LEV TOLSZTOJ1
1Лев Николаевич Толстой
HÁBORÚ ÉS BÉKE2
2Война и мир
FORDÍTOTTA MAKAI IMRE3
3#
ELSŐ KÖTET4
4Том 1
ELSŐ RÉSZ5
5ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
16
6I.
Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des jószág, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j’y crois) – je ne vous connais plus, vous n’êtes plus mon ami, vous n’êtes plus hűséges rabszolgám, comme vous dites. De azért isten hozta, isten hozta. Je vois que je vous fais peur, foglaljon helyet és beszéljen.7
7— Еh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте.
Így szólt 1805 júliusában a híres Anna Pavlovna Scherer, Marija Feodorovna cárné udvarhölgye és bizalmasa, ezzel köszöntve a magasrangú, méltóságteljes Vaszilij herceget, aki elsőnek érkezett estélyére. Anna Pavlovna néhány nap óta köhögött; ahogy ő mondta: grippe-je volt (a grippe akkoriban még új szó volt, csak kevesen használták). Valamennyi meghívóban – amelyeket parádés inassal küldött szét délelőtt – szóról szóra ugyanazt írta:8
8Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:
„Si vous n’avez rien de mieux à faire, M. le comte (vagy mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer.9
9"Si vous n'avez rien de mieux à faire, M. le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer".
– Dieu, quelle virulente sortie! – felelte a herceg, amikor csillagokkal ékes, hímzett udvari egyenruhában meg harisnyában, cipőben a szobába lépett. Lapos arca derűt sugárzott: egy csöppet sem ejtette zavarba ez a fogadtatás.10
10— Dieu, quelle virulente sortie — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках, при звездах, с светлым выражением плоского лица.
Azon a cikornyás francia nyelven beszélt, amelyen nagyapáink nemcsak beszéltek, hanem gondolkoztak is; olyan halk, pártfogói hanglejtéssel, amely a nagyvilági és az udvari életben megöregedett jelentős személyiségek sajátja. Odament Anna Pavlovnához, parfümös, ragyogó, kopasz fejét a háziasszony orra alá dugva kezet csókolt, és nyugodtan leült a pamlagra.11
11Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
– Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie? Nyugtasson meg – mondta változatlan hangon és olyan modorban, amelyben az illem és a részvét mögül előcsillant a közöny, sőt a gúny is.12
12— Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie? Успокойте друга, — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.
– Hogy lehetne egészséges az ember, ha gyötrődik a lelke? Lehet-e nyugodt manapság az, akiben van egy kis érzés? – szólt Anna Pavlovna. – Remélem, egész este nálam marad.13
13— Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться спокойною в наше время, когда есть у человека чувство? — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь?
– És az angol követ estélye? Ma szerda van. Oda is el kell mennem – felelte a herceg. – A lányom majd értem jön és magával visz.14
14— А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня.
– Azt hittem, a mai estély elmarad. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d’artifice commencent à devenir insipides.15
15— Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides.
– Ha tudják, hogy ön azt akarja, bizonyára elhalasztják – mondta a herceg, mint egy felhúzott óramű; csupa megszokásból is olyasmit mondott, amit nem is akart, hogy elhiggyenek.16
16— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.
– Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu’a-t-on décidé par rapport à le dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout.17
17— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosiizoff? Vous savez tout.
– Hogy is mondjam csak? – mondta a herceg rideg, unott hangon. – Qu’a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les notres.18
18— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres.
Vaszilij herceg mindig lustán beszélt, ahogy a színész mondja rég elkoptatott szerepét. Anna Pavlovna Scherer – épp ellenkezőleg – negyven éve ellenére is csupa elevenség volt, csupa lobogás.19
19Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.
A rajongó viselkedés hovatovább társaságbeli szerepévé vált: neki-nekibuzdult még olyankor is, amikor egy csöpp kedve sem volt hozzá – csupán azért, hogy ne okozzon csalódást azoknak, akik ismerik. Tartózkodó mosolya – szüntelen ott ragyogott arcán, noha nem nagyon illett hervadt vonásaihoz – akár az elkényeztetett gyermek mosolya, azt fejezte ki, hogy állandóan tudatában van kedves fogyatékosságának, de nem akarja és nem tudja kiküszöbölni, mert nem is tartja szükségesnek.20
20Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.
Most, a politikai eseményekről folyó beszélgetés közben egyszerre nekihevült.21
21В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.
– Ugyan, ne beszéljen nekem Ausztriáról! Lehet, hogy nem értek a dolgokhoz, de Ausztria sohasem akart és most sem akar háborút. Elárul bennünket. Oroszországnak egyedül kell megmentenie Európát. Jóltévőnk tudatában van magasztos hivatásának és kitart mellette. Ezt szentül hiszem. Jóságos és csodálatos uralkodónkra vár a legdicsőbb szerep a világon; és ő olyan erényes és olyan jó, hogy nem hagyja el az isten; teljesíti is magasztos hivatását: megfojtja a forradalom hidráját, amely most még szörnyűbb alakot öltött ennek a gyilkosnak és gonosztevőnek személyében. Nekünk, pusztán nekünk kell megváltanunk az igaznak vérét. Kire számíthatunk, kérdem én… Az a kalmárszellemű Anglia nem érti és nem is értheti meg Sándor császár egész lelki nagyságát. Megtagadta Málta kiürítését. Valami hátsógondolatot keres, azt akar látni tetteink mögött. Mit mondtak Novoszilcovnaki?… Semmit. Nem értették és nem érthetik meg császárunk önzetlenségét, aki sohasem a maga, hanem mindig csak a világ javát akarja. És mit ígértek az angolok? Semmit. És ha ígértek is – úgyse váltják be. Poroszország már kijelentette, hogy Bonaparte legyőzhetetlen, és hogy egész Európa sem tehet ellene semmit… És nem hiszem el se Hardenbergii, se Haugwitziii egyetlen szavát se. Cette fameuse neutralité prussienne ce n’est qu’un piège. Én csak az Istenben és drága császárunk magasztos rendeltetésében hiszek. Ő megmenti Európát!… – Hirtelen abbahagyta, és gúnyosan mosolygott tulajdon hevességén.22
22— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника… На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?… Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцову?… Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уж объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него… И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!… — Она вдруг остановилась с улыбкою насмешки над своею горячностью.
– Azt hiszem – mondta a herceg ugyancsak mosolyogva -, ha önt küldik a mi kedves Wintzingerodénkiv helyett, rohammal kivívja a porosz király beleegyezését. Olyan kitűnő szónok! Ad egy csésze teát?23
23— Я думаю, — сказал князь улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?
– Rögtön. A propos – tette hozzá némileg lecsillapodva – ma két nagyon érdekes ember látogat meg, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans, Franciaország egyik legelőkelőbb családjával. Az igazi, derék emigránsok közül való. Aztán l’abbé Morio. Ismeri ezt a nagy-nagy elmét? Az uralkodó is fogadta. Tud róla?…24
24— Сейчас. A propos, — прибавила она, опять успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de MorteMariet, il est allié aux Montmorency par les Rohans, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l'abbé Morio: вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?
– Á? Nagyon örvendek – mondta a herceg. – Mondja – fűzte hozzá, mintha csak most jutott volna eszébe valami; egészen hanyagul beszélt, noha látogatásának főcélja éppen az volt, amit kérdezni akart – igaz, hogy l’impératrice-mère Funke bárót óhajtja első titkárnak kineveztetni Bécsbe? C’est un pauvre sire, ce baron, à ce qu’il parait. – Vaszilij herceg a fiát szerette volna kineveztetni arra a tisztségre, amelyet Marija Feodorovna cárné révén most a bárónak akartak juttatni.25
25— А! Я очень рад буду, — сказал князь. — Скажите, — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно-небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения, — правда, что l'impératrice-mère желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît. — Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.
Anna Pavlovna csaknem behunyta szemét, jeléül annak, hogy sem ő, sem más nem ítélhet arról, amit a császárné óhajt vagy ami tetszik neki.26
26Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.
– Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l’impératrice-mère par sa soeur – felelte szomorúan és szárazon. Amikor kiejtette a császárné nevét, arca szomorúsággal elegyes mély tiszteletet és őszinte odaadást fejezett ki, mint mindig, ha beszélgetés közben magas pártfogóját említette. Azt mondta, hogy őfensége beaucoup d’estime kegyeskedett tanúsítani Funke báró iránt, és tekintetét ismét bánat árnyékozta be.27
27— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur, — только сказала она грустным, сухим тоном. В то время, как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime, и опять взгляд ее подернулся грустью.
A herceg közönyösen elhallgatott. Anna Pavlovna, akit az udvarhölgyi és a női ügyesség meg a gyors tapintat egyaránt jellemzett, fricskát is akart adni a hercegnek, amiért így merészelt nyilatkozni a császárné pártfogoltjáról, de egyúttal meg is akarta vigasztalni.28
28Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелконуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.
– Mais à propos de votre famille – mondta – tudja-e, hogy a lánya, amióta társaságba jár, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour.29
29— Mais à propos de votre famille, — сказала она, — знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour.
A herceg – hálás tisztelete jeléül – meghajolt.30
30Князь наклонился в знак уважения и признательности.
– Gyakran elgondolom – folytatta Anna Pavlovna egy percnyi hallgatás után, és közelebb húzódott a herceghez; nyájasan rámosolygott, mintegy jelezve, hogy a politikai és nagyvilági társalgás véget ért, és most kezdődik a bizalmas beszélgetés – gyakran elgondolom, milyen igazságtalanul osztja el néha a boldogságot az élet. Miért adott a sors önnek két ilyen nagyszerű gyermeket (Anatole-t, a kisebbik fiát nem számítom közéjük; őt nem szeretem – vetette közbe ellentmondást nem tűrő hangon, és felvonta szemöldökét), két ilyen elragadó gyermeket? Hisz ön – igazán – a legkevésbé értékeli és épp ezért nem is érdemli meg őket.31
31— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, подвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам судьба дала таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови) — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.
És rajongó mosolyra fakadt.32
32И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.
– Que voulez-vous? Lafaterv aurait dit que je n’ai pas la bosse de la paternité – felelte a herceg.33
33— Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paterienité, — сказал князь.
– Hagyja a tréfát. Komolyan akarok beszélni önnel. Tudja, nem vagyok megelégedve a kisebbik fiával. Köztünk maradjon (arca bús kifejezést öltött): a múltkor szóba került őfensége előtt, és mindenki sajnálja önt…34
34— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас…
A herceg nem válaszolt, de Anna Pavlovna – szótlanul és mégis sokatmondóan tekintve rá – feleletet várt. Vaszilij herceg összeráncolta homlokát.35
35Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.
– Mit tegyek? – szólalt meg végre. – Jól tudja, mindent megtettem a nevelésük végett, amit csak egy apa megtehet, dehát mind a kettő des imbeciles – annak született. Hippolyte még legalább csendes bolond, de Anatole – izgága is. Ez az egyetlen különbség közöttük – mondta élénkebben, de még kevésbé természetesen mosolygott, mint máskor, és a szája környékén támadt redőkből különösen élesen kiütközött valami meglepően durva és kellemetlen vonás.36
36— Что вы хотите, чтоб я делал! — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des imbéciles. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.
– Minek is születnek gyermekei az olyanoknak, mint ön? Ha nem volna apa, akkor semmilyen szemrehányást sem tehetnék önnek – mondta Anna Pavlovna, és tűnődően felemelte tekintetét.37
37— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.
– Hűséges rabszolgája vagyok, et à vous seule je puis l’avouer. Az én gyermekeim – ce sont les entraves de mon existence. Ez az én keresztem. Így magyarázom magamnak a sorsom. Que voulez-vous? – Egy taglejtéssel jelezte, hogy megadja magát a kegyetlen sorsnak – és elhallgatott.38
38— Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer. Мои дети — ce sont les entraves de mon existence. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez-vous?… — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.
Anna Pavlovna gondba merült.39
39Анна Павловна задумалась.
– Sosem jutott még eszébe, hogy megházasítsa azt a tékozló fiút: Anatole-t? Azt mondják – folytatta -, hogy az aggszüzek ont la manie des mariages. Én még nem érzem, mintha bennem is megvolna ez a gyöngeség, de lenne itt egy petite personne, aki nagyon boldogtalan az apja mellett, une parente à nous, une princesse Bolkonszkaja.40
40— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, — сказала она, — что старые девицы ont la manie des Marieiages. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse Болконская.
Vaszilij herceg nem felelt, noha – gyors felfogása és emlékezőtehetsége lévén, mint a nagyvilági embereknek általában – egy fejmozdulattal jelezte, hogy fontolóra veszi a közlést.41
41Князь Василий не отвечал, хотя с свойственною светским людям быстротой соображения и памяти показал движением головы, что он принял к соображению эти сведения.
– Tudja-e, hogy évente 40 000 rubelembe kerül ez az Anatole? – szólt; szemmel láthatólag nem bírta fékezni szomorú gondolatmenetét. Aztán elhallgatott.42
42— Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 000 в год, — сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.
– Mi lesz öt év múlva, ha így tart? Voilà l’avantage d’être père. Gazdag az a hercegnő?43
43— Что будет через пять лет, если это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père. Она богата, ваша княжна?
– Az apja nagyon gazdag és fösvény. Falun él. Tudja, az a bizonyos Bolkonszkij herceg, akit még a megboldogult császár nyugalomba küldött és akit „porosz király”-nak csúfoltak. Nagyon okos ember, de bogaras és nehézkes természetű. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres. Van egy bátyja – Kutuzov hadsegédje, a minap elvette Lise Mejnent. Itt lesz ő is.44
44— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.
– Ecoutez, chère Annette – mondta a herceg; váratlanul belekarolt beszélgető-társába és – maga se tudta, miért – lefelé nyomta a kezét. – Arrangez-moi cette affaire et je suis leghűségesebb rapszolgája à tout jamais (rapszolgája comme mon sztaroszta m’écrit des jelentésekben: b helyett p). A hercegnő jó családból való és gazdag. Épp ez kell nekem.45
45— Ecoutez, chère Annette, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais pan, comme mon староста m'écrit des донесенья: покой-ер-п!. Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.
Jellegzetes fesztelen, bizalmas, kecses mozdulatával megfogta az udvarhölgy kezét és megcsókolta; elterpeszkedett egy karosszékben, és oldalt nézve meglóbálta a hölgy kezét.46
46И он с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.
– Attendez – mondta tűnődve Anna Pavlovna. – Még ma szólok Lise-nek (la femme du jeune Bolkonszkij). Lehet, hogy sikerül nyélbe ütni a dolgot. Ce sera dans votre famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille.47
47— Attendez, — сказала Анна Павловна, соображая. — Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский). И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille.
248
48II.
Anna Pavlovna szalonja lassanként megtelt. Odagyűltek Pétervár legelőkelőbb arisztokratái; korban és jellemben nagyon elütöttek egymástól, de a társaságban elfoglalt helyzetüket tekintve valamennyien egyformák voltak; eljött Vaszilij herceg leánya, a szép Hélène is: apjáért jött, hogy együtt hajtassanak a követ ünnepélyére. Báli ruhát és chiffre-t viselt. Eljött a fiatal kis Bolkonszkaja hercegné is, akit mint la femme la plus séduisante de Pétersbourg ismertek. Tavaly télen ment férjhez; mostanában nem járt nagyvilági társaságba, mert áldott állapotban van, de kisebb estélyeken még meg-megjelenik. Eljött Hippolyte herceg. Vaszilij herceg fia – és Mortemart, akit mindjárt be is mutatott; eljött Morio abbé és sokan mások.49
49Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как la femme la plus séduisante de Pétersbourg, молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие.
– Nem látta még – vagy: – nem ismerte még ma tante? – kérdezte Anna Pavlovna az egymás után érkező vendégektől, és nagykomolyan sorra odavezette őket egy magas szalagcsokrot viselő kis öregasszonyhoz, aki tüstént előcsoszogott a szomszéd szobából, mihelyt gyűlni kezdtek a vendégek. Anna Pavlovna bemutatta őket, ma tante-ra fordította róluk tekintetét, aztán tovább ment.50
50— Вы не видали еще? или: — вы не знакомы с ma tante? — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante, и потом отходила.
Valamennyi vendég elvégezte az üdvözlés szertartását a nagynéni előtt, akit nem ismert senki, aki nem érdekelt senkit, akire nem volt szüksége senkinek. Anna Pavlovna szomorú-ünnepélyes részvéttel figyelte az üdvözlést és magában igazat adott a vendégeknek. Ma tante ugyanazokkal a kifejezésekkel beszélgetett mindegyikükkel, kinek-kinek az egészségéről, a saját egészségéről és őfelsége egészségéről, amely hálistennek most már jobb, mint volt. Akik eléje járultak, illendőségből nem mutattak ugyan semmi sietséget, de aztán – mintha súlyos kötelességet róttak volna le – megkönnyebbülten távoztak mellőle, és aztán egész este feléje se néztek többé.51
51Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушки. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней.
A fiatal Bolkonszkaja hercegné – egy aranyhímzésű bársony táskában – magával hozta kézimunkáját is. Szép kis felsőajka, mely fölött finom pihe sötétlik, fogához képest rövid, de annál bájosabb, ha felnyílik, és még bájosabb, ha néha lenyúlik és az alsóra ereszkedik. Ahogy a minden tekintetben vonzó nőknél lenni szokott, még fogyatékossága – a rövid felsőajak és a félig nyitott száj – is különleges, csakis őhozzá illő szépségnek tetszett. Mindenki örült, ha ránézett erre a szép kis várandós asszonyra, aki csupa egészség, elevenség, és olyan könnyen viseli állapotát. Az öregeknek és az unatkozó, mogorva fiatalembereknek úgy tetszett, hogy ők is hozzá hasonlóvá válnak, ha eltöltenek mellette egy kis időt és elbeszélgetnek vele. Aki csak beszélt vele és látta minden szónál felvillanó mosolyát és ragyogó fehér fogát – amely állandóan kilátszott -, azt hitte magáról, hogy ma különösen szeretetreméltó. Mindenki ezt gondolta.52
52Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне-привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту, полную здоровья и живости, хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям, смотревшим на нее, казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.
A kis hercegné imbolygó járással, apró, gyors léptekkel megkerülte az asztalt – karján a kis kézimunkás táska -, és ruháját megigazítva vidáman ült le a pamlagra, az ezüstszamovár mellé, mintha minden, amit csak tesz partie de plaisir volna neki is, meg mindenkinek, aki körötte van.53
53Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкою на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было part de plaisir для нее и для всех ее окружавших.
– J’ai apporté mon ouvrage – mondta a társasághoz intézve szavait és kinyitotta kis táskáját.54
54— J'ai apporté mon ouvrage, — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.
– Vigyázzon, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour – fordult a háziasszonyhoz. – Vous m’avez écrit, que c’était une toute petite soirée; voyez comme je suis attifée.55
55— Смотрите, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour, — обратилась она к хозяйке. — Vous m'avez écrit, que c'était une toute petite soirée; voyez, comme je suis attifée.
Széttárta karját, hogy megmutassa csupa csipke borította, gyönyörű ruháját, amelyet széles szalag fogott körül a melle alatt.56
56И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой.
– Soyez tranquille, Lise, vous serez toujour la plus jolie – felelte Anna Pavlovna.57
57— Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie, — отвечала Анна Павловна.
– Vous savez, mon mari m’abandonne – folytatta ugyanolyan hanghordozással és egy tábornokhoz fordult. – Il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre? – kérdezte Vaszilij hercegtől, de meg sem várta a feleletet, máris Vaszilij herceg lányához, a szép Hélène-hez fordult.58
58— Vous savez, mon mari m'abandonne, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, — il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre, — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.
– Quelle délicieuse personne que cette petite princesse! – mondta Vaszilij herceg halkan Anna Pavlovnának.59
59— Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse! — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.
Nem sokkal a kis hercegné után belépett egy nyírott hajú, szemüveges, zömök, kövér fiatalember. Világos hosszúnadrágot, magas állógalléros inget és barna frakkot viselt. Ez a kövér fiatalember Bezuhov grófnak, a Moszkvában halálos betegen fekvő, híres Katalin-korabeli mágnásnak a törvénytelen fia volt. Még nem szolgált sehol, mert csak a minap tért vissza külföldről – ott nevelkedett – és most először van társaságban. Anna Pavlovna olyan főhajtással üdvözölte, amely a szalonja hierarchiájának legalsó fokán álló vendégeknek járt. De amikor Pierre belépett, Anna Pavlovna arca – a legalacsonyabb fokú üdvözlés ellenére is – nyugtalanságot és félelmet árult el; olyasfélét, amilyet akkor fejez ki az ember arca, ha valami otromba és nem odavaló dolgot lát. Igaz ugyan, hogy Pierre testesebb volt, mint a többi férfivendég, de ezt a félelmet csakis az az okos és mégis bátortalan, figyelmes és természetes nézés kelthette fel, amely valamennyi vendégtől megkülönböztette.60
60Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого Екатерининского вельможи, графа Безухого, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя, действительно, Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.
– C’est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d’être venu voir une pauvre malade – mondta Anna Pavlovna és ijedt pillantást váltott nénikéjével, amint feléje indult Pierre-rel. Pierre dünnyögött valamit az orra alatt és tekintetével továbbra is keresett valamit. Boldog, vidám mosollyal köszöntötte a kis hercegnét, mint jó ismerőst, és odament a nénikéhez. Anna Pavlovna félelme nem volt alaptalan. Pierre nem hallgatta végig, amit a néni őfensége egészségéről mondott – elment mellőle. Anna Pavlovna ijedten állította meg.61
61— C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами:
– Nem ismeri Morio abbét? Nagyon érdekes ember… – mondta.62
62— Вы не знаете аббата Морио? он очень интересный человек… — сказала она.
– Igen, hallottam már tervéről: az örök békéről; érdekes is ez nagyon, de aligha megvalósítható…63
63— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно…
– Azt hiszi?… – kérdezte Anna Pavlovna csak azért, hogy mondjon valamit és megint hozzáláthasson háziasszonyi foglalatosságához, de Pierre most előbbi udvariatlanságának épp a fordítottját követte el. Az előbb otthagyta beszédtársát, mielőtt végighallgatta volna szavait; most pedig visszatartotta ezt a másikat, pedig ennek másokhoz kellett volna mennie. Lehajtotta fejét, szétvetette nagy lábát és bizonygatni kezdte Anna Pavlovnának: miért gondolja, hogy az abbé terve képtelenség.64
64— Вы думаете?… — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.
– Később beszélünk róla – szólt Anna Pavlovna mosolyogva.65
65— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь.
Lerázta ezt az illemtudatlan fiatalembert, aztán újból hozzálátott háziasszonyi teendőihez; tovább fülelt és nézegetett ide-oda, hogy segítséget nyújtson ott, ahol lanyhul a beszélgetés. Ahogy a fonóműhely gazdája helyükre ülteti munkásait, aztán csak jár fel s alá üzemében; oda-oda siet, ahol megáll a munka, vagy ahonnan túlságosan erős, szokatlan, nyikorgó rokkazörejt hall, és megállítja vagy rendes járatába ereszti a gépet – Anna Pavlovna is ugyanúgy járkált a szalonban, oda-odament ahhoz a csoporthoz, amely elhallgatott, vagy már túlságosan sokat beszélt, egyetlen szóval vagy helycserével ismét megindította a társalgó gépezetet, hogy egyenletesen működjék, amiként illik. De látni lehetett rajta, hogy mindeme gondjai közt is állandóan, különösképpen nyugtalanítja Pierre. Aggodalmasan tekingetett rá, amikor Pierre odament, hogy meghallgassa, mit beszélnek, akik Mortemart-t vették körül, majd pedig egy másik csoporthoz ment, ahol az abbé beszélt. A külföldön nevelkedett Pierre most Anna Pavlovnánál látott először estélyt Oroszországban. Tudta, hogy itt összegyűlt az egész pétervári intelligencia, és ide-oda futtatta szemét, akár a gyermek a játékszeres boltban. Egyre attól félt, hogy elszalasztja azokat a beszélgetéseket, amelyeket itt hallhat. Ahogy figyelte az egybegyűltek magabiztos és előkelő arckifejezését, mindig valami különösen okos kijelentést várt. Végül odament Morióhoz. Érdekesnek találta a beszélgetést, és megállt, várta az alkalmat, hogy – miként a fiatal emberek szeretik – ő is kifejthesse véleményét.66
66И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.
367
67 III.
Anna Pavlovna estélye javában folyt. A rokkák itt is, ott is egyenletesen és megállás nélkül duruzsoltak. A nagynénit nem számítva, aki mellett csak egy kisírt, ványadt arcú, idősebb hölgy ült – kissé idegennek hatott ebben a fényes társaságban – három csoportra oszlott a társaság. Az egyik, javarészt férfiakból álló körnek az abbé volt a középpontja; a másikénak, a fiatalokénak a szép Hélène hercegnő, Vaszilij herceg leánya és a pirospozsgás, szép kis Bolkonszkaja hercegné, aki korához képest túlságosan is telt volt. A harmadikénak pedig Mortemart és Anna Pavlovna.68
68Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме ma tante, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, красавица-княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем Мортемар и Анна Павловна.
A vicomte lágy vonású és modorú, kellemes külsejű fiatalember volt; nyilván nagy hírességnek tartotta magát, de – csupa jólneveltségből – szerényen rendelkezésére állt annak a társaságnak, amelyben éppen megfordult. Anna Pavlovna szemmel láthatóan traktálni akarta vele vendégeit. Ahogy a jó maître d’hôtel, mint valami természetfölöttien pompás eledelt szolgálja fel azt a marhahúst, amely senkinek se ízlenék, ha látná a piszkos konyhában – ma este Anna Pavlovna is úgy tálalta fel vendégeinek előbb a vicomte-ot, majd meg az abbét, mint valami természetfölöttien finom csemegét. Mortemart csoportjában mindjárt Enghienvi herceg meggyilkolása került szóba. A vicomte elmondta, hogy Enghien herceg vesztét tulajdon nagylelkűsége okozta, és hogy Bonaparte haragjának különleges okai voltak.69
69Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрд`отель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия, и что были особенные причины озлобления Бонапарта.
– Ah? voyons. Contez-nous cela, vicomte – mondta Anna Pavlovna és boldogan érezte, hogy ez a mondat valahogyan à la Louis XV. hangzott – contez-nous cela, vicomte.70
70— Ah! voyons. Contez-nous cela, vicomte, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза, — contez-nous cela, vicomte.
A vicomte, engedelmessége jeléül, meghajolt és udvariasan elmosolyodott. Anna Pavlovna csoportot gyűjtött a vicomte köré, majd mindenkit odahívott, hogy meghallgassák elbeszélését.71
71Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.
– Le vicomte a été personellement connu de monseigneur – súgta Anna Pavlovna egyik vendégének. – Le vicomte est un parfait conteur – szólt oda másiknak. – Comme on voit l’homme de la bonne compagnie – mondta a harmadiknak. És a vicomte-ot a legszebb és legelőnyösebb megvilágításban tálalta a társaság elé, mint zöld petrezselyemmel telehintett roastbeefet a meleg tálon.72
72— Le vicomte a été personnellement connu de monseigneur, — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur, — проговорила она другому. — Comme on voit l'homme de la bonne compagnie, — сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью.
A vicomte már belekezdett elbeszélésébe; finoman mosolygott.73
73Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.
– Jöjjön át ide, chère Hélène – mondta Anna Pavlovna a szép herceglánynak, aki kissé távolabb egy másik csoport középpontjában ült.74
74— Переходите сюда, chère Hélène, — сказала Анна Павловна красавице-княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.
Hélène hercegnő felállt és ugyanúgy mosolygott – a tökéletes szépségű nő változatlan mosolyával – mint amikor a szalonba lépett. Repkény- és mohadíszes fehér báli ruhája finoman suhogott, hófehér válla, fényes haja és brilliánsai tündököltek, amikor áthaladt a férfiak között – akik utat engedtek neki – és egyenesen odament Anna Pavlovnához: nem nézett senkire, de mindenkire mosolygott és kedvesen megadta a jogot, mindenkinek, hogy gyönyörködjék termetének, telt vállának és az akkori divat szerint nagyon is födetlen keblének, hátának szépségében. Szinte a bál ragyogását sugározta szét. Hélène olyan szép volt, hogy a kacérságnak még az árnyékát se lehetett észrevenni rajta, sőt szinte röstelkedett kétségbevonhatatlan és túl erősen, lenyűgözően ható szépsége miatt. Mintha szerette, de mégse tudta volna csökkenteni szépségének hatását.75
75Княжна Элен улыбалась; она поднялась с тою же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плющем и мохом, и блестя белизною плеч, глянцем волос и брильянтов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно-действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей красоты. Quelle belle personne! говорил каждый, кто ее видел.
– Quelle belle personne! – mondta mindenki, aki csak látta. A vicomte vállat vont, mintha meghökkentette volna valami váratlan dolog, lesütötte szemét, amikor leült előtte a lány, és változatlan mosolyával őt is beragyogta.76
76Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и о опустил глаза в то время, как она усаживалась перед ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.
– Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire – mondta és mosolyogva lehajtotta fejét.77
77— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire, сказал он, наклоняя с улыбкой голову.
A herceglány a kis asztalra könyökölt mezítelen, gömbölyű karjával, és nem találta szükségesnek, hogy bármit is mondjon. Csak várt mosolyogva. Az egész elbeszélés alatt egyenesen ült, néha lepillantott szép, gömbölyű karjára, mely könnyedén nyugodott az asztalon, vagy még szebb keblére és meg-megigazította rajta a brilliáns nyakéket; többször megigazgatta ruhájának redőit is, és valahányszor élénkebb hatást keltett az elbeszélés, Anna Pavlovnára tekintett és ő is azonnal felöltötte az udvarhölgy arckifejezését, de aztán megint megnyugodott és visszanyerte ragyogó mosolyát. Hélène után a kis hercegné is mindjárt átjött a teázó-asztal mellől.78
78Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, которая от давления на стол изменила свою форму, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла брильянтовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.
– Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage – szólt. – Voyons, à quoi pensez-vous? – fordult Hippolyte herceghez: – apportez-moi mon ridicule.79
79— Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage, — проговорила она. — Voyons, à quoi pensez-vous? — обратилась она к князю Ипполиту: — apportez-moi mon ridicule.
A hercegné mosolygott, mindenkivel váltott néhány szót, egyszeribe valóságos átcsoportosítást hajtott végre, majd leült és vidáman elrendezkedett.80
80Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело оправилась.
– Most már jó – mondta; megkérte a vicomte-ot, hogy kezdje el elbeszélését, és kézimunkájához látott.81
81— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.
Hippolyte herceg odavitte a táskát, ő maga is követte a hercegnét, közelebb tolt egy karosszéket, és melléje ült.82
82Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.
Le charmant Hippolyte meglepően hasonlított szép nővéréhez, de még meglepőbb, hogy e hasonlóság ellenére is elképesztően csúnya volt. Ugyanolyan arcvonásai voltak, mint nővérének, csakhogy a lány egész lényét beragyogta életvidám, önelégült, változatlan fiatalos mosolya és testének rendkívüli, antik szépsége; Hippolyte arcát ellenben homályba vonta az idiotizmus, a zsémbes önhittség állandó kifejezése, teste pedig vézna, gyenge volt. Szeme, orra, szája – mindene, mintha egyetlen unott fintorba rándult volna, keze és lába mesterkélt pózba meredt.83
83Le charmant Hippolyte поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицей и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостною, самодовольною, молодою, неизменною улыбкой жизни и необычайною, античною красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное положение.
– Ce n’est pas une histoire de revenants? – kérdezte, amikor leült a hercegné mellé, és sietve szeméhez emelte lorgnette-jét, mintha e nélkül a szerszám nélkül meg se tudna szólalni.84
84— Ce n'est pas une histoire de revenants? — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.
– Mais non, mon cher – felelte a meghökkent elbeszélő és vállat vont.85
85— Mais non, mon cher, — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.
– C’est que je déteste les histoires de revenants – mondta Hippolyte herceg olyan hangon, amelyből látni lehetett, hogy amikor kimondta e szavakat, még nem értette, mit is jelentenek.86
86— C'est que je déteste les histoires de revenants, — сказал он таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.
De olyan magabiztosan beszélt, hogy senki sem tudta azonnal megállapítani: nagyon okos vagy nagyon ostoba-e, amit mond. Sötétzöld frakkot és – ahogyan ő mondta – cuisse de nymphe effrayée színű nadrágot meg harisnyát és félcipőt viselt.87
87Из-за самоуверенности, с которой он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темнозеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée, как он сам говорил, в чулках и башмаках.
A vicomte nagyon kedvesen mondta el azt az akkoriban szájról szájra járó adomát, amely szerint Enghien herceg titokban Párizsba járt, hogy találkozzék m-lle Georges-zsal; ott összeakadt Bonapartéval, aki szintén élvezte a híres színésznő kegyeit; Napóleon e találkozáskor véletlenül ájulatba esett – gyakran rájött ez a baj – és a herceg azt tehette volna vele, amit akart; a herceg nem használta ki az alkalmat, Bonaparte később bosszúból mégis megölette a herceget nagylelkűségéért.88
88Vicomte рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с m-lle George, и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которой герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отмстил смертью герцогу.
Az elbeszélés nagyon kedves és érdekes volt, kivált azon a helyen, ahol a vetélytársak hirtelen felismerik egymást. A hölgyek valósággal izgalomba estek.89
89Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.
– Charmant – mondta Anna Pavlovna, és kérdően nézett a kis hercegnére.90
90— Charmant, — сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню.
– Charmant – suttogta a kis hercegné, és beleszúrta tűjét kézimunkájába, mintegy annak jeléül: az elbeszélés oly vonzó és érdekes, hogy nem tudja folytatni a munkát.91
91— Charmant, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.
A vicomte méltányolta ezt a néma dicséretet, hálásan elmosolyodott, és folytatta az adomát. De ekkor Anna Pavlovna, aki minduntalan rá-rátekintett arra a félelmetes fiatalemberre, észrevette, hogy túlságosan hevesen és hangosan beszélget az abbéval. A veszélyes helyre sietett hát, hogy segítséget nyújtson. Pierre-nek csakugyan sikerült vitába elegyednie az abbéval: a politikai egyensúlyról folyt a szó. Az abbé érdeklődését szemmel láthatóan felkeltette a fiatalember naiv hevessége és kifejtette neki kedvenc eszméjét. Mind a ketten túlságosan élénken és természetesen figyeltek és beszéltek és épp ez nem tetszett Anna Pavlovnának.92
92Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, все поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо заинтересованный простодушной горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.
– Ehhez az európai egyensúly és a droit des gens az egyetlen eszköz – mondta az abbé. – Csak az kell, hogy egy olyan hatalmas állam, mint Oroszország, amely eddig a barbárság hírében állt, önzetlenül élére álljon az európai egyensúlyért küzdő szövetségnek – és megmenti a világot!93
93— Средство — Европейское равновесие и droit des gens, — говорил аббат. — Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, — и она спасет мир!
– De hogy találja meg ön ezt az egyensúlyt? – kezdte volna Pierre, de ekkor odament Anna Pavlovna, szigorúan ránézett Pierre-re, majd azt kérdezte az olasztól, hogyan bírja az itteni éghajlatot. Az olasz arca hirtelen megváltozott, bántóan mesterkélt, édeskés kifejezést öltött. Úgy látszik, mindig így szokta, ha hölgyekkel beszél.94
94— Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами.
– Annyira elbűvölt a társaságnak – kivált a hölgyek társaságának – elméssége és műveltsége, amelybe volt szerencsém bejutni, hogy még nem is értem rá az éghajlattal törődni – felelte.95
95— Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате, — сказал он.
Anna Pavlovna nem engedte ki többé a keze közül az abbét és Pierre-t. Hogy kényelmesebben szemmel tarthassa őket, mindkettőjüket bekapcsolta a közös körbe.96
96Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.
497
97IV.
Ekkor új vendég: a fiatal Andrej Bolkonszkij herceg, a kis hercegné férje lépett a szalonba. Bolkonszkij herceg nagyon szép, alacsony fiatalember volt; vonásai határozottak, szárazak. Fáradt, unott nézésén kezdve egyenletes, csendes járásáig, minden jellegzetességével a legszembetűnőbben elütött élénk kis feleségétől. Látszott rajta: nemcsak ismeri a vendégeket, valamennyit, hanem már annyira torkig is van velük, hogy szerfelett unja hallgatni őket, vagy csak rájuk is nézni. Úgy rémlett, mintha valamennyi megunt arc közül szép kis feleségének arcát unná a legjobban. Szép arcát elcsúfító fintorral elfordult feleségétől. Kezet csókolt Anna Pavlovnának, és hunyorogva nézett végig az egész társaságon.98
98В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество.
– Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince? – kérdezte Anna Pavlovna.99
99— Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince? — сказала Анна Павловна.
– Le général Koutouzoff – felelte Bolkonszkij és franciás hangsúllyal megnyomta az utolsó szótagot: zoff – a bien voulu de moi pour aide-de-camp.100
100— Le général Koutouzoff, — сказал Болконский, ударяя на последнем слоге zoff, как француз, — a bien voulu de moi pour aide-de-camp…
– Et Lise, votre femme?101
101— Et Lise, votre femme?
– Ő majd falura költözik.102
102— Она поедет в деревню.
– Hát van lelke elrabolni tőlünk bájos kis nejét?103
103— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?
– André – fordult férjéhez a hercegné ugyanolyan hamiskás modorban, ahogyan az ismerősökkel szokott beszélni – a vicomte csudálatosan érdekes történetet mondott el m-lle George-ról és Bonapartéról!104
104— André, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась к посторонним, — какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!
Andrej herceg összehunyorította szemét és elfordult. Pierre egy pillanatra se vette le róla barátságos, boldog tekintetét, mióta belépett a szalonba; most odament hozzá és megfogta karját. Andrej herceg nem tekintett hátra. Bosszúsan elfintorította arcát: ki nyúlkál a karjához?! De amikor meglátta Pierre mosolygó arcát: meglepően barátságos és kellemes mosolyra vonta száját.105
105Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой.
– Nicsak!… Hát te is a nagyvilágban forgolódol?! – kérdezte Pierre-től.106
106— Вот как!… И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.
– Tudtam, hogy ön is eljön – felelte Pierre. – Elmegyek önökhöz vacsorára – tette hozzá halkan, hogy ne zavarja a vicomte-ot, aki folytatta elbeszélését. – Szabad?107
107— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?
– Nem, nem szabad – mondta nevetve Andrej herceg, és egy kézszorítással jelezte, hogy ezt nem is kell kérdezni.108
108— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать.
Akart még mondani valamit, de ekkor felállt Vaszilij herceg és leánya; a férfiak is felálltak, hogy utat engedjenek nekik.109
109Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и два молодых человека встали, чтобы дать им дорогу.
– Bocsásson meg, kedves vicomte – mondta Vaszilij herceg a franciának, és ruhája ujjánál fogva szelíden lenyomta a székre, hogy ne álljon fel. – Ez a szerencsétlen ünnepély a követnél megfoszt attól az élvezettől, hogy tovább hallgassam: félbe kell szakítanom. Nagyon sajnálom, hogy távoznom kell pompás estélyéről – fordult Anna Pavlovnához.110
110— Вы меня извините, мой милый виконт, — сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.
Leánya, Hélène hercegnő kissé felfogta redős ruháját, és elindult a székek között. Gyönyörű arcán még fényesebben ragyogott a mosoly. Pierre szinte riadt, rajongó szemmel nézett erre a szépséges nőre, amikor elhaladt mellette.111
111Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо него.
– Nagyon szép – szólt Andrej herceg.112
112— Очень хороша, — сказал князь Андрей.
– Nagyon szép – mondta Pierre is.113
113— Очень, — сказал Пьер.
Vaszilij herceg, amikor elhaladt mellettük, karon fogta Pierre-t és Anna Pavlovnához fordult.114
114Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.
– Nevelje meg nekem ezt a medvét – mondta. – Már egy hónapja lakik nálam, és csak ma találkoztam vele először társaságban. Pedig a fiatalembernek semmi sem olyan fontos, mint az okos nők társasága.115
115— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.
5116
116V.
Anna Pavlovna elmosolyodott, és megígérte, hogy majd foglalkozik Pierre-rel, akiről tudta, hogy apai ágon rokona Vaszilij hercegnek. Az az idős hölgy, aki az előbb ma tante-tal üldögélt, gyorsan felállt, és Vaszilij herceg után sietett az előszobába. Arcáról teljesen eltűnt az eddigi színlelt érdeklődés. Kisírt szeme, jóságos arca csak nyugtalanságot és félelmet fejezett ki.117
117Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.
– Mit tud mondani, herceg, a fiamról, Boriszról? – kérdezte, amikor utolérte az előszobában (a Borisz névben különösen megnyomta az o-t). – Nem maradhatok tovább Pétervárott. Mondja meg, milyen hírt vihetek szegény fiacskámnak.118
118— Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней. (Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на о). — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?
Bár Vaszilij herceg kelletlenül, csaknem udvariatlanul hallgatta az idős hölgyet, sőt ki is mutatta türelmetlenségét, az asszony nyájasan, megindítóan mosolygott rá, és megfogta karját, hogy el ne menjen.119
119Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтоб он не ушел, взяла его за руку.
– Csak egy szavába kerül, és az uralkodó azonnal áthelyezteti a testőrséghez – mondta esdőn.120
120— Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, — просила она.
– Higgye el, hogy elkövetek minden tőlem telhetőt – felelte Vaszilij herceg – de nekem bajos megkérnem rá az uralkodót; azt ajánlom, Golicinvii herceg révén forduljon inkább Rumjancevhezviii: az sokkal okosabb lenne.121
121— Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, — отвечал князь Василий, — но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее.
Az idős hölgyet Drubeckaja hercegnének hívták – Oroszország egyik legelőkelőbb családjából származott, de elszegényedett, rég kikerült a nagyvilági társaságból és elveszítette régebbi összeköttetéseit. Most azért jött ide, hogy kieszközölje egyetlen fiának a testőrséghez való áthelyezését. Csakis azért hívatta meg magát és jött el Anna Pavlovna estélyére, hogy találkozzék Vaszilij herceggel, csakis azért hallgatta a vicomte elbeszélését. Vaszilij herceg szavaira megijedt; egykor szép arca bosszúságot fejezett ki; de ez csak egy pillanatig tartott. Már újból mosolygott és még erősebben megragadta Vaszilij herceg karját.122
122Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватила за руку князя Василия.
– Hallgasson meg, herceg – mondta – sohasem kértem és sose kérek öntől semmit, sosem emlékeztettem önt arra, hogy milyen barátságos volt önhöz édesapám. De most, az isten nevére kérem, tegye meg ezt a fiamért, és – jóltevőmnek fogom tartani – tette hozzá hadarva. – Ne, ne haragudjék rám, és ígérje meg. Kértem már Golicint, elutasított. Soyez le bon enfant que vous avez été – mondta és mosolyogni próbált, holott könnyes volt a szeme.123
123— Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, — торопливо прибавила она. — Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Soyez le bon enfant que vous аvez été, — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.
– Elkésünk, papa – szólt Hélène hercegnő, aki az ajtónál várt, és antik válla fölött hátrafordította szép fejét.124
124— Папа, мы опоздаем, — сказала, повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.
A nagyvilági befolyás olyan tőke, amellyel takarékoskodni kell, különben elfogy. Vaszilij herceg tudta ezt és megfontolva, hogy ha pártját fogja mindazoknak, akik őhozzá fordulnak, akkor hovatovább majd nem kérhet pártfogást saját magának – csak ritkán érvényesítette befolyását. Drubeckaja hercegné esetében azonban, kivált ez újabb felkérés után, valami lelkiismeretfurdalást érzett. A hercegné az igazat juttatta eszébe: az ő apjának köszönheti, hogy elindulhatott pályáján. Azonkívül látta módszerén, hogy azok közé az asszonyok közé tartozik, akik, ha fejükbe vesznek valamit – kivált az anyák -, nem nyugszanak, amíg kívánságuk nem teljesül, ellenkező esetben képesek naponta vagy akár percenként is alkalmatlankodni, sőt jeleneteket is rendezni. Ez utóbbi meggondolás megingatta.125
125Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она — одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.
– Chère Anna Mihajlovna – mondta megszokott, bizalmas és mégis unott hangján -, szinte lehetetlen megtennem, amit kér; de hogy bebizonyítsam, mennyire szeretem önt és mennyire tisztelem megboldogult édesapja emlékét, a lehetetlent is megteszem: át fogják helyezni a fiát a testőrséghez – itt a kezem. Meg van elégedve?126
126— Chère Анна Михайловна, — сказал он с своею всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе, — для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите; но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное: сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?
– Kedves hercegem, ön valójában jóltevőm! Öntől nem is vártam mást; tudtam, hogy milyen jó.127
127— Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.
A herceg menni akart.128
128Он хотел уйти.
– Várjon még, csak két szót! Une fois passé aux gardes… – zavarba jött – ön jóismerőse Mihail Ilarionovics Kutuzovnakix, ajánlja be hozzá Boriszt segédtisztnek. Akkor nyugodt leszek, és akkor talán…129
129— Постойте, два слова. Une fois passé aux gardes… — Она замялась: — Вы хороши с Михаилом Иларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж…
Vaszilij herceg elmosolyodott.130
130Князь Василий улыбнулся.
– Ezt nem ígérhetem. Nem is tudja, hogy’ ostromolják Kutuzovot, amióta kinevezték főparancsnokká. Ő maga mondta, hogy mintha összebeszélt volna minden moszkvai úrhölgy: valamennyi segédtisztnek akarja mellé adni a fiát.131
131— Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.
– Nem, ígérje meg, addig nem eresztem el, kedves jóltevőm.132
132— Нет, обещайте, я не пущу вас, милый, благодетель мой…
– Elkésünk, papa – ismételte ugyanazon a hangon a szép lány.133
133— Папа! — опять тем же тоном повторила красавица, — мы опоздаем.
– No, au revoir, isten vele. Látja?134
134— Ну, au revoir, прощайте. Видите?
– Tehát holnap jelenti az uralkodónak?135
135— Так завтра вы доложите государю?
– Feltétlenül. De azt nem ígérem, hogy Kutuzovnak is.136
136— Непременно, а Кутузову не обещаю.
– De ígérje, ígérje meg, Basil – szólt utána Anna Mihajlovna fiatalos, kacér mosollyal, amely valamikor bizonyára természetéből fakadt, de most sehogy sem illett fonnyadt arcához.137
137— Нет, обещайте, обещайте, Basile, — сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу.
Nyilván megfeledkezett koráról és – csupa megszokásból – latba vetette minden hajdani asszonyi fortélyát. De mihelyt a herceg elment, az asszony arca ismét felöltötte az előbbi hideg, mesterkélt kifejezést. Visszatért ahhoz a körhöz, ahol a vicomte folytatta elbeszélését, és megint úgy tett, mintha hallgatná, de alig várta, hogy elhajtasson – hisz ő már elintézte a dolgát.138
138Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.
– És mit szól ahhoz a legutóbbi komédiához: a milánói koronázáshoz? – kérdezte Anna Pavlovna. – Et la nouvelle comédie des peuples des Gênes et de Lucques, qui viennent présenter leurs voeux a M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône, et exauçant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c’est à en devenir folle! On dirait, que le monde entier a perdu la tête.139
139— Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan? — сказала Анна Павловна. Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques, qui viennent présenter leurs voeux à M. Buonaparte assis sur un trône, et exauçant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c'est à en devenir folle! On dirait, que le monde entier a perdu la tête.
Andrej herceg gúnyos mosolyra fakadt és egyenesen Anna Pavlovna arcába nézett.140
140Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.
– „Dieu me la donne, gare à qui la touche” – szólt (Bonaparte mondta ezeket a szavakat a koronázáskor). – On dit qu’il a été très beau en prononçant ces paroles – tette hozzá és olaszul is megismételte: „Dio mi la dona, guai a chi la tocca.”141
141— "Dieu me la donne, gare à qui la touche", — сказал он (слова Бонапарте, сказанные при возложении короны). — On dit qu'il a été très beau en prononçant ces paroles, — прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски: "Dio mi la dona, guai a chi la tocca".
– J’espére enfin – folytatta Anna Pavlovna – que ça a été la goutte d’eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme, qui menace tout.142
142— J'espère enfin, — продолжала Анна Павловна, — que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme, qui menace tout.
– Les souverains? Je ne parle pas de la Russie – mondta a vicomte udvariasan, de csüggedten. – Les souverains, madame! Qu’ont ils fait pour Louis XVIIx, pour la reine, pour madame Elisabethxi? Rien – folytatta, és mind jobban nekihevült. – Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l’usurpateur.143
143— Les souverains? Je ne parle pas de la Russie, — сказал виконт учтиво и безнадежно: — Les souverains, madame! Qu'ont ils fait pour Louis XVII, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien, — продолжал он одушевляясь. — Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur.
És megvetően sóhajtva, ismét más pózt öltött. Hippolyte sokáig nézegette lorgnette-jével a vicomte-ot, de ezekre a szavakra egész testével hirtelen a kis hercegnéhez fordult, elkérte tűjét s az asztallapjára lerajzolta és olyan komoly arccal magyarázgatta neki a Condé-címert, mintha a hercegné megkérte volna rá.144
144И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.
– Bâton de gueules, engrêlé de gueules d’azur – maison Condé – mondta.145
145— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d'azur — maison Condé, — говорил он.
A hercegné mosolyogva hallgatta.146
146Княгиня, улыбаясь, слушала.
– Ha Bonaparte még egy évig Franciaország trónján marad – folytatta a vicomte a beszélgetést az olyan ember arckifejezésével, aki nem is figyel másokra, hanem olyasmiben, amit jobban ismer, mint bárki más, csakis a maga gondolatmenetét követi – akkor túlságosan is messzire haladnak a dolgok. Cselszövéssel, erőszakkal, száműzéssel, kivégzésekkel örökre kiirtják a francia társadalmat, úgy értem: a társadalom színe-javát, és akkor…147
147— Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, — продолжал виконт начатый разговор, с видом человека не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда…
Vállat vont és széttárta karját. Pierre már éppen mondani akart valamit – érdekelte a beszélgetés, de Anna Pavlovna résen volt: közbevágott.148
148Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.
– Sándor császár kijelentette – kezdte szomorúan, mint mindig, ha a császári családról beszélt -, kijelentette, hogy magukra a franciákra bízza majd, milyen kormányformát válasszanak. Azt hiszem, nem kétséges, hogy – ha megszabadul ettől a bitorlótól – az egész nemzet futva fut törvényes királyának karja közé – mondta Anna Pavlovna; igyekezett kedves lenni ehhez a királypárti emigránshoz.149
149— Император Александр, — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.
– De kétséges – vetette ellene Andrej herceg. – Monsieur le vicomte nagyon helyesen véli, hogy a dolgok már túlságosan messzire haladtak. Azt hiszem, nehéz lesz visszatérni a régi rendszerhez.150
150— Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — Monsieur le vicomte совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.
– Azt hallottam -, szólt bele a beszélgetésbe Pierre ismét és elpirult – már szinte az egész nemesség Bonaparte pártjára állt.151
151— Сколько я слышал, — краснея, опять вмешался в разговор Пьер, — почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.
– Azt csak a bonapartisták állítják – mondta a vicomte és rá se tekintett Pierre-re. – Nehéz most megállapítani, mi a közvélemény Franciaországban.152
152— Это говорят бонапартисты, — сказал виконт, не глядя на Пьера. — Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.
– Bonaparte l’a dit – szólt Andrej herceg gúnyos mosollyal.153
153— Bonaparte l'a dit, — сказал князь Андрей с усмешкой.
(Látszott, hogy nem tetszik neki a vicomte és hogy ellene irányozza szavait, jóllehet, nem is néz rá.)154
154(Видно было, что виконт ему не нравился, и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.)
– „Je leur ai montré le chemin de la gloire” – folytatta rövid hallgatás után és megint Napóleon szavait ismételte: „Ils n’en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont precipités en foule…” Je ne sais vas à quel point il a eu le droit de le dire.155
155— "Je leur ai montré le chemin de la gloire" — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона: — "ils n'en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont précipités en foule"… Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire.
– Aucun – tiltakozott a vicomte. – A herceg meggyilkolása óta már a legelfogultabbak sem látnak benne hőst. Si même ça été un héros pour certaines gens – fordult a vicomte Anna Pavlovnához – depuis l’assassinat du duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre.156
156— Aucun, — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça a été un héros pour certaines gens, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — depuis l'assassinat du duc il y a un Marietyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre.
Anna Pavlovnának és a többieknek még nem is jutott idejük, hogy egy mosollyal méltányolják a vicomte e szavait, Pierre már megint belevágott a beszélgetésbe; és Anna Pavlovna, bár érezte, hogy olyasmit mond majd, amit nem illik, már nem tudta visszatartani.157
157Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.
– Enghien herceg kivégzése – mondta Pierre – állami szükségszerűség volt; és én éppenséggel lelki nagyságot látok abban, hogy Napóleon merte vállalni a felelősséget ezért a cselekedetért.158
158— Казнь герцога Энгиенского, — сказал мсье Пьер, — была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.
– Dieu! mon dieu! – suttogta rémülten Anna Pavlovna.159
159— Dieul mon Dieu! — страшным шопотом проговорила Анна Павловна.
– Comment, M. Pierre, vous trouvez que l’assassinat est grandeur d’âme? – kérdezte a kis hercegné mosolyogva, és közelebb húzta kézimunkáját.160
160— Comment, M. Pierre, vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme, — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.
– Ah! Oh! – hallatszott egyszerre több hang is.161
161— Ah! Oh! — сказали разные голоса.
– Capital! – mondta angolul Hippolyte herceg és a térdét csapkodta tenyerével. A vicomte csak vállat vont.162
162— Capital! — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке.
Pierre diadalmasan nézett hallgatóira szemüvege fölött.163
163Виконт только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел поверх очков на слушателей.
– Csak azért mondom – folytatta elszántan – mert a Bourbonok elszöktek a forradalom elől, kiszolgáltatták a népet az anarchiának; csak Napóleon tudta megérteni és legyőzni a forradalmat; ezért aztán, a közüdv érdekében, nem riadhatott vissza egy ember életének feláldozásától.164
164— Я потому так говорю, — продолжал он с отчаянностью, — что Бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии; а один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.
– Nem akar átmenni a másik asztalhoz? – kérdezte Anna Pavlovna.165
165— Не хотите ли перейти к тому столу? — сказала Анна Павловна.
De Pierre nem is felelt, csak folytatta mondanivalóját.166
166Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.
– Igen – mondta és mindjobban nekihevült. – Napóleon nagy, mert a forradalom fölé nőtt, elfojtotta visszaéléseit, megtartotta belőle mindazt, ami jó – az állampolgári egyenlőséget is, a szólás- és sajtószabadságot is – és csakis ezért szerezte meg a hatalmat.167
167— Нет, — говорил он, все более и более одушевляясь, — Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее — и равенство граждан, и свободу слова и печати — и только потому приобрел власть.
– Igen, ha megszerzi ugyan a hatalmat, de nem öldöklésre használja fel, hanem visszaadja törvényes királyának – szólt a vicomte – akkor én is azt mondom: nagy ember.168
168— Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал виконт, — тогда бы я назвал его великим человеком.
– Nem tehette. Éppen azért adta kezébe a hatalmat a nép, hogy Napóleon megszabadítsa a Bourbonoktól, meg hát azért is, mert nagy embert látott benne. A forradalom nagy dolog volt – folytatta mszjő Pierre és ezzel a közbevetett, vakmerő, kihívó mondattal elárulta, hogy nagyon fiatal még, és hogy nagyon szeretne minél hamarább elmondani mindent.169
169— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому, что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело, — продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все полнее высказать.
– Nagy dolog a forradalom meg a királygyilkosság?… Ezek után… igazán nem akar átmenni a másik asztalhoz? – kérdezte Anna Pavlovna.170
170— Революция и цареубийство великое дело?…После этого… да не хотите ли перейти к тому столу? — повторила Анна Павловна.
– Contrat social – mondta szelíd mosollyal a vicomte.171
171— Contrat social, — с кроткой улыбкой сказал виконт.
– Én nem a királygyilkosságról, hanem az eszmékről beszélek.172
172— Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи.
– Igen, a rablás, az öldöklés és a királygyilkosság eszméiről – vágott közbe ismét egy gúnyos hang.173
173— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, — опять перебил иронический голос.
– Ezek persze túlkapások, de nem ezek a fontosak, hanem az előítéletek eldobása, az emberi jogok, az állampolgári egyenlőség. És Napóleon csorbítatlanul érvényben tartja ezeket az eszméket.174
174— Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.
– Szabadság és egyenlőség – szólt megvetően a vicomte, mintha végre elhatározta volna, hogy komolyan bebizonyítja ennek az ifjúnak, milyen ostobaságot beszél. – Csupa hangzatos szó, de már rég lejáratták mindegyiket. Ki nem szereti a szabadságot és az egyenlőséget? Már a Megváltó is a szabadságot és az egyenlőséget hirdette. De vajon boldogabbak lettek-é az emberek a forradalom óta? Épp ellenkezőleg. Mi akartuk a szabadságot, de Bonaparte eltiporta.175
175— Свобода и равенство, — презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, — все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедывал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Mы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее.
Andrej herceg mosolyogva nézett hol Pierre-re, hol a vicomte-ra, hol meg a háziasszonyra. Pierre kitörésének első pillanatában Anna Pavlovna – minden nagyvilági jártassága ellenére – megrémült; de amikor látta, hogy a vicomte-ot nem hozzák ki a sodrából Pierre szentségtörő szavai, és amikor meggyőződött arról, hogy most már nem lehet másra terelni a szót, összeszedte minden erejét és a vicomte-hoz csatlakozva, rátámadt a szónokra.176
176Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету; но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.
– Mais, mon cher m-r Pierre – mondta Anna Pavlovna – magyarázza meg nekem: hogy lehet nagy ember az, aki képes vád és ítélet nélkül kivégeztetni egy herceget vagy mondjuk csak így – egy embert?!177
177— Mais, mon cher m-r Pierre, — сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?
– Én meg azt szeretném megkérdezni – szólt a vicomte – hogy’ magyarázza monsieur brumaire 18-átxii? Hát az nem csalás? C’est un escamotage, qui ne ressemble nullement à la manière d’agir d’un grand homme.178
178— Я бы спросил, — сказал виконт, — как monsieur объясняет 18 брюмера. Разве это не обман? C'est un escamotage, qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme.
– És az afrikai foglyok, akiket lemészároltatott? Hisz az borzasztó! – mondta a kis hercegné és felvonta vállát.179
179— А пленные в Африке, которых он убил? — сказала маленькая княгиня. — Это ужасно! — И она пожала плечами.
– C’est un roturier, vous aurez beau dire – szólt Hippolyte herceg.180
180— C'est un roturier, vous aurez beau dire, — сказал князь Ипполит.
Mszjő Pierre nem tudta, kinek válaszoljon, végignézett mindnyájukon és elmosolyodott. Mosolya nem olyan volt, mint a másoké, amelybe fanyarság is vegyül. Ha az ő arcán megjelent a mosoly, akkor egy csapásra eltűnt róla a komoly, sőt kissé komor jelleg, és egészen más: gyermekien szelíd, csaknem bamba és mintegy bocsánatkérő kifejezést öltött.181
181Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, какая у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое — детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.
A vicomte csak most látta először, de máris tisztában volt azzal, hogy ez a jakobinusxiii korántsem olyan veszedelmes, mint a szavai. Mindnyájan elhallgattak.182
182Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.
– Hogy kívánhatják, hogy egyszerre feleljen mindenkinek? – kérdezte Andrej herceg. – Azonkívül: az államférfi cselekedetei közt meg kell különböztetni a magánember, és a hadvezér vagy a császár cselekedeteit. Én legalább is azt gondolom.183
183— Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг? — сказал князь Андрей. — Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется.
– Igen, igen, persze – kapott a szón Pierre. Nagyon megörült a segítségnek.184
184— Да, да, разумеется, — подхватил Пьер, обрадованный выступавшею ему подмогой.
– El kell ismerni – folytatta Andrej herceg – Napóleon nagy volt mint ember az arcole-i hídonxiv, és a jaffai kórházbanxv, ahol kezet fogott a pestisbetegekkel, de… de vannak olyan cselekedetei is, amelyeket nehéz igazolni.185
185— Нельзя не сознаться, — продолжал князь Андрей, — Наполеон как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но… но есть другие поступки, которые трудно оправдать.
Andrej herceg bizonyára enyhíteni akarta Pierre szavainak kínos hatását, kissé felemelkedett és – nejének is intve – távozni készült.186
186Князь Андрей, видимо желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене.
Hippolyte herceg váratlanul felállt, néhány kézmozdulattal visszatartott mindenkit, kérte, hogy üljenek le, és így szólt:187
187Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:
– Ah! aujourd’hui on m’a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m’excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l’histoire.188
188— Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire.
Hippolyte herceg csakugyan elkezdte az adomát. Olyan orosz kiejtéssel beszélt, akár azok a franciák, akik legfeljebb egy évet töltöttek Oroszországban. Oly élénken és sürgetően követelte a figyelmet adomája iránt, hogy mindnyájan abbahagyták a készülődést.189
189И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.
– Moscou-ban van egy úrhölgy, une dame. És az nagyon fukar. Kellett neki két valets de pied a kocsijára. Mégpedig nagyon magasak. Ilyen volt az ízlése. És volt neki une femme de chambre, aki szintén magas volt. Azt mondta…190
190— В Moscou есть одна барыня, une dame. И она очень скупа. Ей нужно было иметь два valets de pied за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre, еще большой росту. Она сказала…
Ekkor Hippolyte herceg gondolkozott egy keveset; szemmel láthatólag nehezen forgott az agya.191
191Тут князь Ипполит задумался, видимо с трудом соображая.
– Azt mondta… igen, azt mondta: „Lányom (à la femme de chambre), végy magadra livrée-t és gyere velem a kocsin, faire des visites.”192
192— Она сказала… да, она сказала: "девушка (à la femme de chambre), надень livrée и поедем со мной, за карета, faire des visites".
Ekkor Hippolyte herceg prüszkölő hahotára fakadt, sokkal előbb, mint hallgatói. Ez pedig az elbeszélő számára csöppet sem előnyös hatást keltett. Sokan, köztük az idős hölgy és Anna Pavlovna mégis elmosolyodtak.193
193Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.
– És elindult. Hirtelen erős szél keletkezett. A lány elvesztette a kalapját, és hosszú haja szétbomlott…194
194— Она поехала. Незапно сделался сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались…
Most már nem tudta tovább türtőztetni magát, szaggatott kacagásban tört ki és nevettében alig bírta kimondani:195
195Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:
– És megtudta az egész világ…196
196— И весь свет узнал…
Ezzel vége is volt az adomának. Bár senki sem értette, miért mondta el és miért okvetlenül oroszul kellett elmondania, Anna Pavlovna is, a többiek is méltányolták Hippolyte herceg nagyvilági kedvességét, amiért mszjő Pierre egyáltalán nem kedves, sőt kellemetlen kitörése után ilyen kellemes fordulatot adott a társalgásnak. Az adoma után jelentéktelen, sekélyes csevegésekre foszlott szét a társalgás: a legutóbbi és a következő bálról, színházról meg arról beszélgettek, kik, hol és mikor találkoznak.197
197Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказывает и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.
5198
198VI.
Aztán megköszönték Anna Pavlovnának ezt a charmante soirée-t és széledezni kezdtek.199
199Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée, гости стали расходиться.
Pierre szegletesen viselkedett. Ez a közepesnél magasabb, széles, kövér férfi – óriási vörös keze volt – amint mondani szokták, nem tudta, hogy kell belépni a szalonba, de még kevésbé tudta, hogy kell kimenni belőle, vagyis hogy távozás előtt mondani kell valami különösen kellemeset. Azonkívül szórakozott volt. Amikor felállt, a maga kalapja helyett egy tábornoki tolldíszes, háromszögletű kalapot kapott fel és csótárját tépkedve addig forgatta, amíg a tábornok vissza nem kérte. De ha nem is tudta, hogy kell belépni a szalonba, hogy kell ott társalogni, és ha szórakozott volt is, mindezért kárpótolta az embert szemmel látható jólelkűsége, közvetlensége és szerénysége. Anna Pavlovna odafordult hozzá és biccentett egyet, jelezvén, hogy keresztényi jámborsággal megbocsátja iménti kitörését.200
200Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил трехугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:
– Remélem, még találkozunk – mondta – és remélem, megváltoztatja véleményét, kedves mszjő Pierre – tette hozzá.201
201— Надеюсь увидать вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер, — сказала она.
Pierre semmit sem válaszolt, csak meghajolt és még egyszer rámosolygott mindenkire. De mosolya sem fejezett ki semmit, legfeljebb csak ennyit: „A vélemény vélemény; de nézze, milyen aranyos, jó fiú vagyok.” És ezt önkéntelenül megérezték mindannyian; Anna Pavlovna is.202
202Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: "Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый". И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.
Andrej herceg kiment az előszobába, odatartotta vállát a lakájnak, hogy dobja rá a köpenyt. Közönyösen hallgatta, mit cseveg felesége Hippolyte herceggel, aki szintén kijött az előszobába. Hippolyte herceg a szép kis várandós asszony mellett állt és lorgnette-jén keresztül makacsul rászögezte tekintetét.203
203Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.
– Menjen vissza, Annette, meghűl – szólt a kis hercegné, amikor elbúcsúzott Anna Pavlovnától. – C’est arrêté – tette hozzá halkan.204
204— Идите, Annette, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — C'est arrêté, — прибавила она тихо.
Anna Pavlovna már szerét ejtette, hogy beszéljen Lizával arról a házasságról, amelyet a kis hercegné sógornője és Anatole között akar szerezni.205
205Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и золовкой маленькой княгини.
– Bízom önben, kedves barátnőm – mondta Anna Pavlovna, ő is halkan -, írjon neki, nekem pedig majd mondja meg, comment le père envisagera la chose. Au revoir. – Visszament a szobába.206
206— Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо, — вы напишете к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir, — и она ушла из передней.
Hippolyte herceg odament a kis hercegnéhez, közel hajolt arcához és fülébe súgott valamit.207
207Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушопотом что-то говорить ей.
Két inas – az egyik a hercegnéé, a másik Hippolyte hercegé – várta, mikor fejezik már be a beszélgetést. Ott álltak a nagykendővel meg a redengóttal, és olyan arccal hallgatták a francia beszélgetést – amelyből egy szót sem értettek -, mintha értenék, csak nem akarnák mutatni. A hercegné, mint mindig, mosolyogva beszélt és nevetve hallgatta, mit mond a herceg.208
208Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.
– Nagyon örülök, hogy nem mentem el a követhez – mondta Hippolyte herceg. – Unalmas lett volna… Ez az estély meg gyönyörű, ugye, gyönyörű?209
209— Я очень рад, что не поехал к посланнику, — говорил князь Ипполит: — скука… Прекрасный вечер, не правда ли, прекрасный?
– Azt mondják, nagyon szép lesz a bál! – felelte a hercegné és felbiggyesztette pihés ajkát. – Minden nagyvilági szép nő ott lesz.210
210— Говорят, что бал будет очень хорош, — отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. — Все красивые женщины общества будут там.
– Nem mind, mert ön nem lesz ott; nem mind – mondta Hippolyte herceg és boldogan felnevetett. Kikapta a nagykendőt a lakáj kezéből – egy kissé meg is lökte – és ráadta a hercegnére.211
211— Не все, потому что вас там не будет; не все, — сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню.
Ügyetlenségből-e vagy szántszándékkal (senki se tudta volna megállapítani) sokáig nem vette le kezét – holott a nagykendő már ott volt a helyén – és mintegy átölelte a fiatalasszonyt.212
212От неловкости или умышленно (никто бы не мог разобрать этого) он долго не опускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.
A hercegné még mindig mosolygott ugyan, de kecsesen elhúzódott tőle, hátrafordult és férjére pillantott. Andrej herceg szeme be volt hunyva: annyira fáradtnak és álmosnak látszott.213
213Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты: так он казался усталым и сонным.
– Elkészült? – kérdezte feleségétől, de nem tekintett rá.214
214— Вы готовы? — спросил он жену, обходя ее взглядом.
Hippolyte herceg gyorsan felöltötte redengótját – az új divat szerint sarkáig ért – és bele-belegabalyodva futott a tornácra a hercegné után, akit a lakáj már felsegített a hintóba.215
215Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.
– Princesse, au revoir! – kiáltotta s hol a nyelve, hol a lába botlott egyet.216
216— Рrincesse, au revoir, — кричал он, путаясь языком так же, как и ногами.
A hercegné felfogta ruháját és leült a hintó sötétjében; férje megigazította kardját. Hippolyte herceg, a szolgálatkészség ürügyén mindenkit csak zavart.217
217Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты; муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом прислуживания, мешал всем.
– Bocs-csánat, uram – szólt oda Andrej herceg oroszul, szárazon és barátságtalanul az előtte lábatlankodó Hippolyte hercegnek.218
218— Па-звольте, сударь, — сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.
– Már várlak, Pierre – mondta aztán; most már nyájasan és gyengéden csendült meg Andrej herceg hangja.219
219— Я тебя жду, Пьер, — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.
A fullajtár indított, és a hintó tovadübörgött. Hippolyte a tornácon állt, szaggatottan nevetett. Várta a vicomte-ot, mert megígérte neki, hogy hazaviszi.220
220Форейтор тронулся, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому.
– Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien – mondta a vicomte, amikor Hippolyte mellé ült a hintóba. – Mais très bien. – Megcsókolta ujjai hegyét. – Et tout-à-fait française.221
221— Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. — Mais très bien. — Он поцеловал кончики своих пальцев. — Et tout-à-fait française.
Hippolyte prüszkölve felnevetett.222
222Ипполит, фыркнув, засмеялся.
– Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent – folytatta a vicomte. – Je plains le pauvre mari, ce petit officier, qui se donne des airs de prince régnant.223
223— Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent, — продолжал виконт. — Je plains le pauvre Mariei, ce petit officier, qui se donne des airs de prince régnant..
Hippolyte-ból ismét kitört a prüszkölő kacaj.224
224Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:
– Et vous disez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s’y prendre.225
225— Et vous disiez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre.
Pierre előbb ért haza; bement Andrej herceg dolgozószobájába, és szokása szerint mindjárt, otthonosan lefeküdt a díványra, levette a polcról az első könyvet, amely a kezébe akadt (Caesar Feljegyzéseit) és félkönyökre támaszkodva, a közepén olvasni kezdte.226
226Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать ее из середины.
– Mit csináltál m-lle Schererrel? Most egészen belebetegszik – mondta Andrej herceg, amikor belépett a szobába, és megdörzsölte kicsiny, fehér kezét.227
227— Что ты сделал с m-lle Шерер? Она теперь совсем заболеет, — сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие, белые ручки.
Pierre egész testével megfordult, úgyhogy megreccsent alatta a dívány; Andrej herceg felé fordította felélénkült arcát, elmosolyodott és legyintett.228
228Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.
– Az az abbé nagyon érdekes ember, csak nem jól képzeli el a dolgot… Véleményem szerint lehetséges az örök béke, de nem tudom, hogy is fejezzem ki… De nem a politikai egyensúly útján.229
229— Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело… По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать… Но только не политическим равновесием…
Andrej herceget szemmel láthatóan nem érdekelték az ilyen elvont beszédtémák.230
230Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.
– Nem szabad mindenütt mindent kimondani, amit csak gondolsz, mon cher. Nos, végül is mit határoztál: lovastestőr leszel-e, vagy diplomata? – kérdezte Andrej herceg pillanatnyi hallgatás után.231
231— Нельзя, mon cher, везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? — спросил князь Андрей после минутного молчания.
Pierre felült a díványon és maga alá húzta lábát.232
232Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.
– Képzelje, még mindig nem tudom. Nem tetszik nekem sem ez, sem az.233
233— Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.
– De valamit mégis csak választanod kell. Apád már várja.234
234— Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.
Pierre-t tízéves korában külföldre küldték nevelőjével, egy abbéval. Húszéves koráig külföldön tartózkodott. Amikor visszatért Moszkvába, apja elbocsátotta az abbét és azt mondta a fiatalembernek: „Most utazz Pétervárra, nézz szét és válassz foglalkozást. Én mindenbe beleegyezem. Itt egy ajánló levél. Vaszilij hercegnek szól. Tessék: pénzt is adok. Írj mindenről, én mindenben segítelek.” Pierre már harmadik hónapja egyebet se csinált, mint próbált pályát választani. Erről a pályaválasztásról beszélt most Andrej herceg. Pierre megtörölte homlokát.235
235Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: "Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помога". Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.
– Biztosan szabadkőműves – mondta. Az abbéra gondolt, akivel az estélyen találkozott.236
236— Но он масон должен быть, — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.
– Ez mind csak ábránd – szakította félbe Andrej herceg – beszéljünk inkább a lényegről. Voltál már a lovastestőrségnél?…237
237— Все это бредни, — остановил его опять князь Андрей, — поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?…
– Nem, nem voltam, de eszembe jutott valami. Azt szeretném elmondani. Most háború folyik Napóleon ellen. Ha ez a háború a szabadságért folynék, akkor megérteném, akkor én lennék az első, aki katonai szolgálatba lép; de Angliát meg Ausztriát támogatni a világ legnagyobb embere ellen… ez nem volna helyes…238
238— Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо…
Andrej herceg csak vállat vont Pierre gyerekes szavainak hallatára. Úgy tett, mintha ilyen ostobaságokra nem is lehetne válaszolni. És e naiv kérdésre nehéz is lett volna másképp felelni, mint ahogy Andrej herceg felelt.239
239Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.
– Ha mindenki csak a meggyőződése alapján harcolna, nem lenne háború – mondta.240
240— Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, — сказал он.
– Az lenne a szép – mondta Pierre.241
241— Это-то и было бы прекрасно, — сказал Пьер.
Andrej herceg elnevette magát.242
242Князь Андрей усмехнулся.
– Nagyon is lehetséges, hogy az lenne a szép, csakhogy ez nem válik valóra soha…243
243— Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…
– Hát miért megy ön a háborúba? – kérdezte Pierre.244
244— Ну, для чего вы идете на войну? — спросил Пьер.
– Magam sem tudom. Kell. Azonkívül azért megyek, mert… – szünetet tartott. – Mert ez az élet, amelyet itt élek, nem nekem való.245
245— Для чего? я не знаю. Так надо. Кроме того я иду… — Oн остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!
6246
246VII.
A szomszéd szobából női ruha suhogása hallatszott. Andrej herceg felrezzent, mintha felocsúdnék, és arca ugyanolyan kifejezést öltött, akár Anna Pavlovna szalonjában. Pierre lebocsátotta lábát a díványról. A hercegné jött be. Most más, házi ruha volt rajta, de ugyanolyan csinos és friss. Andrej herceg felállt, és udvariasan eléje tolt egy karosszéket.247
247В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.
– Gyakran gondolkozom azon, hogy miért nem ment férjhez Annette? – szólalt meg franciául, mint mindig, és gyorsan, szinte kapkodva, leült a karosszékre. – Milyen ostobák önök, messieurs, valamennyien, hogy nem vették feleségül. Bocsássanak meg, de önök egyáltalán nem értenek a nőkhöz. Hogy szeret ön vitatkozni, mszjő Pierre!248
248— Отчего, я часто думаю, — заговорила она, как всегда, по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, — отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер.
– Én még a férjével is örökké vitatkozom: nem értem, miért akar háborúba menni – fordult Pierre a hercegnéhez teljesen fesztelenül (ami ritkán esik meg fiatal férfi és fiatal nő érintkezése során).249
249— Я и с мужем вашим все спорю; не понимаю, зачем он хочет итти на войну, — сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.
A hercegné összerezzent. Látszott, hogy Pierre szavai elevenébe vágnak.250
250Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.
– Én is azt mondom! – szólt. – És nem értem, egyáltalán nem értem, miért nem tudnak meglenni a férfiak háború nélkül. Miért nem akarunk mi, nők semmit, amire nincs szükségünk? Nos, legyen bíró közöttünk. Egyre azt hajtogatom neki: most segédtiszt itt a nagybácsim mellett, ez a legragyogóbb tisztség. Ismeri, nagyrabecsüli mindenki! A minap hallottam Aprakszinéknál, amint egy hölgy azt kérdezi: „C’est ça le fameux prince André?” Ma parole d’honneur! – Felnevetett. – Szívesen fogadják mindenütt. Nagyon könnyen lehet még szárnysegéd is. Tudja, az uralkodó a múltkor nagyon kegyesen beszélgetett vele. Annette-tel már mondtuk is, hogy ezt nagyon könnyű volna elintézni. Mit szól hozzá?251
251— Ах, вот я то же говорю! — сказала она. — Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьею. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На-днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: "c'est ça le fameux prince André?" Ma parole d'honneur! — Она засмеялась. — Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?
Pierre Andrej hercegre nézett, és észrevette, hogy ez a társalgás nem tetszik barátjának. Nem felelt.252
252Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.
– Mikor indul? – kérdezte.253
253— Когда вы едете? — спросил он.
– Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m’en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler – szólt a hercegné ugyanolyan negédes-tréfás hangon, ahogyan Hippolyte-tal beszélt a szalonban. Ez a hang azonban sehogy sem illett e családi körhöz, ahol Pierre szinte családtagnak számított. – Ma, amikor eszembe jutott, hogy meg kell szakítanom ezeket a kedves kapcsolatokat… És aztán, tudod, André? – Jelentőségteljes pillantást vetett az urára. – J’ai peur, j’ai peur! – suttogta, és végigborzongott a háta.254
254— Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler, — заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. — Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, André? — Она значительно мигнула мужу. — J'ai peur, j'ai peur! — прошептала она, содрогаясь спиною.
Férje olyan arccal tekintett rá, mintha meglepetéssel venné észre, hogy rajta és Pierre-en kívül még valaki más is van a szobában; hidegen, de mégis udvariasan fordult feleségéhez.255
255Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; и он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:
– Mitől félsz, Liza? – kérdezte. – Nem fér a fejembe.256
256— Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, — сказал он.
– Lám, milyen önző minden férfi; mind önző, mind! A saját szeszélyei kedvéért, az isten tudja miért, magamra hagy, és eldug egy kis faluba.257
257— Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.
– Ne felejtsd el, apáddal és húgoddal leszel – jegyezte meg halkan Andrej herceg.258
258— С отцом и сестрой, не забудь, — тихо сказал князь Андрей.
– Mégis egyedül leszek. Nem lesznek ott az én barátaim… és azt akarja, hogy ne féljek.259
259— Все равно одна, без моих друзей… И хочет, чтобы я не боялась.
Zsémbes hangon beszélt, ajka felbiggyedt, és ez nem valami vidám, sőt inkább vad kifejezést adott arcának: olyan volt, mint egy mókus. Elhallgatott, mintha illetlennek tartaná, hogy terhességéről beszéljen Pierre előtt, holott – éppen ez volt a dolog lényege.260
260Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.
– Nem fér a fejembe, de quoi vous avez peur – mondta lassan Andrej herceg és egy pillanatra se vette le szemét feleségéről.261
261— Все-таки я не понял, de quoi vous avez peur, — медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.
A hercegné elpirult és csüggedten legyintett.262
262Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.
– Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé.263
263— Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé …
– Az orvosod azt parancsolta, hogy korán feküdj le – mondta Andrej herceg. – Menj aludni.264
264— Твой доктор велит тебе раньше ложиться, — сказал князь Андрей. — Ты бы шла спать.
A hercegné nem szólt semmit, de pihés kis ajka megremegett. Andrej herceg felállt, vállat vont és fel-alá járkált a szobában.265
265Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.
Pierre meglepetten és naivan nézett szemüvegén át hol barátjára, hol a hercegnére és fészkelődni kezdett, mintha ő is fel akarna állni, de megint meggondolta magát.266
266Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.
– Mit bánom én, hogy itt van mszjő Pierre – szólt hirtelen a kis hercegné, és szép arcocskája hirtelen sírós fintorba nyúlt. – Már rég meg akartam kérdezni tőled, André: miért változtál meg ennyire? Mit vétettem én? Bevonulsz a hadsereghez, nem sajnálsz itt hagyni engemet. Miért?267
267— Что мне за дело, что тут мсье Пьер, — вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. — Я тебе давно хотела сказать, André: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?
– Lise! – Andrej herceg csak ennyit mondott, de ebben az egy szóban volt kérés is, fenyegetés is, és ami a legfontosabb: benne volt az a meggyőződés, hogy a hercegné megbánja előbbi szavait; de a fiatalasszony sietve így folytatta:268
268— Lise! — только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:
– Úgy bánsz velem, mint valami beteggel vagy kisgyermekkel. Látok én mindent. Nem ilyen voltál te egy félévvel ezelőtt.269
269— Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?
– Lise! Hagyja abba, kérem – mondta Andrej herceg még kifejezőbben.270
270— Lise, я прошу вас перестать, — сказал князь Андрей еще выразительнее.
Pierre mind jobban izgalomba jött e szóváltás alatt; felállt és odament a hercegnéhez. Látni való volt, nem bírja nézni, ha valaki könnyezik, és már-már ő is sírva fakadt.271
271Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.
– Nyugodjék meg, hercegné. Ön csak úgy gondolja, mert… biztosítom önt, én magam is tapasztaltam… miért… mert… Bocsásson meg… Én itt felesleges vagyok… Csillapodjék… Isten vele…272
272— Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…
A herceg megfogta a karját, és megállította.273
273Князь Андрей остановил его за руку.
– Várj, Pierre. A hercegné lesz olyan jó, és nem foszt meg engem attól az élvezettől, hogy veled töltsem az estét.274
274— Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.
– Most is csak önmagával törődik – mondta a hercegné és nem tudta visszafojtani haragos könnyeit.275
275— Нет, он только о себе думает, — проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.
– Lise – szólt szárazon Andrej herceg, és magasra kanyarította hangját, ami azt mutatta, hogy kifogyott a türelemből.276
276— Lise, — сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.
A hercegné szép arcocskájának haragos, mókus-szerű kifejezését hirtelen a félelem részvétet keltő és vonzó kifejezése váltotta fel. Gyönyörű szemecskéjével férjére sandított, arcán pedig félénkség és bűnbánat tükröződött; olyan volt, mint a kutya, ha gyorsan, de gyengén csóválja leeresztett farkát.277
277Вдруг сердитое-беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
– Mon dieu, mon dieu! – mondta a hercegné, egyik kezével felfogta redős ruháját, odament férjéhez, és homlokon csókolta.278
278— Mon Dieu, mon Dieu! — проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
– Bon soir, Lise – szólt Andrej herceg. Felállt, és udvariasan kezet csókolt feleségének, mint egy idegen nőnek.279
279— Bonsoir, Lise, — сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.
#280
280VIII.
A két jóbarát hallgatott. Egyikük sem szólalt meg. Pierre Andrej hercegre pillantgatott, Andrej herceg pedig a homlokát törölgette kicsiny kezével.281
281Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою рукой.
– Menjünk vacsorázni – mondta sóhajtva. Felállt, és az ajtó felé indult.282
282— Пойдем ужинать, — сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.
Bementek az újonnan, gyönyörűen, gazdagon berendezett ebédlőbe. Az asztalkendőktől kezdve az ezüst étszerekig, a fajánsz és kristály edényekig mindenen rajta volt az újnak az a sajátos bélyege, amely a fiatal házasok háztartását jellemzi. A vacsora közepén Andrej herceg az asztalra könyökölt és – mint akinek már régóta a begyében van valami, de csak most, hirtelen határozta el, hogy kiönti szívét, az ideges ingerültség olyan kifejezésével, amilyet Pierre még sohasem látott barátjának arcán – beszélni kezdett.283
283Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:
– Soha, soha se nősülj meg, barátom. Csak ezt tanácsolhatom: ne nősülj meg, amíg azt nem mondhatod magadnak, hogy megtettél mindent, amit megtehettél; ne nősülj meg, csak ha már nem szereted többé azt a nőt, akit választottál; csak ha már úgy ismered, mint a tenyeredet; máskülönben kegyetlenül és jóvátehetetlenül megjárod. Öreg korodban nősülj meg, amikor már nem vagy való semmire… Máskülönben kárát vallod mindannak, ami benned jó és magasztos: kicsinyességekben vész el! Igen, igen, igen! Ne nézz rám olyan megdöbbenten. Ha vársz majd magadtól valamit, lépten-nyomon azt tapasztalod, hogy számodra mindennek vége, minden zárva előtted, csak a szalon nem, ahol egy kalap alá vesznek az udvari lakájjal meg a félkegyelművel… Úgy bizony!…284
284— Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда негодным… А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!…
Kemény mozdulattal legyintett.285
285Он энергически махнул рукой.
Pierre levette szemüvegét. Egészen megváltozott az arca: még több jóságot fejezett ki. Meghökkenve nézett barátjára.286
286Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.
– Az én feleségem gyönyörű asszony – folytatta Andrej herceg. – Azok közé a ritka asszonyok közé tartozik, akiknek a becsülete felől nyugodt lehet az ember; de istenem, mennyiért nem adnám most, ha nőtlen lehetnék! Ezt neked mondom először, és csak neked, mert téged szeretlek.287
287— Моя жена, — продолжал князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.
Andrej herceg most még kevésbé hasonlított ahhoz a Bolkonszkijhoz, aki elterpeszkedve ült Anna Pavlovna karosszékeiben, és hunyorogva, foghegyről, francia mondatokat dünnyögött. Közönyös arcán most minden izom ideges élénkséggel remegett; szeme, amelyben az előbb még alig pislákolt az élet tüze, most sugárzóan, fényesen ragyogott. Látni lehetett, hogy minél ernyedtebbnek mutatkozik általában, annál energikusabb a felindultság pillanataiban.288
288Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который развалившись сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.
– Nem érted, miért mondom – folytatta. – Pedig benne van egész életem története. Bonapartét meg a karrierjét emlegeted – mondta, noha Pierre egy szóval sem említette Bonapartét. – Bonapartét emlegeted; de Bonaparte szabad volt, amikor dolgozott, amikor lépésről lépésre haladt célja felé. Csakis a céljával törődött, semmi mással. És el is érte. De ha az asszonnyal kötöd össze a sorsod – elveszted minden szabadságodat és olyan leszel, akár a kalodába zárt rab. És mindaz a remény, erő, amely benned van, csak nyom, gyötör és bűnbánatra gerjeszt. Szalonok, pletykák, bálok, hiúság és egyéb hitványságok olyan varázskört húztak körém, amelyből nem tudok kimenekülni. Most háborúba megyek, a legnagyobb háborúba, amely csak lezajlott valaha – és nem tudok semmit, nem vagyok alkalmas semmire. Je suis très aimable et très caustique – folytatta Andrej herceg – és Anna Pavlovnánál szívesen hallgatják, amit mondok. És ez az ostoba társaság, amely nélkül nem élhet a feleségem, és ezek a nők… Ha tudnád, hogy milyenek toutes les femmes distinguée és általában a nők! Igaza van apámnak. Önzés, hiúság, bárgyúság és hitványság minden tekintetben – ezek a nők, ha igazi mivoltukban mutatkoznak meg. Ha az ember nagyvilági társaságban látja őket, azt hiszi, van bennük valami, de nincsen semmi, semmi, semmi! Mondom, ne nősülj meg, kedves barátom, ne nősülj meg – fejezte be Andrej herceg.289
289— Ты не понимаешь, отчего я это говорю, — продолжал он. — Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, — сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. — Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, — и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной — и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И все, что есть в тебе надежд и сил, все только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable et très caustique, — продолжал князь Андрей, — и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguées и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем — вот женщины, когда показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей.
– Nevetséges, hogy ön önmagát tehetségtelennek, az életét meg elrontott életnek tartja. Hiszen még minden előtte áll, minden. És ön…290
290— Мне смешно, — сказал Пьер, — что вы себя, вы себя считаете неспособным, свою жизнь — испорченною жизнью. У вас все, все впереди. И вы…
Nem mondta ki, hogy ön micsoda, de már a hangjából is kitetszett, milyen nagyra becsüli barátját, és milyen fényes jövőt szán neki.291
291Он не сказал, что вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.
„Hogy beszélhet így?” – gondolta Pierre. Pierre épp azért tartotta a tökéletesség mintaképének Andrej herceget, mert benne a legmagasabb fokon egyesült minden olyan tulajdonság, amely Pierre-ből hiányzott, és amelyet az akaraterő fogalmával lehetett volna kifejezni a legtalálóbban. Pierre-t mindig csodálatba ejtette Andrej hercegnek az a képessége, hogy nyugodtan tudott érintkezni mindenfajta emberrel; csodálatba ejtette rendkívüli emlékezőtehetsége és olvasottsága (Andrej herceg mindent olvasott, mindent tudott, mindenről volt fogalma), de leginkább munkabírása és tanulékonysága. Gyakran meglepte, hogy Andrejből hiányzik az ábrándozó filozofálás képessége (amire Pierre-nek különös hajlama volt), de ezt sem fogyatékosságnak, hanem erőnek tekintette.292
292"Как он может это говорить!" думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием — силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.
A legjobb, legbarátibb, legközvetlenebb kapcsolatokban is szükség van a hízelgésre és a dicséretre, amint a keréknek szüksége van a kocsikenőcsre, hogy jól forogjon.293
293В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.
– Je suis un homme fini – mondta Andrej herceg. – Énrólam már ne is beszéljünk. Inkább terólad – folytatta, aztán elhallgatott és mosolygott vigasztaló gondolatain.294
294— Je suis un homme fini, — сказал князь Андрей. — Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, — сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям.
Mosolya abban a pillanatban visszatükröződött Pierre arcán.295
295Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.
– Hát mit lehet beszélni énrólam? – kérdezte Pierre és gondtalan, vidám mosolyra húzta száját. – Mi vagyok én? Je suis un batard! – És hirtelen bíborvörös lett. Látszott: mindig nagy erőfeszítésébe kerül, hogy kimondja ezt a szót. – Sans nom, sans fortune… Igaz ugyan… – De nem mondta meg, mi igaz ugyan. – Egyelőre szabad vagyok és jól érzem magam. Csak azt nem tudom, mihez is kezdjek. Szerettem volna tanácsot kérni öntől.296
296— А обо мне что говорить? — сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. — Что я такое? Je suis un bâtard — И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. — Sans nom, sans fortune… И что ж, право… — Но он не сказал, что право. — Я cвободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.
Andrej herceg nyájasan nézett rá. De ebben a kedves, barátságos pillantásban is visszatükröződött felsőbbségének tudta.297
297Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.
– Nagyon szeretlek, kivált azért, mert te vagy az egyetlen húsból-vérből való ember ebben az egész nagyvilági társaságban. Jó neked. Azt választod, amit akarsz. Mindegy. Mindenütt szívesen fogadnak, de mondok egyet: ne járj többet ahhoz a Kuraginhoz, hagyd abba ezt az életet. Annyira nem illik hozzád ez az örökös tivornya, ez a huszártempó, meg az egész…298
298— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и все…
– Que voulez-vous, mon cher – mondta Pierre és vállat vont – les femmes, mon cher, les femmes!299
299— Que voulez-vous, mon cher, — сказал Пьер, пожимая плечами, — les femmes, mon cher, les femmes!
– Nem értem – felelte Andrej. – Les femmes comme il faut. ez más; de Kuragin női, les femmes et le vin, nem értem!300
300— Не понимаю, — отвечал Андрей. — Les femmes comme il faut, это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin, не понимаю!
Pierre Vaszilij Kuragin hercegnél lakott és osztozott Kuragin fiának, Anatole-nak kicsapongó életében. Ez volt az az Anatole, akit Andrej herceg húgával akartak összeházasítani, hogy megjavítsák.301
301Пьер жил y князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.
– Tudja, mit mondok?! – szólt Pierre, mintha váratlanul valami szerencsés ötlete támadt volna. – Már magam is gondolkoztam rajta. Komolyan. Ha így élek tovább, nem tudok se jól megfontolni, se határozni semmit. Fáj a fejem, nincsen pénzem. Ma is hívott Kuragin, de nem megyek.302
302— Знаете что, — сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, — серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.
– Becsületszavadra nem jársz oda többet?303
303— Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?
– Becsületszavamra!304
304— Честное слово!
#305
305IX.
Már éjjel két órára járt, amikor Pierre távozott barátjától. Júniusi, pétervári fehér éjszaka volt. Pierre bérkocsiba ült, hogy hazahajtasson. De minél közelebb ért lakásához, annál inkább érezte, hogy lehetetlen elaludni ilyen éjszakán, amely inkább alkonyathoz, vagy virradathoz hasonlít. A néptelen utcákon messzire el lehetett látni. Útközben eszébe jutott, hogy Anatole Kuraginnál ma este biztosan összegyűlt a megszokott kártyás társaság; meg hogy a játékot rendszerint tivornya követi, az pedig Pierre kedvenc szórakozásával fejeződik be.306
306Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел oт своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.
„Jó volna elmenni Kuraginhoz” – gondolta.307
307"Хорошо бы было поехать к Курагину", подумал он.
De mindjárt eszébe jutott: becsületszavát adta Andrej hercegnek, hogy sose megy többé Kuraginhoz.308
308Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.
De – miként az úgynevezett ingatag emberekkel történni szokott – szenvedélyesen megkívánta, hogy megkóstolja még egyszer ezt az oly jól ismert kicsapongó életet; elhatározta: odahajtat. És azonnal eszébe jutott az is, hogy adott szava semmit sem ér, mert mielőtt Andrej hercegnek szavát adta volna, már Anatole-nak is szavát adta, hogy ott lesz. Azt gondolta: ez a becsületszó csak amolyan konvencionális dolog, amelynek semmilyen meghatározott értelme sincs, kivált ha meggondoljuk, hogy talán már holnap meghal az ember, vagy történik valami rendkívüli, ami aztán már nem lesz se becsületes, se becstelen. Effajta meggondolások, amelyek visszájára fordították minden elhatározását és szándékát, gyakran felötlöttek Pierre-ben. El is hajtatott Kuraginhoz.309
309Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину.
Amikor a lovastestőrségi laktanyák szomszédságában emelkedő nagy ház feljárójához ért, ahol Anatole lakott, felment a kivilágított előcsarnokba, felhaladt a lépcsőn, majd belépett a nyitott ajtón. Az előszobában nem volt senki; ott csak köpenyek, sárcipők és üres palackok hányódtak; borszag érzett, távoli beszélgetés és kiabálás hallatszott.310
310Подъехав к крыльцу большого дома у конно-гвардейских казарм, в которых жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.
A játék és a vacsora már véget ért, de a vendégek még nem széledtek széjjel. Pierre levetette köpenyét és bement az első szobába, ahol még ott voltak a vacsora maradványai, és egy lakáj, abban a hiszemben, hogy senki se látja, suttyomban egymás után hajtotta fel a poharakban maradt bort. A harmadik szobából hancúrozás, hahota, ismerős kiáltások és medvedörmögés hallatszott.311
311Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышались возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя.
Nyolc fiatalember gondterhelten tolongott egy nyitott ablaknál. Hárman egy fiatal medvével csintalankodtak, amelyet egyikük láncon húzgált ide-oda, és ijesztette vele a másikat.312
312Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.
– Százat teszek Stevensre – kiáltotta az egyik.313
313— Держу за Стивенса сто! — кричал один.
– Vigyázz, megjárod! – rikkantotta a másik.314
314— Смотри не поддерживать! — кричал другой.
– Én Dolohovra fogadok! – kiáltotta a harmadik. – Vágd el, Kuragin!315
315— Я за Долохова! — кричал третий. — Разними, Курагин.
– No, hagyjátok a Miskát; itt fogadnak!316
316— Ну, бросьте Мишку, тут пари.
– De egyszuszra ám, különben vesztesz – kurjantotta a negyedik.317
317— Одним духом, иначе проиграно, — кричал четвертый.
– Jakov! Egy üveg rumot, Jakov! – kiáltotta maga a házigazda, egy magas, szép férfi, aki a csoport közepén állt egy szál vékony ingben, amely nyitva volt a melle közepén. – Várjunk, uraim! Itt van Petrusa, az én kedves barátom – fordult Pierre-hez.318
318— Яков, давай бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. — Стойте, господа. Вот он Петруша, милый друг, — обратился он к Пьеру.
– Gyere ide, vágd el a fogadást! – kiáltotta egy derűs, kékszemű, alacsony férfi az ablak mellől. Józan csengésű hangja különösen meglepően hatott e részeg hangok zagyvalékában. Dolohov volt, egy Szemjonovszkij-ezredbeli tiszt, a híres kártyás és párbajhős, aki Anatole-lal lakott. Pierre mosolygott és vidáman körülnézett.319
319Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна: "Иди сюда — разойми пари!" Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретер, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.
– Egy szót sem értek. Miről van szó? – kérdezte.320
320— Ничего не понимаю. В чем дело?
– Várjunk! Józan! Palackot ide! – mondta Anatole, felvett az asztalról egy poharat és odament Pierre-hez.321
321— Стойте, он не пьян. Дай бутылку, — сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.
– Mindenekelőtt igyál!322
322— Прежде всего пей.
Pierre egyik poharat a másik után hajtotta fel, rá-rásandított az ittas vendégekre, akik megint az ablaknál tolongtak és az ő beszélgetésükre füleltek. Anatole bort töltött neki és elmondta, hogy Dolohov fogadott Stevens-szel – egy angol tengerésszel, aki itt tartózkodik -, a második emelet egyik ablakában ülve megiszik egy palack rumot úgy, hogy közben kilógatja a lábát.323
323Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.
– No, idd ki hát! – szólt Anatole és odanyújtotta Pierre-nek az utolsó poharat – máskülönben nem engedlek oda.324
324— Ну, пей же всю! — сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, — а то не пущу!
– Nem, nem kell! – szabadkozott Pierre, félretolta Anatole-t és odament az ablakhoz.325
325— Нет, не хочу, — сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.
– Dolohov az angol kezét fogta és tisztán, érthetően elismételte a fogadás feltételeit, főképpen Anatole-hoz és Pierre-hez intézte szavait.326
326Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.
Dolohov középtermetű, világos kékszemű, göndörhajú férfi volt. Vagy huszonöt éves lehetett. Mint a gyalogsági tisztek általában, ő sem viselt bajuszt, ígyhát teljesen látható volt arcának legmeglepőbb jellegzetessége: a szája. E száj vonalai rendkívül finoman íveltek. Felső ajka középütt energikusan nyúlt le az alsóra, mint egy hegyes penge; szájának mind a két szögletében állandóan mintha egy-egy külön mosoly bujkált volna. Mindez – kivált mert kemény, szilaj és okos nézéssel párosult – olyan hatást tett, hogy okvetlenül észre kellett venni ezt az arcot. Dolohov nem volt gazdag, és nem voltak összeköttetései. Mégis együtt lakott Anatole-lal és bár Kuragin tízezreket költött, Dolohovnak sikerült olyan színben feltüntetnie magát, hogy minden ismerősük többre becsülte őt, mint Anatole-t, sőt maga Kuragin is többre tartotta önmagánál. Dolohov mindenféle hazárdjátékban részt vett, és csaknem mindig nyert. Bármennyit ivott is, mindig tiszta maradt a feje. Az idő tájt Kuragin is, Dolohov is nagy hírességnek számított a pétervári korhelyek és csínytevők világában.327
327Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно-тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.
Odavitték a palack rumot; az ablakkeretet, amely gátolta Dolohovot, hogy kiüljön a lejtős külső párkányra, két lakáj is feszegette; szemmel láthatóan siettek, mert megszeppentek a körülöttük tolongó urak biztatásától és kiabálásától.328
328Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.
Anatole diadalmas arccal az ablakhoz ment. Kedve kerekedett, hogy kitörjön valamit. Félretolta a két inast és megrántotta a rámát. De a keret nem engedett. Erre bezúzta az ablakot.329
329Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.
– No, te vasgyúró! – fordult Pierre-hez.330
330— Ну-ка ты, силач, — обратился он к Пьеру.
Pierre megragadta az ablak keresztfáját, megrántotta, és a tölgyfakeret nagy recsegéssel törött el vagy fordult ki helyéből.331
331Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском выворотип дубовую раму.
– Az egészet, mert még azt hiszik, hogy fogódzom – mondta Dolohov.332
332— Всю вон, а то подумают, что я держусь, — сказал Долохов.
– Hetvenkedik az angol… mi?… Jó lesz már? – kérdezte Anatole.333
333— Англичанин хвастает… а?… хорошо?… — говорил Анатоль.
– Jó – felelte Pierre, és Dolohovra nézett. Dolohov fogta a palack rumot, odament az ablakhoz, ahonnan az ég, meg a rajta egybeolvadó reggeli és esti szürkület világa látszott.334
334— Хорошо, — сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.
Dolohov felugrott az ablakba. Kezében a palack rum.335
335Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно. "Слушать!"
– Ide hallgassatok! – kiáltotta, mikor már a párkányon állt, és a szoba felé fordult. Mindnyájan elhallgattak.336
336крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.
– Tartom a fogadást (franciául beszélt, hogy megértse az angol, pedig nem valami jól beszélt ezen a nyelven). – Tartom az ötven imperiálosxvi fogadást. Nem akarja felemelni százra? – fordult az angolhoz.337
337— Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? — прибавил он, обращаясь к англичанину.
– Nem. Maradjon ötven – mondta az angol.338
338— Нет, пятьдесят, — сказал англичанин.
– Jó, maradjon ötven imperiál. Tehát: egy hajtásra kiiszom az egész palack rumot, közben itt ülök az ablakban, itt ezen a helyen (lehajolt és az ablakon kívül húzódó, lejtős falpárkányra mutatott) és nem fogódzom semmibe… Rendben van?…339
339— Хорошо, на пятьдесят империалов, — что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном) и не держась ни за что… Так?…
– Nagyon helyes – szólt az angol.340
340— Очень хорошо, — сказал англичанин.
Anatole az angolhoz fordult, megfogta frakkjának gombját, felülről lefelé nézett rá (az angol alacsony volt) és angolul ismételni kezdte a fogadás feltételeit.341
341Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски повторять ему условия пари.
– Megálljunk! – kiáltotta Dolohov, és a palackkal megkopogtatta az ablakot, hogy magára irányítsa a figyelmet. – Várj, Kuragin! Ide hallgassatok. Száz imperiált fizetek annak, aki utánam csinálja. Értitek?342
342— Постой! — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. — Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?
Az angol bólintott, de sehogy se lehetett kitalálni: hajlandó-e vállalni az új fogadást vagy sem. Anatole nem eresztette el az angolt, és – noha Stevens egyre bólogatott annak jeléül, hogy mindent megértett – angolra fordította Dolohov szavait. Egy sovány, fiatal legény, egy testőr-huszár, aki minden pénzét elvesztette az este, felmászott az ablakba, kihajolt és lenézett.343
343Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина и, несмотря на то что тот, кивая, давал знать что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.
– Juj!… Juj!… Juj!… – kiáltott fel, amikor a kikövezett gyalogjáróra tekintett.344
344— У!… у!… у!… — проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.
– Vigyázz! – kiáltotta Dolohov és elrántotta az ablaktól a tisztet; a legényke megbotlott tulajdon sarkantyújában, és ügyetlenül visszaugrott a szoba belsejébe.345
345— Смирно! — закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.
Dolohov az ablakpárkányra tette a palackot, hogy kényelmesen elérje, aztán óvatosan és lassan felmászott az ablakba. Lebocsátotta lábát; egyik kezét az ablak egyik szélének, másikat a másiknak feszítette, próbálgatta, hogy esik biztosabb ülés, leengedte a kezét, jobbra moccant, balra moccant, aztán felvette a palackot. Anatole odavitt két gyertyát és az ablakpárkányra tette őket, hogy egészen világos legyen. Dolohov fehéringes háta és göndör feje mind a két oldalról meg volt világítva. Valamennyien az ablaknál tolongtak. Az angol állt elöl. Pierre csak mosolygott, nem szólt semmit. Az egyik jelenlevő, a legidősebb, ijedt és haragos arccal hirtelen előrefurakodott, és ingénél fogva meg akarta ragadni Dolohovot.346
346Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и расперевшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, опустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.
– Ez ostobaság, uraim! Agyonzúzza magát – mondta ez a józanabb férfi.347
347— Господа, это глупости; он убьется до смерти, — сказал этот более благоразумный человек.
Anatole visszatartotta.348
348Анатоль остановил его:
– Ne nyúlj hozzá. Ha megijeszted, csakugyan agyonzúzza magát. Nos? Akkor mi lesz?… Mi?…349
349— Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?… Что тогда?… А?…
Dolohov megfordult, megint az ablak szélének feszítette kezét és igyekezett biztonságosabban elhelyezkedni.350
350Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками.
– Ha még egyszer ide tolakszik valaki, azonnal leeresztem innen. Nohát! – mondta. Csaknem összeszorított, vékony ajkán fukarul eregette ki a szavakat.351
351— Ежели кто ко мне еще будет соваться, — сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, — я того сейчас спущу вот сюда. Ну!…
Amikor azt mondta: „nohát!”, visszafordult, leengedte kezét, felvette a palackot, ajkához emelte, fejét hátravetette, szabad kezét fellendítette, hogy tartsa az egyensúlyt. Az egyik inas, aki hozzálátott, hogy felszedje az üvegcserepeket, görnyedt testtartásban megmerevedett, és le sem vette tekintetét az ablakról meg Dolohov hátáról. Anatole egyenesen állt, és tágra meresztette szemét. Az angol előrebiggyesztette ajkát és félre nézett. Az a férfi, aki vissza akarta tartani Dolohovot, a szoba szögletébe szaladt, a díványra feküdt és a fal felé fordult. Pierre eltakarta arcát, amelyen rajta maradt a bágyadt mosoly, mintha ottfelejtkezett volna, noha arca már iszonyatot és félelmet tükrözött. Mindnyájan hallgattak. Pierre levette kezét szeméről. Dolohov még mindig ugyanabban a helyzetben ült, csak a feje hajlott hátra, úgy, hogy a tarkóján göndörödő haj ingének gallérjához ért, keze meg mind feljebb és feljebb emelte a palackot és remegett a megerőltetéstől. A palack szemlátomást ürült és egyre feljebb emelkedett, ahogy Dolohov feje hátrahajlott. „Miért tart olyan sokáig?” – gondolta Pierre. Úgy rémlett: már több mint egy félóra is eltelt. Dolohov hirtelen hátrafelé mozdult, a keze pedig idegesen megremegett. Ez a remegés is elég volt ahhoz, hogy egész testét lejjebb csúsztassa a lejtős párkányon. Lejjebb is csúszott; az erőlködéstől pedig még jobban remegett a feje meg a keze. Az egyik kezét már felemelte, hogy megfogóddzék az ablakpárkányban, de megint leengedte. Pierre ismét eltakarta szemét és megfogadta magában, hogy nem is nyitja fel többé. Egyszerre csak úgy érezte, hogy mindenki megmozdul körülötte. Feltekintett: Dolohov az ablakpárkányon állt; arca sápadt volt, de vidám.352
352Сказав "ну"!, он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки: Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. "Что же это так долго?" подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.
– Üres!353
353— Пуста!
Odadobta a palackot az angolnak. Stevens ügyesen elkapta. Dolohov leugrott az ablakról. Erős rumszag áradt belőle.354
354Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.
– Nagyszerű! Legény a talpán! Ez aztán fogadás! Az ördög vigyen el benneteket! – kiabálták innen is, onnan is.355
355— Отлично! Молодцом! Вот так пари! Чорт вас возьми совсем! — кричали с разных сторон.
Az angol elővette tárcáját és leolvasta a pénzt. Dolohov összevonta szemöldökét és hallgatott. Pierre felugrott az ablakba.356
356Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.
– Uraim! Ki akar velem fogadni? Én is megcsinálom ugyanezt – kiáltotta váratlanul. – Sőt fogadásra sincs szükség. Ide nézzenek. Hozass egy palackot. Megteszem én!… Csak hozass.357
357Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, — вдруг крикнул он. — И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю… вели дать.
– Lássuk, lássuk! – mondta Dolohov mosolyogva.358
358— Пускай, пускай! — сказал Долохов, улыбаясь.
– Mi lelt? Megőrültél? Ki engedne oda téged? Hisz te még a lépcsőn is szédülsz! – szóltak rá többfelől is.359
359— Что ты? с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, — заговорили с разных сторон.
– Kiiszom én, csak adjatok egy palackot! – kiáltotta Pierre, erélyes, részeg kézmozdulattal rácsapott egy székre és felmászott az ablakba.360
360— Я выпью, давай бутылку рому! — закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.
Karon ragadták; de olyan erős volt, hogy messzire ellökte magától azt, aki hozzá közelített.361
361Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.
– Úgyse tudjátok lebeszélni – mondta Anatole. – Várjatok, én majd kifogok rajta. Ide hallgass, én fogadok veled, de csak holnap, most pedig menjünk el mindannyian N.-hez.362
362— Нет, его так не уломаешь ни за что, — говорил Анатоль, — постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.
– Menjünk – kiáltotta Pierre – menjünk!… De a Miskát is visszük!…363
363— Едем, — закричал Пьер, — едем!… И Мишку с собой берем…
Elkapta a medvét, átnyalábolta, felemelte és forogni kezdett vele végig az egyik szobában.364
364И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.
7365
365X.
Vaszilij herceg beváltotta ígéretét, amelyet Anna Pavlovna estélyén Drubeckaja hercegnének tett, aki közbenjárását kérte egyetlen fia, Borisz számára. Szólt az uralkodónak, és Boriszt – nem úgy, mint másokat – zászlósi rangban mindjárt át is helyezték a Szemjonovszkij-ezred gárdájához. De adjutánsnak vagy egyébnek mégsem nevezték ki Kutuzov mellé, bárhogy fáradozott és mesterkedett is Anna Mihajlovna. Anna Pavlovna fogadóestje után Anna Mihajlovna nemsokára visszautazott Moszkvába. Egyenest Rosztovékhoz, gazdag rokonaihoz ment; ott szokott megszállni, ha Moszkvában járt; gyermekkorától fogva ott nevelkedett, évek óta ott lakott imádott Borenykája is, akit nemrég léptettek elő hadseregzászlóssá, és máris gárdazászlóssá minősítették át. A gárda már augusztus tizedikén elindult Pétervárról, és Borisznak, aki a felszerelés végett Moszkvában maradt, a Radzivilovba vezető úton kellett hozzá csatlakoznia.366
366Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.
Rosztovéknál a két Natalja – anya és kisebbik leánya – nevenapját ünnepelték. Rosztova grófné Moszkva-szerte ismert, Povarszkaja utcai nagy háza előtt már reggel óta szünet nélkül váltották egymást a hosszú fogatok, amelyek a szerencsét kívánó látogatókat hozták-vitték. A grófné a szalonban ült idősebb, szép leányával és a vendégekkel, akik egymás kezébe adták a kilincset.367
367У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.
A grófné vagy negyvenöt éves, keleti típusú, sovány arcú asszony volt. Szemmel láthatóan megviselte a sok gyermek – számszerint tizenkettő. Mozdulatainak és beszédének gyöngeség okozta lassúsága tiszteletet keltő, tekintélyes külsőt adott neki. Anna Mihajlovna Drubeckaja hercegné otthonosan ott ült mellette, segített fogadni és szóval tartani a vendégeket. A fiatalok a hátsó szobákban voltak. Feleslegesnek tartották, hogy részt vegyenek a látogatók fogadásában. A vendégeket a gróf fogadta, és kísérte ki. Valamennyit meghívta ebédre.368
368Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.
– Nagyon, nagyon hálás vagyok, ma chère vagy mon cher – a legkisebb árnyalás nélkül ma chère-nek vagy mon cher-nek szólította mindet egytől egyig, a magasabb és alacsonyabb rangúakat egyaránt – köszönöm a magam és kedves ünnepeltjeink nevében. Csak aztán eljöjjön ebédre. Különben megsért, mon cher. Szívből kérem, ma chère, az egész család nevében. – Szóról szóra ezt mondta kivétel nélkül mindenkinek. Simára borotvált, vidám, telt arcán mindig ugyanaz a kifejezés tükröződött, egyforma erős kézszorítással és egyformán ismételgetett, rövid meghajlással búcsúzott el mindenkitől. Amikor egyik vendégét kikísérte, visszament a másikhoz, aki még a szalonban székelt, és az olyan ember modorában, aki szeret és tud élni, legényesen szétvetette lábát, térdére tette kezét, fontoskodva hajlongott jobbra-balra, találgatta, milyen lesz az időjárás, tanácsot adott egészségi ügyekben; hol oroszul, hol pedig franciául beszélt – nagyon rosszul, de igen magabiztosan -, majd a fáradt, de kötelességét állhatatosan teljesítő férfi arckifejezésével, gyér haját igazgatva, indult, hogy kikísérje és meghívja ebédre ezt a másik vendéget is. Az előszobából visszajövet a világos-szobán meg az inas-szobán keresztül néha bement a nagy márványterembe, ahol nyolcvan személyre terítettek. Elnézegette, hogyan hordják az inasok az ezüstöt meg a porcelánt, hogyan rendezik el az asztalokat, és göngyölik ki a damaszt abroszokat. Magához intette Dmitrij Vasziljevicset, egy nemest – az intézte minden ügyét – és azt mondta:369
369"Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher (ma сhèrе или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère". Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково-крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:
– No, Mityenka, vigyázz, hogy minden rendben legyen. Jól van, jól van – ismételgette, és gyönyörködve nézett végig egy hatalmas, kihúzott asztalon. – A terítés a legfontosabb. Úgy bizony… – Büszkén, nagyot lélegzett és visszament a szalonba.370
370"Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то…" И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.
– Marja Lvovna Karagina és leánya! – jelentette mély hangon a grófné óriástermetű kísérő lakája, és belépett a szalon ajtaján.371
371— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.
A grófné gondolkozott egy keveset, és vett egy csipetnyi tubákot a férje arcképével díszített arany szelencéből.372
372Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.
– Agyongyötörtek már ezek a látogatások – mondta. – No, őt még fogadom, de ő az utolsó. Sokat ad az ilyesmire. Hívd be – szólt a lakájnak olyan szomorú hangon, mintha azt mondta volna: „No, öljetek meg hát egészen!”373
373— Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: "ну, уж добивайте!"
Büszke külsejű, magas, telt hölgy és kerekarcú, mosolygós lányka lépett a szalonba; csak úgy suhogott a ruhájuk.374
374Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицей улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.
– Chère comtesse, il y a si longtemps… elle a été alitée la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j’ai été si heurese… – hallatszottak az élénk női hangok, amelyek hol félbeszakították egymást, hol egybeolvadtak a ruhák suhogásával meg a széktologatás zajával. Elkezdődött az a beszélgetés, amelyet csakis olyan hosszúra szabnak, hogy – suhogó ruhával – már az első szünetben felálljanak és elbúcsúzzanak: „Je suis bien charmée, la santé de maman… et la comtesse Apraksine” és – suhogó ruhában – ismét kimenjenek az előszobába, felvegyék a bundát vagy köpenyt és elhajtassanak. Az öreg Bezuhov grófnak, az ismert, Katalin-korabeli gazdag és szép férfinak a betegsége – akkor éppen ez volt a legnagyobb újság a városban -, majd törvénytelen fia, Pierre került szóba, aki olyan illetlenül viselkedett Anna Pavlovna Scherer estélyén.375
375"Chère comtesse, il y a si longtemps… elle a été alitée la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j'ai été si heureuse…" послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: "Je suis bien charmée; la santé de maman… et la comtesse Apraksine" и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени — о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени старого графа Безухого и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.
– Nagyon sajnálom szegény grófot – mondta a vendég hölgy – úgyis olyan beteg, most meg ez a keserűség is a fia miatt… A sírba teszi az a Pierre!…376
376— Я очень жалею бедного графа, — проговорила гостья, — здоровье его и так плохо, а теперь это огорченье от сына, это его убьет!
– Micsoda? – kérdezte a grófné, mintha nem tudná, miről beszél a vendég, noha már hallotta vagy tizenötször, mi keseríti meg Bezuhov gróf életét.377
377— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухого.
– Ilyen a mai nevelés! Kivált külföldön – folytatta a vendég. – Ezt a fiatalembert szabadjára engedték és azt mondják: most oly szörnyűségeket művel Pétervárott, hogy a rendőrség kiutasította.378
378— Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, — проговорила гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.
– Ne mondja! – szólt a grófné.379
379— Скажите! — сказала графиня.
– Rosszul választotta meg a társaságát – kapcsolódott bele a beszélgetésbe Anna Mihajlovna. – Azt mondják, Vaszilij herceg fia, ő, meg valami Dolohov, isten tudja, miket műveltek. Mindkettő meg is lakolt érte: Dolohovot lefokozták közkatonának, Bezuhov fiát meg kiutasították Pétervárról. Anatole Kuragin ügyét valahogy elsimította az apja. De azért őt is eltávolították a fővárosból.380
380— Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухого выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.
– Dehát mit csináltak? – kérdezte a grófnő.381
381— Да что, бишь, они сделали? — спросила графиня.
– Valóságos zsiványok, kivált Dolohov – mondta a vendég. – Marja Ivanovna Dolohovának, annak a tiszteletre méltó hölgynek a fia, és mégis mire vetemedett?! Képzelje, hármasban szereztek valahonnan egy medvét, beültették a kocsijukba, és színésznőkhöz hajtattak vele. Rendőrök szaladtak oda, hogy lecsillapítsák őket. Erre megragadták a kerületi kapitányt, háttal a medve hátára kötözték, és a Mojkába eresztették a medvét. Ott úszkált a medve… a kapitány meg rajta…382
382— Это совершенные разбойники, особенно Долохов, — говорила гостья. — Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина со спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.
– Szép kis figura lehetett az a kapitány, ma chère – kiáltott fel a gróf, és majd megfulladt nevettében.383
383— Хороша, ma chère, фигура квартального, — закричал граф, помирая со смеху.
– Ah, micsoda szörnyűség! Mi nevetni való van ezen, gróf?384
384— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?
De önkéntelenül elnevették magukat a hölgyek is.385
385Но дамы невольно смеялись и сами.
– Alig tudták megmenteni azt a szerencsétlen kapitányt – folytatta a vendég. – Hát ilyen elmésen szórakozik Kirill Vlagyimirovics Bezuhov gróf fia! – tette hozzá. – Pedig, azt mondják, oly jó nevelést kapott, és oly okos. Lám, mire vezet a külföldi nevelés. Remélem, hogy itt senki se fogadja majd, akármilyen gazdag is. Nekem be akarták mutatni, de határozottan visszautasítottam: nekem lányaim vannak.386
386— Насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостья. — И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.
– Miért mondja, hogy olyan gazdag az a fiatalember? – kérdezte a grófné; félrehajolt a lányoktól, akik rögtön úgy tettek, mintha nem hallgatnának oda. – Hisz a grófnak csak törvénytelen gyermekei vannak… Azt hiszem… Pierre is törvénytelen.387
387— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.
A vendég hölgy legyintett.388
388Гостья махнула рукой.
– Azt hiszem, van vagy húsz törvénytelen gyermeke.389
389— У него их двадцать незаконных, я думаю.
Anna Mihajlovna hercegné ismét beleszólt a beszélgetésbe, hogy megmutassa, milyen összeköttetései vannak és mennyire ismeri a nagyvilági körülményeket.390
390Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.
– Megmondom, miről van szó – kezdte jelentősen és ugyancsak súgva. – Tudjuk, milyen a híre Kirill Vlagyimirovics grófnak… Már maga se tudja számon tartani, hány gyermeke van… de ezt a Pierre-t mindig szerette.391
391— Вот в чем дело, — сказала она значительно и тоже полушопотом. — Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.
– Még öreg korában is csinos volt – mondta a grófné – még egy félévvel ezelőtt is! Nem is láttam szebb férfit soha.392
392— Как старик был хорош, — сказала графиня, — еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.
– Most nagyon megváltozott – szólt Anna Mihajlovna. – Azt akarom mondani – folytatta -, a felesége révén Vaszilij herceg az egész vagyon közvetlen örököse, de Pierre-t nagyon szerette az apja, sokat törődött a neveltetésével, írt az uralkodónak is… úgy, hogy senki sem tudja, vajon Pierre vagy Vaszilij herceg örökli-e ezt az óriási vagyont, ha meghal Bezuhov (olyan rosszul van, hogy percről percre várják a halálát, és Lorrain már meg is jött Pétervárról). Negyvenezer jobbágy és sok millió rubel. Ezt egészen biztosan tudom, mert magától Vaszilij hercegtől hallottam. Meg aztán Kirill Vlagyimirovics is rokonom: másod-nagybátyám anyai ágon. Ő keresztelte Borját – tette hozzá, mintha semmilyen jelentőséget sem tulajdonítana ennek a körülménynek.393
393— Теперь очень переменился, — сказала Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
– Vaszilij herceg tegnap Moszkvába érkezett. Azt beszélik, revízióra jött – mondta a vendég.394
394— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, — сказала гостья.
– Igen, de, entre nous – szólt a hercegné -, ez csak ürügy; tulajdonképpen Kirill Vlagyimirovics grófhoz jött, mert megtudta, hogy milyen rosszul van.395
395— Да, но, entre nous, — сказала княгиня, — это предлог, он приехал собственно к графу Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.
– Hanem, ma chère, ez fényes eset – mondta a gróf; amikor észrevette, hogy az idősebb hölgyvendég nem figyel rá, a kisasszonyokhoz fordult. – El tudom képzelni, milyen jó figura lehetett az a kapitány.396
396— Однако, ma chère, это славная штука, — сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. — Хороша фигура была у квартального, я воображаю.
El is képzelte, hogy’ hadonászott a kapitány, és megint harsány, dörgő hahotában tört ki; csak úgy rengett bele egész kövér teste. Így nevetnek azok, akik mindig jól esznek-isznak – különösen isznak. – Nos tehát, kérem – mondta -, jöjjenek ebédre.397
397И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. — Так, пожалуйста же, обедать к нам, — сказал он.
8398
398XI.
Csend támadt. A grófné a vendégre nézett és kedvesen mosolygott, de különben nem titkolta, hogy most már egy csöppet se bánja, ha a vendég hölgy feláll és elmegy. A vendég hölgy lánya már igazgatta is ruháját, kérdően tekintett anyjára; ekkor hirtelen zaj hallatszott a szomszéd szobából: több nő és férfiláb futott az ajtó felé, valaki nekiszaladt egy széknek és feldöntötte. Majd berepült a szobába egy tizenhárom éves kislány, aki rövid muszlinszoknyája alá rejtett valamit, és megállt a szoba közepén. Látszott, hogy csak véletlenül szökkent be ilyen messzire, mert nem számította jól ki a futást. Az ajtóban tüstént megjelent egy málnaszín galléros diák, egy gárdatiszt, egy tizenöt éves leány meg egy gyermekkabátos, pirospozsgás, kövér fiúcska.399
399Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.
A gróf felugrott, és széles karmozdulattal, imbolyogva, körülölelte a beszaladó leánykát.400
400Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.
– Itt van! – kiáltotta nevetve. – Az ünnepelt! Ma chère ünnepelt!401
401— А, вот она! — смеясь закричал он. — Именинница! Ma chère, именинница!
– Ma chère, il y a un temps pour tout – mondta a grófné színlelt szigorúsággal. – Nagyon elkényezteted, Elie – szólt oda a férjének.402
402— Ma chère, il y a un temps pour tout, — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты ее все балуешь, Elie, — прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chère, je vous félicite – köszöntötte a vendég hölgy. – Quelle délicieuse enfant! – fordult a grófnéhoz.403
403— Bonjour, ma chère, je vous félicite, — сказала гостья. — Quelle délicuse enfant! — прибавила она, обращаясь к матери.
Ez a nagyszájú, feketeszemű, csúnyácska, de eleven kislány abban a kedves korban volt, amikor a hajadon már nem gyermek, de a gyermek még nem hajadon: födetlen válla, mely a gyors futástól kiugrott a fűzőből, még gyerekes; fekete fürtjei hátracsúsztak, csupasz karja vékony, csipkés bugyogóba és nyitott cipellőbe bújtatott lába piciny. Apjától visszamenet odaszaladt édesanyjához, és szigorú megjegyzésére rá se hederítve, anyja köpenykéjének csipkéje közé dugta kipirult arcát, és felkacagott. Szaggatott nevetéssel arról a báburól magyarázott, amelyet csak most húzott elő a szoknyája alól.404
404Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.
– Látja?… A babám… Mimi… Látja?405
405— Видите?… Кукла… Мими… Видите.
Natasa nem tudott tovább beszélni (mindent olyan mulatságosnak talált). Ráborult anyjára és olyan hangosan, csengően kacagott, hogy önkéntelenül elnevette magát mindenki, még a kényes dáma is.406
406И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– No, csak menj, menj avval a szörnyeteggel! – szólt át az anyja, és mesterkélt haraggal eltaszította a kislányt.407
407— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь.
– Ez a fiatalabbik – fordult a vendéghez.408
408— Это моя меньшая, — обратилась она к гостье.
Natasa egy pillanatra felkapta fejét a köpenyke csipkéje közül, alulról felfelé anyjára tekintett nevetés sajtolta könnyein át, majd megint elrejtette arcát.409
409Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
A vendég hölgy – ha már egyszer kénytelen végigélvezni ezt a családi jelenetet – szükségesnek tartotta, hogy valamiképpen részt is vegyen benne.410
410Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.
– Mondja, kedvesem – fordult Natasához – milyen rokonságban van magával ez a Mimi? Ugye, a lánya?411
411— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Natasának nem tetszett, hogy a vendég olyan leereszkedően beszél hozzá, mint egy kis gyermekhez. Nem felelt semmit, csak komolyan nézett a vendégre.412
412Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Ezalatt elhelyezkedett a szalonban az egész fiatal nemzedék: Borisz, a tiszt, Anna Mihajlovna hercegné fia, Nyikolaj, a diák, a gróf idősebb fia, Szonya, a gróf tizenöt éves unokahúga meg a kis Petrusa, a kisebb fiú. Szemmel láthatólag mind igyekeztek az illem határai közé szorítani élénkségüket és vidámságukat, amely még mindig csak úgy sugárzott minden vonásukból. Látni lehetett, hogy ott, a hátsó szobában, ahonnan mindnyájan oly sebesen előszaladtak, sokkal vidámabb beszélgetés folyt, mint itt, ahol a városi pletykák, az időjárás és comtesse Apraksine került szóba. Néha egymásra pillantottak, és alig tudták visszafojtani a kacagást.413
413Между тем все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша — меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.
A két fiatalember, a diák meg a tiszt, a két gyermekkori jóbarát egyívású és egyaránt szép, de nem hasonlít egymáshoz. Borisz magas, haja lenszőke, nyugodt, szép arcának vonásai szabályosak és finomak; Nyikolaj göndörhajú, alacsony fiatalember, arckifejezése nyílt. Ajka fölött már fekete pehely ütközik. Egész arca lelkesedést és hevességet tükröz…414
414Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.
Nyikolaj elpirult, mihelyt belépett a szalonba. Látszott, hogy nem tud mit mondani, hiába iparkodik. Borisz azonban mindjárt feltalálta magát, és nyugodtan, tréfásan elmondta, hogy ezt a Mimi babát ismerte még fiatal hajadon korában, amikor még ép volt az orra, de aztán – amennyire ő emlékszik – öt év alatt ugyancsak megöregedett a hölgy, sőt most egész hosszában megrepedt a koponyája. Ahogy elmondta, Natasára tekintett. Natasa elfordult és öccsére pillantott – aki csak hunyorgott és rázkódott a hangtalan nevetéstől – nem bírta tovább türtőztetni magát, felugrott, és amilyen gyorsan csak vihette fürge lába, kiszaladt a szobából. Borisz nem nevetett.415
415Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими-куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.
– Ön bizonyára menni akar, mama. Kell a kocsi? – kérdezte mosolyogva anyjától.416
416— Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? — .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
– Igen, menj, menj, szólj, hogy álljon elő – felelte ugyancsak mosolyogva az anyja.417
417— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, уливаясь.
Borisz csendesen kiment, és Natasa után indult. A kövér fiúcska haragosan utánuk szaladt, mintha bosszankodnék, hogy elrontották a mulatságát.418
418Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.
9419
419XII.
A fiatalok közül – a vendég kisasszonyon meg a grófnő idősebb leányán kívül, aki négy évvel volt idősebb húgánál és már úgy viselkedett, mint egy nagylány – csak Nyikolaj meg Szonya, az unokahúga maradt a szalonban. Szonya törékeny, kecses, kis barna lány; hosszú pillák árnyékolta tekintete nyájas, tömött, fekete hajfonata kétszer is körül van csavarva fején, bőre sárgás árnyalatban játszik arcán, kivált pedig csupasz, sovány, de kecses és izmos karján meg nyakán. Mozdulatainak könnyedsége, kicsiny tagjainak rugalmassága és hajlékonysága, kissé tartózkodó és huncut modora egy szép, de nem egészen fejlett cicára emlékeztetett, amelyből majd gyönyörű macska lesz. Úgy látszik, illendőnek tartotta, hogy egy mosollyal jelezze: ő is részt vesz az általános társalgásban. De szeme a hosszú, sűrű pillák alól önkéntelenül és olyan lányos-szenvedélyes imádattal tekintett cousinjára, aki nemsokára bevonul a hadseregbe, hogy ez a mosoly egy pillanatra se ejthetett tévedésbe senkit; nyilvánvaló volt: ez a kismacska csakis azért ült ide, hogy még rugalmasabban felugorjék és játékba kezdjen cousinjával, mihelyt ők is kiszabadulnak ebből a szalonból, mint Natasa és Borisz.420
420Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.
– Igen, ma chère – fordult az öreg gróf a vendégéhez és Nyikolajra mutatott. Most, hogy Boriszt, a barátját tisztté léptették elő, csupa barátságból ő sem akar elmaradni mellőle: itt hagyja az egyetemet meg engem, öreget és elmegy katonának, ma chère. Pedig már várta egy levéltári állás. És most vége. Lám, mit tesz a barátság?! – mondta kérdő hangsúllyal.421
421— Да, ma chère, — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. — Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет и меня старика: идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то? — сказал граф вопросительно.
– Bizony. Azt mondják, már meg is történt a hadüzenet – szólt a vendég hölgy.422
422— Да ведь война, говорят, объявлена, — сказала гостья.
– Régóta beszélik – mondta a gróf. – Megint beszélnek róla, aztán megint, de minden marad a régiben. Lám, mit tesz a barátság, ma chère – ismételte. – Huszárnak megy!423
423— Давно говорят, — сказал граф. — Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! — повторил он. — Он идет в гусары.
A vendég hölgy nem tudta, mit mondjon, csak bólogatott.424
424Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.
– Egyáltalán nem barátságból megyek – felelte Nyikolaj felfortyanva, mintha valami szégyenletes rágalmat akarna lemosni magáról. – Egyáltalán nem barátságból, hanem csak azért, mert hivatást érzek a katonai pályára.425
425— Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь как будто от постыдного на него наклепа. — Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.
Unokahúgára és a vendég kisasszonyra tekintett: mind a ketten helyeslő mosollyal néztek rá.426
426Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.
– Ma nálunk ebédel Schubert, a pavlográdi huszárezred ezredese. Itt volt szabadságon és magával viszi a fiút. Mit tegyünk? – szólt a gróf, és vállat vont. Tréfásan beszélt arról a dologról, amely szemmel láthatólag sok bánatot okozott neki.427
427— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.
– Mondtam már, papa – válaszolta a fia -, ha nem akar elengedni, maradok. De tudom, hogy én csakis a katonai szolgálatra vagyok alkalmas. Nem vagyok én se diplomata, se hivatalnok. Én nem tudom eltitkolni, amit érzek – mondta, és a szép fiatalság kacérságával tekintett Szonyára meg a vendég kisasszonyra.428
428— Я уж вам говорил, папенька, — сказал сын, — что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.
A kismacska majd elnyelte szemével; úgy látszott, bármely pillanatban szívesen játékba kezd vele és egészen kimutatja macskatermészetét.429
429Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру.
– No jó, jó! – felelte az öreg gróf. – Mindig tüzeskedik… Ez a Bonaparte mindenkit megszédített; mindenkinek az jár a fejében, hogy Bonaparte hadnagyból – császár lett. Nos hát, isten neki – tette hozzá. Nem vette észre, hogy a vendég hölgy gúnyosan mosolyog.430
430— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф, — все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.
Az idősebbek Bonapartéról kezdtek beszélgetni. Júlia, Karagina lánya a fiatal Rosztovhoz fordult.431
431Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:
– De kár, hogy csütörtökön nem volt ott Arharovéknál. Nagyon unatkoztam maga nélkül – mondta, és gyengéden rámosolygott.432
432— Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, — сказала она, нежно улыбаясь ему.
A fiatalember egészen elbájolódott. Ifjonti-kacéran mosolyogva közelebb ült a lányhoz, és külön társalgásba bocsátkozott a mosolygó Julie-vel. Észre se vette, hogy ez az önkéntelen mosoly a féltékenység éles késeként hasogatja az elvörösödő és mesterkélten mosolygó Szonya szívét. Amikor épp javában beszélgettek, Szonyára pillantott. A lány szenvedélyesen és haragosan tekintett rá. Alig tudta visszatartani könnyeit, ajkán pedig megőrizni a színlelt mosolyt; felállt, és kiment a szobából. Nyikolaj minden élénksége eltűnt. Alig győzte kivárni az első szünetet: feldúlt arccal kisietett a szobából, hogy megkeresse Szonyát.433
433Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. — В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно-озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.
– Ej, ezeknek a fiataloknak a titkain úgy át lehet látni, akár a szitán! – mondta Anna Mihajlovna és a távozó Nyikolaj után mutatott. – Cousinage dangereux voisinage. – tette hozzá.434
434— Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. — Cousinage dangereux voisinage, — прибавила она.
– Igen – mondta a grófné, mikor eltűnt a napsugár, amely ezzel a fiatal nemzedékkel a szobába hatolt. Mintha egy kérdésre felelne, amelyet ugyan senki sem tett fel, de amely állandóan foglalkoztatta. – Mennyi szenvedést és aggodalmat kellett elviselni, hogy most gyönyörködhessek bennük! Igaz ugyan, hogy még most is több a félelem, mint az öröm. Mindig csak fél és csak fél az ember. Éppen ez az a kor, amelyben a legtöbb veszedelem fenyegeti mind a lányokat, mind a fiúkat.435
435— Да, — сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.
– Minden a neveléstől függ – mondta a vendég hölgy.436
436— Все от воспитания зависит, — сказала гостья.
– Igen. Igaza van – folytatta a grófné. – Eddig, hálistennek, barátja voltam gyermekeimnek és teljes bizalmukat élveztem – mondta. Ő is beleesett abba a tévedésbe, amelybe sok szülő beleesik: azt hitte, hogy gyermekeinek nincs titkuk előtte. – Tudom, hogy mindig én leszek lányaim első bizalmasa, és hogy ha Nyikolinka – amilyen heves természetű – csintalankodik is (a fiúk már csak ilyenek), akkor sem úgy csintalankodik majd, mint ezek a pétervári urak.437
437— Да, ваша правда, — продолжала графиня. — До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. — Я знаю, что я всегда буду первою confidente моих дочерей, и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.
– Igen, nagyszerű gyermekek, nagyszerűek – erősítgette a gróf, aki mindig azzal döntötte el a számára bonyolult kérdéseket, hogy mindent nagyszerűnek minősített. – Lám csak! Huszár akar lenni! Hát mit akar még, ma chère?!438
438— Да, славные, славные ребята, — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. — Вот подите, захотел в гусары! Да вот что вы хотите, ma chère!
– És milyen bájos kis teremtés a legkisebb lányuk! – mondta a vendég hölgy. – Tűzrőlpattant!439
439— Какое милое существо ваша меньшая, — сказала гостья. — Порох!
– Igen, tűzrőlpattant – mondta a gróf. – Rám ütött! És milyen hangja van! Lányom lányom, de igazán mondom – énekesnő lesz. Második Salomonixvii! Fogadtunk is egy olaszt, hogy tanítsa.440
440— Да, порох, — сказал граф. — В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.
– Nem korai még? Azt mondják, árt a hangnak, ha ilyen korán kezdik a képzést.441
441— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.
– Nem, nem! Dehogy is korán! – mondta a gróf. – Hát a mi anyáink hogy mentek férjhez tizenkét-tizenhárom éves korukban?442
442— О, нет, какой рано! — сказал граф. — Как же наши матери выходили в двенадцать-тринадцать лет замуж?
– Már most is szerelmes Boriszba! Ej, ez a lány, ez a lány! – mondta a grófné, csendesen mosolygott, Borisz anyjára nézett és mintha arra a gondolatra felelne, amely állandóan foglalkoztatta, így folytatta: – De látja, ha szigorúan fogom, ha megtiltom neki!… Isten tudja, mit tennének titokban (a grófné arra gondolt, hogy csókolódznának), most meg tudok minden szaváról. Esténként ő maga szalad oda hozzám, és mindent elmond. Lehet, hogy egy kicsit elkényeztetem, de azt hiszem, jobb így. Az idősebbiket szigorúan tartottam.443
443— Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала. — Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.
– Igen, engem egészen másképp neveltek – mondta mosolyogva az idősebb lány, a szép Vera grófnő.444
444— Да, меня совсем иначе воспитывали, — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.
De Vera arcát nem szépítette meg a mosoly, ahogy a másokét szokta; ellenkezőleg, az ő arca mesterkélt és éppen ezért kellemetlen kifejezést öltött.445
445Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно.
Vera, az idősebb, jól nevelt, szép és okos lány, kitűnően tanult, a hangja kellemes, amit mond, az mind helyes és helyénvaló. Különös, hogy mégis mindketten – a vendég is, a grófné is – úgy néztek rá, mintha nem értenék: miért mondta ezt, és kényelmetlenül érezték magukat.446
446Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
– Az idősebb gyermekekkel mindig okoskodnak, mindig valami rendkívülit akarnak faragni belőlük – mondta a vendég.447
447— Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья.
– Mi tagadás, ma chère! A grófné csakugyan okoskodott a Vera esetében – mondta a gróf. – No de nem baj! Mégis csak nagyszerű lány lett belőle – tette hozzá, és helyeslően kacsingatott Verára.448
448— Что греха таить, ma chère! Графинюшка мудрила с Верой, — сказал граф. — Ну, да что ж! все-таки славная вышла, — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.
A két vendég felállt, megígérte, hogy eljön ebédre, és elment.449
449Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.
– Micsoda modor! Csak ülnek, ülnek itt! – mondta a grófné, miután kikísérte a vendégeket.450
450— Что за манера! Уж сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.
10451
451XIII.
Amikor Natasa kiment a szalonból és futásnak eredt, csak a virágos szobáig szaladt. Ott megállt, a szalonból kiszűrődő hangokra fülelt, és várta, hogy mikor jön Borisz. Már-már türelmét vesztette. Dobbantott egyet kis lábával és kis híján sírva fakadt, amiért Borisz nem jött utána azonnal. De ekkor meghallotta a fiatalember takaros, és nem gyors, se nem lassú lépteit.452
452Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека.
Natasa gyorsan a virág-kádak közé szökkent, és elrejtőzött.453
453Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.
Borisz megállt a szoba közepén, körültekintett, egyenruhája ujjáról lesöpört valami szemetet, odament a tükörhöz, és elnézegette benne szép arcát. Natasa néma csöndben kukucskált ki rejtekhelyéről, leste, mit csinál Borisz. A fiú elálldogált egy ideig a tükör előtt, elmosolyodott, és a kijárat felé indult. Natasa utána akart kiáltani, de aztán meggondolta.454
454Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала.
– Hadd keressen – mondta magában. Mihelyt Borisz kiment, a másik ajtón bejött Szonya. Egészen kipirult, és könnyezve, dühösen suttogott valamit. Natasa először oda akart szaladni hozzá, de visszatartotta magát, ott maradt búvóhelyén és onnan, mint valami ködsüveg alól figyelte, mi történik a világban. Különös, új élvezetet érzett. Szonya még mindig suttogott valamit, és vissza-visszatekintett a szalon ajtajára. Az ajtón belépett Nyikolaj.455
455"Пускай ищет", сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.
– Szonya! Mi lelt? Hát szabad ezt? – mondta és odaszaladt a lányhoz.456
456— Соня! Что с тобой? Можно ли это? — сказал Николай, подбегая к ней.
– Semmi, semmi! Hagyjon engem! – Szonya felzokogott.457
457— Ничего, ничего, оставьте меня! — Соня зарыдала.
– Nem! Tudom én, mi a baj.458
458— Нет, я знаю что.
– Nagyon szép, hogy tudja. Menjen is vissza hozzá.459
459— Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.
– Szonya! Csak egy szót! Hát szabad így kínoznod engem is, meg magad is ilyen képzelődés miatt? – szólt Nyikolaj és megfogta a lány kezét.460
460— Соооня! Одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? — говорил Николай, взяв ее за руку.
Szonya nem tépte ki kezét a Nyikolajéból, és abbahagyta a sírást.461
461Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.
Natasa lélegzetét visszafojtva, ragyogó szemmel, mozdulatlanul nézte őket leshelyéről. „No, most mi lesz?” – gondolta.462
462Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими главами смотрела из своей засады. "Что теперь будет"? думала она.
– Te vagy mindenem, Szonya! Nem adnálak az egész világért! – mondta Nyikolaj. – Be is bizonyítom.463
463— Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня все, — говорил Николай. — Я докажу тебе.
– Nem szeretem, ha így beszélsz.464
464— Я не люблю, когда ты так говоришь.
– No jó, hát nem beszélek. Bocsáss meg, Szonya! – Magához vonta és megcsókolta.465
465— Ну не буду, ну прости, Соня! — Он притянул ее к себе и поцеловал.
„Juj, de jó!” – gondolta Natasa, és amikor Nyikolaj meg Szonya kiment a szobából, utánuk indult, és magához hívta Boriszt.466
466"Ах, как хорошо!" подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.
– Jöjjön csak ide, Borisz – szólt sokatmondó, huncut arckifejezéssel. – Mondanom kell magának valamit. Ide, ide – folytatta, és bevezette a fiút a virágos szobába, az előbbi búvóhelyére, a kis kádak közé. Borisz mosolyogva követte.467
467— Борис, подите сюда, — сказала она с значительным и хитрым видом. — Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, — сказала она и привела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.
– Mi az a valami? – kérdezte.468
468— Какая же это одна вещь? — спросил он.
Natasa zavarba esett, körülnézett, meglátta az egyik kádon az odadobott bábut és felemelte.469
469Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.
– Csókolja meg ezt a babát – mondta.470
470— Поцелуйте куклу, — сказала она.
Borisz figyelmesen, gyöngéden nézett a kislány élénk arcába, de nem felelt semmit.471
471Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.
– Nem akarja? No, akkor jöjjön ide – mondta, még beljebb ment a virágok közé és ledobta a bábut – közelebb, közelebb! – súgta. Megfogta a tiszt egyenruhájának hajtókáját. Kipirult arcán ünnepélyesség és félelem tükröződött.472
472— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.
– Hát engem akar-e megcsókolni? – susogta alig hallhatóan; alulról felfelé rásandított, elmosolyodott, és kis híján sírva fakadt izgalmában.473
473— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.
Borisz elpirult.474
474Борис покраснел.
– Milyen nevetséges maga! – mondta, és még jobban elvörösödve a lányhoz hajolt, de nem kezdett semmit, csak várt.475
475— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.
Natasa hirtelen felugrott egy kiskádra, úgyhogy magasabb lett, mint Borisz. Mindkét karjával átölelte, úgyhogy vékony csupasz kis karja a fiú nyakánál feljebb záródott össze. Egy fejmozdulattal hátravetette haját, és szájon csókolta Boriszt.476
476Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.
A cserepek között a virágos szoba túlsó részébe siklott, lehorgasztotta fejét, és megállt.477
477Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.
– Natasa – mondta Borisz – tudja, hogy szeretem, de…478
478— Наташа, — сказал он, — вы знаете, что я люблю вас, но…
– Szerelmes belém? – vágott közbe Natasa.479
479— Вы влюблены в меня? — перебила его Наташа.
– Igen, szerelmes, de arra kérem, ne csináljunk ilyesmit, mint az imént… Még négy év… Akkor aztán megkérem a kezét.480
480— Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас… Еще четыре года… Тогда я буду просить вашей руки.
Natasa elgondolkozott.481
481Наташа подумала.
– Tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat… – számolta vékony ujjacskáin. – Jó! Tehát biztos?482
482— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. — Хорошо! Так кончено?
A megnyugvás boldog mosolya ragyogta be élénk arcát.483
483И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.
– Biztos! – mondta Borisz.484
484— Кончено! — сказал Борис.
– Örökre? – kérdezte a kislány. – Holtomiglan-holtodiglan?485
485— Навсегда? — сказала девочка. — До самой смерти?
Karon fogta Boriszt, és boldog arccal, csendesen elindult mellette a pamlagos szobába.486
486И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.
11487
487XIV.
A grófnét egészen kimerítette a sok látogatás; megtiltotta, hogy bárkit is bebocsássanak a fogadószobába. De megparancsolta a kapusnak: hívjon meg ebédre mindenkit, aki még idehajtat, hogy felköszöntse őket. A grófné szeretett volna négyszemközt beszélgetni gyermekkori barátnőjével, Anna Mihajlovna hercegnővel, akit jóformán nem is látott, amióta megjött Pétervárról. A kisírt, de kellemes arcú Anna Mihajlovna közelebb húzódott a grófné székéhez.488
488Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с-глазу-на-глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.
– Egészen őszinte leszek – mondta Anna Mihajlovna. – Olyan kevesen maradtunk, régi jó barátnők! Azért is becsülöm olyan sokra a te társaságodat.489
489— С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.
Anna Mihajlovna Verára nézett és elhallgatott. A grófné megszorította barátnőjének kezét.490
490Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.
– Vera – fordult legidősebb lányához, akit szemmel láthatólag nem nagyon szeretett. – Hogy mért nincs bennetek egy csepp tapintat sem? Hát nem érzed, hogy most felesleges vagy? Menj a húgaidhoz, vagy…491
491— Вера, — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. — Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…
A szép Vera megvetően elmosolyodott; láthatólag a legkevésbé sem sértődött meg.492
492Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.
– Ha előbb szólt volna, mama, már rég elmentem volna – mondta, és szobájába indult.493
493— Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, — сказала она, и пошла в свою комнату.
De amikor elhaladt a pamlagos szoba mellett, észrevette, hogy a két kis ablaknál szimmetrikusan ott ül a két pár. Megállt és fitymálóan elmosolyodott. Szonya Nyikolaj mellett ült, aki első szerelmes versét másolta neki. Borisz és Natasa a másik ablaknál ült, és rögtön elhallgatott, ahogy Vera belépett. Szonya meg Natasa bűnbánó és boldog arccal tekintett Verára.494
494Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.
Szívderítő és megható volt ránézni erre a két szerelmes lányra, de látásuk nyilvánvalóan nem keltett kellemes érzést Verában.495
495Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.
– Hányszor kértelek már benneteket, hogy ne vegyétek el az én holmijaimat, hisz nektek is van szobátok.496
496— Сколько раз я вас просила, — сказала она, — не брать моих вещей, у вас есть своя комната.
Elvette Nyikolaj elől a tintatartót.497
497Она взяла от Николая чернильницу.
#498
498— Сейчас, сейчас, — сказал он, мокая перо.
– Értetek hozzá, hogy mindent a legrosszabbkor csináljatok – mondta Vera. – Az imént is úgy berohantatok a szalonba, hogy mindenki elröstellte magát miattatok.499
499— Вы все умеете делать не во-время, — сказала Вера. — То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.
Bár teljesen helyes volt, vagy épp azért, mert teljesen helyes volt, amit mondott, senki sem felelt neki, csak összenéztek mind a négyen. Vera tétován állt a szobában. Kezében a tintatartó.500
500Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.
– És milyen titka lehet Natasának meg Borisznak ebben a korban?! Vagy akár nektek is?! Csupa-csupa ostobaság!501
501— И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, — все одни глупости!
– Semmi közöd hozzá, Vera – mondta mindnyájuk nevében halkan Natasa.502
502— Ну, что тебе за дело, Вера? — тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.
Látszott, hogy ezen a napon még jobb és kedvesebb volt mindenkihez, mint máskor.503
503Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.
– Ostobaság – mondta Vera. – Szégyellem magam miattatok. Micsoda titkolódzás ez?…504
504— Очень глупо, — сказала Вера, — мне совестно за вас. Что за секреты?…
– Mindenkinek megvannak a maga titkai. Mi nem firtatjuk, hogy te meg Berg… – szólt nekihevülve Natasa.505
505— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала Наташа разгорячаясь.
– El is hiszem, hogy nem firtatjátok – felelte Vera – mert az én tetteimben úgyse találnátok semmi kivetni valót. De én mindjárt megmondom a mamának, hogyan viselkedsz Borisszal szemben.506
506— Я думаю, не трогаете, — сказала Вера, — потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.
– Natalja Iljinyisna nagyon jól viselkedik – válaszolta Borisz. – Nem panaszkodhatok – tette hozzá.507
507— Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, — сказал Борис. — Я не могу жаловаться, — сказал он.
– Ugyan, Borisz, maga olyan nagy diplomata (a diplomata szó igen divatos volt a gyermekek közt abban a sajátos jelentésben, amelyet ők adtak ennek a szónak). Unalmas hallgatni – mondta Natasa sértődött, remegő hangon. – Mért kötekedik velem folyton? Te ezt sosem érted meg – fordult Verához – mert sose voltál szerelmes; neked nincs is szíved, te csak amolyan madame de Genlisxviii vagy. (Ez a gúnynevet, amelyet nagyon sértőnek tartottak, Nyikolaj adta Verának.) Csak abban telik örömed, hogy bosszúságot okozol másoknak. Felőlem kacérkodhatsz Berggel, amennyi jólesik – fejezte be gyorsan.508
508— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, — сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. — За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, — сказала она, обращаясь к Вере, — потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие — делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, — проговорила она скоро.
– Igen, de én nem fogok vendégek előtt szaladgálni egy fiatalember után…509
509— Да уж я верно не стану перед гостями бегать за молодым человеком…
– No, elérted, amit akartál! – szólt közbe Nyikolaj. – Elég sok kellemetlenséget mondtál mindenkinek, elrontottad mindőnk hangulatát. Gyertek a gyermekszobába.510
510— Ну, добилась своего, — вмешался Николай, — наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.
Mint felriasztott madárcsapat, mind a négyen felálltak, és kifelé indultak.511
511Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.
– Ti mondtatok kellemetlenségeket nekem, én nem mondtam semmit senkinek – felelte Vera.512
512— Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, — сказала Вера.
– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – hallatszottak a kacagó hangok a másik szobából.513
513— Madame de Genlis! Madame de Genlis! — проговорили смеющиеся голоса из-за двери.
A szép Vera, aki mindnyájukban olyan bosszantó, kellemetlen hatást keltett, elmosolyodott – nyilván egy csöppet sem bántotta, amit mondtak neki; odament a tükörhöz, megigazította sálját és frizuráját. Ahogy szép arcát nézegette, szemmel láthatólag még hidegebb, még nyugodtabb lett.514
514Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, повидимому, еще холоднее и спокойнее.
A szalonban tovább folyt a társalgás.515
515В гостиной продолжался разговор.
– Ah chère – mondta a grófné – az én életem se csupa-csupa rózsa. Hisz látom, hogy du train, que nous allons, a mi vagyonunkból se futja sokáig. És ez a klub, meg a férjem jósága. És ha falun élünk, ott talán pihenhetünk? Dehogy! Színielőadások, vadászat meg isten tudja mi. De mit is beszélek magamról? Nos, hogy intézted el a dolgot? Sokszor csodállak, Annette – hogy bírod ebben a korban: elkocsizol Moszkvába, Pétervárra, valamennyi miniszterhez, az egész arisztokráciához, és mindenkivel tudsz bánni. Csodállak! Nos, hogy intézed el a dolgot? Én, látod, egyáltalán nem értek ehhez.516
516— Ah!chère, — говорила графиня, — и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que nous allons, нашего состояния нам не надолго! И все это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.
– Ó, lelkem! – kiáltott fel Anna Mihajlovna hercegné. – Ne adja isten, hogy megismerd, milyen nehéz özvegyen maradni, támasz nélkül, egy fiatal fiúval, akit imádásig szeretsz. Mindent megtanulsz – folytatta némi büszkeséggel. – A pöröm sok mindenre megtanított. Ha találkoznom kell valamelyik nagyfejűvel, csak írok egy cédulát: „princesse une telle találkozni óhajt ezzel és ezzel” és már megyek is. Kétszer, háromszor, akár négyszer is odakocsizom, mindaddig, amíg csak el nem érem, ami kell. Mindegy, hogy mit gondolnak rólam.517
517— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна. — Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, — продолжала она с некоторою гордостью. — Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: "princesse une telle желает видеть такого-то" и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.
– No, de kihez folyamodtál Borenyka ügyében? – kérdezte a grófné. – Lám, a te fiad már gárdatiszt, Nyikoluska meg csak hadapród. Nincs, aki közbenjárjon érte. Te kihez folyamodtál?518
518— Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь вот твой уже офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?
– Vaszilij herceghez. Nagyon kedves volt. Mindjárt beleegyezett mindenbe, és jelentette is az uralkodónak – mondta Anna Mihajlovna elragadtatással, mert már teljesen elfelejtette azt a sok megaláztatást, amelyet el kellett viselnie, hogy célt érjen.519
519— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, — говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв все унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.
– Hogy van Vaszilij herceg? Megöregedett? – kérdezte a grófné. – Nem találkoztam vele, amióta színielőadást tartottunk Rumjancevéknál. Azt hiszem, már el is felejtett. Il me faisait la cour – emlékezett vissza mosolyogva a grófné.520
520— Что он постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, — вспомнила графиня с улыбкой.
– Olyan, mint volt – felelte Anna Mihajlovna – csak úgy árad belőle a kedvesség. Les grandeurs ne lui ont pas tourné la tête du tout. „Sajnálom, hogy csak ilyen keveset tehetek érdekében, kedves hercegnő – mondta – parancsoljon.” Nagyszerű ember és kitűnő rokon. Különben is tudod, Nathalie, mennyire szeretem a fiamat. Nem is tudom, mit meg nem tennék, csak hogy boldoguljon. De hát máskor is oly rossz körülmények közt élek – folytatta halkabban, szomorúan -, most meg valósággal szörnyű a helyzetem. Az a szerencsétlen pör felemészti minden vagyonomat, és még se mozdul előbbre. Képzeld el, à la lettre nincs még tíz kopekem se; nem is tudom, miből szerelem fel Boriszt. – Zsebkendőt vett elő és sírva fakadt. – Ötszáz rubelre van szükségem, és csak egy huszonöt rubeles bankóm van. Hát ilyen helyzetben vagyok… Most egyetlen reményem – Kirill Vlagyimirovics Bezuhov gróf. Ha ő nem akarja támogatni keresztfiát – hisz ő tartotta Borját keresztvíz alá -, és nem hagy neki annyit, amennyiből megélhet, akkor minden fáradozásom kárbavész: nekem nincs miből felszerelnem.521
521— Все такой же, — отвечала Анна Михайловна, — любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas touriené la tête du tout. "Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, — он мне говорит, — приказывайте". Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalieie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, à la lettre нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. — Она вынула платок и заплакала. — Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, — ведь он крестил Борю, — и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.
A grófné szeme könnybe lábadt; szótlanul latolgatott valamit.522
522Графиня прослезилась и молча соображала что-то.
– Sokszor elgondolom (lehet, hogy bűn is) – mondta a hercegné – sokszor elgondolom: lám, ez a Kirill Vlagyimirovics Bezuhov gróf egyedül él… és óriási vagyona van… és minek él? Őneki csak teher az élet. Borja meg csak most kezdi az életet.523
523— Часто думаю, может, это и грех, — сказала княгиня, — а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.
– Biztosan hagy valamit Borisznak – mondta a grófné.524
524— Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня.
– Isten tudja, chère amie! Ezek a nábobok meg mágnások mind olyan önzőek. De én mégis mindjárt elmegyek hozzá és kereken megmondom neki, mi a baj. Gondoljanak rólam, amit akarnak, nekem mindegy, teljesen mindegy, ha egyszer ettől függ a fiam sorsa. – A hercegné felállt. – Most két óra. Ti négykor ebédeltek. Még vissza is érek.525
525— Бог знает, chère amie! Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. — Княгиня поднялась. — Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.
Anna Mihajlovna a legelfoglaltabb pétervári úrhölgyek modorában – akik jól be tudják osztani az időt – behívatta fiát, aztán mindketten kimentek az előszobába.526
526И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
– Isten veled, lelkem – búcsúzott a grófnétól, aki kikísérte őket az ajtóig. – Kívánj sikert nekem – tette hozzá súgva, hogy a fia ne hallja.527
527— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она шопотом от сына.
– Kirill Vlagyimirovics grófhoz, ma chère? – szólt ki a gróf az ebédlőből, majd ő is kijött az előszobába. – Ha jobban van a gróf, hívja ide Pierre-t ebédre. Hiszen már járt nálam, táncolt is a lányokkal. Okvetlenül hívja meg, ma chère. No, majd meglátjuk, hogy tesz ki magáért Tarasz. Azt mondja, hogy Orlov grófnál se volt olyan ebéd soha, mint amilyen ma nálunk lesz.528
528— Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chère? — сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. — Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chère. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.
12529
529XV.
– Mon cher Boris – mondta Anna Mihajlovna hercegné a fiának, amikor Rosztova grófné hintaja, melyben ültek, végiggördült a szalmával behintett utcán, és befordult Kirill Vlagyimirovics Bezuhov gróf tágas udvarába. – Mon cher Boris – szólt az anya, kihúzta kezét ócska köpenye alól, és félénk, szelíd mozdulattal a fia kezére tette -, légy kedves és légy figyelmes. Kirill Vlagyimirovics gróf mégis csak a keresztapád, és tőle függ a sorsod, a jövőd. Ezt ne felejtsd el, mon cher, légy olyan kedves, amilyen csak tudsz…530
530— Mon cher Boris, — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухого. — Mon cher Boris, — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, — будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть…
– Ha tudnám, hogy lesz is valami látatja… De csak megalázzuk magunkat… – felelte hidegen a fiú. – Dehát megígértem önnek, és önért meg is teszem.531
531— Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения… — отвечал сын холодно. — Но я обещал вам и делаю это для вас.
A portás végigmérte az anyát és fiát (akik nem parancsolták meg, hogy jelentsék be őket, hanem a két sorban, kis fülkékben álló szobrok közt egyenest bementek az üveges előszobába), jelentős pillantást vetett az ócska köpenyre, és megkérdezte, kit keresnek: a hercegnőket-e vagy a grófot; majd amikor hallotta, hogy a grófot keresik, azt felelte, hogy a kegyelmes úr ma rosszabbul van, és a kegyelmes úr ma senkit sem fogad – jóllehet, egy hintó ott állt a feljárónál.532
532Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.
– Akkor mehetünk – mondta a fiú franciául.533
533— Мы можем уехать, — сказал сын по-французски.
– Mon ami! – szólt az anya esdeklő hangon és megint megérintette a fiú kezét, mintha csillapítani vagy bátorítani akarná ezzel az érintéssel.534
534— Mon ami! — сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.
Borisz elhallgatott, és kérdően nézett anyjára. Nem vetette le tiszti köpenyét.535
535Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.
– Kedvesem – fordult szelíden a kapushoz Anna Mihajlovna -, tudom, hogy Kirill Vlagyimirovics nagyon beteg… azért is jöttem… rokona vagyok… Nem fogom háborgatni, kedvesem… Csak Vaszilij Szergejevics herceggel kell beszélnem akinek itt a szállása. Jelents be, kérlek.536
536— Голубчик, — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, — я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я затем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.
A kapus mogorván megrántott egy felülről lenyúló zsinórt, és elfordult.537
537Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.
– Drubeckaja hercegné Vaszilij Szergejevics herceget keresi – kiáltotta a harisnyás, cipős, frakkos inasnak, aki leszaladt fentről, és kikukucskált a lépcső kiszögellése mögül.538
538— Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.
Az anya megigazította festett selyemruhájának redőit, megnézte magát az óriási velencei falitükörben, aztán félretaposott sarkú cipőjében fürgén felfelé indult a szőnyeg borította lépcsőn.539
539Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы.
– Mon cher, vous m’avez promis – fordult ismét fiához, és újból megérintette kezét, hogy bátorítsa.540
540— Mon cher, voue m'avez promis, — обратилась она опять к Сыну, прикосновением руки возбуждая его.
A fiú lesütötte szemét, és nyugodt léptekkel követte.541
541Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.
Bementek egy terembe, melynek egyik ajtaja Vaszilij herceg lakosztályába nyílt.542
542Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.
Amikor anya és fia a szoba közepére értek, és a beléptükre felugró öreg inastól meg akarták kérdezni, merre menjenek, fordult az egyik ajtó bronzkilincse, és csillaggal díszített, bársony kabátban, otthoniasan kilépett Vaszilij herceg: kikísért egy feketehajú, magas férfit. Ez a férfi Lorrain, a híres pétervári orvos volt.543
543В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.
– C’est donc positif? – kérdezte a herceg.544
544— C'est donc positif? — говорил князь.
– Mon prince, „errare humanum est”, mais… – felelte az orvos raccsolva: a latin szavakat is franciásan ejtette ki.545
545— Mon prince, "errare humanum est", mais… — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.
– C’est bien, c’est bien…546
546— C'est bien, c'est bien…
Amikor Vaszilij herceg észrevette Anna Mihajlovnát és fiát, rövid meghajlással elbocsátotta az orvost, és szótlanul, de kérdő arckifejezéssel odament hozzájuk. A fiú észrevette, hogy anyja szemében mélységes bánat tükröződik. Enyhén elmosolyodott.547
547Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.
– Lám, milyen szomorú körülmények között kellett találkoznunk, herceg… Nos, hogy van a mi drága betegünk? – kérdezte a hercegné, mintha nem venné észre, milyen hideg, sértő tekintet szegeződik rá.548
548— Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам видеться, князь… Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.
Vaszilij herceg kérdően, csaknem meglepetten nézett rá, majd Boriszra. Borisz udvariasan meghajolt. Vaszilij herceg nem viszonozta az üdvözlést. Anna Mihajlovnához fordult és kérdésére olyan fej- és szájmozdulattal felelt, amely azt jelentette, hogy a beteg állapota egészen reménytelen.549
549Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.
– Csakugyan?! – kiáltott fel Anna Mihajlovna. – Ah, szörnyű! Borzalmas még csak rágondolni is… A fiam – tette hozzá, és Boriszra mutatott. – Személyesen akar köszönetet mondani önnek.550
550— Неужели? — воскликнула Анна Михайловна. — Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, — прибавила она, указывая на Бориса. — Он сам хотел благодарить вас.
Borisz ismét udvariasan meghajolt.551
551Борис еще раз учтиво поклонился.
– Higgye el, herceg, amit értünk tett, az anyai szív sose felejti el.552
552— Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.
– Örülök, hogy szívességet tehettem önöknek, kedves Anna Mihajlovna – mondta Vaszilij herceg. Megigazította ingefodrát: pártfogoltja, Anna Mihajlovna előtt itt, Moszkvában, mind mozdulataival, mind hangjával még sokkal nagyobb méltóságot mutatott, mint Pétervárott, Annette Scherer estélyén.553
553— Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.
– Igyekezzék becsülettel szolgálni, és legyen méltó a bizalomra – fordult szigorúan Boriszhoz. – Örvendek… Szabadságra jött haza? – darálta közönyösen.554
554— Старайтесь служить хорошо и быть достойным, — прибавил он, строго обращаясь к Борису. — Я рад… Вы здесь в отпуску? — продиктовал он своим бесстрастным тоном.
– Várom a parancsot, kegyelmes uram, hogy új szolgálati helyemre utazzam – felelte Borisz. Nem mutatta, mintha bosszankodnék a herceg éles modora miatt, vagy mintha kedve volna beszélgetésbe elegyedni vele, de olyan nyugodtan és olyan tisztelettel beszélt, hogy a herceg figyelmesen pillantott rá.555
555— Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.
– Édesanyjánál lakik?556
556— Вы живете с матушкой?
– Rosztova grófnénál lakom – válaszolta Borisz és ismét hozzátette: – kegyelmes uram.557
557— Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять прибавив: — ваше сиятельство.
– Ez az az Ilja Rosztov, aki Nathalie Sinsinát vette feleségül – mondta Anna Mihajlovna.558
558— Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, — сказала Анна Михайловна.
– Ismerem, ismerem – felelte Vaszilij herceg monoton hangján. – Je n’ai jamais pu concevoir, comment Nathalie s’est decidée à épouser cet ours mal-léché! Un personnage complétement stupide et ridicule. Et joueur à ce qu’on dit.559
559— Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом. — Je n'ai jamais pu concevoir, comment Nathalieie s'est décidée à épouser cet ours mal -léché l Un personnage complètement stupide et ridicule.Et joueur à ce qu'on dit.
– Mais très brave homme, mon prince – jegyezte meg Anna Mihajlovna, és meghatóan elmosolyodott, mintha ő is tudná: Rosztov gróf megérdemli ezt a véleményt, de kérné, hogy ne bántsák szegény öreget.560
560— Mais très brave homme, mon prince, — заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.
– Mit mondanak az orvosok? – kérdezte a hercegné rövid hallgatás után, és kisírt arcán ismét nagy bánat tükröződött.561
561— Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.
– Kevés a remény – mondta a herceg.562
562— Мало надежды, — сказал князь.
– Pedig de szerettem volna még egyszer megköszönni a bácsinak azt a sok jót, amit velem meg Borjával tett. C’est son filleul – tette hozzá, olyan hangon, mintha ez a hír okvetlenül szerfelett megörvendeztetné Vaszilij herceget.563
563— А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния и мне и Боре. C'est son filleuil, — прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.
Vaszilij herceg elgondolkozott, és összeráncolta homlokát. Anna Mihajlovna kitalálta: a herceg attól tart, hogy Bezuhov gróf végrendeletét illetően vetélytársra talál benne. Sietett megnyugtatni.564
564Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.
– Ha nem szeretném olyan őszintén és odaadóan a bácsit… – mondta; az utolsó szót különösen magabiztosan és hanyagul ejtette ki. – Ismerem a természetét: nemes, őszinte… De lám, csak a hercegnők vannak mellette… Azok pedig még fiatalok… – Lehajtotta fejét és súgva tette hozzá: – Teljesítette-é utolsó kötelességét a gróf? Oly drágák ezek az utolsó percek! Hiszen rosszabbul már nem lehet. Elő kell készíteni, ha annyira rosszul van. Mi, asszonyok – mosolygott gyengéden – mindig tudjuk, hercegem, hogyan kell megmondani az ilyen dolgokat. Feltétlenül látnom kell, akármilyen nehéz is lesz; de hát hozzászoktam én már a szenvedéshez.565
565— Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, — сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово: — я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем…Они еще молоды… — Она наклонила голову и прибавила шопотом: — исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить ежели он так плох. Мы, женщины, князь, — она нежно улыбнулась, — всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.
A herceg szemmel láthatóan ráébredt – akárcsak Annette Scherer estélyén -, hogy Anna Mihajlovnától nehéz megszabadulni.566
566Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.
– Hiszen ha nem esnék terhére a betegnek ez a látogatás, chère Anna Mihajlovna! – mondta. – Várjunk estig, az orvosok szerint most következik a válság.567
567— Не было бы тяжело ему это свидание, chère Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера, доктора обещали кризис.
– De ezekben a percekben nem lehet várni, herceg. Pensez, il y va salut de son âme… Ah! c’est terrible, les devoirs d’un chrétien…568
568— Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il у va du salut de son âme… Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chrétien…
Kinyílt a belső szoba ajtaja, és kilépett a gróf egyik unokahúga, egy mogorva, ridegarcú hercegnő; a dereka meglepően aránytalanul hosszú volt lábához képest.569
569Из внутренних комнат отворилась дверь, и вошла одна из княжен-племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно-несоразмерною по ногам длинною талией.
– Nos, hogy van a gróf? – fordult hozzá Vaszilij herceg.570
570Князь Василий обернулся к ней. — Ну, что он?
– Ahogy volt. Már engedelmet, de ez a lárma… – mondta a hercegnő, és úgy nézett Anna Mihajlovnára, mintha nem ismerné.571
571— Все то же. И как вы хотите, этот шум… — сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.
– Ah, chère, je ne vous reconnaissais pas – mondta boldog mosollyal Anna Mihajlovna, és könnyed kocogással odament a gróf unokahúgához. – Je viens d’arriver et je suis à vous pour vous aider a soigner m o n  o n c l e. J’imagine, combien vous avez souffert – tette hozzá részvétteljes szemforgatással.572
572— Ah, chère, je ne vous reconnaissais pas, — с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. — Je viens d'arriver et je suis à vous pour vous aider à soigner mon oncle. J`imagine, combien vous avez souffert, — прибавила она, с участием закатывая глаза.
A hercegnő nem felelt semmit, el se mosolyodott, és mindjárt kiment. Anna Mihajlovna lehúzta kesztyűjét; mint egy elfoglalt hadállásban, elhelyezkedett egy karosszékben, és felkérte Vaszilij herceget, hogy üljön melléje.573
573Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василья сесть подле себя.
– Borisz! – szólt fiának mosolyogva. – Én most bemegyek a grófhoz, a nagybácsihoz, te meg addig menj Pierre-hez, mon ami, és ne felejtsd átadni neki Rosztovék meghívását. Ebédre hívják. De azt hiszem, nem jön el – fordult a herceghez.574
574— Борис! — сказала она сыну и улыбнулась, — я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покаместь, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? — обратилась она к князю.
– Ellenkezőleg – felelte a herceg és szemmel láthatóan elkedvetlenedett. – Je serais très content si vous me débarrassez de ce jeune homme… Folyton csak itthon ül. A gróf még egyetlenegyszer sem érdeklődött iránta.575
575— Напротив, — сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. — Je serais très content si vous me débarrassez de ce jeune homme… Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него,
Vállat vont. Az inas lekísérte, majd egy másik lépcsőn felvezette a fiatalembert Pjotr Kirillovicshoz.576
576Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.
13577
577XVI.
Pierre-nek végül sem sikerült pályát választania Pétervárott, és duhajkodása miatt csakugyan kiutasították onnan. Az az eset, amelyet Rosztov grófnál elmondtak, igaz volt. Pierre is ludas volt abban, hogy egymáshoz kötözték a kerületi kapitányt meg a medvét. Néhány napja érkezett Moszkvába, és mint máskor is, apja házában szállt meg. Bár sejtette: már egész Moszkva ismeri a históriát, az apja körül sürgölődő hölgyek meg – akik mindig rosszindulattal voltak vele szemben – fel fogják használni ezt az esetet, hogy ellene haragítsák a grófot, mégis, mindjárt megérkezése napján, apja lakosztályába indult. Amikor belépett a szalonba – az volt a hercegnők megszokott tartózkodási helye -, üdvözölte a hölgyeket. Varrórámájuk mellett ültek. Egyikük fennhangon olvasott egy könyvet. Hárman voltak. A legidősebb olvasott: az a hosszúderekú, tiszta, szigorú hajadon, aki az előbb kiment Anna Mihajlovnához. A két fiatalabb meg varrt a rámán: egyformán pirospozsgásak és csinosak voltak; csupán abban különböztek egymástól, hogy egyiküknek egy kis szemölcs volt az ajka fölött, ami nagyon megszépítette. Pierre-t úgy fogadták, mint a kísértetet vagy a bélpoklost. A legidősebb hercegnő félbehagyta az olvasást és ijedt szemmel, némán nézett rá. A fiatalabb, a szemölcstelen ajkú, ugyanolyan arckifejezést öltött. A legkisebb, a szemölcsös – vidám, kacagós természete volt – varrórámája fölé hajolt, hogy elrejtse mosolyát, amelyet bizonyára a közelgő jelenet csalt ajakára – hisz előre látta, milyen mulatságos lesz. Lehúzta a gyapjúszálat és lehajtotta fejét, mintha a mintát vizsgálgatná, és alig tudta visszafojtani kacagását.578
578Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и, действительно, был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связываньи квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.
– Bon jour, ma cousine – köszönt Pierre. – Vous ne me reconnaissez pas?579
579— Bonjour, ma cousine, — сказал Пьер. — Vous ne me гесоnnaissez pas?
– Túlságosan is jól ismerem, túlságosan is jól.580
580— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.
– Hogy szolgál a gróf egészsége? Láthatom? – kérdezte Pierre esetlenül, mint mindig, de nem esett zavarba.581
581— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.
– A gróf szenved testileg is, lelkileg is; úgy látom, önnek mégis az a legfőbb gondja, hogy minél nagyobb lelki fájdalmat okozzon neki.582
582— Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.
– Láthatom a grófot? – kérdezte ismét Pierre.583
583— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.
– Hm!… Ha meg akarja ölni, ha egészen sírba akarja tenni, akkor láthatja. Menj, Olga, nézd meg, kész van-e már a bácsi erőlevese; mindjárt itt az ideje – tette hozzá, jelezve, hogy sok a dolguk, és éppen Pierre apjának megnyugtatásán fáradoznak, mialatt ő láthatólag csakis arra törekszik, hogy elkeserítse.584
584— Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, — прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстроиванием.
Olga kiment. Pierre ott állt még egy ideig, a két nővérre nézett, majd meghajolt.585
585Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:
– Akkor visszamegyek a szobámba. Szóljanak, ha majd láthatom – mondta.586
586— Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.
Kiment. A szemölcsös húgocska csengő, de halk kacagása szállt utána.587
587Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.
Másnap megérkezett Vaszilij herceg, és a gróf házában szállt meg. Magához hívatta Pierre-t, és azt mondta neki:588
588На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:
– Mon cher, si vous vous conduisez ici comme à Pétersbourg, vous finirez très mal; c’est tout ce que je vous dis. A gróf nagyon-nagyon beteg: semmi szükség nincs rá, hogy bemenj hozzá.589
589— Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme à Pétersbourg, vous finirez très mal; c'est tout ce que je vous dis. Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.
Attól fogva nem háborgatták Pierre-t. Egész nap egyedül lézengett emeleti szobájában.590
590С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.
Amikor Borisz benyitott hozzá, Pierre fel s alá járkált. Meg-megállt egyik vagy másik sarokban, fenyegető kézmozdulatot tett a fal felé, mintha láthatatlan ellenséget döfne át egy karddal, szigorú pillantást vetett rá szemüvege fölött, majd újra kezdte a sétát. Olykor érthetetlen szavakat dünnyögött, vállat vont, és széttárta karját.591
591В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.
– L’Angleterre a vécu – mormogta mogorván, és ujjal rámutatott valakire. – M. Pittxix comme traître à la nation et au droit des gens est condamné à… – de nem végezhette be, hogy mire ítéli Pittet – ebben a pillanatban Napóleonnak képzelte magát és hősével már sikeresen végre is hajtotta a Pas de Calais-i átkelést és elfoglalta Londont – ekkor ugyanis észrevette a szobájába lépő délceg és szép fiatal tisztet. Megállt. Borisz tizennégy éves gyerek volt, amikor elváltak. Már egyáltalán nem emlékezett rá. De jellegzetes, élénk és szívélyes modorában mindjárt kezet fogott vele, és barátságosan rámosolygott.592
592— L'Angleterre a vécu, — проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. — M. Pitt comme traître à la nation et au droit des gens est condamiené à… — Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, — как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.
– Emlékszik még rám? – kérdezte nyugodt, kellemes mosollyal Borisz. – A grófhoz jöttünk a mamával, de úgy látszik, nagyon beteg.593
593— Вы меня помните? — спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. — Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.
– Igen, úgy látszik, nagyon beteg. Folyton zaklatják – felelte Pierre, és ugyancsak erőltette az emlékezőtehetségét: ki ez a fiatalember.594
594— Да, кажется, нездоров. Его все тревожат, — отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.
Borisz érezte: Pierre nem ismeri meg, de feleslegesnek tartotta, hogy megmondja a nevét, és a legfesztelenebbül, egyenesen a szemébe nézett.595
595Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.
– Rosztov gróf kéri, hogy ma jöjjön el hozzá ebédre – mondta eléggé hosszú és Pierre-nek eléggé kellemetlen hallgatás után.596
596— Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, — сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.
– Á! Rosztov gróf! – kiáltott fel boldogan Pierre. – Akkor maga Ilja, a fia, ugye? Képzelje el, az első pillanatban nem ismertem meg magát. Valamikor régen a Verébhegyre jártunk ki m-me Jacquot-val… Emlékszik rá?597
597— А! Граф Ростов! — радостно заговорил Пьер. — Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили c m-me Jacquot… давно.
– Téved – mondta Borisz lassan, bátor és kissé gúnyos mosollyal – én Borisz vagyok. Anna Mihajlovna Drubeckaja hercegné fia. Az öreg Rosztovot hívják Iljának, a fia – Nyikolaj. És m-me Jacquot-t sosem ismertem.598
598— Вы ошибаетесь, — неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. — Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына — Николаем. И я m-me Jacquot никакой не знал.
Pierre hadonászni kezdett, és úgy kapkodta a fejét, mintha szúnyog vagy méhraj támadta volna meg.599
599Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.
– Á, persze! Mindent összekevertem. Annyi rokonom van Moszkvában! Persze, maga Borisz. Nos, akkor meg is egyeztünk. No, mit szól a boulogne-i expedícióhozxx? Szorulnak majd az angolok, mihelyt Napóleon átkelt a csatornán. És azt hiszem nagyon is lehetséges ez az expedíció. Csak Villeneuvexxi ne lőjön bakot!600
600— Ах, ну что это! я все спутал. В Москве столько родных! Вы Борис…да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!
Borisz semmit sem tudott a boulogne-i expedícióról, mert nem olvasott újságot. Villeneuve-ről is most hallott először.601
601Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.
– Minket itt Moszkvában inkább az ebédek meg a pletykák foglalkoztatnak, mint a politika – mondta nyugodt, gúnyos hangon. – Erről még nem hallottam semmit, és nem is tudok hozzászólni. Moszkvát jobbadán csak a pletykák foglalkoztatják – folytatta. – Mostanában magáról meg a grófról beszélnek sokat.602
602— Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, — сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. — Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, — продолжал он. — Теперь говорят про вас и про графа.
Pierre arcán megint megjelent a szelíd mosoly. Mintha féltette volna beszélgetőtársát, hogy olyasmit talál mondani, amit hamarosan meg is bánhat. De Borisz – egyenest Pierre szeme közé nézve – tisztán, világosan és szárazon beszélt.603
603Пьер улыбнулся своей доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.
– És Moszkvának nincs is egyéb dolga, mint pletykázgatni – folytatta. – Most mindenkit az izgat, kire hagyja a gróf a vagyonát. Pedig talán túlél mindnyájunkat… Ezt szívemből kívánom is…604
604— Москве больше делать нечего, как сплетничать, — продолжал он. — Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю…
– Igen, ez nagyon aggasztó – kapott a szón Pierre – nagyon aggasztó. – Pierre félt, hogy ez a tiszt olyan beszélgetésbe talál bocsátkozni, amely kellemetlen lesz neki magának is.605
605— Да, это все очень тяжело, — подхватил Пьер, — очень тяжело. — Пьер все боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.
– Maga bizonyára azt hiszi – mondta Borisz, és enyhén elpirult, de nem változtatta meg se hangját, se testtartását – bizonyára azt hiszi: itt mindenki csakis azon igyekszik, hogy kapjon valamit ettől a nábobtól.606
606— А вам должно казаться, — говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, — вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.
„Így is van” – gondolta Pierre.607
607"Так и есть", подумал Пьер.
– Hát én a félreértések elkerülése végett épp azt akarom mondani magának, hogy nagyon téved, ha ezek közé sorol akár engem, akár az anyámat. Nagyon szegények vagyunk, de én – legalábbis magamról elmondhatom: épp azért nem tartom magam édesapja rokonának, mert gazdag; és nem kérünk és nem fogadunk el tőle semmit – sem én, sem anyám.608
608— А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.
Pierre sokáig nem értette a dolgot, de amikor megértette, felugrott a díványról, jellegzetes gyorsaságával és sutaságával megragadta Borisz alsókarját, még jobban elpirult, mint Borisz és félig szégyenkezve, félig bosszúsan beszélni kezdett.609
609Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.
– Hát ez furcsa! Hát én talán… és ki gondolhatott ilyesmit egyáltalán… nagyon is jól tudom, hogy…610
610— Вот это странно! Я разве… да и кто ж мог думать… Я очень знаю…
De Borisz közbevágott:611
611Но Борис опять перебил его:
– Örülök, hogy megmondtam mindent. Magának talán kellemetlen. Bocsásson meg – mondta, és inkább ő nyugtatta meg Pierre-t, semmint Pierre őt – de remélem, nem sértettem meg. Az az elvem, hogy megmondok mindent kereken… Mit csűrjem-csavarjam a dolgot?… Eljön Rosztovékhoz ebédre?612
612— Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, — сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, — но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо… Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?
Borisz – miután láthatólag lerázta ezt a kellemetlen kötelességet, kijutott a kényelmetlen helyzetből és mást sodort bele – megint egészen barátságos lett.613
613И Борис, видимо свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.
– Ide hallgasson – mondta Pierre és lassan lecsillapodott – maga csodálatos ember. Nagyon jó, amit az imént mondott, nagyon helyes. Persze, maga nem ismer engem. Oly rég találkoztunk… még gyermekkorunkban… Esetleg felteszi rólam, hogy… Megértem, nagyon megértem magát. Én ezt nem tenném meg soha, nem volna hozzá bátorságom, de ez azért mégis nagyszerű. Nagyon örülök, hogy megismerkedtem magával. Furcsa, hogy miket feltételezett rólam – fűzte hozzá rövid hallgatás után, és elmosolyodott, majd felnevetett. – Nos, akkor hát ismerkedjünk meg közelebbről. Kezet rá! – kezet szorított Borisszal. – Tudja, én még egyszer se voltam a grófnál. Nem hívott… Sajnálom mint embert… De mit tegyünk?…614
614— Нет, послушайте, — сказал Пьер, успокоиваясь. — Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались…детьми еще… Вы можете предполагать во мне… Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали! — Он засмеялся. — Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. — Он пожал руку Борису. — Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал… Мне его жалко, как человека… Но что же делать?
– Azt hiszi: Napóleonnak csakugyan sikerül átszállítania hadseregét? – kérdezte Borisz mosolyogva.615
615— И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил Борис, улыбаясь.
Pierre jól tudta, hogy Borisz másra akarja fordítani a szót. Helyesnek is találta és mindjárt fejtegetni kezdte a boulogne-i vállalkozás előnyeit és hátrányait.616
616Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.
Egy inas a hercegnéhez hívta Boriszt. A hercegné távozni készült. Pierre megígérte, elmegy az ebédre, hogy közelebbről megismerkedjék Borisszal, erősen kezet szorított vele és szemüvegén át nyájasan nézett a szemébe… Borisz távozása után Pierre még sokáig járkált a szobában, de már nem döfködte karddal a láthatatlan ellenséget, hanem el-elmosolyodott, valahányszor visszagondolt erre a kedves, okos és keménykötésű fiatalemberre.617
617Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки… По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.
Ahogy az első ifjúság idején, kivált pedig magános állapotban történni szokott, megmagyarázhatatlan gyengédséget érzett ez iránt a fiatalember iránt, és megfogadta, hogy feltétlenül barátságot köt vele.618
618Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.
Vaszilij herceg kikísérte a hercegnét. A hercegné zsebkendőt szorított szemére; csupa könny volt az arca.619
619Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.
– Szörnyű, szörnyű! – hajtogatta. – Bármibe kerüljön is, teljesítem kötelességemet. Eljövök éjszakára. Lehetetlen így hagyni. Minden perc drága. Nem értem, miért tétováznak a hercegnők. Engem talán majd megsegít az isten: majd megtalálom a módját, hogy’ készítsem elő!… Adieu, mon prince, que le bon dieu vous soutienne…620
620— Это ужасно! ужасно! — говорила она, — но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne…
– Adieu, ma bonne. – viszonozta a köszönését Vaszilij herceg, és elfordult tőle.621
621— Adieu, ma bonne, — отвечал князь Василий, повертываясь от нее.
– Szörnyű állapotban van – mondta fiának a hercegné, amikor hintóba szálltak. – Jóformán senkit sem ismer meg.622
622— Ах, он в ужасном положении, — сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. — Он почти никого не узнает.
– Nem értem, mama, milyen a viszony közte és Pierre között – mondta a fiú.623
623— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? — спросил сын.
– Mindent megmond a végrendelet; attól függ a mi sorsunk is…624
624— Все скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит…
– De miből gondolja, hogy ránk is hagy valamit?625
625— Но почему вы думаете, что он оставит что-нибудь нам?
– Ó, kedves barátom! Ő olyan gazdag, mi meg olyan szegények vagyunk!626
626— Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!
– No, ez még nem elég ok, kedves mama.627
627— Ну, это еще недостаточная причина, маменька.
– Jaj istenem! Istenem! De rosszul van! – kiáltott fel az anyja.628
628— Ах, Боже мой! Боже мой! Как он плох! — восклицала мать.
14629
629XVII.
Amikor Anna Mihajlovna és fia Kirill Vlagyimirovics Bezuhov grófhoz hajtatott, Rosztova grófné sokáig egyedül üldögélt és szeméhez emelgette zsebkendőjét. Végre aztán csengetett.630
630Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухому, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец, она позвонила.
– Mi az, kedvesem – szólt rá haragosan a lányra, aki néhány percig váratott magára. – Nem akar szolgálni, vagy mi? Mert akkor más helyet keresek magának.631
631— Что вы, милая, — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. — Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.
A grófnét egészen elkeserítette barátnőjének bánata és megalázó szegénysége. Rossz hangulatban volt. Ez mindig abban nyilvánult meg, hogy „kedvesem”-nek szólította és magázta a szobalányt.632
632Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной "милая" и "вы".
– Bocsánat – felelte a szobalány.633
633— Виновата-с, — сказала горничная.
– Küldje ide a grófot.634
634— Попросите ко мне графа.
A gróf imbolygó léptekkel, és mint mindig, kissé bűnbánó arccal ment be feleségéhez.635
635Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.
– Nos, édes grófnőm! Csodás lesz a császármadár sauté au madère, ma chère! Megkóstoltam; nem hiába fizettem Taraszkáért ezer rubelt. Megérte!636
636— Ну, графинюшка! Какое sauté au madère из рябчиков будет, ma chère! Я попробовал; не даром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!
Leült felesége mellé; legényesen a térdére könyökölt, és felborzolta ősz haját.637
637Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.
– Mit parancsol, édes grófnőm?638
638— Что прикажете, графинюшка?
– Megmondom, kedves barátom – de micsoda pecsét ez itt? – kérdezte, és férje mellényére mutatott. – Bizonyára a sauté – fűzte hozzá mosolyogva. – Megmondom, gróf; pénzre van szükségem.639
639— Вот что, мой друг, — что это у тебя запачкано здесь? — сказала она, указывая на жилет. — Это сотэ, верно, — прибавила она улыбаясь. — Вот что, граф: мне денег нужно.
Elszomorodott.640
640Лицо ее стало печально.
– Á, édes grófnőm!…641
641— Ах, графинюшка!…
A gróf szinte kapkodva vette elő pénztárcáját.642
642И граф засуетился, доставая бумажник.
– Nekem sok kell, gróf, nekem ötszáz rubel kell.643
643— Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.
Elővette batiszt-zsebkendőjét, és letörölte a mellényéről a pecsétet.644
644И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.
– Mindjárt, mindjárt. Hé, ki van ott?! – kiáltotta oly hangon, ahogy csak az szokott, aki biztos abban, hogy kiáltására hanyatt-homlok előrohannak. – Küldjétek ide Mityenkát!645
645— Сейчас, сейчас. Эй, кто там? — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. — Послать ко мне Митеньку!
Mityenka, az a nemesfiú, aki a grófnál nevelkedett, és most minden anyagi ügyét intézte, lassú léptekkel bement a szobába.646
646Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.
– Ide hallgass, kedves barátom – mondta a gróf a tiszteletteljesen belépő fiatalembernek. – Hozz nekem… – elgondolkozott. – Hétszáz rubelt, igen. De vigyázz, ne olyan rongyosakat, piszkosakat hozz, mint a múltkor, hanem szépeket, mert a grófnénak kell.647
647— Вот что, мой милый, — сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. — Принеси ты мне… — он задумался. — Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.
– Igen, Mityenka, kérlek, tisztákat hozzál – mondta szomorú sóhajjal a grófné.648
648— Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, — сказала графиня, грустно вздыхая.
– Mikorra parancsolja, kegyelmes uram? – kérdezte Mityenka. – Tetszik tudni, hogy… Különben ne tessék aggódni – tette hozzá, mert észrevette, hogy a gróf már zihálva, szaporán lélegzik. Ez mindig a már-már kirobbanó harag jele volt. – Majd el is felejtettem… Ebben a pillanatban parancsolja?649
649— Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? — сказал Митенька. — Изволите знать, что… Впрочем, не извольте беспокоиться, — прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. — Я было и запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?
– Igen-igen, hozzad azonnal. És add oda a grófnénak.650
650— Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.
– Aranyat ér ez a Mityka – tette hozzá a gróf mosolyogva, amikor a fiatalember kiment. – Nem ismer lehetetlent. Mert azt én nem szenvedhetem. Minden lehetséges.651
651— Экое золото у меня этот Митенька, — прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек вышел. — Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно.
– Ah, a pénz, gróf, a pénz! Mennyi bajt okoz a pénz a világon! – mondta a grófné. – De erre a pénzre nagy szükségem van.652
652— Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! — сказала графиня. — А эти деньги мне очень нужны.
– Ön nagy tékozló, édes grófnőm – szólt a gróf, kezet csókolt feleségének és visszament dolgozószobájába.653
653— Вы, графинюшка, мотовка известная, — проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.
Amikor Anna Mihajlovna visszatért Bezuhovtól, a grófné kisasztalán, egy kendő alatt – csupa vadonatúj bankókban – már ott hevert a pénz. Anna Mihajlovna észrevette, hogy a grófné rosszkedvű.654
654Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги, все новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена.
– Nos, mit végeztél, kedves barátnőm? – kérdezte a grófné.655
655— Ну, что, мой друг? — спросила графиня.
– Ah, milyen szörnyű állapotban van! Rá se lehet ismerni, annyira rosszul van, annyira rosszul. Csak egy pillanatig időztem nála és két szót se tudtam szólni…656
656— Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала…
– Ne utasítsd vissza, Annette, az istenre kérlek – mondta váratlanul a grófné és elpirult. Méltóságteljes, hervatag, sovány arcán furcsán hatott a pír. Elővette a pénzt a kendő alól.657
657— Annette, ради Бога, не откажи мне, — сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.
Anna Mihajlovna tüstént kitalálta, miről van szó, és már előrehajolt, hogy a kellő pillanatban ügyesen megölelje a grófnét.658
658Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.
– Ezt én adom Borisznak, egyenruhára…659
659— Вот Борису от меня, на шитье мундира…
Anna Mihajlovna már átölelte és sírt. A grófné szintén. Azon sírtak, hogy mennyire egy szív, egy lélek ők ketten; meg azon, hogy milyen jók; meg azon, hogy ők, a gyermekkori jóbarátnők, kénytelenek ilyen alantas dologgal: pénzzel bajlódni; meg azon, hogy elszállt ifjúságuk… De mindkettejüknek oly jólesett a sírás…660
660Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом — деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих были приятны…
15661
661XVIII.
Rosztova grófné a szalonban ült; mellette lányai és – már elég szép számban – a hölgyvendégek. A férfivendégeket dolgozószobájába vezette a gróf és elébük kínálta különleges törökpipa-gyűjteményét. Néha kijött és azt kérdezte: „Nem érkezett még meg?” Marja Dmitrijevna Ahroszimovát várták, akit le terrible dragon-nak hívott a társaság. Ez a hölgy nem gazdagságáról, nem magas rangjáról, hanem nyílt eszéről és közvetlen, őszinte modoráról volt híres. Marja Dmitrijevnát ismerte a cári család, ismerte egész Moszkva és egész Pétervár; mindkét város csodálta, de titokban kinevette gorombasága miatt. Különféle adomákat meséltek róla. Mindazonáltal kivétel nélkül mindenki tisztelte és félt tőle.662
662Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.
A telefüstölt dolgozószobában az újoncozásról meg a kiáltványban megüzent háborúról folyt a szó. A kiáltványt még senki sem olvasta ugyan, de mindenki tudta, hogy megjelent. A gróf két pipázó és nagyban beszélgető szomszédja közt egy kis díványon ült. Ő maga nem pipázott és nem beszélgetett, hanem fejét hol jobbra, hol balra hajtva, látható élvezettel nézte a pipázókat, és hallgatta két szomszédjának társalgását, akiket egymás ellen tüzelt.663
663В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.
Az egyik vitázó ráncos, epés, sovány, borotvált arcú civil volt, aki hajlott kora ellenére is olyan ruhában járt, mint a legdivatosabban öltözködő fiatalember. Lábát is felhúzta az ottománra és úgy ült ott, mint aki otthon érzi magát. Oldalt, mélyen bedugta szájába a borostyánkő szopókát, szaggatottan szívta a füstöt és hunyorgatott. Sinsin volt, a grófné unokatestvére, a rosszmájú agglegény – ahogy a moszkvai szalonokban emlegették. Láthatóan leereszkedő módon beszélt vitatkozó társával, egy kifogástalanul megmosakodott, megfésülködött, kifogástalan öltözékű, üde, rózsás arcú gárdatiszttel, aki szája közepében tartotta a borostyánkő szopókát, rózsás ajkával könnyedén szívta a füstöt, majd karikákban engedte ki szép szájából. Ez volt az a Berg hadnagy, a Szemjonovszkij-ezred tisztje, akivel Borisz az ezredhez készült, és akivel Natasa bosszantotta Verát, az idősebb grófkisasszonyt, amikor vőlegényének nevezte Berget. A gróf közöttük ült és figyelmesen hallgatta őket. A gróf legkedvesebb szórakozása – a boston-játékonxxii kívül, melyet nagyon szeretett – épp az volt, hogy a szót hallgatta; kivált, ha sikerült egymás ellen tüzelnie két bőbeszédű vitatkozót.664
664Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на отоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.
– Ej, édes egy komám, mon très honorable Alfonsz Karlics – mondta Sinsin gúnyosan, a legegyszerűbb, népies orosz kifejezéseket a legelőkelőbb francia mondatokkal keverve (ez volt beszédének fő jellegzetessége). – Vous comptez vous faire des rentes sur l’état, egy kis jövedelmet akar a századtól, mi?665
665— Ну, как же, батюшка, mon très honorable Альфонс Карлыч, — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. — Vous comptez vous faire des rentes sur l'état, с роты доходец получать хотите?
– Nem, Pjotr Nyikolajics, csak be akarom bizonyítani, hogy a lovasságnál jóval kisebbek az előnyök a gyalogsághoz képest. Itt van például az én helyzetem. Csak gondolja meg, Pjotr Nyikolajics.666
666— Нет-с, Петр Николаич, я только желаю показать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаич, мое положение…
Berg mindig nagyon pontosan, higgadtan és udvariasan beszélt. De mindig csakis önmagáról. Nyugodtan hallgatott mindaddig, amíg valami másról beszélgettek, ami vele nem volt közvetlen kapcsolatban. Órák hosszat is tudott hallgatni, és mégsem érzett s másokban sem keltett egy csöpp zavart sem. De mihelyt személy szerint őt érintette a társalgás, terjengősen és látható élvezettel beszélni kezdett.667
667Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.
– Gondolja meg az én helyzetemet, Pjotr Nyikolajics: ha a lovasságnál volnék, még hadnagyi rangban is legfeljebb csak kétszáz rubelt kapnék évharmadonként, most meg kétszázharmincat kapok – mondta kellemes, boldog mosollyal, és úgy nézett Sinsinre meg a grófra, mintha nyilvánvalónak tartaná: mások is mindig azt óhajtják legfőképpen, hogy ő sikert érjen el.668
668— Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, — говорил он с радостною, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.
– Azonkívül most, hogy átkerültem a testőrséghez, szem előtt vagyok, Pjotr Nyikolajics – folytatta Berg – és a gyalogtestőrségnél gyakrabban van üresedés. Aztán képzelje el, hogy be tudtam rendezkedni kétszázharminc rubelből. Pedig még félre is teszek, sőt még apámnak is szoktam küldeni – folytatta és kieresztett egy füstkarikát.669
669— Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, — продолжал Берг, — и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, — продолжал он, пуская колечко.
– La balance y est… A német még a bakkecskét is megfeji, comme dit le proverbe – mondta Sinsin, szája másik sarkába tolta a szopókát és rákacsintott a grófra.670
670— La balance у est… Немец на обухе молотит хлебец, comme dît le рroverbe, — перекладывая янтарь на другую сторону ртa, сказал Шиншин и подмигнул графу.
A gróf hahotára fakadt. Amikor a többi vendég meglátta, hogy Sinsinék vitatkoznak, odament szót hallgatni. Berg nem vette észre sem a gúnyt, sem a közönyt, tovább beszélt arról, hogy a gárdába való áthelyezéssel máris nyert egy rangfokozat előnyt tisztiiskolai bajtársaival szemben; hogy háborús időkben mihamar eleshet a századparancsnok, és ő mint rangidős, könnyen századparancsnok lehet; meg hogy mennyire szereti őt az egész ezred és mennyire meg van elégedve vele a papája. Berg láthatólag élvezte tulajdon elbeszélését, és nem is gyanította, hogy másoknak is megvannak a maguk ügyes-bajos dolgai. De oly kedvesen-komoly volt, amint beszélt, ifjúi önzésének naivsága annyira nyilvánvaló volt, hogy minden hallgatóját lefegyverezte.671
671Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило-степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.
– No, édes barátom, megjósolhatom, hogy maga mindenütt boldogulni fog, a gyalogságnál is meg a lovasságnál is – mondta Sinsin, és megveregette Berg vállát. Lebocsátotta a lábát a díványról.672
672— Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с отоманки.
Berg boldogan elmosolyodott. A gróf kiment a szalonba. A vendégek követték.673
673Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.
Ilyenkor – közvetlenül a díszebéd előtt – az összegyűlt vendégek már nem kezdenek hosszú beszélgetésbe: várják, hogy mikor hívják őket a zakuszkáhozxxiii. De mégis szükségesnek tartják, hogy sürögjenek-forogjanak, csevegjenek. Ezzel akarják mutatni, hogy ők egy cseppet sem türelmetlenkednek: mikor ülhetnek már asztalhoz. A háziak az ajtóra tekingetnek, és olykor-olykor összenéznek. A vendégek e pillantásokból igyekeznek kitalálni, kit vagy mit várnak: egy megkésett, tekintélyes rokont, vagy valami ételt, amely még nem készült el.674
674Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.
Pierre közvetlenül ebéd előtt érkezett; esetlenül leült a szalon közepén, az első karosszékre – nem nagyon nézte, hova -, és elfogta az utat mások elől. A grófné szóra akarta bírni, de Pierre csak naivan nézegetett szemüvegén át mindenfelé, mintha keresne valakit, és kurtán felelgetett a grófné kérdéseire. Feszélyezte az egész társaságot, de ezt csak ő nem vette észre. A vendégek nagy része, amely már ismerte a medvehistóriát, kíváncsian nézte ezt a nagy darab, kövér, békességes embert és sehogy sem értette, hogy űzhetett olyan tréfát a kapitánnyal egy ilyen ügyetlen, jámbor fráter.675
675Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.
– A napokban érkezett? – kérdezte a grófné.676
676— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.
– Oui, madame – felelte, és körülnézett.677
677— Oui, madame, — отвечал он, оглядываясь.
– Nem találkozott még a férjemmel?678
678— Вы не видали моего мужа?
– Non, madame. – És elmosolyodott, holott éppen nem kellett volna.679
679— Non, madame — Он улыбнулся совсем некстати.
– Úgy hallottam, ön nemrég még Párizsban volt. Párizs nagyon érdekes lehet.680
680— Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.
– Nagyon érdekes.681
681— Очень интересно..
A grófné összenézett Anna Mihajlovnával. Anna Mihajlovna mindjárt megértette: arra kérik, hogy ő foglalkozzék ezzel a fiatalemberrel. Melléje ült hát és apjáról kezdett beszélni; de Pierre neki is kurtán felelgetett, akár a grófnénak. A vendégek mind el voltak foglalva egymással.682
682Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой.
– Les Razoumowsky… Ça a été charmant… Vous êtes bien bonne… La comtesse Apraksine… – hallatszott mindenfelől. A grófné felállt és a terembe indult.683
683— Les Razoumovsky… Ça a étécharmant…Vous êtesbien bonne… Lacomtesse Apraksine… слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу.
– Marja Dmitrijevna? – hallatszott hangja a teremből.684
684— Марья Дмитриевна? — послышался ее голос из залы.
– Tetőtől talpig – felelte egy érdes női hang, és mindjárt belépett a szobába Marja Dmitrijevna.685
685— Она самая, — послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.
Minden kisasszony felállt, sőt – a legidősebbek kivételével – még a hölgyek is. Marja Dmitrijevna megállt az ajtóban, és kövér testének magasságából végignézett a vendégeken; magasra tartotta ötven esztendőt megért, őszfürtös fejét és mintha fel akarna gyürkőzni, lassan megigazgatta ruhájának bő ujjait. Marja Dmitrijevna mindig oroszul beszélt.686
686Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.
– Köszöntöm kedves ünnepeltünket, meg a gyermekeket – mondta mindent túlharsogó, öblös, harsány hangján. – Hát te, vén kujon?… – fordult a grófhoz, aki épp kezet csókolt neki. – Biztosan unatkozol Moszkvában. Nincs hol kutyákat uszítani, mi? De hát nincs mit tenni, öreg; lám, hogy nőnek a madárkák… – mutatott a lányokra – akár tetszik, akár nem, vőlegényt kell keresni nekik…687
687— Имениннице дорогой с детками, — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. — Ты что, старый греховодник, — обратилась она к графу, целовавшему ее руку, — чай, скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут… — Она указывала на девиц. — Хочешь — не хочешь, надо женихов искать.
– Hát te, kozák? (Marja Dmitrijevna Natasát hívta kozáknak) – mondta, és megcirógatta Natasát, aki bátran és vidáman ment oda hozzá. – Tudom, hogy veszedelmes kis boszorkány, de azért szeretem.688
688— Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу) — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. — Знаю, что зелье девка, а люблю.
Óriási retiküljéből körtealakú zafír fülbevalót vett elő, odaadta az ünnepien sugárzó, kipirult arcú Natasának, aztán mindjárt elfordult tőle – Pierre felé.689
689Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно-сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.
– He, he! Gyere csak ide, aranyom – mondta mesterkélten halk, vékony hangon. – Gyere csak ide, aranyom…690
690— Э, э! любезный! поди-ка сюда, — сказала она притворно-тихим и тонким голосом. — Поди-ка, любезный…
És fenyegetően még feljebb gyűrte ruhája ujját.691
691И она грозно засучила рукава еще выше.
Pierre odament, és naivul nézett rá szemüvege fölött.692
692Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.
– Gyere csak, aranyom, gyere! Apádnak is megmondtam én – és csak én – az igazat, amikor nagy potentát volt, hát neked hogyne mondanám meg: isten ellen való vétek volna.693
693— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.
Hallgatott egy pillanatig. Mindnyájan hallgattak, várták, mi lesz, mert érezték, hogy ez csak a bevezetés.694
694Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.
– Szó se róla, derék fiú! Igazán derék!… Az apja a halálos ágyán fekszik, ő meg szórakozik: medveháton lovagoltat rendőrkapitányokat. Szégyen, gyalázat, öcsém! Inkább menj a háborúba!695
695— Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!… Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.
Elfordult, a grófnak nyújtotta kezét, aki alig tudta visszafojtani nevetését.696
696Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.
– Nos, mi lesz? Azt hiszem, ideje már asztalhoz ülni – mondta Marja Dmitrijevna.697
697— Ну, что ж, к столу, я чай, пора? — сказала Марья Дмитриевна.
Elöl ment a gróf Marja Dmitrijevnával, mögötte a grófné; egy huszárezredes vezette – fontos ember: ővele utazik majd Nyikolaj az ezred után – aztán Anna Mihajlovna Sinsinnel. Berg Verának nyújtotta karját. A mosolygó Julie Karagina Nyikolajjal indult az asztalhoz. Majd az egész termen végighúzódó sorban más párok követték őket. Leghátul, egyesével, a gyerekek, a nevelők meg a nevelőnők. Az inasok sürgölődni kezdtek, zörögtek a székek, a kóruson megszólalt a muzsika, a vendégek elhelyezkedtek. A gróf házi zenekarának muzsikáját a kések, villák zörgése, a vendégek beszédmoraja, az inasok lépteinek nesze váltotta fel.698
698Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна — с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по-одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов.
Az asztalfőn a grófné ült. Jobbján Marja Dmitrijevna, balján Anna Mihajlovna és más vendégek. Az asztal másik végén a gróf, balján a huszárezredes, jobbján Sinsin és más férfivendégek. A hosszú asztal egyik oldalán az idősebb fiatalok: Berg, mellette Vera; Borisz, mellette Pierre. Az asztal másik oldalán a gyermekek, a nevelők és nevelőnők. A gróf a feleségére meg kékszalagos, magas főkötőjére tekingetett a kristály serlegek, a palackok meg a gyümölcsös tálak mögül, és szorgalmasan töltögette a bort szomszédainak; magáról sem feledkezett meg. A grófnő sem feledkezett meg háziasszonyi kötelességéről, de közben az ananászhalmok mögül ő is jelentős pillantásokat vetett férjére, akinek arca és kopasz fejeteteje mintha még élesebben elütött volna ősz hajától. Ahol a hölgyek ültek, egyenletes csevegés folyt; a férfiak közt mind erősebb hangok hallatszottak. Kivált pedig a huszárezredesé, aki – mind jobban kivörösödve – olyan sokat evett és ivott, hogy a gróf már példaképül állította a többi vendég elé. Berg gyengéd mosollyal beszélgetett Verával arról, hogy a szerelem nem földi, hanem mennyei érzés. Borisz sorra megmondta új barátjának, Pierre-nek az asztalnál ülő vendégek nevét, és szerelmes pillantásokat váltott Natasával, aki szemben ült vele. Pierre keveset beszélt, sorra nézegette az új arcokat, és sokat evett. A két levestől kezdve – ezek közül az à la tortue-t választotta – meg a kulebjakátólxxiv kezdve a császármadárig egyetlen fogást és egyetlen borfajtát se mulasztott el. A borospalackot, asztalkendőbe bugyolálva, titokzatosan nyújtotta a főkomornyik a szomszéd válla mögül, és vagy azt mondta: „dry madeira”, vagy: „tokaji” vagy: „rajnai bor”. Pierre odatartotta a gróf nevének kezdőbetűivel díszített négy kristály pohár közül azt, amelyik éppen kezeügyébe esett – minden teríték előtt ilyen poharak álltak – élvezettel ivott és egyre barátságosabb arccal pillantgatott a vendégekre. A szemközt ülő Natasa gyakran Boriszra nézett, ahogy egy tizenhárom éves lány néz arra a fiúra, akivel csak az imént csókolódzott először, és akibe szerelmes. Ez a tekintet néha Pierre-re fordult. Pierre, valahányszor rátekintett ez a mulatságos, eleven kislány, szintén kacagni szeretett volna, bár maga sem tudta, miért.699
699На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал à la tortue, и кулебяки и до рябчиков он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая или "дрей-мадера", или "венгерское", или "рейнвейн". Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.
Nyikolaj Julie Karagina mellett, Szonyától messzire ült és megint ugyanolyan önkéntelen mosollyal beszélgetett vele. Szonya előkelően mosolygott, de szemmel láthatólag kínozta a féltékenység; hol elsápadt, hol elpirult, és minden erejét megfeszítve fülelt: miről beszélget Nyikolaj és Julie. A nevelőnő nyugtalanul nézegetett jobbra-balra, mintha védelemre készülne: hátha arra vetemedik valaki, hogy megbántsa a gyerekeket. A német nevelő igyekezett megjegyezni minden étel-, csemege- és borfajta nevét, hogy mindent részletesen megírjon Németországba, az otthoniaknak, és fölöttébb zokon vette, hogy a főkomornyik nem töltött neki az asztalkendőbe bugyolált palackból. Hunyorgott, és iparkodott úgy tenni, mintha nem is kívánná azt a bort, de bántotta, hogy senki sem akarja megérteni: nem azért kell neki a bor, hogy a szomját oltsa; nem mohóságból, hanem csak becsületes tudásvágyból akar inni.700
700Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить вое роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, с завернутою в салфетку бутылкой, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.
16701
701XIX.
Az asztalnak azon a végén, ahol a férfiak ültek, egyre élénkült a beszélgetés. Az ezredes elmondta, hogy a hadüzenetről szóló kiáltvány már megjelent Pétervárott, és hogy egy példányt, amelyet tulajdon szemével látott, ma futár adott át a főparancsnoknak.702
702На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.
– Miért háborúskodunk mi Bonapartéval? Tartozunk vele az ördögnek? – mondta Sinsin. – Il a déjà rabattu le caquet à l’Autriche. Je crains, que cette fois ce ne soit notre tour.703
703— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? — сказал Шиншин. — II a déjà rabattu le caquet à l'Autriche. Je crains, que cette fois ce ne soit notre tour.
Az ezredes magas, testes, vérmes német volt. Láthatólag hűséges katona és nagy hazafi. Sinsin szavaira megsértődött.704
704Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.
– Hát azert, nad jo uram – mondta idegenszerű kiejtéssel. – Azert, mert a csaszar tudja, mit csinal. Megmondta a kialtvanjaban, hodj nem nezheti közömbösen az Oroszorszagot fenjegetö veszelyt és hodj a birodalom biztonsaga, meltosaga es a szövetsegek szentsege… – mondta külön megnyomva a szövetségek szót, mintha az volna a dolog lényege.705
705— А затэм, мылостывый государ, — сказал он, выговаривая э вместо е и ъ вместо ь. — Затэм, что импэратор это знаэт. Он в манифэстэ сказал, что нэ можэт смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэзопасност империи, достоинство ее и святост союзов, — сказал он, почему-то особенно налегая на слово "союзов", как будто в этом была вся сущность дела.
Jellegzetes, csalhatatlan, hivatalnokos emlékezőtehetségével elismételte a kiáltvány kezdő szavait… „az a kívánság, amely uralkodónk egyetlen és feltétlen célját alkotja: tartós alapokon békét teremteni Európában – arra késztette őt, hogy hadseregének egy részét idegenbe küldje, és újabb erőfeszítéseket tegyen szándékának elérésére.”706
706И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительные слова манифеста… "и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир — решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению "намерения сего новые усилия".
– Hat ezert, nad jo uram – fejezte be oktatóan, felhajtott egy pohár bort, és buzdítást várva, a grófra tekintett.707
707— Вот зачэм, мылостывый государ, — заключил он, назидательно выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.
– Connaissez vous le proverbe: „Jerjoma, Jerjoma, ültél vón meg ottan, faragtad vón a rokkákat, nem vón semmi gondom” – mondta Sinsin; összeráncolta homlokát, de mosolygott. – Cela nous convient à merveille. Hisz még Szuvorovotxxv is megverték à plate couture és hol vannak most a Szuvorovjaink? Je vous demande un peu – mondta, szüntelenül átugorva az orosz nyelvről a franciára.708
708— Connaissez vous le proverbe: "Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена", — сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. — Cela nous convient à merveille. Уж на что Суворова — и того расколотили, à plate couture, а где y нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu, — беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.
– Harcolnunk kell utolsó csepp verünkig – mondta az ezredes, és az asztalra csapott – es meg kell halnunk a mi tsaszarunkert es akkor minden jo lesz. Okoskodni pedig csak mi-i-inel kevesebbet (a „minél” szónál furcsán elnyújtotta a hangját), mi-i-inel kevesebbet – fejezte be, és ismét a grófhoz fordult. – Idj gondoljuk mi, öreg huszarok; ennyi az egesz. Hat maga hodj gondolja, fiatal ember es fiatal huszar? – kérdezte Nyikolajtól, aki hátat fordított szomszédnőjének, mihelyt meghallotta, hogy a háborúról folyik a szó, és tágra nyitott szemmel nézte, fülét hegyezve hallgatta az ezredest.709
709— Мы должны и драться до послэднэ капли кров, — сказал полковник, ударяя по столу, — и умэр-р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт хорошо. А рассуждать как мо-о-ожно (он особенно вытянул голос на слове "можно"), как мо-о-ожно менше, — докончил он, опять обращаясь к графу. — Так старые гусары судим, вот и все. А вы как судитэ, молодой человек и молодой гусар? — прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.
– Teljesen egyetértek önnel – felelte Nyikolaj. Egészen nekitüzesedett, olyan határozott és elszánt arccal forgatta tányérját, és rakosgatta ide-oda poharait, mintha e pillanatban éppen nagy veszélyben forgott volna. – Az a meggyőződésem, hogy az orosznak győznie vagy halnia kell – mondta, és miután kimondta ezeket a szavakat, maga is érezte, akárcsak a többiek, hogy ez a kijelentés a jelen alkalomhoz képest túlságosan fellengős és dagályos és ezért nem helyénvaló.710
710— Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, — я убежден, что русские должны умирать или побеждать, — сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.
– C’est bien beau ce que vous venez de dire – mondta sóhajtva a mellette ülő Julie. Szonya egész testében megremegett, fülig, nyakig, sőt vállig elpirult, amikor Nyikolaj beszélt, Pierre is odafigyelt az ezredes szavaira és helyeslően bólintott.711
711— C'est bien beau ce que vous venez de dire, — сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.
– Ez már derék – mondta.712
712— Вот это славно, — сказал он.
– Igazi huszar, fiatalember – rikkantotta az ezredes, és megint az asztalra csapott.713
713— Настоящэй гусар, молодой человэк, — крикнул полковник, ударив опять по столу.
– Mit lármáztok ott? – hallatszott hirtelen Marja Dmitrijevna mély hangja az asztalon keresztül. – Mit vered azt az asztalt? – fordult a huszárhoz. – Mit pattogsz? Vagy azt hiszed, hogy máris a franciák állnak előtted?714
714— О чем вы там шумите? — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. — Что ты по столу стучишь? — обратилась она к гусару, — на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы перед тобой?
– Csak az igazat mondom – szólt mosolyogva a huszár.715
715— Я правду говору, — улыбаясь сказал гусар.
– Mindig csak a háborúról folyik a szó – kiáltotta a gróf az asztalon át. – Hisz odamegy az én fiam is, Marja Dmitrijevna, odamegy a fiam.716
716— Все о войне, — через стол прокричал граф. — Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.
– Nekem négy fiam katona, mégse búsulok. Minden az isten akaratától függ: az is meghalhat, aki a kemencén hever, meg a csatában is megkönyörülhet az isten az emberen – zengett minden megerőltetés nélkül Marja Dmitrijevna öblös hangja az asztal túlsó végéről.717
717— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, — прозвучал без всякого усилия, с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
– Igaz.718
718— Это так.
És a beszélgetés megint két helyre összpontosult: arra az asztalvégre, ahol a hölgyek ültek, meg arra, ahol a férfiak.719
719И разговор опять сосредоточился — дамский на своем конце стола, мужской на своем.
– No lásd, nem mered megkérdezni – mondta kisöccse Natasának – nem mered megkérdezni!720
720— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташе, — а вот не спросишь!
– De meg merem – felelte Natasa.721
721— Спрошу, — отвечала Наташа.
Arca hirtelen kitüzesedett, és szilaj, vidám eltökéltséget sugárzott. Kissé felállt, tekintetével felhívta a szemközt ülő Pierre-t, hogy hallgasson oda, és anyjához fordult.722
722Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери:
– Mama! – csengett végig az asztalon, gyermekies mellhangja.723
723— Мама! — прозвучал по всему столу ее детски-грудной голос.
– Mit akarsz? – kérdezte ijedten a grófné, de amikor meglátta lánya arcán, hogy ez csak amolyan pajkosság, szigorúan intett feléje, és fejével fenyegető, tiltó mozdulatot tett.724
724— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
A társalgás elcsitult.725
725Разговор притих.
– Mama! Milyen édesség lesz? – csengett Natasa hangja még határozottabban, egyenletesebben.726
726— Мама! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
A grófné össze akarta ráncolni homlokát, de nem tudta. Marja Dmitrijevna megfenyegette vastag ujjával a kislányt.727
727Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
– Kozák! – mondta fenyegetően.728
728— Казак, — проговорила она с угрозой.
A legtöbb vendég az idősebbekre nézett, mert nem tudta, hogy’ kell fogadni ezt a csínyt.729
729Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
– Majd adok én neked! – mondta a grófné.730
730— Вот я тебя! — сказала графиня.
– Mama! Milyen édesség lesz? – kiáltotta Natasa most már merészen és szeszélyes-vidáman, mert előre tudta, hogy csínyjét kedvezően fogadják.731
731— Мама! что пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.
Szonya meg a kövér Petya visszafojtotta kacagását.732
732Соня и толстый Петя прятались от смеха.
– No ugye, hogy megkérdeztem – súgta Natasa kisöccsének és Pierre-nek, akire most ismét rátekintett.733
733— Вот и спросила, — прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
– Fagylalt, de te nem kapsz – mondta Marja Dmitrijevna.734
734— Мороженое, только тебе не дадут, — сказала Марья Дмитриевна.
Natasa látta, hogy nincs mitől tartani, így hát nem ijedt meg Marja Dmitrijevnától sem.735
735Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.
– De milyen fagylalt, Marja Dmitrijevna? Mert a tejszínfagylaltot nem szeretem.736
736— Марья Дмитриевна? какое мороженое! Я сливочное не люблю.
– Sárgarépa-fagylalt.737
737— Морковное.
– Milyen? Milyen, Marja Dmitrijevna? – kérdezte szinte kiáltva. – Tudni akarom!738
738— Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? — почти кричала она. — Я хочу знать!
Marja Dmitrijevna meg a grófné felnevetett; utánuk a többi vendég is valamennyi. Nem Marja Dmitrijevna válaszán, hanem ennek a kislánynak megfoghatatlan merészségén és ügyességén nevettek, aki így mert és így tudott bánni Marja Dmitrijevnával.739
739Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.
Natasa nem tágított addig, amíg meg nem mondták neki, hogy ananászfagylalt lesz. A fagylalt előtt pezsgőt szolgáltak fel. Ismét megszólalt a zene, a gróf összecsókolózott a „kedves grófnőmmel”, a vendégek felálltak, felköszöntötték a grófnét, az asztalon áthajolva koccintottak a gróffal, a gyermekekkel és egymással. Megint sürgölődni kezdtek az inasok, zörögtek a székek, és a vendégek ugyanolyan rendben, ahogy jöttek, de pirosabb arccal, visszatértek a szalonba meg a gróf dolgozószobájába.740
740Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.
17741
741XX.
Szétnyitották a kártyaasztalokat, megalakultak a játszócsoportok, és a gróf vendégei elhelyezkedtek a két szalonba, a pamlagos szobában meg a könyvtárban.742
742Раздвинули бостонные столы, составили партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.
A gróf legyezőalakban szétterjesztette kártyáit, csak üggyel-bajjal tudta visszatartani magát, hogy el ne aludjék ebéd után – ahogy máskor szokta -, és mindenen nevetett. A fiatalok, akiket a grófné egyre ösztökélt, a klavikordxxvi meg a hárfa körül gyűltek össze. Közkívánatra elsőnek Julie hárfázott el egy kis zenedarabot változatokkal, majd a többi lánnyal együtt kérlelni kezdte Natasát meg Nyikolajt – akik híresek voltak zenei képességükről -, hogy énekeljenek valamit. Natasával úgy bántak, mint felnőttel. Natasa büszke volt erre, de meg is szeppent egy kissé.743
743Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.
– Mit énekeljünk? – kérdezte.744
744— Что будем петь? — спросила она.
– A „Forrás”-t – felelte Nyikolaj.745
745— "Ключ", — отвечал Николай.
– No, csak hamar. Jöjjön ide, Borisz – mondta Natasa. – Hát Szonya hol van?746
746— Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, — сказала Наташа. — А где же Соня?
Szétnézett, és amikor látta, hogy barátnője nincs a szobában, kiszaladt, hogy megkeresse.747
747Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.
Befutott Szonya szobájába, de nem találta ott. Átszaladt a gyermekszobába – Szonya ott se volt. Most már tudta, hogy csakis a folyosón, a ládán találhatja meg. A folyosón álló láda volt a Rosztov-ház fiatal női nemzedékének búsuló-helye. Szonya csakugyan ott feküdt hasmánt a ládán, a dada piszkos, csíkos dunyháján, összegyűrve légies, rózsaszínű ruhácskáját; arcát ujjacskáival eltakarva úgy zokogott, hogy meztelen vállacskája csak úgy remegett bele. Natasa élénk arca, mely egész nap boldogan sugárzott, most hirtelen megváltozott: szeme előreszegeződött, széles nyaka megremegett, ajka széle legörbült.748
748Вбежав в Сонину комнату и не найдя там свою подругу, Наташа пробежала в детскую — и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.
– Mi lelt, Szonya?… Mi lelt, mi lelt? Bru-hu-hu!…749
749— Соня! что ты?… Что, что с тобой? У-у-у!…
Nagy száját széthúzva és egészen elcsúfulva úgy elkezdett bőgni, mint egy kisgyermek, maga sem tudta, miért; csupán azért, mert Szonya sírt. Szonya fel akarta emelni fejét, felelni akart, de nem tudott, és még jobban elrejtette arcát. Natasa leült a kék dunyhára, átölelte barátnőjét, és sírt. Szonya minden erejét összeszedve egy kissé felemelkedett, és könnyeit törölgetve megszólalt.750
750И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.
– Nyikolinka egy hét múlva elutazik… már meg is kapta… a papirost… ő maga mondta… De én mégse sírtam… (megmutatta azt a kis papírlapot, amelyet kezében tartott: azok a versek voltak rajta, amelyeket Nyikolaj írt) mégse sírtam, de te sem értheted… senki sem értheti meg… milyen lelke van…751
751— Николенька едет через неделю, его… бумага… вышла… он сам мне сказал… Да я бы все не плакала… (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) я бы все не плакала, но ты не можешь… никто не может понять… какая у него душа.
És megint elsírta magát: milyen jó lelke is van Nyikolajnak.752
752И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.
– Neked jó… én nem irigyellek… mert szeretlek. Boriszt is szeretem – mondta, mikor egy kissé megemberelte magát – kedves fiú… köztetek nincs akadály. De Nyikolaj cousinom… az kell, hogy… maga a metropolita… de azt se lehet. Meg aztán ha a mamának… (Szonya anyjának tekintette és annak is nevezte a grófnét)… a mama majd azt mondja, hogy elrontom Nyikolaj karrierjét, hogy nekem nincs szívem, hogy hálátlan vagyok… pedig igazán… bizonyisten… (keresztet vetett) úgy szeretem őt is meg mindőtöket, csak Vera… És miért? Mit vétettem én neki? Én annyira hálás vagyok nektek, hogy szívesen feláldoznám értetek mindenemet, de semmim sincs…753
753— Тебе хорошо… я не завидую… я тебя люблю, и Бориса тоже, — говорила она, собравшись немного с силами, — он милый… для вас нет препятствий. А Николай мне cousin… надобно… сам митрополит… и то нельзя. И потом, ежели маменьке… (Соня графиню и считала и называла матерью), она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право… вот ей-Богу… (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна… За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем…
Nem tudta folytatni. Megint keze közé meg a dunyhába rejtette fejét. Natasa csillapítgatta ugyan, de arcán látni lehetett, hogy teljesen megérti barátnője bánatának komolyságát.754
754Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.
– Szonya! – mondta hirtelen, mintha kitalálta volna unokanénje elkeseredésének igazi okát. – Mondd, beszélt veled Vera ebéd után? Igen?755
755— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. — Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?
– Beszélt. Ezeket a verseket Nyikolaj írta, de én még más verseket is lemásoltam; Vera megtalálta őket az asztalon és azt mondta, megmutatja a mamának, és azt is mondta: a mama sosem engedi meg Nyikolajnak, hogy elvegyen, mert majd Julie-t veszi el. Te is láthatod, hogy egész nap vele… Natasa! Hát miért?…756
756— Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что и покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день… Наташа! За что?…
És megint sírva fakadt, még keservesebben, mint az előbb. Natasa egy kissé felemelte, megölelte, és könnyes mosollyal csillapítgatta.757
757И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.
– Ne higgy Verának, édes Szonyám, ne higgy. Emlékszel: egyszer hármasban – Nyikolinka, te meg én – elbeszélgettünk a pamlagosban; emlékszel: egyszer vacsora után? Hisz akkor mindent elhatároztunk, hogysmint lesz. Már nem emlékszem, hogy’ is, de emlékszel, milyen jó volt minden. Hiszen Sinsin bácsi testvére az unokahúgát vette el, mi meg másod-unokatestvérek vagyunk. Borisz is azt mondta, hogy ez nagyon is lehetséges. Tudod, én mindent elmondtam neki. És ő olyan okos és olyan jó – mondta Natasa… – Ne sírj, Szonya, ne sírj, édes lelkem, galambocskám, Szonyácskám. – És nevetve összevissza csókolta Szonyát. – Vera gonosz. Oda se neki! Azért minden jó lesz; és a mamának se szól. Nyikolinka majd maga mondja meg… és ő nem is gondol Julie-re.758
758— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа… — Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. — И она целовала ее, смеясь. — Вера злая, Бог с ней! А все будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.
Megcsókolta Szonya fejét. Szonya újból felemelkedett egy kissé. Felélénkült a kiscica: felcsillant a szeme, úgy látszott, mindjárt megcsóválja farkincáját, puha talpacskáira ugrik, és megint játszani kezd a gombolyaggal, ahogy kiscicákhoz illik is.759
759И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.
– Azt hiszed? Csakugyan? Bizisten? – kérdezte, gyorsan megigazgatta ruháját és frizuráját.760
760— Ты думаешь? Право? Ей-Богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.
– Csakugyan! Bizisten! – felelte Natasa, és barátnője hajfonata alá igazított egy rakoncátlan, merev tincset.761
761— Право, ей-Богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.
Mind a ketten felnevettek.762
762И они обе засмеялись.
– No, menjünk, énekeljük el a „Forrás”-t.763
763— Ну, пойдем петь "Ключ".
– Menjünk.764
764— Пойдем.
– Hanem tudod, az a kövér Pierre, aki velem szemben ült, nagyon mulatságos ember! – mondta váratlanul Natasa és megállt. – Olyan jó kedvem van!765
765— А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! — сказала вдруг Наташа, останавливаясь. — Мне очень весело!
És futásnak eredt a folyosón.766
766И Наташа побежала по коридору.
Szonya lesöpörte ruhájáról a pelyhet, kebelébe, kiálló csontú mellkasának aljához dugta a verseket és kipirult arccal, könnyed, vidám léptekkel ő is futásnak eredt a folyosón: Natasa után a pamlagosba szaladt. A vendégek kérésére a fiatalok elénekelték a „Forrás”-négyest; nagyon tetszett mindenkinek. Aztán Nyikolaj énekelt el egy nemrég tanult dalt:767
767Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет "Ключ", который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню.
Kedves éjjel, szép holdvilágon768
768В приятну ночь, при лунном свете,
Oly boldogító képzelem:769
769Представить счастливо себе,
Van valaki e nagy világon,770
770Что некто есть еще на свете,
Kit hozzám vonz az érzelem!771
771Кто думает и о тебе!
Hárfájának bűvös húrjain772
772Что и она, рукой прекрасной,
Hő vágy dalát ha pengeti,773
773По арфе золотой бродя,
Gondolatba újra-újra int:774
774Своей гармониею страстной
Jer, vár az üdv, a mennyei!775
775Зовет к себе, зовет тебя!
Egy-két nap csak, és itt az éden…776
776Еще день, два, и рай настанет…
Ah, de azt én meg nem érem!777
777Но ах! твой друг не доживет!
Még el sem énekelte az utolsó sorokat, a fiatalság máris készülődni kezdett a teremben a tánchoz, a karzaton meg dobogtak és torkukat köszörülték a zenészek.778
778И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.
Pierre a szalonban ült. Sinsin politikai beszélgetésbe kezdett vele, mint amolyan külföldről érkezett emberrel. Pierre igen unalmasnak találta ezt a társalgást, pedig mások is belekapcsolódtak. Amikor megszólalt a zene, Natasa bement a szalonba, és egyenest odament Pierre-hez. – Azt parancsolta a mama, hogy hívjam táncolni – mondta nevetve és elpirult.779
779Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала: — Мама велела вас просить танцовать.
– Attól félek, összetévesztem a figurákat – mondta Pierre – de ha vállalja, hogy megtanít…780
780— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем…
És mélyen leengedve, máris nyújtotta vastag karját a vékonyka lánynak.781
781И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.
Amíg a párok felálltak, a zenészek meg hangoltak, Pierre leült kis hölgyével. Natasa boldogsága teljes volt: felnőttel táncolt, mégpedig olyannal, aki külföldről jött. Úgy ült, hogy mindenki lássa és úgy társalgott Pierre-rel, mint egy felnőtt. Legyező volt a kezében, amelyet egy kisasszony adott oda neki, hogy tartsa egy kicsit. A legelőkelőbb testtartást öltötte fel (tudja isten, hol és mikor tanulta el), legyezgette magát, és a legyező fölött rá-rámosolyogva beszélgetett gavallérjával.782
782Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим, с приехавшим из-за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.
– Odanézzenek, odanézzenek, milyen nagyvilági hölgy! – mondta az öreg grófné, amikor áthaladt a termen, és Natasára mutatott.783
783— Какова, какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.
Natasa elpirult és felkacagott.784
784Наташа покраснела и засмеялась.
– Ugyan, mama! Mi jut eszébe! Hát mi van ezen csodálni való?785
785— Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?
A harmadik écossaise közepén megmozdultak a székek a szalonban, ahol a gróf meg Marja Dmitrijevna játszott, és a díszvendégek nagy része meg az öregecskék felálltak, jót nyújtóztak a hosszú ülés után, zsebre tették pénztárcájukat, kiserszényüket, és kiszállingóztak a terem ajtaján. Elöl ment Marja Dmitrijevna a gróffal. Mindkettejük arca sugárzott. A gróf tréfás udvariassággal, egy kissé balett-táncos modorban nyújtotta ívalakba hajlított karját Marja Dmitrijevnának. Kihúzta magát, és arcát sajátos, legényesen huncut mosoly ragyogta be. Mihelyt végigtáncolták az écossaise utolsó figuráját, tapsolt egyet a zenészeknek és az elsőhegedűs felé fordulva, felkiáltotta a karzatra:786
786В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом — оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:
– Tudod a Danyilo Kuport, Szemjon?787
787— Семен! Данилу Купора знаешь?
Ez volt a gróf legkedvesebb tánca, melyet már fiatal korában is sokszor eljárt. (A Danyilo Kupor voltaképpen az anglaise egyik figurája volt.)788
788Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза.)
– Nézze a papát – kiáltotta Natasa az egész terem hallatára (teljesen megfeledkezett arról, hogy felnőttel táncol), térdig hajtotta fürtös fejecskéjét, és oly csengő kacagásra fakadt, hogy visszhangzott tőle a terem.789
789— Смотрите на папа, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.
A teremben csakugyan mindenki boldog mosollyal nézte a víg öreget, ahogy a nála magasabb termetű, méltóságos tartású hölgy, Marja Dmitrijevna mellett állt, ívalakba hajlította és ütemesen rázta karját, kihúzta vállát, ki-kifordította lábát, könnyeden dobbantott egyet-egyet és a kerek arcán mindjobban elömlő mosollyal előkészítette a vendégeket arra, ami mindjárt következik. Mihelyt felcsendült a Danyilo Kupor incselkedő, víg dallama, mely szilaj tréfákra emlékeztetett, a terem minden ajtaja megtelt mosolygó arcokkal: egyik felől a szolgák, másik felől a szolgálók tolongtak; azért jöttek elő, hogy megnézzék, hogy’ mulat uruk.790
790Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.
– Ni csak ni, a mi atyuskánk! Akár a sas! – mondta hangosan a dada az egyik ajtóban.791
791— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.
A gróf szépen táncolt, és ezt tudta is, de hölgye egyáltalán nem tudott és nem is akart jól táncolni. Egyenesen állt az óriási testű nő, lebocsátotta hatalmas karját (a retikült odaadta a grófnénak), csak szigorú, de szép arca táncolt. Ami a grófnak egész gömbölyded alakján tükröződött, azt Marja Dmitrijevnán csupán az egyre jobban mosolygó arc meg a fel-felránduló orr fejezte ki. A gróf, ahogy mindjobban belemelegedett, lebilincselte a nézőket rugalmas lábának váratlan, ügyes fordulataival és könnyed szökelléseivel; de azért Marja Dmitrijevna sem keltett csekély hatást, noha fordulatkor vagy toppantás közben igen csekély buzgalommal mozgatta vállát, vagy hajlította be karját. Testességéhez és örökös nyerseségéhez képest azonban ez is olyan érdemnek számított, amelyet mindenki méltányolt. Egyre élénkült a tánc. A vizavik egy pillanatra sem törődhettek egymással, de nem is igyekeztek törődni. Mindenkit csak a gróf meg Marja Dmitrijevna érdekelt. Natasa sorra megrángatta valamennyi jelenlevő ruháját vagy ruhája ujját, és követelte, hogy nézze csak a papát, pedig hát mind úgy nézte a táncolókat, hogy le se vette róluk a szemét. A gróf a tánc szüneteiben lihegve felintegetett és felkiabált a zenészeknek, hogy gyorsabban játsszanak. Mind gyorsabban és gyorsabban, mind szilajabbul és szilajabbul nekidurálta magát, hol lábujjhegyen, hol sarkon suhant Marja Dmitrijevna körül, majd végül, amikor helyre perdítette hölgyét, még egy utolsó tánclépést tett: hátul felemelte rugalmas lábát, lehajtotta verejtékes fejét, mosolygó arcát és lendületes kört írt le jobb karjával a nézők dörgő tapsa és kacaja közepett; Natasa tapsolt, kacagott legkivált. A táncospár megállt. Mindketten zihálva törölgették arcukat batiszt zsebkendőjükkel.792
792Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.
– Nos, hát így táncoltak a mi időnkben, ma chère – szólt a gróf.793
793— Вот как в наше время танцовывали, ma chère, — сказал граф.
– Így biz’, a Danyilo Kuport! – mondta Marja Dmitrijevna; lassan, és nehezen engedte ki tüdejéből a levegőt, és felgyűrte ruhája ujját.794
794— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.
18795
795XXI.
Mialatt Rosztovék termében a hatodik anglaise-t járták a fáradságtól immár hamisan játszó zenészek muzsikájára, a kimerült inasok és szakácsok pedig a vacsorát készítették, Bezuhov grófot hatodszor ütötte meg a guta. Az orvosok kijelentették, hogy nincs remény a felépülésére; a beteget néma gyónással meggyóntatták, majd megáldoztatták, és előkészületeket tettek az utolsó kenet feladására. Az egész ház csupa izgatott várakozás és sürgés-forgás – már ahogy ilyenkor lenni szokott. A ház előtt, az utcán, ott tolongtak a koporsósok – csak akkor tűntek el, ha érkezett egy-egy fogat -, akik gazdag megrendelést vártak a gróf temetésére. Moszkva főparancsnoka, aki minduntalan ideszalasztotta segédtisztjét, hogy érdeklődjék a gróf állapota felől, ezen az estén maga hajtatott ide, hogy elbúcsúzzék Bezuhov gróftól, a Katalin-korabeli híres mágnástól.796
796В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.
Tele volt a pompás fogadószoba. Amikor a főparancsnok kilépett a beteg szobájából – ahol körülbelül egy félórát töltött kettesben vele -, mindenki tisztelettel felállt. A főparancsnok csak egy-egy biccentéssel viszonozta a meghajlásokat, és igyekezett minél gyorsabban tovahaladni a rábámuló orvosok, egyházi személyek és rokonok előtt. Vaszilij herceg – ugyancsak lefogyott és megsápadt az elmúlt napokban – kikísérte a főparancsnokot, mondott neki halkan valamit, majd többször is elismételte.797
797Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что-то несколько раз тихо повторил ему.
Miután kikísérte a főparancsnokot, leült a teremben egy székre, magasan egymásra rakta lábát, térdének támasztotta könyökét és kezével eltakarta a szemét. Így üldögélt egy ideig, aztán felállt, és szokatlanul sietős léptekkel a ház hátsó részébe, a legidősebb hercegkisasszony lakosztályába indult a hosszú folyosón. Ijedt szemmel tekingetett mindenfelé.798
798Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно-поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.
A gyér világítású szobában tartózkodók hol halkabban, hol hangosabban, de mindig suttogva beszélgettek, és mindannyiszor elhallgattak, várakozással teli, kérdő tekintetüket arra az ajtóra fordították, amely a haldokló gróf lakosztályába vezetett – és halkan megnyikordult, valahányszor ki- vagy belépett rajta valaki.799
799Находившиеся в слабо-освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.
– Megszabták az emberi élet határát – mondta egy öregecske, valami egyházi személy, a melléje telepedett hölgynek, aki naivan hallgatta – és ezt a határt senki se lépheti át.800
800— Предел человеческий, — говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, — предел положен, его же не прейдеши.
– Nem késtek még el az utolsó kenettel? – kérdezte a hölgy (hozzátette az egyházi férfiú címét is), mintha e tekintetben egyáltalán nem volna saját véleménye.801
801— Я думаю, не поздно ли соборовать? — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.
– Nagy szentség az, leányom – felelte az egyházi férfiú, és végigsimította kopasz fejét, amelyen csak néhány lefésült, deres fürt húzódott hátrafelé.802
802— Таинство, матушка, великое, — отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.
– Ki volt ez? Maga a főparancsnok? – kérdezték a szoba túlsó végében. – Milyen fiatalos!…803
803— Это кто же? сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты. — Какой моложавый!…
– Pedig már jó hatvanas!… Azt mondják, a gróf már nem ismer meg senkit. Igaz? Csakugyan fel akarták adni neki az utolsó kenetet?804
804— А седьмой десяток! Что, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать?
– Ismertem valakit: annak hétszer adták fel.805
805— Я одного знал: семь раз соборовался.
A középső hercegkisasszony kisírt szemmel kijött a beteg szobájából, és leült Lorrain doktor mellé, aki az asztalra könyökölve, kecses tartással ült Katalin cárnő arcképe alatt.806
806Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.
– Très beau – felelte az orvos arra a kérdésre, hogy milyen az idő – très beau, princesse, et puis, à Moscou on se croit à la campagne.807
807— Très beau, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — très beau, princesse, et puis, à Moscou on se croit à la campagne.
– N’est-ce-pas – mondta a hercegnő, és felsóhajtott. – Tehát szabad innia?808
808— N'est-ce-pas? — сказала княжна, вздыхая. — Так можно ему пить?
Lorrain elgondolkozott.809
809Лоррен задумался.
– Bevette már az orvosságot?810
810— Он принял лекарство?
– Be.811
811— Да.
Az orvos breguet-jérexxvii tekintett.812
812Доктор посмотрел на брегет.
– Vegyen egy pohár forralt vizet, tegyen bele une pincée (vékony ujjaival mutatta is, mit jelent az „une pincée”) de cremortartari…813
813— Возьмите стакан отварной воды и положите une pincée (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincée) de cremortartari…
– Mék nem fordult elő – mondta a német orvos a segédtisztnek – hoty a harmatik kutaütés után életpen marat folna falaki.814
814— Не пило слушай, — говорил немец-доктор адъютанту, — чтопи с третий удар шивь оставался.
– Pedig milyen friss férfi volt! – szólt a segédtiszt. – És kire jut ez a nagy vagyon? – kérdezte súgva.815
815— А какой свежий был мужчина! — говорил адъютант. — И кому пойдет это богатство? — прибавил он шопотом.
– Majt akatnak rá pájázók – felelte mosolyogva a német.816
816— Окотник найдутся, — улыбаясь, отвечал немец.
Mindnyájan ismét az ajtóra tekintettek, mert megnyikordult: a középső hercegnő Lorrain utasítása szerint elkészítette az orvosságot és bevitte a betegnek. A német orvos odament Lorrainhez.817
817Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.
– Megéri még a holnapot? – kérdezte rossz francia kiejtéssel.818
818— Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.
Lorrain összeszorította ajkát, mogorván és tagadóan rázta mutatóujját az orra előtt.819
819Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.
– Legkésőbb ma éjjel – mondta halkan, illedelmes mosollyal, de igen büszkén, hogy ilyen világosan látja és ki is tudja fejezni a beteg állapotát, aztán elment.820
820— Сегодня ночью, не позже, — сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.
Ezalatt Vaszilij herceg benyitott a hercegnő szobájába.821
821Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.
A szobában félhomály uralkodott; csak két mécs égett a szentképek előtt, kellemes füstölőszer- és virágillat érzett. Az egész szoba berendezése csupa apró bútorból: kis szekrényekből, almáriumokból, asztalokból állt. A spanyolfal mögül magas pehelyágy fehér takarója látszott ki. Egy öleb elugatta magát.822
822В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.
– Ah, ön az, mon cousin?823
823— Ах, это вы, mon cousin?
A hercegnő felkelt és megigazította haját, amely még most is, akárcsak máskor, oly rendkívül sima volt, mintha egy darabból faragták volna fejével együtt, és bevonták volna lakkal.824
824Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.
– Mi az, történt valami? – kérdezte. – Már úgy megijedtem.825
825— Что, случилось что-нибудь? — спросила она. — Я уже так напугалась.
– Semmi, semmi. Változatlan… Csak azért jöttem, hogy beszéljek veled arról a dologról, Katyis – mondta a herceg, és fáradtan leült arra a karosszékre, amelyről a hercegnő felállt. – De megmelegítetted – tette hozzá – no, ülj ide, és causons.826
826— Ничего, все то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, — проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. — Как ты нагрела, однако, — сказал он, — ну, садись сюда, causons.
– Már azt hittem, hogy történt valami – mondta a hercegnő és változatlan, kőkemény, szigorú arckifejezéssel ült le a herceggel szemben, hogy meghallgassa.827
827— Я думала, не случилось ли что? — сказала княжна и с своим неизменным, каменно-строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.
– Aludni akartam, mon cousin, de nem tudok.828
828— Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.
– Nos, mi újság, kedvesem? – kérdezte Vaszilij herceg, megfogta a hercegnő kezét, és szokása szerint lefelé nyomta.829
829— Ну, что, моя милая? — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.
Látni lehetett, hogy ez a „nos, mi újság?” sok olyasmire vonatkozott, amit mindketten megértettek, bár nem neveztek a nevén.830
830Видно было, что это "ну, что" относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.
A hercegnő egyenesen és közönyösen nézett a hercegre kidülledő, szürke szemével. Dereka szikár, egyenes és – lábához képest – aránytalanul hosszú volt. Felsóhajtott, és fejét ingatva a szentképekre tekintett. Mozdulatát egyaránt lehetett magyarázni mind a bánat és ragaszkodás, mind pedig a kimerültség és ama remény kifejezéseként, hogy nemsokára kipihenheti magát. Vaszilij herceg a fáradtság kifejezéseként értelmezte.831
831Княжна, с своею несообразно-длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.
– Azt hiszed, én frissebbnek érzem magam? Je suis éreinté comme un cheval de poste; de mégis beszélnem kell veled, Katyis, mégpedig nagyon komolyan.832
832— А мне-то, — сказал он, — ты думаешь, легче? Je suis éreinté, comme un cheval de poste; а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.
Vaszilij herceg elhallgatott, orcája idegesen rángatódzott hol erre, hol arra, és olyan kellemetlen kifejezést adott arcának, amilyet sose lehetett látni rajta, ha szalonokban forgolódott. A szeme sem olyan volt, mint máskor: hol pimaszul-tréfásan, hol meg ijedten nézett körül.833
833Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.
A hercegnő a térdén tartotta az ölebet szikár, sovány kezével, és figyelmesen nézett Vaszilij hercegre; de látszott, hogy nem töri meg kérdéssel a csendet, akárha reggelig kell is hallgatnia.834
834Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.
– Ide hallgasson, kedves hercegnőm és unokahúgom, Katyerina Szemjonovna – folytatta Vaszilij herceg. Látszott: nem minden belső harc nélkül kezdett hozzá beszéde folytatásához. – Ilyen pillanatokban mindent jól meg kell hányni-vetni. Gondolni kell a jövendőre, rátok… Úgy szeretlek mindhármótokat, mint gyermekeimet. Ezt jól tudod.835
835— Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, — продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, — в такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас… Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.
A hercegnő ugyanolyan bágyadtan és mozdulatlanul nézett rá.836
836Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.
– És végül gondolni kell az én családomra is – folytatta Vaszilij herceg, haragosan félrelökött egy kisasztalt, és nem nézett a hercegnőre. – Jól tudod, hogy ti, a három Mamontov-nővér, meg az én feleségem, egyszóval, csakis mi vagyunk a gróf törvényes örökösei. Tudom, tudom: nehezedre esik ilyesmiről beszélned, vagy csak gondolnod is effélékre. Nekem se könnyebb; de kedves barátnőm, én már hatvan felé járok, nekem mindenre-késznek kell lennem. Tudod, hogy kocsit küldtem Pierre-ért, és hogy a gróf, egyenesen az arcképére mutatva, magához kérette?837
837— Наконец, надо подумать и о моем семействе, — сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, — ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?
Vaszilij herceg kérdően nézett a hercegnőre, de nem tudta megállapítani, érti-e a lány, amit mond neki, vagy csak bámul rá…838
838Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него…
– Én csak azért imádkozom szüntelen az istenhez, mon cousin – felelte a hercegnő – könyörüljön meg rajta, és adja meg az ő áldott jó lelkének, hogy nyugodtan hagyhassa itt ezt a…839
839— Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, — отвечала она, — чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту…
– Igen, ez helyes – folytatta türelmetlenül Vaszilij herceg. Megtörölte kopasz fejét, és ugyanolyan dühösen, ahogy ellökte, visszahúzta az asztalkát – de utoljára is… végtére is arról van szó – hisz magad is tudod -, hogy tavaly télen végrendeletet írt a gróf, amelyben – a törvényes örökösök mellőzésével – Pierre-re hagyta minden vagyonát.840
840— Да, это так, — нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, — но, наконец…наконец дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.
– Akár írt, akár nem – mondta nyugodtan a hercegnő -, Pierre-re nem hagyhatta. Pierre törvénytelen…841
841— Мало ли он писал завещаний! — спокойно сказала княжна. — Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.
– Ma chère – mondta hirtelen Vaszilij herceg, magához szorította a kisasztalt, majd szaporábban folytatta -, de ha egyszer levelet is írt az uralkodónak, amelyben kérte, hogy törvényesítse Pierre-t. Érdemei alapján teljesíteni fogják kérését… Hát nem érted?…842
842— Ma chère, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, — но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена…
A hercegnő elmosolyodott, ahogyan azok szoktak mosolyogni, akik azt hiszik, hogy jobban ismerik a dolgot, mint akikkel beszélgetnek.843
843Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.
– Többet mondok – folytatta Vaszilij herceg, és megragadta a hercegnő karját. – A levelet megírta – és bár nem küldte el -, az uralkodó is tudott róla. Csak az a kérdés, hogy megsemmisítette-e vagy sem. Ha nem, akkor hamarosan mindennek vége. – Vaszilij herceg felsóhajtott; ezzel jelezte, mit ért azon, hogy mindennek vége. – Felbontják a gróf iratait, a végrendeletet meg a levelet átadják az uralkodónak, és a gróf kérése minden bizonnyal teljesül. Mint törvényes fiára, minden vagyona Pierre-re száll.844
844— Я тебе скажу больше, — продолжал князь Василий, хватая ее за руку, — письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится, — князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами все кончится, — и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все.
– És a mi részünk? – kérdezte a hercegnő és gúnyosan mosolygott, mintha minden megeshetne, csak ez nem.845
845— А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто все, но только не это, могло случиться.
– Mais, ma pauvre Catiche, c’est clair, comme le jour. Akkor ő lesz a törvényes általános örökös, és ti nem kaptok ennyikét sem. Tudnod kell, kedvesem, hogy csakugyan megírta-e azt a végrendeletet meg azt a levelet, és megsemmisítette-e őket. Ha pedig valamiképp megfeledkezett róluk, akkor tudnod kell, hol vannak, meg kell keresned, különben…846
846— Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair, comme le jour. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что…
– Még csak ez hiányzott! – vágott közbe a hercegnő epés mosollyal; szemének kifejezése most sem változott. – Nő vagyok, ön szerint pedig a nők mind ostobák; de én oly biztosan tudom, hogy törvénytelen fiú nem örökölhet… Un batard… – tette hozzá; azt hitte, hogy ezzel a fordítással végképp bebizonyítja a hercegnek, mennyire alaptalan a véleménye.847
847— Этого только недоставало! — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. — Я женщина; по-вашему мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать… Un bâtard, — прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.
– Érts meg már végre, Katyis! Olyan okos nő vagy, és mégsem értesz meg: ha a gróf levelet írt az uralkodónak, amelyben kéri, hogy törvényesítse fiát, akkor Pierre nem Pierre lesz többé, hanem Bezuhov gróf, és akkor a végrendelet értelmében minden őrá száll. És ha nem semmisítette meg a végrendeletet meg a levelet, akkor neked semmi se jut, legfeljebb az a vigasz, hogy erényes voltál et tout ce quis s’en suit. Ez biztos.848
848— Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, — ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухой, и тогда он по завещанию получит все? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce qui s'en suit, ничего не останется. Это верно.
– Tudom, hogy megírta a végrendeletet, de azt is tudom, hogy érvénytelen; úgy látszik, ön egészen butának tart engem, mon cousin – mondta a hercegnő olyan kifejezéssel, ahogyan azok a nők szoktak beszélni, akik azt hiszik, hogy valami sértő szellemességet mondtak.849
849— Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, — сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.
– Kedves hercegnőm, Katyerina Szemjonovna! – szólt türelmetlenül Vaszilij herceg. – Nem azért jöttem hozzád, hogy csipkelődjünk, hanem azért, hogy tulajdon érdekeidről beszélgessek veled, mint szeretett, kedves, jó és igaz rokonommal. Tizedszer mondom már, hogy ha a Pierre javára rendelkező testamentum, meg az uralkodónak írt levél ott van a gróf iratai között, akkor, galambocskám, nem örököltök: se te, sem a húgaid. Ha nekem nem hiszed el, akkor hidd el a szakértőknek: épp az imént beszéltem Dmitrij Onufrijiccsel (ez a házi ügyvéd volt), ő is ugyanezt mondta.850
850— Милая ты моя княжна Катерина Семеновна, — нетерпеливо заговорил князь Василий. — Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.
Ez szemmel láthatóan szeget ütött a hercegnő fejébe; vékony ajka elhalványodott (szeme ugyanolyan maradt, mint volt), és amikor megszólalt, még a hangja is oly szaggatottan kongva tört fel belőle, ahogy nyilván maga se várta.851
851Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.
– Ez aztán szép volna – mondta. – Én nem akartam és nem akarok semmit.852
852— Это было бы хорошо, — сказала она. — Я ничего не хотела и не хочу.
Ledobta térdéről a kutyust, és megigazította ruhájának redőit.853
853Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.
– Ez hát az elismerés, ez hát a hála azoknak, akik mindenüket feláldozták érte – szólt. – Nagyszerű! Gyönyörű! De nekem, herceg, nem is kell semmi!854
854— Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, — сказала она. — Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.
– Csakhogy nem magad vagy ám! Húgaid is vannak – felelte Vaszilij herceg.855
855— Да, но ты не одна, у тебя сестры, — ответил князь Василий.
De a hercegnő oda se hallgatott.856
856Но княжна не слушала его.
– Igen, rég tudtam már, de elfelejtettem, hogy ebben a házban én csak aljasságot, csalást, irigységet, áskálódást és hálátlanságot várhatok, a legrútabb hálátlanságot, semmi mást…857
857— Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме…
– Tudod, hol van az a végrendelet, vagy nem tudod? – kérdezte Vaszilij herceg; most még jobban rángatódzott az arca, mint az előbb.858
858— Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.
– Igen, ostoba voltam, még hittem az emberekben, szerettem őket és feláldoztam értük magam. Pedig csak az alávalók, a galádok boldogulnak. Tudom én, hogy ki áskálódott ellenünk.859
859— Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.
A hercegnő fel akart állni, a herceg – karjánál fogva – visszatartotta. A hercegnő olyan arckifejezéssel, mintha hirtelen kiábrándult volna az egész emberiségből, haragosan nézett beszélőtársára.860
860Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.
– Még van idő, kedves barátnőm. Ne felejtsd el, Katyis, hogy ez csak véletlenül, a harag, a betegség pillanatában történt, aztán feledésbe merült. Épp az a kötelességünk, kedvesem, hogy kijavítsuk a hibáját; megkönnyítsük utolsó perceit: ne engedjük, hogy elkövesse ezt az igazságtalanságot; ne hagyjuk meghalni abban a tudatban, hogy szerencsétlenné tette azokat, akik…861
861— Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей…
– Akik mindenüket feláldozták érte – kapott a szón a hercegnő, és erőnek erejével megint fel akart állni, de a herceg nem engedte. – Ezt különben sose tudta méltányolni. Nem, mon cousin – fűzte hozzá sóhajtva – többé sose felejtem el, hogy ezen a világon nem szabad jutalmat várni, hogy ezen a világon nincs se igazságosság, se becsület. Ezen a világon ravasznak és gonosznak kell lenni.862
862— Тех людей, которые всем пожертвовали для него, — подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, — чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, — прибавила она со вздохом, — я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.
– Voyons csillapodj; ismerem én a te áldott jó szívedet.863
863— Ну, voyons, успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.
– Nem, az én szívem gonosz!864
864— Нет, у меня злое сердце.
– Ismerem én a te szívedet – ismételte a herceg – sokra is becsülöm barátságodat, és azt szeretném, ha te is ugyanígy vélekednél rólam. Nyugodj meg, és parlons raison, amíg van idő… talán egy nap, talán csak egy óra; mondj el mindent, amit csak tudsz a végrendeletről, és ami a legfontosabb: hol van – hisz neked tudnod kell. Mindjárt elővesszük és megmutatjuk a grófnak. Bizonyára megfeledkezett már róla és meg akarja semmisíteni. Jól tudod, hogy csak egy az óhajom; szentül teljesíteni az ő akaratát. Azért is utaztam ide. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek rajta és tirajtatok.865
865— Я знаю твое сердце, — повторил князь, — ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison, пока есть время — может, сутки, может, час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание — свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.
– Most már mindent értek. Tudom, hogy ki áskálódott ellenünk. Tudom – mondta a hercegnő.866
866— Теперь я все поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, — говорила княжна.
– Nem az most a baj, lelkem.867
867— Hе в том дело, моя душа.
– Az ön protégée-je, az ön drágalátos Anna Mihajlovnája volt, akit én még cselédnek se fogadnék fel; nem én, azt az alávaló, undok nőszemélyt.868
868— Это ваша protégée, ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.
– Ne perdons point de temps.869
869— Ne perdons point de temps.
– Ah, ne beszéljen! Tavaly télen befurakodott ide, és olyan ocsmányságokat, olyan galádságokat pletykált a grófnak mindhármunkról, de kivált Sophie-ról – ismételni nem ismételhetem -, hogy a gróf belebetegedett, és két hétig látni sem akart bennünket. Tudom, hogy akkor írta a gróf ezt az alávaló, galád iratot; de azt hittem, hogy az a papír semmit se számít.870
870— Ax, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно Sophie, — я повторить не могу, — что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.
– Nous y voilá. Mért nem szóltál hamarabb?871
871— Nous у voilà, отчего же ты прежде ничего не сказала мне?
– A mozaikos irattartóban van, amelyet a párnája alatt tart. Most már tudom – szólt a hercegnő. A kérdésre nem felelt. – Ha van valami bűnöm, valami nagy bűnöm, akkor ez csak a gyűlölet azzal az ocsmány nőszeméllyel szemben – mondta, szinte kiáltotta képéből kikelve. – Minek furakodott be ide? De majd kitálalok én neki! Eljön még az ideje annak is!872
872— В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. Теперь я знаю, — сказала княжна, не отвечая. — Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, — почти прокричала княжна, совершенно изменившись. — И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу все, все. Придет время!
19873
873XXII.
Mialatt a fogadószobában és a hercegnő szobájában ilyen beszélgetések folytak, Bezuhov gróf udvarára begördült az a hintó, amely Pierre-t és Anna Mihajlovnát hozta. Pierre-ért érte küldtek, Anna Mihajlovna pedig szükségesnek tartotta, hogy vele tartson. Amikor a hintó – lágy kerékzörgéssel – már az ablakok alá hintett szalmán futott, Anna Mihajlovna vigasztaló szavakkal fordult útitársához, de azt tapasztalta, hogy az alszik a hintó szögletében. Felköltötte. Pierre felébredt, és Anna Mihajlovna után kiszállt a hintóból; csak ekkor jutott eszébe a haldokló apjával való találkozás, amely hamarosan elkövetkezik. Észrevette, hogy nem a fő-, hanem a hátsó bejárathoz hajtattak. Amikor lelépett a hintó hágcsójáról, két polgári viseletű ember a fal árnyékába szaladt a feljáró mellől. Pierre megállt, és a ház árnyékában, mindkét oldalon, több hasonló alakot is felfedezett. De ügyet se vetett rájuk sem Anna Mihajlovna, sem az inas, sem a kocsis, noha nyilvánvalóan látták ezeket az embereket. Akkor hát így kell lennie, vonta le Pierre a következtetést, és Anna Mihajlovna nyomába indult. Anna Mihajlovna sietős léptekkel haladt felfelé a gyérvilágítású, keskeny kőlépcsőn, és egyre hívogatta maga után Pierre-t, aki minduntalan elmaradt. Pierre nem értette ugyan, hogy miért kell egyáltalán a grófhoz mennie; még kevésbé, hogy miért a hátsó lépcsőn kell felmennie, de Anna Mihajlovna magabiztos viselkedéséből és sietségéből azt következtette, hogy erre okvetlenül szükség van. A lépcső fele táján csaknem felbuktatták őket holmi vödrös emberek, akik – kopogó csizmában – szembe, lefelé szaladtak. Ezek az emberek a falhoz lapultak, hogy utat engedjenek Pierre-nek meg Anna Mihajlovnának, és a legkevésbé sem csodálkoztak, amikor meglátták őket.874
874В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухого. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало-быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо-освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще итти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было итти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.
– Erre kell menni a hercegnők lakosztályába? – kérdezte egyiküktől Anna Mihajlovna.875
875— Здесь на половину княжен? — спросила Анна Михайловна одного из них…
– Erre – felelte a lakáj bátran, hangosan, mintha most már mindent szabad volna – mindjárt balra, nénikém.876
876— Здесь, — отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно, — дверь налево, матушка.
– Hátha nem is hívott a gróf – szólt Pierre, amikor felért a lépcsőpihenőre -, én megyek a szobámba.877
877— Может быть, граф не звал меня, — сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку, — я пошел бы к себе.
Anna Mihajlovna megállt, megvárta Pierre-t.878
878Анна Михайловна остановилась, чтобы поровняться с Пьером.
– Ah, mon ami! – mondta ugyanolyan kézmozdulattal, mint délelőtt a fiának: – Croyez, que je souffre, autant que vous, mais soyez homme.879
879— Ah, mon ami! — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки: — croyez, que je souffre autant, que vous, mais soyez homme.
– Csakugyan bemenjek? – kérdezte Pierre, és szemüvege fölött szelíden tekintett Anna Mihajlovnára.880
880— Право, я пойду? — спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.
– Ah, mon ami, oubliez les torts qu’on a pu avoir envers vous, pensez que c’est votre père… peut-être à l’agonie. – Felsóhajtott. – Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez vous à moi, Pierre. Je n’oublierai pas vos intérêts.881
881— Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre père… peut-être à l'agonie. — Она вздохнула. — Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez vous à moi, Pierre. Je n'oublirai pas vos intérêts.
Pierre nem értett semmit az egészből; ismét – és most még határozottabban – úgy érezte, hogy ennek így kell lennie, és engedelmesen követte Anna Mihajlovnát, aki már be is nyitott egy ajtón.882
882Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.
Az ajtó a hátsó folyosó előterébe nyílt. A sarokban a hercegkisasszonyok öreg szolgája ült és harisnyát kötött. Pierre még sose járt ebben a lakosztályban, nem is sejtette, hogy vannak ilyen szobák a házban. Anna Mihajlovna érdeklődött a hercegnők egészsége iránt egy szobalánytól, aki egy vizeskancsót vitt tálcán (kedvesemnek, lelkecskémnek szólította a lányt) aztán tovább húzta Pieirre-t a kövezett folyosón. A kancsós szobalány nagy siettében (e pillanatban mindent nagy sebbel-lobbal csináltak ebben a házban) nyitva hagyta az ajtót, és Pierre meg Anna Mihajlovna – mikor elhaladtak előtte – önkéntelenül is benéztek abba a szobába, ahol, egymáshoz igen közel, a legidősebb herceglány meg Vaszilij herceg ült és beszélgetett. Vaszilij herceg türelmetlen mozdulatot tett és hátradőlt, amikor meglátta a tovahaladókat; a hercegkisasszony felugrott és szilaj mozdulattal, teljes erejéből becsapta az ajtót.883
883Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик-слуга княжен и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милой и голубушкой) о здоровье княжен и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжен. Горничная, с графином, второпях (как и все делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.
Ez a mozdulat annyira nem vágott össze a hercegnő szokásos higgadtságával, a Vaszilij herceg arcán tükröződő ijedtség annyira ellentétben állt méltóságos modorával, hogy Pierre megállt, és szemüvegén át kérdően nézett vezetőjére.884
884Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки, посмотрел на свою руководительницу.
Anna Mihajlovna nem árult el semmilyen meglepetést, csak elmosolyodott egy kissé, és felsóhajtott, mintha azt akarná jelezni, hogy ő várta mindezt.885
885Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.
– Soyez homme, mon ami, c’est moi qui veillerai à vos intérêts – mondta feleletül Pierre tekintetére, és még gyorsabban továbbindult a folyosón.886
886— Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai à vos intérêts, — сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.
Pierre nem értette, hogy miről van szó, még kevésbé, hogy mit jelent veiller à vos intérêts csak azt tudta, hogy mindennek így kell lennie. A folyosón át egy homályos terembe jutottak, amely szomszédos volt a gróf fogadószobájával. Egyike volt azoknak a fényűzően berendezett, hideg szobáknak, amelyekben már járt Pierre – de a díszlépcső felől. Most üres kád állt a szoba közepén, és csupa víz volt a szőnyeg. Egy szolga és – füstölővel – egy al-szerpap jött velük szembe lábujjhegyen, de ügyet se vetettek rájuk. Pierre-ék beléptek a Katalin cárnő mellszobrával és életnagyságú képével ékesített ismerős fogadószobába, amelynek két nagy, olaszos ablaka volt, és ahonnan a télikertbe lehetett jutni. A fogadószobában még mindig ugyanazok ültek – csaknem ugyanabban a testhelyzetben -, és halk szavakat váltottak. De mind elhallgattak, és a belépőre: a kisírt szemű, halvány arcú Anna Mihajlovnára meg a tagbaszakadt, kövér Pierre-re néztek, aki lehajtott fejjel, engedelmesen követte.887
887Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller à vos intérêts, но он понимал, что все это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.
Anna Mihajlovna arcán világosan tükröződött az a tudat, hogy elérkezett a döntő pillanat; a talpraesett pétervári hölgyek modorában, még bátrabban ment be a szobába, mint délelőtt, és egy pillanatra sem engedte el Pierre-t maga mellől. Érezte, hogy mivel azt az embert vezeti, akit a haldokló látni akar, kétségtelenül fogadni fogják. Gyors tekintetét végigfuttatta mindnyájukon. Amikor megpillantotta a gróf gyóntatóját, nem is annyira meghajolt, mint inkább hirtelen összetöpörödött, apró, tipegő léptekkel odasuhant a paphoz, és tiszteletteljesen fogadta előbb az egyik, aztán a másik egyházi férfiú áldását.888
888На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.
– Hál’istennek, hogy idejében ideértek – mondta az egyházférfinak -, már úgy féltünk: az egész rokonság. Ez a fiatalember a gróf fia – tette hozzá, halkabban. – Szörnyű pillanat!889
889— Слава Богу, что успели, — сказала она духовному лицу, — мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек — сын графа, — прибавила она тише. — Ужасная минута!
Aztán az orvoshoz lépett.890
890Проговорив эти слова, она подошла к доктору.
– Cher docteur – mondta – ce jeune homme est le fils du comte… y a-t-il de l’espoir?891
891— Cher docteur, — сказала она ему, — ce jeune homme est le fils du comte… y a-t-il de l'espoir?
Az orvos gyors mozdulattal, némán felvonta vállát, és a mennyezetre emelte szemét. Anna Mihajlovna ugyanolyan mozdulattal felvonta vállát, és a mennyezetre emelte, majd csaknem eltakarta szemét, felsóhajtott, és az orvos mellől Pierre-hez ment. Különösen nagy tisztelettel és bánatos-gyengéden bánt Pierre-rel.892
892Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру.
– Ayez confiance en sa miséricorde! – mondta neki, egy kis pamlagra mutatott, hogy üljön le, és ott várja meg őt, ő maga pedig nesztelenül ahhoz az ajtóhoz indult, amelyre valamennyien néztek, és – alig hallható ajtónyikorgás után – eltűnt mögötte.893
893— Ayez confiance en Sa miséricorde, — сказала она ему, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.
Pierre elhatározta, hogy mindenben engedelmeskedik vezetőjének; a felé a kis pamlag felé indult, amelyre Anna Mihajlovna mutatott. Mihelyt eltűnt Anna Mihajlovna, Pierre észrevette, hogy a jelenlevők valamennyien rászegezték szemüket, és tekintetükben több volt, mint kíváncsiság és részvét. Azt is észrevette, hogy mind összesúgtak, és mintegy félénken, sőt hízelkedve mutatnak rá szemükkel. Olyan tiszteletet tanúsítottak iránta, amilyet azelőtt sohase: az az ismeretlen hölgy, aki az imént a papokkal beszélgetett, felállt, és saját helyét kínálta neki; a segédtiszt felemelte azt a kesztyűt, amelyet Pierre elejtett, és átnyújtotta; az orvosok tiszteletteljesen elhallgattak, amikor elhaladt mellettük és félrehúzódtak, hogy utat engedjenek. Pierre voltaképpen máshová akart ülni, hogy ne alkalmatlankodjék a hölgynek, maga akarta felemelni a kesztyűt, és ki akarta kerülni az orvosokat, akik különben sem álltak útjában, de hirtelen úgy érezte, hogy ez illetlen lenne, úgy érezte, hogy ma éjjel ő olyan valaki, akinek egy rettenetes szertartást kell elvégeznie, mert mindnyájan ezt várják tőle, azért hát mindenkinek a szolgálatát el kell fogadnia. Szó nélkül átvette a kesztyűt a segédtiszttől, leült a hölgy helyére, szimmetrikusan előreszegett térdére tette nagy kezét – az egyiptomi szobrok naiv testtartásában – és arra a következtetésre jutott, hogy mindennek csakis így kell lennie, és hogy ma este nem a maga elképzelései szerint kell cselekednie, hanem teljesen ki kell szolgáltatnia magát azoknak a kényére-kedvére, akik irányítják – máskülönben elveszti a fejét és ostobaságokat csinál.894
894Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть, адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему; доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично-выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.
Két perc se telt bele, Vaszilij herceg – három csillaggal ékes kaftánjában, magasra tartott fejjel, fenségesen belépett a szobába. Mintha lefogyott volna reggel óta; amikor szétnézett a szobában és meglátta Pierre-t, szeme nagyobbnak látszott a szokottnál. Odament hozzá, megfogta a karját (azelőtt sose tette) és lefelé nyomta, mintha ki akarná próbálni, hogy szilárdan áll-e a helyén.895
895Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.
– Courage, courage, mon ami. Il a demandé à vous voir. C’est bien – és tovább akart menni.896
896— Courage, courage, mon ami. Il a demandé à vous voir. C'est bien… — и он хотел итти.
De Pierre szükségesnek tartotta, hogy megkérdezze:897
897Но Пьер почел нужным спросить:
– Hogy van…898
898— Как здоровье…
Zavarba esett, mert nem tudta, hogy illik-e grófnak titulálni a haldoklót; apjának nevezni pedig restellte.899
899Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом; назвать же отцом ему было совестно.
– Il a eu encore un coup, il y a une demi-heure. Újabb ütés érte. Courage, mon ami…900
900— Il a eu encore un coup, il y a une demi-heure. Еще был удар. Courage, mon аmi…
Pierre olyan állapotban volt, annyira kusza volt minden gondolata, hogy az „ütés” szó hallatára valami fizikai ütést képzelt el. Meghökkenve nézett Vaszilij hercegre, és csak később eszmélt rá, hogy a betegséget nevezik ütésnek. Vaszilij herceg mentében odaszólt néhány szót Lorrainnak, és lábujjhegyen bement az ajtón. Nem tudott lábujjhegyen járni, és egész testével esetlenül ugrabugrált. Utána bement a legidősebb hercegkisasszony, aztán az egyházi férfiak, az al-szerpapok és a szolgák. Odabent jövés-menés hallatszott, majd végül, ugyanolyan sápadtan, de a kötelességét teljesítő nő kemény arckifejezésével kifutott Anna Mihajlovna és megérintette Pierre karját.901
901Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове "удар" ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошли в дверь. За этою дверью послышалось передвиженье, и наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:
– La bonté divine est inépuisable. C’est la cérémonie d’extrême onction qui va commencer. Venez.902
902— La bonté divine est inépuisable. C'est la cérémonie de l'extrême onction qui va commencer. Venez.
Pierre a puha szőnyegen lépkedve az ajtó felé indult, és észrevette, hogy a segédtiszt is, az ismeretlen hölgy is és még néhány szolga, majd mindenki utána indult, mintha most már nem kellene engedélyt kérni arra, hogy bemehessenek a másik szobába.903
903Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги — все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.
20904
904XXIII.
Pierre jól ismerte ezt az oszlopokkal és boltívekkel kettéosztott nagy szobát, amelynek minden falát perzsaszőnyegek borították. Az oszlopokon túl eső rész – ahol egyik oldalt egy selyemfüggönyös, magas mahagóni ágy, másik oldalt meg óriási szentképtartó állt – ragyogó fényárban úszott, akár a templom vecsernyekor. A fémrátétes, csillogó szentképek alatt hosszú Voltaire-szék állt. A karosszékben – amelynek felső részét bizonyára az imént váltott, gyűretlen, hófehér párnákkal bélelték ki – világoszöld takaróval derékig letakarva feküdt apjának, Bezuhov grófnak jólismert, fenséges alakja. Magas homloka fölött oroszlánsörényhez hasonló ősz haj, szép piros-sárga arcán jellegzetes nemes vonások, mély redők. Olyan, mint volt. Közvetlenül a szentképek alatt feküdt. Nagy, vastag karját kihúzták a takaró alól: rajta nyugodott. Tenyérrel lefelé fekvő jobbkezének hüvelyk- és mutatóujja közé viaszgyertyát állítottak, amelyet a karosszék mögül előhajolva, egy öreg szolga tartott. A karosszék körül egyházi férfiak álltak fenségesen tündöklő ruhában, amelyre kívül terült rá hosszú hajuk. Égő gyertyát tartottak kezükben, és ünnepélyes lassúsággal végezték a szertartást. Mögöttük, de csak egy kissé hátrább állt a két fiatalabbik herceglány és minduntalan szeméhez emelte zsebkendőjét; előttük meg Katyis, a legidősebb, haragos és elszánt arccal. Egy pillanatra se vette le szemét az ikonokról, mintha mindnyájuknak azt akarná mondani: nem áll jót magáért, ha rájuk fordítja tekintetét. Anna Mihajlovna mindent megbocsátó, szelíd-bánatos arccal az ajtónál állt. Az ismeretlen hölgy szintén. Vaszilij herceg az ajtó másik oldalán, a karosszékhez közel, egy bársonyhuzatú, faragott szék mögött állt; támlájával maga felé fordította, és rákönyökölt baljával, amelyben gyertyát tartott. Jobb kezével többször is keresztet vetett; valahányszor homlokára tette ujjait, mindig a mennyezetre emelte szemét. Arca áhítatos nyugalmat és isten akaratába való belenyugvást fejezett ki. Mintha az mondta volna: „Ha nem értitek meg ezeket az érzéseket, magatokra vessetek.”905
905Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать, под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только — что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко-зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухого, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно-благородными крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией."Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас", казалось, говорило его лицо.
Mögötte a segédtiszt, az orvosok meg a szolgák álltak. Egyszóval: külön a férfiak és külön a nők, akár a templomban. Mindenki hallgatott és egyre-másra vetette a keresztet. Csak a papok imája, öblösen-mély, tompa éneke, a szünet perceiben pedig a lábak váltogatásának zaja és egy-egy sóhaj hallatszott. Anna Mihajlovna igen kifejező arccal – amelyről azt lehetett leolvasni, hogy ő tudja, mit csinál – áthaladt a szobán, odament Pierre-hez és egy gyertyát nyújtott át neki. Pierre meg is gyújtotta, de annyira lekötötték figyelmét a körülötte állók, hogy azzal a kezével akart keresztet vetni, amelyikben a gyertya volt.906
906Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.
Sophie, a legfiatalabb, pirospozsgás, nevetős herceglány, a szemölcsös, ránézett. Elmosolyodott, zsebkendőjébe rejtette arcát, és sokáig nem vette le róla a kendőt. Amikor Pierre-re nézett, megint elnevette magát. Látszott: nem tudja visszafojtani nevetését, ha rá néz, de azt sem tudja megállni, hogy ne nézzen rá; így hát csendesen az oszlop mögé ment, hogy meneküljön a kísértés elől. A papok hangja a szertartás közepén hirtelen elhallgatott; az egyházi férfiak súgtak egymásnak valamit; az öreg szolga, aki a gróf kezét tartotta, felállt, és a hölgyekhez fordult. Anna Mihajlovna előrelépett, a beteg fölé hajolt és a háta mögül intve, odahívta Lorraint. A francia orvos – aki egy oszlopnak dőlve, égő gyertya nélkül állt, a külföldi ember tiszteletteljes testtartásával, amellyel azt akarta mutatni, hogy a felekezeti különbség ellenére is teljesen megérti e szertartás fontosságát, sőt helyesli is – a javakorabeli férfi nesztelen lépteivel odament a beteghez, vékony, fehér ujjaival felemelte a zöld takaróról a beteg szabad kezét, megtapintotta pulzusát és elgondolkozott. A betegnek beadtak valami innivalót, sürögtek-forogtak körülötte, aztán ki-ki visszament a helyére, és folytatódott a szertartás. E szünetben Pierre észrevette, hogy Vaszilij herceg elment a támlásszék mögül, és olyan arckifejezéssel, amellyel azt akarta mutatni, hogy ő tudja, mit csinál, és ám lássák a többiek, ha nem értik meg őt – nem a beteghez ment, hanem elhaladt mellette, csatlakozott a legidősebb hercegkisasszonyhoz és vele együtt a hálószoba belsejébe, a selyemfüggönyös ágy felé tartott. Az ágy mellől mindketten eltűntek a hátsó ajtón, de a szertartás befejezése előtt visszatértek helyükre – előbb az egyik, aztán a másik. Pierre erre a körülményre sem fordított nagyobb figyelmet, mint a többire, mert egyszer s mindenkorra beletörődött, hogy mindannak, ami ma este lejátszódik előtte, feltétlenül úgy kell lennie.907
907Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли; духовные лица шопотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из-за спины пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, — стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, — неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и, с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.
Az egyházi ének véget ért. Csak az egyik pap hangját lehetett hallani; tiszteletteljesen köszöntötte a beteget, hogy sikerült felvennie az utolsó kenetet. A beteg még mindig ugyanolyan mozdulatlanul, szinte élettelenül feküdt. Körülötte mindenki sürgött-forgott, lépések és suttogó hangok hallatszottak, közülük Anna Mihajlovnáé vált ki a legélesebben:908
908Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шопоты, из которых шопот Анны Михайловны выдавался резче всех.
– Feltétlenül át kell vinni az ágyba, mert itt sehogy se maradhat… – hallotta Pierre.909
909Пьер слышал, как она сказала: — Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет…
A beteget úgy körülvették az orvosok, a hercegnők meg a szolgák, hogy Pierre már nem látta azt az ősz sörényű fejet, azt a piros-sárga arcot, amelyet – bár sok más arcot is látott – egy pillanatra se tévesztett szem elől az egész szertartás alatt. De a karosszéket körülálló emberek óvatos mozdulatából kitalálta, hogy a haldoklót felemelték és átvitték az ágyba.910
910Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.
– Fogd meg a kezemet, különben elejted – hallatszott az egyik szolga ijedt suttogása. – Lejjebb is… ide még valaki – szóltak mások is, és lihegésük, topogásuk meggyorsult, mintha a teher, amelyet cipelnek, meghaladná erejüket.911
911— За мою руку держись, уронишь так, — послышался ему испуганный шопот одного из слуг, — снизу… еще один, — говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.
A cipekedők – köztük volt Anna Mihajlovna is – most éppen a fiatalember előtt haladtak el, úgyhogy az emberek háta és tarkója mögül egy pillanatra szemébe tűnt a beteg födetlen, domború, párnás melle, kövér válla – egy kissé felfelé húzták, akik a hónaalját tartották – és göndör, ősz oroszlánfeje. Ezt a fejet: a szokatlanul széles homlokot és arccsontot, az érzéki, szép szájat, a fenséges, hideg tekintetű szemeket még a halál közelsége sem csúfította el. Ugyanolyan maradt, amilyennek három hónappal ezelőtt látta Pierre, amikor a gróf Pétervárra küldte őt. De a cipekedők egyenetlen lépteire most tehetetlenül ingott ez a fej hol erre, hol arra, a közönyös, hideg tekintetű szem pedig mintha nem tudta volna, min állapodjék meg.912
912Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поровнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из-за спин и затылков людей показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая, львиная голова. Голова эта, с необычайно-широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.
Akik a beteget odavitték, sürgölődtek még néhány percig a magas ágy körül, aztán szétoszlottak. Anna Mihajlovna megérintette Pierre karját és odaszólt neki: „Venez!” Pierre odament vele az ágyhoz, amelyre – nyilván az imént lefolyt szertartással kapcsolatban – ünnepélyes testtartásban fektették le a beteget. Fejét párnákkal magasra támasztották. Két kezét tenyérrel lefelé, szimmetrikusan kitették a zöld selyem takaróra. Amikor Pierre odament, a gróf egyenesen rá nézett, de olyan tekintettel, amelynek értelmét és jelentését nem lehetett megérteni. Vagy egyáltalán nem mondott semmit – legfeljebb azt, hogy ha egyszer szeme van az embernek, akkor nézni kell valahová -, vagy nagyon is sokat mondott. Pierre megállt, nem tudta, mit csináljon, és kérdően nézett vezetőjére. Anna Mihajlovna gyors szemmozdulattal a beteg kezére mutatott, ajkával meg csókot mímelt. Pierre vigyázatosan kinyújtotta nyakát, hogy meg ne rántsa a takarót, megfogadta a tanácsot, és a széles-csontú, húsos kézre illesztette ajkát. A grófnak sem a keze, sem egyetlen arcizma nem rándult meg. Pierre megint kérdően tekintett Anna Mihajlovnára: mit tegyen. Anna Mihajlovna az ágy mellett álló karosszékre intett szemével. Pierre engedelmesen leült, és most azt kérdezte tekintetével, azt cselekedte-e, amit kellett. Anna Mihajlovna helyeslően bólintott. Pierre megint az egyiptomi szobrok szimmetrikus-naiv testtartását öltötte fel. Szemmel láthatólag sajnálta, hogy lomha, kövér teste olyan nagy teret foglal el, és minden lelki erejét összeszedte, hogy minél kisebbnek lássék. A grófra tekintett. A gróf meg arra a pontra nézett, ahol Pierre arca volt, amikor még állt. Anna Mihajlovna arca azt tükrözte: teljesen tisztában van az apa és fia közti találkozás eme utolsó perceinek megható fontosságával. Ez csak két percig tartott, de Pierre egy órának vélte ezt a két percet is. Egyszerre csak megvonaglottak a gróf vastag arcizmai és mély redői. A vonaglás egyre erősödött, a szép száj eltorzult (Pierre csak ekkor döbbent rá, hogy milyen közel van apja a halálhoz), és a félregörbült szájból érthetetlen rekedt hang hallatszott. Anna Mihajlovna odaadó figyelemmel nézett a beteg szemébe, és igyekezett kitalálni, mi kell neki: most Pierre-re, majd az innivalóra, aztán a takaróra mutatott, végül pedig – kérdően, súgva – Vaszilij herceg nevét említette. A beteg szeme és arca türelmetlenséget árult el. Erőlködött, hogy arra a szolgára tekinthessen, aki szüntelenül ott állt az ágy fejénél.913
913Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: "Venez". Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой, в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только-что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтоб не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая теперь, что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера, в то время как он стоял. Анна Михайловна являла в своем положении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шопотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.
– A másik oldalára akar fordulni – súgta a szolga, és nekilátott, hogy arccal a fal felé fordítsa a gróf nehéz testét.914
914— На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа.
Pierre felállt, hogy segítsen.915
915Пьер встал, чтобы помочь слуге.
Mialatt átfordították a grófot, egyik keze tehetetlenül hátrahanyatlott. Hiába erőlködött, hogy előrehúzza. Észrevette-e azt a rémült tekintetet, amellyel Pierre erre az élettelen kézre nézett, vagy e pillanatban valamilyen más gondolat suhant át halál bénította fején – engedetlen kezére, Pierre rémületet tükröző arcára, majd megint a kezére pillantott, és arcán gyenge, szenvedő mosoly jelent meg, amely sehogy sem illett vonásaihoz, és amellyel mintegy gúnyolta tulajdon tehetetlenségét. Pierre e mosoly láttára görcsös rándulást érzett mellében; az orrát szúrta valami, szemét meg könny fátyolozta be. A beteget oldalt, a fal felé fordították. Felsóhajtott.916
916В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.
– Il est assoupi – mondta Anna Mihajlovna, amikor észrevette a hercegnőt, aki azért jött, hogy felváltsa. – Allons.917
917— Il est assoupi, — сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. — Аllons.
Pierre kiment.918
918Пьер вышел.
21919
919XXIV.
A fogadószobában már nem volt senki, csak Vaszilij herceg meg a legidősebb hercegnő. Katalin cárnő képe alatt ültek és élénken beszélgettek, de menten elhallgattak, mihelyt meglátták Pierre-t és vezetőjét. Pierre úgy látta, hogy a hercegnő eldug valamit. – Rá se tudok nézni erre a nőre – súgta. Pierre-nek legalábbis úgy rémlett.920
920В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала: — Не могу видеть эту женщину.
– Catiche a fait donner du thé dans le petit salon – mondta Vaszilij herceg Anna Mihajlovnának. – Allez, ma pauvre Anna Mihajlovna, prenez quelque chose, autrement, vous ne suffirez pas.921
921— Catiche a fait donner du thé dans le petit salon, — сказал князь Василий Анне Михайловне. — Allez, ma pauvre Анна Михайловна, prenez quelque сhose, autrement vous ne suffirez pas.
Pierre-nek nem mondott semmit, de – vállánál valamivel lejjebb – részvéttel megszorította karját. Pierre meg Anna Mihajlovna átment a kis szalonba.922
922Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в petit salon.
– Il n’y a rien qui restaure, comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche – mondta Lorrain mérsékelt élénkséggel és kortyintott egyet-egyet a fületlen vékony kínai csészéből. A kis kerek szalonnak annál az asztalánál állt, ahol a teáskészlet és a hideg vacsora várta a vendégeket. Akik ezen az éjszakán Bezuhov házában voltak, mind az asztal köré gyűltek, hogy pótolják az elveszett erőt. Pierre jól emlékezett erre a kis kerek szalonra, ahol több tükör függött és több asztalka állt. Ha bál volt a gróf házában, Pierre, aki nem tudott táncolni, szeretett elüldögélni itt a tükrös kis szalonban és figyelte, ahogy a báliruhás hölgyek – meztelen vállukon gyöngy és brilliáns ragyog – e szobán áthaladva bele-beletekintenek a többszörös képsort mutató, fényesen megvilágított tükrökbe. Most gyéren világított a szobában két szál gyertya, és egy kis asztalon teáskészlet meg ételek álltak, éjnek évadján, rendetlenül. Különféle köznapias emberek suttogva beszélgettek, üldögéltek benne és minden mozdulatukkal, minden szavukkal mutatták, hogy egyikük sem feledkezett meg arról, ami most a hálószobában történik vagy történni fog. Pierre nagyon éhes volt, de mégsem evett. Kérdően tekintett vezetőjére, de azt látta, hogy lábujjhegyen visszamegy a fogadószobába, ahol csak Vaszilij herceg meg a legidősebb herceglány maradt. Pierre azt hitte, hogy ennek ez a rendje és rövid habozás után ő is utána indult. Anna Mihajlovna a hercegnő mellett állt. Mind a ketten egyszerre, izgatott suttogással beszéltek:923
923— II n'y a rien qui restaure, comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche, — говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухого. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную, с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа, Пьер, не умевший танцовать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, брильянтах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шопотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает и того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшею княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шопотом:
– Már engedelmet, hercegné, én is tudom, mit kell és mit nem kell – mondta a hercegkisasszony. Láthatólag ugyanolyan felindult állapotban volt, mint amikor becsapta szobájának ajtaját.924
924— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что ненужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.
– De kedves hercegnő – felelte szelíden, de nyomatékosan Anna Mihajlovna, és útját állta a herceglánynak: nem engedte a hálószoba felé – nem lesz ez túlságosan terhes szegény nagybácsinak, épp ezekben a percekben, amikor pihenésre van szüksége? Földi dolgokról beszéljen most, amikor lelke már az égbe készül?…925
925— Но, милая княжна, — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена…
Vaszilij herceg – megszokott fesztelen testtartásában, lábát magasan egymásra rakva – egy karosszékben ült. Arca erősen vonaglott, leleffedt, és alul vastagabbnak látszott. Úgy tett, mintha nem nagyon érdekelné a két hölgy beszélgetése.926
926Князь Василий сидел на кресле, в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу; но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.
– Voyons, ma bonne Anna Mihajlovna, laissez faire Catiche. Hisz tudja, hogy mennyire szereti a gróf.927
927— Voyons, ma bonne Анна Михайловна, laissez faire Catiche. Вы знаете, как граф ее любит.
– Én nem tudom, mi van ebben az iratban – fordult a hercegkisasszony Vaszilij herceghez és a mozaikdíszes iratdobozra mutatott, amelyet kezében tartott. – Csak annyit tudok, hogy az igazi végrendelet az íróasztalában van, ez meg csak egy elfelejtett papiros…928
928— Я и не знаю, что в этой бумаге, — говорила княжна, обращаясь к князю Василью и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага…
Ki akarta kerülni Anna Mihajlovnát, de Anna Mihajlovna elébe ugrott, és megint elállta az útját.929
929Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.
– Tudom, kedves jó hercegnő – mondta Anna Mihajlovna és erősen megragadta a dobozt; látszott, hogy nem egyhamar engedi el. – Kérem, könyörgöm, kérem, kedves hercegnő, kímélje meg… Je vous en conjure…930
930— Я знаю, милая, добрая княжна, — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Je vous en conjure…
A hercegnő hallgatott. Csak a dobozért folyó feszült küzdelem zaja hallatszott. Látszott, hogy ha a hercegnő megszólal, akkor olyasmit mond, ami nem nagyon hízeleg majd Anna Mihajlovnának. Anna Mihajlovna erősen tartotta a dobozt, de hangja mégis megőrizte édeskés vontatottságát és lágyságát.931
931Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы зa портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость.
– Pierre! Jöjjön ide, barátom… Azt hiszem, ő se felesleges a családi tanácsban: nemde, hercegem?932
932— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете: не правда ли, князь?
– Miért nem szól hát, mon cousin? – kiáltott fel hirtelen a hercegnő, oly hangosan, hogy a szalonban is meghallották és megijedtek a hangjától. – Miért nem szól közbe, amikor itt… isten tudja, kicsoda… arra vetemedik, hogy beleavatkozzék az ügyeinkbe, és jeleneteket rendezzen egy haldokló szobájának a küszöbén?! Áskálódó vénasszony! – suttogta dühösen és teljes erejéből megrántotta a dobozt.933
933— Что же вы молчите, mon cousin? — вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услыхали и испугались ее голоса. — Что вы молчите, когда здесь Бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего. Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы.
De Anna Mihajlovna néhány lépést tett, hogy ne maradjon el a doboztól, és egyik kezével más, alkalmasabb helyen fogta meg.934
934Но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.
– Ó! – kiáltott fel Vaszilij herceg szemrehányóan és meglepetten. Fel is állt. – C’est ridicule. Voyons. – Engedjék el, azt mondom!935
935— Oh! — сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. — C'est ridicule. Voyons, пустите. Я вам говорю.
A hercegkisasszony elengedte.936
936Княжна пустила.
– Ön is!937
937— И вы!
De Anna Mihajlovna nem fogadott szót.938
938Анна Михайловна не послушалась его.
– Eressze el, ha mondom. Majd én vállalom. Odamegyek hozzá és megkérdezem tőle. Én… ez csak kielégíti önöket.939
939— Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я… довольно вам этого.
– Mais, mon prince – mondta Anna Mihajlovna – ilyen magasztos szertartás után hagyja békében egy percig. Nos, Pierre, ön is mondja meg a véleményét – fordult a fiatalemberhez, aki egészen közel lépett hozzájuk és meghökkenve nézett a herceglány dühös arcára – az illendőségnek még a nyoma is eltűnt róla – meg Vaszilij herceg idegesen rángatódzó orcájára.940
940— Mais, mon prince, — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, — обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василья.
– Jusson eszébe, hogy csakis ön felel majd a következményekért – mondta szigorúan Vaszilij herceg. – Ön nem tudja, mit cselekszik.941
941— Помните, что вы будете отвечать за все последствия, — строго сказал князь Василий, — вы не знаете, что вы делаете.
– Aljas nőszemély! – kiáltotta a hercegnő, váratlanul rávetette magát Anna Mihajlovnára, és kiszakította kezéből a dobozt.942
942— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.
Vaszilij herceg lehajtotta fejét és széttárta karját.943
943Князь Василий опустил голову и развел руками.
E pillanatban nagy zajjal, a falnak csapódva, hirtelen kivágódott az a félelmes ajtó, amelyet oly sokáig nézett Pierre s amely oly halkan nyílt-csukódott mindeddig; kiszaladt a középső hercegnő, és összecsapta a kezét.944
944В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.
– Mit művelnek itt?! – szólt kétségbeesetten. – Il s’en va et vous me laissez seule.945
945— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она. — II s'en va et vous me laissez seule.
A legidősebb hercegnő elejtette a dobozt. Anna Mihajlovna gyorsan lehajolt, felkapta a vitás tárgyat, és beszaladt a hálószobába. A legidősebb hercegnő és Vaszilij herceg – mihelyt magukhoz tértek megdöbbenésükből – utána indultak. Néhány perc múlva sápadt, száraz arccal, beharapott alsó ajakkal, a legidősebb hercegnő jött ki elsőnek. Pierre láttára fékevesztett dühöt fejezett ki arca.946
946Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первая вышла оттуда старшая княжна с бледным и сухим лицом и прикушенною нижнею губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу.
– No, most már boldog lehet – mondta -, hisz úgyis csak ezt várta.947
947— Да, радуйтесь теперь, — сказала она, — вы этого ждали.
Felzokogott, eltakarta arcát zsebkendőjével, és kiszaladt a szobából.948
948И, зарыдав, она закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.
A hercegnő után kijött Vaszilij herceg is. Odatámolygott ahhoz a díványhoz, amelyen Pierre ült, rárogyott, és eltakarta szemét egyik kezével. Pierre észrevette, hogy a herceg sápadt, alsó állkapcsa úgy rángatódzik, úgy remeg, mintha láz rázná.949
949За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.
– Ó, kedves barátom! – mondta és megfogta Pierre könyökét; hangja őszinteséget és gyengédséget árult el, amit azelőtt sohasem vett észre benne Pierre. – Mennyit vétkezünk, hányszor becsapunk másokat, és miért? Én már elmúltam ötven éves, barátom… Hiszen én… És a halállal mindennek, mindennek vége. Iszonyú a halál. – Sírva fakadt.950
950— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть; и в голосе его была искренность и слабость, которых Пьер никогда прежде не замечал в нем. — Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг… Ведь мне… Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. — Он заплакал.
Anna Mihajlovna jött ki utoljára. Lassú, halk léptekkel odament Pierre-hez.951
951Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими, медленными шагами.
– Pierre!… – szólította meg.952
952— Пьер!… — сказала она.
Pierre kérdően nézett rá. Anna Mihajlovna homlokon csókolta a fiatalembert, és benedvezte könnyeivel.953
953Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами.
– Il n’est plus – mondta rövid hallgatás után.954
954Она помолчала. — II n'est plus…
Pierre ránézett szemüvege fölött.955
955Пьер смотрел на нее через очки.
– Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage, comme les larmes.956
956— Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage, comme les larmes.
Átvezette Pierre-t a sötét szalonba. Pierre örült, hogy ott senki se látja az arcát. Anna Mihajlovna magára hagyta. Amikor pedig visszatért hozzá, Pierre, egyik karját a feje alá téve, mélyen aludt.957
957Она провела его в темную гостиную и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.
Másnap reggel azt mondta Anna Mihajlovna Pierre-nek:958
958На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру:
– Qui, mon cher, c’est une grande perte pour nous tous. Je ne parle pas de vous. Mais dieu vous soutiendra, vous êtes jeune et vous voilá à la tête d’une immense fortune, je l’espère. Le testament n’a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoire, que cela ne vous tournera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme.959
959— Oui, mon cher, c'est une grande perte pour nous tous. Je ne parle pas de vous. Mais Dieu vous soutndra, vous êtes jeune et vous voilà à la tête d'une immense fortune, je l'espère. Le testament n'a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoir que cela ne vous tourienera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme.
Pierre csak hallgatott.960
960Пьер молчал.
– Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n’avais pas été là, dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez mon oncle avanthier encore me promettait de ne pas oublier Boris. Mais il n’a pas eu le temps. J’espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père.961
961— Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n'avais pas été là, Dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez, mon oncle avant-hier encore me promettait de ne pas oublier Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père.
Pierre egy szót sem értett az egészből, zavartan elpirult, és némán nézett Anna Mihajlovna hercegnére. Anna Mihajlovna miután Pierre-rel beszélt, hazahajtatott Rosztovékhoz, és lefeküdt. Reggel, amikor felébredt, elmondta Rosztovéknak és minden ismerősének Bezuhov gróf halálának részleteit. Azt mondta, hogy a gróf úgy halt meg, ahogy ő, Anna Mihajlovna kívánta; hogy elhunyta nemcsak megható, hanem épületes is volt; az apa és fia találkozása pedig annyira megható volt, hogy csak sírva tud visszagondolni rá, és nem is tudja: ki viselkedett különbül e szörnyű pillanatban: az atya-e, aki semmiről és senkiről se feledkezett meg e szörnyű percekben sem, avagy Pierre, akire szánalom volt még ránézni is: annyira lesújtotta a csapás; de mégis igyekezett titkolni bánatát, csak hogy haldokló apját ne keserítse. „C’est pénible, mais cela fait du bien; ça élève l’âme de voir des hommes, comme le vieux comte et son digne fils – mondta. Vaszilij herceg és a hercegnő cselekedeteit, elítélő megjegyzésekkel, ugyancsak elmondta, de csak súgva, a legnagyobb titokban.962
962Пьер, ничего не понимая и молча, застенчиво краснея, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухого. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен; последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез, и что она не знает, — кто лучше вел себя в эти страшные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца. "C'est pénible, mais cela fait du bien; ça élève l'âme de voir des hommes, comme le vieux comte et son digne fils", говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шопотом.
22963
963XXV.
Nyikolaj Andrejevics Bolkonszkij herceg birtokán, Liszije Goriban napról napra várták a fiatal Andrej herceg és a hercegné érkeztét: de ez a várakozás sem zavarta meg az öreg herceg és házanépe életének kiegyensúlyozott rendjét. Nyikolaj Andrejevics herceg törzskari tábornok – akit a nagyvilági társaság le roi de Prussenek nevezett el – leányával, Marja hercegnővel és leánya társalkodónőjével, m-lle Bourienne-nel állandóan Liszije Goriban élt, amióta Pál cár idejében falura száműzték. Az új cár uralkodása alatt se mozdult ki a faluból, noha megengedték, hogy felutazzék a két fővárosbaxxviii; azt mondta: akinek szüksége lesz rá, az majd megteszi azt a százötven verszta utat Moszkvától Liszije Goriba, neki meg nincs szüksége senkire és semmire. Azt vallotta, hogy az emberi bűnöknek csupán két forrása van: a tétlenség meg a babona és hogy csak két erény van: a tevékenység meg az értelem. Ő maga nevelte leányát, és hogy kifejlessze benne mind a két fő erényt, algebra- és mértanleckéket adott neki és egész életét örökös foglalatossággal töltötte ki. Ő maga is folyton munkálkodott: hol emlékiratait írta, hol magasabb matematikai számításokat végzett, hol dohányszelencét esztergályozott, hol meg a kertben dolgozgatott vagy a birtokon folyó szakadatlan építkezéseket figyelte. Mivel a tevékenység fő feltétele a rend, életmódjában a rendet is a pontosság legmagasabb fokára fejlesztette. Ugyanazon változatlan körülmények között folyt le megjelenése az asztalnál, mégpedig nemcsak mindig ugyanabban az órában, hanem ugyanabban a percben is. Házanépével, a lányával csakúgy, mint a szolgákkal szemben, mindig nagyigényű és nyers volt; így aztán, bár nem volt kegyetlen, olyan félelmet és tiszteletet keltett maga iránt, amilyet nem egykönnyen érhetett volna el a legkegyetlenebb ember sem. Bár nyugalmazott katona lévén, az állami ügyekben semmilyen szerepet nem játszott, abban a kormányzóságban, ahol birtoka elterült, minden vezetőember kötelességének tartotta, hogy felkeresse, és a magas várószobában türelmesen megvárta a herceg megjelenésének kitűzött óráját, pontosan úgy, ahogyan az építész, a kertész vagy Marja hercegnő. És ebben a várószobában mindenki egyforma tiszteletet, sőt félelmet érzett, amikor kinyílt a dolgozószoba óriási, magas ajtaja és rizsporos parókában megjelent az öreg alacsony alakja. Keze kicsiny, szikár, ősz szemöldöke lecsüng és – ha összevonja – eltakarja fiatalosan csillogó, okos szemének sugarát.964
964В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжною Марьей, и при ней компаньонкой, m-lle Bourienne. И в новое царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе главные добродетели, до двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно-требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и точно молодых блестящих глаз.
A fiatal pár érkezésének napján, reggel, Marja hercegnő a meghatározott órában szokás szerint megjelent a várószobában a reggeli üdvözlésre, féltében többször is keresztet vetett és némán imádkozott. Mindennap megjelent itt és mindennap imádkozott, hogy szerencsésen folyjék le ez a naponkénti találkozás.965
965В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтобы это ежедневное свидание сошло благополучно.
A várószobában ülő öreg szolga csendes mozdulattal felállt és súgva mondta: „Tessék”.966
966Сидевший в официантской пудреный старик-слуга тихим движением встал и шопотом доложил: "Пожалуйте".
Belülről az esztergapad egyenletes zaja hallatszott. A hercegnő félénken, tétován lépett be a könnyen és simán feltáruló ajtón, és megállt a küszöbnél. A herceg az esztergapadon dolgozott. Hátrapillantott, aztán folytatta munkáját.967
967Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.
Az óriási dolgozószoba tele volt olyan tárgyakkal, amelyeket szemmel láthatóan állandóan használt a herceg. A nagy asztal, amelyen könyvek és tervrajzok hevertek; a magas üveges könyvszekrények – ajtajukban kulcs – a magas asztal, amely arra szolgált, hogy állva írjanak rajta, és amelyen nyitott füzet feküdt; az esztergapad, a rendben kirakott szerszámok meg a köröskörül szétszóródott forgácsok – mind-mind állandó, sokféle, rendszeres tevékenységre vallottak. Az ezüsthímzésű tatárcsizmába bújtatott kicsiny láb mozdulatain, az eres, szikár kéz kemény fogásán látszott, hogy a hercegben még megvan a sokat kibíró, szívós öregek friss ereje. Néhány fordulat után levette lábát az esztergapad pedáljáról, megtörölte, ledobta a vésőt a padra szerelt bőrzacskóba, az asztalhoz ment, és odaszólította leányát. Sohasem áldotta meg gyermekeit; most is csak borostás arcát tartotta oda – aznap még nem borotválkozott – szigorúan, de gyengéd-figyelmesen nézett leányára és azt mondta:968
968Огромный кабинет был наполненвещами, очевидно, беспрестанно-употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок, с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой, сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще небритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее:
– Nincs semmi bajod?… No, akkor ülj le!969
969— Здорова?… ну, так садись!
Elővette a mértanfüzetet, amelyet tulajdon kezével írt, és lábával maga alá húzott egy széket.970
970Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.
– Holnapra ezt! – mondta, gyorsan megkereste az oldalt és egyik szakasztól a másikig kijelölte kemény körmével a leckét.971
971— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.
A hercegnő az asztalhoz, a füzet fölé hajolt.972
972Княжна пригнулась к столу над тетрадью.
– Várj csak, leveled van – mondta váratlanul az öreg, és az asztalra erősített tartóból női írással címzett borítékot vett elő és az asztalra dobta.973
973— Постой, письмо тебе, — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.
A hercegnő arcát piros foltok lepték el, amikor meglátta a levelet. Gyorsan felvette és föléje hajolt.974
974Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.
– Eloizától? – kérdezte a herceg hideg mosollyal, és kivillantotta sárgás, de erős fogait.975
975— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие и желтоватые зубы.
– Igen, Julie-től – felelte a hercegnő, félénken apjára tekintett és elmosolyodott.976
976— Да, от Жюли, — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.
– Két levelet még áteresztek, de a harmadikat elolvasom – mondta szigorúan a herceg – attól tartok, hogy sok szamárságot irkáltok egymásnak. A harmadikat elolvasom.977
977— Еще два письма пропущу, а третье прочту, — строго сказал князь, — боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.
– Akár ezt is elolvashatja, mon père – felelte a hercegnő, még jobban elpirult, és odanyújtotta a levelet.978
978— Прочтите хоть это, mon père, — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.
– A harmadikat. Azt mondtam, a harmadikat – kiáltotta kurtán a herceg, félretolta a levelet, az asztalra könyökölt, és maga elé húzta a mértani ábrákkal telerajzolt füzetet.979
979— Третье, я сказал, третье, — коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.
– No, kisasszony – kezdte; közelebb hajolt lányához a füzet fölött, egyik karját rátette annak a széknek a támlájára, amelyen a hercegnő ült; a hercegnő azt érezte, hogy mindenfelől körülveszi apjának régóta ismert, öreges-csípős dohányszaga. – No, kisasszony, ezek egybevágó háromszögek: tetszik látni: abc szög…980
980— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала. — Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc…
A hercegnő ijedten tekintett apja szemébe, amely hozzá egészen közel ragyogott; vörös foltok tűntek elő s halványodtak el arcán, és látni lehetett: nem ért semmit és annyira fél, hogy a zavaró félelem miatt nem is érti meg apjának további magyarázatát, bármennyire világos is. A tanító volt-e a hibás vagy a tanítvány, de mindennap ugyanaz ismétlődött meg: köd szállt a hercegnő szemére, nem látott, nem hallott semmit, csak szigorú apjának szikár arcát érezte, egészen közel maga mellett, csak leheletét és szagát érezte, és csak arra gondolt, hogy mielőbb kikerüljön már a dolgozószobából s a maga szobájában – ahol semmi sem feszélyezi – megértse a feladatot.981
981Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу.
Az öreg kijött a sodrából: nagy zörömböléssel hol hátratolta, hol visszahúzta azt a karosszéket, amelyen ült; minden erejét összeszedte, hogy fel ne fortyanjon, de mégis csaknem mindig felfortyant, szitkozódott, sőt néha földhöz is vágta a füzetet.982
982Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.
A hercegnő rosszul felelt.983
983Княжна ошиблась ответом.
– Hogy is ne, te ostoba! – kiáltott a herceg, félretolta a füzetet és elfordult, de mindjárt felállt, fel s alá járkált, megsimogatta a hercegnő haját és megint leült.984
984— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.
Közelebb húzódott hozzá, és tovább magyarázott.985
985Он придвинулся и продолжал толкование.
– Ez nem járja, hercegnő, ez nem járja – mondta, amikor a hercegnő megkapta a leckét, és felvette, becsukta a füzetet és távozni készült – a matematika nagy dolog, kisasszonyom. Azt meg nem akarom, hogy olyan legyél, mint a mi ostoba hölgyeink. Türelem rózsát terem. – Megveregette lányának orcáját. – Majd kiszáll a fejedből a butaság.986
986— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится-слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке. — Дурь из головы выскочит.
A hercegnő el akart menni, de apja megállította egy kézmozdulattal, és a magas asztalról felvett egy felvágatlan új könyvet.987
987Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу.
– Eloizád még valami „Szentség Forrásá”-t is küld, tessék! Vallásos könyv. Én pedig senkinek a hitébe se szólok bele… Átnéztem. Nesze. No, eredj, eredj.988
988— Вот еще какой-то Ключ таинства тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь… Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!
Megveregette leánya vállát, és maga zárta be utána az ajtót.989
989Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.
Marja hercegnő azzal az ijedt és szomorú kifejezéssel ment vissza szobájába, amely csak ritkán hagyta el és még jobban elcsúfította amúgy is csúnya, beteges arcát. Leült íróasztalához, amelyen egymást érték az álló miniatűr arcképek, és füzetek meg könyvek hevertek halomszámra. Amilyen rendes volt az apja, olyan hanyag volt a hercegnő. Letette a mértanfüzetet, és türelmetlenül felbontotta a levelet. A levél legbizalmasabb gyermekkori barátnőjétől, attól a Julie Karaginától érkezett, aki ott volt Rosztovéknál, a névnapi ünnepségen.990
990Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочная, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых:
Julie ezt írta:991
991Жюли писала:
„Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l’absence! J’ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance qui nous sépare, nos coeurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m’entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du coeur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu, le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j’aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris?”992
992"Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l'absence! J'ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance qui nous sépare, nos coeurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m'entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du coeur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu, le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j'aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris".
Amikor Marja hercegnő idáig jutott, felsóhajtott és a nagy tükörbe nézett, amely tőle jobbra a falnál állt. A tükör híven mutatta Marja gyenge testét és sovány arcát. Szeme mindig szomorú volt, de most különösen reménytelenül nézte tükörképét. „Hízeleg” – gondolta, elfordult és tovább olvasta a levelet. De Julie nem hízelgett barátnőjének: a hercegnő mélytekintetű, sugaras nagy szeme, amelyből olykor mintha kévében áradnának a meleg sugarak, oly kedves volt, hogy – az egész arc rútságának ellenére – igen gyakran a szépségnél is vonzóbban hatott. De a hercegnő sose látta szemének kedves kifejezését, azt a kifejezést, amelyet akkor öltött, ha nem gondolt magára. Mihelyt a tükörbe nézett, erőltetett, mesterkélt és csúnya kifejezés jelent meg arcán, mint minden emberén. Tovább olvasta a levelet.993
993Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. "Она мне льстит", подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, и глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видала хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:
„Tout Moscou ne parle que guerre. L’un de mes deux frères est déjà à l’etranger, l’autre est avec la garde, qui se met en marche vers la frontière. Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu’on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corsicain, qui détruit le repos de l’Europe, soit terrassé par l’ange que le tout-puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m’a privée d’une relation des plus chères à mon coeur. Je parle de jeune Nicolas Rostoff, qui avec son enthousiasme n’a pu supporter l’inaction et a quitté l’université pour aller s’enrôler dans l’armée. Eh bien, chère Marie, je vous avouerai, que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l’armée a été, un grand chagrin pour moi. Le jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de noblesse, de véritable jeunesse qu’on rencontre si rarement dans le siècle ou nous vivons parmi nos vieillards de vingt ans. Il a surtout tant de franchise et de coeur. Il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelque passagères qu’elles fussent, ont été l’une des plus douces jouissances de mon pauvre coeur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai un jour nos adieux et tout ce qui s’est dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah! chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes. Vous êtes heureuse, puisque les dernières sont ordinairement les plus fortes! Je sais fort bien, que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu’un ami, mais cette douce amitié, ces relations si poétiques et si pures ont été un besoin pour mon coeur. Mais n’en parlons plus. La grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Bezuhov et son héritage. Figurez-vous que les trois princesses n’ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, est que c’est M. Pierre qui a tout hérité, et qui par-dessus le marché a été reconnu pour fils légitime, par consequent comte Bezuhov et possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu’il est reparti tout penaud pour Pétersbourg.994
994"Tout Moscou ne parle que guerre. L'un de mes deux frères est déjà à l'étranger, l'autre est avec la garde, qui se met en Marieche vers la frontière. Notre cher еmpereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu'on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Du veuille que le monstre corsicain, qui détruit le repos de l'Europe, soit terrassé par l'ange que le Tout-Рuissant, dans Sa miséricorde, nous a donnée pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m'a privée d'une relation des plus chères à mon coeur. Je parle du jeune Nicolas Rostoff, qui avec son enthousiasme n'a pu supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'enrôler dans l'armée. Eh bien, chère Marieie, je vous avouerai, que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l'armée a été un grand chagrin pour moi. Le jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de noblesse, de véritable jeunesse qu'on rencontre si rarement dans le siècle оu nous vivons parmi nos villards de vingt ans. Il a surtout tant de franchise et de coeur. Il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelque passagères qu'elles fussent, ont été l'une des plus douées jouissances de mon pauvre coeur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai un jour nos adieux et tout ce qui s'est dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah! chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes. Vous êtes heureuse, puisque les derienières sont ordinairement les plus fortes! Je sais fort bien, que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu'un ami, mais cette douée amitié, ces relations si poétiques et si pures ont été un besoin pour mon coeur. Mais n'en parlons plus. La grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Безухой et son héritage. Figurez-vous que les trois princesses n'ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, est que c'est M. Pierre qui a tout hérité, et qui par-dessus le Marieché a été reconnu pour fils légitime, par conséquent comte Безухой est possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu'il est reparti tout penaud pour Pétersbourg.
Je vous avoue, que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament; ce que je sais, c’est que depuis que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre tout court est devenu comte Bezuhov et possesseur de l’une des plus grandes fortunes de la Russie, je m’amuse fort á observer les changements de ton et des manières des mamans accablées de filles à marier et des demoiselles elles-mêmes à l’égard de cet individu, qui, par parenthèse, m’a paru toujours être un pauvre sire. Comme on s’amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Bezuhova. Mais vous sentez bien que je ne me soucie nullement de le devenir. A propos de mariage, saves-vous que tout dernièrement la tante en général Anna Mihajlovna, m’a confié sous lesceau du plus grand secret un projet de mariage pour vous. Ce n’est ni plus ni moins, que le fils du prince Basile, Anatole, qu’on voudrait ranger en le mariant à une personne riche et distinguée, et c’est sur vous qu’est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j’ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet; c’est tout ce que j’ai pu savoir sur son compte.995
995"Je vous avoue, que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament; ce que je sais, c'est que depuis que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre les tout court est devenu comte Безухой et possesseur de l'une des plus grandes fortunes de la Russie, je m'amuse fort à observer les changements de ton et des manières des mamans accablées de filles à Marieier et des demoiselles elles-mêmes à l'égard de cetindividu, qui, par parenthèse, m'a paru toujours être un pauvre, sire. Comme on s'amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Безухой. Mais vous sentez bien que je ne me souc nullement de le devenir. A propos de Marieiage, savez-vous que tout derienièrement la tante en général Анна Михайловна, m'a confié sous le sceau du plus grand secret un projet de Marieiage pour vous. Ce n'est ni plus, ni moins, que le fils du prince Basile, Anatole, qu'on voudrait ranger en le Marieiant à une personne riche et distinguée, et c'est sur vous qu'est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j'ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet; c'est tout ce que j'ai pu savoir sur son compte.
Mais assez de bavardage comme cela. Je finis mon second feuillet, et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraksines. Lisez le livre mystique que je vous envoie et qui fait fareur chez nous. Quoiqu’il y ait des choses dans ce livre difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c’est un livre admirable dont la lecture calme et élève l’âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père et mes compliments à m-elle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime.996
996"Mais assez de bavardage comme cela. Je finis mon second feuillet, et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraksines. Lisez le livre mystique que je vous envoie et qui fait fureur chez nous. Quoiqu'il y ait des choses dans ce livre difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c'est un livre admirable dont la lecture calme et élève l'âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père et mes compliments à m-elle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime.
Julie.997
997Julie".
P. S. Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme.”998
998"P.S.Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme".
A hercegnő elgondolkozott, tűnődve elmosolyodott (arca, melyet beragyogott sugaras szeme, most teljesen megváltozott), hirtelen felállt és súlyos léptekkel az asztalhoz ment. Elővett egy papírlapot és keze máris gyorsan siklott végig-végig rajta.999
999Княжна подумала, задумчиво улыбаясь (при чем лицо ее, освещенное ее лучистыми глазами, совершенно преобразилось), и, вдруг поднявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней.
Ezt írta válaszul:1000
1000Так писала она в ответ:
»Chère et excellente amie. Votre lettre du 13 m’a causé une grande joie. Vous m’aimez donc toujours, ma poétique Julie.1001
1001"Chère et excellente ami. Votre lettre du 13 m'a causé une grande joie. Vous m'aimez donc toujours, ma poétique Julie.
L’absence, dont vous dites tant de mal, n’a donc pas eu son influence habituelle sur vous. Vous vous plaignez de l’absence – que devrai-je dire moi si j’osais me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah, si nous n’avions pas la réligion pour nous consoler, la vie serait bien triste. Pourquoi me supposez-vous un regard sévère, quand vous me parlez de votre affection pour le jeune homme? Sous ce rapport je ne suis rigide que pour moi. Je comprends ces sentiments chez les autres et si je ne puis approuver ne les ayant jamais ressentis, je ne les condamne pas. Il me paraît seulement que l’amour chrétien, l’amour du prochain, l’amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d’un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous.1002
1002L'absence, dont vous dites tant de mal, n'a donc pas eu son influenсе habituelle sur vous. Vous vous plaignez de l'absence — que devrai-je dire moi, si j'osais me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah l si nous n'avions pas la religion pour nous consoler, la vie serait bien triste. Pourquoi me supposez-vous un regard sévère, quand vous me parlez de votre affection pour le jeune homme? Sous ce rapport je ne suis rigide que pour moi. Je comprends ces sentiments chez les autres et si je ne puis approuver ne les ayant jamais ressentis, je ne les condamiene pas. Me paraît seulement que l'amour chrétien, l'amour du prochain, l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspire les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous.
La nouvelle de la mort du comte Bezuhov nous est parvenue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c’était l’avant-dernier représentant du grand siècle, et qu’à présent c’est son tour; mais qu’il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que dieu nous garde de ce terrible malheur!1003
1003"La nouvelle de la mort du comte Безухой nous est parvenue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c'était avant-derienier représentant du grand siècle, et qu'à présent c'est son tour; mais qu'il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que Dieu nous garde de ce terrible malheur!
Je ne puis partager votre opinion sur Pierre que j’ai connu enfant. Il me paraissait toujours avoir un coeur excellent, et c’est la qualité que j’estime le plus dans les gens. Quant à son héritage et au rôle qu’y a joué le prince Basile, c’est bien triste pour tous les deux. Ah! chère amie, la parole de notre divin sauveur qu’il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d’une aiguille, qu’il ne l’est à un riche d’entrer dans le royaume de dieu, cette parole est terriblement vraie; je plains le prince Basile et je regrette encore davantage Pierre. Si jeune et accablé de cette richesse, que de tentations n’aura-il pas à subir! Si on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d’être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l’ouvrage que vous m’envoyez, et qui fait si grande fureur chez vous. Cependant, puisque vous me dites qu’au milieu de plusieurs bonnes choses il y en a d’autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s’occuper d’une lecture inintelligible; qui par là même ne pourrait être d’aucun fruit. Je n’ai jamais pu comprendre la passion qu’ont certaines personnes de s’embrouiller l’entendement, en s’attachant à des livres mystiques, qui n’élèvent que des doutes dans leurs esprits, exaltent leur imagination et leur donnent un caractère d’exagération tout-à-fait contraire à la simplicité chrétienne. Lisons les apôtres et l’evangile. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérieux, car, comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la providence, tant que nous portons cette dépouille charnelle, qui élève entre nous et l’éternel un voile impénétrable? Bornons-nous donc à étudier les principes sublimes que notre divin sauveur nous a laissé pour notre conduite ici-bas; cherchons à nous y conformer et à les suivre, persuadons-nous que moins nous donnons d’essor à notre faible esprit humain et plus il est agréable à dieu, qui rejette toute science ne venant pas de lui; que moins nous cherchons à approfondir ce qu’il lui a plu de dérober à notre connaissance, et plutôt il nous en accordera la découverte par Son divin esprit.1004
1004Je ne puis partager votre opinion sur Pierre que j'ai connu enfant. Il me paraissait toujours avoir un coeur excellent, et c'est la qualité que j'estime le plus dans les gens. Quant à son héritage et au rôle qu'y a joué le prince Basile, c'est bien triste pour tous les deux. Ah! chère amie, la parole de notre divin Sauveur qu'il est plus aisé à un hameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, cette parole est terriblement vraie; je plains le prince Basile et je regrette encore davantage Pierre. Si jeune et accablé de cette richesse, que de tentations n'aura-t-il pas à subir! Si on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d'être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l'ouvrage que vous m'envoyez, et qui fait si grande fureur chez vous. Cependant, puisque vous me dites qu'au milieu de plusurs bonnes choses il y en a d'autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s'occuper d'une lecture inintelligible, qui par là même ne pourrait être d'aucun fruit. Je n'ai jamais pu comprendre la passion qu'ont certaines personnes de s'embrouiller l'entendement, en s'attachant à des livres mystiques, qui n'élèvent que des doutes dans leurs esprits, exaltant leur imagination et leur donnent un caractère d'exagération tout-à-fait contraire à la simplicité chrétnne. Lisons les Apôtres et l'Evangile. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérux, car, comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la Providence, tant que nous portons cette dépouille charienelle, qui élève entre nous et l'Eterienel un voile impénétrable? Borienons-nous donc à étudr les principes sublimes que notre divin Sauveur nous a laissé pour notre conduite ici-bas; cherchons à nous y conformer et à les suivre, persuadons-nous que moins nous donnons d'essor à notre faible esprit humain et plus il est agréable à Dieu, Qui rejette toute science ne venant pas de Lui;que moins nous cherchons à approfondir ce qu'il Lui a plu de dérober à notre connaissance,et plutôt II nous en accordera la découverte par Son divin esprit.
Mon père ne m’a pas parlé du pretendant, mais il m’a dit seulement qu’il a reçu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de mariage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le mariage, selon moi, est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le tout-puissant m’impose jamais les devoirs d’épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m’inquiéter de l’examen de mes sentiments à l’égard de celui qu’il me donnera pour époux.1005
1005"Mon père ne m'a pas parlé du prétendant, mais il m'a dit seulement qu'il a reçu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de Marieiage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le Marieiage, selon moi,est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le Tout-Puissant m'impose jamais les devoirs d'épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m'inquiéter de l'examen de mes sentiments à l'égard de celui qu'il me donnera pour époux.
J’ai reçu une lettre de mon frére, qui m’annonce son arrivée à Liszije Gori avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu’il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînes dieu sait comment et pourquoi. Non seulement chez vous au centre des affaires et du monde on ne parle que de guerre, mais ici, au millieu de ces travaux champêtres et de ce calme de la nature que les citadins se représentent ordinairement à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que marche et contremarche, choses auxquelles je ne comprends rien; et avant-hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus témoin d’une scène déchirante… C’était un convoi des recrues enrolés chez nous et expédiés pour l’armée… Il fallait voir l’état dans lequel se trouvaient les mères, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres!1006
1006J'ai reçu une lettre de mon frère, qui m'annonce son arrivée à Лысые Горы avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu'il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînés Dieu sait, comment et pourquoi. Non seulement chez vous au centre des affaires et du monde on ne parle que de guerre, mais ici, au milieu de ces travaux champêtres et de ce calme de la nature, que les citadins se représentent ordinairement à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que Marieche et contreMarieche, choses auxquelles je ne comprends rien; et avant-hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus témoin d'une scène déchirante… C'était un convoi des recrues enrôlés chez nous et expédiés pour l'armée… Il fallait voir l'état dans lequel se trouvant les mères, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres
On dirait que l’humanité a oublié les lois de son divin sauveur, qui prêchait l’amour et le pardon des offenses, et qu’elle fait consister son plus grand mérite dans l’art de s’entretuer.1007
1007On dirait que l'humanité a oublié les lois de son divin Sauveur, Qui prêchait l'amour et le pardon des offenses, et qu'elle fait consister son plus grand mérite dans l'art de s'entretuer.
Adieu, chère et bonne amie, que notre divin sauveur et sa très sainte mère vous aient en leur sainte et puissante garde.1008
1008"Adieu, chère et bonne amie, que notre divin Sauveur et Sa très Sainte Mère vous aient en Leur sainte et puissante garde.
Marie«.1009
1009Marie".
– Ah, vous expédiez le courrier, princesse, moi j’ai déjà expedié le mien. J’ai écris à ma pauvre mère – hadarta kellemes, ízes hangján, raccsolva a mosolygó m-lle Bourienne, aki egészen más, könnyelműen vidám és önelégült légkört hozott be Marja hercegnő töprengő, komor és bús világába.1010
1010— Ah, vous expédiez le courier, princesse, moi j'ai déjà expédié le mien. J'ai écris а ma pauvre mère, — заговорила быстро-приятным, сочным голоском улыбающаяся m-lle Bourienne, картавя на р и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный мир.
– Princesse, il faut que je vous prévienne – folytatta halkabban – le prince a eu une altercation, altercation – mondta különösen raccsolva, és élvezettel hallgatta magát – une altercation avec Michel Ivanoff. Il est de très mauvais humeur, très morose. Soyez prévenue, vous savez…1011
1011— Princesse, il faut que je vous prévienne, — прибавила она, понижая голос, — le prince a eu une altercation, — altercation, — сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя, — une altercation avec Michel Ivanoff. Il est de très mauvaise humeur, très morose. Soyez prévenue, vous savez…
– Ah! chère amie – felelte Marja hercegnő – je vous ai priée de ne jamais me prévenir de l’humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fassent.1012
1012— Ah l chère amie, — отвечала княжна Марья, — je vous ai prié de ne jamais me prévenir de l'humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fassent.
A hercegnő az órára tekintett és amikor észrevette, hogy már öt percet elmulasztott abból az időből, amelyet klavikordjátékra kellett fordítania, ijedt arccal a pamlagos szobába indult. A házirend szerint 12 és 2 óra között a herceg pihent, a hercegnő pedig klavikordon játszott.1013
1013Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.
231014
1014XXVI.
Az ősz komornyik szunyókálva üldögélt, de azért fel-felfülelt az óriási dolgozószobában alvó herceg horkolására. A ház távolabbi részéből, csukott ajtók mögül is idehallatszottak egy Dussek-szonátaxxix hússzor is elismételt, nehéz futamai.1015
1015Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.
Ekkor egy hintó meg egy bricska gördült a tornác elé. A hintóból Andrej herceg szállt ki; lesegítette kis feleségét és előrebocsátotta. Az ősz Tyihon kidugta parókás fejét a várószoba ajtaján, suttogva jelentette, hogy a herceg „aluszik”, és sietve becsukta az ajtót. Tudta, hogy a házirendet még a fiatal herceg érkezése és semmilyen más rendkívüli esemény se zavarhatja meg. A herceg nyilván éppoly jól tudta ezt, mint Tyihon: az órára pillantott, mintha ellenőrizné, nem változtak-e meg apjának szokásai, amióta nem látták egymást. Amikor meggyőződött, hogy nem változtak meg, feleségéhez fordult.1016
1016В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шопотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене:
– Húsz perc múlva felkél. Addig menjünk át Marja hercegnőhöz – mondta.1017
1017— Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье, — сказал он.
A kis hercegné az utóbbi időben megvastagodott, de szeme és mosolygós, pihés, rövid felsőajka ugyanolyan kedvesen és vidáman húzódott fel, ha megszólalt.1018
1018Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила.
– Mais c’est un palais – mondta férjének olyan arckifejezéssel, ahogyan bálban a házigazdának szoktak bókokat mondani, és körülnézett. – Allons, vite, vite!… – Megint körülnézett és rámosolygott Tyihonra is, férjére is, meg a kísérő lakájra is.1019
1019— Mais c'est un palais, — сказала она мужу, оглядываясь кругом, с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. — Allons, vite, vite!… — Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.
– C’est Marie qui s’exerce? Allons doucement, il faut la surprendre.1020
1020— C'est Marieie qui s'exerce? Allons doucement, il faut la surprendre.
Andrej herceg udvarias, szomorkás arccal ment utána.1021
1021Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.
– Megöregedtél, Tyihon – mondta menet közben az öregnek, aki kezet csókolt neki.1022
1022— Ты постарел, Тихон, — сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку.
Az elé a szoba elé, amelyből a klavikord hangja hallatszott, az oldalsó ajtón kiszökkent a csinos, kis, szőke francia lány.1023
1023Перед комнатою, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка.
M-lle Bourienne majd megbolondult örömében.1024
1024M-lle Bourienne казалась обезумевшею от восторга.
– Ah, quel bonheur pour la princesse – kezdte. – Enfin! Il faut que je la prévienne.1025
1025— Ah! quel bonheur pour la princesse, — заговорила она. — Enfin! Il faut que je la prévienne.
– Non, non, de grâce… Vous étes m-lle Bourienne, je vous connais déjà par l’amitié que vous porte ma belle-soeur – mondta a hercegné és összecsókolódzott vele. – Elle ne nous attend pas!1026
1026— Non, non, de grâce… Vous êtes m-lle Bourienne, je vous connais déjà par l'amitié que vous рorte ma belle-soeur, — говорила княгиня, целуясь с француженкой. — Elle ne nous attend рas?
Odamentek a pamlagos szoba ajtajához, ahonnan kihallatszott az újra és újra megismételt futam. Andrej herceg megállt és összeráncolta homlokát, mintha valami kellemetlen dolgot várt volna.1027
1027Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.
A hercegné bement. A futam félbeszakadt. Felkiáltás, Marja hercegnő súlyos lépése és csókok cuppanása hallatszott. Amikor Andrej herceg belépett, a hercegné és a hercegkisasszony, akik csak Andrej herceg menyegzőjekor és akkor is rövid időre találkoztak, összeölelkezve, erősen rászorították ajkukat arra a helyre, ahova az első pillanatban éppen csókot nyomtak. M-lle Bourienne mellettük állt, mindkét kezét szívére szorította, és áhítattal mosolygott; láthatólag épp annyira kedve lett volna sírva fakadni, mint felkacagni.1028
1028Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться.
Andrej herceg vállat vont, és összeráncolta homlokát, mint a zenekedvelő, ha hamis hangot hall. A két nő elengedte egymást; aztán mintha attól félnének, hogy elkésnek, megragadták egymás karját és összecsókolództak, majd visszarántották kezüket, aztán megint megcsókolták egymás arcát. Andrej herceg nagy meglepetésére mind a ketten sírva fakadtak és ismét összecsókolództak. M-lle Bourienne szintén elsírta magát. Andrej herceg szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát, de a két nő egészen természetesnek tartotta, hogy ők most sírnak. Bizonyára úgy vélték, hogy ez a viszontlátás másképp nem is folyhat le.1029
1029Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. M-lle Bourienne тоже заплакала. Князю Андрею было, очевидно, неловко; но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.
– Ah! chère!… Ah! Marie!… – szólaltak meg hirtelen mind a ketten és felnevettek. – J’ai rêvé cette nuit… – Vous ne nous attendiez donc pas?… Ah! Marie, vous avez maigri… – Et vous avez repris…1030
1030— Ah!chère!…Ah!Marieie!… — вдруг заговорили обе женщины и засмеялись. — J'ai rêvé сette nuit … — Vous ne nous attendez donc pas?…Ah!Marieie,vousavezmaigri…—Et vousavez repris…
– J’ai tout de suite reconnu madame la princesse – szúrta közbe m-lle Bourienne.1031
1031— J'ai tout de suite reconnu madame la princesse, — вставила m-lle Бурьен.
– Et moi qui ne me doutais pas!… – kiáltott fel Marja hercegnő. – Ah! André, je ne vous voyais pas.1032
1032— Et moi qui ne me doutais pas!… — восклицала княжна Марья. — Ah! André, je ne vous voyais pas.
Andrej herceg összeölelkezett, összecsókolódzott húgával és azt mondta neki, hogy ugyanolyan pleurnicheuse, mint volt. Marja hercegnő a bátyja felé fordult, és e percben oly gyönyörű, nagy szemének a könnyeken is átsugárzó, szerető, meleg, szelíd tekintete megállapodott Andrej herceg arcán.1033
1033Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же pleurienicheuse, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея.
A hercegné szüntelenül beszélt. Pihés, rövid felsőajka egy-egy pillanatra minduntalan leröppent, piros alsóajkához ért ott, ahol éppen kellett, majd ismét mosolyra nyílt; foga, szeme csak úgy villogott. Elmondta, hogy a Szpasszkaja-hegyen olyan baleset érte őket, amely az ő állapotában igen veszélyes is lehetett volna. Majd mindjárt ezután tudtul adta: minden ruháját Pétervárott hagyta; isten tudja, miben jár majd itt; Andrej herceg egészen megváltozott; Kitty Odincova feleségül ment egy öregemberhez; Marja hercegnőnek pedig akadt egy pour tout de bon kérője, dehát erről majd később beszél. Marja hercegnő még mindig némán nézett bátyjára; gyönyörű szemében szeretet és bánat ragyogott. Látni lehetett, hogy gondolatmenete most ángyának beszédétől egészen függetlenül alakult. Amikor ángya a legutóbbi pétervári ünnepélyről csevegett, Marja félbeszakította és bátyjához fordult:1034
1034Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрогивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозивший ей опасностию в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить Бог знает в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи pour tout de bon, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее была и любовь и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату:
– Csakugyan mégy a háborúba, André? – kérdezte sóhajtva.1035
1035— И ты решительно едешь на войну, André? — сказала oíà, вздохнув.
Lise is felsóhajtott.1036
1036Lise вздрогнула тоже.
– Mégpedig holnap – felelte a bátyja.1037
1037— Даже завтра, — отвечал брат.
– Il m’abandonne ici, et dieu soit pourquoi, quand il aurait pu avoir de l’avancement…1038
1038— II m'abandonne ici,et Du sait pourquoi, quand il aur pu avoir de l'avancement…
Marja hercegnő nem hallgatta végig; gondolatait tovább szövögetve, ángyához fordult és sugárzó szemével a hasára intett.1039
1039Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот:
– Most már biztos? – kérdezte.1040
1040— Наверное? — сказала она.
A hercegné arca megváltozott. Felsóhajtott.1041
1041Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.
– Igen, biztos – felelte. – Ah! Borzalmas!…1042
1042— Да, наверное, — сказала она. — Ах! Это очень страшно…
Liza felsőajka leereszkedett. Közel hajolt sógornőjének arcához és váratlanul megint sírva fakadt.1043
1043Губка Лизы опустилась. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.
– Pihennie kell – mondta Andrej herceg, és összevonta szemöldökét. – Nemde, Liza? Vezesd a szobájába, én meg megyek édesapámhoz. Még mindig olyan, mint volt?1044
1044— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?
– Pontosan olyan; de nem tudom, te milyennek találod.1045
1045— То же, то же самое; не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.
– Ugyanaz az órabeosztás? Ugyanúgy sétál a fasorban? Hát az esztergapad? – kérdezte Andrej herceg alig észrevehető mosollyal, amely arra vallott, hogy bármennyire szereti és tiszteli is apját, azért jól látja gyengeségeit.1046
1046— И те же часы, и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.
– Ugyanaz az órabeosztás… Esztergapad… Matematika, mértanlecke… – felelte boldogan Marja hercegnő, mintha azok a mértanleckék legboldogabb élményei közé tartoznának.1047
1047— Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни.
Amikor eltelt az a húsz perc, amely még hiányzott az öreg herceg felkelésének idejéhez, Tyihon jött, hogy apjához hívja a fiatal herceget. Az öreg – fia megérkezése alkalmából – eltért megszokott életmódjától: már az ebéd előtti öltözködéskor bebocsáttatta lakosztályába. A herceg ódivatú viseletben járt, kaftánt és rizsporos parókát hordott. Amikor Andrej herceg (most már nem azzal a zsémbes arccal, nem abban a modorban, amelyet a szalonokban felöltött, hanem azzal az élénk arckifejezéssel, ahogyan Pierre-rel szokott beszélgetni) bement apjához, az öreg az öltözőszobában, fésülőköpenyben, egy szattyánnal bevont, öblös karosszékben ült, és odatartotta fejét Tyihon keze alá.1048
1048Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына: он велел впустить его в свою половину во время одевания перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей (не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером) входил к отцу, старик сидел в уборной на широком, сафьяном обитом, кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.
– Á, itt a hős! Le akarod győzni Bonapartét? – szólt az öreg és megrázta bepúderezett fejét, már amennyire a varkocs engedte, amelyet épp akkor font be Tyihon. – Legalább te bánj el vele derekasan, mert így mihamar alattvalói lajstromába jegyez bennünket. Jónapot! – És odatartotta arcát.1049
1049— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренною головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. — Примись хоть ты за него хорошенько, а то он эдак скоро и нас своими подданными запишет. — Здорово! — И он выставил свою щеку.
Az öreg jó hangulatban volt az ebéd előtti álom után. (Azt szokta mondani, hogy az ebéd utáni alvás ezüst, az ebéd előtti – arany.) Lecsüngő, sűrű szemöldöke alól boldogan bandzsított fiára, Andrej herceg odament és megcsókolta apját ott, ahol az öreg mutatta. Nem felelt, holott apjának kedvelt beszédtárgya volt a mostani katonaembereken, kivált pedig a Napóleonon való gúnyolódás.1050
1050Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно из-под своих густых нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.
– Hát igen, megjöttem, édesapám, elhoztam a várandós feleségemet – mondta Andrej herceg és élénk szemmel, tisztelettel figyelte apja arcának minden rezdülését. – Hogy szolgál az egészsége?1051
1051— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше?
– Csak a bolondok meg a kicsapongók betegeskednek, pajtás, engem meg ismersz: reggeltől estig dolgoskodom, mértékletesen élek, tehát egészséges is vagyok.1052
1052— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, воздержен, ну и здоров.
– Hála istennek – felelte a fia mosolyogva.1053
1053— Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь.
– Az istennek ugyan nem sok köze van hozzá. No, beszélj – folytatta és megint felült kedvenc vesszőparipájára – mondd el csak, hogy’ tanítottak meg a németek benneteket: hogy’ kell verekedni Bonapartéval a szerint a ti „stratégiának” nevezett új tudományotok szerint.1054
1054— Бог тут не при чем. Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, — как вас немцы с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.
Andrej herceg elmosolyodott.1055
1055Князь Андрей улыбнулся.
– Hadd szedjem össze magam, édesapám – mondta olyan mosollyal, amely elárulta: apjának gyengéi csöppet sem zavarják abban, hogy tisztelje és szeresse. – Hiszen még el se helyezkedtem.1056
1056— Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. — Ведь я еще и не разместился.
– Ne csűrd-csavard! – kiáltott fel az öreg, és megrázta varkocsát, hogy kipróbálja, eléggé erősen befonták-e, aztán megfogta fia karját. – Már az egész ház készen várja a feleségedet. Marja hercegnő majd a lakosztályába kíséri és megmutat neki mindent. És összefecseg vagy három szakajtóra valót. Dehát az az asszonyok dolga. Örülök a menyemnek. Ülj le és beszélj. Michelsonxxx hadseregét értem, a Tolsztojétxxxi szintén… Egyidejű partraszállás… De mit csinál majd a Déli Hadsereg? Poroszország semleges marad… ezt tudom. És Ausztria? – mondta, felállt a karosszékből és járkálni kezdett; Tyihon meg mellette futkosott, és egymás után adta rá a ruhadarabokat. – És Svédország? Hogy vonul majd át Pomeránián?1057
1057— Врешь, врешь, — закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже… высадка единовременная… Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет… это я знаю. Австрия что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?
Andrej herceg látta, hogy apja nem tágít, így hát eleinte kelletlenül, de később mind jobban felélénkülve, fejtegetni kezdte a tervezett hadjárat hadműveleti tervét. Beszéd közben, szokása szerint, önkéntelenül áttért az orosz nyelvről a franciára. Elmondta: egy kilencvenezer főnyi hadseregnek az a feladata, hogy fenyegesse és a semlegesség feladására kényszerítse, belevonja a háborúba Poroszországot; ezeknek a csapatoknak egy része majd Stralsundnál egyesül a svéd csapatokkal; egy kétszázhúszezres osztrák sereg, százezer orosszal egyesülve majd Olaszországban és a Rajnánál működik; ötvenezer orosz és ötvenezer angol Nápolyban partra száll; végeredményben tehát egy ötszázezres hadsereg különböző irányból indít majd támadást a franciák ellen. Az öreg herceg a legcsekélyebb érdeklődést sem árulta el a fejtegetés alatt; mintha oda se hallgatott volna. Tovább járkált és öltözött, és háromszor, váratlanul közbevágott. Egyszer megállította fiát és felkiáltott:1058
1058Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно, посреди рассказа, по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев, в соединении со ста тысячами русских, должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно перервал его. Один раз он остановил его и закричал:
– A fehéret! A fehéret!1059
1059— Белый! белый!
Ez azt jelentette, hogy Tyihon nem azt a mellényt akarta ráadni, amelyiket ő kívánt. Másodszor ő állt meg és azt kérdezte:1060
1060Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил:
– Nemsokára szülni fog? – Feddően megcsóválta fejét. – Nem jól van ez így. No folytasd, folytasd.1061
1061— И скоро она родит? — и, с упреком покачав головой, сказал: — Нехорошо! Продолжай, продолжай.
Harmadszor, amikor Andrej herceg már-már befejezte a terv ismertetését, az öreg – hamis, öreges hangon – énekelni kezdte: „Marlboroughxxxii s’en va-t-en guerre. Dieu sait quand reviendra.”1062
1062В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: "Malbroug s'en va-t-en guerre. Dieu sait guand reviendra".
Fia csak elmosolyodott.1063
1063Сын только улыбнулся.
– Nem mondom, hogy helyeslem ezt a tervet – mondta Andrej herceg – csak elmondtam, hogy áll a dolog. Napóleon már szintén megszerkesztette a maga tervét, és az se rosszabb, mint ez.1064
1064— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, — сказал сын, — я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.
– No, hát újdonságot ugyan nem mondtál. Semmit. – És az öreg tűnődve hadarta magában: – „Dieu sait quand reviendra.” Gyere az ebédlőbe.1065
1065— Ну, новенького ты мне ничего не сказал. — И старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой: — Dieu sait quand reviendra. — Иди в cтоловую.
241066
1066XXVII.
A herceg a megszabott órában, bepúderozva, megborotválva, belépett az ebédlőbe, ahol már várta a menye, Marja hercegnő, m-lle Bourienne meg az építész, akit a herceg, csupa szeszélyből, asztalához engedett, holott ez az állásánál fogva jelentéktelen ember semmiképp se tarthatott számot erre a megtiszteltetésre. A herceg egyébként következetesen ragaszkodott az életben a társadalmi rétegek megkülönböztetéséhez és ritkán engedte asztalához még a legtekintélyesebb kormányzósági hivatalnokokat is, de Mihail Ivanovics, az építész esetében – aki a sarokban most épp az orrát fújta egy kockás zsebkendőbe – be akarta bizonyítani, hogy minden ember egyenlő, és nem egyszer intette lányát, hogy „Mihajla Ivanovics semmivel sem hitványabb, mint te meg én”. Az asztalnál többnyire a szűkszavú Mihajla Ivanovicshoz intézte szavait.1067
1067В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, m-lle Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михайле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу.
Az ebédlőben – amely óriás-magas volt, mint minden szoba ebben a házban – már várták a herceg belépését a háziak és az inasok. Minden szék mögött egy-egy inas állt. A háznagy – kezében asztalkendő – végignézett a terítéken és integetett szemével az inasoknak. Nyugtalan tekintete hol a faliórára, hol arra az ajtóra vetődött, ahonnan a herceg beléptét várták. Andrej herceg arra az óriási aranyrámába foglalt új képre tekintett, amely a Bolkonszkij-családfát ábrázolta. Átellenben ugyancsak óriási keretű festmény függött; ez meg – láthatólag a házi festőművész kezeműve – egy koronás uralkodó herceg igen gyatra arcmása volt, azé, aki állítólag Ruriktólxxxiii származott és a Bolkonszkijak ősapja volt. Andrej herceg elnézegette ezt a családfát, megcsóválta fejét, és olyan arccal nevetett, ahogyan egy nevetségesen hű arckép láttára nevet az ember.1068
1068В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно-сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.
– De ráismerek! – mondta Marja hercegnőnek, aki odament hozzá.1069
1069— Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.
Marja hercegnő meglepetten nézett bátyjára. Nem értette, mit mosolyog. Apjának minden cselekedete olyan áhítatot keltett benne, amelyhez a bírálatnak még csak árnyéka se férhet.1070
1070Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все сделанное ее отцом возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.
– Mindenkinek megvan a maga Achilles-sarka – mondta Andrej herceg. – Donner dans ce ridicule az ő óriási eszével!1071
1071— У каждого своя Ахиллесова пятка, — продолжал князь Андрей. — С его огромным умом donner dans ce ridicule!
Marja hercegnőnek sehogy se fért a fejébe, hogy merészel így vélekedni a bátyja; már tiltakozni akart, de ekkor meghallották a várva-várt lépteket: a herceg gyorsan, vidáman lépett be a dolgozószobából, ahogyan máskor is járni szokott; mintha sietős modorával szándékos ellentétet akarna kifejezni a szigorú házirenddel szemben.1072
1072Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома.
A nagy óra ebben a pillanatban ütötte el a kettőt; a szalonban függő másik óra vékony hangon felelt rá. A herceg megállt; lecsüngő, sűrű szemöldöke alól előragyogó, élénk, szigorú szeme mindnyájukon végigsiklott, majd megállt a fiatal hercegnén. A fiatal hercegné e pillanatban olyasmit érzett, mint az udvari emberek, ha megjelenik a cár; mert ez az öregember félelemmel vegyes tiszteletet keltett mindenkiben, aki csak közelébe került. Megsimogatta a hercegné fejét, aztán esetlen mozdulattal megveregette a tarkóját.1073
1073В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился; из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку.
– Örvendek, örvendek – mondta, és még egyszer figyelmesen a hercegné szemébe nézett, aztán elsietett mellőle és leült a helyére. – Üljenek le, üljenek le! Üljön le, Mihail Ivanovics!1074
1074— Я рад, я рад, — проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. — Садитесь, садитесь! Михаил Иванович, садитесь.
Menyének maga mellett mutatott helyet. Egy inas kihúzta a széket, hogy leülhessen a hercegné.1075
1075Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул.
– Ho, hó! – kiáltott fel az öreg, és menyének kigömbölyödött derekát nézegette. – Nagyon siettél. Ez nem jól van így!1076
1076— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. — Поторопилась, нехорошо!
Száraz, hideg, kellemetlen nevetésre fakadt. Mindig így nevetett: csak a szájával, a szemével nem.1077
1077Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами.
– Járni kell, minél többet járni, minél többet! – mondta.1078
1078— Ходить надо, ходить, как можно больше, как можно больше, — сказал он.
A kis hercegné nem hallotta, vagy nem akarta hallani ezeket a szavakat. Hallgatott és zavartnak látszott. De mikor édesapjáról kérdezősködött a herceg, a kis hercegné is megszólalt és elmosolyodott. Amikor pedig közös ismerőseik felől érdeklődött az öreg, menye még jobban felélénkült, és beszélni kezdett, sorra átadta a hercegnek az üdvözleteket, és elmondta a városi pletykákat.1079
1079Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.
– La comtesse Apraksine, le pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux – mondta és mind jobban felélénkült.1080
1080— La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son Mariei, et elle a pleuré les larmes de ses yeux, — говорила она, все более и более оживляясь.
De minél inkább felélénkült, a herceg annál szigorúbban nézett rá, majd mintha már eléggé kitanulmányozta volna és világos fogalmat alkotott volna róla, hirtelen elfordult tőle.1081
1081По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михайлу Ивановичу.
– Nos hát, Mihajla Ivanovics – szólt oda az építésznek – most aztán szorul a kapcája annak a Bonaparténak. Ahogy Andrej herceg elmondta (mindig így nevezte fiát, ha harmadik személyben beszélt róla), hatalmas erők gyülekeznek ellene. Mi ketten pedig olyan incifinci emberkének tartottuk.1082
1082— Ну, что, Михайла Иванович, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.
Mihail Ivanovics egyáltalán nem emlékezett rá, mikor is mondtak „ők ketten” ilyen szavakat Bonapartéról, de azt tudta: szükség van rá, hogy a herceg rátérhessen kedvenc beszédtárgyára; meglepetten a fiatal hercegre tekintett, mert maga sem tudta, mi sül ki ebből.1083
1083Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.
– Nagy taktikus! – mondta fiának a herceg, és az építészre mutatott.1084
1084— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора.
És megint a háború, Bonaparte, az akkori tábornokok és államférfiak kerültek szóba. Az öreg herceg, úgy látszik, nemcsak arról volt meggyőződve, hogy az akkori politikusok és katonák mind kisfiúk és annyit sem értenek a hadászathoz meg politikához, mint tyúk az ábécéhez – meg hogy Bonaparte csak amolyan senkiházi franciácska, és csupán azért arat sikert, mert már nem lehet Potyomkinokatxxxiv meg Szuvorovokat szembe állítani vele -, hanem arról is meg volt győződve, hogy nincs is Európában semmilyen politikai bonyodalom, nincs is háború, csak amolyan bábszínház: azt játszanak a mostani emberek, és úgy tesznek, mintha valami komoly dolgot csinálnának. Andrej herceg vidáman állta apja gúnyolódását az új embereken, és látható örömmel beszéltette és hallgatta az öreget.1085
1085И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.
– Minden különbnek látszik, ami régen volt – mondta -, de hát nem esett-e bele Szuvorov is a Moreauxxxv állította csapdába? Ki se tudott evickélni belőle!1086
1086— Все кажется хорошим, что было прежде, — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?
– Hát ezt ki mondta? Ki mondta? – kiáltotta a herceg. – Szuvorov! – És elhajította tányérját. Tyihon szaporán felkapta. – Szuvorov!… Ne beszélj bolondokat, Andrej herceg! Két hadvezér volt: Frigyes meg Szuvorov… Moreau! Ha Szuvorov keze szabad, Moreau fogságba esik. Dehát a Hof-kriegs-wurst-schnaps-rat ott ült a nyakán. Azzal pedig az ördög se bír. Kerüljetek csak oda, majd megismeritek ti még ezeket a Hof-kriegs-wurst-ratokat! Hát hogy boldogulna vele Mihajla Kutuzov, ha maga Szuvorov se boldogult? Nem, barátocskám – folytatta -, ezekkel a ti tábornokaitokkal ugyan nem álljátok meg a sarat Bonapartéval szemben; franciákat kell felfogadni, hogy – üsd-vágd, nem apád – azok verjék meg a honfitársaikat. A német Pahlentxxxvi New Yorkba, Amerikába küldték a francia Moreauért – mondta; arra célzott, hogy Moreaut az idén meghívták: lépjen orosz szolgálatba. – Nem értem!!… Hát a Potyomkinok, a Szuvorovok, Orlovok talán németek voltak? Nem, komám… Vagy ti hibbantatok meg valamennyien, vagy én vagyok bolond. Segítsen benneteket az isten, de én csak azt mondom: majd meglátjuk. Bonaparte… Nekik Bonaparte nagy hadvezér! Hm!1087
1087— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь. — Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. — Суворов!… Подумавши, князь Андрей. Два: Фридрих и Суворов… Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему чорт не рад. Вот пойдете, эти хофс-кригс-вурст-раты узнаете! Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михайле Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись; надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый-Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. — Чудеса!… Что Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий! Гм!…
– Nem állítom, hogy minden rendelkezés helyes volt – mondta Andrej herceg -, de nem fér a fejembe, hogyan ítélhet így Bonapartéról. Nevethet, ahogy tetszik, de Bonaparte mégiscsak nagy hadvezér!1088
1088— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей, — только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец!
– Mihajla Ivanovics! – kiáltott oda az öreg herceg az építésznek, aki éppen a pecsenyével volt elfoglalva, és azt remélte, hogy megfeledkeznek róla. – Mondtam én magának, hogy Bonaparte nagy taktikus, vagy nem mondtam? Lám, ő is azt mondja.1089
1089— Михайла Иванович! — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик? Вон и он говорит.
– Hogyne, kegyelmes uram – felelte az építész.1090
1090— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор.
A herceg megint hideg nevetésre fakadt.1091
1091Князь опять засмеялся своим холодным смехом.
– Bonaparte burokban született. Katonái nagyszerűek. No, meg először is a németeket támadta meg. Márpedig a németeket megverheti boldog-boldogtalan. Amióta világ a világ, mindenki megverte a németeket. Ők senkit. Legfeljebb egymást. Bonaparte a németek legyőzésével szerzett hírnevet.1092
1092— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга. Он на них свою славу сделал.
A herceg részletesen elemezni kezdte mindazokat a hibákat, amelyeket Bonaparte – az ő véleménye szerint – valamennyi háborújában, sőt politikájában is elkövetett. Fia nem ellenkezett, de látni lehetett, hogy bármilyen érveket hoznak is fel, éppoly kevéssé tudja megváltoztatni véleményét, mint az öreg herceg. Andrej herceg ellentmondás nélkül hallgatta apját, és elcsodálkozott: hogy’ tudhat és hogy’ alkothat ez az öreg ember ilyen részletes és ilyen pontos véleményt a legutóbbi évek valamennyi európai katonai és politikai eseményéről – hiszen hosszú évek óta ki se mozdul a faluból.1093
1093И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.
– Azt hiszed, hogy én, az öreg nem tudom, hogy’ is állnak most a dolgok? – fejezte be. – Dehogy is nem! A kisujjamban van! Egész éjszakákon át nem alszom. Nos, mondd meg hát, hol mutatta meg az a te nagy hadvezéred, hogy mit tud?1094
1094— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где! Я ночи не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?
– Hosszú história volna – felelte a fia.1095
1095— Это длинно было бы, — отвечал сын.
– Ugyan, eredj avval a Bonapartéval. M-lle Bourienne, voilà encore, un admirateur de votre goujat d’empereur! – kiáltotta kitűnő franciasággal.1096
1096— Ступай же ты к Буонапарте своему. M-lle Bourienne, voilà encore un admirateur de votre goujat d'empereur! — закричал он отличным французским языком.
– Vous savez, que je ne suis pas bonapartiste, mon prince.1097
1097— Vous savez, que je ne suis pas bonapartiste, mon prince.
– „Dieu sait quand reviendra” – énekelte a herceg hamisan, majd még hamisabban felnevetett és asztalt bontott.1098
1098— "Dieu sait quand reviendra"… — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.
A kis hercegné a vita egész ideje alatt, és mind az ebéd befejeztéig csak hallgatott, és ijedten tekingetett hol Marja hercegnőre, hol ipára. Amikor felálltak az asztal mellől, karon fogta sógornőjét, és egy másik szobába hívta.1099
1099Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.
– Comme c’est un homme d’esprit votre père – mondta – c’est à cause de cela peut-être qu’il me fait peur.1100
1100— Сomme c'est un homme d'esprit votre père, — сказала она, — c'est à cause de cela peut- être qu'il me fait peur.
– Ah, olyan jó ember! – felelte a hercegnő.1101
1101— Ax, он так добр! — сказала княжна.
251102
1102XXVIII.
Andrej herceg másnap este útra készülődött. Az öreg herceg nem tért el a megszokott rendtől: ebéd után szobájába vonult. A kis hercegné meg sógornőjénél volt. Andrej herceg felöltötte útiköpönyegét – de a vállrojtot nem tette fel – és szobainasa segítségével maga csomagolgatott lakosztályában. Aztán megvizsgálta a hintót meg a bőröndök felrakását, és befogatott. A szobában csak azok a holmik maradtak, amelyeket Andrej herceg mindig magával hordott: egy kis doboz, egy nagy ezüst pincetokxxxvii, két török pisztoly és kard – apja ajándéka – amelyet az ocsakovi csatábanxxxviii zsákmányolt az öreg. Ezek az úti felszerelések a legnagyobb rendben voltak: mind új, tiszta, mind posztóhuzatban, amelyet zsinórral gondosan bekötöttek.1103
1103Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка, подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.
Azokat, akik át tudják gondolni cselekedeteiket, útrakelésük percében, életük fordulatainak pillanatában rendszerint komoly hangulat lepi meg. Ilyenkor többnyire számot vetnek a múlttal, és terveket szőnek a jövőre. Andrej herceg arca igen tűnődő volt és szelíd. Kezét hátratéve, gyors léptekkel járkált a szoba egyik szögletéből a másikba; maga elé meredt, és elgondolkozva ingatta fejét. Félt-e a háborútól, vagy sajnálta itt hagyni feleségét – talán félt is, meg sajnálta is -, mindenesetre látszott: nem akarja, hogy ilyen állapotban lássák, mert amikor lépéseket hallott az előszobában, sietve lebocsátotta karját, megállt az asztalnál, mintha a kis doboz huzatát kötözgetné, és a megszokott, nyugodt, kifürkészhetetlen arckifejezést erőltette magára. Marja hercegnő súlyos lépteit hallotta.1104
1104В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было итти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее, спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.
– Azt mondták, már befogattál – kezdte Marja pihegve (úgy látszik, szaladt) – pedig én még úgy szeretnék kettesben elbeszélgetni veled. Isten tudja, milyen hosszú időre válunk most el megint. Nem haragszol, hogy idejöttem? Nagyon megváltoztál, Andrjusa – tette hozzá, mintegy a kérdés megokolásaképpen.1105
1105— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша, — прибавила она как бы в объяснение такого вопроса.
Amikor kiejtette: „Andrjusa” – elmosolyodott. Bizonyára ő maga is furcsának találta, hogy ez a szigorú, szép férfi volt valamikor játszópajtása: az a sovány, pajkos kis Andrjusa.1106
1106Она улыбнулась, произнося слово "Андрюша". Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства.
– Hát Lise hol van? – kérdezte a herceg, és csak mosollyal felelt a kérdésre.1107
1107— А где Lise? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос.
– Annyira kimerült, hogy elaludt a szobámban, a díványon. Ah, André! Quel trésor de femme vous avez – mondta Marja, és bátyjával szemben leült a pamlagra. – Olyan nagy gyerek, olyan kedves, vidám gyerek! Úgy megszerettem!1108
1108— Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. Ax, André! Que! trésor de femme vous avez, — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.
Andrej herceg nem szólt semmit, de a hercegnő gúnyos, lekicsinylő kifejezést vett észre az arcán.1109
1109Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.
– El kell nézned a kisebb-nagyobb gyöngéit; kinek nincsenek gyöngéi, André?! Ne felejtsd el, hogy nagyvilági társaságban nevelkedett, ott nőtt fel. Meg aztán most nem valami rózsás a helyzete. Bele kell élnünk magunkat kinek-kinek a helyzetébe. Tout comprendre, c’est tout pardonner. Csak gondold meg, hogy’ eshet szegénykének megválnia a férjétől, és párja nélkül itt maradnia falun – mégpedig ilyen állapotban -, holott egészen más élethez szokott. Ez nagyon-nagyon nehéz.1110
1110— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, Аndré! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.
Andrej herceg olyan mosollyal nézett húgára, ahogy azokra mosolygunk, akiknek – megítélésünk szerint – a veséjükbe látunk.1111
1111Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.
– Te is falun élsz, mégse találod valami szörnyűnek ezt az életet – vetette ellene.1112
1112— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.
– Az más! Rólam kár is beszélni! Nem kívánok más életet, de nem is kívánhatok, mert nem ismerek semmilyen más életet. De egy fiatal, nagyvilági hölgy? Gondold csak meg, André, mit jelent élete virágjában eltemetkeznie falun, egyedül, mert édesapja mindig foglalatoskodik, én meg… ismersz… tudod, milyen szegény vagyok én en ressources egy olyan nő igényeihez képest, aki a legjobb társasághoz szokott. Legfeljebb m-lle Bourienne…1113
1113— Я другое дело. Что обо мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я… ты меня знаешь… как я бедна en ressources, для женщины, привыкшей к лучшему обществу. M-lle Bourienne одна…
– Nekem egy cseppet sem tetszik ez a ti Bourienne-etek – mondta Andrej herceg.1114
1114— Она мне очень не нравится, ваша Bourienne, — сказал князь Андрей.
– Pedig nagyon kedves és jó leány, s ami a fő – nagyon szerencsétlen. A világon senkije nincs. Az igazat megvallva, nekem nincs rá szükségem, sőt feszélyez. Tudod, én mindig vadóc voltam, most meg kivált. Egyedül szeretek lenni… De mon père nagyon kedveli. Csak ő meg Mihail Ivanics az a két ember, akikhez mindig kedves, jó, mert mindkettejüket elhalmozta jótéteményekkel. Igaza van Sterne-nekxxxix: „Nem annyira azért a jóért szeretjük az embereket, amelyet ők cselekednek velünk, mint inkább azért a jóért, amelyet mi cselekedtünk velük.” Mon père sur le pavé szedte fel, mint hajléktalan árvát; nagyon jó leány. És mon père szereti, ahogy olvas. Esténként felolvas apának. Gyönyörűen tud olvasni.1115
1115— О, нет! Она очень милая и добрая,а главное — жалкая девушка.У нее никого,никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я,ты знаешь,и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна… Mon père ее очень любит. Она и Михаил Иваныч — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им; как говорит Стерн: "мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали". Mon pеre взял ее сиротой sur le pavе, и она очень добрая. И mon pere любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.
– De neked, Marie, azt hiszem, néha bizony nehéz elviselned apám természetét. Csak őszintén! – szólt váratlanul Andrej herceg.1116
1116— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.
Marja hercegnő először meglepődött, aztán megdöbbent erre a szóra.1117
1117Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.
– Nekem?… Nekem?! Miért volna nehéz?! – mondta.1118
1118— МНЕ?… Мне?!… Мне тяжело?! — сказала она.
– Mert mindig is szigorú volt, most meg, azt hiszem, még rigolyásabb lett – mondta Andrej herceg, bizonyára csakazértis, hogy meghökkentse vagy próbára tegye ezzel az odavetett véleménnyel a húgát.1119
1119— Он и всегда был крут; а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.
– Te olyan derék ember vagy, André, de valahogy fölényesen gondolkozol, és ez nagy bűn – mondta a hercegnő; nem annyira a beszélgetés menetét, mint inkább saját gondolatmenetét követte. – Hát szabad így vélekedni édesapádról? De még ha szabad volna is, a vénération érzésén kívül mi más érzést kelthetne bennünk egy olyan ember, mint mon père? Én oly elégedett és oly boldog vagyok vele. Csak azt kívánom, hogy mindnyájan olyan boldogok legyetek, mint én vagyok.1120
1120— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération, может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.
Bátyja kétkedve csóválta a fejét.1121
1121Брат недоверчиво покачал головой.
– Csak egy dolog bánt – egészen őszintén megmondom neked, André -, a vallásról nem helyesen gondolkozik apám. Nem értem, hogy’ nem látja egy ilyen nagy-nagy eszű ember azt, ami világos, mint a nap? Hogy tévelyedhet el ennyire? Csak emiatt vagyok boldogtalan. De az utóbbi időben már látok egy hajszálnyi javulást ezen a téren is. Az utóbbi időben nem gúnyolódik már olyan csípősen, sőt a minap fogadott egy szerzetest, és hosszasan elbeszélgetett vele.1122
1122— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, André, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастие. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.
– Attól félek, kedvesem, hogy falra hányjátok a borsót azzal a szerzetessel! – mondta szelíd gúnnyal Andrej herceg.1123
1123— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.
– Ah, mon ami! Én csak imádkozom az istenhez, és remélem, hogy meghallgat. André – folytatta félénken egy percnyi hallgatás után -, van egy nagy kérésem.1124
1124— Аh! mon ami. Я только молюсь Богу и надеюсь, что Он услышит меня. André, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба.
– Micsoda, kedvesem?1125
1125— Что, мой друг?
– Előbb ígérd meg, hogy teljesíted: nem kerül nagy megerőltetésbe, és nincs benne semmi, ami nem méltó hozzád. De engem megvigasztalsz vele. Ígérd meg, Andrjusa – mondta, retiküljébe dugta kezét, és benne tartott valamit, de még nem mutatta meg, mintha épp az volna a kérés tárgya, amit fog, és mintha nem vehetné ki a retikülből azt a valamit, amíg ígéretet nem kap, hogy kérése teljesülni fog.1126
1126— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утешишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то.
Esdő tekintettel, félénken nézett bátyjára.1127
1127Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.
– És ha nagy megerőltetésbe kerülne is… – felelte Andrej herceg, mintha sejtené, miről van szó.1128
1128— Ежели бы это и стоило мне большого труда… — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.
– Gondolj, amit akarsz! Tudom, hogy te is ugyanolyan vagy, mint mon père. Gondolj, amit akarsz, de ezt tedd meg a kedvemért. Tedd meg, kérlek! Ezt még apai nagyapánk viselte… minden csatában… – Mégis csak elővette a retikülből, amit ott tartogatott. – Tehát: megígéred?1129
1129— Ты, что хочешь, думай! Я знаю, ты такой же, как и mon père. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах… — Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?
– Persze. De miről van szó?1130
1130— Конечно, в чем дело?
– Megáldalak ezzel a szentképpel, André, te pedig ígérd meg, hogy sohase veszed le… Megígéred?1131
1131— André, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь?
– Ha nem két pudnyi és ha nem húzza le a nyakamat… De csak azért, hogy kedvedre tegyek… – mondta Andrej herceg, de mindjárt meg is bánta, mert észrevette, milyen elkeseredett kifejezést öltött húgának arca e tréfa hallatára. – Nagyon örvendek, kedvesem, nagyon örvendek – tette hozzá.1132
1132— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет… Чтобы тебе сделать удовольствие… — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право очень рад, мой друг, — прибавил он.
– Akaratod ellenére is megment, megkönyörül rajtad és visszatérít magához, mert csak őbenne van az igazság és a lélek nyugodalma – mondta izgatottan remegő hangon és ünnepélyes mozdulattal, két kézzel bátyja elé tartott egy ódon, tojásdad szentképet: ezüst ruhás, fekete arcú Megváltó képe volt, amely finom művű ezüstláncocskán függött.1133
1133— Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к Себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы.
Marja keresztet vetett, megcsókolta a kis szentképet, és átnyújtotta Andrejnek.1134
1134Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.
– Fogadd el, André, az én kedvemért…1135
1135— Пожалуйста, André, для меня…
Nagy szeméből jóság és félénkség sugárzott fényesen. Ez a szem beragyogta és megszépítette egész beteges, sovány arcát. Bátyja el akarta venni a kis képet, de ő visszatartotta. Andrej észbekapott: keresztet vetett és megcsókolta a kis szentképet. Arcán gyöngédség (meg volt hatva) és gúny tükröződött egyszerre.1136
1136Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо.
– Merci, mon ami.1137
1137— Merci, mon ami.
Marja homlokon csókolta, és visszaült a pamlagra. Hallgattak.1138
1138Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали.
– Tehát, ahogy mondottam, André, légy olyan jó és nagylelkű, amilyen azelőtt voltál. Ne ítéld meg Lise-t szigorúan – szólalt meg Marja. – Oly kedves és oly jó asszonyka, és oly nehéz most a helyzete.1139
1139— Так я тебе говорила, André, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Lise, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.
– Azt hiszem, Masa, én még csak nem is céloztam arra, mintha bármiért is szemrehányást tettem volna a feleségemnek, vagy elégedetlen volnék vele. Hát akkor miért mondasz nekem ilyeneket?1140
1140— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?
Marja hercegnő arcát piros foltok lepték el. Hallgatott, mintha bűnösnek érezné magát.1141
1141Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.
– Én nem mondtam neked semmit, de más már mondott. Ez elszomorít.1142
1142— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно.
A piros foltok még erősebben kiütköztek Marja hercegnő homlokán, nyakán és orcáján. Mondani akart valamit, de nem tudott beszélni. Bátyja eltalálta: a kis hercegné ebéd után sírva fakadt, és azt mondta: érzi előre, hogy szerencsétlen lesz a szülés, fél is tőle; panaszkodott sorsára, apósára, férjére. Amikor kisírta magát, elaludt. Andrej herceg megsajnálta húgát.1143
1143Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал: маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.
– Egyet jegyezz meg, Masa: én semmiért sem tehetek, nem is tettem és nem is teszek soha szemrehányást a feleségemnek, sőt magamnak sem vele kapcsolatban; és ez így lesz mindig, bármilyen körülmények között is. De ha tudni akarod az igazat… ha azt akarod tudni, hogy boldog vagyok-e vagy sem, azt felelem: nem. Boldog-e ő? Ő sem. Miért nem? Nem tudom.1144
1144— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду… хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю…
Felállt, odament húgához, lehajolt és homlokon csókolta. A gyönyörű szempár szokatlanul okos, jóságos fénnyel ragyogott. De a herceg nem húgára, hanem feje fölött a nyitott ajtó sötétjébe nézett.1145
1145Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.
– Menjünk át hozzá, el kell búcsúznom tőle. Vagy inkább menj egyedül, költsd fel, én meg mindjárt megyek. Petruska! – kiáltotta szobainasának – gyere ide, rakd fel ezeket a holmikat. Ezt az ülésre, ezt meg a jobb oldalra.1146
1146— Пойдем к ней, надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру, — поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.
Marja hercegnő felállt és az ajtó felé indult. De megállt.1147
1147Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.
– André, si vous aviez la foi, vous vous seriez adressé à dieu, pour qui’il vous donne, l’amour, que vous ne sentez pas et votre prière aurait été exaucée…1148
1148— André, si vous avez. la foi, vous vous seriez adressé à Dieu, pour qu'il vous donne l'amour, que vous ne sentez pas et votre prière aurait été exaucée.
– Hát igen, az talán segítene! – mondta Andrej herceg. – Eredj, Masa, megyek én is mindjárt.1149
1149— Да, разве это! — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду.
Húga szobája felé menet, a két házat összekötő folyosón találkozott a bájosan mosolygó m-lle Bourienne-nel, aki ezen a napon már harmadszor került útjába ilyen néptelen átjárókon, és mindannyiszor rajongó-naiv mosollyal nézett rá.1150
1150По дороге к комнате сестры, в галлерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбавшуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженною и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.
– Ah! je vous croyais chez vous – mondta Bourienne, lesütötte szemét, és elpirult.1151
1151— Ah! je vous croyais chez vous, — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза.
Andrej herceg szigorúan nézett rá. Arcán hirtelen harag tükröződött. Nem felelt semmit, de úgy nézett a lány homlokára, hajára – a szemébe nem -, hogy a francia lány elpirult: és szó nélkül továbbment.1152
1152Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав.
Amikor a herceg a húga szobájába ért, a kis hercegné már felébredt; bőven ömlő, vidám hangocskája kihallatszott a nyitott ajtón. Úgy beszélt, mintha hosszú önmegtartóztatás után pótolni akarná az elveszett időt.1153
1153Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.
– Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleinte de fausses dents, comme si elle voulait défier les années… Hahaha, Marie!1154
1154— Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier les années… Xa, xa, xa, Marieie!
Andrej herceg már ötször hallotta feleségétől; mások előtt ugyanezt a nevetést és pontosan ugyanezt a mondást Zubova grófnéról. Csendesen bement a szobába.1155
1155Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены.
A pirospozsgás, gömbölyű kis hercegné egy karosszékben kézimunkázott, és szünet nélkül beszélt: sorra vette a pétervári emlékeket, sőt a pétervári mondásokat is. Andrej herceg odament hozzá, megsimogatta a fejét és megkérdezte, kipihente-e az út fáradalmait. Az asszonyka felelt rá, aztán folytatta az előbbi beszélgetést.1156
1156Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.
A hatosfogat már a feljáró előtt állt. Sötét, őszi éj borult a házra. A kocsis még a hintó rúdját se látta. A tornácon lámpás emberek sürögtek-forogtak. Az óriási ház nagy ablakaiból lámpafény sugárzott. Az előszobában cselédek tolongtak: el akartak búcsúzni a fiatal hercegtől. A háziak: Mihail Ivanovics, m-lle Bourienne, Marja hercegnő és a kis hercegné – mind a teremben álltak.1157
1157Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня.
Andrej herceget a dolgozószobába hívatta apja, mert négyszemközt akart elbúcsúzni tőle. Mindnyájan az ő kijövetelüket várták.1158
1158Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с-глазу-на-глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.
Amikor Andrej herceg bement a dolgozószobába, az öreg herceg az asztalnál ült és írt egy fehér házi köpenyben, amelyben senki mást nem fogadott, csak a fiát. Orrán ódivatú pápaszem. Hátrapillantott.1159
1159Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.
– Utazol? – kérdezte, és tovább írt.1160
1160— Едешь? — И он опять стал писать.
– Búcsúzni jöttem.1161
1161— Пришел проститься.
– Csókolj meg itt – mutatott orcájára. – Köszönöm, köszönöm!1162
1162— Целуй сюда, — он показал щеку, — спасибо, спасибо!
– Mit köszön?1163
1163— За что вы меня благодарите?
– Azt, hogy nem húzod-halasztod a dolgot, nem kapaszkodol bele az asszony szoknyájába. A szolgálat az első. Köszönöm, köszönöm! – Megint tovább írt, hogy a tinta csak úgy fröccsent szét a sercegő toll alól. – Ha van valami mondanivalód, csak beszélj. Ezt a két dolgot egyszerre is tudom csinálni – tette hozzá.1164
1164— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.
– A feleségem… Úgyis restellem, hogy apám gondjaira kell bíznom…1165
1165— О жене… Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю…
– Mit csűröd-csavarod? Azt mondd, amit kell.1166
1166— Что врешь? Говори, что нужно.
– Ha eljön a szülés ideje, hívasson Moszkvából szülészt… Hogy kéznél legyen.1167
1167— Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером… Чтоб он тут был.
Az öreg herceg megállt, mintha nem értené a dolgot, és fiára meresztette szigorú szemét.1168
1168Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.
– Tudom, hogy senki sem segíthet, ha a természet nem segít – mondta Andrej herceg és láthatólag zavarba esett. – Elismerem, hogy millió eset közül csak egy üt ki balul, de hát mi ezt már a fejünkbe vettük. Teleduruzsolták a fülét, meg is álmodta… és fél.1169
1169— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что и из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится.
– Hm, hm – dünnyögte az öreg herceg, és folytatta az írást. – Megteszem.1170
1170— Гм… гм… — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю.
Odakanyarított egy aláírást, és hirtelen fiához fordult és felnevetett.1171
1171Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.
– Bajos dolog, mi?1172
1172— Плохо дело, а?
– Mi bajos, édesapám?1173
1173— Что плохо, батюшка?
– Az asszony! – mondta kurtán és jelentősen az öreg herceg.1174
1174— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.
– Nem értem – felelte Andrej herceg.1175
1175— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.
– De nincs mit tenni, barátocskám – folytatta a herceg – minden nő ilyen; dehát a nős emberből már sose lesz nőtlen. No, ne félj; nem mondom meg senkinek; te meg úgyis tudod.1176
1176— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь.
Csontos kis kezével megragadta, megrázta fia kezét, és vesékbe látó, fürge járású szemével egyenesen fia arcába nézett, aztán megint hideg nevetésre fakadt.1177
1177Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.
Andrej herceg felsóhajtott, és ezzel a sóhajjal beismerte, hogy apja átlát rajta. Az öreg összehajtogatta és lepecsételte a leveleket; megszokott gyorsaságával kapta fel és dobta le a spanyolviaszt, a pecsétet meg a papírt.1178
1178Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, с своею привычною быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.
– Mit csináljunk? Szép asszony! Mindent megteszek. Légy nyugodt – mondta szaggatottan a pecsételés alatt.1179
1179— Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.
Andrej hallgatott. Jól is, meg rosszul is esett neki, hogy apja a lelkébe lát. Az öreg felállt, és odaadta a levelet a fiának.1180
1180Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.
– Ide hallgass – mondta – a feleséged miatt ne fájjon a fejed. Mindent megteszek, amit csak lehet. De most ide hallgass; ezt a levelet add oda Mihail Ilarionovicsnak. Azt írom neki, hogy jó helyeken használjon fel, ne tartson meg sokáig segédtisztjének: az pocsék beosztás! Mondd meg neki, hogy nem felejtettem el és szeretem. Aztán írd meg, hogy’ fogadott. Csak akkor szolgálj mellette, ha jó lesz hozzád. Nyikolaj Andrejevics Bolkonszkij fia senkinek se szolgál csak azért, hogy kegyeit hajhássza. Most pedig gyere ide.1181
1181— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.
Olyan szaporán beszélt, hogy lenyelte a szavak felét, de a fia megértette: megszokta már. Odavezette fiát az íróállványhoz, felhajtotta a tetejét, kihúzott egy fiókot, és elővett egy hosszú, sűrű, nagy betűkkel – kezevonásával – telerótt füzetet.1182
1182Он говорил такою скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.
– Biztosan én halok meg előbb. Tudd meg: ezek az én feljegyzéseim. Halálom után add oda az uralkodónak. Most itt ez a zálogjegy meg ez a levél – jutalmul annak, aki megírja a szuvorovi háborúk történetét. Küldd el az akadémiának. Itt vannak az én kommentárjaim; ha meghalok, majd olvasd el, hasznodra válik.1183
1183— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь — вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.
Andrej nem mondta apjának, hogy bizonyára még sokáig él. Tudta, hogy ezt nem kell mondania.1184
1184Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.
– Mindent úgy cselekszem, édesapám – felelte.1185
1185— Все исполню, батюшка, — сказал он.
– No, most pedig isten veled! – csókra nyújtotta kezét és megölelte fiát. – Egyet ne felejts el, Andrej herceg: ha elesel, nagyon fog fájni nekem, öregnek… – Váratlanul elhallgattak, majd hirtelen rikácsoló hangon folytatta: – de ha megtudom, hogy nem úgy viselkedtél, ahogy Nyikolaj Bolkonszkij fiának viselkednie kell… akkor szégyellni fogom magam! – rikoltotta.1186
1186— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне старику больно будет… — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно! — взвизгнул он.
– Ezt kár is volt mondani, édesapám – mondta mosolyogva a fia.1187
1187— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.
Az öreg hallgatott.1188
1188Старик замолчал.
– Még arra akartam megkérni – folytatta Andrej herceg -, ha elestem és ha fiam születik, ne engedje el magától – ahogy már tegnap is mondtam – nőjön fel itt, maga mellett… nagyon kérem.1189
1189— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас… пожалуйста.
– Ne adjam oda a feleségednek? – kérdezte az öreg, és felnevetett.1190
1190— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.
Némán álltak egymással szemben. Az öreg fürge szeme egyenest fiának a szemére szegeződött. Az öreg herceg arcának alsó részén megrándult egy izom.1191
1191Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.
– No, elbúcsúztunk… eredj! – mondta váratlanul. – Eredj! – kiáltott fel haragosan, hangosan, és kinyitotta a dolgozószoba ajtaját.1192
1192— Простились… ступай! — вдруг сказал он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.
– Mi az, mi a baj? – kérdezte a két hercegnő, amikor meglátta Andrej herceget meg a haragosan kiabáló, fehérköpenyes öreget, aki – paróka nélkül, ódivatú pápaszemmel – kikukkantott egy pillanatra.1193
1193— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.
Andrej herceg csak sóhajtott egyet és nem felelt.1194
1194Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.
– Nos – fordult aztán feleségéhez.1195
1195— Ну, — сказал он, обратившись к жене.
És ebben a „nos”-ban hideg gúny csengett; mintha azt akarná mondani: „Játssza le hát a jelenetét maga is.”1196
1196И это "ну" звучало холодною насмешкой, как будто он говорил: "теперь проделывайте вы ваши штуки".
– André, déja? – kérdezte a kis hercegné, elsápadt, és rémülten nézett férjére.1197
1197— André, déjà! — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа.
Andrej átölelte. Az asszony felsikoltott, és aléltan omlott férjének vállára.1198
1198Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.
Andrej óvatosan félrehúzta azt a vállát, amelyre ráborult a felesége; arcába tekintett, és óvatosan leültette egy karosszékbe.1199
1199Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.
– Adieu, Marie – köszönt el halkan húgától. Összeölelkeztek, összecsókolóztak, aztán a herceg kisietett.1200
1200— Adieu, Marieie, — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.
A hercegné a karosszékben feküdt, m-lle Bourienne a halántékát dörzsölgette. Marja hercegnő is támogatta ángyát, de kisírt, szép szemével még mindig azt az ajtót nézte, amelyen Andrej herceg kiment, és többször is keresztet vetett rá. A dolgozószobából, mint lövések dörrenése, az öreg sűrűn megismétlődő dühös orrfúvásának zaja hallatszott ki. Alighogy Andrej herceg eltávozott, a dolgozószoba ajtaja gyorsan kinyílt, és megint kikukkantott a fehérköpenyes szigorú öreg.1201
1201Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только-что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась и выглянула строгая фигура старика в белом халате.
– Elment? Akkor rendben van – mondta; haragosan tekintett az ájultan fekvő kis hercegnére, feddőn megcsóválta fejét, és becsapta az ajtót.1202
1202— Уехал? Ну и хорошо! — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.
MÁSODIK RÉSZ1203
1203ЧАСТЬ BTОРАЯ.
11204
1204I.
Ezernyolcszázöt októberében az orosz csapatok egymás után szállták meg az osztrák főhercegség falvait és városait, de még egyre újabb ezredek érkeztek Oroszországból, és Braunau erődnél helyezkedtek el. A beszállásolással ugyancsak zaklatták a lakosságot. Braunauban volt Kutuzov főparancsnok főhadiszállása.1205
1205В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира главнокомандующего Кутузова.
1805. október 11-én az egyik újonnan érkezett gyalogezred egy félmérföldnyire állt Braunautól, és a főparancsnok szemléjét várta. Habár idegen volt a terep és a környék (gyümölcsösök, kőkerítések, cseréptetők, távolban kéklő hegyek), habár idegen volt a nép is – kíváncsian bámulta a katonákat -, az ezred pontosan úgy festett, mint akármelyik orosz ezred, amely valahol Oroszország közepén készül szemlére.1206
120611-го октября 1805 года один из только-что пришедших к Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку (фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали), на нерусский народ, c любопытством смотревший на солдат, полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России.
Az este, az utolsó napi menet alatt parancs érkezett: a főparancsnok „menetben” fogja megszemlélni az ezredet. Noha a parancs szövege nem volt egészen világos az ezredparancsnoknak, és felmerült a kérdés: hogyan értsék a parancsot – menetöltözetben-e, vagy nem? – a zászlóaljparancsnokok tanácskozásán úgy döntöttek, hogy díszöltözetben mutatják be az ezredet, mivelhogy mindig jobb a kelleténél nagyobbat köszönni, mint kisebbet. És a katonák a harmincversztás napi menet után le sem hun