FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ1
1Федор Михайлович Достоевский
A FÉLKEGYELMŰ2
2Идиот
FORDÍTOTTA MAKAI IMRE3
3#
Első rész4
4ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
15
5I
November végén, egy olvadásos napon, reggel kilenc órakor, a Pétervár-Varsó vasútvonalon teljes gőzzel közeledett a vonat Pétervár felé. Olyan nyirkos és ködös volt az idő, hogy alig akart kivilágosodni; a pályától jobbra és balra tízlépésnyire is nehezen lehetett látni a kocsi ablakából. Az utasok közt voltak olyanok is, akik külföldről tértek haza; ám a harmadik osztályú fülkék voltak a legzsúfoltabbak, ahol – rövid távolságra – csupa-csupa kisember utazott ügyes-bajos dolgaiban. Ahogy ilyenkor lenni szokott, mindenki fáradt volt, átfagyott, az átvirrasztott éjszaka után mindenkinek elnehezült a szeme, és olyan halvány lett az arca, mint a köd.6
6В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.
Egy harmadik osztályú kocsiban, közvetlenül az ablaknál, hajnal óta egymással szemben ül két utas – mindkettő fiatal, nem valami jól öltözött, mindkettőnek alig van csomagja, mindkettejüknek eléggé figyelemreméltó az arca, és végül mindketten szeretnének beszédbe elegyedni egymással. Ha mindketten tudnák egymásról, miért olyan különösen figyelemreméltók ebben a pillanatban, akkor bizonyára elcsodálkoznának azon, hogy a véletlen ilyen furcsa módon egymással szembe ültette őket a pétervár-varsói vonatnak egy harmadik osztályú kocsijában. Egyikük huszonhét éves, alacsony, göndör, csaknem fekete hajú férfi, szürke szeme kicsiny, de tüzes. Orra széles és lapos, arccsontja kiáll; vékony szája állandóan valami szemtelen, gúnyos, sőt kaján mosolyra görbül; de homloka magas, jó formájú, és megszépíti arcának kevésbé nemes vágású alsó részét is. Különösen feltűnő ezen az arcon az a halálos sápadtság, amely a kimerültség bélyegét nyomta az egyébként eléggé erős testalkatú fiatalember egész külsejére, meg valami szenvedélyes, szinte már szenvedő vonás, amely sehogy se vág össze szemtelen és durva mosolyával, szúrós és öntelt tekintetével. Melegen van öltözve: fekete kelmével bevont, bő báránybőr bunda van rajta; nem is fázott az éjszaka, mialatt szomszédja kénytelen volt elviselni hátán a nyirkos, novemberi orosz éjszaka minden kellemességét, amelyre nyilvánvalóan nem volt elkészülve. Az utas eléggé bő és vastag, ujjatlan köpenyt visel, óriási csuklyával, pontosan olyat, amilyet valahol messze külföldön, Svájcban vagy például Észak-Olaszországban hordanak télen a gyakran utazók, akik persze nem számítanak olyan nagy távolságra, mint amilyen hosszú az út Eidkuhnentől Pétervárig. De ami megfelelt és teljesen kielégítő volt Olaszországban, az nem valami alkalmasnak bizonyult Oroszországban. A csuklyás köpeny gazdája is huszonhat vagy huszonhét éves fiatalember, a közepesnél valamelyest magasabb termetű, sűrű haja hirtelenszőke, orcája beesett, hegyes, gyér szakálla csaknem egészen fehér. Szeme nagy, kék és figyelmes, tekintetében van valami nyugodt, de nyomasztó vonás: tele van azzal a különös kifejezéssel, amelyről némelyek első pillantásra felismerik az epilepsziás beteget. Máskülönben kellemes a fiatalember vékony és szikár arca, de színtelen, most pedig szinte kékre fagyott. Kezében színevesztett, ócska selyemsálból való lapos bugyor himbálózik, bizonyára abba van belekötve egész poggyásza. Lábán vastag talpú, bokavédős cipő – egész viselete elüt az orosztól. Városi bundás, fekete hajú szomszédja mindezt szemügyre vette, javarészt azért, mert nem volt egyéb dolga, és végül azzal a tapintatlan, gúnyos mosollyal, amelyben néha oly hanyagul, teketória nélkül nyilvánul meg az emberek elégedettsége felebarátjuk kellemetlenségei láttán, azt kérdezte:7
7В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частию от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:
– Fázik?8
8— Зябко?
És mozgatni kezdte a vállát.9
9И повел плечами.
– Nagyon – felelte szomszédja rendkívül készségesen -, pedig hát most még olvad is. Mi volna, ha fagyna? Nem is gondoltam, hogy ilyen hideg van nálunk. Elszoktam tőle.10
10— Очень, — ответил сосед с чрезвычайною готовностью, — и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.
– Külföldről jön talán?11
11— Из-за границы, что ль?
– Igen, Svájcból.12
12— Да, из Швейцарии.
– Ejha! A teremtésit!…13
13— Фью! Эк ведь вас!..
A feketehajú füttyentett egyet és felkacagott.14
14Черноволосый присвистнул и захохотал.
Beszélgetni kezdtek. A svájci köpenyes, lenszőke fiatalember meglepő készséggel válaszolt fekete szomszédjának minden kérdésére, mintha nem is sejtette volna, mennyire nem helyénvaló és fölösleges némelyik hanyagul odavetett kérdés. A többi között elmondta, hogy csakugyan rég, több mint négy év óta nem volt Oroszországban; hogy valami különös betegség, az epilepsziához vagy a vitustánchoz hasonló idegbaj: remegések és görcsök miatt vitték külföldre. A fekete többször is felnevetett, ahogy hallgatta; különösen jót nevetett akkor, amikor arra a kérdésre: „No és meggyógyították?” – a lenszőke azt felelte: „Nem, nem gyógyítottak meg.”15
15Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: "Что же, вылечили?" — белокурый отвечал, что "нет, не вылечили".
– Hehehe! Bizonyára kidobott egy csomó pénzt hiába, mi meg itt bízunk bennük – jegyezte meg epésen a fekete.16
16— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый.
– Való igaz! – kapcsolódott bele a beszélgetésbe egy erős testalkatú, vörös orrú, bibircsókos, rosszul öltözött, negyven év körüli úr, egy írnokságnál megrekedt hivatalnokféle, aki mellettük ült. – Való igaz, kérem, csak zsebre vágják az oroszok minden pénzét!17
17— Истинная правда! — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, — истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!
– Ó, az én esetemben nagyon tévednek – vetette ellenük csendesen, békítő hangon a svájci beteg -, mindent persze nem tudok, így hát nem is vitatkozhatok, de az én orvosom az utolsó pénzéből adott még útravalót is, és csaknem két évig a saját költségén tartott.18
18— О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, — конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.
– Mi az, talán nem volt senkije, aki fizessen? – kérdezte a fekete.19
19— Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый.
– Nem, mert Pavliscsev úr, aki ottani eltartásomról gondoskodott, két évvel ezelőtt meghalt; akkor írtam ide Jepancsina tábornoknénak, aki távoli rokonom, de nem kaptam választ. Így aztán hazajöttem.20
20— Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.
– Hová haza?21
21— Куда же приехали-то?
– Vagyis hogy hol szállok meg? Azt még igazán nem tudom… csak úgy…22
22— То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право… так…
– Még nem döntötte el?23
23— Не решились еще?
És mind a két útitársa újból jót nevetett.24
24И оба слушателя снова захохотали.
– Talán bizony abban a bugyorban van minden vagyona? – kérdezte a fekete.25
25— И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.
– Fogadni mernék, hogy így van – kapott a szón rendkívül elégedett arccal a vörös orrú hivatalnok -, és hogy egyéb málhája sincs a poggyászkocsiban; bár meg kell jegyeznem, hogy a szegénység nem szégyen.26
26— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.
Kiderült, hogy csakugyan így van: a szőke fiatalember, szokatlan sietséggel, ezt is mindjárt beismerte.27
27Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.
– Az ön bugyrának azért mégis van némi jelentősége – folytatta a hivatalnok, amikor kedvükre kikacagták magukat (érdekes, hogy a bugyor gazdája végül maga is nevetni kezdett, ahogy rájuk nézett, és ez még csak fokozta a másik kettő jókedvét) -, és bár fogadni mernék, hogy nincsenek benne külföldi pénzekből, Napóleon- meg Frigyes-aranyakból való tekercsek, sőt holland sárgacsikók sincsenek, amire már az ön külföldi cipőjét borító bokavédőből is következtetni lehet, azért… ha az ön bugyrához ráadásnak hozzáteszünk egy olyan állítólagos rokont, mint például Jepancsina tábornokné, akkor ez a bugyor is kap némi jelentőséget, magától értetődik, csak abban az esetben, ha Jepancsina tábornokné csakugyan rokona önnek, és ha ön nem téved, csupa szórakozottságból… ami nagyon könnyen megesik az emberrel, ha… túlságosan élénk a képzelete…28
28— Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), — и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но… если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница и вы не ошибаетесь, по рассеянности… что очень и очень свойственно человеку, ну хоть… от излишка воображения.
– Ó, megint eltalálta – kapott a szón a szőke fiatalember -, valóban csaknem tévedek, vagyis hát jóformán nem is rokonom; annyira nem az, hogy igazán nem is csodálkoztam rajta, hogy akkor nem válaszolt nekem. El voltam rá készülve.29
29— О, вы угадали опять, — подхватил белокурый молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.
– Kár volt pénzt kidobni a bélyegre. Hm… De ön legalább nyíltszívű és őszinte, ez pedig dicséretes dolog! Hm… Jepancsin tábornokot ismerjük, kérem, elsősorban azért, mert mindenki ismeri; és ismertük a megboldogult Pavliscsev urat is, aki Svájcban eltartotta önt, ha ugyan Nyikolaj Andrejevics Pavliscsev volt az, mert hát két Pavliscsev – két unokatestvér – volt. A másik mindmáig a Krímben él. A megboldogult Nyikolaj Andrejevics igen tiszteletreméltó ember volt, jó összeköttetései voltak, és annak idején négyezer jobbággyal rendelkezett…30
30— Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм… по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм… генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный, и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с…
– Pontosan így van: Nyikolaj Andrejevics Pavliscsevnek hívták – felelte a fiatalember, és figyelmesen, sőt fürkészve nézegette a mindentudó urat.31
31— Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.
Egy bizonyos társadalmi rétegben akadnak néha – sőt eléggé gyakran is – ilyen mindentudó urak. Ezek mindent tudnak, agyuknak egész nyugtalan tudásszomja és minden képességük feltarthatatlanul egy irányba tör, természetesen azért, mert nem ismernek fontosabb létérdekeket és nézeteket – ahogy egy mai gondolkodó mondaná. A „mindent tudnak” szavakon egyébként igen korlátozott területet kell érteni: hol van állásban ez és ez, kik az ismerősei, milyen vagyona van, hol volt kormányzó, ki a felesége, mennyi hozományt kapott, ki az unokaöccse, ki a másodunokatestvére stb. stb., meg minden más efféle. Ezek a mindentudók többnyire lyukas könyökkel járnak, és havi tizenhét rubel fizetést kapnak. Azok az emberek meg, akiknek minden rejtett titkát tudják, természetesen még csak nem is sejtik, milyen érdeklődés fűti ezeket, holott közülük sokan határozottan vigaszt, önbecsülést, sőt magasabb szellemi kielégülést lelnek ebben a tudománnyal is felérő tudásban. Valóban – ez csábító tudomány is! Láttam már olyan tudósokat, irodalmárokat, költőket és politikusokat, akik csakis ebben a tudományban találták meg lelki békéjüket, legfőbb céljukat, sőt csakis ennek köszönhetik karrierjüket. A fekete hajú fiatalember az egész beszélgetés alatt ásítozott, minden cél nélkül kibámult az ablakon, és türelmetlenül várta már a végállomást. Szórakozott, nagyon is szórakozott, csaknem izgatott volt, sőt egy kissé furcsán is viselkedett: néha hallgatta is, meg nem is, amit szomszédai beszéltek, rájuk is nézett, meg nem is, csak nevetgélt, és olykor maga se tudta, fel se fogta, min nevet.32
32Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом "всё знают" нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д., и т. д., и всё в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.
– Bocsásson meg: kihez van szerencsém?… – fordult a bibircsókos úr hirtelen a bugyros, szőke fiatalemberhez.33
33— А позвольте, с кем имею честь… — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.
– Lev Nyikolajevics Miskin herceg vagyok – felelte a fiatalember teljes készséggel, habozás nélkül.34
34— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полною и немедленною готовностью.
– Miskin herceg? Lev Nyikolajevics? Nem ismerem, kérem. Sose hallottam, kérem – felelte eltűnődve a hivatalnok. – Nem a nevet, mert az történelmi név, Karamzin történelmében bizonyára, sőt egészen bizonyosan benne van,1 hanem az ön személyéről nem hallottam semmit; különben az is igaz, hogy a Miskin hercegekről ma már nem hallani semmit, mintha teljesen eltűntek volna.35
35— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, — отвечал в раздумье чиновник, — то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина "Истории" найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.
– Nem csoda! – felelte mindjárt a herceg. – Miskin herceg nincs is több rajtam kívül; azt hiszem, én vagyok az utolsó. Ami pedig apámat és nagyapámat illeti, egyportás nemesek voltak.2 Apám egyébként hadapród, aztán hadnagy volt. De azt már nem tudom, hogy Jepancsina tábornokné, aki szintén utolsó a maga nemében, milyen ágon került ki ugyancsak a Miskin hercegnők közül…36
36— О, еще бы! — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде…
– Hehehe! Utolsó a maga nemében! Hehe! No, ez ugyancsak kétértelmű – vihogott a hivatalnok.37
37— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, — захихикал чиновник.
Nevetett a fekete is. A szőke egy kissé meghökkent, hogy akaratlanul is sikerült egy – máskülönben eléggé rossz – szójátékot mondania.38
38Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.
– Higgyék el, egyáltalán nem szándékosan mondtam – magyarázta végül meglepetten.39
39— А представьте, я совсем не думая сказал, — пояснил он наконец в удивлении.
– Hát persze, persze – bólogatott vidáman, megértően a hivatalnok.40
40— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул чиновник.
– Hát aztán tanult is valamit ott, annál a professzornál? – kérdezte a fekete.41
41— А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? — спросил вдруг черномазый.
– Igen… tanultam…42
42— Да… учился…
– Én meg nem tanultam soha semmit.43
43— А я вот ничему никогда не обучался.
– Én is csak egészen keveset – tette hozzá szinte bocsánatkérően a herceg. – A betegségem miatt nem tartották lehetségesnek, hogy rendszeresen tanítsanak.44
44— Да ведь и я так, кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным систематически учить.
– Rogozsinékat ismeri? – kérdezte hirtelen a fekete.45
45— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.
– Nem, egyáltalán nem ismerem. De hát én nagyon kevés embert ismerek Oroszországban. Ön Rogozsin?46
46— Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?
– Parfjon Rogozsin vagyok.47
47— Да, я, Рогожин, Парфен.
– Parfjon? Csak nem abból a Rogozsin famíliából… – szólalt meg még jobban fontoskodva a hivatalnok.48
48— Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных… — начал было с усиленною важностью чиновник.
– De igen, pontosan abból – vágott közbe gyorsan, udvariatlan türelmetlenséggel a fekete, aki egyébként egyszer sem fordult a bibircsókos hivatalnok felé, hanem kezdettől fogva csakis a herceghez beszélt.49
49— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.
– Hogyhogy? – A hivatalnok sóbálvánnyá meredt ámulatában, majd kiugrott a szeme, az arca meg egyszeribe valami áhítatos, szolgalelkű, szinte ijedt kifejezést öltött. – Szemjon Parfjonovics Rogozsinnak, annak az örökös díszpolgárnak a fia,3 aki egy hónappal ezelőtt hunyt el, és két és fél milliós tőkét hagyott hátra?50
50— Да… как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное, и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?
– Hát te honnan tudod, hogy két és fél milliós tőkét hagyott hátra tisztán?! – vágott közbe a fekete, de ezúttal se méltatta a hivatalnokot még egy pillantásra sem. – Nézze meg az ember! (A hercegre kacsintott.) Hát mi hasznuk van ezeknek abból, hogy rögtön ugranak az embernek a talpát nyalni? Az igaz, hogy jó atyám meghalt, de az is igaz, hogy én most (immár egy hónappal később) jóformán mezítláb utazom haza Pszkovból. Sem az a gazember testvérem, sem az anyám nem küldött se pénzt, se értesítést… semmit. Kutyába se vesznek! Forrólázban feküdtem Pszkovban egész hónapon át!…51
51— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления — ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.
– De most aztán több mint egy milliócskát tetszik kapni. Legalább annyit. Ó, uramistenem! – mondta a hivatalnok, és összecsapta a kezét.52
52— А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! — всплеснул руками чиновник.
– Hát mi kell ennek, mondja, kérem! – Rogozsin ingerülten és bosszúsan megint feléje intett. – Hisz úgysem adok egy kopejkát se neked, még ha a fejed tetején táncolsz, akkor sem!53
53— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.
– Pedig táncolok, pedig én táncolok!54
54— И буду, и буду ходить.
– Nézd csak! Én pedig nem adok és nem adok, akkor se, ha egy hétig táncolsz!55
55— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!
– Hát ne adj! Úgy kell nekem! Ne adj! Mégis táncolok. Otthagyom a feleségemet, apró gyermekeimet… de táncolni fogok előtted! Szerezd meg nekem ezt a gyönyörűséget!56
56— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!
– Pfuj! – köpött egyet a fekete. – Öt héttel ezelőtt ugyanúgy mint ön – fordult a herceghez -, egy kis bugyorral menekültem jó atyámtól Pszkovba, a nagynénémhez; ott ágyba döntött a forróláz, úgyhogy apám a távollétemben halt meg. Megütötte a guta. Isten nyugosztalja a megboldogultat, de engem akkor kis híján agyonvert! Bizony isten, mondom, herceg, higgye el! Ha akkor nem menekülök el, agyonver.57
57— Тьфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков убег, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.
– Megharagította valamivel? – kérdezte a herceg, és különös kíváncsisággal nézegette a bundás milliomost. Bár voltaképpen a milliós örökség is eléggé figyelemreméltó volt, a herceget valami más is meglepte és érdekelte; meg aztán maga Rogozsin is szívesen választotta beszélgetőtársul a herceget, jóllehet nem annyira szellemileg, mint inkább gépiesen kívánta a beszélgetést, inkább csak szórakozottságból, mint közlékenységből, inkább abból a nyugtalan és izgatott vágyból, hogy legalább ránézhessen valakire, és elcsevegjen egyről-másról. Úgy rémlett, hogy még most is lázas, vagy legalábbis rázza a hideg. Ami a hivatalnokot illeti, valósággal csüggött Rogozsinon, lélegzeni se mert, leste, latolgatta minden szavát, mintha gyémántot keresne köztük.58
58— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.
– Megharagudott, persze hogy megharagudott, talán volt is rá oka – felelte Rogozsin -, de engem inkább a testvérem bosszant. Anyámról nincs mit mondanom, öregasszony, a Minyeji-Csetyji-t4 olvassa, vénasszonyokkal üldögél, és mindig az történik, amit Szenyka, a testvérem akar. És miért nem értesített ő idejében? Világos dolog! Igaz ugyan, hogy akkor eszméletlenül feküdtem. Meg aztán, azt mondják, küldtek is táviratot. De hát az én nagynénémnek ugyan hiába küldenek táviratot. Harminc éve özvegykedik, reggeltől éjszakáig az istenes bolondjai közt ül. Apácának ugyan nem apáca, de még annál is rosszabb. Megijedt a sürgönytől, fel se bontotta, hanem elvitte a rendőrségre, úgyhogy még most is ott hever. Csak Vaszilij Vasziljevics Konyev rántott ki a bajból, ő megírt mindent. A testvérem éjjel levágta apám brokát szemfedeléről az öntött aranybojtokat: „Rengeteg pénzt érnek ezek” – mondta. Pedig hát már csak ezért az egy tettéért is Szibériába kerülhet, ha akarom, mert ez halottgyalázás. Hé, te madárijesztő! – fordult a hivatalnokhoz. – Mit mond a törvény: halottgyalázás ez, vagy sem?59
59— Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, — отвечал Рогожин, — но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: "Они, дескать, эвона каких денег стоят". Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику. — Как по закону: святотатство?
– Halottgyalázás! Halottgyalázás! – erősítette meg rögtön a hivatalnok.60
60— Святотатство! Святотатство! — тотчас же поддакнул чиновник.
– És ezért Szibéria jár?61
61— За это в Сибирь?
– Szibéria, Szibéria! Egyenest Szibériába!62
62— В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!
– Még most is azt hiszik, hogy beteg vagyok – folytatta Rogozsin a herceg felé fordulva -, én meg egy szót se szóltam, hanem szép csendben, még betegen, vonatra ültem, és most megyek haza; nyiss ajtót, testvér, Szemjon Szemjonics! Megboldogult apám előtt jól befeketített, azt tudom. De az is igaz, hogy akkor Nasztaszja Filippovna miatt nagyon megharagítottam az apámat. Ebben már csakugyan hibás vagyok. Hálójába kerített a bűn.63
63— Они всё думают, что я еще болен, — продолжал Рогожин князю, — а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.
– Nasztaszja Filippovna miatt? – szólalt meg behízelgő hangon a hivatalnok, mintha töprengene valamin.64
64— Чрез Настасью Филипповну? — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
– Úgysem ismered! – kiáltott rá türelmetlenül Rogozsin.65
65— Да ведь не знаешь! — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
– Dehogyisnem ismerem! – felelte diadalmasan a hivatalnok.66
66— Ан и знаю! — победоносно отвечал чиновник.
– Ugyan már! Hát csak egy Nasztaszja Filippovna van a világon?! Különben is, pimasz dög vagy, mondhatom! Tudtam, hogy valami effajta dög mindjárt rám akaszkodik! – folytatta a herceg felé fordulva Rogozsin.67
67— Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! — продолжал он князю.
– Hátha mégiscsak ismerem! – mondta fészkelődve a hivatalnok. – Lebegyev mindenkit ismer! Most szidni kegyeskedik fenséged, de mit szól majd, ha bebizonyítom?! Az a Nasztaszja Filippovna lesz az, aki miatt az édesapja somfabottal akart a lelkére beszélni. Az a Nasztaszja Filippovna, családnevén Baraskova, ugyancsak előkelő hölgy, hercegnő a maga nemében, egy Afanaszij Ivanovics Tockij nevezetű emberrel tart ismeretséget, csakis ővele, egy földbirtokossal és nagytőkéssel, több részvénytársaság és pénzintézet tagjával, és ezen a néven igen jó barátságban van Jepancsin tábornokkal is…68
68— Ан, может, и знаю-с! — тормошился чиновник. — Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие…
– Ejha! No lám csak – mondta meglepődve Rogozsin. – Ez az ördögfattya csakugyan ezt is tudja.69
69— Эге, да ты вот что! — действительно удивился наконец Рогожин. — Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает.
– Mindent tud! Lebegyev mindent tud! Én, fenséges uram, két hónapig kocsikáztam Alekszasa Lihacsevvel, még az ön apjának a halála után is, és mindent, vagyis minden sarkot és mellékutcát ismerek. Lihacsev a végén már oda jutott, hogy Lebegyev nélkül egy lépést sem tudott tenni. Ő most az adósok börtönében van, de volt alkalma megismerkedni Armance-szal, Koraliával, Packaja hercegnővel, Nasztaszja Filippovnával, és még sok minden egyébbel is volt alkalma megismerkedni.70
70— Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.
– Nasztaszja Filippovnával? Hát ő Lihacsevvel… – Rogozsin bőszülten nézett rá, elhalványult, és megremegett az ajka.71
71— Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым… — злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.
– N-nem! N-n-nem történt semmi! Semmi, az égvilágon! – felelte gyorsan, észbe kapva a hivatalnok. – Lihacsev semmi pénzért nem tudott hozzáférkőzni! Nem, ő egészen más, mint Armance. Nála csak Tockij az egyetlen. Esténként a Nagy vagy Francia Színházban a saját páholyában ül. A katonatisztek persze mindenfélét összefecsegnek egymás között, de hát még ők sem tudnak bizonyítani semmit: „No, nézd csak – mondják -, ez az a Nasztaszja Filippovna” – ennyi az egész; ami pedig a továbbiakat illeti: semmi, de semmi. Mert csakugyan nincs semmi sem.72
72— Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! — спохватился и заторопился поскорее чиновник, — н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: "вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна", да и только; а насчет дальнейшего — ничего! Потому что и нет ничего.
– Hát ez csakugyan így van – helyeselt a homlokát komoran ráncolva Rogozsin. – Annak idején már Zaljozsev is ezt mondta nekem. Én akkor, hercegem, az apám hároméves bekecsében szaladtam át a Nyevszkijen, ő meg kilépett az üzletből, és kocsiba ült. Rögtön elöntött a tűz. Találkoztam Zaljozsevvel, az nem hozzám való ficsúr: úgy jár, mint egy borbélysegéd, lornyettet hord, minket meg szégyenszemre zsírozott csizmában járatott, böjtös káposztalevesen tartott az apánk. Azt mondja, ez nem hozzád való, ez hercegnő, Nasztaszja Filippovnának hívják, a családneve Baraskova, Tockijjal él, Tockij meg most nem tudja, hogy szabaduljon meg tőle, mert ő már ugyancsak benne van a korban, ötvenöt esztendős, és Pétervár legszebb leányát akarja feleségül venni. De azért Zaljozsev bogarat tett a fülembe, azt mondja: ma láthatod Nasztaszja Filippovnát a Nagy Színházban, a balettelőadáson a saját páholyában, a földszinten fog ülni. Próbáljon meg csak elmenni valamelyikünk balettet nézni – menten megnyuvaszt, agyoncsap az apánk! De én titokban mégis elszaladtam egy órára, és ismét láttam Nasztaszja Filippovnát; egész éjjel nem aludtam utána. Másnap idead a megboldogult két ötszázalékos öt-ötezer rubeles értékpapírt, azt mondja: eredj, add el. Hétezerötszázat vigyél el Andrejevnek az irodába, fizesd be, a tízezerből visszajáró többi pénzt meg add ide nekem; ne kószálj el sehová, megvárlak. El is adtam én a papírokat, felvettem a pénzt, de nem mentem Andrejevhez az irodába, hanem se jobbra, se balra nem nézve, egyenest az angol üzletbe indultam, és kiválasztottam egy pár fülbevalót, egy-egy briliáns volt mindegyikben, akkora, mint egy mogyoró, az egész összeget ráköltöttem, sőt négyszáz rubellel még adós is maradtam; de amikor megmondtam a nevemet, hiteleztek. Megyek a függőkkel Zaljozsevhez; így és így, cimbora, gyerünk Nasztaszja Filippovnához. El is indultunk. Mi volt akkor a lábam alatt, előttem, oldalt, nem tudom, nem emlékszem semmire. Bementünk hozzá, egyenest a fogadószobába; ő maga jött ki hozzánk. Én akkor nem mondtam meg, ki vagyok. „Parfjon Rogozsin küldi – mondta Zaljozsev -, emlékül azért, hogy tegnap látta önt; kegyeskedjék elfogadni.” Felnyitotta a dobozt, belenézett, és gúnyosan elmosolyodott. „Mondja meg Rogozsin úrnak, a barátjának, hogy köszönöm kedves figyelmességét” – szólt, aztán meghajolt és elment. Jaj, miért nem haltam én meg akkor mindjárt?! Hiszen különben is azért mentem oda, mert azt gondoltam: „Úgyse térek vissza élve!” De mégis az bántott a legjobban, hogy az a csirkefogó Zaljozsev magának húzott hasznot az egészből. Én alacsony vagyok, úgy voltam öltözve, mint egy inas, csak álltam szótlanul, meresztettem a szemem Nasztaszja Filippovnára, mert szégyelltem magam; Zaljozsev meg a legdivatosabb ruhában, pomádés, bodros hajjal, pirospozsgásan, kockás nyakkendőben bókolgat, csattogtatja a bokáját, úgyhogy a hölgy bizonyára összetévesztett bennünket. „No – mondom, amikor elmentünk -, még csak gondolni se merj rá, megértetted?!” Zaljozsev csak nevet: „De hogy adsz most számot Szemjon Parfjonicsnak?” Hát az igaz, hogy én akkor a folyóba akartam vetni magam, de azt gondoltam: „Most már úgyis minden mindegy” – és mint akit elátkoztak, hazaindultam.73
73— Это вот всё так и есть, — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, — тоже мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, этак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам — ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а "от Парфена, дескать, Рогожина, — говорит Залёжев, — вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять". Раскрыла, взглянула, усмехнулась: "Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание", — откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: "Всё равно, живой не вернусь!" А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, — так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! "Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!" Смеется: "А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?" Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: "Ведь уж всё равно", — и как окаянный воротился домой.
– Hát igen! – fancsalgott a hivatalnok, és megborzongott. – Mert a megboldogult nemhogy tízezer, hanem tíz rubelért is a másvilágra küldött volna bárkit – magyarázta a herceg felé bólintva. A herceg kíváncsian nézegette Rogozsint: úgy tetszett, hogy ebben a pillanatban még halványabb.74
74— Эх! Ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, — а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.
– Küldött is volna! – csattant fel Rogozsin. – Mert hát, mit tudsz te? Apám mindjárt megtudott mindent – folytatta a herceghez fordulva -, meg aztán Zaljozsev is fecsegett boldognak-boldogtalannak. Apám nyakon ragadott, becsukott egy emeleti szobába, és egy álló órán át leckéztetett. „Ez még csak a kezdet – mondta -, de bejövök még hozzád éjszakára elbúcsúzni.” No, most mit gondolsz, mi történt? Elment az öreg Nasztaszja Filippovnához, földig hajolt előtte, sírva rimánkodott neki. Nasztaszja Filippovna végül kihozta a dobozt, és odahajította neki: „Itt van a fülbevalód, te vén szakállas, csakhogy ez most már tízszerte drágább nekem, mert Parfjon ilyen veszély árán szerezte meg. Add át üdvözletemet és köszönetemet Parfjon Szemjonicsnak.” Én pedig anyám jóváhagyásával húsz rubelt szereztem Szerjozska Protusintól, és vonaton mindjárt Pszkovba indultam. Már lázasan érkeztem oda; az öregasszonyok rám olvastak, én részegen ott ültem egy ideig, aztán kocsmáról kocsmára jártam, elittam az utolsó pénzemet is, egész éjjel eszméletlenül hevertem az utcán, reggel kitört rajtam a forróláz… eközben éjszaka még a kutyák is megmartak. Alig tértem magamhoz.75
75— "Сживывал"! — переговорил Рогожин. — Ты что знаешь? Тотчас, — продолжал он князю, — про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. "Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду". Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, шваркнула: "Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча". Ну, а я этой порой, по матушкину благословению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.
– No de most már, most már, uram, vígan dalolhat Nasztaszja Filippovna! – vihogott kezét dörzsölgetve a hivatalnok. – Mi az a fülbevaló most már, uram! Most már olyan fülbevalóval kárpótoljuk, hogy…76
76— Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! — потирая руки, хихикал чиновник, — теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим…
– Ha még egyszer egy szót is szólsz Nasztaszja Filippovnáról, akkor, isten az atyám, elverlek, még ha Lihacsevvel jártál is! – kiáltotta Rogozsin, és megragadta a hivatalnok karját.77
77— А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
– De ha elversz, akkor nem vetsz el! Csak verj! Ha elversz, azzal csak emlékezetedbe vésel… No de már meg is érkeztünk!78
78— А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел… А вот и приехали!
Csakugyan befutott a vonat a pályaudvarra. Bár Rogozsin azt mondta, hogy titokban utazott el, mégis többen várták. Kiabáltak, és kucsmájukkal integettek neki.79
79Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.
– No, lám csak, még Zaljozsev is itt van! – dörmögte Rogozsin, diadalmas, de egy kissé haragos mosollyal nézett rájuk, majd hirtelen a herceghez fordult. – Nem is tudom, herceg, miért szerettelek meg. Talán azért, mert épp ilyen alkalommal találkoztunk, de hát ővele (Lebegyevre mutatott), ővele is most találkoztam, és őt mégsem szerettem meg. Gyere hozzám, herceg. Levesszük rólad ezt a bokavédőt, a legszebb nyusztbundát adom rád, pompás frakkot varratok neked, fehér mellényt, vagy amilyet akarsz, teletömöm pénzzel a zsebed, és… aztán megyünk Nasztaszja Filippovnához! Jössz vagy nem jössz?80
80— Ишь, и Залёжев тут! — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в этакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и… поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?
– Fogadjon szót, Lev Nyikolajevics herceg! – mondta hatásosan és ünnepélyesen Lebegyev. – Jaj, ne szalassza el ezt az alkalmat! Jaj, ne szalassza el…81
81— Внимайте, князь Лев Николаевич! — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. — Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..
Miskin herceg felállt, udvariasan kezet nyújtott Rogozsinnak, és barátságosan ezt mondta neki:82
82Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:
– A legnagyobb örömmel megyek, és hálásan megköszönöm, hogy megszeretett. Lehet, hogy már ma ott leszek, ha időm engedi. Mert őszintén megmondom, ön is nagyon megtetszett nekem, kivált, amikor a briliáns fülbevalóról beszélt. Sőt már a fülbevaló előtt is megtetszett nekem, habár az arca nagyon komor. Azt is köszönöm, hogy ruhát meg bundát ígért, mert valóban hamarosan szükségem lesz ruhára is, bundára is. Pénzem pedig a jelen pillanatban jóformán egy kopejka sincs.83
83— С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платья и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.
– Lesz pénz, estére lesz, csak gyere el!84
84— Деньги будут, к вечеру будут, приходи!
– Lesz, lesz! – kapott a szón a hivatalnok. – Estére lesz, sőt már alkonyatra is!85
85— Будут, будут, — подхватил чиновник, — к вечеру, до зари еще, будут!
– No, és nagy kedvelője a női nemnek, herceg? Mondja meg előre!86
86— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!
– N-n-nem! Hiszen én… Ön bizonyára nem tudja, de én velem született betegségemnél fogva még egyáltalán nem ismertem nőt.87
87— Я, н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
– No, ha így van – kiáltott fel Rogozsin -, akkor te jámbor bolond vagy, hercegem, no, de hát épp az ilyeneket szereti az Isten, mint amilyen te vagy!88
88— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!
– Az ilyeneket szereti az Isten! – kapott a szón a hivatalnok.89
89— И таких господь бог любит, — подхватил чиновник.
– Te meg gyere utánam, te szószátyár – mondta Rogozsin Lebegyevnek, és mindenki kiszállt a vonatból.90
90— А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.
Lebegyev végül is elérte, amit akart. Az utasok zajos csoportja eltávolodott a Voznyeszenszkij Proszpekt irányában. A hercegnek a Lityejnaja felé kellett befordulnia. Nedves és nyirkos volt az idő; a herceg kérdezősködött a járókelőktől; kiderült, hogy útjának céljáig még három versztát kell megtennie, így hát bérkocsit fogadott.91
91Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, — до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.
292
92II
Jepancsin tábornok saját házában lakott, a Lityejnajától egy kissé arrább, az Urunk Színeváltozása-templom felé. Ezen a gyönyörű házon kívül, amelynek öthatodát bérbe adták, volt még egy óriási háza a Szadovaján is, amely ugyancsak rendkívül sokat jövedelmezett. E két házán kívül volt még egy igen jelentékeny és nagy hasznot hajtó birtoka is, közvetlenül Pétervár környékén; volt a pétervári kerületben valami gyára is. Jepancsin tábornok valamikor – ezt mindenki tudja – haszonbérlő volt. Most bizonyos tekintélyes részvénytársaságoknak igen nyomós szavú tagja. Nagy vagyonnal, nagy összeköttetéssel rendelkező, nagy elfoglaltságú ember hírében áll. Egyes helyeken valósággal nélkülözhetetlenné tudja tenni magát, a többi között a hivatalában is. Holott köztudomású, hogy Ivan Fjodorovics Jepancsin műveletlen ember és egyszerű katonacsalád ivadéka; ez az utóbbi körülmény kétségtelenül becsületére válik, de azért a tábornok, bár okos ember, nincs híjával nagyon is megbocsátható, apró gyengeségeknek, és nem szeret bizonyos célzásokat. De vitathatatlanul okos és ügyes ember. Megvan például az a jó szokása, hogy nem fitogtatja magát, sőt ott, ahol kell, el is tűnik, és sokan éppen ezért az egyszerűségéért becsülik, éppen azért, mert mindig tudja, hol a helye. Hej, pedig ha tudnák ezek a bírák, mi történik néha annak az Ivan Fjodorovicsnak a lelkében, aki olyan jól tudja, hol a helye! Bár csakugyan van gyakorlata is, tapasztalata is az élet ügyes-bajos dolgaiban, vannak bizonyos, igen figyelemreméltó tulajdonságai, mégis inkább a mások eszméi végrehajtójának szereti feltüntetni magát, semmint afféle nagyokosnak, inkább hízelgés nélkül odaadó,5 és – lám, mit tesz a korszellem? – még orosz és szívélyes embernek is. Az utóbbival kapcsolatban néhány mulatságos história esett meg vele; de a tábornok még a legmulatságosabb históriákban is feltalálja magát; ezenfelül szerencséje van, még a kártyában is, pedig rendkívül nagy tétekben játszik, de nem igyekszik titkolni ezt a kis gyengéjét, amely a vérében van, és sokszor hasznot is hajt neki, hanem még kérkedik is vele. Társasága igen vegyes, ám természetesen csupa „nagyfejűekből” áll. De még előtte van az élet, nem hajtja, egyáltalán nem hajtja a tatár, és a maga során, idejében úgyis meg kell jönnie mindennek. Meg aztán Jepancsin tábornok, ahogy mondani szokták, a legszebb férfikorban van, vagyis ötvenhat éves, semmivel sem több, éppen javakorabeli. Ebben a korban kezdődik csak az igazi élet. Egészséges arca színe, erős, bár fekete fogai, zömök, köpcös termete, reggelenként a hivatalában gonddal terhelt, este meg a kártya mellett vagy őfenségénél oly vidám arckifejezése – mind-mind elősegíti jelen és jövő sikereit, és rózsával hinti be őméltóságának élete útját.93
93Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин — человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо — стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком "без лести преданным", и — куда нейдет век? — даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется во всяком случае "тузового". Но всё было впереди, время терпело, время всё терпело, и всё должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства — всё способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.
A tábornoknak virágzó családja van. Igaz, hogy itt nem minden csupa rózsa, de azért van sok olyasmi, amire őméltósága már régóta komolyan és szívesen sűríti legfőbb reményeit és céljait. Mert hát van fontosabb és szentebb cél az életben a szülői célnál? Kihez ragaszkodjék az ember, ha nem a családjához? A tábornok családja a hitveséből és három felnőtt lányából áll. A tábornok már régen, még főhadnagy korában megnősült, csaknem magával egyidős hajadont vett el, aki nem volt sem szép, sem művelt, és akivel csupáncsak ötven jobbágyot kapott hozományul – igaz ugyan, hogy ezekkel a jobbágyokkal alapozta meg későbbi szerencséjét. Ám a tábornok sohasem zúgolódott korai házassága miatt, soha nem hánytorgatta fel, hogy ez csak amolyan éretlen ifjonti nekibuzdulás volt. Annyira tisztelte, és néha annyira félt a feleségétől, hogy szinte már szerette is. A tábornokné a Miskin hercegek nem valami fényes, de igen régi nemzetségéből származott, és erre fölöttébb büszke is volt. Egy akkori befolyásos személy, azoknak a pártfogóknak egyike, akiknek egyébként semmibe se kerül az efféle pártfogás, hajlandó volt gondoskodni a fiatal hercegnő férjhez adásáról. Kinyitotta a kiskaput a fiatal tiszt előtt, és egy lökéssel elindította útjára; nem kellett annak még egy lökés sem, elég volt egy pillantás is – az se veszett volna kárba! A hitvestársak általában egyetértésben éltek egész eddigi hosszú házaséletük alatt. A tábornokné mint született hercegnő, és mint „utolsó a maga nemében” – de talán személyes tulajdonságai miatt is – már igen fiatal korában talált néhány igen befolyásos pártfogó hölgyet. Később férjének vagyona és tekintélyes állása lévén kezdte kissé otthonosan érezni magát még a legfelsőbb körökben is.94
94Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которою он взял всего только пятьдесят душ, — правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было — не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили всё время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться.
Az utóbbi években felserdült, sőt felnőtt a tábornokéknak mind a három lánya: Alekszandra, Adelaida és Aglaja. Igaz, hogy mind a hárman csak Jepancsin lányok, de anyai ágon mégiscsak hercegi családból származnak, nem csekély hozomány vár rájuk, olyan apjuk van, aki talán nem is sokára igen magas állást tölt be, és – ami ugyancsak eléggé fontos – mind a hárman feltűnően szépek, még Alekszandra, a legidősebb is, aki már elmúlt huszonöt éves. A középső lány huszonhárom esztendős, Aglaja, a legfiatalabb pedig csak nemrég töltötte be a húszat. Ez a legfiatalabb lány elismert szépség, és máris nagy figyelmet kelt a nagyvilági társaságban. De ez még nem minden: mind a hárman igen műveltek, okosak és tehetségesek. Az is köztudomású, hogy nagyon szeretik és támogatják egymást. Sőt, egyesek még azt is rebesgették, hogy a két idősebb lány valamiféle áldozatot hoz a legkisebbért, a család közös bálványáért. Társaságban nem szeretik fitogtatni magukat, sőt túlságosan szerények. Senki sem vádolhatja őket gőgösséggel vagy fennhéjázással, de mindenki tudja róluk, hogy büszkék és tudják, mit érnek. A legidősebb szépen muzsikál, a középső kitűnő festő, de erről sokáig nem tudott senki semmit, és ez csak a legutóbbi időben, akkor is véletlenül derült ki. Egyszóval – rendkívül sok dicséretes dolgot mondanak róluk. De akadnak rosszakarók is.95
95В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданым немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, — все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не всё: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола — младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели.
Egyesek szörnyülködve emlegetik, hány meg hány könyvet olvastak. A férjhez menéssel nem sietnek; a társaságnak bizonyos köreit becsülik ugyan, de azt sem túlságosan. Ez annál is feltűnőbb, mert mindenki ismeri apjuknak kívánságait, jellemét, célját és törekvését.96
96С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но всё же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.
Már tizenegyre járt az óra, mikor a herceg becsengetett a tábornok lakására. A tábornok az első emeleten lakott, és a lehetőséghez képest szerény, de állásának megfelelő helyiséget foglalt el. Egyenruhás inas nyitott ajtót, és a herceg sokáig kénytelen volt magyarázgatni ennek az embernek, aki kezdettől fogva gyanúsan nézegette őt is, a bugyrát is. Végül, miután többször, határozottan kijelentette, hogy ő csakugyan Miskin herceg, és hogy sürgős ügyben okvetlenül találkoznia kell a tábornokkal, ez az értetlen ember átkísérte egy közvetlenül a fogadószoba előtt, a dolgozószoba mellett levő kisebb előszobába, és – szinte kézből kézbe – átadta egy másik embernek, aki reggelenként ebben az előszobában tartott ügyeletet, és bejelentette a tábornoknak a látogatókat. Ez a másik ember frakkot viselt, túl járt a negyvenen, igen gondterhelt volt az arca, és mint őnagyméltóságának külön inasa, aki be szokta jelenteni a látogatókat, fölöttébb nagyra tartotta magát.97
97Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самою приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.
– Várjon a fogadószobában, azt a bugyrot meg hagyja itt – mondta ráérősen, méltóságosan karosszékébe ült, és szigorú csodálkozással tekingetett a hercegre, aki bugyrát a kezében tartva közvetlenül mellette egy székre telepedett.98
98— Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, — проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.
– Ha megengedi – mondta a herceg -, inkább itt várok önnel, mert mit csináljak én ott egyedül?99
99— Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?
– Az előszobában nem állhat, mert ön látogató, más szóval vendég. Magát a tábornokot keresi?100
100— В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?
Az inas, úgy látszik, csak nem tudott beletörődni abba a gondolatba, hogy egy ilyen látogatót bebocsásson, és elhatározta, hogy még egyszer megkérdezi.101
101Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.
– Igen, fontos ügyben… – kezdte volna a herceg.102
102— Да, у меня дело… — начал было князь.
– Nem azt kérdem, milyen ügyben, az én dolgom csak az, hogy bejelentsem önt. De a titkár nélkül, mondtam már, nem jelenthetem be.103
103— Я вас не спрашиваю, какое именно дело, — мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.
Ennek az embernek a gyanakvása szemlátomást nőttön-nőtt; a herceg túlságosan elütött a mindennapos látogatók fajtájától, és bár a tábornoknak egy bizonyos órában eléggé gyakran, csaknem naponta kellett fogadnia – kivált üzleti ügyben – néha igen különféle látogatókat is, a komornyik az eléggé részletes utasítások és hosszú gyakorlata ellenére is nagy zavarban volt; a titkár közvetítése elkerülhetetlennek látszott a bejelentéshez.104
104Подозрительность этого человека, казалось, всё более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию, довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.
– Ön csakugyan… külföldről jön? – kérdezte végül szinte önkéntelenül, és kizökkent a kerékvágásból; bizonyára azt akarta kérdezni: „Ön csakugyan Miskin herceg?”105
105— Да вы точно… из-за границы? — как-то невольно спросил он наконец — и сбился; он хотел, может быть, спросить: "Да вы точно князь Мышкин?"
– Igen, egyenest a vonatról jövök. Azt hiszem, azt akarta kérdezni: „Csakugyan Miskin herceg ön?”, csak udvariasságból nem kérdezte.106
106— Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.
– Khm… – dörmögte meglepetten az inas.107
107— Гм… — промычал удивленный лакей.
– Biztosíthatom, hogy nem hazudtam, s önt nem vonják felelősségre miattam. És azon sincs miért meglepődni, hogy ilyen a külsőm, és hogy csak egy bugyrom van; jelenleg nem valami fényes a helyzetem.108
108— Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.
– Khm. Nézze, nem attól félek én. Nekem be kell jelentenem, és a titkár majd kijön önhöz, kivéve ha… Mert hát épp ez itt a bökkenő, ez a „kivéve ha”… Bátorkodom megkérdezni: nem pénzt akar ön kérni a tábornok úrtól?109
109— Гм. Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы… Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно, узнать?
– Ó, nem, efelől teljesen biztos lehet. Egészen más ügyben járok.110
110— О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.
– Bocsásson meg, csak azért kérdeztem, mert ilyen a külseje. Várja meg a titkárt, a tábornok most el van foglalva egy ezredessel, aztán majd egy… társaság titkára jön.111
111— Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь… компанейский.
– Ha olyan sokáig kell várni, talán megkérném: rá szabad itt gyújtani valahol? Van nálam pipa is, dohány is.112
112— Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.
– Rá-gyúj-ta-ni? – vetett rá egy lenéző, meghökkent pillantást a komornyik, mintha nem hinne a fülének: – Rágyújtani? Nem, itt nem szabad rágyújtania, szégyellheti magát, hogy ilyesmi még csak meg is fordult a fejében. He… Furcsa!…113
113— По-ку-рить? — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы всё еще не веря ушам, — покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе… чудно-с!
– Ó, de hát én nem ebben a szobában gondoltam; hisz tudom, hogy itt nem lehet; kimennék valahová, ahová ön mondaná, mert nagyon megszoktam, és már három órája nem pipáztam. Egyébként, ahogy parancsolja; tudja, van egy közmondás: ahány ház, annyi szokás…114
114— О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь…
– De hát hogyan jelentsem be így? – dörmögte csaknem elégedetlenül a komornyik. – Először is, önnek nem szabad itt tartózkodnia, hanem a fogadószobában kell ülnie, mert ön látogató minőségében jött, vagyis vendég, és azért engem felelősségre vonnak… Csak nem szándékszik nálunk lakni? – kérdezte, és újból a herceg bugyrára sandított, amely úgy látszik, továbbra is nyugtalanította.115
115— Ну как я об вас об таком доложу? — пробормотал почти невольно камердинер. — Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится… Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? — прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.
– Nem, eszemben sincs. Sőt még akkor se maradnék itt, ha hívnának. Csupáncsak azért jöttem, hogy megismerkedjem velük, ennyi az egész.116
116— Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего.
– Hogyan? Hogy megismerkedjék? – kérdezte elámulva, egyre növekvő gyanakvással a komornyik. – De hisz az előbb azt mondta, hogy valami ügyben jár!117
117— Как? Познакомиться? — с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер. — Как же вы сказали сперва, что по делу?
– Ó, jóformán nem is lehet ezt ügynek nevezni! Azaz, ha úgy tetszik, mégis van egy ügyem: tanácsot szeretnék kérni, de főként szeretném tiszteletemet tenni, mert én Miskin herceg vagyok. Jepancsina tábornokné meg szintén az utolsó Miskin hercegnő, és kettőnkön kívül nincs több Miskin.118
118— О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так, только совета спросить, но я, главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.
– Tehát ön még rokon is? – rezzent fel most már csaknem ijedten a lakáj.119
119— Так вы еще и родственник? — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.
– Jóformán még rokon sem vagyok. Egyébként ha nagyon firtatjuk, akkor persze rokonok vagyunk, de olyan távoliak, hogy ez voltaképpen nem is számít. Egyszer levelet írtam a tábornoknénak külföldről, de nem válaszolt rá. Én mégis szükségesnek tartottam, hogy most, hazatérésem után ismeretséget kössek velük. Önnek pedig most azért magyarázom el mindezt, hogy ne kételkedjék, mert látom, hogy még most is nyugtalankodik: jelentse be, hogy Miskin herceg van itt, és akkor már ebből a bejelentésből világos lesz látogatásom oka is. Ha fogadnak, jó, ha nem fogadnak… talán még úgy is nagyon jó. De hát, azt hiszem, lehetetlen, hogy ne fogadjanak: a tábornokné bizonyára szeretné látni nemzetségének legidősebb, sőt egyetlen férfi képviselőjét, mert egészen pontosan tudom, hogy igen sokra tartja a származását.120
120— И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же всё это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы всё еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут — хорошо, не примут — тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша, уж конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.
Úgy tetszett: a herceg beszéde a legközvetlenebb; de minél közvetlenebb volt, a jelen esetben annál fonákabbá vált, és a tapasztalt komornyiknak szükségképpen éreznie kellett valamit, ami egészen természetes ember és ember között, de egyáltalán nem természetes a vendég és a cselédember között. Mivel pedig a cselédemberek sokkal okosabbak, miként gazdáik rendszerint gondolják róluk, a komornyiknak is mindjárt eszébe ötlött, hogy itt két dolog lehetséges: vagy amolyan ingyenélő ez a herceg, és akkor minden bizonnyal pénzt kunyerálni jött, vagy pedig közönséges bolond, akiben nincs önérzet, mert egy okos és önérzetes herceg nem ülne itt az előszobában, és nem beszélne az inassal a maga dolgairól, így tehát az egyik esetben is, a másik esetben is felelősségre vonják majd miatta.121
121Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать?
– Mégis át kellene fáradnia a fogadószobába? – jegyezte meg a lehető legnyomatékosabban.122
122— А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее.
– De ha odabenn ülnék, nem magyarázhatnék el mindent így önnek – mondta nevetve a herceg -, ön pedig mégiscsak nyugtalankodnék a köpenyem meg a bugyrom miatt. Így pedig talán nem is kell megvárnia a titkárt, bejelenthet maga is.123
123— Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, — весело засмеялся князь, — а, стало быть, вы всё еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.
– Ilyen látogatót, mint ön, a titkár nélkül nem jelenthetek be, azonkívül meg őnagyméltósága az imént külön megtiltotta, hogy bárki miatt is zavarjam, amíg bent van nála az ezredes. Gavrila Ardalionics pedig bejelentés nélkül is bemehet.124
124— Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.
– Az valami hivatalnok?125
125— Чиновник-то?
– Ki? Gavrila Ardalionics? Nem. A Részvénytársaságnál szolgál felelős állásban. Legalább azt a bugyrot tegye le itt.126
126— Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.
– Már gondoltam erre; ha megengedi… És tudja mit, levetem a köpenyemet is.127
127— Я уж об этом думал; если позволите. И, знаете, сниму я и плащ?
– Természetes, hisz köpenyben csak nem mehet be.128
128— Конечно, не в плаще же входить к нему.
A herceg felállt, gyorsan levetette a köpenyét, és egy eléggé jól szabott, tisztességes, noha már viseltes kabátban maradt. A mellényén acéllánc húzódott, azon ezüst svájci óra függött.129
129Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.
Bár a herceg egy kissé bolond volt – az inas ezt már eldöntötte -, a tábornok komornyikja mégis úgy vélte, hogy nem folytathatja tovább a beszélgetést a maga szakállára egy látogatóval, noha a herceg valahogy, természetesen csak a maga módján, megtetszett neki. Ám más szempontból határozott és durva felháborodást keltett benne.130
130Хотя князь был и дурачок, — лакей уж это решил, — но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то что князь ему почему-то нравился, в своем роде конечно. Но, с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.
– És a tábornokné mikor fogad? – kérdezte a herceg, és visszaült a helyére.131
131— А генеральша когда принимает? — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.
– Ez nem rám tartozik, kérem. Különféle időben, attól függ, kiről van szó. A kalaposnő már tizenegykor bemehet. Gavrila Ardalionicsot is hamarabb bebocsátja másoknál, ő már a reggelihez is bemehet.132
132— Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.
– Maguknál itt télen melegebb van a lakásokban, mint külföldön – jegyezte meg a herceg -, viszont ott az utcákon van melegebb; de télen a házakban… nem bírná ki orosz ember, mert nincs hozzászokva.133
133— Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь, — а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой — так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.
– Nem fűtenek?134
134— Не топят?
– De igen, csakhogy ott másképp vannak megépítve a házak, vagyis a kályhák meg az ablakok.135
135— Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.
– Hm! És sokáig tetszett utazgatni?136
136— Гм! А долго вы изволили ездить?
– Igen, négy évig. Egyébként csaknem egész idő alatt egy helyben, egy faluban ültem.137
137— Да четыре года. Впрочем, я всё на одном почти месте сидел, в деревне.
– Elszokott az itthoni élettől?138
138— Отвыкли от нашего-то?
– Igen. Higgye el, csodálom, hogy nem felejtettem el oroszul beszélni. Lám, ahogy most én beszélek önnel, azt gondolom magamban: „Hiszen én egészen jól beszélek.” Talán azért is beszélek olyan sokat. Igazán: tegnap óta állandóan szeretnék oroszul beszélni.139
139— И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: "А ведь я хорошо говорю". Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня всё говорить по-русски хочется.
– Hm! He! És azelőtt Pétervárott lakott? (Bárhogyan igyekezett is az inas, lehetetlen volt elzárkóznia ilyen udvarias és barátságos beszélgetés elől.)140
140— Гм! Хе! В Петербурге-то прежде живали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор).
– Pétervárott? Jóformán egyáltalán nem, csak átutazóban… Azelőtt sem ismertem itt semmit, most pedig, ahogy hallom, annyi új dolog történik itt, hogy, azt mondják, még annak is újra meg kell tanulnia mindent, aki mindenben jártas volt. Most sokat beszélnek itt a bíróságokról.6141
141— В Петербурге? Совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.
– Hm!… A bíróságokról. Hát ami igaz, az igaz, a bíróság az bíróság. No és ott hogy van, ott igazságosabb a bíróság, vagy nem?142
142— Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?
– Nem tudom. A mieinkről sok jót hallottam. Nálunk például nincs halálbüntetés.7143
143— Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот, опять, у нас смертной казни нет.
– Hát ott vannak kivégzések?144
144— А там казнят?
– Vannak. Franciaországban, Lyonban láttam egyet. Schneider vitt oda magával.145
145— Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.
– Akasztanak?146
146— Вешают?
– Nem. Franciaországban még most is a lefejezés járja.147
147— Нет, во Франции всё головы рубят.
– No, és kiabál, akit kivégeznek?148
148— Что же, кричит?
– Ugyan! Egy pillanatig tart az egész. Odateszik az embert, és egy gépen járó, széles, nehéz kés, guillotine-nak hívják, nagy erővel a nyakára zuhan… A fej hirtelen, egy szempillantás alatt lepattan. Hanem az előkészületek nyomasztóak. Amikor kihirdetik az ítéletet, felöltöztetik, megkötözik az elítéltet, és vérpadra viszik… az iszonyú! Összecsődül a nép, még az asszonyok is odaszaladnak, bár ott nem szeretik, hogy nők is lássák.149
149— Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно… Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.
– Nem is nekik való az.150
150— Не их дело.
– Persze! Persze! Ilyen szörnyű kínt!… A bűnös javakorabeli, okos, bátor, erős ember volt… Legros-nak hívták. Hát akár hiszi, akár nem, falfehér volt, amikor felment a vérpadra, és zokogott. Hát lehetséges ez? Hát nem borzalmas? Ki sír félelmében? Sose gondoltam volna, hogy félelmében nemcsak a gyermek fakad sírva, hanem egy negyvenöt éves férfi is, aki még sohasem sírt. Vajon mi történik abban a pillanatban az ember lelkével, milyen görcs fojtogathatja? Ez lélektiprás, semmi más! „Ne ölj!” – mondja a parancsolat. Hát azért, mert ő ölt, őt is meg kell ölni? Nem, ezt nem szabad. Lám, én már egy hónapja láttam ezt, és még most is a szemem előtt van. Ötször jelent meg álmomban.151
151— Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: "Не убий", так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.
A herceg beszéd közben felélénkült, enyhe pirosság öntötte el sápadt arcát, bár ugyanolyan halkan beszélt, mint az előbb. A komornyik részvevő érdeklődéssel figyelte, úgyhogy szemmel láthatólag nem volt kedve félbeszakítani a társalgást. Bizonyára jó képzelőerővel megáldott ember volt, aki megpróbált gondolkozni is.152
152Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.
– Még az a jó, hogy nem sokat szenved, amikor lerepül a feje – jegyezte meg.153
153— Хорошо еще вот, что муки немного, — заметил он, — когда голова отлетает.
– Tudja mit? – kapott a szón hevesen a herceg. – Lám, ahogyan ön rájött, ugyanígy rájött erre mindenki más is, hisz éppen ezért találták fel azt a gépet, a guillotine-t. Nekem már akkor az agyamba ötlött egy gondolat: hátha ez még rosszabb is? Ön talán nevetségesnek és furcsának találja, de ha egy kicsit beleképzeli magát az ember, még ilyen gondolat is az agyába ötlik. Csak gondolja meg: a kínhalál esetében például ott vannak a gyötrelmek, a sebek, ott van a testi szenvedés, ezek tehát elvonják a bűnöst a lelki szenvedéstől, úgyhogy csakis a sebek miatt gyötrődik, egészen addig, amíg meg nem hal. Márpedig a legnagyobb, a legerősebb fájdalmat talán nem is a sebek okozzák, hanem az, hogy bizonyosan tudod: egy óra múlva, aztán tíz perc múlva, aztán egy fél perc múlva, aztán már mindjárt, már most… kirepül a testedből a lelked, nem leszel többé ember, és ez most már egészen bizonyos; épp ez a fő, hogy bizonyos. És amikor odateszed a fejed a kés alá, és hallod, hogy siklik le a nyakadra… épp ez a negyed másodperc a legborzalmasabb. Tudja, ez nem az én képzeletem szüleménye, hanem már sokan mondták ugyanezt. Én annyira hiszek ebben, hogy nyíltan megmondom önnek a véleményemet. Gyilkosságért gyilkolni összehasonlíthatatlanul nagyobb büntetés, mint maga a bűn. Az ítélet alapján való gyilkolás összehasonlíthatatlanul borzalmasabb, mint a rablógyilkosság. Az, akit a rablók meggyilkolnak, éjjel, erdőben, vagy máshogy leszúrnak, minden bizonnyal még reménykedik, menekülni próbál vagy könyörög. De itt ezt az utolsó reményt, amellyel még meghalni is tízszerte könnyebb, bizonyosan elveszik; itt ítélet van, és épp abban rejlik a legszörnyűbb kín, hogy biztosan nem menekülsz meg, és ez a leggyötrőbb kín a világon. Vezesse és állítsa oda azt a katonát a csatában az ágyú torka elé, és lőjön rá, az a katona még reménykedni fog, de olvasson fel az előtt a katona előtt egy bizonyos halálos ítéletet, mindjárt megőrül vagy sírva fakad. Ki állítja azt, hogy az emberi természet el tudja viselni ezt megőrülés nélkül? Minek ez a fölösleges, hiábavaló megalázás? Bizonyára van olyan ember, aki előtt felolvastak ilyen ítéletet, hagyták, hogy gyötrődjék, aztán azt mondták neki: „Menj, kegyelmet kapsz.” Az ilyen ember talán tudna beszélni erről. Erről a kínról, erről a szörnyűségről Krisztus is beszélt. Nem, emberrel így nem szabad bánni!154
154— Знаете ли что? — горячо подхватил князь. — Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще всё будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: "Ступай, тебя прощают". Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!
A komornyik, ha nem is tudta volna mindezt kifejezni úgy, mint a herceg, azért – persze nem mindent – a lényeget mégis megértette, ezt még megilletődött arcán is látni lehetett.155
155Камердинер хотя и не мог бы так выразить всё это, как князь, но, конечно, хотя не всё, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.
– Ha már annyira megkívánta – mondta -, gyújtson rá, kérem, de ha lehet, minél hamarább, mert esetleg mindjárt hívatják, és ön nem lesz itt. Látja, ott a kis lépcső alatt van egy ajtó. Menjen be azon az ajtón, jobbra talál egy kis szobát. Ott lehet, csak nyissa ki a szellőztetőablakot, mert tulajdonképpen nem volna szabad…156
156— Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка: там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок…
De a hercegnek már nem volt ideje, hogy lemenjen rágyújtani. Az előszobába hirtelen belépett egy fiatalember, aki kezében iratokat tartott. A komornyik lesegítette a bundáját. A fiatalember a hercegre sandított.157
157Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.
– Ez az úr, Gavrila Ardalionics – kezdte fesztelen, csaknem bizalmas modorban a komornyik -, azt mondja, hogy ő Miskin herceg, az úrnő rokona, most érkezett vonattal külföldről, még a bugyra is a kezében van, csak…158
158— Это, Гаврила Ардалионыч, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, — докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только…
A többit nem hallotta a herceg, mert a komornyik suttogóra fogta a hangját. Gavrila Ardalionovics figyelmesen hallgatta, nagy érdeklődéssel tekingetett a hercegre, végül már nem hallgatta tovább, és türelmetlenül odasietett Miskinhez.159
159Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.
– Ön Miskin herceg? – kérdezte rendkívül barátságosan és udvariasan. Igen csinos, huszonnyolc éves, középtermetű, karcsú, szőke, nagyon szép és okos arcú, Napóleon-szakállas fiatalember volt. De a mosolya, minden szívessége ellenére is valahogy túlságosan finom volt; a fogai túlságosan egyenletesen, gyöngyösen villantak; tekintete minden vidámsága és látható egyszerűsége ellenére is, valahogy túlságosan figyelmes, sőt fürkésző volt.160
160— Вы князь Мышкин? — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, средне-высокого роста, с маленькою, наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.
„Ha egyedül van, bizonyára nem így néz, és talán sose szokott nevetni” – gondolta, érezte a herceg.161
161"Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется", — почувствовалось как-то князю.
A herceg sebtiben elmagyarázott mindent, amit tudott, csaknem ugyanazt, amit az előbb a komornyiknak, még előbb pedig Rogozsinnak is elmondott. Gavrila Ardalionovics eközben mintha emlékezetébe akart volna idézni valamit.162
162Князь объяснил всё, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.
– Nem ön írt levelet, azt hiszem, Svájcból, Jelizaveta Prokofjevnának egy évvel ezelőtt vagy még közelebbi időpontban? – kérdezte.163
163— Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?
– De igen.164
164— Точно так.
– Akkor önt bizonyára ismerik itt, és emlékeznek rá. Őnagyméltóságát keresi? Mindjárt bejelentem… A tábornok úr mindjárt szabad lesz. Csak addig legyen szíves átfáradni a fogadószobába… Miért van itt a herceg? – fordult a komornyikhoz.165
165— Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу… Он сейчас будет свободен. Только вы бы… вам бы пожаловать пока в приемную… Зачем они здесь? — строго обратился он к камердинеру.
– Én szóltam, de ő nem akart átmenni…166
166— Говорю, сами не захотели…
Ebben a pillanatban hirtelen kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és egy katonatiszt – irattáskával a kezében – jó hangosan búcsúzkodva, kilépett onnan.167
167В это время вдруг отворилась дверь из кабинета и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.
– Itt vagy, Ganya? – kiáltotta valaki a dolgozószobából. – Gyere csak ide!168
168— Ты здесь, Ганя? — крикнул голос из кабинета, — а пожалуй-ка сюда!
Gavrila Ardalionovics odabiccentett a hercegnek, és a dolgozószobába sietett.169
169Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.
Két perc múlva újból kinyílt az ajtó, és Gavrila Ardalionovics barátságosan csengő hangja hallatszott:170
170Минуты через две дверь отворилась снова и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:
– Fáradjon be, herceg!171
171— Князь, пожалуйте!
3172
172III
Ivan Fjodorovics Jepancsin tábornok dolgozószobájának közepén állt, rendkívüli érdeklődéssel nézett a belépő hercegre, sőt még tett is feléje két lépést. A herceg odament, és bemutatkozott.173
173Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.
– Nos, kérem – szólt a tábornok -, mivel szolgálhatok?174
174— Так-с, — отвечал генерал, — чем же могу служить?
– Nincs semmilyen halaszthatatlan ügyem; csupán az volt a célom, hogy megismerkedjem önökkel. Nem szerettem volna háborgatni önt, mivel nem ismerem sem a fogadónapját, sem az időbeosztását… De éppen most érkeztem haza Svájcból, egyenest a vonatról jövök…175
175— Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений… Но я только что сам из вагона… приехал из Швейцарии…
A tábornok már-már gúnyosan elmosolyodott, de gondolkozott egy kicsit, és abbahagyta; aztán hunyorogva gondolkozott még egy keveset, tetőtől talpig végigmérte vendégét, majd gyors mozdulattal egy székre mutatott, egy kissé rézsűt szemben maga is leült, és türelmetlen várakozással fordult a herceghez. Gavrila Ardalionovics a dolgozószoba sarkában, az íróasztalnál állt, és iratokat rendezgetett.176
176Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился; потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги.
– Ismerkedésekre általában nem sok időm van – mondta a tábornok -, de mivel önnek természetesen van valami célja, hát…177
177— Для знакомств вообще я мало времени имею, — сказал генерал, — но так как вы, конечно, имеете свою цель, то…
– Előre éreztem, hogy bizonyára valami különleges célt sejt a látogatásom mögött – vágott közbe a herceg. – De bizony Isten semmilyen külön célom sincs azonkívül, hogy legyen szerencsém megismerkedni önökkel.178
178— Я так и предчувствовал, — перебил князь, — что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.
– Ezt persze én is rendkívüli szerencsémnek tartom, de tudja, nem csupa szórakozás az élet, néha dolga is akad az embernek… Ezenkívül pedig én mindeddig sehogy sem tudok felfedezni közöttünk semmi kapcsolatot… hogy úgy mondjam, nem látok okot…179
179— Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не всё же забавы, иногда, знаете, случаются и дела… Притом же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего… так сказать, причины…
– Nincs is nekem semmi okom, ez kétségtelen, és persze kapcsolatunk sem igen van. Mert az, hogy én Miskin herceg vagyok, és az ön hitvese is a mi nemzetségünkből származik, természetesen még nem lehet ok. Ezt én nagyon jól tudom. De mégis csupáncsak ez vezérelt ide. Több mint négy éve nem voltam Oroszországban; és hogyan utaztam el: jóformán nem voltam eszemnél. Akkor se tudtam semmit, most meg még kevésbé. Szükségem van jó emberekre, meg aztán van is egy ügyem, és nem tudom, kihez forduljak vele. Már Berlinben azt gondoltam: „Ezek majdnem rokonaim, rajtuk kezdem: talán hasznára is lehetünk egymásnak, ők nekem, én meg nekik – ha jó emberek.” És én azt hallottam, hogy önök jó emberek.180
180— Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, с лишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: "Это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, — если они люди хорошие". А я слышал, что вы люди хорошие.
– Köszönöm – mondta meglepetten a tábornok. – Szabad megkérdeznem, hol szállt meg?181
181— Очень благодарен-с, — удивлялся генерал, — позвольте узнать, где остановились?
– Még nem szálltam meg sehol.182
182— Я еще нигде не остановился.
– Tehát a vonattól egyenest hozzám jött? És… poggyásszal?183
183— Значит, прямо из вагона ко мне? И… с поклажей?
– Az én egész poggyászom csupán egy kis bugyor, fehérneművel… semmi egyéb; a kezemben szoktam hordani. Szobát este is ráérek kibérelni valamelyik szállodában.184
184— Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять.
– Csakugyan szállodában szándékszik lakni?185
185— Так вы всё еще имеете намерение номер занять?
– Ó, igen, természetesen.186
186— О да, конечно.
– Szavaiból már-már azt következtettem, hogy mindjárt nálam akar megszállni.187
187— Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне.
– Ez csakis az ön meghívása alapján volna lehetséges. De bevallom, még meghívásra sem maradnék itt, nem mintha volna rá valami okom, hanem csak úgy… önérzetből.188
188— Это могло быть, но не иначе как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, не почему-либо, а так… по характеру.
– No, akkor hát jó is, hogy nem hívtam és nem is hívom hozzánk. És most hadd tisztázzunk mindent egyszer s mindenkorra: az imént megállapodtunk abban, hogy köztünk szó sem lehet rokonságról, bár ez rám természetesen fölöttébb hízelgő volna, következésképpen…189
189— Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом всё разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, — хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, — то, стало быть…
– Következésképpen álljak fel, és menjek el? – A herceg egy kissé felemelkedett, és vidáman nevetett, bár szemmel láthatóan igen kényelmetlen helyzetben volt. – Nos, tábornok, én ugyan gyakorlatilag jóformán nem ismerem sem az itteni szokásokat, és azt sem tudom, hogy általában hogyan élnek itt az emberek, de már eleve azt gondoltam, hogy ez a találkozásunk minden bizonnyal úgy játszódik le, ahogy most le is játszódott. Úgy látszik, ennek így is kell lennie… Hisz annak idején a levelemre se válaszoltak… No, Isten áldja, bocsásson meg, hogy háborgattam.190
190— То, стало быть, вставать и уходить? — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. — И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо… Да и тогда мне тоже на письмо не ответили… Ну, прощайте и извините, что обеспокоил.
Ebben a pillanatban olyan nyájas volt a herceg tekintete, mosolyából pedig annyira hiányzott még az árnyéka is bármiféle titkolt ellenséges érzésnek, hogy a tábornok hirtelen megállt, és mindjárt valahogy más szemmel nézett vendégére; tekintetének ez a megváltozása egy pillanat alatt ment végbe.191
191Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.
– Tudja mit, herceg – szólt szinte egészen más hangon -, elvégre én nem ismerem önt, meg aztán Jelizaveta Prokofjevna is bizonyára szeretné látni névrokonát… Várjon egy kicsit, ha akar, és ha van ideje.192
192— А знаете, князь, — сказал он совсем почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца… Подождите, если у вас время терпит.
– Ó, nekem van időm, az én időm még teljesen szabad – a herceg mindjárt visszatette kerek karimájú puha kalapját az asztalra. – Bevallom, épp arra számítottam: Jelizaveta Prokofjevnának bizonyára eszébe jut, hogy írtam neki. Az imént, amikor odakint vártam, azzal gyanúsított meg az inasa, hogy koldulni jöttem önhöz; én észrevettem ezt, önnek bizonyára szigorú utasításai vannak erre vonatkozólag; de én igazán nem ezért jöttem, hanem csakis azért, hogy kapcsolatba kerüljek emberekkel. Csak hát azt hiszem, hogy zavarom önt, és ez bánt.193
193— О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, кругло-полую шляпу на стол). Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а, право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит.
– Ide hallgasson, herceg – mondta vidám mosollyal a tábornok -, ha ön csakugyan olyan, mint amilyennek látszik, akkor önnel talán még kellemes is lesz összeismerkedni; de látja, én nagyon elfoglalt ember vagyok, most is mindjárt visszaülök az íróasztalhoz, átnézek és aláírok ezt meg azt, azután indulok őfenségéhez, majd a hivatalba, így hát megesik, hogy bármennyire örülök is az embereknek… mármint a derék embereknek, mégis… Egyébként biztos vagyok abban, hogy ön kitűnő nevelésben részesült, hogy… Hány éves is ön, herceg?194
194— Вот что, князь, — сказал генерал с веселою улыбкой, — если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться; только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кой-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям… хорошим то есть… но… Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что… А сколько вам лет, князь?
– Huszonhat.195
195— Двадцать шесть.
– Ejha! Én meg azt hittem, sokkal kevesebb.196
196— Ух! А я думал, гораздо меньше.
– Igen, azt mondják, nagyon fiatalos az arcom. Azt pedig, hogy ne zavarjam önt, hamar megértem, és megtanulom majd, mert amúgy sem szeretek zavarni senkit. És végül, azt hiszem, sok körülménynél fogva, legalábbis első látásra, annyira különbözünk egymástól, hogy közöttünk talán nem is lehet sok érintkezési pont, bár tudja, ebben az utóbbi gondolatban magam sem hiszek, mert igen gyakran csak úgy látszik, mintha nem volnának érintkezési pontok, pedig nagyon is vannak… Mert az csak lustaságból ered, hogy az emberek látszat szerint osztályozzák egymást, és nem találnak egymásban semmit… Egyébként, talán unalmasan kezdtem az egészet, igaz? Ön mintha…197
197— Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать… И, наконец, мне кажется, мы такие розные люди на вид… по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть… это от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти… А впрочем, я, может быть, скучно начал? Вы, как будто…
– Még egy-két kérdést: van önnek valamelyes vagyona? Vagy talán valami állást szándékszik vállalni? Bocsásson meg, hogy így…198
198— Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так…
– Ugyan, kérem! Nagyon is megértem és értékelem a kérdését. Egyelőre semmi vagyonom sincs, sőt – ugyancsak egyelőre -, semmilyen állásom sincs, pedig szükségem volna rá. Ami pénzem van, az sem az enyém, Schneider adta, az a professzor, aki gyógyított és tanított Svájcban, ő adott útravalót, de pontosan csak annyit, hogy most már például mindössze néhány kopejkám maradt. Csakugyan van egy ügyem, és tanácsot szeretnék kérni, de…199
199— Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу, и дал ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но…
– Mondja, miből akar megélni egyelőre, és mik a tervei? – vágott közbe a tábornok.200
200— Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? — перебил генерал.
– Dolgozni akarok.201
201— Трудиться как-нибудь хотел.
– Ó, hisz ön bölcs ember; de egyébként… van önnek valamilyen tehetsége, egyszóval olyan képessége, amellyel megkeresheti a betevő falatját? Ismételten bocsánatot kérek…202
202— О, да вы философ; а впрочем… знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять…
– Ó, csak ne mentegetőzzék… Nem, kérem, azt hiszem, nincs se tehetségem, se különösebb képességem; sőt ellenkezőleg… mert én beteg ember vagyok, és nem tudtam rendesen tanulni. Ami pedig a betevő falatot illeti, azt hiszem…203
203— О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется…
A tábornok megint közbevágott, és megint kérdezősködni kezdett. A herceg ismét elmondott mindent, amit már elmondott egyszer. Kiderült, hogy a tábornok hallott a megboldogult Pavliscsevről, sőt személyesen is ismerte. A herceg maga se tudta megmagyarázni, miért érdeklődött Pavliscsev az ő neveltetése iránt – lehet, hogy pusztán azért, mert régi barátság fűzte megboldogult apjához. A herceg még kisgyermek korában maradt árván, egész életében falun élt, ott nőtt fel, mert egészsége megkövetelte a falusi levegőt. Pavliscsev holmi öreg földbirtokos asszonyokra, a rokonaira bízta. Először nevelőnőt, később nevelőt fogadtak melléje; a herceg egyébként kijelentette, hogy bár mindenre emlékszik, nemigen tudja kielégítően megmagyarázni, mert sok mindennel ő maga sincs tisztában. Betegségének gyakori rohamai szinte félkegyelművé tették (a herceg így is mondta: félkegyelművé). Végül elmondta, hogy Pavliscsev egyszer találkozott Berlinben Schneider svájci professzorral, aki éppen az effajta betegségekkel foglalkozik, Svájcban. Valais kantonban van egy intézete, és ott saját módszere alapján hideg vízzel, tornával gyógyítja a félkegyelműeket meg az őrülteket, ezenkívül tanítja is őket, és általában gondosan ügyel a szellemi fejlődésükre; elmondta, hogy Pavliscsev csaknem öt éve Schneiderhez küldte őt Svájcba, de ő maga két évvel ezelőtt végrendelkezés nélkül, hirtelen meghalt; hogy Schneider még két évig tartotta magánál és gyógyította; hogy nem gyógyította meg teljesen, de igen sokat segített rajta; és végül, hogy a saját kívánságára meg egy váratlan körülmény miatt hazaküldte őt Oroszországba.204
204Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал всё, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, — впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам; для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил, впрочем, что хотя и всё помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал "идиота"). Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодною водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.
A tábornok nagyon meglepődött.205
205Генерал очень удивился.
– És nincs, egyáltalán nincs önnek senkije sem Oroszországban? – kérdezte.206
206— И у вас в России никого, решительно никого? — спросил он.
– Most még nincs, de remélem, hogy lesz… azonkívül kaptam egy levelet…207
207— Теперь никого, но я надеюсь… притом я получил письмо…
– Legalább tanult valamit? – vágott közbe a tábornok, nem is hallotta a levél említését. – És nem akadályozza a betegsége abban, hogy valami könnyebb állást vállaljon, mondjuk, egy hivatalban?208
208— По крайней мере, — перебил генерал, не расслышав о письме, — вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место, в какой-нибудь службе?
– Ó, bizonyára nem akadályoz. Ami pedig azt illeti, nagyon szeretnék állásba menni, mert magam is látni akarom, mire vagyok képes. Hisz tanultam én állandóan mind a négy év alatt, bár nem egészen szabályosan, hanem másképp, külön módszer alapján, és eközben volt alkalmam elolvasni sok orosz könyvet is.209
209— О, наверно не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.
– Sok orosz könyvet? Tehát ön ismeri a betűket, és tud hibátlanul írni?210
210— Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?
– Ó, igen, nagyon is jól tudok.211
211— О, очень могу.
– Nagyszerű; és a kézírása?212
212— Прекрасно-с; а почерк?
– Az írásom kitűnő. Talán ehhez csakugyan van tehetségem; a szépírás erős oldalam. Hadd írjak valamit most mindjárt próbaképpen – mondta nekibuzdulva a herceg.213
213— А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, — с жаром сказал князь.
– Csak tessék. Sőt kell is, hogy… Szeretem ezt a készségességét, herceg, ön igazán nagyon kedves.214
214— Сделайте одолжение. И это даже надо… И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы.
– Önnek meg nagyszerű írókészlete van: mennyi ceruza, mennyi toll, és milyen kitűnő, kemény papír! És milyen pompás a dolgozószobája! Ezt a képet ismerem, ez svájci táj. Biztos vagyok abban, hogy a művész természet után festette, és abban is biztos vagyok, hogy láttam ezt a vidéket: Uri kantonban van…215
215— У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная, славная бумага… И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю; это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел: это в кантоне Ури…
– Nagyon is lehetséges, bár én ezt itt vettem. Ganya! Adj papírt a hercegnek; itt a toll, papír, fáradjon át ahhoz a kis asztalhoz. Mi ez? – fordult a tábornok Ganyához, aki ezalatt kivett a táskájából és átnyújtott neki egy nagy alakú fényképet. – Ejha! Nasztaszja Filippovna! Ezt ő, ő maga küldte neked, ő maga?! – kérdezte élénken, nagy érdeklődéssel Ganyától.216
216— Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйте. Что это? — обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата, — ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? — оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.
– Most adta, amikor gratulálni voltam nála. Már régen kértem tőle. Nem tudom, nem célzás akar-e ez lenni, mert én üres kézzel, ajándék nélkül mentem oda, egy ilyen napon! – tette hozzá kellemetlen mosollyal Ganya.217
217— Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.
– Dehogyis! – mondta meggyőződéssel a tábornok. – De furcsa az eszed járása, igazán! Dehogyis célozgat ő… és különben sem haszonleső nő. No meg aztán mivel is ajándékoznád meg, hisz ide ezrek kellenek! Talán a magad fényképével? Jó, hogy eszembe jut: nem kért még tőled fényképet?218
218— Ну нет, — с убеждением перебил генерал, — и какой, право, у тебя склад мыслей! Станет она намекать… да и не интересантка совсем. И притом, чем ты станешь дарить: ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?
– Nem, még nem kért; és talán sohasem kér. Bizonyára nem feledkezik meg a mai estéről, Ivan Fjodorovics?! Hisz önt külön is meghívták.219
219— Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных.
– Nem, dehogy feledkezem meg, ott leszek! Hogyisne, amikor születése napja van: ma huszonöt éves! Hm… Tudod mit, Ganya, ám legyen, megmondom neked nyíltan: jól készülj fel. Afanaszij Ivanovicsnak és nekem megígérte, hogy ma, az estélyén kimondja az utolsó szót: lesz-e valami a dologból, vagy nem lesz! Úgyhogy jól vigyázz!220
220— Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм… А знаешь, Ганя, я уж, так и быть, тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.
Ganya hirtelen annyira zavarba esett, hogy egy kissé el is sápadt.221
221Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.
– Biztosra mondta? – kérdezte, és mintha megremegett volna a hangja.222
222— Она это наверно сказала? — спросил он, и голос его как бы дрогнул.
– Tegnapelőtt szavát adta. Mind a ketten addig ostromoltuk, míg rá nem kényszerítettük. Csak arra kért bennünket, hogy neked ne mondjuk meg időnap előtt.223
223— Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать.
A tábornok figyelmesen nézegette Ganyát; láthatólag nem tetszett neki a zavara.224
224Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.
– Ne felejtse el, Ivan Fjodorovics – mondta izgatottan és tétován Ganya -, ő teljes szabadságot adott nekem a döntésre, mindaddig, amíg ő maga nem dönt, sőt még akkor is rendelkezhetek a szavammal…225
225— Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колеблясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решенья до тех самых пор, пока не решит сама дела, да и тогда всё еще мое слово за мной…
– Hát te talán… hát te talán… – szólt hirtelen megijedve a tábornok.226
226— Так разве ты… так разве ты… — испугался вдруг генерал.
– Én nem szóltam semmit.227
227— Я ничего.
– No de, kérlek, hát mit akarsz tenni velünk?228
228— Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?
– De hisz én nem lépek vissza. Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam…229
229— Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился…
– Még csak az kéne, hogy visszalépj – mondta bosszúsan a tábornok, mert most már nem is akarta fékezni haragját. – Itt most már nem arról van szó, barátom, hogy nem lépsz vissza, hanem arról, hogy a legnagyobb készséggel, megelégedéssel és örömmel fogadd a szavát… Mi van otthon nálatok?230
230— Еще бы ты-то отказывался! — с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. — Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова… Что у тебя дома делается?
– Otthon? Ugyan! Otthon minden úgy történik, ahogy én akarom, csak az apám bolondozik szokása szerint, egészen elszemtelenedett; én már nem is beszélek vele; de azért kordában tartom; ha anyám nem volna, igazán ajtót mutatnék neki. Anyám persze folyton sír; a húgom dühöng, de végül nyíltan kijelentettem nekik, hogy a magam sorsának magam vagyok az ura, és azt kívánom, hogy otthon hallgassanak rám. A húgomnak legalábbis kereken megmondtam… az anyám előtt.231
231— Да что дома? Дома всё состоит в моей воле, только отец, по обыкновению, дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался; я с ним уж и не говорю, но, однако ж, в тисках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать всё, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня… слушались. Сестре по крайней мере всё это отчеканил, при матери.
– Csakhogy én, kedves barátom, még most sem értem a dolgot – jegyezte meg tűnődve a tábornok, egy kissé felrántotta a vállát, és széttárta a karját. – Nyina Alekszandrovna a minap, amikor idejött, emlékszel?… elkezdett sóhajtozni és jajgatni. „Mi lelte?” – kérdeztem. Kiderült, hogy az ő szemükben ez szégyen, gyalázat. Ugyan, hát hol itt a szégyen, gyalázat, ha szabad kérdeznem? Hát ki vethet Nasztaszja Filippovnának a szemére bármit is, vagy ki bizonyíthat rá bármi rosszat is? Talán azt, hogy Tockijjal élt? De hiszen ez ostobaság, bizonyos körülmények között különösen az! „Ne engedje a lányai közelébe!” – mondta. Ugyan már! Ej-ej, Nyina Alekszandrovna! Hát hogy nem érti meg, hogy nem érti meg…232
232— А я, брат, продолжаю не постигать, — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. — Нина Александровна тоже намедни, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает; "чего вы?" — спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно! "Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям?" Ну! Эвона! Ай да Нина Александровна! То есть как это не понимать, как это не понимать…
– …a saját helyzetét? – igyekezett segíteni Ganya a zavarba esett tábornokon. – De megérti; ne haragudjék rá. Én különben akkor jól megmostam a fejét, és megtiltottam, hogy beleüsse az orrát a mások dolgába. De mégiscsak azért van valamelyes béke a családban, mert ő még nem mondta ki az utolsó szót, ám a vihar változatlanul fenyeget. Ha ma kimondja az utolsó szót, akkor minden eldől.233
233— Своего положения? — подсказал Ганя затруднившемуся генералу. — Она понимает; вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако, до сих пор всё тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и всё скажется.
A herceg, mialatt szépírási próbamunkája mellett, a sarokban ült, hallotta az egész beszélgetést. Ahogy befejezte az írást, odament az íróasztalhoz, és átnyújtotta a papírlapot.234
234Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.
– Ez hát az a Nasztaszja Filippovna? – szólt, miután figyelmesen és kíváncsian megnézte a fényképet. – Csodálatosan szép! – tette hozzá mindjárt lelkesen. A fénykép valóban rendkívül szép nőt ábrázolt. Igen egyszerű és ízléses szabású fekete selyemruhát viselt; sötétszőke haja egyszerűen, otthonosan van fésülve; szeme mély, sötét, homloka tűnődő; arckifejezése szenvedélyes és egy kissé gőgös. Arca soványkás és talán sápadt is… Ganya és a tábornok megdöbbenve nézett a hercegre…235
235— Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. — Удивительно хороша! — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна… Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя…
– Hogyhogy Nasztaszja Filippovna?! Ön talán ismeri Nasztaszja Filippovnát? – kérdezte a tábornok.236
236— Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? — спросил генерал.
– Igen; alig egy napja vagyok Oroszországban, és máris ismerem ezt a gyönyörű nőt – felelte a herceg, és mindjárt elmondta Rogozsinnal való találkozását, meg mindazt, amit tőle hallott.237
237— Да; всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.
– Ez aztán az újság! – mondta ismét izgatottan a tábornok, aki rendkívül figyelmesen hallgatta a herceg elbeszélését, és fürkészően nézett Ganyára.238
238— Вот еще новости! — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.
– Ez bizonyára képtelenség – dörmögte Ganya, aki egy kissé szintén zavarba esett -, duhajkodik a kereskedőfióka. Hallottam már róla egyet-mást.239
239— Вероятно, одно только безобразие, — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, — купеческий сынок гуляет: Я про него что-то уже слышал.
– Igen, én is hallottam, barátom – kapott a szón a tábornok. – Nasztaszja Filippovna mindjárt azután, hogy megkapta a fülbevalókat, elmondta az egész históriát. De hát most már más a helyzet. Most már csakugyan egymillió van Rogozsin zsebében. És… a szenvedély, talán képtelen szenvedély, de mégiscsak a szenvedély árad belőle. Márpedig tudjuk, mire képesek az effajta urak, ha leisszák magukat!… Hm!… Csak valami botrány ne kerekedjék belőle! – fejezte be elgondolkozva a tábornok.240
240— Да и я, брат, слышал, — подхватил генерал. — Тогда же, после серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и… страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! — заключил генерал задумчиво.
– A milliótól fél? – kérdezte vigyorogva Ganya.241
241— Вы миллиона опасаетесь? — осклабился Ганя.
– Te talán nem félsz?242
242— А ты нет, конечно?
– És mi volt a benyomása, herceg – fordult Ganya hirtelen Miskinhez -, milyen az a Rogozsin, komoly ember vagy csak amolyan duhaj fráter? Mi a véleménye?243
243— Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?
Ganyában sajátos változás ment végbe, amikor feltette ezt a kérdést. Mintha valami új, különös ötlet lobbant volna fel az agyában, és türelmetlenül villogott volna a szemében. A tábornok, aki őszintén és nyíltan nyugtalankodott, ugyancsak a hercegre sandított, de mintha nem sokat várt volna a feleletétől.244
244В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.
– Nem tudom, mit is mondjak – felelte a herceg. – Nekem úgy tetszett, hogy sok szenvedély, mégpedig beteges szenvedély van benne. Sőt ő maga is mintha egészen beteg volna. Könnyen meglehet, hogy már az első napokban ágynak esik, kivált, ha elkezd tivornyázni.245
245— Не знаю, как вам сказать, — ответил князь, — только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.
– Igen? Ez volt a benyomása? – kapaszkodott bele a tábornok ebbe a megjegyzésbe.246
246— Так? Вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею.
– Igen, ez volt.247
247— Да, показалось.
– De azért mégis megeshetnek afféle históriák, és lehet, hogy nem is néhány nap múlva, hanem még ma estig történik valami fordulat – nevetett gúnyosan a tábornokra Ganya.248
248— И, однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, — усмехнулся генералу Ганя.
– Hm!… Természetesen… Történhet, és akkor aztán minden attól függ, hogy mi ötlik az agyába Nasztaszja Filippovnának – mondta a tábornok.249
249— Гм!.. Конечно… Пожалуй, а уж тогда всё дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал.
– Márpedig tudja, milyen ő néha!250
250— А ведь вы знаете, какова она иногда?
– Hogyhogy milyen? – förmedt rá megint a tábornok, aki rendkívül elkedvetlenedett. – Ide hallgass, Ganya, ne nagyon ellenkezz ma vele, kérlek, hanem igyekezz így meg úgy, tudod… egyszóval kedvében járni… Hm!… Miért húzod úgy el a szádat? Idefigyelj, Gavrila Ardalionics, ideje, legfőbb ideje most kereken megmondani: hát miért törjük mi magunkat? Értsd meg: én már rég biztosítottam magamnak azt a hasznot, amely ebben a dologban rejlik; én így vagy úgy, de mindenképp a magam javára intézem el ezt az ügyet. Tockij elhatározása is megingathatatlan, úgyhogy én teljesen biztos vagyok a dolgomban. Tehát én most már csakis a javadat akarom. Ezt magad is beláthatod; vagy talán nem bízol bennem? Pedig hát te, hogy is mondjam csak… egyszóval okos ember vagy, és én nagyon bíztam benned, és jelen esetben éppen ez a… ez a…251
251— То есть какова же? — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся этак, знаешь, быть… одним словом, быть по душе… Гм!.. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионыч, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать: из-за чего мы хлопочем? Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен; я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди; не доверяешь ты, что ли, мне? Притом же ты человек… человек… одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся… а это в настоящем случае, это… это…
– Ez a fő – fejezte be Ganya ismét kisegítve zavarából a tábornokot, és száját leplezetlenül maróan gúnyos mosolyra görbítette. Égő tekintetével merően a tábornok szemébe nézett, mintha épp azt akarná, hogy a tábornok kiolvassa a tekintetéből a gondolatait. A tábornok elpirult, és felfortyant.252
252— Это главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.
– No, igen, az ész a fő! – hagyta helyben, és keményen nézett Ganyára. – De nevetséges ember vagy te, Gavrila Ardalionics! Te, úgy látom, szinte örülsz ennek kereskedőfiókának, mint valami megmentődnek. Holott itt kezdettől fogva a józan észt kell követni; itt éppenséggel jól meg kell értenie egymást, és nyíltan, becsületesen kell eljárnia mind a két félnek, vagy pedig idejekorán szólni kell, nehogy kompromittáljanak másokat, annál is inkább, mert volt rá elég idő, sőt még most is van (a tábornok sokatmondóan felvonta szemöldökét), jóllehet csupán néhány óránk maradt… Megértetted? Akarod-e tulajdonképpen, vagy nem akarod? Ha nem akarod, mondd meg, és… Isten áldjon! Senki sem tartja vissza, Gavrila Ardalionics, senki se vonszolja erőszakkal csapdába, ha ugyan ön itt csapdát lát.253
253— Ну да, ум главное! — поддакнул он, резко смотря на Ганю. — И смешной же ты человек, Гаврила Ардалионыч! Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала дойти; тут именно надо понять и… и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то… предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно (генерал значительно поднял брови), несмотря на то что остается всего только несколько часов… Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь, скажи, и — милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионыч, не удерживает, никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан.
– Akarom – felelte halkan, de határozottan Ganya, és mogorván elhallgatott.254
254— Я хочу, — вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.
A tábornok meg volt elégedve. Heveskedett ugyan az imént, de már láthatólag megbánta, hogy annyira elragadtatta magát. Hirtelen a herceg felé fordult, és mintha nyugtalan gondolat árnyéka suhant volna végig az arcán – hisz a herceg mégiscsak itt volt, és mindent hallott. De mindjárt megnyugodott: csak egy pillantást kellett vetnie a hercegre ahhoz, hogy teljesen megnyugodjék.255
255Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж видимо раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и всё-таки слышал. Но он мгновенно успокоился: при одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться.
– Ohó! – kiáltott fel a tábornok, ahogy arra a szépírásmintára tekintett, amelyet a herceg eléje tett. – Ez aztán a mintaírás! Mégpedig ritka szép mintaírás! Nézd csak, Ganya, micsoda tehetség!256
256— Ого! — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем, — да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!
A vastag velinpapírlapra középkori orosz betűkkel ezt a mondatot írta a herceg:257
257На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:
A JÁMBOR PAFNUTYIJ APÁT KEZE VONÁSA.258
258"Смиренный игумен Пафнутий руку приложил".
– Tessék, ez – magyarázta rendkívüli örömmel és lelkesedéssel -, ez Pafnutyij apát saját aláírása egy tizennegyedik századi másolat alapján. Nagyon szépen, sőt néha igen finom ízléssel és nagy műgonddal írták alá nevüket ezek a mi régi apátjaink és metropolitáink. Nincs meg véletlenül önnek, tábornok, legalább a Pogogyin-féle kiadvány?…8 Aztán tessék: itt más betűkkel írtam: ez a múlt századbeli kerek, nagy betűs francia írás, néhány betűt másképpen is írtam; ez a piaci írnokok közönséges írása, melyet egy mintagyűjteményből vettem át… nekem is volt belőlük egy példányom… azt hiszem, ön is elismeri, hogy van benne bizonyos méltóság. Nézze meg ezeket a gömbölyű d-ket és a-kat. Én átvittem a francia jelleget az orosz betűkbe, ez igen nehéz volt, de sikerült. Aztán itt van még egy gyönyörű és eredeti írás, tessék, ez a mondat: „A szorgalom mindent legyőz.”9 Ez az orosz írnoki, vagy ha úgy tetszik, katona-írnoki írás. Így írják a tekintélyes személynek szóló hivatalos iratokat, ez is gömbölyű betűs, gyönyörű, vastag írás, vastagon, de figyelemre méltó ízléssel írták. Egy kalligráfus nem engedné meg magának ezeket a kacskaringókat, helyesebben ezeket a kísérleteket arra, hogy kacskaringókat csináljon, ezeket a befejezetlen félfarkincákat, látja… de azért, tessék megnézni, a maga egészében ez mégis jellegzetes, és ebben aztán igazán megnyilvánul a katonai-írnoki lélek: szeretné nekidurálni magát, eget kér a tehetsége, de a mundérgallérja szorosan be van kapcsolva, és a fegyelem még a kézírásból is úgy kiütközik, hogy öröm nézni! Nemrég nagyon meglepett egy ilyen írásminta, melyre véletlenül bukkantam rá, mégpedig hol? Svájcban! Tessék, ez egy közönséges, egyszerű, tisztára angol írás: ez a finomság netovábbja, csupa gyönyörűség, csupa gyöngy: ez maga a tökély; aztán tessék, itt egy változat, ez meg itt ismét egy francia írás, egy francia üzleti utazótól tanultam el: ez tulajdonképpen ugyancsak angol írás, de a vastag vonal egy picikét vastagabb és feketébb, mint az angolban – és ezzel a világosság-feketeség aránya felborul; és nézze meg: a tojásdad alakot megváltoztatták, egy picikét kigömbölyítették, és a tetejébe megengedik a kacskaringót is, márpedig a kacskaringó a legveszélyesebb dolog! A kacskaringó nem mindennapi ízlést követel; de ha a kacskaringó sikerül, ha eltalálják a megfelelő arányokat, akkor ezt az írást semmivel sem lehet összehasonlítani, és annyira szép, hogy beleszeret az ember.259
259— Вот это, — разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), — согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые д, а. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: "Усердие всё превозмогает". Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, — замечаете, — а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут всё прелесть, бисер, жемчуг; это законченно; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан — пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк — это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него.
– Ohó! Hát ön ilyen finomságokba is belemélyed?! – mondta nevetve a tábornok. – De hisz ön, kedves barátom, nem is egyszerű kalligráfus, hanem művész! Igaz, Ganya?260
260— Ого! да в какие вы тонкости заходите, — смеялся генерал, — да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?
– Csodálatos – felelte Ganya -, és ráadásul hivatásának teljes tudatával csinálja – tette hozzá gúnyos mosollyal.261
261— Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего назначения, — прибавил он, смеясь насмешливо
– Csak nevess, nevess, ez azért mégis valóságos életpálya – mondta a tábornok. – Tudja, herceg, kinek íratunk mi önnel felterjesztéseket? Önnek, első lépésként, már most is megadhatjuk a havi harmincöt rubelt. No, de fél egyre jár az idő – folytatta órájára pillantva -, térjünk a tárgyra, herceg, mert sietnem kell, és ma már nemigen találkozunk! Üljön csak le egy pillanatra; már megmagyaráztam, hogy nem tudom valami gyakran fogadni önt; de őszintén akarok egy kicsikét segíteni, egyelőre természetesen csak egy kicsikét, vagyis a legszükségesebbekben, a többi aztán már öntől függ. Keresek önnek egy kis állást a hivatalban, nem lesz nehéz munka, de pontosságot követel. Ami pedig a továbbiakat illeti: Gavrila Ardalionics Ivolginnak, akivel szeretném, ha összeismerkednének, tehát ennek a fiatal barátomnak a családjában, vagyis a házában a mamája és a húga szabaddá tett két-három bútorozott szobát, és teljes ellátással kiadják jó ajánlással rendelkező embereknek. Biztos vagyok abban, hogy Nyina Alekszandrovna elfogadja az én ajánlásomat. Önnek pedig, herceg, ez valóságos kincs, mert először is nem lesz egyedül, hanem, hogy úgy mondjam, egy család körében, márpedig nézetem szerint önnek nem is szabad mindjárt az első lépéskor egyedül maradnia egy olyan nagyvárosban, mint Pétervár. Nyina Alekszandrovna, Gavrila Ardalionics mamája, és Varvara Ardalionovna, a húga, olyan hölgyek, akiket én végtelenül tisztelek, becsülök. Nyina Alekszandrovna, Ardalion Alekszandrovicsnak a hitvese, egy nyugalmazott tábornoké, előbbi hivatalomban volt kollégámé, akivel bizonyos körülmények miatt megszakítottam a kapcsolatot, ám ez nem akadálya annak, hogy némileg tiszteljem. Mindezt azért magyarázom el önnek, herceg, hogy megértse: én személyesen ajánlom oda, következésképpen mintegy kezességet vállalok önért. A bér igen mérsékelt, és remélem, hogy a fizetése hamarosan épp elég is lesz rá. Igaz, az embernek zsebpénz is kell, ha csak egy kevés is, de ne haragudjék meg, herceg, ha megjegyzem: jobb, ha nem tart zsebpénzt vagy… egyáltalán pénzt a zsebében. Ezt csak azért mondom, mert ilyen benyomást szereztem önről. De mivel az erszénye most egészen üres, engedje meg, hogy előlegképpen felajánljam ezt a huszonöt rubelt. Aztán persze, majd elszámolunk, és ha ön olyan őszinte és kedves, jószívű ember, amilyennek a szavai alapján látszik, akkor semmilyen nehézség nem támadhat közöttünk. Annak pedig, hogy ennyire érdeklődöm ön iránt, az a magyarázata: nekem még bizonyos célom van önnel; később majd megtudja, mi. Látja, egészen őszintén beszélek; remélem, Ganya, semmi kifogásod sincs az ellen, hogy a herceg a ti lakásotokba költözzék.262
262— Смейся, смейся, а ведь тут карьера, — сказал генерал, — Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Однако уж половина первого, — заключил он, взглянув на часы, — к делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся! Присядьте-ка на минутку; я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии; но помочь вам капельку искренно желаю, капельку разумеется, то есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше чем клад, во-первых, потому, что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврилы Ардалионыча, — дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я, по некоторым обстоятельствам, прекратил сношения, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Всё это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и, я надеюсь, жалованье ваше вскорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель; впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто; надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?
– Ó, éppen ellenkezőleg! És a mama is nagyon fog örülni… – erősítette meg udvariasan és figyelmesen Ganya.263
263— О, напротив! И мамаша будет очень рада… — вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.
– Azt hiszem, nálatok még úgyis csak egy szoba foglalt. Az a hogy is hívják, az a Ferd… Fer…264
264— У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Ферд… Фер…
– Ferdiscsenko.265
265— Фердыщенко.
– No, igen; nem tetszik nekem az a ti Ferdiscsenkótok; amolyan mocskos bohóc. Nem is értem, miért ajnározza annyira Nasztaszja Filippovna. Csakugyan rokona?266
266— Ну да; не нравится мне этот ваш Фердыщенко: сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду, что ли, ей родственник?
– Ó, nem! Csak tréfa az egész! Még csak nem is távoli rokona.267
267— О нет, всё это шутка! И не пахнет родственником.
– No, vigye el az ördög! Nos, herceg, meg van elégedve, vagy nincs?268
268— Ну, черт с ним! Ну, так как же вы, князь, довольны или нет?
– Köszönöm, tábornok, ön igen derék ember módjára bánt velem, annál is inkább, mert én nem kértem semmit; ezt nem büszkeségből mondom; de valóban nem tudtam, hol hajtsam le a fejemet. Igaz, az imént hívott magához Rogozsin.269
269— Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.
– Rogozsin? No, nem; én atyaian, vagy ha így jobban szereti, barátian azt tanácsolom: felejtse el Rogozsin urat. És általában azt tanácsolom, alkalmazkodjék ahhoz a családhoz, ahová most kerül.270
270— Рогожин? Ну нет; я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружески и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.
– Ha már ilyen jó hozzám – kezdte a herceg -, nekem csakugyan volna egy ügyem. Értesítést kaptam, hogy…271
271— Если уж вы так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление…
– Bocsásson meg – vágott közbe a tábornok -, most már egy percem sincs. Mindjárt szólok Lizaveta Prokofjevnának: ha már most óhajtja fogadni, én már csak annak rendje-módja szerint szeretném bemutatni neki, akkor azt ajánlom, éljen az alkalommal, és nyerje meg a tetszését, mert Lizaveta Prokofjevna igen sokat segíthet; hisz névrokonok. Ha nem óhajtja fogadni, ne vegye zokon, akkor majd máskor; te meg, Ganya, nézd meg addig ezt a számlát, az imént már annyit kínlódtunk rajta Fedoszejevvel. Ne felejtsd el bevezetni…272
272— Ну, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться; вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счеты, мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить…
A tábornok kiment, és a herceg csak nem tudta elmondani, milyen ügyben jár, pedig már vagy negyedszer fogott hozzá. Ganya cigarettára gyújtott, megkínálta a herceget is, aki elfogadta, de nem szólt egy szót sem – nem akarta zavarni -, hanem a dolgozószobát kezdte nézegetni; ám Ganya alig-alig pillantott a számokkal teleírt papírlapra, melyet a tábornok eléje tett. Szórakozott volt: a herceg szemében Ganya mosolya, tekintete, tűnődése még nyomasztóbb lett most, amikor kettesben maradtak. Ganya hirtelen odament a herceghez, aki ebben a pillanatban ismét Nasztaszja Filippovna fényképénél állt, és azt nézegette.273
273Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян; улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.
– Nos hát, tetszik önnek ez a nő, herceg? – kérdezte hirtelen, és áthatóan nézett rá. Mintha valami különös szándéka volna.274
274— Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.
– Csodálatos arc! – felelte a herceg. – És meggyőződésem, hogy a sorsa sem mindennapi. Vidám az arca, de ő maga szörnyű sokat szenvedett, ugye? Erről tanúskodik az a két kis csont, ez a két kis pont a szeme alatt, ahol az orcája kezdődik. Ez büszke arc, roppant büszke, csak azt nem tudom, hogy jó-e ez a nő? Hej, bárcsak jó volna! Akkor minden meg volna mentve!275
275— Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!
– És… elvenne ön egy ilyen nőt? – kérdezte tovább Ganya, és egy pillanatra se vette le égő szemét a hercegről.276
276— А женились бы вы на такой женщине? — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.
– Én nem vehetek el senkit se, mert beteg vagyok – mondta a herceg.277
277— Я не могу жениться ни на ком, я нездоров. — сказал князь.
– És Rogozsin elvenné? Mit gondol?278
278— А Рогожин женился бы? Как вы думаете?
– Hát elvenni éppen elvenné akár holnap is, azt hiszem, de egy hét múlva talán meggyilkolná.279
279— Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.
Alighogy ezt kimondta a herceg, Ganya hirtelen úgy megrázkódott, hogy a herceg kis híján felkiáltott.280
280Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.
– Mi lelte? – kérdezte a herceg, és megragadta a karját.281
281— Что с вами? — проговорил он, хватая его за руку.
– Fenséges uram! Őnagyméltósága kéri, hogy fáradjon át a nagyméltóságú asszonyhoz – jelentette az inas, aki megjelent az ajtóban. A herceg elindult az inas után.282
282— Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.
4283
283IV
Mind a három Jepancsin kisasszony gyönyörű vállú, jól fejlett mellű, erős, csaknem férfias kezű, egészséges, viruló, sudár leány volt, és éppen mert mindhárman erősek, egészségesek voltak, természetesen szerettek néha jócskán enni, és ezt nem is akarták titkolni. Mamájuk, Lizaveta Prokofjevna tábornokné néha görbe szemmel nézte leplezetlen étvágyukat, de mivel egynémely véleménye, jóllehet a lányok látszatra tisztelettel fogadták, lényegében már elvesztette eredeti, vitathatatlan tekintélyét előttük – olyannyira, hogy a három kisasszony nemrég kialakult, egyetértő konklávéja lépten-nyomon felülkerekedett -, a tábornokné méltóságának megőrzése végett helyénvalóbbnak tartotta, hogy engedjen, és ne vitatkozzék velük. Igaz, a természete gyakran nem engedelmeskedett, és nem rendelte alá magát a józan ész döntéseinek; Lizaveta Prokofjevna évről évre szeszélyesebb és türelmetlenebb, sőt szinte bogaras lett, de mivel mégiscsak a keze ügyében maradt igen engedelmes és jól megnevelt férje, a felgyülemlett, fölös indulatát rendszerint őrajta töltötte ki, így aztán ismét helyreállt a családban az összhang, és úgy folyt minden, hogy jobban se kellett.284
284Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались дочерьми, в сущности, давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия; Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом всё капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстановлялась опять, и всё шло как не надо лучше.
A tábornokné egyébként maga se vesztette el étvágyát, és fél egykor leányaival együtt ő is ki szokta venni részét az ebéddel vetekedő bőséges villásreggeliből. A kisasszonyok már korábban, pontosan tíz órakor, az ágyban, szinte a felébredés pillanatában megittak egy-egy csésze kávét. Ezt így szerették, és egyszer s mindenkorra így vezették be. Fél egykor pedig a cselédek megterítettek a mama lakosztálya közelében levő kis ebédlőben, és ezen a bensőséges családi reggelin olykor, ha ideje engedte, a tábornok is megjelent. Teán, kávén, sajton, mézen, különleges fánkokon és a tábornokné kedvelte vagdalthúsgombócokon kívül még forró erőlevest is felszolgáltak. Azon a délelőttön, amelyen történetünk kezdődött, az egész család összegyűlt az ebédlőben, várta a tábornokot, aki azt ígérte, hogy fél egyre jön. Ha csak egy percet is késik, nyomban érte küldenek; de pontosan megjelent. Amikor odament hitveséhez, hogy üdvözölje és kezet csókoljon neki, ezúttal valami egészen sajátos kifejezést vett észre az arcán. És jóllehet már az este előre érezte, hogy éppen ma lesz valami „história” (ahogy szokása szerint kifejezte magát), és már tegnap, elalváskor is nyugtalanította a dolog, most mégis megint megijedt. A lányok odamentek hozzá, hogy megcsókolják; nem haragudtak ugyan rá, de azért rajtuk is valami sajátos vonást fedezett fel. Igaz, a tábornok bizonyos körülmények miatt túlságosan gyanakvó lett; de mivel ügyes és tapasztalt apa és férj volt, mindjárt megtette a szükséges intézkedéseket.285
285Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита и обыкновенно, в половине первого, принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалось барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилось и установилось раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, всё семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если б он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы; но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному "анекдоту" (как он сам по привычке своей выражался), и, уже засыпая вчера, об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться; тут хотя и не сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал, по некоторым обстоятельствам, стал излишне подозрителен; но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры.
Talán nem nagyon vétünk történetünk kerekdedsége ellen, ha itt megállunk, és bizonyos magyarázatokhoz folyamodunk, hogy közvetlenül és pontosan tudjuk érzékeltetni azokat a viszonyokat és körülményeket, amelyek között Jepancsin tábornok családját találjuk történetünk elején.286
286Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в начале нашей повести.
Ahogy az imént már mondtuk, a tábornok nem valami művelt ember, hanem miként ő maga mondta magáról, „autodidakta”, de mégis tapasztalt férj és ügyes apa volt. Egyebek között azt a módszert alkalmazta, hogy nem siettette lányait a férjhez menéssel, vagyis nem akart „csüggni a lelkükön”, nem akarta zaklatni őket a boldogságukról való túlzott atyai gondoskodással, ahogy önkéntelenül és természetszerűleg lépten-nyomon megtörténik ez még a legokosabb családokban is, ahol több felnőtt lány is van. Ő még Lizaveta Prokofjevnát is megnyerte a maga módszerének, bár ez általában nehéz dolog volt – azért nehéz, mert nem természetes; ám a tábornok érvei rendkívül nyomósak voltak, és kézzelfogható tényeken alapultak. Meg aztán a maguk akaratára és döntésére bízott lányok végül természetesen maguk is rákényszerülnek arra, hogy észbe kapjanak, és akkor úgy megy minden, mint a karikacsapás, mert szeszélyeiket és a fölösleges válogatást félredobva szívesen látnak hozzá a saját dolgukhoz; a szülőknek csak az lesz a feladatuk: éberen, de minél kevésbé észrevehetően ügyeljenek, nehogy furcsán válasszon, vagy letérjen a természetes útról valamelyik leány, de aztán a kellő pillanatot kilesve, egyszerre minden erejükkel segítsenek, és minden befolyásukkal előmozdítsák a dolgot. Végül az is valami, hogy például évről évre mértani haladvány szerint gyarapodott a vagyonuk és a társadalmi súlyuk; következésképpen minél jobban telt az idő, annál többet nyertek a lányok mint menyasszonynak valók is. De a megcáfolhatatlan tények között felbukkant még egy tény: Alekszandra, a legidősebb lány hirtelen és szinte egészen váratlanul (mindig így szokott az lenni) elmúlt huszonöt éves. A legfelsőbb körökhöz tartozó, igen magas összeköttetésekkel rendelkező, roppant gazdag Afanaszij Ivanovics Tockij csaknem ugyanekkor ismét kinyilvánította régi-régi szándékát: meg akar nősülni. Ragyogó jellemű, rendkívül finom ízlésű, ötvenöt éves férfi volt. Szeretett volna jól nősülni; igen nagyon tudta értékelni a női szépséget. Mivel az utóbbi időben egészen közeli barátságba került Jepancsin tábornokkal, és ezt a barátságot különösen elmélyítette az, hogy közösen részt vettek bizonyos pénzügyi vállalkozásokban, közölte vele szándékát, és hogy úgy mondjam, baráti tanácsot és útmutatást kért tőle: megkérhetné-e valamelyik leányának a kezét. Jepancsin tábornok csendes folyású, szép családi életében szemmel láthatólag fordulat készült.287
287Мы уже сказали сейчас, что сам генерал хотя был человек и не очень образованный, а, напротив, как он сам выражался о себе, "человек самоучный", но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не "висеть у них над душой" и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастии, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом даже в самых умных семействах, в которых накопляются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное, — трудное потому, что и неестественное; но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решениям невесты, натурально, принуждены же будут наконец взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость; родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение; следственно, чем больше уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт: старшей дочери, Александре, вдруг и совсем почти неожиданно (как и всегда это так бывает), минуло двадцать пять лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет пятидесяти пяти, изящного характера, с необыкновенною утонченностию вкуса. Ему хотелось жениться хорошо; ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства: возможно или нет предложение о браке с одною из его дочерей? В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот.
Ahogy már említettük, kétségtelenül Aglaja, a legfiatalabb lány volt a legszebb a családban. De még maga Tockij, ez a felettébb önző ember is jól tudta, hogy Aglajánál nincs semmi keresnivalója, mert nem neki szánta a sors. A két idősebb nővér vak szeretete és túlságosan szoros barátsága talán felnagyította a dolgot, de ők a legőszintébben eldöntötték Aglaja sorsát: ez nem egyszerű sors lesz, hanem a földi paradicsom eszménye, amilyet csak képzelni lehet. Aglaja jövendőbelije okvetlenül minden tökély és siker birtokosa legyen, nem is beszélve a gazdagságról. Sőt a két nővér minden felesleges szószaporítás nélkül azt is elhatározta, hogy ha esetleg kell, áldozatot hoznak Aglajáért: Aglajának óriási, egészen rendkívüli hozományt szántak. A szülők tudtak a két idősebb nővérnek erről a megegyezéséről, így hát amikor Tockij tanácsot kért, szinte egyáltalán nem kételkedtek abban, hogy a kettő közül valamelyik hajlandó lesz teljesíteni kívánságukat, annál is inkább, mert Afanaszij Ivanovics bizonyára nem fog sokat teketóriázni a hozomány miatt. Tockij ajánlatát pedig a rá jellemző életismerettel mindjárt rendkívül nagyra értékelte a tábornok. Mivel bizonyos sajátos körülmények miatt egyelőre maga Tockij is rendkívüli óvatosságot tanúsított, a szülők is csak igen távoli lehetőségekre célozgattak a lányok előtt, akik erre azzal a nem egészen határozott, de legalább megnyugtató kijelentéssel válaszoltak, hogy Alekszandra, a legidősebb, talán hajlandó lesz igent mondani. Alekszandra szilárd jellemű, de rendkívül alkalmazkodó, okos, derék leány volt; talán még szívesen is ment volna feleségül Tockijhoz, és ha egyszer szavát adja, bizonyára becsülettel meg is tartja. A ragyogást nem szerette, és nem fenyegetett az a veszély, hogy felfordulást, sok gondot-bajt okoz, sőt inkább könnyeddé, kellemessé tehette volna férje életét. Nagyon szép, bár nem valami hatásos szépség. Találhatott volna ennél különbet Tockij?!288
288Бесспорною красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая, Аглая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между ними, самым искренним образом, быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи: приданое для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер наверно не откажется увенчать их желания, тем более что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданого. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест, по некоторым особым обстоятельствам, чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них, тоже хоть не совсем определенное, но по крайней мере успокоительное заявление, что старшая, Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая; могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. Собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого?
De azért továbbra is csak tapogatózott. Tockij és a tábornok kölcsönösen, barátian megegyeztek abban, hogy egyelőre kerülnek minden formális és végleges lépést. Még a szülők sem beszéltek teljesen nyíltan leányaikkal; mintha valami nézeteltérés támadt volna közöttük: Jepancsina tábornokné, a családanya elégedetlen volt valamivel, ez pedig igen sokat számított. Közrejátszott itt egy bonyolult és vesződséges eset, egy zavaró körülmény, amely miatt könnyen jóvátehetetlenül dugába dőlhetett az egész dolog.289
289И однако же, дело продолжало идти всё еще ощупью. Взаимно и дружески между Тоцким и генералом положено было избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители всё еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто; начинался как будто и диссонанс: генеральша Епанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольною, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого всё дело могло расстроиться безвозвратно.
Ez a bonyolult és vesződséges „eset” (ahogy maga Tockij kifejezte magát) már nagyon régen, vagy tizennyolc évvel ezelőtt kezdődött. Afanaszij Ivanovics egyik leggazdagabb birtoka mellett egy északi kormányzóságban ott nyomorgott egy igen szegény kisbirtokú földesúr. Bizonyos Filipp Alekszandrovics Baraskov, a Tockij famíliánál is előkelőbb nemesi családból származó, nyugalmazott katonatiszt volt ez az ember, aki adomába illő, sorozatos balsikereiről volt nevezetes. Teljesen eladósodott ugyan, és el is zálogosította birtokát, de sok keserves, csaknem paraszti munka árán végül mégis sikerült úgy-ahogy kielégítően rendbe hoznia kis gazdaságát. A legkisebb sikertől rendkívül fellelkesült. Egyszer így felbuzdulva, reménnyel telve bement néhány napra a járási székhelyre, hogy találkozzék, és ha lehet, végleg megegyezzék egyik legfőbb hitelezőjével. Megérkezése után harmadnap, összeégett arccal, leperzselődött szakállal, lóháton megjelent a városban falucskájának bírója, és azt a hírt hozta, hogy tegnap, pontosan délben, „leégett a birtok”10, és hogy „a nejének is benn tetszett égni a házban, de a kisgyermekeknek nem esett bajuk”. Ezt a meglepetést még a „sors ökölcsapásaihoz” annyira hozzáedződött Baraskov se tudta elviselni; beleőrült, és egy hónap múlva forrólázban meghalt. A leégett birtokot, a földönfutóvá vált parasztokat eladták a hitelezők; Baraskov két gyermekének, egy hat- és egy hétéves kislánynak az eltartását és nevelését pedig nagylelkűen Afanaszij Ivanovics Tockij vállalta magára. Afanaszij Ivanovics jószágigazgatójának, egy nagy családú nyugalmazott német hivatalnoknak a gyermekeivel együtt nevelték őket. Nemsokára csak az egyik kislány, Nasztya maradt életben, a kisebbik szamárköhögésben meghalt. Tockij pedig, aki sokáig külföldön élt, nemsokára teljesen meg is feledkezett mind a kettőről. Öt évvel később egyszer gondolt egyet, átutazóban ellátogatott a birtokára, és a falubeli házában, a német családjában bűbájos gyermeket, egy rendkívüli szépségnek ígérkező, okos, kedves, pajkos tizenkét éves kislányt talált; Afanaszij Ivanovics e tekintetben csalhatatlan szakértő volt. Ezúttal csupán néhány napot töltött a birtokán, de mégis megtette a megfelelő intézkedéseket; a kislány nevelésében jelentős változás történt: Svájcból hívtak hozzá egy tiszteletre méltó, idősebb, művelt nevelőnőt, akinek gazdag tapasztalatai voltak fiatal lányok nevelésében, és aki a francia nyelven kívül egyéb tárgyakat is tanított. Megtelepedett abban a falusi házban, és a kis Nasztaszja nevelése rendkívüli arányokat öltött. Ez a nevelés pontosan négy év múlva fejeződött be; a nevelőnő elment, Nasztyáért pedig érte jött egy földbirtokosnő, ugyancsak Tockij úr szomszédja, csakhogy egy másik, távoli kormányzóságban, és Afanaszij Ivanovics utasítására, az ő felhatalmazásával magával vitte Nasztyát. Ezen a kis birtokon is volt egy kicsiny, újonnan épült faház; igen ízlésesen volt berendezve, sőt a falut is – nyilván nem véletlenül – Otradnojénak11 hívták. A földbirtokos asszony egyenest ebbe a csendes házba vitte Nasztyát, és mivel gyermektelen özvegy volt, és csupán egyversztányira lakott, maga is átköltözött Nasztyához. Nasztya körül megjelent egy öreg kulcsárnő meg egy fiatal, de tapasztalt szobalány. A házban voltak hangszerek, kitűnő leánykönyvtár, festmények, metszetek, ceruzák, ecsetek, festékek, meg egy csodálatos kis agár. Két hét múlva pedig ellátogatott oda maga Afanaszij Ivanovics is… Attól fogva valahogy különösen megszerette ezt az isten háta megetti pusztai falucskát, minden nyáron lejárt oda, ott töltött két, sőt néha három hónapot is; így telt el eléggé hosszú idő – négy esztendő – nyugodt boldogságban, ragyogó, meghitt környezetben.290
290Этот мудреный и хлопотливый "случай" (как выражался сам Тоцкий) начался очень давно, лет восемнадцать этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам, — один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии, и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже наконец после каторжных, почти мужичьих трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой, уездный городок, чтобы повидаться и, буде возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженною щекой и обгоревшею бородой, и возвестил ему, что "вотчина сгорела", вчера, в самый полдень, причем "изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались". Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к "синякам фортуны", не мог вынести; он сошел с ума и чрез месяц помер в горячке. Сгоревшее имение, с разбредшимися по миру мужиками, было продано за долги; двух же маленьких девочек, шести и семи лет, детей Барашкова, по великодушию своему, принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша; Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась сельцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович… С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно.
Egyszer tél elején, négy hónappal Afanaszij Ivanovics egyik otradnojei nyaralása után – Tockij ezúttal csupán két hetet töltött a birtokon – híre terjedt annak, helyesebben valahogy Nasztaszja Filippovna fülébe jutott az a hír, hogy Afanaszij Ivanovics feleségül vesz egy előkelő, gazdag és gyönyörű lányt, egyszóval igen komoly és ragyogó partit csinál. Ez a hír nem minden részletében bizonyult igaznak: a házasságot akkor még csak tervezgették, és még semmi sem alakult ki határozottan, de Nasztaszja Filippovna sorsában ettől fogva mégis döntő fordulat következett be. Egyszeriben szokatlan határozottságot tanúsított, és egészen váratlan jellemerőt árult el. Nem sokat töprengett: otthagyta kis falusi házát, hirtelen megjelent Pétervárott, és egyes-egyedül elment Tockijhoz. Tockij majd elámult, már-már beszélni kezdett, de ekkor váratlanul, szinte az első szónál kiderült, hogy teljesen meg kell változtatnia a stílusát, a hangterjedelmét, a kellemes és választékos társalgások régebbi ütemét, amelyet eddig olyan nagy sikerrel alkalmazott, az egész logikát – mindent, mindent, mindent! Egészen más nő ült előtte: ez egy cseppet sem hasonlított ahhoz, akit eddig ismert, s akit alig néhány hónappal ezelőtt, júliusban Otradnoje falvában hagyott.291
291Однажды случилось, что как-то в начале зимы, месяца четыре спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на две недели, пронесся слух, или, лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, — одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным: свадьба и тогда была еще только в проекте, и всё еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинехонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику — всё, всё, всё! Перед ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце, в сельце Отрадном.
Először is kiderült, hogy ez az új nő szokatlanul sokat tud és ért – olyan sokat, hogy Tockij mélységesen elcsodálkozott azon, honnan szerezhette Nasztaszja ezeket az ismereteket (talán csak nem leánykönyvtárából?!), hogyan formálhatta ki magában ezeket a pontos fogalmakat. De ez még hagyján, Nasztaszja a jogi dolgokhoz is feltűnően jól értett, és kialakult ismeretei voltak, ha nem is magáról a nagyvilágról, de legalább arról, hogyan folynak a dolgok a nagyvilágban; másodszor: ez teljesen más jellem volt most, mint eddig, vagyis nem valami félénk, határozatlan, amolyan intézetilányos, néha elbűvölően, eredetien pajkos és naiv, néha meg szomorú és mélázó, álmélkodó, bizalmatlan, sírós és nyugtalan lény.292
292Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, — так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?). Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание если не света, то о том по крайней мере, как некоторые дела текут на свете; во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое плачущее и беспокойное.
Nem: most egy egészen szokatlan, váratlan lény kacagott itt előtte, szurkálta epésen gúnyos megjegyzéseivel; kereken kijelentette, hogy sohasem érzett iránta semmit a már-már hányingert keltő, mélységes megvetésen kívül, amely mindjárt az első elcsodálkozás után támadt benne. Ez az új nő kijelentette, hogy neki a szó legszorosabb értelmében egészen mindegy, ha akár most mindjárt feleségül veszi azt, akit akar, de ő mégis azért jött, hogy megakadályozza ezt a házasságot, mégpedig nem haragból, hanem csakis azért, mert ő így akarja, tehát ennek így is kell lennie – „ha másért nem, legalább azért, hogy kedvemre kinevethesselek, mert most végre-valahára én is nevetni akarok”.293
293Нет: тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле всё равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что, следственно, так и быть должно, — "ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой вволю, потому что теперь и я наконец смеяться хочу".
Legalábbis így fejezte ki magát; bizonyára nem is mondott ki mindent, ami a begyében volt. De mialatt ez az új Nasztaszja Filippovna kacagva kifejtette mindezt, Afanaszij Ivanovics jól átgondolta magában az egész dolgot, és a lehetőséghez képest rendbe szedte egy kissé összekuszált gondolatait. Ez a gondolkodás jó sokáig tartott; tüzetesen megvizsgálta a dolgot, és csaknem két hétig érlelődött benne a végleges elhatározás; de két hét múlva – döntött. Arról van szó, hogy Afanaszij Ivanovics akkor már a legnagyobb mértékben tekintélyes és megállapodott, csaknem ötvenéves ember volt. A nagyvilági társaságban és a társadalomban elfoglalt helyzete régóta a legszilárdabb alapokon nyugodott. Önmagát, a saját nyugalmát és kényelmét a világon mindennél jobban szerette, és mindennél többre becsülte, ahogy az a legnagyobb mértékben rendes emberekhez illik is. Nem tűrhette hát, hogy csak valamelyest is megbomoljon vagy meginogjon az, ami egy egész élet műve volt, és ilyen gyönyörű formát öltött. Másfelől a dolgok mélyére ható tekintete és tapasztaltsága igen hamar és szokatlanul biztosan azt sugallta, hogy most egészen rendkívüli lénnyel van dolga, mégpedig olyan lénnyel, aki nemcsak fenyegetőzik, hanem bizonyára cselekszik is, és ami a fő, egyáltalán nem riad vissza semmitől, annál kevésbé, mert az ő szemében semmi sem drága ezen a világon, úgyhogy még lekenyerezni sem lehet. Itt nyilván másról volt szó, emögött valami lelki, érzelmi zűrzavar lappangott, holmi romantikus felháborodás – Isten tudja, ki ellen és miért -, valami minden határon túllépő megvetés kielégíthetetlen érzése – egyszóval olyan fölöttébb nevetséges valami, ami tisztességes társaságban megengedhetetlen, és amibe belebotlani valóságos istencsapása minden tisztességes embernek. Tockij vagyonának és összeköttetéseinek birtokában természetesen elkövethetett volna valamilyen kisebbfajta, teljesen ártatlan gazságot, hogy megszabaduljon a kellemetlenségektől. Másfelől nyilvánvaló volt, hogy Nasztaszja Filippovna jóformán egyáltalán nem árthat neki, például jogi vonatkozásban; még országos botrányt sem csaphat, mert hisz mindeddig olyan könnyű volt kordában tartani. De mindez csak akkor lett volna így, ha Nasztaszja Filippovna úgy akart volna cselekedni, ahogy mások, és ahogy hasonló esetekben általában cselekedni szoktak a nők anélkül, hogy túlságosan túllépnék a határt. Ám éppen itt vette hasznát Tockij annak, hogy olyan biztos a szeme; világosan látta, hogy Nasztaszja Filippovna maga is nagyon jól tudja: még jogi vonatkozásban sem árthat neki; de azt is látta, hogy a leány egészen mást forgat a fejében, és más van villogó szemében. Nasztaszja Filippovna képes lett volna véglegesen és jóvátehetetlenül tönkretenni magát kényszermunkával, Szibériával, csak azért, hogy csúffá tegye azt az embert, akit olyan embertelenül utál; hisz nem törődött ő semmivel, a legkevésbé önmagával (igen sok ész és jó megfigyelőképesség kellett ahhoz, hogy ebben a pillanatban rádöbbenjen: a lány már régóta nem törődik önmagával, és hogy ő, a nagyvilági kételkedő, cinikus ember hinni tudjon ennek az érzésnek a komolyságában). Afanaszij Ivanovics sohasem titkolta, hogy ő egy kissé gyáva, vagy – jobban mondva – módfelett konzervatív. Ha például tudná, hogy az esküvőjén megölik, vagy valami ehhez hasonló, rendkívül illetlen, nevetséges és a nagyvilági társaságban szokatlan dolog történik, bizonyára megijedne, de nem annyira azért, mert megölik vagy véresre sebzik, vagy ország-világ előtt az arcába köpnek stb. stb., hanem azért, mert ez olyan szokatlan, sőt természetellenes formában történik vele. Márpedig Nasztaszja Filippovna éppen ezzel fenyegetőzött, habár még egy szót se szólt róla, Tockij tudta, hogy a lány a veséjébe lát, mert jól kiismerte, így hát azt is tudta, mi a legsebezhetőbb pontja. Mivel pedig az a házasság még valóban csak terv volt, Afanaszij Ivanovics megadta magát, és engedett Nasztaszja Filippovnának.294
294Так по крайней мере она выражалась; всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала. Но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и всё это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и по возможности приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени; он вникал и решался окончательно почти две недели; но через две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около пятидесяти лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряду вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, — что-то вроде какого-то романического негодования бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, — одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтоб избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом; даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но всё это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и… в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой (нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства), Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно бы, испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови или плюнут всепублично в лицо и пр., и пр., а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и неприятной форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом; он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно, знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне.
E döntését elősegítette még egy körülmény is: ez az új Nasztaszja Filippovna elképzelhetetlenül elütött a régitől. Eddig csak egy igen szép kislány volt, most pedig… Tockij sokáig nem tudta megbocsátani magának, hogy négy évig nézte, nézte, és nem látott belé. Igaz, sokat jelent az is, hogy mindkét oldalon hirtelen belső változás ment végbe. Eszébe jutott, hogy egyébként már azelőtt is voltak olyan pillanatok, amikor néha furcsa gondolatok ötlöttek az eszébe, ha például ebbe a szempárba nézett: mintha titokzatos, mély homály sejlett volna benne. Olyan volt a nézése, mintha rejtvényt adna fel. Az utóbbi két évben gyakran meglepődött azon, mennyire megváltozott Nasztaszja Filippovna arcszíne; ijesztően halovány, és – milyen különös! – ettől szinte még szebb lett. Tockij, aki mint sok kalandon átesett gentleman, eleinte megvetéssel gondolt arra, milyen olcsón jutott hozzá ehhez az érintetlen teremtéshez, az utóbbi időben egy kissé kételkedni kezdett e nézetében. Mindenesetre már tavaly tavasszal elhatározta, hogy szép hozománnyal, nagyszerűen, a legrövidebb időn belül férjhez adja Nasztaszja Filippovnát egy – más kormányzóságban szolgáló – okos és rendes úriemberhez. (Ó, milyen félelmetesen és milyen kajánul nevetett most ezen Nasztaszja Filippovna!) De Afanaszij Ivanovics most az újdonság ingerének engedve mást gondolt: újból kihasználja ezt a nőt. Elhatározta, hogy Pétervárra, minden kényelemmel fényűzően berendezett lakásba költözteti Nasztaszja Filippovnát. Ha azt nem teheti, amit akar, ám legyen így: Nasztaszja Filippovnával még kérkedhet és hivalkodhat is bizonyos körökben. Afanaszij Ivanovics pedig e tekintetben igen nagyra volt a hírnevével.295
295Решению его помогло и еще одно обстоятельство: трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь… Тоцкий долго не мог простить себе, что он четыре года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон, внутренно и внезапно, происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел — точно задавал загадку. В последние два года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны: она становилась ужасно бледна и — странно — даже хорошела от этого. Тоцкий, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усумнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлою весной, в скором времени, отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. (О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна!). Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решился поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое: Настасьей Филипповной можно было щегольнуть и даже потщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своею славой по этой части.
Eltelt öt esztendő, és pétervári életük alatt sok minden tisztázódott. Afanaszij Ivanovics helyzete vigasztalan volt; az volt a legrosszabb, hogy miután egyszer annyira megijedt, most már sehogy sem talált nyugtot. Félt, maga sem tudta, miért, de félt Nasztaszja Filippovnától. Egy ideig, az első két évben már-már azt gyanította, hogy Nasztaszja Filippovna maga szeretne házasságra lépni vele, de szertelen hiúságból nem szól neki, és kitartóan azt várja, hogy ő kérje meg a kezét. Ez furcsa igény lett volna; Afanaszij Ivanovics csak a homlokát ráncolta, és súlyos gondokba merült. Egy alkalommal nagy és (ilyen az emberi szív!) egy kissé kellemetlen meglepetésére váratlanul arról győződött meg, hogy ha ajánlatot tenne is – elutasítanák! Sokáig nem értette a dolgot. Csak egy magyarázatot tartott lehetségesnek: ennek a „képzelgő, sértett nőnek” a büszkesége már annyira az őrjöngésig fajult, hogy sokkal szívesebben mutatná ki megvetését a visszautasításával, mintsem hogy örökre biztosítsa helyzetét, és elérhetetlennek látszó magaslatra jusson fel. Az volt a legrosszabb, hogy Nasztaszja Filippovna félelmetesen felülkerekedett. Nem volt érdekhajhászó, még a nagy pénz se csábította, és ha el is fogadta a kényelmes lakást, igen szerényen élt, és az alatt az öt év alatt jóformán semmit sem tett félre. Afanaszij Ivanovics nagyon ravasz módszerhez folyamodott, hogy széttörje láncait: különféle eszményi csalétkekkel észrevétlenül és fortélyosan megpróbálta kísértésbe vinni; de a megtestesült eszmények: hercegek, huszárok, követségi titkárok, költők, regényírók, sőt szocialisták – semmilyen hatást sem tettek Nasztaszja Filippovnára, mintha kőből volna a szíve, az érzés pedig egyszer s mindenkorra kiapadt és kihalt volna belőle. Többnyire egyedül élt, olvasott, sőt tanulgatott is, és szerette a zenét. Kevés ismerőse volt; csak holmi szegény és nevetséges hivatalnoknékkal tartott állandó kapcsolatot, ismert két színésznőt, néhány öregasszonyt, igen szerette egy köztiszteletben álló tanító népes családját, és az a család is nagyon szerette és örömmel fogadta őt. Esténként eléggé gyakran felkereste öt-hat ismerőse – több sohasem. Tockij igen gyakran és pontosan megjelent nála. Az utóbbi időben, nem minden nehézség nélkül, megismerkedett Nasztaszja Filippovnával Jepancsin tábornok. Ugyanekkor egészen könnyen, minden nehézség nélkül megismerkedett vele egy Ferdiscsenko nevű iszákos fiatal hivatalnok, egy piszkos külsejű, modortalan bohóc, aki megjátszotta a víg jóbarátot. Szintén megismerkedett vele egy Ptyicin nevű, furcsa, szerény, rendes, sőt nyalka fiatalember is, aki a nyomorból küzdötte fel magát, és uzsorás lett. Végül megismerkedett vele Gavrila Ardalionovics is… Az lett a dolog vége, hogy Nasztaszja Filippovnának különös híre lett: mindenki csak annyit tudott róla, hogy gyönyörű, semmi egyebet; senki sem dicsekedhetett semmivel, senki se mesélhetett semmit. Nasztaszja Filippovna jó hírneve, műveltsége, finom modora, szellemessége – mindez végleg megérlelt Afanaszij Ivanovicsban egy bizonyos tervet. Ekkor következett be az a pillanat, amelytől fogva felettébb tevékenyen részt vett ebben a históriában maga Jepancsin tábornok is.296
296Прошло уже пять лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное; всего хуже было то, что он, струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся — и даже сам не знал чего, — просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые-два года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчивого его предложения. Претензия была бы странная; Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и (таково сердце человека!) к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг, по одному случаю, убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость "оскорбленной и фантастической женщины" доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее высказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недосягаемого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти пять лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи: неприметно и искусно он стал соблазнять ее, чрез ловкую помощь, разными идеальнейшими соблазнами; но олицетворенные идеалы: князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже — ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку. Знакомств имела мало: она всё зналась с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала двух каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней пять-шесть человек знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Епанчин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник, по фамилии Фердыщенко, очень неприличный и сальный шут, с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек, по фамилии Птицын, скромный, аккуратный и вылощенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ардалионович… Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава: о красоте ее знали все, но и только; никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие — всё это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Епанчин.
Amikor Tockij oly kedvesen baráti tanácsért fordult hozzá valamelyik leányát illetőleg, a legnemesebb formában teljes és nyílt beismerést tett. Kereken kijelentette, hogy elhatározta: most már nem riad vissza semmilyen eszköztől sem, hogy visszanyerje szabadságát; hogy nem nyugodna meg még akkor sem, ha Nasztaszja Filippovna maga megígérné: ezentúl teljesen békében hagyja; hogy neki nem elég a szó, neki a legteljesebb biztosítékok kellenek. Megbeszélték az ügyet, és elhatározták, hogy egyesült erővel dologhoz látnak. Úgy döntöttek, hogy először a legszelídebb eszközöket próbálják ki, és hogy úgy mondjam, csupán „a szív legnemesebb húrjait” próbálják megpendíteni. Mind a ketten elmentek Nasztaszja Filippovnához, és Tockij egyenest azzal kezdte, hogy feltárta előtte, milyen elviselhetetlenül szörnyű helyzetben van; mindenben magát vádolta; nyíltan megmondta, nem tudja megbánni az ellene elkövetett legelső bűnét, mert ő megrögzött élvhajhász, nem tud uralkodni magán, de most már meg akar nősülni, és ennek a legnagyobb mértékben tisztességes és előkelő házasságnak a sorsa teljesen Nasztaszja Filippovna kezében van; egyszóval – mindent az ő nemes szívétől vár. Aztán Jepancsin tábornok kezdett beszélni mint apa, az értelemre hatva került minden érzelgősséget, csak azt említette meg, hogy teljesen elismeri a jogát Afanaszij Ivanovics sorsának eldöntésére, ügyesen kidomborította saját alázatosságát, úgy tüntette fel a dolgot, hogy most egyik leányának, sőt talán a másik két leányának a sorsa is az ő döntésétől függ. Nasztaszja Filippovnának arra a kérdésére: „Mit akarnak tőle tulajdonképpen?” – Tockij teljesen nyíltan, őszintén, ugyanúgy, mint az előbb, bevallotta, már öt évvel ezelőtt annyira megijedt, hogy még most sem tud teljesen megnyugodni mindaddig, amíg Nasztaszja Filippovna férjhez nem megy. Nyomban hozzátette, hogy ez a kérése természetesen ostobaság lenne, ha nem volna bizonyos alapja. Ő biztos szemmel észrevette, és egészen pontosan tudja, hogy egy nagyon jó, és igen tiszteletre méltó családból való fiatalember, nevezetesen Gavrila Ardalionovics Ivolgin, akit ő jól ismer, és gyakran szokott fogadni, már régóta, szenvedélyének minden erejével szereti, és nyilván életének felét is odaadná csupán azért a reményért, hogy megnyerheti rokonszenvét. Gavrila Ardalionovics, az ifjú szív tisztaságával, barátian már rég saját maga vallotta be ezt neki, Afanaszij Ivanovicsnak, és már ugyancsak régóta tud erről Ivan Fjodorovics, a fiatalember jótevője is. Végül, hacsak ő, Afanaszij Ivanovics nem téved, a fiatalember szerelméről már régóta tud maga Nasztaszja Filippovna is, és neki úgy tűnt fel, hogy megértéssel fogadja ezt. Természetesen neki nehezebb beszélnie erről, mint bárki másnak. De ha Nasztaszja Filippovna hajlandó feltételezni, hogy őbenne, Tockijban, az önzésen és azon az óhajon kívül, hogy elrendezze a tulajdon sorsát, van némi jóakarat iránta is, akkor megérti, hogy ő már régóta különösnek találja és nehezére is esik néznie Nasztaszja Filippovna egyedüllétét: csupa bizonytalanságot és homályt lát itt, merő kétséget az élet megújhodásával szemben, amely pedig még gyönyörűen újjászülethetne a szerelemben és a családban, és ily módon új célt kaphatna; Nasztaszja Filippovna csak elfecsérli ragyogó képességeit, szükségtelenül gyönyörködik tulajdon búbánatában, egyszóval bizonyos regényesség is akad itt, ami pedig nem méltó Nasztaszja Filippovna józan eszéhez sem és nemes szívéhez sem. Még egyszer megismételte: neki nehezebb beszélnie, mint másoknak, majd azzal fejezte be: nem mondhat le arról a reményről, hogy Nasztaszja Filippovna nem megvetéssel válaszol, ha kifejezi azt az őszinte óhaját, hogy biztosítsa sorsát a jövőben, és felajánl neki hetvenötezer rubelt. Magyarázatképpen hozzátette, hogy ezt az összeget már amúgy is neki szánta végrendeletében; egyszóval ez korántsem holmi kárpótlás akar lenni… és hogy végtére is miért ne tételezhetné fel, miért ne érthetné meg valaki, hogy emberi módon legalább valamelyest könnyíteni akar a lelkiismeretén stb. stb., és minden egyéb, amit hasonló esetben erről a tárgyról el szoktak mondani. Afanaszij Ivanovics sokáig, ékesszólóan beszélt, és úgyszólván mellékesen hozzáfűzte azt az igen érdekes megjegyzést, hogy ezt a hetvenötezres összeget csak most bökte ki először, és hogy arról nem tudott még maga Ivan Fjodorovics sem, aki most itt ül; egyszóval, nem tud róla senki.297
297Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей, то тут же, самым благороднейшим образом, сделал полнейшие и откровенные признания. Он открыл, что решился уже не останавливаться ни пред какими средствами, чтобы получить свою свободу; что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое; что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решились действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие и затронуть, так сказать, одни "благородные струны сердца". Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий прямехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения; обвинил он себя во всем; откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках; одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Епанчин, в своем качестве отца, и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны: "Чего именно от нее хотят?" — Тоцкий с прежнею, совершенно обнаженною прямотой признался ей, что он так напуган еще пять лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если б он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Ардалионович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобресть ее симпатию. Признания эти Гаврила Ардалионович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже, по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом. Но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество: что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель; что тут гибель способностей, может быть блестящих, добровольное любование своею тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, не достойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в семьдесят пять тысяч рублей. Он прибавил в пояснение, что эта сумма всё равно назначена уже ей в его завещании; одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь… и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и т. д., и т. д., всё, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих семидесяти пяти тысячах он заикнулся теперь в первый раз и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит; одним словом, не знает никто.
Nasztaszja Filippovna válasza ugyancsak meglepte a két barátot.298
298Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей.
Nem vették észre rajta a régebbi gúny, a régebbi ellenséges érzés és gyűlölet legcsekélyebb megnyilvánulását sem, nyoma se volt a régi kacagásnak, amelytől még most is végigborsózott Tockij háta, hacsak eszébe jutott is, sőt ellenkezőleg, mintha megörült volna annak, hogy végre-valahára nyíltan és barátian elbeszélgethet valakivel. Bevallotta, hogy már maga is régóta szeretne baráti tanácsot kérni, csak a büszkesége gátolta ebben, de most már, hogy megtört a jég, nem is kívánhat jobbat. Eleinte szomorú mosollyal, de később vidáman és pajkosan nevetgélve bevallotta, hogy amolyan régi viharra semmiképp sem kerül sor; hogy ő némileg már rég megváltoztatta a dolgokról alkotott nézeteit, és bár ő maga szívében semmit sem változott, a befejezett tények láttán mégis nagyon sok mindent kénytelen tudomásul venni; ami megtörtént, megtörtént, ami elmúlt, elmúlt, úgyhogy furcsállja, hogy Afanaszij Ivanovics még most is fél tőle. Ekkor Ivan Fjodorovicshoz fordult, és a legmélyebb tisztelet hangján közölte, hogy már régóta igen sokat hallott leányairól, és már régóta mélységesen és őszintén tiszteli, becsüli őket. Bizonyosan boldoggá tenné már az a gondolat is, hogy tehet valamit az érdekükben, és büszke lenne rá. Való igaz, hogy most nehéz és szomorú, igen szomorú a helyzete; Afanaszij Ivanovics kitalálta, miről ábrándozik: szeretne új célt látni maga előtt, és újjászületni, ha nem is szerelemben, legalább a családi életben; Gavrila Ardalionovicsról azonban jóformán semmit se mondhat. Ivolgin valószínűleg csakugyan szerelmes belé; úgy érzi, ő is meg tudná szeretni, ha hihetne vonzalmának állhatatosságában; de hát Ivolgin még nagyon fiatal, bár őszinte; nehéz ebben dönteni. Neki egyébként az tetszik a legjobban, hogy dolgozik, iparkodik, és egymaga tartja el az egész családot. Hallotta, hogy tetterős, büszke ember, érvényesülni akar, karriert akar. Azt is hallotta, hogy Nyina Alekszandrovna Ivolgina, Gavrila Ardalionovics édesanyja felettébb tiszteletreméltó, nagyszerű asszony; hogy Varvara Ardalionovna, a húga, igen kiváló, energikus leány; sokat hallott róla Ptyicintől. Hallotta, hogy béketűréssel viselik a sors csapásait; nagyon szeretne megismerkedni velük, csak az a kérdés, vajon szívesen fogadnák-e őt a családjukban? Általában semmit sem szól a házasság lehetősége ellen, de hát ezt még nagyon is meg kell gondolni; szeretné, ha nem sürgetnék. Ami pedig a hetvenötezer rubelt illeti – fölösleges Afanaszij Ivanovicsnak ilyen restelkedve beszélni róla. Ő tisztában van a pénz értékével, és természetesen elfogadja. Megköszöni Afanaszij Ivanovics tapintatosságát, azt, hogy nemcsak Gavrila Ardalionovicsnak, hanem még a tábornoknak sem szólt, de hát miért ne tudhatna róla már előre? Neki nincs miért szégyenkeznie e miatt a pénz miatt, ha bekerül a családjukba. Ő mindenesetre senkitől sem szándékszik bocsánatot kérni semmiért, és azt óhajtja, hogy ezt vegyék tudomásul. Nem megy feleségül Gavrila Ardalionovicshoz, amíg meg nem győződik arról, hogy sem őbenne, sem a családja tagjaiban nem lappang valami rejtett gondolat őrá vonatkozólag. Ő mindenesetre nem tartja bűnösnek magát semmiben, és jobb, ha Gavrila Ardalionovics megtudja, milyen alapon élt ő Pétervárott, milyen kapcsolat fűzte Afanaszij Ivanovicshoz, és hogy nagy vagyont gyűjtött-e össze ez alatt az öt év alatt. Végül: ő ugyan elfogadja ezt az összeget, de korántsem mint fizetséget a gyalázatért, mert ő abban nem bűnös, hanem csupán mint kárpótlást elrontott sorsáért.299
299Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого, при одном воспоминании, до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может наконец поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустною улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае и быть не могло; что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи и что хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов; что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович всё еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно; Афанасий Иванович угадал мечты ее; она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель; но что о Гавриле Ардалионовиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит; она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности; но он очень молод, если даже и искренен; тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает всё семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Ардалионовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина; что сестра его, Варвара Ардалионовна, очень замечательная и энергичная девушка; она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастия; она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью? Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать; она желала бы, чтоб ее не торопили. Насчет же семидесяти пяти тысяч — напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает, сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардалионовичу, но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтоб это знали. Она не выйдет за Гаврилу Ардалионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновною, и пусть бы лучше Гаврила Ардалионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу.
A végén annyira nekihevült és felindult, ahogy mindezt kifejtette (ez egyébként egészen természetes is volt), hogy Jepancsin tábornok nagyon meg volt elégedve, és befejezettnek tekintette az ügyet; Tockij, aki egyszer már ugyancsak megijedt, most sem egészen hitte el, amit hallott, és sokáig félt, hogy nem lappang-e itt is kígyó a virágok alatt? De megkezdődtek a tárgyalások; az a pont, amelyre a két barát ezt a cselfogást alapozta, nevezetesen az a lehetőség, hogy Nasztaszja Filippovna vonzalmát megnyerik Ganyának, apránként kezdett tisztázódni, és valóra válni, úgyhogy néha már-már Tockij is hitt a sikerben. Nasztaszja Filippovna ezalatt tisztázta a dolgot Ganyával; nem nagyon szaporította a szót, mintha ez sértette volna szemérmességét. Megengedte, hogy Ganya szeresse őt, de határozottan kijelentette, hogy semmiképpen sem akarja korlátozni magát; egészen a házasságig (ha ugyan létrejön ez a házasság) fenntartja magának azt a jogot, hogy nemet mondjon, akár az utolsó pillanatban is; pontosan ugyanilyen jogot biztosít Ganyának is. Ganya a véletlen segítségével nemsokára határozottan megtudta: Nasztaszja Filippovna már egészen részletesen értesült arról, hogy családja rossz szemmel nézi ezt a házasságot, személy szerint Nasztaszja Filippovnát, és ez családi jelenetekben nyilvánul meg; Nasztaszja Filippovna sohasem beszélt erről, bár Ganya mindennap várta. Egyébként sok mindent lehetne még elmondani a házasságközvetítés és e tárgyalások során napvilágra került históriákról és körülményekről; de már úgyis előreszaladtunk, és egyik-másik körülmény még csak igen bizonytalan mendemonda formájában jelentkezett. Például az, hogy Tockij állítólag megtudta valahonnan: Nasztaszja Filippovna homályos és titkos kapcsolatba lépett a Jepancsin lányokkal – egészen hihetetlen pletykának bizonyult. Viszont egy másik szóbeszédet ösztönösen is elhitt, és úgy félt tőle, mint egy lidércálomtól; biztos forrásból hallotta: Nasztaszja Filippovna egészen pontosan tudja, hogy Ganya csak a pénzéért akarja elvenni; hogy Ganya türelmetlen, irigy, kapzsi, fekete lelkű és mértéktelenül hiú ember; hogy Ganya régebben valóban szenvedélyesen igyekezett győzelmet aratni Nasztaszja Filippovnán, de amióta a két barát elhatározta, hogy a maga javára kihasználja ezt a mindkét oldalon éppen csak fellobbanó szenvedélyt, és meg akarja vásárolni őt azzal, hogy törvényes feleségként eladja neki Nasztaszja Filippovnát – úgy meggyűlölte őt, mint a bűnét. Lelkében furcsa módon elegyedett a szenvedély és a gyűlölet, és bár gyötrelmes ingadozás után beleegyezett, hogy feleségül veszi ezt a „rossz nőt”, lelkében megesküdött, hogy keservesen meglakoltatja ezért Nasztaszja Filippovnát, és később „bosszút áll” rajta, ahogy állítólag kifejezte magát. Nasztaszja Filippovna ugyancsak állítólag tudta mindezt, és titokban készült valamire. Tockij már annyira félt, hogy még Jepancsinnal se merte közölni aggályait; de voltak olyan pillanatok, amikor – mint gyenge ember – határozottan felélénkült, és egy csapásra szinte újjászületett; például rendkívül felélénkült, amikor Nasztaszja Filippovna végre szavát adta a két barátnak, hogy születése napjának estéjén kimondja az utolsó szót. Viszont a legfurcsább és a leghihetetlenebb pletyka, amely magát a tiszteletre méltó Ivan Fjodorovicsot érintette, sajnos, egyre inkább igaznak bizonyult.300
300Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая всё это (что, впрочем, было так естественно), что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным; но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей: слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя; что она до самой свадьбы (если свадьба состоится) оставляет за собой право сказать "нет", хотя бы в самый последний час; совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, чрез услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности; сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров; но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Епанчиными, — слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее, как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на "скверной женщине", но сам поклялся в душе горько отметить ей за это и "доехать" ее потом, как он будто бы сам выразился. Всё это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Епанчину перестал сообщать о своих беспокойствах; но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом: он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала наконец слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы! всё более и более оказывался верным.
Első pillantásra merő badarságnak látszott az egész. Nehéz volt elhinni, hogy Ivan Fjodorovics, ez a kitűnő eszű, gazdag élettapasztalattal rendelkező, tisztes korú férfi maga is belehabarodik Nasztaszja Filippovnába – mégpedig annyira, hogy ez a hóbort már-már szenvedélyhez hasonlított. Nehéz elképzelni, mire számított ebben az esetben; talán éppen magának Ganyának a közreműködésére. Egyébként ismeretes, hogy az olyan ember, akit túlságosan elragad a szenvedély – kivált, ha benne van a korban -, teljesen elvakul, és még ott is reményt sejt, ahol egyáltalán nincs; sőt elveszíti józan eszét, és úgy cselekszik, mint egy ostoba gyermek, még akkor is, ha a bölcsek bölcse. Kitudódott, hogy a tábornok egy csodálatos igazgyöngyöt szán Nasztaszja Filippovnának születésnapi ajándékul, mely óriási összegbe került, és ehhez az ajándékhoz nagy reményeket fűzött, bár tudta, hogy Nasztaszja Filippovna önzetlen nő. Szinte lázban volt Nasztaszja Filippovna születése napjának előestéjén, bár ezt ügyesen titkolta. Erről a gyöngyről hallott valamit Jepancsina tábornokné is. Igaz, Jelizaveta Prokofjevna már régóta tapasztalta, hogy milyen könnyelmű a férje, és egy kissé már meg is szokta; de hát ezt az esetet nem hagyhatta szó nélkül: a gyöngy híre rendkívül érdekelte. A tábornok ezt idejekorán kiszimatolta; felesége már az este tett néhány gyengéd célzást; a tábornok megérezte, hogy alapos fejmosás készül, és félt tőle. Ezért nem akart sehogy se családja körében reggelizni azon a napon, amelyen történetünk kezdődik. Már a herceg érkezése előtt elhatározta, hogy elfoglaltságára hivatkozva kitér előle. A kitérés a tábornoknál néha közönséges menekülést jelentett. Szeretett volna legalább egy napot nyerni, és főleg a mai estét megúszni kellemetlenségek nélkül. És ekkor éppen kapóra jött a herceg. „Mintha az Isten küldte volna!” – gondolta a tábornok magában, amikor belépett feleségéhez.301
301Тут с первого взгляда всё казалось чистейшею дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович, на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и пр., и пр., соблазнился сам Настасьей Филипповной, — но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае — трудно себе и представить; может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось по крайней мере что-то в этом роде, подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении, между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет; мало того, теряет рассудок и действует, как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна — женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Епанчина. Правда, Елизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней; но ведь невозможно же было пропустить такой случай: слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно; еще накануне были сказаны иные словечки; он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. "Точно бог послал!" — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.
5302
302V
A tábornokné büszke volt a származására. Hogyan eshetett hát neki, amikor minden előkészítés nélkül váratlanul azt kellett hallania, hogy az a Miskin herceg, a családnak az az utolsó sarja, akiről már hallott egyet-mást, nem egyéb, mint egy szánalmas félkegyelmű, jóformán koldus, és alamizsnát fogad el. A tábornok pedig éppen minél nagyobb hatásra vadászott, hogy egy csapásra más irányba terelje és ott kösse le felesége érdeklődését.303
303Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было, прямо и без приготовления, услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь всё как-нибудь в другую сторону.
A tábornokné rendkívüli esetekben módfelett ki szokta dülleszteni a szemét, törzsével egy kissé hátradőlve révetegen nézett maga elé, és egy szót se szólt. Jepancsina férjével egyidős, magas, erősen őszülő, de még mindig sűrű, sötét hajú, kissé görbe orrú, behorpadt, sárga orcájú, beesett, vékony ajkú asszony. Homloka magas, de keskeny; eléggé nagy szürke szemének néha egészen meglepő kifejezése van. Valamikor az volt a gyengéje, hogy azt hitte, igen hatásos a tekintete; ez a meggyőződés kitörölhetetlenül megmaradt benne.304
304В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет с своим мужем, с темными, с большою проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми, ввалившимися щеками и тонкими, впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок; серые, довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен; это убеждение осталось в ней неизгладимо.
– Fogadjam? Azt mondja, hogy fogadjam, most, rögtön? – kérdezte a tábornokné, és szemét teljes erejéből kidüllesztve meredt az előtte sürgölődő Ivan Fjodorovicsra.305
305— Принять? Вы говорите, его принять, теперь, сейчас? — и генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича.
– Ó, e tekintetben egy cseppet sem kell ceremóniázni, ha ugyan látni óhajtod, kedvesem – sietett a magyarázattal a tábornok. – Egészen olyan, akár egy gyermek, és olyan szánalomra méltó; valamiféle beteges rohamai vannak; most érkezett Svájcból, egyenest a vonattól jött ide, furcsán, németesen van öltözve, és a tetejében a szó szoros értelmében nincs egy vasa sem; majdnem sír. Adtam neki huszonöt rubelt, és valami kis írnoki állást akarok neki szerezni a hivatalunkban. Önöket pedig, mesdames, arra kérem, vendégeljék meg, mert alighanem éhes is…306
306— О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть, — спешил разъяснить генерал. — Совершенный ребенок, и даже такой жалкий; припадки у него какие-то болезненные; он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно, как-то по-немецкому, и вдобавок ни копейки, буквально; чуть не плачет. Я ему двадцать пять рублей подарил и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, mesdames, прошу его попотчевать, потому что он, кажется, и голоден…
– Egészen megdöbbent – folytatta az előbbi módon a tábornokné -, éhes, és rohamai vannak! Miféle rohamai?307
307— Вы меня удивляете, — продолжала по-прежнему генеральша, — голоден и припадки! Какие припадки?
– Ó, nem ismétlődnek azok olyan gyakran, azonkívül pedig valósággal gyermek, de egyébként művelt. Szeretném megkérni önöket, mesdames, vizsgáztassák le, mert mégis jó volna megtudni, mire képes.308
308— О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем образованный. Я было вас, mesdames, — обратился он опять к дочерям, — хотел попросить проэкзаменовать его, все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен.
– Vizsgáztassuk le?! – kérdezte elnyújtva a tábornokné, és a legmélyebb megdöbbenéssel megint a lányairól a férjére fordította kidüllesztett szemét, majd vissza.309
309— Про-эк-за-ме-но-вать? — протянула генеральша и в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно.
– Jaj, kedvesem, nem úgy kell azt érteni… egyébként hát, ahogy akarod; én úgy gondoltam, hogy bevezetem hozzánk, és majd kedvesen bánunk vele, mert már ez is szinte jótétemény.310
310— Ах, друг мой, не придавай такого смыслу… впрочем, ведь как тебе угодно; я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело.
– Bevezeted hozzánk? Svájcból jött?!311
311— Ввести к нам? Из Швейцарии?!
– Svájc ennek nem akadálya; egyébként, ismétlem, ahogy akarod. Hisz én csak azért mondtam, mert először is névrokonod, sőt talán vérrokonod is, másodszor nincs hol lehajtania a fejét. Meg azt is gondoltam, hogy valamelyest érdekelni fog, mert mégiscsak a mi családunkból való.312
312— Швейцария тут не помешает, а впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а во-вторых, не знает, где главу приклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии.
– Természetesen, maman, kivált, ha minden ceremónia nélkül lehet; azonkívül pedig megéhezett az úton, hát miért ne lakatnánk jól, ha egyszer úgysincs hová lennie? – mondta Alekszandra, a legidősebb lány.313
313— Разумеется, maman, если с ним можно без церемонии; к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает куда деваться? — сказала старшая, Александра.
– A tetejében meg valósággal gyermek, akár szembekötősdit is lehet játszani vele.314
314— И вдобавок дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть.
– Szembekötősdit? Hogyhogy?…315
315— В жмурки играть? Каким образом?
– Ugyan, maman, kérem, ne tettesse már magát – vágott közbe bosszúsan Aglaja.316
316— Ах, maman, перестаньте представляться, пожалуйста, — с досадой перебила Аглая.
A nevetős Adelaida, a középső, nem bírta megállni, és kacagásra fakadt.317
317Средняя, Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась.
– Hívassa be, papa, maman megengedi – döntötte el a kérdést Aglaja. A tábornok csengetett, és hívatta a herceget.318
318— Позовите его, papa, maman позволяет, — решила Аглая. Генерал позвонил и велел звать князя.
– De okvetlenül szalvétát kell kötni a nyakába, ha asztalhoz ül – jelentette ki határozottan a tábornokné -, hívjátok Fjodort, vagy inkább Mavrot… hogy álljon a háta mögött, és vigyázzon rá, amíg eszik. Legalább nyugodt a rohamok alatt? Nem hadonászik?319
319— Но с тем чтобы непременно завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол, — решила генеральша, — позвать Федора, или пусть Мавра… чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть. Спокоен ли он по крайней мере в припадках? Не делает ли жестов?
– Ellenkezőleg, nagyon is jól nevelt, és kitűnő modora van. Néha talán túlságosan naiv… No, de itt van ő maga! Bemutatom Miskin herceget, családja utolsó sarját, névrokonotokat, sőt talán vérrokonotokat, fogadjátok kedvesen. Mindjárt indulnak reggelizni, herceg, úgyhogy tiszteljen meg… Én pedig, bocsásson meg, sietek, mert már így is elkéstem…320
320— Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда… Да вот он и сам! Вот-с, рекомендую, последний в роде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь… А я уж, извините, опоздал, спешу…
– Tudjuk, hová siet – mondta fontoskodóan a tábornokné.321
321— Известно, куда вы спешите, — важно проговорила генеральша.
– Sietek, sietek, kedvesem, már így is elkéstem! Adják oda az emlékkönyveiket, mesdames, hadd írjon beléjük, mert ritka szép írása van! Valóságos tehetség; a dolgozószobámban régi írással azt kanyarította papírra: „Pafnutyij apát keze vonása”… No, a viszontlátásra!322
322— Спешу, спешу, мой друг, опоздал! Да дайте ему ваши альбомы, mesdames, пусть он вам там напишет; какой он каллиграф, так на редкость! Талант; там он так у меня расчеркнулся старинным почерком: "Игумен Пафнутий руку приложил"… Ну, до свидания.
– Pafnutyij? Apát? Várjon, várjon, hová rohan, miféle Pafnutyij az? – kiáltott bosszús makacssággal, csaknem riadtan a tábornokné elszaladó férje után.323
323— Пафнутий? Игумен? Да постойте, постойте, куда вы и какой там Пафнутий? — с настойчивою досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу.
– Igen, igen, kedvesem, hajdanában volt egy olyan apát… én pedig a grófhoz megyek, mert már régóta vár, és ami a fő, én magam jelöltem meg ezt az időpontot… A viszontlátásra, herceg!324
324— Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен… а я к графу, ждет, давно, и, главное, сам назначил… Князь, до свидания!
A tábornok gyors léptekkel eltávozott.325
325Генерал быстрыми шагами удалился.
– Tudom én, hogy milyen grófhoz megy! – mondta élesen Jelizaveta Prokofjevna, és ingerülten a hercegre vetette tekintetét. – Miről is volt szó?! – kezdte megvetően és bosszúsan. – Á, igen: miféle apát volt az?326
326— Знаю я, к какому он графу! — резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. — Что бишь! — начала она, брезгливо и досадливо припоминая, — ну, что там! Ах да: ну, какой там игумен?
– Maman – kezdte volna Alekszandra, Aglaja meg dobbantott is lábacskájával.327
327— Maman, — начала было Александра, а Аглая даже топнула ножкой.
– Ne zavarjon engem, Alekszandra Ivanovna – szólt rá keményen a tábornokné -, én is tudni akarom. Üljön le, herceg, ebbe a karosszékbe, nem, nem, ide, jöjjön közelebb a naphoz, a világossághoz, hogy jól lássam. No, miféle apát is volt az?328
328— Не мешайте мне, Александра Ивановна, — отчеканила ей генеральша, — я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтоб я могла видеть. Ну, какой там игумен?
– Pafnutyij apát – felelte a herceg udvariasan és komolyan.329
329— Игумен Пафнутий, — отвечал князь внимательно и серьезно.
– Pafnutyij? Ez érdekes: no, és ki volt az?330
330— Пафнутий? Это интересно; ну, что же он?
A tábornokné türelmetlenül, gyorsan és érdes hangon faggatta, egy pillanatra se vette le szemét a hercegről, amikor pedig a herceg válaszolt, minden egyes szavára bólintott egyet.331
331Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом.
– Pafnutyij apát a tizennegyedik században élt – kezdte a herceg -, ő állt a Volga mentén, a jelenlegi kosztromai kormányzóságban levő remetekolostornak az élén, többször járt a Hordánál, segített elrendezni az ottani ügyeket, aláírt egy okmányt, és én láttam ennek az aláírásnak a másolatát. Megtetszett a keze írása, és megtanultam. Amikor az imént a tábornok meg akarta nézni, hogyan írok, hogy valamilyen állásba helyezhessen, különféle betűkkel leírtam néhány mondatot, köztük ezt is: „Pafnutyij apát keze vonása”, Pafnutyij apát saját keze írása nyomán. A tábornoknak nagyon megtetszett, hát erről tett most említést.332
332— Игумен Пафнутий, четырнадцатого столетия, — начал князь, — он правил пустынью на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одною грамотой, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтоб определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и между прочим "Игумен Пафнутий руку приложил" собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.
– Aglaja – szólt a tábornokné -, jegyezd meg: Pafnutyij, vagy inkább írd is fel, mert én mindig mindent elfelejtek. Egyébként azt hittem, érdekesebb lesz. Nos, hol az az aláírás?333
333— Аглая, — сказала генеральша, — запомни: Пафнутий, или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. Где же эта подпись?
– Azt hiszem, a tábornok dolgozószobájában, az asztalon maradt.334
334— Осталась, кажется, в кабинете у генерала, на столе.
– Rögtön hozassátok ide.335
335— Сейчас же послать и принести.
– De hát inkább leírom én még egyszer, ha parancsolja.336
336— Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно.
– Persze, maman – mondta Alekszandra -, de most inkább menjünk reggelizni; éhesek vagyunk.337
337— Конечно, maman, — сказала Александра, — а теперь лучше бы завтракать; мы есть хотим.
– Helyes – szólt határozottan a tábornokné. – Menjünk, herceg, nagyon éhes?338
338— И то, — решила генеральша. — Пойдемте, князь; вы очень хотите кушать?
– Igen, most már nagyon megéheztem, és igen hálás vagyok önnek.339
339— Да, теперь захотел очень и очень вам благодарен.
– Nagyon jó, hogy ilyen udvarias, és ahogy látom, egyáltalán nem is olyan… csudabogár, amilyennek jellemezték. Menjünk. Ide üljön, velem szembe – kínálta hellyel a herceget, és szorgoskodott körülötte, amikor átmentek az ebédlőbe -, nézni akarom önt. Alekszandra, Adelaida, kínáljátok a herceget. Ugye hogy egyáltalán nem is olyan… beteg? Talán még szalvéta sem kell… Szoktak önnek étkezéskor szalvétát kötni a nyakába, herceg?340
340— Это очень хорошо, что вы вежливы, и я замечаю, что вы вовсе не такой… чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте. Садитесь вот здесь, напротив меня, — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую, — я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, потчуйте князя. Не правда ли, что он вовсе не такой… больной? Может, и салфетку не надо… Вам князь, подвязывали салфетку за кушаньем?
– Régen, hétéves koromban, azt hiszem, kötöttek, de most a térdemre szoktam teríteni a szalvétát, ha eszem.341
341— Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали, а теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем.
– Úgy is kell. És a rohamok?342
342— Так и надо. А припадки?
– Rohamok? – kérdezte kissé meglepődve a herceg. – Mostanában eléggé ritkán vannak rohamaim. Egyébként nem tudom, mi lesz; azt mondják, az itteni éghajlat árt nekem.343
343— Припадки? — удивился немного князь, — припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю; говорят, здешний климат мне будет вреден.
– Egészen jól beszél – jegyezte meg a tábornokné a lányai felé fordulva, és tovább bólogatott a hercegnek minden egyes szavára -, nem is vártam volna. Tehát szamárság és hazugság az egész, már ahogy lenni szokott. Egyék, herceg, és mondja el, hol született, hol nevelkedett. Mindent tudni akarok; ön nagyon érdekel engem.344
344— Он хорошо говорит, — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя, — я даже не ожидала. Стало быть, всё пустяки и неправда; по обыкновению. Кушайте, князь, и рассказывайте: где вы родились, где воспитывались? Я хочу всё знать; вы чрезвычайно меня интересуете.
A herceg megköszönte a kínálást, nagy étvággyal evett, és újból elbeszélte mindazt, amit ezen a napon már többször is elmondott. A tábornokné egyre elégedettebb és elégedettebb lett. A lányok is eléggé figyelmesen hallgatták. Rokonoknak számítottak; kiderült, hogy a herceg eléggé jól ismeri a családfáját; de akárhogy számítgatták is, jóformán semmilyen rokonságot se tudtak felfedezni közte és a tábornokné között. Legfeljebb nagyapáik és nagyanyáik között lehetett kideríteni valami távoli rokonságot. Ez a száraz téma különösen tetszett a tábornoknénak, akinek szinte sose volt alkalma a családfájáról beszélni, bárhogyan szeretett volna is, úgyhogy izgatott lelkiállapotban felállt az asztal mellől.345
345Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать всё то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась всё довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней; оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо; но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно бы было еще счесться отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной, при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа.
– Menjünk át a nappaliba – mondta -, majd a kávét is odahozzák. Van egy közös szobánk – fordult a herceghez, ahogy átkísérte -, voltaképpen az én kis szalonom; ott szoktunk összegyűlni, amikor magunk ülünk itthon, és mindenki a maga dolgával foglalkozik. Alekszandra, a legidősebb lányom, ez ni, zongorázik, vagy olvas, vagy varr; Adelaida tájképeket vagy arcképeket fest (de sohase tud befejezni egyet sem), Aglaja meg csak ül, és nem csinál semmit. De az én kezemből is kiesik minden; sohase sikerül semmi. No, már itt is vagyunk; üljön le, herceg, ide, a kandallóhoz, és beszéljen. Hallani akarom, hogy tud elmondani valamit. Teljesen meg akarok győződni róla, és ha majd találkozom Belokonszkaja hercegnével, az öreggel, mindent elmondok neki önről. Azt akarom, hogy az ő érdeklődésüket is felkeltsem ön iránt. Nos, beszéljen.346
346— Пойдемте все в нашу сборную, — сказала она, — и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть, — обратилась она к князю, уводя его, — попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся и каждая своим делом занимается: Александра, вот эта, моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет; Аделаида — пейзажи и портреты пишет (и ничего кончить не может), а Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится: ничего не выходит. Ну вот и пришли; садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь, со старухой, ей про вас всё расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же.
– De hát így nagyon furcsa beszélni, maman – jegyezte meg Adelaida, aki ezalatt megigazította festőállványát, fogta az ecseteket meg a palettát, és hozzáfogott egy rég megkezdett tájképhez, amelyet egy metszetről másolt. Alekszandra és Aglaja egymás mellett ültek egy kis díványon, és ölbe tett kézzel várták a beszélgetés folytatását. A herceg észrevette, hogy mindenfelől különös figyelem irányul feléje.347
347— Maman, да ведь этак очень странно рассказывать, — заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание.
– Én bizony nem mondanék semmit, ha így rám parancsolnának – jegyezte meg Aglaja.348
348— Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели, — заметила Аглая.
– Miért? Mi különös van ebben? Miért ne beszélne? Van nyelve. Hallani akarom, hogyan tud beszélni. Nos, mondjon valamit, mondja el, hogy tetszett önnek Svájc, mi volt az első benyomása? Majd meglátjátok, mindjárt elkezdi, mégpedig nagyon szépen kezdi el.349
349— Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет.
– Igen erős benyomást keltett… – kezdte volna a herceg.350
350— Впечатление было сильное… — начал было князь.
– No, látjátok – kapott rajta türelmetlenül Lizaveta Prokofjevna, és a lányai felé fordult -, már el is kezdte.351
351— Вот-вот, — подхватила нетерпеливая Лизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям, — начал же.
– Legalább hagyja beszélni, maman – állította meg Alekszandra. – Lehet, hogy ez a herceg nagy szélhámos, de egyáltalán nem félkegyelmű – súgta Aglajának.352
352— Дайте же ему по крайней мере, maman, говорить, — остановила ее Александра. — Этот князь, может быть, большой плут, а вовсе не идиот, — шепнула она Аглае.
– Biztosan így van, én már régóta látom – felelte Aglaja. – Aljasság tőle, hogy így alakoskodik. Nyerni akar ezzel valamit, vagy mi?353
353— Наверно так, я давно это вижу, — ответила Аглая. — И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выиграть, что ли, этим хочет?
– Az első benyomás igen erős volt – ismételte a herceg. – Amikor különféle német városokon át odavittek Oroszországból, akkor szótlanul bámultam, és – emlékszem – nem is kérdeztem semmit. Ez betegségemnek sorozatos, erős és gyötrelmes rohamai után történt, én pedig, ha erősödött a betegségem, és egymás után többször is megismétlődtek a rohamok, mindig teljesen elbutultam, elvesztettem az eszméletemet, és ha működött is az agyam, a gondolatok logikus folyása valahogy megszakadt. Két-három gondolatnál többet nem tudtam folyamatosan összekapcsolni. Legalábbis azt hiszem. De amikor csillapodtak a rohamok, megint olyan egészséges és erős lettem, amilyen most vagyok. Emlékszem: kibírhatatlan szomorúság vett erőt rajtam; sírni szerettem volna; egyre csodálkoztam és nyugtalankodtam: félelmetesen hatott rám, hogy mindez idegen; ezzel tisztában voltam. Lesújtott az idegen légkör. Ebből a sötétségből, emlékszem, egy este Bázelben ocsúdtam fel, amikor megérkeztünk Svájcba; a piactéren egy szamár ordítására ébredtem fel. A szamár roppant meghökkentett, és valahogy rendkívül megtetszett nekem, és akkor hirtelen mintha világosság támadt volna az agyamban.354
354— Первое впечатление было очень сильное, — повторил князь. — Когда меня везли из России, чрез разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров и силен, вот как теперь. Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это чужое; это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы всё прояснело.
– Szamár? Ez furcsa – jegyezte meg a tábornokné. – Egyébként nincs is ebben semmi különös, némelyikünk még bele is szeret a szamárba12 – tette hozzá, és haragosan nézett nevetgélő leányaira. – Ez még a mitológiában volt. Folytassa, herceg.355
355— Осел? Это странно, — заметила генеральша. — А впрочем, ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится, — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. — Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь.
– Azóta roppant szeretem a szamarakat. Ez amolyan rokonszenv bennem. Kérdezősködni kezdtem róluk, mert azelőtt sose láttam szamarat, és mindjárt magam is meggyőződtem arról, hogy ez igen hasznos, dolgos, erős, türelmes, olcsó és szívós állat; és ennek a szamárnak a révén egyszerre megtetszett az egész Svájc, úgyhogy teljesen elmúlt a régebbi szomorúságom.356
356— С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это преполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое; и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть.
– Mindez nagyon furcsa, de a szamarat talán hagyjuk; térjünk át más tárgyra. Mit nevetsz folyton, Aglaja? És te, Adelaida? A herceg nagyon szépen beszélt a szamárról. Ő maga látta; de te láttál-e már szamarat? Hisz te nem voltál külföldön!357
357— Всё это очень странно, но об осле можно и пропустить; перейдемте на другую тему. Чего ты всё смеешься, Аглая? И ты, Аделаида? Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел, а ты что видела? Ты не была за границей?
– Én láttam szamarat, maman – mondta Adelaida.358
358— Я осла видела, maman, — сказала Аделаида.
– Én meg hallottam is – kapott a szón Aglaja. Megint mind a hárman felnevettek. A herceg velük nevetett.359
359— А я и слышала, — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними.
– Ez nagyon csúnya dolog tőletek! – jegyezte meg a tábornokné. – Ne haragudjék rájuk, herceg, azért derék lányok ők. Örökké veszekszem velük, de azért szeretem őket. Szelesek, könnyelműek, bolondok.360
360— Это очень дурно с вашей стороны, — заметила генеральша. — Вы их извините, князь, а они добрые. Я с ними вечно бранюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие.
– Ugyan miért haragudnék? – nevetett a herceg. – Az ő helyükben én se szalasztottam volna el ezt az alkalmat. De azért én mégis kitartok a szamár mellett: a szamár jó és hasznos ember.361
361— Почему же? — смеялся князь. — И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный человек.
– És ön jó, herceg? Csak kíváncsiságból kérdezem – kérdezte a tábornokné.362
362— А вы добрый, князь? Я из любопытства спрашиваю, — спросила генеральша.
Megint mindnyájan kacagásra fakadtak.363
363Все опять засмеялись.
– Ismét előkerült ez az átkozott szamár; én nem is gondoltam rá! – kiáltotta a tábornokné. – Higgye el, herceg, én minden…364
364— Опять этот проклятый осел подвернулся; я о нем и не думала! — вскрикнула генеральша. — Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого…
– Célzás nélkül? Ó, elhiszem, ez kétségtelen!365
365— Намека? О, верю, без сомнения!
A herceg is szakadatlanul nevetett.366
366И князь смеялся не переставая.
– Nagyon jó, hogy nevet. Látom, hogy ön igen derék fiatalember – mondta a tábornokné.367
367— Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, — сказала генеральша.
– Néha nem vagyok jó – felelte a herceg.368
368— Иногда недобрый, — отвечал князь.
– Én meg jó vagyok – jegyezte meg váratlanul a tábornokné -, és ha tudni akarja, mindig jó vagyok; ez az én egyetlen hibám, mert nem kell mindig jónak lenni. Nagyon gyakran felbosszantanak ezek a lányok, Ivan Fjodorovics meg különösen, de az a baj, hogy akkor vagyok a legjobb, amikor bosszankodom. Az imént, mielőtt jött, dühbe gurultam, és úgy tettem, mintha semmit sem értenék, és nem is tudnék megérteni. Megesik ez velem; olyan vagyok, mint egy kisgyermek. Aglaja megleckéztetett: köszönöm, Aglaja! Egyébként badarság az egész. Nem vagyok én még olyan buta, mint amilyennek látszom, és amilyennek a kislányaim fel akarnak tüntetni. Van énbennem karakter, és nem vagyok valami szégyellős. Ezt egyébként minden harag nélkül mondom. Gyere ide, Aglaja, csókolj meg, no… elég a hízelkedésből – tette hozzá, amikor Aglaja bensőségesen megcsókolta a száját és a kezét. – Folytassa, herceg. Bizonyára eszébe jut valami más is, ami érdekesebb a szamárnál.369
369— А я добрая, — неожиданно вставила генеральша, — и, если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброю. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча, пред вашим приходом, рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает; точно ребенок. Аглая мне урок дала; спасибо тебе, Аглая. Впрочем, всё вздор. Я еще не так глупа, как кажусь и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. Поди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну… и довольно нежностей, — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. — Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь и поинтереснее осла вспомните.
– Megint csak nem értem, hogyan lehet így vezényszóra beszélni – jegyezte meg ismét Adelaida -, én bizony zavarba esnék.370
370— Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать, — заметила опять Аделаида, — я бы никак не нашлась.
– De a herceg nem esik zavarba, mert a herceg rendkívül okos, legalább tízszerte, sőt talán tizenkétszerte okosabb nálad. Remélem, ezek után magad is érezni fogod. Bizonyítsa be nekik, herceg; folytassa. De a szamarat végre most már csakugyan mellőzhetné. Nos, mit látott külföldön a szamáron kívül?371
371— А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя по крайней мере в десять раз, а может, и в двенадцать. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь; продолжайте. Осла и в самом деле можно наконец мимо. Ну, что вы, кроме осла, за границей видели?
– De hiszen a szamárról is okosan beszélt – jegyezte meg Alekszandra. – A herceg nagyon érdekesen mondta el betegségének történetét, és azt, hogyan tetszett meg neki minden egy külső ösztönzésre. Engem mindig nagyon érdekelt, hogyan őrülnek meg az emberek, és hogyan gyógyulnak ki belőle. Kivált, ha ez hirtelen történik.372
372— Да и об осле было умно, — заметила Александра, — князь рассказал очень интересно свой болезненный случай и как всё понравилось чрез один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают. Особенно если это вдруг сделается.
– No ugye? No ugye? – kiáltott fel a tábornokné. – Látom, néha te is okos vagy; no, elég a nevetésből! Azt hiszem, a svájci tájaknál hagyta abba, herceg! No, tessék!373
373— Не правда ли? Не правда ли? — вскинулась генеральша. — Я вижу, что и ты иногда бываешь умна; ну, довольно смеяться! Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь, ну!
– Megérkeztünk Luzernba, és a tavon szállítottak tovább. Éreztem, hogy a tó nagyon szép, de mégis szörnyű nehéz volt a lelkem – mondta a herceg.374
374— Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом, — сказал князь.
– Miért? – kérdezte Alekszandra.375
375— Почему? — спросила Александра.
– Nem tudom. Mindig nyomasztóan és nyugtalanítóan hat rám, ha először látok ilyen tájat; szép is, nyugtalanító is; egyébként ez még a betegségem alatt volt.376
376— Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз; и хорошо, и беспокойно; впрочем, всё это еще в болезни было.
– Márpedig én nagyon szeretném megnézni – mondta Adelaida. – Nem is értem, miért nem megyünk már egyszer külföldre. Két éve nem találok képtémát:377
377— Ну нет, я бы очень хотела посмотреть, — сказала Аделаида. — И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины два года найти не могу:
Leírták már Délt és Keletet…13378
378Восток и Юг давно описан…
Keressen nekem valami képtémát, herceg!379
379Найдите мне, князь, сюжет для картины.
– Én egyáltalán nem értek ehhez. Nekem igen egyszerűnek látszik: ránéz valamire az ember, és lefesti!380
380— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать.
– Csakhogy én nézni se tudok.381
381— Взглянуть не умею.
– De miért beszéltek talányokban? Egy szót sem értek! – vágott közbe a tábornokné. – Hogyhogy nézni se tudok? Van szemed, hát nézz vele! Ha itthon nem tudsz nézni, akkor külföldön sem tanulsz meg. Inkább azt mondja el, herceg, mit látott ön odakint?382
382— Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! — перебила генеральша. — Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь.
– Jobb is lesz – tette hozzá Adelaida. – Hisz a herceg megtanult látni külföldön.383
383— Вот это лучше будет, — прибавила Аделаида. — Князь ведь за границей выучился глядеть.
– Nem tudom; én ott csak gyógyíttattam magam; nem tudom, megtanultam-e látni. Egyébként csaknem egész idő alatt igen boldog voltam.384
384— Не знаю; я там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти всё время был очень счастлив.
– Boldog! Hát tud ön boldog lenni?! – kiáltott Aglaja. – Akkor miért mondta, hogy nem tanult meg látni? Még majd minket is ön tanít meg rá.385
385— Счастлив! Вы умеете быть счастливым? — вскричала Аглая. — Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите.
– Tanítson meg, kérem! – mondta nevetve Adelaida.386
386— Научите, пожалуйста, — смеялась Аделаида.
– Nem taníthatom meg önöket semmire – nevetett a herceg is -, hisz csaknem egész idő alatt abban a kis svájci faluban éltem; ritkán kocsikáztam el valahová, akkor se messzire; hát mire taníthatnám én meg önöket? Eleinte éppen csak nem unatkoztam; gyorsan kezdtem gyógyulni; de aztán minden nap drága lett, minél jobban telt az idő, annál drágább, úgyhogy ezt magam is észrevettem. Igen elégedetten feküdtem le, és még boldogabban keltem fel. De hogy mi volt ennek az oka?… eléggé nehéz volna megmondani.387
387— Ничему не могу научить, — смеялся и князь, — я всё почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне; редко выезжал куда-нибудь недалеко; чему же я вас научу? Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это всё — довольно трудно рассказать.
– Úgyhogy nem is kívánkozott sehova, nem csábította sehova semmi? – kérdezte Aglaja.388
388— Так что вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало? — спросила Александра.
– De igen. Kezdetben, még a legelején, csábított, és olyankor mindig nagy nyugtalanság vett erőt rajtam. Folyton azon gondolkoztam, hogyan fogok élni; szerettem volna szerencsét próbálni, különösen bizonyos pillanatokban voltam nyugtalan. Tudják, vannak ilyen pillanatok, kivált ha egyedül van az ember. Volt ott egy kis fehér tajtékos, lármás vízesés, amely vékony fonálként, szinte függőlegesen hullt alá egy magas hegyről; magasról hullt alá, de mégis úgy látszott, mintha eléggé alacsonyról esne, félversztányira volt, de úgy tetszett, mintha csak ötvenlépésnyire volna. Éjszakánként szerettem hallgatni a zúgását; hát ilyen pillanatokban vett erőt rajtam néha valami nagy nyugtalanság. Sőt olykor délben is, amikor elkószál az ember valahová, a hegyek közé, és egyedül találja magát a hegység közepén, körös-körül hatalmas, vén, gyantás fenyők; fenn a sziklán ódon középkori várromok; a mi kis falunk – messze lent – alig-alig látható; ragyog a nap, kék az ég, iszonyú nagy csend van. Nos hát ilyenkor fordult elő, hogy egyre csalogatott valami valahová, és egyre úgy tetszett, hogy ha elindulok, és sokáig-sokáig, mindig egyenest megyek, és eljutok addig a vonalig, ahol összeér az ég a földdel meg még azon is túl, ott majd megoldódik minden rejtély, ott majd mindjárt új élet tárul elém, ezerszerte erősebb és zajosabb, mint a mienk; olyan nagy városról ábrándoztam, mint Nápoly, amely csupa palota, csupa lárma, csupa zajgó élet… Hát igen, sok mindenről ábrándoztam én! De aztán úgy tetszett, hogy a börtönben is élhet nagyszerű életet az ember.389
389— Сначала, с самого начала, да, позывало, и я впадал в большое беспокойство. Всё думал, как я буду жить; свою судьбу хотел испытать, особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был, небольшой, высоко с горы падал и такою тонкою ниткой, почти перпендикулярно, — белый, шумливый, пенистый; падал высоко, а казалось, довольно низко, был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят шагов. Я по ночам любил слушать его шум; вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, шум, гром, жизнь… Да мало ли что мечталось! А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти.
– Ezt a legutóbbi dicséretes gondolatot már tizenkét éves koromban olvastam az olvasókönyvben – mondta Aglaja.390
390— Последнюю похвальную мысль я еще в моей "Хрестоматии", когда мне двенадцать лет было, читала, — сказала Аглая.
– Ez mind filozófia – jegyezte meg Adelaida -, ön filozófus, és azért jött, hogy tanítson bennünket.391
391— Это всё философия, — заметила Аделаида, — вы философ и нас приехали поучать.
– Lehet, hogy igaza van – mondta mosolyogva a herceg -, talán csakugyan filozófus vagyok, és ki tudja, hátha valóban tanítani kívánom önöket… Meglehet; igazán meglehet.392
392— Вы, может, и правы, — улыбнулся князь, — я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать… Это может быть; право, может быть.
– Az ön filozófiája pontosan ugyanolyan, mint a Jevlampija Nyikolajevnáé – kapott a szón ismét Aglaja -, egy hivatalnok özvegyéé, aki mondhatnám, ingyen falatért jár hozzánk. Egész életének legfőbb célja a garasosság, csak az, hogy minél olcsóbban éljen, csakis kopejkákról beszél, pedig tudja, van pénze, csak alakoskodik. Hát pontosan ilyen az ön nagyszerű élete is a börtönben, meg az a négyesztendei boldogsága, ott falun, amelyért eladta Nápoly városát, mégpedig, azt hiszem, nagy haszonnal, noha csupán kopejkákat kapott érte.393
393— И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николавны, — подхватила опять Аглая, — такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна; только чтоб было дешевле прожить, только о копейках и говорит, и, заметьте, у ней деньги есть, она плутовка. Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть, и ваше четырехлетнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и, кажется, с барышом, несмотря на то что на копейки.
– A börtönélet dolgában lehet vitatkozni – mondta a herceg -, én hallottam egy ember történetét, aki tizenkét évet ült börtönben, a professzorom egyik betege volt, ő is nála gyógyíttatta magát. Rohamai voltak, néha nyugtalan lett és sírt, sőt egyszer öngyilkosságot is megkísérelt. Biztosítom önt, nagyon szomorú volt az élete a börtönben, de azért mégsem csupán kopejkákat ért. Pedig csak a pók meg az ablak alatt álló kis fa volt az egész társasága… De inkább egy másik históriát mondok el.14 Tavaly találkoztam egy emberrel. Egy körülmény igen különös volt, mégpedig azért különös, mert ilyen eset nagyon ritkán fordul elő. Ezt az embert egyszer másokkal együtt felvezették a vesztőhelyre, és felolvasták előtte az ítéletet: politikai bűncselekmény miatt golyó általi halál! Vagy húsz perc múlva felolvasták a megkegyelmezést is, amelyben más büntetést szabtak ki rá; ámde a két ítélet között eltelt húsz perc, vagy legalább negyedóra alatt abban a kétségtelen, biztos tudatban élt, hogy néhány perc múlva meghal. Én roppant szerettem hallgatni, amikor néha felidézte akkori élményeit, és néhányszor magam is újra meg újra faggatni kezdtem. Rendkívül világosan emlékezett mindenre, és azt mondta, hogy ezeket a perceket soha életében nem felejti el. Vagy húsz lépésre a vesztőhelytől, amely körül emberek, katonák álltak, három cölöp volt a földbe ásva, mivel több bűnös volt. Az első hármat odavezették a cölöphöz, rájuk adták a halotti ruhát (a hosszú fehér köpenyt), a szemükre meg fehér süveget húztak, hogy ne lássák a puskákat; aztán mindegyik cölöppel szemben felsorakozott a néhány katonából álló ki végző raj. Az én ismerősöm a nyolcadik volt a sorban, tehát a harmadik csoportban került volna rá sor. A pap mindnyájukhoz odajárult a kereszttel. Kiderült, hogy már csak öt perc az élet, semmivel se több. Azt mondta, hogy ez az öt perc végtelen időnek, óriási kincsnek tűnt fel. Úgy érezte, hogy ez alatt az öt perc alatt annyi életet él, hogy még most sem kell gondolnia az utolsó pillanatra, úgyhogy még különféle intézkedéseket is tett, kiszámította az időt: elbúcsúzik társaitól; erre két percet szánt; aztán két percet még arra, hogy utoljára önmagára gondoljon, végül egyet arra, hogy utoljára szétnézzen. Nagyon jól emlékezett arra, hogy éppen ezt a három intézkedést tette, és hogy éppen így osztotta be az idejét. Huszonhét éves, egészséges és erős fiatalember volt, amikor így a halálra készült; jól emlékezett rá, hogy mialatt elbúcsúzott társaitól, az egyiktől valami eléggé mellékes dolgot kérdezett, és nagy érdeklődéssel várta a feleletet. Aztán amikor elbúcsúzott társaitól, elkövetkezett az a két perc, amelyet arra szánt, hogy magára gondoljon; előre tudta, mit fog gondolni: szerette volna minél hamarabb és minél világosabban elképzelni, hogy s mint lesz ezután: most még van és él, de három perc múlva már csak valami lesz, illetve valaki, vagy valami – de ki és mi? És hol lesz? Elhatározta, hogy mindezt tisztázza e két perc alatt! A közelben volt egy templom, és a szentegyház tornya, aranyozott teteje tündöklött a ragyogó napfényben. Emlékezett arra, hogy roppant makacsul nézte ezt a tetőt, meg a róla visszaverődő, szikrázó sugarakat; nem tudott elszakadni ezektől a sugaraktól: úgy tetszett, ezek a sugarak – az ő új természete, és három perc múlva valahogy egybeolvad velük… Borzalmas volt a bizonytalanság meg az undorodás ettől az új valamitől, ami majd lesz, sőt mindjárt bekövetkezik; ő azt mondja, hogy ez alatt az idő alatt semmi sem volt számára súlyosabb, mint az az állandó gondolat: „Mi lenne, ha nem halnék meg?! Mi lenne, ha visszanyerném az életet?! Micsoda végtelenség?! És ez mind az enyém lenne! Akkor minden percet örökkévalósággá változtatnék, nem vesztegetnék el semmit, minden percet számon tartanék, és egyet sem fecsérelnék el hiába!” Azt mondta, ez a gondolat végül olyan dühvé fajult benne, hogy azt szerette volna, ha minél hamarább főbe lövik.394
394— Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться, — сказал князь, — я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет двенадцать; это был один из больных, у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но, уж конечно, не копеечная. А всё знакомство-то у него было с пауком да с деревцем, что под окном выросло… Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было, — странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил всё с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними… Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжеле, как беспрерывная мысль: "Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!". Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили.
A herceg hirtelen elhallgatott; mindnyájan azt várták, hogy folytassa, és levonja a következtetést.395
395Князь вдруг замолчал; все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение.
– Befejezte? – kérdezte Aglaja.396
396— Вы кончили? — спросила Аглая.
– Tessék? Befejeztem – felelte a herceg, és felocsúdott pillanatnyi tűnődéséből.397
397— Что? кончил, — сказал князь, выходя из минутной задумчивости.
– De hát miért mondta el mindezt?398
398— Да для чего же вы про это рассказали?
– Hát csak úgy… eszembe jutott… mert éppen szóba került…399
399— Так… мне припомнилось… я к разговору…
– Ön nagyon csapongóan beszél – jegyezte meg Alekszandra. – Bizonyára azt a következtetést akarta levonni, hogy egy pillanat értékét sem lehet kopejkával mérni, és hogy néha öt perc a drágakincsnél is többet ér. Mindez dicséretes, de azért engedje meg… az a barátja, aki ezeket a rémségeket elmondta önnek… mégiscsak kegyelmet kapott, tehát megajándékozták azzal a „végtelen élettel”. Nos hát, mit csinált aztán ezzel a kinccsel? „Számon tartott” minden pillanatot?400
400— Вы очень обрывисты, — заметила Александра, — вы, князь, верно, хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища. Всё это похвально, но позвольте, однако же, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал… ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту "бесконечную жизнь". Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту "счетом"?
– Ó, nem, ő maga mondta, hogy nem, én többször is kérdeztem tőle; egyáltalán nem úgy élt, és sok-sok pillanatot elfecsérelt.401
401— О нет, он мне сам говорил, — я его уже про это спрашивал, — вовсе не так жил и много-много минут потерял.
– No, tehát akkor ön tapasztalatból tudhatja, hogy nem lehet a pillanatokat valóban „számon tartva” élni. Nem tudom, miért, de nem lehet.402
402— Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить, взаправду "отсчитывая счетом". Почему-нибудь да нельзя же.
– Igen, én sem tudom, miért, de nem lehet – ismételte a herceg. – Én magam is így látom… De valahogy mégse tudom elhinni…403
403— Да, почему-нибудь да нельзя же, — повторил князь, — мне самому это казалось… А все-таки как-то не верится…
– Vagyis azt hiszi, hogy ön okosabban él, mint mindenki más? – kérdezte Aglaja.404
404— То есть вы думаете, что умнее всех проживете? — сказала Аглая.
– Igen, néha azt hittem.405
405— Да, мне и это иногда думалось.
– És most is azt hiszi?406
406— И думается?
– Most is… azt hiszem – felelte a herceg, és változatlanul csendes, sőt félénk mosollyal nézett Aglajára, de aztán megint mindjárt felnevetett, és vidáman nézett rá.407
407— И… думается, — отвечал князь, по-прежнему с тихою и даже робкою улыбкой смотря на Аглаю; но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее.
– Milyen szerény! – szólt Aglaja szinte bosszúsan.408
408— Скромно! — сказала Аглая, почти раздражаясь.
– És milyen bátrak önök, lám, nevetnek rajta, engem meg annyira megdöbbentett mindez annak az embernek a történetében, hogy aztán álmomban is láttam… éppen azt az öt percet láttam…409
409— А какие, однако же, вы храбрые, вот вы смеетесь, а меня так всё это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти пять минут видел…
Fürkészően és komolyan még egyszer végighordta tekintetét hallgatóin.410
410Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц.
– Nem haragszanak rám valamiért? – kérdezte váratlanul, szinte zavartan, de azért egyenesen nézett a szemébe mindegyiknek.411
411— Вы не сердитесь на меня за что-нибудь? — спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза.
– Miért haragudnánk? – kiáltotta meglepetten mind a három lány egyszerre.412
412— За что? — вскричали все три девицы в удивлении.
– Hát csak azért, mert folyton mintha tanítgatnám önöket…413
413— Да вот, что я всё как будто учу…
Mindnyájan nevettek.414
414Все засмеялись.
– Ha haragszanak, akkor ne haragudjanak – mondta a herceg -, hisz magam is tudom, hogy kevesebbet éltem, mint mások, így hát kevesebbet is tudok az életről. És néha talán nagyon furcsán beszélek…415
415— Если сердитесь, то не сердитесь, — сказал он, — я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю…
Most már határozottan zavarba esett.416
416И он решительно сконфузился.
– Ha azt mondja, hogy boldog, akkor nem kevesebbet, hanem többet élt; hát miért tetteti magát, és miért mentegetőzik – kérdezte szigorúan és kötekedően Aglaja -, és ne nyugtalankodjék, kérem, amiatt, hogy tanítgat bennünket, ez egyáltalán nem valami nagy diadal önnek. Az ön kvietizmusával száz esztendőre meg lehetne tölteni boldogsággal az életet. Ha önnek mutatnak egy kivégzést, aztán valaki feltartja az ujját, ön az egyikből is, a másikból is egyaránt dicséretes gondolatokat következtet ki, sőt nagyon meg lesz elégedve. Így aztán lehet könnyen élni.417
417— Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше; зачем же вы кривите и извиняетесь? — строго и привязчиво начала Аглая. — И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете, тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам пальчик, вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведете да еще довольны останетесь. Этак можно прожить.
– Én nem értem, miért dühöngsz te folyton – szólt közbe a tábornokné, aki már régóta figyelte a beszélgetők arcát -, nem is értem, miről beszéltek. Miféle ujjról van szó, micsoda badarság ez? A herceg nagyon szépen, csak egy kicsit szomorúan beszél. Miért veszed el a kedvét? Amikor elkezdte, nevetett, most meg egészen elfancsalodott.418
418— За что ты всё злишься, не понимаю, — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших, — и о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел.
– Nem baj, maman. Sajnálom, herceg, hogy nem látott kivégzést, mert akkor kérdeztem volna valamit.419
419— Ничего, maman. A жаль, князь, что вы смертной казни не видели, я бы вас об одном спросила.
– De én láttam kivégzést – felelte a herceg.420
420— Я видел смертную казнь, — отвечал князь.
– Látott? – kiáltotta Aglaja. – Különben hát, kitalálhattam volna! Ez aztán mindennek a teteje! Hát ha látott, akkor hogy mondhatja, hogy boldogan élt egész idő alatt? No, nincs igazam?421
421— Видели? — вскричала Аглая. — Я бы должна была догадаться! Это венчает всё дело. Если видели, как же вы говорите, что всё время счастливо прожили? Ну, не правду ли я вам сказала?
– Hát az ön falujában vannak kivégzések? – kérdezte Adelaida.422
422— А разве в вашей деревне казнят? — спросила Аделаида.
– Lyonban láttam, Schneiderrel jártam ott: magával vitt. Mihelyt megérkeztem, mindjárt odavetődtem.423
423— Я в Лионе видел, я туда с Шнейдером ездил, он меня брал. Как приехал, так и попал.
– No és nagyon tetszett önnek? Épületes, tanulságos látvány? – kérdezte Aglaja.424
424— Что же, вам очень понравилось? Много назидательного? Полезного? — спрашивала Аглая.
– Nekem egyáltalán nem tetszett, sőt, utána beteg is voltam egy kicsit, de bevallom, hogy úgy néztem, mint akit megigéztek, nem tudtam levenni róla a szemem.425
425— Мне это вовсе не понравилось, и я после того немного болен был, но признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог.
– Én se tudtam volna levenni róla a szemem – mondta Aglaja.426
426— Я бы тоже глаз оторвать не могла, — сказала Аглая.
– Ott egyáltalán nem szeretik, ha nők elmennek megnézni; az ilyen nőket aztán ki is szerkesztik az újságokban.427
427— Там очень не любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах.
– Tehát, ha úgy vélik, hogy ez nem nőknek való, akkor éppen ezzel azt akarják mondani (tehát egyben igazolni is), hogy férfiaknak való. Gratulálok ehhez a logikához. Természetesen ön is úgy vélekedik, ugye?428
428— Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать (а стало быть, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы так же, конечно, думаете?
– Beszéljen arról a kivégzésről – vágott közbe Adelaida.429
429— Расскажите про смертную казнь, — перебила Аделаида.
– Most egy csepp kedvem sincs hozzá… – mondta zavartan a herceg, és mintha elkomorodott volna.430
430— Мне бы очень не хотелось теперь… — смешался и как бы нахмурился князь.
– Úgy látom, nem szívesen beszél nekünk – jegyezte meg csípősen Aglaja.431
431— Вам точно жалко нам рассказывать, — кольнула Аглая.
– Dehogyis, csak hát az imént már elmondtam egyszer ugyanezt a kivégzést.432
432— Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал.
– Kinek mondta el?433
433— Кому рассказывали?
– A komornyiknak, amíg várakoztam…434
434— Вашему камердинеру, когда дожидался…
– Miféle komornyiknak? – hallatszott minden oldalról.435
435— Какому камердинеру? — раздалось со всех сторон.
– Annak, aki az előszobában ül, olyan őszes hajú, piros arcú; az előszobában ültem, hogy bejuthassak Ivan Fjodorovicshoz.436
436— А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо; я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти.
– Ez furcsa – jegyezte meg a tábornokné.437
437— Это странно, — заметила генеральша.
– A herceg demokrata – vetette oda élesen Aglaja. – No, ha Alekszejnek elmondta, akkor tőlünk sem tagadhatja meg.438
438— Князь — демократ, — отрезала Аглая, — ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать.
– Okvetlenül hallani akarom – ismételte Adelaida.439
439— Я непременно хочу слышать, — повторила Аделаида.
– Az imént valóban – kezdte feléje fordulva és egy kissé ismét felélénkülve a herceg (úgy látszik, igen hamar és teljes bizalommal fel tudott élénkülni) -, valóban az volt a szándékom, amikor képtémát kért tőlem, hogy ezt az ötletet adom önnek: fesse meg a halálraítélt arcát a guillotine-csapás előtti percben, amikor még áll a vérpadon, és még nem feküdt le arra a deszkára.440
440— Давеча действительно, — обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь (он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся), — действительно у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет: нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, пред тем как ложиться на эту доску
– Hogyhogy az arcát? Csak az arcát? – kérdezte Adelaida. – Különös téma, de hát hogy lesz ebből kép?441
441— Как лицо? Одно лицо? — спросила Аделаида — Странный будет сюжет, и какая же тут картина?
– Nem tudom, miért ne lehetne?! – mondta nagy hévvel, nyomatékkal a herceg. – Nemrégen láttam Bázelben egy ilyen képet.15 Nagyon szeretném elmondani önnek… Majd egyszer el is mondom… rám igen nagy hatással volt.442
442— Не знаю, почему же? — с жаром настаивал князь. — Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу — очень меня поразила.
– A bázeli képről okvetlenül beszéljen majd később – mondta Adelaida. – De most azt magyarázza meg, hogy fessem le azt a kivégzést? El tudja mondani, hogyan képzeli? Hát hogy fessem meg azt az arcot? Csak az arcot? Hát milyen az az arc?443
443— О базельской картине вы непременно расскажете после, — сказала Аделаида, — а теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?
– Pontosan a halál előtti percben – kezdte teljes készséggel a herceg; magukkal ragadták az emlékei, és szemmel láthatóan minden egyébről megfeledkezett -, pontosan abban a pillanatban, amikor már felment a kis lépcsőn, és éppen a vérpadra lépett. Ekkor felém tekintett; én az arcára pillantottam, és mindent megértettem… Egyébként hát hogy lehetne ezt elmondani?! Én roppant, de roppant szeretném, ha ön vagy valaki más megfestené! Jobb volna, ha ön festené meg! Én már akkor azt gondoltam, hogy hasznos kép lenne. Tudja, itt el kell képzelni mindent, ami előzőleg volt, mindent, mindent. Börtönben élt, és legalább egy héttel későbbre várta a kivégzést; valahogyan számított a szokásos formaságokra: az iratot még úgyis ide-oda küldik, és csak egy hét múlva érkezik meg. Ámde valami véletlen folytán meggyorsították az ügyintézést. Reggel öt órakor még aludt. Ez október végén történt; öt órakor még hideg van és sötét. Csendesen bement hozzá a börtönbiztos az őrökkel, és óvatosan megérintette a vállát; az elítélt felkönyökölt, egy kissé felemelkedett – világosságot látott: „Mi az?” – „Tíz óra tájban – kivégzés!” Félálmában nem hitte el, már-már vitatkozni kezdett: az irat csak egy hét múlva érkezik meg; de amikor egészen magához tért, nem vitatkozott tovább, elhallgatott – így beszélték -, aztán azt mondta: „Mégiscsak nehéz, ilyen hirtelen…” – aztán ismét elhallgatott, és most már nem akart mondani semmit. Három-négy óra az ismert dolgokkal telik el: jön a pap, aztán a reggeli, amelyhez bort, kávét és marhahúst is adnak (hát nem merő gúny ez? Csak gondoljuk meg, milyen kegyetlen dolog, másfelől viszont azok az ártatlan emberek bizony Isten tiszta szívvel teszik, és szentül azt hiszik, hogy ez igazi emberszeretet), aztán az öltözködés (tudják, milyen az elítélt öltözete?), végül a városon át a vesztőhelyre viszik… Én azt hiszem, útközben biztosan azt gondolta magában: „Még hosszú az út, még három utcasarok az élet; ha túlhaladok is az egyiken, még ott van a másik, aztán meg még a harmadik, ahol jobbra az a pék van… mikor érünk még a pékhez!” Körös-körül tömeg, lárma, kiabálás, tízezer arc, tízezer szempár – mindezt el kell viselni, de a legfőbb mégis az a gondolat: „Lám itt van tízezer ember, és ezek közül egyet se végeznek ki, engem meg kivégeznek!” Nos, mindez még előleg volt. Egy kis lépcső vezet a vérpadra; a kis lépcső előtt hirtelen sírva fakadt, pedig erős, bátor ember, és azt mondják, nagy gonosztevő volt. A pap egész idő alatt elválhatatlanul vele volt, még a kordén is vele ment, és állandóan beszélt neki, de ő aligha hallotta: ha kezd is odafigyelni, a harmadik szótól már nem ért semmit. Bizonyára így volt. Végre elindult a lépcsőn felfelé; a lába össze volt kötözve, úgyhogy csak apró léptekkel tudott haladni. A pap bizonyára okos ember volt, most már nem beszélt tovább, hanem szüntelenül odatartotta neki a keresztet, hogy csókolja meg. Már a lépcső aljánál is nagyon sápadt volt, amikor pedig felment, és megállt a vérpadon, egyszerre olyan fehér lett, mint a papír, pontosan olyan, akár a fehér írópapír. Bizonyára elgyengült, megmerevedett a lába, émelygett a gyomra – mintha fojtogatta és csiklandozta volna a torkát valami. Érezték már önök ezt valamikor ijedtükben vagy igen félelmes pillanatokban, amikor az értelem még teljesen megmarad, de már semmi hatalma sincs?! Én azt hiszem, hogy ha elkerülhetetlen pusztulás fenyegeti az embert, például ha ráomlik a ház, akkor hirtelen roppant szeretne leülni, eltakarni a szemét, és várni – lesz, ami lesz!…444
444— Это ровно за минуту до смерти, — с полною готовностию начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном, — тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Тут он взглянул в мою сторону; я поглядел на его лицо и всё понял… Впрочем, ведь как это рассказать! Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал! Лучше бы, если бы вы! Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно всё представить, что было заранее, всё, всё. Он жил. в тюрьме и ждал казни по крайней мере еще чрез неделю; он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти и только чрез неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября; в пять часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав, тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо; тот приподнялся, облокотился, — видит свет: "Что такое?" — "В десятом часу смертная казнь". Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет чрез неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал, — так рассказывали, — потом сказал: "Все-таки тяжело так вдруг…" — и опять замолк, и уже ничего не хотел говорить. Тут часа три-четыре проходят на известные вещи: на священника, на завтрак, к которому ему вино, кофей и говядину дают (ну, не насмешка ли это? Ведь, подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие), потом туалет (вы знаете, что такое туалет преступника?), наконец, везут по городу до эшафота… Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут Мне кажется, он, наверно, думал дорогой: "Еще долго, еще жить три улицы остается; вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо… еще когда-то доедем до булочника!". Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз, — все это надо перенести, а главное, мысль: "Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!". Ну, вот это всё предварительно. На эшафот ведет лесенка; тут он пред лесенкой вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек, большой злодей, говорят, был. С ним всё время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал, и все говорил, — вряд ли тот слышал: и начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так, должно быть. Наконец стал всходить на лесенку; тут ноги перевязаны, и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать. В низу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый как бумага, совершенно как белая писчая бумага Наверно, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, — как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно, — чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные ми нуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать — будь что будет!..
Nos hát, amikor jelentkezett ez a gyengeség, a pap gyors mozdulattal, némán, hirtelen az elítélt ajkához tartotta a keresztet, amolyan négyélű, kis ezüstkeresztet, gyakran, pillanatonként odatartotta. És az elítélt, mihelyt a szájához ért a kereszt, felnyitotta a szemét, néhány másodpercre mintha felélénkült volna, és megint magától járt a lába. Mohón csókolta a keresztet, sietett csókolni, mintha azért sietne, hogy el ne felejtsen magával vinni valamit, minden eshetőségre számítva, tartalékul, de aligha töltötte el valamiféle vallásos érzés abban a pillanatban. És így volt ez egészen a deszkáig… Furcsa, hogy ezekben az utolsó pillanatokban csak ritkán ájulnak el! Ellenkezőleg: a fej nagyon is él és működik, bizonyára erősen, erősen, erősen, akár a gép, ha jár; én azt képzelem, hogy csak úgy zakatolnak benne a különféle befejezetlen, talán nevetséges és mellékes gondolatok: „Lám, ennek, aki idebámul, bibircsók van a homlokán, a hóhér egyik alsó gombja meg rozsdás”… és eközben mindent tud, mindenre emlékszik az ember; van egy pont, amelyet sehogyan sem lehet elfelejteni; még ájulatba sem lehet esni tőle, mert minden e körül a pont körül jár és forog. Csak gondoljunk bele, hogy így van ez egészen a legutolsó negyedmásodpercig, amikor a fej már a kivégző tönkön fekszik, és vár, és… tudja, mire vár… és hirtelen hallja maga fölött, ahogy lesiklik a vas! Ezt okvetlenül hallja még! Ha én ott feküdnék, én szántszándékkal figyelném, és meg is hallanám! Talán csak egy pillanat tizedrészéig tart, de okvetlenül meghallja az ember! És képzeljék el, még most is vitatkoznak azon, hogy a fej, amikor lerepül, egy másodpercig talán még tudja is, hogy ő most lerepül – micsoda badarság! Hátha még Öt másodpercig is tudja?!…445
445Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, — часто подставлял, поминутно И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностию целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал. И так было до самой доски… Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают! Напротив, голова ужасно живет и работает, должно быть, сильно, сильно, сильно, как машина в ходу; я воображаю, так и стучат разные мысли, всё неконченные, и может быть, и смешные, посторонние такие мысли: "Вот этот глядит — у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела"… а между тем всё знаешь и всё помнишь; одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и всё около нее, около этой точки, ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет, и… знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло! Это непременно услышишь! Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал! Тут, может быть, только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь! И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела, — каково понятие! А что если пять секунд!..
Úgy fesse meg a vérpadot, hogy csak a legfelső lépcsőfokot lehessen látni közelről és világosan; az elítélt már fellépett rá, a feje, helyesebben az arca olyan fehér, akár a papír, a pap odanyújtja neki a keresztet, ő meg mohón nyújtja szederjes ajkát, csak néz és… mindent tud. A kereszt és a fej: ez a kép; a pap, a hóhér, a két bakó arcát meg néhány fejet és szempárt lent, mindezt mint mellékes részletet meg lehet festeni a háttérben, homályosan is… Ez az egész kép.446
446Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие губы, и глядит, и — всё знает. Крест и голова — вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, — всё это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара… Вот какая картина.
A herceg elhallgatott, és végignézett mindnyájukon.447
447Князь замолк и поглядел на всех.
– No, ez ugyan nemigen hasonlít a kvietizmushoz – mormolta maga elé Alekszandra.448
448— Это, конечно, непохоже на квиетизм, — проговорила про себя Александра.
– No, most pedig mondja el, hogyan volt szerelmes – mondta Adelaida.449
449— Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены, — сказала Аделаида.
A herceg meghökkenve pillantott rá.450
450Князь с удивлением посмотрел на нее.
– Ide hallgasson – mondta Adelaida szinte sietősen -, még tartozik avval, hogy beszéljen a bázeli képről, de én most azt akarom hallani, hogyan volt ön szerelmes; ne is tagadja, ön volt szerelmes. Azonkívül pedig mihelyt mesélni kezd, már mindjárt nem filozófus többé.451
451— Слушайте, — как бы торопилась Аделаида, — за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены; не отпирайтесь, вы были. К тому же вы, сейчас как начнете рассказывать, перестаете быть философом.
– Ha befejez egy történetet, mindjárt mintha szégyellné is magát azért, amit elmondott – jegyezte meg váratlanul Aglaja. – Miért?452
452— Вы, как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали, — заметила вдруг Аглая. — Отчего это?
– Ostobaságot beszélsz – torkolta le a tábornokné, és felháborodva nézett Aglajára.453
453— Как это, наконец, глупо, — отрезала генеральша, с негодованием смотря на Аглаю.
– Nem valami okos – tódította Alekszandra.454
454— Не умно, — подтвердила Александра.
– Ne hallgasson rá, herceg – fordult Miskinhez a tábornokné -, szántszándékkal csupa rosszindulatból mondja; egyáltalán nem ilyen rosszul van nevelve; ne gondoljon semmi rosszra, azért, mert így zaklatják. Bizonyára kieszeltek valami csínyt, de azért már szeretik önt. Én ismerem az arcukat.455
455— Не верьте ей, князь, — обратилась к нему генеральша — она это нарочно с какой-то злости делает; она вовсе не так глупо воспитана; не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормошат. Они, верно, что-нибудь затеяли, но они уже вас любят. Я их лица знаю.
– Én is ismerem az arcukat – mondta a herceg különös nyomatékkal.456
456— И я их лица знаю, — сказал князь, особенно ударяя на свои слова
– Hogyhogy? – kérdezte Adelaida kíváncsian.457
457— Это как? — спросила Аделаида с любопытством.
– Mit tud ön a mi arcunkról? – érdeklődött a másik két lány is.458
458— Что вы знаете про наши лица? — залюбопытствовали и две другие.
De a herceg hallgatott, és igen komoly volt; mindnyájan várták a válaszát.459
459Но князь молчал и был серьезен; все ждали его ответа.
– Máskor majd megmondom – felelte halkan, komolyan.460
460— Я вам после скажу, — сказал он тихо и серьезно.
– Ön határozottan kíváncsivá akar tenni bennünket – kiáltotta Aglaja. – Micsoda ünnepélyesség!461
461— Вы решительно хотите заинтересовать нас, — вскричала Аглая, — и какая торжественность!
– No, jó – mondta ismét sietve Adelaida -, de ha ön olyan jó ismerője az arcoknak, akkor biztosan szerelmes is volt; úgy látom, kitaláltam. Mondja el hát!462
462— Ну, хорошо, — заторопилась опять Аделаида, — но если уж вы такой знаток лиц, то наверно были и влюблены, я, стало быть, угадала. Рассказывайте же.
– Én nem voltam szerelmes – felelte a herceg ugyanolyan halkan és komolyan -, én… másképp voltam boldog.463
463— Я не был влюблен, — отвечал князь так же тихо и серьезно, — я… был счастлив иначе.
– Hogyan, mi tette boldoggá?464
464— Как же, чем же?
– Jó, elmondom – szólt mélyen eltűnődve a herceg.465
465— Хорошо, я вам расскажу, — проговорил князь как бы в глубоком раздумье.
6466
466VI
– Önök most – kezdte a herceg – olyan kíváncsian néznek rám, hogy ha nem elégítem ki az érdeklődésüket, bizonyára megharagszanak. No, csak tréfáltam – tette hozzá mindjárt mosolyogva. – Ott… ott sok-sok gyermek volt, és én minden időmet a gyermekekkel, csakis a gyermekekkel töltöttem. Odavalósi gyerekek voltak, egész csapat, valamennyien az iskolában tanultak. Én egyáltalán nem tanítottam őket, ó, nem, volt nekik tanítójuk az iskolában, Jules Thibault; talán tanítottam is őket, de többnyire csak úgy velük voltam, és így telt el mind a négy esztendő. Nekem nem is kellett semmi más. Mindent elmondtam nekik, semmit sem titkoltam előlük.16 Szüleik és rokonaik mind megharagudtak rám, mert a gyermekek végül nem tudtak meglenni nélkülem, és folyton köröttem tolongtak, és végül is a tanító lett a legfőbb ellenségem. Sokan ellenségemmé váltak ott… és mind a gyermekek miatt. Még Schneider is megpirongatott. Hát mitől féltek annyira? A gyermeknek mindent el lehet mondani… mindent; engem mindig megdöbbentett az a felismerés, hogy milyen rosszul ismerik a felnőttek a gyermekeket, még az apák és anyák is a saját gyermekeiket. Pedig a gyermekek elől semmit sem kell eltitkolni azzal az ürüggyel, hogy ők még kicsik, és korai még tudniuk ezt vagy azt. Milyen elszomorító és milyen szerencsétlen gondolat! És milyen pontosan észreveszik a gyermekek, hogy az apjuk túlságosan kicsinek tartja őket, azt hiszi, hogy nem értenek semmit, pedig mindent értenek. A felnőttek nem tudják, hogy a gyermek még a legnehezebb ügyekben is igen-igen fontos tanácsot tud adni. Ó, Istenem! Ha az emberre ránéz ez a kedves kis madár, boldogan, bizalmasan, hát szégyelli becsapni! Azért nevezem kis madárnak a gyermeket, mert a kis madárnál kedvesebb nincs is a világon. Egyébként egy eset miatt haragudtak meg rám a faluban… Thibault pedig valósággal irigyelt; eleinte állandóan csóválta a fejét, és csodálkozott, hogyan lehet az, hogy a gyermekek énnálam mindent, őnála meg jóformán semmit sem értenek, aztán pedig kinevetett, amikor azt mondtam neki, hogy egyikünk sem tanítja őket semmire, hanem inkább még ők tanítanak minket. És hogy tudott irigyelni és rágalmazni engem, holott ő maga is a gyermekekkel élt! A gyermekek gyógyítják meg az ember lelkét… Schneider intézetében élt egy beteg, egy nagyon szerencsétlen ember. Olyan szerencsétlen, hogy hozzá hasonlót már aligha lehet elképzelni. Azért küldték oda, hogy gyógyítsák ki őrültségéből; szerintem nem volt őrült, csak borzasztóan szenvedett… ez volt a betegsége. És ha tudnák, mit jelentettek végül neki ezek a gyermekek… De erről a betegről majd későbben beszélek; most azt mondom el, hogyan kezdődött ez az egész. A gyermekek eleinte nem szerettek engem. Én olyan nyurga voltam, olyan lompos; magam is tudom, hogy csúnya vagyok… és hát azonkívül idegen is voltam. A gyermekek eleinte kinevettek, sőt később kővel is megdobáltak, amikor meglesték, hogy megcsókoltam Marie-t. Pedig csak egyszer csókoltam meg… Nem, ne nevessenek – sietett elejét venni hallgatói gúnyolódásának -, szó sincs itt szerelemről. Ha tudnák, milyen szerencsétlen teremtés, akkor önök éppúgy megsajnálnák, mint én. A mi falunkba való volt. Anyja öregasszony; egészen roskatag, kétablakos kis házának egyik ablaka el volt kerítve; a községi hatóság engedélyével azon az ablakon át árult zsinórt, cérnát, dohányt, szappant, csupa ilyen garasos portékát, és abból élt. Beteg volt, mind a két lába dagadt, úgyhogy mindig egy helyben ült. Marie húszesztendős, sovány, gyenge leány; már rég megkapta a tüdőbajt; de azért továbbra is nehéz munkára járt házakhoz, napszámba: padlót sikált, fehérneműt mosott, felsöpörte az udvart, ellátta a jószágot. Egy francia vigéc egyszer átutazóban elcsábította és magával vitte, de egy hét múlva magára hagyta az úton, és titokban kereket oldott. Koldulva, condrákban, lyukas cipőben, szutykosan jött haza; egy teljes hétig gyalogolt, a mezőn hált, és nagyon meghűlt, a lába csupa seb, a keze megdagadt és kirepedezett. Egyébként azelőtt se volt szép, de a szeme szelíd, jóságos, ártatlan. Roppant hallgatag. Egyszer, még régebben, munka közben váratlanul énekelni kezdett, és emlékszem, mindenki elcsodálkozott és felnevetett: „Marie énekel! Hogy lehet ez? Marie énekel!” – és szörnyen zavarba esett, és aztán örökre elhallgatott. Akkor még kedvesek voltak hozzá, de amikor lerongyolódva, betegen visszatért, senki sem érzett iránta egy szemernyi szánalmat sem! Milyen kegyetlenek is az emberek! Milyen merev fogalmaik vannak erről! Az anyja volt az első, aki haraggal és megvetéssel fogadta: „Szégyent hoztál a fejemre!” – mondta. Ő volt az első, aki pellengérre állította: amikor a faluban híre terjedt, hogy Marie hazajött, mindenki szaladt, hogy megnézze, szinte az egész falu az öregasszony házába csődült: apraja-nagyja, asszonyok, leányok, odasietett az egész mohó tömeg. Marie éhesen, rongyosan az öregasszony lábánál, a szoba földjén hevert. Körötte mindenki úgy nézett rá, mint valami féregre; az öregek szidták, becsmérelték, a fiatalok kigúnyolták, az asszonyok is becsmérelték és szidták, és úgy néztek rá, mint valami pókra. Az anyja mindezt megengedte, csak ült ott, és helyeslően bólogatott. Anyja akkor már nagyon beteg volt, szinte haldoklott; két hónap múlva csakugyan meg is halt; tudta, hogy hamarosan meghal, de mind haláláig nem volt hajlandó kibékülni a lányával, nem is szólt hozzá egy szót sem, aludni kikergette a pitvarba, és alig adott ennie. Igen meleg vízben kellett áztatnia fájós lábát; Marie mindennap megmosta a lábát, és ápolta; anyja némán fogadta e szolgálatait, és egy kedves szót se szólt hozzá; Marie elviselte ezt, és később, amikor megismerkedtem vele, észrevettem, hogy mindezt ő is helyesnek találja, és maga is valami utolsó rongynak tartotta magát. Amikor az anyja végképp ágynak esett, sorjában jöttek a falubeli öregasszonyok, és ápolták, mert ott ez a szokás. Ekkor már egyáltalán nem adtak enni Marie-nak; a faluban mindenki elkergette, meg munkát sem akart adni neki senki, mint azelőtt. Mindnyájan valósággal leköpték, férfiak még nőszámba se vették, állandóan mindenféle trágárságokat mondtak neki. Néha, igen ritkán, amikor a korhelyek jól berúgtak vasárnaponként, csupa csúfságból néhány garast dobtak oda neki, csak úgy a földre; Marie szótlanul felvette. Akkor már vért köpött. Végül már egészen cafatokká szakadtak rongyai, úgyhogy szégyellt a faluban mutatkozni, visszatérése óta pedig állandóan mezítláb járt. Ekkor kezdték csúfolni, kivált a gyermekek; csapatostul követték – több mint negyven iskolás gyermek volt ott -, és még sárral is megdobálták. Marie arra kérte a csordást, engedje meg, hogy a teheneket őrizhesse, de a pásztor elzavarta. Ekkor Marie engedély nélkül, magától kezdett eljárni hazulról a csordával egész napra. Mivel igen nagy hasznára volt a pásztornak, és ezt a csordás maga is észrevette, most már nem zavarta el, sőt néha oda is adta neki az ebédje maradékát: egy kis sajtot meg kenyeret. Ezt nagy kegynek tartotta a maga részéről. Amikor Marie anyja meghalt, a lelkipásztor a templomban nem átallotta ország-világ előtt megszégyeníteni Marie-t. Marie úgy állt a koporsó mellett, ahogy volt, condrákban, és zokogott. Sokan gyűltek össze, hogy megnézzék, hogyan sír majd Marie, hogy megy a koporsó után; ekkor a lelkész – még fiatal ember volt, és mindenáron arra törekedett, hogy nagy prédikátor váljék belőle – a gyülekezethez fordult, és Marie-ra mutatott. „Ez okozta e tisztes asszony halálát – pedig ez nem igaz, mert már két éve beteg volt -, lám, itt áll előttetek, és nem mer a szemetekbe nézni, mert megbélyegezte az Isten ujja; lám, mezítláb, rongyokban jár: intő példa azoknak, akik elvesztik erényüket! Pedig ki ő? Ennek az asszonynak a lánya!” – meg minden effélét mondott. És képzeljék el, hogy ez az aljasság csaknem mindenkinek tetszett, de… ekkor különös história történt; közbeléptek a gyermekek, mert a gyermekek akkor már az én pártomon álltak, és megszerették Marie-t. Így történt a dolog. Szerettem volna tenni valamit Marie-ért; pénzre lett volna nagy szüksége, de nekem ott sohase volt egy garasom sem. De volt egy kis briliáns dísztűm, hát azt adtam el egy üzérnek, aki faluról falura járt, és ócska ruhával kereskedett. Nyolc frankot adott, pedig a tű jó negyvenet is megért. Sokáig azon igyekeztem, hogy egyedül találjam Marie-t; végre találkoztunk a kertek alatt egy sövénynél, a hegyre vezető mellékösvényen; egy fa mögött. Odaadtam a nyolc frankot, és azt mondtam neki, hogy takarékosan bánjon vele, mert nekem már nem lesz több pénzem, aztán megcsókoltam, és azt mondtam: ne gondolja, hogy nekem valamiféle rossz szándékom van, én nem azért csókolom meg, mert szerelmes vagyok belé, hanem azért, mert nagyon sajnálom, és én sohase tartottam őt bűnösnek egy cseppet sem, csak szerencsétlennek. Nagyon szerettem volna megvigasztalni, és biztosítani, hogy nem kell olyan alávalónak tartani magát mindenki előtt, de ő, úgy látszik, nem értette meg. Én mindjárt észrevettem ezt, bár jóformán egész idő alatt csak hallgatott, és szemét lesütve borzasztóan restelkedett. Amikor befejeztem, kezet csókolt nekem: én is mindjárt megfogtam a kezét, de ő gyorsan elrántotta. Ekkor lestek meg bennünket a gyermekek – egész sereg; később megtudtam, hogy már rég leskelődtek utánam. Fütyülni, tapsolni, nevetni kezdtek, Marie meg futásnak eredt. Én mondani akartam nekik valamit, de ők kővel dobáltak meg. Ugyanazon a napon mindenki, az egész falu megtudott mindent; mindenki megint csak Marie-ra támadt: ezentúl még jobban gyűlölték. Sőt azt is hallottam, hogy valamilyen büntetésre akarták ítélni, de hál’ Istennek, erre nem került sor; de a gyermekek nem hagytak békét neki, még jobban csúfolták, mint azelőtt, és sárral dobálták, kergették, Marie futott-futott előlük azzal a gyenge tüdejével, majd megfulladt, a gyermekek meg utána rohantak, és kiabálva szidták. Egyszer kis híján összeverekedtem velük. Aztán beszélni kezdtem velük, beszéltem mindennap, amikor csak tudtam. Néha megálltak, és figyelmesen hallgattak, bár tovább szidták Marie-t. Elmondtam nekik, milyen szerencsétlen Marie; nemsokára abbahagyták az ócsárlást, és szótlanul elsomfordáltak. Apránként elkezdtünk beszélgetni, és én semmit sem titkoltam el előlük; mindent elmondtam nekik. Nagy érdeklődéssel hallgatták, és nemsokára sajnálni kezdték Marie-t. Egyik-másik barátságosan köszönt neki, ha találkozott vele; ott az a szokás, hogy ha ketten találkoznak – akár ismerősök, akár nem -, meghajolnak, és azt mondják: „Jó napot!” Elképzelem, hogy csodálkozott Marie. Egyszer két kislány ennivalót szerzett, elvitték, odaadták neki, aztán eljöttek hozzám, és elújságolták. Azt mondták, hogy Marie sírva fakadt, és hogy ők most már nagyon szeretik. Nemsokára valamennyien megszerették, és egyúttal váratlanul engem is kezdtek szeretni. Gyakran eljártak hozzám, és folyton arra kértek, hogy beszéljek nekik; azt hiszem, jól beszéltem, mert nagyon szerették hallgatni. Később csakis azért tanultam és olvastam mindent, hogy aztán elmeséljem nekik, és így mesélgettem három éven át. Amikor pedig később elítéltek – még Schneider is! – amiatt, hogy úgy beszélek velük, mint felnőttekkel, és semmit sem titkolok előlük, akkor azt feleltem, hogy hazudni szégyen a gyermekeknek, hogy úgyis tudnak ők mindent, akárhogyan titkolgatják is előlük, és bizonyára rosszul tudtak meg egyet-mást, éntőlem meg nem rosszul tudják meg. Jusson csak eszébe mindenkinek, hogy valamikor ő maga is volt gyermek. Nem adtak igazat nekem… Marie-t két héttel anyja halála előtt csókoltam meg; amikor pedig a lelkész azt a prédikációt mondta, már minden gyermek az én pártomon állt. Én mindjárt elmondtam nekik a dolgot, és megvilágítottam nekik a lelkész viselkedését; mindnyájan megharagudtak rá, némelyikük annyira, hogy kővel beverték az ablakait. Én megfékeztem őket, mert ez már csúnya dolog volt, de a faluban mégis mindenki rögtön megtudott mindent, és akkor fogták rám, hogy elrontom a gyermekeket. Aztán megtudták, hogy a gyermekek szeretik Marie-t, és erre szörnyen megijedtek; de Marie már boldog volt. A gyermekeknek még azt is megtiltották, hogy találkozzanak vele, de ők titokban ki-kiszaladtak hozzá a csordalegelőre, eléggé messzire, csaknem félversztányira a falutól, kisebb ajándékokat vittek neki, de némelyik csupáncsak azért szaladt oda, hogy megölelje, megcsókolja, és azt mondja neki: „Je vous aime, Marie!”17 – és máris hanyatt-homlok futott vissza. Marie majd megőrült ettől a hirtelen boldogságtól; erről még álmodni se mert volna; restelkedett is, örült is, és ami a fő, a gyermekek, kivált a kislányok szerettek el-elszaladni hozzá, hogy megmondják neki: én szeretem, és nagyon sokat beszélek róla. Elmesélték, hogy én mindent elmondtam nekik, és hogy most már mindnyájan szeretik, sajnálják, és mindig ugyanúgy fognak érezni iránta. Aztán elszaladtak hozzám, és boldog, buzgó arcocskával újságolták, hogy most látták Marie-t, és Marie üdvözletét küldi. Esténként elsétáltam a vízeséshez; ott volt egy hely, amelyet a falu felől egyáltalán nem lehetett látni, topolyák nőttek körös-körül; hát oda futottak hozzám esténként a gyermekek, némelyik szinte titokban. Azt hiszem, roppant nagy gyönyörűséget szerzett nekik az én szerelmem Marie iránt, és ez az egyetlen, amiben egész ottani életem alatt becsaptam a gyermekeket. Nem akartam kiábrándítani őket azzal, hogy egyáltalán nem szeretem Marie-t, vagyis hogy nem vagyok szerelmes belé, csak nagyon sajnálom; jól láttam, hogy nekik jobban tetszik úgy, ahogy ők elképzelték és feltételezték a dolgot, így hát csak hallgattam, és úgy tettem, mintha eltalálták volna az igazat. És milyen tapintatosak, gyengédek voltak ezek a kicsiny szívek: a többi között lehetetlennek tartották, hogy ha egyszer az ő jó Léonjuk annyira szereti Marie-t, Marie olyan rossz ruhában, mezítláb járjon. Képzeljék el: szereztek neki cipőt, harisnyát, fehérneműt, sőt még valami ruhát is; hogyan tudták ezt kiügyeskedni – nem tudom; az egész gyermekhad dolgozott. Amikor efelől faggattam őket, csak nevettek vidáman, a lányok meg tapsikoltak, és összecsókolóztak. Néha, ugyancsak titokban, kijártam, hogy találkozzak Marie-val. Már nagyon beteg volt, alig tudott járni; végül aztán nem is szolgálta tovább a pásztort, de azért minden reggel kiment a csordával. Leült valahová félre, egy meredek, csaknem függőleges sziklának volt egy kiszögellése; Marie leült egy eldugott sarokban a kőre, és szinte mozdulatlanul ült ott egész nap, kora reggeltől egészen addig, amikor hazaindult a csorda. A tüdőbaj már annyira legyengítette, hogy többnyire fejét a sziklának támasztva, behunyt szemmel ült, és nehezen lélegezve szunyókált; arca olyan sovány lett, mint egy csontvázé, és veríték gyöngyözött a halántékán meg a homlokán. Mindig így találtam. Csak egy pillanatra mentem oda, és én sem akartam, hogy meglássanak. Mihelyt megjelentem, Marie mindjárt felrezzent, felnyitotta a szemét, és szaladt kezet csókolni. Én már nem is vettem el a kezemet, mert ez boldogságot szerzett neki; mialatt ott ültem, állandóan remegett és sírt; igaz, többször is próbált beszélni, de nehéz volt megérteni, mit mond. Mindig roppant izgatott, felbuzdult állapotban volt, akár az őrült. A gyermekek néha velem jöttek. Ilyen esetekben rendszerint megálltak egy kissé távolabb, mintha oltalmaznának bennünket valamitől és valakitől, és ez rendkívül kellemes volt nekik. Ha eltávoztunk, Marie megint egyedül maradt, és szemét behunyva mozdulatlanul megint a sziklának támaszkodott, mint azelőtt; bizonyára ábrándozott valamiről. Egy reggel azonban már nem tudott kimenni a csordalegelőre, hanem otthon maradt az üres házában. A gyermekek mindjárt megtudták ezt, és azon a napon csaknem mindnyájan megfordultak nála: meglátogatták; egyes-egyedül, elhagyatva feküdt az ágyában. Két napig csakis a gyermekek ápolták, hol az egyik, hol a másik szaladt be hozzá, de aztán, amikor a faluban híre terjedt, hogy Marie már csakugyan halálán van, egymás után mentek hozzá az öregasszonyok, ott ültek, és virrasztottak mellette. A falubeliek, úgy látszik, megsajnálták Marie-t, legalábbis most már nem tartották vissza tőle, és nem szidták a gyermekeket, mint azelőtt. Marie állandóan bódulatban volt, de nyugtalanul aludt: borzalmasan köhögött. Az öregasszonyok el-elkergették ugyan a gyermekeket, de azok odaszaladtak az ablak alá, néha csak egy pillanatra, hogy csupán ennyit mondjanak: „Bonjour, notre bonne Marie.”18 Ő pedig, mihelyt meglátta vagy meghallotta őket – az öregasszonyokra nem is figyelve -, mindjárt megpróbált felkönyökölni, és hálásan bólogatott nekik. A gyermekek változatlanul vittek neki egy kis nyalánkságot, de már jóformán semmit sem evett. Biztosítom önöket, a gyermekeknek köszönhető, hogy Marie majdnem boldogan halt meg. Ők feledtették el vele sötét szerencsétlenségét, mintha bűnbocsánatot nyert volna tőlük – mert mindvégig nagy bűnösnek tartotta magát. A gyermekek, akár a kismadarak a szárnyukkal, repdestek az ablakánál, és minden reggel bekiáltottak neki: „Nous t’aimons, Marie.”19 Nagyon hamar meghalt. Azt hittem, sokkal tovább él. A halála előtti estén napnyugta előtt elmentem hozzá; azt hiszem, megismert, és én utoljára megszorítottam a kezét; hogy összeaszalódott a keze! És másnap egyszer csak jönnek, és mondják, hogy Marie meghalt. Ekkor aztán nem lehetett csitítani a gyermekeket: virágokkal díszítették fel az egész koporsót, és koszorút tettek a fejére. A lelkész most már nem becsmérelte a halottat a templomban, de meg hát igen kevesen is voltak a temetésén, csak kíváncsiságból jöttek el néhányan; de amikor vinni kellett a koporsót, a gyermekek egyszerre mind odarohantak, hogy ők vigyék. De mivel ők maguk nem bírták, hát segítettek, szaladtak mind a koporsó után, és sírtak valamennyien. Attól fogva Marie kis sírhalmát állandóan kegyelettel gondozták a gyermekek: körülültették rózsával, és minden évben virágokkal díszítik fel. De éppen a temetés után kezdett csak igazán üldözni az egész falu a gyermekek miatt. A lelkész meg a tanító volt a főkolompos. A gyermekeknek megtiltották, hogy találkozzanak velem, Schneider pedig vállalta, hogy erre majd ügyel. De mi mégis találkoztunk, és messziről integetve, jelekkel értettük meg magunkat. De kis cédulákat is küldözgettek nekem. Később minden rendbe jött, de akkor is nagyon jó volt ez így: e miatt az üldözés miatt még közelebb kerültem a gyermekekhez. Az utolsó évben majdnem kibékültünk Thibault-val meg a lelkésszel. De Schneider sokat beszélt nekem, és vitatkozott velem azon, hogy káros a „rendszerem” a gyermekekkel kapcsolatban. Ugyan, miféle rendszerem volt nekem?! Végül Schneider elmondta egy igen különös gondolatát – ez már közvetlenül a hazautazásom előtt történt -, azt mondta: ő teljesen meggyőződött arról, hogy egészen gyermek vagyok, csak termetben és arcban hasonlítok felnőtt emberhez, de szellemi fejlődésemet, lelkemet, jellememet, sőt az eszemet tekintve, nem vagyok felnőtt, és ilyen maradok, akár ha hatvan évig élek is. Én nagyot nevettem: természetesen nincs igaza, mert hát hogy volnék én gyermek? De az igaz, hogy csakugyan nem szeretek nagyokkal, felnőttekkel, emberekkel lenni – ezt már rég észrevettem -, azért nem szeretek, mert nem tudok. Akármit mondanak is, akármilyen jók is hozzám, valahogy mégis mindig nehezemre esik velük lenni, és roppant örülök, ha mielőbb mehetek az én társaimhoz, az én társaim pedig mindig gyermekek voltak, de nem azért, mintha magam is gyermek volnék, hanem csakis azért, mert mindig vonzódtam a gyermekekhez. Amikor még az ottani, falusi életem kezdetén – akkor, amikor kijártam a hegyekbe búsulni egyedül -, amikor egyedül bolyongva, kivált délben – valahányszor kiengedték az iskolából – találkoztam ezzel a táskákkal, palatáblákkal futkosó, kiabáló, nevetgélő, játszadozó, lármás gyermeksereggel, egyszeribe hozzájuk húzott szívem-lelkem. Nem tudom, miért, de valami rendkívül erős, boldog érzés hatalmasodott el rajtam, valahányszor találkoztam velük. Gyakran megálltam, és nevettem örömömben, ahogy elnéztem ezeket az örökké ide-oda futkosó kis motolla-lábakat, az együtt szaladgáló kislányokat és fiúkat, láttam nevetni és sírni őket (mert többen összeverekedtek, sírva fakadtak, aztán megint kibékültek, és együtt játszottak, mialatt az iskolából hazáig futottak), és ilyenkor elfelejtettem minden bánatomat. És aztán már nem tudtam megérteni – mind e három év alatt -, hogy tudnak búsulni, és miért búsulnak az emberek. Nekik szenteltem az egész életemet. Sohase szándékoztam elhagyni azt a falut, eszembe sem jutott, hogy valamikor majd ide, Oroszországba jövök. Azt hittem, örökre ott maradok, de végül beláttam, hogy Schneider nem tarthat el tovább, meg aztán történt is valami, bizonyára olyan fontos dolog, hogy maga Schneider siettette elutazásomat, és helyettem ő válaszolt valami levélre. Hát én most megnézem, mi ez, és tanácsot kérek valakitől. Lehet, hogy teljesen megváltozik a sorsom, de hát nem ez a lényeg, nem ez a fontos. Az a fontos, hogy most már megváltozott az egész életem. Én sok mindent hagytam ott, túlságosan sokat. Minden eltűnt. Ahogy a vasúti kocsiban ültem, azt gondoltam: „Most megyek a felnőtt emberek közé; lehet, hogy én semmit sem tudok, de az bizonyos, hogy új élet kezdődik.” Elhatároztam: becsületesen és határozottan teljesítem ezt a feladatomat. Talán majd unatkozom az emberek között, és nehezemre is esik velük lennem. Mindenekelőtt elhatároztam, hogy mindenki iránt udvarias és őszinte leszek; hisz úgyse követelhet tőlem senki többet. Lehet, hogy itt is gyermeknek tartanak majd… ám legyen! Sőt, valamiért mindenki félkegyelműnek tart; valamikor csakugyan annyira beteg voltam, hogy akkor olyan lettem, mint egy félkegyelmű, de miként volnék félkegyelmű most, amikor magam is tudom, hogy félkegyelműnek tartanak? Ha belépek valahová, azt gondolom: „Lám, félkegyelműnek tartanak, pedig én okos vagyok, de hát ők ezt nem is sejtik…” Gyakran megfordul a fejemben ez a gondolat. Amikor Berlinben kaptam onnan néhány kis levelet, amelyeket mindjárt elutazásom után írtak a gyermekek, akkor eszméltem rá igazán, mennyire szerettem őket. Nagyon nehéz lesz az ember szíve, amikor megkapja az első levelet! Hogy búsultak, amikor elbúcsúztunk! Már egy hónappal előbb kezdték a búcsúzkodást: „Léon s’en va, Léon s’en va pour toujours!”20 Minden este összejöttünk a vízesésnél, mint azelőtt, és állandóan arról beszéltünk, hogyan válunk el. Néha ugyanolyan vidámak voltunk, mint azelőtt; de amikor az éjszaka közeledtével hazaindultak, erősen és hevesen átöleltek, ami azelőtt nem fordult elő. Néhányan titokban futottak oda hozzám, egyenként, csak azért, hogy ne a többiek előtt, hanem egyedül öleljenek és csókoljanak meg. Amikor már útnak indultam, csapatostul kikísértek az állomásra. A vasútállomás körülbelül egyversztányira volt a falunktól. Türtőztették magukat, nem akartak sírni, de sokan bizony nem állták meg, és hangosan zokogtak, kivált a lányok. Siettünk, hogy ne késsek el, de a csapatból útközben olykor hirtelen odafutott hozzám egyik-egyik, átölelt kicsi karjával, és úgy csókolgatott; az ő kedvükért aztán meg-megállítottam az egész csapatot; bárhogy siettünk is, azért mindnyájan megálltunk, és megvártuk, amíg ezek elbúcsúznak. Amikor beszálltam a kocsiba, és elindult a vonat, mindnyájan hurrát kiáltottak, és sokáig egy helyben álltak, amíg csak teljesen el nem tűnt szemük elől a vonat. Én is mindaddig visszanéztem… Tudják, amikor az imént beléptem ide, és az önök kedves arcába néztem – most már alaposan szemügyre veszem az arcokat -, és hallottam első szavaikat, először könnyebbült meg a lelkem azóta, hogy eljöttem onnan. Az imént azt gondoltam, hogy én talán csakugyan boldog vagyok; hiszen tudom, ha nem egyhamar talál az ember olyanokat, akiket mindjárt megszeret, én pedig alighogy leszálltam a vonatról, máris megtaláltam önöket. Nagyon jól tudom, hogy az emberek szégyellnek mások előtt a maguk érzéseiről beszélni, de én mégis beszélek, és nem szégyellem magam önök előtt! Én emberkerülő vagyok, és lehet, hogy sokáig nem jövök ide. De ne vegyék rossz néven: ezt nem azért mondtam, mert nem tisztelem-becsülöm önöket, és azt se gondolják, hogy megsértődtem valami miatt. Azt kérdezték az előbb, mit vettem észre az önök arcán, és mi a véleményem róluk. A legnagyobb készséggel megmondom. Önnek, Adelaida Ivanovna, boldog arca van, a három közül az öné a legrokonszenvesebb. Ezenkívül nagyon szép is; ha önre ránéz az ember, azt mondja: „Olyan az arca, mint egy jó húgocskáé.” Egyszerűen és vidáman szemléli az életet, de hamar meg tudja ismerni a szívet is. Ez a véleményem az ön arcáról. Önnek, Alekszandra Ivanovna, szintén gyönyörű és nagyon bájos arca van, de bizonyára van valami titkos bánata; kétségtelenül nagyon jólelkű, de nem vidám. Az arcán van egy sajátos árnyalat, Holbein drezdai Madonnájához hasonlít. Nos, ennyit az ön arcáról; jó gondolatolvasó vagyok? Hisz önök maguk tartanak engem gondolatolvasónak. Ami pedig az ön arcát illeti, Lizaveta Prokofjevna – fordult hirtelen a tábornokné felé -, nem is csupán véleményem, hanem szilárd meggyőződésem, hogy ön tekintet nélkül a korára, mindenben, mindenben, minden jóban és minden rosszban – egészen gyermek. Remélem, nem haragszik meg rám, amiért ezt mondom? Hisz tudja, milyen nagyra tartom én a gyermekeket! És ne gondolja, hogy együgyűségből beszélek most ilyen nyíltan az önök arcáról; ó, nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy nekem is van ezzel valami célom!467
467— Вот вы все теперь, — начал князь, — смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, — прибавил он поскорее с улыбкой. — Там… там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтоб учил их; о нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо; я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им всё говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети наконец без меня обойтись не могли и всё вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне наконец первым врагом. У меня много стало там врагов, и всё из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно всё говорить, — всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю… а Тибо просто мне завидовал; он сначала всё качал головой и дивился, как это дети у меня всё понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми! Через детей душа лечится… Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастие, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства; по-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал, — вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети… Но я вам про этого больного потом лучше расскажу; я расскажу теперь, как это всё началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый; я знаю, что я и собой дурен… наконец, и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее… Нет, не смейтесь, — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц, — тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней, в их маленьком, совсем ветхом домишке, в два окна, было отгорожено одно окно, по дозволению деревенского начальства; из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом, всё на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней всё ноги пухли, так что всё сидела на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая; у ней давно начиналась чахотка, но она всё ходила по домам в тяжелую работу наниматься поденно — полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками, шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась; ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой не хороша; глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз, прежде еще, она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться: "Мари запела! Как? Мари запела!" — и она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком! Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать, первая, приняла ее со злобой и с презреньем: "Ты меня теперь обесчестила" Она первая ее и выдала на позор: когда в деревне услышали, что Мари воротилась; то все побежали смотреть Мари, и чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе: старики, дети, женщины, девушки, все, такою торопливою, жадною толпой. Мари лежала на полу, у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презреньем таким, как на паука какого. Мать всё это позволила, сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала; чрез два месяца она и в самом деле померла; она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду; Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней; она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари всё переносила, и я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама всё это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи, по очереди, так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить; а в деревне все ее гнали и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее, а мужчины даже за женщину перестали ее считать, всё такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, прямо на землю; Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец ее отрепья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне; ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, — их было человек сорок с лишком школьников, — стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху и он заметил это, то уж и не прогонял ее и иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти; тогда пастор, — он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, — обратился ко всем и указал на Мари. "Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины" (и неправда, потому что та уже два года была больна), "вот она стоит пред вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом божиим; вот она босая и в лохмотьях, — пример тем, которые теряют добродетель! Кто же она? Это дочь ее!", и всё в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась, но… тут вышла особенная история; тут вступились дети, потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари; ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику: он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал восемь франков, а она стоила верных сорок. Я долго старался встретить Мари одну; наконец мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить и уверить ее, что она не должна себя такою низкою считать пред всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она всё время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня; всё обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя всё еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали разговаривать, я от них ничего не таил; я им всё рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться; там в обычае, встречая друг друга, — знакомые или нет, — кланяться и говорить: "Здравствуйте". Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и всё просили, чтоб я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился и читал всё только для того, чтоб им потом рассказать, и все три года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, — Шнейдер тоже, — зачем я с ними говорю как с большими и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того всё знают, как ни таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были… Я поцеловал Мари еще за две недели до того, как ее мать умерла; когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора; все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно; но тотчас же в деревне все всё узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсте от деревни; они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтоб обнять ее, поцеловать, сказать: "Je vous aime, Marie!" ["Я вас люблю, Мари!" (франц.)] — и потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастия; ей это даже и не грезилось; она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им всё пересказал и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари и что Мари мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду; там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи; туда-то они ко мне по вечерам и сбегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари, и вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый LИon так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье; как это они ухитрились, не понимаю; всею ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила; наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной, почти прямой, отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что всё больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем; она всё время, как я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале; она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинехонька. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди, но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари, по крайней мере детей уже не останавливали и не бранили, как прежде. Мари всё время была в дремоте, сон у ней был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только сказать: "Bonjour, notre bonne Marie".[ "Здравствуй, наша славная Мари" (франц.)] A та, только завидит или заслышит их, вся оживлялась и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницею. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: "Nous t'aimons, Marie". ["Мы тебя любим, Мари" (франц.)] Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука! А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так только, из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это всё уладилось, но тогда было очень хорошо: я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной "системе" с детьми. Какая у меня система! Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, — это уж было пред самым моим отъездом, — он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, — и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моего житья в деревне, — вот когда я уходил тосковать один в горы, — когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добегали), и я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я всё буду там, но я увидал наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это всё не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Всё исчезло. Я сидел в вагоне и думал: "Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь". Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным; больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, — так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: "Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются…". У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо! Как они тосковали, провожая меня! Еще за месяц начали провожать: "Léon s'en va. Léon s'en va pour toujours!".[ "Леон уезжает, Леон уезжает навсегда!" (франц.)] Мы каждый вечер сбирались по-прежнему у водопада и всё говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде; только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, для того только, чтоб обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всею гурьбой, провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для того и останавливал всю толпу; а мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон и вагон тронулся, они все мне прокричали "ура!" и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел… Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, — я теперь очень всматриваюсь в лица, — и услышал ваши первые слова, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых: я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь, а я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль: я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо, из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь: "У ней лицо, как у доброй сестры". Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы невеселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну, вот и про ваше лицо; хорош я угадчик? Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, — обратился он вдруг к генеральше, — про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты так откровенно всё это говорил сейчас вам про ваши лица, о нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел.
7468
468VII
Amikor a herceg elhallgatott, valamennyien vidáman néztek rá, még Aglaja is, de kivált Lizaveta Prokofjevna.469
469Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна.
– No, jól levizsgáztattátok! – kiáltotta. – Azt hitték, kedves hölgyeim, hogy majd önök pártfogolják szegényként, holott ő az, aki éppen csak hajlandó társaságául választani önöket, mégpedig azzal a fenntartással, hogy csak ritkán jár ide. No, mi ugyan jól megjártuk, de legkivált Ivan Fjodorovics, és én örülök ennek. Bravó, herceg! Az előbb meghagyták nekünk, hogy vizsgáztassuk le önt! Az pedig, amit az arcomról mondott, színtiszta igazság; valóban gyermek vagyok, és én ezt jól tudom. Már eddig is tudtam; ön egyetlen szóval kifejezte a gondolatomat. Az ön jellemét a magaméhoz teljesen hasonlónak találom, és ennek nagyon örülök; úgy hasonlítunk egymáshoz, mint két vízcsepp. Csak az a különbség, hogy ön férfi, én meg nő vagyok, és én nem voltam Svájcban.470
470— Вот и проэкзаменовали! — вскричала она. — Что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протежировать, как бедненького, а он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада; а пуще всего Иван Федорович. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то всё совершенная правда: я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это; вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада; как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина и в Швейцарии не была; вот и вся разница.
– Ne siessen annyira, maman! – kiáltott fel Aglaja. – Hisz a herceg azt mondja, hogy mindezekkel a vallomásokkal sajátos célja van, és nem a levegőbe beszélt.471
471— Не торопитесь, maman, — вскричала Аглая, — князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел и неспроста говорил.
– Igen, igen – nevetett a másik két lány.472
472— Да, да, — смеялись другие.
– Ne ingerkedjetek vele, kedveseim, mert lehet, hogy ravaszabb, mint ti hárman együtt. Majd meglátjátok. De Aglajáról miért nem mondott semmit, herceg? Aglaja várja, és én is várom.473
473— Не труните, милые, еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе. Увидите. Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду.
– Most semmit se mondhatok; majd megmondom máskor.474
474— Я ничего не могу сейчас сказать; я скажу потом.
– Miért? Azt hiszem, eléggé figyelemreméltó!475
475— Почему? Кажется, заметна?
– Ó, igen, figyelemre méltó – felelte a herceg, és Aglajához fordult. – Ön rendkívül szép, Aglaja Ivanovna. Olyan szép, hogy az ember nem is mer ránézni.476
476— О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.
– Ennyi az egész? És a tulajdonságai? – faggatta makacsul a tábornokné.477
477— И только? А свойства? — настаивала генеральша.
– A szépségről nehéz véleményt mondani; erre még nem készültem fel. A szépség: talány.478
478— Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота — загадка.
– Ez azt jelenti, hogy ön talányt adott fel Aglajának – mondta Adelaida -, no, fejtsd meg, Aglaja. De szép, herceg, ugye szép?479
479— Это значит, что вы Аглае загадали загадку, — сказала Аделаида, — разгадай-ка, Аглая. А хороша она, князь, хороша?
– Rendkívül szép! – felelte nagy hévvel a herceg, és elragadtatással nézett Aglajára. – Majdnem olyan, mint Nasztaszja Filippovna, bár az arca egészen más!480
480— Чрезвычайно! — с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю, — почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое!..
Mindnyájan elámultak és összenéztek.481
481Все переглянулись в удивлении.
– Mint kicsodaaa?! – kérdezte elnyújtva a tábornokné. – Mint Nasztaszja Filippovna? Hát hol látta ön Nasztaszja Filippovnát? Miféle Nasztaszja Filippovnáról beszél?482
482— Как кто-о-о? — протянула генеральша, — как Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна?
– Gavrila Ardalionovics az imént mutatta a fényképét Ivan Fjodorovicsnak.483
483— Давеча Гаврила Ардалионович Ивану Федоровичу портрет показывал.
– Micsoda?! Idehozta azt a fényképet Ivan Fjodorovicsnak?!484
484— Как, Ивану Федоровичу портрет принес?
– Megmutatni. Nasztaszja Filippovna ma Gavrila Ardalionovicsnak ajándékozta, és ő elhozta, hogy megmutassa.485
485— Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать.
– Látni akarom! – kiáltott fel a tábornokné. – Hol az a fénykép? Ha neki ajándékozta, akkor nála is kell lennie, ő pedig biztosan a dolgozószobában van. Szerdánként ide jár dolgozni, és négynél előbb sose megy el. Rögtön hívják ide Gavrila Ardalionovicsot! De mégse! Nem epedek el a vágytól, hogy láthassam. Legyen szíves, kedves herceg, menjen át a dolgozószobába, vegye el tőle azt a fényképet, és hozza ide. Mondja azt, hogy csak meg akarjuk nézni. Legyen szíves.486
486— Я хочу видеть! — вскинулась генеральша. — Где этот портрет? Если ему подарила, так и должен быть у него, а он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше четырех не уходит. Позвать сейчас Гаврилу Ардалионовича! Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь, голубчик, сходите в кабинет, возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть. Пожалуйста.
– Derék ember, de túlságosan együgyű – mondta Adelaida, amikor a herceg kiment.487
487— Хорош, да уж простоват слишком, — сказала Аделаида, когда вышел князь.
– Hát igen, túlságosan is az – helyeselt Alekszandra -, úgyhogy egy kissé már nevetséges is.488
488— Да, уж что-то слишком, — подтвердила Александра, — так что даже и смешон немножко.
De mintha sem Adelaida, sem Alekszandra nem mondta volna ki, amit gondol.489
489И та и другая как будто не выговаривали всю свою мысль.
– Egyébként azzal, amit az arcunkról mondott, jól kivágta magát – szólt Aglaja. – Mindenkinek hízelgett, még mamannak is.490
490— Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся, — сказала Аглая, — всем польстил, даже и maman.
– Ne szellemeskedj! – kiáltotta a tábornokné. – Ő nem hízelgett, de nekem mégis hízelgett az, amit mondott.491
491— Не остри, пожалуйста! — вскричала генеральша. — Не он польстил, а я польщена.
– Úgy gondolod, hogy csakugyan igyekezett kivágni magát? – kérdezte Adelaida.492
492— Ты думаешь, он вывертывался? — спросила Аделаида. — Мне кажется, он не так простоват.
– Ugyan, menj már! – fakadt ki a tábornokné. – Szerintem ti nevetségesebbek vagytok, mint ő. Együgyű, de azért, természetesen a legnemesebb értelemben, van magához való esze! Teljesen olyan, mint én.493
493— Ну, пошла! — рассердилась генеральша. — А по-моему, вы еще его смешнее. Простоват, да себе на уме, в самом благородном отношении разумеется. Совершенно как я.
„Bizony nem jó, hogy a fénykép dolgában elszóltam magam – kapott észbe a herceg, amikor átment a dolgozószobába, és némi lelkiismeret-furdalást érzett. – De… talán mégis jó, hogy elszóltam magam…” Derengeni kezdett agyában egy furcsa – egyébként még nem egészen világos – gondolat.494
494"Конечно, скверно, что я про портрет проговорился, — соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение. — Но… может быть, я и хорошо сделал, что проговорился…". У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем еще не совсем ясная.
Gavrila Ardalionovics még a dolgozószobájában ült, és teljesen belemerült az irataiba. Úgy látszik, nem ingyen kapta a fizetését a részvénytársaságtól. Szörnyen zavarba esett, amikor a herceg a fényképet kérte, és elmondta, milyen módon szereztek tudomást odaát erről a képről.495
495Гаврила Ардалионович еще сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно не даром брал жалованье из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали.
– Eh! Hát miért kellett elfecsegnie?! – kiáltotta bosszúsan, haragosan. – Maga nem tud semmit!… Félkegyelmű! – dörmögte magában.496
496— Э-э-эх! И зачем вам было болтать! — вскричал он в злобной досаде. — Не знаете вы ничего… Идиот! — пробормотал он про себя.
– Ne haragudjék, igazán nem is gondoltam, hogy… csak éppen szóba került. Azt mondtam, hogy Aglaja majdnem olyan szép, mint Nasztaszja Filippovna.497
497— Виноват, я совершенно не думавши; к слову пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасьи Филипповна.
Ganya megkérte, mondja el a dolgot minél részletesebben; a herceg elmondta. Ganya újból gúnyosan tekintett rá.498
498Ганя попросил рассказать подробнее; князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него.
– De meg van akadva azzal a Nasztaszja Filippovnával… – dörmögte, de nem fejezte be, eltűnődött.499
499— Далась же вам Настасья Филипповна… — пробормотал он, но, не докончив, задумался.
Láthatólag izgatott volt. A hercegnek eszébe jutott a fénykép.500
500Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете.
– Ide hallgasson, herceg – mondta váratlanul Ganya, mintha hirtelen jó ötlete támadt volna -, egy nagy kérésem van… De igazán, nem is tudom…501
501— Послушайте, князь, — сказал вдруг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его, — у меня до вас есть огромная просьба… Но я, право, не знаю…
Zavarba esett, és nem fejezte be; valami nagy elhatározásra készült, és küszködött magával. A herceg szótlanul várt. Ganya figyelmes, fürkésző pillantással végigmérte.502
502Он смутился и не договорил; он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим, пристальным взглядом оглядел его.
– Herceg – kezdte ismét -, ott énrám most… egészen furcsa és nevetséges körülmény miatt… amelyben nem is vagyok hibás… egyszóval… de hát ez felesleges… úgy látszik, énrám odaát haragszanak egy kicsit, úgyhogy egy ideig hívás nélkül nem akarok oda bemenni. De most okvetlenül beszélnem kell Aglaja Ivanovnával. Mindenesetre írtam neki néhány szót – egy összehajtott kis papírlapot tartott a kezében -, és nem tudom, hogy adjam át. Nem vállalná-e, herceg, hogy átadja Aglaja Ivanovnának, most mindjárt, de csakis Aglaja Ivanovnának, vagyis úgy adja át, hogy senki se lássa, érti? Ez nem valami, Isten tudja, milyen nagy titok, nincs ebben semmi titok… de… megteszi?503
503— Князь, — начал он опять, — там на меня теперь… по одному совершенно странному обстоятельству… и смешному… и в котором я не виноват… ну, одним словом, это лишнее, — там на меня, кажется, немножко сердятся, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ивановной. Я на всякий случай написал несколько слов (в руках его очутилась маленькая сложенная бумажка) — и вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглае Ивановне, сейчас, но только одной Аглае Ивановне, так то есть, чтоб никто не увидал, понимаете? Это не бог знает какой секрет, тут нет ничего такого… но… сделаете?
– Nekem ez nem nagyon kellemes – válaszolta a herceg.504
504— Мне это не совсем приятно, — отвечал князь.
– Jaj, herceg, ez rendkívül fontos nekem – kérlelte Ganya. – Aglaja Ivanovna bizonyára válaszol is… Higgye el, hogy csak végső, legvégső szorultságomban fordulok önhöz… Mert hát kivel küldjem át?… Ez nagyon fontos… Borzasztóan fontos nekem…505
505— Ах, князь, мне крайняя надобность! — стал просить Ганя. — Она, может быть, ответит… Поверьте, что я только в крайнем, в самом крайнем случае мог обратиться… С кем же мне послать?.. Это очень важно… Ужасно для меня важно…
Ganya szörnyen aggódott, hogy a herceg nem áll rá, és szinte ijedten, könyörögve nézett a szemébe.506
506Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливою просьбой заглядывал ему в глаза.
– Jó, majd átadom.507
507— Пожалуй, я передам.
– De úgy, hogy senki se vegye észre – kérlelte felvidulva Ganya. – Még valamit: bízhatok a becsületszavában, herceg? Igen?508
508— Но только так, чтобы никто не заметил, — умолял обрадованный Ганя, — и вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а?
– Nem mutatom meg senkinek – felelte a herceg.509
509— Я никому не покажу, — сказал князь.
– A levél nincs lepecsételve, de… – szaladt ki a szó a túlságosan izgatott Ganya száján; hirtelen zavarba esett, és szünetet tartott.510
510— Записка не запечатана, но… — проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении.
– Ó, nem olvasom el – felelte egészen egyszerűen a herceg, aztán fogta a fényképet, és kiment a dolgozószobából.511
511— О, я не прочту, — совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета.
Ganya a fejéhez kapott, amikor egyedül maradt.512
512Ганя, оставшись один, схватил себя за голову.
– Csak egy szót szóljon, és én… és én talán csakugyan szakítok!…513
513— Одно ее слово, и я… и я, право, может быть, порву!
A várakozás izgalmában most már nem tudott visszaülni az iratok mellé, hanem csak járkált egyik sarokból a másikba.514
514Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету из угла в угол.
A herceg gondba merülten ment visszafelé; kellemetlen meglepetésként érte ez a megbízás, és kellemetlenül hatott rá már az a gondolat is, hogy Ganya levelet ír Aglajának. De amikor már csak két szoba választotta el a szalontól, hirtelen megállt, mintha eszébe jutott volna valami, az ablakhoz lépett, közel a világossághoz, és nézegetni kezdte Nasztaszja Filippovna fényképét.515
515Князь шел задумавшись, его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае. Но не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем. осмотрелся кругом, подошел к окну, ближе к свету, и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны.
Mintha meg akart volna fejteni valami talányt, amely ebben az arcban rejtőzött, és annyira meghökkentette őt az imént. Ez az iménti benyomás élénken megmaradt benne, és most sietett mintegy újból ellenőrizni valamit. Ez a szépsége és még valami más miatt is rendkívüli arc most még erősebb, meglepőbb hatást tett rá. Mintha végtelen büszkeség és megvetés, de egyúttal valami bizalommal teljes, csodálatos naivság tükröződött volna ezen az arcon; ez az ellentét valahogyan részvétet keltett az emberben, ha e vonásokra pillantott. Ez a vakító szépség, a halovány arc, a kissé beesett orca, az égő szempár szépsége, szinte már kibírhatatlan volt; különös szépség! A herceg csak bámulta egy percig, aztán hirtelen felocsúdott, körülnézett, gyorsan ajkához emelte és megcsókolta a képet. Amikor egy perc múlva bement a szalonba, már teljesen nyugodt volt az arca.516
516Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом "друг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно.
De előbb, még amikor csak az ebédlőbe lépett be (amelyet egy szoba választott el a szalontól), az ajtóban majdnem összeütközött a kifelé jövő Aglajával. A lány egyedül volt.517
517Но только что он вступил в столовую (еще через одну комнату от гостиной), с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна.
– Gavrila Ardalionovics arra kért, hogy adjam át önnek – mondta a herceg, és átnyújtotta a levelet.518
518— Гаврила Ардалионович просил меня вам передать, — сказал князь, подавая ей записку.
Aglaja megállt, elvette a levelet, és valahogy furcsán nézett a hercegre. Egy szemernyi zavar sem volt a tekintetében, legfeljebb némi meglepődés tükröződött benne, de láthatólag az is csupán a hercegre vonatkozott. Aglaja mintha számon kérte volna tőle: mi módon kerül ő össze ebben az ügyben Ganyával; nyugodtan és fölényesen kérte számon. Két-három pillanatig szemben álltak egymással; végül valami gúnyos kifejezés suhant át Aglaja arcán; egy kissé elmosolyodott, és továbbment.519
519Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянуло некоторое удивление, да и то, казалось, относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета — каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей? — и требовала спокойно и свысока. Они простояли два-три мгновения друг против друга, наконец что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее; она слегка улыбнулась и прошла мимо.
A tábornokné egy ideig szótlanul, a megvetés némi árnyalatával nézegette Nasztaszja Filippovna fényképét, amelyet a szemétől jó messzire tartott rendkívül hatásos mozdulattal maga elé nyújtott kezében.520
520Генеральша несколько времени, молча и с некоторым оттенком пренебрежения, рассматривала портрет Настасьи Филипповны, который она держала пред собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз.
– Hát igen, szép – mondta végül -, sőt, nagyon is szép… Én kétszer láttam, de messziről. Ön tehát az ilyen szépséget értékeli? – fordult hirtelen a herceghez.521
521— Да, хороша, — проговорила она наконец, — очень даже. Я два раза ее видела, только издали. Так вы такую-то красоту цените? — обратилась она вдруг к князю.
– Igen… az ilyet… – felelte egy kissé erőlködve a herceg.522
522— Да… такую… — отвечал князь с некоторым усилием
– Tehát éppen az ilyet?523
523— То есть именно такую?
– Éppen az ilyet.524
524— Именно такую.
– Miért?525
525— За что?
– Erre az arcra… sok szenvedés van ráírva… – mondta a herceg mintegy önkéntelenül, mintha csak magában beszélne, és nem a kérdésre válaszolna.526
526— В этом лице… страдания много… — проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая.
– Ön egyébként mintha félrebeszélne – állapította meg a tábornokné, és dölyfös mozdulattal az asztalra dobta a képet.527
527— Вы, впрочем, может быть, бредите, — решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол.
Alekszandra felvette, Adelaida meg odament hozzá, és együtt nézegették. E pillanatban Aglaja visszajött a szalonba.528
528Александра взяла его, к ней подошла Аделаида, обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную.
– Micsoda hatalom! – kiáltott fel Adelaida, és mohón bámulta a képet nénjének válla mögül.529
529— Этакая сила! — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры.
– Hol? Miféle hatalom? – kérdezte élesen Lizaveta Prokofjevna.530
530— Где? Какая сила? — резко спросила Лизавета Прокофьевна.
– Az ilyen szépség, hatalom! – mondta nagy hévvel Adelaida. – Ilyen szépséggel fel lehet fordítani a világot!531
531— Такая красота — сила, — горячо сказала Аделаида, — с этакою красотой можно мир перевернуть!
Tűnődve visszament festőállványához. Aglaja csak futtában, hunyorogva pillantott a képre, lebiggyesztette ajkát, arrább ment, és kezét ölbe téve leült.532
532Она задумчиво отошла к своему мольберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села к стороне, сложив руки.
A tábornokné csengetett.533
533Генеральша позвонила.
– Hívja ide Gavrila Ardalionovicsot, a dolgozószobában van – parancsolta a belépő inasnak.534
534— Позвать сюда Гаврилу Ардалионовича, он в кабинете, — приказала она вошедшему слуге.
– Maman! – kiáltott fel nagy nyomatékkal Alekszandra.535
535— Maman! — значительно воскликнула Александра.
– Két szót akarok mondani neki, és kész! – vetette oda gyorsan a tábornokné ellentmondást nem tűrő hangon. Láthatólag ingerült volt. – Látja, herceg, mostanában csupa titok körülöttem minden. Csupa titok! Így illik, így követeli az az ostoba etikett! Mégpedig olyan dologban, amelyben a legnagyobb nyíltságra, világosságra, becsületességre van szükség. Házasságok készülnek, és nekem nem tetszenek ezek a házasságok.536
536— Я хочу ему два слова сказать — и довольно! — быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она была видимо раздражена. — У нас, видите ли, князь, здесь теперь всё секреты. Всё секреты! Так требуется, этикет какой-то, глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки, не нравятся мне эти браки…
– Miért beszél így, maman?! – sietett megint félbeszakítani Alekszandra.537
537— Maman, что вы это? — опять поспешила остановить ее Александра.
– Mit akarsz, kedves lányom? Neked talán tetszik ez?… Hogy hallja a herceg? Hát jó barátunk! Legalábbis nekem jó barátom. Az Isten csak a jó embereket kedveli, a rosszak és szeszélyesek nem kellenek neki; kivált a szeszélyesek, akik ma elhatároznak valamit, és holnap már mást mondanak. Érti, Alekszandrovna Ivanovna. Ezek azt mondják, herceg, hogy én csudabogár vagyok, pedig én tudok különbséget tenni. Mert a szív a fő, a többi mind badarság. Persze, ész is kell… talán éppen az ész a legfőbb. Ne nevess, Aglaja, ez nem ellentmondás: a jószívű, de esztelen bolond éppen olyan szerencsétlen bolond, mint az eszes, de szívtelen bolond. Ez régi igazság. Lám, én jószívű, de esztelen bolond vagyok, te meg eszes, de szívtelen bolond vagy; szerencsétlenek is vagyunk, és szenvedünk is mind a ketten.538
538— Чего тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравятся? А что князь слушает, так мы друзья. Я с ним по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо; капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать. Потому сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно… может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу: дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и несчастны, обе и страдаем.
– Ugyan, miért volna olyan szerencsétlen, maman? – Adelaida nem állta meg, hogy meg ne kérdezze. Az egész társaságban csak ő nem vesztette el vidám hangulatát.539
539— Чем же вы уж так несчастны, maman? — не утерпела Аделаида, которая одна, кажется, из всей компании не утратила веселого расположения духа.
– Először is tudós lányaim miatt – vetette oda élesen a tábornokné -, és mivel ez az egy ok is épp elég, a többit nem is érdemes részletezni. Elég volt a szószaporításból! Majd meglátjuk, hogy ti ketten (Aglaját nem számítom) hogyan vágjátok ki magatokat az eszetekkel meg a szószaporításotokkal, és hogy vajon boldog lesz-e ön, igen tisztelt Alekszandra Ivanovna, azzal a tiszteletre méltó úrral… Á! – kiáltott fel, amikor megpillantotta a belépő Ganyát. – No, itt jön egy másik frigy. Jó napot! – fogadta Ganya köszönését, de nem kínálta meg hellyel. – Ön házasságot köt?540
540— Во-первых, от ученых дочек, — отрезала генеральша, — а так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться. Довольно многословия было. Посмотрим, как-то вы обе (я Аглаю не считаю) с вашим умом и многословием вывернетесь, и будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином?.. А!… — воскликнула она, увидев входящего Ганю, — вот еще идет один брачный союз. Здравствуйте! — ответила она на поклон Гани, не пригласив его садиться. — Вы вступаете в брак?
– Házasságot?… Hogy?… Miféle házasságot?… – motyogta elképedve Gavrila Ardalionovics. Szörnyen zavarba esett.541
541— В брак?.. Как?.. В какой брак?.. — бормотал ошеломленный Гаврила Ардалионович. Он ужасно смешался.
– Megnősül? Így is kérdezhetem, ha ezt a kifejezést jobban szereti.542
542— Вы женитесь? спрашиваю я, если вы только лучше любите такое выражение?
– N-nem… én… n-nem – hazudta Gavrila Ardalionovics, és szégyenpír öntötte el az arcát. Futó pillantást vetett a kissé távolabb ülő Aglajára, és gyorsan elkapta a szemét. Aglaja hidegen, merően, nyugodtan nézett rá, egy pillanatra se vette le róla a szemét, úgy figyelte a zavarát.543
543— Н-нет… я… н-нет, — солгал Гаврила Ардалионович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз и наблюдала его смущение.
– Nem? Azt mondja: nem? – faggatta makacsul Lizaveta Prokofjevna. – Jól van. Nem fogom elfelejteni, hogy ma, szerdán reggel azt felelte a kérdésemre: „nem”. Mi van ma, szerda?544
544— Нет? Вы сказали "нет"? — настойчиво допрашивала неумолимая Лизавета Прокофьевна. — Довольно, я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос сказали мне "нет". Что у нас сегодня, среда?
– Azt hiszem, maman, szerda – felelte Adelaida.545
545— Кажется, среда, maman. — ответила Аделаида.
– Sose tudják, milyen nap van… És hányadika?546
546— Никогда дней не знают. Которое число?
– Huszonhetedike – felelte Ganya.547
547— Двадцать седьмое, — ответил Ганя.
– Huszonhetedike? Ez bizonyos szempontból nagyon jó. Isten áldja. Azt hiszem, sok dolga van, nekem meg már ideje felöltöznöm és indulnom; vigye ezt a képet. Adja át üdvözletemet annak a szerencsétlen Nyina Alekszandrovnának. A viszontlátásra, kedves hercegem! Gyere el minél gyakrabban, én meg most elmegyek az öreg Belokonszkajához, csakis azért, hogy rólad beszéljek. Ide hallgasson, kedvesem: én szentül hiszem, hogy önt éppen az én kedvemért vezérelte az Isten Svájcból ide, Pétervárra. Lehet, hogy önnek más dolga is lesz, de elsősorban velem kell törődnie, így rendelte ezt az Úristen! A viszontlátásra, kedveseim. Gyere át hozzám, édes Alekszandrám.548
548— Двадцать седьмое? Это хорошо по некоторому расчету. Прощайте, у вас, кажется, много занятий, а мне пора одеваться и ехать; возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон несчастной Нине Александровне. До свидания, князь, голубчик! Заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду о тебе сказать. И послушайте, милый: я верую, что вас именно для меня бог привел в Петербург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное, для меня. Бог именно так рассчитал. До свидания, милые. Александра, зайди ко мне, друг мой.
A tábornokné kiment. Ganya a kerékvágásból kizökkenve, fejvesztetten, dühösen felvette a fényképet az asztalról, és torz mosollyal a herceghez fordult.549
549Генеральша вышла. Ганя, опрокинутый, потерявшийся, злобный, взял со стола портрет и с искривленною улыбкой обратился к князю:
– Én most megyek haza, herceg. Ha még nem változtatta meg azt a szándékát, hogy nálunk lakik, akkor odaviszem, mert még a címet se tudja.550
550— Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерения жить у нас, то я вас доведу, а то вы и адреса не знаете.
– Várjon, herceg – mondta Aglaja, és hirtelen felállt karosszékéből -, még nem írt az emlékkönyvembe. A papa azt mondta, hogy nagyon szépen ír. Mindjárt idehozom…551
551— Постойте, князь, — сказала Аглая, вдруг подымаясь с своего кресла, — вы мне еще в альбом напишете. Папа сказал, что вы каллиграф. Я вам сейчас принесу…
Kiment.552
552И она вышла.
– A viszontlátásra, herceg, én is megyek – mondta Adelaida.553
553— До свидания, князь, и я ухожу, — сказала Аделаида.
Erősen megszorította a herceg kezét, barátságosan, nyájasan nézett rá, és ő is kiment. Ganyára rá se nézett.554
554Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Ганю она не посмотрела.
– Ez maga! – támadt rá Ganya fogcsikorgatva a hercegre, mihelyt mindnyájan kimentek. – Maga fecsegte ki, hogy nősülök! – hadarta szapora suttogással, felbőszült arccal és dühösen villogó szemmel. – Maga pimasz fecsegő!555
555— Это вы, — заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли, — это вы разболтали им, что я женюсь! — бормотал он скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами, — бесстыдный вы болтунишка!
– Biztosítom önt, hogy téved – felelte nyugodtan és udvariasan a herceg -, én nem is tudtam, hogy nősülni készül.556
556— Уверяю вас, что вы ошибаетесь, — спокойно и вежливо отвечал князь, — я и не знал, что вы женитесь.
– Maga hallotta az előbb, hogy Ivan Fjodorovics azt mondta: ma este minden eldől Nasztaszja Filippovnánál, és maga is árulta el nekik! Hazudik! Honnan tudhatták volna meg? Hát ki az ördög árulhatta volna el nekik, ha nem maga?! Vagy nem célzott rá az öregasszony?557
557— Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером всё решится у Настасьи Филипповны, вы это и передали! Лжете вы! Откуда они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне?
– Önnek jobban kell tudnia, ki árulta el, ha ugyanazt gondolja, hogy erre céloztak; én egy szót se szóltam erről.558
558— Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали, я ни слова про это не говорил.
– Átadta a levelet? És a válasz? – vágott közbe lázas türelmetlenséggel Ganya. Ám éppen ebben a pillanatban visszajött Aglaja, és a hercegnek nem volt ideje válaszolni.559
559— Передали записку? Ответ? — с горячечным нетерпением перебил его Ганя. Но в самую эту минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить.
– Tessék – mondta Aglaja, és letette emlékkönyvét a kis asztalra -, válasszon ki egy oldalt, és írjon nekem valamit. Itt a toll is, mégpedig új. Nem baj, hogy acél? Azt hallottam, hogy a kalligráfusok nem írnak acéltollal.560
560— Вот, князь, — сказала Аглая, положив на столик свой альбом, — выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо, и еще новое. Ничего, что стальное? Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут.
Miközben a herceggel beszélgetett, úgy tett, mintha észre se venné, hogy Ganya is ott van. De mialatt a herceg rendbe hozta a tollat, Ganya odament a kandallóhoz, ahol Aglaja most a herceg jobbjánál állt, és elcsukló, remegő hangon szinte a fülébe súgta:561
561Разговаривая с князем, она как бы и не замечала, что Ганя тут же. Но покамест князь поправлял перо, отыскивал страницу и изготовлялся, Ганя подошел к камину, где стояла Аглая, сейчас справа подле князя, и дрожащим, прерывающимся голосом поговорил ей чуть не на ухо:
– Egy szót, csak egy szót mondjon… és megment.562
562— Одно слово, одно только слово от вас — и я спасен.
A herceg gyorsan megfordult, és rájuk nézett. Ganya arcán igazi kétségbeesés tükröződött; úgy látszott, hogy gondolkodás nélkül, hebehurgyán ejtette ki ezeket a szavakat. Aglaja, néhány másodpercig pontosan úgy tetszett, hogy nyugodt csodálkozással nézett rá, mint az imént a hercegre, és úgy tetszett, hogy e nyugodt csodálkozás, ez a meglepődés – mintha nem értené, amit mondanak neki – ebben a pillanatban a legmélyebb megvetésnél is borzalmasabb volt Ganyának.563
563Князь быстро повернулся и посмотрел на обоих. В лице Гани было настоящее отчаяние; казалось, он выговорил эти слова как-то не думая, сломя голову. Аглая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давеча на князя, и, казалось, это спокойное удивление ее, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения.
– Nos, mit írjak? – kérdezte a herceg.564
564— Что же мне написать? — спросил князь.
– Majd mindjárt diktálom – felelte feléje fordulva Aglaja -, elkészült? Akkor írja: „Én nem bocsátkozom alkuba.” Most írja alá a dátumot. Mutassa? – A herceg odaadta neki az albumot.565
565— А я вам сейчас продиктую, — сказала Аглая, поворачиваясь к нему, — готовы? Пишите же: "Я в торги не вступаю". Теперь подпишите число и месяц. Покажите. Князь подал ей альбом.
– Nagyszerű! Csodálatosan ír; bámulatosan szép a keze vonása! Köszönöm. A viszontlátásra, herceg… Várjon – tette hozzá, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami -, jöjjön, akarok adni önnek valamit emlékül.566
566— Превосходно! Вы удивительно написали; у вас чудесный почерк! Благодарю вас. До свидания, князь… Постойте, — прибавила она, как бы что-то вдруг припомнив, — пойдемте, я хочу вам подарить кой-что на память.
A herceg utánaindult; de Aglaja, ahogy belépett az ebédlőbe, megállt.567
567Князь пошел за нею; но, войдя в столовую, Аглая остановилась.
– Olvassa el – mondta, és odaadta neki Ganya levelét.568
568— Прочтите это, — сказала она, подавая ему записку Гани.
A herceg elvette, és meglepődve nézett Aglajára.569
569Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю.
– Hisz úgyis tudom, hogy nem olvasta, és nem is lehet bizalmasa ennek az embernek. Olvassa el, azt akarom, hogy elolvassa.570
570— Ведь я знаю же, что вы ее не читали и не можете быть поверенным этого человека. Читайте, я хочу, чтобы вы прочли.
A levél láthatóan sebtében íródott.571
571Записка была, очевидно, написана наскоро:
Ma eldől a sorsom – Ön tudja, milyen módon. Ma visszavonhatatlanul szavamat fogom adni. Egyáltalán nem tarthatok számot az Ön részvétére, nem merek remélni semmit; de Ön valamikor mondott egy, csak egyetlenegy szót, és ez a szó beragyogta életem egész fekete éjszakáját, és világítótornyom lett. Mondjon még egy ugyanolyan szót – és megment a pusztulástól! Csak annyit mondjon: szakíts mindennel, és még ma széttépek mindent. Ó, hát mibe kerül Önnek, hogy kimondja azt a szót?! Ebben a szóban csupán az irántam való részvétének és szánakozásának jelét látnám – azért esedezem -, csakis, csakis azt! És semmi, de semmi egyebet! Nem merek táplálni semmilyen reményt, mert méltatlan vagyok rá. De az Ön szava után újból vállalom a szegénységemet, és boldogan elviselem kétségbeesett helyzetemet. Állok elébe a harcnak, sőt, örülni fogok neki, és új erővel újjászületek benne!572
572"Сегодня решится моя судьба, вы знаете каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд; но когда-то вы выговорили одно слово, одно только слово, и это слово озарило всю черную ночь моей жизни и стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово — и спасете меня от погибели! Скажите мне только: разорви всё, и я всё порву сегодня же. О, что вам стоит сказать это! В этом слове я испрашиваю только признак вашего участия и сожаления ко мне, — и только, только! И ничего больше, ничего! Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я недостоин ее. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность, я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад буду ей, я воскресну в ней с новыми силами!
Küldje el hát a részvétének ezt az egy szavát (csupáncsak a részvétét várom – esküszöm!) Ne haragudjék egy vakmerő, kétségbeesett emberre, egy vízbefúlóra azért, mert meg merte tenni az utolsó erőfeszítést, hogy megmentse magát a pusztulástól.573
573Пришлите же мне это слово сострадания (только одного сострадания, клянусь вам)! Не рассердитесь на дерзость отчаянного, на утопающего, за то, что он осмелился сделать последнее усилие, чтобы спасти себя от погибели.
G. I.574
574Г. И."
– Ez az ember – mondta élesen Aglaja, amikor a herceg befejezte az olvasást – el akarja hitetni velem, hogy ez a szó: „szakítson mindennel”, nem kompromittál, és nem kötelez semmire, és mint látja, ő maga ad nekem erről írásbeli biztosítékot ezzel a levéllel. Figyelje meg, milyen naivul sietett aláhúzni bizonyos szavakat, és milyen durván előütközik ezek mögül az ő titkos gondolata. Egyébként jól tudja, hogy ha csakugyan szakítana mindennel, de egyedül, magától, úgy, hogy nekem egy szót sem szól róla, akkor megváltoznának iránta az érzéseim, és akkor talán jó barátja lennék. Ezt egészen biztosan tudja! De mocskos a lelke: tudja ezt, és mégsem szánja rá magát; tudja, és mégis biztosítékokat kér. Nem képes előlegezett bizalommal rászánni magát. Azt akarja, hogy kárpótlásul a százezer rubelért adjak reményt neki… magamra. Ami pedig azt a régebbi szót illeti, amelyről a levélben beszél, és amely állítólag beragyogta az életét: pimaszul hazudik. Én csupáncsak megsajnáltam egyszer. De ő orcátlan és szemtelen: akkor mindjárt átvillant agyán a remény lehetőségének a gondolata; én mindjárt tudtam ezt. Azóta állandóan vadászik rám; most is vadászik. No, de elég; fogja ezt a levelet, és adja vissza neki, de természetesen csak akkor, ha kilép a házunkból, előbb nem!575
575— Этот человек уверяет, — резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, — что слово "разорвите всё" меня не скомпрометирует и не обяжет ничем, и сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию этою самою запиской. Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если б он разорвал всё, но сам, один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменила мои чувства к нему и, может быть, стала бы его другом. Он это знает наверно! Но у него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь. Но довольно; возьмите и отдайте ему записку назад, сейчас же, как выйдете из нашего дома, разумеется, не раньше."
– És mit mondjak neki, mi a válasza?576
576— А что сказать ему в ответ?
– Természetesen semmit. Ez a legjobb válasz. Ön tehát az ő házában akar lakni?577
577— Ничего, разумеется. Это самый лучший ответ. Да вы, стало быть, хотите жить в его доме?
– Az imént ajánlotta maga Ivan Fjodorovics – mondta a herceg.578
578— Мне давеча сам Иван Федорович отрекомендовал, — сказал князь.
– No, előre figyelmeztetem: óvakodjék tőle, most nem fogja megbocsátani önnek, hogy visszaadja ezt a levelet.579
579— Так берегитесь его, я вас предупреждаю; он теперь вам не простит, что вы ему возвратите назад записку.
Aglaja könnyedén kezet szorított a herceggel, és kiment. Arca komoly, borongós volt, és még el se mosolyodott, amikor bólintott a hercegnek búcsúzóul.580
580Аглая слегка пожала руку князю и вышла. Лицо ее было серьезно и нахмурено, она даже не улыбнулась, когда кивнула князю головой на прощание.
– Mindjárt, csak hozom a bugyromat – mondta a herceg Ganyának -, és máris mehetünk.581
581— Я сейчас, только мой узелок возьму, — сказал князь Гане, — и мы выйдем.
Ganya dobbantott egyet türelmetlenségében. Arca szinte elfeketedett a dühtől. Végül mindketten kiléptek az utcára; a herceg a kezében vitte a bugyrát.582
582Ганя топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства. Наконец оба вышли на улицу, князь с своим узелком в руках.
– A válasz? A válasz?! – esett neki Ganya. – Mit mondott? Átadta neki a levelet?583
583— Ответ? Ответ? — накинулся на него Ганя. — Что она вам сказала? Вы передали письмо?
A herceg szótlanul átnyújtotta a levélkét. Ganya majd sóbálvánnyá vált.584
584Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел,
– Hogy? Ez az én levelem?! – kiáltotta. – Nem is adta át neki! Ó, hisz sejthettem volna! Át-ko-zott!… Világos, hogy miért nem értett semmit az imént. De miért nem, miért nem, miért nem adta át? Át-ko-zott!…585
585— Как? Моя записка! — вскричал он. — Он и не передавал ее! О, я должен был догадаться! О, пр-р-ро-клят… Понятно, что она ничего не поняла давеча! Да как же, как же, как же вы не передали, о, пр-р-ро-клят…
– Bocsánat, épp ellenkezőleg, mindjárt sikerült átadnom a levelet, abban a pillanatban, ahogy ideadta, mégpedig pontosan úgy, ahogy kérte. Csak azért volt megint nálam, mert Aglaja Ivanovna az imént visszaadta.586
586— Извините меня, напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку, в ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Аглая Ивановна сейчас передала мне ее обратно.
– Mikor? Mikor?587
587— Когда? Когда?
– Amikor befejeztem az írást az emlékkönyvben, és amikor magával hívott. (Hallotta?) Bementünk az ebédlőbe, ideadta a levelet, azt mondta, olvassam el, és adjam vissza önnek.588
588— Только что я кончил писать в альбоме и когда она пригласила меня с собой. (Вы слышали?). Мы вошли в столовую, она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно.
– Ol-vas-sa el?! – kiáltotta Ganya csaknem teli torokból. – Olvassa el? És elolvasta?589
589— Про-че-е-сть? — закричал Ганя чуть не во всё горло, — прочесть! Вы читали?
Mozdulatlanná dermedve megint megállt a járda közepén, de annyira elképedt, hogy még a szája is tátva maradt.590
590И он снова стал в оцепенении среди тротуара, но до того изумленный, что даже разинул рот.
– Igen, olvastam az előbb.591
591— Да, читал, сейчас.
– És ő maga, maga adta oda, hogy olvassa el? Ő maga?592
592— И она сама, сама вам дала прочесть? Сама?
– Ő maga, és higgye el, nem is olvastam volna el az ő felszólítása nélkül.593
593— Сама, и поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения.
Ganya egy percig hallgatott, és kínos erőfeszítéssel töprengett valamin, de aztán váratlanul felkiáltott:594
594Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул:
– Lehetetlen! Nem szólíthatta fel magát, hogy olvassa el. Hazudik! Magától olvasta el!595
595— Быть не может! Она не могла вам велеть прочесть. Вы лжете! Вы сами прочли!
– Én igazat mondok – felelte a herceg változatlanul rendíthetetlen nyugalommal -, és higgye el: nagyon sajnálom, hogy ez ilyen kellemetlen hatást tesz önre.596
596— Я говорю правду, — отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном, — и поверьте: мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление.
– De legalább mondott valamit, maga szerencsétlen?! Hiszen csak felelt rá valamit?!597
597— Но, несчастный, по крайней мере она вам сказала же что-нибудь при этом? Что-нибудь ответила же?
– Természetesen.598
598— Да, конечно.
– Mondja hát, beszéljen már, az ördög vigye el!…599
599— Да говорите же, говорите, о, черт!..
Ganya sárcipős lábával kétszer is dobbantott a járdán.600
600И Ганя два раза топнул правою ногой, обутою в калошу, о тротуар.
– Amikor elolvastam, azt mondta, hogy ön vadászik rá, és kompromittálni szeretné úgy, hogy reménykedhessen, és ön erre a reményre alapozva minden veszteség nélkül szakíthasson a százezer rubelhez fűzött másik reményével. Ha ön magától tenné meg ezt, és nem alkudozna vele, magától szakítana mindennel, és nem kérne biztosítékokat, akkor talán jó barátja lett volna. Azt hiszem, ennyi az egész. De nem, még valami: amikor a levelet átvéve azt kérdeztem, mit válaszol, azt felelte: az lesz a legjobb válasz, ha nem is válaszol… azt hiszem, így mondta; bocsásson meg, hogy elfelejtettem a pontos kifejezést, és úgy mondom el a dolgot, ahogy én értettem.601
601— Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите; что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее надежду, для того чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без убытку с другою надеждой на сто тысяч. Что если бы вы сделали это, не торгуясь с нею, разорвали бы всё сами, не прося у ней вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и всё, кажется. Да, еще: когда я спросил, уже взяв записку, какой же ответ? тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ, — кажется, так; извините, если я забыл ее точное выражение, а передаю, как сам понял.
Mérhetetlen harag öntötte el Ganyát, és dühe most már minden gátlás nélkül kirobbant.602
602Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу.
– Á! Hát így állunk?! – mondta a fogát csikorgatva. – Az én leveleimet csak úgy kidobálja az ablakon! Á! Hát ha ő nem bocsátkozik alkuba, én igenis bocsátkozom! És majd meglátjuk, mi lesz! Nekem még vannak ütőkártyáim… majd meglátjuk!… Megtanítom én kesztyűbe dudálni!…603
603— А! Так вот как! — скрежетал он, — так мои записки в окно швырять! А! Она в торги не вступает, — так я вступлю! И увидим! За мной еще много… увидим!.. В бараний рог сверну!..
Eltorzult az arca, elsápadt, és tajtékzott a dühtől; öklét rázta fenyegetőzve. Így mentek néhány lépést. A herceggel egy cseppet sem ceremóniázott, mert a legnagyobb mértékben semmibe se vette, és úgy viselkedett, mintha egyedül, a szobájában volna. Ám hirtelen eszébe ötlött valami, és feleszmélt.604
604Он кривился, бледнел, пенился; он грозил кулаком. Так шли они несколько шагов. Князя он не церемонился нимало, точно был один в своей комнате, потому что в высшей степени считал его за ничто. Но вдруг он что-то сообразил и опомнился.
– De mégis, mi módon nyerte meg maga – „félkegyelmű!”, tette hozzá magában -, mi módon nyerte meg ennyire a bizalmát, alig kétórai ismeretség után? – fordult hirtelen a herceghez. – Hogy lehet ez?605
605— Да каким же образом, — вдруг обратился он к князю, — каким же образом вы (идиот! — прибавил он про себя), вы вдруг в такой доверенности, два часа после первого знакомства? Как так?
Csak még az irigység hiányzott, hogy teljes legyen a kínszenvedése. És most hirtelen épp a szíve közepébe mart.606
606Ко всем мучениям его недоставало зависти. Она вдруг укусила его в самое сердце.
– Ezt már nem tudom megmagyarázni önnek – felelte a herceg.607
607— Этого уж я вам не сумею объяснить, — ответил князь.
Ganya dühösen nézett rá.608
608Ганя злобно посмотрел на него:
– Nem azért hívta át az ebédlőbe, hogy megajándékozza a bizalmával? Mert hisz ajándékozni akart önnek valamit.609
609— Это уж не доверенность ли свою подарить вам позвала она вас в столовую? Ведь она вам что-то подарить собиралась?
– Én is éppen így gondolom, és nem másképp.610
610— Иначе я и не понимаю, как именно так.
– De miért, az ördög vigye el! Hát mit tett maga? Mivel nyerte meg a tetszését? Idehallgasson – mondta fűhöz-fához kapkodva (ebben a percben annyira fel volt dúlva, olyan rendetlenül forrongott benne minden, hogy nem tudta összeszedni a gondolatait) -, ide hallgasson, nem tudná valahogy emlékezetébe idézni, és sorjában, értelmesen elmondani, miről is beszélgettek ott… de minden szót, elejétől fogva?! Nem emlékszik rá: nem vett észre valamit?611
611— Да за что же, черт возьми! Что вы там такое сделали? Чем понравились? Послушайте, — суетился он изо всех сил (всё в нем в эту минуту было как-то разбросано и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями собраться не мог), — послушайте, не можете ли вы хоть как-нибудь припомнить и сообразить в порядке, о чем вы именно там говорили, все слова, с самого начала? Не заметили ли вы чего, не упомните ли?
– De, nagyon is jól el tudom mondani – felelte a herceg. – A legelején, amikor bementem, és bemutatkoztam, Svájcról kezdtünk beszélgetni.612
612— О, очень могу, — отвечал князь, — с самого начала, когда я вошел и познакомился, мы стали говорить о Швейцарии.
– Eh, pokolba azt a Svájcot!613
613— Ну, к черту Швейцарию!
– Aztán a halálbüntetésről…614
614— Потом о смертной казни…
– Halálbüntetésről?!615
615— О смертной казни?
– Igen; egy dologgal kapcsolatban… azután azt mondtam el nekik, hogyan éltem ott három évig, meg egy szegény falusi lány történetét…616
616— Да, по одному поводу. Потом я им рассказывал о том, как прожил там три года, и одну историю с одною бедною поселянкой…
– Eh, a pokolba azt a szegény falusi lányt! Tovább! – nógatta türelmetlenül Ganya.617
617— Ну, к черту бедную поселянку! Дальше! — рвался в нетерпении Ганя.
– Aztán arról, hogyan vélekedett Schneider a jellememről, és hogyan kényszerített…618
618— Потом как Шнейдер высказал мне свое мнение о моем характере и понудил меня…
– Süllyedjen el az a Schneider. Köpök a véleményére. Tovább!619
619— Провалиться Шнейдеру и наплевать на его мнения! Дальше!
– Azután valamivel kapcsolatban az arcukról, vagyis hát az arckifejezésükről kezdtem beszélni, és azt mondtam, hogy Aglaja Ivanovna majdnem ugyanolyan szép, mint Nasztaszja Filippovna. Ekkor csúszott ki a számon, hogy a fényképét…620
620— Дальше, по одному поводу, я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Вот тут-то я и проговорился про портрет…
– De nem mondta el… nem mondta el, amit nemrég a dolgozószobában hallott? Nem? Nem?621
621— Но вы не пересказали, вы ведь не пересказали того, что слышали давеча в кабинете? Нет? Нет?
– Ismétlem, hogy nem.622
622— Повторяю же вам, что нет.
– De hát honnan a fenéből tudták meg?… Ej-ej! Nem mutatta meg Aglaja a levelet az öregasszonynak?623
623— Да откуда же, черт… Ба! Не показала ли Аглая записку старухе?
– Teljes mértékben biztosíthatom, hogy nem mutatta meg. Én egész idő alatt ott voltam; meg aztán nem is volt rá ideje.624
624— В этом я могу вас вполне гарантировать, что не показала. Я всё время тут был; да и времени она не имела.
– De talán ön nem vett észre valamit… Ó! Átkozott félkegyelműje! – kiáltotta most már magánkívül. – Még elmondani se tud rendesen valamit!625
625— Да, может быть, вы сами не заметили чего-нибудь… О! идиот пр-ро-клятый, — воскликнул он уже совершенно вне себя, — и рассказать ничего не умеет!
Ganya, miután egyszer elkezdett szitkozódni, és nem ütközött ellenállásba, fokról fokra teljesen elvesztette önuralmát, ahogy némelyekkel történni szokott. Már csak egy kevés kellett volna ahhoz, hogy köpködni kezdjen – annyira dühös volt. De éppen ez a veszett düh el is vakította; máskülönben már rég felfigyelt volna arra, hogy ez a „félkegyelmű”, akit ő ilyen megvetéssel kezel, néha túlságosan is gyorsan, pontosan meg tud érteni és felettébb kielégítően el tud mondani mindent. Ám ekkor meglepő dolog történt.626
626Ганя, раз начав ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял всякую сдержанность, как это всегда водится с иными людьми. Еще немного, и он, может быть, стал бы плеваться, до того уж он был взбешен. Но именно чрез это бешенство он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот "идиот", которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда всё понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. Но вдруг произошло нечто неожиданное.
– Meg kell jegyeznem, Gavrila Ardalionovics, hogy azelőtt csakugyan beteg, valóban majdnem félkegyelmű voltam – mondta váratlanul a herceg. – De már rég meggyógyultam, így hát egy kissé kellemetlenül érint, ha szemtől szembe félkegyelműnek neveznek. Mentségére szolgálhat ugyan, hogy most ilyen kudarc érte, de hát már kétszer is leszidott bosszúságában. Nekem ez sehogy sincs ínyemre, kivált ha valaki így, mint ön, az első találkozáskor teszi; és mivel most keresztútnál állunk, jobb lenne talán el is válnunk; ön menjen jobbra, hazafelé, én meg megyek balra. Van huszonöt rubelem, és biztosan találok valami bútorozott szobát.627
627— Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионович, — сказал вдруг князь, — что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хоть вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже раза два меня выбранили. Мне это очень не хочется, особенно так, вдруг, как вы, с первого раза; и так как мы теперь стоим на перекрестке, то не лучше ли нам разойтись: вы пойдете направо к себе, а я налево. У меня есть двадцать пять рублей, и я наверно найду какой-нибудь отель-гарни.
Ganya szörnyen zavarba esett, és el is pirult szégyenében.628
628Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда.
– Bocsásson meg, herceg – kiáltott fel hevesen, és a szitkozódó hangnemből egyszerre rendkívül udvarias modorba csapott át -, bocsásson meg, az Istenért! Látja, milyen bajban vagyok! Ön még jóformán semmit se tud; bár az ilyesmit természetesen nemigen lehet megbocsátani…629
629— Извините, князь, — горячо вскричал он, вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость, — ради бога, извините! Вы видите, в какой я беде! Вы еще почти ничего не знаете, но если бы вы знали всё, то наверно бы хоть немного извинили меня; хотя, разумеется, я неизвиним…
– Ó, nekem nem is kell ez a nagy bocsánatkérés – sietett válaszolni a herceg. – Hisz jól tudom, hogy most nagyon kellemetlen helyzetben van, és azért szitkozódik. No, menjünk önökhöz. Én örömmel…630
630— О, мне и не нужно таких больших извинений, — поспешил ответить князь. — Я ведь понимаю, что вам очень неприятно, и потому-то вы и бранитесь. Ну, пойдемте к вам. Я с удовольствием…
„Nem, most már nem lehet így elengedni – gondolta magában Ganya, és útközben dühösen tekingetett a hercegre. – Ez a csirkefogó mindent kiszedett belőlem, és aztán hirtelen levetette az álarcot… Emögött van valami. No, majd meglátjuk! Minden eldől, minden, minden! Még ma!”631
631"Нет, его теперь так отпустить невозможно, — думал про себя Ганя, злобно посматривая дорогой на князя, — этот плут выпытал из меня всё, а потом вдруг снял маску… Это что-то значит. А вот мы увидим! Всё разрешится, всё, всё! Сегодня же!".
Már ott is álltak a ház előtt.632
632Они уже стояли у самого дома.
8633
633VIII
Ganyáék lakása a második emeleten volt, egy nagyon tiszta, világos, tágas lépcsőházra nyílt, és hat vagy hét – egyébként igen egyszerű – szobából meg szobácskából állt ugyan, de semmi esetre sem egy családos hivatalnok zsebéhez volt méretezve, még ha kétezer rubel fizetést kap is az a hivatalnok. De hát ezt arra szánták, hogy teljes ellátással albérlőket tartsanak benne, és Ganya meg a családja – Ganya nagy bosszúságára, Nyina Alekszandrovna és Varvara Ardalionovna sürgető kérésére, akik szerették volna hasznossá tenni magukat, hogy legalább valamelyest növeljék a család jövedelmét – alig két hónappal ezelőtt költözött be. Ganya a homlokát ráncolgatta, és csúfságnak nevezte az albérlők tartását; ezek után mintha szégyellte volna magát abban a társaságban, ahol eddig mint nagy jövőjű és eléggé előkelő fiatalember szokott megjelenni. Ez a sorsnak tett engedmény és az egész, borzasztó zsúfoltság mély sebet ütött a lelkén. Egy idő óta minden csekélység miatt határtalanul és szertelenül dühbe gurult, és ha hajlandó volt is ideig-óráig engedni és tűrni, csakis azért tette, mert már elhatározta, hogy mindezen a legrövidebb időn belül gyökeresen változtatni fog. Csakhogy épp az a változtatás, épp az a kibontakozás, amelyet a fejében forgatott, igen nehéz feladat volt, olyan feladat, amelynek a küszöbönálló megoldása minden eddiginél több vesződséggel és kínlódással fenyegetett.634
634Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем обыкновенных, но во всяком случае не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и две тысячи рублей жалованья. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей и его семейством не более двух месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, пожелавших в свою очередь быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием; ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — всё это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякою мелочью безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было всё это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, — такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего.
A lakást egy folyosó osztotta ketté, amely mindjárt az előszobánál kezdődött. A folyosó egyik oldalán az a három szoba volt, amelyet arra szántak, hogy „külön beajánlott” albérlőknek kiadják; ezenkívül a folyosónak ugyanezen az oldalán, a legvégén, a konyha mellett volt egy negyedik, valamennyinél szűkebb szobácska is; abban lakott Ivolgin nyugalmazott tábornok, maga a családfő; egy széles díványon aludt, és a lakásból ki-be járnia csak a konyhán át, a hátsó lépcsőn volt szabad. Ugyanebben a kis szobában kapott helyet Kolja, Gavrila Ardalionovics tizenhárom éves gimnazista öccse is; kénytelen volt itt szorongani, tanulni, itt egy másik, nagyon ócska, keskeny és rövid díványon, rongyos lepedőn aludni, de főként gondozni az apját – aki már egyre kevésbé tudott meglenni enélkül -, és vigyázni rá. A hercegnek a középső szobát jelölték ki; a jobbra eső első szobában Ferdiscsenko lakott, a harmadik meg balra, még üresen állt. Ám Ganya mindenekelőtt a család lakosztályába vezette a herceget. Ez a családi lakosztály egy szükség esetén ebédlővé átalakítható teremből, egy szalonból – amely egyébként csak reggel volt szalon, mert este Ganya dolgozószobájává és hálójává változott – és végül egy mindig bezárt, szűk szobából állt: ez Nyina Alekszandrovna és Varvara Ardalionovna hálószobája volt. Egyszóval minden össze volt zsúfolva, mindenki szorongott. Ganya csak a fogát csikorgatta; igyekezett ugyan tisztelettel viseltetni az anyja iránt, de már az első pillantásra észre lehetett venni, hogy Ganya nagy zsarnok a családban.635
635Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались внаем, для "особенно рекомендованных" жильцов; кроме того, по той же стороне коридора в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был чрез кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и тринадцатилетний брат Гаврилы Ардалионовича, гимназист Коля; ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне и, главное, ходить и смотреть за отцом, который всё более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из трех комнат; в первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиною только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, всё в этой квартире теснилось и жалось; Ганя только скрипел про себя зубами; он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе.
Nyina Alekszandrovna nem egyedül volt a szalonban, ott ült Varvara Ardalionovna is; mind a ketten valami kötéssel foglalatoskodtak, és vendégükkel, Ivan Petrovics Ptyicinnel beszélgettek. Nyina Alekszandrovna ötvenévesnek látszik, arca ványadt, sovány, a szeme alatt erősen fekete karika sötétlik. Külseje beteges, egy kissé szomorú, de arca és tekintete mégis eléggé kellemes; már az első szavaiban is igazi méltósággal teljes és komoly jellem nyilvánul meg. Bánatos külseje ellenére is akaraterő, sőt, határozottság sugárzik belőle. Rendkívül egyszerű, egészen öregasszonyos, sötét ruhát visel, de modora, beszéde, egész magatartása elárulja, hogy a legjobb társaságban is megfordult.636
636Нина Александровна была в гостиной не одна, с нею сидела Варвара Ардалионовна; обе они занимались каким-то вязаньем и разговаривали с гостем, Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет пятидесяти, с худым, осунувшимся лицом и с сильною чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны; с первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном, и совсем по-старушечьи, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество
Varvara Ardalionovna huszonhárom éves, középtermetű, eléggé sovány leány, arca nem nagyon szép, de lerí róla, hogy titokban szeretne szépség nélkül is tetszeni, és szenvedélyt keltően vonzó lenni. Nagyon hasonlít anyjához, még a ruhája is majdnem ugyanolyan, mint az anyjáé, éppen mert nem kíván csinosan öltözni. Szürke szemének tekintete néha igen vidám és nyájas is tud lenni, de többnyire mégis komoly, olykor tűnődő, sőt – kivált az utóbbi időben – túlságosan is az. Akaraterő és határozottság tükröződik az ő arcán is, sőt sejteni lehet, hogy ez az akaraterő még keményebb is tudna lenni, mint az anyjáé, és több vállalkozó hajlam van benne. Varvara Ardalionovna eléggé lobbanékony. Néha még vendégük, Ivan Petrovics Ptyicin is fél tőle. Ptyicin még eléggé fiatal, harminc év körüli, szerényen, de csinosan öltözött, kellemes, bár valahogyan túlságosan tekintélyes modorú ember. Sötétszőke szakálla arra vall, hogy nem a hivatal a kenyere.21 Tud okosan és érdekesen társalogni, de jobbára mégis hallgat. Általában igen kellemes benyomást kelt. Láthatólag nem közömbös Varvara Ardalionovna iránt, és nem is palástolja érzelmeit. Varvara Ardalionovna barátságosan bánik vele, de egyik-másik kérdésére még habozik válaszolni, sőt, némelyiket nem is szereti; Ptyicin ettől egyébként korántsem csügged el. Nyina Alekszandrovna kedves hozzá, sőt az utóbbi időben már sok tekintetben bizalmába is fogadta. Egyébként mindenki tudja róla, hogy üzérkedésből él: többé-kevésbé biztos zálogokra, gyors kamatra pénzt kölcsönöz. Ganyával szerfelett jó barátságban van.637
637Варвара Ардалионовна была девица лет двадцати трех, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионовна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под тридцать, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был видимо неравнодушен к Варваре Ардалионовне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардалионовна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила; Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем.
Nyina Alekszandrovna Ganya részletes, de szaggatott beajánlására (Ganya nagyon szárazon üdvözölte anyját, a húgának egyáltalán nem is köszönt, Ptyicint meg mindjárt kihívta a szobából) mondott néhány kedves szót a hercegnek, és a középső szobába kísértette Koljával, aki bekukkantott az ajtón. Kolja vidám, eléggé kedves arcú, közvetlen és bizalmas modorú fiú volt.638
638На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани (который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына) Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивою и простодушною манерой,
– Hol van a poggyásza? – kérdezte, amikor bevezette a herceget a szobába.639
639— Где же ваша поклажа? — спросил он, вводя князя в комнату.
– Egy bugyrom van; az előszobában hagytam.640
640— У меня узелок; я в передней оставил.
– Mindjárt idehozom. Az egész cselédség a szakácsnőből meg Matrjonából áll, úgyhogy én is szoktam segíteni. Varja ügyel fel mindenre, és folyton bosszankodik. Ganya azt mondja, hogy ön ma érkezett Svájcból.641
641— Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да Матрена, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?
– Igen.642
642— Да.
– És jó ott Svájcban?643
643— А хорошо в Швейцарии?
– Nagyon jó.644
644— Очень.
– Vannak hegyek?645
645— Горы?
– Igen.646
646— Да.
– Mindjárt idehozom a batyuit.647
647— Я вам сейчас ваши узлы притащу.
Belépett Varvara Ardalionovna.648
648Вошла Варвара Ардалионовна.
– Matrjona mindjárt tiszta ágyneműt húz. Van bőröndje?649
649— Вам Матрена сейчас белье постелет. У вас чемодан?
– Nincs, csak egy bugyrom. Már elment érte az öccse; az előszobában van.650
650— Нет, узелок. За ним ваш брат пошел, он в передней.
– Nincs ott semmiféle batyu ezen a kis bugyron kívül; hová tette a többit? – kérdezte Kolja, ahogy visszament a szobába.651
651— Никакого там узла нет, кроме этого узелочка; вы куда положили? — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.
– De hát nincs is több ezen az egyen kívül – jelentette ki a herceg, és átvette a bugyrot.652
652— Да кроме этого и нет никакого, — возвестил князь, принимая свой узелок.
– Á, á! Én meg azt gondoltam, hogy Ferdiscsenko elemelte.653
653— А-а! A я думал, не утащил ли Фердыщенко.
– Ne fecsegj ostobaságokat – szólt rá szigorúan Varja, aki nagyon szárazon, éppen csak hogy udvariasan beszélt a herceggel.654
654— Не ври пустяков, — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо.
– Ch?re Babette,22 velem finomabban is lehet beszélni, hisz én nem Ptyicin vagyok.655
655— ChХre Babette, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын.
– Téged még meg is lehet verni, Kolja, te még annyira ostoba vagy. Bármire szüksége van, forduljon Matrjonához; fél ötkor van az ebéd. Ebédelhet velünk is, a szobájában is, ahogy tetszik. Menjünk, Kolja, ne zavard!656
656— Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрене; обедают в половине пятого. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им.
– Menjünk, te határozott jellem!657
657— Пойдемте, решительный характер!
Ahogy kifelé indultak, összeakadtak Ganyával.658
658Выходя, они столкнулись с Ганей.
– Apa itthon van? – kérdezte Ganya Koljától, és Kolja igenlő feleletére súgott a fülébe valamit.659
659— Отец дома? — спросил Ганя Колю и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо.
Kolja bólintott, és kiment Varvara Ardalionovna után.660
660Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионовной.
– Csak két szót, herceg, el is felejtettem szólni önnek ezek miatt az… ügyek miatt. Van egy kérésem: tegye meg azt a szívességet, ha nem kerül nagy megerőltetésébe; ne fecsegjen sem itt arról, ami most köztem és Aglaja között történt, sem ott arról, amit majd itt talál; mert itt is épp eléggé csúnya világ van. Különben, egye fene… De legalább ma tartsa a nyelvét!661
661— Два слова, князь, я и забыл вам сказать за этими… делами. Некоторая просьба: сделайте одолжение, — если только вам это не в большую натугу будет, — не болтайте ни здесь, о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там, о том, что вы здесь найдете; потому что и здесь тоже безобразия довольно. К черту, впрочем. Хоть сегодня-то по крайней мере удержитесь.
– Biztosítom önt, hogy sokkal kevesebbet fecsegtem, mint gondolja – mondta a herceg némi ingerültséggel Ganya szemrehányásaira. Szemlátomást romlott közöttük a viszony.662
662— Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете, — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились видимо хуже и хуже.
– No, azért épp eleget kellett tűrnöm ma ön miatt. Egyszóval: erre kérem.663
663— Ну, да уж я довольно перенес чрез вас сегодня. Одним словом, я вас прошу.
– És azt is vegye figyelembe, Gavrila Ardalionovics, hogy engem senki sem kötelezett semmire, tehát miért ne tehettem volna említést arról a fényképről. Hisz nem kért rá, hogy ne szóljak.664
664— Еще и то заметьте, Гаврила Ардалионович, чем же я был давеча связан и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили.
– Pfuj, de pocsék szoba – jegyezte meg Ganya, és megvetően körülnézett -, sötét, és udvarra nyílnak az ablakai. Nem éppen a legalkalmasabb időben jött hozzánk… No, de ez nem az én dolgom, nem én tartok albérlőket.665
665— Фу, какая скверная комната, — заметил Ганя, презрительно осматриваясь, — темно и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну, да это не мое дело; не я квартиры содержу.
Bekukkantott Ptyicin, és odakiáltott Ganyának; Ganya faképnél hagyta a herceget, és kiment, jóllehet még akart mondani valamit, de szemmel láthatóan tétovázott, és mintha restellte volna elkezdeni; sőt, mintha a szobát is pusztán zavarában ócsárolta volna.666
666Заглянул Птицын и кликнул Ганю, тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то что он еще что-то хотел сказать, по видимо мялся и точно стыдился начать; да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись.
Alighogy a herceg megmosakodott, és úgy-ahogy rendbe hozta öltözékét, újból kinyílt az ajtó, és egy új alak kémlelt be.667
667Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова и выглянула новая фигура.
Tagbaszakadt, vállas, busa fejű, göndör, rőt hajú, harminc év körüli úr volt. Arca húsos és pirospozsgás, ajka vastag, orra széles és lapos, szeme apró, zsírpárnás és csúfondáros, mintha szüntelenül kacsingatna. Egész külseje eléggé szemtelennek hatott. Nem valami tisztán volt öltözve.668
668Это был господин лет тридцати, немалого роста, плечистый, с огромною, курчавою, рыжеватою головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом всё это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато.
Először pontosan csak annyira nyitotta ki az ajtót, hogy bedughassa a fejét. A bekandikáló fej öt másodperc alatt szétnézett a szobában, aztán lassan kezdett kitárulni az ajtó, már az egész alakot látni lehetett a küszöbön, de a vendég csak nem lépett be, hanem hunyorogva továbbra is a küszöbről mustrálgatta a herceget. Végül becsukta maga mögött az ajtót, közelebb ment, leült egy székre, keményen megfogta a herceg karját, és rézsűt szembe leültette a díványra.669
669Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд пять оглядывала комнату; потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге, по гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван.
– Ferdiscsenko – mondta, és merően, kérdően nézett a herceg arcába.670
670— Фердыщенко, — проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князю в лицо.
– Hát aztán?! – felelte a herceg csaknem nevetve.671
671— Так что же? — отвечал князь, почти рассмеявшись.
– Albérlő – szólt megint Ferdiscsenko, és ugyanúgy bámult rá, mint előbb.672
672— Жилец, — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему.
– Meg akar ismerkedni velem?673
673— Хотите познакомиться?
– E-eh! – mondta a vendég a haját borzolgatva, felsóhajtott, és a szemközti sarokba nézett. – Van pénze? – kérdezte hirtelen, és a herceghez fordult.674
674— Э-эх! — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. — У вас деньги есть? — спросил он вдруг, обращаясь к князю.
– Egy kevés.675
675— Немного.
– Pontosan mennyi?676
676— Сколько именно?
– Huszonöt rubel.677
677— Двадцать пять рублей.
– Mutassa csak!678
678— Покажите-ка.
A herceg elővette mellénye zsebéből a huszonöt rubeles bankjegyet, és átnyújtotta Ferdiscsenkónak. Ferdiscsenko széthajtogatta, megnézte, aztán a másik oldalára fordította, majd a világosság felé tartotta.679
679Князь вынул двадцатипятирублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет.
– Eléggé furcsa – mondta mintegy eltűnődve -, mi a csudától bámulnak meg? Ezek a huszonöt rubelesek néha szörnyen megbámulnak, a többiek meg éppen ellenkezőleg, egészen kifakulnak! No, fogja!680
680— Довольно странно, — проговорил он как бы в раздумье, — отчего бы им буреть? Эти двадцатипятирублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите.
A herceg visszavette a bankjegyet. Ferdiscsenko felállt a székről.681
681Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула.
– Azért jöttem, hogy figyelmeztessem: először is, nekem ne adjon pénzt kölcsön… Én ugyanis biztosan kérni fogok.682
682— Я пришел вас предупредить: во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить.
– Jó.683
683— Хорошо.
– Ön szándékszik itt fizetni?684
684— Вы платить здесь намерены?
– Szándékozom.685
685— Намерен.
– Én pedig nem szándékozom; köszönöm. Itt lakom öntől jobbra; az első ajtó, látta már? Igyekezzék minél ritkábban meglátogatni, de én majd átjövök, ne féljen. Látta már a tábornokot?686
686— А я не намерен; спасибо. Я здесь от вас направо первая дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать; к вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?
– Nem.687
687— Нет.
– Nem is hallotta?688
688— И не слышали?
– Persze hogy nem.689
689— Конечно, нет.
– No, majd látni és hallani is fogja; azonfelül az még éntőlem is szokott pénzt kölcsönkérni! Avis au lecteur. No, minden jót. Mondja: lehet élni ilyen névvel: Ferdiscsenko?! Mi?690
690— Ну, так увидите и услышите; да к тому же он даже у меня просит денег взаймы! Avis au lecteur. 1 Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?
– Miért ne lehetne?691
691— Отчего же нет?
– No, Isten áldja!692
692— Прощайте.
Az ajtó felé indult. A herceg később megtudta, hogy ez az úr mintegy kötelességének érezte, hogy mindenkit meghökkentsen eredetiségével és vidámságával, de ez valahogy sohasem sikerült neki. Sőt némelyekre kellemetlen hatást tett; emiatt őszintén búsult, de azért mégse mondott le erről a feladatáról. Az ajtóban majd belebotlott egy belépő úrba, és ekkor sikerült valamelyest helyreütnie a dolgot: ezt a hercegnek ismeretlen új látogatót beengedve, a háta mögül néhányszor figyelmeztetően a hercegre kacsintott, úgyhogy mégse minden öntudatosság nélkül távozott el.693
693И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренно скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина; пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и, таким образом, все-таки ушел не без апломба.
Az új vendég ötvenöt év körüli vagy talán még annál is idősebb, magas termetű, eléggé kövér, nagy bajuszú úr volt; bíborvörös, húsos, sőt püffedt arcát sűrű, deres pofaszakáll keretezte, nagy szeme meglehetősen kidülledt. Az egész alak eléggé tekintélyes lett volna, ha nincs rajta a tespedtség, a kopottság, sőt, a piszkosság bélyege. Ócska kabát volt rajta, mely könyökben már-már kikeshedt; fehérneműje is szennyes, ahogy otthon járnak némelyek. A közelében enyhe pálinkaszag érzett; de a modora hatásos, bár egy kissé betanult, és szemmel láthatólag hő vágya volt, hogy méltóságával ámulatba ejtse az embereket. Ez az úr ráérősen odament a herceghez, barátságos mosollyal szótlanul megfogta és egy ideig a magáéban tartotta a kezét, aztán szemügyre vette az arcát, mintha ismerős vonásokat akarna felismerni rajta.694
694Новый господин был высокого роста, лет пятидесяти пяти или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями; белье тоже было засаленное, — по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой; но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю не спеша, с приветливою улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты.
– Ő az! Ő az! – mondta halkan, de ünnepélyesen. – Szakasztott mása! Ahogy emlegetni hallom ezt az ismerős és drága nevet, eszembe jut a visszahozhatatlan múlt… Miskin herceg?695
695— Он! Он! — проговорил от тихо, но торжественно. — Как живой! Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое… Князь Мышкин?
– Igenis.696
696— Точно так-с.
– Ivolgin, nyugalmazott és szerencsétlen tábornok. Szabad kérdeznem a keresztnevét és az apai nevét?697
697— Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?
– Lev Nyikolajevics.698
698— Лев Николаевич.
– Igen, igen! Barátomnak, mondhatnám gyermekkori jó pajtásomnak, Nyikolaj Petrovicsnak a fia?699
699— Так, так! Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича?
– Az én apámat Nyikolaj Lvovicsnak hívták.700
700— Моего отца звали Николаем Львовичем.
– Lvovicsnak – helyesbített a tábornok, de nem sietősen, hanem teljes magabiztossággal, mintha egyáltalán nem felejtette volna el, csak véletlenül megbicsaklott volna a nyelve. Leült, és a herceg kezét megfogva, őt is maga mellé ültette. – Én a karomon hordoztam önt.701
701— Львович, — поправился генерал, но не спеша, а с совершенною уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и, тоже взяв князя за руку, посадил подле себя. — Я вас на руках носил-с.
– Csakugyan? – kérdezte a herceg. – Az én apám már húsz éve meghalt.702
702— Неужели? — спросил князь. — Мой отец уж двадцать лет как умер.
– Igen; húsz éve és három hónapja. Együtt tanultunk, aztán én egyenest katonai…703
703— Да; двадцать лет; двадцать лет и три месяца. Вместе учились; я прямо в военную…
– De hiszen az én apám is katona volt: hadnagy a Vaszilkovszkij ezredben.704
704— Да, и отец был в военной, подпоручиком в Васильковском полку.
– A Belomirszkijban. A Belomirszkijba csak a halála előtt helyezték át. Az én csapatom is ott állomásozott, és megáldottam őt elhunyta előtt. Édesanyja…705
705— В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка…
A tábornok egy kis szünetet tartott, mintha szomorú emlékek tolulnának fel benne.706
706Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания.
– Hát bizony fél év múlva meghűlés következtében ő is meghalt – mondta a herceg.707
707— Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды. — сказал князь.
– Nem hűlés miatt. Nem hűlés miatt, higgye el nekem, öregnek. Ott voltam az ő temetésén is. A herceg utáni bánat vitte őt el, nem meghűlés. Igen, jól emlékszem én a hercegnére is! Ó, fiatalság! Miatta a herceggel, mi, gyermekkori jó barátok… kis híján megöltük egymást!708
708— Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил. С горя по своем князе, а не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня! Молодость! Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами.
A herceg most már némi bizalmatlansággal hallgatta.709
709Князь начинал слушать с некоторою недоверчивостью.
– Szenvedélyesen beleszerettem az édesanyjába, mikor még menyasszony volt… a barátom menyasszonya. A herceg észrevette, és megdöbbent. Egyszer csak betoppan hozzám reggel hétkor, és felkölt. Meglepődve felöltöztem; egyikünk se szólt egy szót se; mindent megértettem… Elővesz a zsebéből két pisztolyt. Zsebkendő fölött! Tanúk nélkül! Minek ide tanú, amikor öt perc múlva úgyis az örökkévalóságba küldjük egymást? Töltöttünk, kihúztuk a zsebkendőt, egymás szívének szegeztük a pisztolyt, és egymás arcába néztünk. Egyszerre csak mindkettőnk szeméből záporozni kezdett a könny, és megremegett a kezünk! Mind a kettőnké, mind a kettőnké, egyszerre! No, erre természetesen: nagy összeölelkezés, vetélkedés a nagylelkűségben!… A herceg azt kiáltja: a tied! Én azt kiáltom: a tied! Egyszóval… egyszóval… lakni jött hozzánk?710
710— Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, — невестой друга моего. Князь заметил и был фраппирован. Приходит ко мне утром, в седьмом часу, будит. Одеваюсь с изумлением; молчание с обеих сторон; я всё понял. Вынимает из кармана два пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда через пять минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки. У обоих, у обоих, разом! Ну, тут, натурально, объятия и взаимная борьба великодушия. Князь кричит: твоя, я кричу: твоя! Одним словом… одним словом… вы к нам… жить?
– Igen, egy időre, talán – mondta hebegve a herceg.711
711— Да, на некоторое время, быть может, — проговорил князь, как бы несколько заикаясь.
– Herceg! A mama kéreti – kiáltotta az ajtón bekukkantva Kolja. A herceg már-már felállt, hogy induljon, de a tábornok a vállára tette jobb tenyerét, és barátságosan visszanyomta a díványra.712
712— Князь, мамаша вас к себе просит, — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану.
– Mint atyjának igaz barátja, figyelmeztetni kívánom – mondta a tábornok -, én, ahogy ön is látja, én ugyancsak megszenvedtem egy tragikus katasztrófa miatt; de bírósági ítélet nélkül! Ítélet nélkül! Nyina Alekszandrovna… ritka jó asszony. Varvara Ardalionovna, a lányom: ritka jó leány! A körülmények arra kényszerítenek, hogy albérlőket tartsunk, hallatlan hanyatlás ez nekem, akire már főkormányzóság várt!… De önnek mindig örülünk. Pedig az én házamat most tragédia fenyegeti!713
713— Как истинный друг отца вашего, желаю предупредить, — сказал генерал, — я, вы видите сами, я пострадал, по трагической катастрофе; но без суда! Без суда! Нина Александровна — женщина редкая. Варвара Ардалионовна, дочь моя, — редкая дочь! По обстоятельствам содержим квартиры, — падение неслыханное! Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором!.. Но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия!
A herceg nagy érdeklődéssel, kérdően nézett rá.714
714Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством.
– Házasság készül, mégpedig ritka házasság! Egy kétes hírű nő és egy olyan fiatalember házassága, aki apród lehetne. Ilyen nőt akarnak hozni abba a házba, ahol az én lányom és az én feleségem lakik! De amíg én élek, ide nem teszi be a lábát! Lefekszem a küszöbre, és csak a testemen keresztül léphet be!… Ganyával mostanában alig beszélek, még a találkozást is kerülöm. Szántszándékkal figyelmeztetem önt: ha majd nálunk lakik, úgyis tanúja lesz mindennek. De hát jó barátomnak a fia, és így jogom van remélni, hogy…715
715— Приготовляется брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена! Но покамест я дышу, она не войдет! Я лягу на пороге, и пусть перешагнет чрез меня!.. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно; коли будете жить у нас, всё равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться…
– Legyen szíves, herceg, jöjjön át hozzám a szalonba – hívta Nyina Alekszandrovna, aki most már maga jelent meg az ajtóban.716
716— Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей.
– Képzeld el, kedvesem – kiáltotta a tábornok -, kiderült, hogy valamikor a karomon dajkáltam a herceget!717
717— Вообрази, друг мой, — вскричал генерал, — оказывается, что я нянчил князя на руках моих!
Nyina Alekszandrovna szemrehányóan pillantott a tábornokra, és fürkészően a hercegre, de egy szót se szólt. A herceg utána indult; de alig léptek be a szalonba és ültek le, s Nyina Alekszandrovna, igen szaporán és halkan, alig kezdett mondani valamit a hercegnek, a tábornok váratlanul megjelent a szalonban. Nyina Alekszandrovna szemmel látható bosszúsággal a kötése fölé hajolt. A tábornok bizonyára észrevette feleségének bosszúságát, de továbbra is kitűnő hangulatban volt.718
718Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею; но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимою досадой нагнулась к своему вязанью. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа.
– A jó barátom fia! – kiáltott fel Nyina Alekszandrovnához fordulva. – Ilyen meglepetés! Nekem már régóta eszembe se jutott. De csakugyan nem emlékszel a megboldogult Nyikolaj Lvovicsra, kedvesem? Hiszen találkoztatok… Tverben!719
719— Сын моего друга! — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. — И так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал. Но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его… в Твери?
– Én nem emlékszem Nyikolaj Lvovicsra. Az ön édesapja? – kérdezte a hercegtől.720
720— Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец? — спросила она князя.
– Igen, az apám volt. Meghalt, de azt hiszem, nem Tverben, hanem Jeliszavetgradban – jegyezte meg félénken, a tábornok felé fordulva a herceg. – Pavliscsevtől hallottam…721
721— Отец; но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде, — робко заметил князь генералу. — Я слышал от Павлищева…
– De Tverben! – állította a tábornok. – Közvetlenül a halála előtt helyezték át Tverbe, mielőtt még elhatalmasodott volna rajta a betegsége. Ön még túlságosan kicsi volt, így hát nem emlékezhet sem az áthelyezésre, sem az utazásra; Pavliscsev pedig bizonyára tévedett, bármilyen kitűnő ember volt is máskülönben.722
722— В Твери, — подтвердил генерал, — перед самою смертью состоялся перевод в Тверь, и даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия; Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек.
– Ismerte Pavliscsevet is?723
723— Вы знали и Павлищева?
– Ritka derék ember volt, de hát én mégiscsak szemtanú voltam. Meg is áldottam a halálos ágyán…724
724— Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре…
– De hisz apám ellen, amikor meghalt, éppen bírósági eljárás folyt – jegyezte meg újból a herceg -, bár sohase sikerült megtudnom, miért; kórházban halt meg.725
725— Отец мой ведь умер под судом, — заметил князь снова, — хоть я и никогда не мог узнать, за что именно; он умер в госпитале.
– Ó, ez a Kolpakov közlegény ügye miatt történt, és kétségtelen, hogy a herceget felmentették volna.726
726— О, это по делу о рядовом Колпакове, и, без сомнения, князь был бы оправдан.
– Hogyhogy? Ön biztosan tudja ezt? – kérdezte a herceg különösen nagy érdeklődéssel.727
727— Так? Вы наверно знаете? — спросил князь с особенным любопытством.
– Hát hogyne?! – kiáltott fel a tábornok. – A bíróság döntés nélkül oszlott szét. Lehetetlen dolog! Sőt, azt mondhatnám, titokzatos dolog: meghal Larionov törzskapitány, a századparancsnok; a herceget kinevezik ideiglenes helyettesének: jó. Kolpakov közlegény lopást követ el, ellop valami lábbelifélét a bajtársától, és elissza; ez is jó. A herceg, ne felejtsük el, ez az őrmester és a káplár jelenlétében történt, jól leszidta Kolpakovot, és vesszőzéssel fenyegette meg. Nagyon helyes. Kolpakov visszamegy a kaszárnyába, lefekszik a priccsre, és egy negyedóra múlva meghal. Nagyszerű, de egészen váratlan, csaknem lehetetlen eset. Akárhogy történt is, Kolpakovot eltemetik; a herceg jelenti a dolgot, és aztán Kolpakovot törlik a névjegyzékből. Azt hinnénk, mi lehet még ennél jobb? Ámde pontosan fél év múlva a dandárszemlén Kolpakov közlegény, mintha semmi sem történt volna, ott terem a novozemljai ezred második zászlóaljának harmadik századában…24 ugyanabban a dandárban és ugyanabban a hadosztályban!728
728— Еще бы! — вскричал генерал. — Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное! Дело даже, можно сказать, таинственное: умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир; князь на время назначается исправляющим должность; хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, — сапожный товар у товарища, — и пропивает его; хорошо. Князь, — и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, — распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, по случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят; князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше? Но ровно через полгода, на бригадном смотру, рядовой Колпаков как ни в чем не бывало оказывается в третьей роте второго баталиона Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!
– Hogyhogy?! – kiáltott fel a herceg magánkívül a csodálkozástól.729
729— Как! — вскричал князь вне себя от удивления.
– Nem így volt, ez tévedés! – fordult feléje hirtelen Nyina Alekszandrovna, és szinte szomorúan nézett rá. – Mon mari se trompe.730
730— Это не так, это ошибка! — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. — Mon mari se trompe. 1
– Ugyan, kedvesem, könnyű azt mondani, hogy se trompe, de bogozz csak ki magad egy ilyen históriát! Mindnyájan megrökönyödtünk. Én volnék az első, aki azt mondanám, qu’on se trompe.27 De szerencsétlenségemre szemtanú voltam, és magam is tagja voltam a bizottságnak. Minden szembesítés azt bizonyította, hogy ez ugyanaz, pontosan ugyanaz a Kolpakov közlegény, akit fél évvel ezelőtt a szokásos parádéval, dobpergés közepette eltemettek. Valóban ritka, szinte lehetetlen história, magam is elismerem, de…731
731— Но, друг, мой, se trompe, это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай! Все стали в тупик. Я первый сказал бы qu'on se trompe. 2 Но, к несчастию, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный, я соглашаюсь, но…
– Feltálalták az ebédjét, papa! – jelentette a szobába belépve Varvara Ardalionovna.732
732— Папаша, вам обедать накрыли, — возвестила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.
– Á, nagyszerű, nagyszerű! Már úgyis megéheztem… De ez, mondhatnám, lélektani história…733
733— А, это прекрасно, превосходно! Я таки проголодался… Но случай, можно сказать, даже психологический…
– Megint kihűl a levese – mondta türelmetlenül Varja.734
734— Суп опять простынет, — с нетерпением сказала Варя.
– Mindjárt, mindjárt – dörmögte a tábornok, és kiment a szobából – „…és minden kutatás ellenére…” – hallatszott még a folyosóról.735
735— Сейчас, сейчас, — бормотал генерал, выходя из комнаты. — И несмотря ни на какие справки… — слышалось еще в коридоре.
– Sok mindent meg kell bocsátania Ardalion Alekszandrovicsnak, ha nálunk marad – mondta Nyina Alekszandrovna a hercegnek -, máskülönben nemigen fogja háborgatni; ebédelni is egyedül ebédel. Ön is belátja, hogy mindenkinek vannak hibái és… sajátos vonásai, némelyeknek talán még több is van, mint azoknak, akikre ujjal szoktak mutogatni. De megkérem valamire: ha a férjem netalán önhöz fordulna a lakbér dolgában, akkor mondja azt, hogy már kifizette nekem. Persze azt, amit Ardalion Alekszandrovicsnak fizet, ugyanúgy beszámítjuk önnek, és csakis a rend kedvéért kérem önt… Mi ez, Varja?736
736— Вы должны будете многое извинить Ардалиону Александровичу, если у нас останетесь, — сказала Нина Александровна князю, — он, впрочем, вас очень не обеспокоит; он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои… особенные черты, у других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить: если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ардалиону Александровичу всё равно для вас в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу… Что это, Варя?
Varja visszament a szobába, és szótlanul odaadta anyjának Nasztaszja Filippovna fényképét. Nyina Alekszandrovna összerezzent, és eleinte ijedten, aztán nyomasztóan keserű érzéssel nézegette egy ideig. Végül kérdően tekintett Varjára.737
737Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю.
– Ma kapta tőle – mondta Varja -, este pedig minden eldől közöttük.738
738— Ему сегодня подарок от нее самой, — сказала Варя, — а вечером у них всё решается.
– Ma este! – ismételte szinte kétségbeesetten, halkan Nyina Alekszandrovna. – No hát! Ehhez már semmiképp sem férhet kétség, és remény sem marad: ezzel a fényképpel mindent kinyilvánított… Ganya maga mutatta neked? – kérdezte meglepetten.739
739— Сегодня вечером! — как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна. — Что же? Тут сомнений уж более нет никаких и надежд тоже не остается: портретом всё возвестила… Да он тебе сам, что ли, показал? — прибавила она в удивлении.
– Tudja, mama, hogy már egy egész hónap óta jóformán nem is szólunk egymáshoz. Ptyicin mondott el mindent, a fénykép meg az asztalnál a padlón hányódott; én csak felvettem.740
740— Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про всё сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся; я подняла.
– Herceg! – fordult hirtelen Miskinhez Nyina Alekszandrovna. – Szeretném megkérdezni (tulajdonképpen ezért is hívtam), régóta ismeri a fiamat? Azt mondta, hogy ön csak ma érkezett valahonnan.741
741— Князь, — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, — я хотела вас спросить (для того, собственно, и попросила вас сюда), давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали?
A herceg röviden elmondott magáról egyet-mást, mellőzte történetének jó felét, Nyina Alekszandrovna és Varja végighallgatta.742
742Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали.
– Ezekkel a kérdésekkel nem kifaggatni akarom Gavrila Ardalionovics felől – jegyezte meg Nyina Alekszandrovna. – E tekintetben ne essék tévedésbe. Ha van valami, amit ő maga nem vallhat be nekem, azt én sem akarom a háta mögött megtudni. Tulajdonképpen csak azért kérdeztem meg, mert Ganya az imént a jelenlétében is, és később, távozása után is azt felelte, amikor ön iránt érdeklődtem: „Mindent tud, nincs mit ceremóniázni előtte!” Mit jelent ez? Vagyis azt szeretném tudni, milyen mértékben…743
743— Я не выпытываю чего-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая, — заметила Нина Александровна, — вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне: "Он всё знает, церемониться нечего!". Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере…
Váratlanul belépett Ganya és Ptyicin. Nyina Alekszandrovna mindjárt elhallgatott. A herceg ott maradt mellette a széken ülve, Varja meg félrevonult. Nasztaszja Filippovna fényképe a legfeltűnőbb helyen, Nyina Alekszandrovna kézimunkaasztalán, közvetlenül előtte hevert. Ganya, mikor meglátta, összeráncolta homlokát, bosszúsan felvette az asztalról, és a szoba túlsó végében álló íróasztalra dobta.744
744Вошли вдруг Ганя и Птицын; Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону; портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты.
– Ma, Ganya? – kérdezte hirtelen Nyina Alekszandrovna.745
745— Сегодня, Ганя? — спросила вдруг Нина Александровна.
– Mi az a ma?! – Ganya összerezzent, és rögtön rá támadt a hercegre. – Á, értem, maga már itt is!… Végtére is valami betegsége ez magának, vagy mi? Nem tudja türtőztetni magát? De értse meg már végre-valahára, fenséges uram…746
746— Что сегодня? — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. — А, понимаю, вы уж и тут!.. Да что у вас, наконец, болезнь это, что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь поймите же наконец, ваше сиятельство…
– Én vagyok a hibás, Ganya, senki más – vágott közbe Ptyicin.747
747— Тут я виноват, Ганя, а не кто другой, — прервал Птицын.
Ganya kérdően tekintett rá.748
748Ганя вопросительно поглядел на него.
– De jobb is ez így, Ganya, annál is inkább, mert egyfelől úgyis be van fejezve a dolog – dörmögte Ptyicin, félrevonult, leült az asztalnál, zsebéből elővett egy ceruzával teleírt papírlapot, és figyelmesen nézegetni kezdte. Ganya komoran állt, és nyugtalanul várta a családi jelenetet. Eszébe se jutott, hogy bocsánatot kérjen a hercegtől.749
749— Да ведь это лучше же, Ганя, тем более что, с одной стороны, дело покончено, — пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться.
– Ha minden be van fejezve, akkor természetesen igaza van Ivan Petrovicsnak – mondta Nyina Alekszandrovna -, ne ráncold a homlokod, kérlek, és ne bosszankodj, Ganya, én nem foglak faggatni semmiről, amit magad nem akarsz elmondani, és biztosítlak, hogy én már teljesen beletörődtem mindenbe, légy szíves, ne nyugtalankodj.750
750— Если всё кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав, — сказала Нина Александровна, — не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя; я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась, сделай одолжение, не беспокойся.
Egy pillanatra se hagyta abba a munkáját, mialatt ezt mondta, és úgy tetszett, hogy csakugyan nyugodt. Ganya meghökkent, de óvatosan hallgatva nézett anyjára: várta, hogy világosabban fejezze ki magát. A családi jelenetek már túl sok keserűséget okoztak neki. Nyina Alekszandrovna észrevette ezt az óvatosságot, és keserű mosollyal hozzátette:751
751Она проговорила это, не отрываясь от работы и, казалось, в самом деле спокойно. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькою улыбкой прибавила:
– Még most is kételkedel, és nem hiszel nekem; légy nyugodt, nem lesz se könny, se rimánkodás, mint azelőtt, legalábbis az én részemről nem lesz. Én csakis azt kívánom, hogy boldog légy, és ezt te is tudod; én már megadtam magam a sorsnak, de a szívem mindig veled lesz, akár együtt maradunk, akár elválnak útjaink. Én természetesen csak a magam nevében beszélek; nem követelheted ugyanezt a húgodtól is…752
752— Ты всё еще сомневаешься и не веришь мне; не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны по крайней мере. Всё мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь; я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой, останемся ли мы вместе или разойдемся. Разумеется, я отвечаю только за себя; ты не можешь того же требовать от сестры…
– Á, már megint ő! – kiáltott fel Ganya, és gúnyosan, gyűlölködve nézett húgára. – Édesanyám! Ismét megesküszöm arra, amire már szavamat adtam: soha, senki se merészel fittyet hányni önnek, amíg én élek, és itt vagyok. Bárkiről legyen is szó, bárki lépje is át a küszöbünket, én ragaszkodni fogok ahhoz, hogy adja meg önnek a legteljesebb tiszteletet…753
753— А, опять она! — вскричал Ганя, насмешливо и ненавистно смотря на сестру. — Маменька! клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово: никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настою на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел чрез наш порог…
Ganya úgy megörült, hogy csaknem engesztelően, csaknem gyengéden nézett anyjára.754
754Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать.
– Nem is féltem én magam egy cseppet sem, Ganya, hisz jól tudod; nem magam miatt aggódtam és gyötrődtem én egész idő alatt. Azt mondják, ma minden eldől köztetek. De mi dől el?755
755— Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь; я не о себе беспокоилась и промучилась всё это время. Говорят, сегодня всё у вас кончится? Что же кончится?
– Azt ígérte, hogy ma este a lakásán nyilatkozni fog: igen, vagy nem – felelte Ganya.756
756— Сегодня вечером, у себя, она обещала объявить: согласна или нет, — ответил Ганя.
– Majdnem három hétig kerültük, hogy erről beszéljünk, és jobb is volt így. Most, amikor már minden eldőlt, csak egyet hadd kérdezzek: hogy adhatta beleegyezését, sőt, hogy ajándékozhatta neked a fényképét is, ha egyszer nem szereted? Vagy te csakugyan… egy ilyen… ilyen…757
757— Мы чуть не три недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже всё кончено, я только одно позволю себе спросить: как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее, такую… такую…
– Ilyen tapasztalt nőt?… Igen?…758
758— Ну, опытную, что ли?
– Nem így akartam kifejezni magam. Csakugyan ennyire meg tudtad téveszteni?759
759— Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?
Ebből a kérdésből váratlanul szokatlan ingerültség csendült ki. Ganya csak állt, és gondolkozott egy percig, aztán leplezetlen gúnnyal így szólt:760
760Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил:
– Elragadtatja magát, anyám, megint nem bírta megállni; pedig hát pontosan így szokott kezdődni és fellángolni köztünk a vita. Azt mondta: nem lesz se faggatás, se szemrehányás, és lám, máris kezdődik! Inkább hagyjuk; igazán hagyjuk; legalább a jószándék megvolt önben… Én soha, semmiért sem hagyom el önt; más már legalábbis megszökött volna egy ilyen húgtól… lám, hogy néz rám most is! Fejezzük be, jó?! Pedig már úgy megörültem… Különben is, honnan tudja, hogy én becsapom Nasztaszja Filippovnát? Ami pedig Varját illeti, tegyen, amit akar, és… elég! Most már aztán igazán elég!761
761— Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели, и вот так-то у нас всегда всё начиналось и разгоралось. Вы сказали: не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались! Оставим лучше; право, оставим; по крайней мере, у вас намерение было… Я никогда и ни за что вас не оставлю; другой от такой сестры убежал бы по крайней мере, — вон как она смотрит на меня теперь! Кончим на этом! Я уж так было обрадовался… И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари — как ей угодно, и — довольно. Ну, уж теперь совсем довольно!
Ganya minden szónál egyre jobban nekihevült, és minden cél nélkül fel s alá járkált a szobában. Az ilyen beszélgetések mindjárt fájó sebeket érintenek a család minden tagjában.762
762Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства.
– Megmondtam, hogy ha ide beteszi a lábát, én elmegyek innen, és én is megtartom a szavamat – mondta Varja.763
763— Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду, и тоже слово сдержу, — сказала Варя.
– Makacsságból! – kiáltott fel Ganya. – Makacsságból nem mégy férjhez sem! Mit prüszkölsz rám?! Én különben köpök az egészre, Varvara Ardalionovna, ha óhajtja, akár már most teljesítheti a szándékát. Torkig vagyok már magával! Nocsak! Rászánta magát végre, herceg, hogy magunkra hagyjon bennünket? – kiáltott a hercegnek, meglátva, hogy feláll a helyéről.764
764— Из упрямства! — вскричал Ганя. — Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ардалионовна; угодно — хоть сейчас исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне уж очень. Как! Вы решаетесь наконец нас оставить, князь! — закричал он князю, увидав, что тот встает с места.
Ganya hangjában már olyan fokú ingerültség harsogott, amelyben az ember már maga is örül ingerültségének, és minden gátlás nélkül csaknem egyre fokozódó élvezettel átadja neki magát, bármeddig fajul is a dolog. A herceg már-már hátrafordult az ajtóban, hogy válaszoljon valamit, de amikor látta sértegetőjének beteges arckifejezéséből, hogy már csak egy csepp hiányzik, és csordultig telik a pohár, megfordult, és szótlanul kiment. Néhány perc múlva a szalonból kihallatszó hangokból ítélve megállapította, hogy eltávozása óta még lármásabb, még nyíltabb lett a beszélgetés.765
765В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, предается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только недоставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствия стал еще шумнее и откровеннее.
A termen át az előszobába ment, hogy a folyosóra, onnan meg a szobájába jusson. Ahogy a lépcsőházba nyíló bejárat mellett elhaladt, azt hallotta és vette észre, hogy az ajtó előtt valaki teljes erejéből csengetni igyekszik; de úgy látszik, elromlott a csengettyű: csak meg-megrándult egy kicsit, de hangot nem adott. A herceg félrehúzta a reteszt, kinyitotta az ajtót – hátrahőkölt, sőt egész testében megremegett ámulatában: Nasztaszja Filippovna állt előtte! Rögtön megismerte a fényképről. Nasztaszja Filippovna szeme villámokat szórt a kirobbanó bosszúságtól, amikor meglátta a herceget: vállával félrelökte az útból, besietett az előszobába, és bundáját levetve dühösen azt mondta:766
766Он прошел чрез залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик; но в колокольчике, должно быть, что-то испортилось: он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и — отступил в изумлении, весь даже вздрогнул: пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала; она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу:
– Ha már lusta vagy megjavítani a csengőt, akkor legalább ülj itt az előszobában, amikor kopognak. No, most meg elejti a bundát! Te tökfilkó!767
767— Если лень колокольчик поправить, так по крайней мере в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну вот, теперь шубу уронил, олух!
A bunda valóban a padlón hevert; Nasztaszja Filippovna nem várta meg, amíg a herceg lesegíti róla, hanem hátra sem tekintve, ő maga dobta a karjára, de a hercegnek nem volt ideje, hogy elkapja.768
768Шуба действительно лежала на полу; Настасья Филипповна не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя, сзади, но князь не успел принять.
– El kellene kergetni téged. Eridj, jelents be!769
769— Прогнать тебя надо. Ступай, доложи.
A herceg akart mondani valamit, de annyira zavarba esett, hogy egy szót se szólt, és a bundával, amelyet felemelt a padlóról, a szalonba indult.770
770Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную.
– No, most meg a bundával megy be! Minek viszed azt a bundát? Hahaha! Őrült vagy te, vagy mi?771
771— Ну вот, теперь с шубой идет! Шубу-то зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?
A herceg megfordult, és úgy bámult rá, mint egy sóbálvány; amikor Nasztaszja Filippovna felkacagott, ő is elnevette magát, de még most se forgott a nyelve. Az első pillanatban, amikor ajtót nyitott, sápadt volt, most meg hirtelen pirosság öntötte el az arcát.772
772Князь воротился и глядел на нее как истукан; когда она засмеялась — усмехнулся и он, но языком всё еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен, теперь вдруг краска залила его лицо.
– Hát micsoda félkegyelmű ez?! – kiáltotta felháborodva Nasztaszja Filippovna, és dobbantott egyet. – No, hová mégy? Hát kit jelentesz be?!773
773— Да что это за идиот? — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. — Ну, куда ты идешь? Ну, кого ты будешь докладывать?
– Nasztaszja Filippovnát – dörmögte a herceg.774
774— Настасью Филипповну, — пробормотал князь.
– Honnan ismersz? – kérdezte gyorsan. – Mert én még sose láttalak! Menj, és jelents be!… Mi ez a kiabálás?775
775— Почему ты меня знаешь? — быстро спросила она его. — Я тебя никогда не видала! Ступай, докладывай… Что там за крик?
– Veszekszenek – felelte a herceg, és a szalonba indult.776
776— Бранятся, — ответил князь и пошел в гостиную.
Eléggé döntő pillanatban lépett be: Nyina Alekszandrovna már-már teljesen elfelejtette, hogy „mindenbe beletörődött”; egyébként Varját védte. Varja mellett ott állt Ptyicin is, aki már otthagyta ceruzával teleírt papírlapját. Varja maga sem szepegett, nem ijedt meg a maga árnyékától; de bátyjának gorombáskodása fokról fokra durvábbá, tűrhetetlenebbé fajult. Varja ilyen esetekben nem szólt többé egy szót sem, csak némán, gúnyosan, merően nézett bátyjára. Ez a fogás – ő is jól tudta – teljesen kihozta a sodrából Ganyát. Ebben a pillanatban lépett be a szobába a herceg és jelentette:777
777Он вошел в довольно решительную минуту: Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она "всему покорилась"; она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица; но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил:
– Nasztaszja Filippovna!778
778— Настасья Филипповна!
9779
779IX
Általános csend támadt; mindnyájan a hercegre néztek, mintha nem értenék és – nem is akarnák érteni. Ganya megdermedt ijedtében.780
780Общее молчание воцарилось: все смотрели на князя, как бы не понимая его и — не желая понять. Ганя оцепенел от испуга.
Nasztaszja Filippovna betoppanása – kivált ebben a pillanatban – mindnyájuk számára különös és sok bonyodalmat ígérő meglepetés volt. Már az a puszta tény is, hogy Nasztaszja Filippovna először kereste fel őket; eddig annyira gőgösen viselkedett, hogy Ganyával való beszélgetései alkalmával még csak azt a kívánságát se fejezte ki, hogy szeretne megismerkedni hozzátartozóival, a legutóbbi időben pedig egyáltalán nem is említette őket, mintha a világon se volnának. Ganya egy kissé örült ugyan, hogy a számára oly kínos beszélgetés eltolódik, de szívében felrótta ezt a gőgösséget Nasztaszja Filippovnának. Mindenesetre inkább a családját sértő, gúnyos és csípős megjegyzéseket várt, mint látogatást; biztosan tudta, hogy Nasztaszja Filippovnát mindenről tájékoztatták, ami a családjában az ő házassági tervével kapcsolatban történik, és arról is, milyen szemmel néznek rá az ő hozzátartozói. E látogatás – most, a fénykép odaajándékozása után, a születése napján, azon a napon, amelyre sorsának eldöntését ígérte – csaknem magát a döntést jelentette.781
781Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самою странною и хлопотливою неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз; до сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкостей над своим семейством, а не визита к нему; он знал наверно, что ей известно всё, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее, теперь, после подарка портрета и в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое это решение.
Az a megdöbbenés, amellyel valamennyien a hercegre bámultak, nem sokáig tartott: maga Nasztaszja Filippovna is megjelent a szalon ajtajában, és a szobába lépve, könnyedén ismét félrelökte a herceget.782
782Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго: Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя.
– No, végre-valahára sikerült bejutnom… miért kötik le a csengő nyelvét? – szólt vidáman, és kezet nyújtott Ganyának, aki sebbel-lobbal hozzárohant. – Miért rökönyödött meg ennyire? Inkább mutasson be, kérem…783
783— Наконец-то удалось войти… зачем это вы колокольчик привязываете? — весело проговорила она, подавая руку Гане, бросившемуся к ней со всех ног. — Что это у вас такое опрокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста…
Ganya teljesen elvesztette a fejét: először Varjának mutatta be, és a két nő különös pillantásokat váltott, mielőtt kezet nyújtott egymásnak. Nasztaszja Filippovna egyébként nevetett, és a vidámság álarcát öltötte fel; de Varja nem akarta álcázni magát, és komoran, merően nézett rá; még egy mosoly árnyéka se mutatkozott arcán, pedig azt már a legegyszerűbb udvariasság is megkövetelné. Ganya megdermedt; kérlelni már nem volt értelme, idő se volt rá, így hát fenyegető pillantást vetett Varjára, hogy a lány e tekintet erejéből megértette, mit jelent bátyja számára ez a pillanat. Ekkor úgy látszik, rászánta magát, hogy engedjen neki, és halványan rámosolygott Nasztaszja Filippovnára. (Még mindnyájan túlságosan szerették egymást a családban.) Valamelyest javított a dolgon Nyina Alekszandrovna, akit a végképp zavarba esett Ganya a húga után mutatott be, mégpedig úgy, hogy őt vezette oda Nasztaszja Filippovnához. De mihelyt Nyina Alekszandrovna elkezdhette mondani, mennyire „örül a szerencsének”, Nasztaszja Filippovna végig se hallgatta, gyorsan Ganyához fordult, az ablaknál levő sarokban (kínálás nélkül!) leült a kis díványra, és onnan kiáltotta:784
784Совсем потерявшийся Ганя отрекомендовал ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью; но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально; даже и тени улыбки, что уже требовалось простою вежливостью, не показалось в ее лице. Ганя обмер; упрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла по силе этого взгляда, что значила для ее брата эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. (Все они в семействе еще слишком любили друг друга). Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем "особенном удовольствии", как Настасья Филипповна, недослушав ее, быстро обратилась в Гане и, садясь (без приглашения еще) на маленький диванчик в углу у окна, вскричала:
– De hol a dolgozószobája? És… hol vannak az albérlői? Mert ugye tartanak albérlőket is?785
785— Где же ваш кабинет? И… и где жильцы? Ведь вы жильцов содержите?
Ganya szörnyen elpirult, már-már dadogott valamit feleletképpen, de Nasztaszja Filippovna mindjárt hozzátette:786
786Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила:
– De hol lehet itt albérlőket tartani? Hisz önnek még dolgozószobája sincs! És jövedelmez valamit? – fordult hirtelen Nyina Alekszandrovnához.787
787— Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это? — обратилась она вдруг к Нине Александровне.
– Egy kissé fáradságos ugyan – felelte Nyina Alekszandrovna -, de természetesen, kell hogy jövedelmezzen valamit. Egyébként mi csak… De Nasztaszja Filippovna már megint nem figyelt oda: Ganyára tekintett, és nevetve azt kiáltotta neki:788
788— Хлопотливо несколько, — отвечала было та, — разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что… Но Настасья Филипповна опять уже не слушала: она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему:
– Hogy milyen az arca! Ó, Istenem, milyen az arca ebben a percben!789
789— Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!
Néhány pillanatig tartott ez a nevetés, és Ganya arca csakugyan nagyon eltorzult: dermedtsége, mulatságos, gyáva zavara hirtelen eltűnt; de szörnyen elsápadt; ajka görcsösen vonaglott; némán, merően, öklelő tekintettel nézett vendégének arcába, aki továbbra is csak nevetett.790
790Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось: его столбняк, его комическая, трусливая потерянность вдруг сошла с него; но он ужасно побледнел; губы закривились от судороги; он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гостьи, продолжавшей смеяться.
Ám volt itt még egy megfigyelő, aki hasonlóképpen nem ocsúdott fel zsibbadtságából, amióta meglátta Nasztaszja Filippovnát; ám ha sóbálványként állt is ott, az előbbi helyén, a szalon ajtajában, azért mégis észrevette Ganya arcának halványságát és rosszindulatú elváltozását. Ez a megfigyelő a herceg volt, aki most csaknem megrémülve, hirtelen, gépiesen előrelépett.791
791Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны; но он хоть и стоял "столбом" на прежнем месте своем, в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед.
– Igyék egy kis vizet – suttogta Ganyának. – És ne nézzen így…792
792— Выпейте воды, — прошептал он Гане. — И не глядите так…
Láthatólag minden számítás nélkül, minden különösebb célzat nélkül, csak úgy, első indítékra mondta; szavai mégis rendkívüli hatást tettek. Ganyának mintha minden dühe a hercegre zúdult volna; vállon ragadta, és szótlanul, bosszúvágyóan, gyűlölködve nézett rá, mintha egy szót se tudna mondani. Általános izgalom keletkezett: Nyina Alekszandrovna egy kissé még fel is kiáltott, Ptyicin nyugtalanul előrelépett, az ajtóban megjelenő Kolja és Ferdiscsenko megállt ámulatában, csak Varja nézett változatlanul gyanakvóan, és feszülten figyelt. Nem ült le, hanem karját a mellén összefonva, oldalt, anyja mellett állt.793
793Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла, так, по первому движению; но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя: он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение: Нина Александровна слегка даже вскрикнула, Птицын шагнул вперед в беспокойстве, Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении, одна Варя по-прежнему смотрела исподлобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди.
Ám Ganya mindjárt, csaknem mozdulatának első pillanatában észbe kapott, és idegesen felnevetett. Teljesen magához tért.794
794Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно опомнился.
– Hát micsoda maga, herceg, orvos, vagy mi?! – kiáltotta tőle telhetőleg vidáman és egyszerűen. – Valósággal megijesztett. Nasztaszja Filippovna! Engedje meg, hogy bemutassam ezt az igen derék egyént, habár magam is csupán délelőtt óta ismerem.795
795— Да что вы, князь, доктор, что ли? — вскричал он по возможности веселее и простодушнее, — даже испугал меня; Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам, это предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком.
Nasztaszja Filippovna meglepődve nézett a hercegre.796
796Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя.
– Herceg? Ő herceg? Képzelje el, az imént inasnak néztem az előszobában, és ideküldtem, hogy jelentsen be! Hahaha!797
797— Князь? Он князь? Вообразите, а я давеча, в прихожей, приняла его за лакея и сюда докладывать послала! Ха-ха-ха!
– Nem baj! Nem baj! – kapott a szón Ferdiscsenko, és odasietett; nagyon megörült, hogy már nevetnek. – Nem baj: se non ? vero…798
798— Нет беды, нет беды! — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться, — нет беды: se non è vero…
– Kis híján összeszidtam magát, herceg. Kérem, bocsásson meg. Hogyhogy ön itt van ilyenkor, Ferdiscsenko? Azt hittem, legalább önt nem találom itt. Kicsoda? Milyen herceg? Miskin? – kérdezte Ganyától, akinek ezalatt, továbbra is a vállát fogva, sikerült bemutatnia a herceget.799
799— Да чуть ли еще не бранила вас, князь. Простите, пожалуйста; Фердыщенко, вы-то как здесь, в такой час? Я думала, по крайней мере хоть вас не застану. Кто? Какой князь? Мышкин? — переспросила она Ганю, который между тем, всё еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его.
– Az albérlőnk – ismételte Ganya.800
800— Наш жилец, — повторил Ганя.
A herceget szemmel láthatóan úgy mutatták be, mint valami ritka lényt (aki igen alkalmas arra, hogy mindnyájukat kirántsa ebből a félszeg helyzetből), jóformán odatuszkolták Nasztaszja Filippovna elé; a herceg tisztán hallotta maga mögött a „félkegyelmű” szót, amelyet alighanem Ferdiscsenko mondott – magyarázatképpen a háta mögött – Nasztaszja Filippovnának.801
801Очевидно, князя представляли как что-то редкое (и пригодившееся всем как выход из фальшивого положения), чуть не совали к Настасье Филипповне; князь ясно даже услышал слово "идиот", прошептанное сзади его, кажется, Фердыщенкой в пояснение Настасье Филипповне.
– Mondja, miért nem világosított fel az előbb, amikor olyan szörnyen… tévedtem önt illetőleg? – kérdezősködött tovább Nasztaszja Filippovna, és a legfesztelenebbül tetőtől talpig végigmérte a herceget; türelmetlenül várta a választ, és mintha teljesen biztos lett volna abban: ez a válasz olyan ostoba lesz, hogy okvetlenül nevetni kell rajta.802
802— Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно… в вас ошиблась? — продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом; она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться.
– Meghökkentem, amikor ilyen váratlanul megpillantottam önt… – dörmögte a herceg.803
803— Я удивился, увидя вас так вдруг… — пробормотал было князь.
– De honnan tudta, hogy én vagyok? Hol látott már ön engem? De csakugyan: mintha én is láttam volna már valahol. És engedjen meg egy kérdést: miért döbbent úgy meg az imént? Hát mi olyan megdöbbentő énrajtam?804
804— А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего?
– No, rajta! – mondta tovább fintorogva Ferdiscsenko. – No, ki vele! Ó, Uram, Istenem, mennyi mindent tudnék én erre a kérdésre válaszolni a maga helyében! Ki vele hát… Fajankó vagy te, herceg, ezek után!805
805— Ну же, ну! — продолжал гримасничать Фердыщенко, — да ну же! О, господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же… Пентюх же ты, князь, после этого!
– Az ön helyében én is sok mindent válaszolnék – mondta nevetve Ferdiscsenkónak a herceg -, az imént nagyon meglepett a fényképe – folytatta Nasztaszja Filippovnához fordulva -, meg aztán Jepancsinékkal is beszélgettünk ma önről… korán reggel pedig, még Pétervárra jövet, a vonaton, Parfjon Rogozsin beszélt nekem önről. És abban a pillanatban is, amikor ajtót nyitottam, ugyancsak önre gondoltam… és hirtelen-váratlan ott állt előttem.806
806— Да и я бы насказал на вашем месте, — засмеялся князь Фердыщенке. — Давеча меня ваш портрет поразил очень, — продолжал он Настасье Филипповне, — потом я с Епанчиными про вас говорил… а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин… И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы.
– De honnan tudta, hogy én vagyok az?807
807— А как же вы меня узнали, что это я?
– A fényképről és…808
808— По портрету и…
– És még?809
809— И еще?
– És még… mert pontosan ilyennek képzeltem… Én is, mintha láttam volna már valahol.810
810— И еще потому, что такою вас именно и воображал… Я вас тоже будто видел где-то.
– Hol? Hol?811
811— Где? Где?
– Mintha láttam volna valahol a szemét… de hát ez lehetetlen! Én csak úgy… Én soha nem voltam itt. Talán álmomban…812
812— Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так… Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне…
– Ez már beszéd, herceg! – kiáltott fel Ferdiscsenko. – Visszavonom, hogy se non ? vero. Egyébként… ezt ő mind csak merő gyermeteg naivságból mondja! – tette hozzá sajnálkozva.813
813— Ай да князь! — закричал Фердыщенко. — Нет, я свое: se non è vero — беру назад. Впрочем… впрочем, ведь это он всё от невинности! — прибавил он с сожалением.
A herceg el-elcsukló, nyugtalan hangon, zihálva mondta ezt a néhány mondatot. Lerítt róla, hogy rendkívül izgatott. Nasztaszja Filippovna kíváncsian nézett rá, de már nem nevetett. E pillanatban hirtelen egy harsány, új hang hallatszott a herceget és Nasztaszja Filippovnát szoros gyűrűben körülvevő csoport mögött, és szinte szétdobta, kettéosztotta a csoportot. Nasztaszja Filippovna előtt ott állt maga Ivolgin tábornok, a családfő. Frakkot, tiszta ingmellet viselt; bajusza ki volt festve…814
814Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Всё выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос, послышавшийся из-за толпы, плотно обступившей князя и Настасью Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке; усы его были нафабрены…
Ezt már nem bírta elviselni Ganya.815
815Этого уже Ганя не мог вынести.
Ő, a képzelgésig önérzetes, sőt, betegesen hiú ember, aki e két hónap alatt legalább valami támaszpontot keresett, hogy megvethesse rajta a lábát, és minél előkelőbb színben tüntesse fel magát; aki érezte, hogy még kezdő a maga választotta úton, és talán nem is tud rajta kitartani; aki kétségbeesésében végül a legorcátlanabb pimaszkodásra szánta rá magát otthon, ahol kényúr volt, de nem merte rászánni magát Nasztaszja Filippovna előtt, aki az utolsó pillanatig lépten-nyomon kizökkentette a kerékvágásból, és kíméletlenül minduntalan fölébe kerekedett; ő, a „türelmetlen koldus” – Nasztaszja Filippovna kifejezése szerint, amely már a fülébe jutott -, ő, aki letette a nagy esküt arra, hogy később kegyetlenül megbosszulja majd mindezt, ám ugyanakkor magában néha gyermekesen arról ábrándozott, hogy mindent elken, és kibékíti az ellentéteket, ő most kénytelen kiüríteni, mégpedig épp egy ilyen pillanatban, ezt a szörnyű, keserű poharat is! Újabb előre nem látott, de a hiú embernek épp a legborzalmasabb gyötrelem: a családja miatt való szégyenkezés kínja jutott osztályrészül – otthon, a lakásán! „Nos, vajon megéri ezt a kárpótlás?” – villant át agyán e pillanatokban a gondolat.816
816Самолюбивый и тщеславный до мнительности, до ипохондрии; искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее; чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит; с отчаяния решившийся наконец у себя дома, где был деспотом, на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасьей Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх; "нетерпеливый нищий", по выражению самой Настасьи Филипповны, о чем ему уже было донесено; поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей всё это впоследствии и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, — он должен теперь испить еще эту ужасную чашу, и, главное, в такую минуту! Еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека — мука краски за своих родных, у себя же в доме, выпала ему на долю. "Да стоит ли, наконец, этого само вознаграждение!" — промелькнуло в это мгновение в голове Гани.
Ebben a percben megtörtént az, ami e két hónap alatt csak éjjelente, lidércnyomásként, álmában jelent meg, és ami fagyasztó félelemmel és égető szégyennel töltötte el: megtörtént a találkozás apja és Nasztaszja Filippovna között – itt a családban! Néha önmagát ingerelve és bosszantva megpróbálta elképzelni a tábornokot az esküvői szertartás alatt, de sohase tudta végiggondolni, így hát gyorsan elvetette ezt a kínos jelenetet. Lehet, hogy mértéktelenül eltúlozta a bajt; de mindig így szokott az lenni a hiú emberekkel. E két hónap alatt épp eleget gondolkozott a dolgon, és elhatározta, sőt megfogadta: mindenáron kordába szorítja, és lehetőleg – ha csak egy időre is – még Pétervárról is eltünteti apját, akár beleegyezik ebbe az anyja, akár nem. Tíz perccel ezelőtt, amikor Nasztaszja Filippovna belépett, Ganya annyira meglepődött, megdöbbent, hogy teljesen megfeledkezett Ardalion Alekszandrovics megjelenésének lehetőségéről, és semmilyen intézkedést sem tett. És most itt van a tábornok, mindnyájuk előtt, mégpedig ünnepélyesen felkészülve, frakkban, éppen abban az időben, amikor Nasztaszja Filippovna „csak az alkalmat keresi, hogy gúnyos megjegyzésekkel árassza el őt is, hozzátartozóit is”. (Ebben bizonyos volt.) Mert valóban: mi mást jelent ez a látogatás? Azért jött, hogy összebarátkozzék az anyjával és húgával, vagy hogy sértegesse őket itt, az ő lakásán?! De abból ítélve, ahogyan a két fél elhelyezkedett, immár nem lehetett kétség: anyja és húga, szinte leköpve, oldalt ült, Nasztaszja Filippovna pedig úgy látszik, már azt is elfelejtette, hogy egy szobában vannak vele… És ha így viselkedik, akkor természetesen megvan a maga célja!817
817В эту самую минуту происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам, в виде кошмара, и леденило его ужасом, сжигало стыдом: произошла наконец семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду; но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хотя на время, и стушевать его, если возможно, даже из Петербурга, согласна или не согласна будет на то мать. Десять минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ардалиона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке, и именно в то самое время, когда Настасья Филипповна "только случая ищет, чтобы осыпать его и его домашних насмешками". (В этом он был убежден). Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их у него же в доме приехала она? Но по тому, как расположились обе стороны, сомнений уже быть не могло: его мать и сестра сидели в стороне как оплеванные, а Настасья Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с нею комнате… И если так ведет себя, то, конечно, у ней есть своя цель!
Ferdiscsenko megragadta a tábornokot, és odavitte.818
818Фердыщенко подхватил генерала и подвел его.
– Ardalion Alekszandrovics Ivolgin – mondta méltóságosan mosolyogva a tábornok -, szerencsétlen, öreg tábornok, és feje annak a családnak, amelyet boldoggá tesz az a remény, hogy befogadhat egy ilyen gyönyörű…819
819— Ардалион Александрович Иволгин, — с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, — старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надеждой заключать в себе такую прелестную…
Nem fejezte be; Ferdiscsenko gyorsan egy széket tolt mögéje, és a tábornok, aki ezekben az ebéd utáni percekben gyenge lábon állt, mindjárt le is zöttyent, helyesebben lerogyott a székre; de ettől egyébként egy csöppet sem esett zavarba. Egyenest Nasztaszja Filippovnával szemközt ült le, és kellemes arcjátékkal, lassan és hatásosan ajkához emelte Nasztaszja Filippovna ujjacskáit. A tábornokot általában nehéz volt zavarba hozni. Külseje, némi hanyagsága ellenére, eléggé rendes volt, és ezt nagyon jól tudta ő maga is. Régebben igen jó társaságban forgolódott, amelyből csupán két-három évvel ezelőtt zárták ki véglegesen. Ettől kezdve túlságosan is gátlástalanul átadta magát bizonyos gyengeségeinek; de ügyes és kellemes modora mindeddig megmaradt. Nasztaszja Filippovna láthatólag rendkívül megörült Ardalion Alekszandrovics megjelenésének, akit természetesen csak hallomásból ismert.820
820Он не докончил; Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся или, лучше сказать, упал на стул, но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятною ужимкой, медленно и эффектно, поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, всё еще была довольно прилична, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде и в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только года два-три назад. С этого же срока и предался он слишком уже без удержу некоторым своим слабостям; но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ардалиона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке.
– Hallottam, hogy a fiam… – kezdte Ardalion Alekszandrovics.821
821— Я слышал, что сын мой… — начал было Ардалион Александрович.
– Igen, az ön fia! De azért ön is szép kis papa! Miért nem látogat meg soha? Bujkál előlem, vagy a fia dugja el? Mert ön aztán nyugodtan eljöhetne hozzám, nem kompromittálna senkit sem.822
822— Да, сын ваш! Хороши и вы тоже, папенька-то! Почему вас никогда не видать у меня? Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя.
– A tizenkilencedik század gyermekei és szüleik… – kezdte ismét a tábornok.823
823— Дети девятнадцатого века и их родители… — начал было опять генерал.
– Nasztaszja Filippovna! Bocsássa el, kérem, egy pillanatra Ardalion Alekszandrovicsot, kéretik – mondta hangosan Nyina Alekszandrovna.824
824— Настасья Филипповна! Отпустите, пожалуйста, Ардалиона Александровича на одну минуту, его спрашивают, — громко сказала Нина Александровна.
– Bocsássam el?! Már engedelmet: én olyan sokat hallottam róla, és olyan régóta szeretném látni! És mi dolga van most? Hisz nyugdíjban van! Ugye, nem hagy itt, tábornok, nem megy el?825
825— Отпустить! Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть! И какие у него дела? Ведь он в отставке? Вы не оставите меня, генерал, не уйдете?
– Szavamat adom, hogy meg fogja látogatni önt, de most pihenésre van szüksége.826
826— Я даю вам слово, что он приедет к вам сам, но теперь он нуждается в отдыхе.
– Ardalion Alekszandrovics, azt mondják, pihenésre van szüksége! – kiáltott fel Nasztaszja Filippovna elégedetlen és finnyás fintorral, mint egy szeleburdi, bolondos kislány, akitől elveszik a játékát. A tábornok meg éppenséggel igyekezett még bolondabb helyzetbe keveredni.827
827— Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе! — вскрикнула Настасья Филипповна с недовольною и брезгливою гримаской, точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение.
– Kedvesem! Kedvesem! – mondta szemrehányóan, és kezét szívére téve ünnepélyesen a felesége felé fordult.828
828— Друг мой! Друг мой! — укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце.
– Nem megy el innen, édesapám? – kezdte hangosan Varja.829
829— Вы не уйдете отсюда, маменька? — громко спросила Варя.
– Nem, Varja, itt ülök végig.830
830— Нет, Варя, я досижу до конца.
Nasztaszja Filippovna hallotta a kérdést, de ettől, mintha még vidámabb kedvre derült volna. Mindjárt újból kérdésekkel halmozta el a tábornokot, és a tábornok öt perc múlva a legünnepélyesebb hangulatban szónokolt a jelenlevők harsány kacagása közepette.831
831Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее оттого как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через пять минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих.
Kolja megrántotta a herceg kabátja szárnyát.832
832Коля дернул князя за фалду.
– Legalább ön vigye el már valahová! Hát nem lehet? Kérem! – Szegény fiúnak a szemében a méltatlankodás könnye égett. – Ó, ez az átkozott Ganyka! – tette hozzá, csak úgy, magában.833
833— Да уведите хоть вы его как-нибудь! Нельзя ли? Пожалуйста! — И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. — О проклятый Ганька! — прибавил он про себя.
– Ivan Fjodorovics Jepancsinnal valóban igen jó barátságban voltam – felelte Nasztaszja Filippovna kérdésére áradozva a tábornok. – Én, ő és a megboldogult Lev Nyikolajevics Miskin herceg, akinek a fiát húszesztendei távollét után ma átöleltem, egyszóval mi hárman elválaszthatatlan cimborák voltunk: Athos, Porthos, Aramis. De sajnos, az egyik, rágalomtól és golyótól halálra sebezve, sírban fekszik, a másik, aki itt ül ön előtt, ugyancsak rágalmakkal és golyókkal küszködik…834
834— С Иваном Федоровичем Епанчиным я действительно бывал в большой дружбе, — разливался генерал на вопросы Настасьи Филипповны. — Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, кавалькада: Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и еще борется с клеветами и пулями…
– Golyókkal?! – kiáltott fel Nasztaszja Filippovna.835
835— С пулями! — вскричала Настасья Филипповна.
– Itt vannak a mellemben, még Karsznál kaptam,29 és rossz időben most is érzem őket. Minden más vonatkozásban úgy élek, mint egy filozófus, jövök-megyek, sétálgatok, dámát játszom a kávéházamban, mint egy nyugalomba vonult polgár, és az Indépendance-t30 olvasgatom. De Porthosunkkal, Jepancsinnal egy három évvel ezelőtt, a vonaton történt pincsi-história óta egyszer s mindenkorra végeztem.836
836— Они здесь, в груди моей, а получены под Карсом, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся от дел буржуа, в шашки и читаю "Indépendance". 1 Но с нашим Портосом, Епанчиным, после третьегодней истории на железной дороге по поводу болонки покончено мною окончательно.
– Pincsi-história?! Hát az meg micsoda? – kérdezte különös érdeklődéssel Nasztaszja Filippovna. – Pincsi?! Már engedelmet! Mégpedig vonaton?!… – mondta, mintha emlékezetébe akarna idézni valamit.837
837— Болонки! Это что же такое? — с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. — С болонкой? Позвольте, и на железной дороге!.. — как бы припоминала она.
– Ó, ostoba história, nem is érdemes felemlegetni: Belokonszkaja hercegnő nevelőnője, mistress Smith miatt történt, de… nem is érdemes felemlegetni.838
838— О, глупая история, не стоит и повторять: из-за гувернантки княгини Белоконской, мистрис Шмидт, но… не стоит и повторять.
– Márpedig nekem okvetlenül mondja el! – kiáltott fel vidáman Nasztaszja Filippovna.839
839— Да непременно же расскажите! — весело воскликнула Настасья Филипповна.
– Ezt még én se hallottam! – jegyezte meg Ferdiscsenko. – C’est du nouveau.840
840— И я еще не слыхал! — заметил Фердыщенко. — C'est du nouveau. 2
– Ardalion Alekszandrovics! – hallatszott ismét Nyina Alekszandrovna könyörgő hangja.841
841— Ардалион Александрович! — раздался опять умоляющий голос Нины Александровны.
– Papa, keresik! – kiáltotta Kolja.842
842— Папенька, вас спрашивают! — крикнул Коля.
– Ostoba história, és két szó az egész – kezdte önelégülten a tábornok. – Két évvel ezelőtt… Igen! Nem sokkal azelőtt, hogy felavatták az új …-i vasutat, én (immár polgári ruhában) számomra rendkívül fontos, a hivatalom átadásával kapcsolatos ügyben akartam eljárni; jegyet váltottam az első osztályra; beszállok, leülök, rágyújtok. Azaz tovább szivarozok, mert már előbb rágyújtottam. Egyedül voltam a szakaszban. A dohányzás nem tilos, de nincs is megengedve; szokás szerint csak úgy félig-meddig engedik meg – attól függően, kiről van szó. Az ablak le van engedve. Ekkor közvetlenül az utolsó fütty előtt leül éppen velem szemben két hölgy egy pincsivel; majdnem elkéstek; az egyik pompás égszínkék, a másik meg szerényebb, fekete selyemruhát viselt pelerinnel. Eléggé csinosak voltak, gőgösen néztek rám, és angolul beszéltek. Én persze nyugodtan tovább szivaroztam. Azaz, hát én is gondolkoztam a dolgon, de aztán tovább dohányoztam; nyitva volt az ablak, hát ki az ablakon. A pincsi az égszínkék ruhás hölgy térdén pihent; olyan pici kutya, mint az öklöm, fekete, de a lába fehér – ez aztán ritkaság. Ezüst nyakörve volt – jeligével. Én ülök tovább. Egyszer csak észreveszem, hogy a hölgyek haragszanak; bizonyára a szivar miatt. Az egyik rám mered teknősbékacsont-keretes lornyettjén át. Én meg csak ülök: hiszen ők se szólnak egy szót se! Ha szólnak, figyelmeztetnek, megkérnek, az persze más, hiszen azért van az embernek nyelve! De csak hallgatnak… és ekkor – állítom, hogy a legcsekélyebb figyelmeztetés nélkül, de a legeslegcsekélyebb nélkül, mintha teljesen megháborodott volna – a világoskék hölgy kikapja a kezemből a szivart, és kihajítja az ablakon. Robog a vonat, én meg úgy bámulok, mint a féleszű. A hölgy egészen vad; vad a hölgy, mintha csakugyan a vadak közül szalasztották volna; de máskülönben jól megtermett, telt, magas, szőke, piros arcú (sőt túlságosan is piros), és villámokat szór rám a szeme. Én egy szót se szólok, a szokásos udvariassággal, a legteljesebb udvariassággal, hogy úgy mondjam, a legfinomabb udvariassággal, két ujjal a pincsihez közelítek, finoman nyakon ragadom, és… zsupsz, ki az ablakon a szivar után! Éppen csak nyikkant egyet! A vonat meg robogott tovább…843
843— Глупая история, и в двух словах, — начал генерал с самодовольством. — Два года назад, да! без малого, только что последовало открытие новой -ской железной дороги, я (и уже в штатском пальто), хлопоча о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет, в первый класс: вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется; так, полупозволяется, по обыкновению; ну, и смотря по лицу. Окно спущено Вдруг, перед самым свистком, помещаются две дамы с болонкой, прямо насупротив; опоздали; одна пышнейшим образом разодета, в светло-голубом; другая скромнее, в шелковом черном с перелинкой. Недурны собой, смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего; курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено, в окно. Болонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость. Ошейник серебряный с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дамы, кажется, сердятся, за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась, черепаховый. Я опять-таки ничего: потому ведь ничего же не говорят! Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же, наконец, язык человеческий! А то молчат… вдруг, — и это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самомалейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятила, — светло-голубая хвать у меня из руки сигару и за окно. Вагон летит, гляжу как полоумный. Женщина дикая; дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния; а впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная (слишком даже), глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенною вежливостью, с совершеннейшею вежливостью, с утонченнейшею, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к болонке, беру деликатно за шиворот и шварк ее за окошко вслед за сигаркой! Только взвизгнула! Вагон продолжает лететь…
– Ön szörnyeteg! – kiáltotta Nasztaszja Filippovna kacagva, és úgy tapsolt, mint egy kislány.844
844— Вы изверг! — крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки как девочка.
– Bravó, bravó – kiáltotta Ferdiscsenko. Elnevette magát Ptyicin is, akit pedig ugyancsak kellemetlenül érintett a tábornok megjelenése; sőt még Kolja is nevetett, és ő is azt kiáltotta: – Bravó!845
845— Браво, браво! — кричал Фердыщенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала; даже Коля засмеялся и тоже крикнул: "Браво!".
– Igazam volt, igazam volt és harmadszor is: igazam volt! – folytatta nagy hévvel, diadalmasan a tábornok. – Mert ha a vonatban tilos a szivar, a kutya még százszorta tilosabb!846
846— И я прав, я прав, трижды прав! — с жаром продолжал торжествующий генерал, — потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно.
– Bravó, papa! – kiáltotta elragadtatással Kolja. – Nagyszerű! Én okvetlenül, de okvetlenül ugyanezt tettem volna!847
847— Браво, папаша! — восторженно вскричал Коля, — великолепно! Я бы непременно, непременно то же бы самое сделал!
– No, és mit csinált a hölgy? – faggatta türelmetlenül Nasztaszja Filippovna.848
848— Но что же барыня? — с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна.
– A hölgy? Hát most következik a legnagyobb kellemetlenség – folytatta elkomorodva a tábornok. – Se szó, se beszéd, a legkisebb figyelmeztetés nélkül pofon vágott! Vad nő volt; mintha csak a vadak közül szalasztották volna!849
849— Она? Ну, вот тут-то вся неприятность и сидит, — продолжал, нахмурившись, генерал, — ни слова не говоря и без малейшего как есть предупреждения, она хвать меня по щеке! Дикая женщина; совершенно из дикого состояния!
– És ön?850
850— А вы?
A tábornok lesütötte szemét, felvonta szemöldökét, felhúzta a vállát, összeszorította ajkát, széttárta karját, hallgatott egy ideig, aztán hirtelen megszólalt:851
851Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил:
– Elragadtattam magam!852
852— Увлекся!
– És fájt neki? Fájt?853
853— И больно? Больно?
– Biz’ Isten nem fájhatott! Botrányt csapott ugyan, de nem fájhatott neki. Én csak egyszer legyintettem meg, hogy elhessegessem. De akkor az ördög is belejátszott a dologba: kiderült, hogy az égszínkék ruhás hölgy angol nevelőnő vagy efféle Belokonszkaja hercegné házánál, sőt talán éppen barátnője is, a fekete ruhás a legidősebb Belokonszkaja hercegnő, egy harmincöt éves aggszűz. Az pedig köztudomású, milyen kapcsolatban van Jepancsina tábornokné a Belokonszkij családdal. Valamennyi hercegnő elájult, sírt, gyászolta a kedvenc pincsit, sikítozott a hat hercegnő, sikítozott az angol hölgy… égszakadás-földindulás! Én persze szántam-bántam a dolgot, elmentem hozzájuk bocsánatot kérni, levelet is írtam, de se engem nem fogadtak, se a levelemet nem fogadták el, Jepancsinnal meg összevesztem, kizártak, elkergettek!854
854— Ей-богу, не больно! Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся, единственно только чтоб отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел: светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, та была старшая из княжон Белоконских, старая дева лет тридцати пяти. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Епанчина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке болонке, визг шестерых княжон, визг англичанки, — светопреставление! Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли, ни меня, ни письма, а с Епанчиным раздоры, исключение, изгнание!
– De már engedelmet, hogy lehet az? – kérdezte váratlanul Nasztaszja Filippovna. – Öt vagy hat nappal ezelőtt pontosan ugyanilyen históriát olvastam az Indépendanceban, én is állandóan az Indépendance-t olvasom, de hajszálra ugyanilyet! Egy Rajna-vidéki vasútvonalon történt, vonaton, egy franciával meg egy angol hölggyel: a nő ugyanúgy kikapta a szivart a francia kezéből, az meg ugyanúgy kidobta az ablakon a pincsit, és pontosan ugyanúgy végződött az egész, akárcsak önnél. Még a ruha is égszínkék volt!855
855— Но позвольте, как же это? — спросила вдруг Настасья Филипповна. — Пять или шесть дней назад я читала в "Indépendance" — a я постоянно читаю "Indépendance" — точно такую же историю! Но решительно точно такую же! Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой: точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно болонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое!
A tábornok borzasztóan elpirult, Kolja szintén elpirult, és két kezébe szorította a fejét; Ptyicin gyorsan félrefordult. Csak Ferdiscsenko hahotázott változatlanul. Ganyáról kár is beszélni: egész idő alatt tűrhetetlen, néma kínt szenvedve állt ott.856
856Генерал покраснел ужасно, Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову; Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего: он всё время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку.
– Biztosítom – motyogta a tábornok -, hogy velem pontosan ugyanez történt…857
857— Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно то же случилось…
– A papának csakugyan volt kellemetlensége mistress Smithszel, a Belokonszkijék nevelőnőjével – kiáltott fel Kolja -, emlékszem rá.858
858— У папаши действительно была неприятность с мистрис Шмидт, гувернанткой у Белоконских, — вскричал Коля, — я помню.
– Hogyan? Szóról szóra? Egy és ugyanaz a história. Európának két különböző sarkában?! Hisz még a részletek is szóról szóra egyeznek egészen az égszínkék ruháig! – hangsúlyozta kíméletlenül Nasztaszja Filippovna. – Majd elküldöm önnek az Indépendance Belge-et.859
859— Как! Точь-в-точь? Одна и та же история на двух концах Европы, и точь-в-точь такая же во всех подробностях, до светло-голубого платья! — настаивала безжалостная Настасья Филипповна. — Я вам "Indépendance Belge" пришлю!
– De ne felejtse el, hogy ez két évvel ezelőtt történt velem – erősködött továbbra is a tábornok.860
860— Но заметьте, — всё еще настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше…
– No, az más!861
861— А, вот разве это!
Nasztaszja Filippovna szinte hisztérikusan nevetett.862
862Настасья Филипповна хохотала как в истерике.
– Kérem, papa, jöjjön ki két szóra – mondta elgyötört, remegő hangon Ganya, és gépiesen vállon ragadta apját. Végtelen gyűlölet forrt a tekintetében.863
863— Папенька, я вас прошу выйти на два слова, — дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо. Бесконечная ненависть кипела в его взгляде.
Ebben a pillanatban rendkívül erős csengetés hallatszott az előszobából. Ilyen rángatással le lehet szakítani a csengőt. Nem mindennapi látogatás előjele! Kolja máris szaladt ajtót nyitni.864
864В это самое мгновение раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.
10865
865X
Az előszoba egyszeribe túlontúl megtelt lármával és emberekkel; a szalonban úgy hallatszott, mintha kintről bejöttek volna néhányan, és egyre újabbak lépnének be. Egyszerre több hang is beszélt és kiabált; beszéltek és kiabáltak a lépcsőházban is – hallani lehetett, hogy az előszoba ajtaját nem csukták be. Rendkívül furcsának ígérkezett ez a látogatás. Mindnyájan összenéztek; Ganya a terembe rohant, de néhányan már a terembe is bejöttek.866
866В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно; из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и всё еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом; говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись; Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек.
– Á, itt van az a Júdás! – kiáltotta egy hang, amely ismerős volt a hercegnek. – Adjon Isten, Ganyka, te gazfickó!867
867— А, вот он, Иуда! — вскрикнул знакомый князю голос. — Здравствуй, Ганька, подлец!
– Ő az, ő az, személyesen! – erősítette egy másik hang.868
868— Он, он самый и есть! — поддакнул другой голос.
A herceg nem kételkedett benne: az egyik hang a Rogozsiné, a másik a Lebegyevé.869
869Сомневаться князю было невозможно: один голос был Рогожина, а другой Лебедева.
Ganya szinte meghülyülve állt a szalon küszöbén, csak bámult szótlanul, és nem akadályozta meg, hogy Parfjon Rogozsin nyomában egymás után belépjen még vagy tíz-tizenkét ember. A társaság rendkívül vegyes volt, de nemcsak a vegyessége miatt volt feltűnő, hanem otrombasága miatt is. Néhányan úgy léptek be, ahogy az utcán járnak – télikabátban és bundában. Holtrészeg egyébként nem volt köztük; de azért mindnyájan erősen virágos hangulatban voltak. Láthatólag szükségük volt egymásra ahhoz, hogy bejöhessenek; külön-külön egyik se merte volna rászánni magát, de így együtt mindnyájan szinte noszogatták egymást. Még Rogozsin is óvatosan lépkedett a csoport élén, de őneki volt valami szándéka, és komornak, ingerülten gondterheltnek látszott. A többiek csak a kórus, helyesebben a segédcsapat szerepét játszották. Lebegyeven kívül itt volt még a kibodorított Zaljozsev is – aki az előszobában levetette bundáját, és fesztelenül, ficsúrosan jött be – két-három hozzá hasonló úr is – szemmel láthatólag kereskedőcsemeték. Volt ott egy félig-meddig katonaruhás egyén; aztán egy roppant kövér, alacsony ember, aki szüntelenül nevetett; egy öles termetű, szokatlanul kövér, rendkívül komor és hallgatag úr, aki szemmel láthatólag igen-nagyon bízott az öklében. Volt ott egy orvostanhallgató is, meg egy folyton sürgő-forgó lengyel emberke is. A lépcsőházból bekukucskált az előszobába két hölgy is, de nem mertek bemenni; Kolja becsapta az ajtót az orruk előtt, és még a kampót is beakasztotta.870
870Ганя стоял как бы в отупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек десяти или двенадцати вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти; ни у одного недостало бы отдельно смелости, но все друг друга как бы подталкивали. Даже и Рогожин ступал осторожно во главе толпы, но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным. Остальные же составляли только хор или, лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева, тут был и завитой Залёжев, сбросивший свою шубу в передней и вошедший развязно и щеголем, и подобные ему два-три господина, очевидно из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто; какой-то маленький и чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся; какой-то огромный вершков двенадцати господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый и, очевидно, сильно надеявшийся на свои кулаки. Был один медицинский студент; был один увивавшийся полячок. С лестницы заглядывали в прихожую, но не решаясь войти, две какие-то дамы; Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком.
– Adjon Isten, Ganyka, te gazfickó! – ismételte Rogozsin. – Mi az, nem vártad Parfjon Rogozsint? – Bement a szalonig, és megállt az ajtóban Ganyával szemben. Ám ebben a percben váratlanul megpillantotta magával szemközt a szalonban Nasztaszja Filippovnát. Úgy látszik, sejtelme se volt arról, hogy itt találkozik vele, mert már puszta látása is rendkívüli hatást tett rá; úgy elsápadt, hogy még az ajka is megkékült. – Tehát igaz! – mondta halkan, mintegy magában, teljesen elcsüggedve. – Vége!… No… Most meglakolsz! – mondta hirtelen fogcsikorgatva, és eszeveszett dühvel nézett Ganyára. – No… eh!…871
871— Здравствуй, Ганька, подлец! Что, не ждал Парфена Рогожина? — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной, прямо против себя, Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление; он так побледнел, что даже губы его посинели. — Стало быть, правда! — проговорил он тихо и как бы про себя, с совершенно потерянным видом, — конец!.. Ну… Ответишь же ты мне теперь! — проскрежетал он вдруг, с неистовою злобой смотря на Ганю… — Ну…ах!..
Zihált, alig tudott beszélni. Gépiesen a szalonba indult, de ahogy átlépte a küszöböt, váratlanul megpillantotta Nyina Alekszandrovnát meg Varját, és bár izgatott volt, egy kissé zavartan megállt. Utána bement Lebegyev, aki már erősen be volt rúgva, és úgy követte, mint az árnyék, aztán a diák, a nagy öklű úr, a jobbra-balra hajlongó Zaljozsev, és végül előretolakodott az alacsony, kövér emberke is. A hölgyek jelenléte egyelőre valamelyest fékezte, és láthatólag erősen zavarta őket, de csak a kezdetig, az első alkalomig, amikor elkiáltja magát valaki, és elkezdődik… Akkor aztán már semmilyen hölgyek se zavarták volna őket.872
872Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на всё свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него как тень и уже сильно пьяный, затем студент, господин с кулаками, Залёжев, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк. Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до начала, до первого повода вскрикнуть и начать… Тут уж никакие дамы не помешали бы.
– Hogyan? Hát te is itt vagy, herceg?! – kérdezte szórakozottan Rogozsin, akit egy kissé meglepett a herceggel való találkozás. – Még most is bokavédős cipőben, he-ej! – sóhajtott fel, aztán máris megfeledkezett a hercegről, ismét Nasztaszja Filippovnára fordította a tekintetét, és úgy húzódott feléje, mint valami mágneshez.873
873— Как? И ты тут, князь? — рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. — Всё в штиблетишках, э-эх! — вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Настасью Филипповну, всё подвигаясь и притягиваясь к ней, как к магниту.
Nasztaszja Filippovna is nyugtalan kíváncsisággal nézte a látogatókat.874
874Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей.
Ganya végre magához tért.875
875Ганя наконец опомнился.
– De már engedelmet: utóvégre is, mit jelent ez? – mondta jó hangosan, elsősorban Rogozsinhoz intézte szavait, de szigorúan végigmérte a többi jövevényt is. – Azt hiszem, nem istállóba jöttek, uraim, itt van az anyám meg a húgom…876
876— Но позвольте, что же это, наконец, значит? — громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину. — Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа, здесь моя мать и сестра…
– Látjuk, hogy az anyád meg a húgod – szűrte a szót a fogán keresztül Rogozsin.877
877— Видим, что мать и сестра, — процедил сквозь зубы Рогожин.
– Látni való, hogy az anyja meg a húga – tódította a nyomaték kedvéért Lebegyev.878
878— Это и видно, что мать и сестра, — поддакнул для контенансу Лебедев.
A nagy öklű úr bizonyára azt gondolta, hogy elérkezett a pillanat, dörmögni kezdett valamit.879
879Господин с кулаками, вероятно полагая, что пришла минута, начал что-то ворчать.
– De végtére is! – csattant fel hirtelen, túlontúl erősen Ganya hangja. – Először is, kérem, menjen innen mindenki a terembe, aztán pedig szeretném tudni…880
880— Но, однако же! — вдруг и как-то не в меру, взрывом, возвысил голос Ганя, — во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать…
– Ejha, nem ismer meg – mondta dühösen vicsorogva, meg se moccanva Rogozsin. – Nem ismered meg Rogozsint?881
881— Вишь, не узнает, — злобно осклабился Рогожин, не трогаясь с места, — Рогожина не узнал?
– Azt hiszem, találkoztunk már valahol, de…882
882— Я, положим, с вами где-то встречался, но…
– Ejha, találkoztunk valahol! Alig három hónapja kétszáz rubelt nyertél tőlem az apám pénzéből; úgy halt meg az öreg, hogy nem is volt ideje megtudni; te cipeltél oda, Knyif pedig csalt. Nem ismersz meg? Ptyicin a tanúm rá! Mutasson csak az ember három rubelt neked, vegye csak elő a zsebéből, te képes vagy négykézláb elmászni érte a Vasziljevszkij-szigetig… ilyen vagy te! Ilyen a te lelked! Most is azért jöttem, hogy pénzért megvegyelek tetőtől talpig; ne azt nézd, hogy ilyen csizmában jöttem ide, azért sok pénzem van énnekem, cimbora, megveszlek szőröstül-bőröstül… ha akarom, megveszlek mindőtöket! Mindent megveszek! – kiáltotta egyre jobban nekihevülve és mintegy megmámorosodva Rogozsin. – E-eh! Nasztaszja Filippovna! Ne kergessen ki, csak egy szót mondjon: hozzámegy ehhez, vagy nem?883
883— Вишь, где-то встречался! Да я тебе всего только три месяца двести рублей отцовских проиграл, с тем и умер старик, что не успел узнать; ты меня затащил, а Книф передергивал. Не узнаешь? Птицын-то свидетелем! Да покажи я тебе три целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках, — вот ты каков! Душа твоя такова! Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить, ты не смотри, что я в таких сапогах вошел, у меня денег, брат, много, всего тебя и со всем твоим живьем куплю… захочу, всех вас куплю! Всё куплю! — разгорячался и как бы хмелел всё более и более Рогожин. — Э-эх! — крикнул он, — Настасья Филипповна! Не прогоните, скажите словцо: венчаетесь вы с ним или нет?
Rogozsin szinte reményvesztetten, de a halálraítélt merészségével, mint valami istenségtől, kérdezte ezt, akinek már nincs vesztenivalója. Halálos szorongással várta a feleletet.884
884Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа.
Nasztaszja Filippovna gúnyos és gőgös pillantással mérte végig, de aztán Varjára, Nyina Alekszandrovnára tekintett, majd Ganyára nézett, és hirtelen megváltoztatta viselkedését.885
885Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю и на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон.
– Eszemben sincs. Hová gondol?! – felelte halkan, komolyan, egy kissé meglepetten. – És egyáltalán, hogyan jut eszébe ilyet kérdezni?!886
886— Совсем нет, что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать? — ответила она тихо и серьезно и как бы с некоторым удивлением.
– Nem? Nem?! – kiáltott fel Rogozsin, és szinte tombolt örömében. – Tehát mégse?! Nekem meg azt mondták ezek… Nohát!… Nasztaszja Filippovna! Ezek azt mondják, hogy eljegyezte magát Ganykával! Ezzel, ni! De hát lehetséges volna ez? (Ez most mindenkinek szól!) Hisz én száz rubelért mindenestül megveszem, ha adok neki ezret, vagy jó: hármat, hogy visszavonja a szavát, akkor az esküvője előtti estén megszökik, és itt hagyná nekem a menyasszonyát. Igaz, Ganya, te gazfickó?! Ugye elfogadnád azt a háromezret? Nesze, itt van, nesze! Azért is jöttem, hogy egy ilyen írást szerezzek tőled; azt mondtam: megveszlek… hát meg is veszlek!887
887— Нет? Нет!! — вскричал Рогожин, приходя чуть не в исступление от радости, — так нет же?! А мне сказали они… Ах! Ну!.. Настасья Филипповна! Они говорят, что вы помолвились с Ганькой! С ним-то? Да разве это можно? (Я им всем говорю!). Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну, три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы три тысячи! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять; сказал: куплю — и куплю!
– Takarodj innen, te részeg!… – kiáltotta hol elvörösödve, hol elsápadva Ganya.888
888— Ступай вон отсюда, ты пьян! — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя.
Kiáltozásába váratlanul belevegyült néhány, hirtelen felcsattanó hang; Rogozsin kompániája már rég várta az első kihívást. Lebegyev különös igyekezettel súgott valamit Rogozsin fülébe.889
889За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов: вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину.
– Igazad van, csinovnyik! – felelte Rogozsin. – Igazad van, te boriszák! Ám legyen! Nasztaszja Filippovna! – kiáltotta; úgy nézett rá, mint a féleszű, és mintha félt volna tőle, de aztán a szemtelenségig nekibátorodott. – Itt van tizennyolcezer! – mondta, és lecsapott elébe az asztalra egy fehér papírba göngyölt, zsineggel keresztben átkötözött csomagot. – És… és még lesz!890
890— Правда, чиновник! — ответил Рогожин, — правда, пьяная душа! Эх, куда ни шло. Настасья Филипповна! — вскричал он, глядя на нее как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости, — вот восемнадцать тысяч! — И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками, — вот! И… и еще будет!
Nem merte befejezni, amit mondani akart.891
891Он не осмелился договорить, чего ему хотелось.
– Ne-ne-ne! – súgott megint a fülébe Lebegyev halálra ijedt arccal; könnyű volt kitalálni, hogy az óriási összegtől ijedt meg, és azt ajánlotta, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebbel próbálkozzék.892
892— Ни-ни-ни! — зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом; можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего.
– Nem, barátom, ehhez te buta vagy, nem tudod, kivel van dolgod… de, úgy látszik, én is buta vagyok veled együtt! – kapott észbe Rogozsin, és Nasztaszja Filippovna villámló tekintetétől hirtelen összerezzent. – Eh, ostobaságot fecsegtem, hogy rád hallgattam – tette hozzá mély bűnbánattal.893
893— Нет, уж в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашёл… да, видно, и я дурак с тобой вместе! — спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. — Э-эх! соврал я, тебя послушался, — прибавил он с глубоким раскаянием.
Nasztaszja Filippovna merően nézett Rogozsin kétségbeesett arcába, aztán váratlanul felkacagott.894
894Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась.
– Tizennyolcezret, nekem? Lám csak, most bújt ki belőle a paraszt! – tette hozzá hirtelen kihívóan bizalmas modorban, és felállt a díványról, mintha el akarna távozni. Ganya szívszorongva figyelte az egész jelenetet.895
895— Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! — прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.
– Akkor negyvenezret, negyvenet és nem tizennyolcat! – kiáltotta Rogozsin. – Vanyka Ptyicin és Biszkup megígérte, hogy hét órára előteremt negyvenezret. Negyvenezret! És mind az asztalra!896
896— Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать! — закричал Рогожин, — Ванька Птицын и Бискуп к семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.
Rendkívül csúnya jelenet kerekedett, de Nasztaszja Filippovna tovább nevetett, és nem ment el, mintha szántszándékkal nyújtaná; ez valóban így is volt. Nyina Alekszandrovna és Varja szintén felállt a helyéről, és ijedten, némán várta, mivé fajul a dolog; Varja szeme villámot szórt, de Nyina Alekszandrovnára mindez fájdalmasan hatott; reszketett, és úgy látszott, mindjárt elájul.897
897Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет; глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну всё это подействовало болезненно; она дрожала, и казалось, тотчас упадет в обморок.
– De ha kell: százat! Még ma előteremtek százezret! Segíts rajtam, Ptyicin, jó vásárt csinálsz!898
898— А коли так — сто! Сегодня же сто тысяч представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!
– Megőrültél?! – súgta hirtelen Ptyicin, odasietett hozzá, és megragadta a karját. – Be vagy rúgva, mindjárt rendőrért küldenek. Hát hol vagy te, mi?!899
899— Ты с ума сошел! — прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку, — ты пьян, за будочниками пошлют. Где ты находишься?
– Részeg fejjel bolondokat fecseg – mondta Nasztaszja Filippovna, mintha ingerelni akarná.900
900— Спьяна врет, — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его.
– Dehogyis fecsegek, meglesz! Estére meglesz. Segíts rajtam, Ptyicin, te uzsorás, zsebelj be tőlem, amennyit akarsz, de estére teremtsd elő a százezret; bebizonyítom, hogy nem riadok vissza! – mondta hirtelen az elragadtatásig fellelkesülve Rogozsin.901
901— Так не вру же, будут! К вечеру будут. Птицын, выручай, процентная душа, что хошь бери, доставай к вечеру сто тысяч; докажу, что не постою! — одушевился вдруг до восторга Рогожин.
– De utóvégre is, hát mi ez? – kiáltott fel fenyegetően és váratlanul nekibőszülve Ardalion Alekszandrovics, és Rogozsin felé közelített. A mindeddig szótlan öregembernek ez a hirtelen kirohanása felettébb mulatságosnak hatott. Nevetés hallatszott.902
902— Но, однако, что же это такое? — грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ардалион Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки доселе молчавшего старика придала ей много комизма. Послышался смех.
– Hát ez meg hogyan kerül ide? – kacagott fel Rogozsin. – Gyerünk, öreg, majd leiszod magad!903
903— Это еще откуда? — засмеялся Рогожин. — Пойдем, старик, пьян будешь!
– Ez már aljasság! – kiáltotta Kolja, és zokogott szégyenében meg bosszúságában.904
904— Это уж подло! — крикнул Коля, совсем плача от стыда и досады.
– Hát nem akad önök között senki, aki ezt az orcátlan nőszemélyt kivezetné?! – kiáltotta hirtelen, egész testében remegve Varja.905
905— Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтоб эту бесстыжую отсюда вывести! — вскрикнула вдруг, вся трепеща от гнева, Варя.
– Engem becsmérelnek orcátlannak! – vágott vissza megvető vidámsággal Nasztaszja Filippovna. – Én meg, mint a bolond, ide jövök, hogy meghívjam őket az estélyre, magamhoz! Látja, milyen lenézően bánik velem a húgocskája, Gavrila Ardalionovics?!906
906— Это меня-то бесстыжею называют! — с пренебрежительною веселостью отпарировала Настасья Филипповна. — А я-то как дура приехала их к себе на вечер звать! Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврила Ардалионович!
Ganya néhány percig úgy állt, mintha villám sújtotta volna húga kirohanása hallatára; de amikor meglátta, hogy Nasztaszja Filippovna ezúttal valóban el akar menni, mint az őrült támadt Varjára, és dühében megragadta a karját.907
907Несколько времени Ганя стоял как молнией пораженный при выходке сестры; но, увидя, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как исступленный бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку.
– Mit tettél? – kiáltotta, és úgy nézett rá, mintha ott helyben el akarná emészteni. Végképp elvesztette a fejét, és nehezen forgott az agya.908
908— Что ты сделала? — вскричал он, глядя на неё, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал.
– Mit tettem? Hová rángatsz? Talán bocsánatot kérjek tőle azért, hogy megsértette az anyádat, és azért, hogy az otthonodat meggyalázni jött ide, te aljas?! – kiáltotta ismét Varja diadalmasan, és kihívóan nézett bátyjára.909
909— Что сделала? Куда ты меня тащишь? Уж не прощения ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала, низкий ты человек? — крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата.
Néhány pillanatig így, szemtől szembe álltak egymással. Ganya továbbra is szorította Varja kezét. Varja teljes erejéből rántott rajta egyet-kettőt, de aztán nem bírta türtőztetni magát, és hirtelen, magánkívül a bátyja arcába köpött.910
910Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Ганя все еще держал ее руку в своей руке. Варя дернула раз, другой, изо всей силы, но не выдержала и вдруг, вне себя, плюнула брату в лицо.
– No, ez derék lány! – kiáltotta Nasztaszja Filippovna. – Bravó, Ptyicin, gratulálok!911
911— Вот так девушка! — крикнула Настасья Филипповна. — Браво, Птицын, я вас поздравляю!
Ganya előtt elsötétült a világ, és teljesen megfeledkezve magáról, nekihuzakodott, hogy megüsse húgát. Az ütés biztosan az arcát érte volna. De akkor egy másik kéz röptében megállította Ganya karját. A herceg állt közte és húga között.912
912У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь.
– Hagyja abba! Elég volt! – mondta nyomatékosan, de ő is remegett, mintha rendkívül erős megrázkódtatás érte volna.913
913— Полноте, довольно! — проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения.
– Hát te már örökké az utamba állsz?! – üvöltötte Ganya, elengedte Varja karját, és felszabaduló kezével a veszett düh tetőfokán, teljes lendületből pofon vágta a herceget.914
914— Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь! — заревел Ганя, бросив руку Вари, и освободившеюся рукой, в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину.
– Jaj! – csapta össze a kezét Kolja. – Jaj, Istenem!915
915— Ах! — всплеснул руками Коля, — ах, боже мой!
Mindenfelől kiáltások hallatszottak. A herceg elsápadt. Különös, szemrehányó tekintettel nézett egyenest Ganya szemébe; szája remegett, és azon erőlködött, hogy mondjon valamit; furcsa, egyáltalán nem helyénvaló mosolyra görbült.916
916Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожали и силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их.
– No, inkább engem… de őt… mégsem engedem!… – mondta végül halkan, de nem bírta tovább, otthagyta Ganyát, mindkét kezével eltakarta arcát, a sarokba ment, és a fal felé fordulva elcsukló hangon így folytatta:917
917— Ну, это пусть мне… а ее все-таки не дам!.. — тихо проговорил он наконец; но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил:
– Ó, hogy fogja szégyellni később ezt a tettét!918
918— О, как вы будете стыдиться своего поступка!
Ganya, valóban, szinte megsemmisülten állt ott. Kolja a herceghez rohant, megölelte és megcsókolta; nyomában tolongott Rogozsin, Varja, Ptyicin, Nyina Alekszandrovna, mindenki, még az öreg Ardalion Alekszandrovics is.919
919Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя; за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович.
– Semmi, semmi! – dörmögte a herceg jobbra-balra, még mindig azzal a nem helyén való mosollyal.920
920— Ничего, ничего! — бормотал князь на все стороны с тою же неподходящею улыбкой.
– De még hogy megbánja! – kiáltott fel Rogozsin. – Szégyellni fogod magad, Ganya, hogy megbántottad ezt a… báránykát (nem talált más szót)! Lelkem, hercegem, hagyd itt őket, köpj rájuk, és menjünk innen! Majd megtudod, hogy tud szeretni Rogozsin!921
921— И будет каяться! — закричал Рогожин, — будешь стыдиться, Ганька, что такую… овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!
Nasztaszja Filippovnát szintén nagyon megdöbbentette Ganya cselekedete és a herceg válasza. Rendszerint halvány és tűnődő arcán, amelyhez sehogy sem illett az iménti mesterkéltnek ható nevetés, most láthatólag új érzés izgalma hullámzott végig; de valahogy mégsem akarta elárulni, és a gúny, szinte erőnek erejével, ott maradt az arcán.922
922Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так всё время не гармонировавшее с давешним как бы напускным ее смехом, было очевидно взволновано теперь новым чувством; и, однако, все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее.
– Csakugyan láttam már valahol az arcát! – mondta váratlanul immár komolyan: hirtelen ismét eszébe jutott az iménti kérdése.923
923— Право, где-то я видела его лицо! — проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давешний свой вопрос.
– És ön nem szégyelli magát?! Hát valóban olyan volna, amilyennek most bemutatkozott?! Hát lehetséges ez?! – kiáltotta hirtelen szíve mélyéből jövő szemrehányással a herceg.924
924— А вам и не стыдно! Разве вы такая, какою теперь представлялись. Да может ли это быть! — вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором.
Nasztaszja Filippovna meglepődött, elmosolyodott, de mintha rejtegetne valamit e mosoly alatt, egy kissé zavartan Ganyára pillantott, és kiment a szalonból. Ám, mielőtt még az előszobába ért volna, hirtelen visszafordult, odasietett Nyina Alekszandrovnához, megfogta a kezét, és a szájához emelte.925
925Настасья Филипповна удивилась, усмехнулась, но, как будто что-то пряча под свою улыбку, несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной. Но, не дойдя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла ее к губам своим.
– A herceg eltalálta: én csakugyan nem ilyen vagyok – suttogta gyorsan, hevesen, hirtelen fülig elpirult, sarkon fordult, és most már olyan gyorsan ment ki, hogy senki se tudta kitalálni: miért jött vissza. Csak azt látták, hogy súgott valamit Nyina Alekszandrovnának, és mintha kezet csókolt volna neki. De Varja látott, hallott mindent, és meglepődve kísérte tekintetével.926
926— Я ведь и в самом деле не такая, он угадал, — прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись, и, повернувшись, вышла на этот раз так быстро, что никто и сообразить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. Но Варя видела и слышала всё и с удивлением проводила ее глазами.
Ganya magához tért, és rohant, hogy lekísérje Nasztaszja Filippovnát – de már kiment az ajtón. Ganya a lépcsőházban érte utol.927
927Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну, но она уж вышла. Он догнал ее на лестнице.
– Ne kísérjen le! – kiáltotta Nasztaszja Filippovna. – A viszontlátásra, este! De okvetlenül! Hallja?!928
928— Не провожайте! — крикнула она ему. — До свидания, до вечера! Непременно же, слышите!
Ganya eltűnődve, zavartan fordult vissza; nyomasztó rejtély nehezedett a lelkére, még nyomasztóbb, mint eddig. Felrémlett előtte a herceg is… Annyira belemerült gondolataiba, hogy szinte nem is látta, ahogyan az egész Rogozsin kompánia kitódul mellette – bár még meg is lökték az ajtóban -, és gyorsan takarodik ki a lakásból Rogozsin után. Mindnyájan jó hangosan magyaráztak valamit. Maga Rogozsin Ptyicinnel jött, és nyomatékosan ismételgetett valami fontos és láthatólag halaszthatatlan dolgot.929
929Он воротился смущенный, задумчивый; тяжелая загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде. Мерещился и князь… Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях, наскоро выбираясь из квартиры вслед за Рогожиным. Все громко, в голос, толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с Птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательном.
– Vesztettél, Ganyka! – kiáltotta Rogozsin, ahogy elhaladt mellette.930
930— Проиграл, Ганька! — крикнул он, проходя мимо.
Ganya feldúltan nézett utána.931
931Ганя тревожно посмотрел им вслед.
11932
932XI
A herceg kiment a szalonból, és bezárkózott a szobájába. Nyomban odafutott hozzá Kolja, hogy megvigasztalja. Szegény fiú, úgy látszik, most már nem tudott elszakadni tőle.933
933Князь ушел из гостиной и затворился в своей комнате. К нему тотчас же прибежал Коля утешать его. Бедный мальчик, казалось, не мог уже теперь от него отвязаться.
– Jó, hogy eljött onnan – mondta -, ott most még nagyobb kalamajka lesz, mint az imént volt, és ez így folyik napról napra nálunk, és minden e miatt a Nasztaszja Filippovna miatt bolydult meg így.934
934— Это вы хорошо, что ушли, — сказал он, — там теперь кутерьма еще пуще, чем давеча, пойдет, и каждый-то день у нас так, и всё через эту Настасью Филипповну заварилось.
– Itt maguknál sok mindenféle baj összegyűlt, Kolja – jegyezte meg a herceg.935
935— Тут у вас много разного наболело и наросло, Коля, — заметил князь.
– Igen, sok baj összegyűlt. De rólunk kár is beszélni. Mi magunk vagyunk a hibásak mindenben. De van nekem egy igen jó barátom, ő még szerencsétlenebb. Ha akarja, bemutatom.936
936— Да, наболело. Про нас и говорить нечего. Сами виноваты во всем. А вот у меня есть один большой друг, этот еще несчастнее. Хотите, я вас познакомлю?
– Nagyon szeretném. Jó pajtása?937
937— Очень хочу. Ваш товарищ?
– Igen, mondhatnám: jó pajtásom. Később majd megmagyarázok mindent… De nagyon szép ez a Nasztaszja Filippovna, mi a véleménye? Én még sose láttam, pedig borzasztóan igyekeztem. Szinte megvakított. Mindent megbocsátanék Ganykának, ha szerelemből venné el; de hát csak a pénzéért… ez a baj!938
938— Да, почти как товарищ. Я вам потом это всё разъясню… А хороша Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ведь ее никогда еще до сих пор не видывал, а ужасно старался. Просто ослепила. Я бы Ганьке всё простил, если б он по любви; да зачем он деньги берет, вот беда!
– Igen, a bátyja nem nagyon tetszik nekem.939
939— Да, мне ваш брат не очень нравится.
– Nem csoda! No, de erről majd később… Hanem tudja, nem bírom ezeket a különféle véleményeket. Egy őrült, vagy bolond, vagy gazember őrült állapotában pofon vág valakit, és az már egész életére elveszti a becsületét, és csak vérrel moshatja le a szégyent, vagy pedig térden állva kell bocsánatot kérni tőle. Szerintem ez ostobaság és despotizmus. Ezen alapszik Lermontov Álarcosbál című drámája, és énszerintem ez is ostobaság. Vagyis, azt akarom mondani, ez nem természetes. De hát jóformán még gyermekkorában írta.940
940— Ну, ещё бы! Вам-то, после… А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший, или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь обесчещен, и смыть не может иначе как кровью, или чтоб у него там на коленках прощенья просили. По-моему, это нелепо и деспотизм. На этом Лермонтова драма "Маскарад" основана, и — глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал.
– Nekem nagyon tetszett a nénje.941
941— Мне ваша сестра очень понравилась.
– Hogy a pofájába köpött Ganykának! Merész lány Varka! De ön nem köpött, és én biztos vagyok abban, hogy nem gyávaságból nem köpött. No de… farkast emlegettünk: már itt is van Varka. Tudtam, hogy értem jön: nagyon jó lány, de azért vannak hibái is.942
942— Как она в рожу-то Ганьке плюнула. Смелая Варька! А вы так не плюнули, и я уверен, что не от недостатка смелости. Да вот она и сама, легка на помине. Я знал, что она придет; она благородная, хоть и есть недостатки.
– Neked itt nincs semmi keresnivalód – támadt rá mindenekelőtt Varja -, menj apádhoz! Untatja, herceg?943
943— А тебе тут нечего, — прежде всего накинулась на него Варя, — ступай к отцу. Надоедает он вам, князь?
– Egyáltalán nem, ellenkezőleg.944
944— Совсем нет, напротив.
– Most megmutatja, hogy ő az idősebb! Ez a csúnya benne. Igaz is: azt hittem, hogy apa biztosan elmegy Rogozsinnal. Most bizonyára bánja már. Meg kell nézni csakugyan, mi van vele – tette hozzá Kolja, és kiment.945
945— Ну, старшая, пошла! Вот это-то в ней и скверно. А кстати, я ведь думал, что отец наверно с Рогожиным уедет. Кается, должно быть, теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле, — прибавил Коля, выходя.
– Hála Istennek, elvittem, lefektettem a mamát, és nem kezdődött újra a dolog. Ganya zavarban van, és erősen töpreng. Van is min. Micsoda lecke!… Azért jöttem, hogy még egyszer köszönetet mondjak, herceg, és megkérdezzem: eddig nem ismerte Nasztaszja Filippovnát?946
946— Слава богу, увела и уложила маменьку, и ничего не возобновлялось. Ганя сконфужен и очень задумчив. Да и есть о чем. Каков урок!.. Я поблагодарить вас еще раз пришла и спросить, князь: вы до сих пор не знавали Настасью Филипповну?
– Nem, nem ismertem.947
947— Нет, не знал.
– Akkor miért mondta egyenesen a szemébe, hogy „nem ilyen” ő? Különben, azt hiszem, eltalálta. Kiderül, hogy talán csakugyan nem olyan. Egyébként én nem tudok eligazodni rajta! Természetesen az volt a célja, hogy megsértsen bennünket, ez világos. Már azelőtt is sok furcsát hallottam róla. Mert ha azért jött, hogy meghívjon minket, akkor miért bánt úgy a mamával? Ptyicin, aki nagyon jól ismeri, azt mondja, hogy előtte is rejtély az iménti viselkedése. És Rogozsinnal?!… Hát ha valaki becsüli magát valamire, nem beszélhet így a jövendőbelije házában… A mama is nagyon aggódik önért.948
948— С какой же вы стати сказали ей прямо в глаза, что она "не такая"? И, кажется, угадали. Оказалось, что и действительно, может быть, не такая. Впрочем, я ее не разберу! Конечно, у ней была цель оскорбить, это ясно. Я и прежде о ней тоже много странного слышала. Но если она приехала нас звать, то как же она начала обходиться с мамашей? Птицын ее отлично знает, он говорит, что и угадать ее не мог давеча. А с Рогожиным? Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь, в доме своего… Маменька тоже о вас очень беспокоится.
– Semmi az egész! – mondta legyintve a herceg.949
949— Ничего! — сказал князь и махнул рукой.
– És hogy hallgatott önre Nasztaszja Filippovna…950
950— И как это она вас послушалась…
– Mennyiben hallgatott?951
951— Чего послушалась?
– Azt mondta neki, hogy szégyellje magát, és erre teljesen megváltozott. Önnek nagy hatása van rá, herceg – tette hozzá halvány mosollyal Varja.952
952— Вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг вся изменилась. Вы на нее влияние имеете, князь, — прибавила, чуть-чуть усмехнувшись, Варя.
Kinyílt az ajtó, és egészen váratlanul belépett Ganya.953
953Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя.
Még csak nem is tétovázott, amikor meglátta Varját; egy darabig ott állt a küszöbön, aztán hirtelen, határozottan a herceg felé indult.954
954Он даже и не поколебался, увидя Варю; одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю.
– Herceg! Aljasságot tettem, bocsásson meg, kedves barátom! – mondta váratlanul, mély érzéssel. Arcvonásai erős fájdalmat tükröztek. A herceg meghökkenve nézett rá, és nem felelt azonnal. – No, bocsásson meg, bocsásson meg már! – sürgette türelmetlenül Ganya. – Ha akarja, most mindjárt megcsókolom a kezét!955
955— Князь, я сделал подло, простите меня, голубчик, — сказал он вдруг с сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. — Ну, простите, ну, простите же! — нетерпеливо настаивал Ганя, — ну, хотите, я вашу руку сейчас поцелую!
A herceg rendkívül meglepődött, és szótlanul, mindkét karjával átölelte Ganyát. Őszinte érzéssel megcsókolták egymást.956
956Князь был поражен чрезвычайно и молча, обеими руками обнял Ганю. Оба искренно поцеловались.
– Sose, sose gondoltam volna, hogy ön ilyen – mondta végül felhevülten a herceg -, azt hittem, képtelen arra, hogy…957
957— Я никак, никак не думал, что вы такой! — сказал наконец князь, с трудом переводя дух. — Я думал, что вы… не способны.
– Hogy bocsánatot kérjek?… Honnan is vettem én az imént, hogy ön félkegyelmű?! Hisz ön észreveszi azt, amit mások sohase vesznek észre. Önnel el lehetne beszélgetni, de… jobb, ha nem beszél az ember!958
958— Повиниться-то?.. И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но… лучше не говорить!
– Tőle is kérjen bocsánatot – mondta a herceg, és Varjára mutatott.959
959— Вот пред кем еще повинитесь, — сказал князь, указывая на Варю.
– Nem, ezek mind ellenségeim. Legyen nyugodt, herceg, sokszor megpróbáltam már; nem bocsátanak meg őszintén! – robbant ki hevesen Ganya, és elfordult Varjától.960
960— Нет, это уж всё враги мои. Будьте уверены, князь, много проб было; здесь искренно не прощают! — горячо вырвалось у Гани, и он повернулся от Вари в сторону.
– De igen, én megbocsátok! – mondta váratlanul Varja.961
961— Нет, прощу! — сказала вдруг Варя.
– És eljössz ma este Nasztaszja Filippovnához?962
962— И к Настасье Филипповне вечером поедешь?
– Elmegyek, ha parancsolod, de jobb volna, ha magad is megfontolnád: egyáltalán odamehetek-e én most?963
963— Поеду, если прикажешь, только лучше сам посуди: есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать?
– Ugyan, ő nem olyan. Látod, milyen talányokat ad fel! Milyen szeszélyes! – mondta dühösen nevetve Ganya.964
964— Она ведь не такая. Она видишь какие загадки загадывает! Фокусы! — и Ганя злобно засмеялся.
– Magam is tudom, hogy nem olyan, és hogy szeszélyes; de milyen szeszélyei vannak? És aztán gondold meg, Ganya, kinek tart ő téged. Kezet csókolt a mamának: jó. Csak szeszély volt az egész: jó; de hát mégiscsak gúnyt űzött belőled! Ez, kedves bátyám, bizony Isten nem ér meg hetvenötezret. Te még képes vagy nemes érzésekre, azért is mondom ezt neked. Ej, ne menj el te sem! Óvakodj tőle! Nem vezethet ez jóra!965
965— Сама знаю, что не такая и с фокусами, да с какими? И еще, смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает? Пусть она руку мамаше поцеловала. Пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой! Это не стоит семидесяти пяти тысяч, ей-богу, брат! Ты способен еще на благородные чувства, потому и говорю тебе. Эй, не езди и сам! Эй, берегись! Не может это хорошо уладиться!
E szavak után egészen felindulva kisietett a szobából…966
966Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты…
– Lám, mind ezt csinálják! – mondta mosolyogva Ganya. – Hát azt hiszik, hogy én ezt nem tudom?… Sőt, én még sokkal többet is tudok, mint ők.967
967— Вот они всё так! — сказал Ганя усмехаясь. — И неужели же они думают, что я этого сам не знаю? Да ведь я гораздо больше их знаю.
E szavak után leült a díványra, nyilván folytatni akarta a látogatást.968
968Сказав это, Ганя уселся на диван, видимо желая продолжить визит.
– Ha maga is tudja, akkor miért vállalta ezt a gyötrődést? – kérdezte eléggé félénken a herceg. – Hisz tudja, hogy valóban nem ér meg hetvenötezer rubelt.969
969— Если знаете сами, — спросил князь довольно робко, — как же вы этакую муку выбрали, зная, что она в самом деле семидесяти пяти тысяч не стоит?
– Nem erről beszélek – dörmögte Ganya. – Mellesleg: mit gondol… éppenséggel az ön véleményét akarom tudni… megér-e ez a „gyötrődés” hetvenötezret, vagy nem ér meg?970
970— Я не про это говорю, — пробормотал Ганя, — а кстати, скажите мне, как вы думаете, я именно хочу знать ваше мнение: стоит эта "мука" семидесяти пяти тысяч или не стоит?
– Szerintem nem ér meg.971
971— По-моему, не стоит.
– Tudtam. És szégyen így nősülni?972
972— Ну, уж известно. И жениться так стыдно?
– Nagy szégyen.973
973— Очень стыдно.
– No hát, tudja meg, hogy én megnősülök… és most már okvetlenül! Az előbb még haboztam, de most már nem! Ne is beszéljen! Tudom, mit akar mondani…974
974— Ну, так знайте же, что я женюсь, и теперь уж непременно. Еще давеча колебался, а теперь уж нет! Не говорите! Я знаю, что вы хотите сказать…
– Nem azt akarom mondani, amire ön gondol; engem nagyon meglepett, hogy ön rendkívül bizonyos…975
975— Я не о том, о чем вы думаете, а меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность…
– Miben? Miben vagyok bizonyos?976
976— В чем? Какая уверенность?
– Abban, hogy Nasztaszja Filippovna feltétlenül feleségül megy önhöz, és hogy ez már mind el van döntve; másodszor pedig, hogy ha csakugyan a felesége lesz, akkor a hetvenötezer egyenest az ön zsebébe kerül. Egyébként én természetesen sok mindent nem tudok…977
977— В том, что Настасья Филипповна непременно пойдет за вас и что всё это уже кончено, а во-вторых, если бы даже и вышла, что семьдесят пять тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю.
Ganya heves mozdulattal a herceg felé fordult.978
978Ганя сильно пошевелился в сторону князя.
– Természetesen nem tud mindent – mondta -, mert hát miért vállalnám én ezt az egész terhet?979
979— Конечно, вы всего не знаете, — сказал он, — да и с чего бы я стал всю эту обузу принимать?
– Azt hiszem, lépten-nyomon megesik az, hogy valaki pénzért nősül, és a pénz a feleségénél marad.980
980— Мне кажется, что это сплошь да рядом случается: женятся на деньгах, а деньги у жены.
– Nem, nálunk ez nem így lesz… Itt… itt sajátos körülmények vannak… – dörmögte izgatottan, gondjaiba merülve Ganya. – Ami pedig a válaszát illeti, ahhoz már nem férhet kétség – tette hozzá gyorsan. – Miből következteti azt, hogy kikosaraz?981
981— Н-нет, у нас так не будет… Тут… тут есть обстоятельства… — пробормотал Ганя в тревожной задумчивости. — А что касается до ее ответа, то в нем уже нет сомнений, — прибавил он быстро. — Вы из чего заключаете, что она мне откажет?
– Én nem tudok semmit azon kívül, amit láttam; lám, Varvara Ardalionovna is azt mondta az imént…982
982— Я ничего не знаю, кроме того, что видел; вот и Варвара Ардалионовна говорила сейчас…
– Eh! Ők csak úgy beszélnek, azt se tudják már, mit mondjanak. Rogozsint pedig kinevette, ez biztos, ezt én észrevettem. Ezt világosan lehetett látni. Az előbb még féltem, de most már mindennel tisztában vagyok. Vagy arra gondol, hogy viselkedett anyámmal, apámmal és Varjával?983
983— Э! Это они так, не знают уж что сказать. А над Рогожиным она смеялась, будьте уверены, это я разглядел. Это видно было. Я давеча побоялся, а теперь разглядел. Или, может быть, как она с матерью, и с отцом, и с Варей обошлась?
– És önnel is.984
984— И с вами.
– Meglehet; de itt valami ősi asszonyi bosszúállásról van szó, semmi másról. Ez roppant ingerlékeny, képzelődő és hiú nő… Akár egy mellőzött hivatalnok! Meg akarta mutatni, kicsoda ő, és mennyire lenézi őket… no, és engem is; ez az igazság, nem tagadom… De mégis feleségül jön hozzám. Ön nem is sejti, milyen bolondságokra képes az emberi hiúság; lám, ő gazembernek tart engem, mert én őt, a más szeretőjét, ilyen nyíltan a pénzéért veszem el, és nem tudja, hogy más még aljasabbul becsapná: ott lábatlankodna körülötte, öntené magából a haladó liberális eszméket, előrángatná a nőkérdést, és úgy befűzné őt, akár a cérnát a tű fokába. Meggyőzné ezt a hiú, bolond nőt (hisz olyan könnyű volna!), hogy csakis azért veszi el, „mert nemes szívű és szerencsétlen”, holott mégis a pénzéért venné feleségül. Én azért nem tetszem neki, mert nem akarok köntörfalazni; pedig azt kellene. És mit csinál ő maga? Nemde ugyanezt? Hát akkor miért néz le engem ezek után, és miért űzi ezt a játékot? Azért, mert én nem adom meg magam, hanem büszkén viselkedem. No de majd meglátjuk!985
985— Пожалуй; но тут старинное бабье мщение, и больше ничего. Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина. Точно чином обойденный чиновник! Ей хотелось показать себя и всё свое пренебрежение к ним… ну, и ко мне; это правда, я не отрицаю… А все-таки за меня выйдет. Вы и не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно: вот она считает меня подлецом за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру, а и не знает, что иной бы ее еще подлее надул: пристал бы к ней и начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать да из женских разных вопросов вытаскивать, так она бы вся у него в игольное ушко как нитка прошла. Уверил бы самолюбивую дуру (и так легко!), что ее за "благородство сердца и за несчастья" только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что вилять не хочу; а надо бы. А что сама делает? Не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает да игры эти затевает? Оттого что я сам не сдаюсь да гордость показываю. Ну, да увидим!
– Csakugyan szerette azelőtt?986
986— Неужели вы ее любили до этого?
– Eleinte szerettem. No de hagyjuk ezt… Vannak nők, akik csak szeretőnek jók, semmi egyébnek. Nem mondom azt, hogy a szeretőm volt. Ha békében akar élni, én is békében élek; de ha lázongani kezd, rögtön otthagyom, a pénzt meg magammal viszem. Nem akarok nevetséges lenni. Elsősorban nevetséges nem akarok lenni.987
987— Любил вначале. Ну, да довольно… Есть женщины, которые годятся только в любовницы и больше ни во что. Я не говорю, что она была моею любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно; если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу; прежде всего не хочу быть смешным.
– Azt hiszem – jegyezte meg óvatosan a herceg -, Nasztaszja Filippovna okos. Miért menne bele a kelepcébe, ha előre érzi, milyen gyötrelem vár rá? Hisz feleségül mehetne máshoz is. Ez nem fér a fejembe.988
988— Мне всё кажется, — осторожно заметил князь, — что Настасья Филипповна умна. К чему ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы и за другого выйти. Вот что мне удивительно.
– Pedig épp ebben van a számítás! Ön nem tud mindent, herceg… itt… és Nasztaszja Filippovna különben is bizonyos abban, hogy eszeveszetten szeretem, esküszöm önnek, és tudja, erős a gyanúm, hogy ő is szeret engem, persze csak úgy a maga módján; ismeri azt a szólásmondást: „Azért verem, mert szeretem.” Egész életén át tökfilkónak fog tartani (talán éppen ez kell neki), de a maga módján mégis szeretni fog; erre készül, ő már ilyen jellem. Állítom, hogy ízig-vérig orosz nő; no de én is készítek neki egy kis meglepetést. Ez az iménti jelenet Varjával véletlenül történt, de nekem kapóra jött: látta, és most meggyőződött ragaszkodásomról, meg arról, hogy őérte széttépek minden köteléket. Tehát, higgye el, nem is vagyunk mi olyan ostobák! Mellesleg, nem gondolja-e, hogy szószátyár vagyok? Meglehet, kedves hercegem: valóban rosszul teszem, hogy beavatom a titkaimba. De éppen mivel ön az első nemes lelkű ember, aki utamba került, hát rávetettem magam, vagyis hát… a „rávetettem magam” kifejezést ne vegye szójátéknak. Valóban nem haragszik az előbbi história miatt? Azt hiszem, két teljes év óta először beszélek szívem szerint. Itt borzasztóan kevés becsületes ember van; Ptyicinnél becsületesebb nincs. Mi az, nevet, vagy mi? A gazfickók szeretik a becsületes embereket… nem tudta? Én pedig… Egyébként, miért volnék én gazember, mondja meg őszintén! Miért nevez engem, az ő példáját követve, mindenki gazembernek? És látja, az ő és az ő példáját követve magam is gazembernek nevezem magam! Ez aztán az igazi aljasság!989
989— А вот тут-то и расчет! Вы тут не всё знаете, князь… тут… и, кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам, и, знаете ли, я крепко подозреваю, что и она меня любит, по-своему то есть, знаете поговорку: кого люблю, того и бью. Она всю жизнь будет меня за валета бубнового считать (да это-то ей, может быть, и надо) и все-таки любить по-своему; она к тому приготовляется, такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу; ну, а я ей свой готовлю сюрприз. Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду: она теперь видела и убедилась в моей приверженности и что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете ли, что я такой болтун? Я, голубчик князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь. Но именно потому, что вы первый из благородных людей мне попались, я на вас и накинулся, то есть "накинулся" не примите за каламбур. Вы за давешнее ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые два года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей; честнее Птицына нет. Что, вы, кажется, смеетесь али нет? Подлецы любят честных людей, — вы этого не знали? А я ведь… А впрочем, чем я подлец, скажите мне по совести? Что они меня все вслед за нею подлецом называют? И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю! Вот что подло так подло!
– Én most már sohasem fogom önt gazfickónak tartani – mondta a herceg. – Nemrégen még egészen gazembernek tartottam, és akkor hirtelen úgy megörvendeztetett! Lám, ez a tanulság: ne ítélj hebehurgyán. Most látom, hogy önt nem szabad gazfickónak, sőt még csak túlságosan elromlott embernek sem tartani. Ön szerintem csupán a leghétköznapibb ember, aki csak létezhet, legfeljebb még annál is gyengébb, és egy cseppet sem eredeti.990
990— Я вас подлецом теперь уже никогда не буду считать, — сказал князь. — Давеча я вас уже совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали, — вот и урок: не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный.
Ganya epésen elmosolyodott, csak úgy magában, de hallgatott. A herceg látta, hogy nem tetszik a véleménye, zavarba esett, és ő is elhallgatott.991
991Ганя язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал.
– Kért öntől pénzt apám? – kérdezte váratlanul Ganya.992
992— Просил у вас отец денег? — спросил вдруг Ганя.
– Nem.993
993— Нет.
– Majd kér. Ne adjon neki. Pedig ő is rendes ember volt, én emlékszem. Bejáratos volt a legjobb társaságba is. És milyen hamar eltűnnek ezek a rendes öregemberek! Alighogy megváltoznak a körülmények, már nincs semmi abból, ami volt, ellobbant, akár a szalmaláng. Biztosítom önt, azelőtt nem hazudott így; azelőtt csak túlságosan fellengző ember volt, és… lám, mivé fajult! Természetesen az ital az oka! Tudja-e, hogy szeretőt tart? Most már nem egyszerűen ártatlan hazudozó. Nem is értem anyám béketűrését. Beszélt már önnek Karsz ostromáról? Vagy arról, hogy a szürke lógós lova megszólalt? Mert már idáig jutott.994
994— Будет, не давайте. А ведь был даже приличный человек, я помню. Его к хорошим людям пускали. И как они скоро все кончаются, все эти старые приличные люди! Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего, точно порох сгорел. Он прежде так не лгал, уверяю вас: прежде он был только слишком восторженный человек, и — вот во что это разрешилось! Конечно, вино виновато. Знаете ли, что он любовницу содержит? Он уже не просто невинный лгунишка теперь стал. Понять не могу долготерпения матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса? Или про то, как у него серая пристяжная заговорила? Он ведь до этого даже доходит.
És Ganya hirtelen nevetésben tört ki.995
995И Ганя вдруг так и покатился со смеху.
– Miért néz így rám? – kérdezte a hercegtől.996
996— Что вы на меня так смотрите? — спросил он князя.
– Azon csodálkozom, hogy ennyire szívből tud nevetni. Önnek, igazán mondom, még egészen gyermekies a nevetése. Az imént bejött kibékülni, és azt mondta: „Ha akarja, megcsókolom a kezét”… pontosan így szoktak kibékülni a gyermekek. Tehát még képes ilyen szavakra és mozdulatokra. És hirtelen előadásba kezd holmi homályról meg arról a hetvenötezerről. Igazán: ez valahogy fonák dolog, és lehetetlen is.997
997— Да я удивляюсь, что вы так искренно засмеялись. У вас, право, еще детский смех есть. Давеча вы вошли мириться и говорите: "Хотите, я вам руку поцелую", — это точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к таким словам и движениям. И вдруг вы начинаете читать целую лекцию об этаком мраке и об этих семидесяти пяти тысячах. Право, всё это как-то нелепо и не может быть.
– És mit akar következtetni ebből?998
998— Что же вы заключить хотите из этого?
– Azt, hogy nem túlságosan könnyelműen cselekszik-e? Nem kellene-e előbb tájékozódnia? Hátha igaza van Varvara Ardalionovnának?999
999— То, что вы не легкомысленно ли поступаете слишком, не осмотреться ли вам прежде? Варвара Ардалионовна, может быть, и правду говорит.
– Á, az erkölcs! Azt, hogy én még kisfiú vagyok, magam is tudom – vágott közbe hevesen Ganya -, már csak abból is, hogy önnel ilyen beszélgetésbe elegyedtem. Én, herceg, nem számításból megyek ebbe a homályba – folytatta, elszólva magát, mint egy hiúságában sértett fiatalember -, a számításomban biztosan csalódnék, mert még sem a fejem, sem a jellemem nem eléggé erős. Szenvedélyből, hajlamból megyek bele, mert van egy nagy-nagy célom. Lám, ön azt hiszi, hogy ha megkapom a hetvenötezret, mindjárt hintót veszek. Nem, kérem, én akkor is a hároméves ócska kabátomat fogom hordani, és minden klubismeretséget megszakítok. Nálunk kevés kitartó ember van, bár mindenki uzsorás, de én ki akarok tartani. Itt az a fő, hogy végig kell vinni a dolgot… ez az egész feladat! Ptyicin tizenhét éves korában az utcán hált, tollkéssel kereskedett, és kopejkákkal kezdte; most hatvanezer rubelje van; csakhogy micsoda tornamutatványok után! Én pedig átugrom ezt az egész tornászást, és mindjárt tőkével kezdem; tizenöt év múlva azt fogják mondani: „Ivolgin, a zsidók királya.” Ön azt mondja, hogy nem vagyok eredeti ember. Jegyezze meg, kedves herceg, a mi korunk- és fajtánkbeli emberre semmi sem sértőbb, mint ha azt mondják neki, hogy nem eredeti, gyenge jellemű, hétköznapi ember, akinek semmilyen különösebb tehetsége sincs. Még arra se méltatott, hogy valamirevaló gazembernek tartson, és tudja, én az imént fel akartam falni emiatt! Ön még jobban megsértett engem, mint Jepancsin, aki (ne felejtse el: minden szószaporítás, minden csábítgatás nélkül, merő naivságból) képesnek tart arra, hogy eladjam neki a feleségemet! Engem ez már rég nem dühít, kedves barátom, és én pénzt akarok. Tudja, ha szerzek egy csomó pénzt, akkor a legnagyobb mértékben eredeti ember leszek. A pénz épp azért a legaljasabb és a leggyűlöletesebb valami, mert még tehetséget is tud adni. És fog is adni a világ végezetéig. Ön azt mondja, hogy ez gyerekes dolog, vagy talán költői ábránd… nos, majd annál jobban mulatok én, a dolog pedig mégis haladni fog. Kitartok, és célt érek. Rira bien, qui rira le dernier!32 Miért sért meg engem Jepancsin ennyire? Talán haragból? Szó sincs róla, kérem. Csupáncsak azért, mert túlságosan jelentéktelen ember vagyok. Bezzeg majd akkor… No, de elég volt, meg mennünk is kell. Kolja már kétszer is bedugta az orrát: ebédelni hívja. Én pedig elmegyek hazulról. Néha majd bekukkantok önhöz. Nem lesz rossz dolga nálunk; máris szinte családtagnak tekintik. De vigyázzon, el ne áruljon. Én azt hiszem, hogy mi vagy jó barátok, vagy ellenségek leszünk. Mit gondol, herceg, ha az imént megcsókolom a kezét (ahogy őszintén felajánlottam), később ellensége lettem volna emiatt?1000
1000— А, нравственность! Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, — горячо перебил Ганя, — и уж хоть тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, — продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, — по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с