Pomor

Output

Wła(-)dy(-)sław
Sta(-)ni(-)sław
Rey(-)mont
Chło(-)pi
Ta
lek(-)tu(-)ra
po(-)dob(-)nie
jak
ty(-)sią(-)ce
in(-)nych
jest
do(-)stęp(-)na
on-line
na
stro(-)nie
not found
Utwór
opra(-)co(-)wa(-)ny
zo(-)stał
w
ra(-)mach
pro(-)jek(-)tu
Wol(-)ne
Lek(-)tu(-)ry
przez
fun(-)da(-)cję
No(-)wo(-)czes(-)na
Pol(-)ska.
Część
pierw(-)sza

Je(-)sień
not found
Ze(-)no(-)no(-)wi
Prze(-)smyc(-)kie(-)mu
I

Niech
bę(-)dzie
po(-)chwa(-)lo(-)ny
Je(-)zus
Chry(-)stus

Na
wie(-)ki
wie(-)ków
mo(-)ja
Aga(-)to
a
do(-)kąd
to
wę(-)dru(-)je(-)cie
co

We
świat
do
lu(-)dzi
do(-)bro(-)dzie(-)ju
ko(-)cha(-)ny

w
ty(-)li
świat

za(-)kreś(-)li(-)ła
ki(-)jasz(-)kiem
łuk
od
wscho(-)du
do
za(-)cho(-)du.
Ksiądz
spoj(-)rzał
bez(-)wied(-)nie
w

dal
i
rych(-)ło
przy(-)warł
1
oczy
bo
nad
za(-)cho(-)dem
wi(-)sia(-)ło
ośle(-)pia(-)ją(-)ce
słoń(-)ce
a
po(-)tem
spy(-)tał
ci(-)szej
lęk(-)li(-)wiej
jak(-)by

Wy(-)pę(-)dzi(-)li
was
not found
co
A
mo(-)że
to
ino
nie(-)zgo(-)da
mo(-)że
Nie
za(-)raz
od(-)rzek(-)ła
wy(-)pro(-)sto(-)wa(-)ła
się
nie(-)co
po(-)wlek(-)ła
cięż(-)ko
sta(-)ry(-)mi
wy(-)pełz(-)ły(-)mi
2
ocza(-)mi
po
po(-)lach
not found
pu(-)stych
i
po
da(-)chach
wsi
za(-)nu(-)rzo(-)nej
w
sa(-)dach.

I
nie
wy(-)pę(-)dza(-)li
jak(-)że(-)by
do(-)bre

lu(-)dzie

krew(-)nia(-)ki.
Nie(-)zgo(-)dy
też
ni(-)ja(-)kiej
być
nie
by(-)ło.
Sa(-)mam
ino
zmiar(-)ko(-)wa(-)ła
że
trza
mi
w
świat.
Z
cu(-)dze(-)go
wo(-)za
to
złaź
choć
i
w
pół
mo(-)rza.
Trza
by(-)ło
ro(-)bo(-)ty
już
la
mnie
nie
mia(-)ły
na
zi(-)mę
idzie
to
jak(-)że

dar(-)mo
mi
to
da(-)dzą
wa(-)rzę
3
abo
i
ten
kąt
do
spa(-)nia
A
że
rych(-)tyk
4
i
cioł(-)ka
od(-)sa(-)dzi(-)li
od
ma(-)ci
a
i
gąs(-)ki
bo
to
już
zim(-)ne
noc(-)ki
trza
za(-)gnać
pod
strze(-)chę
tom
i
zro(-)bi(-)ła
miej(-)sce
jak(-)że
byd(-)lą(-)tek
szko(-)da
Bo(-)że
stwo(-)rze(-)nie
też
A
lu(-)dzie
do(-)bre
bo
mię
choć
la(-)tem
przy(-)tu(-)lą
ką(-)ta
ani
tej
łyż(-)ki
stra(-)wy
nie
ża(-)łu(-)ją
że
se
czło(-)wiek
kiej
ja(-)ka
gos(-)po(-)dy(-)ni
pa(-)ra(-)du(-)je
A
na
zi(-)mę
we
świat
po
pro(-)szo(-)nym.
Niewiela
mi
not found
to
se
u
do(-)brych
lu(-)dzi
upro(-)szę
i
do
zwies(-)ny
5
z
not found
ła(-)ską
not found
a
jesz(-)cze
się
coś
nie(-)coś
gro(-)sza
not found

to
rych(-)tyk
la
nich
na
przed(-)nó(-)wek
6
krew(-)nia(-)ki
not found
A
już
ta
not found
przenajsłodszy
bie(-)do(-)ty
opuś(-)cić
nie
opuś(-)ci.

Nie
opuś(-)ci
nie

za(-)wo(-)łał
go(-)rą(-)co
i
wstyd(-)li(-)wie
wsa(-)dził
jej
w
garść
zło(-)tów(-)kę.

Do(-)bro(-)dzie(-)ju
nasz
ser(-)decz(-)ny
do(-)bro(-)dzie(-)ju
Przy(-)pad(-)ła
mu
do
ko(-)lan
roz(-)trzę(-)sio(-)ną
gło(-)wą
a
łzy
jak
groch
po(-)sy(-)pa(-)ły
się
po
jej
twa(-)rzy
sza(-)rej
i
zrad(-)lo(-)nej
7
jak
te
je(-)sien(-)ne
pod(-)orów(-)ki
8.

Idź(-)cie
z
Bo(-)giem
idź(-)cie

szep(-)tał
za(-)kło(-)po(-)ta(-)ny
pod(-)no(-)sząc

z
zie(-)mi.
Ze(-)bra(-)ła
drżą(-)cy(-)mi
rę(-)ka(-)mi
tor(-)by
i
ki(-)ja(-)szek
z
je(-)żem
na
koń(-)cu
prze(-)żeg(-)na(-)ła
się
i
po(-)szła
sze(-)ro(-)ką
wy(-)bo(-)i(-)stą
dro(-)gą
ku
la(-)som
raz
wraz
tyl(-)ko
od(-)wra(-)ca(-)ła
się
ku
wsi
ku
po(-)lom
na
któ(-)rych
ko(-)pa(-)no
kar(-)tof(-)le
i
na
te
dy(-)my
pa(-)stu(-)sich
og(-)nisk
co
się
snu(-)ły
ni(-)sko
nad
ścier(-)ni(-)ska(-)mi

po(-)glą(-)da(-)ła
ża(-)łoś(-)nie

i
znik(-)nę(-)ła
za
przy(-)droż(-)ny(-)mi
krza(-)mi.
A
ksiądz
usiadł
z
po(-)wro(-)tem
na
kół(-)kach
od
płu(-)ga
za(-)żył
ta(-)ba(-)ki
i
roz(-)ło(-)żył
bre(-)wiarz
9
ale
oczy
ze(-)śliz(-)gi(-)wa(-)ły
mu
się
z
czer(-)wo(-)nych
li(-)ter
i
le(-)cia(-)ły
po
ogrom(-)nych
w
je(-)sien(-)nej
za(-)du(-)mie
po(-)grą(-)żo(-)nych
zie(-)miach
to
po
bla(-)dym
nie(-)bie
błą(-)dzi(-)ły
lub
za(-)trzy(-)my(-)wa(-)ły
się
na
pa(-)rob(-)ku
po(-)chy(-)lo(-)nym
nad
płu(-)giem.

Walek
bruz(-)da
krzy(-)wa
te

za(-)wo(-)łał
uno(-)sząc
się
nie(-)co
i
cho(-)dził
już
ocza(-)mi
krok
za
kro(-)kiem
za
pa(-)rą
tłu(-)stych
siw(-)ków
ciąg(-)ną(-)cych
pług
ze
skrzy(-)pem.
Za(-)czął
zno(-)wu
bez(-)wied(-)nie
prze(-)bie(-)gać
czer(-)wo(-)ne
li(-)te(-)ry
bre(-)wia(-)rza
i
po(-)ru(-)szać
us(-)ta(-)mi
ale
co
chwi(-)la
go(-)nił
ocza(-)mi
siw(-)ki
to
stad(-)ko
wron
któ(-)re
ostroż(-)nie
z
wy(-)ciąg(-)nię(-)ty(-)mi
dzio(-)ba(-)mi
pod(-)ska(-)ki(-)wa(-)ły
w
bruź(-)dzie
i
raz
wraz
za
każ(-)dym
świ(-)stem
ba(-)ta
za
każ(-)dym
na(-)wro(-)tem
płu(-)ga
pod(-)ry(-)wa(-)ły
się
cięż(-)ko
pa(-)da(-)ły
za(-)raz
na
zo(-)ra(-)ne
za(-)go(-)ny
i
os(-)trzy(-)ły
dzio(-)by
o
twar(-)de
ze(-)schłe
ski(-)by.

Walek
a
śmig(-)nij
no
pra(-)wą
po
port(-)kach
bo
zo(-)sta(-)je
Uśmiech(-)nął
się
bo
ja(-)koż
po
ba(-)cie
pra(-)wa
już
rów(-)no
ciąg(-)nę(-)ła
a
gdy
ko(-)nie
do(-)szły
do
dro(-)gi
uniósł
się
ży(-)wo
po(-)kle(-)pał
je
przy(-)jaź(-)nie
po
kar(-)kach

wy(-)cią(-)ga(-)ły
do
nie(-)go
noz(-)drza
i
przy(-)ja(-)ciel(-)sko
ob(-)wą(-)chi(-)wa(-)ły
twarz.

not found

wo(-)łał
śpiew(-)nie
Walek
wy(-)ciąg(-)nął
błysz(-)czą(-)cy
jak(-)by
ze
sre(-)bra
pług
uniósł
go
lek(-)ko
po(-)ciąg(-)nął
ko(-)nie
lej(-)ca(-)mi
że
za(-)to(-)czy(-)ły
krót(-)ki
łuk
wra(-)ził
krój
błysz(-)czą(-)cy
w
rży(-)sko
śmig(-)nął
ba(-)tem
ko(-)nie
po(-)ciąg(-)ły
z
miej(-)sca

zgrzyt(-)nę(-)ły
or(-)czy(-)ki

i
orał
da(-)lej
wiel(-)ki
łan
zie(-)mi
co
pod
pro(-)stym
ką(-)tem
spa(-)dał
od
dro(-)gi
po
po(-)chy(-)łoś(-)ci
i
ni(-)by
dłu(-)gi
wą(-)tek
zgrzeb(-)nych
skib
roz(-)cią(-)gał
się

ku
wsi
le(-)żą(-)cej
ni(-)sko
i
jak(-)by
za(-)to(-)pio(-)nej
w
czer(-)wo(-)na(-)wych
i
żół(-)ta(-)wych
sa(-)dach.
Ci(-)cho
by(-)ło
cie(-)pło
i
nie(-)co
sen(-)nie.
Słoń(-)ce
cho(-)ciaż
to
był
już
ko(-)niec
wrześ(-)nia
przy(-)grze(-)wa(-)ło
jesz(-)cze
nie(-)zgo(-)rzej

wi(-)sia(-)ło
w
po(-)ło(-)wie
dro(-)gi
mię(-)dzy
po(-)łu(-)dniem
a
za(-)cho(-)dem
nad
la(-)sa(-)mi
że
już
krze
i
ka(-)mion(-)ki
i
gru(-)sze
po
po(-)lach
a
na(-)wet
ze(-)schłe
twar(-)de
ski(-)by
kład(-)ły
za
się
cie(-)nie
moc(-)ne
i
chłod(-)ne.
Ci(-)sza
by(-)ła
na
po(-)lach
opu(-)sto(-)sza(-)łych
i
upa(-)ja(-)ją(-)ca
słod(-)kość
w
po(-)wie(-)trzu
przy(-)mglo(-)nym
ku(-)rza(-)wą
sło(-)necz(-)ną
na
wy(-)so(-)kim
bla(-)dym
błę(-)ki(-)cie
le(-)ża(-)ły
gdzie(-)nie(-)gdzie
bez(-)ład(-)nie
po(-)roz(-)rzu(-)ca(-)ne
ogrom(-)ne
bia(-)łe
chmu(-)ry
ni(-)by
zwa(-)ły
śnie(-)gów
na(-)wia(-)ne
przez
wich(-)ry
i
po(-)strzę(-)pio(-)ne.
A
pod
ni(-)mi
jak
okiem
ogar(-)nąć
le(-)ża(-)ły
sza(-)re
po(-)la
ni(-)by
ol(-)brzy(-)mia
mi(-)sa
o
mo(-)drych
wrę(-)bach
la(-)sów

mi(-)sa
przez
któ(-)rą
jak
srebr(-)ne
przę(-)dzi(-)wo
not found
w
słoń(-)cu
mi(-)go(-)ta(-)ła
się
w
skrę(-)tach
rze(-)ka
spod
olch
i
ło(-)zin
nad(-)brzeż(-)nych.
Wzbie(-)ra(-)ła
w
po(-)środ(-)ku
wsi
w
ogrom(-)ny
po(-)dłuż(-)ny
staw
i
ucie(-)ka(-)ła
na
pół(-)noc
wy(-)rwą
wśród
pa(-)gór(-)ków
na
dnie
kot(-)li(-)ny
do(-)ko(-)ła
sta(-)wu
le(-)ża(-)ła
wieś
i
gra(-)ła
w
słoń(-)cu
je(-)sien(-)ny(-)mi
bar(-)wa(-)mi
sa(-)dów

ni(-)by
czer(-)wo(-)no–żół(-)ta
lisz(-)ka
zwi(-)nię(-)ta
na
sza(-)rym
liś(-)ciu
ło(-)pia(-)nu
od
któ(-)rej
do
la(-)sów
wy(-)cią(-)ga(-)ło
się
dłu(-)gie
splą(-)ta(-)ne
nie(-)co
przę(-)dzi(-)wo
za(-)go(-)nów
płach(-)ty
pól
sza(-)rych
sznu(-)ry
miedz
peł(-)nych
ka(-)mio(-)nek
i
tar(-)nin

tyl(-)ko
gdzie(-)nie(-)gdzie
w
tej
srebr(-)na(-)wej
sza(-)roś(-)ci
roz(-)le(-)wa(-)ły
się
stru(-)gi
zło(-)ta

łu(-)bi(-)ny
żół(-)ci(-)ły
się
kwia(-)tem
pach(-)ną(-)cym
to
bie(-)la(-)ły
omdla(-)łe
wy(-)schłe
ło(-)ży(-)ska
stru(-)mie(-)ni
al(-)bo
le(-)ża(-)ły
piasz(-)czy(-)ste
sen(-)ne
dro(-)gi
i
nad
ni(-)mi
rzę(-)dy
po(-)tęż(-)nych
to(-)po(-)li
z
wol(-)na
wspi(-)na(-)ły
się
na
wzgó(-)rza
i
po(-)chy(-)la(-)ły
ku
la(-)som.
Ksiądz
ocknął
się
z
za(-)pa(-)trze(-)nia
bo
dłu(-)gi
ża(-)łos(-)ny
ryk
roz(-)legł
się
gdzieś
nie(-)da(-)le(-)ko

wro(-)ny
po(-)de(-)rwa(-)ły
się
z
krzy(-)kiem
i
skoś(-)nym
rzu(-)tem
le(-)cia(-)ły
na
ko(-)pa(-)ni(-)ska

a
czar(-)ny
mi(-)go(-)cą(-)cy
cień
biegł
za
ni(-)mi
do(-)łem
po
rży(-)skach
i
pod(-)orów(-)kach.
Przy(-)sło(-)nił
rę(-)ką
oczy
i
pa(-)trzył
pod
słoń(-)ce

dro(-)gą
od
la(-)sów
szła
ja(-)kaś
dziew(-)czy(-)na
i
ciąg(-)nę(-)ła
za
so(-)bą
na
po(-)stron(-)ku
du(-)żą
czer(-)wo(-)ną
kro(-)wę
gdy
prze(-)cho(-)dzi(-)ła
obok
po(-)chwa(-)li(-)ła
Bo(-)ga
i
chcia(-)ła
skrę(-)cić
aby
księ(-)dza
po(-)ca(-)ło(-)wać
w
rę(-)kę
ale
kro(-)wa
szarp(-)nę(-)ła

w
bok
i
zno(-)wu
ry(-)czeć
za(-)czę(-)ła.

Na
sprze(-)da(-)nie
pro(-)wa(-)dzisz
co

Ni
ino
do
młynarzowe(-)go
not found
a
stój(-)że
za(-)po(-)wie(-)trzo(-)na
Wściek(-)łaś
się
czy
co

wo(-)ła(-)ła
za(-)dy(-)sza(-)na
usi(-)łu(-)jąc
po(-)wstrzy(-)mać
ale
kro(-)wa

po(-)ciąg(-)nę(-)ła
że
już
obie
gna(-)ły
w
dyr(-)dy

kurz
je
za(-)krył
ob(-)ło(-)kiem.
A
po(-)tem
wlókł
się
cięż(-)ko
po
piasz(-)czy(-)stej
dro(-)dze
Żyd
szma(-)ciarz
10
pchał
przed
so(-)bą
tacz(-)ki
do(-)brze
na(-)ła(-)do(-)wa(-)ne
bo
raz
wraz
przy(-)sia(-)dał
i
cięż(-)ko
dy(-)szał.

Co
tam
sły(-)chać
not found

Co
sły(-)chać
Ko(-)mu
do(-)brze
to
i
do(-)brze
sły(-)chać
Kar(-)tof(-)le
chwa(-)lą
Bo(-)gu
ob(-)ro(-)dzi(-)ły
ży(-)to
sy(-)pie
ka(-)pu(-)sta
bę(-)dzie.
Kto
ma
kar(-)tof(-)le
kto
ma
ży(-)to
kto
ma
ka(-)pu(-)stę

te(-)mu
do(-)brze
sły(-)chać

Po(-)ca(-)ło(-)wał
księ(-)dza
w
rę(-)kaw
za(-)ło(-)żył
na
kark
pas
od
ta(-)czek
i
pchał
da(-)lej
lżej
już
bo
za(-)czy(-)nał
się
spa(-)dek
ła(-)god(-)ny.
A
po(-)tem
szedł
środ(-)kiem
dro(-)gi
w
ku(-)rza(-)wie
bo
za(-)mia(-)tał
no(-)ga(-)mi
śle(-)py
dziad
pro(-)wa(-)dzo(-)ny
przez
tłu(-)ste(-)go
kund(-)la
na
sznur(-)ku.
A
po(-)tem
le(-)ciał
od
la(-)su
chło(-)pak
z
bu(-)tel(-)ką
ale
ten
uj(-)rzaw(-)szy
księ(-)dza
przy
dro(-)dze
okrą(-)żył
go
z
da(-)la
i
biegł
na
prze(-)łaj
pól
do
karcz(-)my.
To
zno(-)wu
chłop
z
są(-)sied(-)niej
wsi
wiózł
zbo(-)że
do
mły(-)na
al(-)bo
Ży(-)dów(-)ka
pę(-)dzi(-)ła
sta(-)do
ku(-)pio(-)nych
gę(-)si.
A
każ(-)dy
po(-)chwa(-)lił
Bo(-)ga
za(-)mie(-)nił
słów
pa(-)rę
i
szedł
w
swo(-)ją
dro(-)gę
od(-)pro(-)wa(-)dza(-)ny
życz(-)li(-)wym
sło(-)wem
i
spoj(-)rze(-)niem
księ(-)dza
któ(-)ren
że
już
słoń(-)ce
by(-)ło
co(-)raz
ni(-)żej
po(-)wstał
i
krzyk(-)nął
do
Wal(-)ka

Doórz
do
brzó(-)zek
i
do
do(-)mu
na
nic
się
ko(-)nie
zma(-)cha(-)ją.
I
po(-)szedł
wol(-)no
mie(-)dza(-)mi
od(-)ma(-)wiał
pół(-)gło(-)sem
mod(-)lit(-)wy
i
jas(-)nym
peł(-)nym
ko(-)cha(-)nia
spoj(-)rze(-)niem
ogar(-)niał
po(-)la
Rzę(-)dy
ko(-)biet
czer(-)wie(-)ni(-)ły
się
na
ko(-)pa(-)ni(-)skach
roz(-)le(-)gał
się
gro(-)chot
zsy(-)py(-)wa(-)nych
do
wo(-)zów
kar(-)tof(-)li
miej(-)sca(-)mi
ora(-)no
jesz(-)cze
pod
siew
sta(-)da
krów
sro(-)ka(-)tych
pas(-)ły
się
na
ugo(-)rach
dłu(-)gie
po(-)pie(-)la(-)te
za(-)go(-)ny
rdza(-)wi(-)ły
się
mło(-)dą
szczot(-)ką
zbóż
wscho(-)dzą(-)cych
to
gę(-)si
ni(-)by
pła(-)ty
śnie(-)gów
bie(-)li(-)ły
się
na
wy(-)tar(-)tych
zru(-)dzia(-)łych
łą(-)kach
kro(-)wa
gdzieś
za(-)ry(-)cza(-)ła
og(-)ni(-)ska
się
pa(-)li(-)ły
i
dłu(-)gie
nie(-)bie(-)skie
war(-)ko(-)cze
dy(-)mów
ciąg(-)nę(-)ły
się
nad
za(-)go(-)na(-)mi
Wóz
za(-)tur(-)ko(-)tał
al(-)bo
pług
zgrzyt(-)nął
o
ka(-)mie(-)nie
to
ci(-)sza
zno(-)wu
obej(-)mo(-)wa(-)ła
zie(-)mię
na
chwi(-)lę
że
sły(-)chać
by(-)ło
głu(-)chy
beł(-)kot
rze(-)ki
i
tur(-)kot
mły(-)na
scho(-)wa(-)ne(-)go
za
wsią
w
zbi(-)tym
gąsz(-)czu
drzew
po(-)żółk(-)łych
to
zno(-)wu
śpiew(-)ka
się
ze(-)rwa(-)ła
lub
krzyk
nie
wia(-)do(-)mo
skąd
po(-)wsta(-)ły
le(-)ciał
ni(-)sko
tłukł
się
po
bruz(-)dach
i
do(-)łach
i
to(-)nął
bez
echa
w
je(-)sien(-)nej
sza(-)roś(-)ci
na
ścier(-)ni(-)skach
oprzę(-)dzo(-)nych
srebr(-)ny(-)mi
pa(-)ję(-)czy(-)na(-)mi
w
pu(-)stych
sen(-)nych
dro(-)gach
nad
któ(-)ry(-)mi
po(-)chy(-)la(-)ły
się
ja(-)rzę(-)bi(-)ny
o
krwa(-)wych
cięż(-)kich
gło(-)wach
to
włó(-)czo(-)no
ro(-)le
i
tu(-)man
sza(-)re(-)go
prze(-)sło(-)necz(-)nio(-)ne(-)go
ku(-)rzu
pod(-)no(-)sił
się
za
bro(-)na(-)mi
wy(-)dłu(-)żał
i
peł(-)zał

na
wzgó(-)rze
i
opa(-)dał
a
spod
nie(-)go
ni(-)by
z
ob(-)ło(-)ku
wy(-)chy(-)lał
się
bo(-)sy
chłop
z
go(-)łą
gło(-)wą
prze(-)wią(-)za(-)ny
płach(-)tą

szedł
wol(-)no
na(-)bie(-)rał
ziar(-)na
z
płach(-)ty
i
siał
ru(-)chem
mo(-)no(-)ton(-)nym
na(-)boż(-)nym
i
bło(-)go(-)sła(-)wią(-)cym
zie(-)mi
do(-)cho(-)dził
do
koń(-)ca
za(-)go(-)nów
na(-)bie(-)rał
z
wor(-)ka
zbo(-)ża
na(-)wra(-)cał
i
z
wol(-)na
pod(-)cho(-)dził
pod
wzgó(-)rze
że
naj(-)pierw
gło(-)wa
roz(-)czo(-)chra(-)na
po(-)tem
ra(-)mio(-)na
a
w
koń(-)cu
już
był
ca(-)ły
wid(-)ny
na
tle
słoń(-)ca
z
tym
sa(-)mym
bło(-)go(-)sła(-)wią(-)cym
ru(-)chem
siej(-)by
z
tym
sa(-)mym
świę(-)tym
rzu(-)tem
roz(-)rzu(-)cał
zbo(-)że
co
jak
zło(-)ty
pył
ko(-)li(-)stym
wi(-)rem
pa(-)da(-)ło
na
zie(-)mię.
Ksiądz
szedł
co(-)raz
wolniej
cza(-)sem
przy(-)sta(-)wał
aby
ode(-)tchnąć
to
zno(-)wu
obej(-)rzał
się
na
swo(-)je
siw(-)ki
to
przy(-)glą(-)dał
się
chło(-)pa(-)kom
ob(-)tłu(-)ku(-)ją(-)cym
ka(-)mie(-)nia(-)mi
ogrom(-)ną
gru(-)szę

hur(-)mem
przy(-)bieg(-)li
do
nie(-)go
i
cho(-)wa(-)jąc
rę(-)ce
za
sie(-)bie
cało(-)wa(-)li
w
rę(-)kaw
su(-)tan(-)ny.
Po(-)gła(-)dził
ich
po
gło(-)wach
i
rzekł
upo(-)mi(-)na(-)ją(-)co

Nie
łam(-)cie
ino
ga(-)łę(-)zi
bo
na
bez(-)rok
gru(-)szek
mieć
nie
bę(-)dzie(-)cie.

My
nie
not found
na
grusz(-)ki
ino
że
tam
jest
ga(-)pie
gniaz(-)do
11

ozwał
się
śmiel(-)szy.
Ksiądz
się
uśmiech(-)nął
do(-)brot(-)li(-)wie
i
za(-)raz
zno(-)wu
przy(-)sta(-)nął
przy
ko(-)pa(-)czach.

Szczęść
Bo(-)że
w
ro(-)bo(-)cie

Bo(-)że
za(-)płać
dzię(-)ku(-)je(-)my

od(-)po(-)wie(-)dzie(-)li
ra(-)zem
pro(-)stu(-)jąc
się
i
ru(-)szy(-)li
wszy(-)scy
do
uca(-)ło(-)wa(-)nia
rąk
do(-)bro(-)dzie(-)ja
ko(-)cha(-)ne(-)go.

Pan
Bóg
dał
la(-)toś
uro(-)dzaj
na
kar(-)tof(-)le
co

mó(-)wił
wy(-)cią(-)ga(-)jąc
ot(-)war(-)tą
ta(-)ba(-)kier(-)kę
do
męż(-)czyzn

bra(-)li
su(-)mien(-)nie
i
z
sza(-)cun(-)kiem
w
szczyp(-)ty
nie
śmie(-)jąc
przy
nim
za(-)ży(-)wać.

Ju(-)ści
kar(-)tof(-)le
kiej
ko(-)cie
łby
i
du(-)żo
pod
krza(-)mi.

Ha
to
świ(-)nie
zdro(-)że(-)ją
bo
ja(-)ki
ta(-)ki
chciał
bę(-)dzie
wsa(-)dzać
do
kar(-)mi(-)ka.

Już
i
tak
dro(-)gie
na
za(-)ra(-)zę
la(-)tem
wy(-)gi(-)nę(-)ły
a
i
do
Prus
ku(-)pu(-)ją.

Praw(-)da
praw(-)da.
A
czy(-)je
to
ziem(-)nia(-)ki
ko(-)pie(-)cie

A
not found

Gos(-)po(-)da(-)rza
nie
wi(-)dzę
tom
i
ro(-)ze(-)znać
nie
ro(-)ze(-)znał.

Ociec
po(-)je(-)cha(-)li
z
mo(-)im
ano
do
bo(-)ru.

A
to
wy
An(-)na
jak(-)że
się
ma(-)cie

zwró(-)cił
się
do
mło(-)dej
przy(-)stoj(-)nej
ko(-)bie(-)ty
w
czer(-)wo(-)nej
chust(-)ce
na
gło(-)wie
któ(-)ra
że
rę(-)ce
mia(-)ła
uwa(-)la(-)ne
zie(-)mią
przez
za(-)pas(-)kę
uję(-)ła
je(-)go
rę(-)kę
i
po(-)ca(-)ło(-)wa(-)ła.

Jak(-)że
się
ma
ten
wasz
chło(-)pak
com
go
to
we
żni(-)wa
chrzcił

Bóg
za(-)płać
do(-)bro(-)dzie(-)jo(-)wi
zdrów
się
cho(-)wa
i
coś
nie(-)coś
ba(-)ły(-)ku(-)je
12.

No
zo(-)stań(-)cie
z
Bo(-)giem.

Pa(-)nu
Bo(-)gu
not found
I
ksiądz
skrę(-)cił
na
pra(-)wo
ku
cmen(-)ta(-)rzo(-)wi
któ(-)ry
le(-)żał
z
tej
stro(-)ny
wsi
przy
to(-)po(-)la(-)mi
wy(-)sa(-)dzo(-)nej
dro(-)dze.
Dłu(-)go
za
nim
spo(-)glą(-)da(-)li
w
mil(-)cze(-)niu
na
je(-)go
smuk(-)łą
po(-)chy(-)lo(-)ną
nie(-)co
po(-)stać
do(-)pie(-)ro
gdy
prze(-)szedł
ni(-)skie
ka(-)mien(-)ne
ogro(-)dze(-)nie
cmen(-)ta(-)rza
i
szedł
mię(-)dzy
mo(-)gi(-)ła(-)mi
ku
kap(-)li(-)cy
co
sta(-)ła
wpo(-)śród
po(-)żółk(-)łych
brzóz
i
klo(-)nów
czer(-)wo(-)nych
roz(-)wią(-)za(-)ły
się
im
ję(-)zy(-)ki.

Lep(-)sze(-)go
to
i
na
ca(-)łym
świe(-)cie
nie
zna(-)leźć

za(-)czę(-)ła
któ(-)raś
z
ko(-)biet.

Ju(-)ści
chcia(-)ły
go
też
za(-)brać
do
mia(-)sta
że(-)by
ociec
z
wój(-)tem
nie
jeź(-)dzi(-)li
pro(-)sić
bi(-)sku(-)pa
to
not found
go
i
nie
mie(-)li
Kop(-)ta
no
lu(-)dzie
not found
bo
do
wie(-)czo(-)ra
ma(-)ło
da(-)le(-)ko
a
ziem(-)nia(-)ków
ma(-)ło
wie(-)le

mó(-)wi(-)ła
An(-)na
wy(-)sy(-)pu(-)jąc
swój
kosz
na
ku(-)pę
żół(-)cą(-)cą
się
na
roz(-)ko(-)pa(-)nej
zie(-)mi
peł(-)nej
ze(-)schłych
łę(-)cin.
Wzię(-)li
się
chy(-)żo
za
ro(-)bo(-)tę
i
w
ci(-)choś(-)ci
że
ino
sły(-)chać
by(-)ło
dzia(-)ba(-)nie
mo(-)ty(-)czek
o
twar(-)dą
zie(-)mię
a
cza(-)sem
su(-)chy
dźwięk
że(-)la(-)za
o
ka(-)mień.
Cza(-)sa(-)mi
ktoś
not found
wy(-)pro(-)sto(-)wał
zgię(-)ty
i
zbo(-)la(-)ły
grzbiet
ode(-)tchnął
głę(-)bo(-)ko
po(-)pa(-)trzył
bez(-)myśl(-)nie
na
sie(-)ją(-)ce(-)go
przed
ni(-)mi
i
zno(-)wu
ko(-)pał
wy(-)bie(-)rał
z
sza(-)rej
zie(-)mi
żół(-)te
ziem(-)nia(-)ki
i
rzu(-)cał
do
ko(-)sza
przed
się
sto(-)ją(-)ce(-)go.
Lu(-)dzi
by(-)ło
kil(-)ka(-)naś(-)cio(-)ro
prze(-)waż(-)nie
sta(-)rych
ko(-)biet
i
ko(-)mor(-)ni(-)ków
a
za
ni(-)mi
bie(-)li(-)ły
się
dwa
krzy(-)ża(-)ki
u
któ(-)rych
w
płach(-)tach
le(-)ża(-)ły
dzie(-)ci
raz
wraz
po(-)pła(-)ku(-)jąc.

A
tak
i
sta(-)ra
po(-)szła
we
świat

za(-)czę(-)ła
not found

Kto

spy(-)ta(-)ła
An(-)na
pod(-)no(-)sząc
się.

A
sta(-)ra
Aga(-)ta.

Na
że(-)bry

Ju(-)ści
że
na
że(-)bry
Ha(-)le
nie
na
słod(-)koś(-)ci
ino
na
że(-)bry.
Ob(-)ro(-)bi(-)ła
krew(-)nia(-)ków
wy(-)słu(-)ży(-)ła
się
im
bez
la(-)to
to
już

puś(-)ci(-)ły
na
wol(-)ny
dech.

Wró(-)ci
na
zwies(-)nę
to
im
na(-)zno(-)si
w
to(-)re(-)becz(-)kach
a
to
i
cuk(-)ru
a
to
i
not found
a
to
i
gro(-)sza
coś
nie(-)coś
za(-)raz

bę(-)dą
mi(-)ło(-)wa(-)ły
ka(-)żą
spać
w
łóż(-)ku
pod
pie(-)rzy(-)ną
ro(-)bić
nie
da(-)dzą
not found
se
not found
A
wuj(-)na
a
ciot(-)ka
jej
mó(-)wią
pó(-)ki
te(-)go
ostat(-)nie(-)go
sze(-)ląż(-)ka
od
niej
nie
wy(-)ciąg(-)ną
A
je(-)sie(-)nią
to
już
la
niej
miej(-)sca
nie
ma
w
sie(-)ni
ani
we
not found
Ścier(-)wy
psie
krew(-)nia(-)ki
i
za(-)po(-)wie(-)trzo(-)ne

wy(-)bu(-)cha(-)ła
not found
i
ta(-)ki
gniew

prze(-)jął
że
sta(-)ra
jej
twarz
po(-)si(-)nia(-)ła.

Bied(-)ne(-)mu
to
zaw(-)sze
na
ten
przy(-)kład
wiatr
w
oczy

do(-)rzu(-)cił
je(-)den
z
ko(-)mor(-)ni(-)ków
sta(-)ry
wy(-)nędz(-)nia(-)ły
chłop
z
krzy(-)wą
gę(-)bą.

Kop(-)ta
no
lu(-)dzie
not found

po(-)pę(-)dza(-)ła
An(-)na
nie(-)ra(-)da
to(-)ko(-)wi
roz(-)mo(-)wy.
not found
że
to
dłu(-)go
nie
mog(-)ła
bez
ga(-)da(-)nia
to
spoj(-)rza(-)ła
na
sie(-)ją(-)ce(-)go
i
rzek(-)ła

Te
Pa(-)cze(-)sie
to
sta(-)re
chło(-)py
że
not found
im
już
kła(-)ki
na
łbach
pusz(-)cza(-)ją

Ale
ka(-)wa(-)le(-)ry
za(-)wdy

rzek(-)ła
in(-)sza
ko(-)bie(-)ta.

A
ty(-)le
dzie(-)wuch
się
sta(-)rze(-)je
al(-)bo
i
służ(-)by
szu(-)kać
idzie

not found
a
one
ma(-)ją
ca(-)ły
pół(-)włó(-)czek
i
jesz(-)cze
łącz(-)kę
za
mły(-)nem.

Ju(-)ści
abo
to
im
mat(-)ka
da
się
że(-)nić
abo
to
im
po(-)puś(-)ci

A
kto
by
kro(-)wy
do(-)ił
kto
by
opie(-)rał
kto
by
ko(-)le
gos(-)po(-)dar(-)stwa
abo
i
not found
cho(-)dził

Ob(-)rzą(-)dza(-)ją
se
ma(-)tu(-)lę
i
Ja(-)gu(-)się
bo
jak(-)że
Jagna
kiej
pa(-)ni
ja(-)ka
kiej
i
dru(-)ga
dzie(-)dzicz(-)ka
ino
się
stroi
a
my(-)je
a
w
lu(-)ster(-)ku
prze(-)glą(-)da
a
war(-)ko(-)cze
za(-)pla(-)ta.

I
pa(-)trzy
ino
ko(-)go
by
puś(-)cić
pod
pie(-)rzy(-)nę
któ(-)ren
aby
moc(-)ny

do(-)rzu(-)ci(-)ła
zno(-)wu
ze
złym
uśmie(-)chem
not found

Jó(-)zek
Ba(-)na(-)chów
po(-)sy(-)łał
z
wód(-)ką

nie
chcia(-)ła.

Cie
dzie(-)dzicz(-)ka
za(-)po(-)wie(-)trzo(-)na.

A
sta(-)ra
ino
w
koś(-)cie(-)le
sia(-)du(-)je
a
na
książ(-)ce
się
mod(-)li
a
na
od(-)pu(-)sty
cho(-)dzi

Praw(-)da
ale
cza(-)row(-)ni(-)ca
to
też
jest
a
not found
kro(-)wom
to
not found
mle(-)ko
ode(-)brał
co
A
jak
na
not found
chło(-)pa(-)ka
co
jej
śliw(-)ki
w
sad(-)ku
ob(-)ry(-)wał
ja(-)kieś
złe
sło(-)wo
po(-)wie(-)dzia(-)ła
to
mu
się
za(-)raz
ta(-)ki
koł(-)tun
zbił
i
tak
go
po(-)krę(-)ci(-)ło
Je(-)zus

I
ma
tu
bło(-)go(-)sła(-)wień(-)stwo
Bo(-)że
być
nad
na(-)ro(-)dem
kiej
ta(-)kie
we
wsi
sie(-)dzą

A
drze(-)wiej
kiej
jesz(-)cze
kro(-)wy
pa(-)sa(-)łam
ta(-)tu(-)sio(-)we
to
ba(-)czę
że
ta(-)kie
ze
wsi
wy(-)ga(-)nia(-)li

do(-)da(-)ła
zno(-)wu
not found

Tym
się
krzyw(-)da
nie
sta(-)nie
bo
ma

kto
strzec

i
zni(-)ża(-)jąc
głos
do
szep(-)tu
a
pa(-)trząc
z
uko(-)sa
na
An(-)nę
co
ko(-)pa(-)ła
na
prze(-)dzie
pierw(-)szą
z
kra(-)ją
red(-)li(-)nę
szep(-)ta(-)ła
not found
są(-)siad(-)kom

A
po(-)no
pierw(-)szy
do
obro(-)ny
to
ano
chłop
Han(-)ki
cie(-)ka
się
on
za
Jagną
kiej
ten
pies

La(-)bo(-)ga
mo(-)iś(-)cie(-)wy
cu(-)deń(-)ka
pra(-)wi(-)cie
Ha(-)le
to
by
już
grzech
i
ob(-)ra(-)za
bo(-)ska
by(-)ła

szep(-)ta(-)ły
do
sie(-)bie
ko(-)piąc
i
nie
pod(-)no(-)sząc
głów.

A
bo
to
on
je(-)den
a
to
jak
za
su(-)ką
tak
chło(-)pa(-)ki
za
nią
ga(-)nia(-)ją.

A
bo
też
uro(-)dę
ma
to
ma
wy(-)pa(-)sio(-)na
kiej
ja(-)ło(-)wi(-)ca
bia(-)ła
na
gę(-)bie
a
śle(-)pie
to
ma
rych(-)tyk
jak
te
not found
kwiat(-)ki
a
moc(-)na
że
i
nie(-)je(-)den
chłop
jej
nie
ura(-)dzi

A
bo
to
co
ro(-)bi
ino
żre
a
wy(-)sy(-)pia
się
to
nie
ma
urod(-)na
być
Mil(-)cza(-)ły
dłu(-)gą
chwi(-)lę
bo
trze(-)ba
by(-)ło
kar(-)tof(-)le
wy(-)sy(-)py(-)wać
na
ku(-)pę.
A
po(-)tem
już
z
rzad(-)ka
po(-)ga(-)dy(-)wa(-)ły
to
o
tym
to
o
owym

i
za(-)milk(-)ły
bo
któ(-)raś
doj(-)rza(-)ła
że
od
wsi
rży(-)skiem
bie(-)ży
Józ(-)ka
not found
Ja(-)koż
i
ta
nad(-)bie(-)ga(-)ła
zzia(-)ja(-)na
i
już
z
da(-)le(-)ka
krzy(-)cza(-)ła

Han(-)ka
a
chodź(-)cie
ino
do
cha(-)łu(-)py
bo
kro(-)wie
się
cosik
sta(-)ło.

Je(-)zus
Ma(-)ria
a
któ(-)rej

A
to
ci
gra(-)nia(-)stej
a
to
ci
tchu
zła(-)pać
nie
mo(-)gę

not found
aże
mnie
za(-)tknę(-)ło
my(-)śla(-)łam
że
mo(-)jej

za(-)wo(-)ła(-)ła
z
ulgą
An(-)na.

Wi(-)tek

co
do(-)pie(-)ro
przy(-)gnał
bo
gajowy
ich
wy(-)pę(-)dził
z
za(-)ga(-)jów.
Kro(-)wa
się
not found
bo
ta(-)ka
not found
i
za(-)raz
przed
obo(-)rą
upad(-)ła
i
ani
pić
nie
pi(-)je
ani
żreć
nie
żre
ino
się
ta(-)rza
a
ry(-)czy
że
not found

Oj(-)ca
to
nie
ma

Ni
ta(-)tu(-)lo
jesz(-)cze
nie
przy(-)je(-)cha(-)li.
O
Je(-)zus
mój
Je(-)zus
ta(-)ka
kro(-)wa
co
na
raz
do(-)brze
i
gar(-)niec
mle(-)ka
da(-)wa(-)ła.
A
chodź(-)cież
rych(-)ło.

Du(-)chem
ci
le(-)cę
w
to
oczym(-)gnie(-)nie.
Ja(-)koż
i
wy(-)ję(-)ła
dziec(-)ko
z
płach(-)ty
na(-)dzia(-)ła
mu
cza(-)pecz(-)kę
z
ku(-)ta(-)si(-)ka(-)mi
okrę(-)ci(-)ła
za(-)pas(-)ką
i
po(-)szła
ży(-)wo
a
ta(-)ka
by(-)ła
strwo(-)żo(-)na
wieś(-)cią
że
na(-)wet
nie
opuś(-)ci(-)ła
weł(-)nia(-)ka
za(-)po(-)mnia(-)ła
do
cna

jej
od(-)sło(-)nię(-)te
do
ko(-)lan
no(-)gi
bie(-)li(-)ły
się
po
ro(-)li.
Józ(-)ka
bieg(-)ła
przo(-)dem.
A
ko(-)pa(-)cze
każ(-)dy
okra(-)kiem
nad
swo(-)ją
red(-)li(-)ną
po(-)su(-)wa(-)li
się
z
wol(-)na
ko(-)piąc
le(-)ni(-)wiej
ja(-)ko
że
nikt
nie
pi(-)lił
i
nie
po(-)ga(-)niał.
Słoń(-)ce
już
się
prze(-)ta(-)cza(-)ło
na
za(-)chód
i
jak(-)by
roz(-)ża(-)rzo(-)ne
bie(-)giem
sza(-)lo(-)nym
czer(-)wie(-)ni(-)ło
się
ko(-)łem
ogrom(-)nym
i
zsu(-)wa(-)ło
za
czar(-)ne
wy(-)so(-)kie
la(-)sy.
Mrok
gęst(-)niał
i
peł(-)zał
już
po
po(-)lach
su(-)nął
bruz(-)da(-)mi
cza(-)ił
się
po
ro(-)wach
wzbie(-)rał
w
gąsz(-)czach
i
z
wol(-)na
roz(-)le(-)wał
się
po
zie(-)mi
przy(-)ga(-)szał
ogar(-)niał
i
tłu(-)mił
bar(-)wy
że
tyl(-)ko
czu(-)by
drzew
wie(-)że
i
da(-)chy
koś(-)cio(-)ła
go(-)rza(-)ły
pło(-)mie(-)nia(-)mi.
A
nie(-)któ(-)rzy
ścią(-)ga(-)li
już
z
pól
do
do(-)mów.
Gło(-)sy
ludz(-)kie
rże(-)nia
po(-)ry(-)ki(-)wa(-)nia
tur(-)ko(-)ty
wo(-)zów
co(-)raz
os(-)trzej
brzmia(-)ły
w
ci(-)chym
omro(-)czo(-)nym
po(-)wie(-)trzu.
Syg(-)na(-)tur(-)ka
na
koś(-)cie(-)le
za(-)czę(-)ła
dzwo(-)nić
Anioł
Pań(-)ski
spi(-)żo(-)wym
świe(-)go(-)tem
że
lu(-)dzie
przy(-)sta(-)wa(-)li
i
szept
pacierzów
ni(-)by
szem(-)ra(-)nie
opa(-)da(-)ją(-)cych
list(-)ków
pa(-)dał
w
mro(-)ki.
Ze
śpie(-)wa(-)mi
a
po(-)krzy(-)ka(-)mi
we(-)so(-)ły(-)mi
spę(-)dza(-)no
byd(-)ło
z
pa(-)stwisk
co
ciż(-)bą
szło
dro(-)ga(-)mi
w
tu(-)ma(-)nach
ku(-)rza(-)wy
że
tyl(-)ko
raz
wraz
wy(-)chy(-)la(-)ły
się
z
niej
gło(-)wy
po(-)tęż(-)ne
i
ro(-)gi
krza(-)cza(-)ste.
Ow(-)ce
po(-)be(-)ki(-)wa(-)ły
tu
i
ow(-)dzie
to
gę(-)si
ze(-)rwa(-)ły
się
z
pa(-)stwisk
i
sta(-)da(-)mi
le(-)cia(-)ły
ca(-)łe
w
zo(-)rzach
za(-)cho(-)du
za(-)to(-)pio(-)ne
że
tyl(-)ko
krzyk
prze(-)nik(-)li(-)wy
zna(-)czył
je
w
po(-)wie(-)trzu.

Ale
szko(-)da
ta
gra(-)nia(-)sta
to
sielna
13
kro(-)wa.

I
nie
na
bie(-)da(-)ka
tra(-)fi(-)ło.

A
tak
i
byd(-)ląt(-)ka
żal
co
się
zmar(-)nu(-)je.

Gos(-)po(-)dy(-)ni
not found
nie
ma
to
wszyst(-)ko
le(-)ci
kiej
przez
si(-)to.

A
bo
to
Han(-)ka
nie
gos(-)po(-)dy(-)ni

La
sie(-)bie
jak(-)by
na
komornym
u
oj(-)ca
sie(-)dzą
to
ju(-)ści
pa(-)trzą
aby
ino
na
swo(-)ją
stro(-)nę
coś
nie(-)coś
urwać
a
oj(-)co(-)we(-)go
not found
pies
pil(-)nu(-)je.

A
Józ(-)ka
że
to
jesz(-)cze
skrzat
głu(-)pi
to
i
cóż
po(-)ra(-)dzi

Ha(-)le
al(-)bo
to
not found
nie
mógł(-)by
not found
od(-)dać
Ant(-)ko(-)wi
co

A
sam
pój(-)dzie
do
nich
na
wy(-)cug
co
Sta(-)rzy(-)ście
Wawrzku
a
do
cna
jesz(-)cze
głu(-)pi

za(-)czę(-)ła
ży(-)wo
not found

Ho
ho
not found
jesz(-)cze
krzep(-)ki
mo(-)że
się
oże(-)nić
a
głu(-)pi
by
był
że(-)by
dzie(-)ciom
za(-)pi(-)sy(-)wał.

Ha(-)le
krzep(-)ki
to
ju(-)ści
że
jest
ale
już
ma
ze
sześć(-)dzie(-)siąt
roków.

Nie
bój
się
Wawrzku
każ(-)da
młód(-)ka
pój(-)dzie
za
nie(-)go
niech(-)by
tyl(-)ko
rzekł.

Już
dwie
żo(-)ny
po(-)cho(-)wał.

Niech
se
po(-)cho(-)wa
i
trze(-)cią
Pa(-)nie
Bo(-)że
mu
po(-)móż
a
niech
dzie(-)ciom
pó(-)ki
żyw
nie
da(-)je
ni
sta(-)ja
ni
lisz(-)ki
jed(-)nej
ni
ty(-)le
co
tre(-)pem
przy(-)dep(-)nie.
Ścier(-)wy
wy(-)rych(-)to(-)wa(-)ły(-)by
go
kiej
mo(-)je
mnie.
Da(-)ły(-)by
mu
wy(-)cu(-)gi
że
na
wy(-)ro(-)bek
by
cho(-)dził
z
gło(-)du
by
zdy(-)chał
abo
i
na
że(-)bry
po
pro(-)szo(-)nym
szedł.
Od(-)daj
ino
co
masz
dzie(-)ciom

to
ci
od(-)da(-)dzą
rych(-)tyk
ci
te(-)go
star(-)czy
na
sznu(-)re(-)czek
abo
i
na
ten
ka(-)mień
do
szyi

Lu(-)dzie
a
to
czas
do
do(-)mu
mro(-)cze(-)je.

Czas
czas
Słoń(-)ce
już
za(-)szło.
Po(-)zbie(-)ra(-)li
pręd(-)ko
mo(-)tycz(-)ki
ko(-)szy(-)ki
to
dwo(-)ja(-)ki
od
obia(-)dów
i
szli
wol(-)no
gę(-)sie(-)go
mie(-)dzą
po(-)ga(-)du(-)jąc
coś
nie(-)coś
a
tyl(-)ko
sta(-)ra
not found
wy(-)krzy(-)ki(-)wa(-)ła
wciąż
na(-)mięt(-)nie
na
dzie(-)ci
włas(-)ne
a
po(-)tem
już
i
na
wszyst(-)kich
po(-)msto(-)wa(-)ła.
A
rów(-)no
z
ni(-)mi
ja(-)kaś
dziew(-)czy(-)na
gna(-)ła
ma(-)cio(-)rę
z
pro(-)się(-)ta(-)mi
i
śpie(-)wa(-)ła
cien(-)kim
gło(-)si(-)kiem
Aj
nie
chodź
not found
wo(-)za
Aj
nie
trzy(-)maj
się
osi
Aj
nie
daj
chło(-)pu
gę(-)by
Aj
choć
cię
pięk(-)nie
pro(-)si.

Cie
głu(-)pia
wrzesz(-)czy
not found

kto
ze
skó(-)ry
ob(-)dzie(-)rał.
II
Na
not found
po(-)dwor(-)cu
ob(-)sta(-)wio(-)nym
z
trzech
stron
bu(-)dow(-)la(-)mi
gos(-)po(-)dar(-)ski(-)mi
a
z
czwar(-)tej
sa(-)dem
któ(-)ry
go
od(-)dzie(-)lał
od
dro(-)gi
już
się
ze(-)bra(-)ło
dość
na(-)ro(-)du
kil(-)ka
ko(-)biet
ra(-)dzi(-)ło
i
wy(-)dzi(-)wia(-)ło
nad
ogrom(-)ną
czer(-)wo(-)no–bia(-)łą
kro(-)wą
le(-)żą(-)cą
przed
obo(-)rą
na
ku(-)pie
na(-)wo(-)zu.
Sta(-)ry
pies
ku(-)la(-)wy
nie(-)co
i
z
ob(-)laz(-)łą
na
bo(-)kach
sierś(-)cią
oga(-)niał
gra(-)nia(-)stą
ob(-)wą(-)chi(-)wał

szcze(-)kał
to
wy(-)pa(-)dał
w
opłot(-)ki
i
gnał
dzie(-)ci
na
dro(-)gę
co
się
by(-)ły
wie(-)sza(-)ły
na
pło(-)tach
i
za(-)zie(-)ra(-)ły
cie(-)ka(-)wie
w
obej(-)ście
al(-)bo
do(-)cie(-)rał
do
ma(-)cio(-)ry
co
leg(-)ła
pod
cha(-)łu(-)pą
i
roz(-)wa(-)lo(-)na
ję(-)cza(-)ła
ci(-)cho
bo
ssa(-)ły

bia(-)łe
mło(-)de
pro(-)się(-)ta.
Han(-)ka
nad(-)bieg(-)ła
właś(-)nie
zzia(-)ja(-)na
przy(-)pad(-)ła
do
kro(-)wy
i
ję(-)ła

gła(-)skać
po
gę(-)bu(-)li
i
łbie.

Gra(-)nu(-)la
bie(-)do(-)to
gra(-)nu(-)la

wo(-)ła(-)ła
łza(-)wo

buch(-)nę(-)ła
pła(-)czem
i
la(-)men(-)tem
ser(-)decz(-)nym.
A
ko(-)bie(-)ty
ra(-)dzi(-)ły
raz
wraz
no(-)we
ra(-)to(-)wa(-)nie
cho(-)rej
to
sól
roz(-)pusz(-)czo(-)ną
wle(-)wa(-)li
jej
w
gard(-)ło
to
to(-)pio(-)ny
z
po(-)świę(-)ca(-)nej
grom(-)ni(-)cy
wosk
z
mle(-)kiem
ra(-)dził
not found
myd(-)ła
z
ser(-)wat(-)ką

in(-)sza
zno(-)wu
wo(-)ła(-)ła
że(-)by
krew
puś(-)cić

ale
kro(-)wie
nic
nie
po(-)ma(-)ga(-)ło
wy(-)cią(-)ga(-)ła
się
co(-)raz
dłu(-)żej
nie(-)kie(-)dy
pod(-)no(-)si(-)ła
łeb
i
po(-)ry(-)ki(-)wa(-)ła
dłu(-)go
jak(-)by
o
ra(-)tu(-)nek
bo(-)leś(-)nie

jej
pięk(-)ne
oczy
o
biał(-)kach
ró(-)żo(-)wych
męt(-)nia(-)ły
mgłą
i
cięż(-)ki
ro(-)ga(-)ty
łeb
opa(-)dał
z
wy(-)si(-)le(-)nia
że
ino
wy(-)su(-)wa(-)ła
ozór
i
not found
rę(-)ce
Han(-)ki.

A
mo(-)że
by
Am(-)bro(-)ży
co
po(-)ra(-)dził

za(-)pro(-)po(-)no(-)wa(-)ła
któ(-)raś.

Praw(-)da
na
cho(-)ro(-)bach
on
jest
zna(-)ją(-)cy

za(-)wtó(-)ro(-)wa(-)li.

not found
no
Jó(-)zia
Na
Anioł
Pań(-)ski
dzwo(-)ni(-)li
to
mu(-)si
jesz(-)cze
być
przy
koś(-)cie(-)le.
La(-)bo(-)ga
a
jak
ociec
nad(-)ja(-)dą
bę(-)dzie
to
po(-)msto(-)wa(-)nie
bę(-)dzie.

A
not found
my
ni(-)cze(-)go
not found

na(-)rze(-)ka(-)ła
płacz(-)li(-)wie.
A
po(-)tem
siad(-)ła
na
pro(-)gu
obo(-)ry
wsa(-)dzi(-)ła
chło(-)pa(-)ko(-)wi
w
us(-)ta
bo
po(-)pła(-)ki(-)wał
bia(-)łą
peł(-)ną
pierś
i
z
trwo(-)gą
nie(-)zmier(-)ną
spo(-)glą(-)da(-)ła
na
kro(-)wę
rzę(-)żą(-)cą
to
przez
opłot(-)ki
na
dro(-)gę
i
na(-)słu(-)chi(-)wa(-)ła.
W
pa(-)cierz
abo
i
dwa
wpad(-)ła
Jó(-)zia
z
krzy(-)kiem
że
Jambroży
już
idą.
Ja(-)koż
i
przy(-)szedł
za(-)raz
dziad
mo(-)że
stu(-)let(-)ni
pro(-)sty
jak
świe(-)ca
choć
o
no(-)dze
drew(-)nia(-)nej
i
o
ki(-)ju
twarz
miał
su(-)chą
po(-)mar(-)szczo(-)ną
jak
kar(-)to(-)fel
na
zwies(-)nę
i
sza(-)rą
ta(-)koż
wy(-)go(-)lo(-)ną
i
po(-)cię(-)tą
szra(-)ma(-)mi
wło(-)sy
bia(-)łe
jak
mle(-)ko
kos(-)my(-)ka(-)mi
opa(-)da(-)ły
mu
na
czo(-)ło
i
kark
bo
był
z
go(-)łą
gło(-)wą.
Po(-)szedł
pro(-)sto
do
kro(-)wy
i
do(-)ku(-)ment(-)nie

obej(-)rzał.

Oho
wi(-)dzę
że
świe(-)że
mię(-)so
jed(-)li
not found

A
dyć
jej
po(-)móż(-)cie
co
wy(-)le(-)kuj(-)cie
14
a
toć
kro(-)wa
ze
trzy(-)sta
zło(-)tych
war(-)ta

i
do(-)pie(-)ro
po
cie(-)lę(-)ciu
a
dyć
po(-)móż(-)cie
O
mój
Je(-)zu
mój
Je(-)zu

za(-)wo(-)ła(-)ła
Jó(-)zia.
Am(-)bro(-)ży
wy(-)jął
z
kie(-)sze(-)ni
not found
not found
15
je
po
cho(-)le(-)wie
przyj(-)rzał
się
pod
zo(-)rzę
os(-)trzu
i
prze(-)ciął
gra(-)nu(-)li
ar(-)te(-)rie
pod
brzu(-)chem

ale
krew
nie
trys(-)nę(-)ła
a
ciek(-)ła
wol(-)no
czar(-)na
spie(-)nio(-)na.
Sta(-)li
wszy(-)scy
do(-)ko(-)ła
po(-)chy(-)le(-)ni
i
pa(-)trzy(-)li
bez
od(-)de(-)chu.

Za
póź(-)no
Oho
byd(-)ląt(-)ko
ostat(-)nią
pa(-)rę
pusz(-)cza

rzekł
uro(-)czy(-)ście
Am(-)bro(-)ży.

Nic
to
ino
pa(-)skud(-)nik
al(-)bo
i
co
in(-)ne(-)go
trza
by(-)ło
za(-)raz
kiej
za(-)cho(-)rza(-)ła
ale
te
ba(-)by
to
ino
ju(-)chy
do
pła(-)ka(-)nia

mąd(-)re
a
jak
trza
ra(-)dzić
to
w
bek
kiej
ow(-)ce.

Splu(-)nął
po(-)gard(-)li(-)wie
ob(-)szedł
kro(-)wę
zaj(-)rzał
jej
w
oczy
przyj(-)rzał
się
ozo(-)ro(-)wi
ob(-)tarł
za(-)krwa(-)wio(-)ne
rę(-)ce
o
jej
mięk(-)ką
lśnią(-)cą
skó(-)rę
i
za(-)bie(-)rał
się
do
odej(-)ścia.

Na
ten
po(-)chó(-)wek
dzwo(-)nił
nie
bę(-)dę
not found
w
not found
sa(-)mi.

Ociec
z
Ant(-)kiem

krzyk(-)nę(-)ła
Józ(-)ka
i
wy(-)bieg(-)ła
na
dro(-)gę
na(-)prze(-)ciw
bo
głu(-)chy
cięż(-)ki
tur(-)kot
roz(-)legł
się
z
dru(-)giej
stro(-)ny
sta(-)wu
gdzie
w
roz(-)czer(-)wie(-)nio(-)nej
zo(-)rza(-)mi
za(-)cho(-)du
ku(-)rza(-)wie
czer(-)niał
dłu(-)gi
wóz
i
ko(-)nie.

Ta(-)tu(-)lu
a
to
gra(-)nia(-)sta
już
zdy(-)cha

wo(-)ła(-)ła
do(-)bie(-)ga(-)jąc
do
oj(-)ca
któ(-)ry
skrę(-)cał
właś(-)nie
na

stro(-)nę
sta(-)wu.
An(-)tek
szedł
w
koń(-)cu
i
pod(-)trzy(-)my(-)wał
bo
wieź(-)li
dłu(-)gą
sos(-)nę.

Nie
pleć
by(-)le
cze(-)go
po
próż(-)ni(-)cy

mruk(-)nął
pod(-)ci(-)na(-)jąc
ko(-)nie.

Jambroży
pusz(-)cza(-)li
krew
i
nic
i
wosk
to(-)pio(-)ny
la(-)li
jej
w
gar(-)dziel
i
nic
i
sól
i
nic
pew(-)nie
pa(-)skud(-)nik
Wi(-)tek
pe(-)dał
co
bo(-)ro(-)wy
wy(-)gnał
ich
z
za(-)ga(-)jów
i
co
gra(-)nu(-)la
za(-)ra
się
po(-)kła(-)da(-)ła
i
stę(-)ka(-)ła
not found

i
przy(-)gnał

Gra(-)nia(-)sta
naj(-)lep(-)sza
kro(-)wa
aże(-)by
was
ścier(-)wy
po(-)krę(-)ci(-)ło
kiej
tak
pil(-)nu(-)je(-)cie

rzu(-)cił
lej(-)ce
sy(-)no(-)wi
i
z
ba(-)tem
w
garś(-)ci
po(-)biegł
przo(-)dem.
Ba(-)by
się
roz(-)stą(-)pi(-)ły
a
Wi(-)tek
któ(-)ry
ca(-)ły
czas
coś
naj(-)spo(-)koj(-)niej
maj(-)stro(-)wał
pod
cha(-)łu(-)pą
sko(-)czył
w
ogród
i
prze(-)padł
ze
stra(-)chu
na(-)wet
Han(-)ka
pod(-)nios(-)ła
się
na
pro(-)gu
i
sta(-)ła
bez(-)rad(-)na
strwo(-)żo(-)na.

Zmar(-)no(-)wa(-)li
mi
byd(-)lę

wy(-)krzyk(-)nął
wresz(-)cie
sta(-)ry
obej(-)rzaw(-)szy
kro(-)wę.

Trzy(-)sta
zło(-)tych
jak
w
bło(-)to
Do
mis(-)ki
to
ścier(-)wów

gę(-)sto
a
przy(-)pil(-)no(-)wać
nie
ma
kto.
Ta(-)ka
kro(-)wa
ta(-)ka
kro(-)wa
A
to
czło(-)wiek
ru(-)szyć
się
z
do(-)mu
nie
mo(-)że
bo
za(-)raz
szko(-)da
i
upa(-)dek

Dyć
ja
od
not found
sa(-)me(-)go
by(-)łam
przy
ko(-)pa(-)niu

tłu(-)ma(-)czy(-)ła
się
ci(-)cho
Han(-)ka.

A
bo
ty
co
kiej
wi(-)dzisz

krzyk(-)nął
z
wściek(-)łoś(-)cią.

A
bo
ty
sto(-)isz
o
mo(-)je
Ta(-)ka
kro(-)wa
ta(-)ki
ha(-)man
że
i
dru(-)giej
nie
w
każ(-)dym
dwo(-)rze
by
zna(-)lazł
Wy(-)rze(-)kał
co(-)raz
ża(-)łoś(-)niej
i
ob(-)cho(-)dził

pró(-)bo(-)wał
pod(-)nieść
cią(-)gał
za
ogon
za(-)glą(-)dał
w
zę(-)by
ale
kro(-)wa
dy(-)sza(-)ła
chrap(-)li(-)wie
i
co(-)raz
cię(-)żej
krew
prze(-)sta(-)ła
pły(-)nąć
tyl(-)ko
krzep(-)ła
w
czar(-)ne
spie(-)czo(-)ne
żuż(-)le

wy(-)raź(-)nie
już
zdy(-)cha(-)ła.

Nie
ma
co
ino

trza
do(-)rznąć
choć
ty(-)la
się
wró(-)ci

rzekł
w
koń(-)cu
przy(-)niósł
ko(-)sę
ze
sto(-)do(-)ły
po(-)ostrzył

nie(-)co
na
not found
co
stał
pod
oka(-)pem
obo(-)ry
roz(-)dział
się
ze
spen(-)cer(-)ka
16
za(-)wi(-)nął
rę(-)ka(-)wy
ko(-)szu(-)li
i
za(-)brał
się
do
za(-)rzy(-)na(-)nia
Han(-)ka
z
Józią
buch(-)nę(-)ły
pła(-)czem
bo
gra(-)nu(-)la
jak(-)by
czu(-)jąc
śmierć
unios(-)ła
z
tru(-)dem
łeb
za(-)ry(-)cza(-)ła
głu(-)cho
i
pad(-)ła
z
prze(-)rżnię(-)tym
gard(-)łem
grze(-)biąc
ino
no(-)ga(-)mi
Pies
zli(-)zy(-)wał
krzep(-)ną(-)cą
na
po(-)wie(-)trzu
krew
a
po(-)tem
sko(-)czył
na
do(-)ły
od
kar(-)tof(-)li
i
szcze(-)kał
na
ko(-)nie
sto(-)ją(-)ce
z
wo(-)zem
w
opłot(-)kach
bo
tam
je
zo(-)sta(-)wił
An(-)tek
a
sam
spo(-)koj(-)nie
przy(-)glą(-)dał
się
jat(-)ce.

Nie
bucz
głu(-)pia
Oj(-)co(-)wa
kro(-)wa
to
nie
na(-)sza
stra(-)ta

po(-)wie(-)dział
ze
złoś(-)cią
do
żo(-)ny
i
za(-)brał
się
do
wy(-)przę(-)ga(-)nia
i
roz(-)bie(-)ra(-)nia
ko(-)ni
któ(-)re
już
Wi(-)tek
ciąg(-)nął
za
grzy(-)wy
do
staj(-)ni.

Ziem(-)nia(-)ków
w
po(-)lu
du(-)żo

za(-)gad(-)nął
not found
my(-)jąc
pod
stud(-)nią
rę(-)ce.

A
bo(-)gać
tam
ma(-)ło
bę(-)dzie
ze
dwa(-)dzie(-)ścia
wor(-)ków.

Trze(-)ba
dzi(-)siaj
zwieźć.

Ha(-)le
zwoź(-)cie
se
sa(-)mi
ja
już
ku(-)la(-)sów
nie
czu(-)ję
ni
krzy(-)ża
a
i
li(-)co(-)wy
ku(-)le(-)je
na
przed(-)nią.

Józ(-)ka
zwo(-)łaj
no
Ku(-)bę
od
ko(-)pa(-)nia
niech
źrób(-)kę
za(-)ło(-)ży
za
li(-)co(-)we(-)go
i
trza
dzi(-)siaj
zwieźć.

Deszcz
ano
być
mo(-)że.
Ale
wrzał
złoś(-)cią
i
zmar(-)twie(-)niem
bo
co(-)raz
to
przy(-)sta(-)wał
przed
kro(-)wą
i
klął
siar(-)czy(-)ście
a
po(-)tem
ła(-)ził
po
po(-)dwó(-)rzu
i
za(-)glą(-)dał
to
do
obo(-)ry
to
do
sto(-)do(-)ły
to
pod
szo(-)pę
i
sam
nie
wie(-)dział
cze(-)go
szu(-)ka
żar(-)ła
go
ano
ta(-)ka
stra(-)ta.

Wi(-)tek
Wi(-)tek

jął
wo(-)łać
i
od(-)pi(-)nał
sze(-)ro(-)ki
rze(-)mień
z
bio(-)der
ale
chło(-)pak
się
nie
po(-)ka(-)zał.
Lu(-)dzie
się
po(-)roz(-)cho(-)dzi(-)li
bo
ro(-)zu(-)mie(-)li
że
ta(-)ka
szko(-)da
i
ta(-)ka
mar(-)kot(-)ność
mu(-)si
się
skoń(-)czyć
bit(-)ką
ja(-)ko
że
do
niej
not found
był
sko(-)ry
za(-)zwy(-)czaj
ale
sta(-)ry
klął
tyl(-)ko
dzi(-)siaj
i
po(-)szedł
do
iz(-)by.

Han(-)ka
a
daj
no
jeść

krzyk(-)nął
na
sy(-)no(-)wą
w
ot(-)war(-)te
ok(-)no
i
po(-)szedł
na
swo(-)ją
stro(-)nę.
Dom
był
zwyk(-)ły
kmie(-)cy

prze(-)dzie(-)lo(-)ny
na
prze(-)strzał
sie(-)nią
ogrom(-)ną
szczy(-)tem
wy(-)cho(-)dził
na
po(-)dwó(-)rze
a
fron(-)tem
czte(-)ro(-)okien(-)nym
na
sad
i
na
dro(-)gę.
Jed(-)ną
po(-)ło(-)wę
od
ogro(-)du
zaj(-)mo(-)wał
not found
z
Józią
a
na
dru(-)giej
sie(-)dzie(-)li
Antkowie.
Pa(-)ro(-)bek
z
pa(-)stu(-)chem
sy(-)pia(-)li
przy
ko(-)niach.
W
iz(-)bie
by(-)ło
już
czar(-)nia(-)wo
bo
przez
ma(-)łe
okien(-)ka
przy(-)sło(-)nię(-)te
oka(-)pem
i
za(-)ga(-)jo(-)ne
drze(-)wa(-)mi
ma(-)ło
prze(-)ci(-)ska(-)ło
się
świat(-)ła
a
i
mro(-)cza(-)ło
już
na
świe(-)cie
że
tyl(-)ko
po(-)ły(-)ski(-)wa(-)ły
szkła
ob(-)ra(-)zów
świę(-)tych
co
rzę(-)dem
czer(-)ni(-)ły
się
na
bie(-)lo(-)nych
ścia(-)nach
iz(-)ba
by(-)ła
du(-)ża
ale
przy(-)gnie(-)cio(-)na
czar(-)nym
pu(-)ła(-)pem
i
ogrom(-)ny(-)mi
bel(-)ka(-)mi
pod
nim
i
tak
za(-)sta(-)wio(-)na
róż(-)nym
sprzę(-)tem
że
tyl(-)ko
ko(-)ło
wiel(-)kie(-)go
ko(-)mi(-)na
z
oka(-)pem
co
stał
przy
sien(-)nej
ścia(-)nie
by(-)ło
nie(-)coś
swo(-)bod(-)ne(-)go
miej(-)sca.
not found
się
roz(-)zuł
i
po(-)szedł
do
ciem(-)ne(-)go
al(-)kie(-)rza
17
za(-)my(-)ka(-)jąc
drzwi
za
so(-)bą
od(-)su(-)nął
z
ma(-)łej
szyb(-)ki
des(-)kę
że
za(-)chod(-)nie
świat(-)ło
krwa(-)wym
brza(-)skiem
za(-)la(-)ło
al(-)kierz.
Iz(-)deb(-)ka
peł(-)na
by(-)ła
róż(-)nych
ru(-)pie(-)ci
i
stat(-)ków
gos(-)po(-)dar(-)skich
na
drąż(-)kach
w
po(-)przek
prze(-)wie(-)szo(-)nych
wi(-)sia(-)ły
ko(-)żu(-)chy
czer(-)wo(-)ne
pa(-)sia(-)ste
weł(-)nia(-)ki
bia(-)łe
suk(-)ma(-)ny
to
ca(-)łe
pę(-)ki
mot(-)ków
sza(-)rej
przę(-)dzy
i
zwi(-)nię(-)te
w
kłę(-)by
brud(-)ne
ru(-)na
owiec
i
wor(-)ki
z
pie(-)rzem.
Wy(-)ciąg(-)nął
bia(-)łą
suk(-)ma(-)nę
i
pas
czer(-)wo(-)ny
a
po(-)tem
dłu(-)go
cze(-)goś
szu(-)kał
w
becz(-)kach
na(-)peł(-)nio(-)nych
zbo(-)żem
to
w
ką(-)cie
pod
sto(-)sem
sta(-)rych
rze(-)mie(-)ni
i
że(-)la(-)stwa

usły(-)szaw(-)szy
Han(-)kę
w
pierw(-)szej
iz(-)bie
za(-)ciąg(-)nął
des(-)kę
na
okien(-)ko
i
zno(-)wu
coś
dłu(-)go
grze(-)bał
w
zbo(-)żu.
A
na
ła(-)wie
pod
ok(-)nem
już
się
dy(-)mi(-)ło
jad(-)ło
od
ogrom(-)ne(-)go
tyg(-)la
z
ka(-)pu(-)stą
roz(-)cho(-)dził
się
za(-)pach
sło(-)ni(-)ny
jak
i
od
ja(-)jecz(-)ni(-)cy
któ(-)rej
nie(-)zgor(-)sza
mi(-)secz(-)ka
sta(-)ła
obok.

Gdzie
Wi(-)tek
pasł
kro(-)wy

za(-)py(-)tał
kra(-)jąc
po(-)tęż(-)ny
glon
chle(-)ba
z
boch(-)na
jak
prze(-)tak
18
wiel(-)kie(-)go.

Na
dwor(-)skich
za(-)ga(-)jach
i
bo(-)ro(-)wy
go
stam(-)tąd
wy(-)go(-)nił.

Ścier(-)wy
zmar(-)no(-)wa(-)li
mi
byd(-)lę.

not found
ty(-)lo
kro(-)wa
to
się
not found
w
tym
go(-)nie(-)niu
że
się
w
niej
cosik
za(-)pa(-)li(-)ło.

Dzia(-)da(-)ki
not found
Paś(-)ni(-)ki

na(-)sze
w
ta(-)be(-)li
stoi
kiej
wół
a
one
cię(-)giem
wy(-)ga(-)nia(-)ją
i
not found
co
19
ich.

Dru(-)gich
też
po(-)wy(-)ga(-)nia(-)li
a
chło(-)pa(-)ka
not found
tak
zbił
tak
zbił

Ha
do
są(-)du
trza
abo
i
do
ko(-)mi(-)sa(-)rza.
Trzy(-)sta
zło(-)tych
war(-)ta
jak
nic.

Pew(-)nie
pew(-)nie

przy(-)ta(-)ki(-)wa(-)ła
ra(-)da
nie(-)zmier(-)nie
że
ociec
się
udo(-)bru(-)cha(-)li.

Po(-)wiedz(-)cie
Ant(-)ko(-)wi
że
sko(-)ro
ziem(-)nia(-)ki
not found
to
niech
się
wez(-)mą
do
kro(-)wy
trza

ob(-)łu(-)pić
i
poćwiertować.
not found
od
wój(-)ta
to
not found
po(-)mo(-)gę.
W
są(-)sie(-)ku
20
u
bel(-)ki

po(-)wie(-)sić

bę(-)dzie
prze(-)spiecz(-)nie
21
ode
psów
not found
not found
ga(-)dzi(-)ny
Skoń(-)czył
wrych(-)le
22
jeść
i
wstał
not found
się
nie(-)co
not found
ale
ta(-)kie
ocią(-)że(-)nie
po(-)czuł
w
so(-)bie
ta(-)kie
cią(-)got(-)ki
w
koś(-)ciach
ta(-)ką
sen(-)ność
że
jak
stał
rzu(-)cił
się
na
łóż(-)ko
by
się
z
pa(-)cierz
23
przedrzymać.
Han(-)ka
po(-)szła
na
swo(-)ją
stro(-)nę
i
krzą(-)ta(-)ła
się
po
iz(-)bie
i
co(-)raz
to
wy(-)chy(-)la(-)ła
się
przez
ok(-)no
spoj(-)rzeć
na
Ant(-)ka
któ(-)ry
po(-)ży(-)wiał
się
na
gan(-)ku
przed
do(-)mem
od(-)sa(-)dził
się
od
mis(-)ki
oby(-)czaj(-)nie
i
z
wol(-)na
ciąg(-)nął
łyż(-)kę
za
łyż(-)ką
not found
moc(-)no
o
wrę(-)by
i
spo(-)zie(-)ra(-)jąc
cza(-)sa(-)mi
przed
się
na
staw

bo
za(-)chód
już
był
i
na
wo(-)dzie
czy(-)ni(-)ły
się
zło(-)to(-)pur(-)pu(-)ro(-)we
tę(-)cze
i
pło(-)mien(-)ne
ko(-)li(-)ska
przez
któ(-)re
ni(-)by
bia(-)łe
chmur(-)ki
prze(-)pły(-)wa(-)ły
z
gę(-)go(-)tem
gę(-)si
roz(-)le(-)wa(-)jąc
dzio(-)ba(-)mi
sznu(-)ry
krwa(-)wych
pe(-)reł.
Wieś
za(-)czy(-)na(-)ła
się
mro(-)wić
i
wrzeć
ru(-)chem
na
dro(-)dze
z
obu
stron
sta(-)wu
ciąg(-)le
pod(-)no(-)si(-)ły
się
ku(-)rza(-)wy
i
tur(-)ko(-)ty
wo(-)zów
i
po(-)ry(-)ki(-)wa(-)nia
krów
któ(-)re
wcho(-)dzi(-)ły
do
sta(-)wu
po
ko(-)la(-)na
pi(-)ły
wol(-)no
i
pod(-)no(-)si(-)ły
cięż(-)kie
łby

cien(-)kie
stru(-)gi
wo(-)dy
ni(-)by
bi(-)cze
opa(-)li
opa(-)da(-)ły
im
z
sze(-)ro(-)kich
gę(-)bul.
Gdzieś
od
dru(-)gie(-)go
koń(-)ca
sta(-)wu
sły(-)chać
by(-)ło
trzask
ki(-)ja(-)nek
24
bab
pio(-)rą(-)cych
i
głu(-)chy
mo(-)no(-)ton(-)ny
ło(-)pot
ce(-)pów
25
w
ja(-)kiejś
sto(-)do(-)le.

An(-)tek
urąb
no
pień(-)ków
bo
sa(-)ma
nie
po(-)ra(-)dzę

pro(-)si(-)ła
nieśmiało
i
z
oba(-)wą
bo
nic
to
nie
by(-)ło
u
nie(-)go
skląć
abo
i
zbić
z
le(-)da
po(-)wo(-)du.
Nie
od(-)rzekł
na(-)wet
jak(-)by
nie
sły(-)szał
że
ona
nie
śmia(-)ła
po(-)wtó(-)rzyć
i
już
sa(-)ma
po(-)szła
not found
trza(-)ski
z
pni

i
mil(-)czał
zły
zmę(-)czo(-)ny
ca(-)ło(-)dzien(-)ną
pra(-)cą
sro(-)dze
i
pa(-)trzył
te(-)raz
na
staw
na
dru(-)gą
stro(-)nę
w
du(-)ży
dom
świe(-)cą(-)cy
bia(-)ły(-)mi
ścia(-)na(-)mi
i
szy(-)ba(-)mi
okien
bo
za(-)chód
bił
w
nie(-)go.
Pę(-)ki
czer(-)wo(-)nych
ge(-)or(-)gi(-)nii
wy(-)chy(-)la(-)ły
się
zza
ka(-)mien(-)ne(-)go
pło(-)tu
i
pa(-)li(-)ły
ja(-)skra(-)wo
na
tle
ścian
a
przed
cha(-)łu(-)pą
w
sa(-)dzie
to
mię(-)dzy
opłot(-)ka(-)mi
uwi(-)ja(-)ła
się
wy(-)so(-)ka
po(-)stać
ale
twa(-)rzy
ro(-)ze(-)znać
nie
moż(-)na
by(-)ło
bo
co
chwi(-)la
gi(-)nę(-)ła
w
sie(-)ni
to
pod
drze(-)wa(-)mi.

Śpią
se
kiej
dzie(-)dzic
a
ty
pa(-)rob(-)ku
rób

mruk(-)nął
ze
złoś(-)cią
bo
oj(-)co(-)we
chra(-)pa(-)nie
roz(-)le(-)ga(-)ło
się

na
gan(-)ku.
Po(-)szedł
na
po(-)dwó(-)rze
i
raz
jesz(-)cze
przyj(-)rzał
się
kro(-)wie.

not found
oj(-)co(-)wa
kro(-)wa
ale
i
na(-)sza
stra(-)ta

rzekł
do
żo(-)ny
któ(-)ra
że
to
Ku(-)ba
przy(-)wiózł
ziem(-)nia(-)ki
z
po(-)la
rzu(-)ci(-)ła
łu(-)pa(-)nie
drze(-)wa
i
szła
do
wo(-)za.

Do(-)ły
jesz(-)cze
nie
wy(-)po(-)rzą(-)dzo(-)ne
to
trza
not found
26
na
kle(-)pi(-)sko.

Kiej
ociec
mó(-)wi(-)li
że(-)byś
na
kle(-)pi(-)sku
kro(-)wę
z
Ku(-)bą
ob(-)darł
i
wy(-)po(-)rzą(-)dził.

Zmieś(-)ci
się
i
kro(-)wa
zmiesz(-)czą
się
i
ziem(-)nia(-)ki

szep(-)tał
Ku(-)ba
ot(-)wie(-)ra(-)jąc
wie(-)rze(-)je
sto(-)do(-)ły
na
roś(-)cież.

Ja
ta
nie
jes(-)tem
not found
not found
kro(-)wę
ob(-)łu(-)piał
ze
skó(-)ry

rzu(-)cił
An(-)tek.
I
już
nie
mó(-)wi(-)li
sły(-)chać
by(-)ło
tyl(-)ko
gro(-)chot
zsy(-)py(-)wa(-)nych
na
kle(-)pi(-)sko
ziem(-)nia(-)ków.
Słoń(-)ce
zgas(-)ło
wie(-)czór
się
ro(-)bił
świe(-)ci(-)ły
jesz(-)cze
zo(-)rze
łu(-)na(-)mi
za(-)krzep(-)łej
krwi
i
ostyg(-)łe(-)go
zło(-)ta
i
po(-)sy(-)py(-)wa(-)ły
na
staw
jak(-)by
py(-)łem
mie(-)dzia(-)nym
że
wo(-)dy
ci(-)che
drga(-)ły
rdza(-)wą
łus(-)ką
i
szme(-)rem
sen(-)nym.
Wieś
za(-)pa(-)da(-)ła
w
mro(-)kach
i
w
głę(-)bo(-)ką
mar(-)twą
ci(-)szę
je(-)sien(-)ne(-)go
wie(-)czo(-)ra.
Cha(-)łu(-)py
ma(-)la(-)ły
jak(-)by
się
przy(-)płasz(-)cza(-)ły
do
zie(-)mi
jak(-)by
się
tu(-)li(-)ły
do
drzew
sen(-)nie
po(-)chy(-)lo(-)nych
do
pło(-)tów
sza(-)rych.
An(-)tek
z
Ku(-)bą
zwo(-)zi(-)li
ziem(-)nia(-)ki
a
Han(-)ka
z
Józią
uwi(-)ja(-)ły
się
ko(-)ło
gos(-)po(-)dar(-)stwa
bo
gę(-)si
trza
by(-)ło
za(-)gnać
na
noc
to
świ(-)nie
na(-)kar(-)mić
bo
z
kwi(-)kiem
cis(-)nę(-)ły
się
do
sie(-)ni
i
wsa(-)dza(-)ły
żar(-)łocz(-)ne
ry(-)je
do
ce(-)bra(-)tek
27
gdzie
sta(-)ło
pi(-)cie
dla
byd(-)ląt
to
kro(-)wy
wy(-)do(-)ić
bo
właś(-)nie
Wi(-)tek
przy(-)gnał
resz(-)tę
z
pa(-)stwi(-)ska
i
za(-)kła(-)dał
im
za
dra(-)bi(-)ny
po
garś(-)ci
sia(-)na
że(-)by
spo(-)koj(-)niej
sta(-)ły
przy
do(-)je(-)niu.
Ja(-)koż
Jó(-)zia
za(-)bra(-)ła
się
do(-)ić
pierw(-)szą
z
brze(-)gu
gdy
Wi(-)tek
wy(-)lazł
od
żło(-)bów
i
spy(-)tał
ci(-)cho
trwoż(-)nie

Jó(-)zia
a
gos(-)po(-)darz
źli

O
Je(-)zu
spie(-)ra
cię
chu(-)dzia(-)ku
spie(-)ra
tak
po(-)msto(-)wa(-)li

od(-)po(-)wie(-)dzia(-)ła
wy(-)ty(-)ka(-)jąc
ku
świat(-)łu
gło(-)wę
i
osła(-)nia(-)jąc
rę(-)ką
twarz
bo
kro(-)wa
chla(-)sta(-)ła
ogo(-)nem
oga(-)nia(-)jąc
się
od
much.

Ale
bom
to
not found
ale
bo(-)ro(-)wy
mię
wy(-)gnał
i
jesz(-)cze
chciał
ki(-)jem
sprać
inom
uciekł
a
gra(-)nu(-)la
not found
28
się
ję(-)ła
po(-)kła(-)dać
a
po(-)ry(-)ki(-)wać
a
stę(-)kać
żem
do
cha(-)łu(-)py
przy(-)gnał
Za(-)milkł
ale
sły(-)chać
by(-)ło
ci(-)che
bo(-)les(-)ne
chli(-)pa(-)nie
i
not found
no(-)sem.

Wi(-)tek
a
nie
bucz
kiej
cie(-)le
bo
ci
to
pierw(-)szyz(-)na
że
cię
ociec
spie(-)ra

Ju(-)ści
że
nie
pierw(-)szyz(-)na
ale
za(-)wdy
tak
się
bo(-)jam
bo
ni(-)ja(-)kiej
wy(-)trzy(-)ma(-)łoś(-)ci
na
bi(-)cie
nie
mam

Głu(-)piś
pa(-)ro(-)bek
ty(-)li
a
bo(-)ja
się
już
ja
prze(-)ło(-)żę
ta(-)tu(-)sio(-)wi

Prze(-)ło(-)żysz
Jó(-)zia

za(-)wo(-)łał
ra(-)doś(-)nie

bo
to
bo(-)ro(-)wy
mię
wy(-)gnał
z
kro(-)wa(-)mi
bo

Prze(-)ło(-)żę
Wi(-)tek
ino
się
już
nie
not found

Kiej
tak
to
naś(-)ci
te(-)go
pta(-)ka

szep(-)nął
z
ra(-)doś(-)cią
i
wy(-)jął
z
za(-)na(-)drza
drew(-)nia(-)ne
not found

Obacz
ino
jak
się
sam
ru(-)cha.
Po(-)sta(-)wił
go
na
pro(-)gu
obo(-)ry
na(-)krę(-)cił
i
ptak
za(-)czął
się
ki(-)wać
pod(-)no(-)sić
no(-)gi
dłu(-)gie
i
spa(-)ce(-)ro(-)wać

Bo(-)ciek
Je(-)zu
a
dyć
się
ru(-)cha
kiej
ży(-)wy

za(-)wo(-)ła(-)ła
zdu(-)mio(-)na
od(-)sta(-)wi(-)ła
szko(-)pek
29
przy(-)kuc(-)nę(-)ła
przed
pro(-)giem
i
z
naj(-)żyw(-)szą
ra(-)doś(-)cią
i
zdu(-)mie(-)niem
pa(-)trzy(-)ła.

Je(-)zu
to
z
cie(-)bie
me(-)cha(-)nik
I
to
się
sam
tak
ru(-)cha
co

A
sam
Jó(-)zia
ino
go
ko(-)łecz(-)kiem
na(-)krę(-)cę
to
już
se
spa(-)ce(-)ru(-)je
kiej
dzie(-)dzic
po
obie(-)dzie

o

od(-)wró(-)cił
go
i
ptak
po(-)waż(-)nie
a
śmiesz(-)nie
za(-)ra(-)zem
pod(-)no(-)sił
dłu(-)gą
szy(-)ję
pod(-)no(-)sił
no(-)gi
i
szedł.
Za(-)czę(-)li
się
śmiać
ser(-)decz(-)nie
i
ba(-)wić
się
je(-)go
ru(-)cha(-)mi
tyl(-)ko
Jó(-)zia
cza(-)sa(-)mi
pod(-)no(-)si(-)ła
oczy
na
chło(-)pa(-)ka

po(-)dziw
w
nich
był
a
zdu(-)mie(-)nie.

Jó(-)zia

roz(-)legł
się
głos
not found
sprzed
cha(-)łu(-)py.

A
not found

od(-)krzyk(-)nę(-)ła.

Cho(-)dzi
ino.

Kiej
do(-)jem
kro(-)wy.

Pil(-)nuj
tu
bo
idę
do
wój(-)ta

po(-)wie(-)dział
wsa(-)dza(-)jąc
gło(-)wę
do
ciem(-)nej
obo(-)ry

nie
ma
tu(-)taj
te(-)go
znajd(-)ka
co

Wit(-)ka
ni
po(-)je(-)chał
po
ziem(-)nia(-)ki
z
Ant(-)kiem
bo
Ku(-)ba
miał
urżnąć
siecz(-)ki
dla
ko(-)ni

od(-)po(-)wie(-)dzia(-)ła
pręd(-)ko
i
tro(-)chę
nie(-)spo(-)koj(-)nie
bo
Wi(-)tek
przy(-)cup(-)nął
za
nią
ze
stra(-)chu.

Ścier(-)wa
ten
chło(-)pak
to
ino
pa(-)sy
drzeć
że(-)by
zmar(-)no(-)wać
ta(-)ką
kro(-)wę

mru(-)czał
po(-)wra(-)ca(-)jąc
do
iz(-)by
gdzie
się
odział
w
no(-)wą
ka(-)po(-)tę
bia(-)łą
wy(-)szy(-)wa(-)ną
na
wszyst(-)kich
szwach
czar(-)ny(-)mi
ta(-)siem(-)ka(-)mi
na(-)dział
wy(-)so(-)ki
czar(-)ny
ka(-)pe(-)lusz
okrę(-)cił
się
czer(-)wo(-)nym
pa(-)sem
i
po(-)szedł
dro(-)gą
nad
sta(-)wem
ku
mły(-)no(-)wi.

Ro(-)bo(-)ty
jesz(-)cze
ty(-)la
zwóz(-)ka
drze(-)wa
siew
nie
skoń(-)czo(-)ny
ka(-)pu(-)sta
w
po(-)lu
ściół(-)ka
nie
wy(-)gra(-)bio(-)na
pod(-)orać
by
trza
na
kar(-)tof(-)le
do(-)brze
by
i
pod
ow(-)sy
a
tu
jedź
na
są(-)dy
La(-)bo(-)ga
że
to
człek
ni(-)gdy
ob(-)ro(-)bić
się
nie
ob(-)ro(-)bi
ino
cię(-)giem
jak
ten
wół
w
jarz(-)mie
że
i
wy(-)spać
się
nie
ma
cza(-)su
ni
od(-)po(-)cząć

roz(-)my(-)ślał.

A
tu
i
ten
sąd
Tłu(-)mok
ścier(-)wa
ha(-)le
ja
z
nią
not found
że(-)byś
ozór
stra(-)ci(-)ła
not found
ja(-)kaś
su(-)ka

splu(-)nął
ze
złoś(-)cią
na(-)bił
fa(-)jecz(-)kę
ma(-)chor(-)ką
30
i
dłu(-)go
po(-)cie(-)rał
zwil(-)got(-)nia(-)łe
za(-)pał(-)ki
o
port(-)ki
nim
za(-)pa(-)lił.
Py(-)kał
od
cza(-)su
do
cza(-)su
i
wlókł
się
wol(-)no
bo(-)la(-)ły
go
wszyst(-)kie
koś(-)ci
i
ża(-)le
za
kro(-)wą
raz
wraz
go
mar(-)ko(-)ci(-)ły
i
roz(-)bie(-)ra(-)ły.
A
tu
ani
od(-)bić
się
na
kim
ani
wy(-)ża(-)lić
nic
sam
jak
ten
ko(-)łek
sam
o
wszyst(-)kim
myśl
sam
de(-)li(-)be(-)ruj
łbem
sam
not found
wszyst(-)kie(-)go
obie(-)gaj
kiej
ten
pies
a
do
not found
sło(-)wa
prze(-)mó(-)wić
i
ra(-)dy
zni(-)kąd
ni
po(-)mo(-)cy

a
ino
stra(-)ta
i
upa(-)dek
a
wszyst(-)kie
to
kiej
te
wil(-)ki
za
ow(-)cą
a
ino
sku(-)bią
a
pa(-)trzą
kie(-)dy
not found
w
ka(-)wa(-)ły
Ciem(-)na(-)wo
już
by(-)ło
we
wsi
przez
przy(-)wie(-)ra(-)ne
drzwi
i
ok(-)na
że
to
wie(-)czór
był
ciep(-)ły
bu(-)cha(-)ły
smu(-)gi
og(-)nisk
i
za(-)pach
go(-)to(-)wa(-)nych
ziem(-)nia(-)ków
i
żu(-)ru
ze
skwar(-)ka(-)mi
gdzie(-)nie(-)gdzie
jed(-)li
w
sie(-)niach
al(-)bo
i
zgo(-)ła
przed
do(-)ma(-)mi
że
ino
skrzy(-)bot
ły(-)żek
sły(-)chać
by(-)ło
a
po(-)ga(-)dy(-)wa(-)nia.
not found
szedł
co(-)raz
wolniej
bo
ocię(-)ża(-)ło
go
roz(-)draż(-)nie(-)nie
a
po(-)tem
przy(-)po(-)mnie(-)nie
nie(-)boszcz(-)ki
co

na
zwies(-)nę
był
po(-)cho(-)wał
uła(-)pi(-)ło
go
za
grdy(-)kę

Ho
ho
przy
niej
co

wspo(-)mi(-)nam
wie(-)czo(-)rem
w
do(-)bry
spo(-)sób
nie
przy(-)go(-)dzi(-)ło(-)by
się
tak
gra(-)nu(-)li
gos(-)po(-)dy(-)ni
to
by(-)ła
gos(-)po(-)dy(-)ni
Ju(-)ści
że
i
mam(-)rot
i
prze(-)klęt(-)ni(-)ca
też
że
i
do(-)bre(-)go
sło(-)wa
ni(-)ko(-)mu
dać
nie
da(-)ła
i
cię(-)giem
się
z
ba(-)ba(-)mi
za
łby
wo(-)dzi(-)ła
ale
za(-)wżdy
żo(-)na
i
gos(-)po(-)dy(-)ni

Tu
wes(-)tchnął
po(-)boż(-)nie
na
jej
in(-)ten(-)cję
i
żal
go
jesz(-)cze
więk(-)szy
du(-)sił
bo
przy(-)po(-)mi(-)nał
jak
to
by(-)wa(-)ło
Przy(-)szedł
z
ro(-)bo(-)ty
spra(-)co(-)wa(-)ny

to
i
jeść
tłu(-)sto
da(-)ła
i
czę(-)sto
gę(-)sto
kieł(-)ba(-)sy
pod(-)ty(-)ka(-)ła
kry(-)jo(-)mo
przed
dzie(-)ci(-)ska(-)mi
A
jak
się
wszyst(-)ko
da(-)rzy(-)ło
i
cie(-)la(-)ki
i
gąs(-)ki
i
pro(-)sia(-)ki
że
co
not found
by(-)ło
z
czym
jeź(-)dzić
do
mia(-)sta
i
grosz
był
zaw(-)sze
go(-)to(-)wy
na
za(-)kład
z
sa(-)me(-)go
przy(-)chów(-)ku
A
już
co
ka(-)pu(-)sty
z
gro(-)chem
to
już
not found
zgo(-)ła
tak
nie
po(-)tra(-)fi
A
te(-)raz
co
An(-)tek
ino
na
swo(-)ją
stro(-)nę
ciąg(-)nie
ko(-)wal
też
wy(-)pa(-)tru(-)je
aby
co
chy(-)cić
a
Józ(-)ka
Skrzat
głu(-)pi
któ(-)re(-)mu
ple(-)wy
jesz(-)cze
we
łbie
co
i
nie
dzi(-)wo(-)ta
bo
not found
ma(-)ło
co
na
dzie(-)sią(-)ty
rok
idzie
Han(-)ka
kiej
ta
ćma
ła(-)zi
a
cho(-)ru(-)je
je(-)no
i
ty(-)le
zro(-)bi
co
ten
pies
za(-)pła(-)cze
Toć
i
mar(-)nie(-)je
wszyst(-)ko
gra(-)nu(-)le
trza
by(-)ło
do(-)rznąć
we
żni(-)wa
wie(-)przak
zdechł
wro(-)ny
gąs(-)ki
tak
prze(-)bra(-)ły
że
z
po(-)ło(-)wa
osta(-)ła
Ty(-)le
not found
ty(-)le
upad(-)ku
Przez
si(-)to
not found
le(-)ci
przez
si(-)to

Ale
nie
dam

wy(-)krzyk(-)nął
pra(-)wie
głoś(-)no

pó(-)ki
ru(-)cham
ty(-)mi
ku(-)la(-)sa(-)mi
to
ani
jed(-)nej
mor(-)gi
nie
od(-)pi(-)szę
i
do
not found
31
na
wy(-)cug
32
nie
pój(-)dę
Ino
not found
z
woj(-)ska
do
dom
po(-)wró(-)ci
to
not found
se
An(-)tek
na
żo(-)ni(-)ną
gos(-)po(-)dar(-)kę
wró(-)ci
nie
dam

Niech
bę(-)dzie
po(-)chwa(-)lo(-)ny

za(-)brzmiał
ja(-)kiś
głos.

Na
wie(-)ki

od(-)rzu(-)cił
ma(-)chi(-)nal(-)nie
i
skrę(-)cił
z
dro(-)gi
w
sze(-)ro(-)kie
i
dłu(-)gie
opłot(-)ki
bo
wój(-)to(-)wa
osa(-)da
le(-)ża(-)ła
tro(-)chę
w
głę(-)bi.
W
ok(-)nach
się
świe(-)ci(-)ło
i
pies(-)ki
uja(-)dać
po(-)czę(-)ły.
Wszedł
pro(-)sto
do
świet(-)li(-)cy.

Wójt
do(-)ma
not found

za(-)py(-)tał
tłu(-)stej
ko(-)bie(-)ty
klę(-)czą(-)cej
przy
ko(-)łys(-)ce
i
kar(-)mią(-)cej
dziec(-)ko.

not found
wró(-)cą
po(-)je(-)chał
po
ziem(-)nia(-)ki.
Sia(-)daj(-)cie
Ma(-)cie(-)ju
a
dyć
i
ci
też
cze(-)ka(-)ją
na
nie(-)go

wska(-)za(-)ła
ru(-)chem
bro(-)dy
na
dzia(-)da
sie(-)dzą(-)ce(-)go
przy
ko(-)mi(-)nie
był
to
ten
sta(-)ry
śle(-)piec
wo(-)dzo(-)ny
przez
psa
czer(-)wo(-)na(-)we
świat(-)ło
szczap
os(-)tro
opły(-)wa(-)ło
je(-)go
ogrom(-)ną
wy(-)go(-)lo(-)ną
twarz
ły(-)są
czasz(-)kę
i
sze(-)ro(-)ko
ot(-)war(-)te
oczy
za(-)snu(-)te
biel(-)mem
nieruchomo
tkwią(-)ce
pod
si(-)wy(-)mi
krza(-)cza(-)sty(-)mi
brwia(-)mi

Skąd
to
Pan
Bóg
pro(-)wa(-)dzi

za(-)py(-)tał
not found
sia(-)da(-)jąc
po
dru(-)giej
stro(-)nie
og(-)nia.

Ze
świa(-)ta
a
skąd(-)że
by
gos(-)po(-)da(-)rzu

od(-)po(-)wia(-)dał
wol(-)no
roz(-)laz(-)łym
ję(-)czą(-)cym
iś(-)cie
pro(-)szal(-)nym
gło(-)sem
i
nad(-)sta(-)wiał
pil(-)nie
uszów
a
wy(-)ciąg(-)nął
ta(-)ba(-)kier(-)kę.

Za(-)żyj(-)cie
gos(-)po(-)da(-)rzu.
Ma(-)ciej
za(-)żył
rze(-)tel(-)nie
i
kich(-)nął
raz
po
raz
trzy
ra(-)zy

mu
łzy
w
oczach
sta(-)nę(-)ły.

Tę(-)ga
ju(-)cha

i
rę(-)ka(-)wem
tarł
za(-)łza(-)wio(-)ne
oczy.

Niech
wam
bę(-)dzie
na
zdro(-)wie.
not found
do(-)brze
ano
ro(-)bi
na
oczy.

Wstąp(-)cie
ju(-)tro
do
mnie
not found
do(-)rznął
to
się
tam
ja(-)ka
sztucz(-)ka
la
was
znajść
znaj(-)dzie.

Bóg
za(-)płać
not found
wi(-)dzi
mi
się
co


A
ju(-)ści
że(-)ście
to
ro(-)ze(-)zna(-)li
no
no.

Po
gło(-)sie
ino
po
ga(-)da(-)niu.

Cóż
ta
we
świe(-)cie
sły(-)chać
Wę(-)dru(-)je(-)cie
cię(-)giem

Mo(-)iś(-)cie(-)wy
a
cóż
by

A
to
źle
a
to
i
do(-)brze
a
to
i
róż(-)nie
jak
we
świe(-)cie.
A
wszy(-)scy
pisz(-)czą
a
na(-)rze(-)ka(-)ją
jak
przyj(-)dzie
dzia(-)do(-)wi
co
dać
abo
i
dru(-)gie(-)mu
ale
na
go(-)rza(-)łę
ma(-)ją.

Praw(-)dę
rzek(-)li(-)ście
bo
ano
tak
i
jest.

Ho
ho
ty(-)le
roków
się
człek
te(-)le(-)pie
po
tej
świę(-)tej
zie(-)mi
to
się
i
wie
róż(-)nie.

A
gdzie(-)ście
to
po(-)dzie(-)li
te(-)go
znaj(-)dę
co
was
pro(-)wa(-)dzał
ło(-)ni

za(-)py(-)ta(-)ła
wój(-)to(-)wa.

Po(-)szedł
se
ścier(-)wa
po(-)szedł
wy(-)łu(-)skał
on
mi
do(-)brze
tor(-)becz(-)ki
Mia(-)łem
coś
gro(-)sza
od
lu(-)dzi
not found
com
go
niósł
na
wo(-)ty(-)wy
do
Czę(-)sto(-)chow(-)skiej
Pa(-)nien(-)ki
to
mi
ju(-)cha
po(-)de(-)brał
i
po(-)szedł
we
świat
not found
Bu(-)rek
bo
to
pew(-)ni(-)kiem
wójt

po(-)ciąg(-)nął
sznur(-)kiem
i
pies
war(-)czeć
prze(-)stał.
Zgadł
bo
wójt
wszedł
bat
rzu(-)cił
w
kąt
i
od
pro(-)gu
wo(-)łał

Żo(-)no
jeść
bom
głod(-)ny
kiej
wilk

jak
się
ma(-)cie
Ma(-)cie(-)ju
a
wy
cze(-)go
dzia(-)du

Ja
do
was
Pietrze
we(-)dle
tej
mo(-)jej
spra(-)wy
co
ma
być
ju(-)tro.

Ja
zaś
se
po(-)cze(-)kam
pa(-)nie
wój(-)cie.
Ka(-)że(-)cie
w
sie(-)niach

do(-)brze
i
tam
bę(-)dzie
a
osta(-)wi(-)cie
przy
og(-)niu
że
to
sta(-)ry
jes(-)tem
osta(-)nę
a
da(-)cie

mi(-)secz(-)kę
ziem(-)nia(-)ków
abo
i
chle(-)ba
skib(-)kę
to
pa(-)cierz
za
was
zmó(-)wię
je(-)den
abo
i
dru(-)gi
jak(-)by(-)ście
da(-)li
go(-)to(-)wy
grosz
abo
i
dzie(-)siąt(-)kę

Siedź(-)cie
se
do(-)sta(-)nie(-)cie
i
ko(-)la(-)cję
a
chce(-)cie
to
za(-)no(-)cuj(-)cie
I
wójt
siadł
do
mis(-)ki
okry(-)tej
pa(-)rą
świe(-)żo
utłu(-)czo(-)nych
ziem(-)nia(-)ków
i
po(-)la(-)nych
ob(-)fi(-)cie
skwar(-)ka(-)mi
w
dru(-)giej
do(-)ni(-)cy
sta(-)ło
zsiad(-)łe
mle(-)ko.

Sia(-)daj(-)cie
Ma(-)cie(-)ju
z
na(-)mi
zje(-)cie
co
jest

za(-)pra(-)sza(-)ła
wój(-)to(-)wa
kła(-)dąc
trze(-)cią
łyż(-)kę.

Bóg
za(-)płać.
Przy(-)je(-)cha(-)łem
z
bo(-)ru
tom
se
już
do(-)brze
pod(-)jadł

Bierz(-)cie
się
ano
za
łyż(-)kę
nie
za(-)szko(-)dzi
wam
te(-)raz
już
wie(-)czo(-)ry
dłu(-)gie

Dłu(-)gi
pa(-)cierz
i
du(-)ża
mis(-)ka
jesz(-)cze
bez
to
not found
nie
po(-)marł

rzu(-)cił
dziad.
not found
wzdra(-)gał
się
ale
w
koń(-)cu
że
sło(-)ni(-)na
moc(-)no
ra(-)zi(-)ła
mu
noz(-)drza
przy(-)siadł
się
do
ław(-)ki
i
po(-)ja(-)dał
z
wol(-)na
de(-)li(-)kat(-)nie
jak
oby(-)czaj
ka(-)zał.
A
wój(-)to(-)wa
raz
wraz
wsta(-)wa(-)ła
i
do(-)kła(-)da(-)ła
kar(-)tof(-)li
to
mle(-)ka
przy(-)le(-)wa(-)ła.
Dzia(-)dow(-)ski
pies
się
krę(-)cił
i
skam(-)lał
not found
do
jad(-)ła.

not found
Bu(-)rek
gos(-)po(-)da(-)rze
ano
je(-)dzą
i
ty
do(-)sta(-)niesz
nie
bój
się

uspo(-)ka(-)jał
go
dziad
i
wcią(-)gał
noz(-)drza(-)mi
sma(-)ko(-)wi(-)tą
woń
a
przy(-)grze(-)wał
rę(-)ce
przy
og(-)niu.

To
not found
was
po(-)dob(-)no
za(-)skar(-)ży(-)ła

za(-)czął
wójt
pod(-)jadł(-)szy
nie(-)co.

A
ona
ci
Żem
to
jej
za(-)sług
nie
wy(-)pła(-)cił
Za(-)pła(-)ci(-)łem
jak
Bóg
w
nie(-)bie
i
jesz(-)czem
po(-)nad(-)to
z
do(-)bre(-)go
ser(-)ca
księ(-)dzu
za
chrzci(-)ny
dał
wo(-)rek
ow(-)sa

Ona
po(-)wie(-)da
że
ten
dzie(-)ciak
to

W
imię
Oj(-)ca
i
Sy(-)na
Wściek(-)ła
się
czy
co

Ho
ho
sta(-)ry
z
was
a
jesz(-)cze
maj(-)ster

Wój(-)to(-)wie
po(-)czę(-)li
się
śmiać.

Sta(-)re(-)mu
prę(-)dzej
się
przy(-)tra(-)fi
bo
prak(-)tyk
ci
jest
i
zna(-)ją(-)cy

szep(-)tał
dziad.

Cy(-)ga(-)ni
jak
ten
pies
anim

tknął.
Jesz(-)cze
by
ta(-)ki
tłu(-)mok
ta(-)ka
po(-)de
pło(-)tem
zdy(-)cha(-)ła
a
skam(-)la(-)ła
not found

za
sa(-)mą
wa(-)rzę
a
kąt
do
spa(-)nia
wziąć
bo
na
zi(-)mę
szło.
Nie
chcia(-)łem
ale
not found
not found
33
not found
przy(-)da
sie
w
do(-)mu
co
ma(-)my
przy(-)naj(-)mo(-)wać
bę(-)dzie
swo(-)ja
pod
rę(-)ką
Nie
chcia(-)łem
ja
ja(-)ko
że
zi(-)mą
ro(-)bo(-)ty
ni(-)ja(-)kiej
a
jed(-)na
gę(-)ba
wię(-)cej
do
mis(-)ki.
Ale
not found
not found
Nie
tur(-)buj
się
umie
po(-)no
weł(-)nia(-)ki
i
płót(-)no
tkać
za(-)sa(-)dzę

i
not found
se
ści(-)bie
za(-)wżdy
coś
not found
No
i
osta(-)ła
od(-)pas(-)ła
się
ino
i
not found
się
po(-)sta(-)ra(-)ła
o
przy(-)chó(-)wek
34
A
kto
w
spół(-)ce
to
już
róż(-)nie
ga(-)da(-)li

Ona
skar(-)ży
na
was.

Za(-)ka(-)tru(-)pię
not found
cy(-)ga(-)na
pies(-)kie(-)go

Ale
do
są(-)du
trza
wam
iść.

Pój(-)dę.
Bóg
za(-)płać
że(-)ście
mi
po(-)wie(-)dzie(-)li
bo
wie(-)dzia(-)łem
ino
że
o
za(-)słu(-)gi

ale
za(-)pła(-)ci(-)łem
na
co
świad(-)ków
mam
A
py(-)skacz
za(-)po(-)wie(-)trzo(-)ny
a
dzia(-)dów(-)ka
not found
ty(-)le
umar(-)twie(-)nia
że
not found
chy(-)ba
not found
nie
udzier(-)żę

a
to
mi
i
kro(-)wa
pad(-)ła
że
do(-)rznąć
mu(-)sia(-)łem
ro(-)bo(-)ty
nie
po(-)koń(-)czo(-)ne
a
tu
czło(-)wiek
sam
kiej
ten
pa(-)lec.

U
wdow(-)ca
to
kiej
mię(-)dzy
wil(-)ka(-)mi
ow(-)ca

po(-)wie(-)dział
zno(-)wu
dziad.

O
kro(-)wiem
sły(-)szał
mó(-)wi(-)li
mi
już
na
po(-)lu

To
dwor(-)ska
spra(-)wa
bo
po(-)no
bo(-)ro(-)wy
wy(-)gnał
z
za(-)ga(-)jów.
Naj(-)lep(-)sza
kro(-)wa
Ze
trzy(-)sta
zło(-)tych
war(-)ta(-)ła
ze(-)gna(-)ła
się
bo
cięż(-)ka
by(-)ła
za(-)pa(-)li(-)ły
się
w
niej
wąt(-)pia
żem
do(-)rznąć
mu(-)siał
Ale
dworowi
te(-)go
nie
da(-)ru(-)ję
Po(-)dam
do
są(-)du.
Ale
wójt
za(-)czął
mu
tłu(-)ma(-)czyć
i
prze(-)kła(-)dać
że(-)by
się
wstrzy(-)mał
ja(-)ko
w
pierw(-)szej
złoś(-)ci
zaw(-)sze
się
źle
ra(-)dzi
bo
stał
za
dwo(-)rem
a
w
koń(-)cu
że(-)by
zwró(-)cić
roz(-)mo(-)wę
w
in(-)ną
stro(-)nę
mrug(-)nął
na
żo(-)nę
i
po(-)wie(-)dział

Bo(-)by(-)ście
się
Ma(-)cie(-)ju
oże(-)ni(-)li
i
miał(-)by
kto
gos(-)po(-)dar(-)stwa
pil(-)no(-)wać.

Kpi(-)cie
czy
co
A
dyć
na
Ziel(-)ną
skoń(-)czy(-)łem
pięć(-)dzie(-)siąt
i
osiem
roków.
Co
not found
też
w
gło(-)wie
jesz(-)cze
tam(-)ta
do(-)brze
nie
ostyg(-)ła

Weź(-)cie
ko(-)bi(-)tę
do
swe(-)go
wie(-)ku
a
za(-)raz
się
wam
zgoi
wszyst(-)ko

do(-)da(-)ła
wój(-)to(-)wa
i
ję(-)ła
sprzą(-)tać
ze
sto(-)łu.

Dob(-)ra
żo(-)na
gło(-)wy
mę(-)żo(-)wej
ko(-)ro(-)na

do(-)rzu(-)cił
dziad
ob(-)ma(-)cu(-)jąc
mis(-)ki
któ(-)re
przed
nim
po(-)sta(-)wi(-)ła
wój(-)to(-)wa.
Żach(-)nął
się
not found
ale
za(-)me(-)dy(-)to(-)wał
głę(-)bo(-)ko
że
mu
to
sa(-)me(-)mu
do
gło(-)wy
nie
przy(-)szło.
Boć
ja(-)ka
się
tam
ko(-)bie(-)ta
na(-)da(-)rzy
a
za(-)wżdy
z
nią
le(-)piej
niź(-)li
sa(-)me(-)mu
bie(-)do(-)wać

Któ(-)ra
i
głu(-)pia
jest
i
nie(-)mra(-)wa
któ(-)ra
znów
kłót(-)ni(-)ca
któ(-)ra
do
chłop(-)skich
koł(-)tu(-)nów
się(-)ga(-)ją(-)ca
któ(-)ra
not found
a
la(-)ta(-)wiec
po
mu(-)zy(-)kach
i
karcz(-)mach
a
za(-)wżdy
chło(-)pu
z
nią
le(-)piej
i
wy(-)go(-)da

ciąg(-)nął
dziad
po(-)ja(-)da(-)jąc.

Do(-)pie(-)ro
by
na
wsi
wy(-)dzi(-)wia(-)li

po(-)wie(-)dział
not found

Ha(-)le

lu(-)dzie
not found
zwró(-)cą
kro(-)wę
abo
i
co
po(-)ra(-)dzą
abo
i
not found
gos(-)po(-)dar(-)stwa
cho(-)dzić
bę(-)dą
abo
się
nad
wa(-)mi
uża(-)lą

za(-)ga(-)da(-)ła
go(-)rą(-)co
wój(-)to(-)wa.

Al(-)bo
i
ciep(-)łą
pie(-)rzy(-)nę
na(-)rzą(-)dzą

za(-)śmiał
się
wójt.

A
we
wsi
ty(-)le
jest
dzie(-)wuch
że
jak
się
idzie
mię(-)dzy
cha(-)łu(-)pa(-)mi
to
bu(-)cha
kiej
z
pie(-)ca.

Ale
wi(-)dzisz
go
roz(-)pust(-)nik
cze(-)go
mu
się
za(-)chcie(-)wa

A
Zoś(-)ka
not found
na
ten
przy(-)kład
śmig(-)ła
pięk(-)na
i
wia(-)no
nie(-)zgor(-)sze.

A
cóż
to
Ma(-)cie(-)jo(-)wi
not found
wia(-)na
nie
gos(-)po(-)darz
to
pierw(-)szy
we
wsi

Kto
by
ta
miał
dob(-)ra
a
i
not found
do(-)syć

za(-)opo(-)no(-)wał
dziad.

Ni
not found
nie
la
nich

pod(-)jął
wójt

za
mdła
i
młód(-)ka
to
jesz(-)cze.

A
not found
Ka(-)sia

wy(-)li(-)cza(-)ła
da(-)lej
wój(-)to(-)wa.

Zmó(-)wio(-)na.
Wczo(-)raj
Ro(-)chów
Adam
po(-)sy(-)łał
z
wód(-)ką.

Jest
ci
jesz(-)cze
not found
We(-)ron(-)ka.

Mam(-)rot
la(-)ta(-)wiec
i
jed(-)no
not found
ma
grub(-)sze.

A
wdo(-)wa
po
Tom(-)ku
jak(-)że
to
jej
cał(-)kiem
jesz(-)cze
do
że(-)niacz(-)ki

Tro(-)je
dzie(-)ci
czte(-)ry
mor(-)gi
dwa
kro(-)wie
ogo(-)ny
i
sta(-)ry
ko(-)żuch
po
nie(-)bosz(-)czy(-)ku.

A
not found
te(-)go
Wojt(-)ka
co
to
za
koś(-)cio(-)łem
sie(-)dzi

I
to
la
ka(-)wa(-)le(-)ra
z
przy(-)chów(-)kiem
chło(-)pak
mógł(-)by
już
być
do
pa(-)sion(-)ki
ale
Ma(-)cie(-)jo(-)wi
te(-)go
nie
not found
ma
już
pa(-)stu(-)cha
swo(-)je(-)go.

Jest
ci
jesz(-)cze
jest
te(-)go
na(-)sie(-)nia
pan(-)no(-)we(-)go
ale
ino
wy(-)bie(-)ram
ta(-)kie
co
by
pa(-)so(-)wa(-)ły
la
Ma(-)cie(-)ja.

A
za(-)ba(-)czy(-)łaś
35
o
jed(-)nej
co
by
by(-)ła
la
nich
w
sam
raz.

not found

A
Jagna
not found

Praw(-)da
cał(-)kiem
o
niej
prze(-)po(-)mnia(-)łam.

Sielna
dzie(-)wu(-)cha
a
ros(-)ła
że
bez
płot
nie
przej(-)dzie
bo
żerd(-)ki
pod
nią
pę(-)ka(-)ją
a
pięk(-)na
bia(-)ła
na
gę(-)bie
a
urod(-)na
kiej
ja(-)ło(-)wi(-)ca.

Jagna

po(-)wtó(-)rzył
not found
słu(-)cha(-)ją(-)cy
w
mil(-)cze(-)niu
wy(-)li(-)cza(-)nia

a
to
po(-)wie(-)da(-)ją
o
niej
że
ła(-)sa
na
chło(-)pa(-)ków.

Ale
był
to
kto
przy
tym
to
wie
Ple(-)ciu(-)chy
not found
by(-)le
pleść
a
wszyst(-)ko
ino
przez
za(-)zdrość

bro(-)ni(-)ła
moc(-)no
wój(-)to(-)wa.

Ja
też
nie
po(-)wie(-)dam
sam
z
sie(-)bie
ino
tak
po(-)ga(-)du(-)ją.
Ale
trza
mi
iść

po(-)pra(-)wił
pa(-)sa
wra(-)ził
wę(-)gie(-)lek
we
faj(-)kę
i
pyk(-)nął
pa(-)rę
ra(-)zy.

Na
któ(-)rą
to
w
są(-)dzie

za(-)py(-)tał
spo(-)koj(-)nie.

Na
dzie(-)wią(-)tą
na(-)pi(-)sa(-)ne
w
not found
Mu(-)si(-)cie
do
dnia
wstać
je(-)śli
na
piech(-)ty.

I
źrób(-)ką
se
wol(-)no
po(-)ja(-)dę.
Ostań(-)cie
z
Bo(-)giem
dzię(-)ku(-)ję
not found
za
po(-)ży(-)wie(-)nie
i
not found
ra(-)dę.

Idź(-)cie
z
Bo(-)giem
a
po(-)myśl(-)cie
not found
not found
ra(-)i(-)li
36
Po(-)wie(-)cie
to
z
wód(-)ką
pój(-)dę
do
pa(-)ni
mat(-)ki
i
jesz(-)cze
przed
Go(-)da(-)mi
not found
we(-)se(-)le
not found
nie
od(-)rzekł
nic
łyp(-)nął
ino
ocza(-)mi
i
wy(-)szedł.

Jak
sta(-)ry
młód(-)kę
bie(-)rze
dia(-)beł
się
cie(-)szy
bo
pro(-)fit
z
te(-)go
miał
bę(-)dzie

rzekł
dziad
po(-)waż(-)nie
skro(-)biąc
głoś(-)no
po
dnie
mis(-)ki.
not found
wol(-)no
wra(-)cał
i
żuł
w
so(-)bie
roz(-)waż(-)nie
co
mu
ra(-)i(-)li.
Nie
dał
po(-)znać
po
so(-)bie
tam
u
wój(-)tów
że
mu
się
ta
myśl
strasz(-)nie
uda(-)ła
37
bo
jak(-)że
gos(-)po(-)darz
był
a
nie
ża(-)den
chło(-)pak
co
to
ma
jesz(-)cze
mle(-)ko
pod
no(-)sem
a
na
wspo(-)mi(-)nek
o
że(-)niacz(-)ce
aże
kwi(-)czy
i
z
no(-)gi
na
no(-)gę
przedeptuje.
Noc
już
ogar(-)nę(-)ła
zie(-)mię
gwiaz(-)dy
srebr(-)ną
ro(-)są
po(-)bły(-)ski(-)wa(-)ły
z
ciem(-)nych
głu(-)chych
głę(-)bin
ci(-)cho
by(-)ło
we
wsi
psy
tyl(-)ko
nie(-)kie(-)dy
po(-)szcze(-)ki(-)wa(-)ły
a
tu
i
ow(-)dzie
spo(-)za
drzew
mży(-)ły
się
sła(-)be
świa(-)teł(-)ka
cza(-)sem
wil(-)got(-)ny
po(-)dmuch
za(-)wiał
z
łąk
że
drze(-)wa
po(-)czę(-)ły
się
lek(-)ko
chy(-)bo(-)tać
i
z
ci(-)cha
not found
list(-)ka(-)mi.
not found
nie
wró(-)cił
dro(-)gą
ja(-)ką
był
przy(-)szedł
a
tyl(-)ko
puś(-)cił
się
w
dół
prze(-)szedł
most
pod
któ(-)rym
wo(-)da
z
beł(-)ko(-)tem
prze(-)le(-)wa(-)ła
się
do
rze(-)ki
i
wa(-)li(-)ła
głu(-)cho
na
młyn
i
na(-)wró(-)cił
na
dru(-)gą
stro(-)nę
sta(-)wu

wo(-)dy
le(-)ża(-)ły
ci(-)che
i
lśni(-)ły
się
czar(-)nia(-)wo
po(-)brzeż(-)ne
drze(-)wa
rzu(-)ca(-)ły
na
taf(-)lę
czar(-)ne
cie(-)nie
i
jak(-)by
ra(-)mą
obej(-)mo(-)wa(-)ły
brze(-)gi
a
w
po(-)środ(-)ku
sta(-)wu
gdzie
jaś(-)niej
by(-)ło
od(-)bi(-)ja(-)ły
się
gwiaz(-)dy
ni(-)by
w
zwier(-)ciad(-)le
sta(-)lo(-)wym.
Ma(-)ciej
sam
nie
wie(-)dział
dla(-)cze(-)go
nie
po(-)szedł
pro(-)sto
do
do(-)mu
a
wy(-)brał
dłuż(-)szą
dro(-)gę
mo(-)że
aby
przejść
ko(-)ło
do(-)mu
Jagny
a
mo(-)że
aby
ze(-)brać
nie(-)co
my(-)śli
i
po(-)me(-)dy(-)to(-)wać.

Ju(-)ści
że
by(-)ło(-)by
nie(-)zgo(-)rzej
ju(-)ści
A
co
tam
o
niej
mó(-)wią
to
ta(-)ka
praw(-)da.

Splu(-)nął.

Sielna
ko(-)bie(-)ta

Dreszcz
nim
wstrząs(-)nął
bo
i
chłód
wil(-)got(-)ny
szedł
od
sta(-)wów
a
u
wój(-)tów
go(-)rąc
był
sil(-)ny.

A
bez
ko(-)bie(-)ty
trza
zmar(-)nieć
abo
dzie(-)ciom
gos(-)po(-)dar(-)kę
od(-)pi(-)sać

my(-)ślał

a
du(-)ża
ju(-)cha
i
kiej
ma(-)lo(-)wa(-)na.

A
kro(-)wa
naj(-)lep(-)sza
pad(-)ła
a
kto
wie
ju(-)tra
Mo(-)że
to
i
trza
po(-)szu(-)kać
żo(-)ny
Ty(-)le
ob(-)le(-)cze(-)nia
38
po
not found
jest

przy(-)go(-)dzi(-)ło(-)by
się.
Ale
sta(-)ra
not found
to
pies
a
cóż
ma(-)ją
cha(-)łu(-)pę
i
not found
to
by
na
swo(-)jem
osta(-)ła.
Tro(-)je
ich
a
ma(-)ją
pięt(-)na(-)ście
mor(-)gów
to
ni(-)by
na
Jagnę
pięć
i
spła(-)ta
za
cha(-)łu(-)pę
i
not found
39
Pięć
mor(-)gów
to
rych(-)tyk
te
po(-)la
za
mo(-)jem
kar(-)to(-)fli(-)skiem
ży(-)to
wi(-)dzi
mi
się
po(-)sia(-)ły
la(-)toś
tak
Pięć
mor(-)gów
do
mo(-)ich
to
trzy(-)dzie(-)ści
i
pięć
bez
ma(-)ła
not found
po(-)la
Za(-)tarł
rę(-)ce
i
po(-)pra(-)wił
pa(-)sa.

To
ino
mły(-)narz
ma
wię(-)cej
zło(-)dziej
krzyw(-)dą
ludz(-)ką
a
not found
a
oszu(-)kań(-)stwem
ty(-)la
na(-)brał
A
na
bez(-)rok
pod(-)wiózł(-)bym
gno(-)ju
a
upra(-)wił
i
psze(-)ni(-)cy
po(-)siał
na
ca(-)łym
ka(-)wa(-)le
ko(-)nia
by
trze(-)ba
przy(-)ku(-)pić
a
i
po
gra(-)nu(-)li
kro(-)wi(-)nę
ja(-)ką
Praw(-)da
kro(-)wę
by
do(-)stać
do(-)sta(-)ła
I
tak
roz(-)my(-)ślał
li(-)czył
roz(-)marzał
się
gos(-)po(-)dar(-)sko

cza(-)sem
i
przy(-)sta(-)wał
z
cięż(-)kiej
de(-)li(-)be(-)ra(-)cji.
A
że
mąd(-)ry
chłop
był
to
wszyst(-)ko
za(-)się
zbie(-)rał
w
so(-)bie
i
głę(-)bo(-)ko
w
gło(-)wę
pa(-)trzył
not found
cze(-)go
nie
prze(-)śle(-)pić
i
nie
prze(-)po(-)mnieć.

Wrzesz(-)cza(-)ły(-)by
ju(-)chy
wrzesz(-)cza(-)ły

po(-)my(-)ślał
o
dzie(-)ciach
ale
wnet
fa(-)la
mo(-)cy
i
pew(-)noś(-)ci
za(-)la(-)ła
mu
ser(-)ce
i
skrze(-)pi(-)ła
głu(-)che
jesz(-)cze
wa(-)ha(-)ją(-)ce
po(-)sta(-)no(-)wie(-)nia.

not found
mój
wa(-)ra
ko(-)mu
dru(-)gie(-)mu
do
nie(-)go.
A
nie
not found
to

nie
skoń(-)czył
bo
sta(-)nął
przed
cha(-)łu(-)pą
Jagny.
Świe(-)ci(-)ło
się
u
nich
jesz(-)cze
i
przez
ot(-)war(-)te
ok(-)no
pa(-)da(-)ła
sze(-)ro(-)ka
smu(-)ga
świat(-)ła
i
szła
przez
kierz
not found
i
ni(-)skie
drze(-)wa
śliw(-)ko(-)we

na
płot
i
dro(-)gę.
not found
sta(-)nął
w
cie(-)niu
i
za(-)puś(-)cił
wzrok
w
iz(-)bę.
Lamp(-)ka
tli(-)ła
się
nad
oka(-)pem
ale
w
ko(-)mi(-)nie
mu(-)siał
się
bu(-)zo(-)wać
tę(-)gi
ogień
bo
sły(-)chać
by(-)ło
trzask
świer(-)czy(-)ny
i
czer(-)wo(-)na(-)we
świat(-)ło
za(-)peł(-)nia(-)ło
ogrom(-)ną
mrocz(-)ną
po
ką(-)tach
iz(-)bę
sta(-)ra
sku(-)lo(-)na
przed
ko(-)mi(-)nem
czy(-)ta(-)ła
cosik
głoś(-)no
a
Jagna
prze(-)ciw
niej
twa(-)rzą
do
ok(-)na
sie(-)dzia(-)ła
w
ko(-)szu(-)li
by(-)ła
tyl(-)ko
i
z
pod(-)wi(-)nię(-)ty(-)mi
do
ra(-)mion
rę(-)ka(-)wa(-)mi

pod(-)sku(-)by(-)wa(-)ła
gęś.

Urod(-)na
ju(-)cha
to
urod(-)na

my(-)ślał.
Pod(-)no(-)si(-)ła
cza(-)sem
gło(-)wę
na(-)słu(-)chi(-)wa(-)ła
mat(-)ki
wzdy(-)cha(-)ła
cięż(-)ko
to
zno(-)wu
bra(-)ła
się
sku(-)bać
pió(-)ra

gęś
za(-)gę(-)ga(-)ła
bo(-)leś(-)nie
i
rwać
się
po(-)czę(-)ła
z
krzy(-)kiem
z
jej
rąk
i
bić
skrzyd(-)ła(-)mi
że
puch
się
roz(-)wiał
po
iz(-)bie
bia(-)łym
tu(-)ma(-)nem.
Uspo(-)ko(-)i(-)ła

rych(-)ło
i
moc(-)no
ści(-)ska(-)ła
ko(-)la(-)na(-)mi
że
gęś
je(-)no
not found
z
ci(-)cha
a
bo(-)leś(-)nie
i
od(-)po(-)wia(-)da(-)ły
jej
in(-)ne
gdzieś
z
sie(-)ni
czy
z
po(-)dwó(-)rza.

Pięk(-)na
ko(-)bie(-)ta

po(-)my(-)ślał
i
od(-)szedł
spiesz(-)nie
bo
mu
ude(-)rzy(-)ło
do
gło(-)wy

się
po(-)dra(-)pał
za(-)piął
pęt(-)lę
i
pa(-)sa
przy(-)ciąg(-)nął.
Już
był
w
swo(-)ich
wro(-)tach
i
wcho(-)dził
w
opłot(-)ki
gdy
się
obej(-)rzał
na
jej
dom
bo
rych(-)tyk
stał
na(-)prze(-)ciw
ty(-)lo
że
po
tam(-)tej
stro(-)nie
wo(-)dy.
Ktoś
aku(-)rat(-)nie
wy(-)cho(-)dził
bo
przez
drzwi
uchy(-)lo(-)ne
lu(-)nę(-)ła
stru(-)ga
świat(-)ła
i
jak
bły(-)ska(-)wi(-)ca
za(-)mi(-)go(-)ta(-)ła
i
pad(-)ła

na
staw
po(-)tem
czy(-)jeś
moc(-)ne
stą(-)pa(-)nia
za(-)dud(-)ni(-)ły
i
roz(-)legł
się
chlu(-)pot
wo(-)dy
na(-)bie(-)ra(-)nej
a
w
koń(-)cu
wskroś
ciem(-)ni
i
mgieł
co
się
by(-)ły
zwle(-)ka(-)ły
z
łąk
śpiew
się
ozwał
przy(-)ci(-)szo(-)ny
Ja
za
wo(-)dą
ty
za
wo(-)dą
Jak(-)że
ja
ci
bu(-)zi
pod(-)om
Po(-)dam
ci

na
li(-)stecz(-)ku
A
not found
ko(-)cha(-)necz(-)ku
Słu(-)chał
dłu(-)go
ale
głos
rych(-)ło
prze(-)padł
i
świat(-)ła
wkrót(-)ce
po(-)gas(-)ły.
Na
nie(-)bo
wta(-)czał
się
zza
la(-)sów
księ(-)życ
w
peł(-)ni
i
roz(-)sre(-)brzał
czu(-)by
drzew
i
siał
przez
ga(-)łę(-)zie
świat(-)ło
na
staw
i
za(-)glą(-)dał
w
ok(-)na
chat
co
mu
by(-)ły
na(-)prze(-)ciw.
Psi
na(-)wet
po(-)milk(-)li
ci(-)chość
nie(-)zgłę(-)bio(-)na
ob(-)ję(-)ła
wieś
ca(-)łą
i
stwo(-)rze(-)nie
wszel(-)kie.
not found
ob(-)szedł
po(-)dwó(-)rze
zaj(-)rzał
do
ko(-)ni
par(-)ska(-)ły
i
gryz(-)ły
ob(-)ro(-)ki
wsa(-)dził
gło(-)wę
do
obo(-)ry
bo
drzwi
dla
go(-)rą(-)ca
sta(-)ły
ot(-)wo(-)rem.
Kro(-)wy
le(-)ża(-)ły
prze(-)żu(-)wa(-)jąc
a
po(-)stę(-)ku(-)jąc
ja(-)ko
to
jest
zwy(-)czaj(-)nie
u
byd(-)lą(-)tek.
Przy(-)warł
wro(-)ta
do
sto(-)do(-)ły.
Zdjąw(-)szy
ka(-)pe(-)lusz
szedł
do
iz(-)by
i
mó(-)wił
pół(-)gło(-)sem
pa(-)cierz.
A
że
spa(-)li
już
wszy(-)scy
roz(-)zuł
się
po
ci(-)chu
i
za(-)raz
legł
spać.
Ale
za(-)snąć
nie
mógł
to
pie(-)rzy(-)na
go
pa(-)rzy(-)ła
że
no(-)gi
spod
niej
wy(-)su(-)wał
to
mu
po
gło(-)wie
cho(-)dzi(-)ły
spra(-)wy
róż(-)ne
a
tur(-)ba(-)cje
a
po(-)my(-)śle(-)nia
to
mu
brzuch
ano
cię(-)żył
sro(-)dze
że
po(-)stę(-)ki(-)wał
i
mru(-)czał.

Za(-)wżdy
mó(-)wię
że
zsiad(-)łe
mle(-)ko
ino
roz(-)pie(-)ra
brzu(-)cho
not found
na
noc
nie
da(-)wać
A
po(-)tem
jął
my(-)śleć
o
Jagnie
jak
by
to
do(-)brze
by(-)ło
bo
i
urod(-)na
i
gos(-)po(-)dar(-)na
i
ty(-)le
po(-)la
To
zno(-)wu
przy(-)po(-)mi(-)nał
so(-)bie
dzie(-)ci
to
te
ga(-)da(-)nia
na
Jagnę
że
mą(-)ci(-)ło
się
w
nim
wsze(-)la(-)kie
ro(-)ze(-)zna(-)nie
i
już
nie
wie(-)dział
co
po(-)cząć
że
uniósł
się
nie(-)co
i
jak
to
by(-)ło
zwy(-)czaj(-)nie
chcia(-)ło
mu
się
do
dru(-)gie(-)go
łóż(-)ka
za(-)wo(-)łać
i
po(-)ra(-)dzić

Ma(-)ryś
Że(-)nić
się
czy
to
się
nie
że(-)nić
z
Jagną
Ale
w
czas
so(-)bie
przy(-)po(-)mniał
że
Ma(-)ryś
już
od
zwies(-)ny
na
cmen(-)ta(-)rzu
a
tam
se
śpi
Józ(-)ka
i
chra(-)pie
a
on
jest
sie(-)ro(-)tą
któ(-)ra
po(-)ra(-)dzić
się
ni(-)ko(-)go
nie
ma
to
ino
wes(-)tchnął
cięż(-)ko
prze(-)żeg(-)nał
się
i
jął
mó(-)wić
zdro(-)waś(-)ki
za
nie(-)boszcz(-)kę
i
wszyst(-)kie
du(-)sze
w
not found
osta(-)ją(-)ce.
...
Wes(-)przyj
Wol(-)ne
Lek(-)tu(-)ry
Wol(-)ne
Lek(-)tu(-)ry
to
pro(-)jekt
fun(-)da(-)cji
No(-)wo(-)czes(-)na
Pol(-)ska

or(-)ga(-)ni(-)za(-)cji
po(-)żyt(-)ku
pub(-)licz(-)ne(-)go
dzia(-)ła(-)ją(-)cej
na
rzecz
wol(-)noś(-)ci
ko(-)rzy(-)sta(-)nia
z
dóbr
kul(-)tu(-)ry.
Co
ro(-)ku
do
do(-)me(-)ny
pub(-)licz(-)nej
prze(-)cho(-)dzi
twór(-)czość
ko(-)lej(-)nych
au(-)to(-)rów.
Dzię(-)ki
Two(-)je(-)mu
wspar(-)ciu
bę(-)dzie(-)my
je
mog(-)li
udo(-)stęp(-)nić
wszyst(-)kim
bez(-)płat(-)nie.
Jak
mo(-)żesz
po(-)móc
Po(-)móż
uwol(-)nić
kon(-)kret(-)ną
książ(-)kę
wspie(-)ra(-)jąc
zbiór(-)kę
na
stro(-)nie
not found
Prze(-)każ
da(-)ro(-)wiz(-)nę
na
kon(-)to
szcze(-)gó(-)ły
na
stro(-)nie
Fun(-)da(-)cji.
Ten
utwór
nie
jest
ob(-)ję(-)ty
ma(-)jąt(-)ko(-)wym
pra(-)wem
au(-)tor(-)skim
i
znaj(-)du(-)je
się
w
do(-)me(-)nie
pub(-)licz(-)nej
co
ozna(-)cza
że
mo(-)żesz
go
swo(-)bod(-)nie
wy(-)ko(-)rzy(-)sty(-)wać
pub(-)li(-)ko(-)wać
i
roz(-)po(-)wszech(-)niać.
Je(-)śli
utwór
opa(-)trzo(-)ny
jest
do(-)dat(-)ko(-)wy(-)mi
ma(-)te(-)ria(-)ła(-)mi
przy(-)pi(-)sy
mo(-)ty(-)wy
li(-)te(-)rac(-)kie
etc.
któ(-)re
pod(-)le(-)ga(-)ją
pra(-)wu
au(-)tor(-)skie(-)mu
to
te
do(-)dat(-)ko(-)we
ma(-)te(-)ria(-)ły
udo(-)stęp(-)nio(-)ne

na
li(-)cen(-)cji
not found
not found
Uzna(-)nie
Au(-)tor(-)stwa

Na
Tych
Sa(-)mych
Wa(-)run(-)kach
3.0
PL.
Tekst
opra(-)co(-)wa(-)ny
na
pod(-)sta(-)wie
Wła(-)dy(-)sław
Sta(-)ni(-)sław
Rey(-)mont
Chło(-)pi
Pań(-)stwo(-)wy
In(-)sty(-)tut
Wy(-)daw(-)ni(-)czy
War(-)sza(-)wa
1976.
Pub(-)li(-)ka(-)cja
zre(-)a(-)li(-)zo(-)wa(-)na
w
ra(-)mach
pro(-)jek(-)tu
Wol(-)ne
s Lek(-)tu(-)ry
not found
Re(-)pro(-)duk(-)cja
cy(-)fro(-)wa
wy(-)ko(-)na(-)na
przez
Bib(-)lio(-)te(-)kę
Na(-)ro(-)do(-)wą
z
eg(-)zem(-)pla(-)rza
po(-)cho(-)dzą(-)ce(-)go
ze
zbio(-)rów
BN.
8755 words checked in 0 and 161/1000 seconds

Download
Back