FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ1
1Федор Михайлович Достоевский
AZ ÖRÖK FÉRJ2
2ВЕЧНЫЙ МУЖ
FORDÍTOTTA SZABÓ ENDRE3
3#
I.4
4I.
Velcsaninov.5
5ВЕЛЬЧАНИНОВ
Megjött a nyár és Velcsaninov minden várakozás ellenére Pétervárott ragadt. Dél-Oroszországba tervezett utazása elmaradt és semmi kilátása sem volt, hogy dolgait hamarosan elvégezhesse. A dolgai pedig – a birtoka miatti pere – igen rossz fordulatot vettek. Még ezelőtt három hónappal a per nem volt valami bonyolult, sőt szinte kétségtelennek lehetett mondani, de hirtelenében minden megváltozott. „Általában minden rosszra fordult!” – ismételgette magában Velcsaninov igen gyakran és kárörvendezve. Ügyes, drága, híres ügyvédet fogadott és nem sajnálta tőle a pénzt, de türelmetlenségében és képzelgésében maga is beleártotta magát a perbe; okmányokat olvasott, írt, melyeket az ügyvéd kivétel nélkül félredobott, lótott-futott a bíróságokra, puhatolódzott és bizonyára mindent hátráltatott, – legalább az ügyvéd panaszkodott rá és egyre nyaralni küldözgette. De ő nem bírta rávenni magát, hogy a nyaralóba kimenjen. Por, tikkasztó meleg, szentpétervári fehér éjszakák, melyek ingerlik az idegeket: ezeket élvezze ő Pétervárott. Szállása valahol a Nagy Színház tájékán volt; nemrégen bérelte, de ez is rosszul sikerült; „semmisem sikerült!” Hipokhondriája napról-napra növekedett, de a hipokhondriára ő már régen hajlamos volt.6
6Пришло лето — и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело — тяжба по имению — принимало предурной оборот. Еще три месяца тому назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг все изменилось. "Да и вообще все стало изменяться к худшему!" — эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя. Он употреблял адвоката ловкого, дорогого, известного и денег не жалел; но в нетерпении и от мнительности повадился заниматься делом и сам: читал и писал бумаги, которые сплошь браковал адвокат, бегал по присутственным местам, наводил справки и, вероятно, очень мешал всему; по крайней мере адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже и на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы, — вот чем наслаждался он в Петербурге. Квартира его была где-то у Большого театра, недавно нанятая им, и тоже не удалась; "все не удавалось!" Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно.
Sokat és szélesen élt ember volt ez, már éppen nem fiatal: harmincnyolc, vagy talán harminckilenc éves is s ez a „vénsége” – mint magát kifejezte – „egész váratlanul” lepte meg őt, hanem azt maga is érezte, hogy nem annyira az évek mennyisége, mint azok minősége folytán vénült meg s ha megkezdődtek is már korbeli fogyatékosságai, hát inkább bensőleg, mint külsőleg. Szemmérték szerint még most is hetyke-legénynek látszott. Magas termetű, erős ember volt, világosszőke, sűrű hajjal, melyben, valamint csaknem melle közepéig érő vörhenyes szakállá-ban egy ősz szál sem látszott; első tekintetre mintha esetlen és magát elhanyagoló lett volna, de közelebbről megnézve, rögtön meglátszott rajta, hogy valamikor kitünő és a lehető legelőkelőbb nevelésben részesült. Velcsaninov modora most is szabad, bátor, sőt graciózus volt, ellenére mostanában felvett dörmögő és pepecselő szokásának. A legutóbbi időkig el volt telve hajthatatlan, nagyvilágiasan kihívó önhittséggel, melynek mértékét talán nem is rejtette magában, dacára annak, hogy nemcsak eszes, de sokszor okos, csaknem művelt és kétségtelenül tehetséges ember volt. Nyílt, piros, arcszíne valamikor nőiesen gyöngéd volt és magára vonta a nők figyelmét, de még most is azt mondhatta valaki – ha ránézett -: „ej, beh egészséges arc, csupa vér és tej!” Hát pedig ez az „egészséges” ember tele volt hypokhondriával. Nagy, kék szemeiben is sok hódítóerő volt ezelőtt vagy tíz évvel; oly fényesek, oly vidámak és gondtalanok voltak e szemek, hogy magukhoz vonzottak mindenkit, akivel csak találkoztak. Most, negyvenéves kora felé, szemeinek fényessége és jósága csaknem eltűnt s már apró redők kezdték környékezni; a nem egészen erkölcsös és fáradt ember cinizmusa, ravaszság, legtöbbször gúny kezdett bennük mutatkozni s még valami, ami régebben nem volt meg bennük: a szomorúság és fájdalom vonása, mely szomorúság mintha szórakozott, tárgytalan, de mégis erős lett volna. Különösen erőt vett rajta ez a szomorúság, ha egyedül volt. S mily különös: ez a még csak egy évvel ezelőtt is oly zajos, vidám és szórakozott ember, aki oly pompásul tudott különféle eseteket elbeszélni, semmit sem szeretett most annyira, mint teljesen egyedül lenni. Szándékosan elhagyott olyan ismerősöket, akikkel bátran folytathatta volna ismeretségét most is, mikor pénzügyi viszonyai egészen megromlottak. Persze, itt a hiúság is bántotta: az ő képzelgésével és önérzetével nem lehetett a régi ismeretségeket fenntartani. De lassankint önérzete is átváltozott visszavonulássá. Önérzete nem csappant meg, sőt ellenkezőleg; de valami különös természetű önérzetté alakult, ami régen nem volt meg benne; elkezdett néha már egészen más okok miatt évődni, mint régebben; ezek az okok váratlanok és régebben elképzelhetetlenek voltak, „sokkal nagyobb jelentőségűek”, mint eleddig, „ha ugyan így lehet ezt kifejezni, ha csakugyan vannak magasabb és alacsonyabb jelentőségű okok”… Ezt ő már maga jegyezte meg így.7
7Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта "старость" — как он сам выражался — пришла к нему "совсем почти неожиданно"; но он сам понимал, что состарелся скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде; с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственною нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: "Экой здоровенный, кровь с молоком!" И, однако ж, этот "здоровенный" был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходился. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли, — какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие: с его мнительностию и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже — напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде, — от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин "более высших", чем до сих пор, — "если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие…" Это уже прибавлял он сам.
Igen bizony! egész idáig jutott ő; olyan magasabb okokkal évődik ő most, amilyenekre régen nem is hederített volna. Öntudatában és lelkiismeretében magasabbaknak nevezte mindazokat az „okokat”, melyeket semmiképpen sem tudott kinevetni, – nagy csodálkozására természetén: magában, – ami eddig nem történt meg vele; – oh, társaságban – az megint más! Nagyon jól tudta, hogyha a körülmények úgy adódnak, hát akkor ő már holnapi nap nyiltan, lelkiismeretének minden titkos és áhítatos határozatai ellenére, a legnyugodtabban lemond mindezekről a „magasabb okokról” s maga lesz az első, aki ezeket kineveti, – természetesen: semmiben sem tartván magát beismerésben. S ez valóban így volt, ellenére egynémely nagyon is jelentékeny független eszméjének, melyeket az utóbbi időben a rajta eddig uralkodott „alacsonyabb okokból” elhódított. Hányszor megesett vele, hogy reggel felkelve szégyenelni kezdte utóbbi időkben jelentkezett álmatlanságában átélt gondolatait és érzéseit! (Pedig utóbbi időkben szüntelenül álmatlanságban szenvedett.) Már régen észrevette, hogy képzelődő mindenben, úgy jelentékeny, mint jelentéktelen dolgokban, ezért feltette magában, hogy lehetőleg keveset fog hinni önmagának. De olyan dolgok adódtak elő, melyeket sehogysem lehetett valóságos tényekül el nem ismerni. Utóbbi időkben, néha éjjelenkint, gondolatai és érzései néha – a megszokottakkal ellentétben – teljesen átalakultak s nagyrészt éppen nem hasonlítottak azokhoz, melyeket a nap első felében tapasztalt. Ez meglepte őt, még tanácskozott is e felől egy orvossal, persze olyannal, aki neki jó ismerőse volt; természetesen: tréfásan beszélt vele. Az orvos azt mondta, hogy a gondolatok és érzések átváltozása és a gondolatok kettéválása éjjelenkint, álmatlanság idejében, de általában éjjelenkint, megszokott jelenség az „erősen gondolkozó és érző embereknél”; hogy néha egész életmeggyőződései néha hirtelen átváltoznak az álmatlanság melankolikus hatása alatt; hirtelen, minden igaz ok nélkül a legvégzetesebb elhatározások keletkeznek; de persze csak bizonyos mértékig; végre hogyha az illető már nagyon erősen érzi magán ezt a meghasonlást, annyira, hogy az szenvedést okoz, hát ez kétségtelen jele annak, hogy már betegség képződött, következésképpen haladéktalanul tenni kell ellene valamit. Legjobb azonban az életrendet gyökeresen megváltoztatni, sőt valahová elutazni. Persze, igen használna a hashajtó.8
8Да, он дошел и до этого; он бился теперь с какими-то причинами высшими, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своем и по совести он называл высшими все "причины", над которыми (к удивлению своему) никак не мог про себя засмеяться, — чего до сих пор еще не бывало, — про себя, разумеется; о, в обществе дело другое! Он превосходно знал, что сойдись только обстоятельства — и назавтра же он, вслух, несмотря на все таинственные и благоговейные решения своей совести, преспокойно отречется от всех этих "высших причин" и сам, первый, подымет их на смех, разумеется не признаваясь ни в чем. И это было действительно так, несмотря на некоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную им в последнее время у обладавших им до сих пор "низших причин". Да и сколько раз сам он, вставая наутро с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу! (А он сплошь все последнее время страдал бессонницей.) Давно уже он заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном и в мелочах, а потому и положил было доверять себе как можно меньше. Но выдавались, однако же, факты, которых уж никак нельзя было не признать действительно существующими. В последнее время, иногда по ночам, его мысли и ощущения почти совсем переменялись в сравнении с всегдашними и большею частию отнюдь не походили на те, которые выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило — и он даже посоветовался с известным доктором, правда, человеком ему знакомым; разумеется, заговорил с ним шутя. Он получил в ответ, что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми, "сильно мыслящими и сильно чувствующими", что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы; вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались; но что, конечно, все до известной меры — и если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное.
Velcsaninov nem hallgatta ezt tovább, de a betegsége felől meg volt bizonyosodva.9
9Вельчанинов дальше слушать не стал; но болезнь была ему совершенно доказана.
„E szerint tehát mindez csak betegség, mindaz a „magasabb” valami csak betegség és egyéb semmi!” – kiáltott fel magában néha epésen. Semmiképpen sem akarta ezt elfogadni.10
10"Итак, все это только болезнь, все это "высшее" одна болезнь, и больше ничего!" — язвительно восклицал он иногда про себя. Очень уж ему не хотелось с этим согласиться.
Különben nemsokára már délelőttönkint is megismétlődött az, ami kivételesen éjjelenkint történt, csak nagyobb epésséggel, mint éjszakánkint, – megbánás helyett mérgelődéssel, elérzé-kenyülés helyett gúnyolódással. Valójában mindezek elmult, régen elmult életének „váratlanul” s Isten tudja mi oknál fogva, egyre gyakrabban jelentkező, de valami különös módon előkerülő élményei voltak. Velcsaninov például már régen panaszkodott, hogy romlik az emlé-kezőtehetsége: elfelejtette az ismerőseinek az arcát, amiért azok – ha találkoztak – sértődést éreztek; valamely könyvet, melyet ezelőtt vagy egy félesztendővel olvasott volt, ez idő alatt néha csaknem teljesen elfelejtett. No és? – ellenére annak, hogy ilyen módon emlékezőtehetsége napról-napra gyöngült (ami őt nagyon nyugtalanítá), – mindaz, ami régen elmultnak látszott, minden, amit tíz, tizenöt év alatt tökéletesen elfelejtett, most néha egyszeribe visszatért emlékezetébe, de a benyomásoknak és részleteknek oly megdöbbentő pontosságá-val, mintha újra átélné most azokat. Az emlékezetébe visszatérő esetek némelyikét annyira elfelejtette, hogy már azon is csodálkozott, hogy azok meg is történhettek. De még ez nem volt minden; mert hát melyik szélesen élt embernek nincsenek bizonyos emlékei? De az volt a különös, hogy mindezek az emlékek most úgy tértek vissza, mintha azokat teljesen új, váratlan és régebben elképzelhetetlen szempontból nézve készítette volna elő valaki. Miért tűntek fel neki most némely emlékek valóságos bűnökül? És nemcsak eszejárásáról volt itt szó: ő az ő sötét, egyedülálló és beteg eszének nem is hitt volna; de átkozódásig, sőt csaknem könnyezésig ment a dolog, ha nem is külsőleg, de bensőleg. Még ezelőtt hét évvel sem hitte volna el, ha valaki azt mondja neki, hogy ő sírvafakadt. Különben kezdetben nagyobbrészt nem érzékenyítő, hanem mérgesítő esetek jutottak eszébe: így némely társaságbeli balsikerek, megaláztatások; eszébe jutott például: hogyan „rágalmazta meg őt egy cselszövő”, ami miatt egy háznál nem akarták őt többé elfogadni, – aztán hogy nem is oly régen nyilvánosan és határozottan megsértették őt s ő nem hívta párbajra a megbántóját, hogy egy igen szép hölgyekből álló társaságban igen elmés epigrammal bökték meg s ő arra nem tudott mit felelni. Eszébe jutott még két-három kifizetetlen adóssága is, igaz, hogy ezek jelentéktelenek, de becsületbeli tartozások voltak s olyan embereknek, akikkel megszakította az összeköttetést, akikről már megvetően beszélt. Az is kínozta (de csak ingerült pillanataiban), ha rágondolt ostobán elpocsékolt kétrendbeli örökségére, amelyek mindegyike igen jelentékeny volt. De nemsokára kezdtek eszébe jutni a „magasabb” dolgok is.11
11Скоро, впрочем, и по утрам стало повторяться то же, что происходило в исключительные ночные часы, но только с большею желчью, чем по ночам, со злостью вместо раскаяния, с насмешкой вместо умиления. В сущности, это были все чаще и чаще приходившие ему на память, "внезапно и бог знает почему", иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни, но приходившие каким-то особенным образом. Вельчанинов давно уже, например, жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей, которые, при встречах, за это на него обижались; книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же? — несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чем он очень беспокоился) — все, что касалось давно прошедшего, все, что по десяти, по пятнадцати лет бывало даже совсем забыто, — все это вдруг иногда приходило теперь на память, но с такою изумительною точностью впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал. Некоторые из припоминавшихся фактов были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудом, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и у кого из широко поживших людей нет своего рода воспоминаний? Но дело в том, что все это припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт. Почему иные воспоминания казались ему теперь совсем преступлениями? И не в одних приговорах его ума было дело: своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не поверил; но доходило до проклятий и чуть ли не до слез, если и не наружных, так внутренних. Да он еще два года тому назад и не поверил бы, если б ему сказали, что он когда-нибудь заплачет! Сначала, впрочем, припоминалось больше не из чувствительного, а из язвительного: припоминались иные светские неудачи, унижения; вспоминалось о том, например, как его "оклеветал один интриган", вследствие чего его перестали принимать в одном доме, — как, например, и даже не так давно, он был положительно и публично обижен, а на дуэль не вызвал, — как осадили его раз одной преостроумной эпиграммой в кругу самых хорошеньких женщин, а он не нашелся, что отвечать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяшные, но долги чести и таким людям, с которыми он перестал водиться и об которых уже говорил дурно. Мучило его тоже (но только в самые злые минуты) воспоминание о двух глупейшим образом промотанных состояниях, из которых каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и из "высшего".
Például egyszerre csak „minden igaz ok nélkül” eszébe jutott egy elfelejtett, de a legnagyobb mértékben elfelejtett rendkívül jó, őszhajú, nevetséges hivatalnokemberke, akit ő valamikor réges-régen nyilvánosan és büntetlenül megbántott, még pedig csupádon-csupa pökhendiségből: csak azért, hogy el ne szalassza a jó alkalmat egy sikerült, nevettető szójáték kibökésére, amelyet később mások is ismételgettek. Az esetet ő már annyira elfelejtette, hogy az öregnek már a nevére sem emlékezett, bár a jelenetre rendkívül világosan emlékezett. Világosan emlé-kezett arra, hogy az öreg a leánya védelmére kelt, aki vele lakott, vénleány maradt s akiről a városban valami hírek keringtek. Az öregecske felelni akart, megharagudott, hanem aztán az egész társaság előtt rívafakadt, ami még némi hatást is keltett. Az eset azzal végződött, hogy tréfa kedvéért az öregecskét akkor pezsgővel leitatták és jót mulattak rajta. S mikor most Velcsaninovnak „minden igaz ok nélkül” eszébe jutott: mennyire sírt az öreg, arcát eltakarva, akárcsak valami gyerek, hát most úgy tetszett neki, minthogyha ő ezt soha el sem felejtette volna. És mily különös: mindezt ő akkor nagyon mulatságosnak tartotta, most azonban – ellenkezően, különösen a részletek, éppen a sírvafakadás és az, hogy az öreg eltakarta az arcát a kezével. Eszébe jutott továbbá az, hogy csupa tréfából megrágalmazott egy igen csinos asszonyt, egy iskolamester feleségét s hogy a rágalom eljutott a férj füléhez. Velcsaninov hamarosan elutazott akkor abból a városból s nem tudta, hogy akkor mivel végződött a szószátyárkodása, most azonban elgondolta, hogy mi lehetett a vége az esetnek és Isten tudja, hogy meddig jutott volna képzelődésével, ha hirtelenében eszébe nem jutott volna egy újabb visszaemlékezés egy egyszerű, polgári rendű leánykára, aki neki nem is tetszett, akit az igazat megvallva: szégyenelt is, de akivel – maga sem tudja: minek? – gyereket nemzett és gyerekestől együtt elhagyott, még csak el sem búcsúzott tőle (igaz, hogy nem ért rá), mikor Pétervárról elutazott. Ezt a leánykát később egy egész évig kereste, de soha többé megtalálni nem bírta. Egyébiránt ilyen emlékei százszámra voltak – még pedig úgy, mintha minden visszaemlékezés tíz meg tíz másat vont volna maga után. Lassankint önérzete is szenvedni kezdett.12
12Вдруг, например, "ни с того ни с сего" припомнилась ему забытая — и в высочайшей степени забытая им — фигура добренького одного старичка чиновника, седенького и смешного, оскорбленного им когда-то, давным-давно, публично и безнаказанно и единственно из одного фанфаронства: из-за того только, чтоб не пропал даром один смешной и удачный каламбур, доставивший ему славу и который потом повторяли. Факт был до того им забыт, что даже фамилии этого старичка он не мог припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключения в непостижимой ясности. Он ярко припомнил, что старик тогда заступался за дочь, жившую с ним вместе и засидевшуюся в девках и про которую в городе стали ходить какие-то слухи. Старичок стал было отвечать и сердиться, но вдруг заплакал навзрыд при всем обществе, что произвело даже некоторое впечатление. Кончили тем, что для смеха его напоили тогда шампанским и вдоволь насмеялись. И когда теперь припомнил "ни с того ни с сего" Вельчанинов о том, как старикашка рыдал и закрывался руками как ребенок, то ему вдруг показалось, что как будто он никогда и не забывал этого. И странно: ему все это казалось тогда очень смешным; теперь же — напротив, и именно подробности, именно закрывание лица руками. Потом он припомнил, как, единственно для шутки, оклеветал одну прехорошенькую жену одного школьного учителя и клевета дошла до мужа. Вельчанинов скоро уехал из этого городка и не знал, чем тогда кончились следствия его клеветы, но теперь он стал вдруг воображать, чем кончились эти следствия, — и бог знает до чего бы дошло его воображение, если б вдруг не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминание об одной девушке, из простых мещанок, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, он и стыдился, но с которой, сам не зная для чего, прижил ребенка, да так и бросил ее вместе с ребенком, даже не простившись (правда, некогда было), когда уехал из Петербурга. Эту девушку он разыскивал потом целый год, но уже никак не мог отыскать. Впрочем, таких воспоминаний оказывались чуть не сотни — и так даже, что как будто каждое воспоминание тащило за собою десятки других. Мало-помалу стало страдать и его тщеславие.
Említettük már, hogy önérzete valami különös módon képződött ki. S ez igaz is. Némely – különben csak ritka – perceiben annyira jutott az önmagáról való megfeledkezésben, hogy már azt sem restellte, hogy nincs saját fogatja, hogy gyalogosan ténfergett egyik hivatalos helyiségből a másikba, hogy kissé hanyagul öltözködött – s ha úgy esik, hogy régi ismerősei közül valaki az utcán gúnyosan nézte volna őt végig, vagy készakarva észre sem vette volna, hát igazán lett volna benne annyi gőg, hogy még csak a szeme se rebbenjen meg. Komolyan nem rebbent volna meg, nem éppen csak a látszat kedvéért. Természetes, hogy ilyesmi csak ritkán esett meg; ezek csak az önfeledtség és ingerültség pillanatai voltak, hanem azért önérzete lassankint eltávolodott a régebbi állapottól és csak egy kérdés körül forgott, mely szüntelenül elfoglalta eszejárását.13
13Мы сказали уже, что тщеславие его выродилось в какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (редкими, впрочем) он доходил иногда до такого самозабвения, что не стыдился даже того, что не имеет своего экипажа, что слоняется пешком по присутственным местам, что стал несколько небрежен в костюме, — и случись, что кто-нибудь из старых знакомых обмерил бы его насмешливым взглядом на улице или просто вздумал бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокомерия, чтоб даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, вправду, а не то что для одного виду. Разумеется, это бывало редко, это были только минуты самозабвения и раздражения, но все-таки тщеславие его стало мало-помалу удаляться от прежних поводов и сосредоточиваться около одного вопроса, беспрерывно приходившего ему на ум.
„Hiszen – kezdte néha az okoskodást szatirikusan (már pedig magáról gondolkozva csaknem mindig szatirikusan kezdte), hiszen, úgy látszik, valaki gondoskodik az én erkölcsi megjavulá-somról és rámküldi ezeket az átkozott visszaemlékezéseket és a „megbánás könnyeit”. Jól van, de minden hiába! Hiszen ez csak vaktöltéssel való lövöldözés. Vagy nem tudom-e biztosan, a biztosnál is biztosabban, hogy ellenére a környező megbánásoknak és önmagam elítélésének, nincs bennem egy cseppnyi önállóság sem, hiába vagyok ostoba negyvenéves! Hiszen ha holnap előállna hasonló megkísértés, no például úgy alakulnának a körülmények, hogy előnyömre volna azt hirdetni, hogy a tanítóné tőlem ajándékokat fogad el – hát én azt biztosan hirdetni fogom, még csak meg sem rezzenek belé, – s ami még rosszabb: hitványabbul üt ki a dolog, mint első esetben, mert ez már második eset volna és nem első. S ha most rögtön megint megsértene engem az a hercegecske, anyjának egyetlen fia, akinek a lábát ezelőtt tizenegy évvel meglőttem, – hát én azt megint kihínám és móresre tanítanám. Hiszen nem vaktöltésre menne a dolog és micsoda értelme volna másképpen. És minek ennek az emlegetése, mikor csak valamennyire sem vagyok képes magamtól illedelmesen szabadulni”.14
14"Вот ведь, — начинал он думать иногда сатирически (а он всегда почти, думая о себе, начинал с сатирического), — вот ведь кто-то там заботится же об исправлении моей нравственности и посылает мне эти проклятые воспоминания и "слезы раскаяния". Пусть, да ведь попусту! ведь все стрельба холостыми зарядами! Ну не знаю ли я наверно, вернее чем наверно, что, несмотря на все эти слезные раскаяния и самоосуждения, во мне нет ни капельки самостоятельности, несмотря на все мои глупейшие сорок лет! Ведь случись завтра же такое же искушение, ну сойдись, например, опять обстоятельства так, что мне выгодно будет слух распустить, будто бы учительша от меня подарки принимала, — и я ведь наверное распущу, не дрогну, — и еще хуже, пакостнее, чем в первый раз, дело выйдет, потому что этот раз будет уже второй раз, а не первый. Ну оскорби меня опять, сейчас, этот князек, единственный сын у матери и которому я одиннадцать лет тому назад ногу отстрелил, — и я тотчас же его вызову и посажу опять на деревяшку. Ну не холостые ли, стало быть, заряды, и что в них толку! и для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться с собой прилично не умею!"
Ámbátor a tanítónéval való eset meg nem ismétlődött és senkit móresre nem tanított, de maga az a gondolat, hogy annak okvetetlenül meg kellett volna ismétlődnie, ha a körülmények úgy alakultak volna, – csaknem megölte őt néha. Hiszen csak nem szenvedhet az ember mindig a visszaemlékezéseitől; lehet egy kis pihenőt tartani és szórakozni is – a szünetekben.15
15И хоть не повторялось опять факта с учительшей, хоть не сажал он никого на деревяшку, но одна мысль о том, что это непременно должно было бы повториться, если б сошлись обстоятельства, почти убивала его… иногда. Не всегда же в самом деле страдать воспоминаниями; можно отдохнуть и погулять — в антрактах.
Így is cselekedett Velcsaninov: kész volt szórakozni a szünetekben, de azért egyre kellemetlenebbé vált Pétervárott az élete. Megjött már július is. Felötlött néha az a gondolata, hogy abbanhagy mindent, a perét is és elmenni valahová, ahová a két szeme viszi, valahogy hirtelenében, készülődés nélkül, például akár a Krímbe is. De rendesen már egy óra mulva megvetette és kinevette ezt a gondolatát: a kellemetlen gondolatok semmiféle déli vidéken nem szűnnek meg, ha már egyszer megkezdődtek „s ha én csak valamennyire is valamire való ember vagyok, akkor nincs miért megfutamodnom e gondolatoktól”.16
16Так Вельчанинов и делал: он готов был погулять в антрактах; но все-таки чем дальше, тем неприятнее становилось его житье в Петербурге. Подходит уж и июль. Мелькала в нем иногда решимость бросить все и самую тяжбу и уехать куда-нибудь, не оглядываясь, как-нибудь вдруг, нечаянно, хоть туда же в Крым например. Но через час, обыкновенно, он уже презирал свою мысль и смеялся над ней: "Эти скверные мысли ни на каком юге не прекратятся, если уж раз начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человек, а стало быть, нечего и бежать от них, да и незачем" .
De minek is menekülnék, – folytatta a bölcselkedést elkeseredésében, – itt annyi a por, a fülledtség, ebben a házban annyi a piszok; a hivatalokban, melyekben ki- s bejárok, az ügyesbajos emberekben annyi a kicsinyes hajsza, tülekedés; a városban ittmaradt, a reggeltől estig feltünedező arcokban oly báván és őszintén látható az ő minden önzésük, az ő egyszerű szemtelenségük, kis lelküknek gyávasága, hitvány szívöknek tyúkszerűsége, hogy igazán, a legkomolyabban mondva, ez itt a hypochondrikusok valóságos paradicsoma. Mindenki őszinte, nyilt, senki nem érzi szükségét, hogy elbújjék valahol, valamely úri nőnek a nyaralójában, vagy valamely külföldi fürdőben; – következésképpen valamennyien érdemesek a legnagyobb tiszteletre már csak azért is, hogy oly őszinték és egyszerűek… Nem megyek én sehova! Ha megpukkadok is itt, mégsem megyek sehova!17
17"Да и к чему бежать, — продолжал он философствовать с горя, — здесь так пыльно, так душно, в этом доме так все запачкано; в этих присутствиях, по которым я слоняюсь, между всеми этими деловыми людьми — столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всем этом народе, оставшемся в городе, на всех этих лицах, мелькающих с утра до вечера, — так наивно и откровенно рассказано все их себялюбие, все их простодушное нахальство, вся трусливость их душонок, вся куриность их сердчишек, — что, право, тут рай ипохондрику, самым серьезным образом говоря! Все откровенно, все ясно, все не считает даже нужным и прикрываться, как где-нибудь у наших барынь на дачах или на водах за границей; а стало быть, все гораздо достойнее полнейшего уважения за одну только откровенность и простоту… Никуда не уеду! Лопну здесь, а никуда не уеду!.."
II.18
18II.
Egy úr – gyászfátyolos kalappal.19
19ГОСПОДИН С КРЕПОМ НА ШЛЯПЕ
Július 3-ika volt. A hőség és fülledtség tűrhetetlen. Velcsaninovnak roppant sok dolga volt ezen a napon; egész délelőtt járnia, kocsiznia kellett, e mellett kilátásban volt, hogy még aznap este meg kell látogatnia egy üzletes urat, egy állami tanácsost a nyaralójában valahol a Fekete-patak mellett s azt váratlanul meglepni otthonában. Hat óra tájban Velcsaninov végre bement egy – nagyon kétes, de francia étterembe a Nyevszkij-proszpekten, a Policejszkij-híd mellett leült megszokott zugában az asztalkája mellé és kérte a szokott mindennapi ebédjét.20
20Было третье июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самый хлопотливый: все утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника, на его даче, где-то на Черной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошел наконец в один ресторан (весьма сомнительный, но французский) на Невском проспекте, у Полицейского моста, сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед.
Mindennap egyrúbeles ebédet evett, a bort külön fizette és ezt nagy áldozatnak tartotta, tekintetbe véve zilált anyagi helyzetét. Csodálkozott: hogyan lehet olyan hitványságokat megenni, hanem azért elpusztított mindent az utolsó kenyérdarabig és mindig akkora étvággyal, mintha három napig semmit sem evett volna. „Ez valami betegség” – dörmögött magában, ha néha észrevette ezt a nagy étvágyát. Ezúttal a lehető legrosszabb hangulattal ült le az asztalkájához, mérgesen dobta le valahová a kalapját, lekönyökölt és elgondolkozott. Ha most valamely mellette ebédelő vendég elébe akad, vagy első szóra meg nem érti őt a felszolgáló pincérfiú, hát ő, aki oly udvarias, szükség esetén annyira megzavarhatatlanul higgadt tudott lenni, most bizonyára olyan zenebonát csapott volna, mint valamely junker és talán még valami históriát is képes lett volna elkövetni.21
21Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумно им приносимой расстроенным своим обстоятельствам. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, все до последней крошки — и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. "Это что-то болезненное", — бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь как-нибудь обедавший с ним рядом сосед или не пойми его с первого слова прислуживавший ему мальчишка — и он, так умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверно бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю.
Feladták neki a levest; fogta a kanalat, de mielőtt megmentette volna, ledobta az asztalra s csaknem felugrott a székéből. Hirtelen egy váratlan gondolat lepte meg: ebben a pillanatban – Isten tudja: milyen úton és módon – teljesen megértette az ő búvának, az ő különös búvának okát, mely őt pár nap óta kínozta az utóbbi időben, mely – Isten tudja: hogyan – rákötötte magát s amely – Isten tudja: miért? – nem akarta őt elhagyni; most mindent egyszeribe meg-értett és világosan látott, mint az öt ujját.22
22Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его: в это мгновение он — и бог знает каким процессом — вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду, все последнее время, бог знает как привязалась и бог знает почему не хотела никак отвязаться; теперь же он сразу все разглядел и понял, как свои пять пальцев.
„Mindennek csak ez a kalap az oka! – dünnyögött magában bizonyos ihletettséggel, – egyes-egyedül ez átkozott kalap, azzal a gyalázatos gyászfátyollal az oka mindennek”.23
23— Это все эта шляпа! — пробормотал он как бы вдохновенный, — единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, с этим мерзким траурным крепом, всему причиною!
Tovább gondolkozott – s mentől tovább gondolkozott, annál borultabb lett s annál csodálatosabbnak látszott előtte „minden vele eddig történt dolog”.24
24Он стал думать — и чем далее вдумывался, тем становился угрюмее и тем удивительнее становилось в его глазах "все происшествие".
„De… de micsoda történt dolgokról lehet itt szó? – próbált ellene mondani, nem hívén önmagának, – van itt akármi is, ami történt dologhoz hasonlítana?”25
25"Но… но какое же тут, однако, происшествие? — протестовал было он, не доверяя себе, — есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?"
Az eset a következő volt: ezelőtt már csaknem két héttel (nem emlékezett már jól rá, de úgy látszik, hogy két héttel) találkozott az utcán először, valahol a Podjáceszkája- és a Mjercsánszkája-utca szögletén egy úrral, akinek feketefátyolos kalapja volt. Az úr olyan volt, mint mindenki, semmi különös nem volt rajta, gyorsan haladt, de Velcsaninov kissé nagyon is figyelmesen tekintett és valahogyan egyszeribe, akaratlanul magára vonta ennek a figyelmét. Velcsaninov ismerősnek vélte az úr arcát. Bizonyára találkoztak valahol és valamikor. „Különben hány ezer arcot láttam én életemben – hát nem emlékezhetem valamennyire”. Vagy húsz lépést haladva már, mintha el is felejtette volna ezt a találkozást, ellenére az első benyomásnak. De a benyomás egész napra megmaradt s ami eléggé furcsa: mint valami tárgytalan, különös bosszúság. Erre ő most, két hét multán, világosan emlékezett; emlékezett arra is, hogy akkor határozottan nem értette: hol veszi magát a bosszúsága. S ezt annyira nem értette, hogy csak egyszer sem vitte közel és állította egymáshoz az ő egész este érzett kellemetlen hangulatát a délelőtti találkozással. De az illető úr nem képes magáról életjelt adni s másnap megint összetalálkoztak Velcsaninovval a Nyevszkij-proszpekten és megint valami különösen nézett rá. Velcsaninov köpött egyet, de rögtön elcsodálkozott, hogy miért köpött? – Igaz: vannak arcok, melyek első látásra mindjárt oktalan és céltalan undort gerjesztenek. – „Hiszen én igazán láttam már valahol őt”, – dünnyögte magában eltűnődve, de csak fél óra mulva a találkozás után. Ezután pedig egész este igen rosszkedvű volt, sőt éjjel valami rossz álmot látott, hanem azért nem jutott eszébe, hogy ez újabb és különös őrjöngésének oka egyedül a gyászfátyolos úr, bár az ezen az estén többször eszébe jutott. Mellé-kesen még meg is haragudott, hogy „ilyen hitványság” hosszasabban meri foglalkoztatni az ő emlékezését; azt pedig, hogy minden izgatottságát annak tulajdonítsa, bizonyosan lealázónak tartotta volna, ha ilyesmi csak eszébe jut is. Két nap mulva megint találkoztak egy névai hajóállomás kijáratánál. E harmadik esetnél Velcsaninov kész lett volna hitet tenni rá, hogy a gyászfátyolos úr megismerte őt s hogy a néptömeg által tovasodortatva őfelé igyekezett, sőt úgy látszott – még a kezét is feléje merte nyujtani; talán kiáltott is, a nevén szólítva őt. Ez utóbbit különben Velcsaninov világosan nem hallotta, de – „ki hát ez a semmirekellő s miért nem jön hozzám, ha csakugyan ismer s ha olyan nagyon szeretne hozzám közeledni?” – gondolta bosszúsan, aztán felült egy bérkocsiba s a szmolynai monostorhoz hajtatott. Félóra mulva már az ügyvédjével pörölt és lármázott, este és éjjel azonban megint a legkiállhatatlanabb, legfantasztikusabb búsulásnak adta magát. „Csak nincs talán epeömlésem?” – kérdezte képzelődve magától, miközben a tükörbe nézett.26
26Все дело состояло вот в чем: почти уже тому две недели (по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели), как встретил он в первый раз, на улице, где-то на углу Подьяческой и Мещанской, одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного, прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере физиономия его показалась знакомою Вельчанинову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. "А впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни — всех не упомнишь!" Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на все первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день — и довольно оригинальное: в виде какой-то беспредметной, особенной злобы. Он теперь, через две недели, все это припоминал ясно; припоминал тоже, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба, — и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчанинов плюнул, но, плюнув, тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметное и бесцельное отвращение. "Да, я действительно его где-то встречал", — пробормотал он задумчиво, уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа; даже дурной сон какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его — один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что "такая дрянь" смеет так долго ему вспоминаться; приписать же ему все свое волнение, наверно, почел бы даже унизительным, если б только мысль об том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились, в толпе, при выходе с одного невского парохода. В этот, третий, раз Вельчанинов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимый толпой; кажется, даже "осмелился" протянуть к нему руку; может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчанинов не расслышал ясно, но… "кто же, однако, эта каналья и почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнает и если так ему хочется подойти?" — злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю. Через полчаса он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. "Уж не разливается ли желчь?" — мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало.
Ez volt a harmadik találkozás. Azután egymásután vagy öt napig „határozottan” nem volt semmi találkozás és a „semmirekellőnek” se híre, se hamva. Hanem aztán hivatlan-kéretlen megint csak jelentkezett a gyászfátyolos úr. Velcsaninov bizonyos csodálkozással kapta rajta magát: „Mi ez? talán vágyakozom utána, vagy mi? – Hm!… S úgy látszik: neki is sok dolga van Pétervárott, – de minek van gyászfátyol a kalapján? Ő láthatólag megismert engem, én meg őt nem ismerem. De minek hordanak ezek az emberek gyászfátyolt? Valahogy nem is illik nekik… Azt hiszem, hogy ha őt közelebbről megnézem, hát megismerem”…27
27Это была третья встреча. Потом дней пять сряду решительно "никто" не встречался, а об "каналье" и слух замер. А между тем нет-нет да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчанинов: "Что мне тошно по нем, что ли? Гм!.. А тоже, должно быть, у него много дела в Петербурге, — и по ком это у него креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то нейдет… Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю…"
És mintha neszelt volna valami a visszaemlékezéseiben, mint valami ismert, de valamiért hirtelen elfelejtett szó, melyre minden erejéből vissza akarna az ember emlékezni: hiszen jól tudja azt és tudja, hogy azt tudja; tudja, hogy mit jelent az, kerülgeti is, de hát semmiképpen sem jut az eszébe, bármennyire törekedik is rá.28
28И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить: знаешь его очень хорошо — и знаешь про то, что именно оно означает, около того ходишь; но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!
„Ez akkor volt… Régen volt ez… valahol… Ott volt… ott… no vigye az ördög, hogy hol volt, mi volt!” – kiáltott fel bosszúsan; – „ugyan érdemes is az a semmirekellő arra, hogy annyit bajlódjam, törődjem vele?!”29
29"Это было… Это было давно… и это было где-то… Тут было… тут было… — ну, да черт с ним совсем, что тут было и не было!.. — злобно вскричал он вдруг. — И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться!.."
Roppantúl megharagudott, de este, mikor eszébe jutott, hogy az imént megharagudott, még pedig „roppantúl”, igaz, kellemetlenül érezte magát: mintha valaki valamin rajtakapta volna. Megzavarodott és elcsodálkozott:30
30Он рассердился ужасно; но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и "ужасно", — ему стало чрезвычайно неприятно: кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился:
„Mégis csak kell valami okának lenni, hogy ennyire dühöngök… minden igaz ok nélkül… csupa visszaemlékezésből”… Nem fejezte be gondolatát.31
31"Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь… ни с того ни с сего… при одном воспоминании…" Он не докончил своей мысли.
Másnap még jobban megharagudott, de ezúttal úgy gondolta, hogy van miért s hogy neki tökéletesen igaza van; „hallatlan szemtelenség volt!” Arról volt szó, hogy megtörtént a negyedik találkozás. A gyászfátyolos úr megint feltűnt, mintha a földből nőtt volna ki. Velcsaninov éppen megfogta az utcán azt a polgári tanácsost, akire olyan szüksége volt s akit most is hajszolt, hogy ha a nyaralóban is meglephette azt, mert erre a hivatalnokra, akit alig ismert Velcsaninov, szüksége volt az ügye érdekében s aki akkor éppen úgy, mint most, nem akart kötélnek állni, láthatólag el akart bújni, semmiképpen sem akarván Velcsaninovval találkozni; megörülve, hogy végre is összekerülhetett vele, Velcsaninov elindult vele egy sorban, sietve annak a szemébe nézegetve s minden erejét összeszedve, hogy megszólaltassa az őszülő ravaszt egy bizonyos dolgot illetőleg, melyre vonatkozólag talán elszólhatná magát, elejtene egy bizonyos, régen várt szócskát; de az őszülő ravasz is eszén volt, csak nevetett és hallgatott – s íme: ebben a rendkívül izgalmas pillanatban Velcsaninov tekintete megint észrevette a gyalogjáró túlsó oldalán a gyászfátyolos urat. A gyászfátyolos állt és figyelmesen nézte őket, kettejüket; követte őket, az látható volt, sőt úgy látszott, hogy nevetgélt is.32
32А на другой день рассердился еще пуще, но в этот раз ему показалось, что есть за что и что он совершенно прав; "дерзость была неслыханная": дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин с крепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчанинов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно, потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчаниновым; обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчанинов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко; но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался, — и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчанинова вдруг отличил на противуположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих; он следил за ними — это было очевидно — и, кажется, даже подсмеивался.
„Vigye el az ördög! – dühöngött Velcsaninov, a hivatalnokot kísérve és az ezzel való sikertelenséget annak a „szemtelen” megjelenésének tudta be, – vigye el az ördög! ez talán kémkedik énutánam! Látnivaló, hogy spionkodik! Talán felfogadta valaki, vagy mi? de… de… bizony-isten nevetett! Bizonyisten megrakom!… Kár, hogy nem pálcával járok! Pálcát fogok vásárolni! Ezt én ennyiben nem hagyom! Kicsoda lehet ő? okvetetlenül meg kell tudnom, hogy kicsoda ő?33
33"Черт возьми! — взбесился Вельчанинов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого "нахала", — черт возьми, шпионит он, что ли, за мной! Он, очевидно, следит за мной! Нанят, что ли, кем-нибудь и… и… и, ей-богу же, он подсмеивался! Я, ей-богу, исколочу его… Жаль только, что я хожу без палки! Я куплю палку! Я этого так не оставлю! Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой?"
Végre – éppen három nappal a negyedik találkozás után – Velcsaninovot megint a vendéglőben találjuk, úgy, amint már leírtuk, most már teljesen és komolyan felindult állapotban, sőt némiképpen fejétvesztetten. Lehetetlen, hogy ezt ő maga is észre ne vette volna, még ha oly büszke volt is. Rá kellett végre jönnie, ha minden körülményt számba vett, hogy minden tépelődésének, mindennek a különös évődésének, kétheti izgatottságának semmi más nem volt az oka, mint az a gyászfátyolos úr, „még ha az oly semmiség” volt is.34
34Наконец, — ровно три дня спустя после этой (четвертой) встречи, — мы застаем Вельчанинова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он наконец догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой особенной тоски его и всех его двухнедельных волнений — причиною был не кто иной, как этот самый траурный господин, "несмотря на всю его ничтожность".
„Tegyük fel, hogy hypochondrikus vagyok, – gondolta Velcsaninov – és szúnyogból elefántot csinálok, de mit segít az rajtam, ha azt hiszem, hogy mindez talán csak képzelődés? Hiszen minden ilyen gézengúz képes az embert teljesen kiforgatni, hát az… hát az”…35
35"Пусть я ипохондрик, — думал Вельчанинов, — и, стало быть, из мухи готов слона сделать, но, однако же, легче ль мне оттого, что все это, может быть, только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это… ведь это…"
Valóban: ebben a mai (ötödik) találkozásban, mely Velcsaninovot izgatta, az elefánt szúnyognak látszott; az a bizonyos úr, úgy mint eddig, elsurrant mellette, de ezúttal már nem nézett Velcsaninovra, nem mutatta, – mint ezelőtt, – hogy ismeri, ellenkezőleg: lesütötte a szemét és – amint látszott – nagyon rajta volt, hogy észre ne vegyék. Velcsaninov megfordult és tele-torokból utána kiáltott:36
36Действительно, в этой сегодняшней (пятой) встрече, которая так взволновала Вельчанинова, слон явился совсем почти мухой: господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, как прежде, вида, что его узнает, — а, напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтоб его самого не заметили. Вельчанинов оборотился и закричал ему во все горло:
– Hej, maga! Azzal a fátyolos kalappal! Most meg elbúvik! Megálljon: kicsoda ön?37
37— Эй, вы! креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?
A kérdés (és az egész kiabálás) igen érthetetlen volt. De Velcsaninov erre csak a kiabálás után gondolt. A kiáltásra az úr megfordult, egy pillanatra megállt, zavarba jött, elmosolyodott, akart valamit mondani, valamit tenni, egy pillanatig – mint látszott – roppant tétovázásban volt, aztán hirtelen visszafordulva futásnak eredt, anélkül, hogy visszanézett volna. Velcsaninov bámulva nézett utána.38
38Вопрос (и весь крик) был очень бестолков. Но Вельчанинов догадался об этом, уже прокричав. На крик этот — господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости и вдруг — повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчанинов с удивлением смотрел ему вслед.
„Hátha nem ő köti magát énrám, hanem ellenkezőleg: én kötöm magamat ő rá? és az egésznek ez a bibéje?” – gondolta magában.39
39"А что? — подумал он, — что, если и в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю, и вся штука в этом?"
Megebédelvén, sietve ment a hivatalnokot a nyaralóban felkeresni. A hivatalnokot nem találta otthon; azt mondták, hogy „reggel óta nem jött haza s ma aligha fog éjfél utáni három, négy óra előtt visszatérni, mert bent van a városban egy névnapi ünnepen”. Ez már annyira „sérelmes” volt, hogy első felindultságában Velcsaninov el akart menni arra a névestére, sőt el is hajtatott oda, de útközben meggondolva, hogy túlhajtotta a dolgot, feleútján elbocsátotta a bérkocsist és gyalog kászolódott haza, a Nagy-színház mellé. Szükségét érezte, hogy mozogjon. Hogy felizgult idegeit lecsillapítsa, éjjel ki kellett magát aludnia bármi áron is, még álmatlansága ellenére is; hogy pedig elalhasson, előbb legalább is ki kellett fáradnia. Ilyen módon csak féltizenegy órakor ért haza, mert az út meglehetősen hosszú volt – s ő valóban nagyon kifáradt.40
40Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал; ответили, что "с утра не возвращались, да вряд ли и возвратятся сегодня раньше третьего или четвертого часу ночи, потому что остались в городе у именинника". Уж это было до того "обидно", что, в первой ярости, Вельчанинов положил было отправиться к имениннику и даже в самом деле поехал; но, сообразив на пути, что заходит далеко, отпустил середи дороги извозчика и потащился к себе пешком, к Большому театру. Он чувствовал потребность моциона. Чтоб успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтоб заснуть, надо было по крайней мере хоть устать. Таким образом, он добрался к себе уже в половине одиннадцатого, ибо путь был очень не малый, — и действительно очень устал.
Március hónapban kivett lakása, melyet oly kárörvendezve gucsmolt és szidott, azzal igazolva magamagát, hogy „mindez táborozás” s hogy ő váratlanul ragadt Pétervárott amiatt az „átkozott per miatt”, – ez a lakása éppen nem volt alkalmatlan és rossz, mint ezt ő állította. A bejárás csakugyan kissé sötét és „bepiszkolt” volt a kapu aljából; de maga a szállás, a második emeleten, két magas, tágas, világos szobából állt, melyeket homályos előszoba választott el egymástól, úgyhogy az egyik az utcára szolgált, a másik az udvarra. Azon, melynek ablakai az udvarra nyiltak, egy kis benyíló szoba járult, mely hálószobául szolgált volna; de Velcsaninov rendetlenül halmozott benne össze mindenféle könyveket és iratokat, hálni pedig az egyik nagyobb szobában szokott, abban, amelynek ablakai az utcára nyíltak. Ágyat a dívánra vetettek neki. Bútora elég rendes volt, még néhány értékes darabja is akadt – a régi jólét maradványai: porcellán és bronz apróságok, igazi, nagy, bocharai szőnyegek; sőt megmaradt két, eléggé szép festmény is; de mindezen világosan látható volt a rendetlenség, semmi sem volt a maga helyén, sőt a por is belepte őket azóta, hogy Pelagéja, a szolgálója, rokonai látogatására Novgorodba utazott s őt magára hagyta. Az a furcsa eset, hogy nőtlen, egyedül élő, világi ember, aki még mindig tartotta magát a gentlemanséghez, mégis leányszolgálót tartott, csaknem pirongásra vitte Velcsaninovot, bár ezzel a Pelagéjával nagyon meg volt elégedve. Ez a leány abban a pillanatban került őhozzá, mikor tavasszal azt a lakást kivette; átvette a szolgálót egy családtól, amely külföldre utazott s Pelagéja rendet tartott a háznál. A leány elutazása után nem akart megint nőcselédet fogadni, rövid időre pedig inast fogadni nem volt érdemes, de nem is szerette a férficselédeket. Úgy rendezkedett hát be, hogy a szobákat kitakarítani minden reggel eljött a házmesterné nőtestvére, Mávrá, akinek a kulcsokat is át szokta adni, ha hazulról távozott s aki semmit, de semmit sem dolgozott, csak a fizetését szedte fel s úgy látszott: tolvajkodott is. De Velcsaninov már nem törődött semmivel, sőt jól esett neki, hogy most már teljesen egyedül lehetett otthon. De mindez csak bizonyos mértékig ment így, – idegei néha, némely epés pillanataiban, nem voltak hajlandók eltűrni ezt a „hitványságot” és hazakerülve csaknem mindig undorral lépett be a szobáiba.41
41Нанятая им в марте месяце квартира его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собою, что "все это на походе" и что он "застрял" в Петербурге нечаянно, через эту "проклятую тяжбу", — эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлична, как он сам отзывался об ней. Вход был действительно несколько темноват и "запачкан", из-под ворот; но самая квартира, во втором этаже, состояла из двух больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темною переднею и выходивших, таким образом, одна на улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней; но у Вельчанинова валялись в нем в беспорядке книги и бумаги; спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная, и находились, кроме того, некоторые даже дорогие вещи — осколки прежнего благосостояния: фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры; даже две недурные картины; но все было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено, с тех пор как прислуживавшая ему девушка, Пелагея, уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного. Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, все еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял почти краснеть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, как он занял эту квартиру весной, из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился; нанимать же лакея на короткий срок не стоило, да он и не любил лакеев. Таким образом и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала, деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на все махнул рукой и даже был тем доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но все до известной меры — и нервы его решительно не соглашались иногда, в иные желчные минуты, выносить всю эту "пакость", и, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты.
Ezúttal alig engedve magának annyi időt, hogy levetkezzék, levetette magát az ágyára és ingerülten elhatározta, hogy nem fog semmiről sem gondolkozni s bármibe kerüljön is: „ebben a szempillantásban” el fog aludni. S mily különös: mihelyt feje a párnához ért, rögtön elaludt; ez már talán egy hónap óta sem esett meg vele.42
42Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало "сию же минуту" заснуть. И странно, он вдруг заснул, только что голова успела дотронуться до подушки; этого не бывало с ним почти уже с месяц.
Három óra tájt ébredt fel, de nyugtalan álomlátásból; olyan különös álmai voltak, minők a lázas embereknek szoktak lenni. Valami bűnesetről volt szó, melyet ő elkövetett és eltitkolt s amellyel egyhangúan vádolták őt a hozzá valahonnan bejövő emberek. Roppant sokan gyűltek össze, de még egyre jöttek, annyira, hogy az ajtót már be sem zárták, hanem széltére nyitva hagyták. Végre az egész érdeklődés egy különös emberben összpontosult, akit ő valamikor igen közelről ismert, de aki már meghalt s most valamiért hirtelen megjelent előtte. A leggyötrelmesebb volt az, hogy Velcsaninov nem tudta: ki ez az ember, elfelejtette a nevét és semmiképpen sem tudott arra emlékezni; csak annyit tudott, hogy valamikor nagyon szerette ezt az embert. Mintha a többi bejött emberek is ettől várták volna az elhatározó szót: Velcsaninov elítélését vagy felmentését – és valamennyien türelmetlenül vártak. De az mozdulatlanul ült az asztal mellett, hallgatott és nem akart beszélni. A zaj nem szűnt, az ingerültség növekedett s egyszerre csak dühösen megütötte Velcsaninov azt az embert, azért, mert az nem akart beszélni – s ettől az ütéstől különös élvezetet érzett. Szíve megdermedt az ijedelemtől és attól, hogy tettét megbánta, de éppen ebben, a megdermedtségben volt az élvezet. Végkép nekidühödve másodszor is, harmadszor is ráütött, aztán a dühtől és félelemtől megrészegülten, mely részegsége a tébolyig ment, de szintén végtelen élvezettel járt, már nem számolta ütéseit, hanem szünet nélkül ütött és ütött. Szét akarta verni ezt az egészet. Egyszerre csak valami történt; valamennyien egyszerre felkiáltottak, megfordultak az ajtó felé és vártak valamit; ebben a pillanatban három hangos csengettyűszó hallatszott, de oly erősen, mintha valaki le akarta volna az ajtóról a csengettyűt tépni. Velcsaninov felébredt, egy pillanat alatt magához tért, gyorsan leugrott ágyából és az ajtóhoz rohant; teljesen meg volt győződve, hogy a csengetés nem álom s hogy e percben valaki valóban becsengetett hozzá. „Nagyon természetellenes volna, ha ilyen világos, tényleges, törekedő csengetést csak álmodtam volna”.43
43Он проспал около трех часов, но сном тревожным; ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил и в котором обвиняли его в один голос беспрерывно входившие к нему откудова-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди все еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился наконец на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительнее было то, что Вельчанинов не знал, что это за человек, позабыл его имя и никак не мог вспомнить; он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека как будто и все прочие вошедшие люди ждали самого главного слова: или обвинения, или оправдания Вельчанинова, и все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и не хотел говорить. Шум не умолкал, раздражение усиливалось, и вдруг Вельчанинов, в бешенстве, ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замиранье и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил в другой и в третий раз, и в каком-то опьянении от ярости и от страху, дошедшем до помешательства, но заключавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже не считал своих ударов, но бил не останавливаясь. Он хотел все, все это разрушить. Вдруг что-то случилось; все страшно закричали и обратились, выжидая, к дверям, и в это мгновение раздались звонкие три удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчанинов проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям; он был совершенно убежден, что удар в колокольчик — не сон и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. "Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный, осязательный звон приснился мне только во сне!"
De nagy csodálkozására a csengetés is csak álomnak bizonyult. Kinyitotta az ajtót és kiment az előszobába, lenézett még a lépcsőre is – határozottan senkit sem látott. A csengő mozdulatlanul függött. Elcsodálkozván, de meg is örülvén, visszatért a szobájába. Gyertyát gyujtva eszébe jutott, hogy az ajtó csak be volt téve s nem volt bekulcsolva, sem bereteszelve. Máskor is megesett volt, hogy hazatérett nem zárta be éjjelre kulccsal az ajtót, mert nem tulajdonított ennek nagyobb fontosságot. Ezért nem egyszer lehordta őt Pelagéja. Visszament az elő-szobába az ajtót bezárni, mégegyszer kinyitotta azt és szétnézett az előszobában, belülről előre tolta a reteszt, de utoljára is rest volt a kulcsot ráfordítani. Az óra félhármat ütött; e szerint hát ő három órahosszat aludt.44
44Но, к удивлению его, и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сени, заглянул даже на лестницу — никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок и на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особенной важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их и посмотрел в сенях и наложил только изнутри крючок, а ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили половину третьего; стало быть, он спал три часа.
Az álom annyira izgatta, hogy nem akart mindjárt visszafeküdni, hanem elhatározta, hogy vagy egy félóráig járkálni fog a szobában – „ideje lesz egy szivart elszíni”. Gyorsan felöltözve az ablakhoz ment, félrevonta a vastag ablakfüggönyt, azután a fehér függönyt is. A pétervári világos nyári éjszakák mindig ideges ingerültséget okoztak nála s utóbbi időkben még növelték álmatlanságát annyira, hogy ezelőtt vagy két héttel ezért alkalmazta a vastag ablakfüggö-nyöket, melyek nem eresztették át a világosságot, ha egészen összevonták őket. Bebocsátva a világosságot és az asztalon feledve a meggyujtott gyertyát, elkezdett fel s alá járni, még mindig valami nehéz, beteges érzéssel. Az álomlátás benyomása még működött. Annak a komoly megbánása, hogy ő kezet emelhetett arra az emberre és azt megüthette, tovább tartott.45
45Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять и решил с полчаса походить по комнате — "время выкурить сигару". Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную гардину, а за ней белую стору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессоннице, так что он, недели-две назад, нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гардины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Впустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед все еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось.
„De hiszen az az ember nem létezik és soha nem is létezett, minden csak álom volt, hát minek bánkódom?”46
46— А ведь этого и человека-то нет и никогда не бывало, все сон, чего же я ною?
S mintha minden gondja csak ez volna, ingerülten kezdett gondolkozni arról, hogy ő határozottan megbetegedik, „beteg ember” lesz.47
47С ожесточением, и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, "больным человеком".
Mindig nehezére esett annak beismerése, hogy ő vénül vagy gyengül s némely rossz pillanataiban bosszankodva még nagyította ezt is, azt is, csakhogy ingerelje magát.48
48Ему всегда было тяжело сознаваться, что он стареет или хилеет, и со злости он в дурные минуты преувеличивал и то и другое, нарочно, чтоб подразнить себя.
„Öregség! Egészen megvénültem, – dünnyögte járás közben, – emlékezőtehetségemet elvesztem, látományaim, álmaim vannak, csengettyűszót hallok… Vigye el az ördög! Tapasztalatból tudom, hogy ilyen álomlátásaim mindig lázat jelentettek… Meg vagyok győződve, hogy azzal a gyászfátyolos kalappal való „história” is talán csak álom. Határozottan helyesen gondolkoztam tegnap: én kötöm őrá magamat, nem ő énrám? Poémát csináltam belőle s féltemben az asztal alá bújtam. És miért nevezem én őt hitványnak? Meglehet, hogy ő a legrendesebb ember. Igaz: az arca nem kellemes, bár semmi különös csúfság nincs rajta; úgy öltözik mint mások. A nézése is valami… Már megint a magamét hajtom! Megint őróla gondolkozom! Hát bánom is én az ő nézését! Talán nem tudok megélni attól az… akasztófára valótól?”49
49— Старчество! совсем стареюсь, — бормотал он, прохаживаясь, — память теряю, привидения вижу, сны, звенят колокольчики… Черт возьми! я по опыту знаю, что такие сны всегда лихорадку во мне означали… Я убежден, что и вся эта "история" с этим крепом — тоже, может быть, сон. Решительно я вчера правду подумал: я, я к нему пристаю, а не он ко мне! Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез. И почему я его канальей зову? Человек, может быть, очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет; одет, как и все. Взгляд только какой-то… Опять я за свое! я опять об нем!! и какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого… висельника?
A fejébe szökkenő gondolatok közül igen érzékenyen bántotta egy: mintha egyszerre csak megbizonyosodott volna afelől, hogy az a gyászfátyolos úr neki valamikor jóbarátja volt, most pedig, amint vele találkozik, kineveti őt, mert tudja valamely régi nagy titkát s mert őt most oly megalázott állapotban látja. Gépiesen az ablakhoz ment, hogy kinyissa s friss levegőt eresszen be és – hirtelen megrázkódott: ügy rémlett neki, hogy valami soha nem látott és nem tudott dolog folyt le előtte.50
50Между прочими вскакивавшими в его голову мыслями одна тоже больно уязвила его: он вдруг как бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски и теперь, встречая его, над ним смеется, потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтоб отворить его и дохнуть ночным воздухом, и — и вдруг весь вздрогнул: ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.
Még ki sem nyitotta az ablakot, hanem gyorsan elbújt az ablakmélyedés sarka mögé; a túloldali néptelen gyalogjárón egyenesen a házzal szemben meglátta a gyászfátyolos urat. Az úr szembefordulva állt a gyalogjárón, de valószínűen nem látta őt, hanem kíváncsian, valamin gondolkozva nézett a házra. Úgy látszott, mintha valamin törné a fejét és valamire el akarná magát tökélni: felemelte a kezét s mintha ujját a homlokára tette volna. Végre határozott: sebtében körülnézett, aztán lábujjhegyen, lopakodva, gyorsan elindult az utcán keresztül. Úgy van: átjött az ő kapujukhoz, a bejárat rácsozatához (melyet naponta néha három óráig sem reteszeltek be). „Hozzám jön”, – villant meg gyorsan a Velcsaninov agyában, aztán szintén lábujjhegyen sietve kiment az előszoba ajtajához s ott lélegzetét visszafojtva várt, alig-alig rátéve remegő jobb kezét az imént előretolt ajtóreteszre és minden figyelmét összeszedve, leste a lépcsőn felhangzani remélt lépések neszét.51
51Окна он еще не успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и притаился: на пустынном противоположном тротуаре он вдруг увидел, прямо перед домом, господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял руку и как будто приставил палец ко лбу. Наконец решился: бегло огляделся кругом и, на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть: он прошел в их ворота, в калитку (которая летом иной раз до трех часов не запиралась засовом). "Он ко мне идет", — быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям и — затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им давеча дверной крюк и прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на лестнице.
Szíve annyira dobogott, hogy félt attól a pillanattól, melyben megjelenik lábujjhegyen az ismeretlen úr. A történteket nem értette, de valami megtízszerezett teljességben érezte. Mintha iménti álomlátása összefolyt volna a valósággal. Velcsaninov természettől fogva bátor ember volt. Szerette néha valamely veszedelemre várva, vakmerőségét szinte fitogtatni – még ha senki nem is látta; csak maga élvezte ezt. De ehhez most még valami más is járult. Az iménti hypochondrikus és képzelődő teljesen átváltozott; egészen más emberré lett. Ideges, hangtalan nevetés tört ki a melléből. A bezárt ajtó mögül kitalálta az ismeretlen látogató minden mozdulatát.52
52Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал все в какой-то удесятеренной полноте. Как будто давешний сон слился с действительностию. Вельчанинов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое бесстрашие в ожидании опасности — даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно; это был уже вовсе не тот человек. Нервный, неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца.
„Á! Hát bejött, körülnézett; hallgatódzik a lépcső alján; alig lélegzik, lopva jön… á! Megfogta a kilincset, húzza, próbálja! Arra számított, hogy az ajtóm nem lesz bezárva! E szerint tudja, hogy néha nem zárom be az ajtót! Megint húzgálja a kilincset; tán azt gondolja, hogy így lepattan a retesz? Sajnálná, ha eredménytelenül kellene visszatérnie! Elmenjen eredmény nélkül?”53
53"А! вот он всходит, взошел, осматривается, прислушивается вниз на лестницу; чуть дышит, крадется… а! взялся за ручку, тянет, пробует! рассчитывал, что у меня не заперто! Значит, знал, что я иногда запереть забываю! Опять за ручку тянет; что ж он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль! Уйти жаль попусту?"
És valóban… mindennek úgy kellett végbe mennie, ahogy ő elképzelte: valaki csakugyan állt az ajtó előtt s csendeskén, nesztelenül próbálgatta a závárt, húzgálta a kilincset és – „természetesen volt valami célja”. De Velcsaninovnak már megvolt a maga terve s már valami nekibuzdulással várta az alkalmas pillanatot, összeszedte magát és készenlétbe helyezkedett: kimondhatatlanul szerette volna a reteszt hirtelen hátratolni, az ajtót gyorsan széltére nyitni és a „rémmel” hirtelen szemtől-szembe állni. Hogy azt mondja: „Ugyan mit tetszik itt keresni, tisztelt uram?”54
54И действительно, все так, наверно, и должно было происходить, как ему представлялось: кто-то действительно стоял за дверьми и тихо, неслышно пробовал замок и потягивал за ручку и, — "уж разумеется, имел свою цель". Но у Вельчанинова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения, изловчался и примеривался: ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь и очутиться глаз на глаз с "страшилищем". "А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?"
Így is történt; megragadva egy pillanatot, hátrarántotta a reteszt, felrántotta az ajtót és – csaknem beleütődött a gyászfátyolos kalapú úrba.55
55Так и случилось; улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и — почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.
III.56
56III.
Truszoczkij Pavlovics Pál.57
57ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ТРУСОЦКИЙ
Az mintha megnémult volna álltában. Szemben álltak egymással a küszöbön s mindketten mereven néztek egymás szemébe. Így telt el néhány pillanat s egyszerre csak – megismerte Velcsaninov a vendégét!58
58Тот как бы онемел на месте. Оба стояли друг против друга, на пороге, и оба неподвижно смотрели друг другу в глаза. Так прошло несколько мгновений, и вдруг — Вельчанинов узнал своего гостя!
Azalatt a vendég is láthatóan megértette, hogy Velcsaninov őt tökéletesen fölismerte: meglátszott az a szeme megvillanásában. Egy pillanat alatt mintha egész arca szétfolyt volna a legédesebb mosolygásban.59
59В то же время и гость, видимо, догадался, что Вельчанинов совершенно узнал его: это блеснуло в его взгляде. В один миг все лицо его как бы растаяло в сладчайшей улыбке.
– Bizonyára Ivánovics Elekhez van szerencsém? – szólalt meg szinte éneklő, gyöngéd hangon, mely a komikusságig nem illett a körülményekhez.60
60— Я, наверное, имею удовольствие говорить с Алексеем Ивановичем? — почти пропел он нежнейшим и до комизма не подходящим к обстоятельствам голосом.
– Talán bizony ön Truszoczkij Pavlovics Pál? – szólalt meg végre Velcsaninov is meglepetve.61
61— Да неужели же вы Павел Павлович Трусоцкий? — выговорил наконец и Вельчанинов с озадаченным видом.
– Jó ismerősök voltunk ezelőtt vagy kilenc évvel T.-ben s ha ugyan megengedi a visszaemlé-kezést, hát barátságos ismerősök.62
62— Мы были с вами знакомы лет девять назад в Т., и — если только позволите мне припомнить — были знакомы дружески.
– Igen… Megengedem… de most három óra s ön teljes tíz percig próbálgatta, hogy be van-e zárva az ajtóm, vagy sem…63
63— Да-с… положим-с… но — теперь три часа, и вы целых десять минут пробовали, заперто у меня или нет…
– Három óra! – kiáltott fel a vendég, kihúzva a zsebóráját és keserűen elcsodálkozva, – úgy van: három óra! Bocsásson meg, Ivánovics Elek, ezt meg kellett volna gondolnom, mielőtt bejöttem volna; szinte szégyenlem magamat. Majd a napokban eljövök és mindent megmagyarázok, most pedig…64
64— Три часа! — вскрикнул гость, вынимая часы и даже горестно удивившись, — так точно: три! Извините, Алексей Иванович, я бы должен был, входя, сообразить; даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь…
– Eh! nem! Már ha magyarázatról van szó, hát nem volna szíves azt most mindjárt előadni? – vágott közbe Velcsaninov; – legyen szerencsém, jöjjön be a szobákba. Hiszen ön bizonyára a szobákba készült bejönni és nem éppen csak azért jelent meg éjnek idején, hogy a zárakat próbálgassa…65
65— Э, нет! уж если объясняться, так не угодно ли сию же минуту! — спохватился Вельчанинов. — Милости просим сюда, через порог; в комнаты-с. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтоб замки пробовать …
Izgatott is volt s egyúttal mintha sietett is volna s érezte, hogy nem tud mit gondolni. Még restelkedett is: sem titokzatosság, sem veszedelem nem mutatkozott ebben a fantazmagó-riában; az egész annyi, hogy megjelent valami Pavlovics Pál ostoba figurája. Hanem azért azt sem hitte ám, hogy ez az eset olyan egyszerű; homályosan és félve sejtett valamit. Vendégét leültette egy székre, maga pedig a széktől egy lépésnyire az ágyára ült, körülnézett, tenyerével a térdére támaszkodott és ingerülten várta, hogy az megszólaljon. Kíváncsian fürkészte vendé-gét és igyekezett visszaemlékezni. De mivel az csak hallgatott s amint látszott éppen nem tudta, hogy „köteles” volna azonnal megszólalni; ellenkezőleg: mintha nézésével ő várt volna valamit a házigazdától. Lehet, hogy megszontyolodott, valami kelletlenséget érezve az első pillanatban, mint egér az egérfogóban; de Velcsaninov felforrtyant:66
66Он был и взволнован и вместе с тем как бы опешен и чувствовал, что не может сообразиться. Даже стыдно стало: ни тайны, ни опасности — ничего не оказалось из всей фантасмагории; явилась только глупая фигура какого-то Павла Павловича. Но, впрочем, ему совсем не верилось, что это так просто; он что-то смутно и со страхом предчувствовал. Усадив гостя в кресла, он нетерпеливо уселся на своей постели, на шаг от кресел, принагнулся, уперся ладонями в свои колени и раздражительно ждал, когда тот заговорит. Он жадно его разглядывал и припоминал. Но странно: тот молчал, совсем, кажется, и не понимая, что немедленно "обязан" заговорить; напротив того, сам как бы выжидавшим чего-то взглядом смотрел на хозяина. Могло быть, что он просто робел, ощущая спервоначалу некоторую неловкость, как мышь в мышеловке; но Вельчанинов разозлился.
– No hát, mi lesz! – kiáltott rá, – hiszen azt hiszem, hogy ön nem képzelt alak, nem álom! Talán azért jött, hogy holt embert játsszék? Mondja el, bátyuskám, hogy mit akar?67
67— Что ж вы! — вскричал он. — Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон! В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка!
A látogató megmozdult, elmosolyodott és óvatosan rákezdte: „Úgy látom: meglepőnek tartja ön, hogy ilyen késő időben jöttem ide s még hozzá ilyen különös körülmények közt… Annyira, hogy visszaemlékezve a régiekre, meg arra, hogy hogyan váltunk el – most szinte különösnek tartom az esetet… Különben nekem nem is volt szándékom idejönni s ha ezt mégis megtettem, hát egészen véletlenül”…68
68Гость зашевелился, улыбнулся и начал осторожно: "Сколько я вижу, вас, прежде всего, даже поражает, что я пришел в такой час и — при особенных таких обстоятельствах-с… Так что, помня все прежнее и то, как мы расстались-с, — мне даже теперь странно-с… А впрочем, я даже и не намерен был заходить-с, и если уж так вышло, то — нечаянно-с…"
– Hogy-hogy véletlenül! Hiszen az ablakból láttam, mikor ön lábujjhegyen ide átszaladt!69
69— Как нечаянно! да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали!
– Ah, látta ön? No, akkor hát ön is talán többet tudhat mint én! De én önt csak nyugtalanítom… A dolog úgy áll, hogy ezelőtt vagy három héttel utaztam ide a magam dolgában… Hiszen én Truszoczkij Pavlovics Pál vagyok, hiszen ön is megismert engem. Abban járok, hogy más kormányzóságba, más hivatalba helyezzenek át, olyan hivatalba, amely jelentékeny előmenetellel járna… No, különben ez még mindig nem tartozik a dologra. A fő az, hogy itt tekergek már harmadik hete s mintha magam húznám-halasztanám a dolgomat, t. i. az áthelyezésemet s igazán: még ha ez nekem sikerül is, hát könnyen úgy járhatok vele, hogy magam is elfelejtem, hogy sikerült s lelkiállapotomban nem megyek el az önök Pétervárjáról. Tekergek, mintha célomat tévesztettem volna, szinte örülve, hogy célomat tévesztettem… az én lelkiállapotomban.70
70— Ах, вы видели! — ну так вы, пожалуй, теперь больше моего про все это знаете-с! Но я вас только раздражаю… Вот тут что-с: я приехал сюда уже недели с три, по своему делу… Я ведь Павел Павлович Трусоцкий, вы ведь меня сами признали-с. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу-с и на место с значительным повышением… Но, впрочем, все это тоже не то-с!.. Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже третью неделю и, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно, то есть о перемещении-то-с, и, право, если даже оно и выйдет, то я, чего доброго, и сам забуду, что оно вышло-с, и не выеду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель и как бы даже радуясь, что ее потерял — в моем настроении-с…
– Micsoda lelkiállapotában? – kérdezte Velcsaninov, szemöldökét összerántva.71
71— В каком это настроении? — хмурился Вельчанинов.
A vendég fölnézett rá, felvette a kalapját és most már kemény méltósággal mutatott a gyászfátyolra.72
72Гость поднял на него глаза, поднял шляпу и уже с твердым достоинством указал на креп.
– Hát – ilyen lelkiállapotomban.73
73— Да — вот-с в каком настроении!
Velcsaninov tompán nézett hol a gyászfátyolra, hol a vendége arcába. Aztán hirtelen pirosság öntötte el arcát és roppant izgatott lett:74
74Вельчанинов тупо смотрел то на креп, то в лицо гостю. Вдруг румянец залил мгновенно его щеки, и он заволновался ужасно.
– Csak nem Vasziljevna Natália tán?75
75— Неужели Наталья Васильевна!
– De ő! Vasziljevna Natália! Az idén márciusban… Tüdővész és csaknem váratlanul, két-három hónap alatt. S én így maradtam, amint ön lát.76
76— Она-с! Наталья Васильевна! В нынешнем марте… Чахотка и почти вдруг-с, в какие-нибудь два-три месяца! И я остался — как вы видите!
Ezt mondva a vendég, erős megindultsággal terjesztette ki kétfelé karjait, baljában a fátyolos kalapját tartva; kopasz fejét legalább tíz másodpercig mélyen lehajtotta.77
77Проговорив это, гость в сильном чувстве развел руки в обе стороны, держа в левой на отлете свою шляпу с крепом, и глубоко наклонил свою лысую голову, секунд по крайней мере на десять.
Ez a fellépés és ez a gesztus mintha egyszeribe felélénkítette volna Velcsaninovot; ajkain gúnyos, szinte kötekedő mosoly illant át, de egyelőre csak egy pillanatra: annak a hölgynek a halálahíre (akit ő oly régen ismert volt és már oly régen elfelejtett) most váratlanul megrázta őt.78
78Этот вид и этот жест вдруг как бы освежили Вельчанинова; насмешливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губам, — но покамест на одно только мгновение: известие о смерти этой дамы (с которой он был так давно знаком и так давно уже успел позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатление.
– Lehetetlen! – dörmögött magában, ami éppen eszébe jutott; hát miért nem jött el ön egyenesen ide s miért nem tudatta ezt velem?79
79— Возможно ли это! — бормотал он первые попавшиеся на язык слова. — И почему же вы прямо не зашли и не объявили?
– Köszönöm a részvétet, látom és nagyon becsülöm, noha…80
80— Благодарю вас за участие, вижу и ценю его, несмотря…
– Noha?81
81— Несмотря?
– Noha sokáig nem láttuk egymást s ön mégis oly teljes részvétet tanusított most szomorúságom iránt és énirántam is, hogy én természetesen – csak hálás lehetek ezért. Hát csak ennyit akartam jelenteni. S nem az, mintha én barátaimban kételkedném, mert én itt is, még pedig azonnal találhatok őszinte jóbarátokat (ha csak Bagantov Mihájlovics Istvánt veszem is), de az ön és én ismeretségem (mondjuk: barátságunk – mert elismeréssel gondolok rá vissza) – már kilenc éve megszakadt, ön nem tért vissza hozzánk; levélváltás egyikünk részéről sem volt.82
82— Несмотря на столько лет разлуки, вы отнеслись сейчас к моему горю, и даже ко мне, с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявить-с. И не то чтобы я сомневался в друзьях моих, я и здесь, даже сейчас, могу отыскать самых искренних друзей-с (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству (пожалуй, дружбе — ибо с признательностью вспоминаю) прошло девять лет-с, к нам вы не возвращались, писем обоюдно не было…
A vendég mintha kótából énekelt volna, de az egész idő alatt, míg beszélt, a földre nézett, bár azért – természetesen – mindent látott, ami feljebb történt. De a házigazda már kissé összeszedte magát.83
83Гость пел, как по нотам, но все время, пока изъяснялся, глядел в землю, хотя, конечно, все видел и вверху. Но и хозяин уже успел немного сообразиться.
Bizonyos különös, egyre növekedő benyomással hallgatta Pavlovics Pált s mikor az szünetet tartott, a legtarkább és legváratlanabb gondolatok tolultak agyába.84
84С некоторым весьма странным впечатлением, все более и более усиливавшимся, прислушивался и приглядывался он к Павлу Павловичу, и вдруг, когда тот приостановился, — самые пестрые и неожиданные мысли неожиданно хлынули в его голову.
– De miért nem ismertem én meg önt egész mostanig? – szólt élénken, – hiszen legalább ötször találkoztunk az utcán.85
85— Да отчего же я вас все не узнавал до сих пор? — вскричал он оживляясь. — Ведь мы раз пять на улице сталкивались!
– Úgy van; erre is emlékszem; mindig elémbe került ön – vagy kétszer, sőt talán háromszor is…86
86— Да; и я это помню; вы мне все попадались-с, — раза два, даже, пожалуй, и три…
– Vagyis – ön került mindig elémbe, nem én ön elibe…87
87— То есть — это вы мне все попадались, а не я вам!
Velcsaninov felkelt és egész váratlanul, hangosan felkacagott. Pavlovics Pál megállt, figyelmesen szétnézett, de aztán azonnal folytatta:88
88Вельчанинов встал и вдруг громко и совсем неожиданно засмеялся. Павел Павлович приостановился, посмотрел внимательно, но тотчас же опять стал продолжать:
– Hogy ön engem meg nem ismert, hát először is azért, mert elfelejtett, végül pedig nekem himlőm is volt azon idő alatt, ami némi nyomokat hagyott arcomon.89
89— А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть-с, и, наконец, у меня даже оспа была в этот срок и оставила некоторые следы на лице.
– Himlője? De igazán himlője lehetett neki! De hogyan…90
90— Оспа? Да ведь и в самом же деле у него оспа была! да как это вас…
– Hogy hogyan kaptam meg a himlőt? Sok minden megesik az emberrel, Ivánovics Elek; alig veszi észre az ember, már megvan a baj.91
91— Угораздило? Мало ли чего не бывает, Алексей Иванович; нет-нет да и угораздит!
– Hanem azért ez roppant mulatságos. No, folytassa csak, folytassa, – drága barátom.92
92— Только все-таки это ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте, — друг дорогой!
Velcsaninov egyre jobban felvidult. A megrázó benyomást egészen más váltotta fel.93
93Почему-то ему все веселее и веселее становилось. Потрясающее впечатление совсем заменилось другим.
Gyors léptekkel járt alá s fel a szobában.94
94Он быстрыми шагами ходил по комнате взад и вперед.
– Ha találkoztam is önnel, sőt mikor ide, Pétervárra utaztam, az volt a célom, hogy önt itt felkeressem, de – ismétlem – most olyan lelkiállapotban vagyok… és szellemileg annyira levert vagyok március hónap óta…95
95— Я же хоть и встречал тоже вас-с и даже, отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать, но, повторяю, я теперь в таком настроении духа… и так умственно разбит с самого с марта месяца…
– Ah, igen! Március hónap óta levert ön!… Várjon csak: nem szokott ön dohányozni?96
96— Ах да! разбит с марта месяца… Постойте, вы не курите?
– Hiszen tudja ön, hogy Vasziljevna Natália jelenlétében…97
97— Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне…
– No igen, igen, – de március hónap óta?98
98— Ну да, ну да; а с марта-то месяца?
– Legfeljebb cigarettácskát.99
99— Папиросочку разве.
– Tessék hát cigaretta; gyujtson rá és folytassa. Folytassa: ön engem rendkívül…100
100— Вот папироска; закуривайте и — продолжайте! продолжайте, вы ужасно меня…
Velcsaninov szivarra gyujtott és gyorsan visszaült az ágyára. Pavlovics Pál megállt.101
101И, закурив сигару, Вельчанинов быстро уселся опять на постель. Павел Павлович приостановился.
– De miért oly izgatott ön? nem beteg?102
102— Но в каком вы сами-то, однако же, волнении, здоровы ли вы-с?
– Eh, ördög vigye az én egészségemet! – haragudott meg Velcsaninov; – folytassa!103
103— Э, к черту об моем здоровье! — обозлился вдруг Вельчанинов. — Продолжайте!
A vendég, látva a házigazda izgatottságát, egyre jobban érezte magát és bizakodóbb lett.104
104С своей стороны гость, смотря на волнение хозяина, становился довольнее и самоувереннее.
– Mit folytassak? – kezdte újra, – képzeljen ön, Ivánovics Elek, egy levert embert, nem is csak éppen levertet, de úgyszólván radikálisan levertet; embert, aki húszesztendei házassága után megváltoztatja az életét és a poros utcákon őgyeleg minden megfelelő cél nélkül, mintha valami pusztában járna, csaknem önfeledtségben s ebben az önfeledtségben még bizonyos elzsongulást is talál. Természetes, hogy ilyen körülmények mellett találkozom néha egy-egy ismerőssel, vagy éppen igazi jóbaráttal, de készakarva kikerülöm, hogy ne álljak eléje ilyen pillanatban, már hogy az önfeledtség pillanatában. Egy másik pillanatban pedig – annyira visszaemlékezik az ember s annyira szeretne látni valakit, aki tanuja és részese volt annak a nem régi, de visszahozhatatlan multnak s eközben úgy megdobog az ember szíve, hogy nemcsak nappal, hanem éjnek idején is megkockáztatja, hogy a jóbarát ölelő karjaiba rohanjon, még ha négy órakor kell is azt felkeltenie. Én most csak az időpontot hibáztam el, de nem a barátságot, mert ebben a pillanatban én nagyon is meg vagyok jutalmazva. Az órát illetőleg pedig igazán azt hittem, hogy még csak tizenkettő lehet – mert olyan a lelkiállapotom. Issza az ember a saját búbánatát és mintha megrészegednék tőle. Sőt nem is a búbánat, hanem az új-állapot buzog bennem…105
105— Да что продолжать-то-с? — начал он опять. — Представьте вы себе, Алексей Иванович, во-первых, человека убитого, то есть не просто убитого, а, так сказать, радикально; человека, после двадцатилетнего супружества переменяющего жизнь и слоняющегося по пыльным улицам без соответственной цели, как бы в степи, чуть не в самозабвении, и в этом самозабвении находящего даже некоторое упоение. Естественно после того, что я и встречу иной раз знакомого или даже истинного друга, да и обойду нарочно, чтоб не подходить к нему в такую минуту, самозабвения-то то есть. А в другую минуту — так все припомнишь и так возжаждешь видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но невозвратимого прошлого, и так забьется при этом сердце, что не только днем, но и ночью рискнешь броситься в объятия друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить в четвертом часу-с. Я вот только в часе ошибся, но не в дружбе; ибо в сию минуту слишком вознагражден-с. А насчет часу, право думал, что лишь только двенадцатый, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно новосостояние-то это и бьет по мне…
– De milyen furcsa kifejezései vannak önnek! – jegyezte meg Velcsaninov, megint roppantul elkomolyodva.106
106— Как вы, однако же, выражаетесь! — как-то мрачно заметил Вельчанинов, ставший вдруг опять ужасно серьезным.
– Úgy van, furcsán fejeztem ki magamat…107
107— Да-с, странно и выражаюсь-с…
– És… nem tréfál ön?108
108— А вы… не шутите?
– Tréfálok! – kiáltott fel Pavlovics Pál szomorú meglepetéssel, – abban a pillanatban, melyben hírül adom…109
109— Шучу! — воскликнул Павел Павлович в скорбном недоумении, — и в ту минуту, когда возвещаю…
– Ah, kérem, hallgasson erről!110
110— Ах, замолчите об этом, прошу вас!
Velcsaninov felkelt és megint járkálni kezdett.111
111Вельчанинов встал и опять зашагал по комнате.
Így mult el vagy öt perc. A vendég is fel akart kelni, de Velcsaninov rákiáltott: „Maradjon ülve!” s az rögtön engedelmesen visszaült.112
112Так и прошло минут пять. Гость тоже хотел было привстать, но Вельчанинов крикнул: "Сидите, сидите!" — и тот тотчас же послушно опустился в кресла.
– De mennyire megváltozott ön! – kezdte újra Velcsaninov, hirtelen megállva a vendége előtt, mintha ez a gondolat most hirtelen lepte volna meg. – Szörnyen megváltozott! Rendkívül! Egészen más ember!113
113— А как, однако же, вы переменились! — заговорил опять Вельчанинов, вдруг останавливаясь перед ним — точно как бы внезапно пораженный этою мыслию. — Ужасно переменились! Чрезвычайно! Совсем другой человек!
– Nincs mit csodálni: kilenc év!114
114— Не мудрено-с: девять лет-с.
– Nem, nem; nem az évekről van itt szó. Külsőleg ön nem valami nagyon változott meg; másban változott ön meg.115
115— Нет-нет-нет, не в годах дело! вы наружностию еще не бог знает как изменились; вы другим изменились!
– Azt is a kilenc év teszi talán.116
116— Тоже, может быть, девять лет-с.
– Vagy a március ótai idő.117
117— Или с марта месяца!
– Hehehe! – nevetett alattomosan Pavlovics Pál, – önnek valami játszadozó gondolata van… De ha szabad kérdeznem: miben látja ön a változást?118
118— Хе-хе, — лукаво усмехнулся Павел Павлович, — у вас игривая мысль какая-то… Но, если осмелюсь, — в чем же собственно изменение-то?
– Minek erről okoskodni! Régebben olyan szolid, illedelmes Pavlovics Pál volt ön, olyan eszes Pavlovics Pál, most pedig ön tökéletesen vaurien Pavlovics Pál.119
119— Да чего тут! Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович, такой умник Павел Павлович, а теперь — совсем vaurien Павел Павлович!
Akkora ingerültség vett erőt rajta, amilyenben néha a legtartózkodóbb emberek is felesleges dolgokat mondanak.120
120Он был в той степени раздражения, в которой самые выдержанные люди начинают иногда говорить лишнее.
– Vaurien! Azt hiszi? Hát nem vagyok már „eszes” ember? Nem vagyok eszes? heherészett élvezettel Pavlovics Pál.121
121— Vaurien! вы находите? И уж больше не умник? Не умник? — с наслаждением хихикал Павел Павлович.
– Micsoda „eszes”? Most már talán egészen okos is ön.122
122— Какой черт умник! Теперь, пожалуй, и совсем умный.
– „Szemtelen vagyok, de ez a haszontalan még szemtelenebb! És… és ugyan mi célja lehet?” – gondolta Velcsaninov.123
123"Я нагл, а эта каналья еще наглее! И… и какая у него цель?" — все думал Вельчанинов.
– Ah, drága Ivánovics Elek! – izgult fel hirtelen a vendég és feszengeni kezdett. – Minek ilyesmiről beszélnünk? Hiszen nem vagyunk most előkelő világban, nagyvilági fényes társaságban. Mi ketten a – legőszintébb és legrégibb jóbarátok vagyunk s lehet mondani: a leghelyesebb egyetértésre jutottunk és mindketten visszaemlékezünk azon megbecsülhetetlen összeköttetésre, melyben s a mi barátságunkban oly drága láncszemet képezett a megboldogult.124
124— Ах, дражайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович! — заволновался вдруг чрезвычайно гость и заворочался в креслах. — Да ведь нам что? Ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе! Мы — два бывшие искреннейшие и стариннейшие приятеля и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы!
S mintha annyira elragadtatott volna érzelmeitől, hogy fejét megint lehajtotta úgy, mint az imént, arcát pedig most a kalapjával takarta el. Velcsaninov ellenszenvesen és nyugtalanul nézte.125
125И он как бы до того увлекся восторгом своих чувств, что склонил опять, по-давешнему, голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчанинов с отвращением и с беспокойством приглядывался.
„Hátha ez csak bohóckodik? – ötlött eszébe – de ne-e-em, ne-e-em! Úgy látszik: nem részeg, – különben meglehet, hogy részeg: vörös az arca. De ha részeg is – egyre megy. Miért jött ez ide? mit akar ez a semmiházi?”126
126"А что, если это просто шут? — мелькнуло в его голове. — Но н-нет, н-нет! кажется, он не пьян, — впрочем, может быть, и пьян; красное лицо. Да хотя бы и пьян, — все на одно выйдет. С чем он подъезжает? Чего хочется этой каналье?"
– Emlékezik-e? – szólalt meg kiabálva Pavlovics Pál, miközben kalapját elvette az arca elől és mintha egyre jobban elragadtatva volna visszaemlékezéseitől, – emlékezik-e, mint kocsikázgattunk ki a városból, emlékezik-e táncestéinkre, ártatlan játékainkra őméltóságánál, a vendégszerető Szemjonovics Simonnál? Hát hármasban rendezett felolvasásainkra? Hát önnel való első találkozásunkra, mikor ön egy reggel bejött hozzám az ügyei felől tudakozódni, még rám is ripakodott s akkor hirtelen bejött Vasziljevna Natália s tíz perc multán ön már a mi legőszintébb barátunkká lett – egész egy esztendeig! szóról-szóra úgy, mint a Vidéki Nő-ben, a Turgenyev úr színdarabjában van…127
127— Помните, помните, — выкрикивал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы все сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями, — помните ли вы наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки с танцами и невинными играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наше первое с вами знакомство, когда вы вошли ко мне утром, для справок по вашему делу, и стали даже кричать-с, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через десять минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома ровно на целый год-с — точь-в-точь как в "Провинциалке", пиесе господина Тургенева…
Velcsaninov lassan járt-kelt, a földre nézett, türelmetlenül és ellenszenvesen, de figyelmesen hallgatta a vendéget.128
128Вельчанинов медленно прохаживался, смотрел в землю, слушал с нетерпением и отвращением, но — сильно слушал.
– Nekem soha eszembe sem jutott a „Vidéki Nő”, – szólt közbe, kissé zavartan, – ön pedig sohasem beszélt ilyen sipegő, és… ilyen idegen hangon. Minek ez?129
129— Мне и в голову не приходила "Провинциалка", — перебил он, несколько теряясь, — и никогда вы прежде не говорили таким пискливым голосом и таким… не своим слогом. К чему это?
– Tény, hogy én régebben inkább hallgattam, vagyis hallgatag voltam, – sietett közbeszólni Pavlovics Pál, – tetszik tudni: régebben inkább hallgatni szerettem, mihelyt a megboldogult megszólalt. Hiszen emlékezhetik ön: hogyan beszélt ő, mily ötletesen… Ami pedig a „Vidéki Nő”-t, különösen pedig Sztupendjevét illeti, hát önnek ebben is igaza van, mert mi ezt később a mi drága megboldogultunkkal, azután, hogy ön elutazott, némely csöndes percekben meghánytuk-vetettük, megemlékeztünk önről és a színdarabbal összehasonlítottuk első megismerkedésünket… mert hiszen csakugyan volt hasonlóság… Különösen pedig ami Sztupendjevét illeti…130
130— Я действительно прежде больше молчал-с, то есть был молчаливее-с, — поспешно подхватил Павел Павлович, — вы знаете, я прежде больше любил слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, как она разговаривала, с каким остроумием-с… А насчет "Провинциалки" и собственно насчет Ступендьева, — то вы и тут правы, потому что мы это сами потом, с бесценной покойницей в иные тихие минуты вспоминая о вас-с, когда вы уже уехали, — приравнивали к этой театральной пиесе нашу первую встречу… потому что ведь и в самом деле было похоже-с. А собственно уж насчет Ступендьева…
– Micsoda Sztupendjevét, hogy az ördög vinné el! – kiáltott fel Velcsaninov s még a lábával is toppantott hozzá, teljesen megzavarodva a Sztupendjev szónak csak az említésénél is, mert valami nyugtalanító emléke támadt e szó hallatára.131
131— Какого это Ступендьева, черт возьми! — закричал Вельчанинов и даже топнул ногой, совершенно уже смутившись при слове "Ступендьев", по поводу некоторого беспокойного воспоминания, замелькавшего в нем при этом слове.
– Hát Sztupendjev egy szerep, színházi szerep, a „férj” szerepe a „Vidéki Nő” című színdarabban, – sipegett a lehető legédesebb hangon Pavlovics Pál, – de ez már a mi feledhetetlen és szép emlékeink másik csoportjához tartozik, arra az időre, mikor ön már elutazott, mikor Bagantov Mihajlovics István ajándékozott meg bennünket a barátságával, éppen úgy, mint ön s ő már teljes öt esztendőre…132
132— А Ступендьев — это роль-с, театральная роль, роль мужа в пиесе "Провинциалка", — пропищал сладчайшим голоском Павел Павлович, — но это уже относится к другому разряду дорогих и прекрасных наших воспоминаний, уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Багаутов подарил нас своею дружбою, совершенно как вы-с, и уже на целых пять лет.
– Bagantov? Ki az? Micsoda Bagantov? – állt meg hirtelen Velcsaninov, mintha a lábai legyökereztek volna.133
133— Багаутов? Что такое? Какой Багаутов? — как вкопанный остановился вдруг Вельчанинов.
– Bagantov; Mihajlovics István minket az ő barátságával ön után éppen egy év mulva ajándékozott meg… éppen olyannal, mint ön…134
134— Багаутов, Степан Михайлович, подаривший нас своею дружбою ровно через год после вас и… подобно вам-с.
– Ah, Istenem, hiszen én azt is ismerem! – kiáltott fel Velcsaninov, miután elgondolkozott: – Bagantov! Hiszen ő önöknél hivatalnokoskodott…135
135— Ах, боже мой, ведь я же это знаю! — вскричал Вельчанинов, сообразив наконец. — Багаутов! да ведь он же служил у вас…
– Igen, igen! A kormányzó mellett. Pétervárról jött oda, a legelőkelőbb társaságból való elegáns fiatalember volt! – lelkendezett határozott elragadtatással Pavlovics Pál.136
136— Служил, служил! при губернаторе! Из Петербурга, самого высшего общества изящнейший молодой человек! — в решительном восторге выкрикивал Павел Павлович.
– Igaz, igen, igen! Hogy nem jutott ez mindjárt eszembe! Hiszen ő is…137
137— Да-да-да! Что ж я! ведь и он тоже…
– Ő is, ő is! – ismételte Pavlovics Pál ugyanazon elragadtatással, kapva a Velcsaninov által vigyázatlanul elejtett szón, – ő is! No hát akkor adták elő a „Vidéki Nő”-t a legvendégszeretőbb Szemjanovics Simon őméltósága házi színpadán, Mihajlovics István adta a „grófot” én meg a „férj”-et, a megboldogult pedig a „vidéki nőt”, de éntőlem a megboldogult kívánságára elvették a „férj” szerepét s nem játszhattam a „férjet” – állítólag azért, mert a szerep nem nekem való volt…138
138— И он тоже, и он тоже! — в том же восторге вторил Павел Павлович, подхватив неосторожное словцо хозяина, — и он тоже! И вот тут-то мы и играли "Провинциалку", на домашнем театре, у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича, — Степан Михайлович — графа, я — мужа, а покойница — провинциалку, — но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с…
– Ugyan micsoda Sztupendjev is lehetne ön! Ön mindenekelőtt Truszoczkij Pavlovics Pál és nem Sztupendjev! – monda Velcsaninov gorombán, – de engedje megjegyeznem, hogy az a Bagantov itt van Pétervárott; magam láttam őt, tavasszal láttam. Miért nem megy el ön ahhoz is?139
139— Да какой черт вы Ступендьев! Вы прежде всего Павел Павлович Трусоцкий, а не Ступендьев! — грубо, не церемонясь и чуть не дрожа от раздражения, проговорил Вельчанинов. — Только позвольте: этот Багаутов здесь, в Петербурге; я сам его видел, весной видел! Что ж вы к нему-то тоже не идете?
– Minden áldott nap keresem, már három hét óta. Nem fogad! Beteg, nem fogadhat. S képzelje: a legbiztosabb forrásból tudtam meg, hogy valóban veszélyesen beteg. Az én hatesztendős barátom! Ah, Ivánovics Elek, ismétlem önnek, hogy ilyen lelkiállapotban szeretné az ember, ha a föld elnyelné, de igazán; más percben pedig szeretnék megölelni valakit azon régi embereim közül, akik – hogy úgy mondjam – szemtanuink voltak és velünk rokonszenveztek s egyedül csak azért, hogy kisírhassam magamat, vagyis semmi egyébért, csak éppen hogy kisírhassam magamat…140
140— Каждый божий день захожу, вот уже три недели-с. Не принимают! Болен, не может принять! И представьте, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен! Этакой-то шестилетний друг! Ах, Алексей Иванович, говорю же вам и повторяю, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь, даже взаправду-с; а в другую минуту так бы, кажется, взял да и обнял, и именно кого-нибудь вот из прежних-то этих, так сказать, очевидцев и соучастников, и единственно для того только, чтоб заплакать, то есть совершенно больше ни для чего, как чтоб только заплакать!..
– No, de elég volt mára az ön látogatása, igaz-e? – szólt Velcsaninov élesen.141
141— Ну, однако же, довольно с вас на сегодня, ведь так? — резко проговорил Вельчанинов.
– Nagyon is elég, nagyon! – felelt Pavlovics Pál, rögtön felkelve a helyéről, – négy óra és ami fő: oly önzően háborgattam önt…142
142— Слишком, слишком довольно! — тотчас же поднялся с места Павел Павлович. — Четыре часа, и, главное, я вас так эгоистически потревожил…
– Hallja csak: én is meglátogatom önt… okvetetlenül… s akkor remélem… Mondja csak meg igazán és őszintén: nem részeg ön ma?143
143— Слушайте же: я к вам сам зайду, непременно, и тогда уж надеюсь… Скажите мне прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?
– Részeg? Még csak a félszememre sem.144
144— Пьян? Ни в одном глазу…
– Nem ivott, mielőtt idejött volna, avagy még korábban?145
145— Не пили перед приходом или раньше?
– Tudja, Ivánovics Elek, önnek teljesen láza van!146
146— Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенная лихорадка-с.
– Holnapi nap elmegyek önhöz, délfelé egy óra előtt…147
147— Завтра же зайду, утром, до часу…
– Én már régen észrevettem, hogy ön szinte félrebeszél, – tartotta magát élvezettel ehhez a témához Pavlovics Pál. – Igazán restellem, hogy én az én ügyetlenségemmel… no, megyek már, megyek! Ön pedig feküdjék le és aludja ki magát.148
148— И давно уже замечаю, что вы почти как в бреду-с, — с наслаждением перебивал и налегал на эту тему Павел Павлович. — Мне так, право, совестно, что я моею неловкостию… но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!
– De miért nem mondta meg, hogy hol lakik? – kiáltott utána Velcsaninov.149
149— А что ж вы не сказали, где живете? — спохватился и закричал ему вдогонку Вельчанинов.
– Hát nem mondtam meg? – A Pokrovi vendéglőben.150
150— А разве не сказал-с? в Покровской гостинице…
– Micsoda Pokrovi vendéglőben?151
151— В какой еще Покровской гостинице?
– Hát a Pokrov mellett, itt a sikátorban – elfelejtettem a sikátor nevét, de meg a számot is, elég az hozzá, hogy a Pokrovhoz közel.152
152— Да у самого Покрова, тут, в переулке-с, — вот забыл, в каком переулке, да и номер забыл, только близ самого Покрова…
– Majd megkeresem.153
153— Отыщу!
– Nagyon fogok örülni a drága vendégnek.154
154— Милости просим дорогого гостя.
Kiment már a lépcsőre.155
155Он уже выходил на лестницу.
– Megálljon csak! – kiáltott rá megint Velcsaninov, – nem szökik ön meg?156
156— Стойте! — крикнул опять Вельчанинов. — Вы не удерете?
– Mi az, hogy „nem szököm-e meg?” – meresztette ki a szemét, a harmadik lépcsőfokon megfordulva és mosolyogva Pavlovics Pál.157
157— То есть как "удерете"? — вытаращил глаза Павел Павлович, поворачиваясь и улыбаясь с третьей ступеньки.
Felelet helyett Velcsaninov zajosan becsapta az ajtót, aztán gondosan bekulcsolta és rátette a reteszelőláncot. Szobájába visszatérve nagyot köpött, mintha valamivel bepiszkolta volna magát.158
158Вместо ответа Вельчанинов шумно захлопнул дверь, тщательно запер ее и насадил в петлю крюк. Воротясь в комнату, он плюнул, как бы чем-нибудь опоганившись.
Pár percig mozdulatlanul állt a szoba közepén, aztán ágyába dobta magát, még pedig egészen vetkezetlenül és egy pillanat alatt elaludt. Az asztalon felejtett gyertya úgy égett le egész csonkig.159
159Простояв минут пять неподвижно среди комнаты, он бросился на постель, совсем уже не раздеваясь, и в один миг заснул. Забытая свечка так и догорела до конца на столе.
IV.160
160IV.
Feleség, férj és szerető.161
161ЖЕНА, МУЖ И ЛЮБОВНИК
Nagyon mélyen aludt és pontban féltízkor ébredt fel; rögtön felült az ágyában és azonnal gondolkozni kezdett „annak az asszonynak” a haláláról.162
162Он спал очень крепко и проснулся ровно в половине десятого; мигом приподнялся, сел на постель и тотчас же начал думать о смерти "этой женщины".
Ennek a halálnak váratlan híre tegnap megrázta őt és valami zavart, sőt fájdalmas érzést keltett benne. E zavarát és fájdalmát tegnap, Pavlovics Pál jelenlétében egy időre egy különös gondolat nyomta el. De most, amint felébredt, hirtelen rendkívül világosan eszébe jutott mindaz, ami kilenc év előtt történt.163
163Потрясающее вчерашнее впечатление при внезапном известии об этой смерти оставило в нем какое-то смятение и даже боль. Это смятение и боль были только заглушены в нем на время одной странной идеей вчера, при Павле Павловиче. Но теперь, при пробуждении, все, что было девять лет назад, предстало вдруг перед ним с чрезвычайною яркостью.
Azt a nőt, a megboldogult Vasziljevna Natáliát, „ennek a Truszoczkijnak” a feleségét ő szerette és annak szeretője volt, mikor egy ügye miatt (ez is valami örökösödési ügy volt) egy egész óráig T.-ben tartózkodott, bár az ügy lebonyolítása voltaképpen nem kívánta, hogy olyan sokáig maradjon ott; ottmaradásának oka ez a viszony volt. Ez a viszony és szerelem annyira erőt vett rajta, hogy szinte rabjává lett Vasziljevna Natáliának és bizonyosan azonnal valami esztelenséggel és képtelenséggel végződhetett volna, ha ezt annak a nőnek legkisebb szeszélye is úgy kívánja vala. Sem azelőtt, sem azután ővele ilyesmi sohasem történt. Az év végén, mikor az elválás már kikerülhetetlen volt, Velcsaninov annyira kétségbeesett a végzetes időpont közeledtétől, – bár az elválást csak a legrövidebb időre tervezték, – hogy felajánlotta Vasziljevna Natáliának, hogy megszökteti a férjétől, csak hagyjon ott mindent és menjen vele örökre külföldre. Csak ennek a hölgynek gúnyolódása és erős állhatatossága akadályozta meg őt ebben és kényszerítette őt egyedül elutazni, bár a hölgy kezdetben helyeselte a tervet, de valószínűleg csak unalmában, vagy tréfa kedvéért. És mi lett belőle? Két hónap sem mult el a válás után, mikor Pétervárott feltette magában azt a mai napig is megfejtetlenül maradt kérdést: szerette-e ő igazán azt a nőt, vagy az egész csak valami „áradat” volt. És a kérdés nem valami könnyelműségből vagy egy újabb szenvedély keletkezésének hatása alatt szülemlett meg ő benne: e két első hónapban, melyet Pétervárott töltött, valami magánkívüli állapotban volt ő és aligha vett észre egy nőt is, bár azonnal csatlakozott előbbeni társaságához s száz nővel is találkozhatott. Különben igen jól tudta, hogyha visszakerül T.-be, hát rögtön belekerül annak az asszonynak a rabságába, – ellenére minden benne megszülemlő kérdéseknek. Még öt év multán is ez volt a meggyőződése. De öt év multán már bosszankodva ismerte azt be s „arról a nőről” már gyűlölettel emlékezett meg. Szégyenlette a T.-ben töltött esztendejét; még a lehetőségét sem bírta felfogni olyan „ostoba” szenvedélynek, olyan embernél, mint ő Velcsaninov! E szenvedélynek minden emléke szégyenné változott nála; pirongott a könnyezésig és lelkifurdalásokat érzett. Igaz, hogy néhány év mulva már lecsillapult valamennyire, igyekezett mindent elfeledni s ez – csaknem sikerült is. S íme most, kilenc év multán, a tegnapi találkozás következtében, a Vasziljevna Natália halálának hírére mindez oly különösen felelevenedett benne!164
164Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену "этого Трусоцкого", он любил и был ее любовником, когда по своему делу (и тоже по поводу процесса об одном наследстве) он оставался в Т. целый год, — хотя собственно дело и не требовало такого долгого срока его присутствия; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы в рабстве у Натальи Васильевны и, наверно, решился бы тотчас на что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если б этого потребовал один только малейший каприз этой женщины. Ни прежде, ни потом никогда не было с ним ничего подобного. В конце года, когда разлука была уже неминуема, Вельчанинов был в таком отчаянии при приближении рокового срока, — в отчаянии, несмотря на то что разлука предполагалась на самое короткое время, — что предложил Наталье Васильевне похитить ее, увезти от мужа, бросить все и уехать с ним за границу навсегда. Только насмешки и твердая настойчивость этой дамы (вполне одобрявшей этот проект вначале, но, вероятно, только от скуки или чтобы посмеяться) могли остановить его и понудить уехать одного. И что же? Не прошло еще двух месяцев после разлуки, как он в Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда не разрешенным: любил ли в самом деле он эту женщину, или все это было только одним "наваждением"? И вовсе не от легкомыслия или под влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос: в эти первые два месяца в Петербурге он был в каком-то исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему обществу и успел увидеть сотню женщин. Впрочем, он отлично хорошо знал, что очутись он тотчас опять в Т., то немедленно подпадет снова под все гнетущее обаяние этой женщины, несмотря на все зародившиеся вопросы. Даже пять лет спустя он был в том же самом убеждении. Но пять лет спустя он уже признавался в этом себе с негодованием и даже об самой "женщине этой" вспоминал с ненавистью. Он стыдился своего т-ского года; он не мог понять даже возможности такой "глупой" страсти для него, Вельчанинова! Все воспоминания об этой страсти обратились для него в позор; он краснел до слез и мучился угрызениями. Правда, еще через несколько лет он уже несколько успел себя успокоить; он постарался все это забыть — и почти успел. И вот вдруг, девять лет спустя, все это так внезапно и странно воскресает перед ним опять после вчерашнего известия о смерти Натальи Васильевны.
Most, zavaros, fejében rendetlenül rajzó gondolataival az ágyában ülve csak egyet érzett és értett világosan: hogy ellenére a tegnapi „megrázó benyomásnak, mit a hír hallatára érzett, ő egészen megnyugodott abban, hogy az az asszony meghalt”. „Hát talán nem is sajnálom őt?” – kérdezte magától. Igaz, hogy nem érzett már a megboldogult iránt gyűlölséget s elfogulatlanul és igazságosabban ítélhette meg azt. Véleménye szerint, melyet különben már régen megalkotott a kilenc évi elválás ideje alatt, Vasziljevna Natália a legközönségesebb vidéki, de „jobb” vidéki társaságból való hölgyek közé tartozott és – „ki tudja: talán úgy is volt s éppen csak én csináltam belőle olyan fantáziát?” – Különben mindig gyanakodott, hogy tévedés is lehet ebben a felfogásában; érezte ezt most is. De a tények is ellentmondók voltak; az a Bagantov is viszonyban volt vele néhány évig s úgy látszik: szintén „egészen a hatalmában volt”. Bagantov tényleg egyik legjobb pétervári családból származó fiatalember volt s mert a lehető legüresebb fráter (monda róla Velcsaninov), hát csak Pétervárott volt képes karriert csinálni. Csakhogy ő elhanyagolta Pétervárat, tehát legfőbb előnyét és elvesztegetett öt évet T.-ben – egyesegyedül e nő kedvéért! És meglehet: Pétervárra csak azért tért vissza, mert őt is kidobták, „mint az ócska, elviselt papucsot”. Ez pedig azt jelenti, hogy mégis csak volt abban az asszonyban valami rendkívüli – a hódítás, leigázás és uralkodás adománya.165
165Теперь, сидя на своей постели, с смутными мыслями, беспорядочно толпившимися в его голове, он чувствовал и сознавал ясно только одно, — что, несмотря на все вчерашнее "потрясающее впечатление" при этом известии, он все-таки очень спокоен насчет того, что она умерла. "Неужели я о ней даже и не пожалею?" — спрашивал он себя. Правда, он уже не ощущал к ней теперь ненависти и мог беспристрастнее, справедливее судить о ней. По его мнению, уже давно, впрочем, сформировавшемуся в этот девятилетний срок разлуки, Наталья Васильевна принадлежала к числу самых обыкновенных провинциальных дам из "хорошего" провинциального общества, и — "кто знает, может, так оно и было, и только я один составил из нее такую фантазию?" Он, впрочем, всегда подозревал, что в этом мнении могла быть и ошибка; почувствовал это и теперь. Да и факты противоречили; этот Багаутов был несколько лет тоже с нею в связи и, кажется, тоже "под всем обаянием". Багаутов, действительно, был молодой человек из лучшего петербургского общества и, так как он "человек пустейший" (говорил об нем Вельчанинов), то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однако же, он пренебрег Петербургом, то есть главнейшею своею выгодою, и потерял же пять лет в Т. единственно для этой женщины! Да и воротился наконец в Петербург, может, потому только, что и его тоже выбросили, как "старый, изношенный башмак". Значит, было же в этой женщине что-то такое необыкновенное — дар привлечения, порабощения и владычества!
Pedig hiszen nem is voltak arra való eszközei, hogy valakit magához vonzzon és rabbá tegyen: „nem is volt valami szép, sőt tán egyszerűen nemszép”. Mikor Velcsaninov vele megismerkedett, akkor már huszonnyolc éves volt. Nem éppen szép arca néha kellemesen tudott fel-élénkülni, de szemei nem voltak szépek: nézésében valami felesleges szilárdság volt. Nagyon sovány volt. Szellemi képzettsége gyenge; esze kétségtelenül volt, értelme beható, de csaknem mindig egyoldalú. Manírjai a vidéki világi hölgyé, de – meg kell adni – sok tapintatossággal; ízlése választékos, de főképpen csak abban, hogy jól tudott öltözködni. Karaktere határozott és uralkodó; félig való megegyezés ővele semmiben sem volt lehetséges: „vagy minden, vagy semmi!” Nehéz körülmények közt szilárdsága és kitartása csodálatraméltó. Nagylelkűsége csaknem mindig határtalan igazságtalansággal párosult. Ezzel az úri nővel vitatkozni csaknem lehetetlen volt; a kétszer-kettő őneki soha semmit sem jelentett. Soha semmiben sem tartotta magát igazságtalannak, vagy hibásnak. Az, hogy férjét állandóan és számtalanul megcsalta, lelkiismeretét sohasem bántotta. Velcsaninov maga a „hlüsztovi szűz-anyához” hasonlította, aki maga hiszi magáról a legnagyobb mértékben, hogy ő csakugyan isten-anyja; a legnagyobb mértékben hitt Vasziljevna Natália is minden ő cselekedetében. Szeretőjéhez hű volt – különben csak addig, míg meg nem unta. Szerette kínozni a szeretőjét, de jutalmazni is. Szenvedélyes, kíméletlen és érzékies típus. Ki nem állhatta a feslettséget, hihetetlen haraggal ítélte azt el és – maga is feslett életű volt. Soha semmiféle ok sem vihette volna őt arra, hogy a saját feslettséget beismerje, „Ő erről bizonyára őszintén nem tud,” – gondolta Velcsaninov róla még T.-ben. (Jegyezzük meg mellékesen, hogy ő is részes volt a hölgy feslettségében.) „Azon nők közül való, – gondolta magában, – akik arra születtek, hogy hűtlen feleségek legyenek. Az ilyen nők sohasem maradnak aggszűzekül; az ő természetük törvénye, hogy ezzel a céllal okvetetlenül férjhez menjenek. A férj – az első szerető, de csak az esküvő után. Senki könnyebben és ügyesebben nem megy férjhez, mint ezek. Az első szerető dolgában mindig a férj a hibás. S minden a lehető legőszintébben megy végbe; ezek a nők a legvégsőig azt tartják, hogy nekik igazuk van s persze: hogy ők ártatlanok”.166
166А между тем, казалось бы, она и средств не имела, чтобы привлекать и порабощать: "собой была даже и не так чтобы хороша; а может быть, и просто нехороша". Вельчанинов застал ее уже двадцати восьми лет. Не совсем красивое ее лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши: какая-то излишняя твердость была в ее взгляде. Она была очень худа. Умственное образование ее было слабое; ум был бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний. Манеры светской провинциальной дамы и при этом, правда, много такту; изящный вкус, но преимущественно в одном только уменье одеться. Характер решительный и владычествующий; примирения наполовину с нею быть не могло ни в чем: "или все, или ничего". В делах затруднительных твердость и стойкость удивительные. Дар великодушия и почти всегда с ним же рядом — безмерная несправедливость. Спорить с этой барыней было невозможно: дважды два для нее никогда ничего не значили. Никогда ни в чем не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянные и бесчисленные измены ее мужу нисколько не тяготили ее совести. По сравнению самого Вельчанинова, она была как "хлыстовская богородица", которая в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле богородица, — в высшей степени веровала и Наталья Васильевна в каждый из своих поступков. Любовнику она была верна — впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Тип был страстный, жестокий и чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неимоверным ожесточением и — сама была развратна. Никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате. "Она, наверно, искренно не знает об этом", — думал Вельчанинов об ней еще в Т. (Заметим мимоходом, сам участвуя в ее разврате.) "Это одна из тех женщин, — думал он, — которые как будто для того и родятся, чтобы быть неверными женами. Эти женщины никогда не падают в девицах; закон природы их — непременно быть для этого замужем. Муж — первый любовник, но не иначе, как после венца. Никто ловче и легче их не выходит замуж. В первом любовнике всегда муж виноват. И все происходит в высшей степени искренно; они до конца чувствуют себя в высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными".
Velcsaninov meg volt győződve arról, hogy vannak ilyen típusú nők; de arról is, hogy vannak az ilyen nőknek megfelelő férjtípusok is, akiknek egyedüli hivatásuk az, hogy ennek a női típusnak megfelelői legyenek. Véleménye szerint az ilyen férjek lényege abban áll, hogy – úgymondva – „örök férjek”, vagy még jobban mondva, egész életükben csak férjek legyenek, egyéb semmi. „Az ilyen ember egyedül arra születik és nő fel, hogy megházasodjék s megházasodván azonnal a felesége járulékává legyen még akkor is, ha véletlenül kétségbevonhatatlan, saját karaktere volna is. Az ilyen férj főjellemvonása – bizonyos dísz. Hogy szarvakat ne hordjon, az lehetetlen éppen úgy, mint lehetetlen, hogy a nap ne süssön; de ő erről nemcsak soha semmit sem tud, de soha nem is tudhat – a természet törvényei szerint”. Velcsaninov erősen hitte, hogy ez a két típus létezik s hogy Truszoczkij Pavlovics Pál T.-ben ilyen férjek egyik tökéletes képviselője volt. Persze, a tegnapi Pavlovics Pál nem az a Pavlovics Pál volt, akit ő T.-ben ismert. Úgy tapasztalta, hogy Truszoczkij hihetetlenül megváltozott; de Velcsaninov tudta azt is, hogy lehetetlen volt meg nem változnia s hogy mindez a lehető legtermészetesebb; Truszoczkij úr csak a felesége életében lehetett mindaz, ami régen volt, most azonban az egésznek csak része volt, amely hirtelen szabadjára bocsáttatott, vagyis valami csodálatraméltó képtelenség.167
167Вельчанинов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин; но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, "вечными мужьями" или, лучше сказать, быть в жизни только мужьями и более уж ничем. "Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой собственный, неоспоримый характер. Главный признак такого мужа — известное украшение. Не быть рогоносцем он не может, точно так же как не может солнце не светить; но он об этом не только никогда не знает, но даже и никогда не может узнать по самым законам природы". Вельчанинов глубоко верил, что существуют эти два типа и что Павел Павлович Трусоцкий в Т. был совершенным представителем одного из них. Вчерашний Павел Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему известен в Т. Он нашел, что он до невероятности изменился, но Вельчанинов знал, что он и не мог не измениться и что все это было совершенно естественно; господин Трусоцкий мог быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю, то есть что-то удивительное и ни на что не похожее.
Ami már a t-i Pavlovics Pált illeti, hát erről ezt gondolta Velcsaninov:168
168Что же касается до т-ского Павла Павловича, то вот что упомнил о нем и припомнил теперь Вельчанинов:
„Természetes, hogy Pavlovics Pál T.-ben csak férj volt és egyéb semmi. Ha ezenkívül például még hivatalnok is volt, hát csak azért, mert ránézve a hivatal is – hogy úgymondjuk – az ő házas életének egyik kötelessége volt; szolgált a feleségéért, ennek t.-beli társaságban való helyzetéért, bár különben igen szorgalmas hivatalnok is volt. Akkor harmincöt éves volt; valami vagyonnal is rendelkezett, ami nem is volt olyan jelentéktelen. Hivatalában valami különösebb képességet nem tanusított, de hasznavehetetlenséget sem. Része volt mindenben, ami a kormányzóságban kiválóbb dolog volt és igen jó lábon állt mindenkivel. Vasziljevna Natáliát T.-ben mindenki becsülte; ő különben erre nem igen sokat adott, mert úgy tartotta, hogy az neki kijár, – házánál mindig nagyszerűen tudott fogadni s erre nézve Pavlovics Pál annyira be volt gyakorolva, hogy még a legelőkelőbb kormányzósági hatalmasságok fogadá-sánál is igen nemes manírokkal viselkedett. Lehet (gondolta Velcsaninov), hogy eszes ember is volt, de mert Vasziljevna Natália nem igen szerette, ha a férje sokat beszélt, hát nem igen lehetett az eszét megfigyelni. Lehet, hogy sok veleszületett jó és rossz tulajdonságai voltak. De a jó tulajdonságai mintha védőhuzat alatt lettek volna, a rosszak pedig csaknem teljesen elfojtattak. Velcsaninov emlékezett például arra, hogy Truszoczkij úrnak néha kedve lett volna felebarátait megszólni, de ez neki szigorúan megtiltatott. Szeretett néha egyet-mást elbeszélni is; de erre is nagyon vigyáztak: elbeszélni csak valami jelentéktelenséget engedtetett meg neki, azt is csak röviden. Szerette a házonkívüli pajtáskodást – szeretett meg el is iszogatni valamely jóbaráttal; de ez utóbbi hajlama már gyökerében kiirtatott. S még a következő jellemvonások: kívülről nézve senki sem mondhatta volna, hogy ő papucskormány alá került férj; Vasziljevna Natália tökéletesen engedelmes feleségnek látszott, sőt talán ő maga is meg volt erről győződve. Lehet, hogy Pavlovics Pál ész nélkül szerette Vasziljevna Natáliát, de ezt senki sem vette észre s nem is vehette, valószínűleg szintén a Vasziljevna Natália házi rendtartása következtében. Velcsaninov az ő T.-ben való tartózkodása alatt többször feltette magának azt a kérdést: vajjon sejt-e valamit ez a férj az ő feleségével való viszonyról?169
169"Конечно, Павел Павлович в Т. был только муж", и ничего более. Если, например, он был, сверх того, и чиновник, то единственно потому, что для него и служба обращалась, так сказать, в одну из обязанностей его супружества; он служил для жены и для ее светского положения в Т., хотя и сам по себе был весьма усердным чиновником. Ему было тогда тридцать пять лет и обладал он некоторым состоянием, даже и не совсем маленьким. На службе особенных способностей не выказывал, но не выказывал и неспособности. Водился со всем, что было высшего в губернии, и слыл на прекрасной ноге. Наталью Васильевну в Т. совершенно уважали; она, впрочем, и не очень это ценила, принимая как должное, но у себя умела всегда принять превосходно, причем Павел Павлович был так ею вышколен, что мог иметь облагороженные манеры даже и при приеме самых высших губернских властей. Может быть (казалось Вельчанинову), у него был и ум; но так как Наталья Васильевна не очень любила, когда супруг ее много говорил, то ума и нельзя было очень заметить. Может быть, он имел много прирожденных хороших качеств, равно как и дурных. Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения были заглушены почти окончательно. Вельчанинов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось иногда поползновение посмеяться над своим ближним; но это было ему строго запрещено. Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать; но и над этим наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнее и покороче. Он склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже — выпить с приятелем; но последнее даже в корень было истреблено. И при этом черта: взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. Могло быть, что Павел Павлович любил Наталью Васильевну без памяти; но заметить этого не мог никто, и даже было невозможно, вероятно, тоже по домашнему распоряжению самой Натальи Васильевны. Несколько раз в продолжение своей т-ской жизни спрашивал себя Вельчанинов: подозревает ли его этот муж хоть сколько-нибудь в связи с своей женой?
Többször komolyan megkérdezte ezt Vasziljevna Natáliától és mindig azt a némileg bosszús feleletet kapta, hogy a férj semmit sem tud és soha semmit meg nem tudhat s hogy minden, ami történik, „egyáltalában nem az ő dolga”. Még néhány jellemvonás Vasziljevna Natáliát illetőleg: Pavlovics Pált ő soha ki nem nevette és semmi tekintetben sem tartotta nevetségesnek, vagy esetlennek, sőt nagyon is a pártjára kelt volna, ha valaki valami udvariatlansággal merészkedett volna őt megbántani. Nem lévén gyerekük, Vasziljevna Natáliának természetszerűen főképpen világi hölggyé kellett formálódnia, de a maga házához is nagyon ragaszkodott. A világi kedvtelések sohasem uralkodtak rajta teljesen s otthonában nagyon szeretett gazdálkodással és kézimunkával foglalkozni. Pavlovics Pál tegnap megemlékezett az ő esteli, családi olvasásairól T.-ben; voltak is olyanok: felolvasott Velcsaninov, felolvasott Pavlovics Pál is; Velcsaninov nagy csodálkozására Pavlovics Pál igen szépen tudott felolvasni. Vasziljevna Natália olyankor valamit hímzett és mindig nyugodtan, figyelmesen hallgatta a felolvasást. Olvasták Dickens regényeit, egyet-mást az orosz folyóiratokból s koronkint valami „komolyabbat” is. Vasziljevna Natália nagyra becsülte a Velcsaninov műveltségét, de csak hallgatagon, mint olyasmit, ami már el van végezve és meg van állapítva, amiről tehát nincs mit beszélni; általában pedig minden könyvi és tudományos dolog iránt közömbösen viselkedett, mintha az mind valami mellékes, bár talán hasznos volna; Pavlovics Pál azonban néha nagy melegséget tanusított ilyesmik iránt.170
170Несколько раз он спрашивал об этом серьезно Наталью Васильевну и всегда получал в ответ, высказанный с некоторой досадой, что муж ничего не знает, и никогда ничего не может узнать, и что "все, что есть — совсем не его дело". Еще черта с ее стороны: над Павлом Павловичем она никогда не смеялась и ни в чем не находила его ни смешным, ни очень дурным, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмелился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имея детей, она, естественно, должна была обратиться преимущественно в светскую женщину; но и свой дом был ей необходим. Светские удовольствия никогда не царили над нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйством и рукодельями. Павел Павлович вспомнил вчера об их семейных чтениях в Т. по вечерам; это бывало: читал Вельчанинов, читал и Павел Павлович; к удивлению Вельчанинова, он очень хорошо умел читать вслух. Наталья Васильевна при этом что-нибудь вышивала и выслушивала чтение всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а иногда что-нибудь и из "серьезного". Наталья Васильевна высоко ценила образованность Вельчанинова, но молчаливо, как дело поконченное и решенное, о котором уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, как совершенно к чему-то постороннему, хотя, может быть, и полезному; Павел же Павлович иногда с некоторым жаром.
A t.-i viszony hirtelen félbeszakadt, akkor Velcsaninovnál elérte teljes kulminációját, sőt szinte az esztelenségig ért. Őt egyszerűen elkergették, bár mindent úgy rendeztek el, hogy ő egyáltalában nem tudta, hogy kidobták mint az „elhasznált, ócska papucsot”. Elutazása előtt vagy másfél hónappal megjelent T.-ben egy fiatal tüzértisztecske, aki éppen csak akkor került ki a tisztiiskolából és látogatni kezdte Truszoczkijékat; három helyett négyen voltak. Vasziljevna Natália szívesen fogadta az ifjoncot, de úgy bánt vele, mint kis fiúval. Velcsaninov ügyet sem vetett erre, de nem is törődhetett vele akkor, mikor kijelentették neki, hogy okvetetlenül el kell válniok. Vasziljevna Natália a Velcsaninov rögtöni elutazása okául fő-képpen azt hozta fel, hogy ő úgy érzi, mintha teherbe esett volna; ezért tehát, természetes, hogy neki, Velcsaninovnak, okvetetlenül és mentől hamarabb el kell tűnnie, ha csak három vagy négy hónapra is, hogy kilenc hónap alatt férjének nehezebb legyen a gyanakodás, még ha később szószátyárkodás kerekednék is. Ez a megokolás meglehetősen kényszeredett volt. Velcsaninov viharos ajánlatot tett, hogy szökjenek meg Párizsba, vagy Amerikába, de az lett a vége, hogy egyedül utazott el Pétervárra, de „okvetetlenül csak egy pillanatra”, vagyis nem többre, mint három hónapra, máskülönben semmi szín alatt, semmi okoskodás és rábeszélés mellett sem utazott volna el. Két hónap multán Pétervárra levelet kapott Vasziljevna Natáliától azzal a kéréssel, hogy ne térjen vissza soha, mert ő, Vasziljevna Natália, már mást szeret; terhességét illetőleg pedig azt jelentette, hogy tévedett. A tévedés jelentése felesleges volt; Velcsaninov mindennel tisztában volt: eszébe jutott a fiatal tisztecske. Ezzel a dolog egyszersmindenkorra elintéződött. Később, több év multán, véletlenül meghallotta Velcsaninov, hogy megjelent ott Bagantov és öt évig ottmaradt. Ennek a viszonynak ily tartósságát a többi közt azzal magyarázta meg Velcsaninov, hogy Vasziljevna Natália már valószínűen nagyon megvénült s ezért maga is hűségesebb lett.171
171Т-ская связь порвалась вдруг, достигнув со стороны Вельчанинова самого полного верха и даже почти безумия. Его просто и вдруг прогнали, хотя все устроилось так, что он уехал совершенно не ведая, что уже выброшен, "как старый, негодный башмак". Тут в Т., месяца за полтора до его отбытия, появился один молоденький артиллерийский офицерик, только что выпущенный из корпуса, и повадился ездить к Трусоцким; вместо троих очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась с ним как с мальчиком. Вельчанинову было решительно ничего невдомек, да и не до того ему было тогда, так как ему вдруг объявили о необходимости разлуки. Одною из сотни причин для непременного и скорейшего его отъезда, выставленных Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непременно и сейчас же скрыться хоть месяца на три или на четыре, чтобы через девять месяцев мужу труднее было в чем-нибудь усумниться, если б и вышла потом какая-нибудь клевета. Аргумент был довольно натянутый. После бурного предложения Вельчанинова бежать в Париж или в Америку он уехал один в Петербург, "без сомнения, на одну только минутку", то есть не более как на три месяца, иначе он не уехал бы ни за что, несмотря ни на какие причины и аргументы. Ровно через два месяца он получил в Петербурге от Натальи Васильевны письмо с просьбою не приезжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою уведомляла, что она ошиблась. Уведомление об ошибке было лишнее, ему все уже было ясно: он вспомнил про офицерика. Тем дело и кончилось навсегда. Слышал как-то он потом, уже несколько лет спустя, что там очутился Багаутов и пробыл целые пять лет. Такую безмерную продолжительность связи он объяснил себе, между прочим, и тем, что Наталья Васильевна, верно, уже сильно постарела, а потому и сама стала привязчивее.
Velcsaninov csaknem egy óráig ült az ágyában; végre összeszedte magát, bekiáltotta Mavrát a kávéval, melyet hamarosan megivott, aztán felöltözött s pontban tizenegy órakor elindult a Pokrov felé, hogy megkeresse a pokrovi vendégfogadót. A pokrovi vendégfogadót illetőleg most egészen különös, már reggeli fogalma képződött. Többi közt némi restelkedést érzett a bánásmód miatt, melyet tegnap Pavlovics Pál iránt tanusított s ezt most jóvá kellett tenni.172
172Он просидел на своей кровати почти час; наконец опомнился, позвонил Мавру с кофеем, выпил наскоро, оделся и ровно в одиннадцать часов отправился к Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчет собственно Покровской гостиницы в нем сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатление. Между прочим, ему было даже несколько совестно за вчерашнее свое обращение с Павлом Павловичем, и это надо было теперь разрешить.
Az egész tegnapi fantazmagóriát az ajtózárral csupa véletlenségnek tartotta, melyet a Pavlovics Pál részegnek látszott állapota, meg más egyéb idézett elő, különben pedig nem igen tudta, hogy miért megy ő most megújítani a régi viszonyt a volt férjjel, mikor köztük minden oly természetesen és magától véget ért. Vitte őt valami; volt itt valami különös benyomás és ez a benyomás vitte őt magával…173
173Всю вчерашнюю фантасмагорию с замком у дверей он объяснял случайностию, пьяным видом Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чем, но, в сущности, не совсем точно знал, зачем он идет теперь завязывать какие-то новые отношения с прежним мужем, тогда как все так естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тут какое-то особое впечатление, и вследствие этого впечатления его влекло…
V.174
174V.
Liza.175
175ЛИЗА
Pavlovics Pálnak eszeágában sem volt, hogy megszökjék s Isten tudja: miért kérdezte ezt tőle tegnap Velcsaninov; bizonyára ő maga sem tudta. A Pokrov mellett egy szatócsboltban első kérdésére megmutatták neki a pokrovi vendégfogadót, a sikátor végitől néhány lépésnyire. A fogadóban azt mondták, hogy Truszoczkij úr most ugyancsak itt az udvaron lakik a mellék-épületben, a Szüszojevna Mária penziójában. A melléképület keskeny, belocsolt és nagyon tisztátalan kőlépcsőjén feljutva a második emeletre, hol a penzió volt, egyszerre csak sírást hallott. Mintha valami hét-nyolcéves gyerek sírt volna; a sírás keserves volt, elfojtott, de ki-kitörő zokogással; közben lábdobogás és hasonlóképpen elfojtott, de rekedt, sipító, mérges kiabálás volt hallható; ez már felnőtt férfi hangja lehetett. Ez a felnőtt ember – úgy látszott – munkába vette a gyereket s nagyon rajta volt, hogy annak a sírása ne hallatszék, de ő maga nagyobb lármát csinált. Kiabálása könyörtelen volt s a gyerek, mintha bocsánatért esdekelt volna. Belépve egy kis folyosóra, melyen kétoldalt ajtók voltak, Velcsaninov egy nagyon kövér és termetes asszonnyal találkozott, aki háziasan, rendetlenül volt öltözve; Velcsaninov ettől az asszonytól kérdezte Pavlovics Pált. Az asszony ujjaival azon ajtó felé bökött, amely mögül a sírás hallatszott. Ennek a negyvenéves asszonynak a kövér és vörös arcán némi méltatlankodás látszott.176
176Павел Павлович "удирать" и не думал, да и бог знает для чего Вельчанинов ему сделал вчера этот вопрос; подлинно сам был в затмении. По первому спросу в мелочной лавочке у Покрова ему указали Покровскую гостиницу, в двух шагах в переулке. В гостинице объяснили, что господин Трусоцкий "стали" теперь тут же на дворе, во флигеле, в меблированных комнатах у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лестнице флигеля во второй этаж, где были эти комнаты, он вдруг услышал плач. Плакал как будто ребенок, лет семи-восьми; плач был тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающиеся рыдания, а вместе с ними топанье ногами и тоже как бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то сиплой фистулой, но уже взрослого человека. Этот взрослый человек, казалось, унимал ребенка и очень не желал, чтобы плач слышали, но шумел больше его. Окрики были безжалостные, а ребенок точно как бы умолял о прощении. Вступив в небольшой коридор, по обеим сторонам которого было по две двери, Вельчанинов встретил одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросил ее о Павле Павловиче. Она ткнула пальцем на дверь, из-за которой слышен был плач. Толстое и багровое лицо этой сорокалетней бабы было в некотором негодовании.
– Mulat! – mondá bosszús hangon és kiment a lépcsőre. Velcsaninov kopogtatni akart, de meggondolta magát és egyenesen benyitott Pavlovics Pálhoz. A közönségesen, de egyszerű festett bútorral bőven berendezett nem nagy szoba közepén állt Pavlovics Pál, csak félig felöltözve, kabát nélkül, mellény nélkül s ingerült vörös arcával, kiabálással, gesztikulálva és (amint Velcsaninov gondolta) talán rúgásokkal is csitított egy körülbelül nyolc éves, szegé-nyesen, bár kisasszonyosan, fekete, rövid pamutruhába öltözött leánykát. A leányka, amint látszott, valóságos hisztériában volt, hisztérikusan szepegett és nyujtogatta kezeit Pavlovics Pál felé, mintha meg akarta volna ölelni, lecsendesíteni és valamire kérni. Egy pillanat alatt minden megváltozott: a leányka meglátva a jövevényt, felkiáltott és gyorsan beszaladt a szomszéd kis szobába, a pillanatra meglepett Pavlovics Pál pedig rögtön mosolygásban olvadt fel, éppen úgy, mint tegnap, mikor Velcsaninov hirtelen kinyitotta előtte a lépcsőn az ajtót.177
177— Вишь, ведь потеха ему! — пробасила она вполголоса и прошла на лестницу. Вельчанинов хотел было постучаться, но раздумал и прямо отворил дверь к Павлу Павловичу. В небольшой комнате, грубо, но обильно меблированной простой крашеной мебелью, посредине стоял Павел Павлович, одетый лишь до половины, без сюртука и без жилета, и с раздраженным красным лицом унимал криком, жестами, а может быть (показалось Вельчанинову) и пинками, маленькую девочку, лет восьми, одетую бедно, хотя и барышней, в черном шерстяном коротеньком платьице. Она, казалось, была в настоящей истерике, истерически всхлипывала и тянулась руками к Павлу Павловичу, как бы желая охватить его, обнять его, умолить и упросить о чем-то. В одно мгновение все изменилось: увидев гостя, девочка вскрикнула и стрельнула в соседнюю крошечную комнатку, а Павел Павлович, на мгновение озадаченный, тотчас же весь растаял в улыбке, точь-в-точь как вчера, когда Вельчанинов вдруг отворил дверь к нему на лестницу.
– Ivánovics Elek! – kiáltott fel nagy csodálkozással, – ezt már igazán nem vártam… tessék csak, ide tessék, ide! Ide a dívánra vagy a karosszékre, én meg… És sietett felölteni a kabátját, de elfelejtve a mellényét felvenni.178
178— Алексей Иванович! — вскричал он в решительном удивлении. — Никоим образом не мог ожидать… но вот сюда, сюда! Вот здесь, на диван, или сюда, в кресла, а я… — И он бросился одевать сюртук, забыв надеть жилет.
– Ne ceremóniázzon, maradjon úgy, ahogy van, – monda Velcsaninov, leülve egy székre.179
179— Не церемоньтесь, оставайтесь в чем вы есть, — Вельчанинов уселся на стул.
– Nem úgy van az; már csak engedje meg, hogy ceremóniázzak; no, most már illedelmesebb a formám. De hova ült ön a szögletbe? Tessék ide a karosszékbe, az asztal mellé… No, ezt nem vártam, nem reméltem.180
180— Нет, уж позвольте-с поцеремониться; вот я теперь и поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресла, к столу бы… Ну, не ожидал, не ожидал!
Ő maga is leült egy fonottszék szélére, de nem a „nem várt” vendég mellé, hanem úgy fordította a székét, hogy lehetőleg szemközt üljön Velcsaninovval.181
181Он тоже уселся на краешке плетеного стула, но не рядом с "неожиданным" гостем, а поворотив стул углом, чтобы сесть более лицом к Вельчанинову.
– Miért nem várt? Hiszen tegnap meg is határoztam, hogy éppen ebben az időpontban fogom önt felkeresni!182
182— Почему ж не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время?
– Azt hittem, hogy nem jön el; és felkeltemkor átgondolva a tegnap történteket, hát határozottan kételkedtem benne, hogy önt csak valaha is újra láthassam.183
183— Думал, что не придете-с; и как сообразил все вчерашнее проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть, даже навсегда-с.
Ezalatt Velcsaninov körülnézett. A szobában nagy volt a rendetlenség, az ágy nem volt felvetve, ruhák hevertek szanaszét, az asztalon kávézás után otthagyott poharak, kenyérdarabkák és egy pezsgőspalack, mely csak félig volt kiürítve, dugó nélkül, mellette egy pohár. Félszemmel bepillantott a szomszéd szobába, de ott minden csendes volt; a kislány elbújt és nem adott magáról életjelt.184
184Вельчанинов меж тем осмотрелся кругом. Комната была в беспорядке, кровать не убрана, платье раскидано, на столе стаканы с выпитым кофеем, крошки хлеба и бутылка шампанского, до половины не допитая, без пробки и со стаканом подле. Он накосился взглядом в соседнюю комнату, но там все было тихо; девочка притаилась и замерла.
– Ön talán most ilyet iszogat? – kérdezte Velcsaninov, a pezsgőre mutatva.185
185— Неужто вы пьете это теперь? — указал Вельчанинов на шампанское.
– Csak maradék… – felelt Pavlovics Pál, megzavarodva.186
186— Остатки-с… — сконфузился Павел Павлович.
– No, nagyon megváltozott ön!187
187— Ну переменились же вы!
– Rossz szokás és váratlanul esett rám. Igazán: attól az időtől kezdve; nem hazudok ám! Nem bírom magamat tartóztatni. De most ne féljen, Ivánovics Elek, most nem vagyok részeg és nem fogok úgy ötölni-hatolni, mint tegnap önnél, hanem igazat fogok mondani; minden attól az időtől kezdődött! Ha valaki ezelőtt félévvel azt mondta volna nekem, hogy hamarosan úgy elzüllök, mint ahogy most lát, ha tükröt tartottak volna elém, hát nem hittem volna.188
188— Дурные привычки и вдруг-с. Право, с того срока; не лгу-с! Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович, я теперь не пьян и не стану нести околесины, как вчера у вас-с, но верно вам говорю: все с того срока-с! И скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, как вот теперь-с, покажи мне тогда меня самого в зеркале — не поверил бы!
– E szerint hát tegnap részeg volt?189
189— Стало быть, вы были же вчера пьяны?
– Részeg, – vallotta be halk hangon Pavlovics Pál, zavartan sütve le a szemét – s tetszik tudni, nem az a baj, hogy részeg vagyok, hanem ami később jön. Azért kívánom ezt megvilágítani, mert később még rosszabb következik: – mámor már alig van, de megmarad utána valami kegyetlenség, esztelenség, meg a búbánatomat is erősebben érzem. Talán búbánatomban iszom. Ilyenkor még hetvenkedem is és egész nyersen még meg is bántok másokat. Azt hiszem: igen furcsán mutattam be magamat önnek tegnap?190
190— Был-с, — вполголоса признался Павел Павлович, конфузливо опуская глаза, и видите ли-с: не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-с: хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем даже глупо-с и обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера?
– Hát nem emlékszik már rá?191
191— Вы разве не помните?
– Hogyne emlékezném! nagyon is emlékszem.192
192— Как не помнить, все помню-с…
– Látja, Pavlovics Pál, én is tökéletesen ezt gondoltam és így magyaráztam magamnak a dolgot, – monda békülékeny hangon Velcsaninov; – ezenkívül tegnap én is kissé ingerülten viselkedtem önnel szemben… feleslegesen türelmetlen, ezt készségesen beismerem. Nem mindig érzem jól magamat s az ön tegnapi váratlan megjelenése éjnek idején…193
193— Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе, — примирительно сказал Вельчанинов, — сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и… излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью…
– Ah, éjjel, éjjel! – szólt Pavlovics Pál, a fejét megingatva, – mintha csodálkoznék és elítélné magamagát, – de mi is indíthatott engem arra? Semmiesetre sem mentem volna be önhöz, ha ki nem nyitja előttem az ajtót; elmentem volna az ajtótól. Én már ezelőtt vagy egy héttel jártam önnél, Ivánovics Elek, de nem találtam otthon, hanem azután talán sohasem mentem volna el újra önhöz. Mert hát kissé én is büszke vagyok ám, Ivánovics Elek, ha tudom is, hogy olyan állapotban vagyok. Az utcán is többször találkoztunk. De mindig azt gondoltam: hátha meg nem ismer? hátha elfordul tőlem? kilenc év nem tréfa – és nem szeretem önt megszólítani. Tegnap pedig a Pétervári-Oldal városrész felől cammogtam s már az időről is megfeledkeztem. S mindez ettől van (itt a borospalackra mutatott), meg az érzéstől. Ostoba dolog! Nagyon ostoba! S ha ön nem volna olyan ember, amilyen, – hiszen ön mégis csak eljött hozzám még a tegnapiak után is és visszaemlékezett a régiekre – nos, ha ön nem volna olyan ember, hát én még a reménységemet is elvesztettem volna arra való nézvést, hogy az ismeretséget megújítsam.194
194— Да, ночью, ночью! — закачал головой Павел Павлович, как бы удивляясь и осуждая. — И как это меня натолкнуло! Ни за что бы я к вам не зашел, если б вы только сами не отворили-с; от дверей бы ушел-с. Я к вам, Алексей Иванович, с неделю тому назад заходил и вас не застал, но потом, может быть, и никогда не зашел бы в другой раз-с. Все-таки и я немножко горд тоже, Алексей Иванович, хоть и сознаю себя… в таком состоянии. Мы и на улице встречались, да все думаю: а ну как не узнает, а ну как отвернется, девять лет не шутка, — и не решался подойти. А вчера с Петербургской стороны брел, да и час забыл-с. Все от этого (он указал на бутылку), да от чувства-с. Глупо! очень-с! и будь человек не таков, как вы, — потому что ведь пришли же вы ко мне даже после вчерашнего, вспомня старое, — так я бы даже надежду потерял знакомство возобновить.
Velcsaninov figyelmesen hallgatta. Úgy látszott, hogy ez az ember őszintén, sőt bizonyos önérzettel beszélt, pedig semmit sem várt tőle egész addig az ideig, mikor hozzá belépett.195
195Вельчанинов слушал со вниманием. Человек этот говорил, кажется, искренно и с некоторым даже достоинством; а между тем он ничему не верил с самой той минуты, как вошел к нему.
– Mondja csak, Pavlovics Pál: ön, úgy-e bár, nem magában lakik itt? Kié az a leányka, akivel önt az imént itt találtam?196
196— Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один? Чья это девочка, которую я застал при вас давеча?
Pavlovics Pál szinte csodálkozva húzta fel a szemöldökét, de nyiltan és barátságosan nézett Velcsaninovra.197
197Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но ясно и приятно посмотрел на Вельчанинова.
– Hogy kié az a leányka? Hiszen ő Liza! – felelt szíves mosolygással.198
198— Как чья девочка? да ведь это Лиза! — проговорил он, приветливо улыбаясь.
– Micsoda Liza? – dörmögött Velcsaninov s egyszerre csak megrezzent benne valami. A benyomás nagyon váratlan volt. Az imént, amint bejövet Lizát meglátta, elcsodálkozott ugyan, de semmiféle előérzete, semmiféle különös gondolata nem volt.199
199— Какая Лиза? — пробормотал Вельчанинов, и что-то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было слишком внезапное. Давеча, войдя и увидев Лизу, он хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно никакого предчувствия, никакой особенной мысли.
– Igen ám, a mi Lizánk, a mi Liza leányunk! – mosolygott Pavlovics Pál.200
200— Да наша Лиза, дочь наша Лиза! — улыбался Павел Павлович.
– Micsoda leánya? Hát talán önnek Vasziljevna Natáliával… a megboldogult Vasziljevna Natáliával gyermekei is voltak? – kérdezte tétovázva és félénken, valami nagyon is halk hangon Velcsaninov.201
201— Как дочь? Да разве у вас с Натальей… с покойной Натальей Васильевной были дети? — недоверчиво и робко спросил Вельчанинов каким-то уж очень тихим голосом.
– Hogyne? Ah, Istenem, de hát kitől is tudhatta volna ön ezt. Mit is beszélek én! Már az ön távozása után ért bennünket az Isten áldása.202
202— Да как же-с? Ах, боже мой, да ведь и в самом деле от кого же вы могли знать? Что ж это я! это уже после вас нам бог даровал!
Pavlovics Pál szinte bizonyos izgatottsággal pattant fel a székéről, de az az izgalma is mintha barátságos lett volna.203
203Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого волнения, впрочем тоже как бы приятного.
– Én erről semmit sem hallottam, – mondá Velcsaninov és elsápadt.204
204— Я ничего не слыхал, — сказал Вельчанинов и — побледнел.
– Természetes, hogy ugyan kitől is tudhatta volna meg! – lelkendezett Pavlovics Pál elgyengült, ellágyult szavakkal, – hiszen mi a megboldogulttal már nem is reménylettünk, erre ön is emlékezhetik s hát egyszerre csak megáldott bennünket az Isten; s hogy mit éreztem én akkor, azt csak ő szent felsége tudja! Úgy hiszem, éppen egy esztendő mulva az ön távozása után. De nem is! nem esztendő mulva, oh nem, hanem várjon csak: hiszen ön akkor – ha emlékezetem nem csal – októberben, vagy éppen novemberben távozott el tőlünk?205
205— Действительно, действительно, от кого же вам было и узнать-с! — повторил Павел Павлович расслабленно-умиленным голосом. — Мы ведь и надежду с покойницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг благословляет господь, и что со мной тогда было, — это ему только одному известно! ровно, кажется, через год после вас! или нет, не через год, далеко нет, постойте-с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали?
– Én T.-ből szeptember elején, szeptember tizenkettedikén utaztam el; erre jól emlékszem…206
206— Я уехал из Т. в начале сентября, двенадцатого сентября; и хорошо помню…
– Valóban szeptemberben? Hm… hát akkor én… – szólt Pavlovics Pál igen csodálkozva, – no, ha úgy van, hát várjon csak; ön szeptember tizenkettedikén utazott el, Liza pedig május nyolcadikán született, következésképpen szeptember – október – november – december – január – február – március – április – nyolc hónapra s még valami időre; megvan! Ha ön azt tudná, hogy a megboldogult mennyire…207
207— Неужели в сентябре? гм… что ж это я? — очень удивился Павел Павлович. — Ну, так если так, то позвольте же: вы выехали сентября двенадцатого-с, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало быть, сентябрь — октябрь — ноябрь — декабрь — январь — февраль — март — апрель, — через восемь месяцев с чем-то-с, вот-с! и если б вы только знали, как покойница…
– Ugyan mutassa meg nekem… hívja be a leánykát… – mondotta valami szakadozó hebegéssel Velcsaninov.208
208— Покажите же мне… позовите же ее… — каким-то срывавшимся голосом пролепетал Вельчанинов.
– Okvetetlenül! – felelt izegve-mozogva Pavlovics Pál, azonnal félbeszakítva azt, amit mondani akart, mintha az úgyis felesleges volna, – rögtön bemutatom, rögtön! – és besietett a Liza szobájába.209
209— Непременно-с! — захлопотал Павел Павлович, тотчас же прерывая то, что хотел сказать, как вовсе ненужное, — сейчас, сейчас вам представлю-с! — и торопливо отправился в комнату к Лизе.
Elmult három, sőt tán négy perc is; a szobácskában szapora szóval suttogtak és alig-alig hallatszott a Liza hangja; „bizonyosan azt kéri, hogy ne vezessék be” – gondolta Velcsaninov. Végre bejöttek.210
210Прошло, может быть, целых три или четыре минуты, в комнатке скоро и быстро шептались, и чуть-чуть послышались звуки голоса Лизы; "она просит, чтобы ее не выводили", — думал Вельчанинов. Наконец вышли.
– Nagyon zavarban van, – mondotta Pavlovics Pál, – igen szégyenlős, büszke… és egészen a megboldogulthoz hasonlít.211
211— Вот-с, все конфузится, — сказал Павел Павлович, — стыдливая такая, гордая-с… и вся-то в покойницу!
Liza már könnyek nélkül, szemét lesütve jött be; apja a kezénél fogva vezette. Magas, vékony, igen csinos leányka volt. Gyorsan felvetette a vendégre nagy, kék szemeit s kíváncsian, de komoran nézett rá, aztán megint lesütötte szemeit. Tekintetében gyerekes fontoskodás látszott, mint mikor a gyerekek ismeretlen emberrel egyedül maradnak, behúzódnak egy szögletbe s onnan komolyan, bizalmatlanul néznek az eddig még soha nem látott jövevényre; de talán más, már nem gyerekes gondolata is volt – legalább úgy tetszett Velcsaninovnak. Az apa egészen közel hozta hozzá a leánykát.212
212Лиза вышла уже без слез, с опущенными глазами; отец вел ее за руку. Это была высоконькая, тоненькая и очень хорошенькая девочка. Она быстро подняла свои большие голубые глаза на гостя, с любопытством, но угрюмо посмотрела на него и тотчас же опять опустила глаза. Во взгляде ее была та детская важность, когда дети, оставшись одни с незнакомым, уйдут в угол и оттуда важно и недоверчиво поглядывают на нового, никогда еще и не бывшего гостя; но была, может быть, и другая, как бы уж и не детская мысль, — так показалось Вельчанинову. Отец подвел ее к нему вплоть.
– Ez a bácsi ismerte régen mamácskát, jóbarátunk volt, ne félj, nyujtsd kezedet.213
213— Вот этот дяденька мамашу знал прежде, друг наш был, ты не дичись, протяни руку-то.
A leányka könnyedén meghajtotta magát és félénken kezét nyujtotta.214
214Девочка слегка поклонилась и робко протянула руку.
– Vasziljevna Natália nem akarta őt megtanítani arra, hogy üdvözlésül pukedlit csináljon, hanem hogy angol módra kissé meghajtsa magát és kezet nyujtson a vendégnek, – magyarázta Velcsaninovnak, merően nézve arra.215
215— У нас Наталья Васильевна-с не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так на английский манер слегка наклониться и протянуть гостю руку, — прибавил он в объяснение Вельчанинову, пристально в него всматриваясь.
Velcsaninov tudta, hogy őt Pavlovics Pál szemmel tartja, de már nem törődött vele és nem palástolta megindultságát; mozdulatlanul ült a székén, kezében tartotta a Liza kezét és figyelmesen nézegette a gyereket. De Liza nagyon el volt valamivel foglalva és kezét a vendég kezében felejtve, le nem vette apjáról a szemét. Félénken hallgatta mindazt, amit az mondott. Velcsaninov rögtön felismerte ezeket a nagy, kék szemeket, de mindennél inkább meglepte őt a leányka arcának csodálatos, szokatlanul gyöngéd fehérsége és a hajaszíne; ezeket a jeleket rendkívül jelentőseknek ítélte. Ellenben az arcvonások és az ajak metszete erősen emlékeztettek Vasziljevna Natáliára. Ezalatt Pavlovics Pál már régen belekezdett valaminek az elbeszélésébe, még pedig rendkívüli hévvel, nekibuzdulással és érzékkel, de Velcsaninov nem hallgatta őt, csak az utolsó mondatra lett figyelmes:216
216Вельчанинов знал, что он всматривается, но совсем уже не заботился скрывать свое волнение; он сидел на стуле не шевелясь, держал руку Лизы в своей руке и пристально вглядывался в ребенка. Но Лиза была чем-то очень озабочена и, забыв свою руку в руке гостя, не сводила глаз с отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что он говорил. Вельчанинов тотчас же признал эти большие голубые глаза, но всего более поразили его удивительная, необычайно нежная белизна ее лица и цвет волос; эти признаки были слишком для него значительны. Оклад лица и склад губ, напротив того, резко напоминал Наталью Васильевну. Павел Павлович между тем давно уже начал что-то рассказывать, казалось с чрезвычайным жаром и чувством, но Вельчанинов совсем не слыхал его. Он захватил только одну последнюю фразу:
– …annyira, Ivánovics Elek, hogy ön el sem képzelheti, mennyire megörültünk mi ennek az Isten áldásának! Mindenemmé lett az ő világrajövetele, elannyira, hogyha – gondoltam magamban – az én csendes boldogságom Isten akaratából el is tűnnék, hát megmaradna nekem Liza; ez az, amit legalább erősen tudtam.217
217— … так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре господнем-с! Для меня она все составила своим появлением, так что если б и исчезло по воле божьей мое тихое счастье, — так вот, думаю, останется мне Лиза; вот что по крайней мере я твердо знал-с!
– Hát Vasziljevna Natália? – kérdezte Velcsaninov.218
218— А Наталья Васильевна? — спросил Вельчанинов.
– Vasziljevna Natália? – kérdezte Pavlovics Pál alázatoskodva, – hiszen ismerte őt, emlékezhetik rá, nem szeretett sokat beszélni, de mikor halálos ágyán elbúcsúzott tőle… hát akkor mindent elmondott! Azt mondom: „halálos ágyán”, pedig halála előtt már egy nappal elkezdett izgatódni, haragudni, hogy – azt mondja – őt orvosságokkal akarják tönkregyógyítani, hogy neki egyszerű láza van s mindkét doktorunk semmit sem tud s hogy mihelyt hazajön Koch (emlékezik ön a mi öregecskénkre, a törzsorvosra), hát ő két hét alatt felépül a betegségéből! Már kimúlása előtt öt órával eszébe jutott, hogy három hét mulva okvetetlenül meg kell látogatnunk egy nénit a nevenapja alkalmából, aki, véleménye szerint, a Liza keresztanyja volt…219
219— Наталья Васильевна? — покривился Павел Павлович. — Ведь вы ее знаете, помните-с, она много высказывать не любила, но зато как прощалась с нею на смертном одре… тут-то вот все и высказалось-с! И вот я вам сказал сейчас "на смертном одре-с"; а меж тем вдруг, за день уже до смерти, волнуется, сердится, — говорит, что ее лекарствами залечить хотят, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслят, и как только вернется Кох (помните, штаб-лекарь-то наш, старичок), так она через две недели встанет с постели! Да куда, уже за пять аж только часов до отхода вспоминала, что через три недели непременно надо тетку, именинницу, посетить, в имении ее, Лизину крестную мать-с…
Velcsaninov hirtelen felállt, de még mindig nem eresztette el a Liza kezét. Úgy rémlett neki a többi közt, hogy a leánykának apjára meresztett tekintetében valami szemrehányás volt.220
220Вельчанинов вдруг поднялся со стула, все еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочим, показалось, что в горячем взгляде девочки, устремленном на отца, было что-то укорительное.
– Nem beteg ez a gyerek? – kérdezte furcsán, sietve.221
221— Она не больна? — как-то странно, торопливо спросил он.
– Úgy látszik, hogy nem… de… körülményeink úgy alakultak itt, – felelt Pavlovics Pál keserűen; – a gyerek olyan különös, amellett ideges, anyja halála után két hétig beteg volt, hisztériás. Hiszen milyen sírás volt itt akkor is, mikor ön bejött – hallod, Liza, hallod? S miért? Csak azért, hogy én elmegyek s őt itthagyom, ez pedig szerinte azt jelenti, hogy én őt nem szeretem már annyira, mint szerettem a mama életében -: ezzel vádol ő engem. Hogy támadhat ilyen fantáziája ilyen gyermeknek, akinek csak játszania kellene! Bár itt még játszania sincs kivel.222
222— Кажется бы, нет-с, но… обстоятельства-то вот наши так здесь сошлись, — проговорил Павел Павлович с горестною заботливостью, — ребенок странный и без того-с нервный, после смерти матери больна была две недели, истерическая-с. Давеча ведь какой у нас плач был, как вы вошли-с, — слышишь, Лиза, слышишь? — а ведь из-за чего-с? Все в том, что я ухожу и ее оставляю, значит, дескать, что уж и не люблю больше так, как ее при мамаше любил, — вот в чем обвиняет меня. И забредет же в голову такая фантазия такому еще ребенку-с, которому бы только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем.
– Hát hogy vannak önök itt? talán csak éppen ketten.223
223— Так как же вы… вы здесь разве совсем только вдвоем?
– Egészen egyedül; legfeljebb egy szolgáló szokott napjában egyszer szolgálattétel végett megjelenni.224
224— Совсем одинокие-с; служанка только разве прислужить придет, раз на дню.
– Ha ön elmegy, őt így magára hagyja?225
225— А уходите, ее одну так и оставляете?
– Hát mi mást tehetek? Tegnap, mikor hazulról elmentem, még be is zártam őt ebbe a szobába, azért volt ma a nagy sírás. De hát mit tehettem egyebet, tessék csak meggondolni: tegnapelőtt, mikor nem voltam itthon, kiment az udvarra s ott egy fiú követ dobott a fejéhez. Azután sírva kérdezősködik az udvaron mindenkitől, hogy hova mentem? Hát ez már csak nem helyes. De magam is hibás vagyok: elmegyek egy órára s aztán csak másnap reggel térek haza, mint történt tegnap is. Még jó, hogy a háziasszonyunk távollétemben kinyittatta az ajtót, lakatost hivatott, – gyalázat ez és magam is valódi szörnyetegnek tartom magamat. Mindez pedig az elborulástól.226
226— А то как же-с? А вчера уходил, так даже запер ее, вот в той комнатке, из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что же было делать, посудите сами: третьего дня сошла она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет да и бросится у всех на дворе расспрашивать: куда я ушел? а ведь это нехорошо-с. Да и я-то хорош: уйду на час, а приду на другой день поутру, так и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка без меня отперла ей, слесаря призывала замок отворить, — даже срам-с, — подлинно сам себя извергом чувствую-с. Все от затмения-с…
– Papa! – szólalt meg félénken és nyugtalanul a leányka.227
227— Папаша! — робко и беспокойно проговорила девочка.
– No már megint! Már megint amiatt! Mit mondtam az imént?228
228— Ну, вот и опять! опять ты за то же! что я давеча говорил?
– Nem fogok többet, nem! – szólt a leányka ijedten, gyorsan összetéve a kezét apja előtt.229
229— Я не буду, я не буду, — в страхе, торопливо складывая перед ним руки, повторила Лиза.
– Ez így nem mehet tovább önöknél, – monda türelmetlenül Velcsaninov olyan hangon, amely parancsoláshoz szokott. – Hiszen ön… hiszen ön tehetős ember; hát hogy jut ön ilyen lakásba, ilyen környezetbe?230
230— Так не может продолжаться у вас, при такой обстановке, — нетерпеливо заговорил вдруг Вельчанинов голосом власть имеющего. — Ведь вы… ведь вы человек с состоянием же; как же вы у так — во-первых, в этом флигеле и при такой обстановке?
– Már hogy a melléképületbe? Hiszen talán már egy hét mulva elutazunk, hiszen már úgyis sok pénzt elköltöttünk, még ha olyan tehetős volnék is…231
231— Во флигеле-то-с? да ведь через неделю, может, уже и уедем-с, а денег и без того много потратили, хотя бы и с состоянием-с…
– No elég, elég! – vágott közbe Velcsaninov egyre növekedő türelmetlenséggel, mintha azt akarta volna mondani: „ne is beszélj, úgyis tudom mindazt, amit mondasz, azt is tudom: milyen szándékkal beszélsz.” – Hallja csak, én egy ajánlatot teszek önnek: ön az imént azt mondta, hogy ön egy, legfeljebb két hétig marad itt. Van nekem itt egy házam, vagyis olyan ismerős családom, amelynél én mintha csak otthon volnék – ma húsz év óta. Ez a Pogorjelczevék családja. Pogorjelczev Pavlovics Sándor titkos tanácsos; talán még tehet is valamit az ön dolgában. Ők most a nyaralójukban vannak. Pompás saját nyaralójuk van. Pogorjelczeva Petrovna Klaudia nekem mintha testvérem, anyám volna. Nyolc gyerekük van. Adja ide nekem Lizát s én őt azonnal elviszem oda… ne vesztegessünk sok időt. Ők szívesen magukhoz veszik a leánykát erre az egész időre, szépen fognak vele bánni, akár csak a saját édes gyerekükkel.232
232— Ну, довольно, довольно, — прервал его Вельчанинов все с более и более возраставшим нетерпением, как бы явно говоря: "Нечего говорить, все знаю, что ты скажешь, и знаю, с каким намерением ты говоришь!" — Слушайте, я вам делаю предложение: вы сейчас сказали, что останетесь неделю, пожалуй, может, и две. У меня здесь есть один дом, то есть такое семейство, где я как в родном своем углу, — вот уже двадцать лет. Это семейство одних Погорельцевых. Погорельцев Александр Павлович, тайный советник; даже вам, пожалуй, пригодится по вашему делу. Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них восемь человек детей. Дайте я сейчас же свезу к ним Лизу… я для того, чтоб времени не терять. Они с радостью примут, на все это время, обласкают, как родную дочь, как родную дочь!
Roppant türelmetlen volt s ezt nem palástolta.233
233Он был в ужасном нетерпении и не скрывал этого.
– Ez valahogy nem lehetséges, – felelt Pavlovics Pál morgással és – amint Velcsaninov látni vélte – ravaszul nézett annak a szemébe.234
234— Это как-то уж невозможно-с, — проговорил Павел Павлович, с ужимкою и хитро, как показалось Вельчанинову, засматривая ему в глаза.
– Miért? Miért ne volna lehetséges?235
235— Почему? Почему невозможно?
– Hát hogy adhatnám én ki magamtól a gyereket olyan hirtelenében, – még ha olyan jóbarátnak is, mint ön, – nem az, hogy… De mindenesetre ismeretlen családba és olyan előkelő társaságba, amelyben még nem is tudom: hogyan fogadnák őt.236
236— Да как же-с, отпустить так ребенка, и вдруг-с — положим, с таким искренним благоприятелем, как вы, я не про то-с, но все-таки в дом незнакомый, и такого уж высшего общества-с, где я еще и не знаю, как примут.
– Hiszen mondtam, hogy úgy vagyok velük, mintha testvérük volnék, – szólt szinte kiabálva Velcsaninov. – Petrovna Klaudia szerencséjének fogja tartani, ha csak egy szót szólok is. Mintha a saját leányomról volna szó… de ördögadtát! önmaga is jól tudja, hogy csak azért beszél, mert fecsegni szeret… minek erről sokat beszélni!237
237— Да я же сказал вам, что я у них как родной, — почти в гневе закричал Вельчанинов. — Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь… да черт возьми, ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать… чего же уж тут говорить!
Még toppantott is a lábával.238
238Он даже топнул ногой.
– Én csak avégett, hogy nem lenne-e az nagyon különös? Nekem is csak meg kellene őt néznem egyszer-másszor, mert teljesen apa nélkül csak nem maradhat? Hehehe… s még olyan előkelő családban!239
239— Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с? Все-таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней наведаться, а то как же совсем без отца-то-с? хе-хе… и в такой важный дом-с.
– Az a legegyszerűbb család és éppen nem „előkelő”, – kiabált Velcsaninov, – mondom, hogy sok ott a gyerek. Ő ott egészen újjá születik, éppen azért… önt pedig akár holnap bemutathatom, ha úgy akarja. Különben is meg kell, hogy látogassa ön őket és megköszönje a szívességet; mindennap is odamehetünk, ha ön úgy akarja…240
240— Да это простейший дом, а вовсе не "важный"! — кричал Вельчанинов, — говорю вам, там детей много. Она там воскреснет, все для этого… А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить; каждый день будем ездить, если хотите…
– Mégis csak…241
241— Все как-то-с…
– Ostobaság! S az a lényeges, hogy ezt ön is tudja. Hallja: jöjjön el hozzám estefelé, háljon is ott, ha úgy tetszik s korán reggel odamegyünk, hogy tizenkettőre ott legyünk.242
242— Вздор! Главное в том, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй, а поутру пораньше и поедем, чтобы в двенадцать там быть.
– Jótevőm! Még hogy önnél is háljak, – egyezett belé rögtön ellágyulva Pavlovics Pál, – valóban jótéteményt cselekszik ön… de hol van azoknak a nyaralójuk?243
243— Благодетель вы мой! Даже и ночевать у вас… — с умилением согласился вдруг Павел Павлович, — подлинно благодеяние оказываете… а где ихняя дача-с?
– A nyaraló Lesznojeban van.244
244— Дача их в Лесном.
– De hogy leszünk a ruhájával? Mert olyan előkelő háznál, hozzá még nyaralóban, hiszen ön is tudhatja… Az apai szív…245
245— Только вот как же ее костюм-с? Потому-с в такой знатный дом, да еще на даче-с, сами знаете… Сердце отца-с!
– Hát milyen a ruhája? Ő most gyászol. Ez a lehető legilledelmesebb ruha. Csak a fehérneműje volna különb, meg a keszkenője. (A keszkenő s az alóla kilátszott fehérnemű valóban igen szennyes volt.)246
246— А какой ее костюм? Она в трауре. Разве может быть у ней другой костюм? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вот белье бы почище, косыночку… (Косыночка и выглядывавшее белье были действительно очень грязны.)
– Rögtön át kell öltöznie, – izgett-forgott Pavlovics Pál – s a többi szükséges alsóruhát is rögtön összeszedjük; mosásban van Szüszojevna Máriánál.247
247— Сейчас же, непременно переодеться, — захлопотал Павел Павлович, — а прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем; оно у Марьи Сысоевны в стирке-с.
– Akkor hát kocsiért kellene küldeni, – vágott közbe, Velcsaninov, csak mentől hamarabb, ha lehet.248
248— Так велеть бы послать за коляской, — перебил Вельчанинов, — и скорей, если б возможно.
De akadály jött közbe: Liza határozottan ellenkezett; az egész beszélgetést remegve hallgatta s ha Velcsaninov a Pavlovics Pál rábeszélése közben ráért volna figyelmesebben nézni Lizára, hát teljes kétségbeesést láthatott volna annak arcocskáján.249
249Но оказалось препятствие: Лиза решительно воспротивилась, все время она со страхом прислушивалась, и если бы Вельчанинов, уговаривая Павла Павловича, имел время пристально к ней приглядеться, то увидел бы совершенное отчаяние на ее личике.
– Én nem megyek oda, – mondotta halkan és eltökélten.250
250— Я не поеду, — сказала она твердо и тихо.
– Látja, látja: egészen az anyja.251
251— Вот, вот видите-с, вся в мамашу!
– Nem vagyok olyan, mint a mama, nem! – kiabált Liza, kétségbeesetten tördelve kezeit s mintha mentegetődzni akart volna azért a szörnyű szemrehányásért, hogy ő olyan, mint a mamája volt, – papám, papám, ha ön elhagy engem…252
252— Я не в мамашу, я не в мамашу! — выкрикивала Лиза, в отчаянии ломая свои маленькие руки и как бы оправдываясь перед отцом в страшном упреке, что она в мамашу. — Папаша, папаша, если вы меня кинете…
Aztán hirtelen a megijedt Velcsaninovnak esett:253
253Она вдруг накинулась на испугавшегося Вельчанинова.
– Ha ön engem elvisz, akkor én…254
254— Если вы возьмете меня, так я…
De nem bírt egyebet mondani; Pavlovics Pál megkapta a kezét, majdnem a gallérját s immár leplezetlen haraggal vonszolta be a kis szobába, ott újra suttogás, elfojtott sírás hallatszott. Velcsaninov már maga is be akart oda menni, de Pavlovics Pál kijött hozzá és őszinte mosolygással jelentette, hogy Liza mindjárt kijön. Velcsaninov kerülte a tekintetét és igyekezett oldalra nézni.255
255Но она не успела ничего выговорить далее; Павел Павлович схватил ее за руку, чуть не за шиворот, и уже с нескрываемым озлоблением потащил ее в маленькую комнатку. Там опять несколько минут происходило шептанье, слышался заглушенный плач. Вельчанинов хотел было уже идти туда сам, но Павел Павлович вышел к нему и с искривленной улыбкой объявил, что сейчас она выйдет-с. Вельчанинов старался не глядеть на него и смотрел в сторону.
Megjelent Szüszojevna Mária is, az az asszony, akivel az imént idejövet a folyosón találkozott és megjelenvén elkezdette egy csinos kis táskába a magával hozott Liza fehérneműit berakni.256
256Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встретил он, входя давеча в коридор, и стала укладывать в хорошенький маленький сак, принадлежавший Лизе, принесенное для нее белье.
– Ön talán el akarja vinni a leánykát, bátyuskám? – kérdezte Velcsaninovtól, – talán önnek családja van? Jól teszi bátyuskám: Sodomától menti meg ezt a jó gyereket.257
257— Вы, что ли, батюшка, девочку-то отвезете? — обратилась она к Вельчанинову, — семейство, что ли, у вас? Хорошо, батюшка, сделаете: ребенок смирный, от содома избавите.
– Nocsak, Szüszojevna Mária, mit beszél maga, – dünnyögött Pavlovics Pál.258
258— Уж вы, Марья Сысоевна, — пробормотал было Павел Павлович.
– Mit, Szüszojevna Mária? Tudom, hogy Szüszojevna Mária vagyok. Hát nem Sodoma van tenálad? Rendjén van-e, hogy egy már értelmes leányka ilyeneket lásson? Megjött a kocsija, bátyuskám, – Lesznojéba?259
259— Что Марья Сысоевна! Меня и все так величают. Аль у тебя не содом? Прилично ли робеночку с понятием на такой срам смотреть? Коляску-то привели вам, батюшка, — до Лесного, что ли?
– Igen, igen.260
260— Да, да.
– No, ideje is már!261
261— Ну и в добрый час!
Liza halványan, lesütött szemmel jött ki és felvette a táskáját. Velcsaninovra rá sem pillantott; erőt vett magán és nem rohant apja ölelésére, mint az imént, még búcsúzáskor sem; látnivaló volt, hogy rá sem akart nézni. Apja szelíden megcsókolta és megsímogatta a fejét; eközben Liza ajkai elgörbültek és álla megremegett, de azért mégsem emelte fel apjára a szemét. Pavlovics Pál mintha sápadt lett volna, kezei remegtek – ezt világosan észrevette Velcsaninov, bár mindent elkövetett, hogy rá ne nézzen. Csak egy kívánsága volt: hogy mentől előbb elmehessenek. „Majd azután – de miben is volnék én hibás? – gondolta magában, – így kellett ennek lenni”. Lementek; lent Liza összecsókolódzott Szüszojevna Máriával s csak miután a kocsira felült, nézett fel az apjára – s akkor összecsapta a kezét és felkiáltott; még egy pillanat és kiugrott volna hozzá a kocsiból, de akkor a lovak elindultak.262
262Лиза вышла бледненькая, с потупленными глазками, и взяла сак. Ни одного взгляда в сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, как давеча, обнимать отца, даже при прощанье; видимо, даже не хотела поглядеть на него. Отец прилично поцеловал ее в головку и погладил; у ней закривилась при этом губка и задрожал подбородок, но глаз она на отца все-таки не подняла. Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали — это ясно заметил Вельчанинов, хотя всеми силами старался не смотреть на него. Одного ему хотелось: поскорей уж уехать. "А там что ж, чем же я виноват? — думал он. — Так должно было быть". Сошли вниз, тут расцеловалась с Лизой Марья Сысоевна, и, только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца — и вдруг всплеснула руками и вскрикнула; еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись.
VI.263
263VI.
Tétlen ember új fantáziája.264
264НОВАЯ ФАНТАЗИЯ ПРАЗДНОГО ЧЕЛОВЕКА
– Talán rosszul érzi magát? – ijedt meg Velcsaninov; megállítom a kocsit és vizet hozatok…265
265— Уж не дурно ли вам? — испугался Вельчанинов. — Я велю остановить, я велю вынести воды…
Liza lázas, szemrehányó tekintetet vetett rá.266
266Она вскинула на него глазами и горячо, укорительно поглядела.
– Hova visz ön engem? – kérdezte élesen, szaggatott hangon.267
267— Куда вы меня везете? — проговорила она резко и отрывисто.
– Igen jó házba, Liza. Nagyon szép nyaralóban vannak most; van sok gyerek a háznál, ott szeretni fogják önt, jó emberek… Ne haragudjék rám, Liza, én önnek javát akarom…268
268— Это прекрасный дом, Лиза. Они теперь на прекрасной даче; там много детей, они вас там будут любить, они добрые… Не сердитесь на меня, Лиза, я вам добра хочу…
Volt ismerősei különösnek találták volna őt e pillanatban, ha meglátták volna.269
269Странен бы показался он в эту минуту кому-нибудь из знавших его, если бы кто из них мог его видеть.
– Milyen… milyen… oh milyen rossz ön! – monda Liza visszafojtott sírásától lihegve és rá-szikráztatva haragos szép szemeit.270
270— Как вы, — как вы, — как вы… у, какие вы злые! — сказала Лиза, задыхаясь от подавляемых слез и засверкав на него озлобленными прекрасными глазами.
– Liza, én…271
271— Лиза, я…
– Rossz ön, rossz, rossz! – ismételte kezeit tördelve.272
272— Вы злые, злые, злые! — Она ломала свои руки.
Velcsaninov végkép megzavarodott.273
273Вельчанинов совсем потерялся.
– Édes Lizám, ha tudná, hogy mit tesz velem!274
274— Лиза, милая, если б вы знали, в какое отчаяние вы меня вводите!
– Igaz, hogy ő holnap eljön? Igaz? – kérdezte parancsoló hangon.275
275— Это правда, что он завтра приедет? Правда? — спросила она повелительно.
– Igaz, igaz! Én magam hozom el őt; fogom és elhozom.276
276— Правда, правда! Я его сам привезу; я его возьму и привезу.
– Megcsal bennünket, – suttogta Liza, szemét lesütve.277
277— Он обманет, — прошептала Лиза, опуская глаза в землю.
– Talán ő nem szereti önt, Liza?278
278— Разве он вас не любит, Лиза?
– Nem szeret.279
279— Не любит.
– Bántotta? megbántotta?280
280— Он вас обижал? Обижал?
Liza sötéten nézett rá s nem felelt. Megint elfordult tőle és makacsul hallgatott. Velcsaninov elkezdte őt megnyugtatni, hévvel beszélt, lázban volt. Liza gyanakodva, ellenséges indulattal hallgatta, de hallgatta. Ez a figyelmezés nagyon megörvendeztette Velcsaninovot s még azt is magyarázni kezdte neki, hogy mi az iszákos ember. Elmondta, hogy ő szeretni fogja Lizát és gondja lesz az apjára. Liza végre felemelte a szemét és áthatóan nézett rá. Velcsaninov elbeszélte, hogy ismerte a Liza mamáját s látta, hogy szórakoztatja őt elbeszéléseivel. Lassankint felelgetni kezdett Liza a kérdésekre, de röviden, óvatosan és makacsul. A főkérdésekre azonban nem válaszolt: makacsul hallgatott mindazon kérdésekre, melyek apjához való régebbi viszonyát illették. Velcsaninov megfogta beszéd közben a kezét, mint a multkor és el nem bocsátotta; Liza pedig nem vonta azt el. Különben nem hallgatott mindig a leányka; mégis csak felelgetett, ha nem világos szavakkal is, elmondta, hogy apját jobban szerette, mint a mamáját, mert az is jobban szerette őt, mama pedig kevésbé szerette; de a mama, mikor haldoklott, nagyon csókolgatta őt és nagyon sírt, mikor a többiek kimentek a szobából s ők ketten maradtak… s hogy most legjobban szereti a mamát, jobban mint akárkit, de akárkit is a világon és minden éjjel mindenkinél jobban szereti. Hanem a leányka valóban büszke volt: rajtakapván magát, hogy eljárt a szája, hirtelen megint elzárkózott és elhallgatott; szinte gyűlölettel nézett Velcsaninovra azért, hogy az rávitte őt az elszólásra. Az út vége felé hisztériája csaknem egészen eltűnt, de nagyon tűnődő lett s vadul, komoran, eltökélt, sötét csökönyösséggel hallgatott. Ami azt illeti, hogy őt most idegen házba viszik, ahol ő még sohasem volt, hát ez – amint látszott – egyelőre nem igen bántotta őt. Valami más gyötörte őt: ezt jól látta Velcsaninov; kitalálta, hogy Liza szégyenli őt, szégyenli különösen azt, hogy apja oly könnyen eleresztette, mintha odadobta volna őt Velcsaninovnak.281
281Лиза мрачно посмотрела на него и промолчала. Она опять отвернулась от него и сидела, упорно потупившись. Он начал ее уговаривать, он говорил ей с жаром, он был сам в лихорадке. Лиза слушала недоверчиво, враждебно, но слушала. Внимание ее обрадовало его чрезвычайно: он даже стал объяснять ей, что такое пьющий человек. Он говорил, что сам ее любит и будет наблюдать за отцом. Лиза подняла наконец глаза и пристально на него поглядела. Он стал рассказывать, как он знал еще ее мамашу, и видел, что завлекает ее рассказами. Мало-помалу она начала понемногу отвечать на его вопросы, — но осторожно и односложно, с упорством. На главные вопросы она все-таки ничего не ответила: она упорно молчала обо всем, что касалось прежних ее отношений к отцу. Говоря с нею, Вельчанинов взял ее ручку в свою, как давеча, и не выпускал ее; она не отнимала. Девочка, впрочем, не все молчала; она все-таки проговорилась в неясных ответах, что отца она больше любила, чем мамашу, потому что он всегда прежде ее больше любил, а мамаша прежде ее меньше любила; но что когда мамаша умирала, то очень ее целовала и плакала, когда все вышли из комнаты и они остались вдвоем… и что она теперь ее больше всех любит, больше всех, всех на свете, и каждую ночь больше всех любит ее. Но девочка была действительно гордая: спохватившись о том, что она проговорилась, она вдруг опять замкнулась и примолкла; даже с ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившего ее проговориться. Под конец пути истерическое состояние ее почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрела как дикарка, угрюмо, с мрачным, предрешенным упорством. Что же касается до того, что ее везут теперь в незнакомый дом, в котором она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамест смущало. Мучило ее другое, это видел Вельчанинов; он угадывал, что ей стыдно его, что ей именно стыдно того, что отец так легко ее с ним отпустил, как будто бросил ее ему на руки.
„Beteg ez a leányka, – gondolta Velcsaninov – s úgy lehet: igen beteg; elkínozták… oh, az a részeges szörnyeteg! Most már megértem én őt!” Siettette a kocsist: sokat várt a nyaralótól, a levegőtől, a kerttől, a gyerekektől, az új, ismeretlen élettől, meg a még lesz… Abban, hogy mi lesz még, egy cseppet sem kételkedett; erre nézve teljes, világos reménységei voltak. Egyet bizonyosan tudott: hogy soha ő még nem érezte azt, amit most érez s hogy ez már egész életére megmarad. „Ez a cél, ez az élet!” gondolta fellelkesülve.282
282"Она больна, — думал он, — может быть, очень; ее измучили… О пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!" Он торопил кучера; он надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь, а там, потом… Но в том, что будет после, он уже не сомневался нисколько; там были полные, ясные надежды. Об одном только он знал совершенно: что никогда еще он не испытывал того, что ощущает теперь, и что это останется при нем на всю его жизнь! "Вот цель, вот жизнь!" — думал он восторженно.
Sok gondolata támadt most, de nem állott meg egyiknél sem, mert csökönyösen kerülte a részleteket: részletek nélkül minden világos, megbolygathatatlan maradt. Főterve magamagától szerződött: „majd lehet hatni arra a semmirekellőre, – ábrándozott magában, – ha egyesült erővel látunk hozzá s itt, Pétervárott, Pogorjelczevéknél fogja hagyni Lizát, ha eleinte csak rövid időre is és egyedül fog innen elutazni; Liza pedig az enyém marad; ez az egész, de kell-e több? És… és ő ezt persze maga is kívánja; de minek is gyötörné Lizát tovább?”283
283Много мелькало в нем теперь мыслей, но он не останавливался на них и упорно избегал подробностей: без подробностей все становилось ясно, все было нерушимо. Главный план его сложился сам собою: "Можно будет подействовать на этого мерзавца, — мечтал он, — соединенными силами, и он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу, хотя сначала только на время, на срок, и уедет один; а Лиза останется мне; вот и все, чего же тут более? И… и, конечно, он сам этого желает; иначе зачем бы ему ее мучить".
Végre megérkeztek. Pogorjelczevék nyaralója igazán gyönyörű helyecske volt. Legelébb is gyerekek lompos hada jött elibök, akik csak úgy özönlöttek ki a nyaraló terraszára. Velcsaninov már régen nem volt itt s a gyerekek öröme véghetetlen volt, mert szerették őt. A nagyobbkák kiáltoztak legelébb is rá, még mielőtt a kocsiból leszállt volna.284
284Наконец приехали. Дача Погорельцевых была действительно прелестное местечко; встретила их прежде всех шумная ватага детей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчанинов уже слишком давно тут не был, и радость детей была неистовая: его любили. Постарше тотчас же закричали ему, прежде чем он вышел из коляски:
„Mit csinál a pöre? Mennyire jutott a pörével?” Ezt felkapták a kisebbek is és csiripelve szegődtek az idősebbekhez. A házbeliek mindig ingerkedtek vele a pörét illetőleg. A gyerekek meglátva Lizát, rögtön körülfogták s néma, gyermekes, merev kíváncsisággal nézegették. Megjelent Petrovna Klaudia, utána pedig a férje is. Ezek is nevetve tudakozódtak a pör állása felől.285
285— А что процесс, что ваш процесс? — Это подхватили и самые маленькие и со смехом визжали вслед за старшими. Его здесь дразнили процессом. Но, увидев Лизу, тотчас же окружили ее и стали ее рассматривать с молчаливым и пристальным детским любопытством. Вышла Клавдия Петровна, а за нею ее муж. И она и муж ее тоже начали, с первого слова и смеясь, вопросом о процессе.
Petrovna Klaudia körülbelül harmincöt éves, telt idomzatú s még szép, barna asszony volt, friss és piros arccal. Férje mintegy ötvenöt éves, eszes, ravasz, de főképpen igen jószívű ember. Házuk a szó teljes értelmében családias zuga volt Velcsaninovnak, mint ahogy ő azt maga mondta. De különös körülmény is lappangott itt: ezelőtt vagy húsz évvel ez a Petrovna Klaudia kevésbe mult, hogy férjhez nem ment Velcsaninovhoz, aki akkor még suhanc diák-ember volt. Ez a szerelme első volt, lángoló, nevetséges és igen szép. De az lett a vége, hogy Petrovna Klaudia mégis csak Pogorjelczevhez ment feleségül. Vagy három év multán újra találkoztak és minden csendes, derűs barátsággal végződött. Egymáshoz való viselkedésükben megmaradt mindig valami melegség, valami különös fény, mely e viszonyt beragyogta. Velcsaninov emlékeiben ez a viszony tiszta, kifogástalan volt s úgy lehet, hogy éppen csak ez az egy. Ebben a családban egyszerű, báva, jó ember volt, dajkálta a gyereket, nem alakoskodott soha, beismert mindent és meggyónt mindent. Nem egyszer megfogadta Pogorjelczevéknek, hogy még néhány évig ott él a társaságban, azután véglegesen őhozzájuk költözik, hogy többé el ne váljon tőlük. Magában erről a szándékról igen komolyan gondolkozott.286
286Клавдия Петровна была дама лет тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом. Муж ее был лет пятидесяти пяти, человек умный и хитрый, но добряк прежде всего. Их дом был в полном смысле "родной угол" для Вельчанинова, как сам он выражался. Но тут скрывалось еще особое обстоятельство: лет двадцать назад эта Клавдия Петровна чуть было не вышла замуж за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смешная и прекрасная. Кончилось, однако же, тем, что она вышла за Погорельцева. Лет через пять опять встретились, и все кончилось ясной и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота в их отношениях, какой-то особенный свет, озарявший эти отношения. Тут все было чисто и безупречно в воспоминаниях Вельчанинова и тем дороже для него, что, может быть, единственно только тут это и было. Здесь, в этой семье, он был прост, наивен, добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался во всем и исповедовался во всем. Он клялся не раз Погорельцевым, что поживет еще немного в свете, а там переедет к ним совсем и станет жить с ними, уже не разлучаясь. Про себя он думал об этом намерении вовсе не шутя.
Elég részletesen elmondott nekik Lizáról mindent, amit elmondani kellett; elég volt csak az egyszerű kérés is, minden magyarázgatás nélkül. A gyerekek körülfogták Lizát és kivitték a kertbe játszani. Félórai élénk beszélgetés után Velcsaninov felállt és búcsúzni kezdett. Olyan türelmetlen volt, hogy az mindenkinek feltűnt. Mindnyájan csodálkoztak: három hete már, hogy nem volt itt s most félórai időzés után el akar menni! Velcsaninov nevetett és megígérte, hogy holnap megint eljön. Említették neki, hogy nagyon fel van indulva; erre megfogta Petrovna Klaudia kezét s azon ürügy alatt, hogy valami igen fontos dolgot elfelejtett megmondani, bevezette azt egy másik szobába.287
287Он довольно подробно изложил им о Лизе все, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всяких особенных изложений. Клавдия Петровна расцеловала "сиротку" и обещала сделать все с своей стороны. Дети подхватили Лизу и увели играть в сад. Через полчаса живого разговора Вельчанинов встал и стал прощаться. Он был в таком нетерпении, что всем это стало заметно. Все удивились; не был три недели и теперь уезжает через полчаса. Он смеялся и клялся, что приедет завтра. Ему заметили, что он в слишком сильном волнении; он вдруг взял за руки Клавдию Петровну и под предлогом, что забыл сказать что-то очень важное, отвел ее в другую комнату.
– Emlékezik-e még, hogy mit mondtam én önnek s egyedül csak önnek, – úgy, hogy a férje se tudjon róla, – az én T.-beli egyévi tartózkodásomról?288
288— Помните вы, что я вам говорил, — вам одной, и чего даже муж ваш не знает, — о т-ском годе моей жизни?
– Nagyon jól emlékszem; gyakran beszélt ön arról.289
289— Слишком помню; вы часто об этом говорили.
– Nem beszéltem, hanem gyóntam és csak önnek, egyedül önnek. Sohasem említettem ön előtt annak a nőnek a nevét; Truszoczkijné volt az, ennek a Truszoczkijnak a felesége. Meghalt és Liza az ő leánya – az én leányom.290
290— Я не говорил, а я исповедовался, и вам одной, вам одной! Я никогда не называл вам фамилии этой женщины; она — Трусоцкая, жена этого Трусоцкого. Это она умерла, а Лиза, ее дочь, — моя дочь!
– Bizonyos ez? Nem téved ön? – kérdezte Petrovna Klaudia némi izgatottsággal.291
291— Это наверно? Вы не ошибаетесь? — спросила Клавдия Петровна с некоторым волнением.
– Teljesen bizonyos, nem tévedek, – felelt ünnepiesen Velcsaninov.292
292— Совершенно, совершенно не ошибаюсь! — восторженно проговорил Вельчанинов.
És lehetőleg röviden, sietve s roppantul izgatottan elmondott mindent. Petrovna Klaudia mindent tudott már régen, csak az illető nő nevét nem. Velcsaninov annyira félt annak még a gondolatától is, hogy valamelyik ismerőse valamikor találkozhatik Truszoczkijnével s elgondolja, hogy ő annyira szerethette azt a nőt, – hogy még egyetlen barátjának, Petrovna Klaudiának, sem merte eddig „annak a nőnek” a nevét felfedezni.293
293И он рассказал сколько мог вкратце, спеша и волнуясь ужасно, — все. Клавдия Петровна и прежде знала это все, но фамилии этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь из знающих его встретит когда-нибудь m-me Трусоцкую и подумает, что он мог так любить эту женщину, что даже Клавдии Петровне, единственному своему другу, он не посмел открыть до сих пор имени "этой женщины".
– S az apa semmit sem tud? – kérdezte Petrovna Klaudia, miután Velcsaninovot hallgatta.294
294— И отец ничего не знает? — спросила та, выслушав рассказ.
– N-nem, az is tudja… Éppen az gyötör engem, hogy nem jöttem még egészen tisztába a dologgal! – folytatta hevesen Velcsaninov. – Tudja ő, tudja; ezt ma is, tegnap is észrevettem. De meg kell tudnom, hogy mennyi az, amit ő tud? Azért is sietek most. Ma este eljön hozzám. Különben nem tudom: honnan tudhatná – vagyis honnan tudhatna mindent? Bagantovról mindent tud, ez kétségtelen. De énrólam? Tudja ön, hogy hasonló esetekben mennyire rá tudják beszélni a nők a férjeiket. Ha az ég angyala leszáll a földre – a férj még annak sem hisz, de a feleségének igen! Ne ingassa a fejét, ne ítéljen el engem, én magam elítéltem már magamat mindenben, régen, nagyon régen! Nézze csak: az imént az ő szállásán annyira bizonyosra vettem, hogy ő mindent tud, hogy kompromittáltam előtte magamat. Higgye el: nagyon restellem, fájlalom, hogy tegnap olyan nyersen bántam vele. (Később majd apróra elmondok önnek mindent.) Azzal a bosszús szándékkal jött ő hozzám, hogy tudassa velem, hogy ő tudja a rajta esett sérelmet s hogy ismeri a sértőt is. Ez az egész indító oka annak, hogy olyan ostoba módon, részeg állapotban engem felkeresett. De ez olyan érthető! Azért jött hozzám, hogy szemrehányást tegyen nekem. Általában én magam hevesen viselkedtem tegnap is, ma is! Vigyázatlanul ostobán! Magam árultam el magamat. Miért jött ő éppen akkor hozzám, mikor olyan rossz hangulatban voltam? Ismétlem önnek, hogy Lizát is kínozta, gyötörte a gyereket és bizonyosan azért, hogy szemrehányást tehessen és rosszat hazudhasson legalább a gyerekre! El van keseredve, még ha oly hitványság is őkelme, sőt nagyon is el van keseredve. Persze: nem egyéb ő, mint bohóc, bár régebben bizonyisten, amennyire lehetett, rendes ember volt, de hát az oly természetes, hogy eljött hozzám és velem kötődött! Itt keresztényi türelemmel kell lennünk. S tudja, édes jóságom, én egészen másképpen akarok vele bánni: dédelgetni fogom őt. Ez szinte „jótétemény” lesz az én részemről. Hiszen elvégre is hibás vagyok irányában. Hallja csak, még mondok valamit: egyszer T.-ben négyezer rúbelre volt szükségem s ő egy perc alatt adott nekem annyi pénzt minden írás nélkül, őszintén örülve, hogy szívességet tehetett nekem, én pedig elfogadtam akkor, az ő kezéből vettem át a pénzt, őtőle fogadtam el, érti ön: őtőle, mint barátomtól!295
295— Н-нет, он знает… Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел тут всего! — горячо продолжал Вельчанинов. — Он знает, знает; я это заметил сегодня и вчера. Но мне надо знать, сколько именно он тут знает? Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать, — то есть все-то знать? Про Багаутова он знает все, в этом нет сомнения. Но про меня? Вы знаете, как в этом случае жены умеют заверить своих мужей! Сойди сам ангел с небеси — муж и тому не поверит, а поверит ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я сам себя осуждаю и осудил во всем давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того был уверен, что он знает все, что компрометировал перед ним себя сам. Верите ли: мне так стыдно и тяжело, что я его вчера так грубо встретил. (Я вам потом все еще подробнее расскажу!) Он и зашел вчера ко мне из непобедимого злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик! Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны! Он именно зашел укорить! Вообще я слишком горячо вел это давеча и вчера! Неосторожно, глупо! Сам себя ему выдал! Зачем он в такую расстроенную минуту подъехал? Говорю же вам, что он даже Лизу мучил, мучил ребенка, и, наверно, тоже, чтоб укорить, чтоб зло сорвать хоть на ребенке! Да, он озлоблен, — как он ни ничтожен, но он озлоблен; очень даже. Само собою, это не более как шут, хотя прежде, ей-богу, он имел вид порядочного человека, насколько мог, но ведь это так естественно, что он пошел беспутничать! Тут, друг мой, по-христиански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя, — я хочу к нему совсем перемениться: я хочу обласкать его. Это будет даже "доброе дело" с моей стороны. Потому что ведь все-таки я же перед ним виноват! Послушайте, знаете, я вам еще скажу: мне раз в Т. вдруг четыре тысячи рублей понадобились, и он мне выдал их в одну минуту, безо всякого документа, с искреннею радостью, что мог угодить, и ведь я же взял тогда, я ведь из рук его взял, я деньги брал от него, слышите, брал как у друга!
– Legyen óvatosabb! – jegyezte meg nyugtalanul Petrovna Klaudia, – ön annyira fel van indulva, hogy én önt szinte féltem. Természetes, hogy Liza most már az én leányom is, de sok még ennél az elintéznivaló. Fődolog, hogy legyen most már körültekintőbb, okvetetlenül körültekintőbbnek kell lennie, mikor ön boldogságot érez vagy így fel van indulva; ön túlságosan nagylelkű, mikor boldognak érzi magát, – tette hozzá mosolyogva.296
296— Только будьте осторожнее, — с беспокойством заметила на все это Клавдия Петровна, — и как вы восторженны, я, право, боюсь за вас! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тут так много, так много еще неразрешенного! А главное, будьте теперь осмотрительнее; вам непременно надо быть осмотрительнее, когда вы в счастье или в таком восторге; вы слишком великодушны, когда вы в счастье, — прибавила она с улыбкою.
Mindnyájan kijöttek Velcsaninovot elkísérni; a gyerekek odahozták Lizát is, akivel a kertben játszottak. Liza egészen megvadult, mikor Velcsaninov őt búcsúzásul mindenki szeme láttára megcsókolta és hevesen ismételte azt az ígéretét, hogy holnap az apával együtt el fog jönni. Liza az utolsó pillanatig hallgatott és nézte Velcsaninovot, de most hirtelen megkapta annak a ruhaujját és elvonszolta őt magával valahová félre és könyörögve nézett rá; akart neki valamit mondani. Velcsaninov azonnal bevitte egy másik szobába.297
297Все вышли провожать Вельчанинова; дети привели Лизу, с которой играли в саду. Они смотрели на нее теперь, казалось, еще с большим недоумением, чем давеча. Лиза задичилась совсем, когда Вельчанинов поцеловал ее при всех, прощаясь, и с жаром повторил обещание приехать завтра с отцом. До последней минуты она молчала и на него не смотрела, но тут вдруг схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону, устремив на него умоляющий взгляд; ей хотелось что-то сказать ему. Он тотчас отвел ее в другую комнату.
– Mi az, Liza? – kérdezte gyöngéden, de Liza még mindig félénken nézegetett körül, tovább húzta őt magával egy szögletbe; mindenki elől el akart rejtőzni.298
298— Что такое, Лиза? — нежно и ободрительно спросил он, но она, все еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше в угол; ей хотелось совсем от всех спрятаться.
– Mi az, Liza, mi?299
299— Что такое, Лиза, что такое?
Liza nem felelt, mozdulatlanul nézett kék szemeivel a Velcsaninov szemeibe és egész arcocskája minden vonásában csak esztelen félelem látszott.300
300Она молчала и не решалась; неподвижно глядела в его глаза своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх.
– Ő… felakasztja magát, – suttogta Liza, mintha félrebeszélne.301
301— Он… повесится! — прошептала она как в бреду.
– Ki akasztja fel magát?302
302— Кто повесится? — спросил Вельчанинов в испуге.
– Ő, ő! Az éjjel fel akarta magát egy zsineggel akasztani, – monda a leányka sietve és lihegve, – magam láttam! Már régebben fel akarta magát akasztani, ő mondta ezt nekem, ő mondta. Már régebben is akarta ezt, mindig akarta… Láttam éjjel…303
303— Он, он! Он ночью хотел на петле повеситься! — торопясь и задыхаясь говорила девочка. — Я сама видела! Он давеча хотел на петле повеситься, он мне говорил, говорил! Он и прежде хотел, всегда хотел… Я видела ночью…
– Lehetetlen! – suttogta Velcsaninov elképedten. Liza elkezdte neki a kezét csókolgatni, sírt, zokogásában alig bírt pihegni, kérte, könyörgött neki, de az semmit sem bírt a hisztérikus dadogásból megérteni. És később örökké emlékezetében maradt, ébren és álmában látta a gyötrődő leánykának ezt a fájdalmas tekintetét, esztelen rettegését, mellyel utolsó reménykedésében őrá nézett.304
304— Не может быть! — прошептал Вельчанинов в недоумении. Она вдруг бросилась целовать ему руки; она плакала, едва переводя дыхание от рыданий, просила и умоляла его, но он ничего не мог понять из ее истерического лепета. И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот измученный взгляд замученного ребенка, в безумном страхе и с последней надеждой смотревший на него.
„Hát annyira szereti ez azt az embert? – gondolta féltékenyen és irígyen, mikor lázas türelmetlenséggel a városba visszatért, – maga mondta az imént, hogy anyját jobban szereti… lehet, hogy azt az embert gyűlöli s egyáltalában nem szereti”…305
305"И неужели, неужели она так его любит? — ревниво и завистливо думал он, с лихорадочным нетерпением возвращаясь в город. — Она давеча сама сказала, что мать больше любит… может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит!.."
„S mit jelent az, hogy felakasztja magát? Mit akart ezzel mondani? Hogy az a félbolond felkötné magát? Meg kell ezt tudni, okvetetlenül! Mentől hamarabb intézkedni kell, – végképpen intézkedni!”306
306"И что такое "повесится"? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо все как можно скорее решить, — решить окончательно!"
VII.307
307VII.
Férj és szerető csókolódznak.308
308МУЖ И ЛЮБОВНИК ЦЕЛУЮТСЯ
Roppantul sietett „megtudni”. – „Az imént megkábultam; az imént nem értem rá gondolkozni – gondolta magában, eszébe jutván a Lizával való első találkozás, – no, de most – meg kell tudnom!” Hogy mentől előbb megtudhassa, egyenesen Truszoczkijhez akart hajtatni, de rögtön mást gondolt: „nem; jobb, ha ő maga jön el hozzám, azalatt pedig én elintézem az én átkozott peres ügyeimet!”309
309Он ужасно спешил "узнать". "Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать, — думал он, вспоминая первую встречу свою с Лизой, — ну а теперь — надо узнать". Чтобы поскорее узнать, он в нетерпении велел было прямо везти себя к Трусоцкому, но тотчас одумался: "Нет, пусть лучше он сам ко мне придет, а я тем временем поскорее с этими проклятыми делами покончу".
Lázasan hozzálátott ügyei elintézéséhez; de ezúttal maga is érezte, hogy nagyon szórakozott s hogy ma nem képes a dolgaival foglalkozni. Öt órakor, mikor elindult ebédelni, hirtelen s ezúttal először egy nevetséges gondolata támadt: csakugyan úgy lehet, hogy ő maga zavarja ügyei menetét, mikor beleártja magát a perbe, maga járván-kelvén, hivatalokba szaladgálván és az ügyvédjét zaklatván, aki már bujkálni kezdett előle. És vidáman felkacagott ezen a gondolatán. „Ha ez tegnap jut eszembe, hát roppantul elkeseredtem volna”, – tette hozzá még vígabban. De vigassága ellenére egyre szórakozottabb és türelmetlenebb lett, végre gondolatokba mélyedt; s bár sok mindenbe beleakadt nyugtalan eszmélkedése, nem tudott ebből kihozni semmi olyast, amire szüksége lett volna.310
310За дела он принялся лихорадочно; но в этот раз сам почувствовал, что очень рассеян и что ему нельзя сегодня заниматься делами. В пять часов, когда уже он отправился обедать, вдруг, в первый раз, пришла ему в голову смешная мысль: что ведь и в самом деле он, может быть, только мешает дело делать, вмешиваясь сам в эту тяжбу, сам суетясь и толкаясь по присутственным местам и ловя своего адвоката, который стал от него прятаться. Он весело рассмеялся над своим предположением. "А ведь приди вчера мне в голову эта мысль, я бы ужасно огорчился", — прибавил он еще веселее. Несмотря на веселость, он становился все рассеяннее и нетерпеливее: стал, наконец, задумчив; и хоть за многое цеплялась его беспокойная мысль, в целом ничего не выходило из того, что ему было нужно.
„Nekem ő kell, az az ember! – határozta el végül, – ki kell őt fürkésznem, azután határozok. Itt – párbajról van szó”.311
311"Мне его нужно, этого человека! — решил он наконец. — Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут — дуэль!"
Hét órakor hazatérve, nem találta ott Pavlovics Pált s ezen nagyon elcsodálkozott, majd megharagudott, később elkedvetlenedett, végül pedig félni kezdett: „Isten tudja, mivel fog ez végződni!” – ismételgette fel s alá járva a szobában, vagy kinyujtózva a dívánon és egyre az órát nézve. Végre, már kilenc óra felé, megjelent Pavlovics Pál is. „Ha ez az ember ravaszkodik, akkor sohasem kaphat engem jobban a kezébe, mint most, annyira tehetetlen vagyok”, – gondolta, hirtelen egészen felélénkülve és roppantul felvidulva.312
312Воротясь домой в семь часов, он Павла Павловича у себя не застал и пришел от того в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние; наконец, стал и бояться. "Бог знает, бог знает, чем это кончится!" — повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и все смотря на часы. Наконец, уже около девяти часов, появился и Павел Павлович. "Если бы этот человек хитрил, то никогда бы лучше не подсидел меня, как теперь, — до того я в эту минуту расстроен", — подумал он, вдруг совершенно ободрившись и ужасно повеселев.
Arra az élénk és vidám kérdésre, hogy miért váratott magára olyan sokáig? Pavlovics Pál görbén elmosolyodott, fesztelenül – nem úgy, mint a multkor – leült és hanyagul ledobta gyászfátyolos kalapját egy másik székre. Velcsaninov ezt rögtön meglátta és a fesztelenséget tudomásul vette.313
313На бойкий и веселый вопрос: зачем долго не приходил, — Павел Павлович криво улыбнулся, развязно, не по-вчерашнему, уселся и как-то небрежно отбросил на другой стул свою шляпу с крепом. Вельчанинов тотчас заметил эту развязность и принял к сведенью.
Nyugodtan, minden felesleges szót kerülve, a multkori izgatottság nélkül, számadás hangján elmondta: hogy vitte el Lizát, mily szívesen fogadták ott, milyen jó lesz ott neki, aztán lassankint, mintha egészen megfeledkezett volna Lizáról, észrevétlenül átvitte a szót kizárólag Pogorjelczevékre, – t. i. hogy milyen kedves emberek azok, mily régi ismerőse ő azoknak, mily derék, sőt befolyásos ember Pogorjelczev, stb. Pavlovics Pál szórakozottan hallgatta s időnkint a szemöldöke alól kedvetlen, alattomos gúnymosollyal nézett az elbeszélőre.314
314Спокойно и без лишних слов, без давешнего волнения, рассказал он, в виде отчета, как он отвез Лизу, как ее мило там приняли, как это ей будет полезно, и мало-помалу, как бы совсем и забыв о Лизе, незаметно свел речь исключительно только на Погорельцевых, — то есть какие это милые люди, как он с ними давно знаком, какой хороший и даже влиятельный человек Погорельцев и тому подобное. Павел Павлович слушал рассеянно и изредка исподлобья с брезгливой и плутоватой усмешкой поглядывал на рассказчика.
– Indulatos ember ön, – dörmögte valahogy csúfosan mosolyogva.315
315— Пылкий вы человек, — пробормотал он, как-то особенно скверно улыбаясь.
– Ön ma valamiért haragszik, – jegyezte meg bosszúsan Velcsaninov.316
316— Однако вы сегодня какой-то злой, — с досадой заметил Вельчанинов.
– Mért ne lehetnék én is haragos, mint mások! – forrtyant fel Pavlovics Pál, mintha valamelyik szögletből ugrott volna elő; sőt mintha csak azt várta volna, hogy előreugorhassék.317
317— А отчего же бы мне злым не быть-с, подобно всем другим? вскинулся вдруг Павел Павлович, точно выскочил из-за угла; даже точно только того и ждал, чтобы выскочить.
– Tökéletesen igaza van, – nevetett Velcsaninov, – csak arra gondoltam, hogy hát történt önnel valami.318
318— Полная ваша воля, — усмехнулся Вельчанинов, — я подумал, не случилось ли с вами чего?
– Történt is! – kiáltott az fel, mintha kapott volna azon, hogy valami történt.319
319— И случилось-с! — воскликнул тот, точно хвастаясь, что случилось.
– Ugyan mi?320
320— Что ж это такое?
Pavlovics Pál várt kissé a felelettel:321
321Павел Павлович несколько подождал отвечать:
– Hát még mindig meg vagyok akadva a mi Mihajlovics Istvánunkkal… Bagantovval, a legelegánsabb, legelőkelőbb társaságban forgó fiatalemberrel.322
322— Да вот-с все наш Степан Михайлович чудасит… Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек, высшего общества-с.
– Talán megint nem fogadta önt?323
323— Не приняли вас опять, что ли?
– Ne-e-em! inkább most az egyszer és először elfogadott és a vonásait megnéztem, mint a halottakét szokás…324
324— Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с, и черты созерцал… только уж у покойника!
– Mi-i-i? Bagantov meghalt? – bámult el Velcsaninov, bár hiszen nem volt min úgy elcsodálkoznia.325
325— Что-о-о! Багаутов умер? — ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивиться.
– Igen! Az én hat éven át hűséges barátom. Még tegnap, csaknem délben halt meg s ezt én nem is tudtam. Talán éppen akkor mentem hozzá, hogy egészsége felől tudakozódjam. Holnap temetik, már ki van terítve. A koporsó sötét bársonnyal van bevonva, aranyos paszománttal… ideglázban halt meg. Bebocsátottak halottnézőre. A bemenetnél kijelentettem, hogy igazi barátom volt, azért bocsátottak be. Hát mit tett ő, a hat évig tartó barátság után, – kérdezem öntől? Hiszen én talán éppen csak őmiatta utaztam Pétervárra!326
326— Он-с! Неизменный и шестилетний друг! Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда о здоровье наведаться. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, [*1] позумент золотой… от нервной горячки помер-с. Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг, я вас спрашиваю? Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал!
– De miért haragszik ön rá, – nevetett Velcsaninov, – hiszen nem készakarva halt meg.327
327— Да за что же вы на него-то сердитесь, — засмеялся Вельчанинов, — ведь он же не нарочно умер!
– Hiszen én még sajnálkozásomban is azt mondom, hogy ő legdrágább barátom volt; hiszen ő ezt tette én velem!328
328— Да ведь я и сожалея говорю; друг-то драгоценный; ведь он вот что для меня значил-с.
S Pavlovics Pál itt egész váratlanul két ujjával szarvat csinált a kopasz homlokán és halkan, hosszasan nevetett. Úgy ült a szarvaival, heherészve egész egy félpercig és a legszemtelenebb vakmerőség bizonyos mámorával nézett Velcsaninov szemébe. Az megmeredt, mintha valami kísértetet látna. De meredtsége csak egy kis pillanatig tartott; lassankint gúnyos és kihívóan nyugodt mosoly jelent meg ajkán.329
329И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.
– És mit jelent ez? – kérdezte hanyagul, vontatott szavakkal.330
330— Это что ж такое означало? — спросил он небрежно, растягивая слова.
– Ez szarvakat jelent, – felelt Pavlovics Pál, levéve végre ujjait a homlokáról.331
331— Это означало рога-с, — отрезал Павел Павлович, отнимая наконец свои пальцы от лба.
– De… az ön szarvait?332
332— То есть… ваши рога?
– Az én legsajátabb, szerencsésen szerzett szarvaimat! – felelt Pavlovics Pál újra roppant alakoskodással.333
333— Мои собственные, благоприобретенные! — ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.
Mindketten elhallgattak.334
334Оба помолчали.
– Mégis csak bátor ember ön! – szólalt meg Velcsaninov.335
335— Храбрый вы, однако же, человек! — проговорил Вельчанинов.
– Azért, mert megmutattam önnek a szarvaimat? Tudja mit, Ivánovics Elek, jobb volna, ha valamivel megvendégelne. Hiszen én is sokszor, egy egész álló évig nap-nap mellett, megvendégeltem önt!… Hozasson egy palack itókát… kiszáradt a torkom.336
336— Это оттого, что я рога-то вам показал? Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили! Ведь угощал же я вас в Т., целый год-с, каждый божий день-с… Пошлите-ка за бутылочкой, в горле пересохло.
– Nagyon szívesen; mért nem szólt már hamarább! Mit hozassak önnek?337
337— С удовольствием; вы бы давно сказали. Вам чего?
– Miért önnek, miért nem nekünk; hiszen együtt iszogatunk, vagy nem? – kérdezte kihívóan, egyúttal pedig valami nyugtalansággal nézve Pavlovics Pál.338
338— Да что: вам, говорите: нам; вместе ведь выпьем, неужто нет? — с вызовом, но в то же время и с странным каким-то беспокойством засматривал ему в глаза Павел Павлович.
– Pezsgőt?339
339— Шампанского?
– Hát ugyan mi egyebet? A vodkinak még nincs itt az ideje.340
340— А то чего же? До водки еще черед не дошел-с…
Velcsaninov lassan felkelt, becsengetett Mavrának és rendelkezett.341
341Вельчанинов неторопливо встал, позвонил вниз Мавру и распорядился.
– A kilenc évig tartott elválás után való vidám találkozás örömére, – heherészett Pavlovics Pál szükségtelenül és határtalanul, – most már csak ön maradt nekem egyedüli jóbarátomul. Nincs már Bagantov Mihajlovics István! Mint ahogy a poéta mondja:342
342— На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки, — ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович, — теперь вы, и один уж только вы, у меня и остались истинным другом-с! Нет Степана Михайловича Багаутова! Это как у поэта:
Nincsen már a nagy Patroclus,343
343Нет великого Патрокла,
De él a hitvány Thersites.344
344Жив презрительный Ферсит!
És a „Thersites” szó kiejtésénél mellbe bökte magát.345
345И при слове "Ферсит" он пальцем ткнул себе в грудь.
„Mondanád el már mentől hamarább, amit akarsz, te disznó, mert én a célzásokat nem szeretem, – gondolta magában Velcsaninov. Forrt benne a méreg s már régen nem bírta magát türtőztetni.346
346"Да ты, свинья, объяснился бы скорее, а намеков я не люблю", — думал про себя Вельчанинов. Злоба кипела в нем, и он давно уже едва себя сдерживал.
– Tudja mit mondjon el ön, – kezdte bosszús hangon, – ha ön oly nyiltan vádolja Mihajlovics Istvánt (most már nem nevezte egyszerűen Bagantovnak), hát azt hiszem: csak örülhet ön annak, hogy a megsértője meghalt; minek mérgelődik hát?347
347— Вы мне вот что скажите, — начал он досадливо, — если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича (он уже теперь не назвал его просто Багаутовым), то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер; чего ж вы злитесь?
– Micsoda öröm? Miért volna abban örömöm?348
348— Какая же радость-с? Почему же радость?
– Az ön érzelmei után ítélek.349
349— Я по вашим чувствам сужу.
– Hehehe! ebben az esetben ön téved az én érzelmeimet illetőleg, mint ahogy a bölcs mondja: „jó a holt ellenség, de az élő még jobb”, hihihi.350
350— Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца: "Хорош враг мертвый, но еще лучше живой", хи-хи!
– Hiszen az élőt ön, – amint tudom – öt évig minden nap láthatta, hát ráért őt jól megnézni, – jegyezte meg bosszúsan és kihívóan Velcsaninov.351
351— Да вы живого-то лет пять, я думаю, каждый день видели, было время наглядеться, — злобно и нагло заметил Вельчанинов.
– Hát talán… tudtam én azt akkor? – lobbant fel Pavlovics Pál, mintha megint a szögletből ugrott volna elő s szinte megörülve, hogy végre olyan kérdést intézett hozzá, amelyet ő már régen várt, – hát kinek tart ön engem e szerint, Ivánovics Elek?352
352— А разве тогда… разве я тогда знал-с? — вскинулся вдруг Павел Павлович, опять точно из-за угла выскочил, даже как бы с какою-то радостью, что ему наконец сделали вопрос, которого он так давно ожидал. — За кого же вы меня, Алексей Иванович, стало быть, почитаете?
És nézésében hirtelenül valami egészen új és váratlan kifejezés csillant meg, amely mintha egészen másra változtatta volna bosszús és idáig csak aljasan alakoskodó arcát.353
353И во взгляде его блеснуло вдруг какое-то совершенно новое и неожиданное выражение, как бы преобразившее совсем в другой вид злобное и доселе только подло кривлявшееся его лицо.
– Hát ön csakugyan semmit sem tudott! – monda a meglepett Velcsaninov a legváratlanabb csodálkozással.354
354— Так неужели же вы ничего не знали! — проговорил озадаченный Вельчанинов с самым внезапным удивлением.
– Hát talán tudtam? Hogy tudtam-e! Oh, Jupiterjeink fajzata! Ön kutyának nézi az embert és mindenkit a maga természete szerint ítél meg! Fogja! nyelje ezt le! – és dühösen csapott az asztalra az öklével, de rögtön maga is megijedt ettől a zajtól s félénken nézett körül.355
355— Так неужто же знал-с? Неужто знал! О, порода — Юпитеров наших! У вас человек все равно, что собака, и вы всех по своей собственной натуришке судите! Вот вам-с! Проглотите-ка! и он с бешенством стукнул по столу кулаком, но тотчас же сам испугался своего стука и уже поглядел боязливо.
Velcsaninov összeszedte a tekintélyét.356
356Вельчанинов приосанился.
– Nézze csak Pavlovics Pál, beláthatja, hogy nekem tökéletesen mindegy, hogy tudott-e ön valamit a dologról, vagy sem? Ha nem tudott, akkor az eset mindenesetre becsületére válik önnek, habár… különben nem is tudom: miért választott ön engem bizalmasának?357
357— Послушайте, Павел Павлович, мне решительно ведь все равно, согласитесь сами, знали вы там или не знали? Если вы не знали, то это делает вам во всяком случае честь, хотя… впрочем, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своим конфидентом?.. [*2]
– Én nem önről… ne haragudjék… nem önről… – motyogott Pavlovics Pál, szemét lesütve.358
358— Я не об вас… не сердитесь, не об вас… — бормотал Павел Павлович, смотря в землю.
Bejött Mavra a pezsgővel.359
359Мавра вошла с шампанским.
– No, itt van! – kiáltott fel Pavlovics Pál, láthatóan örülve a fordulatnak, – poharakat, mátuskám, poharakat! Nagyszerű! Most már nem is kell egyéb tőled, mátuskám. Már a dugó is ki van húzva? Ez becsületére válik magának, kedves teremtés! No, most már elmehet.360
360— Вот и оно! — закричал Павел Павлович, видимо обрадовавшись исходу. Стаканчиков, матушка, стаканчиков; чудесно! Больше ничего от вас, милая, не потребуется. И уж откупорено? Честь вам и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!
És újra felélénkülve, megint kihívóan nézett Velcsaninovra.361
361И, вновь ободрившись, он опять с дерзостью посмотрел на Вельчанинова.
– Vallja be, – monda heherészve, – hogy mindez önt nagyon érdekli és éppen nem „mindegy”, mint ahogy mondani méltóztatott, annyira nem mindegy, hogy még el is keserednék, ha én most hirtelen felállnék és elmennék anélkül, hogy önnek mindent elmondjak.362
362— А признайтесь, — хихикнул он вдруг, — что вам ужасно все это любопытно-с, а вовсе не "решительно все равно", как вы изволили выговорить, так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел-с, ничего вам не объяснивши.
– Én bizony nem keseredném el.363
363— Право, не огорчился бы.
„Hazudsz ám!” – mondta a Pavlovics Pál mosolygása.364
364"Ой, лжешь!" — говорила улыбка Павла Павловича.
– Nos, a dologra! – és megtöltötte a poharakat.365
365— Ну-с, приступим! — и он розлил вино в стаканы.
– Mondjunk áldomást! – tette hozzá, poharát felemelve: – ürítsük poharunkat az Istenben megboldogult Mihajlovics István egészségére!366
366— Выпьем тост, — провозгласил он, поднимая стакан, — за здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича!
Felvette és kiitta poharát.367
367Он поднял стакан и выпил.
– Én ilyen áldomásra nem iszom, – tette le a poharát Velcsaninov.368
368— Я такого тоста не стану пить, — поставил свой стакан Вельчанинов.
– Miért nem? A tósztocska egészen kellemes.369
369— Почему же? Тостик приятный.
– Valamit kérdek: nem volt ön ittas, mikor ide bejött?370
370— Вот что: вы, войдя теперь, пьяны не были?
– Ittam valamit. Miért kérdi?371
371— Пил немного. А что-с?
– Semmi különösért, de nekem úgy tetszett, hogy ön tegnap, különösen pedig délelőtt, őszintén sajnálta a megboldogult Vasziljevna Natáliát.372
372— Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренно сожалели о покойной Наталье Васильевне.
– Ki mondja azt, hogy én őt most is őszintén nem sajnálom? – ugrott ki megint Pavlovics Pál, mintha megint valami rugót nyomtak volna meg alatta.373
373— А кто вам сказал, что я не искренно сожалею о ней и теперь? — тотчас же выскочил опять Павел Павлович, точно опять дернули его за пружинку.
– Nem arról beszélek; de ismerje be, hogy Mihajlovics Istvánt illetőleg ön tévedhetett, ez pedig igen fontos dolog.374
374— Я и не к тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это — дело важное.
Pavlovics Pál ravaszul mosolygott és kacsintott.375
375Павел Павлович хитро улыбнулся и подмигнул.
– Azt hiszem: nagyon szeretné ön megtudni, hogy én magam hogyan tudtam meg a Mihajlovics István dolgát.376
376— А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про Степана Михайловича!
Velcsaninov elpirult:377
377Вельчанинов покраснел:
– Ismétlem önnek, hogy ezzel én nem törődöm. – „Nem volna legjobb őt a palackkal együtt kidobni innen?” – gondolta Velcsaninov s még jobban elpirult.378
378— Повторяю вам опять, что мне все равно. "А не вышвырнуть ли его сейчас вон, вместе с бутылкой?" — яростно подумал он и покраснел еще больше.
– Hát ha törődnék is! – szólt Pavlovics Pál és mintegy bátorításul újra megtöltötte a poharát.379
379— Ничего-с! — как бы ободряя его, проговорил Павел Павлович и налил себе еще стакан.
– Mindjárt elmondom: hogy tudtam meg „mindezt” s kielégítem az ön lángoló kívánságát… mert ön lángoló ember, Ivánovics Elek, roppant lángoló ember! Hehehe! Csak adjon most nekem egy cigarettát, mert március hónap óta…380
380— Я вам сейчас объясню, как я "все" узнал-с, и тем удовлетворю ваши пламенные желания… потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек-с! хе-хе! дайте только мне папиросочку, потому что я с марта месяца…
– Tessék cigaretta.381
381— Вот вам папироска.
– Március óta én megromlottam, Ivánovics Elek, ez pedig a következőképpen történt, hallgassa csak meg: tüdővészről van szó, mint ön is tudja, kedves jóbarátom, – bizalmaskodott egyre jobban és jobban, – a tüdővész pedig érdekes betegség. A tüdővészes emberek egymás után halnak meg anélkül, hogy csak sejtenék is, hogy holnap meghalnak. Mondom, hogy Vasziljevna Natália még öt órával előbb arról intézkedett, hogy vagy két hét mulva a nénikéjéhez vagy negyven versztnyire elutazik. Ezenkívül valószínűleg ön is ismeri a nőknek azt a közös szokását, vagy inkább rossz eljárását, – ami különben a gavalléroknál is megvan, – hogy megőrzik a szerelmi viszonyaikból származó levelek szemetjét. Legjobb volna a tűzbe dobni, nem igaz? Nem, ők a leghitványabb papírdarabot is gondosan megőrzik fiókjaikban, ládikáikban; még évfolyamok szerint is rendezik, kelet szerint rakják össze. Hogy nagy örömöt szerez-e ez nekik, – nem tudom; azt hiszem: kellemes emlékül tartogatják. Vasziljevna Natália, amint halála előtt öt órával a nénikéjéhez való elutazás iránt intézkedett, akkor – természetesen – fogalma sem volt a meghalásáról, egészen az utolsó óráig sem és mindig Kochot várta. Így történt, hogy Vasziljevna Natália meghalt és egy fekete, fából készült, gyönggyel és ezüsttel kirakott ládikát hagyott hátra az íróasztalában. Nagyon szép ládika volt, kulcs is volt hozzá; a nagymamájáról maradt családi ereklye. Nos, – ebben a ládikában fedeződött fel minden, azaz semmit ki nem véve, minden, ami csak húsz esztendőre kiterjedőleg naponta és évente történt. Minthogy pedig Mihajlovics Istvánnak határozottan hajlama volt a literaturára, sőt egy szenvedelmes elbeszélést be is küldött egy folyóiratnak, hát az ő szerzeményeiből talán száz darab is megőriződött a ládikában, – igaz, hogy öt esztendő alatt gyűlt az össze. Némely darab Vasziljevna Natália sajátkezű jegyzeteivel volt ellátva. Kellemes lehet ez a férjnek, mit gondol ön?382
382— Развратился я с марта месяца, Алексей Иванович, и вот как все это произошло-с, прослушайте-ка-с. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг, — фамильярничал он все больше и больше, — есть болезнь любопытная-с. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти и не подозревая, что он завтра умрет-с. Говорю вам, что за пять еще часов Наталья Васильевна располагалась недели через две к своей тетеньке верст за сорок отправиться. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, или, лучше сказать, повадка, общая многим дамам, а может, и кавалерам-с: сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной-с. Всего вернее бы в печь, не так ли-с? Нет, всякий-то лоскуточек бумажки у них в ящичках и в несессерах бережно сохраняется; даже поднумеровано по годам, по числам и по разрядам. Утешает это, что ли, уж очень — не знаю-с; а должно быть, для приятных воспоминаний. Располагаясь за пять часов до кончины ехать на праздник к тетеньке, Наталья Васильевна, естественно, и мысли о смерти не имела, даже до самого последнего часу-с, и все Коха ждала. Так и случилось-с, что померла Наталья Васильевна, а ящичек черного дерева, с перламутровой инкрустацией и с серебром-с, остался у ней в бюро. И красивенький такой ящичек, с ключом-с, фамильный, от бабушки ей достался. Ну-с — в этом вот ящичке все и открылось-с, то есть все-с, безо всякого исключения, по дням и по годам, за все двадцатилетие. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть не до сотни нумеров оказалось, — правда, что за пять лет-с. Иные нумера так с собственноручными пометками Натальи Васильевны. Приятно супругу, как вы думаете-с?
Velcsaninov gyorsan visszagondolt és így emlékezett, hogy ő soha egy levelet, egy cédulát nem írt Vasziljevna Natáliának. S Pétervárról írt ugyan két levelet, de a két házastárs nevére címezve, mint ahogy erre nézve előre megegyeztek. Vasziljevna Natáliának azon utolsó levelére, melyben a válást adta tudtára, nem is felelt.383
383Вельчанинов быстро сообразил и припомнил, что он никогда ни одного письма, ни одной записки не написал к Наталье Васильевне. А из Петербурга хотя и написал два письма, но на имя обоих супругов, как и было условлено. На последнее же письмо Натальи Васильевны, в котором ему предписывалась отставка, он и не отвечал.
Elbeszélését befejezve, Pavlovics Pál egy egész percig hallgatott, tolakodóan mosolygott és várt valamit.384
384Кончив рассказ, Павел Павлович молчал целую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.
– Mért nem felel a kérdésemre? – folytatta végre látható rosszkedvvel.385
385— Что же вы ничего мне не ответили на вопросик-то-с? — проговорил он наконец с явным мучением.
– Micsoda kérdéskére?386
386— На какой это вопросик?
– Hát, hogy kellemes lehet-e a férjnek, mikor felfedezi a ládika tartalmát?387
387— Да вот о приятных-то чувствах супруга-с, открывающего шкатулочку.
– Eh, mi közöm hozzá! – hadarintott epésen a kezével Velcsaninov, aztán felkelt és fel s alá járkált.388
388— Э, какое мне дело! — желчно махнул рукой Вельчанинов, встал и начал ходить по комнате.
– Fogadni mernék rá, hogy ön most azt gondolja: „milyen nagy disznó lehetsz te, hogy magad mutogatod a szarvaidat”, hehehe! Finnyás ember ám ön!389
389— И бьюсь об заклад, вы теперь думаете: "Свинья же ты, что сам на рога свои указал", хе-хе! Брезгливейший человек… вы-с.
– Semmit sem gondolok én! Ellenkezőleg: ön az, aki nagyon fel van ingerülve megsértőjének a halála miatt s hozzá még sok bort is ivott. Ebben a dologban én semmi különöst nem látok; nagyon jól tudom: mire kellett önnek az élő Bagantov és méltánylom az ön bosszúságát, de…390
390— Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя и к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом необыкновенного; слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважать вашу досаду; но…
– Ugyan mire kellett volna nekem Bagantov – az ön véleménye szerint?391
391— А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению-с?
– Az az ön dolga.392
392— Это ваше дело.
– Fogadni mernék rá, hogy ön párbajra gondolt.393
393— Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с?
– Ördögadtát! – szólt Velcsaninov egyre jobban ingerülten, – én azt gondoltam, hogy mint minden valamirevaló ember… hasonló esetekben – nem alacsonyodik le hitvány fecsegésekig, ostoba alakoskodásig, nevetséges panaszokig és csúf célzásokig, mikkel még jobban bepiszkolja magát, hanem nyíltan, egyenesen, őszintén cselekszik, mint minden valamirevaló ember.394
394— Черт возьми! — все более и более не сдерживался Вельчанинов. — Я думал, что как всякий порядочный человек… в подобных случаях — не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек!
– Hehehe! ez igaz, s én talán nem vagyok valamirevaló ember?395
395— Хе-хе, да, может, я и не порядочный человек-с?
– Ez megint az ön dolga… különben mi a fenének kellett önnek ezekután az élő Bagantov?396
396— Это опять-таки ваше дело… а, впрочем, на какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?
– Hát hogy legalább megnézzük egymást. Leültünk volna egy palack borocska mellé és iszogattunk volna.397
397— Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку да и выпили вместе.
– Az nem iszogatott volna önnel.398
398— Он бы с вами и пить не стал.
– Miért? Noblesse oblige! Hiszen íme: ön is iszogat velem; mivel különb ő önnél?399
399— Почему? Noblesse oblige? Ведь вот пьете же вы со мной-с; чем он вас лучше?
– Én önnel nem iszogatom.400
400— Я с вами не пил.
– Miért lett ön egyszerre olyan büszke?401
401— Почему же такая вдруг гордость-с?
Velcsaninov idegesen és ingerülten kacagott fel.402
402Вельчанинов вдруг нервно и раздражительно расхохотался:
– Piha! Vigye el az ördög! Ön határozottan valami „ragadozó tipus!” Azt hittem, hogy ön csak „örök férj”, egyéb semmi.403
403— Фу, черт! да вы решительно "хищный тип" какой-то! Я думал, что вы только "вечный муж", и больше ничего!
– Micsoda „örök férj?”, mit jelent az? – hegyezte a fülét Pavlovics Pál.404
404— Это как же так "вечный муж", что такое? — насторожил вдруг уши Павел Павлович.
– A férjek egy tipusa… sokat lehet erről beszélni. Jobb, ha eltakarodik ön; ideje már: meguntam önt.405
405— Так, один тип мужей… долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам; надоели вы мне!
– Hát a ragadozás? Azt mondta ön, hogy ragadozó!406
406— А хищно-то что ж? Вы сказали хищно?
– Azt mondtam, hogy ön „ragadozó tipus”, – gúnyosan mondtam ezt önről.407
407— Я сказал, что вы "хищный тип", — в насмешку вам сказал.
– Micsoda „ragadozó tipus”? mondja meg már, Ivánovics Elek az Istenre kérem, vagy a Krisztusra…408
408— Какой такой "хищный тип-с"? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради бога-с, или ради Христа-с.
– No, elég volt már! – szólt Velcsaninov, megint szörnyen megharagudva és kiabálva; – ideje már, takarodjék!409
409— Ну да довольно же, довольно! — ужасно вдруг опять рассердился и закричал Вельчанинов — пора вам, убирайтесь!
– Nem, még nem elég! – ugrott fel Pavlovics Pál is, – mégha untatom is önt, akkor sem elég, mert elébb kocintani és inni akarok önnel. Igyunk egyet, akkor elmegyek, de most még nem elég!410
410— Нет, не довольно-с! — вскочил и Павел Павлович, — даже хоть и надоел я вам, так и тут не довольно, потому что мы еще прежде должны с вами выпить и чокнуться! Выпьем, тогда я уйду-с, а теперь не довольно!
– Pavlovics Pál! eltakarodhatik ön még ma a pokolba vagy sem?411
411— Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет?
– Eltakarodhatom a pokolba, de elébb igyunk egyet! Ön azt mondta, hogy éppen én velem nem akar inni; de én azt akarom, hogy ön éppen én velem igyék!412
412— Я могу убраться к черту-с, но сперва мы выпьем! Вы сказали, что не хотите пить именно со мной; ну, а я хочу, чтобы вы именно со мной-то и выпили!
Most már nem alakoskodott, nem heherészett. Mintha egyszeribe egészen átváltozott volna és annyira ellenkezője volt egész formája az iménti Pavlovics Pálnak, hogy Velcsaninov való-sággal meg volt lepetve.413
413Он уже не кривлялся более, он уже не подхихикивал. Все в нем опять вдруг как бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигуре и всему тону еще сейчашнего Павла Павловича, что Вельчанинов был решительно озадачен.
– Bizony mondom, hogy igyunk egyet, Ivánovics Elek! ne ellenkezzék! – folytatta Pavlovics Pál, erősen megfogva a Velcsaninov kezét és különösen nézve annak a szemébe. Látni lehetett, hogy nem éppen csak ivásról volt itt szó.414
414— Эй, выпьем, Алексей Иванович, эй, не отказывайте! — продолжал Павел Павлович, схватив крепко его за руку и странно смотря ему в лицо. Очевидно, дело шло не об одной только выпивке.
– Hát jól van – dörmögött az -, hol van hát… az a lötyför…415
415— Да, пожалуй, — пробормотал тот, — где же… тут бурда…
– Éppen két pohárra való van még, valóságos lötyför, de azért igyunk, koccintsunk. Tessék, itt van a pohara.416
416— Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-с, но мы выпьем и чокнемся-с! Вот-с, извольте принять ваш стакан.
Koccintottak és ittak.417
417Они чокнулись и выпили.
– Nos, most pedig… ah! – kapott a homlokához Pavlovics Pál s néhány pillanatig úgy maradt. Velcsaninovnak úgy rémlett, hogy az most mondja az utolsó szót. De Pavlovics Pál semmit sem mondott, csak felnézett rá s csendesen, szélesen elmosolyodott az ő iménti sunyi, kacsintgató mosolygásával.418
418— Ну, а коли так, коли так… ах. — Павел Павлович вдруг схватился за лоб рукой и несколько мгновений оставался в таком положении. Вельчанинову померещилось, что он вот-вот да и выговорит сейчас самое последнее слово. Но Павел Павлович ничего ему не выговорил; он только посмотрел на него и тихо, во весь рот, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.
– Mit akar tőlem, maga részeg ember! Ön már gyötör engem! – rikoltott fel Velcsaninov magából kikelve és toporzékolva.419
419— Чего вы от меня хотите, пьяный вы человек! Дурачите вы меня! — неистово закричал Вельчанинов, затопав ногами.
– Ne kiabáljon; miért kiabál? – hadonászott szaporán Pavlovics Pál, – én önt nem gyötröm, nem gyötröm! Tudja-e ön, hogy ön most – eszemmé lett nekem?420
420— Не кричите, не кричите, зачем кричать? — торопливо замахал рукой Павел Павлович. — Не дурачу, не дурачу! Вы знаете ли, что вы теперь — вот чем для меня стали.
S megkapva a Velcsaninov kezét, megcsókolta azt. Velcsaninov nem tudta: hol az esze.421
421И вдруг он схватил его руку и поцеловал. Вельчанинов не успел опомниться.
– Most eszem ön nekem! Most pedig – megyek a poklok fenekére.422
422— Вот вы мне теперь кто-с! А теперь — я ко всем чертям!
– Várjon, megálljon! – kiáltott rá Velcsaninov, magához térve, – elfelejtettem önnek megmondani…423
423— Подождите, постойте! — закричал опомнившийся Вельчанинов. — Я забыл вам сказать…
Pavlovics Pál visszafordult az ajtónál.424
424Павел Павлович повернулся от дверей.
– Nézze csak, – motyogott Velcsaninov szókatlanul szapora szókkal, elpirulva és félrenézve, – önnek holnap okvetetlenül el kellene mennie Pogorjelczevékhez… bemutatkozni és megkö-szönni… okvetetlenül…425
425— Видите, — забормотал Вельчанинов чрезвычайно скоро, краснея и смотря совсем в сторону, — вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых… познакомиться и поблагодарить, — непременно…
– Okvetetlenül, okvetetlenül, hogyne érteném én ezt! – kapott a szón Pavlovics Pál rendkívüli készséggel, kezével sebesen hadonázva, annak jeléül, hogy erre őt figyelmeztetni is felesleges.426
426— Непременно, непременно, уж как и не понять-с! — с чрезвычайною готовностью подхватил Павел Павлович, быстро махая рукой в знак того, что и напоминать бы не надо.
– Azonkívül Liza is nagyon várja önt. Megígértem neki.427
427— И к тому же вас и Лиза очень ждет. Я обещал…
– Liza! – monda Pavlovics Pál visszajőve, – Liza? tudja ön, hogy mi volt nekem Liza? mi volt és mi még most is? Volt és mim most is! – kiabált csaknem magából kikelve, – de… Heh! Erről majd máskor, majd később…, most pedig… nekem már nem elég az, hogy együtt poharaztunk, Ivánovics Elek, nekem más elégtétel is kell…428
428— Лиза, — вернулся вдруг опять Павел Павлович, — Лиза? Знаете ли вы, что такое была для меня Лиза-с, была и есть-с? Была и есть! — закричал он вдруг почти в исступлении, — но… Хе! Это после-с; все будет после-с… а теперь — мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо-с!..
Letette a székre kalapját és mint az imént, kissé pihegve nézett Velcsaninovra.429
429Он положил на стул шляпу и, как давеча, задыхаясь немного, смотрел на него.
– Csókoljon meg, Ivánovics Elek, – ajánlotta hirtelen.430
430— Поцелуйте меня, Алексей Иванович, — предложил он вдруг.
– Részeg ön? – kiáltott Velcsaninov és hátra hőkölt.431
431— Вы пьяны? — закричал тот и отшатнулся.
– Részeg vagyok, de ön azért csak csókoljon meg, Ivánovics Elek, bizisten csókoljon meg. Hiszen én is megcsókoltam csak az imént az ön kezét.432
432— Пьян-с, а вы все-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!
Ivánovics Elek pár pillanatig olyan néma volt, mintha doronggal homlokon ütötték volna. Hanem aztán gyorsan lehajolt a neki válláig érő Pavlovics Pálhoz s megcsókolta annak az ajkát, mely bortól bűzlött. Különben nem igen volt benne biztos, hogy megcsókolta-e?433
433Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как будто от удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его.
– No, most már… most már, – kiabált megint részeges felindultsággal, részeg szemét megvillogtatva, most már erről van szó: akkor én azt gondoltam, hogy „talán bizony ez is? Mert ha ez is – gondolom magamban, – ha ez is, akkor kiben bízzék az ember?”434
434— Ну уж теперь, теперь… — опять в пьяном исступлении крикнул Павел Павлович, засверкав своими пьяными глазами, — теперь вот что-с: я тогда подумал — "неужто и этот? уж если этот, думаю, если уж и он тоже, так кому же после этого верить!"
Pavlovics Pál könnyekre fakadt.435
435Павел Павлович вдруг залился слезами.
– Hát megérti-e már, hogy milyen barátom most ön nekem?436
436— Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!
És felkapva a kalapját, kiszaladt a szobából. Velcsaninov most is, állva maradt pár percig a helyén, mint a Pavlovics Pál első látogatása után.437
437И он выбежал с своей шляпой из комнаты. Вельчанинов опять простоял несколько минут на одном месте, как и после первого посещения Павла Павловича.
„Eh, részeges bolond, azzal vége!” – monda, kezével hadarintva.438
438"Э, пьяный шут, и больше ничего!" — махнул он рукой.
„Határozottan semmi egyéb!” – tette hozzá energikusan, mikor már levetkezett és lefeküdt az ágyba.439
439"Решительно больше ничего!" — энергически подтвердил он, когда уже разделся и лег в постель.
VIII.440
440VIII.
Liza beteg.441
441ЛИЗА БОЛЬНА
Másnap reggel Velcsaninov várva Pavlovics Pált, – aki megígérte, hogy nem fog elkésni a Pogorjelczevéknél teendő látogatástól, – fel s alá járt a szobában, hörpintgette a kávéját, dohányzott. S minden pillanatban megállapította magáról, hogy olyan emberhez hasonlít, aki reggel felkelve minden percben arra gondol, hogy tegnap pofonütést kapott. „Hm… nagyon is jól tudja, hogy miről van szó és Liza által bosszút fog rajtam állni”, – gondolta félelemmel.442
442На другой день поутру, в ожидании Павла Павловича, обещавшего не запоздать, чтобы ехать к Погорельцевым, Вельчанинов ходил по комнате, прихлебывал свой кофе, курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на человека, проснувшегося утром и каждый миг вспоминающего о том, как он получил накануне пощечину. "Гм… он слишком понимает, в чем дело, и отмстит мне Лизой!" — думал он в страхе.
A kedves gyermek alakja szomorúan tünedezett fel előtte. Szíve hangosabban dobogott attól a gondolattól, hogy ő már ma, mihamar, két óra mulva, megint meglátja az ő Lizáját. „Eh! mit is erről sokat okoskodni! – határozta el hévvel, – most ez az én egész életem, életem-célja! Mit nekem az a pofonütés és a visszaemlékezések!… Minek is éltem én idáig? Rendetlenség és szomorúság volt az egész… most pedig minden más, egészen más!”443
443Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит свою Лизу. "Э, что тут говорить! — решил он с жаром, — теперь в этом вся жизнь и вся моя цель! Что там все эти пощечины и воспоминания!.. И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть… а теперь — все другое, все по-другому!"
Felbuzdulása ellenére egyre jobban és jobban elgondolkozott.444
444Но, несмотря на свой восторг, он задумывался все более и более.
„Halálra fog gyötörni Lizával, – ez bizonyos. Lizát is gyötörni fogja. Ezzel fog ő engem megbosszantani – mindenért! Hm… kétségtelen, hogy a tegnapihoz hasonló fellépéseit nem fogom megengedni, – tette hozzá elpirulva, – de… de… lám, még mindig nincs itt, holott már tizenkét óra.”445
445"Он замучает меня Лизой, — это ясно! И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет, за все. Гм… без сомнения, я не могу же позволить вчерашних выходок с его стороны, — покраснел он вдруг, — и… и вот, однако же, он не идет, а уж двенадцатый час!"
Sokáig, félegyig várt és nyugtalansága egyre növekedett. Pavlovics Pál nem jelentkezett. Végre az a gondolat, mely már régen neszelt benne, hogy Pavlovics Pál készakarva nem jön el, csak azért, hogy a tegnapihoz hasonló jelenettel léphessen fel, – véglegesen felbosszantotta: „tudja, hogy tőle függök s mi lesz most Lizával! És hogy jelenjek én meg Lizánál ő nélküle!”446
446Он ждал долго, до половины первого, и тоска его возрастала все более и более. Павел Павлович не являлся. Наконец давно уж шевелившаяся мысль о том, что тот не придет нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку по-вчерашнему, раздражила его вконец: "Он знает, что я от него завишу, и что будет теперь с Лизой! И как я явлюсь к ней без него!"
Végre türelmét vesztve, pontban egy órakor maga sietett a Pokrovra. A penzióban tudatták vele, hogy Pavlovics Pál nem is hált otthon, csak reggel kilenc órakor jött haza, otthon csak egy rövid félórát töltött, aztán megint elment. Velcsaninov a Pavlovics Pál szobája előtt állva hallgatta a szolgáló jelentését és gépiesen forgatta, húzogatta a bezárt ajtó kilincsét. Magához térve egyet köpött, eleresztette a kilincset és Szüszojevna Máriához vezettette magát. Az meghallva a Velcsaninov szavát, maga sietett ki hozzá.447
447Наконец он не выдержал и ровно в час пополудни поскакал сам к Покрову. В номерах ему объявили, что Павел Павлович дома и не ночевал, а пришел лишь поутру в девятом часу, побыл всего четверть часика да и опять отправился. Вельчанинов стоял у двери Павла Павловичева номера, слушал говорившую ему служанку и машинально вертел ручку запертой двери и потягивал ее взад и вперед. Опомнившись, он плюнул, оставил замок и попросил сводить его к Марье Сысоевне. Но та, услыхав о нем, и сама охотно вышла.
Igen jó asszony volt az, „nemes érzésű asszony”, – mondotta róla Velcsaninov, mikor a vele folytatott beszélgetést Petrovna Klaudiának előadta. Szüszojevna Mária, miután megtudakolta: hogyan vitte el Velcsaninov a „lyánkát”, azonnal elkezdett Pavlovics Pálról beszélni. Szavai szerint „ha a gyereket nem nézné, már régen kitette volna innen Pavlovics Pált.” A vendégfogadóból is azért tették ki a szűrét, mert már nagyon szemtelenkedett. No, hát nem isten ellen való vétek-e, hogy egy éjjel egy leányt hozott magával, mikor már a gyereknek is volt felfogó esze! Kiabál a gyerekre: „ez lesz a te mamád, ha én úgy akarom!” Hát tessék elhinni, hogy még az a céda leány is a pofájára köpött. „Te nem az én leányom vagy, – kiabált rá, – hanem fattyú vagy!”448
448Это была добрая баба, "баба с благородными чувствами", как выразился о ней Вельчанинов, когда передавал потом свой разговор с нею Клавдии Петровне. Расспросив коротко о том, как он отвез вчера "девочку", Марья Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы о Павле Павловиче. По ее словам, "не будь только робеночка, давно бы она его выжила. Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же робеночек с понятием! Кричит: "Это вот тебе будет мать, коли я того захочу!" Так верите ли, чего уж девка, а и та ему плюнула в харю. Кричит: "Ты, говорит, мне не дочь, в…док".
– Mit beszél? – riadt meg Velcsaninov.449
449— Что вы? — испугался Вельчанинов.
– Magam hallottam. Ha annyira részeg volt is, hogy nem tudott semmit magáról, azért a gyerek előtt nem kellett volna úgy viselkednie, mert ha kiskorú is a gyerek, mégis csak ráeszmél magában. Sír a leányka, sír, látom, hogy egészen odáig van. A multkor meg micsoda nem történt itt az udvarunkon: valami komiszáros, amint az emberek mondják, kivett egy szobát este a vendéglőben és reggelre felakasztotta magát. Azt mondják, hogy pénzeket tivornyázott el. „Összefutott a nép, maga Pavlovics Pál nincs itthon, a leányka felügyelet nélkül jár; szétnézek, hát látom, hogy ott van a nép közt a folyosón és az emberek háta mögül néz ki, bámulja az akasztott embert. Hamar ide hoztam. Képzelje: csak úgy reszketett minden ízében, megfeketedett s mihelyt elhoztam, rögtön összeesett. Vergődött, vergődött, alig bírt magához térni. Mintha fogzási görcsei lettek volna s attól fogva betegeskedni kezdett. Megtudta ezt Pavlovics Pál, eljött s összecsipdeste a gyereket, mert nem annyira verekedik ő, mint inkább csipdesni szeret, miután elébb jól iszogatott, elkezdte a gyereket ijesztgetni: „én is felakasztom magamat, azt mondja, – te miattad, akasztom fel magamat, mégpedig erre a függönyzsinórra” – és a szeme láttára hurkot csinált. Az meg magánkívül van, kiabál, átöleli őt a kezecskéivel: „nem fogok többet, soha sem fogok többet” – így kiabált. Szánalom volt látni.450
450— Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, ровно как в бесчувствии, да все же при робенке не годится; хоть и малолеток, а все умом про себя дойдет! Плачет девочка, совсем, вижу, замучилась. А намедни тут на дворе у нас грех вышел: комиссар, что ли, люди сказывали, номер в гостинице с вечера занял, а к утру и повесился. Сказывали, деньги прогулял. Народ сбежался, Павла-то Павловича самого дома нет, а робенок без призору ходит, гляжу, и она там в коридоре меж народом, да из-за других и выглядывает, чудно так на висельника-то глядит. Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, — вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела — она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел — исщипал ее всю — потому он не то чтобы драться, а все больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел да и пужает ее: "Я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь"; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит — кричит, ручонками его обхватила: "Не буду, кричит, никогда не буду". Жалость!
Velcsaninov, ha várt is valami nagyon rendkívülit, ez az elbeszélés mégis annyira meglepte őt, hogy nem is akarta elhinni. Szüszojevna Mária még sok egyebet is elmondott; volt például olyan eset is, hogy ha ő, Szüszojevna Mária nincs, hát Liza tán kiugrott volna az ablakból. Velcsaninov olyan állapotban jött ki a szobából, mintha részeg lett volna, „pálcával verek a fejére, mint a kutyának”, gondolta magában. S ezt sokáig ismételte magában.451
451Вельчанинов хотя и ожидал кой-чего очень странного, но эти рассказы его так поразили, что он даже и не поверил. Марья Сысоевна много еще рассказывала; был, например, один случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза из окна бы, может, выбросилась. Он вышел из номера сам точно пьяный. "Я убью его палкой, как собаку, по голове!" — мерещилось ему. И он долго повторял это про себя.
Kocsit fogadott és elhajtatott Pogorjelczevékhez. Még mielőtt a városból kiért volna, a kocsinak meg kellett állni egy keresztúton, a csatornán át vezető kis hídnál, amelyen egy nagy temetési menet haladt át. A híd mindkét vége előtt több kocsi és ember állt várakozva. A temetés gazdag volt, a kísérő kocsik sora igen hosszú s íme: a kísérőkocsik egyikének ablakában Pavlovics Pál arcát pillantotta meg Velcsaninov. Nem hitt volna a szemeinek, ha Pavlovics Pál maga ki nem dugja a fejét az ablakból és mosolyogva nem integet neki. Láthatóan, roppantul megörült, hogy megláthatta Velcsaninovot; még a kezével is integetni kezdett a kocsiból. Velcsaninov kiugrott a kocsijából és ellenére a tolongásnak, a rendőröknek és annak, hogy a Pavlovics Pál kocsija már felért a hídra, odaszaladt a kocsiablakhoz. Pavlovics Pál egyedül ült.452
452Он нанял коляску и отправился к Погорельцевым. Еще не выезжая из города, коляска принуждена была остановиться на перекрестке, у мостика через канаву, через который пробиралась большая похоронная процессия. И с той и с другой стороны моста стеснилось несколько поджидавших экипажей; останавливался и народ. Похороны были богатые, и поезд провожавших карет был очень длинен, и вот в окошке одной из этих провожавших карет мелькнуло вдруг перед Вельчаниновым лицо Павла Павловича. Он не поверил бы, если бы Павел Павлович не выставился сам из окна и не закивал ему улыбаясь. По-видимому, он ужасно был рад, что узнал Вельчанинова; даже начал делать из кареты ручкой. Вельчанинов выскочил из коляски и, несмотря на тесноту, на городовых и на то что карета Павла Павловича въезжала уже на мост, подбежал к самому окошку. Павел Павлович сидел один.
– Mi történt, – kiáltott rá Velcsaninov, – mért nem jött el? Mit csinál ön itt?453
453— Что с вами, — закричал Вельчанинов, — зачем вы не пришли? как вы здесь?
– Megadom a végtisztességet – ne kiabáljon – a végtisztességet adom meg – heherészett Pavlovics Pál, vídáman hunyorgatva, – igazi barátom, Mihájlovics István hűlt porait kísérem ki.454
454— Долг отдаю-с, — не кричите, не кричите, — долг отдаю, — захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь, — бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича.
– Mindez csupa botrány, maga részeg, esztelen ember! – kiabált még hangosabban a pillanatra meghökkent Velcsaninov; – szálljon le rögtön és üljön át hozzám; azonnal!455
455— Нелепость это все, пьяный вы, безумный человек! — еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов. — Выходите сейчас и садитесь со мной; сейчас!
– Nem tehetem; kötelességem!456
456— Не могу-с, долг-с…
– Kihúzom önt! – rikoltott Velcsaninov.457
457— Я вас вытащу! — вопил Вельчанинов.
– Én meg segítségért kiáltok! Segítségért! – heherészett tovább is vidáman Pavlovics Pál s mintha játszottak volna vele, elbújt a kocsi hátsó zugába.458
458— А я закричу-с! А я закричу-с! — все так же весело подхихикивал Павел Павлович — точно с ним играют, — прячась, впрочем, в задний угол кареты.
– Vigyázzon! vigyázzon! elgázolják! – kiáltotta egy rendőr.459
459— Берегись, берегись, задавят! — закричал городовой.
Valóban: a híd lemenőjénél egy idegen kocsi áttörve a meneten, zavart csinált. Velcsaninovnak félre kellett ugrania, más kocsik és a néptömeg tovább szorították. Köpött egyet és visszament a maga kocsijához.460
460Действительно, при спуске с моста чья-то посторонняя карета, прорвавшая поезд, наделала тревоги. Вельчанинов принужден был отскочить; другие экипажи и народ тотчас же оттеснили его далее. Он плюнул и пробрался к своей коляске.
„Mindegy! különben sem vihetnék magammal ilyen embert!” – gondolta magában továbbtartó izgatott meglepetéssel.461
461"Все равно, такого и без того нельзя с собой везти!" — подумал он с продолжавшимся тревожным изумлением.
Mikor elmondta Petrovna Klaudiának a Szüszojevna Mária elbeszélését és a temetés különös jelenetét, Petrovna Klaudia nagyon eltűnődött; „én csak önt féltem, – mondta neki – meg kell önnek szüntetnie vele minden összeköttetést, mégpedig mentől előbb, annál jobb”.462
462Когда он передал Клавдии Петровне рассказ Марьи Сысоевны и странную встречу на похоронах, та сильно задумалась: "Я за вас боюсь, — сказала она ему, — вы должны прервать с ним всякие отношения, и чем скорее, тем лучше".
– Részeges bohócz az, semmi egyéb, – mondta hevesen Velcsaninov, – nem félek én tőle. S hogy szakítsak én vele, mikor itt van Liza. Ne feledje Lizát.463
463— Шут он пьяный, и больше ничего! — запальчиво вскричал Вельчанинов, — стану я его бояться! И как я прерву отношения, когда тут Лиза. Вспомните про Лизу!
Ezalatt pedig Liza betegen feküdt; tegnap este lázba esett s vártak a városból egy hírneves doktort, akiért már hajnalban elküldtek. Mindez igen lehangolta Velcsaninovot. Petrovna Klaudia levitte a beteghez.464
464Между тем Лиза лежала больная; вчера вечером с нею началась лихорадка, и из города ждали одного известного доктора, за которым чем свет послали нарочного. Все это окончательно расстроило Вельчанинова. Клавдия Петровна повела его к больной.
– Tegnap jól megfigyeltem a leánykát, – mondá, a Liza szobája előtt megállva, – büszke, zárkózott gyerek! Szégyenli, hogy nálunk van s hogy az apja úgy elhagyja; szerintem ez az ő egész betegsége.465
465— Я вчера к ней очень присматривалась, — заметила она, остановившись перед комнатой Лизы, — это гордый и угрюмый ребенок; ей стыдно, что она у нас и что отец ее так бросил; вот в чем вся болезнь, по-моему.
– Hogy hagyja el az apja? Miért képzeli ön, hogy elhagyja?466
466— Как бросил? Почему вы думаете, что бросил?
– Már magában az, hogy ide, egészen ismeretlen házhoz eleresztette, hozzá még olyan emberrel… aki szintén nem ismerős vagy olyan viszonyban…467
467— Уж одно то, как он отпустил ее сюда, совсем в незнакомый дом, и с человеком… тоже почти незнакомым или в таких отношениях…
– De én magam hoztam el őt, erővel hoztam el; nem hiszem, hogy…468
468— Да я ее сам взял, силой взял; я не нахожу…
– Ah Istenem, hiszen már Liza, a gyermek is látja! Szerintem az az ember sohasem fog ide eljönni.469
469— Ах, боже мой, это уж Лиза, ребенок, находит! По-моему, он просто никогда не приедет.
Liza, mikor Velcsaninovot egyedül látta megjelenni, nem ütközött meg; csak búsan elmosolyodott és láztól égő fejét fal felé fordította. Velcsaninov félénk vigasztalásaira és azon meleg fogadkozására, hogy holnap okvetetlenül elhozza az apját, semmit sem felelt. Velcsaninov, amint Lizától kijött, hirtelen sírva fakadt.470
470Увидев Вельчанинова одного, Лиза не изумилась; она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горевшую в жару головку к стене. Она ничего не отвечала на робкие утешения и на горячие обещания Вельчанинова завтра же наверно привезти ей отца. Выйдя от нее, он вдруг заплакал.
A doktor csak estére érkezett meg. Megvizsgálván a beteget, már első szavaival megrémített mindenkit, kijelentvén, hogy kár volt őt hamarább nem hívatni. Mikor tudatták vele, hogy a leányka csak tegnap este lett rosszul, eleinte nem akarta elhinni. „Minden attól függ: hogy fogja tölteni az éjszakát,” – jelentette ki végre s megtévén rendelkezéseit, elment azzal az ígérettel, hogy holnap lehetőleg korán el fog jönni. Velcsaninov mindenáron ott akart maradni éjjelre, de Petrovna Klaudia megkérte, hogy próbálja meg mégegyszer „idehozni azt a szörnyeteget”.471
471Доктор приехал только к вечеру. Осмотрев больную, он с первого слова всех напугал, заметив, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили, что больная заболела всего только вчера вечером, он сначала не поверил. "Все зависит от того, как пройдет эта ночь", — решил он наконец и, сделав свои распоряжения, уехал, обещав прибыть завтра как можно раньше. Вельчанинов хотел было непременно остаться ночевать; но Клавдия Петровна сама упросила его еще раз "попробовать привезти сюда этого изверга".
– „Mégegyszer?” – kérdezte elbámulva Velcsaninov, – hiszen én azt most megkötözöm és úgy cipelem ide magam.472
472— Еще раз? — в исступлении переговорил Вельчанинов. — Да я его теперь свяжу и в своих руках привезу!
Az a gondolat, hogy idecipeli Pavlovics Pált, hirtelen a legszélsőbb türelmetlenséget ébresztette benne. – „Most már semmiben sem érzem magamat hibásnak vele szemben, – mondta Petrovna Klaudiának, mikor attól búcsút vett, – megtagadom minden tegnapi aljas, rücskölő szavamat, melyet itt mondogattam”, – tette hozzá haragosan.473
473Мысль связать и привезти Павла Павловича в руках овладела им вдруг до крайнего нетерпения. "Ничем, ничем не чувствую я теперь себя пред ним виноватым! — говорил он Клавдии Петровне, прощаясь с нею. — Отрекаюсь от всех моих вчерашних низких, плаксивых слов, которые здесь говорил!" — прибавил он в негодовании.
Liza lehunyt szemmel feküdt s úgy látszott, hogy aludt, meg mintha jobban lett volna. Mikor Velcsaninov óvatosan lehajolt a fejecskéje felé, hogy búcsúzásul legalább a ruhája szélét megcsókolja, hirtelen kinyitotta a szemét, mintha csak várta volna Velcsaninovot és suttogva azt mondta neki: „vigyen el engem innen.”474
474Лиза лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчанинов нагнулся осторожно к ее головке, чтобы, прощаясь, поцеловать хоть краешек ее платья, — она вдруг открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала: "Увезите меня".
Csöndes, bús kérés volt ez, a tegnapi ingerültség nélkül, de egyúttal olyasmi volt belőle kiérezhető, mintha ő maga is teljesen meg lenne győződve afelől, hogy kérését semmi esetre sem teljesítik. Mihelyt Velcsaninov egészen kétségbeesetten bizonyítgatni kezdte neki, hogy ez lehetetlen, szótlanul lezárta megint a szemét és nem szólt többet egy szót sem, mintha nem hallaná és nem látná Velcsaninovot.475
475Это была тихая, скорбная просьба, безо всякого оттенка вчерашней раздражительности, но вместе с тем послышалось и что-то такое, как будто она и сама была вполне уверена, что просьбу ее ни за что не исполнят. Чуть только Вельчанинов, совсем в отчаянии, стал уверять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова более не проговорила, как будто и не слушала и не видела его.
A városba beérve egyenesen a Pokrovra hajtatott. Már kilenc óra volt; Pavlovics Pál nem volt a szállásán. Velcsaninov teljes félóráig várakozott rá a folyosón, beteges türelmetlenséggel járkálva. Szüszojevna Mária végre megérttette vele, hogy Pavlovics Pál legfeljebb holnap hajnalban fog visszatérni. „No hát hajnalban én is itt leszek,” – határozta el magát Velcsaninov és magánkívüli állapotban elindult haza.476
476Въехав в город, он прямо велел везти себя к Покрову. Было уже десять часов; Павла Павловича в номерах не было. Вельчанинов прождал его целые полчаса, расхаживая по коридору в болезненном нетерпении. Марья Сысоевна уверила его, наконец, что Павел Павлович вернется разве только к утру чем свет. "Ну так и я приеду чем свет", — решил Вельчанинов и вне себя отправился домой.
De mekkora volt meglepetése, mikor még mielőtt a lakásába bement volna, azt hallotta Mávrától, hogy a tegnapi vendég már tíz óra óta várja őt!477
477Но каково же было его изумление, когда он, еще не входя к себе, услышал от Мавры, что вчерашний гость уже с десятого часу его ожидает.
– Meg is teázott itt nálunk, – borért is küldött, éppen olyanért, mint a multkor, egy kék bankót adott rá.478
478"И чай изволили у нас кушать, и за вином опять посылали, за тем самым, синюю бумажку выдали".
IX.479
479IX.
Látomány.480
480ПРИВИДЕНИЕ
Pavlovics Pál nagy kényelemmel helyezkedett el. A tegnapi székén ült, cigarettát szítt s éppen akkor töltötte meg negyedik poharát a palacknak még hátralevő tartalmából. A teáskanna és a félig kiivott teáscsésze is ott volt mellette az asztalon. Kiveresedett arca boldogságtól sugárzott. Még a frakkját is levetette, egész nyáriasan és mellényben üldögélt.481
481Павел Павлович расположился чрезвычайно комфортно. Он сидел на вчерашнем стуле, курил папироски и только что налил себе четвертый, последний стакан из бутылки. Чайник и стакан с недопитым чаем стояли тут же подле него на столе. Раскрасневшееся лицо его сияло благодушием. Он даже снял с себя фрак, по-летнему, и сидел в жилете.
– Bocsásson meg, leghűbb barátom, – kiáltott fel, meglátva Velcsaninovot s helyéről felkelve, hogy felöltse a frakkját, – levetettem, hogy jobban élvezhessem a perceket…482
482— Извините, вернейший друг! — вскричал он, завидев Вельчанинова и схватываясь с места, чтоб надеть фрак, — снял для пущего наслаждения минутой…
Velcsaninov fenyegetően közeledett hozzá.483
483Вельчанинов грозно к нему приблизился.
– Nem részeg még ön egészen? Lehet még önnel beszélni?484
484— Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще с вами поговорить?
Pavlovics Pál kissé meghökkent.485
485Павел Павлович несколько оторопел.
– Nem, még nem egészen… Megemlékeztem az elköltözöttről… de még nem egészen…486
486— Нет, не совершенно… Помянул усопшего, но — не совершенно-с…
– Megért ön engem?487
487— Поймете вы меня?
– Éppen azért jelentem meg, hogy megértsem…488
488— С тем и явился, чтобы вас понимать-с.
– No, hát én mindjárt azzal kezdem, hogy ön semmirekellő! – kiáltott rá Velcsaninov harsogó hangon.489
489— Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы — негодяй! — закричал Вельчанинов сорвавшимся голосом.
– Ha ezzel kezdi, akkor mivel fogja végezni? – protestált egy kevéssé Pavlovics Pál, láthatóan megijedve, de Velcsaninov rá sem hallgatva tovább kiabált:490
490— Если с этого начинаете-с, то чем кончите-с? — чуть-чуть протестовал было Павел Павлович, видимо сильно струсивший, но Вельчанинов кричал не слушая:
– Az ön leánya halálán van, beteg; elhagyja ön őt, vagy sem?491
491— Ваша дочь умирает, она больна; бросили вы ее или нет?
– Igazán halálán van?492
492— Неужто уж умирает-с?
– Beteg, beteg, nagyon veszélyesen beteg.493
493— Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!
– Talán csak időleges rohamocska…494
494— Может, припадочки-с…
– Ne beszéljen bolondokat! Rend-kí-vül veszélyes a betegsége! Már csak azért is el kellene önnek oda jönnie…495
495— Не говорите вздору! Она чрез-вы-чайно опасно больна! Вам следовало ехать уж из того одного…
– Hogy megköszönjem a vendégszeretetet… Nagyon is értem! Ivánovics Elek, drága, tökéletes barátom, – szólt, mindkét kezével megragadva annak a kezét és részegségében ellágyulva, csaknem könnyekre fakadva, mintha bocsánatot kért volna, – ne kiabáljon, Ivánovics Elek, ne kiabáljon! Ha meghalok, ha most mindjárt bezuhanok részegen a Névába, hát mit ér az a dolog jelenlegi állapotában? Pogorjelczev úrhoz pedig mindig ráérünk elmenni.496
496— Чтоб возблагодарить-с, за гостеприимство возблагодарить! Слишком понимаю-с! Алексей Иванович, дорогой, совершенный, — ухватил он его вдруг за руку обеими своими руками и с пьяным чувством, чуть не со слезами, как бы испрашивая прощения, выкрикивал: — Алексей Иванович, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчас пьяный в Неву — что ж из того-с, при настоящем значении дел-с? А к господину Погорельцеву и всегда поспеем-с…
Velcsaninov kissé összeszedte magát.497
497Вельчанинов спохватился и капельку сдержал себя.
– Ön részeg, én hát nem értem, hogy mit akar ön most mondani, – jegyezte meg szigorúan, – én mindig kész vagyok önnel kimagyarázkodni, sőt örülnék, ha mentől előbb… Azért járok-kelek… De mindenekelőtt tudja meg, hogy minden intézkedést megteszek: ön ma énnálam fog hálni! Holnap reggel pedig magamhoz veszem önt és elhajtatunk oda. Önt én innen el nem eresztem! – rikoltott megint, – én önt gúzsba kötöm és az ölemben viszem el magammal… Jó lesz önnek ez a díván? – mutatott lihegve egy széles, puha dívánra, mely átellenben állt a falnál azzal, amelyen ő maga szokott hálni.498
498— Вы пьяны, а потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите, — заметил он строго, — и объясниться всегда с вами готов; даже рад поскорей… Я и ехал… Но прежде всего знайте, что я принимаю меры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утром я вас беру, и мы едем. Я вас не выпущу! — завопил он опять, — я вас скручу и в руках привезу!.. Удобен вам этот диван? — указал он ему, задыхаясь, на широкий и мягкий диван, стоявший напротив того дивана, на котором спал он сам, у другой стены.
– Óh, kérem, hiszen én akárhol…499
499— Помилуйте, да я и везде-с…
– Nem akárhol, hanem ezen a dívánon! Fogja, itt van a lepedő, takaró és párna (mindezt egy szekrényből cibálta ki Velcsaninov és sietve dobálta oda Pavlovics Pálnak, aki engedelmesen tartotta oda a karjait) – vesse meg magának rögtön az ágyát!500
500— Не везде, а на этом диване! Берите, вот вам простыня, одеяло, подушка (все это Вельчанинов вытащил из шкафа и, торопясь, выбрасывал Павлу Павловичу, покорно подставившему руку) — стелите сейчас, сте-ли-те же!
Az ágyneműkkel megrakott Pavlovics Pál tétovázva állt a szoba közepén, mámoros arcával hosszan, részegesen mosolyogva, de Velcsaninov második fenyegető kiáltására rögtön tenni-venni kezdett; elment az asztal mellől és lihegve teregette a lepedőt, Velcsaninov hozzálépett, hogy segítsen neki: némileg meg volt elégedve vendége megriadásával és engedelmeskedésével.501
501Навьюченный Павел Павлович стоял среди комнаты как бы в нерешимости, с длинной, пьяной улыбкой на пьяном лице; но при вторичном грозном окрике Вельчанинова вдруг, со всех ног бросился хлопотать, отставил стол и пыхтя стал расправлять и настилать простыню. Вельчанинов подошел ему помочь; он был отчасти доволен покорностию и испугом своего гостя.
– Igya ki még a poharát, aztán feküdjék le, – vezényelt tovább; érezte, hogy nem lehetett nem-vezényelnie; – önmaga rendelkezett, hogy bort hozzanak?502
502— Допивайте ваш стакан и ложитесь, — скомандовал он опять; он чувствовал, что не мог не командовать, — это вы сами за вином распорядились послать?
– Magam, a bor iránt… Tudtam én azt, Ivánovics Elek, hogy ön már többet nem hozat.503
503— Сам-с, за вином… Я, Алексей Иванович, знал, что вы уже более не пошлете-с.
– Helyes, hogy ezt tudta, de még jobban meg kell ezt tudnia. Még egyszer ismétlem, hogy minden intézkedést megtettem: az ön komédiázását, tegnapi csókolódzásait többé nem fogom tűrni.504
504— Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтоб вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры: кривляний ваших больше не потерплю, пьяных вчерашних поцелуев не потерплю!
– Magam is megértem én azt, Ivánovics Elek, hogy olyasmi csak egyszer volt lehetséges, – mosolygott Pavlovics Pál.505
505— Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего один только раз было возможно-с, — ухмыльнулся Павел Павлович.
E felelet hallatára a szobában járkáló Velcsaninov szinte ünnepiesen állt meg Pavlovics Pál előtt.506
506Услышав ответ, Вельчанинов, шагавший по комнате, почти торжественно остановился вдруг перед Павлом Павловичем:
– Pavlovics Pál, beszéljen őszintén! Újra beismerem, hogy ön eszes ember, de biztosítom önt, hogy ön rossz úton jár. Beszéljen egyenesen, cselekedjék őszintén s becsületszavamat adom rá, hogy felelni fogok mindenre, amit csak kérdez.507
507— Павел Павлович, говорите прямо! Вы умны, я опять сознаюсь в этом, но уверяю вас, что вы на ложной дороге! Говорите прямо, действуйте прямо, и, честное слово даю вам, — я отвечу на все, что угодно!
Pavlovics Pál újra elmosolyodott azzal az ő hosszú mosolygásával, mely már magában is annyira mérgesítette Velcsaninovot.508
508Павел Павлович ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна уже так бесила Вельчанинова.
– Várjon! – kiáltott rá megint, – ne komédiázzon, én keresztüllátok önön. Ismétlem: becsület-szavamat adom önnek, hogy kész vagyok önnek mindenre felelni s hogy megkap ön tőlem minden lehető elégtételt, vagyis minden, még lehetetlen elégtételt is. Oh, mennyire szeretném, ha ön engemet megértene!509
509— Стойте! — закричал тот опять. — Не прикидывайтесь, я насквозь вас вижу! Повторяю: даю вам честное слово, что я готов вам ответить на все, и вы получите всякое возможное удовлетворение, то есть всякое, даже и невозможное! О, как бы я желал, чтоб вы меня поняли!..
– Ha már ön ilyen jó, – vonult hozzá óvatosan közelebb Pavlovics Pál, – nagyon szeretném megtudni, hogy miért említette ön tegnap a ragadozó típust?510
510— Если уж вы так добры-с, — осторожно придвинулся к нему Павел Павлович, — то вот-с очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный тип-с!..
Velcsaninov egyet köpött s újra még gyorsabban járkálni kezdett a szobában.511
511Вельчанинов плюнул и пустился опять, еще скорее, шагать по комнате.
– Nem, Ivánovics Elek ne köpjön, mert én nagyon érdeklődöm s éppen azért jöttem ide, hogy megbizonyosodjam… Nehezen forog a nyelvem, de bocsásson meg. Hiszen én arról a „ragadozó” és a „békés” típusról is magam is olvastam egy folyóiratban, a kritikai rovatban s ez ma reggel eszembe jutott… De már elfelejtettem s igazat mondva akkor nem is értettem. Most hát azt szeretném megtudni, hogy a boldogult Bagantov Mihájlovics István „ragadozó” volt-e, vagy „békés”? Hova sorozzuk őt?512
512— Нет-с, Алексей Иванович, вы не плюйтесь, потому что я очень заинтересован и именно пришел проверить-с… У меня язык плохо вяжется, но вы простите-с. Я ведь об "хищном" этом типе и об "смирном-с" сам в журнале читал, в отделении критики-с, — припомнил сегодня поутру… только забыл-с, а по правде, тогда и не понял-с. Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с, — что он, "хищный" был или "смирный-с"? Как причислить-с?
Velcsaninov még mindig hallgatott és járkált. Aztán hirtelen, dühösen megállt:513
513Вельчанинов все еще молчал, не переставая шагать.
– Ragadozó típus az az ember, aki Bagantovot akkor, mikor azzal a vele való kellemes találkozás alkalmából pezsgőt iszik, mint ivott ön tegnap én velem – inkább megmérgezné egy pohár itallal és nem menne el annak a koporsóját a temetőbe kikísérni, mint elment ön tegnap, az ördög tudja, hogy milyen rejtett, alattomos, csúf igyekezetből és önmagát is bepiszkoló komédiázásból. Mert önmagát piszkolja be vele!514
514— Хищный тип это тот, — остановился он вдруг в ярости, — это тот человек, который скорей бы отравил в стакане Багаутова, когда стал бы с ним "шампанское пить" во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили, — а не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали, черт знает из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний! Вас самих!
– Igaz, hogy nem menne el, – hagyta helyben Pavlovics Pál, – de ahogy ön ezt énrám vonatkoztatja…515
515— Это точно, что не поехал бы-с, — подтвердил Павел Павлович, — только как уж вы, однако, на меня-то-с…
– Az nem az az ember, – folytatta Velcsaninov heveskedve és oda sem hallgatva, – nem az, aki az Isten tudja: mit képzel magában, az igazságot és jogosságot számon kéri, sérelmeit mint valami leckét bemagolja, panaszkodik, komédiázik, az embereknek a nyakára köti magát és – minden idejét erre használja fel. Igaz az, hogy ön fel akarta magát akasztani? Igaz?516
516— Это не тот человек, — горячился и кричал Вельчанинов не слушая, — не тот, который напредставит сам себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою как урок заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет — и глядь — на то все и время свое употребил! Правда, что вы хотели повеситься? Правда?
– Lehet, hogy ittasságomban elkövettem valami bolondságot, – nem emlékszem rá. Nekünk Ivánovics Elek, nem is illő a mérget szaporítanunk. Azonkívül, hogy jó állású csinovnyik vagyok, még kapitálisom is van s ezért még talán meg is házasodhatom.517
517— В хмелю, может, сбредил что, — не помню-с. Нам, Алексей Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету, — у меня и капитал ведь найдется-с, а может, к тому жениться опять захочу-с.
– Hogy aztán kényszermunkára küldjék.518
518— Да и в каторгу сошлют.
– Nos igen, ez a kellemetlenség is megeshetik, bár a bíróságoknál sok enyhítő körülményt kezdenek alkalmazni. Egy nagyon mulatságos anekdotácska jutott az eszembe a multkor a kocsiban, azt szeretném önnek elmondani. Éppen csak azt mondta ön: „az embereknek a nyakára köti magát.” Talán emlékszik még Livczov Petrovics Simonra; T-ben, az ön ott tartózkodása idejében eljárogatott hozzánk; no hát annak az öccse szintén pétervári fiatalember, a V-i kormányzó mellett szolgált és különféle jeles tulajdonságokkal fényeskedett. Egyszer összeveszett Golubenko ezredessel egy társaságban, hölgyek és az ő szíve-hölgye jelenlétében és sértve érezte magát, de a sértést elnyelte és elrejtette; ez időben pedig Golubenko elütötte kezéről a szíve-hölgyét és megkérte annak a kezét. No és mit gondol ön? Az a Livczov utoljára őszinte barátságra lépett, egészen kibékült Golubenkoval, sőt ami több: maga kínálkozott vőfélyül, ő tartotta a koronát s mikor az esküvőről hazatértek, odalépett Golubenkohoz, összecsókolódzott vele, gratulált neki, aztán az egész előkelő társaság és a kormányzó jelenlétében, azon frakkosan és cicomásan kést döfött annak a hasába, hogy Golubenko csak összerogyott. Ezt tette vele a saját vőfélye, hát micsoda szégyen ez?! De még e’ semmi. Hanem mikor a késdöfést elvégezte, hát körül szaladt: „Ah! mit csináltam! Ah, mit csináltam!” Kiserkedtek a könnyei, mindenkinek a nyakába borult, még a hölgyeknek is: „Ah, mit csináltam! Ah – azt mondja – mit csináltam én most!” Hehehe! Mulatságos! Csak Golubenkot sajnálhatja az ember; de az kigyógyult.519
519— Ну да-с, и эта вот неприятность тоже-с, хотя нынче, в судах, много облегчающих обстоятельств подводят. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик преуморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сообщить-с. Вот вы сказали сейчас: "У людей на шее виснет". Семена Петровича Ливцова, может, припомните-с, к нам в Т. при вас заезжал; ну, так брат его младший, тоже петербургский молодой человек считается, в В-ом при губернаторе служил и тоже блистал-с разными качествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковником, в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца, и счел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил; а Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Ливцов — даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, совсем помирился, да мало того-с — в шафера к нему сам напросился, венец держал, а как приехали из-под венца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку да при всем-то благородном обществе и при губернаторе, сам во фраке и завитой-с, — как пырнет его в живот ножом — так Голубенко и покатился! Это собственный-то шафер, стыд-то какой-с! Да это еще что-с! Главное, что ножом-то пырнул да и бросился кругом: "Ах, что я сделал! Ах, что такое я сделал!" — слезы льются, трясется, всем на шею кидается, даже к дамам-с: "Ах, что я сделал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!" — хе-хе-хе! уморил-с. Вот только разве жаль Голубенку; да и то выздоровел-с.
– Nem tudom, minek mondta ön ezt el, – szólt Velcsaninov szigorú tekintettel.520
520— Я не вижу, для чего вы мне рассказали, — строго нахмурился Вельчанинов.
– Csak éppen azért, hogy késsel döfte meg, – heherészett Pavlovics Pál, – látnivaló, hogy ez nem típus, hanem takonypóc, ha félelmében még az illendőségről is megfeledkezett és a hölgyek nyakába borult, mégpedig a kormányzó jelenlétében, – pedig hát elkövette a döfést, elérte amit akart. Hát csak azért mondtam el.521
521— Да все к тому же-с, что пырнул же ведь ножом-с, — захихикал Павел Павлович, — ведь уж видно, что не тип-с, а сопля-человек, когда уж самое приличие от страху забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с, — а ведь пырнул же-с, достиг своего! Вот я только про это-с.
– Vigye el önt az ördög! – rikoltott fel Velcsaninov magából kikelve, mintha valami elpattant volna benne, – ördög vigye az ön alattomos hitványságát, ki maga is alattomos hitványság; azt hiszi, hogy megijeszt engem, maga gyerekkínzó, aljas gazember, gazember és gazember! – kiabált magánkívül, minden szónál lihegve.522
522— Убир-райтесь вы к черту, — завопил вдруг не своим голосом Вельчанинов, точно как бы что сорвалось в нем, — убир-райтесь с вашею подпольною дрянью, сам вы подпольная дрянь — пугать меня вздумал — мучитель ребенка, — низкий человек, — подлец, подлец, подлец! — выкрикивал он, себя не помня и задыхаясь на каждом слове.
Pavlovics Pál nem tudott hova lenni, még a kapatossága is eltünt; ajkai remegtek.523
523Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочил; губы его задрожали:
– Ivánovics Elek, hát ön nevez engem gazembernek ön és engem?524
524— Это меня-то вы, Алексей Иванович, подлецом называете, вы-с и меня-с?
De Velcsaninov már magához tért.525
525Но Вельчанинов уже очнулся.
– Kész vagyok öntől bocsánatot kérni – felelte némi szünet után, sötéten eltűnődve, – de csak akkor, ha ön rögtön őszintén fog viselkedni.526
526— Я готов извиниться, — ответил он, помолчав и в мрачном раздумье, — но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо.
– Én az ön helyében minden esetre bocsánatot kérnék, Ivánovics Elek.527
527— А я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович.
– Jól van, legyen úgy, – monda Velcsaninov, megint kis szünetet tartva, – bocsánatot kérek öntől; de lássa be, Pavlovics Pál, hogy a történtek után én már semmiben sem érzem magamat önnel szemben hibásnak, t i. én az egész ügyet illetőleg beszélek és nemcsak erre a mostani esetre vonatkozólag.528
528— Хорошо, пусть так, — помолчал еще немного Вельчанинов, — извиняюсь перед вами; но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным, то есть я в отношении всего дела говорю, а не про один теперешний случай.
– Jól van, minek ez az elszámolkodás? – mosolyodott el Pavlovics Pál, különben a földre szegezve tekintetét.529
529— Ничего-с, что считаться? — ухмыльнулся Павел Павлович, смотря, впрочем, в землю.
– No, ha úgy van, akkor annál jobb. Igya meg a borát és feküdjék le, mert én azért önt mégsem bocsátom el…530
530— А если так, то тем лучше, тем лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки вас не пущу…
– De hát mi lesz a borral… – szólt Pavlovics Pál kissé zavartan, hanem aztán odament az asztalhoz és felvette rég megtöltött, utolsó poharát. Talán már megelőzőleg sokat is ivott, annyira, hogy most kezei remegtek s a bor egy részét kilocsolta a földre, az ingére és mellényére, hanem azért fenékig kiitta, mintha nem is lehetett volna kiivatlanul hagyni, azután tisztelettudással letette az üres poharat az asztalra és engedelmesen az ágyához ment, hogy levetkőzzék.531
531— Да что ж вино-с… — немного как бы смутился Павел Павлович, однако подошел к столу и стал допивать свой давно уже налитый последний стакан. Может, он уже и много пил перед этим, так что теперь рука его дрожала, и он расплескал часть вина на пол, на рубашку и на жилет, но все-таки допил до дна, — точно как будто и не мог оставить невыпитым, и, почтительно поставив опорожненный стакан на стол, покорно пошел к своей постели раздеваться.
– De nem volna-e jobb… itt nem hálni? – kérdezte, miután már a fél csizmáját lehúzta és a kezében tartotta.532
532— А не лучше ли… не ночевать? — проговорил он вдруг с чего-то, уже сняв один сапог и держа его в руках.
– De nem ám! – felelt haragosan Velcsaninov, szünetlenül járkálva a szobában, anélkül, hogy ránézett volna.533
533— Нет, не лучше! — гневливо ответил Вельчанинов, неустанно шагавший по комнате, не взглядывая на него.
Pavlovics Pál levetkezett és lefeküdt. Egy negyedóra mulva lefeküdt Velcsaninov is és eloltotta a gyertyát.534
534Тот разделся и лег. Чрез четверть часа улегся и Вельчанинов и потушил свечу.
Nyugtalanul aludt el. Valami új, még bonyolultabb ügy jelent meg hirtelen valahonnan, izgatta őt s ő azt érezte egyidejűleg, hogy szégyenlette ezt az izgalmát. Már szenderegni kezdett, hanem akkor valami neszelés felébresztette. Rögtön Pavlovics Pál ágyára nézett. A szobában sötét volt (az ablakfüggönyök le voltak bocsátva), de úgy rémlett neki, hogy Pavlovics Pál nem fekszik, hanem felkelt és az ágyán ül.535
535Он засыпал беспокойно. Что-то новое, еще более спутавшее дело, вдруг откудова-то появившееся, тревожило его теперь, и он чувствовал в то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоги. Он уже стал было забываться, но какой-то шорох вдруг его разбудил. Он тотчас же оглянулся на постель Павла Павловича. В комнате было темно (гардины были совсем спущены), но ему показалось, что Павел Павлович не лежит, а привстал и сидит на постели.
– Mit csinál? – kiáltott Velcsaninov.536
536— Чего вы? — окликнул Вельчанинов.
– Valami árnyék… – felelt kis szünet után alig hallható hangon Pavlovics Pál.537
537— Тень-с, — подождав немного, чуть слышно выговорил Павел Павлович.
– Micsoda árnyék?538
538— Что такое, какая тень?
– Ott a másik szobában, az ajtóban, mintha árnyékot láttam volna.539
539— Там, в той комнате, в дверь, как бы тень видел-с.
– Micsoda árnyékot? – kérdezte kis vártatva Velcsaninov.540
540— Чью тень? — спросил, помолчав немного, Вельчанинов.
– A Vasziljevna Natáliáét.541
541— Натальи Васильевны-с.
Velcsaninov leállt a szőnyegre és maga nézett be az előszobán át a másik szobába, melynek ajtaja mindig nyitva volt. Ott az ablakon nem volt függöny, hanem csak sztór, azért ott világosabb volt.542
542Вельчанинов привстал на ковер и сам заглянул через переднюю в ту комнату, двери в которую всегда стояли отперты. Там на окнах гардин не было, а были только сторы, и потому было гораздо светлее.
– Nincs abban a szobában semmi, ön pedig részeg; feküdjék le! – monda Velcsaninov s visszafeküdve beburkolódzott a takarójába. Pavlovics Pál nem szólt semmit s ő is lefeküdt.543
543— В той комнате нет ничего, а вы пьяны, ложитесь! — сказал Вельчанинов, лег и завернулся в одеяло. Павел Павлович не сказал ни слова и улегся тоже.
– Ezelőtt soha nem látott ön ilyen árnyékot? – kérdezte vagy tíz perccel később.544
544— А прежде вы никогда не видали тени? — спросил вдруг Вельчанинов, минут уж десять спустя.
– Egyszer mintha láttam volna, – felelt gyenge hangon, szintén némi késedelemmel Pavlovics Pál.545
545— Однажды как бы и видел-с, — слабо и тоже помедлив откликнулся Павел Павлович.
Erre megint csend következett.546
546Затем опять наступило молчание.
Velcsaninov nem tudta volna bizonyosan megmondani: aludt-e ő, vagy sem; elmult egy óra – s egyszerre csak megint megfordult: valami neszelés, megint felébresztette; ő sem tudta: mi az, de úgy rémlett neki, hogy a teljes sötétségben valami fehérség állott felette, amely nem jött még egészen hozzá, de már a szoba közepén volt. Felült az ágyban s egy teljes percig nézett.547
547Вельчанинов не мог бы сказать наверно, спал он или нет, но прошло уже с час — и вдруг он опять обернулся: шорох ли какой его опять разбудил — он тоже не знал, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался.
– Ön az, Pavlovics Pál? – kérdezte gyenge hangon. Ez az ő saját szava, mely a csend és sötétség közepette felhangzott, valami különösnek tetszett neki.548
548— Это вы, Павел Павлович? — проговорил он ослабевшим голосом. Этот собственный голос его, раздавшийся вдруг в тишине и в темноте, показался ему как-то странным.
Felelet nem volt, de abban, hogy valaki ott áll, kételkedni már nem lehetett.549
549Ответа не последовало, но в том, что стоял кто-то, уже не было никакого сомнения.
– Ön az… Pavlovics Pál? – ismételte hangosabban, sőt oly hangosan, hogyha Pavlovics Pál nyugodtan alszik is az ágyában, hát okvetetlenül felébredt és felelt volna.550
550— Это вы… Павел Павлович? — повторил он громче и даже так громко, что если б Павел Павлович спокойно спал на своей постели, то непременно бы проснулся и дал ответ.
De felelet csak nem hallatszott, ehelyett úgy tetszett neki, mintha az a fehér, alig megkülönböztethető alak, közeledett volna feléje. Erre valami különös történt: mintha valami hirtelen megpattant volna a belsejében, éppen úgy, mint az imént s ő teljes erejéből a legdühösebben, csaknem minden szónál lihegve, elkiáltotta magát:551
551Но ответа опять не последовало, зато показалось ему, что эта белая и чуть различаемая фигура еще ближе к нему придвинулась. Затем произошло нечто странное: что-то вдруг в нем как бы сорвалось, точь-в-точь как давеча, и он закричал из всех сил самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове:
– Ha maga, részeg komédiás, azt meri képzelni, hogy engem megijeszthet, hát befordulok falfelé, beburkolódzom a fejem búbjáig s egész éjjel vissza nem fordulok, – bebizonyítani fogom, hogy mennyibe veszem én az ön… még ha reggelig itt áll is… mint valami bohóc… és köpök önre…552
552— Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать — что вы можете — меня испугать, — то я обернусь к стене, завернусь с головой и ни разу не обернусь во всю ночь, — чтобы тебе доказать, во что я ценю — хоть бы вы простояли до утра… шутом… и на вас плюю!
És dühösen egyet köpve a Pavlovics Pálnak képzelt alak felé, hamar befordult falfelé, beburkolódzott a takarójába és mintha megrögzött volna abban a helyzetében, meg sem moccant. Közeledett-e az árnyék, vagy egy helyben állt: nem tudhatta, de szíve dobogott, dobogott, dobogott. Elmult legalább öt teljes perc; ekkor, legfeljebb két lépésnyiről megszólalt a Pavlovics Pál gyenge, panaszos hangja:553
553И он, яростно плюнув в сторону предполагаемого Павла Павловича, вдруг обернулся к стене, завернулся, как сказал, в одеяло и как бы замер в этом положении не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась ли тень или стояла на месте — он не мог узнать, но сердце его билось — билось — билось… Прошло по крайней мере полных минут пять; и вдруг, в двух шагах от него, раздался слабый, совсем жалобный голос Павла Павловича:
– Ivánovics Elek, azért keltem fel, hogy megkeressem a… (és megnevezett egy szükséges házi eszközt); nem találtam ott, magam mellett… lassacskán meg akartam önnél keresni, az ágyánál.554
554— Я, Алексей Иванович, встал поискать… — (и он назвал один необходимейший домашний предмет) — я там не нашел у себя-с… хотел потихоньку подле вас посмотреть-с, у постели-с.
– Hát akkor miért nem felelt, mikor rákiáltottam? – kérdezte Velcsaninov szakadozva, vagy félpercnyi szünet után.555
555— Что же вы молчали… когда я кричал? — прерывающимся голосом спросил Вельчанинов, переждав с полминуты.
– Megijedtem. Úgy kiabált ön… hát megijedtem.556
556— Испугался-с. Вы так закричали… я и испугался-с.
– Ott van balra a szögletben, az ajtó felé, a kis szekrényben; gyujtson gyertyát.557
557— Там в углу налево, к дверям, в шкапике, зажгите свечу…
– Hiszen gyertya nélkül is megtalálom, – mondá alázatosan Pavlovics Pál, elindulva a szöglet felé, – bocsásson meg, Ivánovics Elek, hogy megzavartam… egyszeribe rámjött…558
558— Да я и без свечки-с… — смиренно промолвил Павел Павлович, направляясь в угол, — вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил-с… совсем вдруг так осмелел-с…
De az már nem felelt. Tovább feküdt arccal a falfelé fordulva s úgy feküdt egész éjjel, egyszer sem fordulva vissza. Talán szavának akart állni s megvetését bizonyítani? Maga sem tudta: mi történik vele; idegeskedése végre átment valami önkívültségbe és sokáig nem tudott elaludni. Másnap reggel tíz óra tájt felébredve hirtelen felugrott, felült ágyában, mintha fellökték volna, de – Pavlovics Pál már nem volt a szobában. Csak az üres, vetetlen ágya volt ott, ő maga kora hajnalban megszökött.559
559Но тот уже ничего не ответил. Он все продолжал лежать лицом к стене и пролежал так всю ночь, ни разу не обернувшись. Уж хотелось ли ему так исполнить слово и показать презрение? Он сам не знал, что с ним делается; нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Проснувшись на другое утро, в десятом часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули, — но Павла Павловича уже не было в комнате! Оставалась одна только пустая, неубранная постель, а сам он улизнул чем свет.
„Tudtam!” – ütött a homlokára Velcsaninov.560
560— Я так и знал! — хлопнул себя Вельчанинов ладонью по лбу.
X.561
561X.
A temetőben.562
562НА КЛАДБИЩЕ
Az orvos aggodalma alaposnak bizonyult: Liza hamarosan rosszabbul lett, – annyira rosszabbul, hogy a megelőző napon Velcsaninov és Petrovna Klaudia nem várták volna. Velcsaninov reggel még tűrhetőnek találta a beteg állapotát, bár erős lázban volt; később azt erősítgette Velcsaninov, hogy Liza rámosolygott s odanyujtotta neki forró kezét. Igaz volt-e ez, vagy csak ő találta ki megnyugtatásul: nem ért rá megállapítani. Éjjel a beteg már nem volt magánál s ez aztán így tartott az egész betegség alatt. Liza a nyaralóba való kiköltözése után kilencednapra meghalt.563
563Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже, — так худо, как и не воображали накануне Вельчанинов и Клавдия Петровна. Вельчанинов поутру застал больную еще в памяти, хотя вся она горела в жару; он уверял потом, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда ли это было, или только он сам выдумал себе это невольно, в утешение, — проверить ему было некогда; к ночи больная была уже без памяти, и так продолжалось во все время болезни. На десятый день своего переезда на дачу она умерла.
Szomorú napjai voltak ezek Velcsaninovnak; Pogorjelczevék még aggódtak is miatta. E nehéz napok nagy részét náluk töltötte. Liza betegségének utolsó napjaiban órákig egyedül üldögélt valamely zugban s láthatóan semmiről sem gondolkozott. Petrovna Klaudia igyekezett őt szórakoztatni, de ő alig felelgetett, sőt néha láthatóan terhére volt a beszéd. Petrovna Klaudia nem várta volna, hogy „mindez” olyan benyomással legyen reá. Leginkább a gyerekekkel szeretett szórakozni; ezekkel néha nevetett is, de csaknem minden órában felkelt a székéről és lábujjhegyen odament a beteget megnézni. Néha úgy tetszett neki, hogy az őt megismerte. A felgyógyulást illetőleg nem volt semmi reménye, úgy, mint a többieknek sem, de a szobából, melyben Liza meghalt, nem távozott és rendszerint ott üldögélt mellette.564
564Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорельцевы даже боялись за него. Большую часть этих тяжелых дней он прожил у них. В самые последние дни болезни Лизы он по целым часам просиживал один, где-нибудь в углу, и, по-видимому, ни об чем не думал; Клавдия Петровна подходила его развлекать, но он отвечал мало, иногда видимо тяготясь с нею разговаривать. Клавдия Петровна даже не ожидала, что на него "все это произведет такое впечатление". Всего больше развлекали его дети; он с ними даже иногда смеялся; но каждый почти час вставал со стула и на цыпочках шел взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнает. Надежды на выздоровление он не имел никакой, как и все, но от комнаты, в которой умирала Лиза, не отходил и обыкновенно сидел в комнате рядом.
Különben e napokban is rendkívüli mozgékonyságot tanusított: hirtelen felállt, berohant Pétervárra s a leghíresebb doktorokat hívta meg konziliumra. A második és utolsó konzilium a beteg halálát megelőző napon volt. Ezt megelőzőleg vagy három nappal Petrovna Klaudia követelően beszélt Velcsaninovval arról, hogy valahol végre is fel kell keresni Truszoczkij urat: „szerencsétlenség esetén anélkül el sem lehetne temetni Lizát.” Velcsaninov azt hebegte, hogy majd ír neki. Erre az öreg Pogorjelczev kijelentette, hogy ő maga fogja a rendőrség által felkerestetni. Velcsaninov végre kétsornyi értesítést írt és elvitte azt a Pokrov-fogadóba. Pavlovics Pál szokása szerint nem volt otthon, hát odaadta a levelet kézbesítés végett Szüszojevna Máriának.565
565Раза два, впрочем, и в эти дни он вдруг обнаруживал чрезвычайную деятельность: вдруг подымался, бросался в Петербург к докторам, приглашал самых известнейших и составлял консилиумы. Второй, последний консилиум был накануне смерти больной. Дня за три до этого Клавдия Петровна заговорила с Вельчаниновым настойчиво о необходимости отыскать где-нибудь наконец господина Трусоцкого: "в случае несчастия Лизу и похоронить без него нельзя было". Вельчанинов промямлил, что он ему напишет. Тогда старик Погорельцев объявил, что он сам разыщет его через полицию. Вельчанинов написал наконец уведомление в двух строчках и отвез его в Покровскую гостиницу. Павла Павловича по обыкновению не было дома, и он вручил письмо для передачи Марье Сысоевне.
Végre egy szép nyári estén, napszálltakor meghalt Liza s Velcsaninov mintha csak akkor tért volna magához. Mikor a holttestet felöltöztették, ráadták a Petrovna Klaudia egyik leányká-jának az ünneplő fehér ruháját és a teremben letették az asztalra, kezébe adott virágokkal, – Velcsaninov odalépett Petrovna Klaudiához és szikrázó szemekkel jelentette ki, hogy ő most mindjárt elhozza a „gyilkost” is. Nem hallgatva a tanácsokra, hogy várjon vele holnapig, rögtön elindult a városba.566
566Наконец, умерла Лиза, в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца, и тут только как бы очнулся Вельчанинов. Когда мертвую убрали, нарядив ее в праздничное белое платьице одной из дочерей Клавдии Петровны, и положили в зале на столе, с цветами в сложенных ручках, — он подошел к Клавдии Петровне и, сверкая глазами, объявил ей, что он сейчас же привезет и "убийцу". Не слушая советов повременить до завтра, он немедленно отправился в город.
Tudta: hol kaphatja meg Pavlovics Pált; nem éppen csak a doktorokért járt ő Pétervárra. E napokban úgy tetszett neki, hogyha elhozza a haldokló leánykához az apját, hát az, amint meghallja az apja szavát, mindjárt magához tér; olyankor kétségbeesetten rohant Pavlovics Pált felkeresni. Pavlovics Pál tovább is penzióban lakott, de ott hiába tudakozódott volna felőle: „három napig sem kerül haza és nem hál itthon, – jelentette Szüszojevna Mária – csak véletlenül vetődik haza, akkor is részegen, nem marad itthon egy óráig sem, újra elcsavarog; már egészen elzüllött.” A Pokrov-fogadó pincére a többi közt azt közölte Velcsaninovval, hogy Pavlovics Pál már régebben valami leányokat szokott látogatni a Vozneszenszki-Proszpekten. Velcsaninov azonnal felkereste a leányokat. A megajándékozott és megvendégelt leányok mindjárt emlékeztek a látogatójukra, – különösen a gyászfátyolos kalapja után, eközben jól le is szidták, persze azért, hogy az már nem jár többé hozzájuk. Egyikök, Kati, vállalkozott rá, hogy ő „mindenkor kész Pavlovics Pált megkeresni, mert az most szüntelenül a Prosztákova Máskánál ül, a pénzének se szeri, se száma, az a Máska pedig – nem Prosztákova, hanem Prohvosztova, kórházban feküdt s ha ő – Kati – akarná, hát rögtön Szibériába küldhetné, csak egy szavába kerülne.” Kati azonban ezúttal nem tudta Pavlovics Pált meglelni, de erősen fogadkozott, hogy majd megleli. Hát ennek a Katinak a segítségére számított most Velcsaninov.567
567Он знал, где застать Павла Павловича; не за одними докторами отправлялся он в Петербург. Иногда в эти дни ему казалось, что привези он к умиравшей Лизе отца, и она, услыхав его голос, очнется; тогда он как отчаянный пускался его разыскивать. Павел Павлович квартировал по-прежнему в номерах, но в номерах и спрашивать было нечего: "по три дня не ночует и не приходит, — рапортовала Марья Сысоевна, — а придет невзначай пьяный, часу не пробудет и опять потащится; совсем растрепался". Половой из Покровской гостиницы сообщил Вельчанинову, между прочим, что Павел Павлович, еще прежде, посещал каких-то девиц на Вознесенском проспекте. Вельчанинов немедленно разыскал девиц. Задаренные и угощенные особы припомнили тотчас своего гостя, главное, по его шляпе с крепом, причем тут же его обругали, конечно, за то, что он к ним больше не ходил. Одна из них, Катя, взялась "во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что он от Машки Простаковой теперь не выходит, а денег у него и дна нет, а Машка эта — не Простакова, а Прохвостова, и в больнице лежала, и захоти только она, Катя, так сейчас же ее в Сибирь спрячет, всего одно слово скажет". Катя, однако же, не разыскала в тот раз, но зато крепко обещалась в другой. Вот на ее-то содействие и надеялся теперь Вельчанинов.
A városba már kilenc óra tájt beérve, rögtön kikérte Katit, megfizetve az illetőnek a távollétéért járó díjat és elindult vele nyomozni. Maga sem tudta, hogy voltaképpen mit akar ő most Pavlovics Pállal: megöli-e valamiért, vagy csak azért keresi, hogy tudassa vele a leánya haldoklását, meg azt, hogy okvetetlenül szükség van rá a temetésnél. Az első kutatás sikertelen volt: kisült, hogy Prohvosztova Máská már harmadnapja összeveszett Pavlovics Pállal s hogy valami pénztáros „kővel betörte a Pavlovics Pál fejét”. Egyszóval sokáig hiábavaló volt minden keresés, végre éjfél után két órakor sikerült Velcsaninovnak egy figyelmébe ajánlott intézet kijáratánál egész váratlanul Pavlovics Pálra rábukkanni.568
568Прибыв в город уже в десять часов, он немедленно ее вытребовал, заплатив кому следовало за ее отсутствие, и отправился с нею на поиски. Он еще и сам не знал, что собственно он теперь сделает с Павлом Павловичем: убьет ли его за что-то или просто ищет его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содействия при погребении? На первый раз вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась с Павлом Павловичем еще третьего дня и что какой-то казначей "Павлу Павловичу голову скамейкой прошиб". Одним словом, долго он не отыскивался, и наконец уже только в два часа пополуночи Вельчанинов, при выходе из одного указанного ему заведения, вдруг и неожиданно сам на него натолкнулся.
Pavlovics Pált teljesen részegen hozta be az intézetbe két hölgy; a hölgyek egyike a karjánál fogva tartotta; hátulról egy termetes, erős vetélytárs követte őket telitorokból ordítozva és Pavlovics Pált valami rettentő dolgokkal fenyegetve. A többi közt azt rikoltozta, hogy Pavlovics Pál őt „exploatálta és egész életét megmérgezte”. Úgy látszik: valami pénzekről volt szó; a hölgyek nagyon féltek és siettek. Velcsaninovot meglátva Pavlovics Pál, kitárt karokkal rohant feléje és úgy kiabált, mintha sással metszették volna:569
569Павла Павловича подводили к этому заведению две дамы совершенно пьяного; одна из дам придерживала его под руку, а сзади сопутствовал им один рослый и размашистый претендент, кричавший во все горло и страшно грозивший Павлу Павловичу какими-то ужасами. Он кричал, между прочим, что тот его "эксплуатировал и отравил ему жизнь". Дело, кажется, шло о каких-то деньгах; дамы очень трусили и спешили. Завидев Вельчанинова, Павел Павлович кинулся к нему с распростертыми руками и закричал, точно его резали:
– Kedves testvér, védj meg!570
570— Братец родной, защити!
A vetélytárs meglátva Velcsaninov atlétai alakját, rögtön meglippent; a diadalmaskodó Pavlovics Pál odabökött még az öklével és diadalma jeléül felbődült; Velcsaninov dühösen megragadta a vállát s maga sem tudva, hogy miért, mindkét kezével rázni kezdte annyira, hogy a fogai is vacogtak belé. Pavlovics Pál rögtön abbanhagyta a kiabálást és tompa, részeg ijedtséggel nézett a gyomrozójára. Velcsaninov valószínűleg nem tudva vele mit kezdeni, erősen lenyomta és leültette a gyalogjárónak egy cölöpjére.571
571При виде атлетической фигуры Вельчанинова претендент мигом стушевался; торжествующий Павел Павлович простер ему вслед свой кулак и завопил в знак победы; тут Вельчанинов яростно схватил его за плечи и, сам не зная для чего, стал трясти обеими руками, так что у того зубы застучали. Павел Павлович тотчас же перестал кричать и с тупоумным пьяным испугом смотрел на своего истязателя. Вероятно не зная, что с ним делать далее, Вельчанинов крепко нагнул его и посадил на тротуарную тумбу.
– Liza meghalt! – mondotta neki.572
572— Лиза умерла! — проговорил он ему.
Pavlovics Pál még mindig nem vette le róla a szemét, úgy ült a cölöpön, a hölgyek egyikétől támogatva. Végre megértette a szót s arca hirtelen leleffent.573
573Павел Павлович, все еще не спуская с него глаз, сидел на тумбе, поддерживаемый одною из дам. Он понял наконец, и лицо его как-то вдруг осунулось.
– Meghalt!… suttogta különösen.574
574— Умерла… — как-то странно прошептал он.
Hogy részegségében elmosolyodott-e az ő csúf, hosszú mosolygásával, vagy elferdült-e valami az arcában, Velcsaninov nem tudta megállapítani, de egy pillanat multán Pavlovics Pál nagynehezen felemelte reszkető jobb kezét, hogy keresztet vessen magára; de a keresztvetés nem sikerült s a reszkető kéz lefittyent. Kis idő multán lassan felkelt a cölöpről, belekapaszkodott a hölgyébe s arra rátámaszkodva tovább indult a maga útján, mintha nem tudná: mit csinál, mintha Velcsaninov ott se’ lett volna. De ez megint vállonragadta őt.575
575Усмехнулся ли он спьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то в лице, — Вельчанинов не мог разобрать, но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест, однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытьи, — точно и не было тут Вельчанинова. Но тот ухватил его опять за плечо.
– Nem érted, te részeges szörnyeteg, hogy tenélküled őt eltemetni sem lehet? – kiáltott rá lihegve.576
576— Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет! — прокричал он задыхаясь.
Az visszafordította a fejét.577
577Тот повернул к нему голову.
– Emlékezik ön a tüzérségre… a hadnagyra?… – nyámogott nehezen forgó nyelvével.578
578— Артиллерии… прапорщика… помните? — промямлил он тупо ворочавшимся языком.
– Mi-i-i? – kiáltott fel Velcsaninov, fájdalmasan megrezzenve.579
579— Что-о-о? — завопил Вельчанинов, болезненно вздрогнув.
– Az az apja! Keresd fel azt a temetéshez…580
580— Вот тебе и отец! Ищи его… хоронить…
– Hazudsz! – rikoltott Velcsaninov fejét vesztve, – de csak gonoszságból… tudtam én, hogy te ezzel fogsz nekem előállni!581
581— Лжешь! — закричал Вельчанинов как потерянный. — Ты со злости… я так и знал, что ты это мне приготовишь!
Magánkívül rázta meg félelmes öklét a Pavlovics Pál feje felett. Még csak egy pillanat s talán egy ökölcsapással megölte volna; a hölgyek sipítva szaladtak szét, de Pavlovics Pálnak a szeme sem rebbent meg. Valami állatias méreg torzította el arcát.582
582Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение — и он, может быть, убил бы его одним ударом; дамы взвизгнули и отлетели прочь, но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злобы исказило ему все лицо.
– Hát azt tudod-e, – mondotta lényegesen szilárdabban, mintha nem is volna részeg, – tudod-e: mit mond a mi oroszunk? (S itt a legképtelenebb, nyomtatásba nem való káromkodásra fakadt.) – No, hát menj hozzá! – Azután erőszakkal kitépte magát Velcsaninov kezeiből, hátralépett és csaknem elesett. A hölgyek megfogták s ezúttal már futásnak eredtek, sipítozva és csaknem a földön húzva maguk után Pavlovics Pált. Velcsaninov nem követte őket.583
583— А знаешь ты, — произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный, — нашу русскую ……. ? (И он проговорил самое невозможное в печати ругательство.) Ну так и убирайся к ней! — Затем с силою рванулся из рук Вельчанинова, оступился и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчанинов не преследовал.
Másnap déli egy órakor Pogorjelczevék nyaralójában megjelent egy középkorú, igen tisztességesen rendi ruhába öltözött csinovnyik s udvariasan átadott Petrovna Klaudiának a Truszoczkij Pavlovics Pál nevében egy Petrovna Klaudiának címzett csomagot. A csomagban egy levél mellé háromszáz rúbel s a Lizára vonatkozó szükséges iratok voltak mellékelve. Pavlovics Pál röviden, igen tisztességtudó és illedelmes hangon írt. Nagyon szépen megköszönte ő méltóságának, Petrovna Klaudiának, hogy jótékony részvéttel volt az árva iránt, mely jóságáért csak az egy Isten fizethet meg. Homályosan felemlítette, hogy nagy rosszulléte miatt nem jelenhet meg személyesen az ő tőle gyöngéden szeretett és szerencsétlen leánykája temetésén s e tekintetben minden reménységét ő méltósága angyali jóságába veti. A háromszáz rúbelt pedig a levélben tett jelentése szerint a temetésre és általában a betegséggel járt kiadásokra küldi. Ha pedig megmaradna ebből az összegből valami, hát alázatosan és tisztelettel kéri, hogy azt a megboldogult Liza lelkiüdvösségeért rendezendő gyászmisére használják fel. A levelet kézbesítő csinovnyik nem tudott egyéb felvilágosítást adni; néhány szavából azt lehetett kiérteni, hogy csak a Pavlovics Pál erős unszolására vállalkozott rá, hogy a csomagot Petrovna Klaudiának kézbesítse. Pogorjelczev csaknem sérelmesnek találta a „betegséggel járó kiadások” kifejezést s úgy intézkedett, hogy tartsanak meg ötven rúbelt a temetésre, mert nem akadályozhatják meg az apát abban, hogy gyerekét eltemesse, – a többi kétszázötven rúbelt pedig vissza kell küldeni Truszoczkij úrnak. Petrovna Klaudia úgy határozott, hogy nem a kétszázötven rúbelt küldik vissza, hanem a temetőbeli templom előljáróságától veendő elismerést e pénz átvételéről a jobblétre szenderült Erzsébet leányzó lelkiüdvéért tartandó szertartások fejében. Ez az elismerés átadatott aztán Velcsaninovnak, hogy rögtön kézbesítse Pavlovics Pálnak; Velcsaninov postán küldte azt el a penzióba.584
584Назавтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник средних лет, в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением трехсот рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. Триста же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме, — на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить; даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением "о расходах, причиненных болезнию", и определил, оставив пятьдесят рублей на погребение, — так как нельзя же было воспретить отцу хоронить свое дитя, — остальные двести пятьдесят рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской церкви в получении этих денег на вечное поминовение души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчанинову для вручения немедленно; он отослал ее по почте в номер.
A temetés után eltünt a nyaralóból. Teljes két hétig, tekergett minden cél nélkül a városban, egyedül és tünődve ütődött össze a járó-kelőkkel. Néha meg egész napokon át feküdt kinyújtózva a dívánon, megfeledkezve szokott dolgairól. Pogorjelczevék sokszor üzentek neki, hivatták; megígérte, hogy elmegy, de azonnal, el is feledkezett róla. Petrovna Klaudia maga is kereste, de nem találta otthon. Ugyancsak így járt az ügyvédje is; pedig az ügyvédnek közölnivalója lett volna: a pernek nagyon ügyes fordulatot adott s az ellenfelek készek voltak békés megegyezésre, a peres örökség igen jelentékeny részének átengedésével. Csak a Velcsaninov hozzájárulására volt szükség. Végre otthon találta az ügyvéd, de nagyon elcsodálkozott a Velcsaninov rendkívüli közömbösségén, amellyel a még nemrégen annyira sürgető kliense őt meghallgatta.585
585После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу, безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав его наконец у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал.
Bekövetkeztek a legforróbb júliusi napok, de Velcsaninov az időről is megfeledkezett. Bánata úgy meggyűlt a lelkében, mint valami kelés és minden percben gyötrelmesen öntudatos fájdalmat okozott neki. Főképpen az fájt neki, hogy Liza nem ért rá őt felismerni s meghalt anélkül, hogy megtudta volna: mennyire szerette ő azt a leánykát. Annyira örömmel teljesnek tetszett életcélja hirtelen örök homályba veszett. A cél pedig – amint mostanában minden percben gondolt erre – az lett volna, hogy Liza mindennap, életének minden órájában szakadatlanul érezze magán az ő szeretetét. „Ennél magasabb célja az embereknek nincs és nem lehet!” – gondolgatta néha eltűnődve, sötét felbuzdulással; – „ha vannak is más célok, egyik sem lehet ennél szentebb.” „Liza szeretete által megtisztulnék és megvezekelném egész eddigi bűzös, haszontalan életemet; magam, a dologtalan, bűnös és magamat leélt ember helyett tiszta és gyönyörű lényt dédelgetnék az élet számára s ezért a lényért megbocsáttatnék nekem minden s magam is mindent megbocsátanék magamnak.”586
586Настали самые жаркие июльские дни, но Вельчанинов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучительно-сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, — поминутно думал он об этом теперь, — чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. "Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! — задумывался он иногда в мрачном восторге. — Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой!" "Любовью Лизы, — мечтал он, — очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего, — я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо все было бы мне прощено, и все бы я сам простил себе".
Mindezen beismerő gondolatok mindig együtt jelentkeztek nála a megboldogult gyerekre vonatkozó világos, minden közeleső és az ő lelkét mindig meglepő visszaemlékezésekkel. Elképzelte magában Liza halvány arcocskáját, arcának minden kifejezését: emlékezett rá a koporsóban, virágok közt, meg ezt megelőzőleg lázában, nyitott, mozdulatlan szemeivel. Eszébe jutott, hogy mikor Liza már kiterítve feküdt, ő észrevette annak egy – Isten tudja: mitől megfeketült ujjacskáját; ez őt annyira meglepte akkor, s annyira fájt neki az a szegény ujjacska, hogy mindjárt arra gondolt, – ezúttal először – hogy rögtön megkeresi és megöli Pavlovics Pált; – eladdig pedig „érzéketlen” volt. – A megsértett büszkeség gyötörte-e a leányka gyermeki szívét, vagy az, hogy három hónapig szenvedett apjától, aki a szeretetet hirtelen gyűlöletre változtatta és őt aljas szavakkal illette, ijedezését kinevette s végül oda dobta őt idegen embereknek? Ezen évődött Velcsaninov szüntelen és ezt variálta ezerféleképpen. „Tudja ön, hogy mim volt nekem Liza?” – jutott eszébe a részeg Truszoczkij felkiáltása és érezte, hogy ez a felkiáltás már nemcsak negélyezett, hanem igaz s hogy szeretet volt abban.587
587Все эти сознательные мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледное личико, припоминал каждое выражение его; он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную, в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что, когда она лежала уже на столе, он заметил у ней один бог знает от чего почерневший в болезни пальчик; это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову, в первый раз, отыскать сейчас же и убить Павла Павловича, — до того же времени он "был как бесчувственный". Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко, три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Все это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. "Знаете ли, что такое была для меня Лиза?" — припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда и что тут была любовь.
„Hogyan lehetett az a szörnyeteg oly kegyetlen a gyerekhez, akit úgy szeretett s valószínű-e ez?” De mindig hamarosan eldobta, mintegy ellegyezte magától ezt a kérdést, valami rettentő volt ebben a kérdésben, valami elviselhetetlen – és el nem dönthető.588
588"Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил, и вероятно ли это?" Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и — нерешенное.
Egy napon – magam sem tudva: hogyan? – kikódorgott a temetőbe, ahol Liza eltemetve volt és felkereste annak sirocskáját. A temetés óta még egyszer sem volt a temetőben; mindig azt képzelte, hogy nagyon is gyötrelmes volna, hát nem mert odamenni. De mily különös: amint a sirocskára lehajlott s azt megcsókolta, rögtön megkönnyebbült. Szép este volt, a nap éppen leszállóban volt; a sír körül buja, zöld fű nőtt; nem messzire a csalitosban méh döngicsélt, a virágok, koszorúk, miket Petrovna Klaudia és a gyerekek Liza temetése után otthagytak, szintén ott feküdtek félig már lehullt szirmaikkal. Hosszú idő óta most először még valami reménység is felfrissítette Velcsaninov szívét. – „Hogy megkönnyebbültem!” – gondolta, átérezve a temető csendjét és a világos, békés égre tekintve. Valami tiszta, zavartalan hit áramlata töltötte meg a lelkét. „Ezt Liza küldi nekem, ő beszél velem” – gondolta magában.589
589В один день, и почти сам не помня как, он забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон он не был на кладбище; ему все казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер, солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в шиповнике жужжала пчела; цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежила ему сердце. "Как легко!" — подумал он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой безмятежной веры во что-то наполнил ему душу. "Это Лиза послала мне, это она говорит со мной", — подумалось ему.
Már egészen beesteledett, mikor a temetőből hazatért. Nem nagyon messzire a temető kapujától, az út mellett egy alacsony kis faházban valami csárdaféle volt; a nyitott ablakon át láthatók voltak az asztalok mellett ülő vendégek. Velcsaninovnak úgy tetszett, hogy e vendégek egyike, amelyik közvetetlenül az ajtó mellett foglal helyet – Pavlovics Pál volt, hogy az is látja őt és kíváncsian nézeget ki az ablakon. Tovább ment s mihamar hallotta, hogy valaki utána szalad; csakugyan: Pavlovics Pál sietett őt utolérni; valószínű, hogy a Velcsaninov arcában mutatkozott békülékenység megkapta és felbátorította, mikor az ablakon kinézegetett. Utolérvén Velcsaninovot, félénken elmosolyodott, de már nem a régi részeges mosolygással; sőt ezúttal nem is volt ittas.590
590Совсем уже смеркалось, когда он пошел с кладбища обратно домой. Не так далеко от кладбищенских ворот, по дороге, в низеньком деревянном домике, помещалось что-то вроде харчевни или распивочной; в отворенных окнах виднелись посетители, сидевшие за столами. Ему вдруг показалось, что один из них, помещавшийся у самого окна, — Павел Павлович и что он тоже видит его и любопытно его высматривает из окошка. Он пошел далее и вскоре услышал, что его догоняют; за ним бежал и в самом деле Павел Павлович; должно быть, примирительное выражение в лице Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда он наблюдал из окошка. Поравнявшись, он, робея, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; он даже и совсем не был пьян.
– Jóestét – mondá.591
591— Здравствуйте, — сказал он.
– Jóestét – felelt Velcsaninov.592
592— Здравствуйте, — отвечал Вельчанинов.
XI.593
593XI.
Pavlovics Pál megnősül.594
594ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ЖЕНИТСЯ
„Jóestét” mondván, maga is elcsodálkozott magán. Roppant furcsának tetszett neki, hogy ezzel az emberrel találkozva, semmi bosszúságot nem érzett s e pillanatban az iránta való érzése valami egészen más, sőt mintha valami új hangulatra buzdítaná őt.595
595Ответив это "здравствуйте", он сам себе удивился. Ужасно странно показалось ему, что встречает теперь этого человека вовсе без злобы и что в его чувствах к нему в эту минуту что-то совсем другое и даже какой-то позыв к чему-то новому.
– Mily kellemes este! – szólalt meg Pavlovics Pál, szemébe nézve Velcsaninovnak.596
596— Вечер какой приятный, — проговорил, засматривая ему в глаза, Павел Павлович.
– Ön még nem utazott el? – kérdezte ez, mintha nem kérdezne, csak eltűnődnék és folytatta útját.597
597— Вы еще не уехали, — промолвил Вельчанинов, как бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.
– Elhúzódott a dolog, de helyet kaptam, előmenetellel. Holnapután bizonyosan elutazom.598
598— Затянулось у меня, но — место я получил-с, с повышением-с. Отъезжаю послезавтра наверно.
– Helyet kapott? – szólt Velcsaninov, ezúttal már kérdezve.599
599— Получили место? — на этот раз уже спросил он.
– Miért ne kaptam volna? – alakoskodott hirtelen megint Pavlovics Pál.600
600— Почему же бы и нет-с? — покривился вдруг Павел Павлович.
– Csak úgy kérdeztem, – mentegetődzött Velcsaninov elkomolyodva és Pavlovics Pálra sandítva. Nagy meglepetésére, Truszoczkij úrnak ruhája, fátyolos kalapja és egész külseje sokkal illedelmesebb volt, mint ezelőtt két héttel. „Miért ült ez ebben a csárdában?” – gondolta egyre Velcsaninov.601
601— Я только так сказал… — отговорился Вельчанинов и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича. К его удивлению, одежда, шляпа с крепом и весь вид г-на Трусоцкого были несравненно приличнее, чем две недели назад. "Зачем он сидел в этой распивочной?" — все думалось ему.
– Más örömhíremet is akartam önnel közölni, Ivánovics Elek, – kezdte újra Pavlovics Pál.602
602— Я вам, Алексей Иванович, намеревался и про другую мою радость сообщить, — начал опять Павел Павлович.
– Örömhírt?603
603— Радость?
– Megnősülök.604
604— Я женюсь-с.
– Mi?605
605— Как?
– Szomorúságra öröm következik – így van ez mindig az életben; nagyon szeretném, Ivánovics Elek, ha… de nem tudom: meglehet, hogy ön most siet, mert olyannak látom az arcát…606
606— После скорби и радость-с, так всегда в жизни-с; я, Алексей Иванович, очень бы желал-с… но — не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид-с…
– Igen, sietek… nem is érzem jól magamat.607
607— Да, я спешу и… да, я нездоров.
Roppant szerette volna a nyakáról Pavlovics Pált letudni; új hangulatra való buzdulása egy pillanat alatt eltünt.608
608Ему ужасно вдруг захотелось отделаться; готовность к какому-то новому чувству вмиг исчезла.
– Pedig szerettem volna…609
609— А я бы желал-с…
Pavlovics Pál nem mondta meg, hogy mit szeretne; Velcsaninov hallgatott.610
610Павел Павлович не договорил, чего он желал; Вельчанинов промолчал.
– Akkor hát majd más alkalommal… ha ugyan találkozunk…611
611— В таком случае уже после-с, если только повстречаемся…
– Igen, igen, majd máskor, – monda szapora szóval, dünnyögve Velcsaninov, nem nézve rá és nem állva meg. Vagy egy percig egyik sem szólt; Pavlovics Pál még mindig lépést tartott Velcsaninovval.612
612— Да, да, после, после, — скороговоркой бормотал Вельчанинов, не глядя на него и не останавливаясь. Еще помолчали с минуту; Павел Павлович все еще продолжал идти подле.
– Akkor hát a viszontlátásig! – szólalt meg végre.613
613— В таком случае до свиданья-с, — вымолвил он наконец.
– A viszontlátásig; kívánom, hogy…614
614— До свиданья; желаю…
Velcsaninov megint rossz kedvvel tért haza. A találkozás „ezzel az emberrel” nem volt kedvére. Lefeküdvén, megint azon tűnődött: „miért volt ő a temetőben?”615
615Вельчанинов воротился домой опять совсем расстроенный. Столкновение с "этим человеком" было ему не под силу. Ложась спать, он опять подумал: "Зачем он был у кладбища?"
Másnap reggel végre elhatározta, hogy elmegy Pogorjelczevékhez; nem szívesen határozta el magát: nagyon nehezére esett most a részvét, még Pogorjelczevéktől is. De azok annyira nyugtalankodhattak ő miatta, hogy okvetetlenül el kellett hozzájuk mennie. Hirtelen az jutott eszébe, hogy ő valamiért nagyon fog szégyenkezni a velök való első találkozásnál. „Menjek? ne menjek?” – gondolta, sietve a reggelizését befejezni, mikor legnagyobb meglepetésére Pavlovics Pál lépett be hozzá.616
616На другой день поутру он решился наконец съездить к Погорельцевым, решился неохотно; ему слишком тяжело было теперь чье-нибудь участие, даже и от Погорельцевых. Но они так о нем беспокоились, что непременно надо было поехать. Ему вдруг представилось, что ему станет почему-то очень стыдно при первой с ними встрече. "Ехать или не ехать?" — думал он, спеша окончить завтрак, как вдруг, к чрезвычайному его изумлению, к нему вошел Павел Павлович.
A tegnapi találkozás után Velcsaninov el sem képzelhette, hogy ez az ember még valamikor őt felkeresse s annyira meg volt lepetve, hogy csak nézett rá s nem tudta: mit mondjon neki. De Pavlovics Pál maga rendelkezett, köszönt s leült ugyanarra a székre, amelyen ezelőtt három héttel, utolsó látogatásakor ült volt. Velcsaninov hirtelen, különösen világosan emlékezett vissza arra a látogatásra. Nyugtalanul, ellenszenvvel nézett vendégére.617
617Несмотря на вчерашнюю встречу, Вельчанинов и представить не мог, что этот человек когда-нибудь опять зайдет к нему, и был так озадачен, что глядел на него и не знал, что сказать. Но Павел Павлович распорядился сам, поздоровался и уселся на том же самом стуле, на котором сидел три недели назад в последнее свое посещение. Вельчанинову вдруг особенно ярко припомнилось то посещение. Беспокойно и с отвращением смотрел он на гостя.
– Csodálkozik? – kezdte Pavlovics Pál kitalálva a Velcsaninov tekintetét.618
618— Удивляетесь-с? — начал Павел Павлович, угадавший взгляд Вельчанинова.
Általában sokkal fesztelenebb volt, mint tegnap, de az is észrevehető volt rajta, hogy még félénkebb volt, mint tegnap. Külseje különösen érdekes volt. Truszoczkij úr nem csak illedelmesen, hanem ficsurosan volt öltözve: könnyű nyári kabát, világos, feszes nadrág, világos mellény volt rajta; kesztyű, aranykeretű szemüveg – ami valaminek hirtelen megjelent nála – kifogástalan fehérnemű; még illatszer is érezhető volt rajta. Egész alakjában volt valami nevetni való, egyúttal pedig olyasmi, ami furcsa, kellemetlen gondolatokat ébresztett.619
619Вообще он казался гораздо развязнее, чем вчера, и в то же время проглядывало, что он и робел еще больше вчерашнего. Наружный вид его был особенно любопытен. Г-н Трусоцкий был не только прилично, но и франтовски одет — в легком летнем пиджаке, в светлых брюках в обтяжку, в светлом жилете; перчатки, золотой лорнет, для чего-то вдруг появившийся, белье — были безукоризненны; от него даже пахло духами. Во всей фигуре его было что-то и смешное и в то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль.
– Persze, hogy megleptem önt látogatásommal, Ivánovics Elek, – folytatta Pavlovics Pál szomorú hangon – s ezt magam is érzem. De felfogásom szerint az emberek közt mindig megmarad és szerintem meg is kell maradni valami felsőbbnek, magasztosabbnak – igaz-e? Tudniillik: magasztosabbnak valamennyi körülményektől, sőt a legkellemetlenebbektől is, amelyek történhetnek – igaz-e?620
620— Конечно, Алексей Иванович, — продолжал он коробясь, — я вас удивил приходом-с, и — чувствую-с. Но между людьми, я так думаю-с, всегда сохраняется, — а по-моему, так и должно храниться-с, — нечто высшее, так ли-с? То есть высшее относительно всех условий и даже самых неприятностей, могущих выйти… так ли-с?
– Pavlovics Pál, mondja el mentől hamarabb, amit akar és ne ceremóniázzon, – szólt Velcsaninov elkomorulva.621
621— Павел Павлович, скажите все поскорее и без церемоний, — нахмурился Вельчанинов.
– Rövid pár szó, – sietett Pavlovics Pál – megnősülök s most mindjárt a menyasszonyomhoz megyek. Ő is nyaralóban van. Szeretném megnyerni azt a nagy szerencsét, hogy megismertessem önt azzal a házzal, s azzal a szokatlan kéréssel jöttem ide (Pavlovics Pál alázatosan lehajtotta a fejét), hogy megkérjem önt: legyen utitársam…622
622— В двух словах-с, — заспешил Павел Павлович, — я женюсь и отправляюсь теперь к невесте, сейчас-с. Они тоже на даче-с. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом-с, и пришел-с с необычайною просьбою (Павел Павлович покорно нагнул голову) просить вас, чтобы мне сопутствовать-с…
– Hova legyek utitársa?623
623— Куда сопутствовать? — Вельчанинов вытаращил глаза.
– Őhozzájuk, vagyis a nyaralóba. Bocsásson meg, úgy beszélek, mintha lázban volnék s talán zavaros is vagyok; de nagyon félek az ön visszautasításától.624
624— К ним-с, то есть на дачу-с. Простите, я как в лихорадке говорю и, может, спутал; но и так уж вашего отказа боюсь-с…
És síránkozva nézett Velcsaninovra.625
625И он плачевно посмотрел на Вельчанинова.
– Azt kívánja, hogy én most önnel a menyasszonyához menjek? – kérdezte Velcsaninov, gyorsan körülnézve őt s nem tudva hinni fülének, szemének.626
626— Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте? — переговорил Вельчанинов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ни глазам своим.
– Igen is! – felelt Pavlovics Pál rettenetesen megfélénkülve. – Ne haragudjék, Ivánovics Elek, nem szemtelenség ez; én csak alázatosan és szokatlanul könyörgök. Az volt az ábrándom, hogy talán nem is tagadja meg ezt tőlem.627
627— Да-с, — ужасно оробел вдруг Павел Павлович. — Вы не рассердитесь, Алексей Иванович, тут не дерзость-с; я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы и не захотели бы при этом отказать…
– Először is ez egyáltalában lehetetlen, – feszengett nyugtalanul Velcsaninov.628
628— Во-первых, это вовсе невозможно, — беспокойно заворочался Вельчанинов.
– Ez csak mérhetetlen óhajtásom és semmi egyéb, – folytatta az a könyörgést, – nem titkolom el azt sem, hogy van ennek bizonyos oka is. De ezt az okot csak később fedezném fel, most pedig csak szokatlanul esedezem…629
629— Это только мое чрезмерное желание и не более-с, — продолжал тот умолять, — я не скрою тоже, что есть тут и причина-с. Но о причине этой хотел бы открыть лишь после-с, а теперь лишь необычайно прошу-с…
S nagyobb tisztesség kedvéért még a székéről is felkelt.630
630И он даже встал со стула от почтения.
– De ez semmi esetre sem lehetséges, lássa be…631
631— Но во всяком случае это невозможно же, согласитесь сами…
Velcsaninov is felállt.632
632Вельчанинов тоже встал с места.
– Nagyon is lehetséges, Ivánovics Elek – az a célom, hogy önt mint barátomat mutatom be neki; másodszor: ön ott különben is ismerős; hiszen Zahlyebninhez megyünk a nyaralóba; Zahlyebnin polgári tanácsoshoz.633
633— Это очень возможно-с, Алексей Иванович, — я при этом вас располагал познакомить-с, так, как приятеля-с; а во-вторых, вы ведь и без того там знакомы-с; ведь это к Захлебинину, на дачу. Статский советник Захлебинин-с.
– Hogy-hogy? – kiáltott fel Velcsaninov. Ugyanaz a polgári tanácsos volt az, akit ő egy hónappal ezelőtt annyira keresett és sohasem talált otthon s aki – mint kiderült – a perben a másik fél érdekében működött.634
634— Как так? — вскричал Вельчанинов. Это был тот самый статский советник, которого он с месяц назад все искал и не заставал дома, действовавший, как оказалось, в пользу противной стороны в его тяжбе.
– Nos igen, igen – mosolygott Pavlovics Pál, mintha bátorságot kapott volna Velcsaninov nagy csodálkozásától, – ugyanaz – hiszen emlékezik talán még arra, hogy ön ő vele beszélgetve haladt, én meg az ellenkező oldalon állva, néztem önöket; arra várakoztam akkor, hogy mihelyt önök elválnak, rögtön hozzá megyek. Ezelőtt vagy húsz évvel együtt szolgáltunk s akkor, mikor ön után hozzá akartam menni, még nem volt szándékom. Ez a szándékom csak most hirtelen támadt, ezelőtt egy héttel.635
635— Ну да, ну да, — улыбался Павел Павлович, как бы ободренный чрезвычайным удивлением Вельчанинова, — тот самый, вот еще помните, когда вы тогда шли с ним и разговаривали, а я глядел на вас и стоял напротив; я тогда выжидал, чтобы к нему подойти после вас. Назад лет двадцать вместе даже служили-с, а тогда, когда я подойти хотел после вас-с, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, с неделю назад-с.
– De hallja csak: azt hiszem, hogy az nagyon jóravaló család? – szólt hátra megütődéssel Velcsaninov.636
636— Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство? — наивно удивился Вельчанинов.
– Hát aztán? ha jóravaló? – hencegett Pavlovics Pál.637
637— Так почему же-с, если порядочное? — покривился Павел Павлович.
– Hiszen természetes, hogy én nem úgy értem… de amint emlékezem rá, mikor ott jártam…638
638— Нет, разумеется, я не про то… но сколько я заметил, там бывши…
– Ők is emlékeznek rá, ők is! – kapott a szón örömmel Pavlovics Pál, – csak akkor ön nem láthatta a családot; de ő maga emlékszik és nagyon becsüli önt. Tisztelettel beszéltem nekik önről.639
639— Они помнят, они помнят-с, как вы были, — радостно подхватил Павел Павлович, — только вы семейства не могли тогда увидеть-с; а сам он помнит-с и вас уважает. Я им почтительно об вас говорил.
– De hiszen ön még csak három hónap óta özvegy – hát hogy lehessen az?640
640— Но как же, если вы только три месяца вдовеете?
– Hiszen nem lesz meg mindjárt a lakodalom; a lakodalom csak kilenc vagy tíz hónap mulva lesz, úgy, hogy éppen kilesz a tizenkét hónapos gyászoló idő. Higyje el, hogy minden jól megy. Először is: Petrovics Theodoziusz engem gyerekkorom óta ismer, ismerte a megboldogult feleségemet is és végül: nekem vagyonkám is van, most pedig szolgálati helyet is kaptam, még pedig előmenetellel – hát ez mind beleesik a mérleg serpenyőjébe.641
641— Да ведь не сейчас свадьба-то-с; свадьба через девять или через десять месяцев будет, так что ровно год траура и пройдет-с. Поверьте, что все хорошо-с. Во-первых, Федосей Петрович меня даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету-с, и, наконец, у меня есть состояние, а теперь вот и место с повышением получаю, — так это все и на весу-с.
– No és a leányáról volna szó?642
642— Что ж, это дочь его?
– Majd mindent apróra elmondok – szerénykedett kellemesen Pavlovics Pál -, engedje meg, hogy cigarettára gyujtsak. Hiszen majd személyesen is meglátja ön ma. Először is: olyan gyakorlati emberek, mint Petrovics Theodoziusz, itt Pétervárott néha a hivatalokban nagy megbecsülésnek örvendenek, ha magukra tudják vonni a figyelmet. Mert a fizetésen, pótlékokon, jutalékokon, háztartási járulékokon, meg más időnkénti segélyeken kívül semmi egyéb jövedelem nincs, azaz nincs alapvagyon, amiből tőkepénzt lehetne gyűjteni. Jól élnek, de semmit félre nem tehetnek, minthogy nagy a család. Tessék csak elgondolni: Petrovics Theodoziusznak nyolc leánya van s csak egy kiskorú fia. Ha megtalál halni, – csak egy kis nyugdíj marad utána. És ott van a nyolc leány! ugyan képzelje csak el! Hiszen ha mindegyiknek csak egy-egy pár cipő kell, hát mibe kerül az? A nyolc leányból öt már eladó, a legnagyobb huszonnégy éves (gyönyörű leányzó, majd meglátja ön is!) a hatodik pedig tizenöt esztendős, még gimnáziumba jár. Az öt idősebb számára pedig kérőket kell keresni, amit lehetőleg idejekorán kell elvégezni, az apjának ki kell őket házasítani -: mibe kerül ez, tessék csak elképzelni! Ekkor megjelenek én, első kérő a háznál s ők már tudják, t. i. azt, hogy nekem tényleges vagyonkám van. Nos, ez az egész.643
643— Я вам все это расскажу в подробности-с, — приятно съежился Павел Павлович, — позвольте папиросочку закурю. К тому же вы сами сегодня увидите. Во-первых, такие дельцы, как Федосей Петрович, здесь, в Петербурге, иногда очень на службе ценятся, если успеют обратить внимание-с. Но ведь кроме жалованья и пуще того — прибавочных, наградных, дополнительных, столовых или там единовременных пособий-с — ничего ведь и нет-с, то есть основного-то-с, составляющего капитал. Живут хорошо, а скопить никак невозможно, если при семействе-с. Сообразите сами: восемь девиц у Федосея Петровича и один только сын малолеток. Умри он сейчас — останется ведь только пенсия жиденькая-с. А тут восемь девиц, — нет, вы только сообразите-с, сообразите-с: ведь это если каждой по башмакам, так и тут что составит! Из восьми девиц пять уж невест-с, старшей-то двадцать четыре года (прелестнейшая девица, сами увидите-с!), а шестой — пятнадцать лет, еще в гимназии учится. Ведь для пяти-то старших девиц надо женихов приискать, что по возможности заблаговременнее делать следует, отцу-с надо, стало быть, вывозить-с, — чего же это стоит, я вас спрошу-с? И вдруг я появляюсь, еще первый жених у них в доме-с, и им известен заведомо, то есть в том смысле, что при действительном состоянии-с. Ну вот и все-с.
Pavlovics Pál elragadtatással beszélt.644
644Павел Павлович объяснял с упоением.
– Ön a legidősebbet kéri meg?645
645— Вы к старшей посватались?
– Ne-e-em; nem… a legidősebbet; azt a hatodikat szemeltem ki, aki még gimnáziumba jár.646
646— Н-нет-с, я… не к старшей; я вот к этой шестой посватался, вот которая еще продолжает учение в гимназии.
– Hogyan? – nevetett akaratlanul Velcsaninov, – hiszen azt mondja ön, hogy az még csak tizenöt éves!647
647— Как? — невольно усмехнулся Вельчанинов. — Да ведь вы же говорите, ей пятнадцать лет!
– Tizenöt éves – most, de kilenc hónap mulva tizenhat éves lesz; tizenhat éves és három hónapos – hát mért ne? De minthogy ez most még illetlenség volna, hát egyelőre nem bocsátjuk nyilvánosságra, csak a családban marad… Higyje el, hogy minden rendben van.648
648— Пятнадцать-с теперь; но через девять месяцев ей будет шестнадцать, шестнадцать лет и три месяца, так почему же-с? А так как теперь все это неприлично-с, то гласного покамест и нет ничего, а только с родителями… Поверьте, что все хорошо-с!
– Eszerint még nincs elhatározva?649
649— Стало быть, еще не решено?
– De igenis, el van határozva minden. Higyje el, hogy minden rendben van.650
650— Нет, решено, все решено-с. Поверьте, что все хорошо-с.
– S ő tud erről?651
651— А она знает?
– Hát olyan színe van az esetnek, az illendőség kedvéért, mintha nem beszélnének róla; de hát hogyne tudna róla? – hunyorgott kellemesen Pavlovics Pál, – no hát: lesz szerencsém, Ivánovics Elek? – végezte be roppant félénken.652
652— То есть это только вид такой, для приличия, что будто и не говорят; а ведь как же не знать-с? — приятно прищурился Павел Павлович. — Что же, осчастливите, Алексей Иванович? — ужасно робко закончил он.
– De mi szükség van ott énreám? Különben – tette hozzá sietve – minthogy én semmi esetre sem megyek el oda, hát ne is adjon elő semmiféle okokat.653
653— Да зачем мне-то туда? Впрочем, — прибавил он торопливо, — так как я во всяком случае не поеду, то и не выставляйте мне никаких причин.
– Ivánovics Elek!654
654— Алексей Иванович…
– Hát azt képzeli, hogy én odaülök ön mellé a kocsiba s úgy hajtatunk oda?655
655— Да неужели же я с вами рядом сяду и поеду, подумайте!
Pavlovics Pálnak a menyasszonyáról való s egy percre mulatságot okozó fecsegése után Velcsaninov kellemetlen undort kezdett megint érezni. Még egy perc és képes lett volna Pavlovics Pált kidobni. Valamiért még önmagára is haragudott.656
656Отвратительное и неприязненное ощущение возвратилось опять к нему после минутного развлечения болтовней Павла Павловича о невесте. Еще бы, кажется, минута, и он прогнал бы его вовсе. Он злился даже на себя за что-то.
– Üljön fel, Ivánovics Elek, üljön fel mellém és nem fogja megbánni! – könyörgött rábeszélő hangon Pavlovics Pál – nem, nem, nem! – hadargott a kezeivel, látva Velcsaninovnak egy türelmetlen és határozott gesztusát – várjon még végleges határozatával, Ivánovics Elek, várjon! Úgy látom, hogy ön talán fonákul értett engemet: hiszen én nagyon jól tudom azt, hogy sem én önnek, sem ön nekem – nem lehetünk egymásnak cimborái; nem vagyok én annyira buta, hogy ezt meg ne értsem. Tudom én, hogy ez a szívesség, melyet most öntől kérek, semmi továbbira sem kötelezi önt. Hiszen holnapután én magam is végképen elutazom, hát ez annyi, mintha semmi nem is történt volna. Maradjon ez a nap csak egy véletlenség. Mikor önhöz jöttem, Ivánovics Elek, reménységemet az ön szíve érzelmeinek nemességére alapítottam, azon érzelmekre, melyek az utóbbi időben az ön szívében keletkezhettek… Azt hiszem: elég világosan beszélek, vagy még mindig nem?657
657— Сядьте, Алексей Иванович, сядьте рядом и не раскаетесь! — проникнутым голосом умолял Павел Павлович. — Нет-нет-нет! — замахал он руками, поймав нетерпеливый и решительный жест Вельчанинова. — Алексей Иванович, Алексей Иванович, подождите предрешать-с! Я вижу, что вы, может быть, превратно меня поняли: ведь я слишком хорошо понимаю, что ни вы мне, ни я вам — мы не товарищи-с; я ведь не до того уж нелеп-с, чтобы уж этого не понять-с. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни к чему в дальнейшем вам не вменяется. Да и сам я послезавтра уеду совсем-с, совершенно-с; значит, как бы и не было ничего. Пусть этот день будет один только случай-с. Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович, — именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с… Ясно ведь, кажется, я говорю или еще нет-с?
Pavlovics Pál izgatottsága rendkívül nagy fokra hágott. Velcsaninov különösen nézett reá.658
658Волнение Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчанинов странно глядел на него.
– Ön valami szívességet kér tőlem, – szólt eltűnődve, – és roppantul szívósan tart ki mellette: ez nekem gyanús; többet is szeretnék tudni.659
659— Вы просите о какой-то услуге с моей стороны, — спросил он задумываясь, — и ужасно настаиваете, — это мне подозрительно; я хочу больше знать.
– Az egész szívesség abból áll, hogy ön velem jöjjön. Aztán ha majd visszatérünk, elmondok önnek mindent úgy, mintha gyónnék. Ivánovics Elek, bízzék meg bennem!660
660— Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете. А потом, когда приедем обратно, я все разверну перед вами как на исповеди. Алексей Иванович, доверьтесь!
De Velcsaninov még mindig vonakodott s annál makacsabbul, mert valami nehéz, haragos gondolatot érzett magában. Ez a haragos gondolat már korábban, mindjárt attól kezdve neszelt benne, hogy Pavlovics Pál a menyasszonyáról kezdett beszélni; egyszerű kíváncsiság volt-e az, vagy valami, még éppen nem világos vonzódás, elég az hozzá, hogy szeretett volna a kérésbe beleegyezni. S mentől jobban szeretett volna, annál jobban védekezett. Lekönyökölve ült és gondolkozott. Pavlovics Pál körülte settenkedett és kérlelte.661
661Но Вельчанинов все еще отказывался, и тем упорнее, что ощущал в себе одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась в нем, с самого начала, как только Павел Павлович возвестил о невесте: простое ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влечение, но его тянуло — согласиться. И чем больше тянуло, тем более он оборонялся. Он сидел, облокотясь на руку, и раздумывал. Павел Павлович юлил около него и упрашивал.
– Jól van, elmegyek önnel, – szólt nyugtalan, szinte izgatott beleegyezéssel, felkelve ültéből. Pavlovics Pál rendkívül megörült.662
662— Хорошо, поеду, — согласился он вдруг беспокойно и почти тревожно, вставая с места. Павел Павлович обрадовался чрезмерно.
– De most aztán öltözzék fel ám, Ivánovics Elek, – ugrált örvendezve az öltözködő Velcsaninov körül, – öltözzék fel jobbacskán, úgy amint ön szokott.663
663— Нет уж вы, Алексей Иванович, теперь приоденьтесь, — юлил он радостно вокруг одевавшегося Вельчанинова, — получше, по-вашему оденьтесь.
„De mit tolakodik oda ez a furcsa ember?” – gondolta magában Velcsaninov.664
664"И чего он сам туда лезет, странный человек?" — думал про себя Вельчанинов.
– De nemcsak ezt az egy szívességet várom én öntől, Ivánovics Elek. Már ha beleegyezését adta, hát legyen útbaigazítóm is.665
665— А ведь я не одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаю-с. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с.
– Például miben?666
666— Например?
– Például fontos kérdés: mi legyen a gyászfátyollal? Mi az illendőbb: letegyem-e a gyászfátyolt vagy se?667
667— Например, большой вопрос-с: креп-с? Что приличнее: снять или с крепом остаться?
– Amint akarja.668
668— Как хотите.
– Nem, én az ön döntését kívánom: hogy’ cselekednék ön, már hogyha önnek gyászfátyola volna? Nekem az volt a gondolatom, hogyha megtartom, hát az az érzelmek kitartása mellett bizonyítana, következésképen jól ajánlana be engem.669
669— Нет, я вашего решения желаю-с, как бы вы поступили сами, то есть если бы имели креп-с? Моя собственная мысль была, что если сохранить, так это на постоянство чувств-с укажет-с, а стало быть, лестно отрекомендует.
– Természetes pedig, hogy le kell tennie.670
670— Разумеется, снимите.
– Már hogy olyan természetes? – Pavlovics Pál elgondolkozott. – Nem, már inkább csak megtartom…671
671— Неужто уж и разумеется? — Павел Павлович задумался. — Нет, уж я бы лучше сохранил-с…
– Ahogy’ akarja. „Úgy látom, nem bízik bennem; ez nagyon jó”, – gondolta Velcsaninov.672
672— Как хотите. "Однако он мне не доверяет, это хорошо", — подумал Вельчанинов.
Kimentek; Pavlovics Pál megelégedéssel vizsgálta a kiöltözött Velcsaninovot, még mintha több tisztelet és fontoskodás mutatkozott volna az arcán. Velcsaninov csodálkozva nézett rá, de még inkább magára. A kapuban pompás hintó várt reájok.673
673Они вышли; Павел Павлович с довольством приглядывался к принарядившемуся Вельчанинову; даже как будто больше почтения и важности проявилось в его лице. Вельчанинов дивился на него и еще больше на себя самого. У ворот стояла поджидавшая их превосходная коляска.
– Hát ön már kocsiról is előre gondoskodott? Eszerint ön biztosra vette, hogy önnel megyek?674
674— А у вас уже и коляска была готова? Стало быть, вы были уверены, что я поеду?
– A kocsit magamnak fogadtam, de csaknem bizonyos voltam benne, hogy ön eljön velem, – felelt Pavlovics Pál, a teljesen boldog ember nézésével.675
675— Коляску я взял для себя-с, но почти уверен был, что вы согласитесь поехать, — ответил Павел Павлович с видом совершенно счастливого человека.
– Ej, Pavlovics Pál, – nevetett valami ingerültséggel Velcsaninov, mikor már felültek és elindultak, – nem túlságosan bízik-e ön én bennem?676
676— Эй, Павел Павлович, — как-то раздражительно засмеялся Вельчанинов, когда уже уселись и тронулись, — не слишком ли вы во мне уверены?
– Csakhogy nem ön az, Ivánovics Elek, nem ön az, aki engem ezért ostobának mondhat, úgy-e bár? – felelt Pavlovics Pál erélyesen, a meggyőződés hangján.677
677— Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак? — твердо и проникнутым голосом ответил Павел Павлович.
„És Liza?” – gondolta Velcsaninov, de rögtön másra vitte gondolatait, mintha valami szentségtöréstől ijedt volna meg. És úgy rémlett neki, hogy ő maga oly kicsiny, oly semmis ebben a pillanatban; úgy tetszett neki, hogy az őt megkísértő gondolat annyira kicsinyes, annyira hitványka… és minden áron el akart dobni magától mindent s rögtön leszállni a kocsiból, még ha emiatt meg kellett volna vernie is Pavlovics Pált. De az megszólalt, a kísértés megint elfogta a szívét.678
678"А Лиза?" — подумал Вельчанинов и тотчас же бросил об этом думать, как бы испугавшись какого-то кощунства. И вдруг ему показалось, что он сам так мелок, так ничтожен в эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая, — такая маленькая, такая скверненькая мысль… и во что бы то ни стало захотелось ему опять все бросить и хоть сейчас выйти из коляски, даже если б надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тот заговорил, и соблазн опять охватил его сердце.
– Ivánovics Elek, ért-e ön a drágaságokhoz?679
679— Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах-с?
– Micsoda drágaságokhoz?680
680— В каких драгоценных вещах?
– A brilliánsokhoz.681
681— В бриллиантовых-с.
– Értek.682
682— Знаю.
– Szeretnék valami kis ajándékot vinni. Mondja: illik az vagy sem?683
683— Я бы хотел подарочек свезти. Руководите: надо или нет?
– Szerintem nem szükséges.684
684— По-моему — не надо.
– De én nagyon szeretnék, – monda feszengve Pavlovics Pál; – csak azt nem tudom: mit kéne venni? Egész készülékete, t. i. melltűt, fülönfüggőt, karperecet, vagy csak egy darabot?685
685— А я так бы очень хотел-с, — заворочался Павел Павлович, — только вот что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть брошь, серьги, браслет, или одну только вещицу?
– Mennyit szánt rá?686
686— Вы сколько хотите заплатить?
– Hát vagy négy-ötszáz rúbelt.687
687— Да уж рублей четыреста или пятьсот-с.
– Uhh!688
688— Ух!
– Talán sok? – rezzent meg Pavlovics Pál.689
689— Много, что ли? — встрепенулся Павел Павлович.
– Vegyen egy karperecet száz rúbelért.690
690— Купите один браслет, во сто рублей.
Pavlovics Pál szinte elkeseredett. Roppantul szeretett volna többet kiadni s egy egész készletet vásárolni. Nem tágított. Bementek egy boltba. Utoljára is az lett a vége, hogy csak egy karperecet vettek s azt sem azt, melyet Pavlovics Pál akart volna, hanem amelyet Velcsaninov választott. Pavlovics Pál mind a kettőt meg akarta venni. Mikor a kereskedő a kért száz-hetvenöt rúbelt, amennyit a karperecért kért, leengedte százötvenre, hát szinte bosszankodott; szívesen fizetett volna kétszázat is, ha annyit kértek volna, annyira szeretett volna mentől drágább árút vásárolni.691
691Павел Павлович даже огорчился. Ему ужасно как хотелось заплатить дороже и купить "весь" прибор. Он настаивал. Заехали в магазин. Кончилось тем, однако же, что купили только один браслет и не тот, который хотелось Павлу Павловичу, а тот, на который указал Вельчанинов. Павлу Павловичу хотелось взять оба. Когда купец, запросивший сто семьдесят пять рублей за браслет, спустил за сто пятьдесят, — то ему стало даже досадно; он с приятностию заплатил бы и двести, если бы с него запросили, так уж хотелось ему заплатить подороже.
– Az semmi, hogy így sietek az ajándékozással, – ömlengett mámorosan, mikor tovább hajtattak, – hiszen az nem előkelőbb család, hanem egészen egyszerű. Az ártatlanság szereti az apró ajándékokat, – mondta ravaszul és vidáman mosolyogva. – Ön az imént nevetett arra Ivánovics Elek, hogy ő tizenöt éves; nekem pedig éppen ez ment a fejembe, éppen az, hogy a kezében táskácskával a gimnáziumba jár, a táskácskában füzetecskéket és írótollacskákat visz magával, hehehe! Az a táskácska fogott meg engem. Engem voltaképen az ártatlanság kap meg, Ivánovics Elek. Én inkább erre nézek, mintsem az arc szépségére. Nevetgél egy szögletben valamelyik kislány barátnéjával és mennyire nevetgélnek, Istenem! És min nevetnek? csupán azon, hogy a kis macska a komódról az ágyra ugrott és ott karikába kuporodott… Hiszen ennek olyan illata van, mint a friss almának! Ne vegyem le a gyászfátyolomat?692
692— Это ничего, что я так подарками спешу, — изливался он в упоении, когда опять поехали, — там ведь не высший свет, там просто-с. Невинность любит подарочки, — хитро и весело улыбнулся он. — Вы вот усмехнулись давеча, Алексей Иванович, на то, что пятнадцать лет; а ведь мне это-то и в голову стукнуло, — именно, что вот в гимназию еще ходит, с мешочком на руке, в котором тетрадки и перушки, хе-хе! Мешочек-то и пленил мои мысли! Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом-с. Хихикают там с подружкой в уголку, и как смеются, и боже мой! А чему-с: весь-то смех из того, что кошечка с комода на постельку соскочила и клубочком свернулась… Так тут ведь свежим яблочком пахнет-с! Аль снять уж креп?
– Ahogy akarja.693
693— Как хотите.
– Leveszem! – Levette a kalapját, letépte arról a fátyolt és kidobta az útra. Velcsaninov látta, hogy arca a legfényesebb reménységtől sugárzott, mikor kalapját visszatette a kopasz fejére.694
694— Сниму! — Он снял шляпу, сорвал креп и выбросил на дорогу. Вельчанинов видел, что лицо его засияло самой ясной надеждой, когда он надел опять шляпу на свою лысую голову.
„Hát csakugyan ilyen ez? – gondolta Velcsaninov már igazán haragudva, – hát csakugyan nincsen abban semmi fogás, hogy ő engem magával visz? Csakugyan számít ő az én nemes-szívűségemre? – folytatta az utolsó feltevéstől szinte sértődötten. – Mi ez? komédiás? ostoba? vagy „örök férj?” Hiszen végre is képtelenség…”695
695"Да неужто он и в самом деле такой? — подумал он в настоящей уже злобе, — неужто тут нет никакой штуки в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое рассчитывает? — продолжал он, почти обидевшись последним предположением. — Что это, шут, дурак или "вечный муж"? Да невозможно же, наконец!.."
XII.696
696XII.
Zahlyebininéknél.697
697У ЗАХЛЕБИНИНЫХ
Zahlyebininék csakugyan „igen jóravaló család” voltak, mint ahogy magát Velcsaninov kifejezte volt, maga Zahlyebinin külsőleg is nagyon szolid csinovnyik. Igaz volt az is, amit Pavlovics Pál a jövedelmükről mondott: „úgy látszik, hogy jól élnek, de ha meghal a családfő, hát semmi sem marad utána”.698
698Захлебинины были действительно "очень порядочное семейство", как выразился давеча Вельчанинов, а сам Захлебинин был весьма солидный чиновник и на виду. Правда была и все то, что говорил Павел Павлович насчет их доходов: "Живут, кажется, хорошо, а умри человек, и ничего не останется".
Az öreg Zahlyebinin nagyon szépen, barátságosan fogadta Velcsaninovot s a régi „ellenségből” egész jóbaráttá változott.699
699Старик Захлебинин прекрасно и дружески встретил Вельчанинова и из прежнего "врага" совершенно обратился в приятеля.
– Isten hozta! jobb is úgy, – volt az első szava, kellemesen, önérzetesen tekintve rá, – én mindig a békés megegyezést ajánlottam, Karlovics Péter pedig (a Velcsaninov ügyvédje) ebben a tekintetben aranyember. Hogyis ne? Patvarkodás, herce-hurca, veszekedés nélkül kap ön vagy tizenhatezer rúbelt! Enélkül három évig is elhúzódhatott volna a per.700
700— Поздравляю, так-то лучше, — заговорил он с первого слова, с приятным и осанистым видом, — я сам на мировой настаивал, а Петр Карлович (адвокат Вельчанинова) золотой на этот счет человек. Что ж? Тысяч шестьдесят получите и без хлопот, без проволочек, без ссор! А на три года могло затянуться дело!
Velcsaninovot rögtön bemutatták m-me Zahlyebininának is, aki igen széttestesedett, éltes asszonyság volt az ő egyszerű és fáradt arcával. Kezdtek a leányok is beseregleni egyesével vagy párosával. De valahogy nagyon is sok volt a leány: lassankint tíz vagy tizenkettő is összegyűlt – meg se tudta őket számolni Velcsaninov; egyik bejött, másik kiment. Sokan voltak köztük a szomszéd nyaralókból való lánybarátnék. Zahlyebininék lakóháza nagy faépség volt, ismeretlen, de szeszélyes ízlésű, különféle időkből származó építkezéssel, körülte nagy kerttel; de erre a kertre még három vagy négy más nyaralónak volt különféle vonalak felől bejárata, úgy, hogy a nagy kert közös volt, ami természetesen alkalmat nyujtott arra, hogy a szomszédos nyaralók leánykái egymással megismerkedjenek. Velcsaninov már a beszélgetés kezdetén észrevette, hogy őt már várták itt s hogy a Pavlovics Pál megismerkedni vágyó barátja minőségében való megérkezését csaknem diadalmas ünnepséggel jelentették. Ilyen dolgokban éles és gyakorlott szeme mihamar még valami különöset is megfigyelt: a szülők nagyon is szíves látása s a leányok különös magatartása és öltözködése után ítélve (bár hiszen ünnepnap volt) az a gyanakodása támadt, hogy Pavlovics Pál fortélyoskodott s nagyon lehetséges, hogy ha nem is egyenes szavakkal, olyan lehetőségekre biztatta a háziakat őfelőle, mint unatkozó agglegény felől, aki „jó társaságokhoz” tartozik, akinek vagyona is van s aki – mint nagyon, de nagyon is feltehető – végre is „véget vet” az állapotának és berendezkedik, – „annyival is inkább, mert örökséghez jutott”. Úgy látszott, hogy a legidősebb Zahlyebinin kisasszony, Fedoszjejevna Katalin, tehát az, aki huszonnégy éves volt s akit Pavlovics Pál gyönyörű teremtésnek mondott, némiképen beilleszkedett ebbe a hangulatba: különösen előtérbe állt nőtestvérei közt öltözködésével és festői hajzatának valami eredeti díszítésével. A leánytestvérek és a többi lányok úgy viselkedtek, mintha már ők is bizonyosan tudnák, hogy Velcsaninov a „Kati kedvére” jött ide s hogy meg akarja azt „nézni”. Nézéseik és a nap folyamában véletlenül elejtett némely szavaik megerősítették ezt a feltevést. Fedoszjejevna Katalin magas termetű, pompásan megtelt idomú szőke leány volt, igen kedves arccal, amint látszott szelíd, nem vállalkozó, szinte álmatag természettel. „Különös, hogy ilyen leányka ülve maradt, gondolta önkéntelenül Velcsaninov, megelégedéssel nézegetve azt, – még ha nincs is hozománya s ha mihamar szét is fog debellásodni, de az ilyeneket is sokan kedvelik…” A többi lánytestvérek is elég csinoskák voltak, a lánybarátnék közt pedig több kedves, sőt szép arcocska tűnt fel. Ez kedvére volt Velcsaninovnak; különben pedig különös gondolatokkal lépett be a házba.701
701Вельчанинов тотчас был представлен и m-me Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой даме, с простоватым и усталым лицом. Стали выплывать и девицы, одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц; мало-помалу собралось их до десяти или до двенадцати, — Вельчанинов и сосчитать не мог; одни входили, другие выходили. Но в числе их было много дачных соседок-подружек. Дача Захлебининых — большой деревянный дом, в неизвестном, но причудливом вкусе, с разновременными пристройками — пользовалась большим садом; но в этот сад выходили еще три или четыре другие дачи с разных сторон, так что большой сад был общий, что, естественно, и способствовало сближению девиц с дачными соседками. Вельчанинов с первых же слов разговора заметил, что его уже здесь ожидали и что приезд его в качестве Павла Павловичева друга, желающего познакомиться, был чуть ли не торжественно возвещен. Зоркий и опытный в этих делах его взгляд скоро отличил тут даже нечто особенное: по слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их наряду (хотя, впрочем, день был праздничный) у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил и очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем как о скучающем холостяке, "хорошего общества", с состоянием и который, очень и очень может быть, наконец, вдруг решится "положить предел" и устроиться, — "тем более что и наследство получил". Кажется, старшая m-lle Захлебинина, Катерина Федосеевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павел Павлович выразился как о прелестной особе, была несколько настроена на этот тон. Она особенно выдавалась перед сестрами своим костюмом и какою-то оригинальною уборкою своих пышных волос. Сестры же и все другие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчанинов знакомится "для Кати" и приехал ее "посмотреть". Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжение дня, подтвердили ему потом эту догадку. Катерина Федосеевна была высокая, полная до роскоши блондинка, с чрезвычайно милым лицом, характера, очевидно, тихого и непредприимчивого, даже сонливого. "Странно, что такая засиделась, — невольно подумал Вельчанинов, с удовольствием к ней приглядываясь, — пусть без приданого и скоро совсем расплывется, но покамест на это столько любителей…" Все остальные сестры были тоже не совсем дурны собой, а между подружками мелькало несколько забавных и даже хорошеньких личик. Это стало его забавлять; а впрочем, он и вошел с особенными мыслями.
A hatodik, gimnáziumba járó Fedoszjejevna Nadezsda, a Pavlovics Páltól kiszemelt menyasszony, egy kis ideig várakoztatott magára, Velcsaninov türelmetlenül várta s ezen maga is csodálkozott, nevetett magában. Végre bejött az is és nem minden effektus nélkül, egy élénk, fürge barátnéja, a barna, nevető arcú Nikitisna Mariska kíséretében, akitől Pavlovics Pál, – mint kiderült – nagyon félt. Ez a már huszonhárom éves csípős nyelvecskéjű, sőt okos leány, Nikitisna Mariska apró gyermekek guvernántja volt egy ismerős szomszéd családnál s már régen úgy tekintették Zahlyebininék, mint a családhoz tartozót, a lányok pedig roppant nagyra voltak vele. Látnivaló volt, hogy most Nádjának is nélkülözhetetlen. Velcsaninov első tekintetre észrevette, hogy a leányok mind Pavlovics Pál ellen vannak, még a lánybarátnék is és Nadezsda megjelenése után pár perccel rájött, hogy Pavlovics Pált ez is ki nem állhatja. Azt is látta, hogy ezt Pavlovics Pál nem veszi észre, hogy nem akarja észrevenni. Kétségtelen, hogy összes nőtestvérei közt Nádjá volt a legszebb: barna, kis leányka, rakoncátlannak, nihilistának látszó megjelenéssel, huncut kis boszorkány, tüzes szemekkel, gyönyörű mosolygással, finom karcsú termettel, heves arckifejezésében gondolkozásra való hajlammal, bár emellett még csaknem egészen gyerek. A tizenöt éves kor minden lépésében, minden szavában észrevehető volt. Kiderült később, hogy Pavlovics Pál tényleg vászonnal bevont könyvestáskával látta őt meg először, de most már nem hordta Nádjá azt a táskát.702
702Надежда Федосеевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невеста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчанинов ждал ее с нетерпением, чему сам дивился, и усмехался про себя. Наконец она показалась, и не без эффекта, в сопровождении одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитишны, брюнетки с смешным лицом и которой, как оказалось сейчас же, чрезвычайно боялся Павел Павлович. Эта Марья Никитишна, девушка лет уже двадцати трех, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленьких детей в одном соседнем и знакомом семействе и давно уже считалась как родная у Захлебининых, а девицами ценилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Наде. С первого взгляда разглядел Вельчанинов, что девицы были все против Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту после выхода Нади он решил, что и она его ненавидит. Заметил тоже, что Павел Павлович совершенно этого не примечает или не хочет примечать. Бесспорно, Надя была лучше всех сестер — маленькая брюнетка, с видом дикарки и с смелостью нигилистки; вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшеюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Пятнадцать лет сказывались в каждом ее шаге, в каждом слове. Оказалось потом, что и действительно Павел Павлович увидал ее в первый раз с клеенчатым мешочком в руках; но теперь уже она его не носила.
A karperecajándék határozottan nem sikerült, sőt kellemetlen benyomást tett. Pavlovics Pál, mihelyt meglátta bejött menyasszonyát, rögtön hozzáment és elmosolyodott. Az ajándékozást „azon kellemes meglepetés” ürügye alatt cselekedte, „melyet érzett, mikor a minap Fedoszjejevna Nadezsda fortepianó kísérettel egy kedves románcot énekelt…” Belezavarodott a mondókájába, nem fejezte be s úgy állt ott, mintha fejét vesztette volna, odanyujtogatva és a Fedoszjejevna Nadezsda karját böködve a karperec tokjával, melyet az nem akart elfogadni, szégyenletében és haragjában a kezét hátra téve. A leányka kihívóan fordult a mamája felé, kinek arcán nagy zavar látszott, – és hangosan így szólt:703
703Подарок браслета совершенно не удался и произвел впечатление даже неприятное. Павел Павлович, только лишь завидел вошедшую невесту, тотчас же подошел к ней ухмыляясь. Дарил он под предлогом "приятного удовольствия, ощущенного им в предыдущий раз по поводу спетого Надеждой Федосеевной приятного романса за фортепьянами…" Он сбился, не докончил и стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны футляр с браслетом, который та не хотела брать, и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад. Дерзко оборотилась она к мамаше, на лице которой выражалось замешательство, и громко сказала:
– Én ezt nem fogadom el, mama.704
704— Я не хочу брать, maman!
– Fogadd el és köszönd meg – szólalt meg nyugodt szigorúsággal az apa, de annak sem volt kedvére a dolog: „Felesleges, felesleges”, – mondta dünyögve és kelletlenül Pavlovics Pálnak. Mit tehetett Nádjá: elvette a tokot, lesütötte a szemét, meghajtotta magát, mint ahogy kislá-nyok szokták magukat meghajtani, vagyis gyorsan lefelé bukott a fejével és rögtön felpattant, mintha rugóra mozgott volna. Egyik testvére hozzáment, hogy megnézze az ajándékot, Nádjá átadta neki a tokot azon kinyitatlanul, ezzel mutatva, hogy meg sem akarta nézni. A karperecet kivették s kézről-kézre adták; de valamennyien szótlanul, sőt némelyek nevetve nézegették. Csak az egy mama dünnyögött annyit, hogy a karperec nagyon kedves. Pavlovics Pál szerette volna, ha elnyeli a föld.705
705— Возьми и поблагодари, — промолвил отец с покойною строгостью, но и он был тоже недоволен. — Лишнее, лишнее! — пробормотал он назидательно Павлу Павловичу. Надя, нечего делать, футляр взяла и, опустив глазки, присела, как приседают маленькие девочки, то есть вдруг бултыхнулась вниз и вдруг тотчас же привскочила, как на пружинке. Одна из сестер подошла посмотреть, и Надя передала ей футляр, еще и не раскрытый, тем показывая, что сама и глядеть не хочет. Браслет вынули, и он стал обходить всех из рук в руки; но все смотрели молча, а иные так и насмешливо. Одна только мамаша промямлила, что браслет очень мил. Павел Павлович готов был провалиться сквозь землю.
Velcsaninov jött segítségére.706
706Выручил Вельчанинов.
Hirtelen hangosan, jókedvvel megszólalt, megkapva első jelentkező gondolatát, s alig öt perc multán már az összes jelenvoltak figyelmét lekötötte. Nagyszerűen megtanulta a társaságokban a fecsegés művészetét, vagyis azt, hogy jámbor egyszerűséget mutatva egyidejűleg úgy tegyen, mintha hallgatóit is olyan jámboroknak tartaná, mint amilyen ő maga. Nagyon termé-szetesen tudta magát, ha kellett, vidám és boldog embernek tettetni. Igen ügyesen tudott szavai közé elmés és találó szavacskákat, vidám célzást, mulatságos szójátékot tűzdelni, de mintha egészen véletlenül, mintha észre sem venné, pedig hát az elmésség, szójáték, sőt maga a beszélgetés is már régen elő volt készítve, betanulva nála, sőt talán már régen használta is azokat. De a jelenlegi percben művészetével a természet is párosult; érezte, hogy felhangolódott, hogy vonzza őt valami; teljes és diadalmas bizalmat érzett magában az iránt, hogy néhány perc mulva minden szem ő rá fog nézni, mindenki csak őt fogja hallgatni, ő vele fog beszélni, csak azon fognak nevetni, amit ő mond. S csakugyan mihamar felhangzott a nevetés, lassankint a többiek is belevegyültek a beszélgetésbe – végre már ketten-hárman is beszéltek egyszerre. Zahlyebnina asszony unott és fáradt arca örömtől ragyogott; ugyanez történt Fedoszjejevna Katalinnal is, aki mintegy megbűvölten nézett és hallgatott. Nádjá figyelmesen nézett a szemöldöke alól Velcsaninovra; látni lehetett rajta, hogy már el van ellene fogulva. Ez még jobban feltüzelte Velcsaninovot. A „hamis” Nikitisna Mariskának sikerült beszélgetés közben elég érzékenyen megcsípni őt; azt gondolta és erősítgette, mintha Pavlovics Pál úgy beszélt volna itt tegnap őróla, mint gyerekkori barátjáról, ezáltal világos célzással hét évvel idősebbnek jelezve őt. De azért a hamis Nikitisna Mariska is megkedvelte őt. Pavlovics Pál határozottan meg volt szorulva. Persze tisztában volt azon tulajdonságokkal, mikkel barátja rendelkezett s eleinte örült is a barátja sikerének, maga is heherészett és belevegyült a társalgásba, de lassankint tűnődni kezdett, sőt lehangolódott, amit világosan meg lehetett látni arca izgatottságában.707
707Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намек, смешной каламбур, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая, — тогда как и острота, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не раз употреблялись. Но в настоящую минуту к его искусству присоединилась и сама природа: он чувствовал, что настроен, что его что-то влечет; чувствовал в себе полнейшую и победительную уверенность, что через несколько минут все эти глаза будут обращены на него, все эти люди будут слушать только его одного, говорить только с ним, смеяться только тому, что он скажет. И действительно, вскоре послышался смех, мало-помалу в разговор ввязались и другие, — а он в совершенстве овладел умением затягивать в разговор и других, — раздавались уже по три и по четыре говорившие голоса разом. Скучное и усталое, лицо госпожи Захлебининой озарилось почти радостью; то же было и с Катериной Федосеевной, которая слушала и смотрела как очарованная. Надя зорко вглядывалась в него исподлобья; заметно было, что она против него уже предубеждена. Это еще более подожгло Вельчанинова. "Злая" Марья Никитишна сумела-таки ввернуть в разговор одну довольно чувствительную колкость на его счет; она выдумала и утверждала, что будто бы Павел Павлович отрекомендовал его здесь вчера своим другом детства, и таким образом прибавляла к его годам, ясно намекнув на это, целых семь лет лишних. Но и злой Марье Никитишне он понравился. Павел Павлович решительно был озадачен. Он, конечно, имел понятие о средствах, которыми обладает его друг, и вначале даже был рад его успеху, сам подхихикивал и вмешивался в разговор; но почему-то он мало-помалу стал впадать как бы в раздумье, даже, наконец, в уныние, что ясно выражалось в его встревоженной физиономии.
– No, ön olyan vendég, akit nem is kell mulattatni, – szólt végre vidáman az öreg Zahlyebinin s felkelt a helyéről, hogy felmenjen a szobájába, hol az ünnepnap ellenére is már egész csomó ügydarab iratai vártak reá, – képzelje: én önt valamennyi fiatalembernél nagyobb, sötétebb hypochondrának tartottam. Hát így téved az ember!708
708— Ну, вы такой гость, которого и занимать не надо, — весело порешил наконец старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру, — а ведь, представьте, я вас считал самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься!
A teremben zongora is volt; Velcsaninov megkérdezte, hogy ki foglalkozik zenével és mindjárt Nádjá felé fordult.709
709В зале стоял рояль; Вельчанинов спросил, кто занимается музыкой, и вдруг обратился к Наде.
– Kegyed talán énekel is?710
710— А вы, кажется, поете?
– Ki mondta ezt? – kérdezte Nádjá.711
711— Кто вам сказал? — отрезала Надя.
– Az imént hallottam Pavlovics Páltól.712
712— Павел Павлович говорил давеча.
– Nem igaz; én csak tréfából énekelek; nekem nincs is hangom.713
713— Неправда; я только на смех пою; у меня и голосу нет.
– Nekem sincs hangom, mégis énekelek.714
714— Да и у меня голосу нет, а пою же.
– Akkor hát énekel nekünk valamit? Jól van, akkor én is énekelek, – csillant meg a szeme Nádjának – de nem most, hanem csak ebéd után. Most nem kell nekem a zene, tette hozzá, – meguntam ezeket a zongorákat; hiszen nálunk reggeltől estig egyre játszanak, danolnak, – csak maga Kati mennyibe kerül!715
715— Так вы споете нам? Ну так и я вам спою, — сверкнула глазками Надя, — только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки, — прибавила она, — надоели эти фортопьяны; у нас ведь с утра до ночи все играют и поют — одна Катя чего стоит.
Velcsaninov azonnal kapott a szón s kisült, hogy valamennyiök közt az egy Fedoszjejevna Katalin foglalkozik komolyan a zongorával. Rögtön megkérte azt, hogy játsszék valamit. Mindenkinek láthatóan megtetszett, hogy Katihoz fordult s a mama még el is pirult örömében. Fedoszjejevna Katalin felállt, elmosolyodott, a zongorához ment és magának is váratlanul, hirtelen ő is elpirult, roppantul restelkedett, hogy ő már olyan nagy leány, már huszonnégy éves és olyan telt idomzatú és elpirul, mint valami kis lány – mindezt le lehetett olvasni arcáról, mikor a zongorához leült. Haydentől játszott valamit, igen tisztán, habár kifejezéstelenül, de elbátortalanodott. Mikor elvégezte, Velcsaninov szertelenül dícsérni kezdte neki nem őt, hanem Haydent, különösen azt a kis darabkát, melyet most eljátszott – s Katalinnak ez láthatóan oly jól esett, oly nemesen és boldogan hallgatta nem a maga, hanem a Hayden magasztalását, hogy Velcsaninov önkéntelenül szívesebben és figyelmesebben kezdte őt nézni: „Eh, hiszen te igen kedves vagy!” – lobbant fel a nézésében és valamennyien mintha egyszeribe megértették volna ezt a nézést, különösen pedig maga, Fedoszjejevna Katalin.716
716Вельчанинов тотчас привязался к слову, и оказалось, что Катерина Федосеевна одна из всех серьезно занимается на фортепьяно. Он тотчас к ней обратился с просьбой сыграть. Всем, видимо, стало приятно, что он обратился к Кате, а maman так даже покраснела от удовольствия. Катерина Федосеевна встала улыбаясь, и пошла к роялю, и вдруг, себе неожиданно, тоже вся закраснелась, и ужасно ей вдруг стало стыдно, что вот она такая большая, и уже двадцати четырех лет, и такая полная, а краснеет как девочка, — и все это было написано на ее лице, когда она садилась играть. Сыграла она что-то из Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и без выражения; но она оробела. Когда она кончила, Вельчанинов стал ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла, — и ей, видимо, стало так приятно, и она так благодарно и счастливо слушала похвалы не себе, а Гайдну, что Вельчанинов невольно посмотрел на нее и ласковее и внимательнее. "Э, да ты славная?" — засветилось в его взгляде — и все как бы разом поняли этот взгляд, а особенно сама Катерина Федосеевна.
– Pompás kertjük van önöknek, – monda most Velcsaninov az egész társasághoz fordulva és a veranda üveges ajtajára nézve, – jerünk a kertbe.717
717— У вас славный сад, — обратился он вдруг ко всем, смотря на стеклянные двери балкона, — знаете, пойдемте-ка все в сад!
– Jerünk, jerünk! – hallatszott mindenfelől az örvendező kiáltás, mintha eltalálta volna Velcsaninov az általános kívánságot.718
718— Пойдемте, пойдемте! — раздались радостные взвизги, точно он угадал самое главное всеобщее желание.
Egész ebédig a kertben sétálgattak. Zahlyebnina asszony, aki már régen szundikálni szeretett volna, szintén nem bírt magával és kiment a többiekkel, de okosan ott maradt a verandán üldögélni, pihenni és rögtön elszunyókált. A kertben Velcsaninov és a leányok közti barátkozás még élénkebb lett. Észrevette Velcsaninov, hogy a szomszédos nyaralókból két-három igen fiatalember csatlakozott a társasághoz; az egyik tanulódiák volt, a másik egyszerűen gimnazista. Ezek mindannyian rögtön odaszegődtek, kiki a maga leánykájához s látható volt, hogy csak azok kedvéért jelentek meg; a harmadik „fiatalember” egy igen komor és borzas, húszesztendős fiú, roppant nagy, kék pápaszemmel, sietve és komoran suttogott valamit Nikitisna Máriával és Nádjával. Szigorúan vizsgálta Velcsaninovot s úgy látszott: kötelességé-nek tartotta, hogy azt a vendéget szertelenül lenézze. A leányok közül néhányan azt indítványozták, hogy kezdjenek mielőbb valami játékot. Velcsaninov megkérdezte, hogy mit szoktak játszani, mire azt felelték, hogy mindenfélét, fogócskát is, de este majd „közmondá-sokat” játszanak, ami abból áll, hogy mindnyájan leülnek, egy pedig rövid időre kimegy erre a bennmaradtak megállapodnak egy közmondásban, például abban, hogy „lassan járj, tovább érsz”, ha aztán az, aki kiment, bejön, mindenki sorjában köteles valami előkészítő frázist mondani neki. Az első okvetetlenül olyan frázist mond, amelyben benne van a „lassan” szó, a második olyat, melyben a „járj” szó van meg, s így tovább. Annak pedig meg kell jegyeznie ezeket a szavacskákat és ezekből kitalálni a közmondást.719
719В саду прогуляли до обеда. Госпожа Захлебинина, которой давно уже хотелось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всеми, но благоразумно осталась посидеть и отдохнуть на балконе, где тотчас и задремала. В саду взаимные отношения Вельчанинова и всех девиц стали еще дружественнее. Он заметил, что с соседних дач присоединилось два-три очень молодых человека; один был студент, а другой и просто гимназист. Эти тотчас же подскочили каждый к своей девице, и видно было, что и пришли для них; третий же "молодой человек", очень мрачный и взъерошенный двадцатилетний мальчик, в огромных синих очках, стал торопливо и нахмуренно шептаться о чем-то с Марьей Никитишной и Надей. Он строго осматривал Вельчанинова и, казалось, считал себя обязанным относиться к нему с необыкновенным презрением. Некоторые девицы предлагали поскорее начать играть. На вопрос Вельчанинова, во что они играют, отвечали, что во все игры и в горелки, но что вечером будут играть в пословицы, то есть все садятся и один на время отходит; все же сидящие выбирают пословицу, например: "Тише едешь, дальше будешь", и когда того призовут, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразе. Первый непременно говорит такую фразу, в которой есть слово "тише", второй — такую, в которой есть слово "едешь", и т. д. А тот должен непременно подхватить все эти словечки и по ним угадать пословицу.
– Nagyon mulatságos lehet, – jegyezte meg Velcsaninov.720
720— Это должно быть очень забавно, — заметил Вельчанинов.
– Ah, dehogy! nagyon unalmas, – szóltak közbe egyszerre ketten, hárman.721
721— Ах нет, прескучно, — ответили два-три голоса разом.
– Színházat is szoktunk játszani, – mondta Nádjá, feléje fordulva. – Nézze azt a vastag fát, amelyik ülőkékkel van körülvéve: a fa megett mintha kulisszák volnának s ott ülnek a szereplő színészek, no: királyok, királynék, princesszák, fiatalember, ki ahogy akarja; mindenki megjelen, amikor kedve tartja és beszél, ami eszébe jut, no: valamit – és fellép.722
722— А то мы в театр тоже играем, — заметила Надя, обращаясь к нему. — Вот видите это толстое дерево, около которого скамьей обведено: там, за деревом, будто бы кулисы и там актеры сидят, ну там король, королева, принцесса, молодой человек — как кто захочет; каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что на ум придет, ну что-нибудь и выходит.
– Nagyon kedves! – szólt megint dicsérően Velcsaninov.723
723— Да это славно! — похвалил еще раз Вельчанинов.
– Áh, nem! nagyon unalmas! Eleinte mindnyájan vidáman jelennek meg, de végül semminek semmi értelme, mert senki sem tudja jól befejezni; talán ön előtt figyelmesebbek lesznek. Mi pedig azt képzeltük, hogy ön a Pavlovics Pál barátja, hát kisült, hogy ő csak kérkedett. Én nagyon örülök annak, hogy ön idejött… egy bizonyos alkalomra, – tette hozzá igen komolyan és áthatóan nézve Velcsaninovra, aztán mindjárt odament Nikitisna Máriához.724
724— Ах нет, прескучно! Сначала каждый раз весело выходит, а под конец каждый раз бестолково, потому что никто не умеет кончить; разве вот с вами будет занимательнее. А то мы думали про вас, что вы друг Павла Павловича, а выходит, что он просто нахвастал. Я очень рада, что вы приехали… по одному случаю, — весьма серьезно и внушительно посмотрела она на Вельчанинова и тотчас же отошла к Марье Никитишне.
– Közmondásokat majd este fogunk játszani, – súgta bizalmasan Velcsaninovnak egy leányka, akit ő idáig alig vett észre s aki Isten tudja, honnan került elő egyszeribe az ő vöröses, szeplős, a szaladgálástól és melegtől égő arcával.725
725— В пословицы вечером будут играть, — вдруг конфиденциально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую он до сих пор едва даже заметил бог знает вдруг откуда явившуюся, рыженькую, с веснушками и с ужасно смешно разгоревшимся от ходьбы и от жару лицом.
Pavlovics Pál nyugtalansága nőttön nőtt. A kertben Velcsaninov egészen megbarátkozott Nádjával; a leányka nem nézett már a szemöldöke alól, mint eleinte s úgy látszott: letett arról, hogy Velcsaninovot apróra kifürkészve, ahelyett nevetgélt, ugrált, sikoltozott, sőt egynéhányszor meg is kapta a Velcsaninov kezét: nagyon boldog volt, Pavlovics Pált pedig figyelemre sem méltatta, mintha észre sem vette volna. Velcsaninov meggyőződött, hogy Pavlovics Pál ellen valóságos összeesküvést forralnak; Nádjá több barátjával együtt a kert egyik oldalára csalogatta Velcsaninovot, a többi leányok pedig különféle ürügyekkel a másik oldalra Pavlovics Pált, de ez kiszakította magát a csoportból és futva hozzájuk sietett, t. i. Velcsaninovhoz és Nádjához és rögtön közéjük dugta kopasz és nyugtalanul kémlelő fejét. Végre már nem is feszélyeztette magát; gesztusainak és mozdulatainak bávasága csodálatraméltó volt. Velcsaninov megint különös érdeklődéssel figyelte meg Fedoszjejevna Katalint; ez persze világosan látta már, hogy Velcsaninov nem az ő kedvéért jött ide s hogy nagyon is érdeklődik Nádjá iránt, de arca csak olyan kedves és jóságos maradt, mint volt előbb. Úgy látszott: már az is boldoggá tette őt, hogy köztük lehetett és hallgathatja azt, amit az új vendég beszél, de ő maga, szegényke, semmiképpen sem tudott a beszélgetésbe beleelegyedni.726
726Беспокойство Павла Павловича возрастало все более и более. В саду под конец Вельчанинов совершенно уже успел сойтись с Надей; она уже не выглядывала, как давеча, исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнее, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малейшего внимания, как бы не замечая его. Вельчанинов убедился, что существует положительный заговор против Павла Павловича; Надя с толпой девушек отвлекала Вельчанинова в одну сторону, а другие подружки под разными предлогами заманивали Павла Павловича в другую; но тот вырывался и тотчас же опрометью прибегал прямо к ним, то есть к Вельчанинову и Наде, и вдруг вставлял свою лысую и беспокойно подслушивающую голову между ними. Под конец он уже даже и не стеснялся; наивность его жестов и движений была иногда удивительная. Не мог не обратить еще раз особенного внимания Вельчанинов и на Катерину Федосеевну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что он вовсе не для нее приехал, а слишком уже заинтересовался Надей; но лицо ее было так же мило и благодушно, как давеча. Она, казалось, уже тем одним была счастлива, что находится тоже подле них и слушает то, что говорит новый гость; сама же, бедненькая, никак не умела ловко вмешаться в разговор.
– Milyen kedves az ön testvére: Fedoszjejevna Katalin, – mondta most halkan Velcsaninov Nádjának.727
727— А какая славная у вас сестрица Катерина Федосеевна! — сказал Вельчанинов вдруг потихоньку Наде.
– Kati! Hát lehet annál jobb lélek a világon! Ő a mi közös angyalunk; én szerelmes vagyok belé, – felelt Nádjá elragadtatással.728
728— Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней? Наш общий ангел, я в нее влюблена, — отвечала та восторженно.
Végre öt órakor megjött az ebéd ideje s ennél is észrevehető volt, hogy az ebéd nem volt közönséges, hanem a vendégre való figyelemmel készült. Volt két-három olyan fogású étel, mely szemmel láthatóan ráadás volt a közönséges ebédre; ezek eléggé fortélyos készítményűek voltak, sőt az egyik annyira különös, hogy senki megnevezni sem tudta volna. A rendes asztali boron kívül, hasonlóképpen a vendég kedvéért, felkerült egy palack tokaji, végül pedig valamiért még pezsgő is.729
729Настал наконец и обед в пять часов, и тоже очень заметно было, что обед устроен не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно прибавочные к обычному столу, довольно мудреные, а одно из них так и совсем какое-то странное, так что его и назвать никто бы не мог. Кроме обыкновенных столовых вин, появилась тоже, очевидно, придуманная для гостя бутылка токайского; под конец обеда для чего-то подали и шампанское.
Az öreg Zahlyebinin felhajtván több pohárkával, igen jókedvre derült és készséggel nevetett mindenen, amit Velcsaninov mondott. Az lett a vége, hogy Pavlovics Pál nem fékezhette magát: a vetélkedés erőt vett rajta, ő is eltökélte, hogy valami szójátékot mondjon és mondott is; az asztal végén, ahol Zahlyebinin asszony mellett ült, a leányok közt egyszerre csak víg hahotázás támadt.730
730Старик Захлебинин, выпив лишнюю рюмку, был в самом благодушном настроении и готов был смеяться всему, что говорил Вельчанинов. Кончилось тем, что Павел Павлович наконец не выдержал: увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал: на конце стола, где он сидел подле m-me Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц.
– Papa, papa! Pavlovics Pál is mondott szójátékot, kiabáltak a középkorú Zahlyebinin-lányok egyhangúlag – azt mondta, hogy a lányok mind talányok.731
731— Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал, — кричали две средние Захлебинины в один голос, — он говорит, что мы "девицы, на которых нужно дивиться…"
– Á! ő is szójátékot mondott? No hát micsoda szójátékot? – kérdezte az öreg leereszkedő hangon, pártfogó tekintettel fordulva Pavlovics Pál felé s előre mosolyogva a várt szójátékra.732
732— А, и он каламбурит! Ну, какой же он сказал каламбур? — степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру.
– Hát azt mondta, hogy a lányok mind talányok.733
733— Да вот же он и говорит, что мы "девицы, на которых нужно дивиться".
– Úgy? No és aztán? – kérdezte az öreg, még mindig nem értve a szójátékot és tovább is jólelkűen mosolyogva.734
734— Д-да! Ну так что ж? — старик все еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании.
– Ah, papa, hát nem érti? No, hát lányok, azután meg talányok, hogy a lányok – talányok.735
735— Ах, папаша, какой вы, не понимаете! Ну девицы и потом дивиться; девицы похоже на дивиться, девицы, на которых нужно дивиться…
– Á-á-á! – mondta vontatottan az öreg. – Hm! No: majd máskor jobbat mond, – nevetett az öreg vidáman.736
736— А-а-а! — озадаченно протянул старик. — Гм! Ну, — он в другой раз получше скажет! — и старик весело рассмеялся.
– Úgye, Pavlovics Pál, hogy nem lehet az ember mindenben egyszerre tökéletes, – ingerkedett hangosan Nikitisna Mária. – Ah! Istenem, csont ment a torkára, – kiáltott és felugrott a helyéről.737
737— Павел Павлович, нельзя же иметь все совершенства разом! — громко поддразнила Марья Никитишна. — Ах, боже мой, он костью подавился! — воскликнула она и вскочила со стула.
Zavar támadt, de éppen ez kellett Nikitisna Máriának. Pavlovics Pál hörpintett a poharából, melyet zavarában felkapott, de Nikitisna Mária erősítgette és esküdözött, hogy „halcsont volt, ő maga látta s hogy az halálos kimenetelű szokott lenni”.738
738Поднялась даже суматоха, но Марье Никитишне только того и хотелось. Павел Павлович только захлебнулся вином, за которое он схватился, чтобы скрыть свой конфуз, но Марья Никитишна уверяла и клялась на все стороны, что это "рыбья кость, что она сама видела и что от этого умирают".
– Meg kell ütögetni a tarkóját! – kiáltott valaki.739
739— Постукать по затылку! — крикнул кто-то.
– Csakugyan az lesz a legjobb! – helyeselt hangosan Zahlyebinin és már vállalkozók is akadtak; Nikitisna Mária, a vöröskés lányka (aki szintén meg volt híva az ebédre), s végül maga a roppant megrémült családanya: mindezek tarkón akarták verni Pavlovics Pált. Az asztal mellől felugrott Pavlovics Pál védekezett s egy egész percig kellett bizonyítgatnia, hogy csak a bor szaladt nála cigányútra s hogy a köhögése mindjárt el fog múlni, – csak nagysokára értették meg, hogy az egész csak a Nikitisna Mária huncutkodása.740
740— В самом деле и самое лучшее! — громко одобрил Захлебинин, но уже явились и охотницы: Марья Никитишна, рыженькая подружка (тоже приглашенная к обеду) и, наконец, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся, — все хотели стукать Павла Павловича по затылку. Выскочивший из-за стола Павел Павлович отвертывался и целую минуту должен был уверять, что он только поперхнулся вином и что кашель сейчас пройдет, — пока наконец-то догадались, что все это — проказы Марьи Никитишны.
– No, nagy selma vagy, – mondotta Zahlyebinina asszony szigorú hangon Nikitisna Máriának, de nem bírta magát sokáig türtőztetni s olyan hahotára fakadt, amilyen nála ritkán szokott előfordulni – s ennek is volt bizonyos hatása. Ebéd után mindnyájan kimentek a verandára kávézni.741
741— Ну, однако, уж ты, забияка!.. — строго заметила m-me Захлебинина Марье Никитишне, — но тотчас не выдержала и расхохоталась так, как с нею редко случалось, что тоже произвело своего рода эффект. После обеда все вышли на балкон пить кофе.
– Milyen szép napok járnak! – dícsérte szíves indulattal az öreg az időjárást, miközben élvezettel nézegetett szét a kertben, – csak már egy kis eső lenne… No, én elmegyek egy kicsit pihenni. Mulassanak jól! Mulass te is! – monda Pavlovics Pálnak, akivel kimenet összeütközött.742
742— И какие славные стоят дни! — благосклонно похвалил природу старик, с удовольствием смотря в сад, — только бы вот дождя… Ну, а я пойду отдохнуть. С богом, с богом, веселитесь! И ты веселись! — стукнул он, выходя, по плечу Павла Павловича.
Mikor megint valamennyien lementek a kertbe, Pavlovics Pál hirtelen odaszaladt Velcsaninovhoz és megkapta a kabátja ujját.743
743Когда все опять сошли в сад, Павел Павлович вдруг подбежал к Вельчанинову и дернул его за рукав.
– Egy pillanatra! – suttogta türelmetlenül.744
744— На одну минутку-с, — прошептал он в нетерпении.
Bementek a kertnek egy félreeső mellékutacskájára.745
745Они вышли в боковую, уединенную дорожку сада.
– Nem, most már megengedjen, nem, itt már nem engedek… – suttogta mérges lihegéssel, megfogva a Velcsaninov kabátja ujját.746
746— Нет, уж здесь извините-с, нет, уж здесь я не дам-с… — яростно захлебываясь, прошептал он, ухватив Вельчанинова за рукав.
– Mi? Hogy? – kérdezte Velcsaninov nagyot nézve. Pavlovics Pál szótlanul nézett rá, csak ajkai mozogtak dühös mosolygással.747
747— Что? Чего? — спрашивал Вельчанинов, сделав большие глаза. Павел Павлович молча смотрел на него, шевелил губами и яростно улыбнулся.
– Hova lettek? Mit csinálnak ott? már minden kész! – hallatszott a leányok csengő, türelmetlen kiabálása. Velcsaninov vállat vont és visszatért a társasághoz. Pavlovics Pál utána futott.748
748— Куда же вы? Где же вы тут? Все уж готово! — послышались зовущие и нетерпеливые голоса девиц. Вельчанинов пожал плечами и воротился к обществу. Павел Павлович тоже бежал за ним.
– Fogadni mernék, hogy zsebkendőt kért öntől, – monda Nikitisna Mária, – a multkor is otthon felejtette a zsebkendőjét.749
749— Бьюсь об заклад, что он у вас платка носового просил, — сказала Марья Никитишна, — прошлый раз он тоже забыл.
– Mindig elfelejt valamit, – szólt egy középkorú Zahlyebinina-kisasszony.750
750— Вечно забудет! — подхватила средняя Захлебинина.
– Otthon felejtette a zsebkendőjét! Pavlovics Pál elfelejtette a zsebkendőjét. Mama, Pavlovics Pál megint elfelejtette a zsebkendőjét, – mama, Pavlovics Pál megint náthás! – hallatszott a lánykák kiáltozása minden felől.751
751— Платок забыл! Павел Павлович платок забыл! Maman, Павел Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! — раздавались голоса.
– Hát miért nem szól! Milyen furcsa ön, Pavlovics Pál, milyen bizalmatlan, – szólt vontatottan és pironkodva Zahlyebinina asszony, – a náthával nem jó tréfálni; mindjárt küldök önnek zsebbevalót. De mitől van neki mindig náthája? – tette hozzá távoztában, megörülve, hogy visszamehet a házba.752
752— Так чего же он не скажет! Какой вы, Павел Павлович, щепетильный! — нараспев протянула m-me Захлебинина, — с насморком опасно шутить; я вам сейчас пришлю платок. И с чего у него все насморк! — прибавила она уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.
– Nekem két zsebkendőm is van, náthám pedig nincs, – kiáltott utána Pavlovics Pál, de az nem értette őt s egy perc multán, mikor Pavlovics Pál a többiek után somfordált s egyre közelebb jutott Velcsaninovhoz és Nádjához, a szobalány lihegve jött hozzá s mégis csak hozott neki zsebbevalót.753
753— У меня два платка-с и нет насморка-с! — прокричал ей вслед Павел Павлович, но та, видно, не разобрала, и через минуту, когда Павел Павлович трусил вслед за всеми и все поближе к Наде и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платок.
– Játsszunk! közmondáskát játsszunk! – kiabáltak mindenfelől, mintha Isten tudja: mit várnának a „közmondásoktól.”754
754— Играть, играть, в пословицы играть! — кричали со всех сторон, точно и бог знает чего ждали от "пословиц".
Kikerestek alkalmas helyet és leültek a padokra; a sorsvetés Nikitisna Máriát jelölte ki a „kitalálás”-ra; el kellett hát mentől messzebbre távoznia, hogy ne hallhasson semmit; távollétében megállapítottak egy közmondást, közölték egymással a szavakat. A visszatérő Nikitisna Mária rögtön kitalálta a feladott közmondást, mely így hangzott: „Félelmes az álom, de jó az Isten.”755
755Выбрали место и уселись на скамейках; досталось отгадывать Марье Никитишне; потребовали, чтоб она ушла как можно дальше и не подслушивала; в отсутствие ее выбрали пословицу и роздали слова. Марья Никитишна воротилась и мигом отгадала. Пословица была: "Страшен сон, да милостив бог".
Nikitisna Mária után a kék pápaszemes, borzas fiatalember következett. Ezzel még szigorúbban jártak el; azt követelték tőle, hogy álljon a lugas mögé s arccal egészen a kerítés felé forduljon. A komor fiatalember megvetően teljesítette kötelességét, sőt mintha valami erkölcsi megaláztatást is érzett volna. Mikor visszaszólították, semmit sem tudott kitalálni, kétszer végigjárta a játszótársakat s meghallgatta azok mondásait, sokáig és komoran gondolkozott, de nem jött ki belőle semmi. Szégyenben maradt. A közmondás ez volt: „Az Istenhez intézett imádság és a cárért teljesített szolgálat nem vész el hiába.”756
756За Марьей Никитишной последовал взъерошенный молодой человек в синих очках. От него потребовали еще больше предосторожности, — чтоб он стал у беседки и оборотился лицом совсем к забору. Мрачный молодой человек исполнял свою должность с презрением и даже как будто ощущал некоторое нравственное унижение. Когда его кликнули, он ничего не мог угадать, обошел всех и выслушал, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображал, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была: "За богом молитва, а за царем служба не пропадают!"
– Ostoba közmondás! – dörmögött méltatlankodva a felbőszített fiatalember, mialatt visszaült a helyére.757
757— И пословица-то мерзость! — с негодованием проворчал уязвленный юноша, ретируясь на свое место.
– Ah, beh unalmas ez! – hallatszott néhány felkiáltás.758
758— Ах, как скучно! — послышались голоса.
Most Velcsaninovra került a sor, őt még messzebbre vezényelték; ő sem találta ki a feladványt.759
759Пошел Вельчанинов; его спрятали еще дальше всех; он тоже не угадал.
– Ah! beh unalmas! – hallatszott még sűrűbben.760
760— Ах, как скучно! — послышалось еще больше голосов.
– No, most én megyek ki! – monda Nádjá.761
761— Ну теперь я пойду, — сказала Надя.
– Nem, nem! most Pavlovics Pál megy ki, Pavlovics Pálon van a sor! – kiabáltak valamennyien s kissé felélénkültek.762
762— Нет, нет, теперь Павел Павлович пойдет, очередь Павлу Павловичу, — закричали все и оживились немножко.
Pavlovics Pált egészen a kerítés mellé állították egy szögletbe, arccal a szöglet felé s hogy vissza ne nézhessen, őrül mellé állították a vereskét. A már felbátorodott és csaknem felvidult Pavlovics Pál feltette magában, hogy mindent szentül teljesíteni fog, amit tőle kívánnak s úgy állt, mint egy tuskó, a kerítésre nézett és nem fordult vissza. A vereske vagy húsz lépésnyiről, a társasághoz közelebb állva, a lugas mellől őrködött s izgatottan kacsintgatott össze a leánykákkal; látnivaló volt, hogy mindnyájan bizonyos nyugtalansággal vártak valamit; valami készült. Egyszerre csak a lugas mögül hadonázni kezdett a kezével a vereske. Egy pillanat alatt valamennyien felkerekedtek s valahová nyakrafőre szaladni kezdtek.763
763Павла Павловича отвели к самому забору, в угол, и поставили туда лицом, а чтобы он не оглянулся, приставили за ним смотреть рыженькую. Павел Павлович, уже ободрившийся и почти снова развеселившийся, намерен был свято исполнить свой долг и стоял как пень, смотря на забор и не смея обернуться. Рыженькая сторожила его в двадцати шагах позади, ближе к обществу, у беседки, и о чем-то перемигивалась в волнении с девицами; видно было, что и все чего-то ожидали с некоторым даже беспокойством; что-то приготовлялось. Вдруг рыженькая замахала из-за беседки руками. Мигом все вскочили и бросились бежать куда-то сломя голову.
– Szaladjon ön is, szaladjon! – súgták Velcsaninovnak vagy tízen s csaknem megijedtek, hogy az nem szalad velök.764
764— Бегите, бегите и вы! — шептали Вельчанинову десять голосов чуть не в ужасе оттого, что он не бежит.
– Mi ez? mi történt? – kérdezte ő, sietve a többiek után.765
765— Что такое? Что случилось? — спрашивал он, поспевая за всеми.
– Csitt! ne kiabáljon! Hadd álljon ott és nézze a kerítést, mi pedig mind elszaladunk. Nézze: Násztjá is szalad.766
766— Тише, не кричите! Пусть он там стоит и смотрит на забор, а мы все убежим. Вот и Настя бежит.
Násztjá (a vereske) rohanva szaladt, mintha Isten tudja mi történt volna és hadonázott a kezével. Végre valamennyien a tó mögé értek, a kert másik végébe. Mikor Velcsaninov is odaért, látta, hogy Fedoszjejevna Katalin haragosan perelt a leánykával, különösen Nádjával és Nikitisna Mariskával.767
767Рыженькая (Настя) бежала сломя голову, точно бог знает что случилось, и махала руками. Прибежали наконец все за пруд, совсем на другой конец сада. Когда дошел сюда и Вельчанинов, то увидел, что Катерина Федосеевна сильно спорила со всеми девицами и особенно с Надей и с Марьей Никитишной.
– Kati, galambocskám, ne haragudjál! – kérlelte őt csókolgatva Nádjá.768
768— Катя, голубчик, не сердись! — целовала ее Надя.
– Jól van, nem mondom meg a mamának, de én elmegyek innen, mert ez igen nem szép. Szegény feje! mit érezhet az ott a kerítésnél!769
769— Ну хорошо, я мамаше не скажу, но сама уйду, потому что это очень нехорошо. Что он, бедный, должен там у забора почувствовать.
Elment – szánalomból, de a többiek tovább sem engedtek és könyörtelenek maradtak. Velcsaninovtól szigorúan követelték, hogy ha Pavlovics Pál visszakerül, hát ő se méltassa azt figyelemre s tegyen úgy, mintha semmi sem történt volna. „Most pedig játsszunk fogócskát”, kiáltott mámorosan a vereske.770
770Она ушла — из жалости, но все остальные пребыли неумолимы и безжалостны по-прежнему. От Вельчанинова строго потребовали, чтобы и он, когда воротится Павел Павлович, не обращал на него внимания, как будто ничего и не случилось. "А мы все давайте играть в горелки!" — прокричала в упоении рыженькая.
Pavlovics Pál csak egy negyedóra multán került vissza a társaságba. Ez idő kétharmadát bizonyosan a kerítés mellett állva töltötte el. A fogócska javában tartott és nagyszerűen sikerült – mindenki kiáltozott, vigadozott. A feldühösödött Pavlovics Pál egyenesen Velcsaninovnak esett és megint megkapta annak a kabátja ujját.771
771Павел Павлович присоединился к обществу по крайней мере только через четверть часа. Две трети этого времени он, наверное простоял у забора. Горелки были в полном ходу и удались отлично, — все кричали и веселились. Обезумев от ярости, Павел Павлович прямо подскочил к Вельчанинову и опять схватил его за рукав.
– Egy percre!772
772— На одну минуточку-с!
– Óh, Istenem, mit akar ez már az ő egy perceivel!773
773— О господи, что он все с своими минуточками!
– Megint zsebkendőt kér – kiabálták vissza.774
774— Опять платок просит, — прокричали им вслед.
– No, ezúttal már ön… most már ön mindennek az oka; – Pavlovics Pálnak még a fogai is vacogtak, mikor ezt mondta.775
775— Ну уж этот раз это вы-с; тут уж теперь вы-с, вы причиной-с!.. — Павел Павлович даже стучал зубами, выговаривая это.
Velcsaninov félbeszakította őt és békésen tanácsolta neki, hogy legyen jókedve, máskülönben még jobban fognak vele ingerkedni. „Azért ingerkednek önnel, mert ön haragszik, mikor a többiek mulatnak.” Nagy csodálkozására ez a tanács nagyon meglepte Pavlovics Pált; rögtön elkedvetlenedett annyira, hogy visszament a társasághoz, mintha hibásnak érezte volna magát és magát megadva részt vett a közös játékban; egy ideig nem is bántották s úgy játszottak vele, mint a többiekkel s alig egy félóra mulva egészen felvidult. Minden játékban, ha párra volt szükség, főképen a vereskét vagy a Zahlyebinin-lányok valamelyikét választotta. De Velcsaninov még nagyobb meglepetéssel látta, hogy Pavlovics Pál úgyszólván egyszer sem merte Nádját megszólítani, bár állandóan annak a közelében settenkedett; helyénvalónak és természetesnek találta, hogy őt az észre se vegye és mellőzze. De végre megint csak tréfát űztek vele.776
776Вельчанинов прервал его и мирно посоветовал ему быть веселее, а то его совсем задразнят: "Оттого вас и дразнят, что вы злитесь, когда всем весело". К его удивлению, слова и совет ужасно поразили Павла Павловича; он тотчас притих, до того даже, что воротился к обществу как виноватый и покорно принял участие в общих играх; затем его несколько времени не беспокоили и играли с ним, как со всеми, — и не прошло получасу, как он опять почти что развеселился. Во всех играх он ангажировал себе в пару, когда надо было, преимущественно изменницу рыженькую или одну из сестер Захлебининых. Но, к еще пущему своему удивлению, Вельчанинов заметил, что Павел Павлович ни разу почти не осмелился сам заговорить с Надей, хотя беспрерывно юлил подле или невдалеке от нее; по крайней мере свое положение не примечаемого и презираемого ею он принимал как бы так и должное, натуральное. Но под конец с ним все-таки опять сыграли штучку.
„Bujósdit” játszottak. Az elbuvónak szabad volt keresztülszaladni azon a helyen, ahol az elbuvás meg volt engedve. Pavlovics Pálnak, akinek sikerült egy sűrű bokorban jól meghúzódnia, az az ötlete támadt, hogy átszaladva beugorjon a házba. Meglátták és kiabálni kezdtek; ő a lépcsőn hirtelen belopódzott a földszintre, tudott ott egy jó kis helyet a komód-szekrény mellett: ott akart elbújni. De a vereske utána iramodott, lábujjhegyen az ajtóhoz lopakodott s azt kulccsal bezárta. Mint az imént, úgy most is rögtön abbanhagyták a játszást és megint a tó mögé szaladtak, a kert másik végébe. Vagy tíz perc múlva Pavlovics Pál megérezvén, hogy őt senki sem keresi, kinézett az ablakon. Senkit sem látott, kiáltani nem mert, hogy fel ne ébressze a családfőket; a szolgálónak és szobalánynak szigorúan meghagyták, hogy a Pavlovics Pál hívására meg ne jelenjenek, ne feleljenek, kinyithatta volna az ajtó zárát Fedoszjejevna Katalin, de az visszatérve a szobácskájába és leült ábrándozni, váratlanul szintén elaludt. Pavlovics Pál tehát vagy egy óráig ült zár alatt. Végre – mintegy véletlenül, kezdtek a lánykák kettesével, hármasával arra járni.777
777Игра была "прятаться". Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по всему тому месту, где позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели; он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. Но рыженькая взлетела вслед за ним, подкралась на цыпочках к двери и защелкнула ее на замок. Все тотчас, как давеча, перестали играть и опять убежали за пруд, на другой конец сада. Минут через десять Павел Павлович, почувствовав, что его никто не ищет, выглянул из окошка. Никого не было. Кричать он не стал, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанке дано было строгое приказание не являться и не отзываться на зов Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосеевна, но она, возвратясь в свою комнатку и сев помечтать, неожиданно тоже заснула. Он просидел таким образом около часу. Наконец стали появляться, как бы невзначай, проходя, по две и по три девицы.
– Pavlovics Pál! hát ön miért nem jön ki hozzánk? Ah, milyen jól mulatunk! Színházat játszunk. A „fiatal szerelmest” Ivánovics Elek adja…778
778— Павел Павлович, что вы к нам нейдете? Ах, как там весело! Мы в театр играем. Алексей Иванович "молодого человека" представлял.
– Pavlovics Pál! miért nem jön ki! csodálatos ember! – szóltak ismét más arra menő leánykák.779
779— Павел Павлович, что же вы нейдете, на вас нужно дивиться! — замечали проходившие другие девицы.
– Mi volna már megint csodálatos? – szólalt meg most a felébredt Zahlyebinina asszony hangja, aki végre elhatározta, hogy kimegy a kertbe s a tea feladásáig nézegetni fogja a „gyerekek” játékát.780
780— Чему опять дивиться? — раздался вдруг голос m-me Захлебининой, только что проснувшейся и решившейся наконец пройтись по саду и взглянуть на "детские" игры в ожидании чаю.
– Hát Pavlovics Pál! – mutattak neki az ablakra, amelyen át a haragtól elsápadt Pavlovics Pál nézett ki ferde mosolygással.781
781— Да вот Павел Павлович, — указали ей на окно, в которое выглядывало, искаженно улыбаясь, лицо, побледневшее от злости, — лицо Павла Павловича.
– Ugyan mit ül egyedül, mikor mindenki mulat! – ingatta a fejét a családanya.782
782— И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело! — покачала головою мать семейства.
Eközben Velcsaninovnak sikerült végre megtudnia Nádjától ennek iménti szavai értelmét, hogy „örül az ő megjelenésének egy bizonyos dolog miatt.” A magyarázás egy félreeső sétá-nyon történt meg. Nikitisna Mária elhítta Velcsaninovot, aki valami játékban már ugyancsak unni kezdte magát – és elvezette erre a sétányra, hol aztán otthagyta őt Nádjával egyedül.783
783Тем временем Вельчанинов удостоился наконец получить от Нади объяснение ее давешних слов о том, что она "рада его приезду по одному случаю". Объяснение произошло в уединенной аллее. Марья Никитишна нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшего в каких-то играх и уже начинавшего сильно тосковать, и привела его в эту аллею, где и оставила его одного с Надей.
– Tökéletesen meggyőződtem, – kezdte rá Nádjá bátor, pergő beszédét, hogy ön éppen nem oly közeli barátja Pavlovics Pálnak, mint ahogy ő azzal dicsekedett. Rájöttem, hogy egyedül csak ön tehet nekem egy igen nagy szolgálatot; itt van az ő ostoba karperece, folytatta, zsebéből tokot húzva ki, – alázatosan kérem önt: adja neki vissza azonnal, mert én magam semmi kincsért soha ebben az életben szóba nem állok vele. Különben megmondhatja neki, hogy az én nevemben adja ezt neki vissza, de tegye hozzá, hogy többé ne merészeljen ajándékaival alkalmatlankodni. A többiről majd mások által fogom őt értesíteni. Hajlandó-e ön nekem ezt a szívességet megtenni, kívánságomat teljesíteni?784
784— Я совершенно убедилась, — затрещала она смелой и быстрой скороговоркой, — что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу; вот его давешний скверный браслет, — вынула она футляр из кармашка, — я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю с ним теперь во всю жизнь. Впрочем, можете сказать ему это от моего имени и прибавьте, чтоб он не смел вперед соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие, исполнить мое желание?
– Ah, az Istenért! ne kívánja ezt tőlem! – felelt szinte kiáltva és kezével hadonászva Velcsaninov.785
785— Ах, ради бога, избавьте! — почти вскричал Вельчанинов, замахав руками.
– Hogy-hogy! Ne kívánjam? – bámult Nádjá az elutasításon és kimereszté a szemét. Előre elkészített hangja egy pillanat alatt megtört és csaknem sírva fakadt. Velcsaninov elnevette magát.786
786— Как! Как избавьте? — неимоверно удивилась Надя его отказу и вытаращила на него глаза. Весь подготовленный тон ее порвался в один миг, и она чуть уж не плакала. Вельчанинов рассмеялся.
– Nem az, hogy… sőt nagyon örülnék… de nekem vele külön számadásaim vannak…787
787— Я не то чтобы… я очень бы рад… но у меня с ним свои счеты…
– Tudom én, hogy ő önnek nem barátja, hogy ő füllentett! – vágott közbe gyorsan és hevesen Nádjá; – soha én az ő felesége nem leszek, tudja meg! Soha! Nem is értem, hogy mert ő… Hanem azért ön mégis csak adja oda neki az ő utálatos karperecét, mert különben mit tegyek én? Okvetetlenül, feltétlenül azt akarom, hogy még ma, ezen a napon visszakapja és süsse meg! Ha pedig ő a papánál fondorkodni próbál, hát majd meglátja, hogy jár!788
788— Я знала, что вы ему не друг и что он налгал! — пылко и скоро перебила его Надя. — Я никогда не выйду за него замуж, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, как он осмелился… Только вы все-таки должны передать ему его гадкий браслет, а то как же мне быть? Я непременно, непременно хочу, чтоб он сегодня же, в тот же день, получил обратно и гриб съел. А если он нафискалит папаше, то увидит, как ему достанется.
Egy bokor mellől hirtelen és egész váratlanul kiugrott most a kék pápaszemes, borzas fiatalember.789
789Из-за куста вдруг и совсем неожиданно выскочил взъерошенный молодой человек в синих очках.
– Önnek át kell adnia ezt a karperecet! – támadt magából kikelve Velcsaninovra, – már csak a női jogok tekintetéből is, ha ugyan ön a helyzet magaslatán áll…790
790— Вы должны передать браслет, — неистово накинулся он на Вельчанинова, — уже во имя одних только прав женщины, если вы сами стоите на высоте вопроса…
De nem fejezhette be; Nádjá teljes erejéből megrántotta a kabátja ujját és elvonta Velcsaninovtól.791
791Но он не успел докончить; Надя рванула его изо всей силы за рукав и оттащила от Вельчанинова.
– Istenem, beh ostoba maga, Predposzülov! – kiáltott rá, menjen innen! Távozzék és ne merjen leskelődni, hiszen megparancsoltam, hogy messzire álljon! – tette hozzá lábaival toporzékolva s mikor az visszabujt a bokrába, Nádjá még tovább is úgy járt-kelt a sétaúton, mintha magánkívül lett volna, Szemei szikráztak, kezeit a tenyereivel összetéve tartotta maga előtt.792
792— Господи, как вы глупы, Предпосылов! — закричала она. — Ступайте вон! Ступайте вон, ступайте вон и не смейте подслушивать, я вам приказала далеко стоять!.. — затопала она на него ножками, и когда уже тот улизнул опять в свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперек дорожки, как бы вне себя, взад и вперед, сверкая глазками и сложив перед собою обе руки ладошками.
– Nem is hinné ön, hogy ezek milyen ostobák! – állt meg aztán Velcsaninov előtt, ön persze nevet, de mit érzek én!793
793— Вы не поверите, как они глупы! — остановилась она вдруг перед Вельчаниновым. — Вам вот смешно, а мне-то каково!
– Ez talán csak nem ő? – szólt nevetve Velcsaninov.794
794— Это ведь не он, не он? — смеялся Вельчанинов.
– Persze, hogy nem ő, de hogy is gondolhatott ön ilyet! – felelt elpirulva és mosolyogva Nádjá. – Csak az ő barátja. De nem értem: hogyan választja ő meg a barátait; azok ott mind azt beszélik, hogy ez „a jövő embere”, de abból én semmit sem értek… Ivánovics Elek, nekem nincs kihez bizalommal fordulnom; mondja ki az utolsó szót: átadja-e neki ezt a tokot, vagy sem?795
795— Разумеется, не он, и как только вы могли это подумать! улыбнулась и закраснелась Надя. — Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю, они все там говорят, что это "будущий двигатель", а я ничего не понимаю… Алексей Иванович, мне не к кому обратиться; последнее слово, отдадите вы или нет?
– No jó, átadom; adja ide…796
796— Ну хорошо, отдам, давайте.
– Ah, mily kedves, mily jó ön! – örült meg Nádjá, átadva a tokot, – egész este fogok ezért önnek énekelni, mert én szépen énekelek, tudja meg s az imént hazudtam, mikor azt mondtam, hogy nem szeretem a zenét. Ah, ha ön még csak egyszer eljönne hozzánk, mennyire örülnék, elmondanék önnek mindent, de mindent s azonkívül is sokat, mert ön olyan jó, olyan jó, mint – Kati!797
797— Ах, вы милый, ах, вы добрый! — обрадовалась вдруг она, передавая ему футляр. — Я вам за это целый вечер петь буду, потому что я прекрасно пою, знайте это, а я давеча налгала, что музыки не люблю. Ах, кабы вы еще хоть разочек приехали, как бы я была рада, я бы вам все, все, все рассказала, и много бы кроме того, потому что вы такой добрый, такой добрый, как — как Катя!
S amint a teázásra bementek, csakugyan elénekelt neki két románcot az ő még ki nem művelt, hanem csak kezdődő, de eléggé kellemes, erős hangjával. Pavlovics Pál, mikor a kertből bejöttek, szolidul ült a háziakkal a teázó asztal mellett, melyen már pöfögött a nagy, családi szamovár és szét voltak rakva a családi, sèvresi porcellán csészék. Bizonyára valami nagyon komoly dolgokról beszélhetett az öregekkel, mert harmadnap teljes kilenc hónapra el akart utazni. A kertből bejövőkre, különösen pedig Velcsaninovra ügyet sem vetett; azt is látni lehetett, hogy nem „fondorkodott” s hogy egyelőre minden nyugodt volt.798
798И действительно, когда воротились домой, к чаю, она ему спела два романса голосом совсем еще не обработанным и только что начинавшимся, но довольно приятным и с силой. Павел Павлович, когда все воротились из саду, солидно сидел с родителями за чайным столом, на котором уже кипел большой семейный самовар и расставлены были фамильные чайные чашки севрского фарфора. Вероятно, он рассуждал с стариками о весьма серьезных вещах — так как послезавтра он уезжал на целые девять месяцев. На вошедших из сада, и преимущественно на Вельчанинова, он даже и не поглядел; очевидно было тоже, что он не "нафискалил" и что все покамест было спокойно.
De mikor Nádjá énekelni kezdett, ő is mindjárt megjelent. Nádjá készakarva nem felelt egy egyenes kérdésére, de Pavlovics Pált ez nem zavarta, nem rendítette meg; megállt a Nádjá széke megett s egész magatartása azt árulta el, hogy az az ő helye s hogy ő azt senkinek át nem engedi.799
799Но когда Надя стала петь, явился тотчас и он. Надя нарочно не ответила на один его прямой вопрос, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; он стал за спинкой ее стула, и весь вид его показывал, что это его место и что он его никому не уступит.
– Halljuk Ivánovics Eleket! mama, Ivánovics Elek énekelni akar! – kiabált csaknem valamennyi leányka a zongorához tódulva, amely mellé magában való bizakodással ült le Velcsaninov, hogy maga kísérje énekét. Kijöttek az öregek is, Fedoszjejevna Katalin is, aki az öregekkel a teázó asztalnál volt és felszolgálta a teát.800
800— Алексею Ивановичу петь, maman, Алексей Иванович хочет спеть! — закричали почти все девицы, теснясь к роялю, за который самоуверенно усаживался Вельчанинов, располагаясь сам себе аккомпанировать. Вышли и старики и Катерина Федосеевна, сидевшая с ними и разливавшая чай.
Velcsaninov Glinkának egy most már úgyszólván senkitől sem ismert románcát választotta ki magának.801
801Вельчанинов выбрал один, почти никому теперь не известный романс Глинки:
„Mikor szép ajkad mosolyog rám802
802Когда в час веселый откроешь ты губки
S turbékolsz, mint a gerlice…”803
803И мне заворкуешь нежнее голубки…
Úgy énekelt, mintha csak a könyöke mellett, hozzá legközelebb álló Nádjához intézné a dalt. Hangja neki már régen nem volt, de a maradványból észre lehetett venni, hogy valamikor szépen énekelhetett. Velcsaninov azt a románcot ezelőtt vagy húsz évvel hallotta először; akkor még diák volt s magától Glinkától, a megboldogult zeneszerző egy jóbarátjának a házánál egy meghittebb körű irodalmi művészeti estélyen. A nekibuzdult Glinka eljátszotta és elénekelte az ő legkedvesebb szerzeményeit, ezek közt ezt a románcot is. Annak sem volt akkor valami jó hangja, de Velcsaninov emlékezett arra a rendkívüli hatásra, melyet éppen ez a románc előidézett. Valamely fortélyos, szalonénekes sohasem bírt volna akkora hatást elérni. Ebben a románcban a szenvedély feszültsége minden szóval egyre erősbödik, növekedik; éppen e rendkívüli feszültség erejénél a legkisebb hamis hang, a legcsekélyebb túlzás és keresettség – amik oly könnyen előfordulhatnak az – előadásnál – elveszítenék, eltorzítanák a gondolatot. E kicsiny, de nem közönséges darabka előadásánál okvetetlen szükség van – igazságra, igazi, teljes ihletségre, valódi szenvedélyre vagy ennek teljes, költői átérzésére. Máskülönben a románc nemcsak nem sikerül, hanem képtelenségnek, sőt valami szemtelenségnek bizonyult volna; lehetetlen lett volna a szenvedélyes érzés oly feszültségét kifejezni anélkül, hogy ellenszenvet ne ébresszen, de az igazság és egyszerűség megmentette. Velcsaninov emlékezett rá, hogy ezt a románcot valamikor ő is sikerrel énekelte. Szinte elsajátította a Glinka éneklési modorát; de most már az első verssornál igazi ihletség gyűlt ki lelkében és zendült meg hangjában. A románc minden szavánál egyre erősebben mutatkozott az érzék, az utolsó sorokban a szenvedély lelkendezése hangzott fel s mikor a végére ért, az utolsó versszakot csillogó szemekkel, Nádjá felé fordulva énekelte:804
804Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был недурной. Этот романс Вельчанинову удалось слышать в первый раз лет двадцать перед этим, когда он был еще студентом, от самого Глинки, в доме одного приятеля покойного композитора, на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчанинов помнил чрезвычайное впечатление, произведенное тогда именно этим романсом. Какой-нибудь искусник, салонный певец, никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом; именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, — тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно — правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным: невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и простодушие спасали все. Вельчанинов помнил, что этот романс ему и самому когда-то удавался. Он почти усвоил манеру пения Глинки; но теперь с первого же звука, с первого стиха и настоящее вдохновение зажглось в его душе и дрогнуло в голосе. С каждым словом романса все сильнее и смелее прорывалось и обнажалось чувство, в последних стихах послышались крики страсти, и когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса:
„Most bátrabban nézek szemedbe805
805Теперь я смелее гляжу тебе в очи,
És már kimondani merem,806
806Уста приближаю и слушать нет мочи,
Hogy szeretnélek megcsókolni,807
807Хочу целовать, целовать, целовать!
Csókolni és csókolni végtelen”.808
808Хочу целовать, целовать, целовать! -
Nádjá szinte megrezzent ijedtében, sőt kissé hátra is hőkölt; arcát pirosság öntötte el s Velcsaninov abban a pillanatban mintha valami megértést sejtett volna meg a leányka szégyenkező és megfélemlett arcocskájában. Az összes hallgatóság arcában elragadtatás, egyúttal pedig meglepetés látszott: mindnyájan mintha azt érezték volna, hogy képtelenség és illetlenség így énekelni, hanem azért azok az arcocskák és szemecskék égtek és csillogtak, mintha még vártak volna valamit. Ez arcok közt különösen feltűnt Velcsaninovnak a Fedoszjejevna Katalin csaknem gyönyörűvé magasztosult arca.809
809то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад; румянец залил ее щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову в застыдившемся и почти оробевшем ее личике. Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц; всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали и как будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло перед Вельчаниновым лицо Катерины Федосеевны, сделавшееся чуть не прекрасным.
– No, ez aztán románc! – dünnyögött az öreg Zahlyebinin kissé megrökönyödve, – de… de talán nagyon is erős? Kellemes, de erős…810
810— Ну романс! — пробормотал несколько опешенный старик Захлебинин. — Но… не слишком ли сильно? Приятно, но сильно…
– Erős, – ismételte Zahlyebnina asszony is, de Pavlovics Pál közbevágott: rögtön előre ugrott s mint a bolond, annyira elfeledkezett magáról, hogy megfogta Nádjá kezét s elhúzta azt Velcsaninovtól, akihez visszaugorva megrőkönyülten, ajkait reszkettetve nézett rá.811
811— Сильно… — отозвалась было и m-me Захлебинина, но Павел Павлович ей не дал докончить: он вдруг выскочил вперед и, как помешанный, забывшись до того, что сам своей рукой схватил за руку Надю и отвел ее от Вельчанинова, подскочил к нему и потерянно смотрел на него, шевеля трясущимися губами.
– Egy percre! – szólt végre.812
812— На одну минутку-с, — едва выговорил он наконец.
Velcsaninov világosan látta, hogy még csak egy perc s ez az úr még tízszerte nagyobb illetlenségre ragadtathatja magát; hamarosan kézen fogta hát és az általános meglepetésre ügyet sem vetve, kivezette a verandára, sőt néhány lépésnyire le a kertbe, ahol már csaknem egészen sötét volt.813
813Вельчанинов ясно видел, что еще минута, и этот господин может решиться на что-нибудь в десять раз еще нелепее; он взял его поскорее за руку и, не обращая внимания на всеобщее недоумение, вывел на балкон и даже сошел с ним несколько шагов в сад, в котором уже почти совсем стемнело.
– Értse meg, hogy önnek ebben a pillanatban el kell velem jönnie! – szólalt meg Pavlovics Pál.814
814— Понимаете ли, что вы должны сейчас же, сию же минуту со мною уехать! — проговорил Павел Павлович.
– De nem értem meg…815
815— Нет, не понимаю…
– Emlékezik-e, – folytatta Pavlovics Pál az ő magából kikelt suttogásával, – emlékezik ön arra: mikor azt követelte tőlem, hogy mondjak el önnek őszintén mindent „a legutolsó szóig”… emlékezik-e? No hát itt az ideje, hogy azt a legutolsó szót kimondjam… jerünk!816
816— Помните ли, — продолжал Павел Павлович своим исступленным шепотом, — помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам все, все-с, откровенно-с, "самое последнее слово…", помните ли-с? Ну, так пришло время сказать это слово-с… поедемте-с!
Velcsaninov elgondolkozott, ránézett még egyszer Pavlovics Pálra s beleegyezett, hogy vele menjen.817
817Вельчанинов подумал, взглянул еще раз на Павла Павловича и согласился уехать.
Hirtelen elutazásuk híre izgalomba ejtette a szülőket és az összes leánykákat roppantul megzavarta.818
818Внезапно возвещенный их отъезд взволновал родителей и возмутил всех девиц ужасно.
– Legalább még egy csésze teát innának, – jajgatott panaszosan Zahlyebnina asszony.819
819— Хотя бы по другой чашке чаю… — жалобно простонала m-me Захлебинина.
– Hát téged mi izgat annyira? – kérdezte az öreg szigorú, elégületlen hangon a mosolygó és hallgató Pavlovics Páltól.820
820— Ну уж ты, чего взволновался? — с строгим и недовольным тоном обратился старик к ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу.
– Pavlovics Pál, miért viszi el ön Ivánovics Eleket? – kérdezték panaszosan a leánykák, egyidejűleg haragosan nézve rá. Nádjá oly bosszúsan tekintett rá, hogy attól egészen megkushadt, de – nem adta meg magát.821
821— Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Ивановича? — жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. Надя же так злобно на него поглядела, что он весь покривился, но — не сдался.
– Pavlovics Pálnak én még meg is köszönöm, hogy eszembe juttatott egy rendkívül fontos dolgot, melyet elmulaszthattam volna, nevetett Velcsaninov, kezet fogva a házigazdával, meghajtva magát a háziasszony és a leányok, s mintha leginkább Fedoszjejevna Katalin előtt, amit megint valamennyien észrevettek.822
822— А ведь и в самом деле Павел Павлович — спасибо ему — напомнил мне о чрезвычайно важном деле, которое я мог упустить, — смеялся Вельчанинов, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйке и девицам и как бы особенно перед всеми ими Катерине Федосеевне, что было опять всеми замечено.
– Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket s mindig örülni fogunk, ha látjuk – valamennyien, – szólt nyomatékosan az öreg.823
823— Мы вам благодарны за посещение и вам всегда рады, все, — веско заключил Захлебинин.
– Óh, mi nagyon örülünk, – tette hozzá érzéssel a családanya.824
824— Ах, мы так рады… — с чувством подхватила мать семейства.
– Jöjjön el máskor is, Ivánovics Elek! – hallatszott a verandáról sokféle hang, mikor Pavlovics Pállal felültek a kocsiba; kivált a többi hang közül egy másoknál halkabb hang: „jöjjön el kedves, kedves Ivánovics Elek!”825
825— Приезжайте, Алексей Иванович! приезжайте! — слышались многочисленные голоса с балкона, когда он уже уселся с Павлом Павловичем в коляску; чуть ли не было одного голоска, проговорившего потише других: "Приезжайте, милый, милый Алексей Иванович!"
„Ez a vereske” – gondolta Velcsaninov.826
826"Это рыженькая!" — подумал Вельчанинов.
XIII.827
827XIII.
Kinek a széle nagyobb?828
828НА ЧЬЕМ КРАЮ БОЛЬШЕ
Rá tudott gondolni a vereskére, pedig bosszúság és megbánás bántotta a lelkét. Hiszen egész nap, melyet – amint látszott: vidáman töltött el, – a gond úgyszólván soha el nem hagyta. Már a románc éneklése előtt sem tudott attól hova lenni; talán éppen ezért énekelt oly nekibuzdulással.829
829Он мог подумать о рыженькой, а между тем досада и раскаяние давно уже томили его душу. Да и во весь этот день, казалось бы так забавно проведенный, — тоска почти не оставляла его. Перед тем как петь романс, он уже не знал, куда от нее деваться; может, оттого и пропел с таким увлечением.
„Hogy tudtam annyira lealacsonyodni… mindent elfeledni!” – kezdte magát korholni, de mihamar megszakította e gondolatait. Megalázónak tartotta, hogy sírjon; sokkal jobban esett neki valakire mentől hamarabb megharagudnia.830
830"И я мог так унизиться… оторваться от всего!" — начал было он упрекать себя, но поспешно прервал свои мысли. Да и унизительно показалось ему плакаться; гораздо приятнее было на кого-нибудь поскорей рассердиться.
„Ostoba!” – suttogott végre, mérgesen nézve a kocsiban mellette szótlanul ülő Pavlovics Pálra.831
831— Дур-рак! — злобно прошептал он, накосившись на сидевшего с ним рядом в коляске и примолкшего Павла Павловича.
Pavlovics Pál makacsul hallgatott, meglehet, hogy gondolkozott és készült valamire. Türelmetlenül vette le néha a kalapját és zsebkendőjével megtörülgette a homlokát.832
832Павел Павлович упорно молчал, может быть сосредоточиваясь и приготовляясь. С нетерпеливым жестом снимал он иногда с себя шляпу и вытирал себе лоб платком.
– Izzad! – mérgelődött Velcsaninov.833
833— Потеет! — злобился Вельчанинов.
Pavlovics Pál csak egyszer fordult kérdéssel a kocsishoz! lesz-e eső vagy sem?834
834Однажды только Павел Павлович отнесся с вопросом к кучеру: "Будет гроза или нет?"
– De még milyen! Okvetetlen lesz; egész nap párádzott.835
835— И-и какая! Непременно будет; весь день парило.
Az ég csakugyan elborult, távoli mennydörgés hallatszott. Féltizenegy volt már, mire a városba beértek.836
836Действительно, небо темнело и вспыхивали отдаленные молнии. В город въехали уже в половине одиннадцатого.
– Önhöz megyek én is, figyelmeztette Pavlovics Pál Velcsaninovot, mikor már nem messzire voltak a háztól.837
837— Я ведь к вам-с, — предупредительно обратился Павел Павлович к Вельчанинову уже неподалеку от дома.
– Értem; de figyelmeztetem, hogy komolyan rosszul érzem magamat…838
838— Понимаю; но я вас уведомляю, что чувствую себя серьезно нездоровым…
– Nem maradok sokáig.839
839— Не засижусь, не засижусь!
Mikor befordultak a kapu alá, Pavlovics Pál egy percre beszaladt a házmesteri lakásba, Mavrához.840
840Когда стали входить в ворота, Павел Павлович забежал на минутку в дворницкую к Мавре.
– Mit keresett ön ott? – kérdezte szigorú hangon Velcsaninov, mikor Pavlovics Pál visszakerült és bementek a lakásba.841
841— Чего вы туда забегали? — строго спросил Вельчанинов, когда тот догнал его и вошли в комнаты.
– Semmit… csak úgy… a kocsis…842
842— Ничего-с, так-с… извозчик-с…
– Én önnek italt nem adok!843
843— Я вам пить не дам!
Pavlovics Pál nem felelt. Velcsaninov gyertyát gyújtott s Pavlovics Pál azonnal leült egy karosszékbe. Velcsaninov bosszúsan állt meg előtte.844
844Ответа не последовало. Вельчанинов зажег свечи, а Павел Павлович тотчас же уселся в кресло. Вельчанинов нахмуренно остановился перед ним.
– Én is megígértem önnek, hogy nekem is van kimondandó „utolsó szavam”, – kezdte még mindig le nem győzött benső ingerültséggel, – hát itt van ez az utolsó szó: lelkiismeretem szerint úgy tartom, hogy köztünk kölcsönösen minden megszűnt annyira, hogy nincs is miről tovább beszélnünk; ezek után pedig nem volna-e legjobb, ha ön most rögtön távoznék s én bezárnám ön után az ajtót?845
845— Я вам тоже обещал сказать и мое "последнее" слово, — начал он с внутренним, еще подавляемым раздражением, — вот оно, это слово: считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены, так что нам не об чем даже и говорить; слышите — не об чем; а потому не лучше ли вам сейчас уйти, а я за вами дверь запру.
– Kvitteljünk talán előbb le! – szólt Pavlovics Pál, de valami különös szelídséggel nézve a szemébe.846
846— Поквитаемтесь, Алексей Иванович! — проговорил Павел Павлович, но как-то особенно кротко смотря ему в глаза.
– Kvitteljünk? – bámult el szörnyen Velcsaninov; – különös szavat ejtett ön ki! Ugyan miben „kvittelnénk?” Bah! Talán bizony ez volna az ön „utolsó szava”, melyet ön nekem az imént ígért?847
847— По-кви-таемтесь? — удивился ужасно Вельчанинов: — Странное слово вы выговорили! В чем же "поквитаемтесь"? Ба! Да это уж не то ли ваше "последнее слово", которое вы мне давеча обещали… открыть?
– Igenis, ez.848
848— Оно самое-с.
– De miben akar ön még kvittelni, hiszen mi már régen – kvitteltünk! – mondta kevélyen Velcsaninov.849
849— Не в чем нам более сквитываться, мы — давно сквитались! — гордо произнес Вельчанинов.
– Azt hiszi ön? – kérdezte átható hangon Pavlovics Pál, furcsán téve össze maga előtt a kezét, összefonva ujjait és így tartva azokat a melle előtt. Velcsaninov nem felelt és fel s alá kezdett járkálni a szobában. „Liza? Liza?” – nyögött a szíve.850
850— Неужели вы так думаете-с? — проникнутым голосом проговорил Павел Павлович, как-то странно сложив перед собою руки, пальцы в пальцы, и держа их перед грудью. Вельчанинов не ответил ему и пошел шагать но комнате. "Лиза? Лиза?" — стонало в его сердце.
– No, de hát miben akart ön leszámolni? – fordult hozzá hosszabb hallgatás után komor hangon? Pavlovics Pál az egész idő alatt szemével kísérgette őt, tovább is maga előtt tartva összetett kezeit.851
851— А впрочем, чем же вы хотели сквитаться? — нахмуренно обратился он к нему после довольно продолжительного молчания. Тот все это время провожал его по комнате глазами, держа перед собою по-прежнему сложенные руки.
– Ne menjen ön többé oda, – mondta suttogó, szinte könyörgő hangon és hirtelen felállt a székéről.852
852— Не ездите туда более-с, — почти прошептал он умоляющим голосом и вдруг встал со стула.
– Hogyan? Hát ennyi az egész? – nevetett bosszúsan Velcsaninov; – ön egész nap bámulatba ejtett engem, – kezdte mérgesen, hanem aztán egészen elváltozott az arca. – Hallja csak; – folytatta szomorú és mélységesen őszinte érzéssel, – azt hiszem, hogy sohasem alacsonyítottam le magamat annyira, mint ma, – először akkor, mikor beleegyeztem, hogy önnel menjek, azután azzal, ami ott történt… Az oly kicsinyes, szánalmas volt… megfertőztem magamat, megromlottam azzal, hogy önhöz adtam magamat… és elfeledkeztem magamról… No, de hát hagyján! – szedte magát össze; – hallja csak: ön váratlanul rohant meg ma engemet ingerült és beteg embert… no, de nem mentegetődzöm! – Oda én többet nem megyek s biztosítom önt, hogy nekem ott semmi érdekem sincs, – fejezte be határozott hangon.853
853— Как? Так вы только про это? — Вельчанинов злобно рассмеялся. — Однако ж дивили вы меня целый день сегодня! — начал было он ядовито, но вдруг все лицо его изменилось: — Слушайте меня, — грустно и с глубоким откровенным чувством проговорил он, — я считаю, что никогда и ничем я не унижал себя так, как сегодня, — во-первых, согласившись ехать с вами, и потом — тем, что было там… Это было так мелочно, так жалко… я опоганил и оподлил себя, связавшись… и позабыв… Ну да что! — спохватился он вдруг, — слушайте: вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженного и больного… ну да нечего оправдываться! Туда я более не поеду и уверяю вас, что не имею никаких там интересов, — заключил он решительно.
– Igazán? igazán? – kiáltott fel Pavlovics Pál, nem titkolva örvendező izgatottságát. Velcsaninov megvetően nézett rá s újra járkálni kezdett.854
854— Неужели, неужели? — не скрывая своего радостного волнения, вскричал Павел Павлович. Вельчанинов с презрением посмотрел на него и опять пошел расхаживать по комнате.
– Úgy látszik, hogy ön minden áron boldog akar lenni? – jegyezte meg végül.855
855— Вы, кажется, во что бы то ни стало решились быть счастливым? — не утерпел он наконец не заметить.
– Úgy van, – hagyta helyben halkan és bánván Pavlovics Pál.856
856— Да-с, — тихо и наивно подтвердил Павел Павлович.
„Nem tehetek róla, hogy ő csak ostobaságból bohócoskodik és rosszalkodik, – gondolta Velcsaninov, – azért én még sem tehetem, hogy őt ki ne állhassam – még ha nem is érdemes erre”.857
857"Что мне в том, — думал Вельчанинов, — что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть, — хотя бы он и не стоил того!"
– Én „örök férj” vagyok! – szólt Pavlovics Pál, alázatosan önmagát gúnyolva; – ezt a szót én már régen tanultam öntől, Ivánovics Elek, még akkor, mikor ön is ott lakott nálunk. Sok szavára emlékezem én önnek abból az időből. A multkor is, mikor itt azt mondta, hogy „örök férj”, mindjárt eszembe jutott.858
858— Я "вечный муж-с"! — проговорил Павел Павлович с приниженно-покорною усмешкой над самим собой. — Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович, еще когда вы жили с нами там-с. Я много ваших слов тогда запомнил, в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь "вечный муж", я и сообразил-с.
Mávrá egy palack pezsgőt és két poharat hozott be.859
859Мавра вошла с бутылкой шампанского и с двумя стаканами.
Bocsásson meg, Ivánovics Elek, de ön is tudja, hogy én enélkül el nem lehetek. Ne nézze szemtelenségnek, nézzen engem úgy, mint valami idegent, aki önhöz nem méltó.860
860— Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу-с. Не сочтите за дерзость; посмотрите как на постороннего и вас не стоящего-с…
– Jól van! – adta beleegyezését utálattal Velcsaninov, – de biztosítom önt, hogy igen rosszul érzem magamat.861
861— Да… — с отвращением позволил Вельчанинов, — но уверяю вас, что я чувствую себя нездоровым…
– Mindjárt vége lesz, mindjárt, egy perc alatt! – sürgött-forgott Pavlovics Pál – csak egy pohárkával, mert a torkom…862
862— Скоро, скоро, сейчас, в одну минуту! — захлопотал Павел Павлович. — Всего один только стаканчик, потому что горло…
Mohón, egy hajtásra kiitta a poharát és leült – szinte gyengéden nézve Velcsaninovra. Bejött Mávrá.863
863Он с жадностию и залпом выпил стакан и сел, — чуть не с нежностью посматривая на Вельчанинова. Мавра ушла.
– Mily hitványság! – pattogott Velcsaninov.864
864— Экая мерзость! — шептал Вельчанинов.
– Azok a lánybarátnéi! – szólt egészen felélénkülve Pavlovics Pál.865
865— Это только подружки-с, — бодро проговорил вдруг Павел Павлович, совершенно оживившись.
– Mi? Hogy? Ah, vagy úgy! ön még mindig arról…866
866— Как! Что? Ах да, вы все про то…
– Csak a lánybarátnék! És még oly fiatalok; csupa graciózitásból legyeskednek, – ez az egész! Nagyon kedves dolog. Azután majd, amint ön is tudhatja: rabja leszek: tiszteletben fog részesülni, megismeri a társaságot… egészen átnevelődik.867
867— Только подружки-с! И притом так еще молодо; из грациозности куражимся, вот-с! Даже прелестно. А там — там вы знаете: рабом ее стану; увидит почет, общество… совершенно перевоспитается-с.
„De vissza kell neki adnom a karperecet” – gondolta Velcsaninov komoran, megtapogatva kabátja zsebében a tokot.868
868"Однако ж ему надо браслет отдать!" — нахмурился Вельчанинов, ощупывая футляр в кармане своего пальто.
– Ön azt mondja, hogy én minden áron boldog akarok lenni? Nekem meg kell házasodnom, Ivánovics Elek, – folytatta bizalmasan, csaknem megindító hangon Pavlovics Pál, – máskülönben mi lesz belőlem? Láthatja ön is! – mutatott a boros palackra, – ez pedig csak egy századrésze az én tulajdonságaimnak. Én semmikép sem lehetek el házasság – és új hit nélkül; hinni fogok és új életre támadok.869
869— Вы вот говорите-с, что вот я решился быть счастливым? Мне надо жениться, Алексей Иванович, — конфиденциально и почти трогательно продолжал Павел Павлович, — иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с! — указал он на бутылку. — А это лишь одна сотая качеств-с. Я совсем не могу без женитьбы-с и — без новой веры-с; уверую и воскресну-с.
– De miért mondja el ön nekem ezeket? – kérdezte Velcsaninov, csaknem megpattanva a nevetnékemségtől. Különben ez az egész igen vadnak tűnt fel előtte. – De azt mondja meg már, – kiáltott rá, – hogy minek cipelt ön engem oda? Mi szüksége volt önnek ott én reám?870
870— Да мне-то для чего вы это сообщаете? — чуть не фыркнул со смеха Вельчанинов. Дико, впрочем, все это казалось ему. — Да скажите же мне наконец, — вскричал он, — для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился?
– Hát tapogatódzás végett, – felelt Pavlovics Pál megzavarodva.871
871— Чтобы испытать-с… — как-то вдруг смутился Павел Павлович.
– Mit akart kitapogatni?872
872— Что испытать?
– Az effektust… Látja, Ivánovics Elek, én egész héten… keresgélek ott, (egyre zavartabb lett). Tegnap találkoztam önnel s gondoltam magamban: „én még azt a leányt soha nem láttam – hogy úgy mondjam: idegen társaságban, vagyis férfiak közt, kivéve magamat…” Ostoba gondolat, magam is belátom most; felesleges gondolat. Az én rossz karakterem folytán nagyon szerettem volna… – Itt hirtelen felemelte a fejét és elpirult.873
873— Эффект-с… Я, вот видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как… там ищу-с (он конфузился все более и более). Вчера встретил вас и подумал: "Я ведь никогда еще ее не видал в постороннем, так сказать, обществе-с, то есть мужском-с, кроме моего-с…" Глупая мысль-с, сам теперь чувствую; излишняя-с. Слишком уж захотелось-с, от скверного моего характера-с… — Он вдруг поднял голову и покраснел.
„Vajjon igazat beszél-e?” – gondolta Velcsaninov szinte megmerevedve.874
874"Неужели он всю правду говорит?" — дивился Вельчанинов до столбняка.
– No és aztán? – kérdezte.875
875— Ну и что ж? — спросил он.
Pavlovics Pál édesen és ravaszul mosolygott.876
876Павел Павлович сладко и как-то хитро улыбнулся.
– Csupa kedves gyermetegség! Csak a barátnéi! Bocsássa meg, hogy olyan ostobául viselkedtem ma önnel szemben, Ivánovics Elek; nem teszem többet; meg nem is lesz az többet.877
877— Одно лишь прелестное детство-с! Все подружки-с! Простите меня только за мое глупое поведение сегодня перед вами, Алексей Иванович; никогда не буду-с; да и более никогда этого не будет.
– Én sem leszek ott többet, – mosolyodott el Velcsaninov.878
878— Да и меня там не будет, — усмехнулся Вельчанинов.
– Részben én is erről beszélek.879
879— Я отчасти на этот счет и говорю-с.
Velcsaninov kissé megütődött.880
880Вельчанинов немножко покоробился.
– Hiszen nemcsak én vagyok a világon, – jegyezte meg ingerülten.881
881— Однако ж ведь не один я на свете, — раздражительно заметил он.
Pavlovics Pál megint elpirult.882
882Павел Павлович опять покраснел.
– Szomorú ezt nekem hallani, Ivánovics Elek, mert én nagyon tisztelem és becsülöm Fedoszjejevna Natáliát.883
883— Мне это грустно слышать, Алексей Иванович, и я так, поверьте, уважаю Надежду Федосеевну…
– Bocsásson meg, bocsásson meg, nem akartam ezzel semmit sem mondani, – csak egy kissé különös az nekem, hogy ön annyira túlbecsülte az én közbekerülésemet… és… oly őszintén bízott bennem…884
884— Извините, извините, я ничего не хотел, — мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои средства… — и… так искренно на меня понадеялись…
– Azért bíztam önben, mert ez már mindenek után volt… azok után, amik történtek.885
885— Именно потому и понадеялся-с, что это было после всего-с… что уже было-с.
– Eszerint ön még most is nemesszívű embernek tart engem? – kérdezte Velcsaninov hirtelen megállva. Máskor maga is elbámult volna a váratlan kérdés bátorságán.886
886— Стало быть, вы и теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека? — остановился вдруг Вельчанинов. Он бы сам в другую минуту ужаснулся наивности своего внезапного вопроса.
– Mindig annak tartottam, – felelt Pavlovics Pál szemét lesütve.887
887— Всегда и считал-с, — опустил глаза Павел Павлович.
– No persze… én nem arra nézve, vagyis nem abban az értelemben kérdeztem; azt akartam mondani, hogy – minden előítélet után is?888
888— Ну да, разумеется… я не про то, то есть не в том смысле, — я хотел только сказать, что, несмотря ни на какие… предубеждения…
– Igen, minden előítélet után is.889
889— Да-с, несмотря и на предубеждения-с.
– Hát mikor Pétervárra utazott? – firtatta Velcsaninov, nem bírva már magán uralkodni és maga is érezte kérdésének szertelenségét.890
890— А когда в Петербург ехали? — не мог уже сдержаться Вельчанинов, сам чувствуя всю чудовищность своего любопытства.
– Mikor Pétervárra utaztam, akkor is a legnemesebb embernek tartottam önt. Én önt mindig nagyra becsültem, Ivánovics Elek.891
891— И когда в Петербург ехал, за наиблагороднейшего человека считал вас-с. Я всегда уважал вас, Алексей Ивановичю
Pavlovics Pál felnézett és világosan, már minden zavar nélkül tekintett ellenfelére. Velcsaninov megszontyorodott: határozottan nem akarta, hogy valami történjék, vagy hogy valami túlmenjen a határon, kivált úgy, hogy ezt ő kezdeményezze.892
892Павел Павлович поднял глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядел на своего противника. Вельчанинов вдруг струсил: ему решительно не хотелось, чтобы что-нибудь случилось или чтобы что-нибудь перешло за черту, тем более что сам вызвал.
– Én önt mindig szerettem, Ivánovics Elek, – mondta Pavlovics Pál, mintha hirtelen eltökélte volna magát, – szerettem azon az egész esztendőn át is, melyet ön T.-ben töltött. – Ön ezt nem vette észre, – folytatta kissé remegő hangon, mi megrémítette Velcsaninovot, sokkal kisebb pont voltam önhöz képest, hogysem erre rávontam volna az ön figyelmét. De talán nem is volt rá szükség. S az elmult kilenc év alatt sokat gondoltam önre, mert én olyan évet nem ismertem életemben, mint volt az az egy. (Pavlovics Pál szemei különösen megcsillogtak). Sok szavát, mondását, eszméjét megőriztem emlékezetemben. Mindig úgy gondoltam önre, mint a jó érzé-sek iránt fogékony és művelt emberre, magas képzettségű és eszmékkel bővelkedő férfiúra. „A nagy eszmék nem annyira a nagy észből, mint inkább a nagy érzésekből fakadnak” – ezt ön mondta s erre – ha netán ön elfeledte volna – én jól emlékszem. Önre tehát én mindig, mint nagyérzésű emberre számítottam… következésképen bíztam is önben… mindenektől mindent számba véve is.893
893— Я вас любил, Алексей Иванович, — произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись, — и весь тот год в Т. любил-с. Вы не заметили-с, — продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчанинова, — я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти девять лет я об вас запомнил-с, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. (Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали.) Я многие ваши слова и изречения запомнил-с, ваши мысли-с. Я об вас как об пылком к доброму чувству и образованном человеке всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. "Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с" — вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с… а стало быть, и верил-с — несмотря ни на что-с…
Álla itt megremegett. Velcsaninov tökéletesen megrémült; ezt a váratlan hangot minden áron félbe kellett szakítani.894
894Подбородок его вдруг затрясся. Вельчанинов был в совершенном испуге; этот неожиданный тон надо было прекратить во что бы ни стало.
– Elég, kérem Pavlovics Pál, – motyogott pirongva és ingerült türelmetlenséggel, – minek is, minek köti ön magát egy beteg, izgatott emberre, aki szinte félrebeszél, minek cibálja őt ebbe a homályba… mikor… mikor minden csak varázs és látomány és hazugság és szégyen és természetellenesség és mértéktelenül az, az pedig a fő, a legszégyenletesebb, hogy mértéktelenül. Ostobaság minden: mind a ketten bűnös, alattomos, cudar emberek vagyunk… S ha akarja, rögtön bebizonyítom önnek, hogy ön engem nemcsak nem szeret, hanem minden erejéből gyűlöl s hogy ön akaratán kívül is hazudik: ön engem éppen nem azzal a nevetséges céllal vitt oda, hogy a menyasszonyát próbára tegye (hogy jutna ilyen eszébe!), hanem egyszerűen meglátott engem tegnap és haragra lobbant, s azért vitt oda, hogy megmutathassa őt és azt mondhassa: „látod-e, milyen szép! Az enyém lesz: no, hát tégy most ezzel próbát!” Ön kihítt engem. Ön tán maga sem tudta, de így volt, mert ön mindezt átérezte… Gyűlölet nélkül pedig ilyen kihívást nem lehet csinálni; következésképen ön engem gyűlölt.895
895— Довольно, пожалуйста, Павел Павлович, — пробормотал он, краснея и в раздраженном нетерпении, — и зачем, зачем, — вскричал он вдруг, — зачем привязываетесь вы к больному, раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму… тогда как — все призрак, и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и — не в меру, — а это главное, это всего стыднее, что не в меру! И все вздор: оба мы порочные, подпольные, гадкие люди… И хотите, хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите, изо всех сил, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смешной этой цели, чтобы невесту испытать (придет же в голову!), — а просто увидели меня вчера и озлились и повезли меня, чтобы мне показать и сказать: "Видишь какая! Моя будет; ну-ка попробуй тут теперь!" Вы вызов мне сделали! Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы все это чувствовали… А без ненависти такого вызова сделать нельзя; стало быть, вы меня ненавидели!
Fel s alá szaladgált, míg ezeket kiabálta és leginkább az a tudata gyötörte és sértette őt, hogy ennyire le tudott alacsonyodni Pavlovics Pálhoz.896
896Он бегал по комнате, выкрикивая это, и всего более мучило и обижало его унизительное сознание, что он сам до такой степени снисходит до Павла Павловича.
– Én szeretnék önnel kibékülni, Ivánovics Elek, – szólalt meg az váratlanul, szapora suttogással s álla újra megreszketett. Velcsaninovot oly szertelen düh fogta el, mintha soha senki őt így meg nem sértette volna.897
897— Я помириться с вами желал, Алексей Иванович! — вдруг решительно произнес тот скорым шепотом, и подбородок его снова запрыгал. Неистовая ярость овладела Вельчаниновым, как будто никогда и никто еще не наносил ему подобной обиды!
– Még egyszer mondom önnek, – harsant fel, – hogy ön egy beteg és ingerült emberre… kötötte magát, hogy kivegyen abból az ő önkívületében valami képtelen szót! Mink… igen… mink külön-külön világ emberei vagyunk, értse meg ezt és kettőnket egy sír választ el, – suttogta magából kikelve – s akkor hirtelen magához tért…898
898— Говорю же вам еще раз, — завопил он, — что вы на больного и раздраженного человека… повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, в бреду! Мы… да мы люди разных миров, поймите же это, и… и… между нами одна могила легла! — неистово прошептал он — и вдруг опомнился…
– De mit tudja ön azt, – szólalt meg Pavlovics Pál elferdült és elsápadt arccal, – mit tudja ön, hogy mit jelent az a sírocska itt… én nálam? – s felkiáltva Velcsaninovhoz lépett, miközben nevetséges, de rettenetes gesztussal a szívére ütött az öklével, – ismerem én az itteni sírocskát, mi mindketten ennek a sírnak a szélén állunk, csakhogy az én szélem nagyobb, mint az öné, nagyobb… – suttogta szinte félrebeszélve és egyre öklözve a szívét, – nagyobb, nagyobb, nagyobb…899
899— А почем вы знаете, — исказилось вдруг и побледнело лицо Павла Павловича, — почем вы знаете, что значит эта могилка здесь… у меня-с! — вскричал он, подступая к Вельчанинову и с смешным, но ужасным жестом ударяя себя кулаком в сердце. — Я знаю эту здешнюю могилку-с, и мы оба по краям этой могилы стоим, только на моем краю больше, чем на вашем, больше-с… — шептал он как в бреду, все продолжая себя бить в сердце, — больше-с, больше-с — больше-с…
Ekkor az ajtó csengetyűjét hevesen meghúzták s mindketten magukhoz tértek. A csengetés erős volt, mintha feltette volna magában valaki, hogy a csengőt első rántásra leszakítja.900
900Вдруг необыкновенный удар в дверной колокольчик заставил очнуться обоих. Позвонили так сильно, что, казалось, кто-то дал себе слово сорвать с первого удара звонок.
– Én hozzám nem szoktak így becsengetni, – szólt zavarodottan Velcsaninov.901
901— Ко мне так не звонят, — в замешательстве проговорил Вельчанинов.
– De nem is én hozzám csengetnek, – szólt félénk suttogással Pavlovics Pál, szintén magához térve és egy pillanat alatt visszaváltozva a régi Pavlovics Pállá.902
902— Да ведь и не ко мне же-с, — робко прошептал Павел Павлович, тоже очнувшийся и мигом обратившийся в прежнего Павла Павловича.
Velcsaninov összerántotta a szemöldökét és elindult, hogy kinyissa az ajtót.903
903Вельчанинов нахмурился и пошел отворить дверь.
– Ha nem tévedek, Velcsaninov úrhoz van szerencsém? – hallatszott az előszobán egy fiatal, csengő és rendkívül önérzetes hang.904
904— Господин Вельчанинов, если не ошибаюсь? — послышался молодой, звонкий и необыкновенно самоуверенный голос из передней.
– Mi tetszik?905
905— Чего вам?
– Biztos értesülésem van, – folytatta a csengő hang, – hogy bizonyos Truszoczkij úr most önnél tartózkodik. Rögtön beszélnem kell vele.906
906— Я имею точное сведение, — продолжал звонкий голос, — что некто Трусоцкий находится в настоящую минуту у вас. Я должен непременно его сейчас видеть.
Velcsaninov persze szerette volna egy egészséges rúgással rögtön kilódítani a lépcsőre az önérzetes fiatalembert. De másra gondolt, félreállt és bebocsátotta a jövevényt.907
907Вельчанинову, конечно, было бы приятно — сейчас же вывихнуть хорошим пинком этого самоуверенного господина на лестницу. Но он подумал, посторонился и пропустил его.
– Tessék belépni: ez Truszoczkij úr.908
908— Вот господин Трусоцкий, войдите…
XIV.909
909XIV.
Szásenka és Nádjenka.910
910САШЕНЬКА И НАДЕНЬКА
Körülbelül tizenkilencéves, vagy tán még fiatalabb ember jött be a szobába – legalább igen fiatalnak tűnt fel az ő szép, önhitten legényeskedő arca. Csinosan volt öltözködve – legalább jól állt a ruhája; termete a középszerűnél magasabb; különösen feltűntek arcán nagy, bátor, fekete szemei, fekete, sűrű fürtökbe csapzódott haja. Csak az orra volt kissé széles, felfelé fitult; ettől eltekintve igen szép ifjúnak lehetett volna mondani. Belépése fontoskodó volt.911
911В комнату вошел очень молодой человек, лет девятнадцати, даже, может быть, и несколько менее, — так уж моложаво казалось его красивое, самоуверенно вздернутое лицо. Он был недурно одет, по крайней мере все на нем хорошо сидело; ростом повыше среднего; черные, густые, разбитые космами волосы и большие, смелые, темные глаза — особенно выдавались в его физиономии. Только нос был немного широк и вздернут кверху; не будь этого, был бы совсем красавчик. Вошел он важно.
– Azt hiszem: Truszoczkij úrral van – alkalmam beszélni, szólt kimérten és különös jóleséssel nyomva meg az „alkalmam” szót, mert ezzel azt akarta jelezni, hogy ő sem szerencséjének, sem örvendetesnek nem tarthatja azt, hogy Truszoczkij úrral szóba állhat.912
912— Я, кажется, имею — случай — говорить с господином Трусоцким, — произнес он размеренно и с особенным удовольствием отмечая слово "случай", то есть тем давая знать, что никакой чести и никакого удовольствия в разговоре с господином Трусоцким для него быть не может.
Velcsaninov kezdte megérteni a helyzetet s úgy látszik: Pavlovics Pálnak is rémlett valami: arcán nyugtalanság mutatkozott, de különben tartotta magát.913
913Вельчанинов начинал понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. В лице его выразилось беспокойство; он, впрочем, себя поддержал.
– Nem lévén szerencsém önt ismerni, szólalt meg, – azt hiszem, hogy nem is lehet önnel semmi dolgom.914
914— Не имея чести вас знать, — осанисто отвечал он, — полагаю, что не могу иметь с вами и никакого дела-с.
– Először hallgasson ki, azután mondja el a véleményét, – felelt a fiatalember önérzetesen és oktató hangon és feltéve a zsinóron függő, teknősbékacsont-keretű orrcsiptető pápaszemét, nézegetni kezdte az asztalon álló pezsgős palackot. A szemlét nyugodtan elvégezve, levette az orrcsiptetőjét és újra Pavlovics Pálhoz fordulva folytatta:915
915— Вы сперва выслушаете, а потом уже скажете ваше мнение, — самоуверенно и назидательно произнес молодой человек и, вынув черепаховый лорнет, висевший у него на шнурке, стал разглядывать в него бутылку шампанского, стоявшую на столе. Спокойно кончив осмотр бутылки, он сложил лорнет и, обращаясь снова к Павлу Павловичу, произнес:
– Lobov Sándor.916
916— Александр Лобов.
– Ki az a Lobov Sándor?917
917— А что такое это Александр Лобов-с?
– Az én vagyok. Nem hallotta még?918
918— Это я. Не слыхали?
– Nem.919
919— Нет-с.
– Különben honnan is ismerne ön! Fontos dologban jöttem, amely önt érdekli; de engedje meg, hogy leüljek; elfáradtam…920
920— Впрочем, где же вам знать. Я с важным делом, собственно до вас касающимся; позвольте, однако ж, сесть, я устал…
– Tessék – kínálta meg üléssel Velcsaninov, de az ifjú már a kínálás előtt leült. Velcsaninovot, bár a mellében egyre nagyobb fájást érzett, nagyon érdekelte ez a kis vakmerő. Szép, gyerekes és piros arcában valami távoli hasonlatosságot látott a Nádjáéhoz.921
921— Садитесь, — пригласил Вельчанинов, — но молодой человек успел усесться еще и до приглашения. Несмотря на возраставшую боль в груди, Вельчанинов интересовался этим маленьким нахалом. В хорошеньком, детском и румяном его личике померещилось ему какое-то отдаленное сходство с Надей.
– Üljön le ön is, – mondta az ifjú Pavlovics Pálnak, hanyag főbiccentéssel mutatva annak helyet magával szemben.922
922— Садитесь и вы, — предложил юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежным кивком головы место напротив.
– Állhatok.923
923— Ничего-с, постою.
– Elfárad. Ha úgy tetszik, ön is itt maradhat Velcsaninov úr.924
924— Устанете. Вы, господин Вельчанинов, можете, пожалуй, не уходить.
– Nem is tudnék hova menni; én itt itthon vagyok.925
925— Мне и некуда уходить, я у себя.
– Amint tetszik. Bevallom: én szinte szeretném, hogy ön tanúja legyen annak, amit ezzel az úrral végezni akarok; Fedoszjejevna Nadezsda elég szépet mondott nekem önről.926
926— Как хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала.
– Bah! Mikor érhetett ő erre rá?927
927— Ба! Когда это она успела?
– Rögtön, amint önök elmentek, hiszen én is onnan jövök. Nos, Truszoczkij úr, – fordult az állva maradt Pavlovics Pál felé, – mint t. i. én és Fedoszjejevna Nadezsda – szűrte a szót a fogán át, hanyagul elvetve magát a karosszéken, – már régen szeretjük egymást és egymásnak szavunkat adtuk. S ön most közénk lépett; azért jöttem, hogy ajánljam önnek, hogy álljon félre. El tetszik-e fogadni ajánlatomat?928
928— Да сейчас после вас же, я ведь тоже оттуда. Вот что, господин Трусоцкий, — повернулся он к стоявшему Павлу Павловичу, — мы, то есть я и Надежда Федосеевна, — цедил он сквозь зубы, небрежно разваливаясь в креслах, — давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха; я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение?
Pavlovics Pál szinte meglódult; elsápadt, de rögtön mérges mosoly jelent meg ajakán:929
929Павел Павлович даже покачнулся; он побледнел, но ехидная улыбка тотчас же выдавилась на его губах.
– Nem; nem tetszik, – felelt lakonikusan.930
930— Нет-с, нимало не угодно-с, — отрезал он лаконически.
– Úgy! – fordult meg a székén a fiatalember, egyik lábát a másikra téve.931
931— Вот как! — повернулся в креслах юноша, заломив нога за ногу.
– Azt sem tudom, kivel beszélek, – tette hozzá Pavlovics Pál, – azt hiszem nem is érdemes tovább beszélnünk.932
932— Даже не знаю, с кем и говорю-с, — прибавил Павел Павлович, — думаю даже, что не об чем нам и продолжать.
Ezt mondva, helyénvalónak tartotta, hogy leüljön.933
933Высказав это, он тоже нашел нужным присесть.
– Mondtam, hogy el fog ön fáradni, – jegyezte meg hanyagul az ifjú, – csak az imént volt alkalmam tudatni önnel, hogy Lobov a nevem s hogy mi Fedoszjejevna Nadezsdával egymásnak szavunkat adtuk, következésképpen nem mondhatja ön azt, amit most mondott, hogy nem tudja: kivel van dolga; azt sem hiheti, hogy nem érdemes velem tovább beszélnie: ha engem nem veszünk is tekintetbe, az ügy Fedoszjejevna Nadezsdát illeti, akit ön oly arcátlanul üldöz. Már pedig ez az egy is elég ok arra, hogy beszéljünk a dologról.934
934— Я сказал, что устанете, — небрежно заметил юноша, — я имел сейчас случай известить вас, что мое имя Лобов и что я и Надежда Федосеевна, мы дали друг другу слово, — следовательно, вы не можете говорить, как сейчас сказали, что не знаете, с кем имеете дело; не можете тоже думать, что нам не об чем с вами продолжать разговор: не говоря уже обо мне, — дело касается Надежды Федосеевны, к которой вы так нагло пристаете. А уж одно это составляет достаточную причину для объяснений.
Mindezt a fogán keresztül szűrte, alig tartván érdemesnek, hogy a szavakat kiejtse, sőt újra elővette az orrcsiptetőjét s azzal beszéde alatt egy percre valamire nézett.935
935Все это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостаивая выговаривать слова; даже опять вынул лорнет и на минутку на что-то направил его, пока говорил.
– Hallja csak, fiatalember, – kezdte ingerülten Pavlovics Pál, de a „fiatalember” azonnal lehűtötte a hevét.936
936— Позвольте, молодой человек… — раздражительно воскликнул было Павел Павлович, но "молодой человек" тотчас же осадил его.
– Más körülmények közt persze megtiltanám önnek, hogy engem „fiatalembernek” szólítson, de ezúttal – amint azt ön is beláthatja – a fiatalságom éppen előnyöm nekem ön mellett s ön nagyon szeretett volna például ma, a karperec ajándékozásánál hacsak egy hajszálnyival is fiatalabb lenni.937
937— Во всякое другое время я, конечно бы, запретил вам называть меня "молодым человеком", но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное перед вами преимущество и что вам и очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе.
„Ah, te süvölvény!” – suttogott Velcsaninov.938
938— Ах ты пескарь! — прошептал Вельчанинов.
– Tisztelt uram, – szedte magát össze méltóságosan Pavlovics Pál – én még mindig nem tartom az ön által előadott, nagyon is illetlen és nagyon kétséges okokat elegendőknek arra, hogy önnel vitába ereszkedjem. Látom, hogy ez az egész gyerekes és hiábavaló dolog: holnap majd beszélek Szemjonovics Theodoziusszal, most pedig kérem, hogy távozzék.939
939— Во всяком случае, милостивый государь, — с достоинством поправился Павел Павлович, — я все-таки не нахожу выставленных вами причин, — причин неприличных и весьма сомнительных, — достаточными, чтобы продолжать об них прение-с. Вижу, что все это дело детское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннейшего Федосея Семеновича, а теперь прошу вас уволить-с.
– Látja ön, micsoda ember ez? – kiáltott fel, nem bírva a hangjánál maradni a fiatalember és hévvel fordulva Velcsaninov felé, – nem elég neki, hogy onnan elzavarják, hogy nyelvet öltenek rá, ő meg fel akar bennünket jelenteni holnap az öregnek! Nem azt jelezi-e ez, hogy ön csökönyös ember, erőszakkal akarja magáévá tenni azt a leánykát, hogy meg akarja őt vásá-rolni azon meghibbant eszű emberektől, akiknek a társadalmi barbarizmus szerint hatalmuk van őfelette? Hiszen úgy tudom: az a leányka eléggé értésére adta önnek, hogy önt megveti; hiszen visszaadták már önnek az ön mai, illetlen ajándékát, a karperecet? Mit akar még?940
940— Видите ли вы склад этого человека! — вскричал тотчас же, не выдержав тона, юноша, горячо обращаясь к Вельчанинову. — Мало того, что его оттуда гонят, выставляя ему язык, — он еще хочет завтра на нас доносить старику! Не доказываете ли вы этим, упрямый человек, что вы хотите взять девушку насильно, покупаете ее у выживших из ума людей, которые вследствие общественного варварства сохраняют над нею власть? Ведь уж достаточно, кажется, она показала вам, что вас презирает; ведь вам возвратили же ваш сегодняшний неприличный подарок, ваш браслет? Чего же вам больше?
– Senki semmi karperecet nekem vissza nem adott, de nem is adhatott, – rezzent meg Pavlovics Pál.941
941— Никакого браслета никто мне не возвращал, да и не может этого быть, — вздрогнул Павел Павлович.
– Hogy-hogy nem adhatott? Hát nem adta vissza Velcsaninov úr?942
942— Как не может? Разве господин Вельчанинов вам не передал?
„Ah, hogy az ördög vinne el!” – gondolta Velcsaninov, majd komoran így szólt:943
943"Ах, черт бы тебя взял!" — подумал Вельчанинов.
– Igaz, hogy Fedoszjejevna Nadezsda rám bízta ezt a tokot, hogy adjam át önnek, Pavlovics Pál. Én nem akartam elfogadni, de ő nagyon kért… itt van… nagyon bánt…944
944— Мне действительно, — проговорил он хмурясь, — Надежда Федосеевна поручила давеча передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она — просила… вот он… мне досадно…
Kivette és zavartan letette a megdermedt Pavlovics Pál elé a tokot.945
945Он вынул футляр и положил его в смущении перед оцепеневшим Павлом Павловичем.
– Miért nem adta már előbb vissza? – kérdezte szigorú hangon a fiatalember Velcsaninovtól.946
946— Почему же вы до сих пор не передали? — строго обратился молодой человек к Вельчанинову.
– Úgy látszik: nem értem rá, – komorkodott az.947
947— Не успел, стало быть, — нахмурился тот.
– Furcsa.948
948— Это странно.
– Mi-i-i?949
949— Что-о-о?
– Legalább is furcsa, lássa be! Különben kész vagyok tudomásul venni, hogy az egész csak félreértés.950
950— Уж по крайней мере странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут — недоразумение.
Velcsaninov roppantul szeretett volna felugrani s a fiúnak a fülét megcibálni, de nem bírta ki és elnevette magát; a fiú maga is rögtön kacajra fakadt. Egészen más történt Pavlovics Pállal; Velcsaninov ha látta volna, mily szörnyű tekintetet vetett rá ez, mikor ő Lobov szavaira elnevette magát, akkor megértette volna, hogy ez az ember most átlépi a végzetes határvonalat… De Velcsaninov, ha nem is látta azt a tekintetet, megértette, hogy neki Pavlovics Pált kell segítenie.951
951Вельчанинову ужасно захотелось сейчас же встать и выдрать мальчишку за уши, но он не мог удержаться и вдруг фыркнул на него от смеха; мальчик тотчас же и сам засмеялся. Не то было с Павлом Павловичем; если бы Вельчанинов мог заметить его ужасный взгляд на себе, когда он расхохотался над Лобовым, — то он понял бы, что этот человек в это мгновение переходит за одну роковую черту… Но Вельчанинов, хотя взгляда и не видал, но понял, что надо поддержать Павла Павловича.
– Várjon csak, Lobov úr, – kezdte barátságos hangon, – nem akarok okoskodni az ön okairól, miket érinteni sem szándékozom, csak azt szeretném megjegyezni, hogy Pavlovics Pál, mikor kérőképen lép fel annál a tiszteletreméltó családnál, először is teljes tájékozatlansággal bír, másodszor megvan neki a kellő vagyoni helyzete is, következésképen méltán csodálkozhatik, mikor olyan vetélytársra talál, mint ön, aki talán igen értékes ember, de annyira fiatal, hogy önt ő semmiképen sem tekintheti komoly vetélytársnak… következésképpen igaza van, midőn arra kéri önt, hogy vessen véget ennek a jelenetnek.952
952— Послушайте, господин Лобов, — начал он дружественным тоном, — не входя в рассуждение о прочих причинах, которых я не хочу касаться, я бы заметил вам только то, что Павел Павлович все-таки приносит с собою, сватаясь к Надежде Федосеевне, — во-первых, полную о себе известность в этом почтенном семействе; во-вторых, отличное и почтенное свое положение; наконец, состояние, а следовательно, он естественно должен удивляться, смотря на такого соперника, как вы, — человека, может быть, и с большими достоинствами, но до того уже молодого, что вас он никак не может принять за соперника серьезного… а потому и прав, прося вас окончить.
– Mit jelent az, hogy „annyira fiatal?” Én már ezelőtt egy hónappal elmultam tizenkilenc éves. Törvény szerint én már régóta megházasodhatom. Tessék ezt meggondolni.953
953— Что это такое значит "до того молодого"? Мне уж месяц, как минуло девятнадцать лет. По закону я давно могу жениться. Вот вам и все.
– De melyik apa szánja el magát arra, hogy most önhöz adja a leányát, – még ha ön a jövőben többszörös millionárius lesz is, vagy tudom is én: milyen nagy jótevője az emberiségnek? A tizenkilencedik század magáért sem állhat jól, ön pedig a lelkiismeretére akarja vállalni másnak, vagyis éppen olyan gyereknek a jövőjét is, mint amilyen önmaga. Ez nem is valami nemes gondolat – mit képzel ön? Azért mondom ezt, mert ön az imént hozzám fordult azzal a kéréssel, hogy legyek közvetítő ön és Pavlovics Pál közt.954
954— Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь — будь вы хоть размиллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества? Человек девятнадцати лет даже и за себя самого — отвечать не может, а вы решаетесь еще брать на совесть чужую будущность, то есть будущность такого же ребенка, как вы! Ведь это не совсем тоже благородно, как вы думаете? Я позволил себе высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мне как к посреднику между вами и Павлом Павловичем.
– Ah! igaz! hiszen őt Pavlovics Pálnak szólítják! – jegyezte meg az ifjú, – miért rémlett az nekem mindig, hogy ő Petrovics Vaszily? Tudja mit, – fordult Velcsaninovhoz, – ön egy cseppet sem ejtett engem csodálkozásba; tudtam, hogy önök mind ilyenek. Különös azonban hogy önről nekem úgy beszéltek, mint némileg új emberről. Különben mindaz hiábavalóság s a dolog lényege az, hogy az én részemről nemcsak nemességről nincs szó – mint ön szíves volt magát kifejezni -, sőt egész ellenkezőleg, amit meg szeretnék önnel értetni: mink először is szavunkat adtuk egymásnak, azonkívül pedig két tanu jelenlétében megígértem Fedoszjejevna Nadezsdának, hogyha ő valaha másvalakit szeret meg, vagy egyszerűen megbánja, hogy hozzám feleségül jött és el akar tőlem válni, hát én azonnal beismerő iratot állítok ki neki arról, hogy én házasságtörő vagyok s következésképen kezére járok illetékes helyen arra nézve, hogy ő a válópert megindíthassa. Mi több: arra az esetre, ha én később akadályokat gördítenék és nem akarnám kiadni a kérdéses iratot, hát az ő biztosítására az esküvőnk napján százezer rúbelről szóló váltót adok neki, úgy hogy ha én makacskodnám az iratot kiállítani, ő rögtön hoppon foghat engem a váltómmal. Eszerint mindenről gondoskodva van és senkinek a jövőjét én nem kockáztatom. Nos, ez az első pont.955
955— Ах да, кстати, ведь его зовут Павлом Павловичем! — заметил юноша. — Как же это мне все мерещилось, что Васильем Петровичем? Вот что-с, — оборотился он к Вельчанинову, — вы меня не удивили нисколько; я знал, что вы все такие! Странно, однако ж, что об вас мне говорили как об человеке даже несколько новом. Впрочем, это все пустяки, а дело в том, что тут не только нет ничего неблагородного с моей стороны, как вы позволили себе выразиться, но даже совершенно напротив, что и надеюсь вам растолковать: мы, во-первых, дали друг другу слово, и, кроме того, я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии, — и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдам ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель — и меня под сюркуп! [*3] Таким образом все обеспечено, и ничьей будущностью я не рискую. Ну-с, это, во-первых.
– Fogadni mernék rá, hogy ezt az a – hogy is híjják? – Predposzülov találta ki? – kiáltott fel Velcsaninov.956
956— Бьюсь об заклад, что это тот — как его — Предпосылов вам выдумал? — вскричал Вельчанинов.
– Hihihi! – kuncogott epésen Pavlovics Pál.957
957— Хи-хи-хи! — ядовито захихикал Павел Павлович.
– Mit heherészik ez az úr? Eltalálta ön: a Predposzülov ötlete volt; de lássa be, hogy furfangos ötlet. A képtelen törvény ezzel teljesen paralizálva van. Természetes, hogy én el vagyok tökélve őt mindig szeretni s ő mindig roppantul kacag, – hanem azért a terv mégis csak ügyes és ismerje be ön: nemes, mert ilyesmire nem mindenki határozza el magát.958
958— Чего этот господин хихикает? Вы угадали, — это мысль Предпосылова; и согласитесь, что хитро. Нелепый закон совершенно парализирован. Разумеется, я намерен любить ее всегда, а она ужасно хохочет, — но ведь все-таки ловко, и согласитесь, что уж благородно, что этак не всякий решится сделать?
– Szerintem nemesnek nem nemes, hanem inkább csúnya.959
959— По-моему, не только не благородно, но даже гадко.
A fiatalember vállat vont.960
960Молодой человек вскинул плечами.
– Ezzel nem ejt ön engem csodálkozásba, – jegyezte meg rövid szünet után – ilyesmin én már régóta nem csodálkozom. Predposzülov – nos, az egyszerűen kijelentené önnek, hogy ön azért nem képes megérteni a legtermészetesebb dolgokat, mert az ön közönséges érzései és fogalmai romlottak – először is hosszú, képtelen életétől, másodszor pedig hosszú henyeségétől. Különben talán még nem értjük egymást; azért önről nekem mégis sok jót beszéltek… Ugy-e, hogy van ön már vagy ötvenéves?961
961— Опять-таки вы меня не удивляете, — заметил он после некоторого молчания, — все это слишком давно перестало меня удивлять. Предпосылов, так тот прямо бы вам отрезал, что подобное ваше непонимание вещей самых естественных происходит от извращения самых обыкновенных чувств и понятий ваших — во-первых, долгою нелепою жизнию, а во-вторых, долгою праздностью. Впрочем, мы, может быть, еще не понимаем друг друга; мне все-таки об вас говорили хорошо… Лет пятьдесят вам, однако, уже есть?
– Kérem, maradjunk a tárgynál.962
962— Перейдите, пожалуйста, к делу.
– Bocsássa meg szerénytelenségemet és ne bosszankodjék; minden célzatosság nélkül kérdezem. Folytatom: én nem készülök a jövőben valami többszörös milliomos lenni, mint ahogy ön magát kifejezni szíveskedett (micsoda gondolat!). Nekem csak annyim van, amennyit rajtam lát, hanem azért én a jövőm iránt teljesen biztos vagyok. Hős, mások jótevője sem leszek, de magamat és feleségemet el fogom tartani. Persze most semmim sincs, sőt ott nevelkedtem az ő házuknál, kiskoromtól fogva…963
963— Извините за нескромность и не досадуйте; я без намерения. Продолжаю: я вовсе не будущий размиллионер, как вы изволили выразиться (и что у вас за идея была!). Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим не буду, а себя и жену обеспечу. Конечно, у меня теперь ничего нет, я даже воспитывался в их доме, с самого детства…
– Hogy-hogy?964
964— Как так?
– Hát úgy, hogy én a Zahlyebinin felesége távoli rokonának a fia vagyok s mikor szüleim meghaltak s én hétéves koromban árván maradtam, hát az öreg magához vett, aztán beadott a gimnáziumba. Jó ember az, ha tudni akarja…965
965— А так, что я сын одного отдаленного родственника жены этого Захлебинина, и когда все мои померли и оставили меня восьми лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию. Этот человек даже добрый, если хотите знать…
– Tudom is…966
966— Я это знаю-с…
– Úgy! de nagyon is ócska fejű. Különben jó. Most már én persze régen kikerültem a gyámsága alól, mert magam akarom megkeresni az élelmemet s csak a magam lekötelezettje akarok lenni.967
967— Да; но слишком уж древняя голова. Впрочем, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышел из-под его опеки, желая сам заработывать жизнь и быть одному себе обязанным.
– Mikor került ki a gyámság alól? – kíváncsiskodott Velcsaninov.968
968— А когда вы вышли? — полюбопытствовал Вельчанинов.
– Lesz már vagy négy hónapja.969
969— Да уж месяца с четыре будет.
– No, így már érthető a dolog: gyerekkori jóbarátok. Van-e önnek valami szolgálati helye?970
970— А, ну так это все теперь и понятно: друзья с детства! Что же, вы место имеете?
– Igen, egy közjegyzői irodában vagyok alkalmazva, havi huszonöt rúbel fizetéssel. Persze csak egyelőre, de mikor ott kérőképen felléptem, annyim sem volt. Akkor a vasútnál szolgáltam, havi tíz rúbelért, de mindez csak ideiglenes.971
971— Да, частное, в конторе одного нотариуса, на двадцати пять в месяц. Конечно, только покамест, но когда я делал там предложение, то и того не имел. Я тогда служил на железной дороге, на десяти рублях, но все это только покамест.
– Hát már kérőként is fellépett?972
972— А разве вы делали и предложение?
– Annak rendje és módja szerint, még pedig már régen, ezelőtt vagy három héttel.973
973— Формальное предложение, и давно уже, недели с три.
– No és?974
974— Ну и что ж?
– Az öreg nagyot nevetett, azután nagyon megharagudott, őt pedig bezárták egy felső szobába. De Nádjá hősiesen viselkedett. Különben a felsülés oka az volt, hogy az öreg már azóta rossz szemmel nézett rám, hogy otthagytam egy közhivatali szolgálati helyemet, ahová ő engem még ezelőtt négy hónappal még a vasút előtt betudott volt. Nagyon kedves öreg úr ő, ismétlem, otthon szíves, vidám, de mihelyt hivatalban van, rá sem lehet ismerni. Úgy ül ott, mint valami Jupiter. Én persze tudtára adtam, hogy nekem az ő manérjai kezdenek nem tetszeni, de minden bajnak az irodafőnök volt az oka: ez az úr panaszkodott, hogy én ővele „gorombáskodom”, pedig én csak annyit mondtam neki, hogy ő nem fejlett ember. Otthagytam őket s most a közjegyzőnél vagyok.975
975— Старик очень рассмеялся, а потом очень рассердился, ее так заперли наверху в антресолях. Но Надя геройски выдержала. Впрочем, вся неудача была оттого, что он еще прежде на меня зуб точил за то, что я в департаменте место бросил, куда он меня определил четыре месяца назад, еще до железной дороги. Он старик славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть в департаменте, вы и представить не можете! Это Юпитер какой-то сидит! Я, естественно, дал ему знать, что его манеры мне перестают нравиться, но тут главное все вышло из-за помощника столоначальника: этот господин вздумал нажаловаться, что я будто бы ему "нагрубил", а я ему всего только и сказал, что он неразвит. Я бросил их всех и теперь у нотариуса.
– S a hivatalban sokat kapott?976
976— А в департаменте много получали?
– Eh! csak napidíjas voltam. Az öreg segített; – mondom, hogy ő jó ember. Hanem azért mi még sem fogunk engedni. Persze: huszonöt rúbel nem biztos megélés, de nemsokára, reménylem, hogy állást kapok a Zavilyevszkij gróf elhanyagolt birtokainak rendezésében s akkor egyszeribe háromezer rúbelem lesz, ha nem: akkor ügyvéd leszek. Most szükség van emberekre… Bah! milyen mennydörgés! vihar lesz; jó, hogy a vihar előtt ideértem; pedig gyalog jöttem onnan, csaknem mindig futva.977
977— Э, сверхштатным! Старик же и давал на содержание, я говорю вам, он добрый; но мы все-таки не уступим. Конечно, двадцать пять рублей не обеспечение, но я вскорости надеюсь принять участие в управлении расстроенными имениями графа Завилейского, тогда прямо на три тысячи; не то в присяжные поверенные. Нынче людей ищут… Ба! какой гром, гроза будет, хорошо, что я до грозы успел; я ведь пешком оттуда, почти все бежал.
– De kérem, mikor ért ön rá Fedoszjejevna Nadezsdával ezt a dolgot megbeszélni, kivált ha önt ott nem is szokták fogadni?978
978— Но позвольте, когда же вы успели, коли так, переговорить с Надеждой Федосеевной, — если к тому же вас и не принимают?
– Ah! A kerítésen át is lehet! Látta ön ott a vereskét? – kérdezte nevetve, – no, hát az is a kezünkre jár, meg Nikitisna Mária is!… Miért ráncolja a homlokát? Talán a mennydörgéstől fél?979
979— Ах, да ведь через забор можно! рыженькую-то заметили давеча? — засмеялся он. — Ну вот и она тут хлопочет и Марья Никитишна; только змея эта Марья Никитишна!.. чего морщитесь? Не боитесь ли грому?
– Nem én, de beteg vagyok, nagyon beteg…980
980— Нет, я нездоров, очень нездоров…
Velcsaninov valóban éles fájdalmat érzett a mellében, felállt a székéről és megpróbált fel s alá járni.981
981Вельчанинов действительно, мучаясь от своей внезапной боли в груди, привстал с кресла и попробовал походить по комнате.
– Ah, akkor hát én persze terhére vagyok önnek – legyen nyugodt – mindjárt! – s a fiatalember felugrott a helyéről.982
982— Ах, так я вам, разумеется, мешаю, — не беспокойтесь, сейчас! — и юноша вскочил с места.
– Dehogy van terhemre… – udvariaskodott Velcsaninov.983
983— Не мешаете, ничего, — поделикатничал Вельчанинов.
– Hogyne volnék terhére, mikor „Kobülnyikovnak a gyomra fáj”, emlékszik Scsendrinnél?984
984— Какое ничего, когда "у Кобыльникова живот болит", — помните у Щедрина? Вы любите Щедрина?
– Igen.985
985— Да…
– Én is. Nos, Pavlovics Vaszily – vagyis Pál! – fordult szinte nevetve Pavlovics Pál felé, – még egyszer az ön értelméhez igazítva teszem fel a kérdést: hajlandó-e ön az én jelenlétemben minden néven nevezendő és Fedoszjejevna Nadezsdát illető pretenziójáról a szülők előtt lemondani?986
986— И я тоже. Ну-с, Василий… ах да, бишь, Павел Павлович, кончимте-с! — почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу. — Формулирую для вашего понимания еще раз вопрос: согласны ли вы завтра же отказаться официально перед стариками и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны?
– Eszem ágában sincs, – kelt fel a helyéről türelmetlenül és mérgesen Pavlovics Pál – ezenfelül újra kérem, hogy kíméljen meg… mert ez mind csupa gyerekeskedés és ostobaság.987
987— Не согласен нимало-с, — с нетерпеливым и ожесточенным видом поднялся и Павел Павлович, — и к тому же еще раз прошу меня избавить-с… потому что все это детство и глупости-с.
– Vigyázzon! – fenyegette meg őt az ujjával, rátarti mosolygással a fiatalember; vajjon nem téved-e ön számításában? Tudja-e, mi lehet a vége a számításában való tévedésnek? Figyelmeztetem, hogy tíz hónap mulva, mikor ön már beleveri magát a nagy költségekbe, agyongyötri magát és ide visszajön, hát kénytelen lesz magától lemondani Fedoszjejevna Nadezsdá-ról s ha nem mond le, annál rosszabb önre nézve; ennyire viheti ön ezt a dolgát. Figyelmeztetnem kell önt, hogy ön most olyan, mint kutya a szénakazalon – bocsásson meg, ez csak hasonlat -: sem ő nem eszik a szénából, sem mást nem enged enni. Emberségből ismétlem: gondolja meg jól, kényszerítse magát, hogy életében legalább egyszer okosan gondolkozzék!988
988— Смотрите! — погрозил ему пальцем юноша с высокомерной улыбкой, — не ошибитесь в расчете! Знаете ли, к чему ведет подобная ошибка в расчете? А я так предупреждаю вас, что через девять месяцев, когда вы уже там израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, — вы здесь сами от Надежды Федосеевны принуждены будете отказаться, а не откажетесь, — так вам же хуже будет; вот до чего вы дело доведете! Я вас должен предуведомить, что вы теперь как собака на сене, — извините, это только сравнение, — ни себе, ни другим. По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть раз в жизни основательно размыслить.
– Kérem, kíméljen meg engem az erkölcs-prédikációitól, – rikoltott dühösen Pavlovics Pál – az ön aljas célzásait illetőleg pedig holnapi nap megteszem a kellő intézkedéseket – szigorú intézkedéseket.989
989— Прошу вас избавить меня от морали, — яростно вскричал Павел Павлович, — а насчет ваших скверных намеков я завтра же приму свои меры-с, строгие меры-с!
– Aljas célzások? Miről beszél ön? Ön az aljas, ha önnek olyasmi forog az eszében. Különben én kész vagyok holnapig várni, de ha… Ah! megint az a mennydörgés! A viszontlátásra! nagyon örülök az ismeretségnek, intett Velcsaninovnak és elszaladt, valószínűen azért, hogy megelőzze a vihart és meg ne ázzék.990
990— Скверных намеков? Да вы про что ж это? Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать до завтра, но если… Ах, опять этот гром! До свиданья, очень рад знакомству, — кивнул он Вельчанинову и побежал, видимо спеша предупредить грозу и не попасть под дождь.
XV.991
991XV.
Kvitteltek.992
992СКВИТАЛИСЬ
– Látta ezt? Látta? – ugrott Pavlovics Pál Velcsaninovhoz, mihelyt a fiatalember kiment.993
993— Видели-с? видели-с? — подскочил Павел Павлович к Вельчанинову, едва только вышел юноша.
– Bizony sok önnek a baja, – felelt találomra Velcsaninov. Nem mondta volna ezt, ha nem kínozta, nem dühösítette volna őt a mellében egyre élesebbé váló fájás. Pavlovics Pál megrezzent, mintha ütés érte volna.994
994— Да, не везет вам! — невзначай проговорился Вельчанинов. Он бы не сказал этих слов, если б не мучила и не злила его так эта возраставшая боль в груди. Павел Павлович вздрогнул, как от обжога.
– Nos és ön – úgy-e bizony azért nem adta nekem a karperecet, mert sajnált – he?995
995— Ну-с, а вы-с — знать меня жалеючи браслета не возвращали — хе?
– Nem jutott eszembe…996
996— Я не успел…
– Szívéből sajnált, mint igazi jó barát?997
997— От сердца жалеючи, как истинный друг истинного друга?
– No, hát igen, sajnáltam, – mérgelődött Velcsaninov.998
998— Ну да, жалел, — озлобился Вельчанинов.
Hanem azért elmondta röviden: hogy adták neki át az imént a karperecet s mint kényszerítette őt Fedoszjejevna Nadezsda, hogy résztvegyen ebben a dologban…999
999Он, однако же, рассказал ему вкратце о том, как получил давеча браслет обратно и как Надежда Федосеевна почти насильно заставила его принять участие…
– Érthető, hogy én semmi szín alatt sem akartam a megbízást elfogadni, anélkül is annyi a kellemetlenségem.1000
1000— Понимаете, что я ни за что бы не взял; столько и без того неприятностей!
– De elcsábult és elfogadta, – heherészett Pavlovics Pál.1001
1001— Увлеклись и взялись! — прохихикал Павел Павлович.
– Ostoba megjegyzés; különben önnek meg kell ezt bocsátani. Maga is láthatta az imént, hogy nem én vagyok itt a főszereplő, hanem mások.1002
1002— Глупо это с вашей стороны; впрочем, вас извинить надо. Сами ведь видели сейчас, что не я в деле главный, а другие!
– Hanem azért mégis csak elcsábult.1003
1003— Все-таки увлеклись-с.
Pavlovics Pál leült és megtöltötte a poharát.1004
1004Павел Павлович сел и налил свой стакан.
– Azt hiszi ön, hogy én ez elől az ifjonc elől kitérek? Megtanítom én őt kesztyűben fütyülni. Holnapi nap odamegyek és megtanítom. Kifüstölöm én a gyerekszobát.1005
1005— Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлю-с? В бараний рог согну, вот что-с! Завтра же поеду и все согну. Мы душок этот выкурим, из детской-то-с…
Csaknem egy hajtásra kiitta a poharát s újra töltött, általában eddig sohasem látott fesztelenséget kezdett tanusítani.1006
1006Он выпил почти залпом стакан и налил еще; вообще стал действовать с необычной до сих пор развязностью.
– Nézd csak, Nádjenka és Szásenka, mily kedves gyerekek – hihihi!1007
1007— Ишь, Наденька с Сашенькой, милые деточки, — хи-хи-хи!
Dühében alig bírt magával. Megint nagyot csattant; a villámlás vakító fényt vetett s az eső úgy zuhogott, mintha vederből öntötték volna. Pavlovics Pál felállt és bezárta a nyitva volt ablakot.1008
1008Он не помнил себя от злобы. Раздался опять сильнейший удар грома; ослепительно сверкнула молния, и дождь пролился как из ведра. Павел Павлович встал и запер отворенное окно.
– Azt kérdezte öntől, hogy nem fél-e a mennydörgéstől? hihihi! Hogy Velcsaninov félne a mennydörgéstől! Kobülnikovnál -, hogy is van csak Kobülnikovnál… Hát az ötven év – mi? Emlékezik rá? – gonoszkodott Pavlovics Pál.1009
1009— Давеча он вас спрашивает: "Не боитесь ли грому" — хи-хи! Вельчанинов грому боится! У Кобыльникова — как это — у Кобыльникова… А про пятьдесят-то лет — а? Помните-с? — ехидничал Павел Павлович.
– De ön itt egészen berendezkedett, – jegyezte meg Velcsaninov, alig bírva fájdalmában a szavakat kiejteni, – én lefekszem… ön tegyen, amit akar…1010
1010— Вы, однако же, здесь расположились, — заметил Вельчанинов, едва выговаривая от боли слова, — я лягу… вы как хотите.
– Ilyen időben a kutyát sem kergetik ki! – felelt sértődötten Pavlovics Pál, de szinte örülve, hogy joga van magát megsértettnek érezni.1011
1011— Да и собаку в такую погоду не выгонят! — обидчиво подхватил Павел Павлович, впрочем почти радуясь, что имеет право обидеться.
– Jól van, üljön, igyék – akár háljon is itt! – motyogott Velcsaninov, kinyujtózkodva a divánon és kissé nyögve.1012
1012— Ну да, сидите, пейте… хоть ночуйте! — промямлил Вельчанинов, протянулся на диване и слегка застонал.
– Itt háljak? S ön – nem fél?1013
1013— Ночевать-с? А вы — не побоитесь-с?
– Mitől? – kapta fel a fejét Velcsaninov.1014
1014— Чего? — приподнял вдруг голову Вельчанинов.
– Semmitől – csak úgy. A multkor mintha megijedt volna, avagy csak nekem rémlett úgy…1015
1015— Ничего-с, так-с. В прошлый раз вы как бы испугались-с, али мне только померещилось…
– Ostoba ön! – szólt, nem bírva magával Velcsaninov és befordult a fal felé.1016
1016— Вы глупы! — не выдержал Вельчанинов и злобно повернулся к стене.
– Sebaj! – monda Pavlovics Pál.1017
1017— Ничего-с, — отозвался Павел Павлович.
A beteg Velcsaninov valahogy hirtelen lefekvése után egy perc mulva elaludt. Az utóbbi időben különben is erősen megviselt egészségi állapota mellett a nap folyamában természetellenesen megfeszített idegei mintha egyszerre megroppantak volna s olyan gyenge lett, mint a gyerek. De a fájás mégis felülkerekedett és legyőzte a fáradságot és álmot; egy óra mulva felébredt és sokat szenvedve, felemelkedett a divánon. A vihar lecsöndesült; a szobában dohányzás szaga érzett, a borospalack üres volt s Pavlovics Pál a másik divánon aludt. Hanyatt feküdt, fejét a divánpárnára téve, le sem vetkezett, még a csizmáját sem vetette le. A pápaszeme, mely a zsebéből kicsúszott, zsinórján fityegett s csaknem a földig ért. Kalapja mellette a földön hányódott. Velcsaninov sötéten nézett rá és keltegetni kezdte. Összehúzódva lépkedett a szobában, mert feküdni már nem bírt, nyögött és betegségéről gondolkodott.1018
1018Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег. Все неестественное напряжение его в этот день, и без того уже при сильном расстройстве здоровья за последнее время, как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость и сон; через час он проснулся и с страданием приподнялся с дивана. Гроза утихла; в комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване. Он лежал навзничь, головой на диванной подушке, совсем не раздетый и в сапогах. Его давешний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на снурке чуть не до полу. Шляпа валялась подле, на полу же. Вельчанинов угрюмо поглядел на него и не стал будить. Скрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не было, он стонал и раздумывал о своей боли.
Félt a mellében érzett fájdalomtól és nem alaptalanul. Ezek a rohamok már régen mutatkoztak nála, de eddig még igen ritkán: évenkint, két-évenkint egyszer-egyszer. Eleinte mintha mellé-nek egy pontján csomósodott volna össze a szívgödör alatt vagy afelett, még csak tompán, nem élesen, de ingerlő nyomással. Néha tízórahosszat is egyre növekedve a fájás, végre oly élessé lett, a nyomás annyira tűrhetetlen, hogy a beteg már a halálra gondolt. A legutóbbi, ezelőtt vagy egy évvel jelentkezett roham tízórai fájás után végre annyira elgyengítette, hogy az ágyban fekve alig bírta a kezét megmozdítani s az orvos nem engedett neki egyebet, mint napjában néhány kanálka gyenge teát és egy kis darab, húslevesbe áztatott kenyeret – akárcsak valamely szopós gyereknek. A betegség különféle alkalmakkor, de mindig az idegek megrendülésétől megelőzve jelentkezett. Különös volt a megszűnése is; néha a kezdetén, az első félórában, meleg borogatással hamarosan meg lehetett szüntetni, mikor azonban – mint legutóbb is – semmi sem használt s a fájdalmat csak gyakori és fokozatosan erősebb mértékben alkalmazott hánytató szüntette meg. A doktor később bevallotta, hogy mérgezéstől tartott. Most még messze volt a reggel. Orvosért küldeni éjszakának idején nem akart, de különben sem szerette az orvosokat. Végre nem bírt már magával és hangosan nyögni kezdett. A nyö-gésekre Pavlovics Pál felébredt, felemelkedett a divánon s egy ideig úgy ült, félve hallgatódzott és megrőkönyödten kísérte tekintetével Velcsaninovot, aki már csaknem szaladgált egyik szobából a másikba. A kiürített borospalack is szokatlanul hatott rá és sokáig nem bírta magát összeszedni; végre észretért és Velcsaninovhoz rohant; az csak motyogva felelt neki.1019
1019Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень редко, — через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти часов сряду, боль доходила наконец до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещиться смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и наконец унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и доктор позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разом, иногда же, как в последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. Доктор признался потом, что был уверен в отраве. Теперь до утра еще было далеко, за доктором ему не хотелось посылать ночью; да и не любил он докторов. Наконец он не выдержал и стал громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича: он приподнялся на диване и некоторое время сидел, прислушиваясь со страхом и в недоумении следя глазами за Вельчаниновым, чуть не бегавшим по обеим комнатам. Выпитая бутылка, видно тоже не по-всегдашнему, сильно на него подействовала, и долго он не мог сообразиться; наконец понял и бросился к Вельчанинову; тот что-то промямлил ему в ответ.
– Ez a vesétől van, ismerem én ezt – élénkült meg hirtelen Pavlovics Pál -, éppen ilyen esete volt Poloszuhin Kuzmics Péternek, neki is a veséjétől. Borogatni kéne. Kuzmics Péter mindig borogatta… Hiszen ettől meg lehet halni. Rögtön futok Mavráért – jó lesz?1020
1020— Это у вас от печени-с, я это знаю! — оживился вдруг ужасно Павел Павлович, — это у Петра Кузьмича у Полосухина-с точно так же бывало, от печени-с. Это припарками бы-с. Петр Кузьмич всегда припарками… Умереть ведь можно-с! Сбегаю-ка я к Мавре, — а?
– Nem kell, nem kell – hadonászott ingerülten Velcsaninov -, semmi sem kell.1021
1021— Не надо, не надо, — раздражительно отмахивался Вельчанинов, — ничего не надо.
De Pavlovics Pál – Isten tudja miért? – csaknem magánkívül volt, mintha a saját édes fia megmentéséről lett volna szó. Nem hajlott semmi szóra és megmaradt a borogatás szükségessége mellett, meg hogy két-három csésze teát is gyorsan meg kell inni, „de nem ám csak melegen, hanem forrón”. Kiszaladt Mavrához, nem várva rá engedelmet, a konyhában Mavrával együtt tüzet rakott, fujkálta a szamovárt; ezalatt lefektette a beteget, leszedte arról a felsőruhát, bepólyálta a takaróba s legfeljebb húsz perc alatt megfőzte a teát és felrakta az első borogatást.1022
1022Но Павел Павлович, бог знает почему, был почти вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына. Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок и, сверх того, двух-трех чашек слабого чаю, выпитых вдруг, — "но не просто горячих-с, а кипятку-с!" — Он побежал-таки к Мавре, не дождавшись позволения, вместе с нею разложил в кухне, всегда стоявшей пустою, огонь, вздул самовар; тем временем успел и уложить больного, снял с него верхнее платье, укутал в одеяло и всего в каких-нибудь двадцать минут состряпал и чай и первую припарку.
– Ez melegített, felhevített tányér! – mondotta csaknem elragadtatással, feltéve a megmelegített és asztalkendőbe göngyölt tányért a Velcsaninov fájó mellére, – más melegítő nincs, keresni sok időbe kerülne, de a tányér, becsületszavamra mondom – még a legjobb; kipróbáltam Kuzmics Péteren a saját kezemmel és szememmel. Hiszen ettől meg lehet halni. Igyék teát, kortyolja csak; – igaz, hogy megsütheti a száját, de az élet becsesebb a kényeskedésnél…1023
1023— Это гретые тарелки-с, раскаленные-с! — говорил он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вельчанинова. — Других припарок нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с; испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с. Умереть ведь можно-с. Пейте чай, глотайте, — нужды нет, что обожжетесь; жизнь дороже… щегольства-с…
Nem hagyott békét az álmos Mavrának; minden percben háromszor-négyszer változtatták a tányérokat. A harmadik tányér és a második csésze forró tea után, melyet egy hajtásra kellett kiinni, Velcsaninov hamarosan megkönnyebbülést érzett.1024
1024Он затормошил совсем полусонную Мавру; тарелки переменялись каждые три-четыре минуты. После третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятка, выпитого залпом, Вельчанинов вдруг почувствовал облегчение.
– Ha már szűnik a fájdalma, akkor hálistennek, az jó jel! – kiáltott Pavlovics Pál és örvendezve szaladt új tányérért és új teáért.1025
1025— А уж если раз пошатнули боль, то и слава богу-с, и добрый знак-с! — вскричал Павел Павлович и радостно побежал за новой тарелкой и за новым чаем.
– Csak a fájdalmat tűrjük meg! Csak visszanyomjuk egyszer a fájdalmat! – ismételgette minden percben.1026
1026— Только бы боль-то сломить! Боль-то бы нам только назад повернуть! — повторял он поминутно.
Egy óra mulva a fájás már egészen megenyhült, de a beteg már annyira el volt gyötrődve, hogy bármennyire könyörgött Pavlovics Pál, nem akart „még csak egy tányérkát” kitűrni. Szemei lezárultak a gyöngeségtől.1027
1027Через полчаса боль совсем ослабела, но больной был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел Павлович, — не согласился выдержать "еще тарелочку-с". Глаза его смыкались от слабости.
– Aludni, aludni, – ismételte gyenge hangon.1028
1028— Спать, спать, — повторил он слабым голосом.
– Az jó lesz, – egyezett bele Pavlovics Pál.1029
1029— И то! — согласился Павел Павлович.
– Háljon itt… hány óra?1030
1030— Вы ночуйте… который час?
– Háromnegyed kettőre.1031
1031— Скоро два, без четверти-с.
– Háljon itt.1032
1032— Ночуйте.
– Itt hálok, itt.1033
1033— Ночую, ночую.
Egy perc mulva a beteg megint szólította Pavlovics Pált.1034
1034Через минуту больной опять кликнул Павла Павловича.
– Ön… ön… motyogta, mikor az hozzászaladt és lehajolt feléje, – ön jobb ember, mint én. Értem az egészet… köszönöm.1035
1035— Вы, вы, — пробормотал он, когда тот подбежал и наклонился над ним, — вы — лучше меня! Я понимаю все, все… благодарю.
– Aludjék, aludjék! – suttogta Pavlovics Pál és lábujjhegyen elsietett a dívánjához.1036
1036— Спите, спите, — прошептал Павел Павлович и поскорей, на цыпочках, отправился к своему дивану.
A beteg elaludt, de hallotta még, hogy Pavlovics Pál sebtiben ágyat vetett magának, levetette a ruháját s végül a gyertyát elfújva és alig lélegezve, hogy zajt ne csináljon, kinyujtózkodott a dívánján.1037
1037Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович потихоньку стлал себе наскоро постель, снимал с себя платье и наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтоб не зашуметь, протянулся на своем диване.
Kétségtelen, hogy Velcsaninov a gyertya eloltása után hamar elaludt; erre ő később világosan emlékezett. De alvása egész ideje alatt, addig a percig, melyben felébredt, azt látta álmában, hogy nem alszik s mintha gyengesége ellenére sem bírt volna semmiképpen sem elaludni. Végre azt álmodta, mintha ébrenlétében magánkívüli állapotban volna és semmiképpen sem bírja elűzni magától a köréje rajzó látomásokat, hiába volt teljes tudatában annak, hogy azok csak lázálmok és nem valóság. A látomások mind ismerősek voltak; mintha a szobája tele lett volna emberekkel s az előszobába szolgáló ajtó nyitva volt; az emberek tömegekben mennek ki és a lépcsőn csoportosultak. A szoba közepén álló asztalnál egy ember ült – éppen úgy, mint akkor, amikor ezelőtt vagy egy hónappal éppen ilyen álma volt. Az az ember most is, mint akkor, az asztalra könyökölve ült és nem akart beszélni, de most kerek kalapja volt, gyászfátyollal. „Hogyan? Hát ez akkor is Pavlovics Pál lett volna?” – gondolta Velcsaninov, de amint a hallgató ember arcára nézett, meggyőződött, hogy ez másvalaki. „Minek neki a gyászfátyol?” – kérdezte magában Velcsaninov. Az asztal körül tolongó emberek zajongása és kiabá-lása rettenetes volt. Úgy látszott, hogy ezek az emberek jobban haragudtak Velcsaninovra, mint azok, akikét multkori álmában látott; kezeikkel fenyegették és valamit teljes erejükből kiáltoztak, de hogy mit? azt sehogy sem bírta megérteni. „Hiszen ez önkívület, tudom, én, – gondolta – tudom, hogy nem bírtam elaludni s csak azért keltem fel, mert kínomban nem tudok feküdni.” – Emellett azonban az emberek és a kiáltozások, gesztikulálások oly világosak, oly valóságosak voltak, hogy néha kétkedés vett erőt rajta: „Vajjon csakugyan lázas önkívületben vagyok én? Istenem, mit akarnak tőlem ezek az emberek! De… ha ez nem volna önkívület, hát lehetséges-e az, hogy ez a lárma mostanig sem ébresztette fel Pavlovics Pált? Hiszen íme ő itt alszik, ezen a dívánon.” Végre történt valami, éppen úgy, mint a multkori álomlátásában; valamennyien kiözönlöttek a lépcsőre és roppantul tolakodtak az ajtó előtt, mert a lépcsőről új tömeg nyomult be a szobába. Ezek az emberek valamit nagyot, nehezet cipeltek magokkal; hallani lehetett: mily nehezen lépkedtek a lépcsőfokokon és sietve, lihegve szólítgatták egymást. A szobában mind azt kiabálták: „hozzák! hozzák!” valamennyien fenyegetve és diadalmasan mutattak neki a lépcsőre. Már nem kételkedett abban, hogy mindez nem önkívületes látomány, hanem valóság, lábújjhegyre állt, hogy jobban lásson az emberek fején át, hogy megnézze: mit hoznak? A szíve dobogott, dobogott, dobogott s egyszerre csak, éppen úgy, mint multkori látományában, a csengettyű háromszor, erősen megszólalt. És ez is oly világos volt, hogy olyan csengetést nem lehetett csak álomlátásban hallani. Felkiáltott és felébredt.1038
1038Без сомнения, Вельчанинов спал и заснул очень скоро после того, как потушили свечи; он ясно припомнил это потом. Но во все время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец, приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву и что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один только бред, а не действительность. Видения все были знакомые; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла отпертою; люди входили толпами и теснились на лестнице. За столом, выставленным на средину комнаты, сидел один человек — точь-в-точь как тогда, в приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить; но теперь он был в круглой шляпе с крепом. "Как? неужели это был и тогда Павел Павлович?" — подумал Вельчанинов, — но, заглянув в лицо молчавшего человека, он убедился, что этот кто-то совсем другой. "Зачем же у него креп?" — недоумевал Вельчанинов. Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнее были озлоблены на Вельчанинова, чем тогда в том сне; они грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали ему, но об чем именно — он никак не мог разобрать. "Да ведь это бред, ведь я знаю! — думалось ему, — я знаю, что я не мог заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от тоски!.." Но, однако же, крики, и люди, и жесты их, и все — было так явственно, так действительно, что иногда его брало сомнение: "Неужели же это и в самом деле бред? Чего хотят от меня эти люди, боже мой! Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? ведь вот он спит же вот тут на диване?" Наконец, вдруг что-то случилось, опять как и тогда, в том сне; все устремились на лестницу и ужасно стеснились в дверях, потому что с лестницы валила в комнату новая толпа. Эти люди что-то с собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, как тяжело отдавались шаги носильщиков по ступенькам лестницы и торопливо перекликались их запыхавшиеся голоса. В комнате все закричали: "Несут, несут!", все глаза засверкали и устремились на Вельчанинова; все, грозя и торжествуя, указывали ему на лестницу. Уже нисколько не сомневаясь более в том, что все это не бред, а правда, он стал на цыпочки, чтоб разглядеть поскорее, через головы людей, — что они такое несут? Сердце его билось — билось — билось, и вдруг — точь-в-точь, как тогда, в том сне, — раздались три сильнейшие удара в колокольчик. И опять-таки это был до того ясный, до того действительный до осязания звон, что, уж конечно, такой звон не мог присниться только во сне!.. Он закричал и проснулся.
De most nem szaladt az ajtóhoz, mint a multkor. Mily gondolat indította első mozdulatát s hogy volt-e abban a pillanatban bárminemű gondolata is, elég az hozzá: mintha valakitől sugallatot kapott volna, hogy mit kell tennie: felugrott az ágyában, s kiterjesztett karokkal rohant előre, mintha védekeznék és meg akarna állítani valami támadást; rohant egyenesen arra az oldalra, ahol Pavlovics Pál aludt. Kezei most más kezekkel ütődöttek össze, melyek már ki voltak feléje nyújtva s ő azokat erősen megfogta; úgy látszik: valaki már állt felette és lehajolt feléje. Az ablakfüggönyök le voltak bocsátva, de azért nem volt teljes sötétség, mert a másik szobából, hol függönyök nem voltak, már gyenge világosság terjengett. Egyszerre csak fájdalmas metszést érzett a balkeze tenyerén és ujjain s egy pillanat alatt megértette, hogy kés vagy borotva élébe markolt s azt erősen megszorította… E pillanatban valami súlyosan és tompán leesett a földre.1039
1039Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль, — но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать: он схватился с постели, бросился с простертыми вперед руками, как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их; кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крепко сжал его рукой… В тот же миг что-то веско и однозвучно шлепнулось на пол.
Velcsaninov tán háromszorta is erősebb volt Pavlovics Pálnál, de a birkózás köztük sokáig, vagy teljes három percig tartott. Mihamar földre terítette Pavlovics Pált Velcsaninov és hátra kényszerítette annak a kezét, de valamiért mindenáron meg is akarta kötözni azokat a hátranyomott kezeket.1040
1040Вельчанинов был, может быть, втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. Он скоро пригнул его к полу и вывернул ему назад руки, но для чего-то ему непременно захотелось связать эти вывернутые назад руки.
Balkezével a letepertet tartva, jobb kezével tapogatódzva kereste az ablakfüggöny zsinórját, de sokáig nem bírta azt megtalálni, de végre meglelte azt és letépte. Később maga is csodálkozott azon a rendkívüli nagy erőn, amelyre ennek megtételénél szükség volt. E három perc lefolyása alatt sem egyik, sem másik nem szólt egy szót sem, csak nehezen lihegtek és a viaskodás közben tompa hangokat hallottak. Végre, miután Pavlovics Pál kezeit megkötözte, Velcsaninov a földre dobta ellenfelét, felállt, félrevonta az ablakfüggönyt és felhúzta a sztórt. Az utcán már világos volt Az ablakot kinyitva, pár pillanatig megállt ott és mélyen lélegzetet szedett, öt óra felé járt az idő. Bezárva az ablakot, lassan a szekrényhez ment, tiszta törülközőt vett ki és erősen lekötözte a balkezét, hogy elállítsa annak a vérzését. Lába alatt leejtett borotvát talált a szőnyegen; felvette, összehajtotta és betette egy borotvatokba, melyet reggel ott felejtett egy kis asztalon a díván mellett, melyen Pavlovics Pál hált, azután kulccsal elzárta a borotvát az asztalfiókba. Mindezt elvégezve, Pavlovics Pálhoz ment és elkezdte azt nézegetni.1041
1041Он стал искать ощупью, правой рукой, — придерживая раненой левой убийцу, — шнура с оконной занавески и долго не мог найти, но наконец захватил и сорвал с окна. Сам он удивлялся потом неестественной силе, которая для того потребовалась. Во все эти три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчанинов бросил его на полу; встал, отдернул с окна занавеску и приподнял стору. На уединенной улице было уже светло. Отворив окно, он простоял несколько мгновений, глубоко вдыхая воздух. Был уже пятый час в начале. Затворив окно, он неторопливо пошел к шкафу, достал чистое полотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтоб унять текущую из нее кровь. Под ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре; он поднял ее, свернул, уложил в бритвенный ящик, забытый с утра на маленьком столике, подле самого дивана, на котором спал Павел Павлович, и запер ящик в бюро на ключ. И уже исполнив все это, он подошел к Павлу Павловичу и стал его рассматривать.
Ezalatt sikerült annak nagy erőfeszítéssel felülni, egy karosszékre leülni. Nem volt felöltözve, csak fehérnemű volt rajta, csizma sem volt a lábán. Inge a hátán és ujján vérrel volt bekenve, de a vér nem az övé volt, hanem a Velcsaninové, annak a megvágott kezéből. Persze, hogy Pavlovics Pál volt ő, de senki meg nem ismerte volna az első pillanatban, ha vele véletlenül találkozik, annyira megváltozott az arca. Hátra lévén kötve a keze, ügyetlenül kiegyenesedve ült a karosszéken, arca elgyötrött, eltorzult, megzöldült és néha meg-megrándult. Mereven de valami tétovázó sötét tekintettel nézett Velcsaninovra. Azután tompán elmosolyodott és az asztalon álló vizeskancsóra intve, szelíd félsuttogással szólt:1042
1042Тем временем тот успел уже привстать с усилием с ковра и усесться в кресло. Он был не одет, в одном белье, даже без сапог. Рубашка его на спине и на рукавах была смочена кровью; но кровь была не его, а из порезанной руки Вельчанинова. Конечно, это был Павел Павлович, но почти можно было не узнать его в первую минуту, если б встретить такого нечаянно, — до того изменилась его физиономия. Он сидел, неловко выпрямляясь в креслах от связанных назад рук, с исказившимся и измученным, позеленевшим лицом, и изредка вздрагивал. Пристально, но каким-то темным, как бы еще не различающим всего взглядом посмотрел он на Вельчанинова. Вдруг он тупо улыбнулся и, кивнув на графин с водой, стоявший на столе, проговорил коротким полушепотом:
– Egy kis vizecske jó volna…1043
1043— Водицы бы-с.
Velcsaninov töltött neki és maga kezdte őt megitatni. Pavlovics Pál mohón itta a vizet; miután vagy három kortyot megivott, felemelte a fejét, igen mereven ránézett az előtte vizes pohárral álló Velcsaninov arcába, de nem szólt semmit, aztán tovább ivott. Miután szomját eloltotta, mélyet sóhajtott, Velcsaninov felfogta a párnáját, felsőruháját és elindult a másik szobába, azután rázárta kulccsal Pavlovics Pálra az ajtót.1044
1044Вельчанинов налил ему и стал его поить из своих рук. Павел Павлович накинулся с жадностью на воду; глотнув раза три, он приподнял голову, очень пристально посмотрел в лицо стоявшему перед ним со стаканом в руке Вельчанинову, но не сказал ничего и принялся допивать. Напившись, он глубоко вздохнул. Вельчанинов взял свою подушку, захватил свое верхнее платье и отправился в другую комнату, заперев Павла Павловича в первой комнате на замок.
Iménti beteges fájása egészen elmult, de a mostani pillanatnyi megerőltetés után, amelyhez Isten tudja, hol vette az erőt, újra gyengeséget érzett. Megpróbálta átgondolni a történteket, de gondolatai még nehezen kapcsolódtak egymásba; a megrendülés nagyon erős volt. Szemeit hol lezárta néha tíz percre is, hol összerezzent, felébredt, visszaemlékezett mindenre, felemelte fájó s vértől nedves törülközőbe csavart kezét, aztán mohón, lázasan gondolkodni kezdett. Világosan csak egyet állapított meg: hogy Pavlovics Pál őt valóban meg akarta metszeni, de talán egy negyedórával előbb maga sem tudta, hogy ezt meg akarja cselekedni. A borotvatok talán csak este villámlott el szemei előtt s nem keltett benne semmi gondolatot, csak megmaradt emlékezetében. (A borotvák mindig az asztalfiókban elzárva voltak s Velcsaninov csak tegnap reggel vette ki azokat, hogy bajuszából a felesleges szőrszálakat lenyesse, amit gyakran meg szokott tenni.)1045
1045Давешняя его боль прошла совсем, но слабость он вновь ощутил чрезвычайную после теперешнего, мгновенного напряжения бог знает откуда пришедшей к нему силы. Он попытался было сообразить происшествие, но мысли его еще плохо вязались; толчок был слишком силен. Глаза его то смыкались, иногда даже минут на десять, то вдруг он вздрагивал, просыпался, вспоминал все, приподнимал свою болевшую и обернутую в мокрое от крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать. Он решил ясно только одно: что Павел Павлович действительно хотел его зарезать, но что, может быть, еще за четверть часа сам не знал, что зарежет. Бритвенный ящик, может, только с вечера скользнул мимо его глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. (Бритвы же и всегда лежали в бюро, на замке, и только в вчерашнее утро Вельчанинов их вынул, чтоб подбрить лишние волосы около усов и бакенбард, что иногда делывал.)
„Ha már régen szándéka neki, hogy engem megöljön, akkor bizonyára előre elkészített volna két nagy pisztolyt és nem számított volna az én borotváimra, amelyeket soha nem is látott egész tegnap estig”, – gondolta többi közt.1046
1046"Если б он давно уже намеревался меня убить, то наверно бы приготовил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал, до вчерашнего вечера", — придумалось ему между прочим.
Végre hatot ütött az óra: Velcsaninov magához tért, felöltözött s bement Pavlovics Pálhoz. Mikor az ajtót kinyitotta, nem bírta megérteni: miért kulcsolta ő be Pavlovics Pált s miért nem eresztette ki rögtön a lakásból. Meglepetésére a fogoly már egészen fel volt öltözve; valószínű, hogy valami véletlenségből ki tudta magát szabadítani kötelékeiből. Karosszéken ült, de rögtön felkelt, mihelyt Velcsaninov belépett. Kalapja már a kezében volt. Nyugtalan nézésével, mintha azt sietett volna mondani:1047
1047Пробило наконец шесть часов утра. Вельчанинов очнулся, оделся и пошел к Павлу Павловичу. Отпирая двери, он не мог понять: для чего он запирал Павла Павловича и зачем не выпустил его тогда же из дому? К удивлению его, арестант был уже совсем одет; вероятно, нашел как-нибудь случай распутаться. Он сидел в креслах, но тотчас же встал, как вошел Вельчанинов. Шляпа была уже у него в руках. Тревожный взгляд его, как бы спеша, проговорил:
„Ne is beszélj; hiábavaló volna; nincs miért beszélni…1048
1048"Не начинай говорить; нечего начинать; не за чем говорить…"
– Távozzék! – mondta Velcsaninov; – vigye el a tokját is, – kiáltotta utána.1049
1049— Ступайте! — сказал Вельчанинов. — Возьмите ваш футляр, — прибавил он ему вслед. .
Pavlovics Pál már az ajtótól fordult vissza, felvette az asztalról a karpereces dobozt, zsebre tette és kiment a lépcsőre. Velcsaninov az ajtónál állt, hogy azt a távozó után bezárja. Tekintetük utoljára találkozott. Pavlovics Pál most hirtelen megállt, vagy öt másodpercig egymás szemébe néztek – mintha tétováztak volna, végre Velcsaninov gyengített felé a kezével.1050
1050Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лестницу. Вельчанинов стоял в дверях, чтоб запереть за ним. Взгляды их в последний раз встретились; Павел Павлович вдруг приостановился, оба секунд с пять поглядели друг другу в глаза — точно колебались; наконец, Вельчанинов слабо махнул на него рукой.
– No, menjen! – mondta halkan és kulccsal bezárta az ajtót.1051
1051— Ну ступайте! — сказал он вполголоса и запер дверь на замок.
XVI.1052
1052XVI.
Analysis.1053
1053АНАЛИЗ
Velcsaninov szokatlan, nagy örömet érzett; valami bevégződött, megoldódott; eltűnt és végkép elolvadt valami rettenetes gond. Legalább úgy látszott. Ez a gond öt hétig tartott. Felemelte a kezét, megnézte a véres törülközőt és ezt mormogta magában: „Most már minden befejeződött teljesen.” És három hét óta először ezen a reggelen úgyszólván eszébe sem jutott Liza, mintha megvágott ujjainak a vérében ezzel a gonddal is „lekvittelt” volna.1054
1054Чувство необычайной, огромной радости овладело им; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Так ему казалось. Пять недель продолжалась она. Он поднимал руку, смотрел на смоченное кровью полотенце и бормотал про себя: "Нет, уж теперь совершенно все кончилось!" И во все это утро, в первый раз в эти три недели, он почти и не подумал о Лизе, — как будто эта кровь из порезанных пальцев могла "поквитать" его даже и с этой тоской.
Felismerte világosan, hogy roppant nagy veszedelemtől szabadult meg. „Ezek az emberek – gondolta – ugyanazok, akik egy perccel korábban még nem tudják, hogy megölnek-e valakit vagy sem, mihelyt remegő kezükbe kerül a kés, ujjaikon érzik a meleg vér első buggyanását, hát nem az, hogy szúrnak-vágnak, hanem az áldozat fejét is levágják – „biztosság kedvéért” – mint a katorgások szokták mondani. Ez már így van.1055
1055Он сознал ясно, что миновал страшную опасность. "Эти люди, — думалось ему, — вот эти-то самые люди, которые еще за минуту не знают, зарежут они или нет, — уж как возьмут раз нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того что зарежут, — голову совсем отрежут "напрочь", как выражаются каторжные. Это так".
Nem tudott otthon maradni s kiment az utcára azzal a gondolattal, hogy okvetetlenül kell most rögtön valamit csinálnia, máskülönben ővele történik most mindjárt valami. Járt-kelt az utcán és várt. Nagyon szeretett volna valakivel találkozni, szóbaállni, ha valami ismeretlen emberrel is, s csak az vezette rá végre arra a gondolatra, hogy doktorhoz kellene mennie s hogy a kezét jól be kellene kötöznie. Régebbi ismerőse, a doktor megnézte a sebét és kíváncsian kérdezte: „hogy történhetett ez?” Velcsaninov tréfával ütötte el a dolgot, hahotázott s már csaknem elmondta az egész esetet, de ettől mégis visszatartotta magát. A doktor szükségesnek tartotta, hogy megpróbálja a pulzusát s megtudva a tegnapi roham esetét, azonnal bevétetett vele valami kéznél volt csillapító szert. A sebet illetőleg is megnyugtatta: „semmi rossz következményektől nem lehet tartani.” Velcsaninov felkacagott és azt erősítgette, hogy máris igen jó következmények vannak. Az a vágya, hogy mindent elmondjon, napközben még vagy kétszer megismétlődött, egyszer még egészen ismeretlen emberrel szemben is, akivel ő kezdett beszélgetést egy cukrászatban. Pedig ő idáig ki nem állhatta azt, hogy ismeretlenekkel nyilvános helyeken beszélgetésbe eredjen.1056
1056Он не мог оставаться дома и вышел на улицу в убеждении, что необходимо сейчас что-то сделать или что непременно сейчас что-то с ним само собой сделается; он ходил по улицам и ждал. Ужасно хотелось ему с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь заговорить, хоть с незнакомым, и только это навело его наконец на мысль о докторе и о том, что руку надо бы перевязать как следует. Доктор, прежний его знакомый, осмотрев рану, с любопытством спросил: "Как это могло случиться?" Вельчанинов отшучивался, хохотал и чуть-чуть не рассказал всего, но удержался. Доктор принужден был пощупать ему пульс и, узнав о вчерашнем припадке ночью, уговорил его принять теперь же какого-то бывшего под рукой успокоительного лекарства. Насчет пореза он тоже его успокоил: "Особенно дурных последствий быть не может". Вельчанинов захохотал и стал уверять его, что уже оказались превосходные последствия. Неудержимое желание рассказать все повторилось с ним в этот день еще раза два, — однажды даже с совсем незнакомым человеком, с которым сам он первый завел разговор в кондитерской. Он терпеть не мог до сих пор заводить разговоры с людьми незнакомыми в публичных местах.
Bement különféle boltokba, újságot vásárolt, bement a szabójához és ruhát rendelt. Az a gondolat, hogy Pogorjelczevéket meglátogassa, kellemetlen volt neki és igyekezett nem gondolni rájok, de nem is mehetett ő ki a nyaralóba, mert egyre várt valamit itt bent, a városban. Jó étvággyal ebédelt meg, szóbaállt a pincérrel és ebédlő szomszédjával s megivott egy fél üveg bort. Arra, hogy a tegnapi rohama visszajöhet, nem is gondolt; meg volt győződve, hogy betegsége teljesen elmult abban a pillanatban, melyben ő tegnap este annyira legyengülve elaludt s másfél óra mulva ágyából felkelt és oly erővel földreteperte az ő gyilkosát. Estefelé azonban forogni kezdett a feje s pillanatonkint mintha a tegnapi önkívülethez hasonló téregetett volna vissza. Már esti szürkületkor tért haza és csaknem megijedt a szobájától, amint belépett. Kényelmetlennek és félelmesnek látta a lakását. Néhányszor végigment s benézett még a konyhába is, amit régebben úgyszólván sohasem tett meg. „Itt melegítették tegnap a tányérokat”, – gondolta magában. Az ajtókat jó erősen bezárta és a szokottnál korábban gyertyát gyujtott. Bezárván az ajtókat, eszébe jutott, hogy az imént a házmesteri lakás előtt való eljöttében kihítta Mavrát és azt kérdezte: „Nem járt-e itt az ő távollétében Pavlovics Pál? – mintha az csakugyan itt járhatott volna.1057
1057Он заходил в магазины, купил газету, зашел к своему портному и заказал себе платье. Мысль посетить Погорельцевых продолжала быть ему неприятною, и он не думал о них, да и не мог он ехать на дачу: он как бы все чего-то ожидал здесь в городе. Обедал с наслаждением, заговорил с слугой и с обедавшим соседом и выпил полбутылки вина. О возможности возвращения вчерашнего припадка он и не думал; он был убежден, что болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через полтора часа вскочил с постели и с такою силою бросил своего убийцу об пол. К вечеру, однако же голова его стала кружиться и как будто что-то похожее на вчерашний бред во сне стало овладевать им мгновениями. Он воротился домой уже в сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя в нее. Страшно и жутко показалось ему в его квартире. Несколько раз прошелся он по ней и даже зашел в свою кухню, куда никогда почти не заходил. "Здесь они вчера грели тарелки", — подумалось ему. Двери он накрепко запер и раньше обыкновенного зажег свечи. Запирая двери, он вспомнил, что полчаса тому, проходя мимо дворницкой, он вызвал Мавру и спросил ее: "Не заходил ли без него Павел Павлович?" — точно и в самом деле тот мог зайти.
Gondosan bezárkózván, kinyitotta az asztal fiókját, kivette a borotvatokot és kinyitotta a „tegnapi” borotvát, hogy megnézze. A fehér csont nyelén vérnyomok voltak láthatók. Visszatette a borotvát a tokba s újra elzárta a fiókba. Aludni szeretett volna; érezte, hogy rögtön le kell feküdnie, máskülönben „holnap semmire sem lesz képes”. A holnapi napot valamiért végzetesnek és „befejezőnek” gondolta. Hanem azok a gondolatok, miket az utcán, a nap egész folyamában érzett, nem hagyták el egy pillanatra sem; – körülrajzották most is, doboltak szüntelenül fájó fejében s ő egyre gondolkozott, gondolkozott, gondolkozott és sokáig nem bírt elaludni…1058
1058Запершись тщательно, он отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул "вчерашнюю" бритву, чтоб посмотреть на нее. На белом костяном черенке остались чутошные следы крови. Он положил бритву опять в ящик и опять запер его в бюро. Ему хотелось спать; он чувствовал, что необходимо сейчас же лечь, — иначе он назавтра никуда не будет годиться. Завтрашний день представлялся ему почему-то как роковой и "окончательный" день. Но все те же мысли, которые его и на улице, весь день, ни на мгновение не покидали, толпились и стучали в его больной голове и теперь, неустанно и неотразимо, и он все думал — думал — думал, и долго еще ему не пришлось заснуть…
„Ha már bizonyos, hogy ő véletlenül el akarta vágni a torkomat – gondolgatta szünet nélkül -, hát vajjon volt-e neki eszében ez régebben csak egyszer is, ha csak mint ábránd is, valamely haragos pillanatában?”1059
1059"Если уж решено, что он встал меня резать нечаянно, — все думал и думал он, — то вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только в виде мечты в злобную минуту?"
Különösen felelt meg erre a kérdésre – még pedig azzal, hogy „Pavlovics Pál meg akarta őt ölni, de a gyilkolás gondolata egyszer sem jutott eszébe a leendő gyilkosnak.” Rövidebben: Pavlovics Pál ölni akart, de nem tudta, hogy ölni akar. Ez érthetetlen, de így van – gondolta Velcsaninov. – Nem alkalmazást keresett az, nem is Bagantov miatt jött ide – bár alkalmazást is keresett és Bagantovot is felkereste és mérgelődött, mikor ez meghalt; Bagantovot ő lenézte, mint valami semmiséget. Én miattam jött ő ide, még pedig Lizával…”1060
1060Он решил вопрос странно, — тем, что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум. Короче: "Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так, — думал Вельчанинов. Не места искать и не для Багаутова он приехал сюда — хотя и искал здесь места, и забегал к Багаутову, и взбесился, когда тот помер; Багаутова он презирал как щепку. Он для меня сюда поехал, и приехал с Лизой…"
„De vártam-e én magam azt, hogy ő engem megöl?” Azt állapította meg erre a kérdésre, hogy igenis várta, még pedig attól a perctől kezdve, mikor meglátta őt a kocsiban, a Bagantov koporsója után, „mintha várni kezdtem volna valamit… de persze nem azt, hogy ő engem megöljön…”1061
1061"А ожидал ли я сам, что он… зарежет меня?" Он решил, что да, ожидал, именно с той самой минуты, как увидел его в карете, за гробом Багаутова, "я чего-то как бы стал ожидать… но, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет!.."
„De hát igaz volt-e mindez – kiáltott fel megint, hirtelen felkapva fejét – a párnáról és szemét kinyitva, mindaz, amit… ez az őrült nekem beszélt az ő hozzám való szeretetéről, mikor megremegett az álla és öklével verte a mellét?1062
1062"И неужели, неужели правда была все то, — восклицал он опять, вдруг подымая голову с подушки и раскрывая глаза, — все то, что этот… сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок и он стукал в грудь кулаком?
„Semmiképen sem volt igaz – határozta el, folytonosan belemerülve a kérdésbe és analizálva azt -, ez a T.-ből való Quasimodo sokkal ostobább és nemesebb érzésű volt, hogysem megszerethette volna a felesége szeretőjét, mikor ő a feleségénél húsz év leforgása alatt semmit sem vett észre, ő engem kilenc esztendeig megbecsült, megőrizte emlékemet és nem felejtette el „kiszólásaimat” – s Uram-istenem, én semmit sem tudtam! Nem hazudhatott ő tegnap, mikor szeretetét bevallotta s azt mondta, hogy „kvitteljünk”? Igen, haragjában szeretett; az ilyen szeretet a legerősebb…1063
1063Совершенная правда! — решал он, неустанно углубляясь и анализируя. — Этот Квазимодо из Т. слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет ничего не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои "изречения" запомнил, — господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: "поквитаемтесь"? Да, со злобы любил, эта любовь самая сильная…
Az pedig meglehet és bizonyára úgy is volt, hogy én őrá T.-ben kolosszális benyomást gyakoroltam – igenis: kolosszálist és „örvendetest” s csak ilyen Quasimodo formájában jelentkező Schillerrel történhetett ez meg. Százszorosan nagyított engem, mert megleptem őt az ő filozofikus elvonultságában… Érdekes volna tudni, hogy voltaképpen mivel leptem meg? meglehet, hogy új kesztyűimmel, meg azzal, hogy fel tudtam azokat húzni. A Quasimodók szeretik az esztétikát, óh, nagyon szeretik. Egy pár kesztyű nagyon is elég némely nemes léleknek, hát még ha az illető „örök férj”! A többit maguk gondolják hozzá ezerszeres mértékben s még meg is verekednek érted, ha te is úgy akarod. Mily magasra becsüli ön az én hódítási eszközeimet! Meglehet, hogy hódítási eszközeim lepték meg őt. Hát az ő akkori felkiáltása: s ha még ez is, hát akkor kiben higyjen már az ember!” Ilyen felkiáltás után megvadul az ember…1064
1064А ведь могло быть, а ведь было наверно так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т., именно колоссальное и "отрадное", и именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти! Он преувеличил меня во сто раз, потому что я слишком уж поразил его в его философском уединении… Любопытно бы знать, чем именно поразил? Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимоды любят эстетику, ух любят! Перчаток слишком достаточно для иной благороднейшей души, да еще из "вечных мужей". Остальное они сами дополнят раз в тысячу и подерутся даже за вас, если вы того захотите. Средства-то обольщения мои как высоко он ставит! Может быть, именно средства обольщения и поразили его всего более. А крик-то его тогда: "Если уж и этот, так в кого же после этого верить!" После этакого крика зверем сделаешься!..
„Hm! Azért jött ide, hogy velem kimagyarázza és kisírja magát”, – mint ahogy ő oly aljasan kifejezte magát, vagyis azért utazott ide, hogy engem megöljön s azt gondolta: azért jön ide, hogy „kimagyarázza és kisírja magát”… Magával hozta Lizát is. Hátha én is vele együtt sírtam volna? talán ő akkor igazán megbocsátott volna nekem, mert roppantul szeretett volna megbocsátani. Mindez pedig az első összetűzésnél részeges komédiába és karrikatúrába ment át, meg a sértődöttség vénasszonyos óbégatásába. (Szarvakat csinált a homlokára, szarvakat!) Azért jött hozzám részeg állapotban, hogy ha komédiázva is, kiöntse a lelkét; ha nem részeg, nem lett volna képes… Szerette a komédiázást, oh nagyon szerette! Haj, mekkora volt az öröme, mikor rákényszerített, hogy összecsókolódzam vele! Csak nem tudtam akkor, hogy mi lesz annak a vége: megölelget vagy megöl? Persze az lett a vége, hogy legjobb a kettő együtt. A legtermészetesebb megoldás. – A természet nem szereti a szörnyeket és „esztétikai megállapításokkal” tölti meg őket. A legszörnyebb szörny – a nemes érzésekkel ellátott szörny: ezt én a saját tapasztalatomból tudom, Pavlovics Pál! A természet nem gyöngéd anyja, hanem mostohája a szörnyetegeknek. A természet megszüli a szörnyeteget, aztán ahelyett, hogy megsajnálná, még megbünteti, – úgy is kell. Korunkban az ölelések és könnyek sem kerülnek ingyenbe a valamirevaló embereknek sem, hát még olyanoknak, mint én és ön, Pavlovics Pál!1065
1065Гм! Он приехал сюда, чтоб "обняться со мной и заплакать", как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтоб зарезать меня, а думал, что едет "обняться и заплакать"… Он и Лизу привез. А что: если б я с ним заплакал, он, может, и в самом бы деле простил меня, потому что ужасно ему хотелось простить!.. Все это обратилось при первом столкновении в пьяное ломание и в карикатуру и в гадкое бабье вытье об обиде. (Рога-то, рога-то над лбом себе сделал!) Для того и пьяный приходил, чтоб хоть ломаясь, да высказать; непьяный он бы не смог… А любил-таки поломаться, ух любил! Ух как был рад, когда заставил поцеловаться с собой! Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет? Вышло, конечно, что всего лучше и то и другое, вместе. Самое естественное решение! Да-с, природа не любит уродов и добивает их "естественными решеньями". Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами: я это по собственному опыту знаю, Павел Павлович! Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того чтоб пожалеть его, его ж и казнит, — да и дельно. Объятия и слезы всепрощения даже и порядочным людям в наш век даром с рук не сходят, а не то что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович!
„Arra is elég ostoba volt, hogy engem a menyasszonyához vigyen. Uristen! Menyasszony! Csak olyan Quasimodónak lehetett az az ötlete, hogy „új életre való támadás” – a madmázel Zahlyebinina ártatlansága útján! De ön nem hibás, Pavlovics Pál, dehogy is hibás: ön – szörnyszülött, tehát kell, hogy minden szörnyeteg legyen önben -: reményei és ábrándjai is. De ha szörnyeteg is, mégis kételkedett ábrándjaiban, ezért kellett az áhítatosan tisztelt Velcsaninov magas szankciója. Szükség volt a Velcsaninov helybenhagyására, megerősítő ítéletére aziránt, hogy az ábránd nem ábránd, hanem igazi valóság. Áhítatos tiszteletből vitt ő engem magával, hitt az én érzelmeim nemességében, hitte talán, hogy ott majd egy bokorban megöleljük egymást és az ártatlanságtól nem messzire sírva fakadunk. Igen! Végre is köteles volt az az „örökös férj” azzal, hogy valamikor véglegesen meglakoltassa magát mindenért s hogy magát meglakoltassa, felkapta a borotvát – igaz, hogy véletlenül, de felkapta! „Mégis csak szúrt a késsel, mégis csak azzal végezte, hogy szúrt – a kormányzó jelenlétében.” De hát gondolt-e ő ilyesmit, mikor a vőfényről szóló anekdotáját nekem elmondotta? S történt-e csakugyan valami azon az éjszakán, mikor felkelt az ágyából és megállt a szoba közepén? Hm… Nem; ő akkor tréfából állt ott. Felkelt, hogy a dolgát végezze s amint látta, hogy megijesztettem őt, vagy tíz percig nem felelt nekem, mert nem is jól esett neki, hogy én őt megijesztettem… Talán éppen akkor rémlett neki először valami, mikor ott állt a sötétben…1066
1066Да, он был достаточно глуп, чтоб повезти меня и к невесте, — господи! Невеста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о "воскресении в новую жизнь" — посредством невинности мадемуазель Захлебининой! Но вы не виноваты, Павел Павлович, не виноваты: вы урод, а потому и все у вас должно быть уродливо — и мечты и надежды ваши. Но хоть и урод, а усумнился же в мечте, почему и потребовалась высокая санкция Вельчанинова, с благоговением уважаемого. Надо было одобрение Вельчанинова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а настоящая вещь. Он меня из благоговейного уважения ко мне повез и в благородство чувств моих веруя, — веруя, может быть, что мы там под кустом обнимемся и заплачем, неподалеку от невинности. Да! должен же был, обязан же был, наконец, этот " вечный муж" хоть когда-нибудь да наказать себя за все окончательно, и чтоб наказать себя, он и схватился за бритву, — правда, нечаянно, но все-таки схватился! "Все-таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул, в присутствии губернатора!" А кстати, была ли у него хоть какая-нибудь мысль в этом роде, когда он мне рассказывал свой анекдот про шафера? А было ли в самом деле что-нибудь тогда ночью, когда он вставал с постели и стоял среди комнаты? Гм. Нет, он в шутку тогда стоял. Он встал за своим делом, а как увидел, что я его струсил, он и не отвечал мне десять минут, потому что очень уж приятно было ему, что я струсил его… Тут-то, может быть, ему и в самом деле что-нибудь в первый раз померещилось, когда он стоял тогда в темноте…
„Hanem azért ha én tegnap az asztalon nem felejtem a borotvát, hát talán semmi sem történt volna. Vajjon úgy-e? Hiszen ő már korábban került engem, hiszen két hétig sem jött hozzám, bujkált tőlem, mert sajnált engem. Hiszen először nem engem választott ki, hanem Bagantovot. Hiszen azon az éjjelen lótott-futott tányért melegíteni, arra gondolva, hogy diversiót tesz – a késtől az ellágyulás felé! Magát is, engem is meg akart menteni – a melegített tányérokkal!…”1067
1067А все-таки не забудь я вчера на столе эти бритвы — ничего бы, пожалуй, и не было. Так ли? Так ли? Ведь избегал же он меня прежде, ведь не ходил же ко мне по две недели; ведь прятался же он от меня, меня жалеючи! Ведь выбрал же вначале Багаутова, а не меня! Ведь вскочил же ночью тарелки греть, думая сделать диверсию — от ножа к умилению!.. И себя и меня спасти хотел — гретыми тарелками!.."
És még sokáig dolgozott így a „nagyvilági ember” beteg agya, míg végre lecsillapult. Másnap éppen olyan beteg fővel ébredt fel, de egészen új és most már igazán nem várt rémülettel.1068
1068И долго еще работала в этом роде больная голова этого бывшего "светского человека", пересыпая из пустого в порожнее, пока он успокоился. Он проснулся на другой день с тою же больною головою, но с совершенно новым и уже совершенно неожиданным ужасом.
Ez az új rémület abból az erős, váratlanul megszilárdult meggyőződéséből származott, hogy ő, Velcsaninov, (a nagyvilági ember) még ma, a maga akaratából véglegesen azzal fejez be mindent, hogy elmegy Pavlovics Pálhoz – minek? miért? Ezt nem tudta s utálattal nem is akarta tudni, csak azt tudta, hogy valamiért oda csipekedik.1069
1069Этот новый ужас происходил от непременного убеждения, в нем неожиданно укрепившегося, в том, что он, Вельчанинов (и светский человек), сегодня же сам, своей волей, кончит все тем, что пойдет к Павлу Павловичу, — зачем? для чего? — ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал только то, что зачем-то потащится.
Ez az őrület – másnak nem tarthatta – annyira megrögzött benne, hogy – amennyire lehetséges volt – ésszerű és eléggé szabályszerű ürügyet talált; már tegnap, mintha az rémlett volna neki, hogy Pavlovics Pál, amint hazatér a penzióba gondosan bezárkózik és felakasztja magát, mint az a pénztáros, akinek az esetét Szüszojevna Mária elbeszélte. Ez a tegnapi ábrándja lassankint esztelen, de fé