a féleszű német, és zöld szeme nyugtalan pillantással kémlelte a környéket.436
436– Я? Нигде, – ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.
– Sehol? Ne mondja, kérem!… És… és hol fog lakni?437
437– Как? А… где же вы будете жить?
– Az ön lakásában – válaszolta a tébolyult pillanatnyi habozás nélkül, és még kacsintott is hozzá.438
438– В вашей квартире, – вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул.
– Úúgy… roppantul örvendek – hebegte Berlioz -, de, izé… nálam kissé kényelmetlenül érezné magát, a Metropolban pedig igazán nagyszerűek a szobák, első osztályú szálloda…439
439– Я… я очень рад, – забормотал Берлиоз, – но, право, у меня вам будет неудобно… А в «Метрополе» чудесные номера, это первоклассная гостиница…
– És ördög sincsen? – kérdezte az őrült hirtelen derűs mosollyal Ivan Nyikolajevicstől.440
440– А дьявола тоже нет? – вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.
– Ördög…441
441– И дьявола…
– Ne mondjon neki ellent! – súgta Berlioz hangtalanul, csupán ajka mozgá­sával, a professzor háta mögött a költőhöz hajolva és fintorogva.442
442– Не противоречь! – одними губами шепнул Берлиоз, обрушиваясь за спину профессора и гримасничая.
Ivan Nyikolajevics azonban ettől a mókától végképp elvesztette a fejét, épp az ellenkezőjét felelte annak, amit kellett volna: – Ördög nincs, nem létezik! Hagyja már abba ezt a bolondozást!443
443– Нету никакого дьявола! – растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно, – вот наказание! Перестаньте вы психовать.
Az őrült felkacagott, olyan hangosan, hogy a pad fölé boruló hársról ijedten felröppent egy veréb.444
444Тут безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.
– No, ez aztán érdekes! – mondta, göcögve a nevetéstől. – Hogy van ez itt maguknál: akárkiről érdeklődik az ember, az nem létezik? – Abbahagyta a nevetést, és amint az elmebetegtől vár­ható, az ellenkező végletbe esett, hirtelen dühbe gurult, és mérgesen kiabált: – Tehát valóban nincs, ez az utolsó szavuk?445
445– Ну, уж это положительно интересно, – трясясь от хохота проговорил профессор, – что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! – он перестал хохотать внезапно и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность – раздражился и крикнул сурово: – Так, стало быть, так-таки и нету?
– Csillapodjék, drága professzor, csillapodjék! – mormolta Berlioz, nem akarván tovább ingerelni a beteget. – Üldögéljen csak egy kis ideig Hontalan elvtárssal, én csak kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahová menni akar. Hiszen nem ismeri a várost…446
446– Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, – бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного, – вы посидите минуточку здесь с товарищем Бездомным, а я только сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города…
El kell ismerni, Berlioz terve helyes volt: elszalad a legközelebbi telefonautomatáig, és közli az idegenellenőrző hivatallal, hogy egy külföldi konzultáns nyilvánvalóan meghibbant álla­potban ül egy padon a Patriarsije Prudin, intézkedjenek mielőbb, másképp kínos bonyodalmak származhatnak a dologból.447
447План Берлиоза следует признать правильным: нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.
– Telefonálni? Hát csak telefonáljon! – hagyta rá szomorúan a beteg, majd hirtelen szenve­délyesen esedezni kezdett: – Könyörögve kérem még utoljára, búcsúzás előtt, higgye el legalább azt, hogy az ördög létezik! Többet nem is kérek öntől. Ne felejtse el, hogy erre nézve van egy hetedik bizonyíték, és ez mind közül a legmegbízhatóbb. Hamarosan ön is tapasztalni fogja!448
448– Позвонить? Ну что же, позвоните, – печально согласился больной и вдруг страстно попросил: – Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено.
– Helyes, nagyszerű – helyeselt Berlioz színlelt kedvességgel, és bátorítóan kacsintott az elképedt költőre, akit cseppet sem kecsegtetett a gondolat, hogy egy bolond németet őrizzen a padon; azzal megindult a felé a kijárat felé, amely a Bronnaja és Jermolajev utca sarkán van.449
449– Хорошо, хорошо, – фальшиво-ласково говорил Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с Патриарших, что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка.
A professzor azon nyomban felderült, mintha elméje, is feltisztult volna. Utánaszólt Berlioz­nak: – Mihail Alekszandrovics!450
450А профессор тотчас же как будто выздоровел и посветлел. – Михаил Александрович! – крикнул он вдогонку Берлиозу.
Berlioz összerezzent, visszanézett, majd azzal nyugtatta meg magát, hogy a professzor az ő kereszt- és apai nevét is valamelyik újságból tudhatja. A professzor pedig, kezével tölcsért formálva szája elé, ezt kiáltotta utána:451
451Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество известны профессору также из каких-нибудь газет. А профессор прокричал, сложив руки рупором:
– Nem óhajtja, hogy most mindjárt táviratozzak kijevi nagybátyjának?452
452– Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?
Berlioz lelkébe ismét belenyilallt a rémület. Honnét tudhat az őrült az ő kijevi nagybátyjáról? Hiszen erről aztán igazán nem írnak a lapok! Hm. Vajon nincs-e mégis igaza Hontalannak? És az okmányai?… Talán hamisak? Ejnye, de gyanús fráter! Telefonálni kell, most, mindjárt, ebben a pillanatban! Majd tisztázzák az ügyet.453
453И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании Киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах, уж наверно, ничего не сказано. Эге-ге, уж не прав ли Бездомный? А ну как документы эти липовые? Ах, до чего странный субъект. Звонить, звонить! Сейчас же звонить! Его быстро разъяснят!
Azzal sietett tovább.454
454И, ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше.
A kijáratnál, a Bronnaja sarkán, éppen amikor odaért, egy padról felállt valaki: hajszálra az a figura, aki aznap délután a rekkenő verőfényben Berlioz szeme előtt a zsíros hőségből materializálódott. Most azonban már nem levegőből volt, hanem közönséges húsból és vérből, és a leszálló alkonyatban Berlioz még tisztán láthatta, hogy bajsza olyan, mint a csibetoll, apró szeme gúnyosan, pityókosan hunyorog, pepita pantallóját annyira felhúzta, hogy kilátszik alóla piszkos, fehér fuszeklije.455
455Тут у самого выхода на Бронную со скамейки навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.
Hátrahőkölt, de azzal csitította riadalmát, hogy az egész csupán ostoba véletlen, no meg egyébként sem ér rá, hogy a fejét törje rajta.456
456Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об этом некогда размышлять.
– A kijáratot tetszik keresni? – kurjantotta a pepita repedtfazékhangon. – Erre tessék, itt a forgókereszt! Ha itt kimegy, oda jut, ahová kell. Nem áldozna egy negyed literre valót az útbaigazításért egy levitézlett karnagynak, hogy megnedvesítse a torkát? – És a kockás figura hajlongva lekapta zsokésapkáját.457
457– Турникет ищете, гражданин? – треснувшим тенором осведомился клетчатый тип, – сюда пожалуйте! Прямо, и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра… поправиться… бывшему регенту! – кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик.
Berlioz ügyet sem vetett a kérencsélő, nyegle karnagyra, odaszaladt az utat elzáró forgó­kerékhez, megragadta, megforgatta, és már ki akart lépni a sínekre, amikor vörös-fehér felirat fröccsent az arcába: „Vigyázz, ha jön a villamos!”458
458Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!».
És már közeledett is a villamos, akkor fordult be az újonnan épített vonalon a Jermolajev utcáról a Bronnajára. Amikor kifordult, és kiért az egyenes pályára, váratlanul kigyulladt benne a lámpafény, a kerekek nyikorogva felgyorsítottak.459
459Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал.
Az óvatos Berlioz, noha biztonságos helyen állt, úgy döntött, mégiscsak jobb, ha visszamegy a forgókerék mögé, megfogta újra egy másik küllőjét, és egy lépést tett visszafelé. Keze meg­csúszott, és lesiklott a kerékről, lába feltartóztathatatlanul, mintha jégen állna, csúszott lefelé a villamos sínpályája felé lejtő kövezeten, másik lába a levegőbe emelkedett, és Berlioz a sínekre esett.460
460Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.
Hasztalan igyekezett megfogózni, hanyatt vágódott, s tarkóját, noha nem túlságosan erősen, megütötte. Felnézett, és odafenn még meglátta – bár arra már nem ért rá gondolni, hogy jobb vagy bal felől – az immár aranyszínűre fényesedő holdat. Sikerült oldalt fordulnia, őrjöngő sietséggel hasához húzta a lábát, megfordult, és meglátta a feltartóztathatatlan sebességgel feléje robogó villamoson a női kocsivezető rémülettől falfehér arcát, vérvörös karszalagját. Berlioz nem kiáltott, de az utca körülötte megtelt ijedt női sikoltozással. A vezetőnő megrántotta az elektromos féket, a kocsi orra a földbe fúródott, aztán felugrott, és az ablakokból csörömpölve hullott ki az üveg. Berlioz agyában valami felüvöltött: „Csak nem?!…” Még egyszer utoljára felvillant a hold, de már darabokra szakadt, és azután elsötétült a világ.461
461Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева – он уже не сообразил, – позлащенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул – «Неужели?..» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно.
A villamos átgázolt Berliozon, és a Patriarsije Prudin, a sínek mellé a kövezett lejtőre sötét, kerek tárgyat dobott ki. A sötét tárgy visszagurult a lejtőn, és a kocsiút kövezetén ugrándozott.462
462Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.
Berlioz levágott feje volt.463
463Это была отрезанная голова Берлиоза.
NEGYEDIK FEJEZET464
464Глава 4
A hajsza465
465Погоня
A hisztériás női sikoltozás elhallgatott, a rendőrség füttyögetésének is vége szakadt, két mentőautó elszállította az elszállítandókat: az egyik a lefejezett testet meg a levágott fejet vitte a hullaházba, a másik pedig kórházba vitte a csinos villamosvezetőnőt, akit az üvegszilánkok megsebesítettek; fehér kötényes házmesterek összesöpörték az üvegcserepeket, és a vértócsá­kat felszórták homokkal; Ivan Nyikolajevics pedig még a forgókerékig sem jutott el, lerogyott egy padra, és ott is maradt.466
466Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли: одна – обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая – раненную осколками стекла красавицу вожатую, дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи, а Иван Николаевич как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней.
Egyszer-kétszer megpróbált ugyan feltápászkodni, de nem vitte a lába; úgy érezte magát, mint aki megbénult.467
467Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались – с Бездомным приключилось что-то вроде паралича.
Az első kiáltásra indult meg futva a forgókerék felé; látta, ahogy a fej ugrálva végiggurult a kövezeten. Ettől úgy megzavarodott, hogy lerogyott a padra, és véresre harapdálta a tulajdon kezét. Az elmebajos németről természetesen végképp megfeledkezett, csak azon tépelődött, hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgetett Berliozzal, most meg… a feje…468
468Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал первый вопль, и видел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что, упавши на скамью, укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а через минуту – голова…
A fasorban izgatott emberek szaladtak el mellette, valamit kiabáltak, de Ivan Nyikolajevics nem fogta fel szavaik értelmét.469
469Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван Николаевич их слов не воспринимал.
Egyszer azonban váratlanul megállt mellette két nő, s egyikük, egy hegyes orrú asszonyság, aki hajadonfőtt volt, éppen Hontalan füle mellett magyarázta a másiknak nagy hangon a következőt:470
470Однако неожиданно возле него столкнулись две женщины, и одна из них, востроносая и простоволосая, закричала над самым ухом поэта другой женщине так:
– Annuska volt az oka, a mi Annuskánk! Innét a Szadovajáról! Az ő műve… Napraforgóolajat vásárolt a boltban, oszt eltörte a literes üveget a forgókeréken! Végiglocsolta vele a szoknyá­ját, hű, de szitkozódott is utána!… Az a szegény ember meg alighanem megcsúszott az olajon, oszt úgy esett a sínekre…471
471– Аннушка, наша Аннушка! С садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку-то о вертушку и разбей! Всю юбку изгадила… Уж она ругалась, ругалась! А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся да и поехал на рельсы…
Az asszonyság beszédéből Ivan Nyikolajevics zilált agya csupán egyetlen szót fogott fel: „Annuska…”472
472Из всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг Ивана Николевича вцепилось одно слово: «Аннушка»…
– Annuska, Annuska? – motyogta, és izgatottan nézett körül. – Lássuk csak, lássuk csak…473
473– Аннушка… Аннушка?.. – забормотал поэт, тревожно озираясь, – позвольте, позвольте…
Az Annuska szóhoz a „napraforgóolaj” asszociálódott, s utána, ki tudja, miért, „Ponczius Pilátus”. De Pilátust a költő csakhamar elhárította, és megpróbált összefüggő gondolatláncot képezni Annuskából kiindulva. A láncolat egykettőre összeállt, és nyomban a bolond professzorhoz vezetett.474
474К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору.
„Nicsak! Hiszen megmondta előre, hogy az ülést nem tartják meg, mert Annuska kiöntötte az olajat. És kérem, valóban nem lehet megtartani az ülést! De ez még nem minden: kereken kimondta, hogy Berlioznak egy nő fogja levágni a fejét! Úgy bizony! És a kocsivezető nő volt, ugyebár! Az ördögbe is, mi van emögött?!”475
475Виноват! Да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло. И, будьте любезны, оно не состоится! Этого мало: он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина?! Да, да, да! Ведь вожатая была женщина?! Что же это такое? А?
A költőben immár a kétségnek szikrája sem maradt, hogy a rejtélyes konzultáns pontosan előre látta Berlioz szörnyűséges halálának körülményeit. És ekkor két gondolat hasított Hontalan elméjébe. Az első: „Ez az ember nem bolond, szó sincs róla!” A másik: „Vajon nem az ő műve-e az egész?”476
476Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Тут две мысли пронизали мозг поэта. Первая: «Он отнюдь не сумасшедший! Все это глупости!», и вторая: «Уж не подстроил ли он это сам?!»
#477
477Но, позвольте спросить, каким образом?!
No de hogyan, mi módon csinálhatta volna? Majd kitudódik!478
478– Э, нет! Это мы узнаем!
Óriási erőfeszítéssel felállt a padról, és visszasietett oda, ahol a professzorral beszélgettek. Az idegen szerencsére még nem ment el.479
479Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел.
A Bronnaján már felgyújtották az utcai lámpákat, a park felett azonban az aranyló hold világított, és a mindig csalóka holdfényben Ivan Nyikolajevicsnek úgy rémlett, hogy a rejtélyes idegen nem nád sétapálcát szorít a hóna alá, hanem spádét.480
480На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу.
A bizalmaskodó nyugállományú karnagy ugyanott ült, ahol nemrég még maga Ivan Nyiko­lajevics ült a padon. Orrát nyilvánvalóan fölösleges csíptetővel nyergelte meg, melynek egyik üvege hiányzott, a másik pedig ketté volt repedve. Ezzel a szerszámmal a pepita polgártárs még fertelmesebb volt, mint amikor Berliozt a sínek felé tessékelte.481
481Отставной втируша-регент сидел на том самом месте, где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы.
Ivan reszkető szívvel közeledett a professzorhoz, arcába nézett, és meggyőződött róla, hogy ezen az arcon az őrületnek semmiféle jegye nem látszik, és nem is látszott soha.482
482С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия нет и не было.
– Valljon színt: ki maga? – kérdezte Ivan fenyegetően.483
483– Сознавайтесь, кто вы такой? – глухо спросил Иван.
Az idegen összevonta szemöldökét, úgy nézett a költőre, mintha először látná, és ellenségesen válaszolt:484
484Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно:
– Nem érteni… orosz nem beszél…485
485– Не понимай… русский говорить…
– Nem érti önt az úr – szólalt meg a karnagy, ámbátor senki sem szólította fel rá, hogy az idegen szavait értelmezze.486
486– Они не понимают! – ввязался со скамейки регент, хотя его никто и не просил объяснять слова иностранца.
– Ne tettesse magát! – csattant fel Ivan fenyegetően, és furcsa hideget érzett a gyomorszája tájékán. – Az imént még kitűnően beszélt oroszul. Maga se nem német, se nem professzor, hanem gyilkos és kém! Az iratait!… – ordította magából kikelve.487
487– Не притворяйтесь! – грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой, – вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор! Вы – убийца и шпион! Документы! – яростно крикнул Иван.
A rejtélyes professzor megvetően elhúzta amúgy is ferde száját, és vállat vont.488
488Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами.
– De polgártárs, mit háborgatja az Inturiszt vendégét? – szólt ismét közbe kéretlenül az undok karnagy. – Ezért szigorú büntetés jár! – A gyanús professzor pedig dölyfös ábrázattal sarkon fordult, és elindult.489
489– Гражданин! – опять встрял мерзкий регент, – вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше спросится! – а подозрительный профессор сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь.
Ivan nem tudta, mitévő legyen, izgatottan a karnagyhoz fordult:490
490Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту:
– Hé, polgártárs, segítsen elfogni a bűnöst! Ez a kötelessége!491
491– Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!
A karnagy roppantul megélénkült, felugrott, elordította magát:492
492Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:
– Miféle bűnöst? Hol van? Az idegen a bűnös? – Hunyori szemében öröm világolt. – Ez itten? Ha bűnös, akkor legelőször is rendőrért kell kiáltani, másképp meglóg. Jöjjön, kiáltsunk egyszerre! – És eltátotta a száját.493
493– Где твой преступник? Где он? Иностранный преступник? – глаза регента радостно заиграли, – этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! – и тут регент разинул пасть.
Ivan tanácstalanságában megfogadta a mókás karnagy tanácsát, „rendőrt” kiáltott, a karnagy azonban becsapta, semmit sem kiáltott.494
494Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул «караул!», а регент его надул, ничего не крикнул.
Ivan magányos, rekedt kiáltása nem hozta meg a kívánt eredményt. Két arra menő lány ijedten félrehúzódott előle, és Ivan fülét ez a szó ütötte meg: „Részeg.”495
495Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный».
– Úgy, szóval te is egy követ fújsz vele? – rivallt rá a gyanús karnagyra. – Csúfot űzöl belőlem? Eressz!496
496– А, так ты с ним заодно? – впадая в гнев, прокричал Иван, – ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!
Ivan jobbra ugrott, a karnagy is jobbra perdült. Ivan balra tért, balra lépett a fickó is.497
497Иван кинулся вправо, и регент – тоже вправо! Иван – влево, и тот мерзавец туда же.
– Mit ugrálsz itt a lábam előtt? – üvöltötte Ivan magából kikelve. – Téged is átadlak a rendőr­ségnek!498
498– Ты нарочно под ногами путаешься? – зверея, закричал Иван, – я тебя самого предам в руки милиции!
Azzal el akarta kapni a léhűtőt a kabátja ujjánál fogva, de a levegőbe nyúlt, a semmi után kapott: a karnagyot elnyelte a föld.499
499Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился.
Ivan felnyögött, végignézett a fasoron, és meglátta a gyűlöletes idegent. Már a Patriarsije utcába vezető kijárat felé tartott, és nem egymagában: a több mint gyanús karnagy is csatla­kozott hozzá. De ez még nem minden. Harmadik is társult a kompániához – egy vadkan nagyságú, hatalmas fekete kandúr, koromfekete, mint egy varjú, vagy mint a szurok, olyan hetyke bajusszal, akár egy régi vágású lovassági tiszt. A három alak most kilépett a Patriarsije utcába, és ami még figyelemre méltó: a kandúr a két hátsó lábán járt.500
500Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах.
Ivan a gazfickók után vetette magát, de csakhamar meggyőződött róla, hogy nagyon nehéz lesz őket utolérni.501
501Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно.
Egy szempillantás alatt végigszaladtak a kis utcán, és kiértek a Szpiridonovkára. Akár­mennyire szedte is a lábát Ivan, a távolság közte meg az üldözöttek közt csak nem akart csökkenni. És mire számot vetett volna lehetőségeivel, a csendes Szpiridonovkáról kiértek a Nyikitszkije Vorotára, s ott még rosszabb volt a helyzet, mert nyüzsgött a sokaság. És a gaz banda ráadásul elhatározta, hogy a bűnözők kedvelt fogását alkalmazza, és ki-ki külön-külön folytatta útját.502
502Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Cпиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Cпиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уж была толчея, Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же здесь решила применить излюбленный бандитский прием – уходить врассыпную.
A karnagy ügyesen felugrott menet közben egy az Arbat tér felé haladó autóbuszra, és így eltűnt szem elől. Miután Ivan ekképpen elvesztette hármójuk közül az egyiket, figyelmét most a kandúrra összpontosította. Hát mit lát? A különös kandúr odalép a megállóban veszteglő „A” villamos motorkocsijához, pimaszul félrelódít egy sikoltozó nőt, megkapaszkodik a fogódzóban, sőt a hőség miatt leeresztett ablakon át megpróbálja odaadni a kalauznőnek a viteldíjat.503
503Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно.
A kandúr viselkedése olyannyira megdöbbentette Ivant, hogy valósággal földbe gyökerezett a lába a sarki fűszerbolt előtt; és ekkor másodízben, de még sokkal jobban megdöbbentette a kalauznő viselkedése. A kalauznő ugyanis, mihelyt meglátta a villamosra erőszakkal felka­pasz­kodó kandúrt, dühében szinte reszketve kiabálni kezdett.504
504Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу и тут вторично, но гораздо сильнее, был поражен поведением кондукторши. Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:
– Macskának nem szabad! Macskával nem szabad! Sicc! Pusztulj innét, mert rendőrt hívok!505
505– Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!
Sem a kalauznőnek, sem az utasoknak nem tűnt föl a dolog lényege: nem is az a legfurcsább, hogy a macska fel akar szállni a villamosra, ez még hagyján; hanem hogy fizetni akar!506
506Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить!
A kandúr nemcsak fizetőképes, hanem fegyelmezett állatnak is bizonyult. A kalauznő első kiáltására abbahagyta az ostromot, leszállt a villamos lépcsőjéről, és leült a megállónál, a tízkopejkással simogatva a bajszát. De mihelyt a kalauznő meghúzta a csengőt, és a villamos elindult, a kandúr úgy viselkedett, mint mindenki, akit lekergetnek a villamosról, de mégis utaznia kell. Elengedte maga mellett mind a három kocsit, aztán felugrott az utolsónak a hátsó ütközőjére, mancsával megkapaszkodott valami kilógó csődarabban, és elrobogott, ilyen módon még a tíz kopejkát is megtakarítva.507
507Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономив, таким образом, гривенник.
Miközben a fertelmes kandúrt figyelte, Ivan hajszál híján elveszítette a főbűnöst, a professzort. Szerencsére azonban mégsem sikerült elillannia. Ivan még épp hogy meglátta a szürke sapkát a hullámzó sokaságban a Bolsaja Nyikitszkaja, vagyis a Herzen utca elején. Egy szempillantás, és Ivan maga is ott termett. De elcsípnie a professzort most sem sikerült. Egyre jobban sietett, végül már szaladt, a járókelőket félretaszigálva útjából, de egy centiméterrel sem jutott közelebb a professzorhoz.508
508Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской, или Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору.
Bármennyire feldúlt lelkiállapotban volt is, megdöbbentette a természetfölötti gyorsaság, amellyel az üldözés folyt. Húsz másodperc se telt belé, és a Nyikitszkije Vorotáról már az Arbat térre jutottak, a tér lámpafényei vakították el szemét. Még néhány pillanat, és sötét mellékutcába kerültek; Ivan Nyikolajevics megbotlott a lejtős járdán, elvágódott, és csúnyán beverte a térdét. Megint fényesen kivilágított főútvonal következett, a Kropotkin utca, utána ismét sötét sikátor, az Osztozsenka, és újabb sikátor, sivár, mocskos, rosszul világított. És ott Ivan Nyikolajevics végképp elvesztette azt, akire vadászott. A professzor eltűnt.509
509Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещенная магистраль – улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез.
Ivan Nyikolajevics megtorpant, de csak rövid időre, mert egyszer csak az ötlött eszébe, hogy a professzornak föltétlenül ott kell lennie a sikátor 13-as számú házában, annak is a 47-es számú lakásában.510
510Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47.
Berontott a kapualjba, föl az emeletre, hamarosan megtalálta a keresett lakást, s türelmetlenül becsöngetett. Nem sokáig kellett várnia. Ötéves forma kislány nyitott ajtót, nem kérdezett semmit, hanem eltűnt a lakás belsejében.511
511Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то.
A piszkos, elhanyagolt, hatalmas előszobában hitvány szénszálas égő derengett halványan a koromtól megfeketült magas mennyezet alatt. A falon abroncsavesztett kerékpár függött, a sarokban nagy, vasveretes láda sötétlett, a fogas felett a polcon füles kucsma hevert, fülvédői hosszan lecsüngtek. Az egyik ajtó mögött érces férfihang kiabált mérgesen, versben – szólt a rádió.512
512В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.
Ivan Nyikolajevics egy cseppet sem ijedt meg az idegen környezettől, hanem egyenest neki­vágott a folyosónak, mert ekképp okoskodott: „Biztosan a fürdőszobában bújt el.” A folyosó sötét volt, Ivan végigtapogatózott a fal mentében, az egyik ajtó alatt keskeny fénysávot pillantott meg, megkereste a kilincset, és erélyesen, de nem túlságosan erősen megnyomta. A retesz leesett az ajtóról, és Ivan valóban a fürdőszobában találta magát. „Szerencsém van” – gondolta.513
513Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: «Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло.
De azért nem volt olyan nagy szerencséje, amilyent kívánt volna! Nyirkos, gőzös meleg legyintette meg arcát, a fürdőkályhában parázsló szén gyenge fényében jókora mosóteknőket látott a falon, meg egy fürdőkádat, melyen csúnya fekete foltok éktelenkedtek ott, ahol lepattog­zott a zománc. És ebben a fürdőkádban egy meztelen polgártársnő állt talpig szappa­nosan, kezében szivacs. Rövidlátón hunyorgott Ivanra, a pokoli sötétségben nyilván összetévesztette valakivel, mert halkan, negédesen duruzsolta:514
514Однако повезло не так уж, как бы нужно было! На Ивана пахнуло влажным, теплом и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело:
– De Kirjuska! Hagyja már abba, hát elment az esze?… Fjodor Ivanics mindjárt visszajön. Takarodjék ki innét, de gyorsan! – és meglóbálta feléje a szivacsot.515
515– Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?.. Федор Иваныч сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! – и махнула на Ивана мочалкой.
Világos: félreértés történt, s ebben a ludas természetesen Ivan Nyikolajevics volt. Ezt azonban a világért sem ismerte volna be, csak szemrehányóan odavetette: – Eh, züllött perszóna! – És hogy, hogy nem, egyszer csak a konyhában találta magát. A konyhában egy lélek sem volt, a régimódi nagy sparherden tucatnyi kihűlt petróleumfőző búslakodott némán a sötétben. Az évek óta nem mosott poros ablakon egy árva holdsugár hatolt be, s éppen azt a sarkot világította meg, ahol egy elfeledett ikon függött, porosan, pókhálósan, szekrénykéje mögül két esküvői gyertya kandikált elő. A nagy szentkép alá kis papiros szentkép volt tűzve.516
516Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!..» – тут же зачем-то очутился на кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная маленькая – бумажная.
Ki tudja, mi vitte rá Ivant – de mielőtt kiszaladt a konyhaajtón át a hátsó lépcsőre, magához vette az egyik gyertyát meg a kis papírikont. E tárgyak birtokában hagyta el az ismeretlen lakást, magában motyogva, izgatottan, mert még a fürdőszobai élmény hatása alatt volt; találgatta, ki lehet az a pimasz Kirjuska, s vajon nem az övé-e az az undok füles kucsma ott az előszobában.517
517Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только, прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь при мысли о том, что он только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, кто бы был этот наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит противная шапка с ушами.
A kihalt, sivár sikátorban körülnézett, kereste a szökésben lévő professzort, de persze sehol sem látta nyomát. Ekkor a költő bizakodóan, s önmagát biztatva így szólt:518
518В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе:
– Hol is lehetne? Biztosan fürdik a Moszkva folyóban! Előre!519
519– Ну конечно, он на Москве-реке! Вперед!
Most természetesen meg kellett volna kérdezni Ivan Nyikolajevicstől, miért gondolja, hogy a professzor épp a Moszkva folyóban tartózkodik, és nem valahol másutt. Csak az volt a baj, hogy nem volt, aki ezt megkérdezze. A mocskos kis sikátor kihalt volt: sehol egy teremtett lélek.520
520Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе в том, что спросить-то было некому. Омерзительный переулок был совершенно пуст.
Nem sok idő telt belé, és Ivan Nyikolajevicset már a Moszkva folyó kanyarulatának gránit­lépcsőin láthatjuk.521
521Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.
Ledobálta ruháját, és egy szimpatikus szakállas egyén gondjaira bízta, aki éppen ott szívta maga sodorta cigarettáját; rongyos fehér Tolsztoj-inge, foltozott, ócska bakancsa mellette feküdt. Ivan meglendítette karját, hogy kissé lehűljön, és fecskesuhanással a vízbe vetette magát. Lélegzete elakadt, olyan hideg volt a víz, egy pillanatig még attól is félt, hogy nem sikerül újra a felszínre vergődnie. De sikerült, és prüszkölve, fújtatva, rémülettől kikerekedő szemmel úszni kezdett az olajszagú, fekete vízben, a rakparti lámpások fényének tört cikcakkjai közt.522
522Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей.
Mikor csuromvizesen odatáncolt a gránitlépcsőkön ahhoz a helyhez, ahol ruházatát a szimpatikus szakáll őrizetében hagyta, kisült, hogy nemcsak az elsőt rabolták el időközben, hanem a másodikat is – azaz nemcsak a ruháját, hanem magát a szakállast is. Hűlt helyén nem maradt egyéb, mint egy hosszú szárú, csíkos gatya, a rongyos Tolsztoj-ing, a gyertya, a szentképecske meg egy skatulya gyufa. Tehetetlen dühében Ivan az öklét rázta egy távoli, láthatatlan valaki felé, aztán – mit volt mit tennie – felöltözött abba, ami ott maradt.523
523Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено.
Ekkor két gondolat kezdte gyötörni: az egyik, hogy elveszett a TÖMEGÍR-igazolványa, amelytől sohasem vált meg, a másik pedig, hogy vajon ebben az öltözékben engedik-e majd közlekedni a városban? Elvégre mégis, gatyában… Igaz, kinek mi köze hozzá, de azért félő, hogy belékötnek, feltartóztatják.524
524Тут его стали беспокоить два соображения: первое, это то, что исчезло удостоверение МАССОЛИТа, с которым он никогда не расставался, и, второе, удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве? Все-таки в кальсонах… Правда, кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки.
Leszakította a gatya száráról a gombot, ahol a bokáján össze kellett volna gombolni, arra számítva, hogy így talán elmegy nyári nadrágnak; aztán összeszedte a szentképecskét, a gyertyát meg a gyufát, és elindult, azzal biztatva magát:525
525Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки, забрал иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе:
– Gyerünk a Gribojedovba! Biztosan ott van.526
526– К Грибоедову! Вне всяких сомнений, он там.
A város már esti életét élte. Teherautók száguldottak porfelhőt kavarva, a kocsiszekrényben zsákokon, miegymáson férfiak hevertek hanyatt fekve. Minden ablak tárva-nyitva. És minden ablakban narancsszínű ernyős lámpa égett, és minden ablakon, ajtón, kapun, tetőről és padlásszobából, udvarból és pinceodúból az Anyegin polonéze bömbölt rekedten.527
527Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики, на платформах коих, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин».
Ivan Nyikolajevics aggodalma teljes egészében beigazolódott: a járókelők megnézték, utánafordultak; feltűnést keltett. Ezért úgy döntött, elkerüli a főútvonalakat, és mellékutcákon át halad célja felé, ahol nem olyan tolakodóak az emberek, ahol kevésbé valószínű, hogy kérdőre vonják a mezítlábas járókelőt, s kifaggassák gatyája mibenlétéről, amely sehogy sem akar nyári pantallóhoz hasonlítani.528
528Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он решил покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки.
Az elhatározást tett követte, s Ivan belebonyolódott az Arbat melléki kis sikátorok titokzatos hálójába; a fal tövében osont, riadtan sandított erre-arra, minduntalan hátranézett, néha-néha bebújt a kapualjakba, és gondosan elkerülte a kereszteződések lámpafényét meg a követségek előkelő palotáinak bejáratát.529
529Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть Арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами, шикарных дверей посольских особняков.
És egész hosszú, nehéz útján elmondhatatlanul kínozta a mindenütt jelen levő zenekar, melynek kíséretében egy dörgedelmes basszus hang Tatyána iránti szerelméről énekelt.530
530И на всем его трудном пути невыразимо почему-то мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне.
ÖTÖDIK FEJEZET531
531Глава 5
A Gribojedovban történt532
532Было дело в Грибоедове
A krémszínű, ódon, egyemeletes ház csenevész kert mélyén állt, a kertet a körúti járdától kovácsoltvas kerítés választotta el. A ház előtt kis aszfaltozott térség terült el, télen hóbucka magaslott rajta, melynek tetejébe lapát volt tűzve, nyáron azonban a nyári étterem legvonzóbb részét alkotta ponyvateteje alatt.533
533Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунною решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом.
A házat azért hívták „Gribojedov-ház”-nak, mert állítólag egykor az író nagynénjének, bizonyos Alekszandra Szergejevna Gribojedovának tulajdonában volt. Hogy ez igaz-e, nem-e, ki tudná megállapítani… Némelyek éppenséggel azt állítják, hogy Gribojedovnak egyáltalán nem volt háztulajdonos nagynénje. A házat azonban mégis így nevezik. Egy híres moszkvai hazudozó ráadásul azt híresztelte, hogy a nagy író az emeleti oszlopos, kerek teremben olvasta fel a kanapén heverő nénikéjének Az ész bajjal jár részleteit. Egyébként tudja az ördög, az is meglehet, hogy felolvasta, ez ma már édes mindegy!534
534Дом назывался «домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы того не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было… Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетке, раскинувшейся на софе, а впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!
Nem mindegy ellenben, hogy a házban jelenleg az a TÖMEGÍR helyezkedik el, amelynek élén a szerencsétlen Mihail Alekszandrovics Berlioz állt – a Patriarsije Prudin történt tragikus kimenetelű balesetéig.535
535А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый МАССОЛИТ, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах.
A TÖMEGÍR tagjai egymás közt, beszélgetésben a házat sosem nevezték „Gribojedov-ház”-nak; csak úgy emlegették, hogy „a Gribojedov”. „Tegnap két óra hosszat nyüzsögtem a Gribojedovban.” – „No és mit sikerült elérned?” – „Kaptam egy beutalót Jaltába egy hónapra.” – „Ügyes fickó vagy!” Esetleg ezt mondták: „Menj el Berliozhoz, ma négy és öt között fogadóórát tart a Gribojedovban” – és így tovább.536
536С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не называл дом «домом Грибоедова», а все говорили просто – «Грибоедов»: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова», – «Ну и как?» – «В Ялту на месяц добился». – «Молодец!». Или: «Пойди к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти принимает в Грибоедове…» И так далее.
A TÖMEGÍR úgy helyezkedett el a Gribojedovban, hogy annál jobbat, kedélyesebbet álmodni sem lehet. A belépő mindenekelőtt, akarva, nem akarva, megismerkedett a mindenféle fajta sportkörök kifüggesztett hirdetéseivel, valamint a TÖMEGÍR tagjainak csoportos meg egyéni fényképeivel; az emeletre vezető lépcső falai ugyanis ezekkel – mármint a fényképekkel – voltak telis-tele aggatva.537
537МАССОЛИТ разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов МАССОЛИТа, которыми (фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж.
Az emeleti egyes számú szoba ajtaján nagybetűs tábla hirdette, hogy itt székel a „Horgász- és nyaralószakosztály”; a táblára azonkívül élethű kárászt festettek, amint éppen bekapja a horgot.538
538На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут же был изображен карась, попавшийся на уду.
A kettes számú szoba ajtaján meglehetősen érthetetlen felirat volt látható: „Egynapos alkotó­szabadság ügyében tessék M. V. Podlozsnajához fordulni.”539
539На дверях комнаты № 2 было написано что-то не совсем понятное: «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М. В. Подложной».
A következő ajtó tömör, ámde teljességgel érthetetlen feliratot viselt: „Pereligino.” Attól fogva a Gribojedovba becsöppent látogató csak úgy kapkodhatta a fejét a nagynéni tölgyfa ajtóin tarkálló feliratoktól: „Feliratkozás papírkiutalásra Pokljovkina elvtársnőnél”, „Pénztár”, „Szkeccsírók egyéni elszámolása”. És így tovább…540
540Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись: «Перелыгино». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной», «Касса», «Личные расчеты скетчистов»…
Ha az ember átvágott a leghosszabbik soron, amely már lenn, a portásfülkénél kezdődött, elol­vas­hatta a feliratot azon az ajtón, melyen pillanatonként be akart nyitni valaki: „Lakásügyek”.541
541Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос».
A lakásügyek után színpompás plakát következett. A következőket ábrázolta: sziklás hegy, melynek gerincén köpönyeges lovas halad, vállán puska. Lejjebb pálmák meg egy erkély, az erkélyen csinosan fésült fiatalember ül, aki ihletett tekintettel fel- és elnéz a messzeségbe, és töltőtollat fog a kezében. Alatta szöveg: „Beutalók alkotószabadságra, két héttől (novella, elbeszélés) egy évig (regény, trilógia) terjedő időtartamra. Jalta, Szuuk-Szu, Borovoje, Cihidziri, Mahindzsauri, Leningrád (Téli Palota).” Ez előtt az ajtó előtt is sor állt, de nem olyan mérhetetlenül hosszú, legföljebb másfél száz főnyi.542
542За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже – пальмы и балкон, на балконе – сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)». У этой двери также была очередь, но не чрезмерная, человек в полтораста.
A továbbiakban, a Gribojedov-féle ház szeszélyes kanyarulatait, fel- meg levezető lépcsőit, zegzugait követve, még számos ajtó, felirat következett: „Igazgatóság”, „2., 3., 4. pénztár”, „Szerkesztőbizottság”, „Elnök”, „Biliárdszoba”, többrendbeli segédhivatal, végül az a bizonyos oszlopos terem, ahol a nagynéni élvezte lángeszű unokaöccse komédiáját.543
543Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам Грибоедовского дома, – «Правление МАССОЛИТа», «Кассы № 2, 3, 4, 5», «Редакционная коллегия», «Председатель МАССОЛИТа», «Бильярдная», различные подсобные учреждения, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника.
A látogató – ha nem egészen gyengeelméjű – azonnal észrevette, milyen remek életük van a TÖMEGÍR szerencsés tagjainak, és lelkét azon nyomban sárga irigység kezdte marcangolni. Ezt követően pedig keserű szemrehányással illette a mennybélieket, amiért születésekor nem ajándékozták meg írói tehetséggel, hiszen enélkül álmodni sem lehetett arról, hogy birtokába jusson a TÖMEGÍR széles aranyszegéllyel ellátott, illatozó, drága bőrből készült, barna tagsági igazolványa, e Moszkva-szerte ismert és nagyra becsült okmány.544
544Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам – членам МАССОЛИТа, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским МАССОЛИТским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, – известным всей Москве билетом.
Ki hozhatna fel valamit az irigység védelmére? Kétségkívül az alantas indulatok kategóriájába sorolandó – mégis meg kell értenünk azt a látogatót. Hiszen amit az emeleten látott, az még nem minden. Gribojedova néni házának földszintjét teljes egészében az étterem foglalta el – és micsoda étterem! Moszkva legjobb éttermének hírében állt, és nem érdemtelenül. Nemcsak azért, mert két hatalmas, boltozatos teremben helyezkedett el, melynek falaira asszír sörényes lila lovak voltak festve; nemcsak azért, mert minden asztalkán színes keszkenővel letakart lámpa állt, s nem csupán azért, mert nem léphetett be akárki jöttment az utcáról, hanem főleg azért, mert fogásainak bő választékával verte Moszkva valamennyi éttermét, és e fogásokat rendkívül mérsékelt, elérhető áron juttatta ügyfeleinek.545
545Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном, и каким рестораном! По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене.
Nincsen ezért semmi meglepő az ilyen párbeszédben, amilyennek például e hitelt érdemlő sorok írója is tanúja volt a Gribojedov kovácsoltvas kerítése tövében:546
546Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова:
– Hol vacsorázol ma, Amvroszij?547
547– Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?
– Micsoda kérdés! Természetesen itt, a Gribojedovban, drága Foka! Arcsibald Arcsibaldovics megsúgta, hogy ma este sőregfilé lesz au naturel! Ínyencfalat.548
548– Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штука!
– Életművész vagy, Amvroszij! – sóhajtott fel a sovány, elhanyagolt külsejű Foka, akinek épp egy karbunkulus nőtt a tarkóján, és irigykedve nézett fel Amvroszijra, az aranyhajú, telt arcú, vérpiros ajkú, óriás termetű költőre.549
549– Умеешь ты жить, Амвросий! – со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту.
– Nincs ebben semmi életművészet – válaszolta emez. – Egyszerűen arra törekszem, hogy emberi módon éljek. Azt akarod mondani, Foka, hogy sőregfilét a Colosseumban is kapni? Igen ám, de a Colosseumban egy adag sőreg tizenhárom rubel tizenöt kopejka, nálunk meg öt ötven! Azonkívül a Colosseum-beli sőreg háromnapos, és a tetejébe sose tudhatod, mikor vág a szemed közé egy fürt szőlőt holmi mihaszna fiatalember, aki a Tyeatralnij projezdből csöppent oda. Nem, én esküdt ellensége vagyok a Colosseumnak, Foka! – mennydörgött végig az utcán a haspók költő hangja. – Ne is próbálj rábeszélni.550
550– Никакого уменья особенного у меня нету, – возражал Амвросий, – а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас – пять пятьдесят! Кроме того, в «Колизее» судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против «Колизея», – гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. – Не уговаривай меня, Фока!
– Dehogyis beszéllek rá, Amvroszij – nyekegte Foka. – Otthon is lehet vacsorázni.551
551– Я не уговариваю тебя, Амвросий, – пищал Фока. – Дома можно поужинать.
– Azt ugyan nem! – harsogta Amvroszij. – Elképzelem a feleségedet, amint a közös konyhán sőregfilét kotyvaszt neked au naturel! Hihihi! Au revoir, Foka! – és dúdolva elindult a ponyvatetős terasz felé.552
552– Слуга покорный, – трубил Амвросий, – представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, Фока! – и, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом.
Hol van a tavalyi hó! De a tősgyökeres moszkvaiak bizonyára még emlékeznek a híres Gribo­jedovra. Sőregfilé? Az semmi, drága Amvroszij, olcsó vacak. Hanem a kecsege, barátom, az ezüstös tálban kínálkozó kecsegeszelet, körülrakva rákfarkakkal meg friss kaviárral! Meg a gombapürével töltött tojás! Hát a szarvasgombás rigópecsenye? Vagy a fürj genovai módra? Mindössze kilenc és fél rubel! És ráadásul a jazz, az előzékeny kiszolgálás! Júliusban, mikor a családunk nyaral, bennünket azonban halaszthatatlan irodalmi ügyeink a városban tartanak, milyen érzés volt a teraszon ülni a szőlőlugas árnyékában, és a hófehér abroszon aranyló foltként a tele tányér soupe printani?re? Emlékszik-e, Amvroszij? Minek is kérdem: az ajkán látom, hogy emlékszik! Maréna, sőreg, ugyan már! Hanem a mindenféle szalonkafajta, idény szerint váltakozva, a fürj, a császármadár? Meg a gyöngyöző ásványvíz? De elég, nagyon is eltérünk a tárgytól… Utánam, olvasó!553
553Эх-хо-хо… Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, – на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..
Azon az estén, amikor Berliozt a tragikus baleset érte, fél tizenegy órakor csak egy szobában égett a villany a Gribojedov emeletén. Tizenkét irodalmár várakozott ott egyre türelmet­lenebbül Mihail Alekszandrovicsra, aki őket összehívta.554
554В половине одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича.
Széken, asztalon, még a két ablakpárkányon is ültek a TÖMEGÍR igazgatósági szobájában, és fulladoztak a hőségtől. A nyitott ablakon át sem hatolt be frissítő fuvallat. Moszkva most lehelte ki a napközben a kövekben, az aszfaltban felgyülemlett forróságot, és már látszott, hogy az éjszaka sem hoz enyhülést. A pincéből, ahol az étterem konyhája működött, hagyma­szag áradt, mindenki szomjas, ideges, ingerült volt.555
555Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления МАССОЛИТа серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились.
Beszkudnyikov, a regényíró – kifogástalanul öltözött, csendes ember, éber, ám ugyanakkor megfoghatatlan tekintetű – elővette zsebóráját. A mutató lassan a tizenegyes felé közeledett. Beszkudnyikov megkocogtatta az óra számlapját, és odamutatta szomszédjának, Dvubratszkij költőnek, aki az asztalon ült, és gumitalpú sárga cipőbe bújtatott lábaival harangozott unal­mában.556
556Беллетрист Бескудников – тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами – вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу.
– Hát ez azért sok – dörmögte elégedetlenül.557
557– Однако, – проворчал Двубратский.
– Biztosan kinn feledkezett a Kljazmánál a selma – szólalt meg döngő mellhangján Nasztaszja Lukinyisna Nyepremenova. Moszkvai kupecek árvájából lett írónő, és harcos tengerésztörté­neteket írt „George kormányos” álnéven.558
558– Хлопец, наверно, на Клязьме застрял, – густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».
– Ugyan már! – szólt közbe élénken Zagrivov, a népszerű szkeccsek írója. – Magam is szívesebben teázgatnék egy szellős kis balkonon, ahelyett, hogy itt főjek. De hát nem tízre volt kitűzve az ülés?559
559– Позвольте! – смело заговорил автор популярных скетчей Загривов. – Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в десять?
– Kellemes lehet most odakinn a Kljazma-parton – heccelte a jelenlévőket George kormányos, tudván, hogy Pereligino, az írók Kljazma-parti nyaralófaluja mindenkinek közös bánata, érzékeny pontja. – Biztosan már szólnak a fülemülék. Én mindig jobban tudok dolgozni a városon kívül, különösen tavasszal.560
560– А сейчас хорошо на Клязьме, – подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме – общее больное место. – Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.
– Harmadik éve fizetem a tagdíjat, hogy a bazedovos feleségemet abban a paradicsomban üdültethessem, de még mindig nem ködlik semmi a láthatáron – jegyezte meg keserűen, epésen Ieronyim Poprihin, a novellista.561
561– Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не видно, – ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.
– Kire hogy mosolyog a szerencse – dörmögte az ablakpárkányról Ababkov, a kritikus.562
562– Это уж как кому повезет, – прогудел с подоконника критик Абабков.
George kormányos szúrós kis szemében öröm villant fel, zengő alt hangját ellágyítva, szelíden fuvolázta:563
563Радость загорелась в маленьких глазках Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:
– Ne irigykedjünk, elvtársak. Nyaraló mindössze huszonkettő van, és még hét épülőben, a TÖMEGÍR-ben pedig háromezren vagyunk tagok.564
564– Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.
– Háromezer-egyszáztizenegy – helyesbített valaki a sarokból.565
565– Три тысячи сто одиннадцать человек, – вставил кто-то из угла.
– No látják – folytatta a Kormányos. – Mit tehetünk? Mi sem természetesebb, a dácsákat a legtehetségesebbeknek utalják ki…566
566– Ну вот видите, – проговорила Штурман, – что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас…
– A generálisoknak! – vágott bele a dolgok velejébe Gluharjov, a filmszcená­rium-író.567
567– Генералы! – напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.
Beszkudnyikov műásítást produkált, és kivonult a szobából.568
568Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
– Egyedül lakik öt szobában Pereliginóban – mondta Gluharjov, alighogy Beszkudnyikov kihúzta a lábát.569
569– Одни в пяти комнатах в Перелыгине, – вслед ему сказал Глухарев.
– Lavrovics pedig hatban! – kurjantotta Gyenyiszkin. – És az ebédlőjében tölgyfa burkolat van körös-körül a falon!570
570– Лаврович один в шести, – вскричал Денискин, – и столовая дубом обшита!
– Ugyan, most nem erről van szó – torkolta le őket Ababkov -, hanem arról, hogy mindjárt fél tizenkettő.571
571– Э, сейчас не в этом дело, – прогудел Абабков, – а в том, что половина двенадцатого.
A lárma nőttön-nőtt, már-már zendülés fenyegetett. Telefonáltak a közutálatnak örvendő Pereliginóba, de rossz helyre, Lavrovics dácsájába kapcsolták őket, megtudták, hogy Lavro­vics kiment a folyóra, és ettől végképp feldühödtek. Találomra betelefonáltak a Szépirodalmi Bizottságba a 930-as mellékállomáson, de ott persze már senkit sem találtak.572
572Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному № 930 и, конечно, никого там не нашли.
– Igazán telefonálhatott volna! – méltatlankodtak többen, köztük Gyenyisz­kin, Gluharjov és Kvant.573
573– Он мог бы и позвонить! – кричали Денискин, Глухарев и Квант.
De hajh, hiába heveskedtek: Mihail Alekszandrovics már sehová sem telefonálhatott. Messze-messze a Gribojedovtól, egy ezerwattos égőkkel megvilá­gított hatalmas teremben, három cinkkel borított asztalon feküdt az, ami nemrégen még Mihail Alekszandrovics volt.574
574Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем.
Az egyik asztalon alvadt vérrel borított teste, tört karral és összelapított mellkassal; a máso­dikon a feje, kicsorbult metszőfogakkal és megtört, tágra nyílt szemekkel, amelyeket immár nem zavart a vakító világosság; a harmadikon véres rongyok halmaza: a ruhája.575
575На первом – обнаженное, в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом – голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем – груда заскорузлых тряпок.
A lefejezett törzs mellett a következők álltak: a törvényszéki orvostan professzora, egy patologo­anatómus és a proszektora, a nyomozó hatóság képviselői, meg a felesége betegágya mellől telefonon odahívott Zseldibin, Mihail Alekszandrovics Berlioz helyettese, a TÖMEGÍR másodelnöke.576
576Возле обезглавленного стояли: профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по МАССОЛИТу – литератор Желдыбин.
Zseldibinért kocsi ment, és a nyomozókkal együtt legelőször a szerencsétlenül járt irodalmár lakására vitték (ez éjféltájban történt), ahol lepecsételték a papírokat, s onnét a hullaházba.577
577Машина заехала за Желдыбиным и, первым долгом, вместе со следствием, отвезла его (около полуночи это было) на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг.
A megboldogult földi maradványait körülálló személyek most arról tanakodtak, hogy mitévők legyenek: varrják-e oda a testhez a levágott fejet, vagy pedig úgy ravatalozzák fel a Gribojedov nagytermében, hogy egyszerűen állig letakarják fekete kendővel?578
578Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком?
Egy szó, mint száz, Mihail Alekszandrovics sehová sem tudott már telefonálni, Gyenyiszkin, Gluharjov és Kvant hiába heveskedtek, kiabáltak Beszkudnyikovval. Pontban éjfélkor a tizen­két irodalmár lejött az emeletről, és beült az étterembe. Ott ismét küldtek egy-két jókívánságot Mihail Alekszandrovics felé: a teraszon ugyanis természetesen minden asztal foglalt volt, és benn kellett vacsorázniok a szép, de fülledt termekben.579
579Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича: все столики на веранде, натурально, оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах.
És pontosan éjfélkor az elülső teremben valami dörrent, valami csörrent, és zakatolva-csilin­gelve rázendített, majd éles, magas férfihang ordított fel zenekísérettel: Halleluja! A híres Gribojedov-féle jazzband elkezdte műsorát. A verejtékező arcok földerültek, úgy tetszett, még a lovak is megélednek a freskón, a lámpák fényesebben világítanak – és egyszerre, mint aki letépte láncát, táncra perdült mind a két terem, majd nyomban utána a terasz is.580
580И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» это ударил знаменитый Грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.
Gluharjov egy Tamara Polumeszjac nevű költőnővel táncolt, táncolt Kvant, táncolt Zsupkov regényíró is egy sárga ruhás filmszínésznővel. Táncoltak továbbá a következők: Dragunszkij, Cserdakcsi, a kis köpcös Gyenyiszkin a nagy debella George kormányossal, táncolt Szemej­kina-Gall, a szépséges építésznő, egy fehér darócnadrágos ismeretlen erős szorításában. Táncoltak a tagok és a meghívott vendégek, moszkvaiak és vidékiek, Johann kronstadti író és egy bizonyos Vitya Kuftyik Rosztovból, állítólag filmrendező, akinek fél arcát sötétlila anyajegy borította; táncoltak a TÖMEGÍR költői szakosztályának kiválóságai, név szerint Pavianov, Bogohulszkij, Szladkij, Spicskin és Adelfina Buzgyak, köztük és mellettük ismeretlen foglalkozású, kefefrizurás, vattázott vállú fiatalemberek; egy öreg szakállas, akinek szakállában egy darabka zöldhagyma akadt fenn, egy gyűrött narancssárga selyemruhás, feltűnően vérszegény, vékonydongájú leányzóval ropta.581
581Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман Джоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали виднейшие представители поэтического подраздела МАССОЛИТа, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице.
A pincérek izzadtan rohangáltak, habzó söröskrigliket egyensúlyozva fejük fölött, s közben minduntalan rekedten, ingerülten kiabáltak: „Bocsánat, polgár­társ!” Valahol egy hang tölcséren át kommandírozott: „Egy rablóhús! Két flekken! Egy sőreg!” A magas tenor hang már nem is énekelte, hanem cifrázva vonította a Hallelujá-t. A jazzband cintányérainak zörejét időnként túlharsogta az éttermi tányérok csörömpölése; a mosogatólányok ugyanis lejtős szalagon eregették le az edényt a konyhába. Egy szó, mint száz: a pokol.582
582Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!». Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.
Éjféltájban látomás tűnt fel ebben a pokolban. A teraszra fekete szemű, hegyes kecske­szakállú, frakkos férfiú lépett ki, és uralkodói tekintettel fogta át birodalmát. A jólértesültek bizalmasan azt suttogták, hogy volt idő, amikor a dalia nem frakkot viselt, hanem széles bőrtüszővel övezte fel magát, amelyből pisztolyok markolata ágaskodott, hollószárny haját vérvörös selyemkendővel kötötte le, és halálfejes fekete lobogó alatt vitorlázott egy briggen a Karib-tengeren.583
583И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой.
De nem, nem, nem! Hazudnak a jól értesültek, Karib-tenger nincs is a világon, nem hajóznak rajta mindenre elszánt kalózok, s nem vadászik rájuk semmiféle korvett, nem terül a vízre ágyúfüst. Nem, nincsen semmi, nem is volt soha! Csak ez a nyápic hársfa van, meg a ková­csolt­vas rács, s azon túl a bulvár… Jégdarabok úszkálnak a hűtővödörben, a szomszéd asztal­nál bikafejű egyén ül, szeme vérben forog, minden szörnyű, rettenetes… Istenek, isteneim, mérget nekem, mérget!584
584Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар… И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно… О боги, боги мои, яду мне, яду!..
És az egyik asztalka mellől felröppent a szó: „Berlioz!”, a jazz elcsuklott, elhallgatott, mintha valaki öklével sújtott volna le rá. „Mi az? Mi történt?” – „Berlioz!!!” Felugrálnak, sikol­toznak…585
585И вдруг за столиком вспорхнуло слово: «Берлиоз!!» Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что, что, что, что?!!» – «Берлиоз!!!». И пошли вскакивать, пошли вскакивать.
Magasra csap a bánat hulláma a szörnyű hír hallatára. Valaki buzgólkodik, teli tüdővel bizonygatja, hogy most nyomban, ahogy együtt vannak, kollektív táviratot kell fogalmazni, és azt haladéktalanul feladni.586
586Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
De miféle táviratot, kérdjük, milyent és hová? És minek egyáltalában feladni? És végül is, hová, kinek? Mire való a távirat annak, akinek szétlapított tarkója jelenleg a kórboncnok gumikesztyűs keze közt van, és akinek nyakát a professzor épp most varrja görbe tűvel? Annak úgyis vége, nincs szüksége semmiféle táviratra. Neki már befellegzett, ne terheljük fölöslegesen a távírót.587
587Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф.
Igen, igen, neki befellegzett… de mi élünk!588
588Да, погиб, погиб… Но мы то ведь живы!
Igen magasra csapott a gyász hulláma, felcsapott, felcsapott, de azután alábbhagyott. Valaki már visszaült asztalához, és előbb lopva, majd egyre nyíltabban, eszegélni, iszogatni kezdett. Elvégre miért vesszen kárba a finom côtelette de volailles? Mit segítünk Mihail Alekszandro­vicson azzal, ha éhen maradunk? Elvégre mi élünk!589
589Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом и в открытую – выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы!
A zongorát természetesen kulcsra zárták, a zenekar szétszéledt, egy-két újságíró elment a szerkesztőségbe nekrológot írni. Aztán híre terjedt, hogy Zseldibin megjött a hullaházból, fölment a megboldogult emeleti szobájába, és azon nyomban suttogni kezdték, hogy ő lesz Berlioz utóda. Zseldibin felhívatta az étteremből mind a tizenkét vezetőségi tagot, és a Berlioz irodájában sebtében megrendezett ülésen megvitatott velük néhány halaszthatatlan kérdést: a Gribo­jedov oszlopos termének feldíszítéséről, a holttest átszállításáról, a ravatalozás rendjéről meg a gyászesettel kapcsolatos néhány más problémáról.590
590Натурально, рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех двенадцать членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием.
Az étterem eközben tovább élte rendes éjszakai életét, s élte volna zárásig, azaz hajnali négy óráig, ha nem jön közbe egy valóban egészen rendkívüli esemény, amely sokkal jobban megrázta a kedélyeket, mint Berlioz halálhíre.591
591А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до четырех часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряду вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза.
Először a Gribojedov kapuja előtt strázsáló bérkocsisok zúdultak fel! Hallatszott, amint egyikük felugrik a bakon, és felkiált:592
592Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах прокричал:
– A teremtésit! Oda nézzetek!593
593– Тю! Вы только поглядите!
Honnét, honnét nem, abban a pillanatban a vaskerítésnél piciny lángocska villant fel, és lassan közeledett az étterem teraszához. Az asztaloknál ülők felálltak, és a sötétséget kémlelve meg­látták, hogy a piciny lángocskával együtt fehér kísértet lépdel az étterem felé. Amikor már odaért a szőlőlugashoz, az emberek sóbálvánnyá meredtek, a villájukra tűzött falat hal megállt a levegőben, szemük kiguvadt. A portás, aki abban a pillanatban lépett ki a ruhatárból a kertbe, hogy rágyújtson, eltaposta cigarettáját, és elindult a kísértet felé, láthatóan azzal a szándékkal, hogy elállja az útját az étterem felé; de aztán mégis meggondolta magát, és megállt, bárgyún mosolyogva.594
594Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трельяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь.
A kísértet így a szőlőlugas nyílásáig érve akadálytalanul belépett a teraszra. És ekkor mindenki meglátta, hogy a kísértet nem kísértet, hanem Ivan Nyikolajevics Hontalan – a híres költő.595
595И привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это – никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный – известнейший поэт.
Mezítláb érkezett, rongyos fehér Tolsztoj-ingben, mellére ismeretlen szentet ábrázoló papirosképecske volt tűzve biztosítótűvel; az ing alatt hosszú szárú, csíkos fehér alsónadrág. Kezében meggyújtott esküvői gyertya. Jobb arcán friss karmolás. Nehéz lenne fölmérni a teraszon támadt hallgatás mélységét. Az egyik pincér kezéből, a félrebillent söröskorsóból lassan csorgott a padlóra a sör.596
596Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок кружки на пол.
A költő feje fölé emelte a gyertyát, és hangosan köszönt:597
597Поэт поднял свечу над головой и громко сказал:
– Üdvözöllek, barátaim! – Majd benézett a legközelebbi asztal alá, és bosszúsan megállapí­totta: – Itt sincs!598
598– Здорово, други! – после чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: – Нет, его здесь нет!
Két hang szólalt meg. Az egyik, egy dörmögő basszus, kérlelhetetlenül kijelentette:599
599Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно:
– Delirium tremens. Ennek is vége.600
600– Готово дело. Белая горячка.
A másik, egy riadt női hang, ezt mondta:601
601А второй, женский, испуганный, произнес слова:
– Hogy jutott el idáig ebben az öltözékben? Hogy engedhette a rendőrség?602
602– Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?
Az utóbbi megjegyzést Ivan Nyikolajevics is meghallotta, válaszolt is rá:603
603Это Иван Николаевич услыхал и отозвался:
– Kétszer akartak feltartóztatni, egyszer a Szkatyertnij utcában, egyszer meg itt a Bronnaján, de átmásztam a sövényen, amint látja, az arcomat is összekarmolta! – Magasra tartotta a gyer­tyát, és emelt hangon folytatta, rekedt hangja megerő­södött, indulat fűtötte át: – Testvéreim az irodalomban, hallgassátok meg szómat! A gonosz megjelent közöttünk! Fogjátok el, de mielőbb, mert beláthatatlan kárt fog okozni!604
604– Дважды хотели задержать, в скатертном и здесь, на Бронной, да я махнул через забор и, видите, щеку изорвал! – тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: – Братья по литературе! (Осипший голос его окреп и стал горячей.) Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!
– Mi, micsoda? Mit mondott? Ki jelent meg? – hangzott mindenfelől.605
605– Что? Что? Что он сказал? Кто появился? – понеслись голоса со всех сторон.
– Egy külföldi konzultáns – felelte Ivan. – És az a konzultáns a Patriarsije Prudin megölte Misa Berliozt.606
606– Консультант! – ответил Иван, – и этот консультант сейчас убил на Патриарших Мишу Берлиоза.
Ekkor a vendégek a belső termekből is kiáramlottak a teraszra, valóságos csődület támadt Ivan gyertyalángocskája körül.607
607Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ, вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.
– Bocsánat, magyarázza meg, kérem, kissé pontosabban – szólalt meg Ivan Nyikolajevics füle mellett egy halk, udvarias hang. – Ki ölte meg Berliozt?608
608– Виноват, виноват, скажите точнее, – послышался над ухом Ивана тихий и вежливый голос, – скажите, как это убил? Кто убил?
– Egy külföldi professzor, konzultáns és kém – válaszolta Ivan, és fürkészve nézett körül.609
609– Иностранный консультант, профессор и шпион! – озираясь, отозвался Иван.
– Hogy hívják? Mi a neve? – hangzott a következő halk kérdés.610
610– А как его фамилия? – тихо спросили на ухо.
– A neve! Az ám, ha tudnám a nevét! – kiáltott fel Ivan kétségbeesetten. – Nem tudtam elolvasni a névjegyét… Csak az első betűjére emlékszem, annyit tudok, hogy W-vel kezdődik, duplavével… Milyen nevek kezdődnek W-vel? – kérdezte magától Ivan; fejéhez kapott, és mormolni kezdte: – W, wé, wa, wo, wu… Waschner? Wagner? Weiner? Wegner? Winter? – Haja lassan égnek meredezett a nagy erőfeszítéstől.611
611– То-то фамилия! – в тоске крикнул Иван, – кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке… Помню только первую букву «Ве», на «Ве» фамилия! Какая же это фамилия на «Ве»? – схватившись рукою за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: – Ве, ве, ве! Ва… Во… Вашнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер? – волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения.
– Wulf? – szólt közbe egy kétségbeesett női hang.612
612– Вульф? – жалостно выкрикнула какая-то женщина.
Ivan dühbe gurult:613
613Иван рассердился.
– Buta liba! – kiáltott fel, és tekintete a közbeszólót kereste. – Mi köze ehhez Wulfnak? Wulf nem tehet semmiről! Wo, wa… Nem, sehogy se jut az eszembe. Mondok valamit, elvtársak: telefonáljanak a rendőrségre, küldjenek ki azonnal öt motorbiciklis járőrt géppuskával, hogy fogják el a professzort. És ne felejtsék el közölni, hogy ketten vannak még vele; egy nyurga pepita, a csíptetője törött, meg egy kövér fekete kandúr… Én majd addig felkutatom a Gribojedovot, mert érzem, hogy itt kell lennie!614
614– Дура! – прокричал он, ища глазами крикнувшую. – Причем здесь Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во, во… Нет! Так не вспомню! Ну вот что, граждане: звоните сейчас в милицию, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое: какой-то длинный, клетчатый… пенсне треснуло… и кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова… Я чую, что он здесь!
Nyugtalanul körülnézett, átfurakodott a körülállókon, gyertyáját lóbálta, hogy végigcsöpögött rajta a viasz, és rendre benézett az asztalok alá. „Orvost!” súgta egy hang, és csakhamar jól táplált, simára borotvált, szeretetre méltó arc, csontkeretes szemüveg jelent meg Ivan előtt.615
615Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово: «Доктора!» – и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном.
– Csillapodjék, Hontalan elvtárs! – kérlelte az arc, vidám, szinte ujjongó hanglejtéssel. – Önt megrendítette a mindnyájunk által szeretett Mihail Alekszandrovics… röviden: Misa Berlioz halála. Mi sem természetesebb, ezt mindannyian megértjük. Nyugalomra, pihenésre van szüksége. Az elvtársak hazakísérik, ágyba fektetik, kialussza magát…616
616– Товарищ Бездомный, – заговорило это лицо юбилейным голосом, – успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича… нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь…
– El kell fogni a professzort, nem érted, te marha? – vicsorgott rá Ivan dühösen. – Te meg itt feltartasz a hülye locsogásoddal.617
617– Ты, – оскалившись, перебил Иван, – понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями! Кретин!
– Már engedje meg, Hontalan elvtárs… – pirult-hüledezett a jól táplált ábrázat, és láthatóan már megbánta, hogy beavatkozott a dologba.618
618– Товарищ Бездомный, помилуйте, – ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
– Nem engedem meg, és legkevésbé teneked, te emeletes barom! – szólt Ivan Nyikolajevics fojtottan, gyűlölködve.619
619– Нет, уж кого-кого, а тебя я не помилую, – с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич.
Arca eltorzult, a gyertyát gyorsan átvette jobb kezéből a bal kezébe, és jobbját meglendítve, hatalmas pofont kent le a részvevő ábrázatra.620
620Судорога исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху.
Ekkor többeknek eszébe jutott, hogy le kéne fogniok Ivant – és rávetették magukat. A gyertya kialudt, a jól tápláltról leesett a szemüveg, és abban a pillanatban el is taposták. Ivan félel­metes csatakiáltást bocsátott ki a torkán, mely egészen a bulvárig elhatolt, harcra tüzelve a lelkeket – és védekezni kezdett. Az asztalokról csörömpölve hullott le az edény, nők sikoltoztak.621
621Тут догадались броситься на Ивана – и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.
Mialatt a pincérek törülközőkkel megkötözték a költőt, a ruhatárban a következő párbeszéd folyt a briggkapitány meg a portás közt.622
622Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.
– Nem láttad, hogy alsónadrágban van? – kérdezte a kalóz dermesztő nyuga­lommal.623
623– Ты видел, что он в подштанниках? – холодно спрашивал пират.
– De mit tehettem volna, Arcsibald Arcsibaldovics? – védekezett a portás remegve. – Muszáj beeresztenem, ha egyszer tagja a TÖMEGÍR-nek!624
624– Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, – труся, отвечал швейцар, – как же я могу их не допустить, если они – член МАССОЛИТа?
– Láttad vagy nem láttad, hogy alsónadrágban van? – ismételte a kalóz.625
625– Ты видел, что он в подштанниках? – повторял пират.
– Mit csináljak, Arcsibald Arcsibaldovics? – mentegetőzött a portás egyre vörösebb arccal. – Hiszen értem én a dolgot, a teraszon hölgyek is ülnek…626
626– Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, – багровея, говорил швейцар, – что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят.
– Nem a hölgyekről van szó, a hölgyeknek ez édes mindegy – ripakodott rá a kalóz, és a szó szoros értelmében felnyársalta a tekintetével. – De a rendőrségnek nem mindegy! Gatyás férfi Moszkva utcáin csupán egyetlenegy esetben közlekedhet, tudniillik rendőri kísérettel, és csu­pán egyetlenegy helyre mehet: az őrszobára! Neked pedig mint portásnak tudnod kell, hogy ha gatyás férfit látsz, haladéktalanul fütyülnöd kell. Megértetted? Hallod, mi folyik a teraszon?627
627– Дамы здесь ни при чем, дамам это все равно, – отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами, – а это милиции не все равно! Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции, и только в одно место – в отделение милиции! А ты, если швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен, не медля ни секунды, начинать свистеть. Ты слышишь?
A portás, aki már azt se tudta, fiú-e vagy lány, meghallotta a teraszról behatoló hangzavart, edénycsörömpölést, női sikolyokat.628
628Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики.
– Nos, milyen büntetést érdemelsz ezért? – folytatta a kalózkapitány.629
629– Ну что с тобой сделать за это? – спросил флибустьер.
A portás arcbőre bíborlilára vált, mint a tífuszos betegé, szeme megüvegese­dett. Úgy rémlett neki, hogy Arcsibald Arcsibaldovics oldalt elválasztott hollófekete haját lángvörös selyem födi el, a frakk, a keményített ingmell eltűnik, s a bőrtüszőből pisztoly markolata ágaskodik elő. Már látta magát felakasztva a főárbocra… Látta a tulajdon kicsüngő nyelvét, vállára bukott, élettelen fejét, még a hullámok csobbanását is hallotta a hajó oldalán. Térde megroggyant. A kalózkapitány ekkor megszánta, és eloltotta villámló tekintetét.630
630Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флибустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор.
– Vigyázz magadra, Nyikolaj, ez az utolsó eset! Ilyen portás nekünk nem kell, ingyen se! Elmehetsz templomszolgának. – Ezzel elintézvén az ügyet, a kalózkapitány gyors, pattogó, pontos parancsszavakat osztogatott: – Pantyelejt a büféből. Rendőrt. Jegyzőkönyvet. Autót. Az elmeklinikára. – És hozzátette: – Máskor fütyülj.631
631– Смотри, Николай! Это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане и даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. – Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: – Пантелея из буфетной. Милиционера. Протокол. Машину. В психиатрическую. – И добавил: – Свисти!
Negyedóra sem telt bele, és a megdöbbent publikum nemcsak az étteremben, hanem a bulvá­ron meg a Gribojedov kertjére néző házak ablakaiból is láthatta, amint Pantyelej, a portás, egy rendőr, egy pincér és egy Rjuhin nevű költő múmiaformán bepólyált fiatalembert visz ki a Gribojedov kapuján, a fiatalember könnyezve zokog, köpköd – Rjuhint igyekszik megcélozni -, és bömbölve ordítja végig a bulváron:632
632Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили спеленатого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал:
– Marhák!…633
633– Сволочь!
A teherautó sofőrje dühösen beindítja a motort. Mellette egy bérkocsis nógatja a lovát, orgonaszínű gyeplőszárral csapkodja a farát, és így biztatja a sofőrt:634
634Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал:
– Én tudom az utat! Vittem már utast a psziátriára!635
635– А вот на беговой! Я возил в психическую!
Körös-körül a sokaság zúgva kommentálja a példátlan eseményeket. Egyszóval: ocsmány, fertelmes, parázs, disznó módon érdekes botrány kerekedett, amely csak akkor ért véget, amikor a teherautó elvitte a szerencsétlen Ivan Nyikolajevicset, s vele a rendőrt, Pantyelejt meg Rjuhint.636
636Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие; словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.
HATODIK FEJEZET637
637Глава 6
Szkizofrénia, amint megjósoltatott638
638Шизофрения, как и было сказано
Éjjel fél kettő volt, amikor a Moszkva környékén nemrég épült, folyóparti híres elmeklinika orvosi rendelőjébe belépett egy kecskeszakállas, fehér köpenyes férfi. A három ápoló egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a kanapén ülő Ivan Nyikolajevicsről. Jelen volt Rjuhin is, a költő, rendkívül izgatott állapotban. A törülközők, amelyekkel az étteremben megkötözték Ivan Nyikolajevicset, halomban tornyosultak mellette a kanapén. Keze, lába most szabad volt.639
639Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны.
A belépő orvos láttára Rjuhin elsápadt, köhécselt, s félénken köszönt.640
640Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал:
– Jó estét, doktor.641
641– Здравствуйте, доктор.
Az orvos biccentett, de eközben nem Rjuhinra nézett, hanem Ivan Nyikolajevicsre, aki mozdu­latlanul ült, szemöldökét haragosan összevonva, és az orvos megjelenésére meg se moccant.642
642Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача.
– Ez itt, kérem szépen, Hontalan, Ivan Nyikolajevics, a híres költő – magya­rázta Rjuhin, maga sem tudta, miért, titokzatosan suttogva. – Tetszik tudni… attól tartunk… delirium tremens…643
643– Вот, доктор, – почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, – известный поэт Иван Бездомный… вот, видите ли… мы опасаемся, не белая ли горячка…
– Sokat ivott? – kérdezte az orvos is halkan, a szája sarkából.644
644– Сильно пил? – сквозь зубы спросил доктор.
– Nem, azaz hát néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy…645
645– Нет, выпивал, но не так, чтобы уж…
– Svábbogarat, patkányt, ördögfiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?646
646– Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?
– Nem – válaszolta Rjuhin idegesen összerezzenve. – Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is… teljesen normális volt.647
647– Нет, – вздрогнув, ответил Рюхин, – я его вчера видел и сегодня утром. Он был совершенно здоров…
– És miért van alsónadrágban? Az ágyból hozták ide?648
648– А почему в кальсонах? С постели взяли?
– Nem, az étteremben jelent meg így…649
649– Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде…
– Ahá, ahá – bólintott az orvos roppant elégedetten. – És a karmolások az arcán? Verekedett?650
650– Ага, ага, – очень удовлетворенно сказал доктор, – а почему ссадины? Дрался с кем-нибудь?
– Nem, leesett a kerítésről. Aztán az étteremben pofon ütött valakit… és aztán még valakit…651
651– Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного… И еще кое-кого…
– Úgy, úgy, úgy – helyeselt az orvos, majd Ivanhoz fordult, és üdvözölte: – Jó estét kívánok!652
652– Так, так, так, – сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: – Здравствуйте!
– Jó napot, kártevő! – felelte Ivan hangosan, ingerülten.653
653– Здорово, вредитель! – злобно и громко ответил Иван.
Rjuhin annyira megijedt, hogy nem mert fölnézni az udvarias orvosra. Az orvos azonban egy cseppet sem sértődött meg, hanem gyakorlott, ügyes mozdulattal lekapta szemüvegét, felhúzta fehér köpenyét, és a szemüveget hátsó nadrágzsebébe csúsztatta. Aztán megint Ivanhoz fordult:654
654Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным, ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:
– Hány éves?655
655– Сколько вам лет?
– Menjen a pokol fenekére! – rivallt rá Ivan, és félrefordult.656
656– Подите вы все от меня к чертям, в самом деле! – грубо закричал Иван и отвернулся.
– Mért haragszik? Hisz nem bántottam!657
657– Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?
– Huszonhárom éves vagyok – válaszolta Ivan, és idegesen folytatta: – Panaszt teszek vala­mennyiük ellen. Különösen teellened, te utolsó piszok! – fordult egyenesen Rjuhinhoz.658
658– Мне двадцать три года, – возбужденно заговорил Иван, – и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида! – отнесся он отдельно к Рюхину.
– Miért akar panaszt tenni?659
659– А на что же вы хотите пожаловаться?
– Azért, mert makkegészséges létemre megfognak, és idehurcolnak a dili­házba! – háborgott Ivan.660
660– На то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом! – в гневе ответил Иван.
Rjuhin ekkor rátekintett, és ereiben meghűlt a vér: Ivan szemében valóban nyoma sem látszott tébolynak. A Gribojedovban zavaros volt a pillantása, de most feltisztult, olyan volt, mint mindig.661
661Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные.
„A mindenségit! – hüledezett Rjuhin. – Hiszen csakugyan normális! Micsoda galiba! Ugyan miért is hoztuk ide? Tiszta normális, csak az arca van összekarmolászva…”662
662«Батюшки! – испуганно подумал Рюхин, – да он и впрямь нормален? Вот чепуха какая! Зачем же мы, в самом деле, сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана…»
Az orvos leült egy fényes nikkellábú fehér zsámolyszékre, és higgadtan magyarázta: – Ön nincs a diliházban, hanem egy klinikán, ahol senki sem fogja tartóztatni, ha erre nincs szükség.663
663– Вы находитесь, – спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, – не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности.
Ivan Nyikolajevics hitetlenkedve sandított rá, de azért kibökte:664
664Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал:
– Hál’ istennek! Végre egy normális emberrel találkozom a sok idióta után! De az idióták közt is első ez a hülye, tehetségtelen alak, a Szaska!665
665– Слава те господи! Нашелся наконец хоть один нормальный среди идиотов, из которых первый – балбес и бездарность Сашка!
– Ki az a tehetségtelen Szaska? – tudakolta az orvos.666
666– Кто этот Сашка-бездарность? – осведомился врач.
– Ez itten, Rjuhin – közölte Ivan, és piszkos mutatóujjával Rjuhinra bökött.667
667– А вот он, Рюхин! – ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина.
Rjuhin elvörösödött mérgében. „Hát ez a köszönet, amiért segíteni próbáltam rajta! – gondolta keserűen. – Nem, hát ez az Ivan igazán jellemtelen fráter!”668
668Тот вспыхнул от негодования. «Это он мне вместо спасибо! – горько подумал он, – за то, что я принял в нем участие! Вот уж, действительно, дрянь!»
– Tipikus kulákivadék – folytatta Ivan Nyikolajevics: nyilvánvalóan sarkallta a vágy, hogy leleplezze Rjuhint. – És ráadásul olyan kulák, aki gondosan proletár­nak álcázza magát. Nézze csak meg a böjtös ábrázatát, és hasonlítsa össze a hangzatos költeményeivel! Hahaha, nézzen csak bele a lelkébe, hogy mit gondol magában, és a szája is tátva marad ámulatában! – És Ivan Nyikolajevics baljósan felkacagott.669
669– Типичный кулачок по своей психологии, – заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина, – и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, который он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… «Взвейтесь!» да «развейтесь!»… А вы загляните к нему внутрь – что он там думает… вы ахнете! – и Иван Николаевич зловеще рассмеялся.
Rjuhin rákvörös lett, zihálva lélegzett, csak azon járt az esze, hogy íme, kígyót melengetett keblén, megszánt valakit, akiről kiderült, hogy ádáz ellensége. No és ami a legrosszabb: tenni nem tehet ellene semmit, elvégre nem szállhat vitába egy elmebeteggel!670
670Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было: не ругаться же с душевнобольным?!
– Tulajdonképpen miért hozták be ide? – kérdezte most az orvos, miután figyelmesen végig­hallgatta Hontalan fejtegetéseit.671
671– А почему вас, собственно, доставили к нам? – спросил врач, внимательно выслушав обличения Бездомного.
– Tudom is én, hogy az ördög vinné el a tökfilkókat! Megfogtak, megkö­töztek holmi rongyokkal, aztán be a teherautóba!672
672– Да черт их возьми, олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике!
– Szabad megkérdeznem, miért jelent meg alsóneműben az étteremben?673
673– Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?
– Nincs ebben semmi különös – magyarázta Ivan. – Fürödtem a Moszkva folyóban, és közben valaki ellopta a ruhámat, ezt a kacatot hagyta ott helyette. Meztelenül mégse mehetek végig Moszkván, azt kellett fölvennem, ami volt, mert siettem az étterembe, a Gribojedovba.674
674– Ничего тут нету удивительного, – ответил Иван, – пошел я купаться на Москва-реку, ну и попятили мою одежу, а эту дрянь оставили! Не голым же мне по Москве идти? Надел что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову.
Az orvos kérdően tekintett Rjuhinra, aki zavartan motyogta:675
675Врач вопросительно посмотрел на Рюхина, и тот хмуро пробормотал:
– Úgy hívják az éttermünket.676
676– Ресторан так называется.
– Ahá – bólintott az orvos. – És miért sietett annyira? Valami hivatalos talál­kozója volt?677
677– Ага, – сказал врач, – а почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?
– Egy külföldi konzultánst hajszolok – felelte Ivan, és riadtan tekintett körül.678
678– Консультанта я ловлю, – ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.
– Miféle konzultánst?679
679– Какого консультанта?
– Ismeri Berliozt? – kérdezte Ivan jelentőségteljesen.680
680– Вы Берлиоза знаете? – спросил Иван многозначительно.
– A zeneszerzőt?681
681– Это… композитор?
Ivan elképedt:682
682Иван расстроился.
– Miféle zeneszerzőt?… Ja úgy… igen… nem. A zeneszerző, az más. Csak névrokona Misa Berlioznak.683
683– Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор – это однофамилец Миши Берлиоза!
Rjuhin megfogadta ugyan, hogy nem szól, mégis meg kellett magyaráznia:684
684Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить.
– Mihail Alekszandrovics Berliozt, a TÖMEGÍR elnökét ma este elgázolta a villamos a Patriarsije Prudin.685
685– Секретаря МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших.
– Ne fecsegj, hisz fogalmad sincs semmiről! – förmedt rá Ivan. – Nem te voltál ott, hanem én! A konzultáns szándékosan küldte a villamos elé.686
686– Не ври ты, чего не знаешь! – рассердился на Рюхина Иван, – я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!
– Odalökte?687
687– Толкнул?
– Már hogy lökte volna! – méltatlankodott Ivan; felmérgesítette az általános értetlenség. – Az effélének nincs arra szüksége, hogy odalökje! Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember a fejét fogja. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.688
688– Да при чем здесь «толкнул»? – сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван, – такому и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай!
– És önön kívül látta-e még valaki azt a konzultánst?689
689– А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?
– Az a baj, hogy csak én láttam, meg Berlioz.690
690– То-то и беда, что только я и Берлиоз.
– Úgy, úgy. És milyen intézkedéseket foganatosított, hogy elfogja a gyilkost? – Az orvos megfordult, és ránézett egy fehér köpenyes nőre, aki az íróasztalnál ült a rendelő sarkában. A nő elővett egy lap papirost, és elkezdte kitölteni az üres rubrikákat.691
691– Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? – тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.
– A következőket: fogtam egy gyertyát a konyháról…692
692– Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку…
– Ezt itt? – kérdezte az orvos, és a törött gyertyára mutatott, amely a szent­képpel együtt az asztalon feküdt a nő előtt.693
693– Вот эту? – спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной.
– Igen, azt, és…694
694– Эту самую, и…
– És a szentképet minek vitte magával?695
695– А иконка зачем?
– A szentképet, igen… – Ivan elpirult. – Tudomásom szerint attól félnek a legjobban. – Ujjával ismét Rjuhin felé bökött. – Tudniillik arról van szó, hogy az a konzultáns… mondjuk ki nyíltan… a gonosszal cimborál… nem lehet csak úgy egykönnyen elfogni.696
696– Ну да, иконка… – Иван покраснел, – иконка-то больше всего и испугала, – он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина, – но дело в том, что он, консультант, он, будем говорить прямо… с нечистой силой знается… и так его не поймаешь.
Az ápolók – ők tudták, miért – kihúzták magukat, és le nem vették a szemüket Ivanról.697
697Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана.
– Igenis, a sátánnal cimborál – folytatta Ivan. – Ez kétségtelen. Személyesen beszélt Ponczius Pilátussal. Ne nézzenek így rám, kérem, igazat mondok! Mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot… Egyszóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.698
698– Да-с, – продолжал Иван, – знается! Тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего на меня так смотреть! Верно говорю! Все видел – и балкон и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, за это я ручаюсь.
– Helyes, helyes…699
699– Ну-те, ну-те…
– Nos, éppen ezért a mellemre tűztem a szentképet, és utánaeredtem…700
700– Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал…
Az óra ekkor kettőt ütött.701
701Вдруг часы ударили два раза.
– Ejha! – kiáltotta Ivan, és felugrott a kanapéról. – Már két óra, és én itt magukkal vesztegetem az időmet! Bocsánat, hol a telefon?702
702– Эге-ге! – воскликнул Иван и поднялся с дивана, – два часа, а я с вами время теряю! Я извиняюсь, где телефон?
– Hagyják telefonálni – utasította az orvos az ápolókat.703
703– Пропустите к телефону, – приказал врач санитарам.
Ivan fölemelte a hallgatót, a nő pedig ezalatt halkan tudakolta Rjuhintól:704
704Иван ухватился за трубку, а женщина в это время тихо спросила у Рюхина:
– Nős?705
705– Женат он?
– Nem, nőtlen – válaszolta Rjuhin megszeppenve.706
706– Холост, – испуганно ответил Рюхин.
– Tagja a szakszervezet­nek?707
707– Член профсоюза?
– Igen.708
708– Да.
– Rendőrség? – kiabálta ezalatt Ivan a kagylóba. – Rendőrség? Kérem, ügyeletes elvtárs, intézkedjék azonnal, hogy küldjenek ki öt motorbiciklis járőrt, géppuskával, egy külföldi konzultáns elfogására. Tessék? Jöjjenek értem, én is magukkal megyek… Tessék? Itt Hontalan beszél, a költő, a bolondokházából… Mi a címük? – kérdezte halkan az orvostól, tenyerével elfödve a kagylót, majd újra belekiabált: – Halló! Halló! Nem hallják? Piszokság! – üvöltött fel hirtelen, és a falhoz vágta a kagylót. Aztán az orvoshoz fordult, kezet nyújtott neki: – A viszontlátásra! – mondta ridegen és menni készült.709
709– Милиция? – закричал Иван в трубку, – милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду… Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома… Как ваш адрес? – шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью, – а потом опять закричал в трубку: – Вы слушаете? Алло!.. Безобразие! – вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить.
– Várjon, várjon, hová siet? – szólt rá az orvos, és mélyen a szeme közé nézett, úgy folytatta: – Éjszaka közepén, egy szál alsóneműben… Nem érzi magát jól, maradjon itt.710
710– Помилуйте, куда же вы хотите идти? – заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана, – глубокой ночью, в белье… Вы плохо чувствуете себя, останьтесь у нас!
– Engedjenek, no – fordult Ivan az ápolókhoz, akik elállták az ajtót. – Elengednek vagy nem? – ordított fel fenyegetően.711
711– Пропустите-ка, – сказал Иван санитарам, сомкнувшимся у дверей. – Пустите вы или нет? – страшным голосом крикнул поэт.
Rjuhin összerezzent, a nő megnyomott egy gombot, és a kisasztal üveglapjára fényes nikkeldoboz és lezárt injekciós ampulla ugrott ki.712
712Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула.
– Hát így vagyunk? – ordította Ivan, és körülnézett, riadtan, mint a csapdába szorult vad. – No, jól van… ajánlom magamat! – És fejjel előre nekiugrott az elfüggönyözött ablaknak.713
713– Ах так?! – дико и затравленно озираясь, произнес Иван, – ну ладно же! Прощайте… – и головою вперед он бросился в штору окна.
Elég nagyot szólt, de az üvegtábla a függöny mögött meg se repedt, s Ivan Nyikolajevics egy szempillantással később már az ápolók keze közt vergődött. Hörgött, üvöltött, harapni próbált.714
714Раздался удар, но небьющиеся стекла за шторою выдержали его, и через мгновение Иван забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал:
– Hát így üvegezik maguknál az ablakokat? Eresszenek el…715
715– Так вот вы какие стеклышки у себя завели!.. Пусти! Пусти, говорю!
Az orvos kezében fecskendő villant, a nő egyetlen mozdulattal feltépte az ócska Tolsztoj-ing ujját, és cseppet sem nőies erővel megragadta Ivan karját. Éterszag támadt, Ivan egy pillanatra elernyedt a négy ember keze közt, és az orvos ügyesen kihasználta ezt a pillanatot, karjába döfte a tűt. Még néhány másodpercig fogták, aztán leültették a kanapéra.716
716Шприц блеснул в руках у врача, женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром. Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд, и потом опустили на диван.
– Banditák! – üvöltötte Ivan, és felugrott a kanapéról, de újra leültették. Amint elengedték, ismét fel akart ugrani, de ezúttal már önként ült vissza. Nem szólt, dühösen nézett körül, majd váratlanul ásított, és keserűen elmosolyodott.717
717– Бандиты! – прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой.
– Hát mégis bekasztliztak – mondta, újra ásított, aztán egyszer csak lefeküdt, fejét a vánkosra tette, kezét gyerek módjára az arca alá rakta, és álmosan, már nem is keserűen mormolta: – Bánom is én… Majd megadják az árát… én figyelmeztettem magukat, lesz, ami lesz. Engem már csak Pilátus érdekel… Ponczius Pilátus… – azzal becsukta a szemét.718
718– Заточили все-таки, – сказал он, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом, без злобы: – Ну и очень хорошо… Сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите! Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат… Пилат… – тут он закрыл глаза.
– Fürdőt, utána vigyék a száztizenhetes magánba, ápolót mellé – rendelkezett az orvos, és újra föltette szemüvegét. Rjuhin ismét összerezzent: a fehér ajtó nesztelenül kinyílt, kék éjjeli lámpások fényében derengő folyosó tárult elébe. A folyosóról gumikerekű hordágy gördült be, arra áttették az elcsöndesedett Ivant, és elgurították; az ajtó ismét bezárult mögötte.719
719– Ванна, сто семнадцатую отдельную и пост к нему, – распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул: бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.
– Mondja, kérem – fordult Rjuhin suttogva az orvoshoz -, tehát csakugyan beteg?720
720– Доктор, – шепотом спросил потрясенный Рюхин, – он, значит, действительно болен?
– Ó, igen.721
721– О да, – ответил врач.
– És mi baja? – tudakolta félénken Rjuhin.722
722– А что же это такое с ним? – робко спросил Рюхин.
Az orvos fáradtan nézett rá, bágyadtan válaszolt:723
723Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил:
– Motorikus és szenzoros ataxia… téves interpretációk… Úgy látszik, súlyos eset. Feltehetően szkizofrénia. És hozzá még alkoholizmus…724
724– Двигательное и речевое возбуждение… Бредовые интерпретации… Случай, по-видимому, сложный… Шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм…
Rjuhin egy szót sem értett abból, amit az orvos mondott, csak azt látta, hogy Ivan Nyikola­jevicsnek alighanem rosszul áll a szénája, ezért felsóhajtott, és megkérdezte:725
725Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты, вздохнул и спросил:
– És miféle konzultánst emleget folyton?726
726– А что это он все про какого-то консультанта говорит?
– Nyilván látott valakit a beteg, aki felizgatta a fantáziáját. Vagy talán hallucináció…727
727– Видел, наверно, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал…
Néhány perccel később a teherautó visszavitte Rjuhint Moszkvába. Lassan hajnalodott, de az utcai lámpákat még nem oltották el; fényük bántónak, fölöslegesnek tetszett. A sofőr dühös volt, hogy odaveszett az éjszakája, hajtotta a masinát, ahogy csak a motorból kifért, és a kanyaroknál csak úgy farolt a kocsi.728
728Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину что есть сил, и ее заносило на поворотах.
Elmaradt az erdő, leszakadt róluk, a folyó is félrehúzódott, változatos képek szaladtak a teherautó elébe – sövények, őrházak, farakások, magasságjelző póznák meg holmi árbocok, rajtuk odafűzött orsófélék, kavicshalmok, csatornák­kal felárkolt föld – egyszóval, mindenből érződött, hogy Moszkva ott van mindjárt a kanyaron túl, mindjárt előtűnik, és elnyeli őket.729
729Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону, навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами, – словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит.
Rjuhin zötyögött, ide-oda lódult a kocsiban, a tuskó, amin ült, időnként ki-ki akart csúszni alóla. A kocsiszekrényben szanaszét szóródtak az éttermi törülközők, amelyeket a rendőr meg Pantyelej felraktak – ők ketten már előbb hazamentek trolibuszon. Rjuhin előbb megpróbálta összeszedni a rongyokat, de aztán dühbe gurult: „Ott egye meg a fene az egészet! Mit strapálom itt magam, mint a hülye?” Félrerúgta a törülközőket, és rájuk sem nézett többé.730
730Рюхина трясло и швыряло, какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я, в самом деле, как дурак верчусь?..» – отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть.
Rémséges hangulatban volt. A gyászos intézményben tett látogatása kitörölhetetlenül mély nyomot hagyott benne. Megpróbálta kihámozni, hogy voltaképpen mi kínozza. A kék lámpás folyosó emléke? Az a gondolat, hogy a legnagyobb szerencsétlenség a földön, ha az ember elveszti az eszét? Igen, igen, ez is, persze. De hát ez csak olyan… általánosság. De van itt még valami. Mi lehet az? A sértés. Igen, igen, a sértő szavak, amelyeket Hontalan a szemébe vágott. És a legjobban nem is az bántotta, hogy Ivan megsértette, hanem az, hogy szavaiban némi igazság rejlett.731
731Настроение духа у едущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти? Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете? Да, да, конечно, и это. Но это – так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида, вот что. Да, да, обидные слова, брошенные Бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда.
A költő már nem tekingetett széjjel, hanem a kocsiszekrény piszkos, rezgő fenekére meredt, és önmarcangoló, vádaskodó szavakat motyogott.732
732Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный трясущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя.
Igen, a versei… Harminckét éves; mi lesz ezután? Ezután is megír majd évente néhány verset. Amíg meg nem öregszik? Igen, amíg meg nem öregszik. És mit hoznak neki ezek a versek: dicsőséget, hírnevet? „Egy frászt! Ne hazudj legalább önnönmagadnak. Aki pocsék verseket ír, az sose lesz híres. És miért rosszak a verseid? Igazat mondott a bolond, sajnos, igazat mondott – így ítélkezett önmaga felett kíméletlenül -, nem hiszek én a verseimben, egy sort sem hiszek abból, amit leírok!”733
733Да, стихи… Ему – тридцать два года! В самом деле, что же дальше? – И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. – До старости? – Да, до старости. – Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? «Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурные? Правду, правду сказал! – безжалостно обращался к самому себе Рюхин, – не верю я ни во что из того, что пишу!..»
Neuraszténiás rohamában elcsigázottan ült ott, egyszer csak meglódult, s a padló megszűnt alatta remegni. Fölemelte fejét, és ekkor vette észre, hogy réges-rég Moszkvába érkeztek, Moszkva felett hajnalodik, a felhők aranyfénybe mártóznak, s a teherautó, amelyen utazik, áll, mert beszorult a bulvárra befordulni szándékozó autósorba, mellette pedig talapzaton egy bronzember áll, fejét kissé félrehajtva, és közönyösen szemléli a bulvár nyüzsgő életét.734
734Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что они уже в Москве и, более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар.
Furcsa gondolatok kavarogtak fáradt elméjében. – „Íme, itt az igazi siker iskolapéldája… – motyogta, felállt a kocsiszekrényben, kihúzta magát, és fenye­getően nyújtotta ki karját a légynek sem vétő bronzember felé. – Akármit csinált életében, bármi történt vele, minden a hasznára vált, minden a hírnevét támogatta! De hát mit csinált? Igazán nem is értem… Van valami különös ezekben a szavakban: Felhő felhőt gyúrva jajgat… Nem érem föl ésszel… Hopp, megvan! Szerencséje volt! – döntötte el végül is Rjuhin kajánul, és érezte, amint elindul alatta a teherautó. – Az volt a szerencséje, hogy az a fehérgárdista belélőtt, szétroncsolta az ágyékát, és ezzel biztosította számára a halhatatlanságot…”735
735Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот пример настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах:»Буря мглою…«? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…»
Az autósor megindult. A költő beteg volt, nagybeteg, szinte megöregedett. Két perccel ezután már a Gribojedov teraszán találta magát. Az étterem kiürült. Csak a sarokban iszogatott még egy kisebb kompánia, s a közepén a közismert konferanszié üldögélt tatár sapkában, kezében egy pohár Abrau.736
736Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через две минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом «Абрау» в руке.
Arcsibald Arcsibaldovics szívélyesen fogadta a törülközőket cipelő Rjuhint, és csakhamar megszabadította átkozott terhétől. Ha a költőt nem őrölte volna fel annyira a klinikai kiruccanás meg a teherautó, valószínűleg örömét lelte volna abban, hogy előadja a kórházi látogatás történetét, mindenféle kitalált részlettel kiszínezve. Most azonban nem állt erre az esze, és akármilyen rossz megfigyelő volt is, a teherautóbeli megpróbáltatások után, életében először, alaposabban szemügyre vette a kalózt, és megértette, hogy a kapitány, ha kérdezős­ködik is Hontalan felől, sőt ceceg, ajjajoz sajnálkozásában – voltaképpen egy cseppet sem törődik Hontalan sorsával, nem is sajnálja. „És neki van igaza! Legény a talpán!” – gondolta cinikusan s önmagát mélységesen megvetve Rjuhin, félbeszakította a szkizofréniáról tartott beszámolóját, és azt mondta:737
737Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем очень приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверно, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того, а кроме того, как ни мало был наблюдателен Рюхин, – теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о Бездомном и даже восклицает «Ай-яй-яй!», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть его не жалеет. «И молодец! И правильно!» – с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин и, оборвав рассказ о шизофрении, попросил:
– Adjon egy kis vodkát, Arcsibald Arcsibaldovics…738
738– Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне…
A kalóz részvevő ábrázattal rebegte:739
739Пират сделал сочувствующее лицо, шепнул:
– Hogyne, megértem… azonnal… – És intett a pincérnek.740
740– Понимаю… сию минуту… – и махнул официанту.
Negyedórával ezután Rjuhin egyes-egyedül ült az étteremben, pontyfiléje fölé görbedve, és egyik kupicát itta a másik után, belátva és elismerve, hogy életén segíteni immár nem lehet, a legjobb a feledésbe menekülni.741
741Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть.
Elherdálta éjszakáját, mialatt a többiek lakomáztak, és most rájött, hogy visszahozni immár nem lehet. Elég volt, ha fejét a lámpáról az égnek emelte, és máris megértette, hogy az éjszaka visszahozhatatlanul elveszett. A pincérek sietve szedegették le az abroszt az asztalokról. A terasz körül sündörgő kandúrok is reggeliesen viselkedtek. Kérlelhetetlenül felvirradt az új nap.742
742Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день.
HETEDIK FEJEZET743
743Глава 7
Egy gyanús hírű lakás744
744Нехорошая квартирка
Ha másnap reggel valaki azt mondja Sztyopa Lihogyejevnek: „Sztyopa, főbe lőnek, ha nem kelsz föl ebben a minutában!”, akkor Sztyopa azt rebegte volna elhaló hangon: „Lőjenek főbe, csináljanak velem, amit akarnak, de nem kelek föl!”745
745Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» – Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».
Nemcsak fölkelni nem bírt – úgy érezte, a szemét se tudja kinyitni, mert ha csak megpróbálja, villám sújt le rá, és azon nyomban darabokra szaggatja a fejét. Koponyájában súlyos harang zúgott, szemgolyója és lezárt szemhéja közt tüzeszöld szegélyű barna foltok úsztak, azonkívül émelygett, és valahogy úgy érezte, ez az émelygés egy tolakodóan kitartó gramofon muzsikájával függ össze.746
746Не то что встать, – ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.
Megpróbált visszaemlékezni a történtekre, de csak egyetlenegyre emlékezett: előző este valahol – ki tudja, hol – állt, kezében asztalkendő, és meg akart csókolni egy hölgyet, miköz­ben fogadkozott, hogy másnap pontosan déli tizenkét órakor meglátogatja; a hölgy azonban szabadkozott, mondván: „Ne jöjjön, nem leszek otthon!” Sztyopa azonban makacsul kitartott a magáé mellett: „De én igenis elmegyek!”747
747Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно – что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» – а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»
Most azonban sem azt nem tudta, ki az a hölgy, sem azt, hogy hány óra, s milyen hónap hanyadika van; s ami még ennél is rosszabb, azt sem tudta, hogy hol van. Megpróbálta tisz­tázni legalább ezt az utóbbit, s ebből a célból nagy nehezen kinyitotta leragadó bal szemhéját. A félhomályban valami tompán megvillant, Sztyopa fölismerte a tükröt a két ablak között, és tapasztalta, hogy otthon van, hanyatt fekszik az ágyán, azazhogy az ékszerészözvegy ágyán, a hálószobájában.748
748Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число, ни какого месяца – Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал.
Ideje megmagyaráznunk: Sztyopa Lihogyejev, a Varietészínház igazgatója, aznap reggel abban a lakásban ébredt fel, amelyet a megboldogult Berliozzal kettesben bérelt egy nagy ötemeletes bérházban a Szadovaja utcán.749
749Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на садовой улице.
Ez a lakás, az 50-es számú, már régóta, ha nem is éppen rossz, de gyanús hírben állt. Két esztendeje még de Fougeret ékszerész özvegyéé volt. Az ötvenesztendős forma, igen tiszteletreméltó és jó gyakorlati érzékkel rendelkező Anna Francevna de Fougeret az öt szobájából hármat albérlőknek adott ki; az egyik albérlőt Belomutnak hívták, a másiknak a neve feledésbe merült.750
750Надо сказать, что квартира эта – № 50 – давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года тому назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому – с утраченной фамилией.
Nos, két esztendeje a lakásban megmagyarázhatatlan események láncolata indult meg: ebből a lakásból rendre nyomtalanul eltűntek a lakók.751
751И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.
Egy ízben, munkaszüneti napon, rendőr csengetett be a lakásba, kihívta az előszobába a második lakót (azt, akinek a neve feledésbe merült), és azt mondta, kérik, menjen le egy percre az őrszobára valamit aláírni. A lakó meghagyta Anfiszának, Anna Francevna régi, megbízható háztartási alkalmazottjának, ha bárki keresné telefonon, mondja meg, hogy tíz perc múlva visszajön – azzal elvonult a fehér kesztyűs, takaros rendőrrel. De nemcsak hogy tíz perc múlva – azóta sem jött vissza; és az egészben a legfurcsább, hogy vele együtt a rendőr is eltűnt.752
752Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.
Az istenfélő, sőt mondjuk ki kereken: babonás Anfisza meg is mondta az izgatott Anna Francevnának, hogy ez bizony boszorkányság, ő nagyon is jól tudja, ki rabolta el a lakót rendőröstül, de késő este nem tanácsos az illetőt emlegetni. Nomármost az efféle boszorkányságot, ha egyszer elkezdődött, köztudomásúan semmiképp sem lehet megállítani. Hétfőn eltűnt a másik lakó is, szerdán pedig Belomutot nyelte el a föld – igaz, másféle körülmények közt. Reggel eljött érte az autó, mint mindennap, hogy elvigye hivatalába, el is vitte, de vissza már nem hozott senkit, sőt az autó maga sem jött vissza többé.753
753Набожная, а откровеннее сказать – суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.
Leírhatatlan volt Belomutné asszony fájdalma, rémülete – de haj, sem az egyik, sem a másik nem tartott sokáig! Aznap este Anna Francevna, nyaralójából visszatérve (ahová miért, miért sem, sürgősen kiszaladt Anfiszával együtt), már nem találta a lakásban Belomutné asszonyt. Mi több: a Belomut házaspár két szobájának ajtaját hivatalos pecsét zárta le.754
754Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными.
Két nap múlt el gyötrő nyugtalanságban. Harmadnap Anna Francevna, aki egész idő alatt álmatlanságban szenvedett, ismét sürgősen kiutazott dácsájára, és mondanunk sem kell – onnan nem jött vissza többé!755
755Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу… Нужно ли говорить, что она не вернулась!
Anfisza magára maradván, kisírta a két szemét, aztán, úgy éjfél után két óra tájban lefeküdt aludni. Hogy a továbbiakban mi történt vele, nem ismeretes, de a szomszédos lakások bérlői szerint az ötvenes számú lakásból egész éjszaka kopogás, kalapálás hallatszott, a villany pedig reggelig égett. Reggelre kelve azután kiderült, hogy Anfisza is eltűnt.756
756Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!
Az elátkozott lakásból eltűnt személyekről meg az elátkozott lakásról sokáig mindenféle legendák keringtek a házban. Olyasmit rebesgettek például, hogy az istenfélő, ráncos Anfisza aszott kebelén szarvasbőr zacskóban huszonöt briliánst rejteget, amely Anna Francevna tulajdona. Hogy a dácsán, ahová Anna Francevna oly sürgősen kiutazott, állítólag ama brilián­sokhoz hasonló, mérhetetlen kincsek bukkantak elő maguktól, minden emberi beavatkozás nélkül, valamint a cári időkből való aranypénzek tömege… és még sok más ehhez hasonló. Mindegy, amit nem tudunk biztosan, azért nem kezeskedünk.757
757Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки… И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.
Annyi szent, hogy az ötvenes számú lakás mindössze egy hétig maradt lepecsételve, lakat­lanul, aztán beköltözött a megboldogult Berlioz a hitvesével, és a fentebb említett Sztyopa, ugyancsak hitvesével. Ezek után természetes: mihelyt beköltöztek a megbabonázott lakásba, náluk is egymást érték a pokoli históriák. Egy hónapon belül eltűnt mindkét hitves, ámde korántsem nyomtalanul. Berlioz feleségéről úgy hírlett, Harkovban látták valami balett­mes­terrel, Sztyopa felesége pedig állítólag a szegényházban tartózkodott, ahol a Varietészínház igazgatója, kitűnő összeköttetései révén, állítólag szobát szerzett neki azzal a feltétellel, hogy a színét se lássa a Szadovaján…758
758Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились – покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице…
Sztyopa tehát felnyögött. Be akarta hívni Grunyát, a bejárónőt, hogy piramidont kérjen tőle, de még idejében meggondolta, hogy ez ostobaság volna, hiszen Grunyának úgysincs piramidonja. Akkor Berliozt próbálta segítségül hívni, kétszer is felnyögött: – Misa… Misa… – De amint olvasóim képzelhetik, választ nem kapott. A lakásban síri csend honolt.759
759Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости… Что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша… Миша…», но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.
Sztyopa ekkor megmozgatta lábujjait, és ebből rájött, hogy fuszeklistül fekszik az ágyban; végigsimította a hasát, hogy megállapítsa, nadrág is van-e rajta, de nem sikerült megállapí­tania.760
760Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил.
Végül is belátván, hogy egyes-egyedül van, nincs, aki segítsen rajta, elhatározta, hogy fölkel, bármily emberfölötti erőfeszítésébe kerül is.761
761Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило.
Erőlködve kinyitotta csipás szemét, és meglátta magát a falitükörben: haja borzasan meredez, puffadt, másnapos arcát fekete borosta nőtte be, szeme bedagadt, öltözéke piszkos ing, de gallérral, nyakkendővel, alsónadrág és zokni.762
762Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытою черной щетиною физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.
Ilyennek látta magát a falitükörben, a tükör mellett pedig feketébe öltözött, fekete barétos idegen férfit pillantott meg.763
763Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.
Sztyopa leült az ágy szélére, és véreres szemét, amennyire tudta, kimeresztette az ismeret­lenre.764
764Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.
A csendet végül is ez utóbbi törte meg; mély hangon, lassan, idegenszerű kiejtéssel így szólt:765
765Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:
– Jó reggelt, szeretve tisztelt és igen kedves Sztyepan Bogdanovics!766
766– Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!
Hosszabb szünet következett, majd Sztyopa minden erejét összeszedve kinyögte:767
767Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:
– Mit óhajt, kérem? – Maga is meghökkent: nem ismerte föl a saját hangját. A mit éles fejhangon sivította, az óhajt mély basszusra sikeredett, a kérem pedig végképp befulladt.768
768– Что вам угодно? – и сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» – басом, а «угодно» у него совсем не вышло.
Az ismeretlen barátságosan elvigyorodott, elővette hatalmas arany zsebóráját, melynek fede­lén briliánsokból kirakott háromszög fényeskedett, elütötte rajta a tizenegyet, aztán így szólt:769
769Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, позвонил одиннадцать раз и сказал:
– Tizenegy óra. Egy teljes órája várom, hogy fölébredjen, hiszen tízre rendelt ide magához. Hát itt vagyok.770
770– Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!
Sztyopa tapogatózva felkapta az ágy melletti székről a nadrágját.771
771Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:
– Bocsánat – suttogta, fölvette a nadrágot, aztán rekedten kérdezte: – Szabad a nevét?772
772– Извините… – надел их и хрипло спросил: – Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?
A beszéd is nehezére esett. Mintha valaki minden szónál tűvel szurkálná az agyát, pokoli fájdalmasan.773
773Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
– Micsoda? Hát a nevemre sem emlékszik? – mosolygott az idegen.774
774– Как? Вы и фамилию мою забыли? – тут неизвестный улыбнулся.
– Bocsánat… – hörögte Sztyopa, és ijedten észlelte a zákányosság egy újabb tünetét: mintha ágya körül eltűnt volna a padló, és ő most mindjárt fejest zuhanna a mélybe, a pokolba, az ördög öreganyjához.775
775– Простите… – прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
– De drága Sztyepan Bogdanovics, ezen nem segít semmiféle piramidon! – szólt vesékbe látó mosollyal a látogató. – Kövesse a régi bölcs mondást: kutya­harapást szőrivel! Az egyetlen, ami visszahozza az életbe: két kupica vodka, hozzá valami forró, fűszeres harapnivaló.776
776– Дорогой Степан Богданович, – заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, – никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.
Sztyopa sem esett a feje lágyára, és akármilyen rosszul volt, belátta, ha már ilyen állapotban kapták, a legokosabb, ha mindent bevall.777
777Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.
– Őszintén szólva – kezdte nehezen forgó nyelvvel -, tegnap egy kicsikét kirúgtam az izé…778
778– Откровенно сказать… – начал он, еле ворочая языком, – вчера я немножко…
– Szót se többet! – vágott a szavába a látogató, és félrehúzódott a karos­székkel együtt, amelyben ült.779
779– Ни слова больше! – ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.
Sztyopának kimeredt a szeme: a kis asztalon minden jóval megrakott tálca kínálta magát: fölszeletelt hófehér cipó, üvegedényben préselt kaviár, tányérkán marinírozott gomba, ismeretlen tartalmú födött kis lábos, végül az ékszerésznétől származó csiszolt, hasas karaff tele vodkával. A legjobban az döbbentette meg Sztyopát, hogy a karaff harmatos volt a hidegtől – ami egyébként érthető is volt, mert jéggel teli hűtővödörben állt. Egyszóval tisztán, takarosan, ügyesen volt minden elrendezve.780
780Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно – он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.
Az ismeretlen látogató nem hagyott rá időt, hogy Sztyopa ámulata betegessé fokozódjék, hanem ügyes mozdulattal töltött neki egy fél pohár vodkát.781
781Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
– És ön? – mekegte Sztyopa.782
782– А вы? – пискнул Степа.
– Szíves örömest!783
783– С удовольствием!
Sztyopa reszkető kézzel szájához emelte a poharat, az ismeretlen egy hajtásra kiitta a magáét. Sztyopa ezután teletömte száját kaviárral, és nagy nehezen kinyögte:784
784Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:
– Nem óhajt valami harapnivalót?785
785– А вы что же… закусить?
– Köszönöm szépen, nem élek vele – válaszolta az ismeretlen, és másodszor is töltött. Levették a födőt a láboskáról: virsli volt benne paradicsommártással.786
786– Благодарствуйте, я не закусываю никогда, – ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю – в ней оказались сосиски в томате.
És íme, Sztyopa szeme elől eloszlottak a ronda zöld ködök, már könnyebben tudta kimondani a szavakat, és ami a fő, visszaemlékezett egyre-másra. Például arra, hogy előző este a Szhod­ná­ban vigadtak, Husztov szkeccs-író nyaralójában, ahová Husztov taxin vitte ki Sztyopát. Még arra is emlékezett, hogy a Metropol előtt ültek be a taxiba és velük volt még valaki, egy színész vagy mifene, aki hordozható gramofont vitt magával. Igen, igen és kinn a dácsán még a kutyák is vonítottak annak a gramofonnak a hangjától. Csak azt nem sikerült sehogy sem tisztáznia, hogy ki is volt az a hölgy, akit mindenáron meg akart csókolni… az ördög tudja, ki lehetett… talán a rádiónál dolgozik, de az is lehet, hogy másutt…787
787И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер… с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной… черт ее знает, кто она… кажется, в радио служит, а может быть, и нет.
A tegnapi napra ilyesformán apródonként fény derült, de Sztyopát most már sokkal jobban érdekelte a mai nap, kiváltképp az ismeretlen felbukkanása a hálószobában, ráadásul vodkával, harapnivalóval együtt. Ezt kellene végre tisztázni!788
788Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!
– Nos, remélem, időközben eszébe jutott a nevem, drága jó Sztyepan Bogdanovics?789
789– Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?
Sztyopa azonban röstelkedve mosolygott, és széttárta kezét.790
790Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.
– Ejnye, ejnye! Úgy szimatolom, vodka után portóit tetszett inni. Ki hallott ilyet?791
791– Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!
– Nagyon kérem, maradjon ez a kettőnk titka! – könyörgött Sztyopa.792
792– Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, – заискивающе сказал Степа.
– Hogyne, hogyne, számíthat a diszkréciómra. De már Husztovért persze nem kezeskedem.793
793– О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.
– Hát ismeri Husztovot?794
794– А вы разве знаете Хустова?
– Tegnap futólag láttam az ön irodájában, de elég ránézni arra az individuumra, hogy az ember meglássa: talpnyaló, opportunista, intrikus, piszok fráter.795
795– Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он – сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.
„Igaza van!” – gondolta Sztyopa; megdöbbentette Husztov jellemének e tömör, pontos, találó összefoglalása.796
796«Совершенно верно!» – подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
Így lassacskán, töredékről töredékre összeállt a tegnapi nap, ám a nyugtalanság csak nem akart eloszlani a Varietészínház igazgatójának lelkében. A tegnapi napban ugyanis még mindig hatalmas fekete lyuk tátongott. Mert ezt a fekete barétos ismeretlent, aki most itt a vodkát töltögeti – Sztyopa nem emlékezett rá, hogy látta volna az irodájában.797
797Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.
– Woland vagyok, a feketemágia professzora – mutatkozott be nyomatékosan a látogató, látván Sztyopa zavarát; aztán előadott mindent, szépen sorjában.798
798– Профессор черной магии Воланд, – веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.
Előző nap érkezett külföldről, nyomban jelentkezett Sztyopánál, és felajánlotta, hogy szívesen vendégszerepelne a Varietészínházban. Sztyopa telefonált a moszkvai területi műsorigazgató­ságra, megegyeztek a kérdésben (Sztyopa itt elsápadt, és ijedten pillogott), majd ezt követően szerződést írt alá Woland professzorral, amelyben megállapodnak, hogy a professzor hét estén át föllép színházában (Sztyopának a szája tátva maradt), és a részletek megbeszélése végett ma reggel tíz órakor jelentkezik nála a lakásán… Hát ezért jött.799
799Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня… Вот Воланд и пришел!
Grunya, a háztartási alkalmazott bocsátotta be, aki közölte, hogy ő is éppen akkor érkezett, mert hát ő bejárónő; Berlioz elvtárs nincs otthon, de ha a látogató Sztyepan Bogdanoviccsal akar beszélni, menjen csak be hozzá a hálószobába, mert Sztyepan Bogdanovics olyan mélyen alszik, hogy ő Grunya nem vállalkozik rá, hogy fölébressze. Látván, hogy Sztyepan Bogdanovics milyen állapotban leledzik, a professzor leszalajtotta Grunyát a legközelebbi csemege üzletbe vodkáért, harapni­valóért, jeget hozatott a patikából, és…800
800Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и…
– Engedje meg, hogy elszámoljunk! – kérte Sztyopa, akit fejbe kólintottak a professzor közlései, és tárcájáért kotorászott.801
801– Позвольте с вами рассчитаться, – проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
– Ugyan kérem, semmiség! – legyintett a külföldi művész, és többet hallani sem akart a dologról.802
802– О, какой вздор! – воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.
A vodka meg a kaviár tehát ilyen formán megmagyaráztatott, ám Sztyopára mégis rossz volt ránézni: a szerződésre egyáltalában nem emlékezett, és üssék agyon, de nem látta tegnap ezt a Wolandot. Igen, Husztov ott volt, de Woland nem volt ott.803
803Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.
– Mutassa kérem a szerződést – kérte halkan.804
804– Разрешите взглянуть на контракт, – тихо попросил Степа.
– Tessék, tessék parancsolni…805
805– Пожалуйста, пожалуйста…
Sztyopa ránézett a papírosra, és meghűlt benne a vér. Minden ott volt a helyén: a közepén Sztyopa saját kezű, lendületes aláírása, oldalt pedig Rimszkij gazdasági igazgató keze írásával az utasítás, miszerint Woland artistának a hét fellépés honoráriumaként harmincötezer rubel terhére előlegképpen adassék ki tízezer rubel. És mindennek a tetejébe Sztyopa meglátta Woland aláírását is, annak nyugtázásául, hogy a tízezer rubelt valóban megkapta.806
806Степа взглянул на бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут же расписка Воланда в том, что он эти десять тысяч уже получил!
„Hát ez meg micsoda? – gondolta Sztyopa, és egyet fordult körülötte a világ. – Már kihagy az emlékezetem? Ez rossz jel, nagyon rossz jel!” Persze a szerződés felmutatása után már nem lett volna helyénvaló, ha a kétség legcsekélyebb jelét nyilvánítja. Engedélyt kért vendégétől, hogy egy pillanatra eltávozhasson; ahogy volt, harisnyában kiszaladt az előszobába, a telefonhoz. Menet közben kiszólt a konyhába:807
807«Что же это такое?!» – подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:
– Grunya!808
808– Груня!
A konyhából azonban senki sem válaszolt. Lihogyejev ránézett Berlioz dolgozószobájának az ajtajára, mely az előszobából nyílt, és ekkor, amint mondani szokás, sóbálvánnyá vált. A kilincsen hatalmas viaszpecsét függött madzagon. „Már csak ez kellett!” – villant át Sztyopa agyán, és attól fogva gondolatai már kettős vágányon siklottak tova, mégpedig – ahogy ez katasztrófák idején történni szokott – az egyik oldalon már ördög tudja, hová, és merre… Szinte lehetetlenség szavakba foglalni a Sztyopa fejében kavargó zagyvalékot. Ott az a fekete barétos ördögfattya a jegelt vodkájával meg a hihetetlen szerződésével… Amott meg mindennek a tetejébe az a hivatalos pecsét az ajtón! Berlioz ezek szerint rossz fát tett volna a tűzre? Ki hinné! Ezzel szemben a pecsét ott lóg, tagadhatatlanul… Ejnye-bejnye!809
809Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! – рявкнул кто-то в голове у Степы. – Этого еще недоставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, – а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, – не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с…
És ekkor fölöttébb kellemetlen gondolat ködlött fel Sztyopa agyában: nemrégiben – micsoda ostobaság – egy cikket adott át Mihail Alekszandro­vicsnak, hogy tegye közzé folyóiratában. Köztünk szólva, eléggé ostoba cikk volt, jelentéktelen, és nem is fizettek érte sokat…810
810И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие…
A cikk után nyomba egy másik emlék bukkant fel a színigazgató ködös elméjében: egy gyanús beszélgetés emléke, amelyet április huszonnegyedikén este folytattak, ott a lakásuk ebédlőjé­ben, amikor együtt vacsoráztak kettesben Mihail Alekszandroviccsal. Azaz hát persze gyanús­nak a szó szoros értelmében nem mondható az a beszélgetés (ilyesmire Sztyopa sohasem lett volna hajlandó), de azért olyan témáról folyt, amiről nem kellett volna beszélni. Igazán el lehetett volna kerülni, polgártársak, abszolúte nem volt szükséges szóba hozni! A pecsét előtt persze teljességgel ártatlannak látszott a beszélgetés, de a pecsét után…811
811Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати…
„Hajjaj, Berlioz, Berlioz! – zakatolt Sztyopa agyában. – Nem fér a fejembe!”812
812«Ах, Берлиоз, Берлиоз! – вскипало в голове у Степы. – Ведь это в голову не лезет!»
De nem ért rá sokáig búslakodni, mert feltárcsázta Rimszkij gazdasági igazgató közvetlen vonalát a Varietészínházban. Rendkívül kényes helyzetben volt: először is az idegen meg­sértődhet, hogy Sztyopa a szerződés bemutatása után is ellenőrzi állításait, másodszor meg a gazdasági igazgatóval szemben is nehéz dolga van. Elvégre is, nem kérdezheti meg tőle: „Mondja, kérem, szerződtem én tegnap a feketemágia professzorával harmincötezer rubel erejéig?” Ilyen kérdést csak nem lehet föltenni!813
813Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!
– Halló – szólt bele a hallgatóba Rimszkij éles, kellemetlen hangja.814
814– Да! – послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.
– Jó napot Grigorij Danyilovics – kezdte Sztyopa halkan. – Itt Lihogyejev beszél. Megmondom miről van szó… hm-hm… itt ül nálam ez a… öö… Woland professzor… egyszóval, azt akarom kérdezni… hogy is állunk ezzel a mai estével?815
815– Здравствуйте, Григорий Данилович, – тихо заговорил Степа, – это Лиходеев. Вот какое дело… гм… гм… у меня сидит этот… э… артист Воланд… Так вот… я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..
– Ja, a feketemágus? – válaszolt Rimszkij. – Nemsokára kinn lesz a plakát.816
816– Ах, черный маг? – отозвался в трубке Римский, – афиши сейчас будут.
– Á, úgy… – hebegte Sztyopa. – Akkor hát minden rendben…817
817– Ага, – слабым голосом сказал Степа, – ну, пока…
– Mikor jön be? – tudakolta Rimszkij.818
818– А вы скоро придете? – спросил Римский.
– Félórán belül ott leszek – ígérte Sztyopa, helyére tette a hallgatót, és két keze közé fogta forró fejét. Füh, micsoda rettenetes história! Hát mi történt az emlékezőtehetségemmel, polgártársak?819
819– Через полчаса, – ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?
Mégsem maradhat tovább az előszobában, vissza kell mennie, Sztyopa terve készen állt: minden lehető módon lepleznie kell hihetetlen feledékenységét, és most legelőször is ravaszul ki kell szedni az idegenből, hogy voltaképpen mit is akar ma este bemutatni a Lihogyejev gondjára bízott Varietészínházban?820
820Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?
Elfordult a telefonkészüléktől, és az előszoba tükörben, melyet a lomha Grunya régóta nem törölt le, furcsa, hórihorgas, csíptetős alakot vélt látni (ó, ha Ivan Nyikolajevics ott van, azon nyomban fölismerte volna ezt az alakot!) – egy pillanatra feltűnt a tükörben a visszaverődése, azután eltűnt. Sztyopa ijedten kémlelte az előszobát, és még jobban megrémült, mert a tükörben most jókora fekete kandúr tűnt fel, majd eltűnt az is.821
821Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта – длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если бы здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.
Sztyopának elállt a szívverése; megtántorodott.822
822У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.
„Mi lehet ez? Megőrültem? Mik ezek a tükörbeli látomások?” Benézett a konyhába, és izgatottan kiáltotta:823
823«Что же это такое? – подумал он, – уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?!» – он заглянул в переднюю и испуганно закричал:
– Honnét került ide ez a macska, Grunya? És ki az a másik?…824
824– Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним??
– Ne nyugtalankodjék Sztyepan Bogdanovics – válaszolt egy hang, de nem Grunyáé, hanem a vendégé, a hálószobából. – A kandúr az enyém. Nem kell idegeskedni. Grunya nincs itthon, elküldtem Voronyezsbe. Panaszkodott, hogy idén még nem kapott szabadságot.825
825– Не беспокойтесь, Степан Богданович, – отозвался голос, но не Грунин, а гостя из спальни, – кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я услал ее в Воронеж, на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска.
Mindez olyan váratlanul és ostobán hangzott, hogy Sztyopa úgy döntött: biztosan félreértette, amit a vendég mondott. Dúltan, felzaklatva sietett vissza hálószobájába, és a küszöbön megtorpant. Haja égnek meredt, homlokán apró verejtékgyöngyök jelentek meg.826
826Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.
A vendég immáron nem egymaga ült odabenn, társa is akadt: a másik karosszékben az az alak ült, ki az imént felködlött az előszobatükörben. Most már világosan látszott az arca, pelyhedző bajuszkája, csíptetője; egyik üvege villogott, a másik hiányzott. De még ennél is szörnyűbb jelenségek voltak láthatók odabenn: az istenben boldogult ékszerészné párnázott puffján, fesztelenül elterpeszkedve, egy harmadik személy ült, mégpedig egy félelmetes méretű fekete kandúr, egyik mancsában pohár, a másikban villa, amelyre jókora darab marinírozott gomba volt felnyársalva.827
827Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно – жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.
Az amúgy is sötét szoba még jobban elhomályosult Sztyopa szeme előtt. „Hát ilyen az, amikor az ember megőrül…” – gondolta és megkapaszkodott az ajtófélfában.828
828Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» – подумал он и ухватился за притолоку.
– Úgy látom kissé elcsodálkozik, drága Sztyepan Bogdanovics – fordult Woland a vacogó fogú Sztyopához. – Pedig igazán nincs min csodálkoznia: ez az én kíséretem.829
829– Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? – осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы, – а между тем удивляться нечему. Это моя свита.
A kandúr felhörpintette a vodkát; Sztyopa keze egyre lejjebb csúszott az ajtó keretén.830
830Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз.
– Kíséretemnek pedig helyre van szüksége – folytatta Woland. – Úgyhogy valaki közülünk fölösleges ebben a lakásban. És nekem úgy tetszik, hogy ez a valaki éppen ön.831
831– И свита эта требует места, – продолжал Воланд, – так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний – именно вы!
– Ő bizony! – mekegte a pepita nyakigláb. – Az úr az utóbbi időben úgyis rettentő sokat disznólkodik. Iszik, nőzik, visszaél a pozíciójával, egyáltalán nem dolgozik, de nem is tud dolgozni, mert nem is konyít ahhoz, ami a munkaköre volna. Port hint a fölöttes hatóság szemébe!832
832– Они, они! – козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе, – вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!
– Állandóan a hivatali autóján furikázik! – vádaskodott a kandúr is, gombát rágcsálva.833
833– Машину зря гоняет казенную! – наябедничал и кот, жуя гриб.
És ekkor negyedik és utolsó jelenés történt a lakásban, mialatt Sztyopa már összeesett, s a padlón fekve, elgyengült kezével kaparászta az ajtófélfa alját.834
834И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.
A két ablak közt lévő falitükörből kicsike, de rendkívül széles vállú, keménykalapos figura lépett ki, szájából agyarforma fog állt ki, s még jobban elcsúfította amúgy is valószínűtlenül rút ábrázatát. Ráadásul a haja is lángvörös volt. Mihelyt megjelent, máris belekotyogott a beszélgetésbe:835
835Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.
– Nem is értem, hogy lett igazgató! Olyan igazgató, amilyen én volnék érseknek! – dünnyögte egyre pocsékabb orrhangon.836
836– Я, – вступил в разговор этот новый, – вообще не понимаю, как он попал в директора, – рыжий гнусавил все больше и больше, – он такой же директор, как я архиерей!
– Te aztán igazán nem hasonlítasz érsekhez, Azazello – jegyezte meg a kandúr, miközben virslit szedett a tányérjára.837
837– Ты не похож на архиерея, Азазелло, – заметил кот, накладывая себе сосисек на тарелку.
– Hisz én is csak azt mondom – dünnyögte a vörös, aztán Wolandhoz fordult, és tisztelet­tudóan megkérdezte: – Megengedi, Messire, hogy kiakolbólitsam Moszkvából?838
838– Я это и говорю, – прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: – Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?
– Sicc – mordult rá hirtelen a kandúr, és felborzolta szőrét.839
839– Брысь!! – вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.
Ekkor a hálószoba egyet fordult Sztyopával; beverte fejét az ajtófélfába, és elvesztette eszmé­letét. „Meghalok…” – volt utolsó gondolata.840
840И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю…»
De nem halt meg. Amikor félig kinyitotta a szemét, úgy látta valami kövön ül, és körülötte valami zúg. Amikor egészen kinyitotta, megértette, hogy ami zúg, az a tenger, mi több, a hullámok közvetlenül a lába előtt csobbannak; röviden szólva – egy móló legvégén ül, fölötte szikrázó kék ég, mögötte hegyre felfutó fehér város.841
841Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл, как следует, глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, – волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади – красивый город на горах.
Sztyopa mivel nem tudta, hogyan illik viselkedni hasonló esetekben, feltápászkodott, és rogyadozó térddel megindult a mólón a part felé.842
842Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.
A mólón egy férfi állt, cigarettázott, és a tengerbe köpködött. Sztyopára nézett vad tekintettel, és abbahagyta a köpködést. Akkor Sztyopa a következőt cselekedte: letérdelt az ismeretlen dohányos előtt, és úgy rimánkodott:843
843На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
– Könyörgök, árulja el, miféle város ez?844
844– Умоляю, скажите, какой это город?
– No de kérem! – méltatlankodott a lelketlen dohányos.845
845– Однако! – сказал бездушный курильщик.
– Nem vagyok részeg – bizonygatta Sztyopa elfúló hangon. – Valami történt velem… beteg vagyok… Hová kerültem? Milyen város ez?846
846– Я не пьян, – хрипло ответил Степа, – я болен, со мной что-то случилось, я болен… Где я? Какой это город?..
– Hát Jalta…847
847– Ну, Ялта…
Sztyopa felnyögött, lerogyott, feje nekiütődött a móló átforrósodott kövének.848
848Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола.
NYOLCADIK FEJEZET849
849Глава 8
A professzor és a költő párviadala850
850Поединок между профессором и поэтом
Abban az órában, amikor Sztyopa Lihogyejev Jaltában elveszítette öntudatát, azaz déli fél tizenkettő tájt, Ivan Nyikolajevics Hontalan visszanyerte a magáét. Hosszú, mély álomból ébredt, s egy ideig azon töprengett, mi módon került abba az ismeretlen, fehér falú szobába, a fehér fémből készült furcsa éjjeliszekrény meg a fehér függönyös ablak társaságába; a függönyön átsejlett a kinti napsütés.851
851Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины двенадцатого дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.
Megrázta a fejét, meggyőződött róla, hogy nem fáj, és eszébe jutott, hogy kórházban van. Ez a gondolat magával hozta Berlioz pusztulásának emlékét, de ez ma nem rendítette meg annyira Ivan Nyikolajevicset. Kialudta magát, megnyugodott, világosabban tudott gondolkodni. Egy ideig mozdulatlanul feküdt a habtiszta, kényelmes, sodronybetétes ágyban, aztán csengő­gombot pillantott meg maga mellett. Megnyomta – amúgy is szokása volt, hogy ok nélkül meg­érintse a tárgyakat maga körül. Azt várta, hogy a gombnyomásra csengetés, vagy valakinek a megjelenése lesz a válasz, de egészen másként történt. Ágya láb felőli végén tejüveghenger gyulladt ki, amelyen ez a felirat tűnt fel: „Inni.” A felirat egy ideig állt, majd a henger lassan megfordult, s újabb felirat tűnt fel rajta: „Ápolónő.” A furfangos henger természetesen fölkeltette Ivan ámulatát. Az „Ápolónő” feliratot most az „Orvos” felirat váltotta fel.852
852Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собою воспоминание о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой постели загорелся матовый цилиндр, на котором было написано: «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись: «Няня». Само собою разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора».
– Hm – mormolta Ivan, s nem tudta mitévő legyen a furcsa hengerrel, de a véletlen kedvezett: történetesen épp akkor nyomta meg másodízben a gombot, amikor a hengeren a „Felcsernő” felirat jelent meg. A henger halkan csilingelt válaszul, aztán megállt, kialudt, és a szobába makulátlan fehér köpenybe öltözött, rokonszenves kövérkés nő lépett be.853
853– Гм… – молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно: Иван нажал кнопку второй раз на слове «Фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану:
– Jó reggelt! – üdvözölte.854
854– Доброе утро!
Ivan nem köszönt vissza, mert az adott körülmények között nem találta helyénvalónak. Elvégre is: kórházba fektetnek egy makkegészséges embert, és aztán úgy tesznek, mintha ez így volna rendjén!855
855Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно!
A fehér köpenyes nő változatlanul barátságos arckifejezéssel, egyetlen gombnyomással fel­göngyölítette a rolettát, és a szobába a padlóig érő könnyű, nagy lyukú rácson át beáradt a napfény. A rácson túl erkély, kinn a kanyargó folyópart, s a túlsó parton üde zöld fenyves.856
856Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки, увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки и на другом ее берегу – веселый сосновый бор.
– Parancsoljon fürödni! – invitálta a nő, s keze mozdulatára a szoba belső fala félrehúzódott, mögötte tökéletesen fölszerelt fürdőszoba tűnt elő.857
857– Пожалуйте ванну брать, – пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная.
Ivan eltökélte ugyan, hogy nem áll szóba a nővel, de mikor meglátta, hogy a fürdővíz milyen vidáman, széles sugárban ömlik a kádba a csillogó csapból, mégis kiszaladt a száján:858
858Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией:
– Ejha! Akár a Metropolban!859
859– Ишь ты! Как в «Метрополе»!
– Ó, nem, sokkal szebb! – válaszolta a nő büszkén. – Ilyen fölszerelés még külföldön sincs. Mindenhonnét jönnek hozzánk az orvosok, tudósok, hogy megnézzék a klinikánkat. Az Inturiszt mindennap hozza a külföldieket.860
860– О нет, – с гордостью ответила женщина, – гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают.
A „külföldi” szóra Ivannak nyomban eszébe jutott a tegnapi konzultáns. Elkomorult, sanda pillantással mérte végig a felcsernőt, és azt mondta:861
861При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел исподлобья и сказал:
– Az Inturiszt… Hogy maguk hogy imádják a külföldieket! Pedig akad ám köztük mindenféle szedett-vedett népség. Tegnap például egy olyannal ismerkedtem meg, hogy isten mentse az embert a fajtájától!862
862– Интуристы… До чего же вы все интуристов обожаете! А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого!
És már majdnem belefogott Ponczius Pilátusba, de megfékezte magát, mert belátta, úgyis hiába mesélné, a felcsernő nem tud segíteni rajta.863
863И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь она ему не может.
Amikor megmosdott, rendelkezésére bocsátották mindazt, amire egy férfinak fürdő után szüksége lehet: vasalt inget, alsónadrágot, zoknit. De ez még semmi: a felcsernő kitárta a szekrényajtót, és tartalmára mutatva megkérdezte:864
864Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны: выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало: отворив дверь шкафика, женщина указала внутрь его и спросила:
– Mit akar fölvenni: háziköntöst vagy pizsamát?865
865– Что желаете надеть – халатик или пижамку?
Ivan – mivelhogy erőszakkal fogták ott – majd összecsapta a kezét ámulatában, hogy a felcser­nő olyan fesztelenül beszél vele, de végül is szótlanul odabökött egy vérvörös zefírpizsamára.866
866Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки.
Ezek után végigvezették a kihalt, nesztelen folyosón, s be egy hatalmas méretű rendelő­szobába. Ivan elhatározta, hogy iróniával fogja szemlélni ezt az egész csodálatosan beren­dezett intézményt, s ezért a rendelőt nyomban elkeresztelte magában „gyári konyhának”.867
867После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет «фабрикой-кухней».
Volt is miért. Szekrények, üvegezett vitrinek sorakoztak egymás mellett, telis-tele fényes nikkelműszerekkel. Voltak ott különleges, bonyolult konstrukciójú karosszékek, csillogó, potrohos lámpák, temérdek üvegcse, gázláng, villanyvezeték meg ismeretlen rendeltetésű fölszerelés.868
868И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы.
Három talpig fehérbe öltözött alak foglalkozott vele: két nő meg egy férfi. Először is a sarokban álló asztalkához vezették, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy ismét kikérdezzék. Ivan átgondolta helyzetét. Három út nyílt előtte. Az első roppantul csábítónak tetszett: hogy rávesse magát a lámpákra meg a bonyolult készülékekre, mindent rapityára törjön, és ezzel fejezze ki tiltakozását, amiért ok nélkül benn tartják. Az aznapi Ivan azonban erősen különbözött az előző estitől, s ezért ezt az első utat kétséges kimenetelűnek ismerte föl: hátha még jobban gyökeret ver bennük a meggyőződés, hogy ő – dühöngő őrült. Ezért ezt a tervet elvetette. A második: hogy nyomban beszámoljon a konzultánsról és Ponczius Pilátusról. Előző esti tapasztalata azonban megmutatta, hogy nem hiszik el, amit mond, vagy valahogyan félreértik. Így hát ezt a megoldást is elvetette, és a harmadik út mellett döntött: gőgös hallgatásba burkolózik.869
869В кабинете за Ивана принялись трое – две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явною целью кое-что у него повыспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый: кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы, и всех их к чертовой бабушке перебить и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. Но сегодняшний Иван уже значительно отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным: чего доброго, они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй: немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показал, что этому рассказу не верят или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий: замкнуться в гордом молчании.
Teljes egészében azonban ezt nem sikerült megvalósítania, kénytelen-kelletlen – ha szűk­sza­vúan, mogorván is – válaszolnia kellett egy egész sor kérdésre.870
870Полностью этого осуществить не удалось и, волей-неволей, пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов.
Az égvilágon mindent elkér­deztek tőle elmúlt életére vonatkozóan, még azt is, hogyan és mikor kapott skarlátot tizenöt esztendővel azelőtt. Egy teljes lapot írtak tele az adataival, aztán lapoztak a nagy könyvben, és a fehér köpenyes nő áttért Ivan rokonaira. Se vége, se hossza nem volt a faggatózásnak: ki, mikor, miben halt meg, nem ivott-e, vérbajban nem szenvedett-e, és így tovább a végtelen­ségig. Befejezésül felszólították, számoljon be arról, mi történt előző nap a Patriarsije Prudin, de nemigen firtatták a dolgot, és Ponczius Pilátuson nem csodálkoztak túlságosan.871
871И у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиною, лет пятнадцать тому назад. Исписав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель: кто умер, когда да отчего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в таком же роде. В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах, но очень не приставали, сообщению о Понтии Пилате не удивлялись.
Azután az orvosnő átengedte Ivant a férfinak, és aztán más módszerekkel vizsgálta Ivant, és nem kérdezett semmit. Megmérte hőmérsékletét, megszámolta pulzusát, a szemébe világított valamiféle lámpával. Azután a másik nő is odajött, hogy segítsen az orvosnak, beleszúrtak a hátába, de nem fájdalmasan, a kis kalapács nyelével holmi jeleket rajzolgattak a mellére, aztán a térdét kopogtatták, amitől Ivan lába a levegőbe ugrott, megszúrták az ujja hegyét, és vért vettek belőle, aztán a könyökhajlatból vettek vért, aztán gumimandzsettákat raktak a karjára…872
872Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какою-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты…
Ivan keserűen mosolygott magában, és azon tűnődött, milyen ostoba, lehetetlen helyzetbe került. Elvégre is, ő nem akart mást, csak mindenkit figyelmeztetni a veszélyre, amely az ismeretlen konzultáns személyében a várost fenyegeti, megpróbálta elfogni – és mi lett a vége? Bekerült ebbe a titokzatos rendelőbe, ahol szamárságokat kell fecsegnie Fegya bácsiról, aki Vologdában halálra itta magát. Kétségbeejtő!873
873Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта, собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо!
Végre elbocsátották. Visszavitték a szobájába, s adtak neki egy csésze kávét, két lágy tojást és vajas kenyeret.874
874Наконец Ивана отпустили. Он был препровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца в смятку и белый хлеб с маслом.
Miután mindent megevett, megivott, elhatározta, kivárja, amíg valaki fejessel beszélhet, és majd attól a fejestől igyekszik némi méltányosságot kicsikarni önmaga és a tények iránt.875
875Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении и уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости.
Nem is kellett sokáig várnia. Nem sokkal a reggeli elfogyasztása után kinyílt az ajtó, és fehér köpenyes népes csoportozat tódult be rajta. Legelöl színész módjára gondosan borotvált, negyvenöt éves férfi haladt, kellemes, de szúrós tekintetű, választékosan udvarias modorú. Kísérete figyelmet és tiszteletet tanúsított iránta, s ettől bevonulása ünnepélyes jelleget öltött. „Olyan, mint Ponczius Pilátus” – gondolta Ivan.876
876И он дождался его, и очень скоро после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат!» – подумалось Ивану.
Igen, kétségkívül ő volt a fejes. Leült a zsámolyszékre, a többiek állva maradtak.877
877Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять.
– Sztravinszkij doktor vagyok – mutatkozott be Ivannak, és barátságosan tekintett rá.878
878– Доктор Стравинский, – представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно.
– Parancsoljon, Alekszandr Nyikolajevics – mormolta halkan egy ápolt szakállú férfiú, és átnyújtotta a főorvosnak az Ivan adataival teleírt lapot.879
879– Вот, Александр Николаевич, – негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист.
„Valóságos aktát csináltak belőlem” – gondolta Ivan. A fejes ezalatt gyakorlott pillantással átfutotta a lapot, hümmögött, és néhány szót váltott a körülötte állókkal egy kevéssé ismert nyelven.880
880«Целое дело сшили!» – подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал: «Угу, угу…» И обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке.
„Lám, latinul is beszél, akárcsak Pilátus” – állapította meg Ivan búsan. Egy szó halla­tára azonban megremegett, és ez a szó a „szkizofrénia” volt. Ó, jaj, ezt a szót már az az át­kozott idegen is kiejtette előző este, a Patriarsije Prudin, és ma, íme, Sztravinszkij professzor megismétli.881
881«И по-латыни, как Пилат, говорит…» – печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» – увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским.
„Hát ezt is előre tudta!” – gondolta Ivan riadtan.882
882«И ведь это знал!» – тревожно подумал Иван.
A főorvos láthatóan azt a szabályt követte, hogy mindennel egyetért, és mindennek örül, amit a körülötte lévők mondanak, és ezt a „nagyszerű, nagyszerű” szó ismételgetésével fejezi ki.883
883Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «Славно, славно…».
– Nagyszerű! – mondta tehát most is, visszaadta a lapot, és Ivanhoz fordult: – Ön költő?884
884– Славно! – сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану: – Вы – поэт?
– Az vagyok – hagyta rá Ivan komoran, és életében először megmagyaráz­hatatlan gyűlölettel gondolt a költészetre; saját verseit is utálta, ahogy most eszébe jutottak.885
885– Поэт, – мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными.
Elfintorította arcát, és most ő fordult kérdéssel Sztravinszkijhoz:886
886Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского:
– Ön professzor?887
887– Вы – профессор?
Mire Sztravinszkij udvariasan, előzékenyen bólintott.888
888На это Стравинский предупредительно-вежливо наклонил голову.
– És ön itt a fejes?889
889– И вы – здесь главный? – продолжал Иван.
Sztravinszkij ismét bólintott.890
890Стравинский и на это поклонился.
– Beszélnem kell önnel – mondta Ivan nyomatékosan.891
891– Мне с вами нужно поговорить, – многозначительно сказал Иван Николаевич.
– Ezért jöttem – válaszolta Sztravinszkij.892
892– Я для этого и пришел, – отозвался Стравинский.
Ivan nekibátorodott: úgy érezte, elérkezett az ő órája. – Úgy veszem észre, hogy engem itt bolondnak minősítenek, senki se akar meghallgatni.893
893– Дело вот в чем, – начал Иван, чувствуя, что настал его час, – меня в сумасшедшие вырядили, никто не желает меня слушать!..
– Ó, dehogy, sőt nagyon is figyelmesen hallgatjuk – mondta Sztravinszkij komolyan, meg­nyug­tatóan. – Azt pedig semmiképp sem engedjük meg, hogy bolondnak minősítsék.894
894– О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, – серьезно и успокоительно сказал Стравинский, – и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим.
– Akkor kérem, hallgasson végig: tegnap este a Patriarsije Prudin egy rejtélyes alakkal talál­koz­tam, talán külföldi, talán nem, de mindenesetre előre tudta, hogy Berlioz meg fog halni, és személyesen találkozott Ponczius Pilátussal.895
895– Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственною личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.
A professzor kísérete pisszenés, moccanás nélkül hallgatta a költő beszámolóját.896
896Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта.
– Pilátussal? Azzal, aki Jézus Krisztussal egy időben élt? – tudakolta Sztravinszkij, és össze­húzott szemmel fürkészte Ivan arcát.897
897– Пилата? Пилат, это – который жил при Иисусе Христе? – щурясь на Ивана, спросил Стравинский.
– Azzal, igen.898
898– Тот самый.
– Ahán – bólintott Sztravinszkij. – És ezt a Berliozt a villamos ütötte el?899
899– Ага, – сказал Стравинский, – а этот Берлиоз погиб под трамваем?
– Igen, a jelenlétemben gázolta el a villamos a Patriarsije Prudin, és az a titokzatos idegen…900
900– Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, причем этот самый загадочный гражданин…
– Ponczius Pilátus ismerőse? – vetette közbe Sztravinszkij, aki láthatóan jól felfogta az össze­függéseket.901
901– Знакомый Понтия Пилата? – спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.
– Igen, ő – bólintott Ivan, érdeklődéssel tanulmányozva Sztravinszkijt. – Nos, az az egyén előre megmondta, hogy Annuska kiöntötte a napraforgóolajat… És Berlioz pontosan azon a helyen csúszott el! Mit szól ehhez? – végezte Ivan csattanósan, mert bízott benne, hogy szavaival óriási hatást fog kiváltani.902
902– Именно он, – подтвердил Иван, изучая Стравинского, – так вот он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло… А он и поскользнулся как раз на этом месте! Как вам это понравится? – многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами.
Ám a hatás elmaradt, Sztravinszkij csak ennyit kérdezett:903
903Но эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следующий вопрос:
– És ki az az Annuska?904
904– А кто же эта Аннушка?
A kérdés bosszantotta Ivant, arca megvonaglott.905
905Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло.
– Annuska nem számít – válaszolta idegesen. – Ördög tudja, hogy kiféle-miféle. Egy buta liba a Szadovajáról. A fontos itt az, hogy az az illető előre tudta, érti: előre megmondta, hogy a napraforgóolaj lesz az oka! Pedzi-e már, kérem?906
906– Аннушка здесь совершенно не важна, – проговорил он, нервничая, – черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете?
– Ó, hogyne, nagyon is – válaszolta Sztravinszkij igen komolyan, és a költő térdét megérintve hozzátette: – Ne izguljon kérem, folytassa csak.907
907– Отлично понимаю, – серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена поэта, добавил: – Не волнуйтесь и продолжайте.
– Folytatom – mondta Ivan, Sztravinszkij higgadtságát igyekezvén utánozni, mert keserű tapasztalásból tudta, hogy csak a nyugalom segíthet. – Egyszóval, az a félelmetes alak (nem igaz, hogy külföldi konzultáns!) valamiféle emberfölötti hatalommal rendelkezik. Az ember például üldözi, de utolérni nem tudja… Még ketten kísérik, két jómadár, egy törött csíptetős, hórihorgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriási kandúr, amely önállóan utazik a villamoson. Azonkívül – Ivant senki sem szakította félbe, s ezért egyre nagyobb hévvel, meg­győződéssel adta elő élményeit -, azonkívül valóban járt Ponczius Pilátusnál, efelől semmi kétség. Hát mit szól ehhez, kérem? Haladéktalanul le kell tartóztatni, mert leírhatatlanul nagy bajt okozhat.908
908– Продолжаю, – сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, – так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какою-то необыкновенной силой… Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде: какой-то длинный в битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кроме того, – никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, – он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.
– Ön tehát, ha jól értem a helyzetet, azon van, hogy azt az egyént letartóztassák? – kérdezte Sztravinszkij.909
909– Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? – спросил Стравинский.
„Van esze – állapította meg magában Ivan. – Meg kell hagyni, az értelmiségiek közt is akad különlegesen okos ember, ez tagadhatatlan.”910
910«Он умен, – подумал Иван, – надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя!» – и ответил:
– Úgy van, erre törekszem! – válaszolta. – Mi sem természetesebb, mint hogy ez a célom! És most gondolja el, ehelyett ittfognak, lámpával a szemembe világítanak, kádban fürdetnek, és Fegya bácsiról faggatnak, aki már réges-rég alulról szagolja az ibolyát! Követelem, hogy azonnal bocsássanak szabadon!911
911– Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А между тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дядю Федю чего-то расспрашивают!.. А его уж давно на свете нет! Я требую, чтобы меня немедленно выпустили.
– Persze, persze, nagyszerű! – helyeselt Sztravinszkij. – Csakhogy végre minden tisztázódott. Valóban, miért is tartanánk a kórházban egy egészséges embert? Azonnal elbocsátom, ha azt mondja nekem, hogy normális. Nem kell bizonyítania, csak mondja meg. Ön tehát normális?912
912– Ну что же, славно, славно! – отозвался Стравинский, – вот все и выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас немедленно же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?
Síri csend támadt, és a kövér nő, aki reggel gondjaiba vette Ivant, áhítatosan tekintett a professzorra. „Tagadhatatlanul eszes ember!” – gondolta Ivan másodszor is.913
913Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен».
A professzor ajánlata nagyon tetszett neki, de mielőtt kérdésére válaszolt volna, erősen, alaposan fontolóra vette, még homlokát is összeráncolta, s végül határozottan kijelentette:914
914Предложение профессора ему очень понравилось, однако прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морща лоб, и, наконец, сказал твердо:
– Normális vagyok.915
915– Я – нормален.
– Nagyszerű – kiáltott fel Sztravinszkij megkönnyebbülten. – Nos, ha ez így van, akkor most gondolkodjunk logikusan. Nézzük meg a tegnapi napját. – Hátrafordult, és abban a pillanatban kezébe adták Ivan kórlapját. – Miközben Ponczius Pilátus ismerősét üldözte, ön tegnap a következő cselekedeteket hajtotta végre. – Sztravinszkij itt egymás után behajlította hosszú ujjait, s hol a kórlapra tekintett, hol Ivanra. – Szentképet tűzött a mellére. Igaz?916
916– Ну вот и славно, – облегченно воскликнул Стравинский, – а если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, – тут он повернулся, и ему немедленно подали иванов лист. – В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия, – тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана, – повесили на грудь иконку. Было?
– Igaz – hagyta helyben Ivan, s arca elkomorult.917
917– Было, – хмуро согласился Иван.
– Leesett a kerítésről, fölsebezte az arcát. Igaz? Alsóneműben, kezében égő gyertyával jelent meg az étteremben, és ott megvert valakit. Megkötözve hozták ide. Innen felhívta telefonon a rendőrséget, és azt követelte, hogy küldjenek ki géppuskás járőrt. Azután pedig megpróbált kiugrani az ablakon. Igaz? Igaz. Felteszem a kérdést: ilyen módszerekkel lehet-e valakit elfogni vagy letartóztatni? Ha ön normális, akkor erre csak azt felelheti: semmiképpen sem. El akar távozni innét? Parancsoljon. De engedjen meg előbb egy kérdést: mit szándékozik tenni? Hová megy innét?918
918– Сорвались с забора, повредили лицо? Так? Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте-с. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь отсюда?
– Természetesen a rendőrségre – válaszolta Ivan most már kevésbé hatá­rozottan, mert a professzor tekintete kissé zavarba hozta.919
919– Конечно, в милицию, – ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора.
– Innét egyenesen?920
920– Непосредственно отсюда?
– Ühüm…921
921– Угу.
– Nem is megy haza a lakására? – csapott le rá Sztravinszkij.922
922– А на квартиру к себе не заедете? – быстро спросил Стравинский.
– Nincs időm hazamenni! Mialatt otthon kuksolok, az idegen meglóg!923
923– Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет!
– Helyes. És mivel kezdi előadását a rendőrségen?924
924– Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь?
– Ponczius Pilátussal – válaszolta Ivan Nyikolajevics, és a szeme elfelhő­södött.925
925– Про Понтия Пилата, – ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой.
– Nohát, ez igazán nagyszerű! – kiáltotta Sztravinszkij végképp meggyő­ződve, és a szakállas­hoz fordult: – Fjodor Vasziljevics, kérem, írja ki Hontalan elvtársat. De a szobáját tartsák fenn, ágyneműt sem kell cserélni, mert Hontalan elvtárs két óra múlva megint itt lesz. – Ismét a költőhöz fordult: – Sok sikert sem kívánok önnek, mert egy jottányit sem hiszek a sikerében. A mielőbbi viszontlátásra! – Felállt, kísérete is mozgolódott, menni készült.926
926– Ну, вот и славно! – воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал: – Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина Бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через два часа гражданин Бездомный опять будет здесь. Ну что же, – обратился он к поэту, – успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю. До скорого свидания! – и он встал, а свита его шевельнулась.
– Milyen alapon leszek újra itt? – kérdezte Ivan ijedten.927
927– На каком основании я опять буду здесь? – тревожно спросил Иван.
Sztravinszkij mintha csak erre a kérdésre várt volna, visszaült, és készségesen válaszolt:928
928Стравинский как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся опять и заговорил:
– Azon az alapon, hogy mihelyt gatyában megjelenik a rendőrségen, és közli, hogy találkozott valakivel, aki személyesen ismeri Ponczius Pilátust, abban a nyomban idehozzák a klinikára, és újra idekerül, ebbe a szobába.929
929– На том основании, что, как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, – как моментально вас привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате.
– Mi köze ehhez a gatyának? – kérdezte Ivan, és riadtan nézett körül.930
930– При чем здесь кальсоны? – растерянно оглядываясь, спросил Иван.
– Hát a fő baj persze Ponczius Pilátus, de a gatya is szerepet játszik. Hiszen ha innét kimegy, a kórházi ruhát elvesszük, s kiadjuk azt, amiben bejött. Márpedig ide gatyában hozták. Haza, a lakására pedig nem szándékozik menni, holott céloztam erre. No, aztán következik Ponczius Pilátus… és az ügy máris el van intézve.931
931– Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат… И дело готово!
Ekkor különös dolog történt Ivan Nyikolajeviccsel: akarata megtört, gyengének, tanácsra szorulónak érezte magát.932
932Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете.
– Tehát mitévő legyek? – kérdezte most már egészen gyámoltalanul.933
933– Так что же делать? – спросил он на этот раз уже робко.
– Hát ez nagyszerű! – helyeselt Sztravinszkij. – Ez már értelmes kérdés. Most elmondom, hogy igazából mi történt magával. Tegnap valaki megijesztette, nagyon felzaklatta, sok mindent beszélt összevissza Ponczius Pilátusról, miegymásról. Ezek után maga azonmód feldúltan, túlfeszített idegállapotában járt-kelt a városban, s mindenkinek Ponczius Pilátusról mesélge­tett. Nem csoda, hogy bolondnak nézték. Most csak egyetlenegy segíthet magán: a teljes nyugalom. Ennek érdekében pedig itt kell maradnia.934
934– Ну вот и славно! – отозвался Стравинский, – это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, разнервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном – в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь.
– De el kell fogni! – kiáltott Ivan, most már esdeklően.935
935– Но его необходимо поймать! – уже моляще воскликнул Иван.
– Helyes, persze, de miért kell magának személyesen szaladgálnia? Írja le szép sorjában, amivel azt az embert gyanúsítja. Mi sem egyszerűbb, mint eljuttatni ezt a bejelentést illetékes helyre, és ha úgy van, ahogyan feltételezi, hogy bűnözővel van dolgunk, akkor ez nagyon hamar ki fog derülni. Csak egyet kérek: ne erőltesse az agyát, és igyekezzék minél kevesebbet gondolni Ponczius Pilátusra. Az emberek sok mindent összebeszélnek! Nem szabad ám mindent elhinni.936
936– Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие: не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить.
– Értettem! – bólintott Ivan elszántan. – Kérek papirost, tollat.937
937– Понял! – решительно заявил Иван, – прошу выдать мне бумагу и перо.
– Adjanak neki papírt és egy ceruzavéget – utasította a professzor a kövér felcsernőt, Ivanhoz fordulva pedig így folytatta: – De azt tanácsolom, ma már ne írjon.938
938– Выдайте бумагу и коротенький карандаш, – приказал Стравинский толстой женщине, а Ивану сказал так: – Но сегодня советую не писать.
– Dehogynem, okvetlenül még ma megírom! – ellenkezett Ivan izgatottan.939
939– Нет, нет, сегодня же, непременно сегодня, – встревоженно вскричал Иван.
– Kérem, ahogy kívánja. De ne erőltesse az agyát! Ha ma nem sikerül, majd sikerül holnap.940
940– Ну хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.
– De közben elillan!941
941– Он уйдет!
– Ó, nem, semmiképp sem illan el, ezért kezeskedem! – válaszolta Sztravinszkij határozottan. – És ne felejtse el, hogy nálunk itt magának minden tekintetben segítenek, enélkül nem érheti el célját. Megértett engem? – kérdezte sokatmondóan, és két kezébe fogta Ivan Nyikolajevics mindkét kezét. Erősen fogta, sokáig, merően nézett a szemébe, és nyomatékosan ismételte: – Magának itt segítenek… megértett engem? Segítenek… megkönnyebbül… itt csend van, nyugalom… segítenek… segítenek…942
942– О нет, – уверенно возразил Стравинский, – он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? – вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго, в упор глядя в глаза Ивану, повторял: – Вам здесь помогут… Вы слышите меня?.. Вам здесь помогут… вам здесь помогут… Вы получите облегчение. Здесь тихо, все спокойно. Вам здесь помогут…
Ivan Nyikolajevics nagyot ásított, arckifejezése ellágyult.943
943Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось.
– Igen, igen – mondta halkan.944
944– Да, да, – тихо сказал он.
– No, akkor nagyszerű! – fejezte be Sztravinszkij rendes szavajárásával, és felállt: – A viszont­látásra! – Megszorította Ivan kezét, és már az ajtóban, kifelé menet, a szakállashoz fordult: – Oxigént is próbáljanak… meg fürdőket.945
945– Ну вот и славно! – по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся, – до свиданья! – он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородкой, и сказал: – Да, а кислород попробуйте… и ванны.
Egy pillanat, és Sztravinszkij kíséretestül eltűnt Ivan szeme elől. A rácsos ablak előtt, a déli verőfényben a vidám, tavaszias fenyves terült el a túlsó parton, közelebb pedig a folyó tükre csillogott.946
946Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне, в полуденном солнце, красовался радостный и весенний бор на другом берегу реки, а поближе сверкала река.
KILENCEDIK FEJEZET947
947Глава 9
Korovjov tréfái948
948Коровьевские штуки
Nyikanor Ivanovics Boszoj, a Szadovaja utca 302/B. számú ház lakó­bizottságának elnöke (ebben a házban lakott a megboldogult Berlioz), az előző, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka azt se tudta, hol áll a feje a sok izgalomtól.949
949Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома № 302-бис по садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг.
Éjfélkor, amint már tudjuk, bizottság szállt ki a házba, amelynek többek közt Zseldibin is tagja volt; felcsöngették Nyikanor Ivanovicsot, közölték vele Berlioz halálhírét, és vele együtt fölmentek az 50-es számú lakásba.950
950В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Желдыбин, вызывала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру № 50.
Ott lepecsételték a megboldogult holmiját, kéziratait. Ez alatt az idő alatt sem Grunya, a bejárónő, sem a lump Sztyepan Bogdanovics nem tartózkodott a lakásban. A bizottság közölte Nyikanor Ivanoviccsal, hogy Berlioz kézirataival majd a szövetség foglalkozik, lakrésze, összesen három szoba (az ékszerész volt dolgozószobája, szalonja és ebédlője) a lakóbizottság rendelkezésébe megy át, holmija pedig a fent említett lakóterületen megőrzendő mindaddig, amíg az örökösöket nem értesítik.951
951Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь покойного, то есть три комнаты (бывшие ювелиршины кабинет, гостиная и столовая), переходят в распоряжение жилтоварищества, а вещи покойного подлежат хранению на указанной жилплощади, впредь до объявления наследников.
Berlioz halálának híre szinte természetfölötti gyorsasággal terjedt el az egész házban, és csütörtökön reggel hét órától kezdve Boszojnál telefonon és személyesen egymás után jelentkeztek az igénylők, akik valamilyen indoklással maguknak követelték Berlioz három szobáját. Két óra leforgása alatt Nyikanor Ivanovics harminckét darab ilyen igénylést vett át.952
952Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какою-то сверхъестественной быстротою, и с семи часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки.
Volt bennük minden: kérés, fenyegetés, rágalmazás, följelentés, fogadkozás, hogy az illető a maga költségén tataroztatja a lakást, hivatkozás az illetők jelenlegi lakásának elviselhetetlen túlzsúfoltságára, meg arra, hogy haramiákkal nem lehet egy lakásban lakni. Többek közt az egyik kérvényben lenyűgöző művészi erejű leírás volt olvasható bizonyos húsosderelye-lopásról, mikor is a tolvaj egyenesen a kabátja zsebébe rakta a derelyét; ez a 31-es számú lakásban történt. Ketten öngyilkossággal fenyegetőztek, egy nőszemély pedig a titkos terhessé­gét vallotta be.953
953В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака, в квартире № 31, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности.
Nyikanor Ivanovicsot minden alkalommal kihívták lakása előszobájába, megfogták a kabátja ujjánál fogva, fülébe sugdostak, rákacsintottak, és fogadkoztak, hogy nem maradnak adósai.954
954Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу.
Ez a gyötrelem déli tizenkettő utánig folytatódott, amikor is Nyikanor Ivanovics megszökött hazulról, és lement a lakóbizottsági irodába a kapu mellett, de mikor tapasztalta, hogy ott is meglesik, onnét is megszökött. Nagy nehezen lerázta azokat, akik nyomon követték az aszfaltozott udvaron át, besurrant a hatos számú kapun, és fölment a negyedik emeletre, ahol az az átkozott 50-es számú lakás volt.955
955Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот, но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся на пятый этаж, где и находилась эта поганая квартира № 50.
A lépcsőfordulóban megállt, kifújta magát, aztán becsöngetett, de senki sem nyitott ajtót. Újra csöngetett, majd harmadszor is, és aztán morogni, szitkozódni kezdett. De arra sem nyitottak ki. Nyikanor Ivanovics türelmének vége szakadt, elővette zsebéből a lakóbizottság tulajdonát képező kulcscsomót, a duplikátum segítségével erélyesen kinyitotta az ajtót, és belépett.956
956Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться. Но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел.
A sötét előszobában elkiáltotta magát: – Hé, bejárónő! Izé… Grunya, vagy hogy is hívnak! Itt vagy?957
957– Эй, домработница! – прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. – Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету?
Senki sem válaszolt.958
958Никто не отозвался.
Nyikanor Ivanovics ekkor colstokot vett elő zsebéből, levette a pecsétet Berlioz dolgozó­szo­bájának ajtajáról, és belépett.959
959Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул из портфеля складной метр и шагнул в кабинет.
Belépett – de a küszöbön hüle­dezve megállt, sőt összerezzent.960
960Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул.
A megboldogult íróasztalánál pepita kabátos, zsokésapkás, csíptetős, hórihorgas ismeretlen ült… egyszóval, az a bizonyos.961
961За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне… ну, словом, тот самый.
– Ön kicsoda, ha szabad kérdeznem, polgártárs? – tudakozódott rémülten Nyikanor Ivanovics.962
962– Вы кто такой будете, гражданин? – испуганно спросил Никанор Иванович.
– Noné, Nyikanor Ivanovics! – kiáltott fel recsegő tenor hangon az idegen polgártárs, felugrott az asztal mellől, és hirtelen, erőszakos kézszorítással üdvözölte a lakóbizottsági elnököt, aki cseppet sem örvendezett az üdvözlésnek.963
963– Ба! Никанор Иванович, – заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.
– Bocsánatot kérek – mondta gyanakodva -, ön kicsoda itt? Hivatalos személy?964
964– Я извиняюсь, – заговорил он подозрительно, – вы кто такой будете? Вы – лицо официальное?
– Ejnye, ejnye, Nyikanor Ivanovics! – válaszolt bizalmasan az ismeretlen polgártárs. – Mit jelent az, hogy hivatalos vagy nem hivatalos? Minden attól függ, hogy honnét nézzük. Mindez feltételes és bizonytalan, drága Nyikanor Ivanovics. Meglehet, hogy ma nem vagyok hivatalos személy, holnapra pedig, hipp-hopp, hivatalos személy lett belőlem! De megfordítva is történhet, hajjaj, de még mennyire!965
965– Эх, Никанор Иванович! – задушевно воскликнул неизвестный. – Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, все это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает!
Ez az okoskodás semmiképpen sem elégítette ki a lakóbizottsági elnököt. Általában gyanakvó természetű lévén, arra a következtetésre jutott, hogy a pimaszul hablatyoló polgártárs nem hivatalos, sőt valószínűleg egészen fölösleges személy.966
966Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин – лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное.
– De hát kicsoda ön? Mi a neve? – kérdezte egyre szigorúbban, és fenyegetően közelebb lépett az illetőhöz.967
967– Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? – все суровее стал спрашивать председатель и даже стал наступать на неизвестного.
A polgártárs azonban egy szikrát sem ijedt meg. – A nevem? Hát mondjuk… Korovjov. De nem enne, inna valamit, Nyikanor Ivanovics? Csak úgy, minden ceremónia nélkül?968
968– Фамилия моя, – ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, – ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний! А?
– Már engedelmet kérek – szabadkozott Nyikanor Ivanovics felháborodottan. – Mi jut eszébe? (Bármilyen kínos, meg kell vallanunk, hogy Nyikanor Ivanovics általában kissé nyers, gorom­ba természetű volt.) Egy halott lakásában egyáltalában nem szabad tartózkodni. Hogy került ide?969
969– Я извиняюсь, – уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, – какие тут закуски! (Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват). – На половине покойника сидеть не разрешается! Вы что здесь делаете?
– Üljön csak le, foglaljon helyet, Nyikanor Ivanovics! – kínálta a polgártárs, aki cseppet sem jött zavarba, s nagy sürgés-forgással karosszéket húzott oda az elnöknek.970
970– Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, – нисколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло.
Nyikanor Ivanovics most végképp kijött a sodrából, félrerúgta a karosszéket, és ráförmedt az ismeretlenre:971
971Совершенно освирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил:
– Ki maga?972
972– Да кто вы такой?
– Én, kérem szépen, tolmácsi minőségben teljesítek szolgálatot egy külföldi személy mellett, amely személy ebben a lakásban lakik – mutatkozott be a magát Korovjovnak mondó illető, és összevágta poros sárga cipője sarkát.973
973– Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, – отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка.
Nyikanor Ivanovics eltátotta a száját. Teljes meglepetésként érte, hogy a lakásban egy külföldi személy tartózkodik, ráadásul a tolmácsával. Magyarázatot követelt.974
974Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений.
A tolmács készségesen szolgált magyarázattal. Woland urat, a külföldi artistát Sztyepan Bogdanovics Lihogyejev, a Varietészínház igazgatója hívta meg, hogy vendégszereplése idején, tehát körülbelül egy hétig, mialatt ő maga Jaltában időzik, lakjék a lakásban, amiről is még tegnap levélben értesítette Nyikanor Ivanovicsot, azzal a kéréssel, hogy jelentse be ideiglenesen a külföldi vendéget.975
975Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу, с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту.
– Énnekem ugyan nem írt semmit – hüledezett az elnök.976
976– Ничего он мне не писал, – в изумлении сказал председатель.
– Nézzen csak jobban utána az aktatáskájában, Nyikanor Ivanovics – ajánlotta édesdeden Korovjov.977
977– А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович, – сладко предложил Коровьев.
Nyikanor Ivanovics vállat vont, kinyitotta aktatáskáját, és megtalálta benne Lihogyejev levelét.978
978Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.
– Hogy lehet az, hogy elfelejtettem? – motyogta bambán meredve a feltépett borítékra.979
979– Как же это я про него забыл? – тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.
– Megesik, megesik az efféle, Nyikanor Ivanovics! – recsegte Korovjov. – Szórakozottság, kime­rültség, magas vérnyomás, drága barátom! Magam is iszonyú szórakozott vagyok. Egy­szer majd poharazgatás közben elmondok magának egyet-mást a múltamból, meg fog pukkadni a röhögéstől!980
980– То ли бывает, то ли бывает, Никанор Иванович! – затрещал Коровьев, – рассеянность, рассеянность, и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии, вы обхохочетесь!
– És mikor utazik Jaltába Lihogyejev?981
981– Когда же Лиходеев едет в Ялту?!
– Már elutazott – kurjantotta a tolmács. – Már repül, kérem! Az ördög tudja, hol van! – És a tolmács meglengette a karját, akár a szélmalom a szárnyát.982
982– Да он уже уехал, уехал! – закричал переводчик, – он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где! – и тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.
Nyikanor Ivanovics kijelentette, személyesen kíván beszélni a külföldivel, ám a tolmács ezt megtagadta: lehetetlen. Woland úr nem ér rá. A kandúrját idomítja.983
983Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но в этом получил от переводчика отказ: никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.
– A kandúrt megmutathatom, ha óhajtja – ajánlotta végül.984
984– Кота, ежели угодно, могу показать, – предложил Коровьев.
Ezt azonban Nyikanor Ivanovics utasította vissza, s a tolmács ekkor váratlan, de annál érdekesebb ajánlattal állt elő.985
985От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.
Tekintettel arra, hogy Woland professzor a világért sem akar szállodába költözni, de igen nagy kényelemhez szokott, nem adná-e ki neki a lakóbizottság egy hétre, tehát addig, amíg Moszkvában vendégszerepel, az egész lakást, vagyis a meg­boldogult szobáit is?986
986Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартирку, то есть и комнаты покойного?
– Hiszen neki, mármint a megboldogultnak, már úgyis mindegy – duruzsolta Korovjov unszo­lóan. – Elvégre neki már nincs szüksége a lakásra, ezt ön is beláthatja, Nyikanor Ivanovics.987
987– Ведь ему безразлично, покойнику, – шепотом сипел Коровьев, – ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира эта ни к чему?
Nyikanor Ivanovics némiképp hüledezve azt válaszolta erre, hogy külföldiek a Metropolban szoktak lakni, és nem magánlakásban.988
988Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в «Метрополе», а вовсе не на частных квартирах…
– Szeszélyes ember, ha mondom, szeszélyes, mint az ördög! – magyarázta súgva Korovjov. – Semmiképp se hajlandó. Utálja a szállodát. Már itt nőnek ki nekem ezek az Inturiszt-vendégek! – panaszkodott bizalmasan, és megcsapkodta a könyökét. – Agyonkínlódom magam velük. Az egyik jön, és mindenbe beledugja az orrát, spicliskedik az ebadta, a másik meg szeszélyeivel gyötör, semmi se jó neki!… Amit ajánlok, tiszta haszon és nyereség a maga lakóbizottságának. A pénzével nem fukarkodik… – Korovjov körülnézett, és az elnök fülébe súgta: – …milliomos!989
989– Говорю вам, капризен, как черт знает что! – зашептал Коровьев, – ну не желает! Не любит он гостиниц! Вот они где у меня сидят, эти интуристы! – интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, – верите ли, всю душу вымотали! Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!.. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит, – Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю: – Миллионер!
A tolmács ajánlata világos, gyakorlatias volt, és láthatóan igen komoly; ám a tolmács beszédmodorában, ruházatában, hasznavehetetlen ocsmány cvikkerében, egész lényében volt valami hihetetlenül komolytalan. Ennek az ellentmondásnak következményeképpen az elnök lelkében homályos nyugtalanság ütött tanyát, ám ennek ellenére úgy döntött: elfogadja az ajánlatot. A lakóbizottság pénztárában ugyanis sajnálatos deficit tátongott. Őszre olajat kellett volna vásárolni a fűtéshez – de hogy miből, arról fogalma sem volt a derék Nyikanor Ivano­vicsnak. Nos, az Inturiszt-vendég pénzével talán kimászhat a csávából. Óvatossága azonban most sem hagyta el: kijelentette, hogy a kérdést mindenekelőtt az Inturiszt irodájával kell tisztáznia.990
990В предложении переводчика заключался ясный практический смысл, предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши – неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.
– Értem! – kurjantotta Korovjov. – Hogyne, persze, tisztázni muszáj! Tessék, itt a telefon, Nyikanor Ivanovics, tisztázza azonnal! A pénzt illetően pedig ne zsenírozza magát – folytatta suttogva, miközben az elnököt kitessékelte az előszobába a telefonhoz. – Kit nyúzzon meg az ember, ha nem ezt a Wolandot! Ha látná, micsoda villája van Nizzában! Jövő nyáron, ha külföldre utazik, okvetlenül nézzen be hozzá, eláll a szeme-szája.991
991– Я понимаю, – вскричал Коровьев, – как же без увязки, обязательно. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, – шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, – с кого же взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть – ахнете!
Az Inturiszt-irodával bámulatos, érthetetlen gyorsasággal elrendeződött a dolog. Amint a telefonbeszélgetésből kisült, ott már tudnak Woland úr abbeli szándékáról, hogy Lihogyejev magánlakásán óhajt lakni, és ez ellen semmi kifogást sem emelnek.992
992Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя, быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.
– Na látja! – rikkantott vígan Korovjov.993
993– Ну и чудно! – орал Коровьев.
Az elnök, akit kissé meghökkentett a pepita recsegése, kijelentette, hogy a lakóbizottság hajlandó egy hétre bérbe adni Woland artistának az 50-es számú lakást, mégpedig napi… – Nyikanor Ivanovics elakadt, majd kivágta:994
994Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру № 50 артисту Воланду с платой по… – Никанор Иванович замялся немножко и сказал:
– …Napi ötszáz rubelért!995
995– По пятьсот рублей в день.
Korovjov viselkedése ekkor még jobban megdöbbentette az elnököt. Lopva a hálószoba felé sandított, ahonnét a testes macska könnyed ugrásai hallatszottak, és aztán odasúgta az elnöknek:996
996Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел:
– Ez tehát egy hétre izé… három és fél ezer?997
997– За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Nyikanor Ivanovics azt hitte, majd hozzáfűzi: „De nagy a bendője, Nyikanor Ivanovics!” De ehelyett egészen mást mondott:998
998Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!» – но Коровьев сказал совсем другое:
– Ez is összeg?! Kérjen ötezret, megadja!999
999– Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
Nyikanor Ivanovics zavartan vigyorgott, maga sem tudta, hogyan került a megboldogult íróasztalához, ahol Korovjov ördögien fürgén, ügyesen máris megírta két példányban a szer­ző­dést, beszaladt vele a hálószobába, és amikor visszatért, mindkét példányon ott díszelgett a külföldi artista lendületes aláírása. Az elnök is aláírta. Korovjov ekkor nyugtát kért az ötezerről…1000
1000Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в двух экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на пять…
– Betűvel is kérem, betűvel, Nyikanor Ivanovics… ezer rubel… – Aztán a komoly ügyhöz cseppet sem illően játékos „ájn, cváj, dráj!” felkiáltással odatett az elnök elé öt köteg újdonat­új bankót.1001
1001– Прописью, прописью, Никанор Иванович!.. Тысяч рублей, – и со словами, как-то не идущими к серьезному делу: – Эйн, цвей, дрей! – выложил председателю пять новеньких банковских пачек.
A pénzszámlálás ünnepélyes művelete következett, megszakítva Korovjov tréfáival, közbe­szólásaival, mint: „Asszony verve, pénz számlálva jó”, „Gazda szeme hizlalja a jószágot”, s más efféle.1002
1002Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде «денежка счет любит», «свой глазок – смотрок» и прочего такого же.
Miután megszámlálta a pénzt, Boszoj átvette Korovjovtól a külföldi útlevelét az ideiglenes bejelentés elintézéséhez, beletette a szerződésbe, a pénzt pedig az aktatáskájába, aztán nem állta meg, és nagy röstelkedve egy tiszteletjegyet kért az előadásra.1003
1003Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьва паспорт иностранца для временной прописки, уложил его, и контракт, и деньги в портфель, и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку…
– Ugyan mit szerénykedik! – bődült el Korovjov. – Hány jegyet óhajt, Nyikanor Ivanovics? Tizenkettőt, tizenötöt?1004
1004– О чем разговор! – взревел Коровьев, – сколько вам билетиков, Никанор Иванович, двенадцать, пятнадцать?
Az elnök hebegve elmagyarázta, hogy mindössze két jegyet kérne, magának meg Pelageja Antonovnának, a feleségének.1005
1005Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только парочка, ему и Пелагее Антоновне, его супруге.
Korovjov nyomban előkapta noteszát, és villámgyorsan kiírt Nyikanor Ivanovicsnak két darab tiszteletjegyet az első sorba. Miközben bal kezével ügyesen odatolta elébe az utalványt, jobbjával az elnök másik kezébe nyomott egy ropogós, vaskos köteget. Nyikanor Ivanovics rápillantott, fülig elvörösödött, és tiltakozva eltolta magától:1006
1006Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на две персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя.
– Ez nem szokás… – mormolta.1007
1007– Этого не полагается… – бормотал он.
– Ugyan, ugyan – duruzsolta a fülébe Korovjov. – Minálunk nem szokás, de külföldön szokás. Ne sértse meg Woland urat, Nyikanor Ivanovics. Elvégre ön fáradozott értünk…1008
1008– И слушать не стану, – зашипел в самое ухо его Коровьев, – у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились…
– Szigorúan büntetendő… – rebegte az elnök, és félve tekintett körül.1009
1009– Строго преследуется, – тихо-претихо прошептал председатель и оглянулся.
– Hol vannak a tanúk? – duruzsolta a fülébe Korovjov. – Azt kérdem: hol vannak? Ne akadé­koskodjék…1010
1010– А где же свидетели? – шепнул в другое ухо Коровьев, – я вас спрашиваю, где они? Что вы?
És ekkor, amint Boszoj utóbb makacsul bizonygatta, csoda történt: a bankóköteg magától kú­szott be az aktatáskájába. És nyomban ezután az elgyengült, szinte elcsigázott lakóbizottsági elnök a lépcsőházban találta magát. Összefüggéstelen gondolatok viharzottak agyában. A nizzai villa, az idomított kandúr, meg az, hogy tanú csakugyan nem volt, meg hogy Pelageja Antonovna megörül majd a tiszteletjegynek. Összefüggéstelen, de nagyjából kellemes gondolatok. És mégis, valahol a lelke legmélyén valamiféle fullánk sajgott szüntelen. A nyugtalanság fullánkja volt ez. Azonfelül csak most, a lépcsőházban hasított beléje a döbbent kérdés: „Hogyan került Berlioz dolgozószobájába a tolmács, ha az ajtón ott volt a pecsét?” És hogy lehet, hogy ő, Nyikanor Ivanovics ezt nem kérdezte meg? Egy ideig csak állt, és mint a birka, bámult maga elé a lépcsőre, de aztán elhatározta, fütyül az egészre, és nem gyötri magát a megoldhatatlannak látszó problémával…1011
1011И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо: пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. И тем не менее где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя, как удар, хватила мысль: «А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать?! И как он, Никанор Иванович, об этом не спросил?» Некоторое время председатель, как баран, смотрел на ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом.
Mihelyt kilépett a lakásból, bentről, a hálószobából kiszólt egy mély férfihang:1012
1012Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос:
– Sehogy se tetszik nekem ez a Nyikanor Ivanovics. Csirkefogó, gazember. Nem lehetne-e valamit tenni, hogy ne jöjjön többet ide?1013
1013– Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?
– Amint parancsolja, Messire – válaszolta Korovjov, de immár nem recsegő, hanem tiszta, csengő hangon. És az átkozott tolmács azon nyomban az előszobában termett, tárcsázott, aztán siránkozva szólt bele a telefonba:1014
1014– Мессир, вам стоит это приказать!.. – отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом. И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку:
– Halló! Kötelességemnek tartom, hogy bejelentsem, miszerint a Szadovaja utca 302/B. számú ház lakóbizottságának elnöke, Nyikanor Ivanovics Boszoj, valutával üzérkedik. Lakásán, a 35?ös számú lakásban, a vécé szellőztetőjében jelenleg is négyszáz dollárt rejteget újság­papírba csomagolva. Itt a fent jelzett ház 11-es lakásának bérlője beszél, Tyimofej Kvaszcov. De nagyon kérem önöket, tartsák titokban a nevemet, mert félek nevezett elnök bosszújától.1015
1015– Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге четыреста долларов. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер одиннадцать Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.
Azzal letette a kagylót a mihaszna!1016
1016И повесил трубку, подлец.
Hogy mi történt a továbbiakban az 50-es lakásban, arról nem szól a fáma, arról azonban igen, hogy mi történt Nyikanor Ivanoviccsal. Bezárkózott az illemhelyre, elővette aktatáskájából a tolmács által rátukmált köteget, és tapasztalta, hogy az négyszáz rubelt tartalmaz. Ezt a bankóköteget újságpapírba csomagolta, és bedugta a szellőztetőnyílásba.1017
1017Что дальше происходило в квартире № 50, неизвестно, но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней четыреста рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход.
Öt perccel ezután az asztalhoz ült kicsiny ebédlőjében. Hitvese akkurátusan fölszeletelt heringet hozott be a konyháról, bőven megszórva zöldhagymával. Nyikanor Ivanovics töltött magának egy kupica vodkát, megitta, másodikkal is töltött, azt is kihörpintette, felnyársalt a villájára három falat heringet – és abban a pillanatban csengettek. Pelageja Antonovna éppen a gőzölgő fazekat hozta be a konyhából, amelyre elég volt egyetlen pillantást vetni, és az ember máris kitalálta, hogy a forró borscsleves alján a világ legpompásabb ínyencfalatja rejtőzik: egy velőscsont…1018
1018Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки… и в это время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, – мозговая кость.
Nyikanor Ivanovics a nyálát nyelte, s nagyot mordult, mint a mérges kutya:1019
1019Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес:
– Már enni se hagyják az embert, hogy az ördög őket akárhová tegye… Ne eressz be senkit, Pelageja, nem vagyok itthon! A lakásról meg mondd, hogy ne nyaggassanak, egy hét múlva lakógyűlést tartunk…1020
1020– А чтоб вам провалиться! Поесть не дадут. Не пускай никого, меня нету, нету. Насчет квартиры скажи, чтобы перестали трепаться. Через неделю будет заседание…
Az asszony kiszaladt az előszobába, Nyikanor Ivanovics pedig a merőkanállal kihalászta a tüzes tálból a hosszában fölrepedt, drága, finom csontot. Ekkor két férfi lépett be az ebédlőbe, s velük Pelageja Antonovna, ég tudja, miért, nagyon sápadtan. A belépők láttára Nyikanor Ivanovics is elsápadt, és felállt az asztal mellől.1021
1021Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера – ее, кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся.
– Hol az illemhely? – kérdezte az egyik, aki oldalt gombolós nyakú, fehér orosz inget viselt.1022
1022– Где сортир? – озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке.
Az ebédlőasztalon valami koppant: az elnök kezéből kiesett a kanál.1023
1023На обеденном столе что-то стукнуло (это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку).
– Erre, erre tessék – hadarta Pelageja Antonovna.1024
1024– Здесь, здесь, – скороговоркой ответила Пелагея Антоновна.
És a két férfi kisietett a folyosóra.1025
1025И пришедшие немедленно устремились в коридор.
– Mit akarnak? – szólt halkan Nyikanor Ivanovics utánuk nézve. – Nálunk semmi olyasmi nem lehet a lakásban… De bocsánat, szabad lenne talán az igazolványukat.1026
1026– А в чем дело? – тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими, – у нас ничего такого в квартире не может быть… А у вас документики… я извиняюсь…
Az első még kimenet odamutatta Nyikanor Ivanovicsnak az igazolványát, a második pedig addigra már a hokedlin állt az illemhelyen, keze a szellőztető­nyílásban. Nyikanor Ivanovics szeme előtt elsötétült a világ. A két férfi kicsomagolta a köteget az újságpapírból, de nem rubel volt benne, hanem valami ismeretlen bankók, zöldeskékek, egy ismeretlen öregúr képé­vel. Mindezt csak homályosan látta Nyikanor Ivanovics, a szeme előtt barna foltok úszkáltak.1027
1027Первый на ходу показал Никанору Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело, газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
– Dollárok a szellőztetőben… – mormolta tűnődve az első, majd szelíden, udvariasan Nyikanor Ivanovicshoz fordult: – Az öné ez a kis csomag?1028
1028– Доллары в вентиляции, – задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: – Ваш пакетик?
– Nem az enyém! – ordította magából kikelve Nyikanor Ivanovics. – Az ellenségeim dugták oda!1029
1029– Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
– Megesik – jegyezte meg az első, a fehér zubbonyos, aztán épp oly szelíden hozzátette: – Legyen szíves, adja elő a többit is.1030
1030– Это бывает, – согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: – Ну что же, надо остальные сдавать.
– Nincs nálam semmi! Esküszöm mindenre, ami szent, még a kezemben se volt soha ilyesmi! – tiltakozott az elnök kétségbeesetten.1031
1031– Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! – отчаянно вскричал председатель.
A sublóthoz ugrott, nagy robajjal kirántotta a fiókot, elővette belőle aktatáskáját, s eközben összefüggéstelen szavakat ordított:1032
1032Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
– Tessék, itt a szerződés… a tolmács adta… Korovjov, a cvikkeres!1033
1033– Вот контракт… переводчик-гад подбросил… Коровьев… в пенсне!
Kinyitotta az aktatáskát, belenézett, beletúrt, arca elkékült, és az aktatáskát a levesbe ejtette. Az aktatáskában semmi sem volt: sem Lihogyejev levele, se szerződés, se Woland útlevele, se pénz, se szabadjegy. Egyszóval – semmi, csak a colstok.1034
1034Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
– Elvtársak! – hördült fel az elnök. – Fogják el őket! A sátánnal cimborálnak!1035
1035– Товариши! – неистово закричал председатель, – держите их! У нас в доме нечистая сила!
Ki tudja, mi juthatott eszébe Pelageja Antonovnának: összecsapta a kezét, és felsikoltott:1036
1036И тут же неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:
– Vallj be mindent, Ivanics. Enyhébb lesz a büntetésed!1037
1037– Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!
Nyikanor Ivanovics vérben forgó szemekkel az öklét rázta felesége feje fölött:1038
1038С глазами, налитыми кровью, Никанор Иванович занес кулаки над головой жены, хрипя:
– Ó, te világ bolondja, te!1039
1039– У, дура проклятая!
Elgyengült, leroskadt egy székre, s szemlátomást beletörődött az elkerül­hetetlen végzetbe.1040
1040Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежному.
Tyimofej Kondratyevics Kvaszcov ezalatt a lépcsőházban állt, és hol fülét, hol szemét tapasztotta az elnök előszobaajtajának kulcslyukához: majd elemésztette a kíváncsiság.1041
1041В это время Тимофей Кондратьевич Квасцов на площадке лестницы припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя то ухом, то глазом, изнывая от любопытства.
Öt perccel később a háznak azok a lakói, akik véletlenül az udvaron tartózkodtak, láthatták, amint a lakóbizottság elnöke két férfi kíséretében elvonul a kapu felé. Utóbb elmondották, hogy az elnök arca elváltozott, úgy tántorgott, mint a részeg, és érthetetlen szavakat motyogott maga elé.1042
1042Через пять минут жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще двух лиц проследовал прямо к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя, как пьяный, и что-то бормотал.
Egy további óra múltán ismeretlen polgártárs jelent meg a 11-es lakáson, éppen akkor, amikor Tyimofej Kondratyevics gyönyörtől fuldokolva mesélte a ház többi lakójának, hogyan vitték az elnököt; keze intésével kihívta Tyimofej Kondratyevicset a konyhából az előszobába, valamit mondott neki, és vele együtt nyomtalanul eltűnt.1043
1043А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру номер одиннадцать, как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как замели председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал.
TIZEDIK FEJEZET1044
1044Глава 10
Jaltai hírek1045
1045Вести из Ялты
Mikor Nyikanor Ivanoviccsal ez a baleset történt, nem messze a 302/B. számú háztól, ugyan­csak a Szadovaján, Rimszkijnek, a Varietészínház gazdasági igaz­gatójának irodájában ketten ültek: maga Rimszkij meg Varenuha, az adminiszt­rátor.1046
1046В то время, как случилось несчастье с Никанором Ивановичем, недалеко от дома № 302-бис, на той же Садовой, в кабинете финансового директора Варьете Римского находились двое: сам Римский и администратор Варьете Варенуха.
Az emeleti nagy irodahelyiség két ablaka a Szadovajára nézett, a harmadik pedig – az író­asztalnál ülő gazdasági vezető háta mögött – a Varietészínház nyári kertjébe, ahol büfé, céllövölde meg szabadtéri színpad is volt. A berendezés, az íróasztaltól eltekintve, a lehető legegyszerűbb volt: a falon egy sereg régi plakát, kisasztalon vizeskancsó, négy fotel, és az egyik sarokban, talapzaton, valami régi produkció poros makettje. Ezenkívül – mondanunk sem kell – volt az irodában egy kisebbfajta, ütött-kopott, tűzpiros páncélszekrény, mely az íróasztal mellett állt, Rimszkij bal keze felől.1047
1047Большой кабинет на втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним, как раз за спиною финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета, помимо письменного стола, заключалось в пачке старых афиш, висевших на стене, маленьком столике с графином воды, четырех креслах и в подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то обозрения. Ну, само собой разумеется, что, кроме того, была в кабинете небольших размеров потасканная, облупленная несгораемая касса, по левую руку Римского, рядом с письменным столом.
Rimszkij az asztalnál ült; reggel óta a lehető legrosszabb hangulatban volt, Varenuha ezzel szemben szokatlanul élénken és szinte nyughatatlanul tettre késznek látszott, de egyelőre nem talált levezető utat energiái számára.1048
1048Сидящий за столом Римский с самого утра находился в дурном расположении духа, а Варенуха, в противоположность ему, был очень оживлен и как-то особенно беспокойно деятелен. Между тем выхода его энергии не было.
A szabadjegy-kérencsélők elől menekült a gazdasági igazgató irodájába; ezek a tolakodó alakok megmérgezték az életét, kivált műsorváltozás napján. Aznapra pedig éppen műsor­változás volt.1049
1049Варенуха прятался сейчас в кабинете у финдиректора от контрамарочников, которые отравляли ему жизнь, в особенности в дни перемены программы. А сегодня как раз и был такой день.
Mihelyt a telefon megszólalt, Varenuha fölvette a kagylót, és belehazudott:1050
1050Лишь только начинал звенеть телефон, Варенуха брал трубку и лгал в нее:
– Kit keres? Varenuhát? Nincs itt. Elment.1051
1051– Кого? Варенуху? Его нету. Вышел из театра.
– Kérlek, hívd fel újra Lihogyejevet – mondta most Rimszkij idegesen.1052
1052– Позвони ты, пожалуйста, Лиходееву еще раз, – раздраженно сказал Римский.
– Nincs otthon, ha mondom. Már Karpovot is elküldtem hozzá, nincs senki a lakáson.1053
1053– Да нету его дома. Я уже Карпова посылал. Никого нету в квартире.
– Ördög tudja, mi lehet emögött! – zsémbeskedett Rimszkij, és a számoló­gépet pöcögtette.1054
1054– Черт знает что такое, – шипел Римский, щелкая на счетной машинке.
Kinyílt az ajtó, a hivatalsegéd jelent meg egy hatalmas köteg frissen kinyomtatott plakáttal; a zöld papírlapokon óriási vörös betűkkel a következőt hirdették:1055
1055Дверь открылась, и капельдинер втащил толстую пачку только что напечатанных дополнительных афиш. На зеленых листах крупными красными буквами было написано:
Ma és minden este rendkívüli attrakció a Varietészínházban WOLAND PROFESSZOR feketemágia-bemutatója TELJES LELEPLEZÉS1056
1056Сегодня и ежедневно в театре Варьете сверх программы: Профессор Воланд Сеансы черной магии с полным ее разоблачением
Varenuha a makettre dobta a falragaszköteget, aztán hátralépett, és úgy gyönyörködött benne; meghagyta a hivatalsegédnek, hogy haladéktalanul tétesse ki valamennyit városszerte.1057
1057Варенуха, отойдя от афиши, наброшенной им на макет, полюбовался на нее и приказал капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку.
– Kitűnő… blikkfangos! – jegyezte meg, amikor a hivatalsegéd elment.1058
1058– Хорошо, броско, – заметил Варенуха по уходе капельдинера.
– Énnekem sehogy se tetszik ez az egész vállalkozás – dörmögte Rimszkij, és csontkeretes pápaszemén át dühösen mustrálta a falragaszokat. – Nem is értem, hogyan engedték meg neki, hogy szerződtesse.1059
1059– А мне до крайности не нравится вся эта затея, – злобно поглядывая на афишу сквозь роговые очки, ворчал Римский, – и вообще я удивляюсь, как ему разрешили это поставить!
– Nem, nem, nincs igazad, Grigorij Danyilovics! Ez nagyon is rafinált lépés. Tudniillik a pláne benne a leleplezés!1060
1060– Нет, Григорий Данилович, не скажи, это очень тонкий шаг. Тут вся соль в разоблачении.
– Nem tudom, szerintem nincsen benne semmi pláne… és mindig ilyeneket talál ki! Legalább bemutatta volna nekünk ezt a mágust! Te láttad már? Hol a csudába ássa ki az ilyeneket, ördög tudja!1061
1061– Не знаю, не знаю, никакой тут соли нет, и всегда он придумает что-нибудь такое! Хоть бы показал этого мага. Ты-то его видел? Откуда он его выкопал, черт его знает!
Kisült, hogy Varenuha sem látta a fekete mágust. Előző este Sztyopa Lihogyejev (Rimszkij sza­vával élve, „mint az őrült”) beszaladt a gazdasági igazgatóhoz a már megírt szerződés­tervezettel, meghagyta, hogy tüstént másolják le, és adják ki Wolandnak az előleget. Azzal a mágus eltűnt, Sztyopán kívül nem látta senki.1062
1062Выяснилось, что Варенуха, так же как и Римский, не видел мага. Вчера Степа («как сумасшедший», по выражению Римского) прибежал к финдиректору с написанным уже черновиком договора, тут же велел его переписать и выдать деньги. И маг этот смылся, и никто его не видел, кроме самого Степы.
Rimszkij elővette óráját, megállapította, hogy két óra elmúlt, és végképp dühbe gurult. Mégiscsak sok! Lihogyejev tizenegy óra tájt telefonált, azt mondta, félóra múlva benn lesz, de nemcsak hogy nem jött be, még a lakásáról is eltűnt.1063
1063Римский вынул часы, увидел, что они показывают уже пять минут третьего, и совершенно остервенился. В самом деле! Лиходеев звонил примерно в одиннадцать часов, сказал, что придет примерно через полчаса, и не только не пришел, но и из квартиры исчез!
– Nálam pedig tornyosul a munka! – méltatlankodott Rimszkij most már ordítva, és ujjával az aláíratlan levelek halmazára bökött.1064
1064– У меня же дело стоит! – уже рычал Римский, тыча пальцем в груду неподписанных бумаг.
– Tán csak nem ütötte el őt is a villamos, mint Berliozt? – vélekedett Varenuha, füléhez szorít­va a kagylót, amelyben ütemes, kitartó és teljességgel eredménytelen berregés hallatszott.1065
1065– Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? – говорил Варенуха, держа у уха трубку, в которой слышались густые, продолжительные и совершенно безнадежные сигналы.
– Jó lenne – dünnyögte Rimszkij alig hallhatóan.1066
1066– А хорошо было бы… – чуть слышно сквозь зубы сказал Римский.
Ekkor egyenruhás, egyensapkás, szandálos fiatal nő lépett be az irodába. Az övén függő kis táskából fehér négyszöget és füzetet vett elő, és megkérdezte:1067
1067В этот самый момент в кабинет вошла женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и в тапочках. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь и спросила:
– Elvtársak, hol van itt a Varieté? Expressz táviratot hoztam. Tessék aláírni.1068
1068– Где тут Варенуха? Сверхмолния вам. Распишитесь.
Varenuha valami ákombákomot firkantott a füzetbe, és mihelyt az ajtó becsukódott a postásnő mögött, felnyitotta a négyszögbe hajtott papírlapot.1069
1069Варенуха чиркнул какую-то закорючку в тетради у женщины, и лишь только дверь за той захлопнулась, вскрыл квадратик.
Elolvasta, pislogott, aztán átadta Rimszkij­nek.1070
1070Прочитав телеграмму, он поморгал глазами и передал квадратик Римскому.
A távirat szövege a következőképpen szólt: JALTÁBÓL MOSZKVÁNAK VARIETÉ MA FÉL TIZENKETTŐKOR NYOMOZÓ HATÓSÁG­NÁL MEGJELENT GESZTENYEBARNA FÉRFI HÁLÓINGBEN NADRÁGBAN MEZÍTLÁB ELMEBETEG AZT ÁLLÍTJA LIHOGYEJEV VARIETÉSZÍNHÁZ IGAZGATÓJA EXPRESSZ VÁLASZ­TÁVIRATOT JALTAI NYOMOZÓ HATÓSÁGNAK HOL VAN LIHOGYEJEV IGAZGATÓ1071
1071В телеграмме было напечатано следующее: «Ялты Москву Варьете сегодня половину двенадцатого угрозыск явился шатен ночной сорочке брюках без сапог психический назвался Лиходеевым директором Варьете молнируйте Ялтинский розыск где директор Лиходеев».
– Szép jó reggelt, ez aztán meglepetés! – hördült fel Rimszkij.1072
1072– Здравствуйте, я ваша тетя! – воскликнул Римский и добавил: – Еще сюрприз!
– Ál-Gyimitrij – jegyezte meg Varenuha, és fölvette a telefonkagylót: – Halló, távíró? Varietészínház számlájára kélem felvenni a következő expressz táviratot: Cím: Jalta, rendőrség… Szöveg: Lihogyejev igazgató Moszkvában van stop aláírás: Rimszkij gazdasági igazgató.1073
1073– Лжедмитрий, – сказал Варенуха и заговорил в трубку телефона: – Телеграф? Счет Варьете. Примите сверхмолнию… Вы слушаете? «Ялта, угрозыск… Лиходеев Москве финдиректор Римский»…
A jaltai trónkövetelő felbukkanásától függetlenül Varenuha ismét nekiesett a telefonnak, hogy felkutassa Lihogyejevet, de természetesen sehol sem találta. Mikor épp azon töprengett a kagylóval a kezében, hogy hová telefonálhatna még, belépett az a nő, aki az első táviratot is hozta, és újabb fehér papirosnégyszöget adott át Varenuhának. Varenuha sietve feltépte, elolvasta, füttyentett.1074
1074Независимо от сообщения о Ялтинском самозванце, Варенуха опять принялся по телефону разыскивать Степу где попало и, натурально, нигде его не нашел. Как раз тогда, когда Варенуха, держа в руках трубку, раздумывал о том, куда бы ему еще позвонить, вошла та самая женщина, что принесла и первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик. Торопливо вскрыв его, Варенуха прочитал напечатанное и свистнул.
– Mi az már megint? – kérdezte Rimszkij idegesen.1075
1075– Что еще? – нервно дернувшись, спросил Римский.
Varenuha szótlanul odanyújtotta neki a táviratot, és a gazdasági igazgató a következőt olvasta: KÖNYÖRGÖM HIGGYENEK NEKEM WOLAND HIPNÓZISBAN JALTÁBA RÖPÍTETT TÁ­VI­RATOZZANAK HATÓSÁGNAK SZEMÉLY­AZONOSSÁGOM IGAZOLÁSÁRA LIHOGYEJEV1076
1076Варенуха молча подал ему, телеграмму и финдиректор увидел в ней слова: «Умоляю верить брошен Ялту гипнозом Воланда молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев».
Rimszkij és Varenuha fejüket összedugva olvasták, újra olvasták a táviratot, s amikor másodszor is elolvasták, némán meredtek egymásra.1077
1077Римский и Варенуха, касаясь друг друга головами, перечитывали телеграмму, а перечитав, молча уставились друг на друга.
– De elvtársak! – háborgott a postáslány. – írják alá, aztán hallgassanak, amennyit akarnak. Elvégre én expressz táviratokat hordok ki.1078
1078– Граждане! – вдруг рассердилась женщина, – расписывайтесь, а потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии разношу.
Varenuha le sem vette szemét a táviratról, úgy firkantotta oda a nevét a füzetbe, és a nő eltűnt.1079
1079Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла.
– De hiszen te tizenegy után még beszéltél vele telefonon, ugye? – szólalt meg végül hosszas tűnődés után a döbbent adminisztrátor.1080
1080– Ты же с ним в начале двенадцатого разговаривал по телефону? – в полном недоумении заговорил администратор.
– Nevetséges az egész! – csattant fel Rimszkij élesen. – Akár beszéltem vele, akár nem, nem lehet most Jaltában!1081
1081– Да смешно говорить! – пронзительно закричал Римский, – разговаривал или не разговаривал, а не может он быть сейчас в Ялте! Это смешно!
– Talán részeg… – vélte Varenuha.1082
1082– Он пьян… – сказал Варенуха.
– Ki részeg? – kérdezte Rimszkij, és újra csak egymásra meredtek szótlanul.1083
1083– Кто пьян? – спросил Римский, и опять оба уставились друг на друга.
Hogy Jaltából őrült vagy csaló küldözgeti a táviratokat, afelől nem lehet kétség. No de honnét ismeri a jaltai szélhámos Wolandot, aki csak előző nap érkezett Moszkvába? Honnét tudja, hogy Woland és Lihogyejev közt kapcsolat áll fenn?1084
1084Что телеграфировал из Ялты какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений не было; но вот что было странно: откуда же Ялтинский мистификатор знает Воланда, только вчера приехавшего в Москву? Откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом?
– „Hipnózisban”… – ismételte Varenuha a táviratból. – Honnét tudhat Woland létezéséről?… – Pislogott, majd erélyesen felkiáltott: – De nem, ugyan! Badarság! Szó se lehet róla!1085
1085– «Гипнозом…» – повторял Варенуха слово из телеграммы, – откуда же ему известно о Воланде? – он поморгал глазами и вдруг вскричал решительно: – Да нет, чепуха, чепуха, чепуха!
– Hol szállt meg az a Woland, hogy az ördög vinné el? – kérdezte Rimszkij.1086
1086– Где он остановился, этот Воланд, черт его возьми? – спросил Римский.
Varenuha nyomban felhívta az Inturiszt-irodát, és közölte a hüledező Rimszkijjel, hogy Woland Lihogyejev lakásában lakik. Varenuha ezután újra feltárcsázta az igazgató lakását, és so­káig hallgatta az ütemesen meg-megszakadó hangos berregést. A csengetések közt vala­honnét búskomor, méla basszus hang hallatszott, mely ezt énekelte: Ó, szirtek, rejtsetek el engem…, és Varenuha úgy gondolta, biztosan a rádiószínházból hallatszik át a telefon­hálózatba az a hang.1087
1087Варенуха немедленно соединился с интуристским бюро и, к полному удивлению Римского, сообщил, что Воланд остановился в квартире Лиходеева. Набрав после этого номер Лиходеевской квартиры, Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий, мрачный голос, пропевший: «…скалы, мой приют…» – и Варенуха решил, что в телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радиотеатра.
– Nem felel a lakás – mondta, és visszatette a hallgatót. – Talán megpróbál­kozhatnánk felhívni a…1088
1088– Не отвечает квартира, – сказал Варенуха, кладя трубку на рычаг, – попробовать разве позвонить еще…
Nem fejezhette be: az ajtóban harmadszor is megjelent ugyanaz a postáslány, és ők mind a ketten felugrottak a helyükről. A nő most nem fehér, hanem sötét papírlapot vett elő a táskájából.1089
1089Он не договорил. В дверях появилась все та же женщина, и оба, и Римский и Варенуха, поднялись ей навстречу, а она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок.
– Hát ez egyre érdekesebb – dörmögte Varenuha, és tekintetével követte az elsiető kézbesítő­nőt. A papírlapot először Rimszkij ragadta magához.1090
1090– Это уже становится интересно, – процедил сквозь зубы Варенуха, провожая взглядом поспешно уходящую женщину. Первый листком овладел Римский.
A fotokópia sötét alapjáról világosan elváltak a kézírással rótt fekete sorok:1091
1091На темном фоне фотографической бумаги отчетливо выделялись черные писаные строки:
BIZONYÍTÉK KÉZÍRÁSOM ALÁÍRÁSOM KÉREM SÜRGÖNYILEG SZEMÉLY­AZONOSSÁ­GOM IGAZOLÁSÁT WOLAND TITKOS MEGFI­GYELÉSÉT LIHOGYEJEV1092
1092«Доказательство мой почерк моя подпись молнируйте подтверждение установите секретное наблюдение Воландом Лиходеев».
Húszesztendős színházi munkája során Varenuha már sok mindent látott; de most úgy érezte, elméje elködösül, nem tud kinyögni semmit, csak ezt az értelmetlen közhelyet:1093
1093За двадцать лет своей деятельности в театрах Варенуха видал всякие виды, но тут он почувствовал, что ум его застилается как бы пеленою, и он ничего не сумел произнести, кроме житейской и притом совершенно нелепой фразы:
– Ez lehetetlen!1094
1094– Этого не может быть!
Rimszkij másképpen reagált. Felállt, kinyitotta az ajtót, és kiszólt az előszobában ülő hivatalsegédnek:1095
1095Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рявкнул в нее курьерше, сидящей на табуретке:
– Postáson kívül senkit se eresszen be! – Azzal kulcsra zárta az ajtót.1096
1096– Никого, кроме почтальонов, не впускать! – и запер кабинет на ключ.
Iratokat szedett elő az íróasztalból, és elkezdte módszeresen összehasonlítani a fotokópia balra dőlő vastag betűit Sztyopa kézírásos utasításaival meg csavaros farkincájú aláírásaival. Varenuha az asztalra dőlve, forrón lehelt Rimszkij arcára.1097
1097Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные, с наклоном влево, буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закорючкой. Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского.
– Ez az ő írása – jelentette ki végül határozottan a gazdasági igazgató, és Varenuha meg­erősítette:1098
1098– Это его почерк, – наконец твердо сказал финдиректор, а Варенуха отозвался, как эхо:
– Az övé.1099
1099– Его.
Aztán Rimszkij arcába nézett, és megdöbbentette a rajta észlelhető változás. Az amúgy is sovány gazdasági vezető valósággal összeesett, megöregedett, szeme a csontkeretes lencsén keresztül nem nézett szúrósan, mint máskor, hanem riadtan, sőt bánatosan.1100
1100Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто еще более похудел и даже постарел, а глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть, и появилась в них не только тревога, но даже как будто печаль.
Varenuha mindazt megcselekedte, amit az ember felindulásában cselekedni szokott. Ide-oda szaladgált az irodában, kétszer széttárta a karját, mint a keresztre feszített, megivott egy pohár állott, poshadt vizet a kancsóból, és minduntalan felkiáltott:1101
1101Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:
– Nem értem! Nem értem! Nem értem!1102
1102– Не понимаю! Не по-ни-ма-ю!
Rimszkij kinézett az ablakon, és erősen törte a fejét. Nehéz helyzetbe került. Ott helyben, a legsürgősebben, szabályszerű magyarázatot kellett találnia a teljességgel szabályellenes jelenségekre.1103
1103Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных.
Hunyorogva maga elé képzelte Sztyopát, amint ma délelőtt fél tizenkettő tájban cipő nélkül és hálóingben beszáll egy hihetetlen sebességű repülőgépbe, és ugyancsak fél tizenkettőkor már ott áll zokniban a jaltai repülőtéren… Az ördög érti ezt!1104
1104Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог влезающим сегодня около половины двенадцатого в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине двенадцатого, стоящим в носках на аэродроме в Ялте… черт знает что такое!
Talán nem Sztyopa beszélt vele ma délelőtt telefonon a lakásáról? De igen, Sztyopa volt! Ő ne ismerné meg a hangját? De még ha, tegyük fel, nem is Sztyopa lett volna: nem később, mint tegnap estefelé, Sztyopa bejött ide, Rimszkij irodájába, azzal az ostoba szerződéssel, és felbosszantotta a gazdasági igazgatót a könnyelmű elhatározásával. Hogy utazhatott vagy repülhetett volna el, anélkül, hogy a színházzal közölje szándékát? De még ha tegnap este elrepült is, ma délre nem ér oda. Vagy odaér?1105
1105Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей квартиры? Нет, это говорил Степа! Ему ли не знать Степиного голоса! Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал финдиректора своим легкомыслием. Как это он мог уехать или улететь, ничего не сказав в театре? Да если бы и улетел вчера вечером, к полудню сегодняшнего дня не долетел бы. Или долетел бы?
– Hány kilométer Jalta Moszkvától? – kérdezte.1106
1106– Сколько километров до Ялты? – спросил Римский.
Varenuha abbahagyta a futkosást.1107
1107Варенуха прекратил свою беготню и заорал:
– Tudtam, hogy ezt fogja kérdezni! – ordította. – Már kiszámítottam. Szevasz­topolig vasúton körülbelül ezerötszáz, onnét Jalta még valami nyolcvan… légvonalban persze kevesebb.1108
1108– Думал! Уже думал! До Севастополя по железной дороге около полутора тысяч километров. Да до Ялты накинь еще восемьдесят километров. Но по воздуху, конечно, меньше.
– Hm… No igen, vonatról persze szó sem lehet. De hát akkor mi? Vadászrepülő? Ugyan milyen vadászgépre engednék fel Sztyopát cipő nélkül, és ki engedné fel? Vagy talán csak Jaltában vetette le a cipőjét? De hát akkor is miért? No és cipőben sem engedik fel vadász­gépre! Csakhogy szó sincs semmiféle vadászrepülőgépről. Hiszen megsürgönyözték, hogy fél tizenkettőkor már a jaltai rendőrségen volt, és ugyanakkor Moszkvából telefonált… lássuk csak… – Rimszkij szeme előtt megjelent órájának számlapja, visszaemlékezett, hogy hol álltak a mutatók… Iszonyú! Az óramutató tizenegy óra húsz percet jelzett!1109
1109Гм… Да… Ни о каких поездах не может быть и разговора. Но что же тогда? Истребитель? Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть, он снял сапоги, прилетев в Ялту? То же самое: зачем? Да и в сапогах в истребитель его не пустят! Да и истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине двенадцатого дня, а разговаривал он по телефону в Москве… позвольте-ка… тут перед глазами Римского возник циферблат его часов… Он припоминал, где были стрелки. Ужас! Это было в двадцать минут двенадцатого.
Mi következik ebből? Ha feltesszük, hogy Sztyopa a telefonbeszélgetés után nyomban a repülőtérre sietett, és mondjuk öt perc alatt kiért (ami egyébként szinte elképzelhetetlen), akkor a repülőgépnek, ha azonnal indult, öt perc alatt több mint ezer kilométert kellett volna megtennie. Ez pedig óránként tizenkétezer kilométernél nagyobb sebességet jelent! Ilyen nincs; következésképp Sztyopa nincs és nem is lehet Jaltában.1110
1110Так что же это выходит? Если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и достиг его за пять, скажем, минут, что, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в пять минут покрыл более тысячи километров? Следовательно, в час он покрывает более двенадцати тысяч километров!!! Этого не может быть, а значит, его нет в Ялте.
Mi marad tehát? A hipnózis. Nincs a világon olyan hipnózis, amelyik ezer meg ezer kilométer távolságba repítené az embert! Ezek szerint csak azt képzeli, hogy Jaltában van? Jó, jó, ő képzelődik… de hát a jaltai nyomozó hatóság is képzelődik? Nem, nem, az lehetetlen. Hiszen onnét küldi a táviratokat!1111
1111Что же остается? Гипноз? Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за тысячу километров, на свете нету! Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте! Ему-то, может быть, и мерещится, а Ялтинскому угрозыску тоже мерещится? Ну, нет, извините, этого не бывает!… Но ведь телеграфируют они оттуда?
A gazdasági igazgató arca félelmetesen eltorzult. Az ajtó kilincsét ezalatt kintről dühösen rángatták, nyomogatták, s behallat­szott, amint a hivatalsegéd odakinn kétségbeesetten kiabál:1112
1112Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали, и слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала:
– Nem szabad! Nem engedem be! Ha megöl, akkor se! Értekezlet van!1113
1113– Нельзя! Не пущу! Хоть зарежьте!! Заседание!
Rimszkij valamennyire összeszedte magát, fölemelte a kagylót, és beszólt:1114
1114Римский, сколько мог, овладел собою, взял телефонную трубку и сказал в нее:
– Sürgős hívást kérek Jaltába.1115
1115– Дайте сверхсрочный разговор с Ялтой.
„Okos gondolat!” – villant át Varenuha agyán.1116
1116«Умно!» – мысленно воскликнул Варенуха.
De a sürgős beszélgetés nem volt lebonyolítható. Rimszkij letette a kagylót, és így szólt:1117
1117Но разговор с Ялтой не состоялся. Римский положил трубку и сказал:
– Nincs szerencsénk. A vonal elromlott.1118
1118– Как назло, линия испортилась.
Látszott rajta, hogy ez a körülmény valahogy különösen gondolkodóba ejti, sőt gyanút kelt benne. Némi töprengés után újra fölemelte a hallgatót, s egyik kezében fogta, a másikkal pedig jegyezte, amit maga mond:1119
1119Видно было, что порча линии его почему-то особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься. Подумав немного, он опять взялся за трубку одной рукой, другой стал записывать то, что говорил в трубку:
– Expressz táviratot szeretnék feladni. Varietészínház. Igen. Jalta, rendőrség. Igen. MA FÉL TIZENKETTŐ TÁJBAN LIHOGYEJEV MOSZKVÁBÓL TELE­FONÁLT STOP EZ­UTÁN MUNKAHELYÉN NEM JELENT MEG TELEFONON FELKUTATNI NEM SIKERÜLT STOP KÉZÍRÁS VALÓDISÁ­GÁT IGAZOLOM NEVEZETT ARTISTÁT MEGFIGYELÉS ALÁ HELYE­ZEM RIMSZKIJ GAZDASÁGI IGAZGATÓ1120
1120– Примите сверхмолнию. Варьете. Да. Ялта. Угрозыск. Да. «Сегодня около половины двенадцатого Лиходеев говорил мною телефону Москве, точка. После этого на службу не явился и разыскать его телефонам не можем, точка. Почерк подтверждаю, точка. Меры наблюдения указанным артистом принимаю. Финдиректор Римский».
„Nagyon okos!” – gondolta Varenuha, de még rá sem ért igazán végiggon­dolni, amikor másik gondolatsor szakította félbe: „Dehogy okos, szamárság! Hiszen nem lehet Jaltában!”1121
1121«Очень умно!» – подумал Варенуха, но не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслось слово: «Глупо! Не может быть он в Ялте!»
Rimszkij ezalatt akkurátusan összehajtogatta a beérkezett sürgönyöket, hozzátette a magáénak a szövegét, valamennyit betette egy borítékba, a borítékot leragasztotta, néhány szót írt rá, és odaadta Varenuhának:1122
1122Римский же тем временем сделал следующее: аккуратно сложил все полученные телеграммы и копию со своей в пачку, пачку вложил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько слов и вручил его Варенухе, говоря.
– Nesze, vidd el személyesen, most mindjárt, Ivan Szaveljevics. Vizsgálják ki az ügyet.1123
1123– Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть там разбирают.
„No ez aztán tényleg okos gondolat!” – állapította meg Varenuha, és aktatáskájába tette a borítékot. Aztán még egyszer, utoljára feltárcsázta Sztyopa lakásának a telefonszámát, fülelt, és örvendve, sokatmondóan hunyorgott, fintorgott. Rimszkij a nyakát nyújtogatta.1124
1124«А вот это действительно умно!» – подумал Варенуха и спрятал конверт в свой портфель. Затем он еще раз на всякий случай навертел на телефоне номер Степиной квартиры, прислушался и радостно и таинственно замигал и загримасничал. Римский вытянул шею.
– Beszélhetnék, kérem, Woland artista úrral? – kérdezte Varenuha behízel­gően.1125
1125– Артиста Воланда можно попросить? – сладко спросил Варенуха.
– El van foglalva – válaszolta a telefonba egy recsegő hang. – Ki keresi?1126
1126– Они заняты, – ответила трубка дребезжащим голосом, – а кто спрашивает?
– Varenuha, a Varietészínház adminisztrátora.1127
1127– Администратор Варьете Варенуха.
– Ivan Szaveljevics? – recsegte a hang örvendezve. – Jaj de örülök, hogy hallom a hangját, drága Ivan Szaveljevics! Hogy szolgál a becses egészsége?1128
1128– Иван Васильевич? – радостно вскричала трубка, – страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?
– Merszi – válaszolta Varenuha hüledezve. – Kivel beszélek?1129
1129– Мерси, – изумленно ответил Варенуха, – а с кем я говорю?
– Korovjov beszél, Woland úr titkára és tolmácsa! – rikácsolta a hang. – Állok szolgálatára, drága Ivan Szaveljevics! Rendelkezzék velem! Mit parancsol?1130
1130– Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, – трещала трубка, – весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мной как вам будет угодно. Итак?
– Bocsánat… mondja kérem, Sztyepan Bogdanovics Lihogyejev ott van?1131
1131– Простите, что, Степана Богдановича Лиходеева сейчас нету дома?
– Sajnos, nincsen, nincs itthon! – hertyegte a hang. – Elment.1132
1132– Увы, нету! Нету! – кричала трубка, – уехал.
– Hová?1133
1133– А куда?
– Egy kis autókirándulásra a környékre.1134
1134– За город кататься на машине.
– A… autókkk… kirándulásra? És mikor jön vissza?1135
1135– К… как? Ка… кататься? А когда же он вернется?
– Azt mondta: „Kiszellőztetem egy kicsit a fejemet, aztán visszajövök.”1136
1136– А сказал, подышу свежим воздухом и вернусь!
– Úgy, azt mondta?… – hüledezett Varenuha. – Merszi… Legyen szíves, mondja meg Woland úrnak, hogy ma esti fellépésére a műsor harmadik részében kerül sor.1137
1137– Так… – растерянно сказал Варенуха, – мерси. Будьте добры передать месье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении.
– Igenis, kérem. Átadom. Tüstént. Sürgősen. Okvetlenül – hangzott a kagyló­ban.1138
1138– Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. Передам, – отрывисто стукала трубка.
– Minden jót – búcsúzott Varenuha, még mindig csodálkozva.1139
1139– Всего доброго, – удивляясь, сказал Варенуха.
– Fogadja, kérem, szívből jövő, legforróbb, legőszintébb szerencsekívána­taimat! Sok sikert! Minden szépet, minden jót! Teljes boldogságot! – recsegett az ismeretlen hang a kagylóban.1140
1140– Прошу принять, – говорила трубка, – мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания! Успехов! Удач! Полного счастья. Всего!
– No tessék! Nem megmondtam? – diadalmaskodott az adminisztrátor, miután letette a kagylót. – Szó sincs Jaltáról, kocsikázik Moszkva környékén.1141
1141– Ну, конечно! Я же говорил! – возбужденно кричал администратор, – никакая не Ялта, а он уехал за город!
A gazdasági igazgató elsápadt mérgében. – Ha ez így van, akkor igazán minősíthetetlen disznóság!1142
1142– Ну, если это так, – бледнея от злобы, заговорил финдиректор, – то уж это действительно свинство, которому нет названия!
Az adminisztrátor ekkor nagyot ugrott, s akkorát kiáltott, hogy Rimszkij össze­rezzent:1143
1143Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:
– Hopp, megvan! Eszembe jutott! Puskinóban nyílt egy Jalta nevű vendéglő. Mindent értek! Sztyopa oda ment ki, és onnét küldi a táviratokat.1144
1144– Вспомнил! Вспомнил! В Пушкино открылась чебуречная «Ялта»! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!
– Nohát, ez már mégis több a soknál! – háborgott Rimszkij vonagló arccal, és szemében most már igazi, bősz harag lángolt. – Drágán megfizet ezért a kiruccanásért!… – Hirtelen elhall­gatott, és tétován hozzátette: – És a rendőrség?…1145
1145– Ну, уж это чересчур, – дергаясь щекой, ответил Римский, и в глазах его горела настоящая тяжелая злоба, – ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется, – тут он вдруг споткнулся и нерешительно добавил: – Но как же, ведь угрозыск…
– Marhaság! Sztyopa egyéni vicce! – vágott a szavába a lelkes adminisztrátor, aztán meg­kérdezte: – És a borítékkal mi legyen? Vigyem el mégis?1146
1146– Это вздор! Его собственные шуточки, – перебил экспансивный администратор и спросил: – А пакет-то везти?
– Okvetlenül! – válaszolta Rimszkij.1147
1147– Обязательно, – ответил Римский.
Ekkor újra kinyílt az ajtó, és belépett ugyanaz a postáslány… „Ő az!” – gondolta Rimszkij nekikeseredve, és ismét mindketten felálltak a kézbesítőnő előtt.1148
1148И опять открылась дверь, и вошла та самая… «Она!» – почему-то с тоской подумал Римский. И оба встали навстречу почтальонше.
Ezúttal a távirat a következőt tartalmazta:1149
1149На этот раз в телеграмме были слова:
IGAZOLÁST KÖSZÖNÖM KÉREK SÜRGŐSEN ÖTSZÁZAT NYOMOZÓ HATÓSÁGHOZ NEVEMRE HOLNAP REPÜLÖK MOSZKVÁBA LIHOGYE­JEV1150
1150«Спасибо подтверждение срочно пятьсот угрозыск мне завтра вылетаю Москву Лиходеев».
– Megőrült – lehelte Varenuha.1151
1151– Он с ума сошел… – слабо сказал Варенуха.
Rimszkij megzörgette a kulcsait, a páncélszekrényből pénzt vett elő, leszámolta az ötszáz rubelt, csöngetett, s a belépő hivatalsegédnek átadta a pénzt, adja fel postán.1152
1152Римский же позвенел ключом, вынул из ящика несгораемой кассы деньги, отсчитал пятьсот рублей, позвонил, вручил курьеру деньги и послал его на телеграф.
– Már engedd meg, Grigorij Danyilovics – szólalt meg Varenuha, aki nem hitt a szemének -, szerintem hiába küldöd a pénzt.1153
1153– Помилуй, Григорий Данилович, – не веря своим глазам, проговорил Варенуха, – по-моему, ты зря деньги посылаешь.
– Úgyis visszajön – mondta halkan Rimszkij. – De Sztyopa majd még nagyon megfizet ezért a piknikért. – Majd Varenuha aktatáskájára mutatva, hozzátette: – Eredj, Ivan Szaveljevics, ne húzzuk az időt.1154
1154– Они придут обратно, – отозвался Римский тихо, – а вот он сильно ответит за этот пикничок, – и добавил, указывая на портфель Варенухи: – Поезжай, Иван Савельевич, не медли.
Varenuha felkapta az aktatáskát, és kisietett az irodából.1155
1155И Варенуха с портфелем выбежал из кабинета.
Ahogy leért a földszintre, hosszú sort pillantott meg a pénztár előtt, s a pénztárosnőtől meg­tudta, hogy egy órán belül kint lesz a tábla, mert amióta a falragaszok megjelentek Moszkva utcáin, a közönség csak úgy tódul a kasszához. Varenuha meghagyta a pénztárosnőnek, tegye félre a harminc legjobb földszinti meg páholyjegyet, aztán kiszaladt a pénztárból, menet közben lerázta a tolakodó szabadjegy-kérencsélőket, és besurrant csepp kis irodájába, hogy föltegye sapkáját. Abban a pillanatban megszólalt a telefon.1156
1156Он спустился в нижний этаж, увидел длиннейшую очередь возле кассы, узнал от кассирши, что та через час ждет аншлага, потому что публика прямо валом пошла, лишь только увидела дополнительную афишу, велел кассирше загнуть и не продавать тридцать лучших мест в ложах и партере, выскочив из кассы, тут же на ходу отбился от назойливых контрамарочников и нырнул в свой кабинетик, чтобы захватить кепку. В это время затрещал телефон.
– Halló! – szólt be Varenuha.1157
1157– Да! – крикнул Варенуха.
– Ivan Szaveljevics? – tudakolta a kagylóban egy fertelmes, dünnyögő orrhang.1158
1158– Иван Савельевич? – осведомилась трубка препротивным гнусавым голосом.
– Nincs benn! – rikkantotta Varenuha, de a hang tüstént a szavába vágott:1159
1159– Его нет в театре! – крикнул было Варенуха, но трубка сейчас же перебила:
– Ne tréfáljon, Ivan Szaveljevics, hanem figyeljen rám. Azokat a táviratokat ne vigye sehová, ne mutassa meg senkinek.1160
1160– Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте.
– Ki beszél ott? – ordította Varenuha a kagylóba. – Hagyja az ostoba tréfáit, polgártárs, mert úgyis leleplezik! Mi a száma?1161
1161– Кто это говорит? – взревел Варенуха, – прекратите, гражданин, эти штучки! Вас сейчас же обнаружат! Ваш номер?
– Hallod-e, Varenuha! – folytatta a fertelmes orrhang. – Nem értesz oroszul? Ne vidd sehova a sürgönyöket!1162
1162– Варенуха, – отозвался все тот же гадкий голос, – ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы.
– Szóval nem hagyja abba? – üvöltötte az adminisztrátor magából kikelve. – Megálljon, mert megkeserüli! – Aztán még valami fenyegetést ordított bele a kagylóba, de abbahagyta, mert megérezte, hogy már senki sem hallgatja a vonal másik végén.1163
1163– А, так вы не унимаетесь? – закричал администратор в ярости, – ну смотрите же! Поплатитесь вы за это, – он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает.
Az adminisztrátori irodában feltűnő gyorsan sötétedett. Varenuha kisietett, becsapta maga mögött az ajtót, és az oldalkijáraton át kilépett a nyári kertbe.1164
1164Тут в кабинетике как-то быстро стало темнеть. Варенуха выбежал, захлопнув за собою дверь и через боковой ход устремился в летний сад.
Felpezsdülve, energiákkal telve indult küldetésére. A pimasz telefon után már egy percig sem kételkedett benne, hogy valami huligánbanda űzi velük rút játékait, és ez a játék valamiképpen összefügg Lihogyejev eltűnésével. Szinte fojtogatta a vágy, hogy mielőbb leleplezzék a gonosztevőket, és különös módon ez a törekvés jóleső, kellemes előérzetet támasztott benne. Ilyenformán érzi magát az, aki valamilyen szenzációs közlésre készül, és azt reméli, hogy ezzel a közfigyelem gyújtópontjába kerül.1165
1165Администратор был возбужден и полон энергии. После наглого звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев душила администратора, и, как это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то приятного. Так бывает, когда человек стремится стать центром внимания, принести куда-нибудь сенсационное сообщение.
A kertben a szél egyenesen az arcába fútt, teleszórta szemét homokkal, mintegy elállta útját, figyelmeztetően. Az emeleten az ablakszárny úgy becsapódott, hogy az üveg majd kirepült belőle, és a hársfák, juharok koronája riadtan felzúgott. Az ég, a levegő meghűvösödött. Varenuha megdörzsölte a szemét, felnézett, és meglátta, hogy Moszkva felett sárga hasú zivatarfelhő borítja az eget. A távolban már halkan dörgött.1166
1166В саду ветер дунул в лицо администратору и засыпал ему глаза песком, как бы преграждая путь, как бы предостерегая. Хлопнула во втором этаже рама так, что чуть не вылетели стекла, в вершинах кленов и лип тревожно прошумело, потемнело и посвежело. Администратор протер глаза и увидел, что над Москвой низко ползет желтобрюхая грозовая туча. Вдали густо заворчало.
Bárhogy sietett is Varenuha, ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy egy pillanatra betérjen a szabadtéri illemhelyre, s megnézze, nem felejtette-e el a szerelő föltenni a lámpára a dróthálót.1167
1167Как ни торопился Варенуха, неодолимое желание потянуло его забежать на секунду в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, одел ли монтер в сетку лампу.
A céllövölde előtt elhaladva, sűrű orgonabokrok közé jutott, ott kéklett az illemhely kicsiny épülete. A szerelő lelkiismeretesen dolgozott, a férfivécé fölötti lámpát már fémháló borította, csak az bántotta az adminisztrátort, hogy – amint még a vihar előtti sötétségben is látható volt – a tiszta falakat máris összefirkálták szénnel, plajbásszal.1168
1168Пробежав мимо тира, Варенуха попал в густую заросль сирени, в которой стояло голубоватое здание уборной. Монтер оказался аккуратным человеком, лампа под крышей в мужском отделении была уже обтянута металлической сеткой, но огорчило администратора то, что даже в предгрозовом потемнении можно было разобрать, что стены уже исписаны углем и карандашом.
– Hát ez meg miféle… – mormolta bosszúsan, de hirtelen doromboló hangot hallott maga mögött:1169
1169– Ну, что же это за!… – начал было администратор и вдруг услышал за собою голос, мурлыкнувший:
– Maga az, Ivan Szaveljevics?1170
1170– Это вы, Иван Савельевич?
Varenuha összerezzent, megfordult, és fura macskaarcú, kövér alakot pillantott meg.1171
1171Варенуха вздрогнул, обернулся и увидел за собою какого-то небольшого толстяка, как показалось, с кошачьей физиономией.
– Én hát – vetette oda kelletlenül.1172
1172– Ну я, – неприязненно ответил Варенуха.
– Örvendek, örr-vendek! – nyávogta a macskaábrázatú, és hirtelen vissza­kézről úgy pofon vág­ta Varenuhát, hogy a sapkája lerepült a fejéről, és nyomtalanul eltűnt az ülődeszka-nyílásban.1173
1173– Очень, очень приятно, – писклявым голосом отозвался котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сидения.
A pofontól az illemhelyet egy pillanatra villódzó fény töltötte be, és eldördült az ég. Majd újabb villám következett, és az adminisztrátor előtt egy második alak tűnt fel, alacsony, de atléta­vállú, lángvörös hajú, fél szeme hályogos, szája agyaras… Ez a második alighanem balkezes volt, mert a másik oldalról vágta nyakon az adminisztrátort. Válaszul ismét megzendült az ég, és az illemhely zsindelytetejére zápor zúdult.1174
1174От удара толстяка вся уборная осветилась на мгновение трепетным светом, и в небе отозвался громовой удар. Потом еще раз сверкнуло, и перед администратором возник второй – маленький, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком. Этот второй, будучи, очевидно, левшой съездил администратору по другому уху. В ответ опять-таки грохнуло в небе, и на деревянную крышу уборной обрушился ливень.
– De elvtár… – hebegte a pórul járt adminisztrátor, majd észbe kapott, hogy az „elvtárs” szó vajmi kevéssé illik ilyen banditákra, akik megtámadják az embert a nyilvános illemhelyen. – No de polgárt… – kezdte újra, de rájött, hogy ezt a megszólítást sem érdemlik meg; ekkor harmadik, óriási nyaklevest kapott, nem tudni, melyiktől a kettő közül, úgyhogy orra vére eleredt, és pirosra festette zubbonyát.1175
1175– Что вы, товари… – прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: – гражда… – смекнул, что и это название они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух, так что кровь из носу хлынула на толстовку.
– Mi van az aktatáskádban, te parazita? – rivallt rá a macskaformájú. – Táviratok, mi? Pedig figyelmeztettek telefonon, hogy el ne vidd őket sehová, ugye? Nos, figyelmeztettek-e, vagy sem, azt kérdem?1176
1176– Что у тебя в портфеле, паразит? – пронзительно прокричал похожий на кота, – телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?
– Figyelmez… meztelen… meztettek… – hebegte Varenuha.1177
1177– Предупрежди… дали… дили… – задыхаясь ответил администратор.
– És mégis nekiindultál? Ide az aktatáskádat, te féreg! – nyekegte a másik ugyanazon a fertel­mes orrhangon, amely a telefonba is beszólt, és kitépte az aktatáskát az adminisztrátor reszkető kezéből.1178
1178– А ты все-таки побежал? Дай сюда портфель, гад! – тем самым гнусавым голосом, что был слышен в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи.
Azzal ketten kétfelől megragadták Varenuhát a karjánál fogva, és végigvon­szolták a Szado­vaján. A zivatar teljes erővel dühöngött, a víz zúgva, dörögve zúdult a csatornanyílásokba, mindenfelé tócsák bugyborékoltak, hólyagzottak, a tetőről az esőcsatornák mellett is ömlött az eső, a kapualjakból habzó patakok áradtak. Az utcán egy teremtett lélek sem mutatkozott, nem volt, aki megmentse Varenuhát. A banditák a cikázó villámfényben, zavaros pocsolyákban ugrándoz­va, csakhamar elvonszolták a szerencsétlent a 302/B. számú házig, és beszaladtak vele a kapualjba, ahol két nő állt mezítláb, cipőjét, harisnyáját kezébe fogva. Onnét a hatos számú bejárathoz rohantak, és a félig eszméletlen embert felhurcol­ták a negyedik emeletre, s ott a padlóra dobták Sztyopa Lihogyejev jól ismert lakásának sötét előszobájában.1179
1179И оба подхватили администратора под руки, выволокли его из сада и понеслись с ним по Садовой. Гроза бушевала с полной силой, вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия, всюду пузырилось, вздувались волны, с крыш хлестало мимо труб, из подворотен бежали пенные потоки. Все живое смылось с Садовой, и спасти Ивана Савельевича было некому. Прыгая в мутных реках и освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли полуживого администратора до дома № 302-бис, влетели с ним в подворотню, где к стенке жались две босоногие женщины, свои туфли и чулки держащие в руках. Затем кинулись в шестой подъезд, и близкий к безумию Варенуха был вознесен на пятый этаж и брошен на пол в хорошо знакомой ему полутемной передней квартиры Степы Лиходеева.
Ekkor a két bandita kámforrá vált, helyettük anyaszült meztelen leányzó jelent meg az előszobában. Vörös hajú volt, szeme fehérje foszforeszkálva villogott.1180
1180Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая девица – рыжая, с горящими фосфорическими глазами.
Varenuha belátta, hogy ez a legszörnyűbb mindabból, ami vele addig történt; felnyögött, és a falig hátrált. A leányzó odalépett hozzá, és két tenyerét a vállára tette. Varenuha haja égnek meredt, mert zubbonya csuromvíz, hűvös anyagán át is megérezte, hogy a leányzó keze még annál is hidegebb: dermesztő, jeges.1181
1181Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним, и, застонав, отпрянул к стене. А девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом.
– Hadd csókoljalak meg – szólt a leány epedőn, és a foszforosan csillogó szemek egészen közel hajoltak Varenuha szeméhez. Varenuha elvesztette az eszméletét; a csókot már nem érezte.1182
1182– Дай-ка я тебя поцелую, – нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза. Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил.
TIZENEGYEDIK FEJEZET1183
1183Глава 11
Ivan tudata kettéhasad1184
1184Раздвоение Ивана
A fenyves a folyó túlsó partján, mely még egy órával azelőtt májusi verőfényben tündökölt, most elmosódott, szinte elkenődött.1185
1185Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился.
A zápor sűrű leplet aggatott az ablak elé. A felhőkben minduntalan fényes vonalak lobbantak fel, aztán meghasadt az ég, és a beteg szobáját remegő, ijesztő fény árasztotta el.1186
1186Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным пугающим светом.
Ivan az ágyon ült, és csendesen sírdogált, ahogy kinézett a zavaros, buborékos felszínű folyóra. Minden villámcsapásnál panaszosan felnyögött, és arcát eltakarta kezével. A lapok, amelyeket teleírt, a földön hányódtak, szétfújta őket a szél, amely a zivatar kezdete előtt berontott a szobába.1187
1187Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками. Исписанные Иваном листки валялись на полу; их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы.
A költő kísérletei, hogy megírja a félelmetes idegenre vonatkozó följelentést, végképp kudarcba fulladtak. Mihelyt a kövér felcsernő – akit egyébként Praszkovja Fjodorovnának hívtak – behozta neki a papirost meg egy ceruzavéget, Ivan örvendezve megdörzsölte kezét, és nyomban elhelyezkedett az asztalnál. Az első szavakat gyorsan, határozottan vetette papírra:1188
1188Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бойко:
„A rendőrségnek. Ivan Nyikolajevics Hontalannak, a TÖMEGÍR tagjának bejelentése. Tegnap este a megboldogult M. A. Berliozzal kimentem a Patriarsije Prudira…”1189
1189«В милицию. Члена МАССОЛИТа Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М. А. Берлиозом на Патриаршие пруды…»
Itt azonban megtorpant, elsősorban a „megboldogult” szó ejtette zavarba. Így leírva lehetet­lenül festett: kimentem a megboldogulttal?… A megboldogult nem járkál! A végén majd még csakugyan elmebetegnek nézik!1190
1190И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица: как это так – пришел с покойным? Не ходят покойники! Действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут!
E meggondolás eredményeképpen Ivan Nyikolajevics kijavította a már leírt szöveget. A következő változat jött létre: „…az utóbb megboldogult M. A. Berliozzal…” Ám a szerzőt ez a változat sem elégítette ki. Harmadik szöveget alkotott, amely még rosszabbul sikerült, mint az első kettő: „…Berliozzal, aki utóbb a villamos alá került…” Gondolataiba ekkor befurakodott az az ismeretlen francia zeneszerző, tehát hozzá kellett biggyesztenie: „…és aki nem azonos a zeneszerzővel…”1191
1191Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее: «…с М. А. Берлиозом, впоследствии покойным…». И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух: «…Берлиозом, который попал под трамвай…» – а здесь еще прицепился этот никому не известный композитор-однофамилец, и пришлось вписать: «…не композитором…»
Agyonkínlódta magát a két Berliozzal. Nagy elhatározással kihúzta az egészet, és úgy döntött, valami nagyon megdöbbentővel fogja kezdeni, hogy egyszeriben felcsigázza az olvasó érdeklődését; azt írta tehát, hogy a kandúr felszállt a villamosra, és azután visszatért a levágott fej epizódjára. A fej meg a külföldi konzultáns jóslata Ponczius Pilátushoz vezetett, és a nagyobb meggyőző erő kedvéért úgy döntött, jelentésébe beleírja a prokurátorról szóló egész elbeszélést, attól a pillanattól fogva, hogy a helytartó bíborszín béléses, fehér palástjában kilépett Heródes palotájának oszlopcsarnokába.1192
1192Намучавшись с этими двумя Берлиозами, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, что кот садился в трамвай, а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказание консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате, и для вящей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду иродова дворца.
Lelkesen dolgozott, olykor törölt valamit, új szavakat toldott be elbeszélésébe, megpróbálta lerajzolni Ponczius Pilátust, és utána a hátsó lábain járkáló kandúrt. De még a rajzok sem segítették, minél tovább haladt a munkában, jelentése annál zavarosabbá, érthetetlenebbé vált.1193
1193Иван работал усердно и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше – тем путанее и непонятнее становилось заявление поэта.
Mire az ég alján megjelent a füstölgő szegélyű, félelmetes viharfelhő, és elborította a fenyvest, förgeteget hozván magával, Ivan érezte, hogy ereje fogytán, nem boldogul a bejelentéssel. Nem is próbálta összeszedni a szélrohamban összekeveredett lapokat, hanem halk, keserves sírásra fakadt. Praszkovja Fjodorovna, a jószívű, kövér felcsernő, aki a zivatar alatt benézett a költőhöz, megijedt könnyeitől, leeresztette a függönyt, hogy a villámlás ne idegesítse a beteget, összeszedte a földről a teleírt lapokat, és egyenest az orvoshoz szaladt velük.1194
1194К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал. Добродушная фельдшерица Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы, встревожилась, видя, что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, листки подняла с полу и с ними побежала за врачом.
Az orvos bejött, injekciót adott Ivan karjába, és biztosította őt afelől, hogy már nem fog sírni, minden elmúlik, megváltozik, feledésbe merül.1195
1195Тот явился, сделал укол в руку Ивана и уверил его, что он больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется.
Igaza lett. A túlsó parti fenyves csakhamar ismét olyan lett, amilyen volt. Az egyes fenyőfák akkurátusan rajzolódtak ki a feltisztult égre, mely ismét régi kékségében tündökölt; a folyó is megnyugodott. Ivan búbánata az injekció után nyomban oszladozni kezdett, most már nyugodtan hevert az ágyon, és nézte az égen ívelő szivárványt.1196
1196Врач оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовался до последнего дерева под небом, рассчистившимся до прежней полной голубизны, а река успокоилась. Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола, и теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу, раскинувшуюся по небу.
Úgy maradt egészen estig. Észre sem vette, mikor a szivárvány szertefoszlott, az ég elhalványult, besötétült, a fenyves megfeketedett.1197
1197Так продолжалось до вечера, и он даже не заметил, как радуга растаяла и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор.
Meleg tejet ivott, azután visszafeküdt, és maga is elámult, mennyire megváltozott az egész gondolatvilága. A sátáni kandúr egészen megszelídült emlékeiben, a levágott fej sem rémítette többé, könnyen elhessegette magától ezt az emlékképet, és azon tűnődött, hogy itt a klinikán voltaképpen nagyon kellemes az élet, Sztravinszkij nagyeszű ember, országos híresség, érdemes vele közelebb­ről megismerkedni; az esteli levegő pedig enyhe és üde a zivatar után.1198
1198Напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова, и, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно. Вечерний воздух к тому же и сладостен и свеж после грозы.
A bánat láza lassan elcsöndesült. A hosszú folyosókon kialudtak a fehér tejüveg lámpák, helyükben a szabályzat szerint gyenge, halványkék éjjeli lámpások gyúltak ki, s a folyosó gumipadlóján egyre ritkábban hallatszottak a felcsernők óvatosan surranó léptei.1199
1199Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли матовые белые лампы, и вместо них согласно распорядку зажглись слабые голубые ночники, и все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых половиках коридора.
Ivan most jóleső, édes kimerültségben feküdt, s hol a mennyezetről szelíd fényt sugárzó ernyős lámpára nézett, hol meg a sötét fenyves mögött fölkelő holdra, és magában beszél­getett:1200
1200Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бора, и беседовал сам с собою.
– Nem is tudom, miért dúlt fel annyira, hogy Berliozt elütötte a villamos. Végeredményben édes mindegy, él-e vagy hal. Elvégre nem vagyok se komája, se sógora! Ha már mindenáron tisztázni akarjuk ezt a kérdést, kisül, hogy igazából nem is nagyon ismertem a megboldo­gultat. Mit is tudtam róla? Semmit, csak azt, hogy kopasz és éktelenül bőbeszédű. Nézzük mármost a következő kérdést, polgártársak – folytatta Ivan az előadást -, voltaképpen miért is haragudtam meg annyira arra az üres fekete szemű, rejtélyes konzultánsra, mágusra és pro­fesszorra? Miért is indítottam azt az idétlen hajszát gatyában, gyertyával, miért kötözködtem aztán a Gribojedovban?1201
1201– Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай? – рассуждал поэт. – В конечном счете, ну его в болото! Кто я, в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, выходит, что я, в сущности, даже и не знал как следует покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, граждане, – продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, – разберемся вот в чем: чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечкой в руках, а затем и дикая Петрушка в ресторане?
– Nonono! – szólalt meg hirtelen szigorúan, megrovóan valaki, nem lehetett tudni, belülről-e vagy kívülről: a régi Ivan szólt az új Ivanhoz. – Azért mégiscsak előre tudta, hogy Berlioznak le fogják vágni a fejét! Ezen csak érdemes izgulni!1202
1202– Но-но-но, – вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом, прежний Иван Ивану новому, – про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее? Как же не взволноваться?
– Miről vitatkozunk itt, elvtársak? – vágott vissza az új Ivan a régi elavultnak. – Hogy itt valami bűzlik, azt még a kisgyerek is látja. Az a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség, ehhez kétség sem fér. De hisz éppen ez az érdekes benne! Személyesen ismerte Ponczius Pilátust, kell ennél érdekesebb? Ahelyett, hogy azt az ostoba cirkuszt rendezem ott a Patriarsije Prudin, nem lett volna-e okosabb, ha szépen, udvariasan kifaggatom, mi történt a továbbiakban Pilátussal meg a rabbal, Ha-Nocrival?1203
1203– О чем, товарищи, разговор! – возражал новый Иван ветхому, прежнему Ивану, – что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек лично был знаком с Понтием Пилатом, чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на Патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Га-Ноцри?
Én meg ahelyett micsoda galibát kavar­tam! Nagy eset, mondhatom: a villamos elütött egy lapszerkesztőt! Attól még nem szűnik meg a folyóirat! Mit csináljunk? Az ember halandó, és amint valaki találóan megjegyezte, hirtelen-halandó. Nos, az örök világosság fényeskedjék neki! A lapnak új szerkesztője lesz, talán még fecsegőbb, mint az előző.1204
1204А я черт знает чем занялся! Важное, в самом деле, происшествие – редактора журнала задавило! Да что от этого, журнал, что ли, закроется? Ну, что ж поделаешь: человек смертен и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему! Ну, будет другой редактор и даже, может быть, еще красноречивее прежнего.
Az új Ivan kis időre elszunyókált, majd gúnyosan megkérdezte a régi Ivantól:1205
1205Подремав немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:
– Nos tehát, mi vagyok én ebben az esetben?1206
1206– Так кто же я такой выхожу в этом случае?
– Hülye! – válaszolt erre egy erőteljes, mély basszus hang, amely nem tarto­zott egyik Ivanhoz sem, ellenben félelmetesen hasonlított a konzultáns hangjához.1207
1207– Дурак! – отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас консультанта.
Furcsa: Ivan egy cseppet sem sértődött meg ezen a szón, inkább csak kellemesen meglepődött, elmosolyodott, és újra elbóbiskolt. Kerülgette az álom, elefántlábon magasló pálmát látott maga előtt, és megjelent a kandúr is – de nem félelmetesen, inkább csak vidáman, egy szó, mint száz, már-már hatalmába kerítette az álom, amikor egyszer csak nesztelenül félretolódott az ablak rácsa, és az erkélyen titokzatos alak jelent meg, pislogott a holdfényben, és ujjával fenyegette Ivant.1208
1208Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо – не страшный, а веселый, и, словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем.
Ivan nem ijedt meg, felült az ágyon, és egy férfit pillantott meg az erkélyen, aki ujját ajkához szorítva, ezt súgja:1209
1209Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал:
– Cssss…1210
1210– Тссс!
TIZENKETTEDIK FEJEZET1211
1211Глава 12
A fekete mágia és leleplezése1212
1212Черная магия и ее разоблачение
A Varietészínház színpadára lyukas sárga kalapos, vörös körteorrú, kockás nadrágos, lakkcipős emberke karikázott ki közönséges kétkerekű biciklin. Egy foxtrott hangjára kört írt le, majd diadalmas kurjantást hallatott, amitől a kerékpár felágaskodott. Most a hátsó keréken ment körbe, majd megfordult, hogy lába a levegőben kalimpált, menet közben nagy ügyesen lecsavarta az első kereket, és begurította a színfalak mögé; attól fogva vidáman járt körbe a hátsó keréken, kezével forgatta a pedált.1213
1213Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками.
Most trikóba, ezüstcsillagos szoknyácskába öltözött, dús idomú szőke hölgy jelent meg egykerekű, magas fémárbocon, melynek tetejére nyeregülés volt erősítve, s ő is megindult körbe-körbe. Mikor a kis ember találkozott vele, barátságos kurjantással üdvözölte, és lábával lekapta keménykalapját.1214
1214На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок.
Végül nyolcévesforma, koravén ábrázatú leányka jött ki a színpadra, és ide-oda cikázott a felnőttek közt parányi kétkerekű biciklijén, amelyre óriási autóduda volt fölszerelve.1215
1215Наконец, прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок.
Egy ideig keringtek a színpadon, majd az egész kompánia feszült dobpergés közepette előregördült a színpad legszéléig, és az első sorokban ülők felszisszentek, hátrahőköltek, mert úgy tetszett, mind a hárman kerékpárostul belezuhannak a zenekari nyílásba.1216
1216Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр.
Ám a biciklik pontosan abban a pillanatban álltak meg, amikor az első kerekük már-már lesiklott a deszkákról a zenészek fejére, a mélybe. A kerékpárosok hangos „Hep!” felkiáltással leugrottak gépükről, és meghajoltak, a szőke nő csókot hintett a közönségnek, a kislány pedig komikus jeleket tülkölt autódudáján.1217
1217Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке.
Az épületet tapsvihar rázta meg, az égszínkék függöny két oldalról leereszkedett, és eltakarta a biciklistákat, a „Kijárat” felirat az ajtók fölött kialudt, és a kupolában, a trapézok pókhálójá­ban, fehér golyóbisok gyúltak ki, mint a nap. Elkezdődött a szünet a műsor harmadik, utolsó része előtt.1218
1218Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «выход» у дверей погасли, и в паутине трапеций под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением.
Az egyetlen ember a színházban, akit egy cseppet sem érdekelt a Giulli család bámulatos kerékpártechnikája, Grigorij Danyilovics Rimszkij volt. Teljes magányban ült irodájában, keskeny ajkát harapdálva, és arcán időnként ideges rángás vonaglott végig. Lihogyejev rendkívüli eltűnését ugyanis Varenuha teljességgel előreláthatatlan eltűnése követte.1219
1219Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусал тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи.
Rimszkij tudta, hogy az adminisztrátor hová megy; de elindult… és nem jött vissza! – Miért, vajon miért? – suttogta Rimszkij, és tanácstalanul felhúzta a vállát.1220
1220Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и… не пришел обратно! Римский пожимал плечами и шептал сам себе: – Но за что?!
Különös dolog: egy olyan gyakorlatias ember számára, mint a gazdasági igazgató, mi sem lett volna egyszerűbb, mint odatelefonálni, ahová Varenuha elindult, és megtudakolni, mi történt vele; azonban – és ez a különös – Rimszkij este tízig nem tudta magát rászánni erre.1221
1221И, странное дело: такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с тем стряслось, а между тем он до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это.
Tíz órakor mégis erőt vett magán, leemelte a hallgatót, és ekkor észrevette, hogy a telefonja nem működik. A hivatalsegéd jelentette, hogy a színház valamennyi telefonja elromlott. Ez a kellemetlen, ámde természetfölöttinek igazán nem mondható jelenség végképp fejbe kólin­totta a gazdasági igazgatót, bár ugyanakkor megkönnyebbülést is okozott: fölmentette őt a telefonálás kényszere alól.1222
1222В десять же, совершив над собою форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время и обрадовало: отвалилась необходимость звонить.
Amikor a gazdasági igazgató feje fölött kigyúlt és pislogni kezdett a szünet kezdetét jelző vörös lámpa, belépett a hivatalsegéd, és jelentette, hogy a külföldi artista megérkezett. Rimszkij idegesen összerezzent, s komoran, mint a vihar­felhő, felállt, hogy hátramenjen a színfalak mögé, és fogadja a vendégszereplő művészt, nem lévén a színháznál más, aki fogadja.1223
1223В то время, как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому.
A nagy öltözőbe a folyosóról, ahol már berregtek a jelzőcsengők, különféle ürügyekkel minduntalan be-bekandikáltak a kíváncsiskodók. Benn turbános, tarka köntösű bűvészek forgolódtak, egy fehér pulóveres műkorcsolyázó, egy fehérre púderezett arcú előadóművész meg a színházi fodrász.1224
1224В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример.
A külföldi híresség mindenkit megdöbbentett csodálatos szabású, elképesztően hosszú szárnyú frakkjával, meg azzal, hogy fekete félálarcban jelent meg. De még ennél is meglepőbb volt két kísérője: egy repedt cvikkeres pepita nyakigláb, meg egy hájas fekete kandúr, amely hátsó lábán lépett be az öltözőbe, és fesztelenül a kanapéra telepedett, az ernyőtlen, vakító öltözői lámpákra hunyorogva.1225
1225Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага: длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы.
Rimszkij mosolygást erőltetett arcára, amitől azonban csak mérgesen elfancsalodott, és meghajolt a mágus előtt, aki szótlanul ült a díványon a kandúr mellett. Kezet nem fogtak egymással. A fesztelen modorú pepita ellenben maga mutatkozott be a gazdasági igazgatónak, mint az „illető partnere és titkára”. Ez a körülmény ismét meglepetést, mégpedig kínos meglepetést okozott a gazdasági igazgatónak: a szerződésben ugyanis szó sem volt semmiféle partnerről vagy titkárról.1226
1226Римский постарался изобразить на лице улыбку, от чего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно: в контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике.
Grigorij Danyilovics ridegen, kelletlenül érdeklődött a váratlanul becsöppent pepitától, hogy hol a művész fölszerelése.1227
1227Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.
– A fölszerelésünk mindig velünk van, drágalátos, briliántos, aranyos igaz­gató urunk! Tessék nézni, ájn, cváj, dráj! – recsegte a pepita segédmágus, és göcsörtös ujjait megforgatva Rimszkij orra előtt, egyszer csak előrántotta a kandúr füléből Rimszkij aranyóráját láncostul, amely eddig mellényzsebében lapult, begombolt zakója alatt, s a gomblyukba gondosan befűzött lánccal odaerősítve.1228
1228– Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор, – дребезжащим голосом ответил помощник мага, – наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эйн, цвей, дрей! – и, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.
Rimszkij önkéntelenül a gyomrához kapott, a jelenlévők felkiáltottak ámulatukban, az ajtón bekukucskáló fodrász elismerően krákogott.1229
1229Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.
– Az öné ez az óra? Tessék parancsolni – recsegte a pepita tolakodó mosollyal, és piszkos tenyerén átnyújtotta a hüledező Rimszkijnek tulajdonát.1230
1230– Ваши часики? Прошу получить, – развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.
– Az ilyennel nem tanácsos villamoson utazni! – jegyezte meg halkan, elismerően az előadó­művész.1231
1231– С таким в трамвай не садись, – тихо и весело шепнул рассказчик гримеру.
A kandúr azonban az óralopásnál sokkal meghökkentőbb dolgot cselekedett. Felállt a kanapé­ról, hátsó lábán odalépett a tükörasztalkához, mellső mancsával kivette a dugót a karaffból, vizet töltött a pohárba, ivott, visszatette a dugót a helyére, és a festéktörlő ronggyal kétfelé simította bajuszát.1232
1232Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы.
Ekkor már senki meg se pisszent, csak tátott szájjal nézték a jelenetet. – Príma!… – súgta a fodrász elragadtatva.1233
1233Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул: – Ай, класс!
Ekkor harmadszor is fölberregett a csengő, és a jelenlévők izgatottan, remeklésre várva, kiáramlottak az öltözőből.1234
1234Тут в третий раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон.
Egy perccel később a nézőtéren kialudtak a lámpák, a rivalda kigyúlt, vöröses visszfényt vetve a függöny aljára, és a függöny kivilágított résében borotvált arcú, gyerekesen vidám, kövérkés férfi jelent meg, gyűrött frakkban és nem egészen kifogástalan ingben. Zsorzs Bengalszkij volt, a közismert moszkvai konferanszié.1235
1235Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый как дитя человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.
– Hát, kedves barátaim… – kezdte Bengalszkij csecsemőmosolyával – most mindjárt színpadra lép… – Bengalszkij itt félbeszakította önmagát, és egészen más hanghordozással így folytatta: – Amint látom, műsorunk harmadik részére a közönség megszaporodott. Itt van a fél város! A minap találkoztam egy barátommal, azt mondom neki: „Miért nem jársz színházunkba? Tegnap este ott volt nálunk a fél város.” És tudják, kérem, mit felelt? „Én a város másik felében lakom.” – Bengalszkij szünetet tartott, mert azt várta, kirobban a nevetés, de mivel senki sem nevetett, folytatta: – Egyszóval, egy híres külföldi művészt fognak látni: maestro Woland fog önöknek feketemágia-bemutatót tartani. Mi persze valamennyien jól tudjuk – s itt Bengalszkij arcára bölcs mosolygás terült -, hogy feketemágia nem létezik, ez nem egyéb, mint babona, és maestro Woland nem egyéb, mint párját ritkítóan ügyes bűvész, ami ki is derül majd a szám legérdekesebb részében, vagyis ennek a bűvésztechnikának a leleplezésé­ben; és mivel valamennyiünket egyformán érdekel a technika is, meg a leleplezése is, hát felkérjük Woland urat, kezdje meg előadását!1236
1236– Итак, граждане, – заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, – сейчас перед вами выступит… – тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями: – Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине!» – Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал: —…Итак, выступает знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем, – тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, – что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!
Mondókája végeztével Bengalszkij összetette a két tenyerét, és hívogatóan intett vele a függöny résén át, mire a függöny halkan suhogva kettévált és felszaladt.1237
1237Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, от чего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны.
A mágus megjelenése, nyurga segédjével meg a két lábon járó kandúrral, rendkívüli tetszést aratott.1238
1238Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.
– Karosszéket – rendelkezett Woland halkan, és abban a pillanatban, nem tudni, honnét és hogyan, fotel jelent meg a színpadon, amelyben a mágus helyet foglalt. – Mondd csak, kedves Fagót – fordult most Woland a pepita fickóhoz, aki ezek szerint „Korovjov”-on kívül más névre is hallgatott -, nem találod, hogy Moszkva lakossága erősen megváltozott?1239
1239– Кресло мне, – негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. – Скажи мне, любезный Фагот, – осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», – как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?
És letekintett a karosszék váratlan megjelenésétől megdöbbent, elcsöndese­dett közönségre.1240
1240Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.
– Igenis, Messire – válaszolta halkan Fagót-Korovjov.1241
1241– Точно так, мессир, – негромко ответил Фагот-Коровьев.
– Igazad van. A moszkvaiak határozottan megváltoztak… mármint külsőleg. Mint ahogy maga a város is… A ruházatukról nem érdemes beszélni, de mindenfelé megjelennek ezek a… hogy is mondják, egyszóval villamosok, automobilok…1242
1242– Ты прав. Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти… как их… трамваи, автомобили…
– Autóbuszok – egészítette ki Fagót tisztelettudóan.1243
1243– Автобусы, – почтительно подсказал Фагот.
A közönség figyelmesen hallgatta a párbeszédet, abban a hiszemben, hogy ez valamiféle bűvész­mutatvány előjátéka. A színfalak mögött színészek, díszletező­munkások tolongtak egymás hegyén-hátán, s közöttük feltűnt Rimszkij halott­halvány ábrázata.1244
1244Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского.
Bengalszkij a színpad sarkában állt; arcára hovatovább kiült az értetlenség. Kissé felvonta szemöldökét, és a pillanatnyi csendet kihasználva, megszólalt:1245
1245Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил:
– A külföldi művész elragadtatását fejezi ki afölött, hogy Moszkva technikai szempontból mennyit fejlődött… Ugyancsak el van ragadtatva a moszkvaiaktól – és itt Bengalszkij rámosolygott előbb a mágusra, azután pedig a közönségre.1246
1246– Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, – тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее.
Woland, Fagót és a kandúr mindhárman a konferanszié felé fordultak.1247
1247Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конферансье.
– Valóban elragadtatásomat fejeztem volna ki? – kérdezte a mágus Fagóttól.1248
1248– Разве я выразил восхищение? – спросил маг у Фагота.
– Ó, nem, Messire, semmiféle elragadtatást nem méltóztatott kifejezni – válaszolta emez.1249
1249– Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, – ответил тот.
– Hát akkor mit beszél ez az ember?1250
1250– Так что же говорит этот человек?
– Ez az ember hazudik! – jelentette ki jó hangosan a pepita segéd, hogy a színházban mindenki meghallotta, majd Bengalszkijhoz fordult: – Gratulálok, polgártárs, a jól sikerült hazugsághoz!1251
1251– А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
A kakasülőről röhögcsélés hallatszott, Bengalszkij összerezzent, pislogott. A mágus pedig ekképpen folytatta:1252
1252С галерки плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
– Engem azonban természetesen nem annyira az autóbusz, a telefon érdekel, meg a többi efféle…1253
1253– Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая…
– Műszaki felszerelés – egészítette ki a pepita.1254
1254– Аппаратура! – подсказал клетчатый.
– Úgy van, helyes, köszönöm szépen – mondta a mágus ünnepélyesen zengő basszus hangján – …hanem egy ennél sokkalta fontosabb kérdés: vajon belsőleg megváltoztak-e Moszkva lakosai?1255
1255– Совершенно верно, благодарю, – медленно говорил маг тяжелым басом, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?
– Bizony, uram, ez a legfontosabb! – helyeselt a pepita.1256
1256– Да, это важнейший вопрос, сударь.
A színfalak mögött állók összenéztek, vállukat vonogatták. Bengalszkij egyre vörösebb lett, Rimszkij pedig egyre sápadtabb. Ekkor azonban ismét megszólalt a mágus, mintha megérezte volna riadalmukat:1257
1257В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начавшуюся тревогу, маг сказал:
– De nagyon elbeszélgettük az időt, kedves Fagót; a közönség unatkozik. Mutass nekünk kezdetnek valami egészen egyszerűt.1258
1258– Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи для начала что-нибудь простенькое.
A terem megkönnyebbülten mocorgott. Fagót meg a kandúr a színpad két oldalára álltak, legelöl, a rivaldához. Fagót pattintott ujjával, s hetykén kurjantott:1259
1259Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:
„…három, négy!” Azzal a levegőből egy pakli kártyát halászott elő, megkeverte, és szalagban odadobálta a kandúrnak. A kandúr elkapta, visszadobta. A kártyakígyó selymesen suhogott, Fagót eltátotta a száját, mint az operaénekes, és az egész paklit kártyánként elnyelte.1260
1260– Три, четыре! – поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.
Ezután a kandúr meghajolt, jobb hátsó lábával pukedlizve, és példátlan tapsorkánt kapott jutalmul.1261
1261После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.
– Príma! Első osztályú! – kiáltoztak a színfalak mögött.1262
1262– Класс, класс! – восхищенно кричали за кулисами.
Fagót pedig ujjával a közönségre bökött, és kijelentette:1263
1263А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:
– Tisztelt polgártársak, a kártyapakli jelenleg a hetedik sorban Parcsevszkij polgártárs zsebében található, egy háromrubeles bankó meg egy bírósági idézés között, mely utóbbi arról szól, hogy Zelkovaja polgártársnőnek gyermektartási díjat kell hogy fizessen.1264
1264– Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой.
A földszinten ülők mozgolódtak, nyakukat nyújtogatták, felugráltak, végül egy férfi, akit valóban Parcsevszkijnak hívtak, az ámulattól rákvörösen csakugyan előhúzta tárcájából a kártyapaklit, és felmutatta a levegőbe, nem tudván, mit kezdjen vele.1265
1265В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.
– Tartsa meg emlékül! – kiáltotta Fagót. – Nemhiába mondta tegnap vacsora közben, hogy ha nincs póker, elviselhetetlen volna az élet Moszkvában.1266
1266– Пусть она останется у вас на память! – прокричал Фагот. – Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна.
– Ócska trükk! – szólt le valaki az erkélyről. – Az a földszinti néző is hozzájuk tartozik.1267
1267– Стара штука, – послышалось с галерки, – этот в партере из той же компании.
– Azt hiszi? – ordította Fagót, és felfelé pislogott az erkélyre. – Akkor kegyed is mihozzánk tartozik, mert a pakli jelenleg a kegyed zsebében van.1268
1268– Вы полагаете? – заорал Фагот, прищуриваясь на галерею, – в таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане!
A kakasülőn mozgolódás támadt, és valaki örvendezve felkiáltott:1269
1269На галерке произошло движение, и послышался радостный голос:
– Igaz! Ott van! Ehun, ni… Megállj csak! Hiszen ez pénz!1270
1270– Верно! У него! Тут, тут… Стой! Да это червонцы!
A földszinten ülők felkapták a fejüket. A kakasülőn egy elképedt polgártárs hivatalos bankbeli szalaggal átkötött paksamétát talált a zsebében, s a keresztköté­sen ez a felirat: „Egyezer rubel.”1271
1271Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».
Szomszédai izgatottan hajoltak fölébe, ő meg kétkedve kaparászta a papírszalagot, próbálta megállapítani, vajon igaziak-e a tízesek, vagy a varázsló csinálmányai.1272
1272Соседи навалились на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
– Istenuccse, valódi pénz! Állami – hangzottak a kakasülőről az ujjongó kiáltások.1273
1273– Ей богу, настоящие! Червонцы! – кричали с галерки радостно.
– Nem játszanánk mi is egy ilyen paklival? – kérdezte mókásan egy kövér úr a földszint közepe tájáról.1274
1274– Сыграйте и со мной в такую колоду, – весело попросил какой-то толстяк в середине партера.
– Avec plaisir! Örömest! – válaszolta Fagót. – De miért csak önnel? Valamennyien részt vesznek a játékban! Tessék felfelé nézni! – rendelkezett. Kezében pisztoly villant, vezényszó hang­zott el: – Egy! Kettő! – A pisztoly csöve fölfelé irányult. – Három! – és a pisztoly meg­villant, dörrent, és a kupolából, a trapézok közül fehér bankók kezdtek záporozni a közön­ségre.1275
1275– Авек плезир! – отозвался Фагот, – но почему же с вами одним? Все примут горячее участие! – и скомандовал: – Прошу глядеть вверх!… Раз! – в руке у него показался пистолет, он крикнул: – Два! – Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: – Три! – сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки.
Keringve pörögtek, a légáramlás félresodorta őket, jutott belőlük az erkélyre, a kakasülőre, a zenekarba, a színpadra is. Néhány másodperc múlva az egyre sűrűsbödő pénzeső elérte a földszintet, és a közönség kapkodni kezdte.1276
1276Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.
Száz meg száz kéz emelkedett a magasba, a nézők a színpadi fény felé tartották a bankókat, keresztülnéztek rajtuk, és meglátták a valódi, hiteles vízjegyet. A cédulák szaga sem hagyott semmi kétséget: a frissen nyomott bankó semmihez sem hasonlítható, elbűvölően édes szaga volt! A színház nézőterén előbb a jókedv, később egyre fokozódó döbbenet lett úrrá. „Pénz, pénz!” – hangzott mindenfelől, álmélkodó felkiáltások váltakoztak harsogó nevetéssel. Némelyek már a zsöllyék alatt kotorásztak, négykézláb kúsztak a sorok közt. Sokan felálltak az ülésre, úgy kapdostak a szeszélyesen röpködő cédulák után.1277
1277Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах тоже не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумленье охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались восклицанья «ах, ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные бумажки.
Az ügyeletes rendőrök egyre jobban hüledeztek, a színészek, artisták önfeledten kitódultak a színfalak mögül.1278
1278На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис.
A karzaton valaki felkiáltott: – Mit kapkodsz? Ez az enyém, énhozzám szállt! – És egy másik hang ráfelelt: – Ne tolakodj, majd adok én neked! – És máris nyakleves csattant. Abban a pillanatban rendőrsisak jelent meg odafenn, s valakit kivittek a karzatról.1279
1279В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели.
Az izgalom nőttön-nőtt, ki tudja, mi történt volna, ha Fagót hirtelen a levegőbe nem fúj, s ezzel el nem állítja a pénzesőt.1280
1280Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.
Két fiatalember derűs, sokatmondó pillantást váltott, azzal felállt, és egyene­sen a büfébe sietett. Lárma, zsibongás töltötte be a termet, a nézők szeme lázasan csillogott. Valóban nem lehet tudni, mindez hová vezetett volna, ha Bengalszkij össze nem szedi minden erejét, s közbe nem lép. Nyugalmat erőltetve magára, szokása szerint összedörzsölte két kezét, és megszólalt, amilyen hangosan csak a torkán kifért:1281
1281Двое молодых людей, обменявшись многозначительным веселым взглядом, снялись с мест и прямехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да, да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:
– Nos, tisztelt közönség, most, ugyebár, a tömeghipnózis nevezetű jelenség kiemelkedő példájának voltunk tanúi. Tisztán tudományos kísérlet ez, ugyebár, mi sem bizonyíthatja jobban, hogy semmiféle csoda és mágia nem létezik. Kérjük most fel maestro Wolandot, hogy leplezze le előttünk ezt a kísérletet, és nyomban látni fogjuk, tisztelt közönség, amint ezek az állítólagos bankók eltűnnek… éppoly hirtelen, mint ahogy megjelentek.1282
1282– Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.
És tapsra verte össze tenyerét, de ezzel teljesen magára maradt; arcán ezenközben magabiztos mosoly játszadozott, ám tekintetében nyoma sem volt ennek a biztonságnak, inkább könyörgés fejeződött ki benne.1283
1283Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.
A közönségnek nem tetszett Bengalszkij konferansza. A közönség hallgatott, és ezt a hallgatást a pepita Fagót törte meg:1284
1284Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.
– Ez pediglen a hazugságnak nevezett jelenség kiemelkedő példája volt, tisztelt nagyérdemű közönség! – jelentette ki éles, mekegő tenorján. – A pénz valódi.1285
1285– Это опять-таки случай так называемого вранья, – объявил он громким козлиным тенором, – бумажки, граждане, настоящие!
– Bravó! – dörmögte egy mély basszus hang valahol a kakasülőn.1286
1286– Браво! – отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.
– Bosszant engem ez az alak – folytatta Fagót, Bengalszkijra mutatva. – Mindenbe beleüti az orrát, amihez semmi köze, hazug locsogásával zavarja a szeánszot. Mit csináljunk vele?1287
1287– Между прочим, этот, – тут Фагот указал на Бенгальского, – мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?
– Szedjük le a fejét! – ajánlotta valaki a kakasülőről.1288
1288– Голову ему оторвать! – сказал кто-то сурово на галерке.
– Hogyan tetszik mondani? – figyelt föl Fagót az orcátlan javaslatra. – Szedjük le a fejét? Pompás ötlet! Behemót! – szólt oda a kandúrnak. – Lépj akcióba! Ájn, cváj, dráj!1289
1289– Как вы говорите? Ась? – тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, – голову оторвать? Это идея! Бегемот! – закричал он коту, – делай! Эйн, цвей, дрей!
És ekkor hihetetlen dolog történt. A fekete kandúr szőre felborzolódott, nagyot nyávogott, azután összehúzta magát, és mint a párduc, egyetlen ugrással Bengalszkij mellén termett, onnét a fejére ugrott. Fújtatva, morogva belekapasz­kodott erős mancsával a konferanszié gyér hajzatába, és hangos miákolással, két csavarintással letépte fejét vastag nyakáról.1290
1290И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
A színházban jelenlévő két és fél ezer ember egyszerre ordított fel. A széttépett nyaki artériák­ból vastag sugárban szökött fel a vér, elöntötte a konferanszié frakkját, fehér ingmellét. A fejetlen test ügyetlenül kaszált lábával, aztán leült a földre. A teremben hisztériás női sikol­to­zás hallatszott. Behemót, a kandúr, átnyújtotta a fejet Fagótnak, az a hajánál fogva fölemelte, és megmutatta a közönségnek, miközben a fej kétségbeesetten ordítozott:1291
1291Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
– Orvost! Hívjanak orvost!1292
1292– Доктора!
– Fogsz-e még szamárságokat fecsegni? – kérdezte tőle Fagót szigorúan, fenyegetően.1293
1293– Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? – грозно спросил Фагот у плачущей головы.
– Nem, soha többé! – nyöszörgött a fej.1294
1294– Не буду больше! – прохрипела голова.
– Az istenért, ne kínozzák tovább! – sikoltott fel az egyik páholyból egy női hang, a lármát túlszárnyalva. A mágus feléje fordult.1295
1295– Ради бога, не мучьте его! – вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо.
– Tehát bocsássunk meg neki, polgártársak? – kérdezte a közönségtől.1296
1296– Так что же, граждане, простить его, что ли? – спросил Фагот, обращаясь к залу.
– Igen, igen, bocsássanak meg neki! – válaszoltak eleinte külön-külön hall­ható, főleg női hangok, majd egyetlen kórussá olvadtak össze a férfihangokkal.1297
1297– Простить! Простить! – раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.
– Mit parancsol, Messire? – kérdezte Fagót az álarcostól.1298
1298– Как прикажете, мессир? – спросил Фагот у замаскированного.
– Elvégre az ember csak ember marad – tűnődött az álarcos fennhangon. – Szeretik a pénzt, de hát ez mindig is így volt… Az emberiség szereti a pénzt, akármiből van is: bőrből, papírból, bronzból vagy aranyból… Könnyelműek persze, de olykor az irgalom is megszólal a szívük­ben, egyszóval: emberek, nagyjából csak olyanok, mint azelőtt, meg a lakáskérdés is elrontotta őket… eh mit, tegye vissza a fejét! – rendelkezett végül erélyesen.1299
1299– Ну что же, – задумчиво отозвался тот, – они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их… – и громко приказал: – Наденьте голову.
A kandúr gondosan célzott, visszaültette a fejet a nyakra, és a fej pontosan odailleszkedett a régi helyére, mintha mi sem történt volna. És ami a legfurcsább: még a forradás sem látszott utána. Aztán Behemót a mancsával megtörölgette Bengalszkij ingét, frakkját, s a vérnyomok eltűntek. Fagót talpra állította a konferansziét, egy köteg tízrubelest nyomott a zsebébe, és lekísérte a színpadról a következő búcsúszavakkal:1300
1300Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами:
– Kinn tágasabb, idebenn meg vidámabban vagyunk maga nélkül!1301
1301– Катитесь отсюда! Без вас веселей.
A konferanszié bambán tekintett körül, tántorogva indul