Makszim Gorkij1
1Максим Горький.
Izergil anyó2
2Старуха Изергиль
Makai Imre fordítása3
3#
14
4I
Ezeket a történeteket Besszarábiában, Akkerman alatt, a tengerparton hallottam.5
5Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.
Egyszer egy este, a napi szüret végeztével, az a moldvai csoport, amellyel dolgoztam, a tengerpartra indult; Izergil anyó és én a venyige sűrű árnyékában maradtunk. A földön hevertünk, hallgattunk és néztük, miként olvadnak szét az éjszaka mély sötétjében azoknak sziluettjei, akik a tenger felé indultak.6
6Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.
Azok csak mendegéltek, daloltak, kacagtak. A férfiakat mintha bronzból öntötték volna; dús, fekete bajuszt, vállig érő sűrű, göndör hajat, rövid ujjast és bő nadrágot viseltek. Az asszonyok, lányok vidámak, rugalmasak; szemük sötétkék, az ő bőrük is olyan, akár a bronz. Az enyhe, könnyed szellő pajkosan játszott kibontott, selymes fekete fürtjeikkel, és meg-megcsörrentette a közéjük font érméket. A szél csendes, széles hullámban hömpölygött, de olykor mintha láthatatlan palánkon szökkent volna át, vad rohamot lökött előre, fantasztikus sörénnyé zilálta a nők haját, és fejük körül lobogtatta szilajon. Ettől olyan furcsáknak, meseszerűeknek tetszettek. Mind messzebb és messzebb távolodtak tőlünk; az éjszaka és a képzelet egyre gyönyörűbbé öltöztette őket.7
7Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.
Valaki hegedült… egy lány mély, lágy alt hangon énekelt… kacagást hozott felénk a szél…8
8Кто-то играл на скрипке… девушка пела мягким контральто, слышался смех…
A levegőt teljesen átitatta a tenger csípős szaga és a föld zsíros párája, melyet röviddel az est leszállta előtt bőven meglocsolt a zápor. Az égen még most is ott kóválygott néhány különös alakú, színű, cifra felhőfoszlány; emitt fakók, hamvaskékek, amott halványfeketék vagy barnák, csúcsosak, mint a sziklatörmelék. Közöttük szelíden ragyogott egy-egy aranycsillagpettyes, sötétkék égszelet. A hangok, illatok, felhők és emberek mind-mind különösen szépek, búsak voltak, és egy csodás rege kezdetének tetszettek. És mintha megállt volna minden növés, gyarapodás, mintha minden haldoklott volna. A hangok zaja elhalkult, amint távolodott, utoljára szomorú sóhajjá csitult.9
9Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.
– Miért nem tartasz velük? – kérdezte Izergil anyó, fejével intve.10
10— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.
A kor kétrét görnyesztette, hajdan éjfekete szeme megfakult, és szüntelen könnyezett. Száraz hangja furcsán kongott, recsegett, mintha a csontjaival beszélt volna.11
11Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.
– Nincs kedvem! – feleltem.12
12— Не хочу, — ответил я ей.
– Ejnye!… Ti oroszok mind aggastyánnak születtetek. Mindegyiketek komor, akár a démon… A mi lányaink félnek tőled… Pedig fiatal vagy és erős…13
13— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши девушки… А ведь ты молодой и сильный…
Feljött a hold. Korongja nagy volt, vérvörös; mintha e puszta ménéből szállt volna fel, amely időtlen időknek előtte oly temérdek emberhúst habzsolt, és annyi vért ivott; minden bizonnyal ezért is oly dús és kövér. A lomb csipkés árnyékot vetett ránk, amely hálóként borult fölébem és az anyóka fölé. A pusztán balra felhők árnyai úsztak, amelyek magukba szívták a hold kék fényét, és most áttetszőbbek, világosabbak lettek.14
14Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.
– Nézd csak: ahol jön Larra!15
15— Смотри, вон идет Ларра!
Arra néztem, ahová az öregasszony mutatott görbe ujjú, remegő kezével, és láttam, hogy ott árnyak libegnek; sokan voltak, és egyikük – sötétebb, sűrűbb, mint a többi – gyorsabban és alacsonyabban úszott testvéreinél; ezt az árnyékot egy felhő vetette, mely sebesebben és a földhöz közelebb szállt a többinél.16
16Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.
– Nincs ott senki! – szóltam.17
17— Никого нет там! — сказал я.
– Vaksibb vagy, mint én, a vénasszony. Odanézz… ahol ni, valami homályos alak fut a pusztán!18
18— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!
Megint arrafelé néztem, de árnyékon kívül most se láttam semmit.19
19Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.
– Hisz az árnyék! Miért hívod Larrának?20
20— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?
– Mert ez ő! Most már olyanná vált, akár az árnyék… ideje is! Ezer meg ezer esztendeje él; a nap kiaszalta testét, vérét, húsát, a szél meg szétporlasztotta. Lám, mit tehet isten az emberrel a gőgje miatt!…21
21— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень, — пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..
– Meséld el, hogyan történt! – kérleltem az öregasszonyt, mert előre éreztem, hogy ez egyike lesz a pusztákon termett nagyszerű regéknek.22
22— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.
És Izergil elmondta e regét:23
23И она рассказала мне эту сказку.
… Sok ezer év telt el azóta, mikor ez történt. Messzi a tengeren túl, napkeleten van a nagy folyó országa, ahol minden falevél, minden fűszál akkora árnyékot ad, amekkora elég az embernek, hogy elrejtőzzék a nap elől, amely ott irgalmatlanul tűz.24
24"Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.
Abban az országban ilyen dús a föld!25
25Вот какая щедрая земля в той стране!
Hatalmas törzs élt azon a tájon; nyájat legeltettek, vadászatra pazarolták minden erejüket, bátorságukat, utána lakomát csaptak, dalokat énekeltek, és a lányokkal enyelegtek.26
26Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.
Egyszer az egyik lányt, aki fekete hajú és lágy volt, akár az éjszaka, torozás idején elragadta egy égből lecsapó sas. A nyilak, amelyeket a férfiak utána eregettek, mint szánalmas szilánkok hullottak vissza a földre. Erre a szűz keresésére indultak, de nem lelték sehol. És elfelejtkeztek róla, miként mindenről elfelejtkeznek ezen a földön…27
27Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают об всем на земле".
Az öregasszony felsóhajtott és elhallgatott. Recsegő hangja úgy csengett, mintha az elfelejtett századok morajlottak volna, amelyeket az emlékek árnyai életre serkentettek kebelében. A tenger halk zenével kísérte az egyik ősrégi legenda kezdetét, amely talán szintén e tenger partján született.28
28Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.
…Húsz esztendő múltán magától előkerült, de agyoncsigázva, kiaszottan. Egy ifjú is jött vele: olyan gyönyörű és erős, amilyen ő volt húsz évvel azelőtt. Mikor megkérdezték: merre járt, elmondta, hogy a sas a hegyek közé ragadta, és ott úgy élt vele, mint feleségével. Ez a sas fia; apja már nincs többé, amikor ereje megfogyatkozott, utoljára még magasan felszállt az égre, aztán összecsukta szárnyát, kőként zuhant egy hegyes sziklára, és agyonzúzta magát…29
29"Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них…
Mindnyájan csodálkozva pillantottak a sas fiára, és azt látták, hogy semmivel sem különb, mint ők, csak a szeme volt hideg és büszke, mint a madarak királyáé. Szóba elegyedtek vele, az meg felelgetett, ha úgy tetszett neki, vagy hallgatott. Amikor pedig odamentek a törzs vénei, úgy beszélt velük, mint magához valókkal. Ez bántotta a véneket, köszörületlen hegyű, tollatlan nyílnak nevezték és elmondták neki, hogy őket, a véneket ezer meg ezer olyan fiatalember tiszteli, mint ő, és ezer meg ezer olyan, akik kétszerte idősebbek nála. De a sas fia merészen a szemük közé nézett, és azt felelte, hogy olyan, mint ő, nincs több; és bár mindenki tiszteli a véneket, őneki esze ágában sincs. Erre már aztán egészen megharagudtak az öregek. Felfortyantak és azt mondták:30
30Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:
– Nincs helye közöttünk! Menjen, ahová akar!31
31— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.
A sas fia felkacagott és ment, ahová akart: az egyik szép lányhoz lépett, aki merően rászegezte szemét. Odament hozzá és átölelte. Csakhogy ez ama vének egyikének leánya volt, akik megfeddték őt. És jóllehet, a sasfi gyönyörű dalia volt, a lány eltaszította, mert rettegett apjától. Ellökte magától, és odább állt volna, de a fiú megütötte, és amikor földre bukott, a sas fia a lány mellére hágott, de úgy, hogy szájából vérsugár szökkent az ég felé; a lány felnyögött, kígyóként vonaglott a földön, és kilehelte lelkét.32
32Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.
Mindenkit bilincsbe vert a rémület, aki csak látta: először öltek meg így nőt szemük láttára. Sokáig valamennyien szótlanul nézték a nyitott szemmel, véres szájjal fekvő lányt és a sas fiát, aki a tetem mellett, emelt fővel, egymaga állt, mindnyájukkal szemben, mintha ki akarná hívni a megtorlást. Később, amikor az emberek meggondolták magukat, elfogták, bilincsbe verték, és úgy hagyták, mert azt tartották, hogy most nyomban kivégezni túlságosan egyszerű lenne és nem elégítené ki őket…33
33Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их".
Az éjszaka egyre öregbedett, sűrűsödött, különös, halk hangokkal telt meg. A pusztán búsan füttyentgettek az ürgék, a szőlő lombja közt kristályosan csengett a tücsökcirpelés, a levelek halkan sóhajtozva sugdolóztak, a hold nemrégen még vérvörös korongja megfakult, amint egyre távolodott a földtől, megsápadt és mind bőkezűbben hintette a pusztára az éj kékes ködét…34
34Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу…
…Egybesereglettek, hogy olyan büntetést eszeljenek ki, amilyet ez a szörnyű tett megérdemel… Lovakkal akarták széttépetni – de ezt is túl enyhének ítélték. Gondoltak arra is, hogy mindenki egy-egy szál nyilat lő belé, de aztán ezt is elvetették. Voltak, akik azt javasolták, hogy elevenen meg kell égetni, de a máglya füstje nem engedte volna, hogy gyönyörködjenek kínjaiban; sok mindent ajánlottak, de semmit sem találtak olyan jónak, hogy mindenkinek tetszett volna. A fiú anyja meg térdre borult előttük és hallgatott, mint a sír, mert nem talált se könnyeket, se szavakat, hogy irgalomért rimánkodjék. Sokáig tanakodtak, míg végre, hosszas töprengés után megszólalt az egyik bölcs:35
35"И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления… Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:
– Kérdezzük meg, miért tette?36
36— Спросим его, почему он сделал это?
Megkérdezték.37
37Спросили его об этом. Он сказал:
– Oldozzatok fel! Bilincsben nem beszélek – mondta a sas fia.38
38— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!
De amikor feloldozták, azt kérdezte:39
39А когда развязали его, он спросил:
– Mit akartok? – úgy kérdezte, mintha azok lennének az ő rabszolgái.40
40— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы…
– Hallottad… – felelte a bölcs.41
41— Ты слышал… — сказал мудрец.
– Minek magyarázgatnám én nektek a tetteimet?42
42— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?
– Hogy mi is megértsük. Ejnye, de gőgös vagy, hallod! Úgyis meghalsz, hisz… Szóval magyarázd meg nekünk, amit elkövettél. Mi még életben maradunk, és hasznunkra fog válni, ha többet tudunk, mint amennyit most…43
43— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь… Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем…
– Jól van, megmagyarázom, bár talán magam sem látom tisztán azt, ami történt. Azt hiszem, azért öltem meg, mert ellökött magától. Nekem pedig kellett…44
44— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня оттолкнула она… А мне было нужно ее.
– De hiszen nem a tiéd volt! – felelték.45
45— Но она не твоя! — сказали ему.
– Ti talán csak azzal éltek, ami a magatoké? Én úgy látom, hogy kinek-kinek csupán nyelve, keze, lába az övé… mégis jószágok, asszonyok, földek és sok egyebek urának tisztelik.46
46— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги… а владеет он животными, женщинами, землей… и многим еще…
Erre azt felelték, hogy mindazért, amit az ember eltulajdonít, önmagával: eszével, erejével, sőt néha az életével fizet. De a sas fia azt válaszolta, hogy ő épen meg akarja őrizni önmagát.47
47Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.
Sokáig vitatkoztak vele, míg végtére meggyőződtek arról, hogy magát tartja legelsőnek a kerek világon, és önmagán kívül nem ismer sem istent, sem embert. Mindenki megborzongott, amikor rájött, mily szörnyű magányra kárhoztatta önmagát a sas fia. Nem volt se nemzetsége, se anyja, se jószága, se asszonya, de nem is akart semmi effélét.48
48Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.
Amikor az emberek világosan meggyőződtek erről, megint hozzáfogtak tanakodni: milyen büntetéssel sújtsák. De ezúttal nem kellett sokáig töprengeni: a bölcs, aki addig nem zavarta őket a fontolgatásban, most megszólalt:49
49Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, — тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:
– Várjatok csak! Kitaláltam már egy büntetést. Mégpedig borzalmas büntetést: ti ezer esztendő alatt sem eszeltetek volna ki hozzáfoghatót! Önmagában hordozza büntetését! Bocsássátok el, legyen szabad! Ez lesz az ő igazi büntetése!50
50— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!
És ekkor nagy dolog történt. Szörnyű mennydörgés rázta meg az eget, pedig egyetlen felhő sem volt rajta: az égi erők is helybenhagyták a bölcs tanácsát. Mindnyájan meghajoltak és szétszéledtek. Az az ifjú pedig, aki attól fogva a Larra nevet kapta – ez annyit tesz, mint: számkivetett, kitaszított -, az az ifjú torkaszakadtából elkacagta magát: kinevette a távozókat, akik szabadjára engedték, úgyhogy megint egyedül maradt, akárcsak atyja, a sas. Csakhogy nemzője nem ember volt… Ő pedig ember. És íme: olyan életet kezdett, mint a szabad madár. Gyakorta beállított a törzshöz, és egyre-másra rabolt el hol jószágot, hol szüzeket – mindent, mit csak akart! Néha rálőttek, de a nyilak nem hatoltak át testén, amelyet a legrémségesebb büntetésnek láthatatlan burka borított. Ügyes, kapzsi, erős és irgalmatlan volt, és sohasem került az emberek színe elé. Csak messziről látták. És sokáig – nem egy évtizeden át – ólálkodott e magányos rém az emberek körül. De egy ízben egészen közel merészkedett hozzájuk, és amikor rávetették magukat, arrább se moccant, semmivel sem mutatta, hogy védekezni akar. Ekkor az egyik ember észbekapott, és hangosan elkiáltotta magát:51
51И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком… А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:
– Ne bántsátok: meg akar halni!52
52— Не троньте его. Он хочет умереть!
És mindnyájan veszteg maradtak, nem kívántak könnyíteni annak sorsán, aki annyi bajt okozott nekik: nem akarták megölni. Csak tétlenül nézték, és nevettek rajta. Ő pedig megborzongott e kacaj hallatára, egyre keresett valamit kebelében, kezével folyton oda kapkodott. Hirtelen felemelt egy nagy követ, és az emberekre rohant. De azok kitértek minden dobás elől, és egyetlen csapást se mértek rá. Végül is holtfáradtan, bús sikoltással rogyott a földre. Ekkor félrevonultak és onnan figyelték. A rém talpra ugrott, felemelt egy tőrt, amelyet az iménti küzdelemben vesztett el valaki, és mellébe vágta. De a tőr eltört, mintha csak kőbe verték volna. És a rém megint a földre hanyatlott, és sokáig verte bele a fejét. De a föld arrább húzódott előle, egyre mélyült fejének minden ütésére.53
53И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.
– Nem tud meghalni! – örvendeztek az emberek.54
54— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.
És elmentek, magára hagyták a szörnyet. Hanyatt feküdt és látta, hogy az égen, mint fekete pöttyök, keringtek a fejedelmi sasok. Szemében annyi bánat sajgott, hogy az egész világot meg lehetett volna mérgezni vele. Ettől kezdve tehát egyedül maradt, szabadon; várta a megváltó halált. Járt-kelt mindenfelé… Látod, már árnyékká halványodott, és ilyen is marad örökké! Nem érti az emberek szavát, se tetteiket – semmit. Folyton kutat, jár-kel… Kiaszott belőle az élet, de a halál sem mosolyog le rá. Nincs helye az emberek között… Ím, így büntették a kevélység miatt!…55
55И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду… Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит, ходит… Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей… Вот как был поражен человек за гордость!"
Az anyóka mélyet sóhajtott, elhallgatott és néhányszor furcsán megcsóválta mellére kókadt fejét.56
56Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.
Rápillantottam. A vénasszonyt – úgy tetszett – hatalmába kerítette az álom. Nem tudom, miért, de nagyon megesett rajta a szívem. A rege utolját fenséges, félelmetes hangon szavalta, és mégis rabszolgai szepegés csengett e hangban.57
57Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.
A parton dalra gyújtottak, különös dalra: először egy mély althang harsant fel; elénekelt két-három szótagot, azután egy másik vágott bele, de az is elölről kezdte a dalt, az első meg egyre tovább száguldott előtte… majd a harmadik, negyedik, ötödik hang is felkapta az éneket, ugyanolyan rendben. És most váratlanul ugyanarra a dalra – megint csak az elején kezdve – rázendített egy férfikar.58
58На берегу запели, — странно запели. Сначала раздался контральто, — он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его… — третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.
A nők hangja egészen külön csengett, mindegyik tarka, színes csermelynek tetszett, és mintha szökellve, csörgedezve, meredek lejtőkön, valahonnan felülről hömpölygött volna lefelé, majd egybeömlött a férfihangok sűrű, vastag hullámával, amely méltóságteljesen áradt felfelé; a nőké hol elmerült benne, hol kiszakadt belőle, hol túlharsogta, hol pedig újból egyik a másik után a magasba kanyargott tisztán, erősen…59
59Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.
A hullámok zaja beleveszett az emberi hangok áradatába…60
60Шума волн не слышно было за голосами…
261
61II
– Hallottad már, hogy valahol így énekeltek volna? – kérdezte Izergil, fejét felemelve, és elmosolyodott fogatlan szájával.62
62— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.
– Nem hallottam. Sohasem hallottam…63
63— Не слыхал. Никогда не слыхал…
– Nem is hallasz ilyet. Mi szeretünk énekelni. Csak a szép nők tudnak szépen énekelni, akik szeretnek élni. Mi pedig szeretünk élni. Azt hiszed, nem fáradtak el a napi munkában azok, akik ott énekelnek? Látástól-vakulásig húzzák az igát, de most, hogy feljött a hold… mégis énekelnek! Akik nem tudnak élni: már aludni tértek. Akiknek drága az élet, ím, dalolgatnak.64
64— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.
– De az egészség… – kezdtem.65
65— Но здоровье… — начал было я.
– Az egészségből mindig futja egy életre. Egészség! Ha tele volnál pénzzel, talán nem szórnád el? Az egészség is arany. Tudod-e, mit csináltam én, fiatal koromban? Napkeltétől napnyugtáig szőnyeget szőttem, jóformán egy ültő helyben. Eleven voltam, mint a napsugár, és mégis mozdulatlanul kellett ülnöm, akár a bálvány. Addig ültem, míg ahogy gyakran megesett, minden csontom ropogott. De mihelyt leszállt az éj, futva futottam a szeretőmhöz csókolózni. Így szaladgáltam hozzá három hónapon át, amíg a szerelem tartott; ez alatt az idő alatt minden éjszakát nála töltöttem. És ládd, milyen késő kort megértem… volt bennem vér elég! És hányat szerettem! Hány csókot kaptam és adtam!66
66— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..
Arcára pillantottam. Fekete szeme most is búsfakón meredt rám, nem elevenítette meg az emlékezés. A hold megvilágította száraz, cserepes ajkát, bagolycsőrré görbült ráncos orrát és hegyes állát, amelyen egy-egy ősz szőrszál búsult. Orcája helyén fekete gödör mélylett. Egyik orcáján hamuszürke hajtincs hevert, amely a fején körülbugyolált vörös rongy alól buggyant elő. Arca, nyaka és keze bőrét redők szelték keresztül-kasul, és a vén Izergil minden moccanására azt lehetett várni, hogy ez a száraz bőr mindjárt tetőtől talpig kettéhasad, cafatokká hullik, és csak egy bágyadt, fekete szemű csontváz áll majd előttem.67
67Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.
És ő – rekedt hangján – tovább regélt:68
68Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:
…Falmi alatt, a Birlát partja szélén laktam anyámmal; tizenöt éves voltam, amikor az a legény megjelent a falunkban. Sudár, hajlékony, fekete bajuszos, víg legény volt. A csónakban állt, és oly harsányan kiabált be az ablakon:69
69— Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна:
"Hé, van borotok… meg valami harapnivaló?" A kőris ága-boga közt kitekintek az ablakon és látom: a folyót csupa kékre festette a hold, a legény meg fehér ingben, kétoldalt konyuló, kioldott, széles övvel áll a csónakban egyik lábával, a másikkal a partra hágott. Ringatózik a habokon és énekel valamit. Amikor megpillant engem, azt kiáltja: "Ej, milyen szép leány lakik itt!… Én meg nem is tudtam róla!" Mintha minden szép nőt ismert volna előttem! Bort, disznóhúst adtam a legénynek. De négy nap múlva már magamat is odaadtam neki testestül-lelkestül… Éjszakánként folyton együtt csónakáztunk. Odalopózott, halkan füttyentett egyet, mint az ürge, én meg olyan fürgén vetettem magam az ablakon keresztül a folyóba, akár a csík. És elindultunk… Pruti halász volt. Később, amikor anyám mindent megtudott és jól elvert, szeretőm rávett: menjek vele Dobrudzsába, sőt tovább, a Duna deltájába. De nekem akkor már nem tetszett: folyton csak dalol meg csókolózik, semmi egyebet nem csinál! Ez már unalmas volt. Akkoriban a huculok bandákba verődve portyáztak ezen a tájon… Hány meg hány babájuk volt errefelé… Azok a lányok bezzeg vígan élték világukat. Némelyik epedve várja a maga kárpáti legényét, már-már azt hiszi, hogy tömlöcbe vetették, vagy tán fűbe harapott holmi csetepaté során – és hirtelen vagy egy szál maga, vagy két-három cimborájával együtt beállít, mintha csak az égből pottyant volna le hozzá. Bő ajándékokkal halmozza el a lányt – hogyne, hisz könnyen jutottak hozzá mindenhez! És a legény vígan dőzsöl nála, henceg vele cimborái előtt. A lánynak meg kedve telik benne. Meg is kértem egyik barátnőmet, akinek huculja volt, mutassa meg nekem is… Hogy is hívták?… Már elfelejtettem… Most már kezdek mindent elfelejteni. Sok víz lefolyt azóta a Dunán – sok mindent elfelejt az ember! Összehozott azzal a hucullal. Szép szál legény volt… Tetőtől talpig vörös… a bajusza is, a fürtjei is! Mintha lángot vetett volna a feje. Olyan bús, gyakran olyan gyengéd volt, de néha bömbölt, verekedett, akár a dúvad. Egyszer arcul ütött… Én meg mint a macska, a mellére ugrottam, sőt orcájába véstem a fogam… Attól fogva gödör maradt az arcán és szerette, ha azt az orcáját csókolgattam…70
70"Эй, нет ли у вас вина… и поесть мне?" Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: "Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!" Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины… А через четыре дня дала уже и всю себя… Мы всь катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем… Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут… Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, — и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их… Как ее звали? Забыла как… Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош… Рыжий был, весь рыжий — и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо… А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку… С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее…
– És mi lett a halásszal? – kérdeztem.71
71— А рыбак куда девался? — спросил я.
…A halász? Ő is… ott csellengett… Felcsapott betyárnak, a huculok közé állt. Eleinte folyton rimánkodott, aztán azzal fenyegetőzött, hogy a vízbe dob, de végül megjuhászodott, közéjük szegődött, és más szeretőre tett szert… Aztán… mind a kettőt együtt akasztották fel: a halászt is, a hucult is. Elmentem megnézni, hogyan akasztják őket. Dobrudzsában történt. A halász halálsápadtan támolygott a vesztőhelyre, zokogott; a hucul meg közömbösen pipált; kezét zsebébe dugva, nyugodtan ballagott, pipázott. Bajusza fél szára a vállán feküdt, a másik a mellére csüngött. Mikor meglátott, kivette szájából a pipát és odakiáltotta: "Isten áldjon!"… Álló éven át sirattam. Eh… Ez már akkor történt, amikor éppen hazakészültek a Kárpátok gerincére. Búcsúzóul egy románhoz látogattak el vendégségbe, ott is fogták el őket. Csak kettejüket, mert néhányat megöltek, a többi meg elmenekült. De a románnak mégis visszafizették a kölcsönt… Tanyáját, malmát és egész vetését felgyújtották. Koldusbotra juttatták…72
72— Рыбак? А он… тут… Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел… Их обоих и повесили вместе — и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: "Прощай!.." Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли… Все-таки румыну заплатили после… Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.
– Te voltál? – kérdeztem találomra.73
73— Это ты сделала? — наудачу спросил я.
Sok cimborájuk volt a huculoknak, nemcsak én… Aki a legjobb barátjuk volt, az tort rendezett emlékezetükre…74
74— Много было друзей у гуцулов, не одна я… Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки…
A tengerparton már elnémult a dal, és az öregasszony szavát most már csak a tengerhullámok zenéje kísérte. A méla, olykor viharos moraj pompás kíséret volt e viharos élet regéjéhez. Egyre lágyabb lett az éjszaka, és egyre bővebben áradt szét a kékes holdfény, és az éj láthatatlan népe nyüzsgő életének bizonytalan nesze is elcsitult: elnyelte a hullámok erősbödő locsogása… mert feltámadt a szél…75
75Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, — задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн… ибо усиливался ветер.
– Volt egy török szeretőm is. Szkutariban a háremében éltem egy álló hétig. Egészen jó volt… De nagyon meguntam… Minden asszony: asszony. Neki nyolc volt. Egész nap esznek, alusznak és ostobaságokat fecsegnek… Vagy perlekednek, kárálnak, akár a tyúkok. A török már megette kenyere javát. Csaknem teljesen megőszült. Nagyon tekintélyes, gazdag ember volt. Úgy beszélt, akár egy fejedelem… Egyenes nézésű, fekete szemével szinte a vesékbe látott. Roppant szeretett imádkozni. Bukarestben ismertem meg… Úgy járt-kelt a piacon, mint egy cár, és olyan méltóságosan nézett! Rámosolyogtam. Még aznap este megragadtak az utcán, és elébe cipeltek. Szantál- és pálmafát árult. Bukarestbe is adni-venni jött.76
76— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, — ничего… Но скучно стало… — всь женщины, женщины… Восемь было их у него… Целый день едят, спят и болтают глупые речи… Или ругаются, квохчут, как курицы… Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка… Глаза были черные… Прямые глаза… Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидала… Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то.
– Jössz hozzám? – kérdezte.77
77"Едешь ко мне?" — говорит.
– Igen, megyek!78
78"О да, поеду!"
– Rendben van!79
79— "Хорошо!"
És csakugyan mentem is. Dúsgazdag volt ez az én törököm. Fia is volt: olyan… hajlékony, fekete kis kölyök… Tizenhat esztendős lehetett. Vele szöktem meg a háremből… Bulgáriába, Lom-Palánkába menekültem… Ott egy bolgár nő kést mártott a mellembe: a vőlegénye vagy az ura miatt-e, már nem emlékszem.80
80И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой… Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка… Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку… Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.
Sokáig nyomtam az ágyat valami kolostorban. Apácakolostor volt. Egy lengyel lány ápolt. Egy másik kolostorból, emlékszem, az Arcer-Palánka környékén feküdt, egy barát át-átjárt hozzá… Ez a csuhás folyton úgy vergődött előttem, mint egy utolsó féreg. Amikor felgyógyultam… megszöktem vele a hazájába: Lengyelországba…81
81Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька… и к ней из монастыря другого, — около Арцер-Паланки, помню, — ходил брат, тоже монашек… Такой… как червяк, все извивался предо мной… И когда я выздоровела, то ушла с ним… в Польшу его.
– Várj csak!… Hol maradt a kis török?82
82— Погоди!.. А где маленький турок?
– A kisfiú? Meghalt. Honvágy vagy szerelem emésztette-é… elég annyi, hogy fonnyadni kezdett, mint a meg nem fakadt palánta, melyre túl perzselően tűz a nap… így aszalódott össze napról napra… Emlékszem, hogy már egészen áttetszően, kékesen hevert ott, akár egy jégcsap, de még mindig lángolt benne a szerelem… Folyton esdekelt, hajoljak le hozzá és csókoljam meg… Én nagyon szerettem, és emlékszem, elhalmoztam csókjaimmal… Később egészen tönkrement; jóformán meg se moccant. Csak feküdt és panaszosan, mint az alamizsnáért kunyeráló koldus, rimánkodott, hogy feküdjek mellé, melegítsem. Én mellé feküdtem. Ahogy ott hevertünk, egyszeribe átforrósodott. Egyszer, amikor felserkentem, már egészen kihűlt: meghalt… Keservesen megsirattam. Ki mondja meg, miért? Talán azért, mert én öltem meg őt. Akkoriban már kétszer annyi tavaszt értem meg, mint ő, de még olyan erős és üde voltam… ő pedig… éretlen gyermek…83
83— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви… но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца… так и сох все… Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь… И все просит наклониться и поцеловать его… Я любила его и, помню, много целовала… Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним… он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный… мертвый… Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная… а он — что же?.. Мальчик!..
Nagyot sóhajtott és – először vettem észre nála ilyesmit – háromszor is keresztet vetett és cserepes ajkával motyogott valamit.84
84Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.
– No, szóval Lengyelország felé vetted az utat – juttattam eszébe, hol hagyta félbe.85
85— Ну, отправилась ты в Польшу… — подсказал я ей.
– Igen, azzal a kis lengyellel. Nevetséges és galád volt a csuhás. Ha nő kellett neki, úgy dorombolt, törleszkedett hozzám, mint egy szerelmes kandúr, nyelvéről szinte forró méz csepegett, de ha nem kívánt, úgy sújtott minden szava, akár a korbács. Egyszer, amikor egy folyó partján mendegéltünk, dölyfös, gyalázó szót ejtett. Ó, hogy felforrt bennem az epe! Karon ragadtam, mint egy pulyát – olyan pöttöm is volt! -, felemeltem, úgy benyomtam az oldalát, hogy egészen belekékült. Egy lendület és a folyóba dobtam… Visított, mint a fába szorult féreg. Én a partról, felülről gyönyörködtem benne, hogy evickélt a vízben. Aztán odább álltam. Többet sohasem találkoztam vele. E részben szerencsém volt: soha többé nem találkoztam azokkal, akiknek szeretője voltam valaha. Mert ez olyan kellemetlen találkozás lenne, mintha halottak látogatnák meg az embert…86
86— Да… с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, — он был маленький, — подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.
A vénasszony nagyot sóhajtott és elhallgatott. Magam elé képzeltem az Izergil feltámasztotta férfiakat. Íme, nyugodtan pöfékelve, itt lépdel a vesztőhely felé, a nagy bajuszú, tűzvörös hucul. Biztosan hideg, kék szeme volt, és mindenre keményen, elmélyedve nézett. Mellette a fekete bajuszú pruti halász; zokog, mert nem akar meghalni. A halálfélelemtől sápadt arcán bágyadtan csillog a valaha vidám szem, könnyáztatta bajusza búsan csüng le elgörbült szájának szegletén. Aztán itt van a méltóságteljes öreg török – bizonyára kényúr és fatalista – és oldalán fia, kelet halovány, törékeny virága, akit halálra mérgezett a csók. Végül itt jön a hiú, gáláns és kegyetlen, ékesszavú és nőre éhes lengyel… Mindezek sápadt árnyak immár, az pedig, aki őket csókolgatta, itt ül mellettem elevenen, bár megaszalta a kor, szívéből kiveszett a vágy, szeméből a tűz; testtelen, vértelen és – ő is kis híján árnyék már.87
87Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный… И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень.
Izergil folytatta:88
88Она продолжала.
– Lengyelországban nehézre fordult a sorsom. Hideg, álnok emberek laknak ott. Nem ismertem kígyófullánkjukat. Folyton sziszegnek… Mit sziszegnek? Isten verte meg őket olyan kígyófullánkkal, merthogy olyan álnokok. Csak vándoroltam, magam sem tudtam, merre, és láttam, hogy lázadni készülnek, ellenetek, oroszok ellen. Eljutottam Bohnia városáig. Egy zsidó megvett. Nem magának, hanem azért, hogy megint áruba bocsásson. Ráálltam. Ahhoz, hogy jól éljen az ember, értenie kell valamihez. Én semmihez sem értettem, és önmagammal fizettem mindenért. De már akkor az járt a fejemben: ha összekuporgatok egy kis pénzt, hogy hazatérhessek Birlátba, eltépek minden láncot, bármily erős legyen is. És ott éltem világom. Gazdag urak jártak hozzám, dorbézoltak nálam. Sokba került az nekik! Verekedtek értem, és egymás után mentek tönkre miattam. Az egyik pán sokáig törte magát, hogy megkaparinthasson. Egyszer, lám, mit eszelt ki: beállít hozzám cselédestül, aki egy zsákot cipelt. A pán kezébe kapta a zsákot, és fenekével felfelé fordította fejem felett. Aranytallérok koppantak fejemre, és oly kedves volt fülemnek hallani csengésüket, amikor a padlóra potyogtak. De mégis kikergettem a pánt. Kövér, izzadt pofája volt és akkora potroha, mint egy nagy párna. Úgy bámult, mint a hízó disznó. Igen, kikergettem, pedig azt mondta: eladta minden földjét, házát, paripáját, hogy engem arannyal hintsen körül. Csakhogy én akkor egy forradásos arcú, derék pánt szerettem. Egész arcát keresztül-kasul összeszabdalták a törökök, akikkel nem sokkal azelőtt hadakozott a görögök miatt. Milyen furcsa szerzet is volt ez! Mi köze neki a görögökhöz, ha egyszer ő lengyel?! És ő mégis ment, hogy verekedjék a görögök ellenségeivel. Derekasan összeszabdalták. Egyik szeme kifolyt egy kardcsapástól, bal kezéről szintén lemetszettek két ujjat… Mit törődik ő a görögökkel, ha egyszer lengyel? Rájöttem: szerette a hőstetteket. Márpedig ha valaki szereti a vitézi tetteket, mindig talál helyet, ahol ilyet véghezvihet. Az életben, tudod, mindig akad hely a hőstetteknek is. És akikben nincsen semmi virtus: azok közönséges lajhárok vagy gyávák, vagy pedig nem értik az életet, mert ha az emberek megértenék, akkor igyekeznének legalább az árnyékukat itt hagyni az életben maguk után. És akkor a halál nem nyelné el őket nyomtalanul… Ó, ez a forradásos, ez jó ember volt! Elment volna a világ végére is, hogy tegyen valamit! A ti embereitek biztosan megölték szegényt a zendülés idején. És miért mentetek ti ütni a magyarokat? Nono, csak hallgass!…89
89— В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. я не знала их змеиного языка. Все шипят.. Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены… Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно… О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..
És mikor a vén Izergil csendre intett – maga is hirtelen elnémult, elmélázott.90
90И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.
– Ismertem egy magyart is. Egyszer elment tőlem – ez télvíz idején történt -, és csak tavasszal akadtunk rá, mikor elolvadt a hó: átlőtt fővel feküdt a réten. Így ám! Látod: a szerelem ugyanúgy irtja az embereket, akár a dögvész. Ha megszámolnák, látnák: ugyanannyi áldozatot szed… Hol is hagytam abba? Á, Lengyelországnál… Igen, ott játszottam el utolsó játékomat. Találkoztam egy lengyel nemessel… Micsoda gyönyörű legény volt az, istenem! Akár egy félisten! Én meg már megöregedtem, úgy biza, elhervadtam! Elmúltam-e már negyven esztendős? Talán igen… De ő még hetyke volt, mert elkényeztették az asszonyok. Sokba került ő nekem… bizony sokba. Egy csapásra magáévá akart tenni, de én nem adtam be a derekam. Sohasem voltam én senki rabszolganője. A zsidóval már végeztem; sok-sok pénzt adtam neki… Ekkor már Krakkóban laktam. Mindenem volt, aranyom, paripáim, cselédeim… Gyakran járt hozzám a gőgös félisten, azt akarta, hogy magamtól rohanjak karjai közé. Összevesztünk… Én még meg is csúnyultam miatta. Sokáig húzódott ez a hercehurca… Elértem, amit akartam: térden állva ostromolt. De alighogy megkapott, máris eldobott. Ekkor jöttem rá, hogy megöregedtem… Ó, be keserves volt ez a tudat! Ó, be keserves! Hiszen én imádtam azt a sátánt… ő meg csak nevetett, ha találkoztunk… olyan aljas volt a gaz! Sőt, mások előtt is kinevetett, és én tudtam róla. Keserű volt ez a pohár, mondom, keserű! De itt volt a közelemben, és nekem mégiscsak kedvem tellett benne. Amikor pedig elment verekedni veletek, oroszokkal, mindentől megcsömörlöttem. Emésztettem, de nem tudtam halálra emészteni magam… Rászántam magam, hogy utána indulok. Varsó környékén volt egy erdőben.91
91— Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, — зимой это было, — и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше.. Что я говорила? О Польше… Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича… Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было… А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал… да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему… И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги… Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним… Я даже, — помню, — дурнела от этого. Долго это тянулось… Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня… Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара… Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его, этого черта… а он, встречаясь со мной, смеялся… подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать… И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.
De mikor odaértem, megtudtam, hogy a tieitek már tönkreverték őket… és hogy nem messzire onnan, egy faluban, fogságban sínylődik.92
92Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши… и что он в плену, недалеко в деревне.
Szóval, gondoltam magamban, nem látom többé! De égtem a vágytól, hogy lássam… Sánta koldusasszonynak öltöztem, és arcomat bekötözve indultam abba a faluba, ahol ő volt. Mindenütt csupa kozák meg katona!… Sokba került nekem az ottani érdeklődés! Megtudtam, hol vesztegelnek a lengyelek és láttam, hogy roppant nehéz odajutni. Pedig okvetlen el kellett jutnom oda. Éjjel elkúsztam odáig, ahol ők hevertek. Amint egy veteményes kertben, az ágyak közt mászom, látom, hogy az őr áll az utamban… De már hallottam, hogy énekelnek, hangosan csevegnek a lengyelek. Valamennyien egyetlen éneket fújnak… a Szűz Máriához szólt… És ő is a többivel énekelt… az én Arkadekem. Elfogott a keserűség, ha eszembe jutott, hogy bezzeg hajdanában én utánam másztak így… és most eljött az az idő, amikor én csúszom-mászom kígyóként a földön egy férfiért, és lehet, hogy csak vesztemre csúszom itt. Ez a strázsa már megneszelt valamit, előrehajolva hallgatózik. Nos, mit tegyek? Felálltam a földről, egyenest feléje indultam. Nem volt tőr nálam, két kezemen, nyelvemen kívül semmim sem volt. Be sajnáltam, hogy nem hoztam magammal tőrt. Odasúgok neki:93
93"Значит, — подумала я, — не увижу уже его больше!" А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидать… Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты… дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге… А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну… к матери бога… И тот там же поет… Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали… а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу:
– Várj csak!94
94"Погоди!.."
A katona meg már torkomnak szegezte a szuronyt. Azt súgom neki:95
95А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом:
– Ne szúrj le, várj, hallgass meg, ha istent ösmersz! Semmit sem adhatok neked, de könyörögve kérlek…96
96"Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя…"
– Leengedte a puskát és ugyanúgy sugdosva szólt vissza:97
97Он опустил ружье и также шепотом говорит мне:
– Takarodj innen, te fehércseléd, takarodj! Mit akarsz?98
98"Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?"
Én meg azt feleltem neki, hogy itt van bezárva… a fiam. – Te megérted, mit jelent ez – a fiam! Hiszen te is fia vagy valakinek, nem igaz? Így hát tekints rám, nekem is van egy ugyanolyan fiam, mint te. Hadd lássam még egyszer, úgyis meghal nemsoká… lehet, hogy holnap téged is megölnek… és vajon nem fog-e siratni az anyád? Ugye, fáj majd meghalnod, anélkül hogy látnád utoljára őt, az anyádat. Az én fiamnak is fáj. Szánd meg magad, őt és engem, az anyját!…99
99Я сказала ему, что сын у меня тут заперт… "Ты понимаешь, солдат, — сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро… и, может, тебя завтра убьют… будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжко же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!.."
Ó, mily sokáig beszéltem neki! Megeredt az eső és bőrig áztunk. A szél üvöltött, bömbölt és hol hátba, hol mellbe vágott. Én meg ott álltam, és hajbókoltam a kőből faragott katona előtt. De ő csak azt hajtotta: "Nem!" És valahányszor ezt a rideg szót hallottam, még forróbban lángolt fel bennem az a vágy, hogy lássam őt: Arkadeket… Csak beszéltem és állandóan méregettem szemmel ezt a katonát: alacsony, szikár legény volt és folyton köhécselt. És én lába elé omlottam, átöleltem a térdét, és forró szavaimmal ostromolva földre rántottam a katonát is. A sárba esett. Ekkor gyorsan hasra fordítottam, fejét belenyomtam a pocsolyába, hogy ne tudjon kiabálni. Nem is kiabált, csak egyre rúgkapált, igyekezett lerázni engem a hátáról. Én pedig mindkét kezemmel megfogtam a fejét, és mind mélyebben nyomkodtam a sárba. Meg is fulladt… Ekkor a csűr felé rohantam, ahol a lengyelek énekeltek.100
100Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом… А он все говорил: "Нет!" И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка… Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся… Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки.
– Arkadek!… – súgtam a fal hasítékán át. A lengyelek találékony emberek, mihelyt meghallották a szavam, abbahagyták az éneklést. Már itt is van a szeme átellenben az enyémmel.101
101"Аркадэк!.." — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, — и, услыхав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих.
– Ki tudsz jönni onnét?102
102"Можешь ты выйти отсюда?"
– Igen, a padlón keresztül! – felelte.103
103— "Да, через пол!" — сказал он.
– No, akkor gyere hát.104
104"Ну, иди же".
És négyen kimásztak a csűrből: az én Arkadekem meg három másik lengyel.105
105И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой.
– Hol vannak az örök? – kérdezte Arkadek.106
106"Где часовые?" — спросил Аркадэк.
– Ahol fekszik, ni!… – és halkan, nesztelenül, földre görnyedve útnak indultunk. Esett az eső, ádázul süvített a szél. Kisurrantunk a faluból, és sokáig némán haladtunk az erdőben. Tyű, de gyorsan szedtük a lábunkat. Arkadek kézen fogva vezetett. Olyan forró volt a keze, és úgy remegett!107
107"Вон лежит!.." И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала.
Ó, de jó volt vele lenni, míg hallgatott. Ezek voltak az utolsó boldog percei az én mohó életemnek. Kijutottunk egy rétre és megálltunk. Hálálkodni kezdtek, mind a négyen. Ó, milyen sokáig és milyen sokszor hajtogattak valamit! Én rendületlenül hallgattam, és a magam pánját néztem. Mit csinál ez én velem? Most megölelt, és olyan fontoskodó arccal mondott valamit… Nem jut már eszembe, mit, de olyasmi sült ki belőle, hogy ő most, hálából, amiért kiszabadítottam, szeretni fog engem… Letérdelt előttem, és mosolyogva mondta: "Királynőm!" Ilyen álnok kutya volt! No, erre jól belerúgtam és ököllel arcába akartam vágni, de ő megtántorodott és felugrott. Sápadtan, fenyegetően állt előttem… Komoran, némán állt a másik három is. Rájuk pillantottam… Emlékszem… nem éreztem mást, csak végtelen unalmat, és valami bágyadtság lepett meg…108
108О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно… Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня… И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: "Моя королева!" Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной… Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них… Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня…
– Takarodjatok! – szóltam nekik.109
109Я сказала им: "Идите!" Они, псы, спросили меня:
– Visszamégy oda és elárulod, merre szöktünk? – kérdezték a hitvány ebek. Ilyen aljasok voltak! De mégis elszeleltek. Erre én is tovább indultam… Másnap foglyul ejtettek a tieitek, de nemsokára szabadon engedtek. Ekkor ráeszméltem, hogy ideje már fészket raknom, elég volt a kakukk-életből. Elnehezültem, meggyengült a szárnyam, fényét vesztette a tollam… Ideje, éppen ideje… Galíciába, onnan meg Dobrudzsába vándoroltam. És immár vagy három évtizede lakom itt. Férjem is volt: egy moldvai; egy éve halt meg. De én még élek. Egyedül élek… De nem, mégsem egyedül, hanem ezekkel, ni!…110
110"Ты воротишься туда, указать наш путь?" Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла… А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели… Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу… Нет, не одна, а вон с теми.
A vénasszony a tenger felé intett. Ott már minden csendes volt. Néha-néha rövid, csalóka nesz támadt, de tüstént el is enyészett.111
111Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.
– Szeretnek engem! Sok mindenfélét mesélek nekik. Ez kell nekik. Fiatalok még… Én is jól érzem magam köztük. Elnézem őket és elmerengek: volt idő, amikor én is ugyanilyen voltam… Csakhogy akkor, az én időmben, több volt az emberben az erő meg a tűz, így hát vígabb, boldogabb is volt az élet… Igen!…112
112— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все… И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: "Вот и я, было время, такая же была… Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше… Да!.."
Elhallgatott. Bánat szállt rám, ahogy mellette ültem. Szunyókált, bóbiskolt, halkan motyogott valamit, tán egy fohászt mormolt.113
113Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то… может быть, молилась.
A tengerből hegyhát formájú, zord vonalú, súlyos, fekete felhő szállt fel. A puszta felé kúszott. Néhány foszlány szakadt le a csúcsáról; előre rohantak, és egymás után oltották el a csillagokat. A tenger mind vadabbul morajlott. Tőlünk nem messzire a lugasban, csókolóztak, sugdostak, sóhajtoztak. Mélyen bent a pusztán panaszosan vonított egy kutya… A levegő orrcsiklandozó, furcsa szaggal ingerelte az idegeket. A felhők sötét rajokban hintették árnyékukat a földre, végigsiklottak rajta, eltűntek, aztán megint előbukkantak… A hold helyén csak zavaros opálfolt maradt, amelyet néha egészen eltakart egy-egy hamuszürke felhőfoszlány. Az immár félelmesen fekete, messzi pusztán, amely mintha rejtegetett, titkolgatott volna magában valamit, apró kék tüzek villantak tel. Hol itt, hol ott tűntek fel egy pillanatra, s hunytak ki azonnal, mintha néhány ember – akik a pusztán szétszórtan, egymástól messzire keresnek valamit – egyre-másra gyújtogatná a gyufaszálakat, amelyeket nyomban el is fújt a szél. Ezek szerfelett különös, kékes lángnyelvek voltak, amelyek valami regeszerűt sejtettek.114
114С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака… Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова… На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.
– Látod azokat a szikrákat? – kérdezte Izergil.115
115— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.
– Azokat a kékeket? – mutattam a pusztába.116
116— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.
– Kékek? Igen, azok lesznek azok!… Szóval ide-oda röpdösnek! Én már nem látom többé őket. Mostanában már sok mindent nem látok.117
117— Голубые? Да, это они… Значит, летают все-таки! Ну-ну… Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.
– Honnan keletkeznek azok a tüzek? – kérdeztem az anyókától.118
118— Откуда эти искры? — спросил я старуху.
Már azelőtt is hallottam egyet-mást e szikrák eredetéről, de szerettem volna meghallgatni, mit mesél ugyanerről a vén Izergil.119
119Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.
– Ezek a tüzek Danko lángoló szívéből erednek. Volt a világon egy szív, amely egyszer lángra lobbant… Abból pattannak ki ezek a szikrák. Elmesélem… Ez is régi rege… Réges-régi! Látod, mennyi minden történt hajdanában… Miért?… No, mondd meg! Nem tudod megmondani… Mit tudsz te? Mit tudtok ti, fiatalok? He? Bezzeg, ha a régi időkbe fürkésznétek, ott mindennek megtalálnátok a megoldását… Csakhogy nem néztek a múltba, és ezért hát nem is tudtok élni. Talán én nem látom az életet? Ó, látok én sok mindent azért, hogy rossz a szemem! Látom, hogy nem élnek az emberek, hanem mindig csak alkalmazkodnak, és erre teszik fel egész életüket. És amikor meglopják önmagukat, amikor elfecsérlik a drága időt, akkor aztán sírnak, panaszkodnak a sorsra. Pedig mi köze ehhez a sorsnak? Mindenki a maga sorsának kovácsa! Mindenféle embert látok én mostanában, csak erős emberek nincsenek! Hova lettek?… A szép sudár legények is fogyva fogynak.120
120— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем… И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это… Тоже старая сказка… Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину… Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь… Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся… А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого… Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.
Az öregasszony elgondolkozott, hogy hová is lettek a világból a szép, erős emberek és mélázva végigjártatta szemét a sztyeppen, mintha feleletet keresett volna ott.121
121Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.
Én már türelmetlenül vártam a regét, de attól tartottam, hogy megint elkalandozik, ha kérdezek valamit.122
122Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.
Erre el is kezdte a regét.123
123И вот она начала рассказ.
3124
124III
– Élt hajdanában a földön egy törzs. Három oldalról járhatatlan vadon vette körül táborát, a negyedik oldalon puszta terült el. Vidám, erős, merész emberek voltak ezek. Egyszer nehéz idők köszöntöttek rájuk: valahonnan más, idegen törzsek bukkantak elő, és a rengeteg mélyébe kergették az őslakókat. Ott csak mocsár volt, és homály uralkodott, mert ez ősrengeteg volt, a fák ága olyan sűrűn egymásba fonódott, hogy rajtuk keresztül nem lehetett látni az eget, és a napsugarak is alig tudtak utat törni az ingoványig a sűrű lombokon át. De amikor a napsugarak mégis rávetődtek a mocsár vizére, onnan olyan bűzös pára szállt fel, hogy egyre-másra hullottak el tőle az emberek. Ekkor sírva fakadtak a törzs asszonyai és gyermekei, az atyák pedig gondba merültek, és bánat szállt rájuk. Ki kellett törni ebből a vadonból, de erre csak két út nyílott: az egyik – visszafelé, ahol most az erős és ádáz ellenség tanyázott; a másik – előre, ahol faóriások álltak, amelyek hatalmas ágaikkal szorosan átölelték egymást, és bütykös gyökereiket mélyen a mocsár ragadós iszapjába bocsátották. Ezek a kőkemény fák némán, mozdulatlanul álltak nappal, a szürke homályban, és még szorosabban tolultak az emberek köré esténként, amikor fellobbantak a máglyák. És ezeket az embereket éjjel-nappal, mindig úgy szorongatta a sötétség kemény gyűrűje, mintha össze akarta volna roppantani őket, mert ők a végtelen pusztához szoktak hozzá. Még szörnyűbb volt, amikor csapkodta a szél a fák koronáját, és az egész vadon oly tompán zúgott, mintha fenyegetőzött és temetési éneket zengett volna az emberek fülébe. Ám ezek mégis erős és bátor emberek voltak, élethalálharcra indultak volna amazok ellen, akik egyszer legyőzték őket, de nem volt szabad elpusztulniuk a küzdelemben, mert szent titkokat őriztek, és ha kipusztultak volna, a szent titkok is elvesztek volna velük. Ezért hát csak vesztegeltek és tanakodtak a hosszú éjszakákon át, az erdő tompa zúgása közepette, a mocsár dögletes, bűzös párájában. Üldögéltek búsan, a máglya vetette árnyak meg nesztelen táncot jártak körülöttük, de úgy rémlett, mintha nem az árnyékok táncolnának, hanem az erdő, és az ingovány gonosz szellemei ujjonganának… Az emberek csak üldögéltek, töprengtek. De semmi – sem a munka, sem a nők nem szipolyozzák úgy ki a férfiak testét-lelkét, ahogy a gond… Félelem kapott lábra közöttük, bilincsbe verte izmos karjukat, félelmet ébresztettek az asszonyok is, amint zokogtak a bűztől elpusztultak teteme felett, és siratták az élők sorsát, akiket gúzsba kötött a rémület… és gyáva szavak kezdtek röpködni az erdőben, először restelkedve, halkan, aztán mind hangosabban és hangosabban… Már-már az ellenség színe elé akartak járulni, hogy ingyen felkínálják neki szabadságukat, mert most már, miután megrémítette őket a halál, senki sem félt többé a rab élettől… De akkor ott termett Danko és egy szál maga megmentette mindnyájukat…125
125"Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперед, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота… Люди всь сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум… Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче … Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни… Но тут явился Данко и спас всех один".
Az anyóka nyilván nem egyszer regélt már Danko lángoló szívéről. Éneklő hangon szavalt. Rekedtes tompa hangja világosan elém festette a zúgó rengeteget, amelynek közepén a szerencsétlen üldözöttek elhullottak a mocsár dögletes leheletétől.126
126Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди…
…Délceg legény volt Danko: egy hús, egy vér velük. A daliák mindig merészek is. Azt mondja pajtásainak:127
127"Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:
– Töprengéssel nem lehet félrehengeríteni a sziklát az útból. Aki semmit sem csinál, azzal nem történik semmi. Minek tékozoljuk erőnket bánatra, meddő töprengésre? Talpra, legények, gyerünk a vadon sűrűjébe, vergődjünk át rajta, annak is csak vége van valahol – hisz a világon mindennek van vége! Rajta hát! Gyerünk!128
128— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..
Ránéztek és látták, hogy ő a legderekabb mindnyájuk között, mert szemében roppant erő és eleven tűz ragyogott.129
129Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.
– Vezess bennünket! – mondották.130
130— Веди ты нас! — сказали они.
És ő élükre állt…131
131Тогда он повел…"
Az öregasszony hallgatott egy darabig, a sztyeppbe nézett, ahol mind feketébbé sűrűsödött a sötétség. Danko lángoló szívének szikrái valahol a messziségben lobogtak, és kék égi virágoknak tetszettek, amelyek csupán egy szempillantásra nyílnak ki.132
132Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.
…Danko élükre állt. Mindnyájan egy szívvel-lélekkel követték, mert hittek benne. Nehéz volt ez az út! Mindent homály borított, és az ingovány lépten-nyomon kitátotta poshadt szagú, mohó torkát, hogy embereket nyeljen el, de meg a fák is hatalmas falként torlaszolták el az utat. Gallyaik egymásba fonódtak; mint a kígyók, nyúltak gyökereik mindenfelé. Minden lépésért véres verejtékkel fizettek meg azok az emberek. Sokáig vonultak… Egyre sűrűbb lett a rengeteg, és egyre fogyott erejük! Ekkor zúgolódni kezdtek Danko ellen; azt rebesgették: kár, hogy ez a tapasztalatlan ifjú a törzs élén vaktában nekivágott a bizonytalannak. De ő csak haladt előttük fürgén, derűsen.133
133"Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они… Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.
Egyszer azonban vihar tört ki az erdő felett; tompán, fenyegetően zúgtak a fák. És ekkor olyan sötét lett a vadonban, mintha egyszerre összegyűlt volna benne minden éjszaka, ahány csak volt a világon, amióta ez a rengeteg keletkezett. A piciny emberek a nagy fák között félelmes mennydörgés közepette vonultak tovább. A faóriások ide-oda hajlongtak, recsegtek, dühös dalokat zúgtak, a fák koronája felett cikázó villámok pedig hideg kék fénnyel világították meg az erdőt egy-egy pillanatra, és ahogy felvillantak, ugyanolyan gyorsan el is tűntek, csak az embereket rémítgették. A villámok hideg fényével megvilágított fák pedig mintha megelevenedtek s a sötétség tömlöcéből menekülő emberek köré tárták volna hosszú, redves karjukat, sűrű hálóba gabalyítva őket, hogy ne mehessenek tovább. Az ágak homályából pedig sötét, hideg rém figyelte a vonulókat. Nehéz út volt, és a kimerült emberek elcsüggedtek. De restellték beismerni gyengeségüket, és ádáz dühükben Dankóra vetették magukat, arra a férfira, aki élükön haladt. Korholták, hogy nem ért a vezetéshez! Úgy biza!…134
134Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!
Megálltak és az erdő diadalmas zúgása közepette, a reszkető homályban, fáradtan, mérgesen ócsárolták Dankót.135
135Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.
– Semmirekellő bajkeverő vagy! Vezetsz az orrod után, és már agyonkínoztál bennünket, de ezért életeddel lakolsz!136
136— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!
– Ti kértétek: "vezess!", és én vállaltam is a vezetést – kiáltotta Danko, és bátran kifeszítette mellét. – Bennem megvan a bátorság a vezetéshez, ezért is álltam az élre! De ti? Mit tettetek ti, hogy segítsetek magatokon? Ti csak botorkáltatok, és nem tudtátok megőrizni erőtöket hosszabb útra! Csak vánszorogtatok, ténferegtetek, akár a birkanyáj!137
137— Вы сказали: "Веди!" — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!
De ezekre a szavakra csak még jobban feldühödtek.138
138Но эти слова разъярили их еще более.
– Meghalsz! Halállal lakolsz! – üvöltöttek.139
139— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.
A vadon egyre zúgott-mormogott, mintha tódítani akarná e fenyegető kiabálást, a villámok pedig csak cafatokká hasogatták a sötétséget. Danko azokra tekintett, akiknek kedvéért vállalta ezt a roppant feladatot, és azt látta, hogy azok olyanok, akár a vadak. Sokan vették körül, de egyetlen arcon sem látott szemernyi hálát sem; ezektől ugyan hiába remélt irgalmat. Ekkor megsajdult szívében a méltatlanság, de tüstént el is fojtotta az emberek iránti szánalom. Szerette az embereket, és eszébe ötlött, hogy esetleg elpusztulnak nélküle. És íme, fellángolt szívében a vágy, hogy megmentse, kivezesse őket a könnyű útra, és ekkor fellobbant szemében e hatalmas tűznek sugara… Azok pedig ennek láttára azt hitték, hogy Dankót elöntötte a méreg, ezért gyulladt olyan vakító fény a szemében; és résen álltak, mint a farkasok, azt várták, hogy majd birokra kél velük, és még szorosabb gyűrűt vontak köré, hogy annál könnyebben megragadják és agyonverjék. De ő már átlátott szándékukon; ettől még vakítóbban fellángolt szíve, mert bánatot keltett benne e szándék.140
140А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.
A vadon meg egyre zengte a maga zord énekét, dörgött a menny, és ömlött a zápor…141
141А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь…
– Mit tegyek az emberekért? – kiáltotta Danko, és túlharsogta még az égzengést is.142
142— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.
És kezével hirtelen feltépte mellét, kiszakította belőle szívét, és magasra emelte feje fölé.143
143И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.
Vakítóan lángolt a szív, akár a nap, sőt még a napnál is vakítóbban, és elnémult a rengeteg, amelyet fénnyel árasztott el a végtelen emberszeretet lobogó szövétneke: fényétől szétfoszlott a homály és valahol a vadon mélyén, reszketve… az ingovány falánk torkába hullt. Az ámuló emberek pedig kővé meredtek.144
144Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.
– Gyerünk! – kiáltotta Danko, és előre, a helyére rohant: magasra tartotta lángoló szívét, és azzal világította meg az embereknek az utat.145
145— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.
Azok megbűvölten eredtek nyomába. Ekkor az erdő ismét zúgni kezdett, csodálkozva rázták koronájukat a fák, de a rengeteg moraját elnyelte a rohanó emberek dübörgése. Mindannyian gyorsan és merészen futottak, mert a lángoló szív csodás látványa magával sodorta őket.146
146Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца.
Most is elpusztult néhány, de jajszó és könny nélkül pusztult el. Danko meg mindig elöl haladt, és lángolt a szíve, egyre lángolt!147
147И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!
Most hirtelen szétvált a vadon előtte, szétvált, és mögötte maradt, némán, tömören, Danko és az emberek pedig egyszeribe a napfénynek, az esőmosta tiszta levegőnek tengerébe merültek. Vihar dúlt… ott, mögöttük, az őserdő felett, de itt már ragyogott a nap, pihegett a sztyepp, gyémántharmat tündöklött a pázsiton, és a folyó híg aranyként csillogott… Estére járt az idő, és a lenyugvó nap sugarai olyan vörösre festették a folyót, mint a Danko feltépett melléből, forró sugárban kibuggyanó vér.148
148И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струьй из разорванной груди Данко.
Danko, a vakmerő, büszke hős egy pillantást vetett maga elé a puszta távolába; boldog pillantást a szabad földre, és büszkén felkacagott. Aztán leroskadt és meghalt.149
149Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.
A dús reményű, boldog emberek pedig nem vették észre halálát, és nem látták, hogy Danko holtteste mellett még mindig ott lobog bátor szíve. Csak egy óvatos ember vette észre, és mert félt, hogy a láng valami kárt okoz, rátaposott a büszke szívre. Ekkor a szív ezer szikrát vetett és kihunyt…150
150Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…"
Nos, innen erednek a puszta kék fényei, melyek mindig vihar előtt bukkannak elő!…151
151— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!
Mire az öregasszony végére ért a gyönyörű mesének, a pusztán ijesztő csönd támadt, mintha a sztyeppet is elbűvölte volna a vakmerő Danko ereje, aki lángra gyújtotta szívét az emberekért, és meghalt anélkül, hogy bármily jutalmat is kért volna tőlük. Izergil elszunnyadt. Rátekintettem és az jutott eszembe: vajon hány regét és emléket őrzött meg memóriája. És eszembe jutott Danko nagy, lángoló szíve, meg az emberi képzelet is, amely már oly sok szép és megkapó regét szült.152
152Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: "Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?" И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.
Feltámadt a szél, és a condrák alól előtárta a mind mélyebben alvó Izergil anyó összeaszott mellét. Betakargattam a vén testet, és magam is végignyúltam mellette a földön. Csendes volt a puszta és sötét. Az égen még mindig lassan, unottan kúsztak a felhők, és tompán, búsan zúgott a tenger.153
153Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно… Море шумело глухо и печально.