Makszim Gorkij1
1Алексей Максимович Горький
Az Artamonovok2
2ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ
Fordította: Gellért Hugó3
3#
Romain Rollandnak: az embernek, a költőnek4
4РОМЕНУ РОЛЛАНУ ЧЕЛОВЕКУ, ПОЭТУ
15
5I
Két évvel a jobbágyság fölszabadítása után, Urunk színeváltozása napján, a „Nyikola a Dombtetőn”-templom hivői egy „idegent” vettek észre a déli mise alatt; udvariatlan taszigálással keresztülfurakodott a tömegen, majd vastag gyertyákat állított azok elé a szentképek elé, amelyek Drjomov városában a legnagyobb tiszteletben álltak. Hatalmas termetű ember volt, őszbe csavarodó, hosszú szakálla gyűrűkben omlott alá, dús fekete haja göndör volt, mint a cigányoké, orra hatalmas, és kékesszürke szeme merészen kivillant kidomborodó, busa szemöldöke alól. Jellemző volt az is, hogy amikor lelógatta kezét, széles tenyere térdét érintette.6
6Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили чужого, — ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.
A tekintélyes polgárokkal együtt járult a kereszt elé, ami különös visszatetszést keltett; és amikor a mise véget ért, Drjomov előkelőségei megálltak a templom előcsarnokában, hogy elmondják véleményüket az idegen férfiról. Egyesek azt tartották: lókereskedő, mások: jószágigazgató – a szelíd, beteges, de jószívű polgármester, Jevszej Bajmakov pedig halkan köhécselve ezt mondta:7
7Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:
– Kétségkívül udvari alkalmazott; vadász vagy efféle, az uraságok szórakozásainak szolgálatában.8
8— Уповательно — из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.
Pomjalov viszont, a himlőhelyes és rút posztókereskedő – gúnynevén az „özvegy svábbogár” -, mértéktelen kéjenc, aki nagyon szerette a csípős szavakat, ezt a rosszmájú megjegyzést tette:9
9А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слое, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:
– Láttátok, milyen hosszú a mancsa? Nézzétek csak, hogyan megy: mintha neki harangoznának minden toronyban.10
10— Видали, — лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.
A széles vállú, nagy orrú ember, tartós kék posztóból készült zekéjében és finom bagaria csizmájában, keményen lépdelt végig az utcán, mintha csak a saját földjén járna; kezét zsebébe dugta, könyökét erősen oldalához szorította.11
11Широкоплечий носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам.
Miután lelkére kötötték Jerdanszkajának, az ostyasütő asszonynak, hogy tudja meg töviről hegyire, ki is ez az ember, a polgárok, akiket Pomjalov délutáni teára hívott meg málnásába, a harangok zúgása közepette elszéledtek pirogjaikhoz.12
12Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.
Ebéd után más drjomoviak a folyó túlsó partján látták az ismeretlen férfit a „Tehénnyelv” foknál, a Ratszkij hercegek birtokán; egyenletes, széles léptekkel rótta a homokos fokot a rekettyebokrok között, és tenyere ernyője alól a várost, az Okát és hurokszerűen kanyargó mellékfolyócskát, a mocsaras Vataraksát nézegette. Drjomovban az emberek óvatosak: egyik sem tudta elhatározni magát, hogy odakiáltson és megkérdezze, kicsoda és mit csinál? Így hát a részeges rendőrt, Sztupa Maskát, a város tréfacsinálóját és pojácáját küldték át hozzá, aki mindenki szeme láttára, és az asszonyok előtt sem röstelkedve, szégyenkezés nélkül húzta le egyenruhájának nadrágját, és csupán összehorpadozott csákójával fején gázolta keresztül az iszapos Vataraksát; aztán fölfújta részeges nagy pocakját, nevetségesen kacsázva az idegen elé dülöngélt, s hogy önmagát bátorítsa, a kelleténél hangosabban rászólt:13
13После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на "Коровьем языке", на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Вата-ракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:
– Ki vagy?14
14— Кто таков?
Hogy az idegen mit válaszolt, nem lehetett hallani, de Sztupa azonnal visszatért övéihez, és elmondta:15
15Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:
– Megkérdezett: nem szégyelled magad, arcátlan? Szeme gonosz: rablóra hasonlít.16
16— Спросил он меня: "Что ж ты это какой безобразный?" Глазищи у него злые, похож на разбойника.
Este, Pomjalov málnáskertjében, Jerdanszkaja, a golyvás ostyasütő – híres és okos kártyavető asszony – borzalmasan kimeresztett szemmel jelentette az előkelőségeknek:17
17Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ердан-ская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и муд-рица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:
– Iljának hívják, vezetékneve Artamonov; azt mondta, hogy itt akar nálunk vállalkozást kezdeni, de hogy milyen vállalkozást, nem tudtam kivenni belőle. A vorgorodi útról érkezett ide, és három óra után pár perccel ugyanazon az úton távozott.18
18— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа, в четвертом.
Így nem is tudtak meg semmi különösebbet erről az emberről, és a drjomoviaknak az a kellemetlen érzésük támadt, mintha valaki éjjel ablakukon bekopogtatott s aztán eltűnt volna, hogy így, szavak nélkül figyelmeztessen egy közelgő szerencsétlenségre.19
19Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.
Eltelt három hét, és a sebhely már csaknem behegedt a polgárok emlékezetében, amikor ez az Artamonov egyszerre csak beállított negyedmagával egyenesen Bajmakovhoz, és olyan hangon, mintha baltával fát hasogatna, így szólt hozzá:20
20Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан; вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:
– Itt vagyunk, Jevszej Mitrics; új lakók kerülnek bölcs vezetésed alá. Segíts, hogy berendezkedhessünk körülötted becsületes életre.21
21— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.
Értelmesen és röviden elmondta, hogy a Ratszkij hercegek embere a Raty folyó menti birtokukról, a kurszki kormányzóságból; Georgij hercegnél volt intéző, de a fölszabadítás után szolgálatából kilépett; szép jutalmat kapott, s most elhatározta, hogy vállalkozásba fog: szövőgyárat alapít. Özvegy; gyermekeinek neve – a legidősebbé Pjotr, a púposé Nyikita, a harmadiké pedig, aki tulajdonképp unokaöccse, de fiává fogadta: Aljosa.22
22Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но — усыновлен им, Ильей.
– A mi parasztjaink kevés lent ültetnek – jegyezte meg elgondolkozva Bajmakov.23
23— Лен мужики наши мало сеют, — раздумчиво заметил Баймаков.
– Rávesszük őket, hogy többet termeljenek.24
24— Заставим сеять больше.
Artamonov hangja vastag volt és érdes; úgy beszélt, mintha nagydobot vert volna, Bajmakov pedig egész életében óvatosan járt a földön, és halkan beszélt, mint aki attól fél, hogy valami ijesztőt talál fölébreszteni. Sűrűn hunyorgatva szomorú, orgonaszínű jóságos szemével Artamonov fiait nézte, akik kővé meredve álltak az ajtóban. Mindhárman nagyon elütöttek egymástól: a legöregebb atyjához hasonló, széles mellkasú, összenőtt szemöldökű, apró medveszemű; Nyikita szeme leányos, nagy és kék, mint az inge; Alekszej göndör hajú, piros-pozsgás, fehérbőrű, szép legény, egyenesen és vidáman néz maga elé.25
25Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.
– Katona lesz egyikük? – kérdezte Bajmakov.26
26— В солдаты одного? — спросил Баймаков.
– Nem, nekem magamnak van szükségem a gyermekeimre; megvan a fölmentésük. És a gyerekek felé intve, Artamonov megparancsolta:27
27— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею. И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:
– Menjetek ki!28
28— Выдьте вон.
Mikor azok némán, libasorban és kor szerinti sorrendben elhagyták a szobát, Artamonov nehéz tenyerét Bajmakov térdére tette, és így folytatta:29
29А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Бай-макова тяжелую ладонь, сказал:
– Jevszej Mitrics, egy füst alatt kérőben is vagyok nálad: add leányodat legidősebb fiamhoz.30
30— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.
Bajmakov valósággal megrémült; fölugrott a padról, és hadonászni kezdett.31
31Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.
– Ugyan, az istenért! Első ízben látlak, azt se tudom, ki vagy… te meg ilyesmivel állsz elő! Egyetlen leányom fiatal, férjhez mennie korai, aztán még nem is láttad, nem tudod, miféle… mi ütött beléd?32
32— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь — какова… Что ты?
Artamonov azonban göndör szakállába mosolyogva felelte:33
33Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:
– Kérdezősködj felőlem a járási rendőrfőnöknél; sok hálával tartozik hercegemnek, és a herceg megírta neki, hogy legyen mindenben segítségemre. Rosszat nem fogsz hallani rólam, esküszöm a szentek képeire. Leányodat ismerem, mindent tudok városodban; észrevétlenül itt voltam már négyszer is, mindent kipuhatoltam. Legidősebb fiam ugyancsak megfordult már nálatok, és látta leányodat… ne nyugtalankodj!34
34— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, всё знаю, четыре раза неприметно был, всё выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!
Olyan érzéssel, mintha medve rontott volna rá, Bajmakov kérlelni kezdte vendégét:35
35Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:
– Várj legalább…36
36— Ты погоди…
– Egy keveset várhatok, sokáig várni… az évek nem engedik – mondta szigorúan az állhatatos ember, és az ablakon keresztül lekiáltott az udvarra:37
37— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся, — строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:
– Gyertek, köszönjetek el a házigazdától!38
38— Идите, кланяйтесь хозяину.
Amikor búcsút vettek és elmentek, Bajmakov ijedten nézett a szentképekre, háromszor keresztet vetett, és ezt suttogta:39
39Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:
– Istenem, irgalmazz! Miféle emberek? Őrizz meg a gonosztól!40
40— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.
Botjával kopogva levánszorgott a kertbe, ahol a hársfa alatt felesége és leánya befőttet készítettek. A telt, szép asszony megkérdezte:41
41Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:
– Miféle nyalka fiúk álltak az udvaron, Mitrics?42
42— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?
– Nem ismerem őket. Hát Natalja hol van?43
43— Неизвестно. А где Наталья?
– Cukorért ment az éléskamrába.44
44— За сахаром пошла в кладовку.
– Cukorért? – ismételte komoran Bajmakov, miközben leereszkedett a gyeppadra. – Cukor. Hm… igazuk van, akik azt mondják: sok bajunk lesz még a fölszabadításból.45
45— За сахаром, — сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. — Сахар. Нет, это вправду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.
Az asszony alaposabban szemügyre vette, és nyugtalanul megkérdezte:46
46Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:
– Mi van veled? Megint rosszul érzed magad?47
47— Ты — что? Опять неможется?
– A szívembe nyilallott. Azt gondolom, ez az ember azért jött, hogy helyembe lépjen a földön.48
48— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.
Felesége vigasztalni kezdte:49
49Жена начала утешать его.
– Ugyan már: talán kevés ember igyekszik manapság faluról a városba?50
50— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.
– Éppen az a bökkenő, hogy ide igyekeznek. Egyelőre nem mondok el többet; hadd gondolkodom…51
51— То-то и есть, что идут. Я тебе покаместь ничего не скажу, дай — подумаю.
Ötödnapon Bajmakov ágynak esett, tizenkét nap múlva meghalt, és halála még sötétebb árnyékot vetett Artamonovra és fiaira. A polgármester betegsége alatt Artamonov két ízben meglátogatta, és négyszemközt sokáig elbeszélgetett vele; a második alkalommal Bajmakov behívta feleségét, és karját mellén fáradtan keresztbe fonva, így szólt a vendéghez:52
52Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:
– Vele beszélj, Artamonov; nekem nyilván már nincs közöm földi dolgokhoz. Hagyjatok pihenni.53
53— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.
– Gyere velem, Uljana Ivanovna – parancsolta Artamonov, és hátra sem fordult megnézni, követi-e az asszony, csak kiment a szobából.54
54— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна, — приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.
– Menj, Uljana; kétségtelenül így akarja a sors – tanácsolta halkan feleségének a polgármester, mikor látta, hogy az nem tudja elhatározni magát, vajon vendége után menjen-e? Okos, erős jellemű asszony volt, megfontolás nélkül semmit sem tett; most pedig valahogy az történt, hogy egy óra múlva, amikor visszatért férjéhez, így szólt hozzá, hosszú, szép szempillájának rebbenésével űzve el kicsorduló könnyeit:55
55— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба, — тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:
– Igazad van, Mitrics; nyilván így akarja a sors; áldd meg a leányodat!56
56— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба; благослови дочь-то.
Este férje ágyához vezette ünneplőbe öltözött leányát, Artamonov pedig fiát taszigálta maga előtt; a legény és a leány, egymásra sem nézve, kézen fogták egymást, térdre ereszkedtek, lehajtották fejüket, Bajmakov pedig, fulladozva, gyöngyökkel kirakott ősi családi szentképet tartott föléjük.57
57Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах:
– Az Atyának és Fiúnak nevében… Uram, légy irgalmas egyetlen gyermekemhez!58
58— Во имя отца и сына… Господи, не оставь милостью чадо мое единое!
És szigorúan mondta Artamonovnak:59
59И строго сказал Артамонову:
– Ne feledd, te felelsz Istennek leányomért.60
60— Помни, — на тебе ответ богу за дочь мою!
Artamonov meghajolt előtte, hogy keze a padlót érte.61
61Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.
– Tudom.62
62— Знаю.
És egyetlen gyengéd szót sem szólva leendő menyéhez, szinte rá se tekintve a két fiatalra, az ajtó felé intett a fejével:63
63И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:
– Menjetek!64
64— Идите.
Mikor aztán a jegyesek kimentek, leült a beteg ágyára, és határozottan mondta:65
65А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:
– Légy nyugodt; nem lesz semmi baj. Harminchét évig szolgáltam büntetés nélkül hercegeimnek, pedig az ember nem isten, az ember nem irgalmas, nehéz mindig kedvében járni. Neked is jó dolgod lesz, Uljana napamasszony; anyja leszel fiaimnak, akiknek megparancsolom, hogy tiszteljenek.66
66— Будь покоен, всё пойдет, как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.
Bajmakov némán hallgatta: a sarokba nézett, a szentképekre, és sírt; Uljana is fölfölzokogott, Artamonov pedig bosszúsan folytatta:67
67Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:
– Eh, Jevszej Mitrics, korán mégy el tőlünk, nem vigyáztál magadra. Pedig hát, hej, de nagy szükségem lenne rád!68
68— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!
Kezével keresztben végigszántott szakállán, és hangosan fölsóhajtott.69
69Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.
– Ismerlek tetőtől talpig: becsületes és okos ember vagy; élnénk csak öt évig együtt, olyan vállalatunk lenne… De hát ez Isten akarata!70
70— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела, — ну — воля божья!
Uljana fájdalmasan fölkiáltott:71
71Ульяна жалобно крикнула:
– Mit károgsz, holló; miért rémítesz bennünket? Talán még…72
72— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще…
De Artamonov felállt, és mélyen meghajolt Bajmakov előtt, mintha halott ember feküdnék az ágyon:73
73Но Артамонов встал и поклонился в пояс Байма-кову, как мертвому:
– Köszönöm a bizalmat. Isten veletek. Ki kell mennem az Okához: megjött a bárka a holmimmal.74
74— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.
Mikor eltávozott, Bajmakova sértett hangon nyögött föl:75
75Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:
– Falusi fajankó, egyetlen gyengéd szava sem volt fia jegyeséhez!76
76— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!
Férje félbeszakította:77
77Муж остановил ее:
– Ne siránkozz, ne nyugtalaníts.78
78— Не ной, не тревожь меня.
És rövid gondolkozás után hozzátette:79
79И сказал, подумав:
– Te csak tarts ki mellette; derekabb ember kétségtelenül a mi fajtánknál.80
80— Ты — держись его; этот человек, уповательно, лучше наших.
Bajmakovot nagy tisztességgel temette el az egész város, mind az öt templom papsága. Az Artamonovok a koporsó után mentek, az elhunyt felesége és leánya nyomában, ami nagy megütközést keltett. A púpos Nyikita, aki övéi mögött lépdelt, hallotta, amint a tömegben mormogták:81
81Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:
– Nem tudni, kicsoda, és egyszerre az első helyre tolakodik.82
82— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.
Pomjalov, körbejártatva kerek, makkszínű szemét, magában dünnyögte:83
83Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:
– Az elhunyt Jevszej is, Uljana is óvatos emberek; ok nélkül semmit sem tettek; következésképp itt valami titok lappang, következésképp valamivel megszédítette őket ez a keselyű; másként talán rokonságba léptek volna vele?84
84— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?
– Igen, igen; sötét ügy.85
85— Да-а, темное дело.
– Én is azt mondom, hogy sötét. Bizonyára hamis pénz. Pedig milyen becsületes embernek tette magát Bajmakov, mi?86
86— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Байма-ков-то, а?
Nyikita lehajtott fejjel hallgatott, kigörbítve púpját, mintha ütést várna. Szeles nap volt, a szél a tömeg hátába fújt, és a por, amelyet a lábak százai fölvertek, füstfelhőként húzódott az emberek nyomában, sűrű rétegben lepte el a hajadonfővel haladók olajos haját. Valaki megjegyezte:87
87Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:
– Nézd csak, hogy belepte a porunk Artamonovot: egész szürke lett a cigány…88
88— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, — посерел, цыган…
Tíz nappal férje temetése után Uljana Bajmakova kolostorba ment leányával, házát pedig Artamonovnak adta át. Azt meg, és a fiait, mintha forgószél ragadta volna magával: reggeltől estig sürögtek-forogtak mindenfelé, gyorsan végigsietve az utcákon, sebtében keresztet vetve magukra a templomok előtt; az apa hangoskodott és heveskedett; a legidősebb fiú komor volt, szótlan és nyilván félénk vagy szégyenlős; a szép Aljoska kötekedett a legényekkel, és merészen kacsingatott a leányokra; Nyikita meg napkeltekor a folyó túlsó partjára, a „Tehénnyelv”-re vitte hegyes púpját, ahová varjúként sereglettek össze az ácsok, kőművesek, hogy hosszú téglakaszárnyát és valamivel távolabb, az Oka mellett, nagy, börtönhöz hasonló emeletes házat építsenek tizenkét hüvelykes gerendákból. Esténként Drjomov lakói összegyűltek a Vataraksa partján, tök- és napraforgómagot ropogtattak, hallgatták a fűrészek horkanását és sivítását, a gyaluk csusszanását, az éles balták tompa csapásait. Gúnyosan emlegették a bábeli torony fölépítésének céltalanságát, Pomjalov pedig, vigasztalásképp, mindenféle szerencsétlenséget jósolt az idegen embereknek:89
89На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив, и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на "Коровий язык", куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и, в стороне от нее, над Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен, — дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:
– Tavasszal elönti a víz ezeket az ocsmány épületeket. És tűzvész is kitörhet: az ácsok pipálnak, pedig forgács hever mindenfelé.90
90— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде — стружка.
Vaszilij, a tüdővészes pópa kontrázott neki:91
91Чахоточный поп Василий вторил ему;
– Homokra építenek.92
92— На песце строят.
– Gyári munkások sereglenek ide, kezdődik a részegeskedés, tolvajlás, kicsapongás.93
93— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.
A hatalmas testű, kerekre fölfúvódott, elhájasodott molnár és kocsmáros, Luka Barszkij, rekedt basszusán vigasztalta a többieket:94
94Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:
– Ahol több ember van, könnyebb megélni. Sebaj, csak dolgozzanak.95
95— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.
Nagyot nevettek a polgárok Nyikita Artamonovon, aki egy nagy négyszögben rekettyebokrokat vágott ki gyökerestül, egész nap zsíros iszapot merített a Vataraksából. Tőzeget vágott a mocsarasban, ég felé emelt púppal, taligában szállította oda, és fekete halmokban rakta szét a homokon.96
96Очень смешил горожан Никита Артамонов: он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.
– Konyhakertet tervez – találták el a polgárok. – Micsoda bolond! Hát meg lehet termékenyíteni a homokot?97
97— Огород затевает, — догадались горожане. — Экой дурак! Разве песок удобришь?
Napnyugtakor, amikor az Artamonovok libasorban – elöl az apa – átgázoltak a folyón, és annak zöldes vizére ráfeküdtek árnyékaik, Pomjalov odamutatott:98
98На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:
– Nézzétek, nézzétek, milyen árnyéka van a púposnak!99
99— Глядите, глядите, — стень-то какая у горбатого!
És mindnyájan látták, hogy Nyikita árnyéka, aki harmadiknak ment, szokatlanul reszkető és mintegy nehezebb fivérei hosszú árnyékánál. Egyszer, bőséges esőzés után, a folyó vize megáradt, és a púpos, aki hínárba akadt, vagy egy gödörbe lépett, eltűnt a víz alatt. A parton álló nézők mind vidáman fölkacagtak, csak Olgunyka Orlova, egy részeges órásmester tizen-három éves leánya kiáltott fel szánakozón:100
100И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:
– Jaj, jaj, belefullad!101
101— Ой, ой — утонет!
Valaki tarkón ütötte:102
102Ей дали подзатыльник}
– Ne ordíts feleslegesen.103
103— Не ори зря.
Alekszej, aki utolsónak ment, a víz alá bukott, megragadta bátyját, talpra állította, és amikor nedvesen, iszappal borítva kimásztak a partra, egyenesen a városi lakosok felé tartott, úgyhogy azok kitértek előle, és valaki félénken meg is jegyezte:104
104Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:
– Nézd csak a kis vadállatot…105
105— Ишь ты, звереныш..
– Nem szeretnek bennünket – mondta Pjotr, mire atyja, menet közben arcába tekintve, ezt felelte:106
106— Не любят нас, — заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:
– Adj nekik időt, majd megszeretnek.107
107— Дай срок — полюбят.
Nyikitát pedig leszidta:108
108И обругал Никиту:
– Te madárijesztő! Lábad elé nézz, ne nevettesd meg az embereket, nem élünk mások mulatságára. Te vásári komédiás!109
109— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не на смех жить, барабан!
Az Artamonovok senkivel sem barátkoztak. Háztartásukat egy tetőtől talpig feketébe öltözött, kövér öregasszony vezette, akinek feje fekete kendővel volt bekötve, melynek csücskei mint szarvak meredtek előre; keveset beszélt, nehezen forgó nyelvvel és érthetetlenül, mintha nem is orosz volna, tőle semmit sem lehetett megtudni az Artamonovokról.110
110Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.
– Szerzeteseknek tettetik magukat a rablók… Azt felfedezték, hogy az apa és a legidősebb fiú gyakran keresik föl a környékbeli falvakat, és rábeszélik a parasztokat, hogy lent termesszenek. Az egyik ilyen utazás alkalmával szökött katonák támadtak Ilja Artamonovra; egyet közülük az irhaszíjára akasztott kétfontos vasgolyóval megölt, a másodiknak betörte a fejét, a harmadik elmenekült. A járási rendőrfőnök megdicsérte tettéért, a szegény Ilja-parókia fiatal papja pedig azt a büntetést szabta a gyilkos-ságért, hogy negyven éjjelen keresztül imádkozzon a templomban.111
111— Монахами притворяются, разбойники… Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимыо за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.
Őszi estéken Nyikita a szentek életéből, az egyházatyák tanításaiból olvasott föl atyjának és fivéreinek, de az apa gyakran félbeszakította:112
112Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:
– Mély értelmű ez a bölcsesség; a mi eszünk nem foghatja föl. Napszámosok vagyunk, nem nekünk kell elmélkednünk ilyesmiről; mi az egyszerű dologra születtünk. A megboldogult Jurij herceg hétezer könyvet olvasott el, és annyira belemélyedt ezekbe a gondolatokba, hogy az Istenben való hitét is elvesztette. Az egész világot bejárta, megfordult mindegyik királynál; híres ember volt! De amikor posztógyárat alapított, kudarcot vallott vele. És bármibe fogott is, nem fizetődött ki. Így egész életében parasztsorban élt.113
113— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И — что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.
Amikor beszélt, tisztán ejtett ki minden szótagot, el-elgondolkodott utánuk, mintha maga is figyelt volna rájuk, majd újból oktatni kezdte gyermekeit.114
114Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:
– A ti sorotok nehéz lesz; ti magatok vagytok a magatok törvénye és védelme. Én nem a magam akarata szerint éltem, hanem amint parancsolták. És ha látom is: nem ezt kellene tenni, a dolgon nem változtathatok; nem rám tartozik, csak az uraságra. Nemcsak hogy cselekedni féltem saját eszem szerint, hanem még gondolkodni sem mertem, nehogy valamiképp összezavarjam a magam fölfogását az uraságéval. Hallod, Pjotr?115
115— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?
– Hallom.116
116— Слышу.
– Figyelj is, és értsd meg, mit mondok. Az ember él, és mintha nem is léteznék. Természetes, hogy a felelősség is kevesebb: nem a magad lábán jársz, kormányoznak. Felelősség nélkül élni könnyebb, de nincs sok értelme.117
117— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.
Néha két órát is beszélt, állandóan kérdezgetve, hallgatják-e a gyerekek. A kemencén hever, lelógatja lábát, s miközben ujjaival szakálla gyűrűit simogatja, sietség nélkül kovácsolja ki a szavak egyik láncszemét a másik után. A nagy, tiszta konyhára meleg sötétség borul; künn hóvihar fütyül, és simogatja selymesen az ablakot, vagy fagy ropog a kék hidegben.118
118Иногда он говорил час и два, всё спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и, не торопясь, кует звено за звеном цепи слов. В большой чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шёлково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз.
Pjotr az asztalnál ül egy faggyúgyertya előtt, papírokban lapozgat, halkan csattogtatja a számológép csontgolyóit; Alekszej segít neki, Nyikita meg vesszőkosarakat fon ügyes kézzel.119
119Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.
– Az uralkodó cár szabadságot adott nekünk. Meg kell érteni: mi a célja a felszabadításnak. Cél nélkül még a juhot sem engedik ki az akolból; itt pedig egy egész népet, ezrek ezreit engedték ki. Ez annyit jelent: az uralkodó megértette: az uraktól keveset lehet elvenni, maguk élnek föl mindent. Georgij herceg még a fölszabadítás előtt magától is ráeszmélt ugyanerre, és többször mondta nekem: a kényszermunkában nincsen köszönet. Most aztán megbíznak bennünk, hogy szabadon dolgozhassunk. Ezután a katona sem fogja huszonöt évig a fegyvert hordani, hanem menj csak, dolgozz! Most mindenkinek meg kell mutatnia, hogy mire képes. A nemességnek végórája ütött, most ti magatok vagytok nemesek, halljátok?120
120— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять:, в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне, — слышите?
Uljana Bajmakova majdnem három hónapot töltött a kolostorban, s mihelyt hazaérkezett, Artamonov már másnap megkérdezte:121
121Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:
– Hamarosan megtartjuk az esküvőt?122
122— Скоро свадьбу состроим?
Az asszony fölháborodott, és szeme haragtól szikrázott.123
123Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.
– Hova beszélsz; térj eszedre! Még fél év sem múlt el az apja halála óta, te pedig… Hát nem félsz a bűntől?124
124— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты… Али греха не знаешь?
Artamonov azonban szigorúan félbeszakította:125
125Но Артамонов строго остановил ее:
– Ebben semmi bűnt nem látok, napamasszony. A nagyurak különbet is csinálnak, és Isten mégis eltűri. A szükség kívánja így; Pjotrnak asszony kell a házhoz.126
126— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня — нужда; Петру хозяйка требуется.
Azután megkérdezte: mennyi pénze van a lánynak? Az asszony azt felelte:127
127Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:
– Ötszáz rubelnál több hozományt nem adok!128
128— Больше пятисот не дам за дочерью!
– Többet is fogsz adni – mondta meggyőződéssel és hidegvérrel a hatalmas paraszt, farkas-szemet nézve az asszonnyal. Az asztalnál ültek, egymással szemben; Artamonov könyökére támaszkodva, és mindkét keze ujjaival szakálla sűrű gyapjában játszadozva, az asszony összevont szemöldökkel és félősen kiegyenesedve. Jóval túl volt a harmincon, de sokkal fiatalabbnak látszott; pirospozsgás, telt arcában szigorúan világított szürkés, okos szeme. Artamonov fölállt, kiegyenesedett.129
129— Дашь и больше, — уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облоко-тясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.
– Szép vagy, Uljana Ivanovna.130
130— Красивая ты, Ульяна Ивановна.
– Van még valami mondanivalód? – kérdezte haragosan és gúnyosan az asszony.131
131— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.
– Egyéb semmi.132
132— Ничего не скажу.
Artamonov nem szívesen távozott, és kényszeredetten húzta maga után a lábát; Bajmakova, aki utánanézett, és közben a tükör jegét súrolta tekintetével, bosszúsan dünnyögte:133
133Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:
– Szakállas ördög. Belénk csimpaszkodott…134
134— Бес бородатый. Ввязался…
Minthogy úgy érezte, hogy veszély fenyegeti ettől az embertől, fölment leányához, de Natalja nem volt a szobájában. Amint az ablakon kinézett, meglátta az udvaron, a kapunál, Pjotrral.135
135Чувствуя себя в опасности перед этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр;
Bajmakova leszaladt, s a küszöbön megállva, a leányára kiáltott:136
136Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:
– Natalja… haza!137
137— Наталья — домой!
Pjotr üdvözölte.138
138Петр поклонился ей.
– Nincs rendjén, fiatalember, anyja nélkül beszélgetni egy leánnyal. A jövőben ez elő ne forduljon!139
139— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!
– Jegyesek vagyunk – emlékeztette Pjotr.140
140— Она мне нареченная, — напомнил Петр.
– Egyre megy; nekünk megvannak a magunk szokásai – felelt Bajmakova, de magában meg-kérdezte:141
141— Всё едино; у нас свои обычаи, — сказала Баймакова, но спросила себя:
„Miért haragudtam meg? Hogyne szerelmeskednének a fiatalok! Rosszul csele-kedtem. Mintha irigykednék leányomra.”142
142"Что это я рассердилась? Молодым да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери".
A szobában mégis erősen megcibálta Natalja haját, és megtiltotta neki, hogy négyszemközt beszéljen vőlegényével.143
143В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.
– Ha jegyesed is, azért még akár eső, akár hó, nem tudni, mi várható – mondta ridegen.144
144— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет, — сурово сказала она.
Homályos aggodalom zavarta gondolatait, és néhány nap múlva elment Jerdanszkajához, hogy megkérdezze tőle a jövőt; a golyvás, kövér, haranghoz hasonló javasasszonyhoz a város minden asszonya elhordta bűneit, gondját-baját.145
145Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, — к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.
– Nincs miről kártyát vetni – jelentette ki Jerdanszkaja -, megmondom egyenesen, lelkem: kapaszkodj ebbe az emberbe. Szemem nemhiába dülled ki, ismerem az embereket, átlátok rajtuk, mint a kártyáimon. Figyeld csak meg, milyen szerencsés keze van; minden dolga úgy forog, mint a megolajozott kerék, a mi parasztjainknak pedig csak a nyála csurog az irigy-ségtől. Nem, lelkem, ne félj tőle; nem róka-, hanem medvetermészet.146
146— Тут гадать не о чем, — сказала Ерданская, — я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, — я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты, гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.
– Éppen az a baj, hogy medvetermészet – hagyta helyben az özvegy, és fölsóhajtva elmondta a javasasszonynak:147
147— То-то что медведем, — согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:
– Félek; már az első pillanatban, amikor megkérte leányomat, megijedtem tőle. Egyszerre, mintha a felhőkből pottyant volna le ez az ismeretlen ember, és betolakodott a családomba. Elő szokott fordulni ilyesmi? Emlékszem, mondja; én pedig arcátlan, nagy szemét nézem, és minden szavára igennel felelek, mindenbe beleegyezem, mintha torkon ragadott volna.148
148— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, — испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал, никому неведом, и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.
– Ez azt jelenti: hisz erejében – magyarázta a bölcs ostyasütő asszony.149
149— Это значит: верит он силе своей, — объяснила премудрая просвирня.
Mindez azonban nem nyugtatta meg Bajmakovát, bár a javasasszony, amikor kikísérte a gyógyfüvek fojtó szagával telített szobájából, búcsúzásul még hozzátette:150
150Но всё это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:
– Ne feledd: a butáknak csak a mesékben van szerencséjük.151
151— Помни: дураки только в сказках удачливы…
Lelkesen dicsérte Artamonovot; oly hangosan és buzgón, hogy gyanús volt: talán megveszte-gették.152
152Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной.
Mennyire másként beszélt a magas, ráncos és száraz Matrjona Barszkaja:153
153А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:
– Az egész város sóhajtva sóhajtozik miattad, Uljana: hogy nem félsz ezektől a jöttmentektől! Jaj, vigyázz! Nemhiába púpos az egyik fiú, nagy bűne lehet a szüleinek, hogy torzszülöttként jött a világra…154
154— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился…
Nehéz volt a helyzete Bajmakov özvegyének, és mind gyakrabban verte meg a leányát, mi-közben maga is érezte, hogy ok nélkül haragszik reá. Igyekezett lehetőleg minél ritkábban látni lakóit; ám ezek az emberek mind gyakrabban toppantak útjába, aggodalommal árnyékolva be életét.155
155Трудно было вдове Баймаковой, и всё чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти всё чаще становились против ее, затемняя жизнь тревогой.
A tél észrevétlenül lopózott be: hirtelen zúdult a városra, süvítő szélviharokkal, erős fagyokkal, cukorszerű hóhegyeket ontott az utcákra és házakra, vattázott sapkákat borított a seregélydúcokra és templomtornyokra, fehér vaspáncéllal vonta be a folyókat és a mocsarak rozsdás vizét, s az Oka jegén megkezdődtek a városi polgárok ökölharcai a környékbeli falvak parasztjaival. Alekszej minden ünnepnap kiment a viaskodásra, és minden alkalommal elke-seredve, összeverve tért vissza.156
156Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.
– Mi az, Aljosa? – kérdezte Artamonov. – Az itteni falusi ökölvívók nyilván ügyesebbek a mieinknél?157
157— Что, Олеша? — спрашивал Артамонов. — Видно, здесь бойцы ловчее наших?
Alekszej, akinek ölyvszeme szikrázott, komoran hallgatott, miközben rézpénzzel vagy jégdarabokkal dörzsölte szét véraláfutásait; de Pjotr egyszer elárulta:158
158Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:
– Alekszej ügyesen viaskodik; a sajátjai, a városiak verik meg.159
159— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.
Ilja Artamonov az asztalra nehezedve kérdezte:160
160Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:
– Miért?161
161— За что?
– Nem szeretik.162
162— Не любят.
– Éppen őt?163
163— Его?
– Egyikünket sem.164
164— Всех нас, заедино.
Az apa olyat ütött öklével az asztalra, hogy a gyertya kiugrott tartójából, és elaludt; a sötétben üvöltés hangzott föl:165
165Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:
– Mit beszélsz nekem, mint valami lány, folyton szeretetről? Ezt a szót ne halljam többé!166
166— Что ты мне, словно девка, всё про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!
Nyikita meggyújtotta a gyertyát, és halkan megkockáztatta:167
167Зажигая свечу, Никита тихо сказал:
– Aljosának nem kellene az ökölviadalokra járnia.168
168— Не надо бы Олеше ходить на бои.
– Hogy az emberek nevessenek: Artamonov megijedt! Te csak hallgass, halálmadár! Taknyos!169
169— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.
Mindnyájukat lehordta, majd néhány nappal később, a vacsoránál, így szólt szerető dohogás-sal:170
170Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:
– Medvevadászatra kellene mennetek, gyerekek; jó mulatság. Georgij herceggel gyakran jártam a rjazanyi erdőkbe, és lándzsavégre kaptuk a komákat. Mulatságos dolog!171
171— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!
Lelkesen elmesélt néhány sikerült vadászkalandot, és egy hét múlva kiment Pjotrral meg Alekszejjel az erdőbe, ahol egy hatalmas, öreg medvét terített le. Azután a fivérek egyedül indultak útnak, és egy anyaállatot vertek föl, amely Alekszejről letépte bekecsét, fölszakította combját, de mégis legyűrték, és két bocsot hoztak magukkal a városba, a megölt medvét pedig kinn hagyták az erdőben a farkasok lakomájának.172
172Воодушевись, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро; братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.
– Nos, hogy viselkednek az Artamonovjaid? – kérdezték Bajmakovát a polgárok.173
173— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали Баймакову горожане.
– Megvannak.174
174— Ничего, хорошо.
– Télen a disznó békében marad – jegyezte meg Pomjalov.175
175— Зимой свинья смирна, — заметил Помялов.
Az özvegy szinte el sem akarta hinni magának, amikor tudatára ébredt, hogy az Artamonovok iránt megnyilvánuló ellenséges érzület egy idő óta őt is sérti, hogy lenézésük megbántja őt magát is. Látta, hogy ezek az Artamonovok józanul élnek, vállvetve és makacs kitartással végzik munkájukat, semmi rosszat sem lehet terhükre fölróni. Gondosan szemmel tartotta leányát és Pjotrt. Meggyőződött róla, hogy ez a szűkszavú, vállas legény korához képest szo-katlan komolysággal viselkedik, nem igyekszik valamilyen sötét sarokban Natalját megcsip-kedni, és illetlen szavakat sugdosni fülébe, ahogy a városi vőlegények szokták tenni. Még kissé nyugtalanította is Pjotrnak érthetetlen, száraz, de kíméletes, sőt talán féltékeny visel-kedése leányával szemben.176
176Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого неприметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.
„Nem lesz gyöngéd az újdonsült férj.”177
177"Не ласков будет муженек".
Egyszer azonban, mikor lefelé jött az emeletről, lent a pitvarban meghallotta leánya hangját:178
178Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:
– Megint medvevadászatra megy?179
179— Опять на медведя пойдете?
– Készülünk. Miért kérdi?180
180— Собираемся. А что?
– Veszélyes; Aljosát is megsebezte a vadállat.181
181— Опасно, Алешу-то задел зверь.
– Ő maga volt az oka; túlságosan heveskedett. Egyszóval, gondol rám?182
182— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?
– Magáról semmit sem mondtam.183
183— Я про вас ничего не сказала.
„Nézd csak a selymát – gondolta magában az anya, miközben elmosolyodott és fölsóhajtott. – A legény pedig nem sok vizet zavar…”184
184"Ишь ты, шельма, — подумала мать, улыбаясь и вздохнув. — А он — простак".
Ilja Artamonov mind makacsabbul ismételte:185
185Илья Артамонов всё настойчивее говорил ей:
– Siess a lakodalommal, különben maguk fognak előresietni.186
186— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.
Az asszony rádöbbent, hogy valóban sietnie kell: leánya éjszakánként rosszul aludt, és nem tudta rejtegetni, hogy testi vágy gyötri. Húsvétra újra elvitte a kolostorba; egy hónap múlva pedig, amikor visszatért, látta, hogy elhanyagolt kertjét rendbe hozták, az utakat kigyomlálták, a zuzmókat a fákról leszedték, a bogyós bokrokat megnyesték és felkötötték – és mindezt ügyes, hozzáértő kéz végezte. Amint egy ösvényen lement a folyóhoz, észrevette Nyikitát; a púpos a fonott kerítést javította, amelyet a tavaszi áradás alámosott. A térden alul érő, hosszú vászoningből szánalmasan bökődtek ki a púp csontjai, csaknem eltakarta a sima szőke hajú, ormótlan fejet; hogy a haj arcába ne hulljon, Nyikita egy nyírfaággal kötötte föl. Mint valami szürke folt a nedvtől duzzadó zöld lombok között, munkájába elmerült, önfeledt remetéhez hasonlított; meglendítve a napfényben ezüstként csillogó baltáját, ügyesen faragott ki egy cö-löpöt, és halkan, vékony leányhangon valami templomi éneket dúdolt. A fonott kerítés mögött zöldesen csillogott a selymes víz; mint fickándozó kárászok, játszottak benne a nap arany-színű, visszaverődő sugarai.187
187Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На Пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан, — и всё было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, — горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову в прямых светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-от-шелышка, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шёлковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.
– Isten segíts! – mondta az asszony, s magának is váratlan volt ez a kedvessége. Nyikita fölnézett rá kék szeme lágy fényével, és szelíden viszonozta a köszönést:188
188— Бог в помощь, — неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:
– Isten óvjon.189
189— Спаси бог.
– Te hoztad rendbe a kertet?190
190— Это ты сад убрал?
– Én.191
191— Я.
– Szépen megcsináltad. Szereted a kertet?192
192— Хорошо убрал. Любишь сады?
A fiú, térden állva, röviden elmondta, hogy kilencéves korában hercegura inasnak adta egy kertészhez, most pedig tizenkilenc éves.193
193Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать.
„Púpos, de úgy látszik, nem gonosz” – gondolta az asszony.194
194"Горбат, а будто не злой", — подумала женщина.
Este, amikor emeleti szobájában leányával teázott, Nyikita megjelent az ajtóban: egy csokor virág volt a kezében és mosoly a sárgás, csúnya, szomorú arcán.195
195Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.
– Fogadja el ezt a csokrot.196
196— Извольте принять букет.
– Mit jelentsen ez? – csodálkozott Bajmakova, miközben gyanakodva nézte az ízlésesen összeválogatott virágokat;197
197— Зачем это?(tm)удкзилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы.
Nyikita pedig megmagyarázta, hogy uraságainál minden reggel virágokat kellett vinnie a hercegnének.198
198Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.
– Ezért hát? – kérdezte Bajmakova, és büszkén fölvetette fejét, miközben kissé elpirult. – De talán csak nem hasonlítok a hercegnéhez? A hercegné bizonyára nagyon szép asszony.199
199— Вот как, — сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красазица?
– Hiszen maga is az.200
200— Так ведь и вы тоже.
Bajmakova még jobban elpirult, és azt gondolta:201
201Еще более покраснев, Баймакова подумала:
„Nem az apja tanította be erre?”202
202"Не отец ли научил его?"
– Nos, köszönöm a megtiszteltetést – mondta, de teára nem hívta meg Nyikitát; amikor pedig elment, fennhangon folytatta gondolatait:203
203— Ну, спасибо за почет, — сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:
– Szép a szeme; nem hasonló apjáéhoz, alighanem az anyjáé.204
204— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.
És fölsóhajtott:205
205И вздохнула.
– Nyilván a sors akarta, hogy velük éljünk.206
206— Видно — судьба нам с ними жить.
Nem nagyon igyekezett rávenni Artamonovot, hogy várjanak a lakodalommal őszig, amikor egy éve lesz férje halálának, de határozottan kijelentette neki:207
207Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:
– Te csak, uram, Ilja Vasziljevics, ne avatkozz be a dologba; hadd rendezzek el mindent a magunk módján, jól, ősi szokás szerint. Neked is csak hasznodra lesz: egyszerre bekerülsz legtekintélyesebb embereink közé, meg fognak ismerni.208
208— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить всё по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.
– Na – bődült el dölyfösen Artamonov -, anélkül is meglátnak már messziről.209
209— Ну, — горделиво замычал Артамонов, — меня и без этого издали видно.
Az asszony, akit sértett ez az önhittség, megjegyezte:210
210Обиженная его заносчивостью, она сказала:
– Téged itt nem szeretnek.211
211— Тебя здесь не любят.
– Úgy hát félni fognak tőlem.212
212— Ну, бояться станут.
És elmosolyodva vonogatta vállát:213
213И, ухмыляясь, пожав плечами:
– Pjotr is mindig a szeretetről fuvolázik. Furcsa emberek vagytok…214
214— Вот и Петр тоже всё про любовь поет. Чудаки вы…
– De rám is kijut ebből a nemszeretésből.215
215— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.
– Ne nyugtalankodj, napamasszony!216
216— Ты, сватья, не беспокойся!
Artamonov fölemelte hosszú kezét, és úgy ökölbe szorította ujjait, hogy vérvörösek lettek.217
217Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.
– Értek hozzá, hogy megtörjem az embereket; körülöttem nem ficánkolhatnak sokáig. Meg-vagyok szeretet nélkül is…218
218— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови…
Az asszony hallgatott, és félő nyugtalansággal gondolta magában:219
219Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:
„Micsoda vadállat!”220
220"Экой зверь".
Egy szép napon azután hangos lett a vendégszerető ház Natalja barátnőitől, a város legelső családjainak leányaitól. Fehér fátyolszövetből és finom vászonból való, a csukló körül csipkés, labdaujjas ingüket mordvin hímzésű selyemmel szegett, pompás családi brokátszarafán takarja; lábukra kecske- és szattyánbőr cipellőt húznak; hosszú hajuk szalaggal van befonva. A menyasszony nehéz ezüstbrokát szarafánban fuldoklik, amelyet nyakától aljáig áttört mintás, aranyozott gombok díszítenek; vállán aranybrokát gallér, hajában fehér és kék szalagok. Mozdulatlanná dermedve ül az ajtó melletti sarokban, s mialatt csipkés keszkenőjével izzadt arcát törölgeti, kedvesen csengő hangon szólózik:221
221И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь, — в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно "стиховодит":
Rétek földjét, buja földjét,222
222По лугам, по зелены-им,
Mezők ékét, virág kékjét,223
223По цветам, по лазоревым,
Tavaszi ár lepi, mossa,224
224Разлилася вода вешняя,
Hideg vizek zavarossa…225
225Студена вода, ой, мутная…
Barátnői dallamos karban kapják föl a leánypanasz elhaló sóhaját:226
226Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:
Fiatal lányt, engem küldtek,227
227Посылают меня, девицу,
Vizet hordjak, engem küldtek,228
228Посылают меня по воду,
Meztélláb is, cipő nélkül229
229Меня босу, необутую,
Jaj, csupaszon, ruha nélkül…230
230Ой, нагую, неодетую…
Alekszej, aki elbújt a leányok tömegében, hahotázik, és felkiált:231
231Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:
– Ez aztán nagyszerű dal! Begyömöszöltek benneteket, leányok, brokátba, mint valami pulykát pléhvödörbe, és azt éneklitek: csupaszon, ruha nélkül!232
232— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!
Nyikita a menyasszony közelében ül; új, kék zekéje torzan és nevetségesen fölcsúszott púpjáról a tarkójára, kék szemét tágra mereszti, és oly különös kifejezéssel nézi a lányt, mintha attól félne, hogy az tüstént szétfoszlik, eltűnik. Az ajtót egészen betölti testével Matrjona Barszkaja; ott áll, a szemét forgatja, és mély basszusán búgja:233
233Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка-уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:
– Nem énekeltek elég panaszosan, leányok.234
234— Не жалобно поете, девицы.
Néhány széles lólépést tesz, és szigorú oktatásba kezd, hogyan kell régi módra énekelni, milyen remegéssel kell a házasságra készülni.235
235Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.
– A közmondás azt tartja: „a férj – kőfal”. Tudjátok meg: erős a fal, nem lehet áttörni, és magas, nem lehet átugrani.236
236— Сказано: "За мужем — как за каменной стеной", так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.
A leányok azonban alig hallgatnak rá; a szobában nagy a tolongás, forró a levegő, félretolják a vénasszonyt, és kiszaladnak az udvarba, a kertbe. Mint méh a virágok között, olyan köztük Alekszej aranysárga selyemingében és bársonynadrágjában; hangos és vidám, mintha részeg volna.237
237Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шёлковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.
Barszkaja sértődötten lebiggyeszti vastag ajkát, kimereszti szemét, elöl magasra fölhúzza szövetszoknyája alját, és sűrű füstfelhőként felnyomul az emeletre, Uljanához, akinek prófétaszerűen mondja:238
238Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:
– Nagyon vidám a lányod; nem ez a szabály, nem ez a szokás. Vidám kezdetnek rossz a vége!239
239— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!
Bajmakova egy megvasalt, nagy láda előtt térdel, és gondterhesen keresgél benne; körülötte a padlón, az ágyon szövet-, taft- és „moszkvai vörös” kartondarabok, kasmírsálak, szalagok, hímzett törülközők hevernek szanaszét, mint valami vásári bódéban. Széles napsugárcsík hull az élénk szövetekre, amelyek szivárványszínben égnek, akárcsak a felhő az esti pírban.240
240Баймакова озабоченно роется в большом кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг ее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца; широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.
– Nincs rendjén, hogy a vőlegény a házasság előtt a menyasszony házában lakjon; az Arta-monovoknak ki kellett volna költözniük…241
241— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым…
– Szóltál volna előbb; most már késő erről beszélni – dohogja Uljana, és a láda fölé hajol, hogy elrejtse fájdalmas arcát, de az öblös hang folytatja:242
242— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, — ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:
– Rólad az a hír járja, hogy okos asszony vagy; ezért hallgattam. Azt hittem, magad is kitalá-lod. Hogy mit törődöm vele? Ami engem illet, megmondom az igazat, ha nem is fogadják meg. Isten számon tartja.243
243— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне — что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут — господь зачтет.
Barszkaja úgy áll, mint egy szobor, és a feje mozdulatlan, akár egy bölcsességgel színültig telt kehely; be sem várva a választ, kilép az ajtón, Uljana pedig, aki ott térdel a szövetek színes tüzében, vágyakozással és rettegéssel suttogja maga elé:244
244Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:
– Uram, segíts! Ne fossz meg eszemtől.245
245— Господи — помоги! Не лиши разума.
Az ajtóban újra csoszogás hallatszik; az asszony sietve a ládába hajol, hogy könnyeit elrejtse. Nyikita áll előtte:246
246Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:
– Natalja Jevszevna kérdezteti, nem kell-e segíteni valamit.247
247— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.
– Köszönöm, kedves…248
248— Спасибо, милый…
– A konyhában Olgunyka Orlova magára döntötte a mézet.249
249— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.
– Mit nem mondasz?! Okos kislány, jó menyasszony lenne számodra…250
250— Да — что ты? Умненькая девчоночка, — вот бы тебе невеста…
– Ki jönne hozzám…251
251— Кто пойдет за меня…
A kertben pedig ott ül Ilja Artamonov és Gavrila Barszkij, a menyasszony keresztapja, meg Pomjalov, aztán Zsityejkin, a kifejezéstelen szemű bőrkereskedő és Voroponov, a kocsigyártó; ott ülnek, és söröznek a hársfa alatti kerek asztalnál. Pjotr, akinek sötét haját vastag olajréteg fedi, a fa törzséhez támaszkodik, és tisztelettudóan hallgatja az idősebbek beszélgetését.252
252А в саду, под липой, за круглым столом сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.
– Nálatok mások a szokások – mondja az apja elgondolkozva. Pomjalov dicsekedni kezd:253
253— Обычаи у вас другие, — задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:
– Hja, tősgyökeres fajta vagyunk. Nagy nép az orosz!254
254— Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!
– Mi sem vagyunk szedett-vedettek.255
255— И мы — не пристяжные.
– Szokásaink ősrégiek…256
256— Обычаи у нас древние…
– Sok bennük a mordvin, csuvas…257
257— Мордвы много, чуваш…
Sikoltozva és nevetgélve, egymást lökve-taszigálva szaladnak le a leányok a kertbe, és mint valami tarka szarafánkoszorú, körülállják az asztalt. Belekezdenek az üdvözlő énekbe:258
258С визгом и смехом, толкаясь, вбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:
A dicső örömapának,259
259Ой, свату великому,
Vasziljevics Iljának Hőn kívánjuk:260
260Да Илье-то бы Васильевичу,
Ha az első lépcsőre lép – lábát törje,261
261На ступень ступить — нога сломить,
Másodikon – másik lábát,262
262На другу ступить — друга сломить,
Harmadikon – nyakát törje.263
263А на третью — голова свернуть.
– Ez aztán szép üdvözlés! – kiáltott föl csodálkozva Artamonov, és Pjotr felé fordult, aki óvatosan elmosolyodva a leányokat nézte, és fülcimpáját húzogatta.264
264— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, — Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.
– Csak hallgasd tovább! – tanácsolta Barszkij kacagva.265
265— А ты — слушай! — советует Барский и хохочет.
Még kevés is, úgy találjuk266
266Того мало свату нашему,
A dicső örömapának,267
267Да похитчику девичьему…
Szűzleány elrablójának…268
268#
– Még kevés is? – visszhangozta ingerülten Artamonov, s látható zavarában ujjaival dobolt az asztalon.269
269— Еще мало? — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу.
És a leányok teli tüdőből éneklik:270
270А девицы яростно поют:
Ekevashoz csapjanak271
271С хором бы тя о борону,
Sziklákról gurítsanak,272
272Да с горы бы тя о каменье,
Hogy bennünket meg ne csalhass -273
273Чтобы ты нас не обманывал,
Ne dicsérhess, magasztalhass274
274Не хвалил бы, не нахваливал Чужедальние стороны,
Messzi-messzi mese-tájat,275
275Нелюдимые слободы,
Amit még madár se látott,276
276— Они горем насеяны,
Bánattal van az kirakva,277
277Да слезами поливаны..,
A göröngyét könny itatja…278
278#
– Erre lyukadtunk ki? – kiáltott föl sértődötten Artamonov. – Pedig én, lányok, ne haragud-jatok, mégiscsak dicsérem a magam vidékét: nálunk a szokások finomabbak, a nép szívesebb. Még közmondás is van róla: „A Szvapának és az Uszozsának a Szejmbe van a folyása: hál’ istennek, hogy nem az Okába!”279
279— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов. — Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: "Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, боже, — не в Оку!"
– Várj, még nem ismersz bennünket – mondta félig dicsekedőn, félig fenyegetőn Barszkij. – De most ajándékozd meg a lányokat!280
280— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас, — не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. — Ну, одари девиц!
– Mennyit adjak vajon?281
281— Сколько ж им дать?
– Amennyit nem sajnálsz.282
282— Сколько душе не жалко.
De amikor Artamonov két ezüstrubelt adott a leányoknak, Pomjalov haragosan megjegyezte:283
283Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:
– Bőven adsz; pénzed fitogtatod.284
284— Широко даешь, бахвалишься!
– No, nektek is nehéz a kedvetekre cselekedni! – kiáltott Ilja ugyancsak hangosan, mire Barszkij fülsiketítő kacagásba tört ki, Zsityejkin pedig gyöngyöző és éles nevetésbe kezdett.285
285— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.
A leánybúcsúztató hajnalig tartott, a vendégek elszéledtek, a háziak már mind aludtak. Artamonov Pjotrral és Nyikitával a kertben ült; tekintetét körbejáratta, és szemével a rózsás felhőket tapogatta, így szólt halkan, szakállát simogatva:286
286Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:
– Fanyar fajta. Nem szíves emberek. Te aztán, Petruha, csak fogadj szót mindenben, amit az anyós tanácsol; ha üres asszonyfecsegés, akkor is meg kell tenned! Alekszej a lányokat kísérte haza? A lányok kedvelik, a legények nem szívelik. Barszkij kölyke ellenségesen nézi… no-no igen! Te, Nyikita légy kedvesebb, értesz hozzá. Szolgálj gittül atyádnak; ahol repedés támad utánam, tömd be.287
287— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй всё, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского… н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу, замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.
Fél szemmel a fából készült, nagy söröskancsóba sandított, aztán mogorván folytatta:288
288Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:
– Mindent kihabzsoltak; isznak, mint a gödény. Mire gondolsz, Pjotr?289
289— Всё вылакали; пыот, как лошади. Что думаешь, Петр?
A fiú a selyemövet, menyasszonya ajándékát babrálta, és halkan felelte:290
290Перебирая в руках шёлковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:
– Falun az élet egyszerűbb, nyugalmasabb.291
291— В деревне — проще, спокойнее жить.
– Hát aztán… Mi egyszerűbb, mint a napot átaludni…292
292— Ну… Чего проще, коли день проспал…
– Halogatják a lakodalmat…293
293— Тянут они со свадьбой.
– Tűrj egy keveset.294
294— Потерпи.
De végül fölvirradt Pjotr nagy és nehéz napja is. A tisztaszoba ajtó melletti sarkában ül, és tud-ja, hogy szemöldöke komoran összehúzódott, homloka ráncokba szalad, érzi, hogy ez visszás, nem vet jó fényt rá menyasszonya szemében, és mégsem tudja szemöldökét kisimítani, mintha erős cérnával volna összevarrva. Mialatt mogorván végigméri a vendégeket, megrázza fürtjeit, amelyekből komló hull alá az asztalra és Natalja menyasszonyi fátylára. A lány is szomorúan hajtja le fejét, fáradtan hunyja be szemét, nagyon halvány, ijedt, mint egy kisgyerek, és remeg szégyenében.295
295И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.
– Keserű! – ordítják huszadszor, vörös, szőrös, fogaikat vicsorgató pofák.296
296— Горько! — в двадцатый раз ревут красные волосатые рожи с оскаленными зубами.
Pjotr feléje fordul, mint egy farkas, és nyakát meg se mozdítva, kissé fölemeli Natalja fátylát; ajka száraz, orrával arcába túr, érzi a leány bőrének atlaszhidegét, válla félénk remegését, saj-nálja Natalját, és ő is szégyelli magát, az ittas emberek szűk gyűrűje pedig tovább ordítozik:297
297Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:
– Ügyetlen a legény!298
298— Не умеешь, парень!
– Az ajka a cél!299
299— В губы цель!
– Eh, én ugyan megcsókolnám…300
300— Эх, я бы вот поцеловал…
Egy részeg női hang rikácsol:301
301Пьяный женский голос визжит:
– Engedjetek, megcsókolom!302
302— Я те поцелую!
– Keserű! – bömböli Barszkij.303
303— Горько! — рычит Барский.
Pjotr összeharapja fogát, és a leány nedves, remegő ajkához hajol; Natalja falfehér, s mintha egész teste olvadna, akár a felhő a napon. Mindketten éhesek: tegnap óta nem kaptak enni; az izgalomtól, a szeszes italok orrfacsaró szagától és két pohár pezsgő cimljanszki bortól Pjotr úgy érzi magát, mintha részeg volna, és attól fél, hogy a fiatalasszony észreveszi rajta. Minden hullámzik körülötte, és hol egyetlen tarka foltba folyik össze, hol meg ellenszenves arcok vörös hólyagjaiba ömlik szét minden irányban. A fiú könyörgő tekintettel és haragosan néz apjára: Ilja Artamonov Bajmakova kipirult arcába mered, és felborzolt hajjal, tüzesen kiáltja:304
304Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Пётр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Всё вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов, встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:
– Napamasszony, koccintsunk egy pohárka mézessel! A mézes olyan édes itt, akár a házi-asszony…305
305— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок…
Az özvegy kinyújtja fehér, gömbölyű karját, színes kövekkel kirakott arany karperece csillog a napfényben, magas keblén gyöngysor szivárványlik. Ő is sokat ivott; szürke szemében epedő mosoly ül, félig kinyílt ajka csábítóan remeg; miután koccintottak, fölhajtja poharát, és biccent fejével az örömapa felé, aki megrázza kócos sörényét, és elragadtatással ordítja:306
306Она протягивает круглую белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:
– Te aztán tudod, mi az illem, napamasszony! Akár egy hercegnő; verjen meg az Isten, ha nem igaz!307
307— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!
Pjotr valahogyan érzi apja viselkedésének fonákságát; a vendégek részeg ordítozásából világosan kihallja Pomjalov csípős megjegyzéseit, Barszkaja dörgő hangú szemrehányásait, Zsityejkin éles, rövid nevetését.308
308Петр смутно понимает, что отец не ладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.
„Nem lakodalom, bíráskodás” – gondolja magában, azután ezt hallja:309
309"Не свадьба, а — суд", — думает он и слышит:
– Látjátok, hogyan néz az ördögfajzat Uljanára? Jaj, jaj!310
310— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!
– Lesz itt még egy lakodalom, csakhogy papok nélkül…311
311— Быть еще свадьбе, только — без попов…
Ezek a szavak egy pillanatra beleragadnak fülébe, de tüstént megfeledkezik róluk, mikor Natalja térde vagy könyöke hozzáér, és egész testében nyugtalan vágyódás ébred. Igyekszik nem nézni rá, fejét mozdulatlanul tartja, de nem tud uralkodni szemén, amely makacsul a leány felé sandít.312
312Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем теле тревожное томление. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.
– Mikor lesz már vége? – kérdi súgva, és Natalja ugyanúgy feleli:313
313— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья так же отвечает:
– Nem tudom.314
314— Не знаю.
– Szégyellem magam…315
315— Стыдно…
– Én is – hallja, és örül, hogy a fiatalasszony ugyanazt érzi, amit ő.316
316— Да, — слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.
Alekszej a leányok között van, akik a kertben mulatnak; Nyikita egy hosszú pópa mellett ül, akinek nedves a szakálla, és sárgaréz szemek fénylenek himlőhelyes arcában. Az udvarról és utcáról kíváncsiak néznek be a tárt ablakon; a fejek tucatjai mozognak ide-oda a kék levegő-ben, és cserélik föl egymást minden pillanatban; nyitott szájak suttognak, sziszegnek, kiabál-nak; az ablakok, mintha zsákok volnának, amelyekből ezek a lármás fejek, akárcsak dinnyék, mindjárt be fognak gurulni a szobába. Különösen hat Nyikitára egy földművesnek, Tyihon Vjalovnak kiálló pofacsontú, sűrű, rőt szakállú, piros foltos arca. Első pillanatra színtelennek látszó szeme különösen villózik, de csak a pupillák hunyorognak, maguk a szempillák moz-dulatlanok. És mozdulatlanok a keskeny száj vékony, makacsul összeszorított ajkai is, ame-lyeket csak alig-alig fed a göndör bajusz; a fülek pedig csúnyán hozzátapadnak a koponyához. Vjalov mellével rádőlt az ablakpárkányra, és nem kiabált, nem szitkozódott, amikor mások megkísérelték ellökni helyéről; vállának és könyökének könnyed rándításával rázta le magáról a tolakodókat. Válla csapott és gömbölyű volt, nyaka elrejtőzött benne, és feje mintegy köz-vetlenül melléből nőtt ki: ő is púposnak látszott, és Nyikita valami rokonszenveset, jót olvasott arcában.317
317Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.
Egy kancsal legény egyszerre csak erősen beleütött egy dobba, és ujját keményen végighúzta bőrén; a dob búgni, döngeni kezdett, s a menyasszony gömbölyű, göndör hajú vőfélye, Sztye-pasa Barszkij megperdült a szoba közepén, nagyot dobbantott, és felkiáltott a zene ütemére:318
318Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:
Hej, leányok, álnokok,319
319Эй девицы-супротивницы,
Ravasz selymák, táncosok,320
320Хороводницы, затейницы!
Cseng a pénz a zsebemben,321
321У меня ли густо денежки звенят,
Ide, aki szeret engem!322
322Выходите, что ли, супроти меня!
Atyja kifeszítette óriás alakját, és elbődült:323
323Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:
– Sztyopka! Ne hozz szégyent a városra! Mutasd meg ezeknek a csibészeknek!324
324— Степка! Не выдай город, покажи курятам!
Ilja Artamonov fölugrott, feje borzas volt, mint a kályhaseprő. Állát fölszegte, arcát vérhullám öntötte el, orra parázspiros lett, és belekiabálta Barszkij arcába:325
325Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:
– Nem csibészek vagyunk nektek, hanem kakasok! Majd meglátjuk, ki marad fölül a táncban! Aljosa!326
326— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!
Alekszej, akinek arca úgy ragyogott, mintha lakkal volna bekenve, mosolyogva mérte végig a drjomovi táncost; majd hirtelen elsápadva, utolérhetetlen gyorsasággal forogni kezdett, s közben leányosan föl-fölsikoltott.327
327Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.
– Nem tudja énekkel kísérni magát! – kiáltották a drjomoviak, és tüstént fölhangzott Artamo-nov kétségbeesett üvöltése:328
328— Присловья не знает! — крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:
– Aljoska, megöllek!329
329— Олешка — убью!
Alekszej, meg sem állva, két ujját szájába dugta, fülsiketítően füttyentett, és csengő hangon rákezdte, tisztán kísérve lábával az ütemet:330
330Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:
Az uraság Nyikoláj331
331У барина, у Мокея,
Szavát leste öt lakáj;332
332Было пятеро лакеев,
Ma már ez a Nyikoláj333
333Ныне барин Мокей,
Jómaga is csak lakáj!334
334Сам таков же лакей!
– Nesztek! – ordította győzelemittasan Artamonov.335
335— Нате! — победоносно рявкнул Артамонов.
– Ohó! – kiáltott föl a pópa sokatmondóan, s mutatóujját fölemelve, fejét csóválta.336
336— Ого! — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.
– Alekszej túltesz a tiéteken – mondja Pjotr Nataljának, aki félénken felelt:337
337— Алексей перепляшет вашего, — сказал Петр Наталье, — она робко ответила:
– Könnyebb a másiknál.338
338— Легкий.
Az apák úgy uszították gyermekeiket, mint viaskodó kakasokat; félig ittasan, váll váll mellett álltak; az egyik rengeteg testű, de esetlen, akár egy tízpudos zaboszsák, és a szemhéja alatt, a piros, keskeny résekből bőven folynak a részeg lelkesedés könnyei; a másik minden izmát megfeszíti, mintha ugrásra készülne, ide-oda hadonászik, és combját simogatja hosszú kezével, szeme – egy őrülté, Pjotr, amikor látta, hogy apja szakálla mozog a pofacsontok körül, erre gondolt:339
339Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один — огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:
„Fogát csikorgatja. Mindjárt lesújt valakire…”340
340"Зубами скрипит… Ударит кого-нибудь сейчас…"
– Siralmasan táncol az Artamonov fiú – hallatszik Matrjona Barszkaja trombitahangja. – Figurák nélkül táncol! Szegényesen!341
341— Охально пляшет артамоиовский! — слышен трубный голос Матрены Барской. — Не фигурно пляшет! Бедно!
Ilja Artamonov belekacag az asszony sötét, serpenyőkerek arcába és széles orrába – Alekszej győzött, Barszkijék fia tántorogva megy az ajtó felé -, majd durván megrántja Bajmakova karját, és parancsolóan mondja:342
342Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковорода, лицо ее, в широкий нос, — Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:
– Nosza, napamasszony, járd velem.343
343— Ну-тко, сватья, выходи!
Bajmakova elsápad, védekezni próbál szabadon maradt karjával, és haragosan, zavartan tilta-kozik:344
344Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:
– Hova gondolsz? Táncolni az én helyemben?!345
345— Что ты! Али мне вместно, что ты?
A vendégek elnémultak és mosolyognak; Pomjalov sokatmondó pillantást vált Barszkajával, és szavai zsírként sisteregnek:346
346Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, маслено шипят ее слова:
– Ugyan, semmi! Csak vigasztalódj, Uljana, perdülj táncra! Az Úr megbocsát…347
347— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит…
– A bűnt magamra veszem! – kiáltja Artamonov.348
348— Грех — на меня! — кричит Артамонов.
Mintha hirtelen kijózanodott volna, összeráncolja homlokát, és előrelép, akárcsak viaskodásra indulna – mintha nem is a saját akarata lenne ura lábainak. Bajmakovát feléje taszítják, lába megbicsaklik, a kissé ittas asszony megtántorodik; de kiegyenesedik, fölszegi fejét, és meg-kezdi a kört. Pjotr hallja az ámult suttogást:349
349Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу, — Петр услышал изумленный шёпот:
– Szentséges atyám! Férje egy éve sem nyugszik a földben, s már kiházasította leányát, és maga is táncol!350
350— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!
Pjotr nem néz a feleségére, de tudja, hogy röstelkedik anyja miatt, és maga elé dünnyögi:351
351Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:
– Nem kellene apának táncolnia.352
352— Не надо бы отцу плясать.
– És anyának sem kellene – feleli halkan és szomorúan Natalja, aki egy padon áll, és a fejeken keresztül nézi a szoros embergyűrűt; most megszédül egy kissé, és belekapaszkodik férje vállába.353
353— И матушке не надо бы, — ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.
– Halkabban! – mondja az gyengéden, mialatt erősen tartja a fiatalasszonyt könyökénél.354
354— Тише! — сказал он ласково, поддержав ее за локоть.
A nyitott ablakon keresztül, a nézők feje fölött beömlött az esti pír; ebben a vöröses fényben keringtek a táncosok, akár a vakok. A kertben, az udvaron, az utcán kacagtak, kiáltoztak; a fülledt szoba fokozatosan elcsendesedett. A dob erősen megfeszített bőre tompán rezgett, a harmonika nyekergett. A legények és leányok szűk gyűrűjében, mintha égéstől sebesek volná-nak, továbbra is görcsösen dobálta magát a táncospár; a leányok és legények némán, komolyan figyelték a táncukat, mint valami szokatlanul fontos cselekményt. Az idősebb vendégek egy része elhagyta a szobát, s csak a kábultak, a mozdulatlanul részegek maradtak helyükön.355
355В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось всё тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц всё еще, как обожженная, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.
Artamonov dobbantott és megállt:356
356Артамонов, топнув, остановился:
– Na, alaposan kifárasztottál, Uljana Ivanovna!357
357— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!
Az asszony összerázkódott, és hirtelen, mint valami fal előtt, ő is állva maradt; majd körben meghajolt mindenki felé, és ezt mondta:358
358Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как предстеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:
– Ne szóljatok meg érte.359
359— Не обессудьте.
Kendőjével legyezgetve magát, azonnal kiment a szobából, és Barszkaja tolakodott föl helyettesítésére:360
360Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:
– Válasszátok szét a fiatal párt! Nosza, Pjotr, gyere ide; vőfélyek, fogjátok karon!361
361— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки, — ведите его под руки!
Az apa félretolta a násznagyokat, és hosszú, nehéz kezét fia vállára tette:362
362Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:
– Menj hát; adjon Isten boldogságot! Öleljük meg egymást!363
363— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!
Eltaszította magától Pjotrt, akit most a vőfélyek ragadtak meg karjánál; a menet élén Barszkaja lépdelt, és maga elé mormogta, ki-kiköpve minden irányba:364
364Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны.
– Piha, piha! Se betegség, se bosszúság, se irigység, se aljasság, piha! Tűz és víz, kellő időre, ne csapásként, szerencsére!365
365— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — вовремя, не на беду, на счастье!
Amikor Pjotr belépett mögötte Natalja szobájába, ahol díszes ágy várta, a vénasszony nagyo-kat fújva leült egy székre a szoba közepén.366
366Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.
– Figyelj ide, és jegyezd meg jól! – mondta ünnepélyesen. – Itt van két félrubeles; tedd a csiz-mádba, a sarkad alá; amikor Natalja bejön, letérdel előtted, és le akarja húzni a csizmát, ne hagyd…367
367— Слушай да — не забудь! — торжественно говорила она. — Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, — ты ей не давай…
– Mire jó mindez? – kérdezte mogorván Pjotr.368
368— Зачем это? — угрюмо спросил Петр.
– Semmi közöd hozzá. Háromízben ne hagyd, de negyedszerre engedd meg; mikor aztán az asszony háromszor megcsókol, add neki a félrubeleseket, és mondd ezeket: neked ajándéko-zom, rabnőm, végzetem! El ne felejtsd! Aztán vetkőzz le, és feküdj háttal az asszony felé, aki kérlelni fog, hogy veled tölthesse az éjszakát. Te azonban hallgass; csak harmadszorra nyújts neki kezet, megértetted? Aztán pedig…369
369— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку, — понял? Ну, потом…
Pjotr elámulva nézett oktatója sötét, széles arcába, aki táguló orrlyukakkal és ajkát nyaldosva törülgette kövér állát és nyakát kendőjével, majd ellentmondást nem tűrő hangon, minden szót élesen hangsúlyozva folytatta a durva, szemérmetlen felvilágosítást. Búcsúzóul még megismé-telte:370
370Петр изумленно взглянул в темное широкое лицо наставницы; раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова. Повторив на прощанье:
– Sikításnak ne higgy, könnyeknek ne higgy – és dülöngélve kimászott a szobából, és részeg-szag maradt vissza utána. Pjotrt erre már dühroham fogta el: összeharapott foggal, mintha attól félne, hogy sírva fakad valami nagy bánattól, amely torkát fojtogatja: letépte lábáról, és az ágy alá hajította csizmáit, gyorsan levetkőzött, s mintha lóra pattanna, az ágyba vetette magát.371
371"Крику — не верь, слезам — не верь", — она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева, — сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.
– A vén boszorkány…372
372— Черти болотные…
A puha ágyban nagyon melege volt; leugrott a padlóra, az ablakhoz lépett, kitárta; a kertből ittas hangzavar, kacagás, leánysikoltozás hangzott fel; a kékes szürkületben, a fák között, fekete emberi alakok imbolyogtak. A Nyikola-templom harangtornyának csúcsa rézujj gyanánt döfött az égbe, kereszt nem volt rajta, levették, hogy bearanyozzák. A háztetők mögött szomorúan fénylett az Oka, fölötte egy darab hold olvadozott; távolabb mint fekete hóbuckák feküdtek a végtelen erdők. Eszébe jutott egy másik föld, az aranyos szántóföldek térsége, és fölsóhajtott; a lépcsőkön léptek kopogtak, vihogás hallatszott. Gyorsan visszabújt az ágyba. Az ajtó kinyílt, selyemszalagok suhogtak, cipellők nyikorogtak, valaki föl-fölzokogva sírt, a zárjába tolt retesz megcsörrent. Pjotr óvatosan fölemelte fejét: az ajtónál, a félhomályban egy fehér alak állt, és szabályos időközökben széttárta karját, miközben csaknem a földig hajlon-gott.373
373В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму, — из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль Никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля — просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шёлк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.
„Imádkozik. Én nem is imádkoztam.”374
374"Молится. А я — не молился",
De nem volt kedve imádkozni.375
375Но молиться — не хотелось.
– Natalja – kezdte halkan -, ne féljen. Magam is félek. Agyon kínoztak.376
376— Наталья Евсеевна, — тихонько заговорил он, — вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.
Mindkét kezével haját simogatta, és fülcimpáját húzogatta, majd tovább dünnyögött:377
377Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:
– Nincs szükség semmi csizmalehúzásra és más effélére. Badarság az egész. Nekem a szívem sajog. Barszkaja pedig a bolondot járatja velünk. Ne sírjon.378
378— Ничего этого не надо — сапоги снимать и всё. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.
Natalja óvatosan, oldalvást, férje felé fordulva, az ablakhoz lépett, és halkan megszólalt:379
379Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:
– Még vigadnak.380
380— Гуляют еще.
– Igen.381
381— Да.
Mindketten fáradtak voltak, mindketten féltek valamitől, egyikük sem tudta elhatározni magát, hogy a másikhoz közelítsen, és még sokáig váltottak céltalan szavakat. Virradatkor megreccsentek a lépcsők, valaki tapogatózni kezdett a falon; Natalja az ajtóhoz sietett.382
382Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.
– Barszkaját ne engedje be – súgta oda Pjotr.383
383— Барскую не пускайте, — шепнул Петр.
– Anya van itt – mondta Natalja, és kiment; Pjotr fölült az ágyban, leeresztette lábát a padlóra, és kedvetlenül, szomorúan gondolta magában:384
384— Это — матушка, — сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:
„Fonákul viselkedtem, gyáva vagyok, ki fog nevetni, csak várok…”385
385"Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь…"
Az ajtó kinyílt, és Natalja ezt mondta:386
386Дверь открылась, Наталья тихо сказала:
– Anya hívja.387
387— Матушка зовет.
A kályhához támaszkodott, és csaknem láthatatlanná vált a fehér cserepeken; Pjotr kilépett, és a sötétben Bajmakova sértődött, ijedt, forró suttogása csapott arcába:388
388Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шёпот Баймаковой:
– Mit csinálsz, Pjotr Iljics, mi van veled? Szégyenbe akarsz hozni bennünket? Hiszen közeledik a reggel, nemsokára itt lesznek, hogy fölkeltsenek benneteket… az embereknek meg kell mutatnom a nászinget, hogy megbizonyosodjanak: leányom tisztességes!389
389— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты — опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!
Míg beszélt, egyik kezével Pjotr vállát fogta, a másikkal eltaszította magától, és fölháborodva kérdezte:390
390Говоря, она одною рукой держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:
– Mit jelentsen ez? Erőd nincs, kedved nincs? Ne rémíts, ne hallgass…391
391— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи…
Pjotr tompán felelt:392
392Петр глухо сказал?
– Sajnálom Natalját. Félek.393
393— Жалко ее. Боязно.
Nem látta anyósa arcát, de úgy tetszett neki, hogy az asszony röviden felnevetett.394
394Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.
– Nem; csak menj, menj; végezd el a magadét, férfikötelességed. Imádkozz Hrisztofor vér-tanúhoz. Menj. Hadd csókoljalak meg…395
395— Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай — поцелую…
Uljana erősen átölelte nyakát, meleg borszagot lehelt arcába, és megcsókolta édes, tapadós ajkával; Pjotr, akinek nem volt ideje a csókot viszonozni, hangosan cuppantott a levegőbe. Mikor belépett a nagy ablakú padlásszobába, és bezárta az ajtót maga mögött, határozott moz-dulattal nyújtotta ki kezét: a leány a mellére borult, karja gyűrűjében vergődött, és remegő hangon megszólalt:396
396Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собой дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:
– Anya részeg egy kicsit.397
397— Выпимши она немножко…
Pjotr más szavakat várt. Az ágy felé hátrálva, maga elé dünnyögte:398
398Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:
– Ne félj. Nem vagyok szép, de jó vagyok…399
399— Не бойся. Я — некрасивый, а — добрый…
Mind szorosabban hozzásimulva, suttogta a leány:400
400Прижимаясь к нему всё плотнее, она шепнула}
– Nem bír a lábam…401
401— Ноженьки не держат…
…Drjomovban szerettek mulatni. A lakodalom öt napig tartott, reggeltől éjfélig csoportosan jártak házról házra az utcákon, dülöngéltek a szesz kábulatában. Különösen dús és fitogtató lakodalmat csaptak Barszkijék, de Alekszej alaposan helybenhagyta a Barszkij fiút, mert a kamaszlány Olga Orlovát valamivel megsértette. Amikor a Barszkij szülők bepanaszolták Alekszejt Artamonovnak, az elcsodálkozott:402
402…Пировать в Дремове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:
– Hát láttatok-e már olyat, hogy a legények ne verekedjenek?403
403— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?
Bőkezűen megajándékozta a lányokat szalagokkal és csecsebecsékkel, a legényeket pénzzel, tökrészegre itatta az apákat és anyákat, mindenkit ölelgetett, összevissza rázott:404
404Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, гарней — деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:
– Eh, emberek! Csak egyszer élünk!405
405— Эх, люди! Живем али нет?
Féktelenül viselkedett, sokat ivott, mintha csak a bensejében lángoló tüzet locsolná, ivott, de nem részegedett le, és szemmel láthatóan lesoványodott ezekben a napokban. Uljanától távol tartotta magát, de gyermekei észrevették, hogy követelő, haragos pillantásokkal méregeti.406
406Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно.
Nagyon kérkedett erejével: a helyőrségi katonákkal nyújtón versenyzett, birkózásban már legyűrt egy tűzoltót és három kőművest. Utánuk Tyihon Vjalov, a földműves lépett eléje, és visszautasítást kizáró hangon mondta:407
407Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:
– Most velem próbáld meg.408
408— Теперь со мной.
Artamonov, akit a hang meglepett, fölbecsülte tekintetével a földműves tagbaszakadt alakját.409
409Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.
– Hát te miféle szerzet vagy: erős vagy szájhős?410
410— А ты — кто такое: силен или хвастлив?
– Nem tudom – felelte az komolyan.411
411— Не знаю, — серьезно ответил тот.
Övüknél megragadták egymást, és sokáig topogtak egy helyben. Vjalov vállán keresztül Ilja az asszonyokat nézte, és szemérmetlenül kacsingatott rájuk. Magasabb volt a földművesnél, de vékonyabb, és valamivel arányosabb termetű. Vjalov vállával ellenfele mellébe támaszkodva igyekezett a földről fölemelni és fején keresztüldobni; Ilja átlátott tervén, és fel-felkiáltott:412
412Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:
– Nem vagy ravasz, testvér, nem vagy ravasz!413
413— Не хитер ты, брат, не хитер!
És nagyot fújva, hirtelen ő vetette át magán Tyihont, olyan erővel, hogy az a földre zuhantá-ban erősen megsértette lábát. A földműves ülve maradt a füvön, arcáról a verejtéket törülgette, és zavartan motyogta:414
414И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силою, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:
– Erős.415
415— Силен.
– Látjuk – felelték neki gúnyosan.416
416— Видим, — ответили ему насмешливо.
– Derekasan elbánt velem – ismételte Vjalov. Ilja kezét nyújtotta felé.417
417— Здоров, — повторил Вялов. Илья протянул ему руку.
– Állj fel!418
418— Вставай.
Tyihon nem fogózott bele, úgy próbálkozott felállni, de nem sikerült. Megint kinyújtotta lábát, és különös, olvadó tekintettel nézett a tömeg felé. Nyikita hozzálépett, részvevően megkér-dezte:419
419Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:
– Fáj? Segítsek?420
420— Больно? Помочь?
A földműves elmosolyodott.421
421Землекоп усмехнулся.
– Sajognak a csontjaim. Erősebb vagyok apádnál, de ő ügyesebb. Nohát, gyerünk utánuk, Nyikita Iljics, te jó lélek!422
422— Кости страдают. Я — сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!
És barátian belekarolva a púposba, megindult vele a tömeg után, menet közben erősen kirúgta a lábát, nyilván abban a reményben, hogy ezzel fájdalmát enyhítheti.423
423И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.
A fiatal házasok, akiket a fáradtság és az álmatlan éjszakák kimerítettek, kelletlenül mutogat-ták magukat az utcán, a tarka, zajos, részeg tömeg közepette: ittak, ettek, zavarba estek; ami-kor végig kellett hallgatniuk a szemérmetlen tréfálkozásokat, minden erejükből igyekeztek, hogy ne nézzenek egymásra; és amikor karonfogva sétáltak, vagy egymás mellett üldögéltek, hallgattak, mintha idegenek volnának, Matrjona Barszkaja nagyon meg volt elégedve velük, és kérkedve kérdezgette Ilját meg Uljanát:424
424Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну.
– Jól kioktattam a fiadat? Nézd csak, Uljana, hogyan kiiskoláztam a leányod! Hát még a vőd! Úgy jár, mint a páva: én nem vagyok én, feleségem nem az enyém!!425
425— Хорошо ли научен сьш-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит, я — не я, жена — не моя!
De amikor Pjotr és Natalja végül magukra maradtak a szobájukban, és lefeküdtek, a ruhával együtt ledobtak magukról mindent, amit rájuk kényszerítettek, amibe engedelmesen belenyu-godtak, és csendesen elbeszélgettek az átélt napokról:426
426Но уходя к себе, спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой всё, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:
– Mennyit isznak nálatok – csodálkozott Pjotr.427
427— Ну, и пьют же у вас, — удивлялся Петр.
– Nálatok talán kevesebbet? – kérdezte a felesége.428
428— А у вас — меньше? — спрашивала жена.
– Parasztok nem is ihatnak annyit!429
429— Разве мужикам можно так пить!
– Nem hasonlíttok parasztokhoz.430
430— Не похожи вы на мужиков.
– Igaz, nemesi cselédség voltunk, ez majdnem annyi, mint a nemesek.431
431— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.
Néha, egymást átkarolva, leültek az ablakhoz, mélyen tüdejükbe szívták a kert kellemes illatát, és hallgattak.432
432Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.
– Miért hallgatsz? – kérdezte halkan az asszony, és férje ugyanúgy válaszolt:433
433— Что молчишь? — тихонько спрашивала жена, — муж так же тихо отвечал:
– Nem akarózik közönséges szavakat mondanom.434
434— Неохота говорить обыкновенные слова.
Rendkívüli szavakat szeretett volna feleségétől is hallani, de Natalja ilyeneket nem ismert. Mikor a végtelen, szabad, aranyló sztyeppről kezdett neki beszélni, az asszony megkérdezte:435
435Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:
– Még erdők sincsenek arra? Ó, milyen félelmetes lehet!436
436— Ни лесов кет, ничего? Ой, как страшно должно быть!
– Félelmes az erdő? – mondta unottan Pjotr. – Mitől is lehetne félni a sztyeppén? Ott csak föld van, meg ég, meg én.437
437— Страхи — в лесах живут, — скучновато сказал Петр. — В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.
És egyszer, amikor így az ablaknál üldögéltek, és a csillagos éjben gyönyörködtek, a kertből, a fürdőház felől lárma hangzott fel; valaki szaladt, be-beakadt a málnás ropogó vesszőibe, aztán visszafojtott, haragos felkiáltás hallatszott:438
438И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий гневный возглас:
– Mit akarsz, te ördög?439
439— Что ты, дьявол?
Natalja ijedten ugrott fel.440
440Наталья испуганно вскочила.
– Ez anya!441
441— Это — матушка!
Férje kihajolt az ablakon, elállta széles hátával; látta, hogy apja átöleli, és a fürdőház falához szorítja anyósát, igyekszik ledönteni a földre; az asszony karja sűrű lendítéssel a férfi fejét öklözi, és fulladozva, hangosan suttogja:442
442Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:
– Eressz, vagy kiáltok!443
443— Пусти, закричу!
És idegenül csengő hangon felcsattan:444
444И не своим голосом крикнула:
– Drágám, ne nyúlj hozzám! Légy szánalommal…445
445— Родимый — не тронь! Пожалей…
Pjotr nesztelenül betette az ablakot, felkapta feleségét, és térdére ültette:446
446Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.
– Ne nézz oda.447
447— Не гляди.
Az asszony a karjában vergődött, fel-felkiáltott:448
448Она билась в руках его, вскрикивая:
– Ki volt az?449
449— Что это, кто?
– Apa – mondta Pjotr, és erősen magához szorította Natalját. – Nem érted?450
450— Отец, — сказал Петр, крепко стиснув ее. — Не понимаешь, что ли…
– Ó, istenem – suttogta szégyenkezve és rémülettel az asszony, férje pedig az ágyra vitte, és engedelmes, fiúi érzéssel mondta:451
451— Ой, как же это? — шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:
– Nem vagyunk szüleink bírái.452
452— Мы родителям не судьи.
Natalja kezébe temette arcát, és törzsét himbálva siránkozott:453
453Схватись руками за голову, Наталья качалась, ныла:
– Micsoda bűn!454
454— Грех-то какой!
– Nem a mi bűnünk – mondta Pjotr, és eszébe jutottak atyja szavai: „Az uraságok különbet is csinálnak.” – Még jobb is így; legalább téged békén hagy. Az öregek egyszerű erkölcsűek: nekik csak „apróbűn”, ha az ember a menyével enyeleg. Ne sírj.455
455— Не наш грех, — сказал Петр и вспомнил слова отца: "Господа то ли еще делают?" — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики, — просты; для них это "птичий грех" — со снохой баловаться. Не плачь.
Felesége könnyek között mondta:456
456Жена сквозь слезы говорила:
– Már amikor együtt táncoltak, erre gondoltam. Ha erőszakoskodott vele, mi lesz velünk?457
457— Еще когда они плясали, так я подумала… Если он — насильно, что же теперь будет у нас?
Az izgalomtól kimerülten gyorsan elaludt, még le sem vetkőzött; Pjotr kinyitotta az ablakot, tekintetével átkutatta a kertet, nem látott senkit, beszívta mellébe a pirkadat előtti szelet; a fák kezdték lerázni magukról az illatos sötétséget. Az ablakot nyitva hagyta, lefeküdt felesége mellé, le sem hunyta szemét, elgondolkozott. Jó lenne kettesben élni Nataljával valami kis tanyán…458
458Но, утомленная волнением, она скоро заснула, не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад, — там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе.
…Natalja hamarosan felébredt; úgy tetszett neki, hogy anyja iránti szánakozása ébresztette fel, meg a sérelem, amelyet miatta érez. Mezítláb, egy szál ingben, gyorsan lement a földszintre. Az anyja szobájába vezető ajtó, melyet éjszakára mindig be szokott zárni, most félig nyitva volt, s ez még jobban megijesztette; de mikor benézett a szögletbe, ahol anyja ágya állt, meg-látta a lepedő alatt anyja testének fehér körvonalait és a párnán szétomló, sötét haját.459
459…Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.
„Alszik. Álomba sírta, álomba búsulta magát…”460
460"Спит. Наплакалась, нагоревалась…"
Valamit tenni kell, valamivel meg kell vigasztalnia a megbántott anyát. Kiment a kertbe; a harmattól úszó nedves fű hidegen csiklandozta lábát; a nap csak az imént emelkedett fel az erdő mögül, és ferde sugarai a szemét vakították. Letépett egy lapulevelet, melyet a harmat beezüstözött, hozzászorította előbb egyik, majd másik orcájához, s felüdülve, piros ribizkét csipdelt egy szőlőlevélre, harag nélkül gondolva apósára.461
461Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре.
Egy nehéz kéz veregette meg a vállát, Ilja állt mellette, és mosolyogva kérdezte:462
462Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:
– Nos, élsz? Levegőzöl? No, élj csak!463
463— Ну, что — живешь? Дышишь? Ну — живи!
Más szavai nyilván nem voltak az asszony számára, akit kissé sértett a gyengéd hátbavágás – lovakat szoktak így becézni.464
464Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее — так ласкают лошадей.
„A rabló” – gondolta, de kényszerítenie kellett magát, hogy ellenségének érezze apósát.465
465"Разбойник какой", — подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.
Pintyőkék énekeltek, csízek csicseregtek, halkan, selymesen suhogtak a falevelek, messze a városszélen pásztor tilinkózott, és a Vataraksa partja felől, ahol a gyár nőtt, emberi hangok úsztak lassan a világos csöndben. Valami pattant; Natalja megrázkódott, és felemelte fejét – felette, egy almafaágon madárcsapda lógott, s egy csíz vergődött a vékony vesszők között.466
466Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шёлково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову, — над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.
– Ki madarászik vajon? Nyikita?467
467"Кто ж это ловит? Никита?"
Valahol megreccsent egy száraz ág.468
468Где-то хрустнул сухой сучок.
Mikor visszatért a házba, és benézett anyja szobájába, látta, hogy Uljana már ébren van. Ott feküdt, hanyatt, csodálkozón felvont szemöldökkel, karját feje alá fektetve.469
469Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руки за голову.
– Ki az… mi van veled? – kérdezte nyugtalanul, kissé felemelkedve könyökén.470
470— Кто…что ты? — тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.
– Semmi… csak egy kis ribizkét szedtem neked a teához.471
471— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.
Az ágy melletti asztalon csaknem üres, nagy kvaszoskancsó állott: az ital kiömlött a terítőre, a kancsó dugója a földön feküdt. Az anyja szigorú, világos szemét kékes árnyék karikázta, de nem dagadt meg a könnyektől, mint ahogy Natalja várta, a szeme szinte elsötétedett, mélyebb volt a szokottnál, és máskor kissé fennhéjázó nézése ma ismeretlennek, a messzeségből jövőnek, szórakozottnak látszott.472
472На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.
– Nem hagynak nyugodni a szúnyogok; ezentúl a hombárban fogok aludni – mondta az anya, és befödte nyakát a lepedővel. – Összevissza csíptek. Hát te miért keltél fel ilyen korán? Miért jársz mezítláb a harmaton? Egész nedves az inged alja. Meghűlsz…473
473— Комары спать не дают, в амбаре спать буду, — говорила мать, кутая шею првстыней. — Искусали. А ты что рано встала? Зачем хвдишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься…
Ridegen és erőltetetten beszélt, egyéb gondolatain keresztül. A leány aggodalmát fokozatosan felváltotta az ellenséges és éles női kíváncsiság.474
474Говорила мать неласково и невхатнв, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепевнй заменялась неприязненным и острым любопытегввм женщины.
– Felébredtem, rád gondoltam… láttalak álmomban.475
475— Я проснулась — подумала " те#е… во сне тебя видела.
– És mit gondoltál? – kérdezte az anya, és a mennyezetet nézte.476
476— Что подумала? — осведомилась мать, глядя в, потолок.
– Hogy egyedül kell aludnod, nélkülem…477
477— Вот — "дна ты спишь, ёез меня…,
Nataljának úgy tetszett, hogy anyja arca elvörösödik.- Nem vagyok félénk természetű – felelte mosolyogva, de mosolya kényszeredett volt.478
478Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: "Я не боязлива", — улыбка вышла фальшивой.
– Menj már, a drágád felébredt, nem hallod a lépéseit? – parancsolta lehunyt szemmel.479
479— Ну, иди, милок, твой проснулся, слышишь — топает? — приказала мать, закрыв глаза.
Natalja lassan ment fel a lépcsőkön, most már undorral és ellenségesen gondolt anyjára.480
480Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:
„Nála töltötte az éjszakát; ő ivott kvaszt. Nyaka csupa folt; nem szúnyogcsípések, hanem csóknyomok. Petyának nem is szólok róla. A hombárban akar aludni. Pedig kiabált…”481
481"Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А — кричала…"
– Hol voltál? – kérdezte Pjotr, kutató tekintetet vetve felesége arcába; az asszony lesütötte szemét, mintha bűnösnek érezné magát…482
482— Где была? — спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены, — она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.
– Ribizkét szedtem, aztán bementem anyához.483
483— Смородину собирала, к матери зашла.
– Nos, mi van vele?484
484— Ну, что же она?
– Úgy látszik, nincs semmi baja…485
485— Ничего будто…
– Úgy – mondta Pjotr, fülcimpáját húzogatta -, úgy!486
486— Так, — сказал Петр, дернув себя за ухо, — так!
S felsóhajtott, elmosolyodva, sötétvörös állát dörzsölgetve:487
487И, усмехаясь, потирая темно-рыжий подбородок, вздохнул:
– Nyilvánvaló, hogy a bolond Barszkajának igaza volt: sikításnak ne higgy, könnyeknek ne higgy.488
488— Видна, правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.
Aztán szigorúan kérdezte:489
489Затем он строго спросил:
– Nyikitát láttad?490
490— Никиту видела?
– Nem!491
491— Нет.
– Lehetetlen! Nézd csak, ott van a kertben, madarászik.492
492— Как же — нет? Вон он — птиц ловит в саду.
– Jaj! – kiáltott fel Natalja ijedten. – Én meg így, egy szál ingben voltam!493
493— Ой, — пугливо крикнула Наталья, — а я вот так, в одной рубахе ходила!
– Azért is kérdeztem…494
494— То-то вот…
– És mikor alszik?495
495— И когда он спит?
Pjotr felhúzta csizmáját, és hangosan krákogott, felesége pedig rásandított, elmosolyodott, és folytatta:496
496Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:
– Hiszen púpos; de azért kedves legény, kedvesebb Alekszejnél…497
497— Ведь горбат, а приятный, приятнее Алексея…
Férje ismét krákogott, de halkabban.498
498Муж крякнул еще раз, но — потише.
…Minden reggel, napkeltekor, amikor a pásztor összeterelte nyáját és bánatos nótáját fújta hosszú fakéreg sípján, a folyó túlsó oldalán elkezdődött a fejszék kopácsolása. A város lakói, mialatt kihajtották az utcára teheneiket és birkáikat, gúnyosan mondogatták egymásnak:499
499…Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, — за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:
– Tyűh, már megint rákezdték; pedig még meg sem virradt igazában…500
500— Чу, затяпали, ни свет ни заря…
– Mohóság a nyugalom legádázabb ellensége.501
501— Жадность — покою лютый враг.
Ilja Artamonov néha azt hitte, hogy már sikerült leküzdenie a város tunya ellenségeskedését; a drjomoviak tisztelettel emelték meg előtte sapkájukat; figyelmesen hallgatták a Ratszkij hercegékről szóló elbeszéléseit, de egyikük vagy másikuk csaknem minden egyes esetben megjegyezte, s nem minden büszkeség nélkül:502
502Илье Артамоневу иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:
– A mi uraságaink egyszerűbbek, szegényebbek, de szigorúbbak, mint a tiéitek!503
503— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших!
Ilja ünnepnapokon, esténként, Barszkij kocsmájának szép, sűrű kertjében üldögélt az Oka partján, s ilyenkor így beszélt a gazdagokhoz, Drjomov hatalmasságaihoz:504
504Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:
– Az én vállalkozásomból haszna lesz mindnyájatoknak.505
505— От моего дела всем вам будет выгода.
– Adja isten – felelte Pomjalov, rövid kutyamosolyra húzva száját, és az ember nem tudhatta: hízelkedve kezet nyalni vagy harapni készül-e. Gyűrött arcának nem sikerül megbújnia kender-szakállában, szürke orra bizalmatlanul szaglász mindenfelé, makkszeme pedig alattomosan néz.506
506— Давай бог, — отвечал Помялов, усмехаясь, коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.
– Adja isten – ismétli -, nélküled sem éltünk ugyan rosszul, de talán veled is eléldegélünk valahogy.507
507— Давай бог, — повторяет он, — хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.
Artamonov homlokát táncolja.508
508Артамонов хмурится:
– Kétértelműen beszélsz, nem mint baráthoz illik.509
509— Двоемысленно говоришь, не дружески.
Barszkij felkacag:510
510Барский хохочет, кричит:
– Ő már ilyen! – kiáltja.511
511— Он у нас — такой!
Barszkij arcának helyére vörös húsdarabokat mázolt sebtében egy fukarkodó festőkéz; renge-teg nagy feje, nyaka, orcái, keze – egész teste vastag medveszőrrel van sűrűn benőve; füle nem látszik; feleslegesnek tetsző szeme zsírpárnák közt rejtőzik.512
512У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.
– Minden hájjá változik bennem – mondja, és hahotázik, szélesen kitátva száját, mely tömpe fogakkal van tele.513
513— Вся моя сила в жир пошла, — говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.
Voroponov, a kocsigyártó nagyon világos szemével végigméri Artamonovot, és száraz hangján oktatja:514
514К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:
– Az üzlet üzlet, de Istenről sem szabad megfeledkezni. Az Írás is azt mondja: „Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel; de egy a szükséges.”515
515— Дела делать — надо, а и божие не следует забывать. Сказано: "Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть".
Világos és szinte üres szeme úgy néz, mintha valami rejtélyen elmélkednék, s bármely pillanat-ban egy rendkívüli szóval süketíthetné meg a világot. Néha mintha bele is kezdene valamibe:516
516Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:
– Természetesen, azért Krisztus is megízlelte a kenyeret, és így Márta…517
517— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа…
– Nanana – szakította félbe Zsityejkin, a bőrkereskedő és templomi elöljáró -, mit locsogsz annyit?518
518— Ну-ну, — останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста, — куда поехал?
Voroponov elhallgatott, szürke füle mozgott. Ilja pedig megkérdezte a bőrkereskedőt:519
519Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:
– Érted, micsoda vállalkozásba kezdek?520
520— Ты мое дело понимаешь?
– Mire lenne jó? – csodálkozott el őszintén Zsityejkin. – A vállalkozás a tied, neked kell értened hozzá, fura ember! Neked ott a te üzleted, nekem meg az enyém.521
521— Это зачем? — искренно удивлялся Житейкин. — Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.
Artamonov sűrű sört ivott, és a fákon keresztül az Oka zavaros csíkját és a tőle balra eső területet nézte, ahol a szabályosan kacskaringózó Vataraksa zöld kígyóként bújt ki oldalt a fenyvesből, a mocsarak közül. Ott, a földnyelven, a homok aranyos brokátján, zsírosan világít a fahulladék és a forgács, vöröslik a tégla, a letaposott rekettyebokrok között már áll a hosszú, hússzínű gyár, mint egy fedél nélküli koporsó. Ég a napon a még meg nem festett, fénytelen vaspléhvel fedett hombár, és viaszként olvad az emeletes ház sárga gerendázata, a forró ég felé emelve erősen megfeszített, aranyszínű tartóoszlopait – találóan jegyezte meg Alekszej, hogy távolról a ház guzlicához hasonlít. Alekszej itt lakik, lehetőleg messze a város legényeitől és leányaitól; nehéz megférni vele, heves és lobbanékony. Pjotr nehézkesebb nála, Pjotrban van valami kiforratlan; még nem tudja, mire képes a bátor ember.522
522Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь дере-? вья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выполч зала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич среди примятых кустов тальника, вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, — Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним, задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.
Artamonov arcán árnyék szalad keresztül, mosolyogva nézi sűrű szemöldöke alól a polgárokat – olcsó portéka, félénk tettrevágyással, a valódi hév teljes hiányával.523
523По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет.
Éjszakánként, amikor a város halottan alszik, Artamonov, mint a tolvaj, oson a folyóparton végig, a hátsó udvarokon keresztül, az özvegy Bajmakova kertjébe. A meleg levegőben szú-nyogok dünnyögnek, s mintha ők hordanák magukkal szerteszét a földön az uborka, alma, kapor ínycsiklandozó illatát. A hold szürke felhők között gördül, a folyót árnyékok simo-gatják. Artamonov a fonott kerítésen átmászik a kertbe, lábujjhegyen bemegy az udvarba – már ott is van a sötét hombárban, melynek szögletéből félénk suttogás repes felé:524
524Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шёпот:
– Nem vettek észre?525
525— Незаметно прошел?
A férfi ledobja ruháit, és mérgesen dohogja:526
526Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:
– Bosszantó, hogy bujkálnom kell! Nem vagyok gyerek!527
527— Досада это мне, — прятаться! Мальчишка я, что ли?
– Akkor ne tarts magadnak szeretőt.528
528— А не заводи полюбовницу.
– Szívesen nem tartanék. Isten varrta a nyakamba.529
529— Рад бы не завел, да господь навел.
– Mit beszélsz, eretnek! Istentelen dolgot művelünk…530
530— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем…
– Jól van, jól! Erről majd azután. Eh, Uljana, micsoda emberek vannak itt nálatok…531
531— Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут У вас…
– Hagyd már, ne emészd magad – suttogja az asszony, és sokáig, féktelen mohósággal vigasz-talja öleléseivel; mikor pedig kipihente magát, töviről hegyire elmond mindent mindenkiről: kitől kell félni, ki okos, ki becstelen, kinek van felesleges pénze.532
532— А ты — полно, не скучай, — шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.
– Pomjalov és Voroponov tudják, hogy sok fára van szükséged; össze akarják hát vásárolni a környéken az erdőket, hogy így megszorítsanak.533
533— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.
– Elkéstek; a herceg nekem adta el az erdőit.534
534— Опоздали, князь леса мне запродал.
Körülöttük, felettük áthatolhatatlanul fekete a sötétség; még egymás szemét sem látják, és be-szédjük hangtalan suttogás. Széna- és nyírfavesszőszag terjeng a levegőben, a pincéből ned-ves, kellemes hűvösség száll fel. Nehéz, szinte ólomból öntött csend nehezedik a városkára; csak néha szalad át egy patkány a hombáron, és az egerek cincognak, meg a Nyikola tor-nyának horpadozott harangja küldi óránként a sötétség bánatos, betegesen reszkető hangjait.535
535Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шёпотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы надбитый колокол бросает во тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.
– Milyen telt vagy! – lelkesül Artamonov, és az asszony forró, buja testét simogatja. – Milyen erős! Hogy van az, hogy kevés gyermeket szültél?536
536— Экая ты дородная! — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. — Экая мощная! Что ж ты родила мало?
– Natalján kívül még kettő volt; gyengék, elpusztultak.537
537— Кроме Натальи — двое было, слабенькие, померли.
– Akkor hát férjed a hibás…538
538— Значит — муж был плох…
– Talán el sem hiszed – suttogja az asszony -, előtted nem is tudtam, mi a szerelem. Asszonyok, barátnőim néha beszéltek róla, de nem hittem nekik: „szégyenükben hazudnak” – gondoltam magamban. Hiszen szégyenkezésen kívül nem is ismertem meg semmit férjemtől; úgy feküdtem az ágyba, mint a kínpadra. Imádkoztam Istenhez, bárcsak elaludna, bárcsak ne nyúlna hozzám! Jó ember volt, csendes, okos, de a szerelemhez nem adott neki Isten tehetsé-get…539
539— Не поверишь, — шепчет она, — я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал…
Szavai új vágyat ébresztenek Artamonovban, és bámulatba ejtik; erősen szorongatja az asszony gömbölyű keblét, s maga elé dünnyögi:540
540Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:
– Lám, lám; nem is tudtam, hogy ez is lehetséges. Mindig azt hittem: minden férfi édes az asszonynépnek.541
541— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.
Erősebbnek és okosabbnak érezte magát e mellett a nő mellett, aki nappal mindig kimért, nyugodt, okos gazdasszony, és akit a város is megbecsül eszéért, és írni-olvasni tudásáért. Egy ízben, leányos öleléseinek hatása alatt, így szólt:542
542Он чувствует себя сильнее и умней рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:
– Most látom csak, mekkora áldozatot hoztál. Kár volt összeadnunk gyermekeinket; nekünk kellett volna megesküdnünk…543
543— Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться…
– A te gyermekeid derék fiúk; ha meg is tudják viszonyunkat, sebaj; de ha a város tudomást szerez róla…544
544— Дети у тебя — хорошие, они и узнают про нас, — не беда, а вот если город узнает…
Egész testében megborzongott.545
545Она вздрогнула всем телом.
– Nyugodj meg – suttogta Artamonov.546
546— Ну, ничего, — шепнул Илья.
Egy másik alkalommal az asszony kíváncsiskodott:547
547Как-то она полюбопытствовала:
– Mondd csak… te már embert is öltél, ugye… nem álmodsz róla?548
548— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?
Ilja közömbösen vakarta szakállát, és így felelt:549
549Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:
– Nem, mélyen alszom, nincsenek álmaim. És miről is álmodhatnék? Még csak nem is láttam, miféle szerzet volt. Megütöttek úgy, hogy alig maradtam állva lábamon; valakit fejbe kólintottam öklözőmmel, azután még valakit, a harmadik meg elinalt.550
550— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.
Felsóhajtott; és megbántottan mormogta:551
551Вздохнув, он с обидой проворчал:
– Valami bolondok nekiesnek az embernek, és még ő feleljen miattuk Isten előtt…552
552— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу…
Néhány percig szótlanul feküdtek.553
553Несколько минут лежали молча.
– Elszunnyadtál?554
554— Задремал?
– Nem.555
555— Нет.
– Menj hát, nemsokára virrad; megnézed az építkezést? Ó, kimerülsz te velem…556
556— Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной…
– Ne félj; a hétköznapokra futotta, futni fogja az ünnepekre is – dicsekedett öltözködés közben Artamonov.557
557— Не бойся, — на будни хватило, хватит и на праздник, — похвалился Артамонов, одеваясь.
Megy a kora reggel hűsében, a gyöngyházszínű szürkületben; fel-alá jár földjén, kakasfarkként felemelkedő kaftánja alatt háta mögé dugva kezét; súlyos lábbal tapossa a forgácsot, fahulla-dékot, és gondolkodik:558
558Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелой ногою стружку, щепу, думает:
„Aljoskát hagyni kell, hogy kitombolja magát, hadd hulljon le róla a tajték. Nehéz természetű, de jó fiú.”559
559"Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош".
Lefekszik a homokra vagy egy forgácshalomra, és gyorsan elalszik. A zöldes égen szelíden lobban lángra a pirkadás; a nap már kérkedve feszíti ki sugarainak pávafarkát a föld felett, s maga is felbukik nyomában, aranyban fürödve; a munkások felébredtek, s amikor meglátják a gazda elnyúlt, hatalmas alakját, figyelmeztetik egymást:560
560Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое большое тело предупреждают друг друга:
– Ott van!561
561— Тут!
A kiálló pofacsontú Tyihon Vjalov ásót tart vállán, és úgy néz hunyorgó szemével Artamo-novra, mintha keresztül akarna lépni rajta, de nem tudja rászánni magát.562
562Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.
Az emberek hangyabolyszerű sürgés-forgása, a kiáltások, kopácsolás nem ébresztik fel a testes gazdát; arccal az ég felé fekszik, és horkol, akár egy tompa fűrész – a földműves meg tovább-megy, közben hátratekinget, és úgy pislog, mintha fejbe vágták volna. A házból Alekszej lép ki könnyedén, mintha a levegőben járna, fehér vászoningben és kék alsónadrágban: fürdeni megy, és óvatosan megkerüli nagybátyját, mintha attól félne, hogy lába alatt a forgács halk reccsenése felébresztheti. Nyikita még hajnalban kihajtott az erdőbe; csaknem mindennap két fuvar rothadó harasztot hoz onnan, és kihányja a kert számára kiirtott tisztáson; nyírfákat, jávort, kőrist, zelnicemeggyet már ültetett, most pedig mély gödröket ás a homokba, és haraszttal, iszappal, agyaggal döngeti le – ide kerülnek a gyümölcsfák. Ünnepnapokon Tyihon Vjalov segít neki.563
563Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека; лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила, — землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщевой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осто-рожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной, — это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.
– Kertet ültetni ártalmatlan foglalkozás – mondja.564
564— Сады садить — дело безобидное, — говорит он,
Pjotr Artamonov fülcimpáját húzogatva jár-kel, és ügyel föl a munkára. Öblösen horkol a fű-rész, amint beleeszi magát a fába; a gyaluk súrolva fütyörésznek, csengve csapnak le a balták, hallani a mész nedves lottyanását, és fölsír a köszörűkő, amint a szekercék élét nyaldossa. Az ácsok gerendát emelnek vállukra, és a Dubinuská-t éneklik; egy fiatal hang rázendít:565
565Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют "Дубинушку", молодой голос звонко выводит;
Zaharij Marja komája,566
566Пришел к Марье кум Захарий,
Ha hozzá megy, képen vágja…567
567Кулаком Марью по харе…
– Durva a nótájuk – mondta Vjalovnak Pjotr; a földműves, aki térdig homokban áll, így felel:568
568— Грубо поют, — сказал Петр землекопу Вялову, — тот, стоя по колено в песке, ответил;
– Mindegy, hogy mit énekelnek…569
569— Всё едино чего петь…
– Miért?570
570— Как это?
– A szavakban nincs lélek.571
571— В словах души нет.
„Érthetetlen paraszt” – gondolja magában Pjotr, és otthagyja; aztán eszébe jut, hogy amikor apja munkafelügyelői állást kínált Vjalovnak, az csizmája orrát nézve, így felelt:572
572"Непонятный мужик", — подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:
– Nem, erre az állásra nem vagyok jó, nem tudok az embereknek parancsolni. Fogadj föl inkább házadba udvarosnak…573
573— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми…
Apja alaposan lehordta.574
574Отец крепко обругал его.
…Hideg esőkkel köszöntött be az ősz; a kerteket rozsda futotta be, a fekete, sudár erdők helyenként rőt foltoktól tarkálltak, nedves szél fütyörészett, és sápadt, széttaposott forgácsot söpört a folyóba. Kócos lovak minden reggel lennel megrakott szekereket húztak a hombár elé. Az árut Pjotr vette át, és gondosan ügyelt, nehogy a nagy szakállú, mogorva parasztok „izzadt” – a „súly kedvéért” megvizesített – lent csempésszenek a fuvarba, vagy közönséges lent sózzanak rá nemesített árában; nehéz dolog volt békésen nyélbe ütni a vásárt, és a türel-metlen Alekszej bőszülten szitkozódott. Az apa Moszkvába utazott; rögtön utána fölkereke-dett az anyós is, állítólag búcsújárásra. Esténként, a vacsorai teánál Alekszej dühösen panasz-kodott:575
575…Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадями. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули "потного", смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене "долгунца". Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:
– Unalmas ez az élet; nem szívelem az ittenieket…576
576— Скучно тут жить, не люблю я здешних…
Szavai ingerelték Pjotrt.577
577Этим он всегда раздражал Петра.
– Magad is jópipa vagy! Mindenkibe belekötsz. Egyebet se teszel, csak kérkedsz.578
578— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.
– Van mivel, azért kérkedem.579
579— Есть чем, вот и хвастаю.
Megrázta fürtjeit, kihúzta vállát, kidüllesztette mellét, és kihívóan, összehunyorított szemmel nézett bátyjára és sógornőjére. Natalja lehetőleg kerülte, mintha félt volna tőle, és kérdéseire szárazon felelt.580
580Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.
Ebéd után, amikor férje és Alekszej ismét ellenőrizni mentek a munkálatokat, az asszony Nyikita parányi szerzetesszobájába húzódott, és varrással a kezében leült az ablak mellé egy karosszékbe, amelyet a púpos nyírfából ácsolt neki, művésziesen. Nyikita a könyveket vezette, reggeltől estig írt, számolt, de amikor Natalja bejött hozzá, abbahagyta munkáját, és arról me-sélgetett, hogyan éltek a hercegek, milyen virágok nőttek melegházaikban. Magas leányhangja feszülten és lágyan csengett, kék szeme az asszony arcát súrolva az ablakra nézett. Natalja pedig varrása fölé hajolt, és gondolatokba merülten hallgatott, mint egy ember, aki egyedül van önmagával. Így üldögéltek egy-két óra hosszat, s szinte föl se tekintettek egymásra; időn-ként azonban Nyikita kék szemének gyöngéd melegével óvatosan és mintegy önkéntelenül átölelte sógornőjét, nagy kutyafüle ilyenkor észrevehetően kipirult, rózsaszínű lett. Ez a simo-gató pillantás aztán néha arra késztette az asszonyt, hogy ő is sógorára nézzen, és rámosolyog-jon kegyes mosolyával – azzal a különös mosollyal, mintha Nyikitának választ adna nyug-talanító érzéseire, máskor meg sértődöttnek és sértőnek látszik, s a fiú bűntudatosan süti le szemét előtte.581
581После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой — странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.
Odakünn csobog és bugyborékol az eső, lemossa a nyár kifakult színeit; hallani Alekszej kiáltozását, az udvar sarkában nemrég megláncolt medvebocs dörmögését, a lentilolók pergését.582
582За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен.
Alekszej nagy zajjal állít be a szobába, nedvesen, sárosan, tarkójára tolt sapkában, de mégis tavaszi napra emlékeztetően; nevetve meséli, hogy Tyihon Vjalov baltával levágta egyik ujját.583
583Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон В ялов отсек себе палец топором.
– Azt állítja: véletlenül, de világos, hogy a katonáskodástól fél. Pedig én még katonának is szívesen mennék, csak hogy elszabaduljak innen.584
584— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.
És homlokát ráncolva dörmögi, akár egy medvebocs:585
585И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:
– Minket is jól eldugtak az isten háta mögé…586
586— Заехали к чертям на задворки…
Aztán követelően nyújtja ki kezét:587
587Потом требовательно протягивает руку:
– Adj tizenöt kopejkát, bemegyek a városba.588
588— Дай пятиалтынный, я в город иду.
– Minek?589
589— Зачем?
– Semmi közöd hozzá – feleli, s amikor távozik, orra alatt dúdolja:590
590— Не твое дело.Уходя, он напевает:
Babájához megy a lány,591
591Бежит девка по дорожке,
Friss lepényt visz szaporán…592
592Тащит милому лепешки…
– Még megjárhatja! – mondja Natalja. – Barátnőim sűrűn látják együtt Olgunyka Orlovával, pedig a lány csak tizenötödik évében van, anyátlan, apja korhely…593
593— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья. — Пвдруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец — пьяница…
Nyikitának nem tetszik az asszony hangja; előbuggyanó bánatot, kicsorduló aggodalmat és némi irigységet hall ki belőle.594
594Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.
A púpos szótlanul néz ki az ablakon: a nedves levegőben fenyők himbálják mancsaikat, és higanyszerű vízcsöppeket ráznak le zöld tűikről. A fenyőket ő ültette; az ő keze ültetett minden fát a ház körül…595
595Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками…
Pjotr rosszkedvűen és fáradtan jön haza.596
596Входит Петр, угрюмый и усталый.
– Ideje, hogy teázzunk, Natalja.597
597— Чай пить пора, Наталья.
– Még korán van.598
598— Рано еще.
– Ideje, ha mondom! – kiáltja a férj, amikor felesége kimegy a szobából, leül a helyére, s ő is dohogni kezd panaszosan:599
599— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:
– Az egész gépezetet apám az én nyakamba rakta. Forgok, akár egy kerék, de hogy hova lyu-kadok ki: nem tudom. Pedig, ha nem úgy vág minden, amint kellene, lesz apámtól nemulass…600
600— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо, — задаст он мне…
Nyikita kíméletesen és tapintatosan Alekszejről és Orlováról próbál beszélni, de bátyja csak legyint, nem hallgat a szavára.601
601Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.
– Ugyan jókor hozakodsz elő nekem leányokkal! Hiszen feleségemet is csak éjjel, álomtól leragadó szemmel látom; nappal pedig vak vagyok, akár egy fülesbagoly. Butaságokon jár az eszed…602
602— Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме…
És fülcimpáját húzogatva, óvatosan hozzáteszi:603
603И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:
– Nem nekünk való ez a gyár. Jobb lenne kimenni a sztyeppre, földet vetni, parasztéletet élni. A hűhó kevesebb volna, de több lenne az értelme…604
604— Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше…
Ilja Artamonov vidám hangulatban, megfiatalodva érkezett vissza; szakállát megnyíratta, válla még szélesebbre feszült, szeme fényesebben csillogott, az egész ember olyan volt, mint az újból kikovácsolt eke. Nagyúrként végigheveredett a díványon, és így mondta:605
605Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекеванный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:
– Mindennek úgy kell mennie, mint a karikacsapás. Munka lesz elég: nektek is, gyermekeitek-nek is és unokáitoknak is. Háromszáz évre. Gazdaságunk nagy büszkesége lesz, ami tőlünk, Artamonovoktól kiindul!606
606— Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!..Пощупал глазами сноху и закричал:
– Dagadsz, Natalja? – szemével megtapogatta menyét, és rákiáltott: – Ha fiút szülsz, szép ajándékot kapsz érte.607
607— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчишку — хороший подарок сделаю.
Este, amikor lefeküdtek, Natalja így szólt férjéhez:608
608Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:
– Apa kedves, amikor vidám.609
609— Хорош батюшка, когда веселый.
Pjotr rásandított, és mogorván felelt:610
610Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:
– Persze, hogy kedves, hiszen ajándékot ígért.611
611— Еще бы не хорош, подарок обещал.
Két-három hét múlva azonban Artamonov szótlanná vált, gondolataiba merült. Natalja meg-kérdezte Nyikitát:612
612Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:
– Miért haragszik apa?613
613— На что батюшка сердится?
– Nem tudom. Nehéz őt kiismerni.614
614— Не знаю. Его не поймешь.
Ugyanaznap este, a teánál Alekszej egyszerre csak ezt kérte határozott és nyugodt hangon:615
615В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал от" четливо и громко:
– Apa, adj be katonának.616
616— Батюшка, — отдай меня в солдаты.
– M-minek? – kérdezte akadozva Ilja.617
617— К-куда? — заикнувшись, спросил Илья.
– Nem akarok itt maradni…618
618— Не хочу я жить здесь…
– Menjetek ki! – parancsolta gyermekeinek Artamonov, de amikor Alekszej is megindult az ajtó felé, rákiáltott:619
619— Ступайте вон! — приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:
– Te maradj, Aljoska!620
620— Стой, Олешка!
Kezét hátratette, és szemöldökét rángatva, végigmérte a legényt tetőtől talpig, aztán megszó-lalt:621
621Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:
– És én még azt hittem: ez az én sasom!622
622— А я думал: вот у меня орел!
– Nem tudom megszokni ezt a fészket.623
623— Не приживусь я тут.
– Hazudsz. A te helyed itt van. Anyád nekem adott át, kényemre-kedvemre, menj!624
624— Врешь. Место твое — здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю, — иди!
Alekszej lépett egyet, mint akinek lába össze van kötözve, de nagybátyja megragadta vállánál:625
625Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:
– Nem így kellene beszélnem veled; velem az apám ököllel beszélt. Menj!626
626— Не так бы надо говорить с тобой, — со мной отец кулаком говорил. Иди.
De ismét visszahívta, és szigorúan hozzátette:627
627И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:
– Neked nagy embernek kell lenned, megértetted? A jövőben pedig ne halljak nyivákolást…628
628— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал…
Mihelyt egyedül maradt, megállt az ablaknál, öklébe szorította szakállát, és sokáig elnézte, hogyan hull a földre a szürke, nedves hó; mikor pedig olyan sötét lett odakünn, mint a pincében, bement a városba. Bajmakova kapuja már zárva volt. Bekopogott az ablakon.629
629Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно,
Uljana maga nyitott neki ajtót, és nehezteléssel kérdezte:630
630Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:
– Mi az, hogy ilyen későn jössz?631
631— Что это ты когда явился?
Feleletet nem adott, le sem tette bundáját, hanem egyenesen bement a szobába; itt földre dobta sapkáját, leült az asztal mellé, rátámaszkodott könyökével, szakállába fúrta ujjait, és el-mondta, mi történt Alekszejjel.632
632Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.
– Idegen – mondta. – Úgy történt, hogy a nővérem egy úrral enyelgett, meg is látszik rajta.633
633— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.
Az asszony megnézte, jól vannak-e betéve a zsaluk, azután elfújta a gyertyát. A szögletben, a szentképek előtt, ezüsttányérú, kék mécses pislákolt.634
634Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу, — в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.
– Házasítsd meg mielőbb; ezzel idekötöd – vélte.635
635— Жени его скорей, вот и свяжешь, — сказала она,
– Igen, ezt kell tenni. Csakhogy ez még nem minden. Pjotrban nincs kezdeményezés, itt a bökkenő! Kezdeményezés nélkül nincs se élet, se halál. Úgy dolgozik, mintha nem magának, hanem még most is az uraságnak dolgoznék, mintha még most is jobbágy volna; nem érez akaratot magában, érted? Nyikitáról nem beszélek: nyomorék, mindig csak kertek, virágok járnak a fejében. Azt vártam, hogy Alekszejnek kedve lesz a vállalkozáshoz…636
636— Да, так и надо. Только — это не всё. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, всё еще на барина, всё еще крепостной, воли не чувствует, — понимаешь? Про Никиту я не говорю: он — убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело…
Bajmakova igyekezett megnyugtatni:637
637Баймакова успокаивала его:
– Korai az aggodalom. Légy türelemmel; csak lendüljön a kerék gyorsabb forgásba, elkapja és magával ragadja mindegyiküket.638
638— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех — обомнутся.
Egymáshoz bújva, éjfélig beszélgettek a szoba meleg csöndjében – a sarokban kékes fény ködös felhője remegett, félénk tűzvirág lobogott. Artamonov nemcsak amiatt panaszkodott, hogy a vállalkozási szellem hiányzik gyermekeiből; nem mentek ki fejéből a polgárok sem.639
639Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты, — в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робко цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:
– Önző emberek.640
640— Скуподушные люди.
– Nem szívelnek, mert sikered van; a sikerért csak mi, asszonyok szeretünk, de a te fajtádnak más ember sikere szálka a szemében.641
641— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.
Uljana Bajmakova tudta, mivel vigasztalja, hogyan nyugtassa meg Artamonovot, aki csak akkor krákogott elégedetlenül, amikor az asszony végül ezzel hozakodott elő:642
642Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:
– Én meg egytől félek halálosan: hogy teherbe esem tőled…643
643— Я вот одного до смерти боюсь — понести от тебя…
– Moszkvában csak úgy ég a munka! – mondta Ilja, és felállt, miután az asszonyt megölelte. – Eh, ha te férfi lennél…644
644— В Москве дела — огнем горят! — продолжал он, вставая, обняв женщину. — Эх, кабы ты мужиком была…
– Isten áldjon, drágám, menj!645
645— Прощай, родимый, иди!
A férfi erősen megcsókolta és elment.646
646Крепко поцеловав ее, он ушел.
…Farsangutó idején Jerdanszkaja rongyokra tépett ruhában, agyba-főbe verve, eszméletlen állapotban hozta haza Alekszejt egy szánkóban a városból. A javasasszony és Nyikita vodkába áztatott, reszelt tormával sokáig dörzsölték a testét, de a fiú csak nyögött, egyetlen szó sem hagyta el száját. Artamonov vadállatként szaladgált föl-alá a szobában, föltűrte és ismét le-hajtotta inge ujját, fogát csikorgatta. Amikor Alekszej magához tért, öklét rázva ordított rá:647
647… На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях, оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:
– Ki bántott? Beszélj!648
648— Кто тебя — говори?
A fiú szánalmasan nyitotta föl dühtől égő, megdagadt szemét, és fulladozva, vért köpve hörögte:649
649Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:
– Csak kérdezz…650
650— Добивай…
Natalja rémületében hangosan fölsírt; apósa dobbantott rá lábával:651
651Испуганная Наталья громко заплакала, — свекор топнул на нее, закричал:
– Kuss! Kifelé!652
652— Цыц! Вон!
Alekszej fejéhez kapott, mintha le akarná szakítani, és nyögött;653
653Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал.
aztán szétvetette karját, olda-lára dűlt, kitátotta véres, hörgő száját, és mozdulatlanná dermedt. Az asztalon, az ágy mellett gyertya pislogott, az alaktalanná vált testen árnyékok kúsztak, úgy látszott, hogy Alekszej mindjobban megfeketedik, fölpuffad. Lábánál némán és lesújtva álltak fivérei, Ilja a szobát mérte lépteivel, és maga elé mormogta:654
654Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей всё более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:
– Csak nem pusztul bele, mi?655
655— Неужто — не выживет, а?
Nyolc nap elteltével azonban Alekszej fölkelt, nyálasan köhécselt, vért köpött, sűrűn járt a fürdőbe, gőzölte magát, borsos vodkát ivott; szemében sötét, komor tűz lángolt föl, és még szebbé tette. Nem akarta bevallani, hogy ki verte össze, de Jerdanszkaja kipuhatolta, hogy Sztyepan Barszkij, két tűzoltó és Voroponov mordvin cselédje hagyták helyben. Amikor Arta-monov megkérdezte Alekszejt: így van-e, ezt felelte:656
656Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожара ных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? — тот ответил:
– Nem tudom.657
657— Не знаю.
– Hazudsz!658
658— Врешь!
– Nem láttam; hátulról valami kaftánfélét dobtak a fejemre.659
659— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.
– Valamit titkolsz előttem – találta el Artamonov; Alekszej baljóslatúan lobogó szemmel nézett az arcába, és így szólt:660
660— Скрываешь ты что-то, — догадывался Арта" монов.Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:
– Leszek még egészséges!661
661— Я — выздоровею.
– Egyél többet! – tanácsolta az apa, és szakállába dünnyögte: – Ilyesmiért a vörös kakast kellene rájuk ereszteni, hogy megperzseljék a mancsukat…662
662— Ешь больше! — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: — За такое дело — красного пе-туха пустить бы, поджарить им лапы-то…
Még figyelmesebb, durván gyöngéd lett Alekszejhez, és tüntetően dolgozott, nem titkolva célját: szenvedélyt akart éleszteni gyermekeiben a munka iránt.663
663Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая евоей цели: воодушевить детей страстью к труду.
– Tegyetek meg mindent, ne fanyalogjatok semmitől! – oktatta a fiúkat, és sok olyat tett, amit nem kellett volna magának végeznie. És mindenben vadállati, éleslátó ügyességről tett tanú-ságot, e képessége alapján pontosan meg tudta állapítani, hol a legkonokabb az ellenállás az erővel szemben, és hogyan lehet azt a legkönnyebben legyőzni.664
664— Всё делайте, ничем не брезгуйте! — поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость, — она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.
Menye terhessége természetellenesen sokáig húzódott. Amikor Natalja kétnapi kínlódás után leánygyermeknek adott életet, Artamonov csalódottan mondta:665
665Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:
– Hát ez meg micsoda…666
666— Ну, это что…
– Adj hálát Istennek kegyéért – tanácsolta szigorúan Uljana -, ma van Lentermelő Jelena napja.667
667— Благодари бога за милость, — строго посоветовала Ульяна, — сегодня день Елены Льняницы.
– Valóban?668
668— Ой ли?
Fölkapta a templomi naptárt, megnézte, és gyerekesen megörült.669
669Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:
– Vezess leányodhoz!670
670— Веди к дочери!
Letett menye mellére egy rubinköves fülbevalót meg öt aranyat, és fölkiáltott:671
671Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:
– Vedd! Ha nem is legényt szültél, derék menyecske vagy!672
672— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!
És megkérdezte Pjotrt:673
673И спрашивал Петра:
– No, te harcsa, örülsz? Én örültem, amikor te megszülettél!674
674— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!
Pjotr ijedten nézett felesége vértelen, megkínzott, szinte idegen arcába; az asszony fáradt sze-me gödrébe süppedt, és úgy tekintett onnan az emberekre és tárgyakra, mintha valami régen elfelejtettre emlékeznék vissza; nyelvét lassan mozgatva, véresre harapott ajkát nyaldosta.675
675Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.
– Miért hallgat? – kérdezte anyósát Pjotr.676
676— Что она молчит? — спросил он тещу.
– Eleget kiáltozott – magyarázta meg Uljana, és kituszkolta a szobából.677
677— Накричалась, — объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.
Kétszer huszonnégy órán keresztül, éjjel és nappal hallgatta Pjotr felesége jajveszékelését; kezdetben sajnálta, félt, hogy meghal, de a sikoltozás csakhamar süketté tette, a ház sürgés-forgása eltompította; kifáradt – nem tudott már se félni, se sajnálkozni. Csak arra vágyott, hogy minél messzebbre futhasson, ahová nem ér el felesége nyögése; de nem sikerült elbújnia előle: a jajgatás ott rezgett valahol a fejében, és szokatlan gondolatokat ébresztett benne. És mindenütt, bárhová ment is, ott látta Nyikitát, szekercével vagy vaslapáttal kezében; a púpos vágott, faragott, gödröket ásott, egy vakondok nesztelen futásával ide-oda szaladgált; úgy látszott, hogy körbeszalad, azért is botlik mindenütt az ember útjába.678
678Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.
– Talán nem tud megszülni – mondta Pjotr az öccsének. A púpos belökte a lapátot a homokba, és megkérdezte:679
679— Не разродится, пожалуй, — сказал Петр брату, — горбун, всадив лопату в песок, спросил:
– Hát a bába mit mond?680
680— Что повитуха говорит?
– Vigasztal. Ígérget. Te mért remegsz?681
681— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?
– Fáj a fogam.682
682— Зубы болят.
Este, a szülés napján, a ház előtt üldögélt Nyikitával és Tyihonnal, és visszaemlékezve a történtekre, tűnődő mosollyal mesélte:683
683Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:
– Anyósom karomba tette a gyereket, én meg örömömben még a súlyát sem éreztem; majdnem a mennyezetig dobtam föl. Nehéz megérteni: ilyen apróság, és micsoda kínokat okoz…684
684— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а такая тяжелая мука…
Tyihon Vjalov pofacsontját vakargatta, és szokott nyugodt hangján megszólalt:685
685Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:
– Minden emberi kín apróságból ered.686
686— Все человечьи муки из-за малостей.
– Hogy érted ezt? – kérdezte szigorúan Nyikita. Tyihon pedig ásított, és közönyösen felelte:687
687— Как это? — строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:
– Hát, csak úgy…688
688— Да — так как-то…
A házból vacsorára hívtak.689
689Из дома позвали ужинать.
A gyermek születésekor fejlett és nehéz volt, de öt hónap múlva széngázmérgezésben meghalt; anyja, aki szintén széngázmérgezést kapott, majdnem együtt halt vele.690
690Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.
– Ugyan, ne bánkódj! – vigasztalta Pjotrt az apja a temetőben. – Majd szül egy másikat. Nekünk meg most már sírunk is van itt, mélyre eresztettük a horgonyt. Ami veled van, a tied, alattad a tied, a földön és a föld alatt a tied: ez az, ami helyéhez erősíti az embert!691
691— Ну, что ж! — утешал отец Петра на кладбище. — Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое и под землей твое, — вот что крепко ставит человека!
Pjotr feleségét nézte és bólintott; az asszony esetlenül meggörbítette hátát, és lába elé, a kis halomra meredt, amelyen Nyikita szorgalmasan dolgozott ásójával. Natalja oly görcsös gyor-sasággal törölte le arcáról a könnyeket, mintha attól félne, hogy megégeti ujjait megdagadt, vörös orrán, és maga elé suttogott:692
692Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:
– Istenem, istenem…693
693— Господи, господи…
Alekszej ide-oda járkált a keresztek között, és a föliratokat olvasgatta; megsoványodott, és öregebbnek látszott koránál. Nem paraszt arca, amelyet egészen benőtt a sötét szakáll, mintha megperzselődött, befüstölődött volna; a fekete szemöldök alá húzódó, vakmerő szem minden-kire ellenségesen nézett; színtelen hangon, fennhéjázóan, s mintegy szántszándékkal orra alatt beszélt, és amikor valaki megkérdezte, mit mond, fölrikácsolt:694
694Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:
– Nem érted?695
695— Не понимаешь?
És káromkodott. Fivéreivel durván és gúnyosan viselkedett. Nataljára többször rákiáltott, mint egy munkásnőre. Nyikita szemére is hányta:696
696И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему:
– Ok nélkül sérted meg Natasát.697
697"Зря обижаешь Наташу!" — он ответил:
– Beteg ember vagyok – felelte Alekszej.698
698— Я человек больной.
– Natalja szelíd.699
699— Она смирная.
– Tűrjön hát egy kicsit!700
700— Ну и пусть потерпит.
Alekszej gyakran hivatkozott arra, hogy beteg, és minden alkalommal szinte büszkeséggel emlegette, mintha betegsége érdem lenne, amely megkülönbözteti másoktól.701
701О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.
Amikor a temetőből hazafelé indult nagybátyjával, azt mondta neki:702
702Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:
– Saját temetőt kellene létesítenünk; ezekkel itt még holtunkban is szégyenletes lenne együtt feküdni.703
703— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно, -|
Artamonov elmosolyodott.704
704Артамонов усмехнулся.
– Megcsináljuk. Lesz minden: templomunk, temetőnk, iskolánk, kórházunk; várj csak!705
705— Устроим. Всё будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу, — погоди!
Amint a Vataraksán átvezető hídon mentek keresztül, egy koldus külsejű embert láttak a kar-fába kapaszkodni, vörösre kopott, elnyűtt munkakabátjában részeges hivatalnokhoz hason-lított. Petyhüdt arcát ősz borosta nőtte be; fityegő, szőrös ajka mögött látni lehetett fogai csonkjait; apró, nedves szeme zavartan fénylett. Artamonov elfordult, kiköpött, de amikor észrevette, hogy Alekszej szokatlanul udvariasan biccent a rongyos felé, megkérdezte:706
706Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человечек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:
– Hát ez kicsoda?707
707— Это что?
– Orlov órásmester.708
708— Часовщик Орлов.
– Mindjárt látni is, hogy Orlov.709
709— И видно, что Орлов!
– Okos ember – mondta állhatatosan Alekszej -, belehajszolták az ivásba…710
710— Он — умный, — настойчиво сказал Алексей, — его — затравили…
Artamonov unokaöccsére sandítva hallgatott.711
711Артамонов покосился на племянника и промолчал.
Száraz és tikkasztó nyár következett. Az Oka túlsó partján erdők égtek; nappal opálszínű, maró füstfelhő feküdt a földre, éjjel a kopár hold kellemetlenül vöröslött, a csillagok a ködben elvesztették fényüket, olyanok voltak, mint a rézszögek fejei. A folyó vize, amint a zavaros eget visszatükrözte, hideg, sűrű, föld alatti füstpataknak látszott.712
712Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.
Az Artamonovok, lihegve a perzselő hőségben, vacsora után a kertben, a jávorfák félkörében itták teájukat; a fák terebélyesek voltak, de ölelkező, buja lombkoronáik sem tudtak enyhet adni ezen a ködös éjszakán. Tücskök cirpeltek, vaspáncélú szarvasbogarak búgtak, a szamovár panaszosan sistergett. Natalja kigombolta a blúza fölső gombjait, és némán töltötte ki a teát: keblén a bőr meleg színű volt, akár a teavaj; a púpos lehajtott fejjel ült, és vesszőket hántott madárkalitkáihoz; Pjotr fülcimpáját húzogatta, és halkan beszélt:713
713Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря::
– Káros az embereket ingerelni, apa mégis azt teszi.714
714— Людей дразнить — вредно, а отец дразнит.
Alekszej szárazon köhécselve a város felé tekingetett, és nyakát nyújtogatta, mintha várt volna valamit.715
715Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.
A városban fájdalmasan megkondult egy harang.716
716В городе заныл колокол.
– Vészjel? Tűz? – kérdezte Alekszej, és tenyerét homlokához szorítva, fölpattant.717
717— Набат? Пожар? — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.
– Mi lelt? Az órát üti a harangozó.718
718— Что ты? Звонарь часы отбивает.
Alekszej kiment; rövid csend támadt, majd Nyikita halkan megszólalt:719
719Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:
– Állandóan tűzvészről képzelődik.720
720— Всё пожары ему чудятся.
– Gonosz lett – jegyezte meg óvatosan Natalja. – Pedig mennyi vidámság volt benne…721
721— Злой стал, — осторожно заметила Наталья. — А сколько в нем веселья было…
Pjotr, mint legidősebbhez illik, szigorú hangon feddte meg öccsét és feleségét:722
722Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:
– Bután bántok vele mindketten; sérti őt szánakozásotok. Feküdjünk le, Natalja.723
723— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.
Bementek a szobájukba. A púpos utánuk nézett, aztán ő is fölállt, és a lugas felé indult, ahol szénán vetett magának ágyat. A küszöbön leült. A lugas gyeptéglákkal kirakott dombon állt; a kerítésen át látni lehetett a város házainak sötét nyáját, amelyet a tűzoltótorony és a ha-ranglábak őriztek. A szolgáló leszedte az asztalt; a csészék összecsörrentek. A kerítés mellett takácsok mentek el; az egyik egy hálót vitt, a másik vasvödörrel csörömpölt, a harmadik szikrát csiholt ki tűzkőből taplóra, hogy pipára gyújtson.724
724Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку.
A kutya felvakkantott; Tyihon nyugodt hangja törte meg a csendet:725
725Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:
– Ki az?726
726— Кто идет?
A csönd, mint dobon a bőr, szorosan kifeszült a föld felett; bántó-élesen visszhangzott még a homok gyenge ropogása is a takácsok lába alatt. Nyikitának nagyon megtetszett az éjszakák hangtalansága. Minél teljesebb volt a némaság, annál jobban tudta összpontosítani képzelő-erejét Nataljára, annál ragyogóbban fénylettek számára a mindig kissé ijedt, vagy csodálkozó, kedves szemek. És könnyű volt kigondolnia a legkülönbözőbb szerencsés véletleneket: fel-becsülhetetlen értékű elrejtett kincsre bukkan, odaadja Pjotrnak, Pjotr pedig átengedi neki Natalját. Vagy: rablók törnek rájuk, és ő olyan rendkívüli hőstetteket visz végbe, hogy apja és fivérei önként neki adják Natalját jutalmul. Betegség harapózott el; utána csak ketten marad-tak életben az egész családból: ő és Natalja, s akkor megmutatná az asszonynak, hogy boldog-sága az ő lelkében rejtőzik.727
727Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.
Már éjfél után járt az idő, amikor észrevette, hogy a kertre nehezedő mozdulatlan felhők egyike megelevenedik, és a házak nyája fölött lassan felemelkedik az ég sötétszürke homályá-ba; a felhő alulról csakhamar bíborszínben megvilágosodott, és Nyikita ráeszmélt, hogy tűz van. Szaladni kezdett a ház felé, és meglátta Alekszejt, amint a létrán gyorsan fölkúszik a hombár tetejére.728
728Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.
– Tűz van! – kiáltott a púpos. Öccse továbbkúszott, de visszaszólt.729
729— Пожар! — крикнул Никита, — брат ответил,влезая выше:
– Tudom. És aztán?730
730— Знаю, ну?
– Vártad – jutott Nyikita eszébe, és meghökkenve állt meg az udvar közepén.731
731— Вот — ждал ты, — вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.
– Hát vártam! És aztán? Ilyen szárazságban mindig vannak tüzek.732
732— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.
– Fel kell kelteni a takácsokat… – de Tyihon már megelőzte, és a munkások vidám kurjon-gatással szaladtak egymás után a folyó felé.733
733— Надо ткачей будить…Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.
– Mássz föl ide hozzám – ajánlotta Alekszej, aki lovagolva ült a tetőgerincen; a púpos enge-delmesen utánakúszott, és megszólalt:734
734— Влезай ко мне, — предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши; горбун покорно полез, говоря;
– Csak Natasa meg ne ijedjen.735
735— Наташа не испугалась бы.
– Hát attól nem félsz, hogy Pjotr még egy púpot ver rád?736
736— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?
– Miért? – kérdezte halkan Nyikita, és ezt hallotta:737
737— За что? — тихо спросил Никита и услыхал:
– Ne nyeld el a feleségét a szemeddel.738
738— Не пяль глаз на его жену.
A púpos sokáig nem tudott felelni; úgy tetszett neki, hogy lefelé csúszik a tetőről, és tüstént leesik, lezuhan a földre.739
739Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.
– Mit beszélsz? Hova gondolsz? – motyogta.740
740— Что ты говоришь? Подумал бы, — пробормотал он.
– Na, jól van, jól van! Hiszen látok… De ne félj – felelte öccse olyan vidáman, ahogy már régen nem beszélt; csak nézte tenyere alól, hogyan törnek a lobogó, vastag lángnyelvek tompa búgással a csönd ellen. Azután élénken folytatta:741
741— Ну, ладно, ладно! Вижу я… Не бойся, — сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:
– Barszkijéknál ég. Húsz hordó kátrány áll az udvarukban. A szomszéd házakra nem csap át a tűz; kertek vannak közben.742
742— Это — Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не двйдет, сады помешают.
„Menekülnöm kell innen” – gondolta magában Nyikita, és a távolba, a sötétségbe meredt, amelyet a tűz foszlányokká tépett; a vöröses levegőben vasból kikovácsolt fák álltak, a vöröses földön játékszerűen apró emberek nyüzsögtek és futkároztak; látni lehetett, amint vékony, hosszú csáklyákat döfködnek a zsarátnok közé.743
743"Бежать надо", — думал Никита, глядя вдаль во тьму, разорванную огнем; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие длинные багры.
– Jól ég – mondta elismerően Alekszej.744
744— Хорошо горит, — похваливал Алексей.
„Kolostorba megyek” – gondolta a púpos.745
745"В монастырь уйду", — думал горбун.
Az udvaron álmosan és dühösen dörmögött Pjotr. Válaszul lustán úsztak Tyihon szavai. A ház ablakában, mint valami képkeretben, ott állott, sűrűn vetve magára a keresztet, Natalja.746
746На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.
Nyikita addig ült a tetőn, míg a tűzvész helyén, a fekete kéményoszlopok körül aranyosan föl nem ragyogott a zsarátnok. Azután lemászott, kiment az udvarból, és beleütközött az apjába, aki vizesen, kormosan, hajadonfőtt, rongyokra szakadt ujjasban lépett be a kapun.747
747Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.
– Hová? – kiáltott rá szokatlanul hevesen, és belökte Nyikitát az udvarba; amikor pedig meglátta a tetőn Alekszej fehér alakját, magánkívül ordította:748
748— Куда? — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:
– Hát te mit keresel ott? Mássz le. Vigyázhatnál, bolond, az épségedre…749
749— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо…
Nyikita a kertben leült egy padra, apja szobájának ablaka alatt; csakhamar erős ajtócsattanás és halk, tompa kérdés ütötte meg fülét:750
750Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:
– Vesztedet akarod? Engem meg gyalázatba dönteni, mi? Megöllek…751
751— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью…
Alekszej rikácsolva felelt:752
752Визгливо ответил Алексей:
– Magad adtad a tanácsot.753
753— Сам ты меня надоумил.
– Hallgass! Adj hálát Istennek, hogy az a naplopó nem tud beszélni…754
754— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен…
Nyikita fölállt, és lábujjhegyen a kert végébe, a lugasba sietett.755
755Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.
Reggel a teánál az apa elmondta:756
756Утром, за чаем, отец рассказывал:
– Gyújtogatás; a tettes, mint kitűnt, az a részeges órásmester. Agyba-főbe verték, valószínűleg belehal. Azt rebesgetik, hogy Barszkij tette tönkre, meg aztán a fiára, Sztyopkára is haragu-dott. Homályos ügy.757
757— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное.
Alekszej nyugodtan itta a tejet, Nyikita, aki érezte, hogy keze remegni kezd, térde közé dugta, és erősen összeszorította.758
758Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал.
Apja észrevette mozdulatát, és megkérdezte:759
759Отец, заметив его движение, спросил:
– Hát te miért gubbasztasz?760
760— Ты что ежишься?
– Rosszul érzem magam.761
761— Нездоровится.
– Mindnyájan rosszul vagytok. Csak én vagyok egészséges…762
762— Всем вам нездоровится. А я вот здоров…
Dühösen eltolta magától még félig telt teáspoharát, és elment.763
763Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.
Artamonov vállalkozása hamarosan egész sereg embert csődített össze; a gyártól két versztá-nyira, a hangával borított dombokon, a ritka fenyves közepén udvar és kerítés nélküli, távolról méhkasokra emlékeztető, alacsony kis kunyhók épültek fel. Az egyedülálló és nőtlen munká-sok számára, a sekély szakadék felett, amely egy ma már elfelejtett nevű folyó medréül szol-gált valaha, Artamonov hosszú barakkot emeltetett, egylejtős tetővel, a tetőn három ké-ménnyel és apró ablakokkal, hogy jobban tartsa a meleget; az ablakok a barakkot istállóhoz tették hasonlóvá, és a munkások el is nevezték Csikókastélynak.764
764Дело Артамоновых быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, е маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его — "Жеребячий дворец".
Ilja Artamonov mind kérkedőbb és hangosabb lett, de a gazdag ember fennhéjázása nem vált tulajdonságává; a munkásokkal szemben egyszerű maradt, velük mulatott lakodalmaikon, keresztvíz alá tartotta gyermekeiket, és ünnepnapokon szívesen eltereferélt az öreg takácsok-kal, akiknek tanácsára rábeszélte a parasztokat, hogy vessék be lennel az ugart és a kiirtott erdőtisztásokat. És ez jól bevált. Az öreg takácsok el voltak ragadtatva a tanulékony gazdától, olyan parasztot láttak benne, akire kegyesen rámosolyog a szerencse, és oktatták a fiatalokat:765
765Илья Артамонов становился всё более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:
– Nézzétek; így kell vállalkozást vezetni.766
766— Глядите, как дела крутить надо!
Ilja Artamonov viszont így tanította fiait:767
767А Илья Артамонов учил детей:
– A parasztok és a munkások okosabbak a polgároknál. A városlakók teste csenevész, feje zűrzavaros, a városi ember mohó, de nem merész. Minden, ami kezéből kikerül, gyatra, nem tartós. A városiak semmiben sem ismernek pontos mértéket, a paraszt viszont szilárdan tartja magát az igazság határai között, nem hánykolódik ide és oda. Igazsága pedig egyszerű, például: isten, kenyér, cár. A paraszt tetőtől talpig egyenes, róla vegyetek példát. Te, Pjotr, szárazon beszélsz a munkásokkal, és mindig csak arról, ami a munkára tartozik; ez helytelen, tudni kell semmiségekről is elfecsegni. Tréfálkozni kell; a vidám embert jobban megértik.768
768— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а — не смел. У него всё выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он — весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и всё о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; веселый человек лучше понятен.
– A tréfához nem értek – mondta Pjotr, és szokása szerint meghúzta a fülcimpáját.769
769— Шутить я не умею, — сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо.
– Tanuld meg. A tréfa egy pillanat, de egész órára hangulatot ad. Alekszej sem bánik ügyesen az emberekkel, szájas, kötekedő.770
770— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.
– Gazfickók mind és naplopók – felelte kihívóan Alekszej.771
771— Жулики они и лентяи, — задорно отозвался Алексей.
Artamonov szigorúan rákiáltott:772
772Артамонов строго крикнул:
– Tán olyan jól ismered az embereket? – De szakállába mosolygott, s hogy a mosolyt ne vegyék észre, száját eltakarta; eszébe jutott, milyen merészen, milyen okos érvekkel vitázott Alekszej a polgárokkal a temetőről: a drjomoviak nem akarták Artamonov munkásait a maguk temetőjében elföldelni; kénytelen volt Pomjalov jókora égerfa berket vásárolni, hogy saját temetője legyen.773
773— Много ли ты знаешь про людей? — Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.
– Temető, vendéglátóhely – tűnődött hangosan Tyihon, mialatt Nyikitával a vékony, csene-vész fákat döntötték. – Pedig micsoda vendégeskedés az, amely örökkön-örökké tart? Az igazi vendéglátóhelyek: a házak, a városok.774
774— Погост, — размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья. — Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.
Nyikita látta, hogy Tyihon Vjalov könnyen, ügyesen dolgozik, s a munkában nagyobb értelem-ről tesz tanúságot, mint homályos és mindig váratlan szavaiban. Akárcsak az apja, Tyihon is minden dologban hamar rátalált a legkisebb ellenállás pontjára, takarékoskodott erejével, és inkább ravaszsághoz folyamodott.775
775Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью.
De világosan szembetűnő volt a különbség is: apja hévvel fogott hozzá mindenhez, Vjalov viszont kényszeredetten dolgozott, szinte kegyből, mint olyan ember, aki tudja, hogy jobbra képes. És ugyanígy beszélt is: szűkszavúan, kegyesen, jelentősen, a lekicsinylés árnyalatával, amely mintha ezt jelentette volna:776
776Но была ясно заметна и разница: отец за всё брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:
„Én még sokat tudok, és sok egyebet is mondhatnék.”777
777— Я и еще много знаю; и не то еще могу сказать.
Nyikita mindig holmi célzásokat vélt kihallani szavaiból, amelyek bosszúságot, félelmet és éles, nyugtalan kíváncsiságot keltettek fel iránta.778
778И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и — острое, тревожное любопытство к нему.
– Sok mindent tudsz te – mondta Tyihonnak, aki lassan felelte:779
779— Много ты знаешь, — сказал он Вялову, тот не спеша ответил:
– Azért élek. Hogy tudok, nem baj: magamnak tudom. Az én tudásom a fukar ládájában van elrejtve; senki sem látja, légy nyugodt…780
780— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатьё спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен…
Senkinek sem tűnt föl, hogy Tyihon kikérdezte az embereket, mi jár a fejükben; csak tolako-dóan végigmért mindenkit hunyorító madárszemével, és mintha kiszíná mások gondolatait, hirtelen elkezdett beszélni arról, amiről különben nem tudhatott. Néha az a vágy támadt fel Nyikitában, bárcsak leharapná, levágná Vjalov a nyelvét, amint ujját is levágta. De az ujját sem úgy vágta le, mint kellett volna; nem jobb kezén, hanem a balon, a gyűrűset. Apja, Pjotr és mindenki ostobának tartották, de Nyikita más véleménnyel volt róla. Kíváncsisága Tyihon iránt mindjobban nőtt, és e kíváncsisággal egybevegyült a félelme a kiálló pofacsontú, érthe-tetlen paraszttól. A félelem érzése pedig különösen akkor lett úrrá felette, amikor Vjalov, visszatérve az erdőből, egyszerre így szólt hozzá:781
781Не заметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец, — он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него всё росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха перед этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялоз, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:
– Te mindjobban kiszikkadsz. Szólhatnál neki, te csodabogár; talán megszán, azt mondják, jó lélek.782
782— А ты всё сохнешь. Ты бы, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она будто добрая.
A púpos megállt, a rémülettől szívverése felhagyott, lábai megmerevedtek; fejvesztetten dünnyögte:783
783Горбун, остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:
– Miről szólhatnék, kinek?784
784— Про что сказать, кому?
Vjalov rávetette szemét, és továbbment; amikor Nyikita megragadta ingujjánál, megvetően eltolta kezét:785
785Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.
– Ugyan, minek tetteted magad?786
786— Ну, зачем притворяешься?
Nyikita ledobta válláról az erdőben kiásott nyírfát, és körültekintett; szeretett volna belecsapni Tyihon bozontos arcába, hogy elhallgattassa, de Tyihon összehúzott szemöldökkel a távolba nézett, és nyugodtan folytatta, mintha valami közönséges dologról beszélne:787
787Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему-захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:
– Még ha nem is jó lélek, megjátszhatja. Az asszonynép kíváncsi; mindegyik szeretne egy másik férfit is megpróbálni, hogy megtudja, nincs-e édesebb a cukornál? Nekünk meg vajon sok kell-e? Egy, kettő… jóllaktál, és kutya bajod. Te pedig csak kiszikkadsz. Próbáld meg, szólj neki, talán beleegyezik.788
788— А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы — любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара? Нашему же брату — много ли надо? Раз, два — вот и сыт и здоров. А ты — сохнешь. Ты — попытайся, скажи, авось она согласится.
Nyikita baráti szánakozást hallott ki Tyihon szavaiból, ami új, eddig ismeretlen érzés volt számára, és keserűen reszelte torkát; egyszersmind azonban úgy tetszett neki, hogy a másik levetkőzteti, leleplezi.789
789Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.
– Badarságot gondoltál ki – mondta.790
790— Ерунду придумал ты, — сказал он.
A városban megkondultak a harangok a második misére. Tyihon egy rándítással megigazította a vállára vetett fákat, és megindult; vaslapátja meg-megkoppant a földön, miközben ugyanaz-zal a nyugalommal beszélt tovább:791
791В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря всё так же спокойно:
– Tőlem nem kell félned. Hiszen sajnállak; kellemes, érdekes ember vagy. Ti, Artamonovok mind borzasztóan érdekesek vagytok. Jellemedre nem is hasonlítasz púposhoz, pedig hát az volnál.792
792— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные… Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.
Nyikita rémülete elpárolgott forró bánatában, amely mindent elhomályosított szeme előtt; botladozott, mintha részeg lenne; szeretett volna lefeküdni a földre és pihenni, és csendesen kérte:793
793Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:
– Hallgass erről.794
794— Ты молчи об этом.
– Megmondtam: akárcsak, ládába volna elzárva.795
795— Я сказал: как в сундуке заперто.
– Felejtsd el egészen. El ne szóld magad előtte.796
796— Забудь. Ей не проговорись.
– Nem beszélek vele. Miért is beszélnék?797
797— Я с ней не говорю… Зачем с ней говврлть?
És némán mentek egészen hazáig.798
798И вплоть до дома оба шли молча.
A púpos kék szeme nagyobb, kerekebb és szomorúbb lett; nem az emberekre, mögéjük nézett; még hallgatagabbá és észrevehetetlenebbé vált. De Nataljának szemet szúrt viselkedése.799
799Сннме глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то:
– Miért járkálsz olyan bánatosan? – kérdezte.800
800— Ты что грустный ходишь? — спросила она, Никита ответил:
– Sok dolgom van – felelte Nyikita, és gyorsan odébbállt. Az asszony megsértődött; nem most érezte először, hogy sógora már nem olyan gyengéd hozzá, mint azelőtt. Életét unalmasnak érezte. Négy év alatt két leánygyermeket szült, és már megint állapotos volt.801
801— Дела много, — и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожней.
– Mi az, hogy csak leányokat szülsz, mi hasznunk van belőlük? – dohogott az apósa, amikor a másodikat hozta a világra. Ajándékot nem adott az asszonynak, Pjotrnak pedig panaszkodott:802
802— Что ты всё девок родишь, куда их? — ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:
– Fiúunokákra van szükségem, nem leányokra. Talán idegenek számára fogtam a vállalko-zásba?803
803— Мне внучат надо, а не зятьев, разве я для чужих людей дело затеял?
Apósának minden egyes szavából azt érezte az asszony, hogy őt tartja bűnösnek; tudta, hogy férje is elégedetlen vele. Éjszakánként, amint ott feküdt mellette, az ablakon kinézett a messzi csillagokra, és hasát simogatva fohászkodott gondolataiban:804
804Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:
„Istenem, bárcsak fiút adnál…” – néha azonban kedve lett volna belekiabálni férje és apósa arcába.805
805"Господи, — сыночка бы…"Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:
„Csak azért is leányokat fogok szülni a ti bosszantástokra!”806
806"Нарочно, назло вам буду девочек родить!"
Valami bámulatba ejtő, váratlan tettet szeretett volna véghezvinni – valami jót, hogy mindenki gyengédebb legyen hozzá, vagy rosszat, hogy mindenki rettegjen tőle. De sem jót, sem rosszat nem tudott kigondolni.807
807И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.
Hajnalban, alighogy felkelt, lesietett a konyhába, és a szakácsnővel együtt elkészítette a harap-nivalót a teához; felszaladt megetetni gyermekeit, aztán megteáztatta apósát, férjét, sógorait; ismét megetette a leánykákat, aztán varrt, fehérneműt foltozott az egész házra; ebéd után gyermekeivel kiment a kertbe, és ott ült az esti teáig. A kerítésen takaros orsózólányok kandi-káltak be, és hízelgőn magasztalták a gyermekek szépségét; Natalja mosolygott, de nem hitt a dicséretnek, leányait csúnyának tartotta.808
808Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детями в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульни-цы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам, — дети казались ей некрасивыми.
Néha Nyikita suhant el a fák között, az egyetlen ember, aki azelőtt gyengéd volt hozzá; de most, ha le akarta ültetni maga mellé, lehajtott fővel kitért a meghívás elől.809
809Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:
– Bocsáss meg, nincs időm.810
810— Прости, время нет у меня.
Nataljában lassanként egy bántó gondolat érlelődött meg: a púpos gyengédsége iránta hamis volt; férje állította őrül melléje, hogy vigyázzon rá és Alekszejre. Alekszejtől félt, mert tetszett neki; tudta, hogy ha a szép sógor szemet vetne rá, nem tudna ellenállni.811
811У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, говтему что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него..
De Alekszej nem akarta, még csak észre sem vette; ez Nataljának sértette asszonyi hiúságát, és haragudott a tettre kész, merész fellépésű legényre.812
812Но он — не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.
Öt órakor teáztak, nyolckor vacsoráztak; utána Natalja megmosdatta, megetette, elaltatta a kicsinyeket, térden állva sokáig imádkozott, aztán lefeküdt férje mellé – abban a reményben, hogy fiúgyermekkel termékenyül meg. Megesett, hogy a férje megkívánta, és sürgetően dohogni kezdett az ágyban:813
813В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать; долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он вор" чал, лежа на кровати: ,
– Elég lesz már. Gyere!814
814— Будет. Ложись.
Natalja ilyenkor keresztet vetett magára, félbeszakította imáját, és engedelmesen melléje feküdt. Néha, nagyon ritkán, Pjotr tréfálkozott:815
815Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:
– Miért imádkozol annyit? Mindent úgysem imádkozhatsz ki magadnak: másoknak semmi sem maradna…816
816— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит…
Éjjelenként felverte álmából a csecsemő sírása; megszoptatta és elringatta, majd az ablakhoz állt, és sokáig bámult ki a kertbe, fel az égre, és szavakba nem formálható gondolatok jártak fejében önmagáról, anyjáról, apósáról, férjéről – mindarról, amit az észrevétlenül elmúlt, nem könnyű nap hozott számára. Különös volt nem hallania a megszokott hangzavart, a munkásnők vidám vagy kesergő nótáit, a gyár százféle kopácsolását, zörejét, méhzümmögését, ezt a szakadatlan, siető morajt, amely betöltötte az egész napot, s amelynek visszhangjai ott úszkál-tak a szobákban, ott suhogtak a fák lombjai közt, hozzádörzsölőztek az ablakok üvegeihez – ez a munkazaj zavarta a gondolkodást, mert lekötötte az ember figyelmét.817
817Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив,. успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжания: этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.
De az éjszaka csöndjében, minden élő alvó némaságában, Nataljának eszébe jutottak Nyikita elbeszélései a tatár fogságba hurcolt asszonyokról, a szent remetenőkről és vértanúkról. Eszébe jutottak a boldog, vidám életről szóló mesék is, de emlékezete leggyakrabban azt elevenítette föl, ami bántotta, sértette.818
818А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.
Apósa keresztülnézett rajta, és még ez volt a jobbik eset; mert az is gyakran megtörtént, hogy – ha a tornácon vagy a szobában négyszemközt találkozott vele – éles pillantásával szemérmet-lenül végigtapogatta a keblétől térdéig, és ellenségesen felhorkant.819
819Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.
Férje száraz volt és hideg; az asszony érezte, hogy néha úgy néz rá, mintha miatta nem tudna meglátni valami mást a háta mögött. Levetkőzés után Pjotr gyakran nem feküdt le, hanem sokáig elüldögélt az ágy szélén, egyik kezével a derékaljra támaszkodva, a másikkal pedig fülét húzogatta, vagy szakállát dörzsölgette, mintha csak a foga fájna. Nem szép arca előbb fájdalmasan, majd haragosan ráncokba húzódott. Ilyenkor Natalja le sem akart feküdni. Pjotr keveset beszélt, akkor is csak házi ügyeikről, és csupán néha-néha, mind ritkábban emlékezett meg a paraszti, a földbirtokos-életről, amely érthetetlen volt Natalja számára. Téli ünnep-napokon, karácsonykor és a farsangutó idején megkocsikáztatta a városban; a szánba fogott hatalmas, hollófekete mén – vérerekkel befutott, rézfényű, sárga szeme volt – dühösen hányta fejét, és hangosan fújt; Natalja félt ettől a vad állattól, és még jobban megijedt Tyihon sza-vaitól:820
820Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дергая ,себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито, — в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, всё реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал, — Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:
– Nemesi paripa; kapálózik az idegen hatalom ellen.821
821— Дворянский конь, зол на чужую власть.
Anyja gyakran eljött; Natalja irigyelte szabad életét, szemének ünnepi csillogását. Ez az irigység még fájóbbá lett, amikor látta, milyen fiatalosan tréfálkozik apósa Uljanával, és szeretőjében gyönyörködve, milyen önelégülten simogatja szakállát, az asszony pedig úgy jár, akár a páva, csípőjét riszálja, és szemérmetlenül fitogtatja szépségét a férfi előtt. A város már régen tudott Iljával való viszonyáról, szigorúan elítélte érte; mindenki kerülte, a tehetősek leányaikat, Natalja volt barátnőit el is tiltották attól, hogy eljárjanak hozzá, egy bűnös asszony leányához, egy homályos eredetű, idegen paraszt menyéhez, egy fölfuvalkodott, mogorva férj feleségéhez; a leányélet apró örömei most elérhetetlenül csillogóknak tűntek föl Natalja előtt.822
822Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.
Fájt látnia, hogy anyja, aki oly egyenes lelkű volt azelőtt, most ravaszul képmutatóskodik mindenkivel, nyilván fél Pjotrtól, s hogy a vő ne sejtsen semmit, hízeleg neki, elragadtatással beszél képességeiről; kétségtelenül Alekszej gúnyos szemétől is fél, kedveskedve eltréfál és összesúg vele, és gyakran megajándékozza: névnapjára porcelán órát adott neki, amelyet juhok rajza díszített, meg egy virágfüzéres nőalak; az óra művészi munkáját mindenki megcsodálta.823
823Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людями и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.
– Adósság fejében maradt nálam az óra, mindössze három rubelért; régimódi jószág, nem is jár – magyarázgatta az anyja. – Ha Aljosa megnősül, a szobáját díszíti majd.824
824— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят, — объяснила мать. — Когда Алеша женится, — дом свой украсит…
„Az enyémet is díszíthetné” – gondolta Natalja.825
825"И я бы украсила", — подумалось Наталье.
Anyja aprólékosan kikérdezte a háztartásáról, és unalmasan oktatta:826
826Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:
– Hétköznapokon szalvétákat ne tégy az asztalra; a bajusztól és szakálltól mindjárt bepiszko-lódnak.827
827— По будням салфеток к столу не давай, от усов, ;от бород салфетки сразу пачкаются.
Nyikitára, aki azelőtt tetszett neki, megvetően összehúzott ajakkal nézett; úgy beszélt vele, mint egy alkalmazottal, akit valami becstelen dologgal gyanúsítanak, és figyelmeztette leányát:828
828На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела, поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:
– Vigyázz, ne nagyon kedveskedj vele; a púposak ravaszak.829
829— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.
Nem egy ízben szerette volna Natalja elpanaszolni anyjának, hogy férje nem hisz neki, és a púpossal figyelteti; de valami mindig visszatartotta, hogy gyanúját szóba hozza.830
830Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.
De mindennél rosszabb volt, amikor anyja, akit szintén nyugtalanított, hogy leánya nem tud fiúgyermeknek adni életet, kikérdezte a férjével töltött éjszakáról; szemérmetlenül, kertelés nélkül tette föl kérdéseit, nedves szeme mosolyogva hunyorgott, elfojtott hangja dorombolt; kíváncsisága fájón idegesítette Natalját, és megörült, amikor apósa beszólt a szobába:831
831Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:
– Befogassak, napamasszony?832
832— Сватья, — лошадь запрячь?
– Szívesebben mennék gyalog.833
833— Я бы лучше пешочком прошлась.
– Jól van, elkísérlek.834
834— Ладно, я тебя провожу.
Férje elgondolkozva mondja:835
835Муж задумчиво говорит:
– Okos asszony az anyós; ügyesen kordában tartja apát. Ha itt van, apa lágyabb hozzánk. Legjobb lenne, ha eladná a házát, és ideköltözne.836
836— Умный человек теща: ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.
„Nem kell” – szeretné felelni Natalja, de nem meri, és még jobban haragszik anyjára, mert szeretik, és boldog.837
837"Не надо этого", — хочет сказать Наталья, но — не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.
Amint varrásával kezében a kertre nyíló ablaknál vagy a kertben ül, hallja Tyihon és Nyikita beszélgetésének foszlányait; a málnás mögött, a fürdőháznál bíbelődnek valamivel, és a gyár lágy moraján keresztül átszűrődnek az udvaros nyugodt szavai.838
838Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника.
– Unalom ott van, ahol sok az ember; ott kezdődik, ahol egy helyre sereglenek.839
839— Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.
„Mennyire igaz!” – gondolja Natalja, de Nyikita kellemes hangja figyelmezteti:840
840"Как верно!" — думает Наталья, но приятный го-, лос Никиты увещевает:
– Badarságokat beszélsz. Hát a körtáncok, a játékok? Emberek nélkül nincs vidámság.841
841— Заговариваешься ты. А — хэроввды, игры? Без людей — веселья нет.
„És ez is igaz” – csodálkozik egyetértően az asszony.842
842"И это верно", — удивляясь, сэглашается женщина.
Látja, hogy körülötte mindenki meggyőződéssel beszél, mindenki szakértő valamiben; világo-san látja, hogy az egyszerű, kemény, szorosan egymáshoz fűződő szavak hogyan határolnak el mindenki számára egy darabot valami szilárd igazságból. Éppen a szavak különböztetik meg egymástól és ékesítik az embereket, akik úgy játszanak a szavak csilingelésével, akár arany és ezüst óraláncaikkal.843
843Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов.
Neki nincsenek ilyen szavai; neki nincs mibe öltöztetnie gondolatait, amelyek szétfolynak, és zavarosak, mint az őszi köd, csak terhére vannak és eltompítják. Mind gyakrabban gondolja bánatosan, bosszúsan:844
844У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, всё чаще думая с тоской и досадой:
„Buta vagyok, semmit sem tudok, semmihez sem értek…”845
845"Глупа я, ничего не знаю, не понимаю…"
– A medvét méztudónak hívjuk; tudja, hol a méz – mormolja Tyihon a málnásbokrok között.846
846— Медведь значит — ведун, ведает, где мед, — бормочет Тихон в кустах малины.
„Úgy van” – gondolja Natalja, és összeborzong, amikor eszébe jut, hogyan ölte meg Alekszej a kedvencét; a medve, amely jámbor volt és kezes, akár egy kutya, tizenhárom hónapos koráig szabadon kószált az udvaron; be-bemászott a konyhába, felállt hátsó lábaira, és halk dörmö-géssel, nevetséges szemeit hunyorgatva koldult kenyérért. Mulatságos állat volt; jó és a jóságot megértő. Mindenki szerette. Nyikita ápolta: kifésülte sűrű, kócosodó szőrcsomóit, megfürdette a folyóban, és a medve annyira hozzája szokott, hogy amikor a púpos távol volt, magasra tartott orral, nyugtalanul szaglászta a levegőt, nagyokat fújva futkározott az udvaron, berontott az irodába, gondozója szobájába, és nemegyszer megesett, hogy ablaktáblákat és ajtókat tört ki. Natalja szerette szirupos kenyérrel etetni; betanította, hogy maga mártogassa be a kenyérdarabokat a szirupos csészébe; az állat örömében dörmögve és bozontos lábain ringatózva dugdosta a falatokat rózsás, éles fogú torkába; majd lenyaldosta ragadós, édes mancsát, s míg jóindulatú, apró szeme boldogan ragyogott, fejével játékosan bökdöste Natalja térdét. Még beszélni is lehetett ezzel a kedves vaddal; volt, amit már megértett.847
847"Так и есть", — думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башквй в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.
Egyszer azonban Alekszej leitatta vodkával; a részeg medve táncolt, bukfencet hányt, felmá-szott a fürdőház tetejére, szétszedte a kéményt, és elkezdett téglákat gurítani lefelé; egész tömeg munkás gyűlt össze és kacagott. Ettől a naptól fogva Alekszej csaknem minden ünnep-nap leitatta az állatot az emberek mulatságára, és a medve annyira hozzászokott a szeszhez, hogy utánaszaladt mindegyik munkásnak, akinek borszaga volt. Alekszej már nem mehetett keresztül az udvaron, hogy útjába ne állt volna a medve.848
848Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на пвтеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, вт которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему.
Láncra verték; de ólját széttörte, és lánccal a nyakában, gerendával a lánc másik végén, kószál-ni kezdett az udvaron, mancsaival hadonászott, és hatalmas fejét lóbálta. Meg akarták fogni; összekarmolta Tyihon lábát, fellökött egy fiatal munkást, Morozovot, és megsebezte Nyikitát, csípőjénél ragadta meg a mancsával. Ekkor érkezett meg futva Alekszej, egy vadászlándzsával kezében, és erős lendülettel beledöfte a fegyvert az állat hasába. Natalja látta az ablakból, amint a medve leült hátsó lábára, és lóbálni kezdte mancsait, mintha bocsánatot kérne az emberektől, akik vadul kiáltoztak körülötte. Valaki szolgálatra készen egy éles ácsbaltát nyomott Alekszej kezébe; a hegyes szakállú sógor egy-két ugrással a medve előtt termett, és rásújtott előbb az egyik, azután a másik mancsára; a medve felbődült, és lerogyott összeszab-dalt lábára, amelyből jobbra-balra patakzott a vér, és vörös tócsákba sűrűsödött a letapodott földön. Az állat panaszos üvöltéssel egy újabb csapás alá tartotta fejét; Alekszej szélesen szétterpesztett lábbal belevágta a baltát tarkójába, mint valami tuskóba: a medve orrával bele-túrt vérébe, a balta pedig olyan mélyen beleszorult a csontokba, hogy Alekszej, aki lábával a bozontos hullára támaszkodott, alig tudta kirántani a koponyájából. Natalja sajnálta a medvét, de még jobban fájt az a tudat, hogy a félelmet nem ismerő, ügyes, vidám, kötekedő sógor egy jelentéktelen kislánnyal szűri össze a levet, őt pedig észre sem veszi.849
849Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъяренно кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптанной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.
Alekszejt mindenki dicsérte ügyességéért és bátorságáért; apja megveregette vállát, és föl-kiáltott:850
850Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свекор, похлопывая его по плечу, кричал:
– És még azt mondod, beteg vagy, mi? Ó, te…851
851— А говоришь — больной? Ах ты…
Nyikita kifutott az udvarból, Natalja pedig úgy sírt, hogy férje csodálkozva és bosszúsan meg-kérdezte:852
852Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:
– Hát mit tennél akkor, ha egy embert ölnének meg a szemed láttára?853
853— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?
– Majd rákiáltott, mint egy kisgyerekre:854
854И, как на маленькую, крикнул:
– Hallgass el, ostoba!855
855— Перестань, дура!
Nataljának úgy tetszett, hogy Pjotr meg akarja ütni, és könnyeit visszatartva, fölidézte emlé-kezetében nászéjszakáját: milyen gyengéd és félénk volt férje azon az estén. Eszébe jutott, hogy Pjotr még nem verte meg, holott barátnőit kivétel nélkül veri a férjük. Zokogását vissza-fojtva mondta:856
856Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним, — какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:
– Bocsáss meg, nagyon sajnálom.857
857— Прости, жалко очень.
– Engem kell sajnálni, és nem a medvét – felelte halkan és már gyengédebben Pjotr.858
858— Жалеть надо меня, а не медведя, — ответил он негромко и уже ласковее.
Amikor ugyanazon a napon Natalja először panaszkodott férje ridegsége miatt, anyja ezekkel a szavakkal felelt, amelyek mélyen az emlékezetébe vésődtek:859
859Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:
– A férfi: méh. Mi a férfi számára virág vagyunk, amelyről mézet szed. Ezt ne feledd el, és tanulj tűrni, kedvesem. A férfiak mindennek urai; tele vannak gonddal, templomokat, gyárakat építenek. Nézd csak, mit teremtett apósod ezen a puszta helyen…860
860— Мужик — пчела; мы для мужика — цветы, он.с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил…
Ilja Artamonov mind eszeveszettebb gyorsasággal sietett vállalatát kifejleszteni, és szilárd alapokra fektetni, mintha érezte volna, hogy már nincs sok ideje hátra. Májusban, nem sokkal Miklós napja előtt, egy gőzkazán érkezett a gyár második épülete részére; a bárka az Oka homokos partján kötött ki vele, ahol lustán ömlött belé a zöld Vataraksa mocsaras vize. Nehéz munka előtt álltak: a kazánt a homokos talajon százötven öl távolságra kellett szállítani. Miklós-napon Artamonov kiadós ünnepi ebédet adott a munkásoknak, vodkával és sörrel; az asszonyok az udvaron terítettek, az asztalokat fenyőgallyakkal, nyírfaágakkal és a tavasz első virágaiból kötött bokrétákkal díszítették, s maguk is úgy tarkálltak ünneplő ruháikban, akár a virágok. A gazda családjával és néhány vendégével az öreg takácsok asztalánál ült; borsosan eltréfált a merész nyelvű orsózólányokkal, sokat ivott, mindenképpen azon volt, hogy jókedvre hangolja a társaságot, és szétborzolva őszbe csavarodott szakállát, fölhevülten kiáltozott:861
861Илья Артамонов всё более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он как будто предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпулы-шца.ми, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:
– Eh, gyerekek! Csak egyszer élünk!862
862— Эх, ребята! Али не живем?
Érezte, hogy viselkedése magával ragadja a többieket, és még jobban megrészegedett sikere fölötti örömében. Csillogott és ragyogott, mint a tavaszi verőfényes nap, mint az egész föld, amely ékesen a füvek és lombok ifjú zöldjébe öltözött. Beszívta a nyírfák és a fiatal fenyők illatát, melyek már a kék égnek emelték aranyos gyertyáikat; korán és forrón köszöntött be ebben az évben a tavasz, a zelnicemeggy és orgona már kivirult. Minden tündökölt, minden ujjongott, és mintha az emberekből is kivirágzott volna ezen a napon mindaz a szép, ami csak volt bennük.863
863Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое нёбо свои золотистые свечи, — весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Всё было празднично, всё ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.
Ott állt Borisz Morozov, a matuzsálem korú takács, töpörödött és vézna aggastyán, arca viasz-szerű, bozontos, ősz szakálla már zöldbe játszó; tetőtől talpig fehérben és megmosdottan, akár egy hulla, és legidősebb fiának, egy hatvanéves férfinak vállára támaszkodva, torkaszakadtá-ból kiáltotta, csupa csont kezével hadonászva:864
864Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою;
– Nézzetek rám; kilencvenéves vagyok, már több is, mint kilencven, úgy bizony! Katona vol-tam, Pugacsovot vertem, a pestises évben magam is részt vettem Moszkvában a lázadásban! Bonapartot vertem…865
865— Глядите, — девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил…
– És kit ölelgettél? – kiabált Artamonov a fülébe, mert a takács süket volt.866
866— А ласкал кого? — кричал Артамонов в ухо ему, — ткач был глух.
– Többek között két feleséget. Hét fiú, két leány, tizenkilenc unoka, öt dédunoka: eleget összeszőttem! Itt vannak, mind nálad élnek, amott ülnek, ni…867
867— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков, — 9ко наткал! Вон они, все у тебя живут, вона — сидят…
– Tovább! – kiáltotta Ilja.868
868— Давай еще! — кричал Илья.
– Jó… Három cárt és egy cárnőt túléltem, nesze nektek! Ahány gazdánál csak voltam, mind meghaltak, és én még most is élek! Vásznak versztáit összeszőttem. Te, Ilja Vasziljevics, különb vagy mindenki másnál; te sokáig fogsz élni. Igazi gazda vagy, szereted a vállalatod, és az is téged. Embereidet nem rövidíted meg. Ág vagy a mi fánkról, csak így folytasd! A siker törvényes feleséged, nem pedig szeretőd, aki kényeztet egy darabig, s máris faképnél hagy! Csak tovább ezen az úton, minden erőddel. Légy egészséges, testvér, ez a fődolog! Légy egészséges, mondom…869
869— Будут. Трех царей да царицу пережил — нате-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук, — катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю…
Artamonov az öreget karjára kapta, magához emelte, megcsókolta, és elérzékenyülten kiál-totta:870
870Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:
– Köszönöm, fiacskám! Munkavezetővé teszlek!…871
871— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю…
A munkások ordítottak, hahotáztak, a magasan fejük fölé emelt öreg, kapatos takács pedig megrázta csontváz kezét a levegőben, és rikácsolva vihogta:872
872Люди орали, хохотали, а старый пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:
– Így csinál ez mindent, a maga módján…873
873— У него — всё по-своему, всё не так…
Uljana Bajmakova szégyenkezés nélkül törülte le arcáról a meghatottság könnyeit.874
874Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.
– Mennyi öröm – mondta neki a leánya, az asszony kifújta orrát és így felelt:875
875— Сколько радости, — сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:
– Bizony, már ilyen ember… Isten örömünkre teremtette…876
876— Такой уж человек, на радость и создан господом…
– Tanuljátok meg, fiúk, hogyan kell bánni az emberekkel! – kiáltotta gyermekei felé Artamonov. – Nyisd ki a szemed, Petruha!877
877— Учись, ребята, как надо с людями жить, — кричал Артамонов детям. — Гляди, Петруха!
Az ebéd befejeztével az asztalokat leszedték, az asszonyok énekelni kezdtek, a férfiak pedig erejüket próbálgatták: nyújtón húzózkodtak, birkóztak; Artamonov ott volt mindenütt, táncolt, birkózott; hajnalig mulattak, a nap első sugaraival pedig hetven munkás, a gazdával élükön, lármás hordaként, énekelve és fütyörészve, mámoros fejjel megindult az Okához, akárcsak rab-lókirándulásra készülnének, vállukon vastag hengerekkel, tölgyfa emelőrudakkal, kötelekkel. A menet után az öreg takács tipegett a homokban, és odamotyogta Nyikitának:878
878После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними кввылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:
– Keresztülviszi, amit maga elé kitűz! Ismerem az embereimet…879
879— Он своего добьется! Он? Я зна-аю…
A fejetlen bikához hasonló, domború, vörös szörnyeteget szerencsésen kiemelték a bárkáról a partra; körülcsavarták kötelekkel, és minden erejükkel nekifeszülve, a hengerek segítségével vontatni kezdték a homokra fektetett deszkákon: a kazán ide-oda dülöngélve haladt előre, és Nyikitának úgy tetszett, hogy kerek, buta torka tágra nyílt a bámulattól, a munkások vidám ereje fölött. Az apa, részegen, maga is segített a katlant húzni és szuszogva kiáltozott:880
880Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его веревками и, ухая, рыча, друндао повезли на катках по доскам, положенным на песок; котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:
– Lassabban, hej, lassabban!881
881— Потише, эй, потише!
– és tenyerével megveregetve a vasszörny vörös oldalát, hozzá-tette:882
882И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:
– Gyerünk, kazán, gyerünk!883
883— Пошел котел, пошел!
Már nem is volt ötven öl a gyárig, amikor a kazán hirtelen, meredeken megingott, lassan le-csúszott az első hengerről, és domború orrával befúródott a homokba; Nyikita látta, amint a felborult kazán kerek torka szürke porfelhőt okád apja lábához. A munkások dühösen tapadtak minden oldalról a nehéz testhez, és egy hengert igyekeztek aládugni; de már kifáradtak, a kazán makacsul a homokba ragadt, és minden erőfeszítésük ellenére, még mélyebben beágyazódott. Artamonov emelőrúddal a kezében bajlódott a munkások között, és fölkiáltott:884
884Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой, — Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался всё глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:
– Rajta, legények! Hó-rukk…885
885— Молодчики, берись дружней! О-ух…
A kazán kényszeredetten megmozdult, majd ismét súlyosan visszasüppedt, és Nyikita egy-szerre csak azt látta, hogy apja szokatlan járással, elváltozott arccal kilép a munkások tömegé-ből, egyik kezét szakálla alá dugja, és torkát fogja vele, a másikkal pedig a levegőt tapogatja, akár a vakok; az öreg takács, aki mögötte ugrándozik, unszolja.886
886Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:
– Földet egyél, földet…887
887— Земли поешь, земли…
Nyikita apjához futott, aki fölcsuklott, vért köpött lába elé, és tompán megszólalt:888
888Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:
– Vér.889
889— Кровь.
Arca megszürkült, szeme ijedten hunyorgott, állkapcsa remegett, és egész nagy, erős teste rémülten magába roskadt.890
890Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась и всё его большое, умное тело испуганно сжалось.
– Megsebesültél? – kérdezte Nyikita, és megragadta kezét; apja megtántorodott, nekidőlt, és halkan felelte:891
891— Ушибся? — спросил Никита, схватив его за руку, — отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:
– Talán egy ér pattant meg bennem…892
892— Пожалуй, — жила лопнула…
– Földet egyél, ha mondom…893
893— Земли поешь, говорю…
– Hagyj békét, eredj!894
894— Отстань, — уйди!
Ismét sűrű vért köpött, és fejcsóválva dünnyögte:895
895И, снова обильно плюнув кровью, Артамэнов пробормотал с недоумением:
– Vér… Hol van Uljana?896
896— Текёт. Где Ульяна?
A púpos haza akart szaladni, de apja erősen vállába fogózott, és meggörnyedve vonszolta maga után lábát, mintha a homoknak a munkások dühös lármájából alig kihallható süppedését és ropogását figyelné.897
897Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.
– Mi van velem? – kérdezte, és óvatosan, mintha csak egy mély folyón átvetett keskeny pallón lépkedne, bement a házba. Bajmakova éppen leányától búcsúzott az ajtó előtt. Nyikita észrevette, hogy amikor rávetette tekintetét apjára, szép arca, mint valami kerék, különösen elfordult, előbb jobbra, aztán balra, majd fakószínűvé vált.898
898— Что такое? — спросил он и пошел к дому, ша-га-я осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, всё повернулось направо,потом налево и поблекло.
– Jeget adjatok! – kiáltott fel, amikor az apa, aki mind sűrűbben csuklott és köpött vért, leült a feljáró egyik lépcsőfokára, és esetlenül maga alá húzta lábát. Nyikita mintha álmában hallotta volna Tyihon hangját:899
899— Льду давайте, — закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, всё чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:
– A jég: víz. Vízzel nem lehet a vért pótolni…900
900— Лед — вода; водой крови не заменить…
– Földet kell enni…901
901— Земли пожевать надо…
– Tyihon, rohanj a papért…902
902— Тихон, скачи за попом…
– Emeljétek fel és vigyétek be – rendelkezett Alekszej.903
903— Поднимайте, несите, — командовал Алексей;
Nyikita megfogta apját könyöke alatt, de valaki olyan erősen rálépett lábujjaira, hogy egy pillanatra elsötétült előtte a világ; de azután szeme még élesebben kezdett látni, és beteges mohósággal vésődött emlékezetébe minden, ami a zsúfolásig megtelt apai szobában és az udvaron lejátszódott: az udvaron a nagy, fekete mén toporzékolt nyergében Tyihonnal, aki nem bírt úrrá lenni rajta – a ló nem akart a kapun kimenni, táncolt, forgott, földobta dühös fejét, szétriasztotta az összeverődött embereket -, bizonyára a tűz ijesztette, amelyet a nap vakítóan lángra lobbantott az égen; végül kiugrott az udvarból, vágtatni kezdett, de a katlan vörös tömege előtt teljesen megvadult, ledobta magáról Tyihont, és horkolva, farkával csap-kodva, szaladt vissza istállójába.904
904Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью всё, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним; конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей, — его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.
Valaki kiabált:905
905Кто-то кричит:
– Fiúk, fussatok…906
906— Мальчишки, бегом…
Az ablakpárkányon Alekszej ült, és hegyes kis fekete szakállát sodorgatta; gonosz, egyáltalán nem paraszti arca megnyúlt, és mintegy porréteggel vonódott be; szemrebbenés nélkül, a többiek feje fölött néz az ágyban fekvő apjára, aki idegenszerű hangon dünnyögi:907
907На подоконнике, покручивая темную острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:
– Ez hát a vég, Isten akarta. Gyerekek, megparancsolom: Uljanát úgy tekintsétek, mint anyáto-kat, halljátok? Ulja, az isten szerelméért, légy segítségükre… Eh!… Küldjétek ki a szobából az idegeneket…908
908— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята — приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради… Эх! Вышлите чужих из горницы…
– Hallgass – nyögi elnyújtottan, panaszosan Bajmakova, és jégdarabokat dugdos az apa szájá-ba. – Nincsenek benn idegenek.909
909— Молчи ты, — протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда. — Нет здесь чужих.
Az apa jeget nyel, határozatlanul fölsóhajt, és folytatja:910
910Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:
– Bűnömnek nem vagytok bírái, Uljana ártatlan. Natalja, rideg voltam hozzád, ne vedd zokon. Fiúkat szülj. Petruha, Aljosa, éljetek egyetértésben. A munkásokhoz legyetek kedvesebbek. Csupa hű és válogatott ember. Te, Aljosa, csak vedd el azt a lányt… sebaj!911
911— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего… Мальчишек! Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей… ничего!
– Apánk, ne hagyj el bennünket – kéri Pjotr, és térdre ereszkedik, de Alekszej hátba taszítja, és odasúgja:912
912— Батюшка — не оставляй нас, — просит Петр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:
– Mi ütött beléd? Nem hiszem…913
913— Что ты? Не верю я…
Natalja egy konyhakéssel jeget darabol egy réztálban; a recsegő ütésekbe belevegyül a réz csörömpölése és az asszony zokogása. Nyikita látja, amint könnyei a jégre hullnak. Egy sárga napsugár befurakodott a szobába, visszaverődött a tükrön, és alaktalan foltként remeg a falon, igyekszik letörölni a vörös, hosszú bajuszos kínai alakokat a tapétákról, melyek kékek, mint az ég éjszaka.914
914Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.
Nyikita az apja lábánál áll, és várja, hogy róla is megemlékezzék. Bajmakova fésülgeti Ilja sűrű, göndör haját, majd az ajka sarkában szakadatlanul szivárgó vérerecskéket, és a homlokán meg a halántékán kiütő izzadságcseppeket törli le egy szalvétával; valamit suttog zavarossá vált szemébe, forrón suttogja, mint valami imádságot, Artamonov pedig egyik kezét vállán, másikat térdén nyugtatja, és nehézzé vált nyelvvel forgatja utolsó szavait:915
915Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:
– Tudom. Krisztus legyen veled. A magunk temetőjében földeljetek el, ne a városban. Nem akarok ott feküdni…916
916— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их…
És nagy, égető szomorúsággal suttogta:917
917И с великой кипящей тоскою он шептал:
– Eh, végem van, Istenem… Végem van…918
918— Эх, ошибся я, господи… Ошибся…
Megjött a hajlott hátú, Krisztus-szakállú, bánatos szemű, magas pap:919
919Пришел высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.
– Várj még, atyám – mondta Artamonov, és ismét gyermekeihez fordult:920
920— Погоди, батя, — сказал Артамонов и снова обратился к детям:
– Gyerekek, a vagyont ne osszátok fel! Éljetek egyetértésben. Egy vállalkozás nem tűr ellenségeskedést. Pjotr, te vagy a legidősebb, te felelsz mindenért, hallod? Menjetek…921
921— Ребята — не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр, — ты старший, на тебе ответ за всё, слышишь? Уходите…
– Nyikita – emlékeztette Bajmakova.922
922— Никита, — напомнила Баймакова.
– Nyikitát szeressétek. Hol van? Menjetek. Azután… Natalja is…923
923— Никиту — любите. Где он? Идите. После… И Наталья…
Meghalt, elvérzett déli tizenkét óra után, amikor a nap még áldást osztva ragyogott a zeniten. Kissé fölemelt fejjel, szigorú, gondterhes, viaszos arccal feküdt, és félig lehunyt szeme mintha töprengve nézett volna a mellén engedelmesen keresztbe font, széles kezére.924
924Он умер, истек кровью, после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.
Nyikitának úgy rémlett, hogy halála nem annyira lesújtotta és megrémítette, mint inkább bá-mulatba ejtette a házbelieket. Mindenkin ez az értelmetlen csodálkozás érződött, Bajmakovát kivéve, aki szó és könnyek nélkül mintegy megdermedten, minden iránt süketen, kezét ölébe ejtve ült az elhunyt mellett, és egy pillanatra sem vette le szemét szoborszerű arcáról, amelyet a szakáll hava díszített.925
925Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слез сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.
Pjotr emelt fővel járt, feleslegesen és szükségtelenül hangosan beszélt. Amikor belépett a szo-bába, ahol apja feküdt – és ahol, Nyikitával fölváltva, egy kövér apáca énekelte a zsolozsmákat -, kérdő tekintettel nézett a halott arcába, keresztet vetett magára, két-három percig állva maradt, majd óvatosan kiment, és tagbaszakadt alakja csakhamar feltűnt a kertben, az udvaron, mintha keresne valamit.926
926Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы Псалтыря: Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.
Alekszej, aki a temetés felől intézkedett, szakadatlanul sürgött-forgott, lovát a városba haj-szolta, visszatért, be-beszaladt a szobába, és kérdezte Uljanát a szertartás rendjéről és a halotti torról.927
927Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.
– Várj még egy keveset – felelte az asszony, és Alekszej izzadtan, kimerülten eltűnt. Bejött Natalja; félénken és szánakozóan tanácsolta anyjának, hogy igyék egy pohár teát, egyék egy harapást; az asszony figyelmesen végighallgatta, és ezt felelte:928
928— Погоди, — говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостли-во предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила! с
– Várj még egy keveset.929
929— Погоди.
Apja életében Nyikita maga sem tudta, vajon szereti-e, csak félt tőle, de félelme nem gátolta, hogy ne találjon gyönyörűséget annak az embernek lelkes munkájában, aki semmiféle gyen-gédséget sem mutatott irányában, és talán észre se vette, hogy púpos fia is van a világon. Most azonban Nyikitának úgy tetszett, hogy egyedül ő szerette az apját mélyen és igazán; csordultig tele volt meghatározhatatlan szomorúsággal, és úgy érezte, hogy az erős ember váratlan halála kíméletlenül és durván megsebezte; szomorúsága és sebe torkát fojtogatta. A sarokban ült egy ládán, s míg arra várt, hogy rákerüljön a sor, gondolataiban elismételgette a zsoltárok ismerős szavait, és körülnézett. A szobát meleg félhomály töltötte el, amelyben viaszgyertyák halvány-sárga, élő virágai lobogtak. A falakra, cifra díszítések között, nagy bajuszú kínaiak tapadtak, a vállukra vetett hosszú rudakról teáscsomagok lógtak; minden tapétacsíkon tizennyolc kínai, párosával egymás alatt; az egyik sor fölfelé, a másik lefelé lépett. Az egyik falra ráesett a hold olajos fénye; a kínaiak elevenebbek voltak benne, és gyorsabban lépkedtek mindkét irányban.930
930Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего — живет ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать Псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой спускался вниз. На одну стену падал масленый свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрей шли и вверх и вниз.
A zsoltárok egyhangú mormolásán keresztül Nyikita váratlanul egy halk, hitetlenkedő kérdést hallott:931
931Вдруг сквозь однотонный поток слов Псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:
– Lehetetlen; valóban meghalt volna? Istenem!932
932— Да неужто — помер? Господи?
A kérdező Uljana volt, és hangja olyan meglepően bánatosan csengett, hogy az apáca abba-hagyta az olvasást, és szinte bocsánatkérően válaszolt:933
933Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато.
– Meghalt, kedvesem, meghalt, Isten akarata szerint…934
934— Умер, матушка, умер по воле божией…
Nyikita nem bírta ki tovább; fölállott és hangos léptekkel kiment a szobából, magával vitte dühös elkeseredését az apáca ellen.935
935Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.
A kapu melletti padon Tyihon ült; egy nagyobb fadarabról apró szilánkokat tördelt le, beszurkálta a homokba, és lábával mélyebben beverdeste, míg teljesen el nem tűntek. Nyikita leült melléje, és némán nézte munkáját, amelyről eszébe jutott Antonuska, a város szorongást keltő bolondja: ez a térdben kicsavart lábú, kerek, fülesbagoly szemű, sötét képű, borzas le-gény egy bottal köröket írt a homokba, középpontjukban fadarabkákból és vesszőkből valami kalitkafélét épített, s amikor elkészült, lábával azonnal összenyomta művét, betaposta a homokba, a porba, közben pedig orrán keresztül énekelt:936
936У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились невидны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напомнила жуткого городского дурачка Антонушку; этот лохматый темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:
Krisztus feltámadt, feltámadt,937
937Хиристос воскиресе, воскиресе!
A batár elvesztette kerekét.938
938Кибитка потерял колесо.
Tente, tente Krisztus.939
939Бутырма, бай, бай, бустарма,
#940
940Баю, баю, бай, Хиристос.
– Fura dolog, mi? – mondta Tyihon, s egy hirtelen csapással megölt a nyakán egy szúnyogot; tenyerét beletörülte térdébe, felnézett a holdra, amely a folyó felett beleakadt a füzek ágaiba, aztán tekintete megállapodott a kazán súlyos tömegén.941
941— Дело-то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.
– Korán keltek ki idén a szúnyogok – folytatta nyugodtan. – A szúnyog él…942
942— Рано в этом году комар родился, — спокойно продолжал он. — Да, вот комар — живет, а.,"
A púpos, aki félt valamitől, nem engedte befejezni a mondatot; dühösen emlékeztette:943
943Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:
– Hiszen megölted a szúnyogot – és sietve faképnél hagyta az udvarost; de sehol sem találta helyét, és néhány perc múlva ismét megjelent apja szobájában, fölváltotta az apácát, és olvasni kezdett. Úgy beleöntötte bánatát a zsoltárok szavaiba, hogy nem hallotta meg, amikor Natalja bejött a szobába, és háta mögött hirtelen csendült föl a nő hangjának halk csobogása. Vala-hányszor csak Natalja közelében volt, Nyikita úgy érezte, hogy valami rendkívülit, sőt talán borzasztót tudna mondani vagy cselekedni, és még ebben a percben is félt, hogy akarata ellenére szólni talál valamit. Fejét lehajtotta, púpja fölhúzódott, el-elakadó hangja elhalkult – és a zsoltár kilencedik szakaszának soraival együtt két hang felzokogó szavai váltogatták egymást.944
944— Да ведь ты убил комара.И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.
– Íme, levettem nyakáról a keresztet; hordani fogom.945
945— Вот — крест нательный сняла с него, буду но-, сить.
– Drága anyám, hiszen én is egyedül vagyok.946
946— Мама, родная, ведь и я тоже одна.
Nyikita hangja ismét erőssé vált, hogy túlkiabálja, ne hallja ezt a szörtyögő suttogást, amelyre feszülten figyelt minden idegével.947
947Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шёпот, но все-таки вслушивался в него.
– Az Úr nem tűrte a bűnt…948
948— Не стерпел господь греха…
– Idegen fészekben egyedül…949
949— В чужом гнезде, одна…
– Hova menjek arcod elől, és hová fussak haragod elől? – énekelte hévvel Nyikita a félelem, a kétségbeesés jajkiáltását, és emlékezete egy szomorú közmondást juttatott eszébe:950
950— "Камо гряду от лица твоего и бт гнева твоего камо бегу?" — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку:
„Szerelem nélkül élni bánat, de ha szerelmes vagy, kétszeres bánat.” És megdöbbenve érezte, hogy Natalja bánata a boldogság reményével világít jövőjébe.951
951"Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое", и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.
Reggel kocsin megjött a városból Barszkij meg a polgármester, Jakov Zsityejkin, egy kifejezés-telen szemű, gömbölyű emberke, csúfnevén a Féligsült. Valóban olyan volt, mintha nyers tésztából lenne gyúrva. Amikor beléptek az elhunyt szobájába, a ravatal előtt mélyen meg-hajtották fejüket, és félénken, hitetlenül néztek a halott megfeketedett arcába; Artamonov hirtelen halála nyilván őket is meglepte. Azután Zsityejkin csípő, maró hangon mondta Pjotrnak:952
952Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голоском сказал Петру:
– Mint hallom, atyátokat saját temetőtökben akarjátok eltemetni, vagy nem? Ez, Pjotr Iljics, sértő ránk, a városra nézve; mintha nem kívánnátok velünk érintkezni és barátságban élni, vagy nem?953
953— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище.так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?
Alekszej fogát csikorgatva súgta a fivérének:954
954Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:
– Tedd ki a szűrüket!955
955— Гони их!
– Komámasszony – búgta Barszkij, és igyekezett Uljanát megkörnyékezni. – Hát lehetséges ez? Sértő!956
956— Кума, — гудел Барский, налезая на Ульяну. — Как же это? Обидно!
Zsityejkin vallatta Pjotrt:957
957Житейкин допрашивал Петра:
– Nem Gleb pópa adta a tanácsot? Nem, el kell álnotok szándékotoktól, atyátok az első gyáros volt a kerületben, egy vállalkozás kezdeményezője, a város dísze és büszkesége. Még a kerületi rendőrfőnök is csodálkozik; azt kérdezte, vajon pravoszlávok vagytok-e?958
958— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, — лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?
Megállás nélkül beszélt, és nem vette észre, hogy Pjotr igyekszik félbeszakítani, mikor azonban Pjotrnak végül is sikerült megmondania, hogy ez volt apja végakarata, Zsityejkin tüstént megnyugodott.959
959Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.
– Így vagy úgy, de a temetésre eljövünk.960
960— Так ли, нет ли — хоронить мы приедем.
És világos lett mindnyájuk előtt, hogy nem azért jött, amiről beszélt. A szoba sarka felé indult, ahová Barszkij beszorította Uljanát, és valamit dünnyögött neki; de mielőtt még Zsityejkin hozzájuk léphetett volna, Uljana fölkiáltott:961
961И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но, раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:
– Bolond vagy, koma; eredj!962
962— Дурак ты, кум, уйди!
Ajka és szemöldöke remegett, amikor gőgösen fölemelt fejjel közölte Pjotrral:963
963У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:
– Ezek ketten, meg Pomjalov és Voropanov arra kérnek, hogy beszéljelek rá benneteket, testvéreket, a gyár eladására; pénzt kínálnak föl segítségemért…964
964— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь…
– Távozzatok… urak! – szólt Alekszej, és az ajtóra mutatott.965
965— Уйдите… господа! — сказал Алексей, указывая на дверь.
Zsityejkin köhécselve és mosolyogva taszigálta Barszkijt könyökénél fogva az ajtó felé, Bajmakova pedig egy ládára ereszkedett, és panaszosan sírva fakadt:966
966Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:
– Az emlékét akarnák eltörölni…967
967— Память о человеке хотят стереть…
Alekszej az apjára nézett, és dühtől eltorzult arccal, ünnepélyesen mondta:968
968Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:
– Ha rosszabb is leszek, olyan, mint ezek, mégsem leszek! Inkább magam töröm össze a fejem.969
969— Хуже буду, а таким, как эти, — не стану жить! Лучше башку себе разобью.
– Jó időt találtak az alkudozásra – dörmögte Pjotr, és ő is apja felé sandított.970
970— Нашли время для торговли, — проворчал Петр, тоже косясь на отца.
Natalja Nyikitához lépett, és halkan megkérdezte:971
971Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:
– Hát te miért hallgatsz?972
972— А ты что молчишь?
A púpost meghatotta, hogy róla is megemlékeztek, örömmel töltötte el, hogy Nataljának eszébe jutott. Alig tudta visszatartani mosolyát, és halkan felelte:973
973Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:
– Minek beszéljek… Mi ketten…974
974— Что же я… Мы с тобой…
De Natalja gondolataiba merült, és elhúzódott tőle.975
975Но женщина задумчиво отошла от него.
Ilja Artamonov temetésén a város csaknem egész színe-java megjelent; megérkezett a kerületi rendőrfőnök is, egy magas, cingár, borotvált állú és ősz pofaszakállú férfi, aki fenséges bice-géssel lépkedett a homokon Pjotr mellett, és kétszer is elismételte előtte ugyanazokat a szavakat:976
976На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:
– Őkegyelmessége Georgij Ratszkij herceg mint kitűnő embert ajánlotta nekem az elhunytat, aki valóban érdemesnek is bizonyult erre az ajánlásra.977
977— Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.
De csakhamar kijelentette Pjotrnak:978
978Но вскоре заявил Петру: — Носить покойников в гору — тяжело!
– Nehéz hegynek fölfelé vinni a halottakat! – és oldalvást kivergődött a tömegből, megállt egy fenyőfa árnyékában, és akárcsak a katonákat egy parádén, elvonultatta maga előtt a polgárok és munkások csapatát.979
979Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.
Verőfényes idő volt; a nap áldást hozóan ragyogott a zsírosan fénylő sárga és zöld foltok között tarkálló embertömegre, amint két homokdomb között lassan vonult föl egy harmadikra; ezt a dombot a kék ég felé nyújtózó keresztek hosszú sora díszítette öreg, ferde fenyők hatal-mas ágainak árnyékában. A homok gyémántszikráktól csillogott, és meg-megropogott az emberek lába alatt, fejük felett a papok sűrű éneke zengett; leghátul a bolond Antonuska botladozott és ugrált, szemöldök nélküli kerek szemével lába elé nézett, lehajolt, vékony gallyakat szedett fel az útról, bedugta inge alá, és fülsértően énekelte:980
980День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел!
Krisztus feltámadt, feltámadt,981
981Хиристос, воскиресе, воскиресе,
A batár elvesztette kerekét…982
982Кибитка потерял колесо…
Az istenfélő polgárok alaposan rávertek, és eltiltották az énekléstől; most a rendőrfőnök is rá-kiáltott, és megfenyegette ujjával:983
983Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул!
– Kuss, bolond…984
984— Цыц, дурак…
A városban nem szerették Antonuskát: mordvin volt vagy csuvas, és így nem feltételezhették, hogy csak tetteti magát, csak azért, hogy Krisztus nevében koldulhasson, de féltek tőle, sze-rencsétlenségek hírnökének tartották. A tor alatt megjelent az Artamonovok udvarán, végigment a felállított asztalok között, és efféle badar szavakat kiáltozott:985
985В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозве-стником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова:
– Kujatür, kujatür; ördög a harangtoronyra; aj, aj, eső lesz, nedves lesz, kajamasz feketén sír!Ekkor néhány találékony ember összesúgott:986
986— Куятыр, куятыр, — чёрт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет! — некоторые из догадливых людей перешепнулись:
– Nahát, az Artamonovoknak se lesz szerencséjük!987
987— Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!
Pjotr figyelmét nem kerülte el ez a suttogás, de nemsokára észrevette, hogy Tyihon Vjalov beszorítja a bolondot a kert egyik sarkába, és kíváncsian, de nyugodtan megkérdezi tőle:988
988Петр уловил этот шёпот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:
– Mit jelent az, hogy kajamasz? Te se tudod? Na, takarodj! Jó, jó, eredj!…989
989— Это что будет — каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну — иди…
Mint a hegyről lefutó zavaros őszi vízár, gyorsan tovasuhant egy év: semmi különös esemény nem történt, mindössze Uljana őszült meg erősen, és halántékába bevésődtek az öregség szomorú szarkalábjai. Alekszej nagyon feltűnő változáson esett át: lágyabb, gyöngédebb lett, de ugyanakkor kellemetlenül hajszoló is: vidám tréfáival, csípős szavaival mintegy sietségre ostorozott mindenkit. Pjotrt azonban leginkább az a merészség nyugtalanította, amelyet Alekszej a vállalat vezetésében tanúsított; úgy tetszett, hogy ugyanúgy játszik a gyárral is, mint annak idején a medvével, amelyet azután maga ölt meg. Különös volt vonzódása úri hol-mikhoz, az órán, Bajmakova ajándékán kívül, szobájában egész csomó szükségtelen, de szép csecsebecse volt, a falon üveggyöngyökkel kivarrt kép – leánykörtánc – lógott. Alekszej takarékos volt; miért fecsérli hát a pénzt ilyen semmiségekre? Divatos és drága ruhákat kezdett hordani: gondosan ápolta sötét, hegyes kis szakállát, arcát borotválta, és mindjobban lehullott róla az egyszerű, a parasztos. Pjotr valami nagyon idegent, homályosat érzett ki unokaöccséből, lopva gyanakodó pillantásokkal mérte végig, és bizalmatlansága nőttön-nőtt.990
990…Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же. время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого потом сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Бай-маковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина — девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную остренькую бородку, брил щеки и всё более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие всё возрастало.
Pjotr elővigyázatos és félénk volt mind a vállalkozásban, mind az emberekkel. Lassú, megfon-tolt léptekkel járt, és összehúzott medveszemmel szinte odalopózott a munkához, mintha azt várná, hogy az, amihez közeledik, elillanhat előle. Néha az üzlettel járó gondoktól elfáradt, valami különös, aggasztó unalom hideg felhőjében érezte magát, és ezekben az órákban a gyár élő kőállatnak tűnt fel előtte, amely lehasal, hozzálapul a földhöz, ráveti szárnyszerű árnyékát, és felkunkorítja farkát; feje szögletes, rémítő, nappal az ablakok csillognak, mint a jégfogak, de téli estéken mintha vasból lennének, és bőszülten, vörösen izzanak. És mintha a gyár valódi lényege nem abban rejlenék, hogy vásznak versztáit szövi szüntelen, hanem valami másban, ami ellensége Pjotr Artamonovnak.991
991Сам Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову.
Az apja halálának évfordulóján, a temetőben tartott gyászmise után az egész család Alekszej világos, szép szobájában gyűlt össze. Alekszej izgatottan mondta:992
992В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он волнуясь, сказал:
– Atyánk utolsó akarata az volt, hogy egyetértésben éljünk; meg is kell tennünk, hiszen itt mintha csak fogságban volnánk.993
993— Отец завещал нам жить дружно; так и надо, — мы тут как в плену.
Nyikita észrevette, hogy Natalja, aki mellette ült, csodálkozással néz sógorára, és megremeg; az pedig nagyon lágyan így folytatta:994
994Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:
– De ha barátian összetartunk is, nem kell egymás útjában lennünk. A vállalkozás mindnyájunk számára egy, de mindenkinek megvan a maga élete is, nem igaz?995
995— Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело — одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?
– Nos? – kérdezte óvatosan Pjotr, és elnézett Alekszej feje felett.996
996— Ну? — осторожно спросил Петр, глядя через голову брата.
– Mindnyájan tudjátok, hogy együtt élek Orlovával: most meg is akarok esküdni vele. Emlékszel, Nyikita, hogy ő volt az egyetlen, aki megsajnált, amikor a vízbe estél?997
997— Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?
Nyikita bólintott. Talán most ült először ilyen közel Nataljához. Annyira boldognak érezte magát, hogy nem volt kedve megmoccanni, beszélni és arra figyelni, amit a többiek beszélnek. És amikor Natalja valamiért összeborzongott, és kissé meglökte könyökével, a púpos elmo-solyodott, és lenézett az asztal alá, az asszony térdére.998
998Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на ее колени.
– Orlova a sorsom, azt hiszem – mondta Alekszej. – Vele valahogyan más életet lehet élni. Idehozni a házba nem kívánom; félek, nem férnétek meg vele.999
999— Мне она — судьба, я так думаю, — говорил Алексей. — С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь — не уживетесь с нею.
Uljana Bajmakova fölemelte földre szegzett, nehéz bánattól felhőzött szemét, és segített Alekszejnek.1000
1000Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею.
– Jól ismerem; pompásan kézimunkázik, ír és olvas. Kiskorától ő tartotta el részeges apját és önmagát. Csak önfejű, Nataljának talán súrlódásai lennének vele.1001
1001— Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и сама себя. Только — характерная; Наталья, пожалуй, не уживется с ней.
– Én mindenkivel megférek – jegyezte meg Natalja sértődötten, férje pedig sanda pillantást vetett rá, és így szólt Alekszejhez:1002
1002— Я со всеми сживаюсь, — обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на нее, сказал брату"
– Ez valóban a magad ügye.1003
1003— Это действительно твое дело.
Alekszej Bajmakovához fordult, és azt ajánlotta, hogy adja el neki a házát:1004
1004Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:
– Minek az neked?1005
1005— На что он тебе?
Pjotr helyeselt:1006
1006Петр поддержал его:
– Velünk kell laknod.1007
1007— Тебе надо с нами жить.
– No, megyek, megörvendeztetem Olgát – mondta Alekszej. Mikor eltávozott, Pjotr megtaszí-totta Nyikitát vállánál, és megkérdezte:1008
1008— Ну, я пойду, обрадую Ольгу, — сказал Алексей. Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил:
– Veled mi van, bóbiskolsz? Min gondolkoztál el olyan mélyen?1009
1009— Ты что — дремлешь? О чем задумался?
– Alekszej jól teszi…1010
1010— Алексей хорошо делает…
– Úgy? Meglátjuk. És mi a te véleményed, mama?1011
1011— Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?
– Természetesen jól teszi, ha megesküszik vele; de hogy élni miként fognak, ki tudja? Különös leány. Afféle félbolond.1012
1012— Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут — кто знает? Она — особенная. Вроде дурочки.
– Köszönöm az ilyen rokonságot – mosolyodott el Pjotr.1013
1013— Спасибо за такую родню, — усмехнулся Петр.
– Talán rosszul fejeztem ki magam – mondta Uljana, mintha sötétségbe nézne, ahol minden zavarosan imbolyog s egybefolyik. – Ravasz nő; apjának sok holmija volt, s hogy el ne ihassa őket, a leány nálam rejtette el. Aljosa is hozott egyet-mást minden éjjel, s aztán úgy tettünk, mintha éntőlem kapná ajándékba. Mindaz, amit itt láttok, a lány holmija, a hozománya. Drága dolgok is vannak köztük. Valami nagyon mégsem szeretem; önfejű.1014
1014— Может, я и не то сказала, — говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где всё спутанно колеблется и не дается глазу. — Она — хитрая; вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, и Олеша таскал их мне, по ночам,,а потом я будто дарила их ему. Это вот у него всё ее вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я ее люблю все-таки — своенравна.
Pjotr háttal állt anyósa mellett, kinézett az ablakon: az udvaron seregélyek rikoltoztak, és gú-nyolódtak mindenen a világon. Eszébe juttatták Tyihon szavait: „Nem szeretem a seregélye-ket, olyanok, akár az ördögök.” – „Buta ember ez a Tyihon – gondolta -, azért is szúr szemet mindenkinek.”1015
1015Стоя спиною к теще, Петр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая всё на свете, он вспомнил слова Тихона: "Не люблю скворцов, — на чертей похожи". Глупый человек этот Тихон, потому и заметен, что уж очень глуп.
Uljana ugyanazon a halk, kényszeredett hangon – mintha egészen másra gondolna – elmondta még, hogy Olga Orlova anyja, egy parázna földbirtokosasszony, még férje életében összeköl-tözött Orlovval, és öt évig élt vele együtt.1016
1016Всё так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет пять жила с ним.
– Orlov elsőrangú mester; bútort készített, órát javított, alakokat faragcsált fából; egy most is nálam van elrejtve: meztelen nő, amelyről Olga azt tartja, hogy az anyja képmása. Mind a ketten ittak. Mikor az asszony férje meghalt, megesküdtek, de még ugyanabban az évben az asszony, részeg fővel, fürdés közben a vízbe fúlt…1017
1017— Он — мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана — женщина голая, Ольга считает ее за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер — обвенчались, в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась…
– Lám, hogyan szeret némelyik ember – szólalt meg hirtelen Natalja. E nem helyénvaló szavak hallatára Uljana szemrehányóan pillantott lányára; Pjotr elmosolyodott, és megjegyezte:1018
1018— Вот как люди любят, — вдруг сказала Наталья. Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком, Петр усмехнулся, заметив:
– Nem szerelemről van szó, hanem részegeskedésről.1019
1019— Не про любовь речь шла, а о пьянстве.
Mindnyájan elnémultak. Nyikita, aki Natalját figyelte, látta, hogy anyja elbeszélése idegesíti: görcsösen tépdesi az asztalterítő rojtjait, egyszerű, kedves arca elvörösödik, és egészen új, haragos kifejezést ölt.1020
1020Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым.
Vacsora után, amint kinn ült a kertben Natalja szobájának ablaka alatt, a sűrű orgonabokrok között, Nyikita feje felett megcsendültek Piotr töprenkedő szavai:1021
1021После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услыхал над головою своей задумчивые слова Петра:
– Ügyes fickó Alekszej. Okos.1022
1022— Ловок Алексей. Умен.
És tüstént utána felhangzott Natalja szívhasogató kiabálása:1023
1023И тотчас раздался режущий сердце вой Наталью
– Ti mind okosak vagytok. Csak én vagyok bolond. Igaza van Alekszejnek, amikor fogságról beszélt! Én élek fogolyként köztetek…1024
1024— Все вы — умные. Только я — дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас…
A félelemtől és szánakozástól megfagyott a vér Nyikita ereiben, mindkét kezével belekapasz-kodott a padba: egy ismeretlen erő felemelte, és valamerre taszította, felette pedig forró reményeket ébresztve, mind erősebben csengett a szeretett nő hangja.1025
1025Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью, — неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, всё громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды.
Natalja éppen a haját fonta be, amikor férje szavai váratlanul gonosz tüzet lobbantottak benne lángra. Hozzátámaszkodott a falhoz, hátával leszorítva kezét, amely ütni, tépni akart; szárazon fel-felzokogva és szinte fuldokolva a torkát fojtogató elkeseredéstől, csak beszélt, nem is hallotta saját szavait és meghökkent férje közbekiáltásait; arról beszélt, hogy idegen ebben a házban, senki sem szereti, és úgy él, mint egy cseléd.1026
1026Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиною руки, которым хотелось бить, рвать; захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа, — говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет, как прислуга.
– Te nem szeretsz, még csak nem is beszélsz velem; rám fekszel, mint valami kő, ez minden! Miért nem szeretsz, nem vagyok tán a feleséged? Mi a hibám, mondd meg! Lám, hogyan szerette mama a te apádat; néha majd megszakadt a szívem az irigységtől…1027
1027— Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало — сердце мое от зависти рвется…
– Hát szeress engem te is úgy – ajánlotta Pjotr, aki az ablakpárkányon ült, és a szoba sarkának félhomályában felesége eltorzult arcát kémlelte. Az asszony szavait eszteleneknek tartotta, de csodálkozással érezte bánata jogosultságát; elismerte, hogy ez a bánat indokolt. És a leg-rosszabb az volt ebben a bánatban, hogy a megszokott életrend felborulásának veszélyével, új gondokkal és aggodalmakkal fenyegetett, pedig enélkül is éppen elég gond szakadt Pjotr nyakába.1028
1028— Вот и люби меня эдак же, — предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумраке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это — умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.
Az asszony hálóinges, kar nélküli fehér alakja határozatlanul imbolygott és libegett, minden pillanatban eltűnésre készen. Natalja majd suttogott, majd fel-felkiáltott, mintha csak hintáz-nék, és hol távolodna, hol közeledne.1029
1029Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.
– Nézd csak, hogyan szereti Alekszej a kedvesét… S őt is könnyű szeretni, vidám, úgy öltözik, mint egy úr; de te?… Csak jársz ide-oda, nem vagy gyengéd senkihez, még csak nevetni se tudsz. Alekszejjel úgy élnénk, mint két galamb; de soha egyetlen szót sem mertem vele váltani: szándékosan őrül állítottad mellém a te púposodat, ezt az utálatos ravaszt…1030
1030— Вот гляди, как Алексей любит свою… И его любить легко — он веселый, одевается барином, а ты — что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного…
Nyikita felállt, és lehajtott fejjel, megsemmisülten ment a kert sűrűjébe, félretolva a faágakat, amelyek beleakadoztak vállába.1031
1031Никита встал и, накдоня голову, убито пошел в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.
Pjotr is felkelt, feleségéhez lépett, megragadta haját feje búbján, hátrahajlította fejét.1032
1032Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза.
– Alekszejjel? – kérdezte halkan, de öblös hangon. Felesége szavai annyira meglepték, hogy nem tudott haragudni rá, nem akarta megütni; mind világosabban tudatára ébredt, hogy az asszony igazat beszél: unalmas az élete. Az unalmat megértette. De hiszen meg kellett az asszonyt nyugtatnia; így hát odaütötte tarkóját a falhoz, és lassan megkérdezte:1033
1033— С Алексеем? — спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он всё более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но — надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:
– Mit mondtál, ostoba, mi? Alekszejjel?..1034
1034— Ты — что сказала, дура, а? С Алексеем?
– Engedj, engedj; kiáltok…1035
1035— Пусти, — пусти — закричу…
Pjotr másik kezével megragadta az asszony torkát és összeszorította; az asszony arca tüstént bíborvörössé vált, és hörögni kezdett.1036
1036Он взял ее другою рукою за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.
– Szemét! – mondta a férfi, hozzányomta a falhoz, és elbocsátotta; Natalja azonnal vissza-pattant, és Pjotr mellett a bölcsőhöz sietett, amelyben már régen siránkozott a kicsi. Pjotrnak úgy tetszett, hogy felesége átlépett rajta. Előtte egy darab sötétkék ég himbálózott, csillagok ugráltak. Oldalt, csaknem mellette ült az asszony: felállás nélkül meglegyinthette volna keze fejével. Arca kifejezéstelen volt, mintha megfásult volna; de két orcáján lassan, lustán peregtek a könnyek. Mialatt a csecsemőt táplálta, könnyeinek üveges fátyolán keresztül a szoba sarkába nézett, és nem vette észre, hogy a gyermek kényelmetlenül szopja mellét, amelynek vízszintesen meredő bimbója kicsúszik az ajkai közül, és fel-felsírva cuppantja a levegőt, s forgatja fejecskéjét. Mintha éjjeli lidércnyomás után ébredne fel, Pjotr megrázkódott, és rászólt Nataljára:1037
1037— Дрянь, — сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его, к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:
– Igazítsd meg a melled; nem látsz?1038
1038— Поправь грудь, не видишь!
– Légy vagyok a házban – dünnyögte Natalja. – Légy, szárnyak nélkül.1039
1039— Муха в доме, — пробормотала Наталья. — Муха без крыльев…
– Én is csak egyedül vagyok; nincs két Pjotr Artamonov a világon…1040
1040— Так ведь и я — тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.
Homályosan érezte, hogy nem azt mondta, amit mondani akart, s ráadásul valami valótlansá-got mondott. Pedig, hogy a feleségét megnyugtassa és elhárítsa magától a fenyegető veszélyt, éppen a valót, a nagyon egyszerű, elvitathatatlanul világos igazat kellett volna megmondania, hogy felesége egyszerre megértse, engedelmeskedjék neki, és ne zavarja őt esztelen panaszai-val, könnyeivel, azzal az asszonyival, ami eddig hiányzott belőle. Amint elnézte, felesége milyen gondatlanul, ügyetlenül fekteti vissza leányát, Pjotr ismét rákezdte:1041
1041Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:
– Itt van a gond a nyakamon! Egy gyár… nem annyi, mint búzát vetni, burgonyát ültetni. Nehéz feladat… Neked meg mi van a kobakodban?1042
1042— У меня — дело! Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить. Это — задача… А у тебя что в башке?
Kezdetben szigorúan és oktatóan beszélt, igyekezett közeledni ehhez a megfoghatatlan igazsághoz; de az félresiklott előle, és a férfi hangja csaknem panaszosan csengett:1043
1043Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.
– Egy gyár nem kicsiség – ismételte, és úgy érezte, hogy szavai kiapadnak, és nincs miről be-szélnie. Felesége háttal állt felé, a bölcsőt hintázta és hallgatott. Tyihon Vjalov halk, nyugodt hangja szabadította ki a félszeg helyzetből.1044
1044— Фабрика — это не просто, — повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:
– Pjotr Iljics, hé!1045
1045— Петр Ильич, эй!
– Mi kell? – kérdezte, és az ablakhoz lépett.1046
1046— Что надо? — спросил он, подойдя к окну.
– Gyere csak ki – mondta követelően az udvaros.1047
1047— Выдь ко мне, — требовательно сказал дворник.
– Faragatlan! – dohogta Pjotr, és szemrehányást tett feleségének: – Na, látod! Még ma éjjel sincs nyugta az embernek, te meg itt egészen besavanyodtál.1048
1048— Невежа! — проворчал Петр и упрекнул жену: — Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла…
Tyihon sapka nélkül, fel-felvillanó szemmel várt rá az ajtó előtt; körülnézett az udvaron, amelyet fényesen bevilágított a hold, és halkan megszólalt:1049
1049Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:
– Most vettem ki Nyikitát a hurokból…1050
1050— Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул…
– Mi az? Honnan?1051
1051— Чего? Откуда?
S mintha a föld nyílt volna meg alatta, Pjotr leült a feljáró lépcsőfokára.1052
1052И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.
– Csak ne ülj le; gyerünk hozzá, veled akar beszélni…1053
1053— Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает…
Pjotr fel sem állt, csak suttogva megkérdezte:1054
1054Не вставая, Петр шёпотом спросил:
– Miért tette? Mi?1055
1055— Что ж это он? А?
– Most már magánál van; végigöntöttem vízzel. Menjünk hát…1056
1056— Теперь — в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко…
Tyihon felemelte gazdáját könyökénél, és a kertbe vezette.1057
1057Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.
– A fürdőházban kötötte fel magát, az előtérben; a padlásról, a tetőgerendára eresztette le a hurkot, és úgy…1058
1058— Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того…
Pjotr lába a földbe gyökerezett, és megismételte:1059
1059Петр прирос к земле, повторив:
– Miért tette? Talán mert bánkódott az apja után?1060
1060— Что же это? С тоски по отце, что ли?
Az udvaros is megállt:1061
1061Дворник тоже остановился:
– Már odáig jutott, hogy az ingeit csókolgatta…1062
1062— Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал…
– Kinek az ingeit, mit beszélsz?1063
1063— Какие рубахи, что ты?
Pjotr a földet kapirgálta meztelen lábával, és az udvaros kutyáján felejtette tekintetét, amely kibújt a bokrok közül, és farkát csóválva, kérdőn nézett reá. Félt felkeresni öccsét; üresnek érezte magát, és nem tudta, mit mondjon Nyikitának.1064
1064Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.
– Eh, nincsen szemetek – dünnyögte az udvaros; Pjotr hallgatott, és várta, hogy mit fog Tyihon még mondani.1065
1065— Эх, без глаз живете, — проворчал дворник, Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.
– Natalja Jevszejevna ingeit; itt lógtak, száradtak a mosás után.1066
1066— Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.
– De miért… Megállj csak!1067
1067— Зачем же он… Постой!
Pjotr belerúgott a kutyába, amint maga elé képzelte a női inget csókolgató Nyikita kurta, púpos alakját; a kép nevetséges volt, de ugyanakkor köpnie kellett az undortól. A következő pillanatban azonban egy gondolat hasított belé, és taglózta le; megragadta az udvarost vállá-nál, megrázta, és fogai között megkérdezte:1068
1068Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая до гадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:
– Csókolóztak? Láttad, mi?1069
1069— Целовались? Видел ты — ну?
– Én mindent látok. Natalja Jevszejevna még csak nem is tud semmiről.1070
1070— Я — всё вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.
– Hazudsz!1071
1071— Врешь?
– Mi okom lenne hazudni? Nem várok jutalmat.1072
1072— Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.
S mintha baltával vágna utat a fénynek a sötétben, Tyihon néhány szóval elbeszélte gazdájá-nak Nyikita boldogtalanságát. Pjotr tudta, hogy az udvaros igazat mond; homályosan már maga is régen megsejtett valamit öccse kék szemének pillantásából, Natalja iránti szolgálat-készségéből és apró, de szüntelen figyelmességeiből.1073
1073И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.
– Ú-úgy – suttogta maga elé, és fennhangon gondolkodott: – Nem volt időm, hogy felfedezzem.1074
1074— Та-ак, — прошептал он и подумал вслух: — Некогда мне было понять это.
– Aztán előretaszította Tyihont:1075
1075Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:
– Gyerünk.1076
1076— Идем.
Nem akarta, hogy Nyikita első pillantása ráessék, s mihelyt belépett a fürdőház alacsony ajtaján, reszkető hangon megkérdezte Tyihon háta mögül, még mielőtt megláthatta volna öccsét a sötétben:1077
1077Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:
– Mit csinálsz, Nyikita?1078
1078— Что ж ты делаешь, Никита?
A púpos nem felelt. Alig lehetett meglátni az ablak melletti padon; a homályos fény hasára és lábára esett. Pjotr csak azután vette észre, hogy Nyikita a falhoz támaszkodik púpjával, és lehajtja fejét; az ing véges-végig elszakadt rajta, és nedvesen rátapadt mellső púpjára; haja is nedves, pofacsontján pedig sötét csillag van, amelyből sugárirányban folyik szét valami.1079
1079Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле — темная звезда и от нее лучами потеки.
– Vér? Összezúztad magad? – kérdezte suttogva Pjotr.1080
1080— Кровь? Разбился? — шёпотом спросил Петр.
– Nem; én sebeztem meg egy kissé a sietségben – válaszolt buta-hangosan Tyihon, és félre-húzódott.1081
1081— Нет, это я его маленько ушиб, второпях, — ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.
Rettenetes volt odalépnie öccséhez. Pjotr úgy hallgatta saját szavait, mintha valaki más beszélne; fülét húzogatta, panaszkodott, szemrehányást tett.1082
1082Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:
– Szégyenletes. Istenellenes dolog, öcsém. Eh, te…1083
1083— Стыдно. Против бога, брат. Эх ты…
– Tudom! – felelt rekedten Nyikita, szintén nem a maga hangján. – Nem bírtam ki. Bocsáss el engem; kolostorba megyek. Hallod? Igaz szívemből kérlek…1084
1084— Знаю! — хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита. — Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я — в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу…
Sípolva köhögött egyet, és elhallgatott.1085
1085Кашлянув со свистом, он замолчал.
Pjotr meghatódott, halkan és gyöngéden ismét feddni kezdte, végül így szólt;1086
1086Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:
– Ami pedig Natalját illeti, az ördög zavarhatta meg az eszed…1087
1087— А насчет Натальи, это, конечно, чёрт тебя смутил…
– Ó, jaj, Tyihon – kiáltott fel üvöltő hangon Nyikita, és betegesen krákogott. – Hiszen meg-kértelek, Tyihon, hogy hallgass! Legalább neki, neki ne szóljatok, az isten szerelméért! Nevetni fog, megsértődik. Legyetek legalább szánalommal irántam! Hiszen egész életemben Istennek fogok szolgálni értetek. Ne mondjátok el soha. Tyihon, mindennek te vagy az oka; eh, ember…1088
1088— Ой, Тихон, — воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул. — Ведь просил я тебя, Тихон, — молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон, — это всё ты, эх, человек…
Mialatt e szavakat mormolta, feje természetellenesen merev tartásban, ijesztően mozdulatlan maradt, Tyihon így felelt:1089
1089Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:
– Hallgattam volna, ha ez meg nem történik. Tőlem Natalja semmit sem fog megtudni…1090
1090— Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает…
Pjotr, aki mindjobban elérzékenyedett, s meghatottságában zavarba esett, szilárdan megígérte:1091
1091Всё более умиляясь, сам смущенный этим, Петр вёрдо обещал:
– A keresztre mondom: nem fog tudni semmiről.1092
1092— Крест порукой — она ничего не будет знать.
– Akkor köszönöm! Én meg kolostorba megyek – és Nyikita elnémult, mintha elaludt volna.1093
1093— Ну — спасибо! А я — в монастырь. И Никита замолчал, точно уснув.
– Fáj? – kérdezte a bátyja; minthogy választ nem kapott, megismételte:1094
1094— Больно тебе? — спросил брат; не получив ответа, он повторил:
– Fáj a nyakad?1095
1095— Шею-то — больно?
– Semmiség – mondta rekedten a púpos. – Menjetek…1096
1096— Ничего, — хрипло сказал Никита. — Вы — идите…
– Te maradj – súgta Pjotr az udvarosnak, és az ajtó felé hátrált.1097
1097— Не уходи, — шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо его.
Mikor kilépett a kertbe, és mélyen tüdejébe szívta az izzadt föld émelyítő, meleg illatait, el-érzékenyültsége tüstént eltűnt nyugtalanító gondolatainak heves rohamában. Mialatt az ösvényen lépdelt, gondosan ügyelt, hogy a kőtörmelék ne reccsenjen lába alatt; a legmélyebb csendre volt szüksége, hogy rendezze gondolatait. Ellenségként támadtak rá, és megijesztették nagy számukkal; úgy látszott, hogy nem benne keletkeznek, hanem kívülről törnek be, az éjszakai félhomályból, és úgy csaponganak benne, mint a denevérek. Oly gyorsan váltogatták egymást, hogy Pjotr képtelen volt megfogni és szavakba zárni őket; csupán azokat a ravasz tekervényeket, hurkokat és csomókat ragadhatta meg, amelyek őt, Natalját, Alekszejt, Nyikitát és Tyihont fonták körül, és bonyolult, összefolyó sebességgel forgó körtáncba kötözték össze, ő pedig ennek a körnek közepén áll egyedül. Szavakkal a legegyszerűbbet gondolta:1098
1098Но, когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не скрипел, — была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:
„Az anyós mielőbb költözzék át hozzánk, Alekszej pedig hagyja el a házat. Nataljával szíve-sebben kell bánni. Lám, hogyan szeret némelyik ember. De hiszen Nyikita nem szerelmében dugta nyakát a hurokba, hanem mert nyomorék. Jó, hogy szerzetesnek megy; az emberek között nincs mit keresnie. Ez rendjén van, Tyihon pedig bolond; már régen szólnia kellett volna nekem.”1099
1099"Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея — прочь. Наталью приласкать следует. "Гляди, как любят,,. Так ведь это он не от любови, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это — хорошо. Тихон — дурак, он должен был раньше сказать мне".
De ezek nem a megfoghatatlan, szavakban ki nem fejeződő gondolatok voltak, amelyek meg-zavarták, ijesztették, és amelyek miatt félelemmel fúrta tekintetét az éjszaka sűrű és nedves félhomályába. A távolban, a gyárhoz tartozó telepen, alig hallhatóan kanyargott egy bánatos ének vékony patakja. Szúnyogok dünnyögtek, Pjotr Artamonov világosan érezte annak a szükségességét, hogy nyugtalanságát a lehető leggyorsabban legyőzze, elnyomja. Észre sem vette, hogyan jutott el az orgonabokrokig, hálószobája ablaka alá, sokáig üldögélt, térdére támasztott könyökkel, tenyerébe szorított arccal, a fekete földre bámuló szemmel; a föld mozgott és valósággal buzogott a lába alatt, mintha beomlani készülne.1100
1100Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, ежав лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.
„Mégis csodálatos, hogyan tudott úrrá lenni Nyikita a homokon. Ha kolostorba vonul, kertész lesz ott belőle. Szereti ezt a foglalkozást.”1101
1101"Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь — садовником будет там. Это ему хорошо".
Nem vette észre felesége közeledését, és rémülten ugrott fel, amikor mintegy a földből nőtt ki előtte az asszony fehér alakja; de az ismerős hang némiképp megnyugtatta:1102
1102Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько!
– Bocsáss meg, az Istenért, hogy kiabáltam…1103
1103— Прости Христа ради, что кричала я…
– Jó, jó; Isten megbocsát; meg aztán magam is kiabáltam – mondta nagylelkűen, afeletti örömében, hogy felesége maga jött hozzá, és így szükségtelen azokat a gyöngéd szavakat megkeresni, amelyek a civódás repedéseit összeragasztják és betömik.1104
1104— Ну, что же, — бог простит, я ведь и сам кричал, — великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.
Leült, és Natalja határozatlanul melléje ereszkedett; minthogy mégis kellett valami vigasztalót mondania neki, Pjotr így szólt:1105
1105Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:
– Megértem, hogy unatkozol. Nem otthonos házunkban a vidámság. Min is mulatnánk? Apa a munkában látta a mulatságot. Az ő felfogása ez volt: emberek egyszerűen nincsenek, csak munkások; kivéve a koldusokat meg a nagyurakat. Mindenki a munkáért él. A munka mögött nem látni az embereket.1106
1106— Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в Доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей нет — все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей, не видно.
Óvatosan beszélt, mert attól félt, hogy valami feleslegeset mondhat, és amint önnön szavait hallgatta, úgy találta, hogy úgy beszél, mint egy vállalkozást szívén viselő, komoly ember, mint egy valódi gazda. De érezte, hogy mindezek a szavak valahogy felszínesek: végig kúsznak a gondolatok felületén, de nem nyitják fel őket, nincs erejük széttörni azokat. Úgy érezte, gödör szélén ül, ahová a következő pillanatban betaszítja valaki, aki ügyel szavaira, és fülébe súgja:1107
1107Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает:
„Nem mondod az igazat.”1108
1108"Неправду говоришь".
Felesége épp a kellő időben hajtotta fejét vállára, és suttogta:1109
1109Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:
– Hiszen egy egész életre vagy az enyém, nem érted?1110
1110— Ведь ты мне — на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?
A férfi tüstént megölelte, magához szorította, és tovább hallgatta forró suttogását.1111
1111Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шёпот.
– Vétek, hogy nem érted. Magadévá tettél egy leányt, aki gyermekeket szül neked, te pedig mintha nem is volnál, érzéstelen vagy hozzá. Vétek ez, Petya. Ki áll nálam közelebb hozzád, ki fog sajnálni nehéz órádban?1112
1112— Это — грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет, — без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?
Pjotrnak úgy tetszett, hogy felesége felemelte, a levegőben megfordította, és kellemesen elernyesztette idegei feszültségét; beletemetkezett a felüdítő, hűvös levegőbe, és csaknem hálásan kezdett beszélni:1113
1113Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:
– Megígértem, hogy hallgatni fogok, de nem tudok!1114
1114— Обещал я ему молчать, — не могу!
És sebtében elmondott mindent, amit az udvarostól Nyikitáról hallott.1115
1115И торопливо рассказал ей всё, что слышал от дворника о Никите.
– Az ingeidet csókolgatta, ott száradtak az udvaron, idáig jutott meghibbanásában! Hogyan lehetséges, hogy nem tudtál róla, nem vetted észre rajta?1116
1116— Рубахи твои целовал, — в саду сушились, — вот до чего обалдел! Как же ты — не знала, не замечала за ним этого?
Az asszony válla erősen összerezdült a férfi keze alatt.1117
1117Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.
„Sajnálja” – gondolta Pjotr, de Natalja felháborodottan sietett felelni:1118
1118"Жалеет?" — подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:
– Soha nem vettem észre benne hátsó gondolatot! Ó, az alamuszi! Nemhiába mondják, hogy a púposok ravaszak.1119
1119— Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые — хитрые.
„Undorodik? Vagy csak tetteti magát?” – kérdezte magában a férj, és emlékeztette feleségét:1120
1120"Брезгует? Или — притворяется?" — спросил себя Артамонов и напомнил жене:
– Gyengéd volt hozzád…1121
1121— Он был ласков с тобой…
– Hát aztán? – felelte kihívóan. – Tulun is hízelkedik.1122
1122— Ну, так что? — вызывающе ответила она. — И Тулун — ласков.
– No, az mégsem ugyanaz… Tulun kutya.1123
1123— Ну — все-таки… Тулун — собака.
– Te is kutyaként állítottad mellém, hogy vigyázzon rám, hogy megvédjen apósomtól és Alekszejtől, átlátok én ezen!1124
1124— Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея, — я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был…
Világos volt, hogy Natalja meg van bántva, fel van háborodva: érezni lehetett bőre remegésén, ujjainak görcsös rándulásain, ahogy ingét tépdeste és cibálta; de a férfinak úgy tetszett, hogy a felháborodás túlzott, nem hitt benne, és még egy utolsó csapást mért a feleségére:1125
1125Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:
– A hurokból vette ki Tyihon. Most a fürdőházban fekszik.1126
1126— Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.
Az asszony elernyedt, magába roskadt Pjotr karja alatt, és nyilvánvaló rémülettel kiáltott föl:1127
1127Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:
– Nem lehet… Mit beszélsz? Istenem…1128
1128— Нет… Что ты? Господи…
„Egyszóval, hazudott” – vélte Pjotr; de Natalja megrándította fejét, mintha homlokon ütötték volna, és suttogni kezdett, fel-felzokogott dühében:1129
1129"Значит — врала", — решил Петр, но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:
– Mi lesz ebből? Csak apa halálával enyhült meg némiképp az emberek elítélő véleménye rólunk, most meg újra lesz miről beszélniük, ó, istenem, miért sújtasz? Az egyik fivér fel-akasztja magát, a másik valami jöttmentet, a szeretőjét veszi el feleségül, mi lesz ebből? Ah, Nyikita Iljics! Micsoda szemérmetlenség! Köszönet ezért a könyörtelen figyelmességért…1130
1130— Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить, — ой, господи, за что? Один брат — в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится, — что же это? Ах, Никита Ильич1 Что же это за бесстыдство? Ну — спасибо! Угодил, безжалостный…
A férj megkönnyebbülten sóhajtott, és megsimogatta felesége vállát.1131
1131Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.
– Ne félj; senki sem fog megtudni semmit. Tyihon nem mondja el: Nyikitának barátja, ránk pedig nincs panasza. Nyikita szerzetesnek áll be…1132
1132— Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон — не скажет, он ему — приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается…
– Mikor?1133
1133— Когда?
– Nem tudom.1134
1134— Не знаю.
– Ó, bárcsak minél előbb! Hogyan lehetnék vele ezután?1135
1135— Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?
Pjotr egy ideig hallgatott, majd ezzel az ajánlattal állt elő:1136
1136Помолчав, Петр предложил:
– Menj hozzá, nézd meg…1137
1137— Сходи к нему, погляди,..
Az asszony felugrott, mintha megszúrták volna, és szinte kiabálni kezdett:1138
1138Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:
– Jaj, ne küldj, nem megyek! Nem akarok, félek…1139
1139— Ой — не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь…
– Mitől? – kérdezte gyorsan Pjotr.1140
1140— Чего? — быстро спросил Петр.
– Az akasztott embertől. Nem megyek; tégy velem, amit akarsz! Félek.1141
1141— Удавленника. Не пойду, что хочешь делай… Боюсь.
– Gyerünk hát aludni! – mondta Pjotr, és szilárdan felállt. – Ma már eleget kínlódtunk.1142
1142— Ну — идем спать! — сказал Артамонов, вставая на твердые ноги. — На сей день довольно помучились.
Lassan lépkedett felesége mellett, s közben úgy érezte, ez a nap a rosszal együtt valami jót is hozott ajándékba, és hogy ő, Pjotr Artamonov olyan férfi, akinek mindmáig még nem ismerte magát; nagyon okos és ravasz, és csak az imént szedett rá ügyesen valakit, aki tolakodóan aggasztotta lelkét sötét gondolataival.1143
1143Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя, — очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.
– Természetes, hogy te állsz hozzám a legközelebb – mondta feleségének. – Ki állna közelebb? Csak gondolj mindig erre; legközelebb te állsz hozzám; s akkor rendben lesz minden…1144
1144— Конечно, ты мне — самая близкая, — говорил он жене. — Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда — всё будет хорошо…
Erre az éjszakára következő tizenkettedik napon hajnalhasadtakor Nyikita Artamonov bottal a kezében és bőrtarisznyával a púpján lépdelt a bő harmattól sötét, süppedő, homokos ösvényen; gyorsan haladt előre, mintha azért sietne, hogy minél előbb maga mögött hagyja rokonai búcsúzásának emlékét. Az ebédlőben, a konyha mellett gyűltek össze mindnyájan, álmosan; feszélyezetten ültek, kimérten beszéltek, és napnál is világosabb volt, hogy egyiknek sincs közülük egyetlen szívből jövő szava számára. Pjotr gyengéd volt, és csaknem vidám, mint az olyan ember, aki jó vásárt csapott, s kétszer is elismételte:1145
1145На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:
– Most aztán saját imakönyvünk lesz családunkban, bűneink ellen…1146
1146— Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет…
Natalja közömbösen és odaadó figyelemmel töltötte ki a teát; apró egérfüle észrevehetően tüzelt és gyűröttnek látszott; homlokát ráncokba vonta, és gyakran kiment a szobából; anyja gondolataiba merülten hallgatott, megnyálazta ujját, és ősz haját simítgatta halántékán; csak Alekszej volt szokása ellenére izgatott, meg-megrándította vállát, s többször is megkérdezte:1147
1147Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами"
– Hogyan jutottál erre az elhatározásra, Nyikita? Csak úgy hirtelen? Érthetetlen…1148
1148— Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне…
Orlova, a hegyes orrú, alacsony lány, mellette ült, és fölhúzott, sötét szemöldökkel, minden tartózkodás nélkül mérte végig a társaságot; szeme nem tetszett Nyikitának: túl nagy az archoz képest, asszonyosan éles, és túlságosan gyakran hunyorít.1149
1149Рядом с ним сидела небольшая остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите, — они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.
Nehéz volt ülnie ezek között az emberek között, és félelemmel gondolta:1150
1150Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:
„Hátha Pjotr egyszerre csak elmond mindent? Bárcsak minél előbb utamra bocsátanának…”1151
1151"Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили…"
Pjotr kezdett el először búcsúzkodni; hozzálépett, átölelte, és így szólt nagyon hangosan, remegéssel a torkában:1152
1152Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:
– Isten áldjon hát, drága öcsém…1153
1153— Ну, брат родной, прощай…
Bajmakova félbeszakította:1154
1154Баймакова остановила его:
– Ugyan, ugyan! Előbb ülni kell egy darabig, hallgatni, majd imádkozni, és csak azután bú-csúzni.1155
1155— Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.
Mindezen gyorsan átestek, és Pjotr ismét Nyikitához lépett:1156
1156Всё это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:
– Bocsáss meg nekünk, írd meg, mit kell a kolostornak beszolgáltatnod, tüstént megküldjük. Nehéz szolgálatba ne egyezz bele. Isten áldjon. Sokat imádkozzál értünk.1157
1157— Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.
Bajmakova keresztet vetett rá, háromszor megcsókolta homlokán és arcán, és sírásra fakadt; Alekszej erősen megölelte, mélyen belenézett a szemébe, és így szólt:1158
1158Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза,говоря:
– Menj hát isten nevében. Mindenkinek megvan a maga útja. Mégsem értem azonban, hogyan határoztad el magad egyszerre…1159
1159— Ну — с богом. У каждого — своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился…
Natalja lépett hozzá utolsónak; egy lépésnyire tőle megállt, keblére szorította kezét, mélyen fejet hajtott, és halkan megszólalt:1160
1160Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:
– Isten áldjon, Nyikita Iljics…1161
1161— Прощай, Никита Ильич…
Keble még magas, leányos, pedig már három gyermeket táplált…1162
1162Груди у нее все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.
Ez volt minden. Nem, még Orlova is elbúcsúzott: odanyújtotta forró kis kezét, amely érdes volt, mint a forgács – arca közelről még kellemetlenebb volt -, és együgyűen megkérdezte:1163
1163Вот и все. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку, — вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:
– Hát igazán szerzetesnek áll be?1164
1164— Неужели пострижетесь? :
Az udvaron vagy harminc öreg takács vett tőle búcsút; a matuzsálem korú, süket Borisz Morozov fejét csóválva kiabálta:1165
1165На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:
– Katona és szerzetes a világ első szolgái; úgy bizony!1166
1166— Солдат да монах — первые слуги миру, нате-ко!
Nyikita betért a temetőbe, hogy elbúcsúzzék apja sírjától; letérdelt előtte, és imádkozás helyett gondolataiba merült: lám, milyen fordulatot vett az élete! Amikor háta mögött felkelt a nap, és a sír harmatban fürdő gyepére széles, szögletes árnyék telepedett, amely alakra a harapós Tulun kutya óljára hasonlított, Nyikita földig meghajolt, és így szólt:1167
1167Никита зашел на кладбище проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь, — вот как повернулась жизнь! Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:
– Bocsáss meg, apám!1168
1168— Прости, батюшка.
A hang tompán és rekedten csengett a reggel érzékeny csendjében; a púpos egy ideig hallga-tott, aztán hangosabban ismételte:1169
1169В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:
– Bocsáss meg, apám!1170
1170— Прости, батюшка.
És sírva fakadt, keservesen, nőiesen fel-felzokogva – és elviselhetetlen sajnálkozás fogta el régi, tiszta és csengő hangjáért.1171
1171И — заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.
Mikor egy versztányira ért a temetőtől, Nyikita váratlanul megpillantotta Tyihont; ásóval a vállán, baltával az övében, mint valami őr, úgy állt az út menti bokrok között.1172
1172Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.
– Elmész? – kérdezte.1173
1173— Пошел? — спросил он.
– Megyek. Te mit keresel itt?1174
1174— Иду. Ты что тут?
– Egy berkenyebokrot akarok kiásni; elültetem viskóm mellett, az ablak előtt.1175
1175— Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.
Egy darabig állva maradtak, és némán néztek egymásra, majd Tyihon félrefordította bánatos szemét.1176
1176Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тич хон отвел в сторону тающие глаза свои;
– Gyerünk, elkísérlek egy kicsit.1177
1177— Шагай, я тебя провожу несколько.
Némán mentek egymás mellett; elsőnek Tyihon szólalt meg:1178
1178Пошли молча. Первый заговорил Тихон.
– Milyen erős a harmat. Ártalmas harmat; szárazságot, rossz termést ígér.1179
1179— Росы какие сильные. Это — вредные росы, к засухе, к неурожаю.
– Isten mentsen.1180
1180— Избави бог.
Tyihon Vjalov mondott valamit, amit Nyikita nem értett meg.1181
1181Тихон Вялов сказал что-то неясное.
– Mit mondasz? – kérdezte kissé ijedten; ettől az embertől mindig különös szavakat várt, amelyek a lelket felkavarják.1182
1182— Чего? — спросил Никита, несколько испуганный, — он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.
– Talán megment, mondom.1183
1183— Может — избавит, говорю.
De Nyikita meg volt győződve, hogy az udvaros valami olyat mondott, amit nem akar megismételni.1184
1184Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.
– Hogyan? Talán nem hiszel Isten irgalmában? – kérdezte szemrehányóan a púpos.1185
1185— Что ж ты, — не веришь, что ли, в милость бо-жию? — с упреком спросил он.
– Miért? – felelte nyugodtan Tyihon. – Most esőkre van szükség. A gombákra is ártalmasak ezek a harmatok. A jó gazdánál pedig mindennek megvan a maga ideje.1186
1186— Зачем? — спокойно ответил Тихон. — Теперь — дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина всё вовремя.
Nyikita felsóhajtott és fejét csóválta.1187
1187Вздохнув, Никита покачал головою.
– Valahogyan helytelenül gondolkozol, Tyihon…1188
1188— Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон…
– Nem; helyesen gondolkodom. Én nem a szememmel gondolkodom.1189
1189— Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.
Ismét némán tettek meg vagy ötven lépést. Nyikita lába elé nézett, széles árnyékára; Vjalov a lépések ütemére a baltanyélen dobolt.1190
1190Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорища.
– Elmegyek, Nyikita Iljics, úgy egy év múlva meglátogatlak; jó lesz?1191
1191— Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя, — ладно?
– Gyere. Érdekes ember vagy.1192
1192— Приходи. Любопытен ты.
– Ebben igazad van.1193
1193— Это — верно.
Levette sapkáját, és megállt.1194
1194Он снял шапку, остановился:
– Nos, ha így vagyunk, isten áldjon, Nyikita Iljics! – és töprengve tette hozzá, mialatt pofa-csontját vakargatta:1195
1195— Ну, когда так, — прощай, Никита Ильич! — И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:
– Tetszel nekem, szívemből. Szelíd a jellemed. Apád testére volt erős, neked meg a szellemed, a lelked…1196
1196— Нравишься ты мне, по душе. Ты — кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты — духовный, душевный…
Nyikita földre dobta botját, egyet rándított púpján, hogy megigazítsa tarisznyáját, és szótlanul átölelte az udvarost; Tyihon pedig erősen átfonta karjával, és határozottan, konokul ismételte:1197
1197Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:
– Akkor hát majd meglátogatlak.1198
1198— Значит — приду.
– Köszönöm.1199
1199— Спасибо.
Ott, ahol az út meredeken befordult a fenyvesbe, Nyikita visszanézett: Tyihon hóna alá dugott sapkával, ásójára támaszkodva állt az út közepén, mintha eltökélte volna, hogy senkit se bocsát keresztül; reggeli szellő fújdogált, s a haj repdesett az udvaros idétlen fején.1200
1200Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся, — Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.
Messziről Tyihon valahogy a félbolond Antonuskára emlékeztetett. Mikor Nyikita Artamonov erre a kiismerhetetlen emberre gondolt, meggyorsította lépteit, emlékezetében pedig tolako-dóan felcsengett:1201
1201Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Анто-нушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:
Krisztus feltámadt, feltámadt,1202
1202"Хиристос воскиресе, воскиресе,
A batár elvesztette kerekét…1203
1203Кибитка потерял колесо".
21204
1204II
Csak az apa halálának kilencedik évfordulójára fejezték be az Artamonovok a templom építését, és szentelték fel Ilja próféta nevére. Hét évig építették; a huzavonában Alekszej volt a bűnös.1205
1205Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.
– Isten várni fog egy keveset, nincs oka a sietségre – tréfálkozott merészen és megátalkodottan. Kétszer is más célra használta fel a templom számára vásárolt téglát: egyszer a gyár harmadik épületéhez, másszor pedig a kórházhoz.1206
1206— Бог — подождет, ему спешить некуда, — бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз — на третий корпус фабрики, другой — на больницу.
A felszentelés után az Artamonovok gyászmisét mondattak apjuk és gyermekeik sírja felett. Megvárták, míg a tömeg eloszlik a temetőből, majd lassan megindultak hazafelé, és tapin-tatosan magára hagyták Uljanát, aki még ott maradt a családi sírhelynél, a nyírfák alatti padon. Sietniük nem kellett: az ünnepi ebéd a papság, ismerősök, hivatalnokok és munkások részvételével csak három órára volt kitűzve.1207
1207После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.
Szürke nap volt, az ég ősziesen borús; időnként nedves szél horkant fel elfáradt ló gyanánt, és esőt ígérve lóbálta a fenyőfák koronáit. A homokos út rőt csíkján sötét kis emberfigurák hullámoztak és kúsztak a gyár felé, amelynek három, sugárirányban elhelyezkedő épülete mint görcsösen kinyújtott vörös ujjak markoltak a földbe.1208
1208День — серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.
Alekszej megsuhintotta botját, és így szólt:1209
1209Алексей, махнув палкой, сказал:
– Megboldogult apánk örülne, ha látná, hogyan dolgozunk!1210
1210— Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!
– Bánkódott volna, amikor a cárt megölték – felelte némi gondolkodás után Pjotr, aki nem akart öccsének igazat adni.1211
1211— Огорчился бы, когда царя убили, — ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.
– Na, bánkódni ugyan nem nagyon szeretett. És nem a cár, hanem a saját esze szerint élt.1212
1212— Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.
Alekszej mélyebben húzta szemébe sapkáját, megállt, és visszanézett az asszonyokra; alacsony, karcsú felesége egyszerű, sötét ruhában, könnyedén lépkedett a széttaposott homokban. Ahogy zsebkendőjével pápaszemét törülgette, falusi tanítónőhöz hasonlított a telt Natalja mellett, akinek fekete selyemkabátját a vállán és az ujján üveggyöngyök díszítették, dús vörös-szőke hajkoronáján pedig sötétlila csipkefejék pompázott.1213
1213Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темно-лиловая головка красиво прикрывала ее пышные рыжеватые волосы.
– Feleséged napról napra szebb lesz.1214
1214— Хорошеет всё жена у тебя.
Pjotr hallgatott.1215
1215Петр промолчал.
– Nyikita megint csak nem jött el az évfordulóra. Talán haragszik ránk?1216
1216— А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?
Esős napokon Alekszejnek fájt a melle és a lába; bicegve, botra támaszkodva járt. Szerette volna eloszlatni a gyászmise bánatos emlékét és a szürkés nap borongós hangulatát; makacs volt mindenben, és most bátyját akarta megszólaltatni.1217
1217В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.
– Az anyós a sírnál maradt kisírni magát. Még most sem felejtette el. Derék öregasszony. Odasúgtam Tyihonnak, hogy várja meg, és kísérje haza; asztmára panaszkodik, azt mondja, nehezére esik a járás.1218
1218— Теща осталась на могиле поплакать. Всё еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.
Az idősebb Artamonov lassan és kényszeredetten ismételte:1219
1219Артамонов старший негромко и принужденно повторил:
– Nehéz bizony.1220
1220— Трудно.
– Te talán bóbiskolsz? Mi a nehéz?1221
1221— Ты — дремлешь? Что — трудно?
– Tyihont el kell bocsátani – felelte Pjotr, és félrenézett a dombokra, amelyeken haragosan meredeztek a fenyőfák.1222
1222— Тихона рассчитать надо, — ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.
– Miért? – kérdezte csodálkozva öccse. – Becsületes, pontos ember, nem lusta…1223
1223— За что? — удивленно спросил брат. — Мужик честный, аккуратен, не ленив…
– Bolond – tette hozzá Pjotr.1224
1224— Дурак, — добавил Петр.
Az asszonyok utolérték őket; Olga, kis testéhez képest meglepően erős, kellemes hangján elmondta férjének:1225
1225Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:
– Rá akarom Natalját beszélni, hogy adja Ilját gimnáziumba, de fél.1226
1226— Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она — боится.
A terhes Natalja egyik lábáról a másikra dülöngélve járt, mint egy jóllakott kacsa; az idősebb hangján – orrán keresztül felelte:1227
1227Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:
– Az én véleményem szerint a gimnázium ártalmas divat. Lám, Jelena is olyan szavakat használ leveleiben, hogy az ember meg sem érti.1228
1228— А по-моему — гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.
– Tanítani kell mindenkit; tanítani! – jelentette ki szigorúan Alekszej, és levéve sapkáját, meg-törülte izzadt homlokát és korán megkopaszodott fejét; a kopaszság a halántéktól hegyes szögekben húzódott feje búbjáig, és erősen megnyújtotta arcát.1229
1229— Учить, всех учить! — строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.
Natalja kérdő pillantást vetett férjére, és így vitatkozott:1230
1230Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:
– Pomjalovnak igaza van: az emberek elvadulnak a tanulástól.1231
1231— Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.i
– Úgy van… – szólt Pjotr.1232
1232— Да, — сказал Петр.
– No, látjátok! – kiáltott fel elégedetten Natalja, de férje töprengve megjegyezte:1233
1233— Вот видите! — удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:
– Tanítani kell…1234
1234— Надо учить.
Öccse és Olga nevetni kezdtek; Natalja szemrehányást is tett nekik érte.1235
1235Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:
– Mi van veletek? Elfelejtitek, hogy gyászmiséről jöttök?1236
1236— Что это вы? Забыли? С панихиды идете.
Karon fogták, s mindhárman meggyorsították lépteiket, Pjotr pedig hátramaradt:1237
1237Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг:
– Megvárom anyát.1238
1238— Я подожду мать.
A kellemetlen Tyihonnal egészen torkig volt. A gyászmise előtt, kinn a temetőben, Pjotr a gyárat nézegette a távolból, és így szólt fennhangon, de mintha önmagának beszélne, és dicsekvés nélkül csupán szavakba öntené, amit látott:1239
1239Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:
– Nagyra nőtt a vállalat.1240
1240— Разрослось дело.
És tüstént hallotta háta mögött a volt földműves nyugodt hangját:1241
1241И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:
– Egy vállalat olyan, mint a nedvesség, mint a penész a pincében: önerejéből nő.1242
1242— Дело, как плесень в погребе, — своей силой растет.
Pjotr semmit sem felelt, még csak hátra sem nézett; de az udvaros kézenfekvő és sértő ostobasága felháborította. Az ember dolgozik, megadja mindennapi kenyerét több mint száz munkásnak, éjjel-nappal a vállalat jár fejében, nem lát és nem érzi önmagát a miatta való gondoktól, és egyszerre csak valamilyen megátalkodott bolond azt mondja, hogy a vállalat önerejéből él, és nem a gazda esze élteti. És ráadásul ez az emberke mindig dünnyög valamit az orra alatt a lélekről, a bűnről.1243
1243Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.
Artamonov leült az út mellett egy kivágott fenyő régi tönkjére, fülcimpáit húzogatta, és eszébe jutott, hogy egy ízben így panaszkodott Olgának:1244
1244Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:
„Nincs időm a lelkemre gondolni.”1245
1245"О душе подумать некогда".
Mire ezt a furcsa kérdést kapta válaszul:1246
1246Он услышал странный вопрос:
„Vajon a lelked külön él tőled?”1247
1247— Разве душа живет отдельно от тебя
Először asszony tréfát akart e szavak mögött keresni, de Olga madárarca komoly maradt, és sötét szeme gyengéden csillogott pápaszemének üvege mögött.1248
1248В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьёзно; темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково.
– Nem értem – mondta Pjotr.1249
1249— Не понимаю, — сказал он.
– Én meg azt nem értem, amikor az embertől különállóan beszélnek a lélekről, mint valami gyermekül fogadott árváról.1250
1250— А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.
– Nem értem – ismételte Pjotr, akinek elment a kedve, hogy tovább feszegesse a kérdést; bár az asszony nagyon idegen és homályos észjárású volt számára, mégis tetszett neki nagy egysze-rűsége, noha felébresztette benne azt a gyanút is, hogy a látható egyszerűség alatt ravaszság rejtőzik.1251
1251— Не понимаю, — повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее -скрыта хитрость.
Tyihon Vjalov azonban mindig ellenszenves volt neki. Kellemetlen volt látnia ezt a kiálló pofacsontú, foltos arcot, a különös szemet és a rőt hajban eldugott, koponyához tapadó fület; ezt a sűrűn növő szakállt, a lassú, de öles lépteket és az egész esetlen, tagbaszakadt testet. Kellemetlen és szinte irigylésre méltó volt nyugalma, s még a munkában tanúsított pontossága is ingerelte gazdáját. Tyihon úgy dolgozott, mint egy gép, és talán egyszer sem szolgáltatott okot arra, hogy valamiért megfeddje; de ez a körülmény is bosszantotta. És mind kellemet-lenebb volt látnia, hogy ez az ember évről évre mélyebben belenő gazdaságába, és nyilván nélkülözhetetlen küllőnek érzi magát az Artamonovok életének kerekében. Furcsa, hogy a gyerekek szeretik; éppen úgy, mint a kutyák és lovak. Tulun, az öreg farkasölő, amelyet megláncoltak, s azóta még vadabb lett, Tyihonon kívül senkit sem enged a közelébe; leg-idősebb fia pedig, az önfejű Ilja, inkább szót fogad az udvarosnak, mint apjának és anyjának.1252
1252А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и всё его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И всё более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.
Csakhogy eltávolítsa szeme elől, Artamonov templomőri és erdészi állást ajánlott fel neki, de Tyihon tagadóan rázta nehéz fejét:1253
1253Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника, — Тихон отрицательно мотал тяжелой головою:
– Nem nekem való foglalkozás. Ha pedig meguntál, pihend ki magad tőlem egy időre: bocsáss el egy hónapra, meglátogatom Nyikitát.1254
1254— Не гожусь я для этого. А если надоел тебе, — отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.
Betűről betűre így mondta: pihend ki magad. Ez a buta és szemtelen kifejezés, az öccse nevének említésével együtt, aki valahol a mocsarakon túl, egy szegény erdei kolostorban rejtőzködött el, nyugtalan gyanút ébresztett Pjotrban; azonkívül, amit Tyihon Nyikitáról akkor beszélt el, amikor levette a kötélről, kétségtelenül tud még valami megszégyenítőt, és mintegy szakadatlanul újabb szerencsétlenségeket vár, villózó szeme ezt látszik mondani:1255
1255Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:
„Ne nyúlj hozzám, szükséged van reám.”1256
1256"Не трогай меня, я тебе нужен".
Már háromszor járt a kolostorban: hátára akaszt egy tarisznyát, és bottal a kezében, lassú léptekkel elindul; úgy tetszik, mintha kegyből menne a földön, és egyáltalán mintha kegyből tenne mindent a világon.1257
1257Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось — он идет по земле из милости к ней, да и всё он делает как бы из милости.
Visszatérte után Tyihon mindig szűkszavúan, homályosan felelgetett a Nyikitára vonatkozó kérdésekre; Pjotrban állandóan az a gondolat élt, hogy nem mond el mindent, amit tud.1258
1258Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не всё, что знает.
– Egészséges. Megbecsülik. Meghagyta, köszönjem meg az üdvözleteket és az ajándékokat.1259
1259— Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы — благодарить велел.
– Miről beszélt tulajdonképpen? – kérdezősködött Pjotr.1260
1260— Что ж он говорит? — допытывался Петр.
– Miről beszélhet egy szerzetes?1261
1261— А что монаху говорить?
– De mégis – faggatta türelmetlenül Alekszej.1262
1262— Ну, все-таки? — нетерпеливо допрашивал Алексей.
– Istenről. Érdeklődik az időjárásról; rosszkor járnak az esők, azt mondja. A szúnyogokra panaszkodik; náluk nagyon sok a szúnyog. Rólatok is kérdezősködött.1263
1263— Насчет бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.
– Mit?1264
1264— Что?
– Aggódik, sajnálkozik.1265
1265— Заботится, жалеет.
– Miattunk? Miért?1266
1266— Нас? За что?
– Mindenért. Azt mondja: ti rohanvást éltek, ő pedig megállt, és sajnál benneteket, mert nincs nyugalmatok.1267
1267— За всё. Вот — вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.
Alekszej kacagott és fel-felkiáltott:1268
1268Алексей хохотал, вскрикивая:
– Micsoda sületlenség!1269
1269— Экая ерунда!
Tyihon pupillája fényét vesztette, szeme üressé vált.1270
1270Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.
– Hiszen én nem tudom, miként gondolkodik, csak azt beszélem el, amit mondott. Egyszerű ember vagyok.1271
1271— Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я — простой.
– Igen, egyszerű! – hagyta rá gúnyosan Alekszej. – Afféle bolond Anton.1272
1272— Да, прост! — насмешливо соглашался Алексей. — Вроде Антона-дурака.
A szél illatos meleggel cirógatta Pjotrt, és világosabb lett: a felhők közötti feneketlen mély, kék gödörből előkandikált a nap. Pjotr felnézett rá, vaksin hunyorgatott, és még mélyebben belemerült gondolataiba.1273
1273Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.
Valami sértő volt abban, hogy Nyikita, aki belépésekor ezer rubelt adományozott a kolostor-nak, önmagának pedig évenként még száznyolcvan rubelt kötött ki, egyébként, fivérei javára, lemondott az atyai örökség rá eső részéről.1274
1274Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.
– Micsoda nagylelkűség! – mormogta Pjotr, de Alekszej nagyon megörült:1275
1275— Что это за подарки? — ворчал Петр, но Алексей — обр адовался:
– Mire kellene neki a pénz? Hogy az ingyenélő szerzetesek még jobban elhájasodjanak? Nem; okosan tette, hogy így határozott. Nekünk itt van a vállalatunk, itt vannak a gyermekeink.1276
1276— А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас — дело, дети.
Natalja még el is érzékenyült:1277
1277Наталья даже умилилась.
– Mégsem feledkezett meg bűnéről, amit velünk szemben elkövetett! – mondta elégedetten, és egy magányos könnycseppet morzsolt le pirospozsgás arcáról. – Már hozománya is van Jelená-nak.1278
1278— Все-таки не забыл он вину свою перед нами! — удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки. — Вот и приданое Елене.
Pjotr lelkére árnyékként feküdt öccse lépése – a városban csípős megjegyzéseket fűztek Nyikita kolostorba vonulásához, s nem éppen hízelgően nyilatkoztak az Artamonovokról.1279
1279На душу Петра поступок брата лег тенью, — в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.
Pjotr békésen megfért Alekszejjel, bár látta, hogy ravasz öccse a munka könnyebb részét vállalta magára; ő utazott a nyizsnyij-novgorodi vásárra, évenként kétszer megfordult Moszk-vában, s amikor onnan visszatért, nagy hangon mesélgette, milyen remek soruk van a fővárosi gyárosoknak.1280
1280С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на Нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.,
– Pompásan élnek; nem rosszabbul a nemeseknél.1281
1281— Парадно живут, не хуже дворян.
– Egyszerű dolog urasan élni – kockáztatta meg Pjotr a célzást, de Alekszej nem értette el, és tovább lelkesült:1282
1282— Барином жить — просто, — намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:
– Ha egy kereskedő viskót épít, valóságos székesegyház lesz belőle! Gyermekei műveltek.1283
1283— Домище сгрохает купец, так это — собор! Дети образованные.
Bár erősen megöregedett, ismét visszanyerte fiatalos élénkségét, és ölyvszeme vidáman csillo-gott.1284
1284Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.
– Te mért vágsz mindig olyan savanyú arcot? – kérdezgette bátyját, és még ki is oktatta: – Az üzleti ügyeket tréfálkozva kell elintézni; az üzlet nem szereti az unalmasságot.1285
1285— Ты что всё хмуришься? — спрашивал он брата и даже учил: — Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.
Pjotr úgy látta, hogy Alekszej apjára üt, de mégis mind érthetetlenebbé vált számára.1286
1286Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился всё более непонятен ему.
– Beteges ember vagyok – ismételgette egyre, de egészségére nem vigyázott: sok bort ivott, éjjelenként nagy összegekben kártyázott, és nyilván szeretőket tartott. Mi a legfontosabb éle-tében? Úgy látszik, hogy nem önmaga és nem az otthona. Bajmakova háza már régen alapos tatarozásra szorult, de Alekszej nem törődött ezzel. Gyermekei csenevészen jöttek a világra, és ötéves korukra elhaltak; csak Miron élt, egy ellenszenves, csontos fiú, három évvel idősebb Iljánál. Alekszej is, a felesége is nevetséges mohósággal gyűjtöttek mindenféle szükségtelen holmit: szobáik zsúfolásig tömve voltak úri bútordarabokkal, amelyeket mindketten szívesen elajándékozgattak: Nataljának egy porcelánnal kirakott furcsa szekrényt adtak ajándékba, az anyósnak egy nagy bőr karosszéket és nyírfából készült, pompás bronzveretű ágyat; Olga művészien varrt ki képeket üveggyönggyel, de férje ugyanilyen hímzéseket szokott hozni neki a kormányzóságban tett útjairól is.1287
1287— Я человек хворый, — всё еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в.карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто — не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще — большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.
– Hiába, ez már a bogarad – mondta Pjotr, amikor egy számtalan fiókkal ellátott, cifra faragvá-nyú, monumentális asztalt kapott öccsétől; de Alekszej csak az asztalt veregette tenyerével, és felkiáltott:1288
1288— Чудишь ты, — сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:
– Nincs még egy ilyen darab a földkerekségen; Moszkvában értenek hozzá!1289
1289— Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!
– Inkább ezüstneműt vennél; a nemeseknek sok az ezüstjük…1290
1290— Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много…
– Várd ki a végét; mindent veszünk! Moszkvában…1291
1291— Дай срок — все купим! В Москве…
Ha hinni lehet Alekszejnek, Moszkvában csupa félbolond lakik, akik nemhogy az üzlettel törődnének, egyre azon jár az eszük, hogy nagyurak módjára rendezzék be életüket, és e célból a nemességtől összevásárolnak mindent, ami csak megvehető, birtokaiktól kezdve egészen a teáscsészékig.1292
1292Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства всё, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.
Amikor vendégségben ült öccsénél, Pjotr mindig fájdalmasan, irigységgel állapította meg, hogy otthonosabban érzi magát, mint odahaza, ami éppen olyan érthetetlen volt számára, mint az, hogy mi is tetszik neki Olgában? Natalja mellett szobalánynak látszott; de benne nem volt meg az ostoba félelem a petróleumlámpáktól, és nem hitte, hogy a petróleumot öngyilkosok zsírjából olvasztják ki a diákok. Kellemes hallgatni lágy hangját, és szép a szeme, amelynek gyengéd csillogását a pápaszem nem takarja el; de üzleti ügyekről és az emberekről bosszan-tóan, gyerekesen, mintegy valahonnan a távolból beszélt, ami csodálkozóba ejtette és ingerelte sógorát.1293
1293Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он — что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.
– Hogyan? Hát szerinted nincsenek is bűnösök? – kérdezte gúnyosan Pjotr, és Olga így felelt:1294
1294— Что ж у тебя — виноватых нет, что ли? — насмешливо спрашивал Петр, orfa отвечала:
– Bűnösök vannak, csak bíráskodni nem szeretek.1295
1295— Виноватые есть, да я судить не люблю.
Pjotr nem hitt neki.1296
1296Петр не верил ей.
Férjével úgy bánt, mintha idősebb volna nála, és tudná magáról, hogy ő az okosabb. Alekszej nem sértődött meg érte, néninek nevezte, és csak nagy ritkán mondta enyhe bosszúsággal:1297
1297С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:
– Hagyd abba, néni, meguntam! Beteg ember vagyok, rám fér egy kis kényeztetés!1298
1298— Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.
– Alaposan elkényeztettek; elég volt!1299
1299— Достаточно избалован, будет уж!
Olyan mosollyal nézett a férjére, aminőt Pjotr a maga felesége arcán szeretett volna látni. Natalja a feleségek mintaképe; pompás háziasszony, nagyszerűen tett el sós uborkát, ecetes gombát, befőttet; a cseléd a házban egy óraszerkezet kerekecskéinek pontosságával dolgozott; Natalja fáradhatatlanul szerette férjét, nyugodt, tejszínként leülepedett szerelemmel. Takaré-kos volt.1300
1300Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.
– Mennyi pénzünk van a bankban? – érdeklődött, és nemegyszer aggodalmaskodott:1301
1301— Сколько теперь у нас в банке-то? — спрашивала она и тревожилась:
– Vigyázz, vajon megbízható-e a bank; nem fog-e egy szép napon csődbe menni!1302
1302— Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!
Amikor pénzt vett a kezébe, szép arca szigorú lett, élénkpiros ajka erősen összehúzódott, szemében pedig valami kéjes és mohó kifejezés jelent meg. Ha a piszkos, színes bankjegyeket számlálta, oly óvatosan ért hozzájuk párnás ujjaival, mintha attól félne, hogy mint a legyek, elrepülnek keze közül.1303
1303Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масленое и едкое. Считая разноцветные грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук ее, как мухи.
– Hogyan osztjátok fel Alekszejjel a jövedelmet? – kérdezgette az ágyban, miután öleléseivel jóllakatta Pjotrt. – Nem szed rá? Hiszen nagyon ravasz! Mohó, akárcsak a felesége. Mindent maguknak akarnak megkaparintani, mindent!1304
1304— Как вы доходы-то делите с Алексеем? — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. — Не обсчитывает он тебя? Он — ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают всё, так и хватают!
Natalja úgy érezte, hogy csupa gazember veszi körül, és nemegyszer mondta:1305
1305Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:
– Tyihonon kívül senkinek sem hiszek.1306
1306— Никому, кроме Тихона, не верю.
– Tehát csak a bolondnak hiszel – dünnyögte Pjotr.1307
1307— Значит, дураку веришь, — устало бормотал Петр.
– Bolond, de lelkiismeretes.1308
1308— Дурак — да совестлив.
Amikor Pjotr először vitte magával a nyizsnyij-novgorodi vásárra, és elámult az orosz piac gigantikus méretein, megkérdezte feleségét:1309
1309Когда Петр впервые посетил с нею Нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену: Л
– Nos, hogy tetszik?1310
1310— Каково, а?
Az asszony csak ennyit mondott:1311
1311#
– Nagyon szép; sok mindenféle van, és minden olcsóbb, mint minálunk.1312
1312— Очень хорошо, — ответила она. — Всего много, и всё дешевле, чем у нас.
Aztán felsorolta, mit kell vásárolniuk:1313
1313Затем она начала считать, что следует купить:
– Két pud szappant, egy láda gyertyát, egy zsák porcukrot, ugyanannyi kockát…1314
1314— Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду…
A cirkuszban eltakarta szemét, mikor a művészek kiléptek a porondra.1315
1315Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.
– Ah, a szemérmetlenek; ah, a meztelenek! Nem is tudom, szabad-e néznem őket, nem fog-e a gyereknek megártani? Minek is viszel ilyen borzasztó helyekre; talán fiúval vagyok teherben!1316
1316— Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!
Pjotr Artamonov ilyenkor úgy érezte, hogy unalom fojtogatja; zöld és sűrű, akár a Vataraksa folyó iszapja, amelyben csupán egyféle hal él, a zsíros, buta cigányhal.1317
1317В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный, глупый линь.
Natalja továbbra is ugyanolyan sokat és buzgón imádkozott, mint azelőtt; de amikor ájtatosságát bevégezte, és elterült az ágyban, férjét buzgón unszolta buja teste élvezésére. Bőre olyan éléskamra szagát lehelte, amely tele van sóban és ecetben eltett ennivalókkal, füstölt hallal, sonkával. Pjotr gyakran és mind sűrűbben érezte, hogy felesége túlzásba viszi szerelmi buzgalmát, ölelései kimerítik erejét.1318
1318Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и всё чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.
– Maradj veszteg, elfáradtam – mondta.1319
1319— Отстань, устал я, — говорил он.
– Aludj hát békességben – felelte engedelmesen felesége, és gyorsan elaludt; álmában szem-öldöke csodálkozóan fölhúzódott, és mosolygott, mintha csukott szemével valami nagyon szépet és soha nem látottat nézne.1320
1320— Ну, спи с богом, — покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.
Azokban az órákban, amikor Pjotr különösen világosan, szomorúan érezte, hogy nem kívánja Natalját, emlékezetében felidézte felesége képét első fiuk születésének hátborzongató napján. Kínos csigalassúsággal érkezett el szenvedéseinek tizenkettedik órája, amikor anyósa rémülten és könnyek között bevezette a különös fülledtséggel tele szobába. Natalja a gyűrött ágyon fetrengett, szétzilált hajjal, izzadtan, önmagából kikelve, vad fájda-lomtól eltorzult, kimeresztett szemmel, és állati üvöltéssel fogadta:1321
1321В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганная, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:
– Isten áldjon, Petya, én meghalok. Fiú lesz… Bocsáss meg, Pjotr…1322
1322— Петя, прощай, умираю. Мальчик будет… Петр, прости…
Összeharapdált, földagadt ajka szinte már nem is mozgott, és szavai mintha nem is a torkából, hanem lábáig leereszkedett, idomtalanul felfújt, szétpukkadással fenyegető hasából törtek volna elő. Elkékült arca is fölfúvódott; lélegzése olyan volt, mint egy kifáradt kutyáé, és ugyanúgy lógatta ki dagadt, összeharapdált nyelvét; arcát kezébe temette, haját tépte, és szakadatlanul ordított, üvöltött, mintha ki akarná kényszeríteni valakitől, aki nem tudta vagy nem akarta kívánságát teljesíteni:1323
1323Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший изжеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и всё рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:
– F-fiút…1324
1324— М-мальчика…
Szeles nap volt; az ablak előtt a zelnicemeggybokor hajladozott és suhogott, az ablaktáblákon árnyékok remegtek; Pjotr észrevette az árnyékok vonaglását, meghallotta a suhogást, és félőrülten fölkiáltott:1325
1325День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени, Петр увидел их прыжки, услыхал шорох и, обезумев, крикнул:
– Húzzátok be a függönyöket! Nem láttok?1326
1326— Окно занавесьте! Не видите?
És rémülten menekült ki a szobából, felesége nyögésétől kísérve:1327
1327И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:
– I-i-ú-ú…1328
1328— И — и — у — у…
Másfél óra múlva pedig anyósa, némán a boldogságtól és a kimerültségtől, megint felesége ágyához vezette; Natalja egy vértanú elviselhetetlenül ragyogó tekintetével várta, és gyenge, botladozó nyelvvel hebegte:1329
1329А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:
– Fiú. A fiunk.1330
1330— Мальчик. Сын.
Pjotr lehajolt, arcát az asszony vállára fektette, és dünnyögni kezdett:1331
1331Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:
– Nahát, anya, ezt a síromig sem fogom neked elfelejteni. Köszönöm…1332
1332— Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо…
Első ízben nevezte anyának, beleöntve ebbe a szóba minden félelmét és minden örömét; Natalja behunyta szemét, és nehéz, erőtlen kezével megsimogatta férje fejét.1333
1333Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессиленной рукою.
– Óriás – mondta a nagy orrú, himlőhelyes bába, és olyan büszkeséggel mutatta meg a gyermeket, mintha ő szülte volna. De Pjotr nem látta fiát; mindent eltakart előtte felesége hullaszerű arca, a sötét gödrök a szeme helyén…1334
1334— Богатырь, — сказала рябая носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына, пред ним всё заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз:
– Nem hal meg?1335
1335— Не умрет?
– Ugyan-ugyan – mondta hangosan és vidáman a himlőhelyes bába -, ha ettől meghalnának az asszonyok, bábák sem lennének.1336
1336— Н-ну, — громко и весело сказала рябая акушерка, — если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.
Az óriás most kilencedik évében volt; egészséges, magas fiú, széles homlokú, fitos orrú arcában komolyan fénylett nagy, sötétkék szeme; ilyen szeme volt Alekszej anyjának és Nyikitának. Egy év múlva még egy fiúgyermek született, Jakov, de a nagy homlokú Ilja már ötéves korától fogva a legnevezetesebb ember lett a házban. Minthogy mindenki kényeztette, nem engedelmeskedett senkinek, és mindenkitől függetlenítette magát; bámulatos követke-zetességgel került egyik kellemetlen és veszélyes helyzetből a másikba. Csínytevéseiben csaknem mindig volt valami szokatlan, ami büszkeséghez hasonló érzést váltott ki apjából.1337
1337Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие густо-синие глаза, — такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.
Pjotr egyszer azon kapta rajta fiát a fészerben, hogy egy régi teknőre talyigakerekeket igyekszik rászerelni.1338
1338Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.
– Ebből mi lesz?1339
1339— Это что будет?
– Gőzhajó.1340
1340— Пароход.
– Nem fog járni.1341
1341— Не поедет.
– Az én gőzhajóm járni fog! – mondta a fiú a munkakedv önbizalmával. Pjotr nem tudta meg-győzni fáradozása céltalanságáról, és vitatkozás közben ezt gondolta:1342
1342— У меня — поедет! — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:
„Nagyapja jelleme.”1343
1343"Дедушкин характер".
Ilja hajthatatlan volt, ha célja felé tört, de mégsem sikerült gőzhajót építenie a teknőből és két talyigakerékből. Erre szénnel rajzolta föl a kerekeket a teknő oldalára, a teknőt elhúzta a folyó-hoz, vízre bocsátotta, és elmerült az iszapban. De nem ijedt meg, hanem tüstént odakiáltott az asszonyoknak, akik fehérneműt öblögettek:1344
1344Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду, прыгнул и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье"
– Hé, asszonyok! Húzzatok ki, mert belefulladok…1345
1345— Эй, бабы! Вытащите, а то утону…
Anyja aprófát vágatott a teknőből, Iljára pedig rávert néhányat; ettől a naptól fogva a fiú ugyanúgy keresztülnézett rajta, mint ahogyan Tányán, kétéves kishúgán. Sohasem tétlenke-dett; mindig gyalult, faragott, szétszedett, összeállított valamit, és apja ezt gondolta róla:1346
1346Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:
„Építő, alkotó ember lesz.”1347
1347"Толк будет. Строитель".
Néha Ilja napokon át nem vett tudomást apjáról, majd egyszerre csak megjelent az irodában, felmászott apja térdére, és ráparancsolt:1348
1348Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал}
– Mesélj valamit.1349
1349— Расскажи чего-нибудь.
– Nincs időm.1350
1350— Некогда мне.
– Nekem sincs időm.1351
1351— Мне тоже некогда.
Az apja elmosolyodott, és félretolta iratait.1352
1352Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.
– Nos hát: egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy paraszt…1353
1353— Ну, вот: жили-были мужики…
– A parasztokról mindent tudok; mesélj valami nevetségeset.1354
1354— Про мужиков я всё знаю; смешное расскажи.
Nevetségeset az apja nem tudott.1355
1355Смешного отец не знал.
– Menj nagymamához.1356
1356— Ты поди к бабушке.
– Ma folytonosan tüsszent.1357
1357— Она сегодня чихает.
– Úgy, hát mamához.1358
1358— Ну — к матери.
– Meg fog mosdatni.1359
1359— Она меня мыть будет.
Artamonov nevetett; fia volt az egyetlen lény, aki jóleső, könnyed nevetést tudott belőle kicsalni.1360
1360Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.
– Akkor Tyihonhoz megyek – jelentette be Ilja, és le akart ugrani apja térdéről; de az vissza-tartotta:1361
1361— Тогда я пойду к Тихону, — заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.
– Hát Tyihon mit beszél?1362
1362— А что Тихон говорит?
– Mindenfélét.1363
1363— Всё.
– Mégis, mit?1364
1364— Что, однако?
– Mindent tud; Balahnában élt. Ott bárkákat, csónakokat építenek…1365
1365— Он всё знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки…
Ilja egyszer leesett valahonnan, és összezúzta arcát; anyja megverte és rákiáltott:1366
1366Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:
– Ne mászkálj a háztetőkön; nyomorék, púpos leszel!1367
1367— Не лазай по крышам, уродишкой будешь, горбатым!
A fiú elvörösödött a sérelemtől, de nem fakadt sírva, hanem megfenyegette anyját:1368
1368Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:
– Megéred, hogy meghalok neked, ha még egyszer megversz.1369
1369— Еще я тебе помру, когда бить будешь!
Az anya ezt a fenyegetést elmondta az apának, aki elmosolyodott:1370
1370Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:
– Ne verd meg, hanem küldd hozzám.1371
1371— Ты не бей его, а посылай ко мне.
Fia megjelent, háta mögé tett kézzel, megállt az ajtófélfánál; Pjotr, aki csupán kíváncsiságot és féltő gyöngédséget érzett iránta, megkérdezte:1372
1372Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил;
– Miért gorombáskodol anyáddal?1373
1373— Ты что это матери грубишь?
– Nem vagyok bolond – felelt haragosan a fiú.1374
1374— Я не дурак, — сердито ответил сын.
– Persze hogy bolond vagy, amikor gorombáskodol.1375
1375— Как же не дурак, если грубишь?
– Hát akkor mért ver? Tyihon azt mondta, hogy csak a bolondokat ütik.1376
1376— Так она — дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.
– Tyihon? Tyihon maga is…1377
1377— Тихон? Тихон сам.,.
De Pjotr valamiért türtőztette magát, hogy bolondnak nevezze az udvarost; kezdett fel-alá járni a szobában, és nem tudta, mivel is folytassa, csak alaposan szemügyre vette az ajtó-félfánál álló fiút.1378
1378Но Петр почему-то остерегся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человечку у двери, не зная — что сказать?
– Te magad is vered Jakov öcsédet.1379
1379— Ты вот тоже брата Якова бьешь.
– Jakov bolond. Meg aztán nem fáj neki: kövér.1380
1380— Он — дурак. Ему — не больно, он толстый.
– Hát amiért kövér, verni kell?1381
1381— Что же: толстый, так — надо бить?
– Falánk.1382
1382— Он жадный.
Pjotr ráeszmélt, hogy nem képes fiát oktatni, és hogy fia ezt nagyon jól tudja. Talán egy-szerűbb és hasznosabb lenne megcibálni a fülét, de nem tudott kezet emelni erre a nyugta-lanítóan kedves, fürtös fejre. Még a fenyítés puszta gondolatára is kellemetlen érzése támadt a drága kék szem szúró, várakozó pillantásától. És a nap is zavarta; valahogy úgy történt, hogy Ilja verőfényes napokon követte el a legkétségbeejtőbb csínyeket. Mialatt elismételte fiának a szokásos atyai intelmeket, Pjotr visszaemlékezett arra az időre, amikor még ő maga hallgatta ugyanezeket a szavakat, amelyek nem jutottak el szívéig, nem maradtak emlékezetében, és csupán unalmat, és csak rövid ideig tartó félelmet keltettek benne. Az ütlegeket azonban, még ha megérdemeltek is, nehéz elfelejteni; ezt is nagyon jól tudta Pjotr Artamonov.1383
1383Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.
A dundi és pirospozsgás második fiú, Jakov, arcra anyjához hasonlított. Sokat sírt, s szinte élvezettel; mielőtt könnyei ömleni kezdtek volna, felfújt arccal hüppögött, és öklével szemét bökdöste.1384
1384Второй сын, Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои.
Gyáva volt, sokat és mohón evett, s ha gyomra megtelt, vagy elaludt, vagy panaszkodott:1385
1385Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался:
– Mama, unatkozom!1386
1386— Мама, мне скушно!
Jelena, a leánya csak nyáron jött haza; olyan volt apjának, akárcsak egy idegen kisasszony.1387
1387Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.
Ilja hétéves korában írni-olvasni kezdett tanulni Gleb pópánál; amikor azonban megtudta, hogy Nyikonov könyvelő fia nem a szentírásból, hanem a Hazai szó című képes köny-vecskéből tanul, kijelentette apjának:1388
1388Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по Псалтырю, а по книжке с картинками "Родное слово", сказал отцу:
– Nem fogok tanulni: fáj a nyelvem.1389
1389— Я не стану учиться, у меня язык болит.
Sokáig és hízelkedve kellett kérdezgetni, míg végül bevallotta:1390
1390Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:
– Pása Nyikonov hazait tanul, én meg idegent.1391
1391— Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.
Néha azonban ez a nagyon élénk fiú valamin eltöprengett, és órákon keresztül ült egyedül egy dombon, egy fenyőfa alatt, és száraz tobozokat dobált a Vataraksa folyó zavaroszöld vizébe.1392
1392Но иногда этот очень живой мальчик, точно запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши.
„Unatkozik” – vélte az apa.1393
1393"Скучает", — догадывался отец.
Ő is heteken és hónapokon keresztül élt megsüketülten a vállalat zsivajától, forgott, forgott, és egyszerre csak homályos gondolatok sűrű ködébe jutott, vakon belegabalyodott az unalomba, és nem tudott rájönni, mi vakítja meg jobban: a vállalat miatti gondok-e vagy pedig az unalom, e lényegükben egyhangú gondok miatt? Ilyen napokon gyakran megtörtént vele, hogy belebotlott valakibe, és gyűlölni kezdte egy tekintetért, amelyet ellenségesnek, egy szóért, amelyet elhamarkodottnak tartott; így ezen a szürke napon is csaknem gyűlölte Tyihon Vjalovot.1394
1394Он тоже недели и месяцы жил, оглушенный шумом дела, кружился, кружился, и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.
Tyihon feléje tartott Uljanával, akit karonfogva vezetett, és mesélgetett neki:1395
1395Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:
– Mi, Vjalovok, nagy család vagyunk…1396
1396— Мы, Вяловы, большая семья..-
– Miért nem élsz akkor rokonaid között? – kérdezte Pjotr, amint Bajmakovához lépett és belékarolt; Tyihon elhallgatott és félrehúzódott, Artamonov azonban konokul és szigorúan megismételte a kérdést. Erre az udvaros összehúzta színtelen szemét, és közönyösen felelte:1397
1397— Что же ты со своими не живешь? — спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:
– Hiszen már senki sincsen életben közülük, az enyémek közül: mindannyit kiirtották.1398
1398— Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.
– Mit jelent, hogy kiirtották? Ki irtotta ki?1399
1399— Что значит — извели? Кто извел?
– Két bátyámat elhajtották Szevasztopolhoz, ott is pusztultak. A legidősebb fiú belekeveredett a parasztlázadásba, és életével lakolt; apja szintén részes volt a zendülésben, nem bírta el a krumplit, amivel tömni akarták, s meg akarták verni, de ő elszökött és elrejtőzött, de jég alá került, és vízbe fúlt. Volt aztán még két fia anyámnak, a második férjétől, halász volt, őt is Vjalovnak hívták, én és Szergej öcsém…1400
1400— Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец — тоже причастный бунту — с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, тоже Вялова, рыбака, я да брат, Сергей…
– És az öcséd hol van? – kérdezte Uljana, könnyektől dagadt szemével pislogva.1401
1401— А где брат? — спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.
– Megölték.1402
1402— Его убили.
– Úgy beszélsz, mintha csak halotti imát olvasnál – mondta haragosan Artamonov.1403
1403— Рассказываешь ты, как поминанье читаешь, — сердито сказал Артамонов.
– Uljana Ivanovnát érdekli… Kicsit elszomorodott, így hát…1404
1404— Это Ульяне Ивановне любопытно… Приуныла она маленько, вот я и…
Szavait be se fejezte, lehajolt, fölemelt az útról egy száraz ágacskát, és félrehajította. Vagy két percig némán mentek.1405
1405Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.
– És ki ölte meg az öcsédet? – kérdezte Artamonov egyszerre.1406
1406— А кто убил брата? — вдруг спросил Артамонов.
– Ki szokott ölni? Az ember öl – mondta nyugodtan Tyihon, de Bajmakova felsóhajtott és hozzátette:1407
1407— Кто убивает? Человек убивает, — спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:
– A villám is…1408
1408— Молния тоже…
…A nyár derekán nehéz napok köszöntöttek be; a föld felett, a sárgásan füstös égen nyomasz-tó, könyörtelen, tikkasztó csönd terjengett; tőzegtelepek és erdők égtek mindenütt. Hirtelen száraz, forró szélroham kerekedett, kegyetlenül sziszegett és fütyörészett, letépte a fákról az elszáradt lombokat, tavalyi rőt fenyőgallyakat, homokfelhőket kavart fel, és hajszolt végig a földön forgáccsal, lenrostokkal és csirketollakkal együtt, nekiment az embereknek, hogy letépje róluk ruhájukat, aztán elrejtőzött az erdőkben, még forróbbra szítva a tüzeket.1409
1409…В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, кострикой, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.
A gyárban sok volt a beteg, Artamonov száraz, tüdőszaggató köhögést hallott az orsók züm-mögésén, a vetélők suhogásán keresztül; szomorú, haragos arcokat látott a szövőszékeknél, lankadt mozdulatokat figyelt meg mindenütt; a termelés mennyisége csökkent, minősége szemlátomást silányabb lett; a mulasztott napok száma erősen nőtt, a férfiak ivásnak adták magukat, az asszonyok gyermekei sorvadoznak. Szerafim, a vidám ácsmester, a rózsás, gyerekarcú öreg, szakadatlanul készítette a kis koporsókat, és gyakran szögezett össze sápadt fenyődeszkákból szállást felnőtteknek is, akik már lerótták földi útjukat.1410
1410На фабрике было много больных; Артамонов слы-шал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.
– Mulatságot kell rendezni – hangoztatta Alekszej -, fel kell villanyozni az embereket, erőt kell önteni beléjük!1411
1411— Гулянье надо устроить, — настаивал Алексей, — повеселить надо, подбодрить народ!
Amikor feleségével a vásárra utazott, megint csak ezt tanácsolta:1412
1412Уезжая е женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:
– Rendezz mulatságot, újjáélednek! Hidd el, a vidámság minden nyomorúság orvossága!1413
1413— Устрой гулянье — оживут люди! Ты — верь: веселье — от всех бед спасенье!
– Készülj fel – parancsolta feleségének Pjotr. – Csinálj valami jót, kiadósat.1414
1414— Займись, — приказал Петр жене. — Получше сделай, пообильнее.
Natalja elégedetlenül kezdett dörmögni, de férje haragosan rászólt:1415
1415Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:
– Nos?1416
1416— Ну?
Az asszony tiltakozó hangon fújta orrát köténye szélébe:1417
1417Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:
– Hallom.1418
1418— Слышу.
A mulatságot misével kezdték. Gleb pópa remekül mondta a misét; még soványabb és szárazabb lett; repedt edényre emlékeztető hangja panaszosan csengett, mintha utolsó erejéből könyörögne; a tüdővészes takácsok homloka komor ráncokba húzódott, áhítatosan megmere-vedett, sok asszony fel-felzokogva sírt. Mikor pedig a pap a füstös ég felé emelte szomorú szemét – példáját követve, a hivők is könyörögve néztek a füstbe, a fátyolos, kopár napra, és kétségtelenül arra gondoltak, hogy a szelíd pap lát valakit az égben, aki ismeri és meghallgatja.1419
1419Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.
Az imádkozás után az asszonyok a telep utcájára hordták ki az asztalokat, és az egész munkásság kiöltözve helyet foglalt a fatálak körül, amelyek csordultig tele voltak zsíros metélttel és bárányhússal. Minden tál mellé tíz ember ült le; minden asztalon egy akó erős házi sör és egy negyed vedernyi vodka állt, amitől gyorsan felvidultak a csüggedt, fáradt kedélyek. A csönd, amely forró sapkaként borult a földre, felrázkódott, és elhúzódott a mocsarakba, az erdei tüzekhez; a telep vidám hangoktól, fakanalak kopogásától, gyermekkacajtól, asszonyok kiáltozásától és az ifjúság fecsegésétől kezdett búgni.1420
1420После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.
Három órát ültek a kiadós, bő ebéd mellett; azután hazavezették a részegeket, és a fiatalok összegyűltek a tiszta ünneplőbe öltözött Szerafim ácsmester körül. Kék gyolcsinge és ugyan-ilyen, sokszor kimosott nadrágja kifakult; hegyes orrú, kapatos, rózsás kis arca lelkesülten csil-logott; apró, eleven, fiatalos szeme hunyorgatva ragyogott. Ebben a vidám koporsógyártóban, nevének megfelelően, volt valami égiesen örömteljes, valami könnyű remegés. Leült egy padra, guzlicáját ráfektette hegyes térdére, s míg tormagyökérként hajlott, sötét ujjaival a húrokat pengette, így dalolt egy vak koldus énekét utánozva, szándékos kesergéssel, és erősen az orrán keresztül:1421
1421За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его еиняя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:
Mulattatástokra mesét mondok nektek1422
1422А и вот вам, люди, сказ на забаву
És talányt adok fel bölcsességeteknek!1423
1423Да премудрости вашей на разгадку!
Itt rákacsintott az asszonyokra – akik között ott állt fenséges testtartással leánya, Zinaida is, egy telt mellű, kihívó tekintetű, szép orsózólány -, és még vékonyabb, még siralmasabb hangon folytatta:1424
1424И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:
A tündöklő magas égben,1425
1425Да вот сидит Христос в светлом рае,
A menny illatos hűsében,1426
1426Во душистой небесной прохладе,
Aranyhársfa árnyékában,1427
1427Под высокой златоцветной липой,
Krisztus trónol nagy pompában.1428
1428Восседает на лыковом престоле,
Ezüstöt ad, aranyat ad,1429
1429Раздает он серебро и злато,
Drágaköveket osztogat,1430
1430Раздает драгоценное каменье,
A gazdagot jutalmazza:1431
1431Всё богатым людям в награду,
Mert a szegényt a jó gazdag1432
1432За то, что они, богатеи,
Cserben sose hagyja,1433
1433Бедному люду доброхоты,
A koldust, a nyomorékot1434
1434Бедную братию любят,
Eteti, itatja.1435
1435Нищих, убогих сыто кормят.
Most ismét a leányok felé kacsintott, és hirtelen táncütembe csapott; Zinaida cigányosan tarkójára szorította kezét, megrázta mellét, felrikoltott, és apja csengő énekére és a guzlica hangjára táncolni kezdett:1436
1436Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.
De aki ezüsthöz nyúl -1437
1437А кто серебро возьмет, -
Annak kezét kitöri!1438
1438Тому ноги отшибет!
És aki aranyhoz nyúl -1439
1439А кто золото возьмет, -
Tüzes lánggal pörköli!1440
1440Того пламенем сожжет!
S mind a gyöngy és drága ék1441
1441А яхонты, жемчуга
Szétfoszlik, mint buborék!…1442
1442Все бельмами на глаза!..
A guzlica hangját és Szerafim énekének vidám játékát túlharsogta a legények fütyülése; azután a lányok és asszonyok kezdtek egy táncdalba:1443
1443Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:
A tengerről gyors hajók szaladnak,1444
1444С моря быстрые кораблики бегут,
Szép lányoknak ajándékot hoznak!1445
1445Красным девушкам подарочки везут!
Zinaida pedig lábával dobogott, és fülsiketítően cifrázta:1446
1446А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:
Paskától Paláskának:1447
1447От Пашки — Палашке
Gyékény ingrevalónak;1448
1448Рогож на рубашки;
Matrjoskának Tyerjoskától:1449
1449От Терешки — Матрешке
Fülbevaló jávorfából.1450
1450Две березовы сережки.
Ilja Artamonov egy deszkarakáson ült Pavel Nyikonovval, egy sovány fiúval, akinek hosszú nyakán nyugtalanul forgott öreges, szinte kopasz feje, és betegesen fakó arcán mohón futkosott szürke, ijedt, kis szeme.1451
1451Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые боязливые глазки.
Iljának nagyon tetszett a kék inges kis öreg: kellemes volt hallgatni a guzlica játékát és Szerafim vidám, mulatságos hangját; de egyszerre csak előugrott és forogni kezdett az a piros kartonblúzos nőszemély, szilaj fütyüléstől és fülsértő kurjongatásoktól kísérve ugrált, mindent elrontott. Határozottan visszataszító volt. Nyikonov halkan odasúgta:1452
1452Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и всё разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:
– Zinaida ledér lány; mindenkivel összeáll. A te apáddal is; magam láttam, mikor megfogdosta.1453
1453— Зинаидка — распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.
– Miért? – kérdezte értelmetlenül Ilja.1454
1454— Зачем? — недогадливо спросил Илья.
– Ne tettesd magad!1455
1455— Ну, знаешь!
Ilja lesütötte szemét. Tudta, hogy miért fogdossák a lányokat, és bosszantotta, hogy a kérdést feltette.1456
1456Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.
– Hazudsz – mondta undorral, nem hallgatva Nyikonov suttogására. Taszította az ijedt és gyáva fiú hervadtsága, a gyári lányokról szóló unalmas, egyhangú elbeszélése. Csakhogy Nyikonov értett a vadászgalambokhoz, Ilja meg szerette a galambokat. Azonkívül öröme telt abban, hogy a gyönge fiút a gyári kamaszoktól megvédje. Nyikonov jól tudott mesélni mind-arról, amit látott, bár csak kellemetlenségeket vett észre, és mindenről úgy beszélt, akárcsak Jakov: mindenkire panaszkodva.1457
1457— Врешь, — сказал он брезгливо и не слушая шёпот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всем, точно братишка Яков, — как будто жалуясь на всех людей.
Ilja néhány percig némán ülve maradt, majd hazament. A kertben, a portól szürke fák forró árnyékában teáztak. A nagy asztal körül vendégek ültek: a csendes Gleb pópa, Koptyev, a cigányfekete és göndör gépész, Nyikonov, a tisztára kimosdott könyvelő, akinek arca annyira ki volt sikálva, hogy vonásai elmosódtak.1458
1458Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно.
Alig látszott belőle több, mint egy kis szőrös orr és egy daganat a homlokon; az orr és a daganat között mosoly húzódott, amely reszkető bőr-ráncokkal födte be szeme keskeny hasadékait.1459
1459Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.
Ilja leült apja mellé, és nem tudta elhinni, hogy ez a komoly ember összeszűrné a levet a sze-mérmetlen orsózólánnyal. Apja szótlanul megsimogatta vállát nehéz kezével. A tikkasztó hőség mindnyájukat elbágyasztotta, mindannyian izzadságban fürdöttek, kényszeredetten beszéltek, s csupán Koptyev dallamos hangja csengett úgy, mint télen, egy kristályos, fagyos éjszakán.1460
1460Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были -разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.
– Kimegyünk a telepre? – kérdezte az anya.1461
1461— В поселок-то пойдем? — спросила мать.
– Igen; mindjárt felöltözöm – mondta az apa, felállt az asztal mellől, és a ház felé indult; egy perc múlva Ilja utánaszaladt, és elérte a lépcsőfeljárónál.1462
1462— Да; пойду оденусь, — сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.
– Hát te mit akarsz? – kérdezte gyöngéden Pjotr; fia a szeme közé nézett, és ezzel a kérdéssel felelt:1463
1463— Ты что? — ласково спросил отец, — сын тоже спросил, глядя в глаза его:
– Megfogdostad Zinaidát, vagy nem fogdostad meg?1464
1464— Ты Зинаиду тискал или не тискал?
Iljának úgy rémlett, hogy apja megijedt; nem csodálkozott rajta, mert bátortalan embernek tartotta, aki mindenkitől fél, ezért is szófukar. Gyakran úgy érezte, hogy apja tőle is fél; íme most is fél tőle. És hogy a megrémült embert felbátorítsa, így folytatta:1465
1465Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот — сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:
– Magam sem hiszem, csak kérdem.1466
1466— Я — не верю, я только спрашиваю.
Az apa belökte a tornácra, a folyosón végigtaszigálta szobájáig, betette maga után kilincsre az ajtót, és szuszogva fel-alá kezdett járni; így járt mindig, amikor haragudott.1467
1467Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.
– Gyere ide – mondta, és megállt az asztalnál; az ifjabb Artamonov hozzálépett.1468
1468— Поди сюда, — сказал Артамонов старший, оста-новясь у стола, младший Артамонов подошел.
– Mit mondtál?1469
1469— Ты что сказал?
– Pavluska mondja, de én nem hiszem.1470
1470— Это Павлушка говорит, а я не верю.
– Nem hiszed? Úgy?1471
1471— Не веришь? Так.
Pjotr egy mély lélegzettel kifújta dühét, és szigorúan végigmérte fia nagy homlokú fejét, komoly és rideg arcát. Majd elkezdte fülét huzigálni, és fontolóra vette: jó-e, avagy rossz, hogy fia nem hisz egy ugyanolyan kölyök fecsegésének, mint ő maga, nem hisz benne, és nyilván őt akarja vigasztalni hitetlenkedésével. Nem tudta, mit és hogyan feleljen fiának – határozottan nem volt szándékában megütni Ilját. De valamit mégiscsak tennie kellett, és arra az elhatározásra jutott, hogy a legegyszerűbb és legérthetőbb a verés. Erre aztán nehézkesen felemelte nem nagyon engedelmeskedő kezét, belemarkolt ujjaival fia kissé durva fürtjeibe, cibálni kezdte, és így dünnyögött:1472
1472Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать.
– Ne hallgass bolondokra, ne hallgass!1473
1473— Не слушай дураков, не слушай!
Aztán eltaszította magától, és ráparancsolt:1474
1474И, оттолкнув, приказал:
– Menj. Maradj a szobádban. Maradj ott, igen.1475
1475— Ступай. Сиди в своей горнице. И — сиди там. Да.
A fiú megindult az ajtó felé; fejét oldalt hajtotta, s úgy hordta, mintha másé lett volna, apja pedig ezzel vigasztalta magát, mialatt pillantásával követte:1476
1476Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя.
„Nem sír. Nem fájt neki.”1477
1477"Не плачет. Я его — не больно".
Megpróbált haragudni:1478
1478Он попробовал рассердиться:
– Látod! Nem hiszed? Megmutattam neked!1479
1479— Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.
De a szavak nem tudták elnémítani szánakozását fia iránt, sem megbántódottságát, sem elégedetlenkedését önmagával.1480
1480Но это не заглушило чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.
„Első ízben vertem meg – gondolta, és kellemetlen érzéssel vette szemügyre vörös, szőrös kezét. – Pedig engem tízéves koromig bizonyára százszor is megvertek.”1481
1481"Впервые побил, — подумал он, неприязненно разглядывая свою красную волосатую руку. — А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били".
De ez sem adott vigaszt. Kinézett az ablakon a napra, amely zavaros vízben úszkáló zsír-csöppre hasonlított, egy darabig odafigyelt a telep hívogató lármájára, aztán kelletlenül elment, hogy megnézze a mulatságot, és útközben halkan odaszólt Nyikonovnak:1482
1482Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:
– Mostohafiad ostobaságokra tanítja az én Iljámat…1483
1483— Пасынок твой моему Илье глупости внушает…
– El fogom náspángolni – ajánlotta fel a könyvelő, tökéletes készséggel, sőt, szinte élvezettel.1484
1484— Я его выпорю, — с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.
– Tartsd féken a nyelvét – tette hozzá Pjotr, lopva belesandítva Nyikonov üres arcába, és meg-könnyebbülten gondolta:1485
1485— Ты ему придержи язык, — добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая:
„Lám, milyen egyszerű.”1486
1486"Вот как просто".
A telep lelkes kiáltozással fogadta a gazdákat; mámoros mosolyok ragyogtak, hangosan ujjongott a hízelgés; Szerafim táncra perdült az Artamonovok előtt, és nagyokat dobbantva új bocskorba bújtatott, mordvin viselet szerint piros zsinórral átkötött, fehér kapcás lábával, ezt a hozsannát énekelte:1487
1487Поселок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну;
Ki az, aki közeleg?1488
1488Ой, кто это идет?
Gazdánk az, ki közeleg!1489
1489Это — сам идет!
És ki az, akit vezet?1490
1490А кого же он ведет?
Felesége, kit vezet!1491
1491Самое ведет!
A pópához hasonló, ősz szakállú, hosszú hajú Ivan Morozov basszus hangon ismételgette:1492
1492Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:
– Meg vagyunk veled elégedve. Meg vagyunk veled elégedve.1493
1493— Мы тобой довольны. Мы — довольны.
Egy másik aggastyán, Mamajev, lelkesülten kiabálta:1494
1494Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом!
– Az Artamonovok úri módon gondoskodnak embereikről!1495
1495— У Артамоновых забота о людях барская!
Nyikonov pedig odaszólt Koptyevnek, hogy mindnyájan hallották:1496
1496А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:
– Hálás nép, tudja értékelni jótevőit!1497
1497— Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!
– Mama, lökdösnek! – panaszkodott a rózsaszín selyeminges, gömböc Jakov; anyja a kezénél fogta, büszkén mosolygott az asszonyokra, és biztatta fiát:1498
1498— Мама, меня толкают! — жаловался Яков, одетый в рубаху розового шёлка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:
– Nézd csak, hogyan táncol az öreg…1499
1499— Ты гляди, как старичок пляшет…
A kék inges ácsmester fáradhatatlanul forgott, ugrált és szórta az élceket:1500
1500Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:
Eh, csak dobbants, dobbants, láb!1501
1501Эх, притопывай, нога!
Dobbants gyorsan, szaporázz!1502
1502Притопывай чаще!
Bocskor könnyebb a csizmánál,1503
1503Лапоть легче сапога,
Asszony édesebb a lánynál!1504
1504Баба — девки — слаще!
Artamonov nem első ízben hallotta a dicsőítéseket, és megvolt minden oka, hogy őszinte-ségükben kételkedjék, de mégis jobb kedvre derült, és mosolyogva mondta:1505
1505Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:
– Jól van, köszönöm! Látom, megférünk egymással.1506
1506— Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.
És gondolatban hozzátette:1507
1507И думал:
„Kár, hogy Ilja nem látja, mennyire tisztelik apját.”1508
1508"Жаль, не видит Илья, как чествуют отца".
Az a vágya támadt, hogy valami jót tegyen, valamivel megvigasztalja a munkásokat; egy ideig gondolkozott, fülét húzogatta, és így szólt:1509
1509У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:
– Kétszeresére kell kibővíteni a gyermekkórházat.1510
1510— Детскую больницу надо вдвое расширить.
Szerafim szélesen kitárta karját, és félreugrott mellőle.1511
1511Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.
– Halljátok? Nosza egy éljent a gazdára!1512
1512— Слышали? Валяй — ура, хозяину!
A munkások összevissza, de hangosan éljeneztek. Natalja, aki az asszonyok között állt, egészen megilletődött, és orrán keresztül, éneklő hangon mondta:1513
1513Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:
– Menjetek csak, asszonyok; hozzatok még három hordó sört! Tyihon kiadja, menjetek!1514
1514— Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!
Az asszonyok lelkesedése még magasabbra hágott; Nyikonov pedig fejét csóválta, és meg-hatottan megjegyezte:1515
1515Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:
– Püspöki fogadtatás…1516
1516— Архиерейская встреча…
– Mama, nagyon melegem van – bőgte Jakov.1517
1517— Ма-ам, — мне жарко, — мычал Яков.
Az örömteljes hangulatot kissé lehűtötte, megrontotta Volkov, a fűtő. Szilva nagyságú, óriási szemét kimeresztve, bal karján ügyetlenül lógatta a hőségtől alélt, satnya gyermekét; a gyerek kékes bőre csupa var volt. Volkov odaugrott Natalja elé, és hisztériásan kiabálni kezdett:1518
1518Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:
– Mit tegyek? Feleségem meghalt. A hőségtől halt meg, au! Itt maradt ez a nyűg, mit tegyek?1519
1519— Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот — прирост остался, — как быть?
Őrült szeméből sárgás könnyek folytak; az asszonyok félretaszigálták a fűtőt Natalja elől, s szinte bocsánatkérően mondták:1520
1520Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:
– Ne hallgass rá; látod, hogy nincs észnél. Felesége ledér volt, tüdővészes, ő maga sem egészséges.1521
1521— Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.
– Vegyétek el tőle a csecsemőt – tanácsolta dühösen Artamonov, s tüstént néhány asszonykéz nyúlt a gyermek vézna teste felé; de Volkov durva szitkokban tört ki, és elrohant.1522
1522— Возьмите младенца-то у него, — сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.
Általában minden jó volt, tarka és vidám, ahogy egy ünnepnek lennie kell. Amikor új munkásarcokat vett észre, Artamonov szinte büszkeséggel gondolta:1523
1523В общем всё было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:
„Az emberek száma nő. Ha apa látná…”1524
1524"Растет число народа. Видал бы отец…"
Felesége egyszerre csak sajnálkozni kezdett:1525
1525Вдруг жена пожалела:
– Rosszkor büntetted meg Ilját; nem látja, az emberek hogy szeretnek téged…1526
1526— Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.
Artamonov hallgatott, és Zinaida felé sandított, aki egy tucat lány élén táncolt, és kellemetlen, mély hangon énekelte:1527
1527Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:
Fel-alá jár,1528
1528Ходит мимо,
Szemez velem,1529
1529Смотрит мило,
Szerelmet vár,1530
1530Видно, хочет,
Kétségtelen!1531
1531Ах, полюбить!
„Közönséges – gondolta Artamonov. – És a dal is rossz.”1532
1532"Халда, — подумал он. — И песня плохая".
Kivette óráját, megnézte, és valahogy kicsúszott száján a hazugság:1533
1533Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:
– Hazamegyek; sürgönyt várok Alekszejtől.1534
1534— Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.
Sietett, és útközben azon gondolkodott, mit mondjon a fiának; valami nagyon szigorút, de eléggé gyöngédet eszelt ki, de amikor lassan kinyitotta Ilja szobájának ajtaját, mindent elfelejtett. Fia egy széken térdelt, könyökével az ablakpárkányra támaszkodott, és a bíborosan füstös égbe bámult; a szürkület sötétbarna porral lepte be a kis szobát; a falon, egy nagy kalitkában rigó tollászkodott: aludni készült, és sárga csőrét tisztogatta.1535
1535Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, всё забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.
– No, mi az, üldögélsz?1536
1536— Ну что, сидишь?
Ilja összerázkódott, lassan leszállt a székről.1537
1537Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.
– Így jár, aki minden gyalázatosságot meghallgat.1538
1538— То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.
Fia lehajtott fejjel állt; az apa tudta, szándékosan teszi, hogy a fenyítésre emlékeztesse.1539
1539Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.
– Mért konyítod le a fejed? Tartsd egyenesen.1540
1540— Зачем гнешься? Держи голову прямо.
Ilja felhúzta szemöldökét, de nem nézett apjára. A rigó ugrálni kezdett a kalitkarudakon, és halkan fütyülgetett.1541
1541Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.
„Haragszik” – gondolta magában Artamonov; leült Ilja ágyára, és ujjával a párnát bökdöste.1542
1542"Сердится", — подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку.
– Nem kell üres fecsegésekre hallgatni.1543
1543— Пустяки слушать не надо.
– És mit tegyen az ember, ha ilyeneket beszélnek? – kérdezte Ilja.1544
1544Илья спросил:- А как же, когда говорят?
Komoly, jóindulatú hangja megörvendeztette az apját. Pjotr még gyengédebben, nekibáto-rodva folytatta:1545
1545Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:
– Ha beszélnek is, ne hallgass oda! Felejtsd el. Ha a jelenlétedben ocsmányságokat mondanak, felejtsd el.1546
1546— Говорят, а ты — не слушай! Ты — забывай. Ска-1 жут при тебе пакость, а ты — забудь.
– Hát te elfelejted?1547
1547— Ты забываешь?
– Természetes! Ha eszemben tartanék mindent, amit hallok, mi lenne belőlem?1548
1548— Ну а как же? Если б я помнил всё, что слышу, чем бы я стал?
Lassan beszélt, gondosan válogatta szavait – lehetőleg egyszerű szavakat; de nagyon jól tudta, hogy mindannyi céltalan. Gyorsan belezavarodott az egyszerű szavak homályos bölcsességébe, és felsóhajtva mondta:1549
1549Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:
– Gyere ide.1550
1550— Поди ко мне.
Ilja húzódozva odalépett. Apja térde közé szorította a fiút, tenyerével könnyedén felfelé nyomta széles homlokát, de amikor, érezte, hogy fia nem akarja felemelni fejét, megsértődött:1551
1551Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.
– Mit szeszélyeskedsz? Nézz rám.1552
1552— Ты что капризничаешь? Погляди на меня.
Ilja egyenesen szeme közé nézett, de az eredmény csak rosszabb lett, mert megkérdezte:1553
1553Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:
– Miért vertél meg? Hiszen mondtam, hogy nem hiszek Pavluskának.1554
1554— За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.
Az idősebb Artamonov nem felelt azonnal. Bámulattal látta, hogy fia valami csoda folytán egyenrangú lett vele – vagy maga emelkedett fel egy felnőtt rangjára, vagy a felnőttet alacso-nyította le önmagához.1555
1555Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, — сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.
„Korához képest túl érzékeny” – villant át az agyán; felállt, és hadarni kezdte, hogy minél előbb kibékítse fiát:1556
1556"Не по возрасту- обидчив", — мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.
– Nem is fájt neked. Kell, hogy tanítsalak. Hej, hogyan vert meg engem az apám! Még anyám is. A lovász, az ispán. A német lakáj. Amikor közelálló ver, még nem is olyan sértő; de ha idegen, ez aztán fájdalmas. Rokonkéz könnyű!1557
1557— Я тебя — не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет — не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука — легка!
Fel-alá járt a szobában, hat lépést az ajtótól az ablakig, és nagyon sietett befejezni a beszélgetést, mert szinte attól félt, hogy fia még valamit talál kérdezni.1558
1558Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.
– Csupa olyat látsz, olyat hallasz itt, amit nem kellene – morogta, és nem nézett fiára, aki az ágy támlájához lapult. – Tanítani kell téged. El kell hogy vigyelek a székvárosba. Akarsz tanulni?1559
1559— Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо, — бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати. — Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?
– Akarok.1560
1560— Хочу.
– No lám…1561
1561— Ну, вот…
Szerette volna megcirógatni fiát, de valami megbénította karját. És nem tudott vissza-emlékezni: cirógatta-e őt az apja és anyja azután, hogy megbántották?1562
1562Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?
– No, menj, sétálj. Azzal a Paskával pedig ne barátkozz.1563
1563— Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.
– Senki sem szereti.1564
1564— Его никто не любит.
– Nincs is mit szeretni az ilyen nyavalyáson.1565
1565— И не за что, такого гнилого.
Artamonov bement szobájába, megállt az ablak előtt és elgondolkozott: valahogy félszeg volt az egész iménti jelenete a fiával.1566
1566Сойдя к себе, стоя перед окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.
„Nagyon elkényeztettem. Nem fél tőlem.”1567
1567"Избаловал я его. Не боится он".
A telep felől tarka zsivaj, lányok sikoltozása és éneke, tompa hangzavar, harmonikanyekergés hallatszott. A kapu felől Tyihon tisztán kivehető szavai ütötték meg fülét:1568
1568Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:
– Miért ülsz itthon, gyerek? Odaát mulatság van, te meg a szobádban kuksolsz? Elutazol tanulni? Jól teszed. „A tanulatlan, akárcsak meg se született volna” – tartja a közmondás. De nekem unalmas lesz nélküled, gyerek.1569
1569— Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты — дома? Учиться поедешь? Это хорошо. "Неученый — что не-рожёный", вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.
Artamonov szeretett volna odakiáltani:1570
1570Артамонову захотелось крикнуть:
„Hazudsz; nekem lesz unalmas! Nézd csak, hogyan hízelkedik gazdája fiának, a gyalázatos!” – gondolta magában dühös haraggal.1571
1571"Врешь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа", — подумал он со злостью.
Mikor fiát elküldte a városba, Gleb pópa tanító fivéréhez, akinek Ilját a gimnáziumra kellett előkészíteni, Pjotr valóban űrt érzett lelkében és unalmat házában. Oly furán és szokatlanul érezte magát, mintha a hálószobában kialudt volna a mécs, amelynek kékes lángocskáját úgy megszokta, hogy mindig felébredt a vég nélküli éjszakákon, valahányszor a mécs valahogy kialudt.1572
1572Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал.
Ilja elutazása előtt csínyt csínyre halmozott, mintha csak szándékosan rossz emléket akart volna hagyni maga után; olyan goromba volt anyjához, hogy az sírva fakadt, a kalitkából kiengedte Jakov minden madarát, a neki ígért rigót pedig Nyikonovnak adta ajándékba.1573
1573Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.
– Te mit kötekedsz mindenkivel? – kérdezte az apa, de Ilja nem válaszolt, csak oldalt hajtotta fejét. Artamonovnak úgy tetszett, hogy fia csúfolódik vele, és ismét eszébe igyekszik juttatni, amit el akart felejteni. Különös volt tudatára ébrednie, mennyi helyet foglal el lelkében ez a kicsi ember.1574
1574— Ты что ж это как озоруешь? — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.
„Vajon apám is ennyire aggódott-e érettem?”1575
1575"Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?"
Emlékezete határozottan azt a feleletet adta, hogy sohasem érzett apjában hozzá közelálló, szerető embert, csupán szigorú gazdát, aki sokkal figyelmesebb volt Alekszejhez, mint iránta.1576
1576Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.
„Mi az, hát jobb volnék apánál?” – kérdezgette Artamonov önmagát, és kétségben maradt, mert nem tudta, jó ember-e, avagy gonosz. Gondolatai, amelyek hirtelenül, alkalmatlan órák-ban, munka idején törtek rá, terhére voltak. A vállalat nagy zajjal nőtt, száz és száz szemmel nézett a gazdára, állandóan feszült figyelmet igényelt. De alighogy a legcsekélyebb dolog Iljára emlékeztette Pjotrt, gyakorlatias gondolatai szétszakadtak, mint elrothadt, szétporladó láncfonalak, és nagy erőfeszítésre volt szüksége, hogy újra szoros csomókba tudja kötözni őket. Megkísérelte, hogy az űrt, amelyet Ilja távolléte okozott, oly módon töltse be, hogy fokozottabb figyelmet fordít kisebbik fiára; de kellemetlen bosszúsággal győződött meg róla, hogy Jakov nem vigasztalja meg.1577
1577"Что ж я, добрее отца?" — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная — добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье — деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.
– Papa, végy nekem egy kecskét – kérte Jakov, akinek mindig volt valami kérnivalója.1578
1578— Тятя, купи мне козла, — просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.
– Mit akarsz a kecskével?1579
1579— Зачем козла?
– Lovagolni fogok rajta.1580
1580— Я буду верхом кататься.
– Fura gondolat. Boszorkányok lovagolnak kecskéken.1581
1581— Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.
– Pedig Jelenyka egy képeskönyvet adott nekem, és abban egy szép fiú ül a kecskén…1582
1582— А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший…
Apja ezt gondolta:1583
1583Отец думал:
„Ilja nem hitt volna a képnek. És többé le sem ment volna a nyakamról: mesélj nekem a boszorkányokról…”1584
1584"Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму".
Az sem tetszett neki, hogy Jakov, aki mindig maga kezdte a kötekedést a gyári fiúkkal, utána panasszal jött hozzá:1585
1585Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:
– Bántanak.1586
1586— Обижают.
Idősebb fia szintén kötekedő és verekedő, de sohasem panaszkodott senkire, pedig elég gyakran megverték pajtásai a telepen; ez meg itt gyáva, lusta, és mindig szopogat vagy rágcsál valamit. Jakov tetteiben volt néha valami érthetetlen és szinte gonosz; egyszer a teánál, anyja, amint tejet öntött neki, blúza ujjával beleakadt a pohárba, feldöntötte és leforrázta magát forró vízzel.1587
1587Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.
– Pedig láttam előre, hogy ki fogod önteni – dicsekedett széles mosollyal Jakov.1588
1588— А я видел, что прольешь, — широко улыбаясь, похвастался Яков..
– Láttad, és hallgattál; rosszul tetted – jegyezte meg apja. – Lám, anyád leforrázta a lábát.1589
1589— Видел, а — молчал; это нехорошо, — заметил отец. — Вот мать ноги обварила.
Jakov csak pislogott, szuszogott, és szótlanul folytatta a majszolást; néhány nap múlva pedig Pjotr meghallotta, amint valakinek az udvaron elmondta csak úgy habzsolva a szavakat:1590
1590Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами:
– Észrevettem, hogy meg akarja ütni; megy, megy, odaért, és hátulról egyszerre püff!1591
1591— Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел да сзади ка-ак даст!
Artamonov kinézett az ablakon, és látta, hogy öklével hadonászva, fia izgatottan beszélget a csenevész Pavluska Nyikonovval. Behívta Jakovot, megtiltotta neki, hogy Pavluskával barátkozzék, és még valami épületeset akart mondani, de amikor belenézett a fiú különösen világos pupillájába, szeme orgonaszínű fehérjébe, felsóhajtott, és eltolta magától Jakovot:1592
1592Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:
– Menj, te üres tekintetű…1593
1593— Иди, пустоглазый…
Jakov óvatos léptekkel megindult, mintha csúszós talajon járna; könyökét oldalához szorította, és tenyerét kifeszítette, mintha csak valami kényelmetlen, nehéz tárgyat cipelne.1594
1594Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.
„Esetlen. Kissé buta” – vélte az apa.1595
1595"Неуклюж. Глуповат", — решил отец.
Szófukar, magas leányában is volt valami unalmas, Jakovval közös vonás. Szeretett könyvvel kezében heverészni, teához sok lekvárt evett, az ebédnél azonban két ujjacskájával fitymálva csipegette a kenyérmorzsákat, és a kanállal úgy halászgatott a tányérban, mintha légyre vadászna a levesben; duzzadó, nagyon piros ajkát összeszorította, és gyakran rászólt anyjára, olyan hangon, amely nem volt illő fiatal leányhoz:1596
1596В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:
– Ezt már nem csinálják így. Kiment a divatból.1597
1597— Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.
Apja így szólt hozzá:1598
1598Когда отец сказал ей:
– Hogyan, te tanult nő… hát azt meg sem nézed, hogyan szövik az ingeidre való vásznat?1599
1599"Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?" — она ответила:
– Miért ne nézném? – felelte.1600
1600— Пожалуйста.
Felvette ünneplő ruháját, kezébe vette napernyőjét – Alekszej nagybátyja ajándékát -, s mialatt megadóan lépdelt apja után, csak arra ügyelt figyelmesen, nem ér-e ruhája valamihez. Néhányszor tüsszentett, amikor pedig a munkások egészségére kívánták, elpirult, és a mosoly árnyéka nélkül fontoskodóan felfújt arcán, némán biccentett feléjük. Apja beszélni kezdett a gépekről, de csakhamar észrevette, hogy a leány nem a szövőszékeket nézi, hanem lába elé bámul. Artamonovot sértette a közönyösség fáradságos munkája iránt, és elhallgatott. Mikor a szövőteremből kiértek az udvarra, mégis megkérdezte:1601
1601Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил;
– Nos, hogy tetszik?1602
1602— Ну, что?
– Nagy a por – felelte a leány, ruháját vizsgálgatva.1603
1603— Пыльно очень, — ответила она, осматривая свое платье.
– Te ugyan keveset láttál – mosolygott Pjotr, és bosszúsan kezdett kiabálni:1604
1604— Немного видела, — усмехнулся Петр и с досадой закричал:
– Mit emelgeted folytonosan a szoknyádat? Az udvar tiszta, a szoknyád meg úgyis rövid.1605
1605— Да что ты всё подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.
Jelena ijedten engedte ki szoknyáját két ujjacskája közül, és szinte bocsánatkérően mondta:1606
1606Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:
– Nagyon erős az olajszag.1607
1607— Маслом очень пахнет.
Artamonovot különösen bosszantotta ez a két ujjacska, és így dörmögött:1608
1608Его особенно раздражали эти ее два пальчика, я Артамонов ворчал:
– Vigyázz! Két ujjal keveset fogsz!1609
1609— Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь!
Egy borús napon, amikor leánya a díványon feküdt és olvasott, az apa leült melléje, és érdeklődött, hogy mit olvas.1610
1610В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился — что она читает?
– Egy orvosról.1611
1611— Об одном докторе.
– Úgy. Egyszóval, tudomány.1612
1612— Так. Наука, значит.
Amint azonban a könyvbe belepillantott, felháborodott.1613
1613Но заглянув в книгу, возмутился.
– Miért hazudsz? Hisz ezek versek. Talán versben írják a tudományt?1614
1614— Что же ты врешь? Это — стихи. Разве науку стихами пишут?
A leány zavaros mesét mondott el sebtében: Isten megengedte a Sátánnak, hogy elcsábítson egy német orvost, és a Sátán egy ördögöt küldött az orvoshoz. Artamonov fülcimpáját húzo-gatta, és lelkiismeretesen igyekezett felfogni a mese értelmét; de nevetséges és bosszantó volt hallani, hogy leánya milyen oktató hangon beszél, s ez csak zavarta a gondolkodásában.1615
1615Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору чёрта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешач ло понимать.
– Az orvos részeges volt?1616
1616— Доктор — пьяница был?
Látta, hogy kérdése zavarba hozza Jelenát, s oda sem figyelve magyarázgatására, haragosan folytatta:1617
1617Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь:
– Bonyodalmas história. Gyermekmese. Az orvosok nem hisznek az ördögben. Honnan vetted a könyvet?1618
1618— Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?
– A gépész adta.1619
1619— Механик дал.
Pjotrnak eszébe jutott, hogy nemegyszer rajtakapta Jelenát, amint gondolatokba merülten nézett szürke macskaszemével valahova maga elé, és szükségesnek tartotta figyelmeztetni leányát:1620
1620Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь:
– Koptyev nem való hozzád; ne nagyon viháncolj vele.1621
1621— Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.
Igen, Jelena és Jakov unalmasabbak, szürkébbek voltak Iljánál; az apa napról napra jobban látta. És maga sem vette észre, hogyan lépett fokozatosan a fia iránti szeretet helyébe a gyűlölet Pavel Nyikonov iránt. Amikor a csenevész fiúval találkozott, ez a gondolata támadt:1622
1622Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он всё лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он ду-. мал:
„Egy ilyen koszos miatt…”1623
1623"Из-за такого паршивца…"
A fiú fizikailag ellenszenves volt számára. Nyikonov meggörnyedt háttal járt, feje nyugtalanul forgott vékony nyakán, amikor meg szaladt, Artamonovnak úgy tetszett, hogy lopózik, akár egy gyáva csavargó. Sokat dolgozott, mostohaapja csizmáját és ruháját tisztította, fát vágott, vizet hordott, mosogatóvizet cipelt ki a konyhából, öccse pelenkáit öblögette a folyóban. Szorgosan ugrált ide-oda, mint egy veréb, piszkosan, rongyosan és hízelkedve mosolygott mindenkire valami kutyamosollyal; amikor pedig Artamonovot megpillantotta, már messziről üdvözölte, meghajlítva libanyakát, és mellére ejtve fejét. Artamonovnak szinte kellemes volt látnia a fiút, őszi esőben vagy télen, amikor Pavel fát vágott, és leheletével melegítette meg-fagyott ujjait, fél lábon állva, akár egy liba, s maga alá húzva a másikat, amelyről lecsúszott a széttaposott, lyukas csizma. Köhögött, melléhez kapott elkékült kezével, hétrét görnyedt közben.1624
1624Мальчик был физически противен ему. Ходил Ни-iконов, согнув спину, его голова тревожно вертелась |на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помоев, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а видя Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, дырявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.
Amikor megtudta, hogy a fiú a fürdőház padlásán két pár galambot tart, Artamonov meg-parancsolta Tyihonnak, hogy bocsássa ki a madarakat, és vigyázzon, hogy a kölyök ne mászkáljon a padlásra.1625
1625Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.
– Leesik a tetőről, és halálra zúzza magát. Hisz csak hálni jár belé a lélek.1626
1626— Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой.
Egyszer este bement az irodába, és meglátta, hogy a fiú tintafoltot igyekszik késével felva-karni, és nedves ruhával lemosni a padlóról.1627
1627Как-то вечером, войдя в контору, он увидал, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.
– Ki öntötte ki?1628
1628— Кто пролил?
– Apa.1629
1629— Отец.
– Nem te?1630
1630— А не ты?
– Isten bizony, nem én!1631
1631— Ей-богу — не я!
– Hát miért olyan kisírt a pofád?1632
1632— А отчего морда оплакана?
Pavel csak tovább térdelt, az ütést várva lehajtotta fejét, és nem válaszolt; Artamonov pedig lesújtó tekintettel mérte végig, és elégedetten mondta:1633
1633Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал:
– Úgy kell neked.1634
1634— Так тебе и надо.
De egyszerre csak, mintha agya hirtelen megvilágosodott volna, tudatára ébredt, milyen gyerekes és nevetséges ez az ellenséges érzése a jelentéktelen kisfiúval szemben. Szakállába mosolygott.1635
1635Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.
„Szép szórakozásom van, valóban!” – gondolta magában leereszkedéssel, és egy nehéz réz ötkopejkást dobott le a padlóra.1636
1636"Эко, чем забавляюсь!" — снисходительно подумал он и бросил на пол тяжелый медный пятак.
– Nesze; végy magadnak mézeskalácsot!1637
1637— На, купи себе пряников.
A fiú óvatosan nyújtotta piszkos, vézna ujjacskáit a pénzdarab felé, mintha attól félne, hogy a réz megégeti.1638
1638Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет.
– Ver mostohaapád?1639
1639— Бьет тебя вотчим;
– Igen.1640
1640— Да.
– És aztán? Minden gyereket vernek – vigasztalta Artamonov. Nem hitt a fiúnak, és néhány nap múlva, amikor Jakov panaszkodott, hogy Pavluska felbosszantotta valamivel, már csak megszokásból is azt tanácsolta a könyvelőnek:1641
1641— Ну, что ж? Всех бьют, — утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:
– Náspángold el a mostohafiad.1642
1642— Ты пори пасынка.
– Hiszen verem – biztosította tisztelettudón Nyikonov.1643
1643— Я порю-с, — почтительно уверил Никонов.
Nyáron, amikor Ilja otthon még nem látott ruhában, simára megnyírva és még erősebben kifejlődött homlokkal hazaérkezett a szünidőre, Artamonov még jobban meggyűlölte Pavelt, mert látta, hogy fia folytatja a barátkozást ezzel a rongyos, girhes kölyökkel. Maga Ilja kimér-ten udvarias lett: apját és anyját magázta, zsebre dugott kézzel járt, s vendégként viselkedett a házban; de öccsét annyira ingerelte, hogy az sírógörcsöket kapott, nővérét pedig addig bosszantotta, míg hozzá nem vágta könyveit.1644
1644Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый; Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, хиляком. Сам Илья тоже стал нехорошо веж-, лив, говорил отцу и матери "вы", ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел себя сорванцом.
– Megmondtam előre! – panaszkodott férjének Natalja. – Mindenkinek az a véleménye, hogy a tanulás szemtelenségre vezet.1645
1645— Я говорила! — жаловалась Наталья мужу. — И все говорят: ученье ведет к дерзости.
Artamonov hallgatott, és nyugtalanul figyelte Ilját; úgy tetszett neki, hogy a fiú sokat kötekedik ugyan, de valahogy vidámság nélkül, erőltetetten. A fürdőház tetején megint fel-bukkantak a galambok, és turbékolva lépegettek a faragványokon; Ilja és Pavel órákig ültek az esőcsatornánál, és élénken beszélgettek valamiről, vagy galambokra vadásztak. Még az első napokban, fia megérkezése után Pjotr így szólt:1646
1646Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему:
– Nosza, mondd el, hogyan élsz; én már sokat beszéltem, most rajtad a sor.1647
1647— Ну, рассказывай, как живешь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.
Ilja nagyon röviden, kutyafuttában elmondott valami érdektelen történetet arról, hogyan bosszantják a növendékek tanáraikat.1648
1648Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчики дразнят учителей.
– És miért bosszantják őket?1649
1649— А зачем дразнить?
– Untatnak bennünket – magyarázta Ilja.1650
1650— Надоедают, — объяснил Илья.
– Úgy. Azt hiszem, a dolog nincs rendjén. Nehéz a tanulás?1651
1651— Так. Это будто неладно. Учиться трудно?
– Nem, könnyű.1652
1652— Нет, легко.
– Nem hazudsz?1653
1653— Врешь?
– Nézze meg az osztályzataimat – mondta Ilja, és rándított egyet a vállán, szeme pedig merőn tekintett a kertbe, az égbe. Apja megkérdezte:1654
1654— Посмотрите отметки, — сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:
– Mit látsz ott?1655
1655— Чего ты там видишь?
– Ölyüt.1656
1656— Ястреб.
Az idősebb Artamonov felsóhajtott.1657
1657Артамонов старший вздохнул.
– Na szaladj, szórakozz. Úgy látszik, unatkozol velem.1658
1658— Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.
Mikor egyedül maradt, eszébe jutott, hogy gyermekkorában ő is majdnem mindig unatkozott, vagy félt, valahányszor apja beszélni akart vele.1659
1659Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно, или боязно, когда отец говорил с ним.
– Bosszantják a tanárokat. Nekem ilyesmi még csak eszembe se jutott volna, amikor a sekrestyés a szíjkorbáccsal oktatott. Mintha a gyerekek számára könnyebbé vált volna az élet.1660
1660— Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало, когда дьячок учил меня ременной плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.
A városba való visszautazása előtt Ilja egy kéréssel állt elő. Ez volt az egyetlen kérése:1661
1661Пред отъездом в город Илья попросил — это была его единственная просьба:
– Apuska, engedje meg Pavelnek, hogy galambokat tarthasson a fürdőház padlásán…1662
1662— Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане…
Az apa nem ígért meg semmit, és így szólt:1663
1663Ничего не обещая, отец сказал:
– Az ember nem vigasztalhat meg mindenkit, akinek rosszul megy a sora.1664
1664— Всех, кому плохо, не утешишь.
– Egyszóval, szabad – következtette a fiú. – Megmondom neki, hadd örüljön.1665
1665— Значит — можно, — решил сын. — Я скажу ему — обрадуется.
Az idősebb Artamonovnak fájt, hogy fia szívén viseli egy sehonnai rongyos kölyök örömeit, de azzal nem törődik, hogy csak egy kevés derűt is vigyen apja életébe. És fia elutazása után úgy érezte, hogy még makacsabbul gyűlöli a könyvelő mostohafiát. Most már úgy volt, hogy amikor csak haragra gerjedt valamiért, akár otthon, akár a gyárban vagy a városban, dühe középpontjába önmagától odaállt ez a rongyos, piszkos fickó, és szinte ajánlkozott, hogy Artamonov az ő satnya csontjaira akassza minden gonosz gondolatát, minden rosszindulatát. Ez a kölyök, lám, valóban úgy nőtt, mint a penész, mint az esti árnyék, és mind gyakrabban került szeme elé, amint végigosont az udvaron tolvaj ördögfióka gyanánt.1666
1666Артамонов старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь, — в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертёнком, всё чаще попадался на глаза.
A vénasszonyok nyarának egy enyhe napján Artamonov fáradtan és dühösen ment ki a kertbe. Esteledett; a zöldes égen, amelyet tisztára söpört a szél, és lemosott az eső, az ősz fáradt napja olvadozott, nem adott meleget. A kert sarkában Tyihon Vjalov bíbelődött: a lehullott leveleket gereblyézte össze, amelyeknek szomorú, puha zizegése végigkúszott a föld felett; a fákon túl a gyár dohogott, és szürke füstje fokozatosan bepiszkította az átlátszó levegőt. Hogy ne lássa az udvarost, ne kelljen szóba állnia vele, a gazda a kert ellenkező végébe indult, a fürdőház felé, amelynek ajtaja félig nyitva volt.1667
1667В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада, к бане; дверь в нее была не притворена.
„Az van ott.”1668
1668"Этот — там".
Amint óvatosan benézett a fürdő előszobájába, a sarokban, az árnyékban meglátta ellen-ségének a padon elnyúló alakját, amint fejét előreszegve, lábait szélesen szétterpesztve, gyer-mekparáznaságba merült. Artamonov egy pillanatra megörült, de azonnal eszébe jutott Jakov és Ilja. Undorral rásziszegett a fiúra:1669
1669Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага, — склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:
– Mit csinálsz, te koszos?1670
1670— Ты что делаешь, паршивый?
Pavel keze megszűnt mozogni, és a magasba szökött; az egész fiú szinte leszakadt a padról, száját kitátotta, halkan felsikoltott, összegubbaszkodott, és odavetette magát a nagy ember lábai elé. Artamonov élvezettel rúgott jobb lábával a mellébe. A fiú egyet reccsent, gyengén felbődült, és oldalra fordult.1671
1671Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека, — Артамонов с наслаждением ударил его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.
Volt egy pillanat, amikor Artamonovnak úgy tetszett, hogy ezzel a rúgással valami piszkos cafatot dobott ki a lelkéből, egy ránehezedő súlyt, amellyel már torkig volt; de a következő percben kinézett a kertbe, egy darabig hallgatózott, behúzta az ajtót, és lehajolva, halkan megszólalt:1672
1672Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:
– Na, kelj fel, gyerünk!1673
1673— Ну, вставай, идем!
A fiú egyik karját előrevetve feküdt, a másik pedig a térde alá szorult; egyik lába sokkal rövidebbnek látszott a másiknál, teste mintegy közelebb kúszott Pjotrhoz, és kinyújtott karja természetellenesen, borzalmasan hosszú volt. Artamonov megtántorodott, megkapaszkodott az ajtófélfába, levette sapkáját, és bélésével megtörülte homlokát, amelyen hirtelen bő verejték ütött ki.1674
1674Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую придавив коленом, одна нога его казалась намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.
– Kelj fel, nem szólok senkinek – mondta suttogva, de már ráeszmélt, hogy megölte a fiút, hiszen észrevette, hogy a padlóhoz szorított arca alól sötétlő vérszalag tekerőzik elő.1675
1675— Вставай, я никому не скажу, — сказал он ш